Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε:"

Transcript

1 Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ... 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μ.Ρ. Α.Ε ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 5 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 6 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΤΗ Z-SCORE ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 7 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 8

2 Advanced Quality Services Ltd ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. Φόρμουλα: Ο είκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ενεργητικού εκφράζεται με την σχέση: 2. Οι τιμές του είκτη: Καθαρές Πωλήσεις Σύνολο Ενεργητικού Αν ο δείκτης είναι υψηλός, συγκριτικά με τις τιμές του δείκτη στον ίδιο κλάδο, σημαίνει ότι: Γίνεται πλήρης αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ή Ότι υπάρχει έλλειψη υποδομών Αν ο δείκτης είναι χαμηλός, συγκριτικά με τις τιμές του δείκτη στον ίδιο κλάδο, σημαίνει ότι: Γίνεται χρησιμοποίηση άχρηστων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ή Ότι η εταιρεία διαθέτει πολυτελείς υποδομες Επομένως στην περίπτωση αυτή (χαμηλός δείκτης) η εταιρεία πρέπει να ρευστοποιήσει κάποια περουσιακά στοιχεία ή να αυξήσει τις πωλήσεις προκειμένου να αυξηθεί η τιμή του δείκτη. 3. Συμμετοχή του είκτη Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ενεργητικού στην Αποδοτικότητα: Πέραν των ανωτέρω ο δείκτης αυτός συμμετέχει στη διαμόρφωση της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων καθώς: Καθαρά Κέρδη Δείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων Καθαρά Κέρδη Καθαρές Πωλήσεις Σύνολο Ενεργητικού Καθαρές Πωλήσεις Σύνολο Ενεργητικού Καθαρά Κέρδη Καθαρές Πωλήσεις Σύνολο Ενεργητικού Καθαρές Πωλήσεις Σύνολο Ενεργητικού Καθαρά Κέρδη Καθαρές Πωλήσεις Σύνολο Ενεργητικού Καθαρές Πωλήσεις Σύνολο Ενεργητικού Περιθώριο Κέρδους Ταχύτητα Κυκλοφορίας Ενεργητικού Δείκτης Μόχλευσης ηλαδή η Ταχύτητα Κυκλοφορίας Ενεργητικού αποτελεί παράγοντα πολλαπλασιασμού για την απόδοση της επιχείρησης. Συνιστάται λοιπόν οι επιχειρήσεις να μην έχουν υποδομές άχρηστες που μειώνουν τελικά τον Συντελεστή Κυκλοφορίας του Ενεργητικού άρα και την αποδοτικότητα των Ιδίων Κεφαλαίων. Η αξιολόγηση της τιμής του δείκτη αυτού, μας δίνει πληροφορίες για να εκτιμήσουμε αν ο ανταγωνισμός πραγματοποιεί ή όχι καλύτερη αξιοποίηση παγίων του, οπότε βρίσκεται σε μειωνεκτική θέση και πρέπει να λάβει σχετικά μέτρα.

3 Advanced Quality Services Ltd ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ Αν εξετάσουμε τον τρίτο δείκτη ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΑΡΤΙΖΕΙ ΤΟΝ ΕΙΚΤΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ της ανωτέρω παραγράφου, δηλαδή τον δείκτη: Σύνολο Ενεργητικού βλέπουμε ότι μας δείχνει την διάρθρωση του Κεφαλαίου. Επειδή σύνολο του Ενεργητικού είναι ίσο με το σύνολο του Παθητικού, μπορούμε γράψουμε: Σύνολο Παθητικού και επειδή το Παθητικό εκφράζει το σύνολο των υποχρεώσεων: Σύνολο Υποχρεώσεων Ο αντίστροφος αυτού του δείκτη δείχνει τι ποσοστό της περιουσίας της επιχείρησης έχει χρηματοδοτηθεί από τους φορείς της. Αλλά ο δείκτης Οικονομικής Μόχλευσης πρέπει να αξιολογηθεί και από την σχέση: Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων Αποδοτικότητα Συνολικώς Απασχολουμένων Κεφαλαίων Αν η τιμή του είκτη είναι >1 τότε: Η επίδραση των ξένων κεφαλαίων είναι επωφελής. Αν είναι <1 τότε: Η επιχείρηση δανείζεται με επαχθείς όρους και θα πρέπει να επανεξετάσει την πολιτική δανεισμού που ακολουθεί.

4 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟI ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μ.Ρ. Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Εξοδα εγκαταστάσεως (αξία κτήσης) Αποσβεσθέντα Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις (αξία κτήσης) ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις (αξία κτήσης) Αποσβεσθέντα ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρ/σμες χρημ. Απαιτήσεις Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα ΙΙ. Απαιτήσεις ΙΙΙ. Χρεώγραφα ΙV. Διαθέσιμα E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) ΠΑΘΗΤΙΚΟ A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι. Μετοχικό κεφάλαιο ΙΙ. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ΙΙΙ. Διαφορές αναπρ/γής-επιχ. επενδύσεων-δωρεές παγίων ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια V. Αποτελέσματα εις νέον VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Τράπεζες Λοιπές ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Προμηθευτές, γραμμάτια & επιταγές πληρωτέες Τράπεζες λογ/σμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων Μακρ. υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση Μερίσματα Πληρωτέα Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Check ΚΑΤ/ΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Πωλήσεις Κόστος πωλήσεων Μικτό Αποτέλεσμα Αλλα έσοδα εκμετάλλευσης Εξοδα διοικητικής λειτουργίας Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως Αλλα έξοδα εκμετάλλευσης Μερικά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης Εσοδα & κέρδη από συμμετοχές & χρεόργαφα Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα Εξοδα & ζημίες από συμμετοχές & χρεόργαφα Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως Έκτακτα έσοδα - Έκτακτα Κέρδη Έκτακτα έξοδα - Έκτακτες Ζημιές Οργανικά Αποτελέσματα Σύνολο αποσβέσεων Μείον οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος Καθαρό Αποτέλεσμα (προ φόρων) Φόρος εισοδήματος Καθαρό Αποτέλεσμα (μετά φόρων) ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αριθμός Μετοχών Αξία Μετοχής στο Χρηματιστήριο EBITDA

5 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ : M.P. A.E ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (LIQUIDITY RATIOS) Γενική Ρευστότητα - Current Ratio (Κυκλοφ. Ενερ. / Βραχ. Υποχρ.) 1,43 1,32 1,41 1,22 1,19 Άμεση Ρευστότητα - Quick ratio (Κυκλ. Ενεργ. - Αποθ./ Βραχ. Υποχρ.) 1,06 0,93 1,01 0,97 0,88 Ταμειακή Ρευστότητα - Cash ratio (Διαθέσιμα / Βραχ. Υποχρ.) 0,15 0,17 0,24 0,10 0,17 Καθαρό κεφάλαιο κίνησης (Κυκλοφ. Ενεργ. - Βραχ. Υποχρ.) - ( ) Αμυντικός χρόνος - Defensive interval (Απαιτ.+Διαθ.) / Προβλεπ. Ημέρες Λειτ. Δαπανών ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ASSET MANAGEMENT RATIOS) Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων (μ.ο. Αποθεμάτων / Κόστος Πωλήσεων) Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων (μ.ο. Απαιτήσεων / Πωλήσεις) Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Προμηθευτών ((μ.ο.προμηθ.+επιτ.πληρ) / Κόστος Πωλ.)) Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Βραχ. Υποχρ. (μ.ο.β.υ. / Κόστος Πωλ.+Λειτ.Έξ.+Χρ.Τόκοι) Λειτουργικός Κύκλος - Operating Cycle (ΚΤΑποθ.+ΚΤΑπαιτ.) Ταμειακός Κύκλος - Cash Cycle (ΚΤΑποθ.+ΚΤΑπαιτ.-ΚΤΠρομ.) Ταχύτητα Κυκλοφορίας Ενεργητικού (Πωλήσεις / Ενεργητικό) 1,3 1,4 1,7 1,7 2,0 Ταχύτητα Κυκλοφορίας Ιδίων Κεφακαίων (Πωλήσεις / Ι.Κ.) 3,3 3,4 3,8 5,5 6,0 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ (OPERATING COST RATIOS) Κόστους Πωλήσεων (Κόστος Πωλήσεων / Πωλήσεις) 72,6% 67,5% 70,2% 70,4% 68,5% Εξόδων Διοίκησης (Έξοδα Διοίκησης / Πωλήσεις) 3,1% 4,8% 4,4% 5,6% 12,6% Εξόδων Διάθεσης (Έξοδα Διάθεσης / Πωλήσεις) 8,4% 7,8% 9,3% 9,3% 5,0% Λειτουργικών Εξόδων (Λειτουργικά Έξοδα / Πωλήσεις) 11,5% 12,7% 13,7% 14,9% 17,6% Λειτουργικού Κόστους (Λειτουργικό Κόστος / Πωλήσεις) 84,1% 80,2% 83,9% 85,3% 86,1% 4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ (PROFITABILITY RATIOS) Περιθώριο Μικτού Κέρδους (Μικτά Κέρδη / Πωλήσεις) 27,4% 32,5% 29,8% 29,6% 31,5% Περιθώριο Καθαρού Κέρδους πρό Φόρων (Καθαρά Κέρδη π.φ. / Πωλήσεις) 16,4% 20,8% 16,3% 14,6% 15,4% Περιθώριο Καθαρού Κέρδους μετά Φόρων (Καθαρά Κέρδη μ.φ. / Πωλήσεις) 12,3% 15,6% 12,2% 11,0% 11,0% Περιθώριο EBITDA (Μερικά Αποτελ. Εκμετάλλευσης+Αποσβέσεις) / Πωλήσεις) 19,7% 23,5% 18,9% 16,9% 17,8% 5. ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (EFFICIENCY RATIOS) Αποδοτικότητας Ενεργητικού - ROA (Καθαρά Κέρδη Εκμετάλλευσης / Ενεργητικό) 21,3% 29,2% 29,4% 26,6% 33,4% Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων - ROE (Καθαρά Κέρδη Εκμετ. / ) 55,9% 73,1% 63,9% 84,8% 98,7% Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων - DUPONT (Κ.Κ.Εκμ./Πωλ.)(Πωλ./Ενεργ.)(Ενεργ./Ι.Κ.) 55,9% 73,1% 63,9% 84,8% 98,7% Αποδοτικότητας Συνολικών Κεφαλαίων (Καθ. Κέρδη Εκμ.+Χρημ. Έξ.)/Συν.Απασχ.Κεφάλαια) 34,4% 50,0% 54,7% 70,4% 77,9% Οικονομικής Μόχλευσης (Αποδοτικ. Ι.Κ. / Αποδοτικ. Συνολικών Κεφαλαίων) 1,6 1,5 1,2 1,2 1,3 6. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ (FINANCIAL STRUCTURE) Ιδίων Κεφαλαίων ( / Συνολικά Κεφάλαια) 38,2% 39,9% 46,0% 31,4% 33,8% Δανειακών Κεφαλαίων (Ξένα Κεφάλαια / Συνολικά Κεφάλαια) 61,8% 60,1% 54,0% 68,6% 66,2% / Ξένα Κεφάλαια (Ι.Κ. / Ξ.Κ.) 61,7% 66,5% 85,1% 45,8% 51,1% Ξένα Κεφάλαια / (Ξ.Κ. / Ι.Κ.) 162,1% 150,3% 117,6% 218,3% 195,6% 7. ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (LOAN STRUCTURE) EBITDA προς Τόκους (EBITDA / Χρεωστικούς Τόκους) 21,6 63,5 36,9 34,6 34,0 EBITDA προς Τραπεζ. Υποχρ.(EBITDA / Βραχ. Τραπεζικές Υποχρεώσεις) 1,9 2,4 7,2 5,6 4,7 Κερδών προ Τόκων (Κέρδη προ Χρεωστ. Τόκων & Φόρων / Χρεωστικούς Τόκους) 19,0 57,2 32,8 31,0 30,5 Μικτών Κερδών (Μικτά Κέρδη / Χρεωστικούς Τόκους) 30,1 88,1 58,3 60,6 60,2 Ενεργητικού (Σύνολο Τραπεζικών Υποχρ. / Συνολικό Ενεργητικό) 20,4% 17,5% 6,2% 5,2% 7,7% Ιδίων Κεφαλαίων (Σύνολο Τραπεζικών Υποχρ. / ) 53,6% 43,7% 13,4% 16,6% 22,7% Πωλήσεων (Σύνολο Τραπεζικών Υποχρ. / Πωλήσεις) 16,2% 12,9% 3,6% 3,0% 3,8% 8. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ & ΜΕΡΙΣΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (MARKET VALUE RATIOS) Κέρδη ανά Μετοχή (Καθαρά Κέρδη / Αριθμός Μετοχών) 63,4 68,4 49,5 84,5 78,7 Μέρισμα ανά Μετοχή (Διανεμόμενα Κέρδη / Αριθμός Μετοχών) 13,2 15,7 9,9 40,0 17,0 Εσωρερική Αξία Μετοχής (Ι.Κ. / Αριθμός Μετοχών) 117,3 97,2 81,1 105,4 84,9 Χρηματιστηριακή Τιμή Μετοχής 150,0 120,0 100,0 80,0 50,0 Μερισματική Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (Διανεμόμενα Κέρδη / Ι.Κ.) 11,3% 16,1% 12,2% 38,0% 20,0% Ποσοστό Διανεμόμενων Κερδών (Διανεμόμενα Κέρδη / Καθαρά Κέρδη) 20,8% 23,0% 20,0% 47,3% 21,6% Μερισματικής Απόδοσης (Μέρισμα ανά Μετοχή / Χρηματιστηριακή Τιμή Μετοχής) 8,8% 13,1% 9,9% 50,0% 34,0% Χρημ. Τιμή Μετοχής προς Κέρδη ανά Μετοχή - P/E (Χρημ. Τιμή / Κέρδη ανά Μετοχή) 2,4 1,8 2,0 0,9 0,6

6 ΕΤΑΙΡΕΙΑ : M.P. A.E ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Αύξηση /(Μείωση) Πωλήσεων 17,7% 8,2% -6,6% 18,9% -11,0% Αύξηση / (Μείωση) Κόστους Πωλήσεων 26,6% 4,0% -6,9% 22,1% -10,3% Αύξηση / (Μείωση) Εξόδων Διοίκησης -24,3% 18,4% -26,2% -47,1% 16,7% Αύξηση / (Μείωση) Εξόδων Διάθεσης 26,2% -8,8% -6,2% 119,3% -51,6% Αύξηση / (Μείωση) Λειτουργικών Εξόδων 6,9% 0,0% -13,8% 0,3% -16,8% Αύξηση / (Μείωση) Μικτών Κερδών -0,7% 18,0% -6,0% 11,9% -12,5% Αύξηση / (Μείωση) EBITDA -1,4% 34,5% 4,2% 13,0% -7,4% Αύξηση / (Μείωση) Κερδών προ Φόρων -7,2% 38,0% 3,8% 12,8% -6,1% Αύξηση / (Μείωση) Aποθεμάτων 15,6% 45,0% 11,0% 22,6% 37,4% Αύξηση / (Μείωση) Απαιτήσεων 47,4% 45,2% -24,4% 49,1% -13,0% Αύξηση / (Μείωση) Διαθεσίμων 8,9% 3,9% -28,6% 99,3% -19,4% Αύξηση / (Μείωση) Ενσωμάτων Παγίων 9,9% 32,7% 39,2% 8,8% 17,3% Αύξηση / (Μείωση) Επενδύσεων 10,0% 31,8% 39,0% 10,5% 17,8% Αύξηση / (Μείωση) Ενεργητικού 26,3% 37,9% -6,9% 40,3% -1,7% Αύξηση / (Μείωση) Ιδίων Κεφαλαίων 20,6% 19,8% 36,3% 30,3% -27,7% Αύξηση / (Μείωση) Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων 118,6% 238,1% -100,0% -100,0% -100,0% Αύξηση / (Μείωση) Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 23,6% 48,3% -29,3% 45,4% 20,5% Αύξηση / (Μείωση) Προμηθευτών & Επιταγών Πληρωτέων 44,1% 8,0% -32,1% 47,4% 1,1% Αύξηση / (Μείωση) Βραχυπρόθεσμων Τραπεζικών Υποχρεώσεων 26,1% 310,0% -19,4% -4,8% 18,9%

7 ΕΤΑΙΡΕΙΑ : M.P. A.E ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗ Z-SCORE ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Z-SCORE Z-SCORE Α. Καθαρά Κέρδη / Συνολο Ενεργητικού 20,6% 28,1% 28,1% 25,2% 31,3% Β. Κύκλος Εργασιών / Συν. Ενεργητικού 126,1% 135,4% 172,6% 172,1% 203,1% Γ. Ιδια Κεφάλαια / Συν. Υποχρεώσεις 38,2% 39,9% 46,0% 31,4% 33,8% Δ. Κεφάλαιο Κίνησης / Συν. Ενεργητικού 23,4% 18,1% 21,5% 15,2% 12,3% Ε. Κέρδη εις Νέον / Συν Ενεργητικού 15,4% 14,0% 13,4% 14,0% 11,8% ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α 3,3 0,7 0,9 0,9 0,8 1,0 Β 0,99 1,2 1,3 1,7 1,7 2,0 Γ 0,60 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 Δ 1,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 Ε 1,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) 2,7 2,9 3,4 3,1 3,6

8 ΕΤΑΙΡΕΙΑ : M.P. A.E ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Παγιο Ενεργητικό (Α) Κυκλοφορούν Ενεργητικό (Γ) Σύνολο Ενεργητικού Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις (Β) Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις (Δ) Σύνολο Παθητικού (Α) - (Β) (Γ) - (Δ)

Specisoft. www.specisoft.gr. Άρθρο: Ο Ισολογισμός της Επιχείρησης & Η Ερμηνεία των Στοιχείων του

Specisoft. www.specisoft.gr. Άρθρο: Ο Ισολογισμός της Επιχείρησης & Η Ερμηνεία των Στοιχείων του Specisoft www.specisoft.gr Άρθρο: Ο Ισολογισμός της Επιχείρησης & Η Ερμηνεία των Στοιχείων του Ο Ισολογισμός και οι Συνοδευτικές Καταστάσεις Α.Ισολογισμός Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

Properties of Financial Ratios Ιδιότητες Χρηματοοικονομικών δεικτών

Properties of Financial Ratios Ιδιότητες Χρηματοοικονομικών δεικτών Properties of Financial Ratios Ιδιότητες Χρηματοοικονομικών δεικτών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Σπυρίδων Γ. Καριοφύλλας 8 Επιβλέπων: καθηγητής Διακογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΟΥΝΑΤΣΑ ΟΛΓΑ ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΔΤ ΑΙ186543 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0053038 Α ΤΑΞΗΣ ΑΤ Φ195389/ ΑΦΜ 078792072 AT AE652525/ ΑΦΜ 111813660 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΠΟΥΝΑΤΣΑ ΟΛΓΑ ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΔΤ ΑΙ186543 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0053038 Α ΤΑΞΗΣ ΑΤ Φ195389/ ΑΦΜ 078792072 AT AE652525/ ΑΦΜ 111813660 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ INVENTICS S.A. ΙΝΒΕΝΤΙΚΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ( 01-01-2011 ΕΩΣ 31-12-2011 ) 11η ΕΤΑΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Μ.Α.Ε. 47612/62/Β/00/0304 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗ 2011 ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

PRINTING OPERATIONS PARTNERS 11 AE

PRINTING OPERATIONS PARTNERS 11 AE PRINTING OPERATIONS PARTNERS 11 AE ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (3η Eταιρική χρήση 01/01/2014-31/12/2014) Α.Ρ.Μ.Α.Ε 70859/01NT/B/11/244 ΑΡ.ΦΑΚ 17020 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 123536799000 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡ06.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013

ΣΥΓΧΡ06.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013 ΣΥΓΧΡ. ΙΑΤΡ. ΕΡΓ/ΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013 ( 1/1/2010 2013-31/12/2013-31/12/2010) ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 2013 ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 2012 ΠΟΣΑ ΠΟΣΑ ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΑΡ.ΜΑΕ 7946/06/Β/86/2 Βασ. Γεωργίου 30 Τ.Κ 15233, Χαλάνδρι, Τηλ. 210 3498300 www.sidma.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

Διαβάστε περισσότερα

01.07.2010 30.06.2011 ( )

01.07.2010 30.06.2011 ( ) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010-30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ. Παυλόπουλος Κ. Γεώργιος

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ. Παυλόπουλος Κ. Γεώργιος ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ Παυλόπουλος Κ. Γεώργιος Πτυχιούχος Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

(Σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυϖο 34)

(Σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυϖο 34) ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ «ΒΙΟΤΕΡ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Λ.Π.» (ΕΚΔΟΣΗ 1,30)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Λ.Π.» (ΕΚΔΟΣΗ 1,30) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Λ.Π.» (ΕΚΔΟΣΗ 1,30) ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΘΑΝΟΚΩΣΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.3 ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ..5 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ 6 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 :

Διαβάστε περισσότερα

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε.

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσεως 2010 (περιλαμβάνει την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2010) (Βάση του ν.3556/07) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08)

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Της 31ης Δεκεμβρίου 2014 ( 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 (με βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Μάιος 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 1.

Διαβάστε περισσότερα

«ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

«ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 Περιεχόµενα I. ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 42.664,07 34.663,48 8.000,59 23.114,07 23.079,06 35,01

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 42.664,07 34.663,48 8.000,59 23.114,07 23.079,06 35,01 ΝΕΤCOM Ε.Π.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ 5.ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚ Διεθνείς Τεχνολογίες ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με το Ν.. 3556/ /2007) INTERTECH SA (ποσά σε χιλ.ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984) ΚΑΙ Δ.Π.Χ.Π. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984) ΚΑΙ Δ.Π.Χ.Π. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984) ΚΑΙ Δ.Π.Χ.Π. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 - ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. AP.M.A.E.: 52512/62/B/02/0302 ΕΔΡΑ: 7 ο ΧΙΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΒΕΡΟΙΑΣ, 57008 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 1 ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΒΑΡΗΣ & ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 1 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΛ. 210 66 24

Διαβάστε περισσότερα

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΔΡΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 2, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 151 23 ΑΦΜ: 099604146 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 59189/1ΑΤ/Β/05/0351

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ . PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της Περιόδου Από 1 η Ιανουαρίου έως την 31 η Μαρτίου 2014 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ. Χρήστος Δ.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ. Χρήστος Δ. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα