ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ"

Transcript

1 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόλου ΒΟΛΟΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2011 Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Δήμος Βόλου, όπως και όλοι οι Δήμοι της χώρας είναι, σύμφωνα με υφισταμένη Νομοθεσία, Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο. Τ. Α.) και ακολουθεί, σε ότι αφορά την οικονομική του Διαχείριση, τους κανόνες του Δημοσίου Λογιστικού. Το Δημόσιο Λογιστικό, όπως είναι γνωστό λειτουργούσε απλογραφικά έως και , και παρακολουθούσε αποκλειστικά την ταμειακή διαχείριση του Δήμου και την εκτέλεση του προϋπολογισμού του. Στις ο Δήμος προέβη σε διενέργεια απογραφής, καταγραφής των περιουσιακών στοιχείων, των απαιτήσεων, των υποχρεώσεων και αποτίμησης αυτών για να προσδιορισθεί με ακρίβεια η πραγματική κατάσταση της περιουσίας του Δήμου. Από ο Δήμος εφάρμοσε το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, σύμφωνα με το π.δ. 315/1999. Η εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος παρέχει τη δυνατότητα του άμεσου προσδιορισμού των περιουσιακών στοιχείων, των απαιτήσεων, των υποχρεώσεων και των λοιπών οικονομικών στοιχείων του Δήμου, έτσι ώστε οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, να είναι σε θέση να ασκούν αποτελεσματική διοίκηση και ορθολογική διαχείριση. 2. ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Ο έλεγχος των Οικονομικών Καταστάσεων του Δήμου Βόλου της χρήσεως 1/1/2010 έως 31/12/2010 μας ανατέθηκε με την υπ αριθμ. 119/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Ο ανωτέρω έλεγχος προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Το αντικείμενο του ελέγχου προσδιορίζεται από τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Ν.3463/2006 όπως ισχύει και αφορά την χρονική περίοδο από ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

2 Κατά τον έλεγχό μας εφαρμόστηκαν οι ελεγκτικές διαδικασίες, που κατά την κρίση μας θεωρήθηκαν κατάλληλες για τον σκοπό και την ολοκλήρωση του ελέγχου τούτου, στα πλαίσια των αρχών και κανόνων ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και οι οποίοι είναι σύμφωνοι με τις βασικές αρχές των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. Επίσης λάβαμε υπόψη μας και τις σχετικές διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/ ). Σε συνέχεια της «Έκθεσης Ελέγχου» που χορηγήσαμε με ημερομηνία 30 Αυγούστου 2011, που παρατίθεται κάτω από τις Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως), σας υποβάλλουμε την παρούσα «Αναλυτική Έκθεση Ελέγχου». 4. ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΒΑΣΙΣΤΗΚΕ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ Από ο Δήμος εφαρμόζει το διπλογραφικό σύστημα και τηρεί μηχανογραφικά τα λογιστικά του βιβλία. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου τέθηκαν στην διάθεση μας τα ακόλουθα: ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Τα εντάλματα πληρωμής εκδίδονται μηχανογραφικά, αποτελούν το αποκλειστικό παραστατικό μέσω του οποίου διενεργούνται οι πληρωμές των προμηθευτών του Δήμου Βόλου και της μισθοδοσίας του προσωπικού. Στα εντάλματα πληρωμής καταχωρούνται αναλυτικά τα ποσά που αφορούν την συνολική εκκαθαρισμένη δαπάνη κατά Κ.Α.Ε. Εκδίδονται από το αρμόδιο τμήμα του λογιστηρίου, υπογράφονται από τον συντάξαντα, την προϊσταμένη λογιστηρίου, την προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας και από το Δήμαρχο. Τα χρηματικά εντάλματα του Δήμου θεωρούνται από το ελεγκτικό συνέδριο από , κατά τα οριζόμενα στην παρ.1 του άρθρου 23 του Ν.3202/2003, όπως αυτή τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του αρθρ. 11του 3250/2004και 18 παρ.9 του Ν.3320/2005. ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Οι εισπράκτορες του Δήμου για την καθημερινή είσπραξη των κάθε φύσεως δημοτικών εσόδων εκδίδουν θεωρημένο διπλότυπο είσπραξης. Τα Διπλότυπα Είσπραξης εκδίδονται μηχανογραφικά εκτός ειδικών περιπτώσεων που εκδίδονται χειρόγραφα και στη συνέχεια καταχωρούνται στον Η/Υ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Ο Δήμος τηρεί δύο σειρές Γραμμάτιων Είσπραξης. (Σειρά Α, εκδίδεται για την «είσπραξη κρατήσεων», ενώ η Σειρά Μ κατά την είσπραξη των λοιπών εσόδων του Δήμου). Τα χρήματα που έχουν εισπραχθεί καθημερινά από το ταμείο, παραδίδονται κάθε μεσημέρι στο κεντρικό ταμία του Δήμου, με γραμμάτια παραλαβής. Το επίσημο γραμμάτιο είσπραξης που παρακολουθεί την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου, ως προς τα έσοδα εκδίδεται στο τέλος κάθε μέρας με βάση την ημερήσια συγκεντρωτική κατάσταση εισπράξεων. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

3 ΒΙΒΛΙΑ -Αναλυτικό ημερολόγιο (γενικό), όλων των ταμειακών (εισπράξεις-πληρωμές) και των άλλων συμψηφιστικών συναλλαγών κάθε ημέρας, με ταυτόχρονη ενημέρωση των αντίστοιχων γενικού και αναλυτικών καθολικών. -Γενικό Καθολικό, που ενημερώνεται καθημερινά και ταυτόχρονα κατά την ενημέρωση του αναλυτικού ημερολογίου, όπως προαναφέραμε. -Αναλυτικά καθολικά, για τους λογαριασμούς του Γενικού Καθολικού. -Μητρώο Παγίων, όπου παρακολουθούνται αναλυτικά όλες οι ενσώματες ακινητοποιήσεις του Δήμου. - Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού Πρέπει να αναφέρουμε εδώ ότι τέθηκαν υπόψη του ελέγχου και άλλα βοηθητικά, λογιστικά ή μη στοιχεία που τηρήθηκαν από το Δήμο όπως π.χ. οι Αποφάσεις των Πρακτικών Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. 5. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ Κατωτέρω παραθέτουμε τα συνοπτικά δεδομένα της οικονομικής κατάστασης του Δήμου, όπως αυτή προκύπτει από τον Ισολογισμό και την ανάλυση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως που έληξε την Για λόγους σύγκρισης, παραθέτουμε και τα αντίστοιχα ποσά της προηγούμενης χρήσης. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

4 31/12/ /12/2009 Ποσά σε Α. Έσοδα 1. Πωλήσεις εμπορευμάτων και λοιπών αποθεμάτων , ,78 2. Έσοδα από φόρους εισφορές , ,93 3. Έσοδα από τέλη και δικαιώματα , ,42 4. Έσοδα από επιχορηγήσεις , ,89 5. Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες , ,39 6. Έσοδα κεφαλαίων 329, ,40 7. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα , ,53 8. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων , ,71 9. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. 0, ,18 χρήσεων , ,23 Μείον: Β. Έξοδα 1. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , ,50 2.Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων & τρίτων , ,64 3. Παροχές τρίτων , ,54 4. Φόροι και τέλη , ,52 5. Διάφορα έξοδα , ,49 6. Τόκοι και συναφή , ,72 7. Αποσβέσεις Παγίων , ,90 8. Προβλέψεις , ,32 9. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα ,73 0, Έξοδα προηγούμενων χρήσεων , ,85 Γ. Αναλώσεις 1. Αναλώσεις αναλωσίμων υλικών & ανταλλακτικών παγίων , , , ,37 Έλλειμμα χρήσεως (A-B-Γ) , ,68 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

5 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Πάγια Ενεργητικό - Έξοδα Εγκατάστασης (Αναπόσβεστη αξία)-τίτλοι πάγιας επένδυσης Καθαρό Κυκλοφορούν Ενεργητικό Ποσά σε 31/12/ /12/ ,7 6 Κυκλοφορούν Ενεργητικό , ,78 Μεταβατικοί λ/σμοί Ενεργητικού , , ,3 0 Μείον: Προβλέψεις , ,82 Υποχρεώσεις , ,13 Μεταβατικοί λογ/σμοί Παθητικού , , , ,83 Καθαρή Περιουσία , ,1 3 Ανάλυση Καθαρής Περιουσίας Κεφάλαιο ,4 8 Επιχορηγήσεις επενδύσεωνδωρεές παγίων Πλεόνασμα/Έλλειμμα εις νέον , , , , , , ,1 3 Πριν εξετάσουμε λεπτομερώς τους λογαριασμούς των Αποτελεσμάτων και του Ισολογισμού της Χρήσης 2010, θεωρούμε σκόπιμο να αναφερθούμε με συντομία στον προϋπολογισμό και απολογισμό εσόδων - εξόδων του Δήμου για το έτος ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2010 Ο αρχικός προϋπολογισμός της χρήσης 2010 ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόλου με την απόφαση 612/2009 και επικυρώθηκε από την Περιφέρεια την (αρ. πρωτ ). Ο προϋπολογισμός του 2010 και τα αντίστοιχα κονδύλια του απολογισμού, όπως προκύπτουν από το βιβλίο του προϋπολογισμού-απολογισμού του Δήμου, έχουν ως εξής: ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

6 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2010 Μετά τις αναμορφώσεις (Ποσά σε ευρώ) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 01. Έσοδα από ακιν. περιουσία , ,37 0, , , Έσοδα από κινητή περιουσία ,00 329,70 0,00 329,70 0, Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα , ,92 0, ,92 0, Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα & παροχή υπηρεσιών , , , , , Φόροι Εισφορές , , , , , Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες , ,67 0, ,67 0, Λοιπά τακτικά έσοδα , ,02 0, ,02 0,00 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α , , , , ,94 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 11. Έσοδα από εκποίηση κιν. & ακιν. Περιουσίας , , , , , Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών αναγκών , ,49 0, ,49 0, Επιχορηγήσεις για επενδύσεις , ,77 0, ,77 0, Δωρεές-Κληρονομιές , ,00 0, ,00 0,00 15.Προσαυξήσεις Πρόστιμα Παράβολα , , , , , Λοιπά έκτακτα έσοδα , ,12 0, ,12 500,00 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α , , , , ,26 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΕΤΩΝ 21. Τακτικά , , , , , Έκτακτα ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ 31. Εισπράξεις από δάνεια 32. Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ 41. Εισπράξεις υπέρ δημοσίου & τρίτων , , , , , , , , , , , ,88 0, ,88 0, , , , , , , , , , , , ,94 0, , , Επιστροφές χρημάτων 0, ,94 0, ,94 0,00 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α , ,88 0, , ,76 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , ,95 0, ,95 0,00 ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,02 ΕΞΟΔΑ Επενδύσεις Αποθεματικό (Ποσό διαθέσιμα για την δημιουργία ανεπαρκών πιστώσεων) ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ , , , ,19 0, ,05 0,00 0, ,05 0,00 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Έξοδα κατ είδος , , , ,20 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,44 0,00 ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΤΑΜΕΙΟ- ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ) ,12

7 Τα στοιχεία του προϋπολογισμού και του απολογισμού των εσόδων-εξόδων του Δήμου Βόλου για το 2010 προέκυψαν από το τηρούμενο βιβλίο εκτελέσεως προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων. Στα επόμενα σχολιάζουμε τους λογαριασμούς Αποτελεσμάτων και Ισολογισμού της χρήσης 2010 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2010 Όπως είναι γνωστό ο προϋπολογισμός και ο απολογισμός των Δήμων είναι ταμειακός. Τα τηρούμενα από το διπλογραφικό σύστημα βιβλία του Δήμου στηρίζονται στη λογιστική επιστήμη και αφορούν έσοδα και έξοδα που πραγματοποιήθηκαν στην παρούσα χρήση χωρίς να λαμβάνουν υπ όψιν εάν εισπράχθηκαν ή πληρώθηκαν αντιστοίχως. Α. ΕΣΟΔΑ 1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών Σύνολο εσόδου ,12 Αφορά έσοδα από προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων σύμφωνα με τα άρθρα ΚΒΠΝ και το άρθρο 56 Ν.1416/84. Από τον έλεγχο μας δεν προέκυψε κάτι το αξιοσημείωτο. 2.Έσοδα από φόρους εισφορές πρόστιμα-προσαυξήσεις Σύνολο εσόδου ,12 Ανάλυση: 31/12/ /12/2009 Φόροι αυτοτελής , ,11 Εισφορές , ,82 Προσαυξήσεις 0,00 857,95 Πρόστιμα , ,05 Παράβολα , ,00 Σύνολο , ,93 Φόροι αυτοτελείς ,22 Στον ανωτέρω λογαριασμό περιλαμβάνονται τα έσοδα από φόρους ηλεκτροδοτούμενων χώρων ποσού ,22 και τα έσοδα από το φόρο ζύθου ποσού ,00. Τα καταχωρημένα έσοδα από το φόρο ζύθου επιβεβαιώνονται από απαντητική επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών προς τον έλεγχο μας. Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολ/κων σχεδίων ,75. Οι εισφορές αυτές επιβάλλονται με την έκδοση ατομικού δελτίου πράξης επιβολής εισφοράς σε χρήμα από την διεύθυνση πολεοδομίας, για οικοπεδικά τμήματα που βρίσκονται στα διοικητικά ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

8 όρια του Δήμου. Το δελτίο αυτό διαβιβάζεται προς το γραφείο προσόδων του Δήμου για να εκδοθεί βεβαιωτικός χρηματικός κατάλογος. Πρόστιμα ,88 Στον ανωτέρω λογαριασμό καταχωρούνται τα έσοδα από πρόστιμα Κ.Ο.Κ. του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν. 2130/93), τα έσοδα από πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετων κατασκευών, και πρόστιμα τελών καθαριότητας και φωτισμού, χρήσης κοινοχρήστων χώρων, και τελών διαφημίσεων. Σημειώνουμε ότι, δεν γίνεται συστηματική παρακολούθηση των εισπράξεων των πρόστιμων ΚΟΚ από τον Δήμο, ως έσοδα εμφανίζονται μόνο τα εισπραχθέντα Όπως μας δηλώθηκε από τους υπευθύνους, τα ΕΛΤΑ αποστέλλουν ηλεκτρονικές καταστάσεις των πληρωθέντων κλήσεων μέσω δισκετών, οι οποίες όμως δεν μπορούν να «διαβαστούν» από τους Η/Υ του Δήμου. Αναφορικά με τα έσοδα από πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών σημειώνουμε ότι από τον έλεγχο μας προέκυψε ότι, ποσό ,45 αφορά βεβαίωση απαίτησης προστίμου με οφειλέτη το Δήμο Βόλου βάσει σχετικού εγγράφου της πολεοδομίας υπ αρ. 4997/ για αυθαίρετη κατασκευή. Το ποσό αυτό δεν θα έπρεπε να εμφανίζεται μεταξύ των εσόδων και των απαιτήσεων της 31/12/2010 διότι ο Δήμος δεν μπορεί να έχει και απαίτηση και υποχρέωση με δεδομένο ότι η Πολεοδομία είναι υπηρεσία που ανήκει στο Δήμο. Παράβολα ,27 Στον ανωτέρω λογαριασμό καταχωρούνται τα έσοδα από παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος ποσού ,00 και έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών , Έσοδα από τέλη και δικαιώματα Ανάλυση: Σύνολο εσόδου ,67 31/12/ /12/2009 Α) Από υπηρεσίες καθαριότητας , ,14 Β) Λοιπά τέλη και δικαιώματα , ,85 Γ) Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους , ,80 Δ) Έσοδα από δαπάνες για λογαριασμό τρίτων , ,63 Σύνολο, ως άνω , ,42 Τέλη από υπηρεσίες καθαριότητας και φωτισμού ,97 Στον ανωτέρω λογαριασμό καταχωρούνται τα έσοδα από τέλη καθαριότητας και φωτισμού που κυρίως εισπράττονται από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Για τα έσοδα από τέλη καθαριότητας και φωτισμού έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής: Η είσπραξη των εσόδων των πιο πάνω κατηγοριών γίνεται για λογαριασμό του Δήμου από τη ΔΕΗ, μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος από τους πολίτες. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

9 Η απόδοση των σχετικών ποσών από τη ΔΕΗ γίνεται μηνιαίως με σχετικές εκκαθαρίσεις που αποστέλλει η ΔΕΗ. Για τη μεσολάβησή της αυτή η ΔΕΗ εισπράττει (παρακρατεί κατά την εκκαθάριση) προμήθεια 2%. Δεν τέθηκαν υπόψη μας στοιχεία για την επαλήθευση της ορθότητας των δεδομένων των ως άνω εκκαθαρίσεων της ΔΕΗ.. Λοιπά τέλη και δικαιώματα ,94 Στον ανωτέρω λογαριασμό καταχωρούνται τα έσοδα α) από τέλη Ακίνητης Περιουσίας ,94 β) από τέλη επί των ακαθάριστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων ,30 γ) από τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων ,95 δ) από τέλη διαφήμισης ,21. Τα τέλη διαφήμισης αφορούν έσοδα από κάθε διαφήμιση που γίνεται με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή σε χώρους που βρίσκονται μέσα στα διοικητικά όρια του Δήμου (Στέγες, Πινακίδες, Οχήματα, Έντυπα κ.λπ.). ε) από τέλη αδειών οικοδομών ποσού ,71. στ) από σταθμικά και μετρικά δικαιώματα 4.214,93 ζ) από τέλη τελέσεως πολιτικών γάμων ,00 η) από τέλη διαμονής παρεπιδημούντων ,23 θ) από τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους ,42 και ι) Από ΚΕΔΚΕ ειδικό τέλος μερίσματος ΔΕΠΑ ,25. Από τον έλεγχο του λογαριασμού προέκυψαν τα εξής: Τα έσοδα από τέλη ακίνητης περιουσίας προέρχονται κατά ποσό ,02 από το Υπουργείο Εσωτερικών, κατά ποσό ,56 από τους εισπραχθέντες μέσω ΔΕΗ λογαριασμούς κατά ποσό ,93 από πρόβλεψη λογαριασμών ΔΕΗ μηνών Νοεμβρίου- Δεκεμβρίου 2010 ενώ ποσό ,43 προέρχεται από διάφορες άλλες βεβαιώσεις και εισπράξεις εσόδων στο 2010.Επιβεβαιώσαμε μέσω απαντητικής επιστολής του Υπουργείου Εσωτερικών τα ποσά που εισπράχθηκαν από αυτό. Για τα ποσά που εισπράττονται μέσω ΔΕΗ ισχύει η ανωτέρω παρατήρηση μας για τα έσοδα από τέλη καθαριότητας και φωτισμού. Για τα έσοδα από τέλη (διαμονής) παρεπιδημούντων σημειώνουμε τα εξής : Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών των εγγραφών των εσόδων διαπιστώσαμε ότι κάποιες απ αυτές στηρίζονται σε απλές δηλώσεις των ξενοδοχείων χωρίς να επισυνάπτεται περιοδική δήλωση Φ.Π.Α του μηνός και το αντίστοιχο μηνιαίο ισοζύγιο main currant που προβλέπει ο Κ.Β.Σ να τηρούν οι ξενοδοχειακές μονάδες και από το οποίο προκύπτουν τα έσοδα τα οποία υπάγονται σε τέλη παρεπιδημούντων. Ως εκ τούτου υπάρχει κίνδυνος υποβολής μη πραγματικών στοιχείων από τους υπόχρεους. Κάθε χρόνο ο Δήμος λαμβάνει στοιχεία από τη Δ.Ο.Υ. Bόλου( εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α) για τα έσοδα των επιτηδευματιών της περιοχής του για έλεγχο και επαλήθευση των δηλωθέντων και αποδοθέντων από τους φορολογούμενους τελών των σχολιαζόμενων λογαριασμών. Για τις διαπιστούμενες διαφορές και τις σχετικές προσαυξήσεις εκδίδονται από το Δήμο βεβαιωτικοί κατάλογοι βάσει των οποίων εισπράττονται τα σχετικά ποσά από το Δήμο. Αναφορικά με τα τέλη από ελεγχόμενη στάθμευση σε κοινόχρηστους χώρους έχουμε να παρατηρήσουμε ότι ο τρόπος καταμέτρησης και παρακολούθησης του εσόδου αυτού κρίνεται ως μη ενδεδειγμένος. Ως έσοδο καταχωρείται το ποσό των καταμετρηθέντων νομισμάτων που βρίσκονται στα κουτιά χωρίς να γίνεται αντιπαραβολή και συμφωνία με τα z(ζήτα) των αντίστοιχων παρκομέτρων. Η μη τήρηση των κανόνων που επιβάλλεται να εφαρμόζονται, κατά ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

10 τον έλεγχο και την συμφωνία των καταμετρημένων με τα z(ζήτα) εγκυμονεί σοβαρούς διαχειριστικούς κινδύνους. Σημειώνουμε ότι έχουν ήδη εντοπιστεί ελλείμματα στις εισπράξεις του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης για τις χρήσεις , και η οικονομική επιτροπή ως πειθαρχικό όργανο με την απόφαση της 80/2011, καταλόγισε έλλειμμα ,39, στον πρώην δημοτικό ταμία του Δήμου Βόλου. Τα έσοδα από τέλη διαφήμισης προέρχονται κατά ποσό ,43 από την ετήσια κατανομή στους Δήμους από το Υπουργείο Εσωτερικών το οποίο και συμφωνεί με την αντίστοιχη απαντητική επιστολή που απέστειλε προς τον έλεγχο μας το Υπουργείο, κατά ποσό ,05 από τέλη για διαφημίσεις που πραγματοποιούν τα ΚΤΕΛ και τα ταξί του Βόλου, ενώ ποσό 2.603,73 αφορά διάφορες εισπράξεις κατά τη διάρκεια της χρήσης. Το ειδικό τέλος μερίσματος ΚΕΔΚΕ ύψους ,25 προέρχεται κατά ποσό ,22 από την κατανομή της ΚΕΔΚΕ προς τους δικαιούχους ΟΤΑ του οφειλόμενου τέλους που εισέπραξε από τη Δ.ΕΠ.Α Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.2364/1995 και σχετική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που αντιστοιχεί στα έτη , ενώ ποσό ,03 αφορά την κατανομή του Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ,64 Το ποσό αυτό περιλαμβάνει μισθώματα από αστικά ακίνητα ύψους ,54, τέλη και δικαιώματα από λαϊκές αγορές, εμποροπανηγύρεις και παζάρια ,50 και έσοδα από κτίρια τρίτων σε οικόπεδα του δήμου ύψους ,60. Σχετικά με τα μισθώματα από αστικά ακίνητα έχουμε να παρατηρήσουμε ότι η αύξηση του εσόδου στη χρήση 2010 (2010, ,20 έναντι ,35 το 2009) οφείλεται στο ότι το Φεβρουάριο του 2010, αποφασίστηκε η λύση της ΔΗ.ΤΕ. Βόλου και η εκμετάλλευση των ακινήτων που είχε παραχωρηθεί από τον Δήμο προς τη ΔΗ.ΤΕ.Β, επανήλθε στο Δήμο. Τα μισθώματα που έχουν καταχωρηθεί στον παραπάνω λογαριασμό είναι αυτά τα οποία εμφανίζονται και στη δήλωση φόρου εισοδήματος του.δήμου. Ελέγξαμε δειγματοληπτικά συμφωνητικά μίσθωσης και βάσει αυτών επιβεβαιώσαμε τον ορθό υπολογισμό των μισθωμάτων. Έσοδα από δαπάνες για λογαριασμό τρίτων ,12 Στον ανωτέρω λογαριασμό περιλαμβάνονται τα έσοδα από την προγραμματική σύμβαση του Δήμου με τον Οργανισμό λιμένος Βόλου ποσού ,66, τα έσοδα από δημοσιεύσεις προκηρύξεων έργων ποσού ,62 και διάφορα άλλα έσοδα από δαπάνες που ο Δήμος πραγματοποίησε για τρίτους ποσού ,84. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

11 4.Έσοδα από επιχορηγήσεις Ανάλυση: Σύνολο εσόδου ,44 31/12/ /12/2009 α) Κ.Α.Π. για την κάλυψη γενικών αναγκών , ,26 β) Κ.Α.Π. για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών σχολείων , ,00 γ) Κ.Α.Π. για την αποζημίωση σχολικών τροχονόμων , ,00 δ) Κ..Α.Π για μισθοδοσία σχολικών φυλάκων 0, ,35 ε) Επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων , ,25 στ) Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους , ,05 ζ) Επιχορηγήσεις από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα , ,67 η) Λοιπές επιχορηγήσεις , ,31 Σύνολο , ,89 Έγινε έλεγχος των σχετικών παραστατικών χορήγησης καθώς και συσχετισμός με τους Κ.Α. εξόδων τους οποίους κάλυψαν. Το ποσό το οποίο αφορά ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών επιβεβαιώθηκε από την απαντητική επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών προς τον έλεγχο μας. 5.Έκτακτα κι ανόργανα έσοδα Σύνολο εσόδου , ,53 Το παραπάνω ποσό αφορά τις αναλογούσες αποσβέσεις της χρήσης των παγίων στοιχείων που χρηματοδοτήθηκαν από διάφορες επιχορηγήσεις, οι οποίες είναι καταχωρημένες στον λογαριασμό του Παθητικού «Επιχορηγήσεις επενδύσεων» πλέον μιας τακτοποιητικής εγγραφής 0,01. 6.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων Σύνολο εσόδου , ,71 Τα έσοδα προηγούμενων χρήσεων αφορούν σε: α) τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών από τέλη καθαριότητας και φωτισμού ποσού ,90,από τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών ποσού ,92, από Κ.Α.Π αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους ποσού ,00 και διάφορα άλλα έσοδα ποσού ,83 β) έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών από πρόστιμα τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων ποσού ,06, από πρόστιμα τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων ποσού ,23 από πρόστιμα παραβάσεων ΚΟΚ ποσού ,60 και από λοιπά ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

12 πρόστιμα ποσού ε ,51 γ) Λοιπά έσοδα προηγουμένων χρήσεων ποσού ,26 και δ) Διαφορές απογραφής ποσού ,35. Αναφορικά με τα λοιπά έσοδα προηγουμένων χρήσεων ποσού ,26 έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής: Ποσό ,02 αφορά σε διαγραφές πιστωτών και προμηθευτών εκ του οποίου ποσό ,00 αφορά σε διαγραφή οφειλής σε προμηθεύτρια για τιμολόγια παροχής υπηρεσιών που αυτή εξέδωσε το 2007 με αιτιολογία «Περισυλλογή και κατάλυμα αδέσποτων κατά την επίσκεψη της επιτροπής Μεσογειακών αγώνων». Η δαπάνη αυτή δεν εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Το υπόλοιπο ποσού ,38 αφορά έσοδο από εκκαθάριση του προγράμματος ΣΥΝ- ΚΟΙΝΩΝΙΑ. Οι διαφορές απογραφής ποσού ,35 αφορούν σε διαφορά των εισπρακτέων υπολοίπων της 31/12/2009 και των επαναβεβαιωμένων υπολοίπων της 1/1/2010 του απλογραφικού, για την οποία διενεργήθηκε εγγραφή στη γενική λογιστική με ημερομηνία 1/1/2010 σε χρέωση των απαιτήσεων του Λ/30 «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών». Β. ΕΞΟΔΑ Στα κονδύλια των λογαριασμών εξόδων χρήσεως 2010 έγινε ο ενδεδειγμένος δειγματοληπτικός έλεγχος, όσον αφορά, τη νομιμότητα των παραστατικών και τις σχετικές εγκρίσεις πληρωμών, από τα αρμόδια προς τούτο όργανα. Στη συνέχεια, παραθέτουμε αναλύσεις των κονδυλίων αυτών και σχετικά σχόλια. 1. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Σύνολο δαπάνης ,91 Ανάλυση: 31/12/ /12/2009 Αμοιβές μόνιμου προσωπικού , ,39 Αμοιβές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , ,02 Αμοιβές ειδικών κατηγοριών προσωπικού , ,96 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων , ,41 Εργοδοτικές Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης , ,32 Παρεπόμενες παροχές & έξοδα προσωπικού , ,40 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού 1.240, ,00 Σύνολο , ,50 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

13 2. Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων Σύνολο δαπάνης ,31 Ανάλυση: 31/12/ /12/2009 Αμοιβές & έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών , ,22 Δαπάνες αιρετών , ,50 Αποζημιώσεις παραστάσεων προσωπικού 1.674, ,50 Αμοιβές & έξοδα μη ελευθέρων επαγγελματιών , ,66 Λοιπές αμοιβές τρίτων , ,76 Σύνολο , ,64 3. Παροχές τρίτων Ανάλυση: Σύνολο δαπάνης ,38 31/12/ /12/2009 Ηλεκτρικό ρεύμα , ,94 Φωταέριο παραγωγικής διαδικασίας , ,39 Τηλεπικοινωνίες , ,74 Ενοίκια , ,61 Ασφάλιστρα , ,18 Επισκευές & Συντηρήσεις αγαθών , ,63 Επισκευές & Συντηρ. Πάγιων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως , ,15 Λοιπές παροχές τρίτων , ,90 Σύνολο, ως άνω , ,406,54 4. Φόροι και Τέλη Σύνολο δαπάνης , ,52 Στον παραπάνω λογαριασμό καταχωρούνται τα τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

14 5. Διάφορα έξοδα Σύνολο δαπάνης ,27 Ανάλυση: 31/12/ /12/2009 Έξοδα μεταφορών , ,27 Οδοιπορικά έξοδα αποζημίωσης , ,73 μετακινήσεων Δημόσιες σχέσεις (Έξοδα ενημέρωσης , ,14 δραστηριοτήτων του Δήμου -Δαπάνες εθνικών ή τοπικών εορτών Συνδρομές , ,90 Έντυπα-Υλικά άμεσης αναλώσεως 6.121, ,55 Έξοδα δημοσιεύσεων , ,13 Υποχρεωτικές εισφορές ΟΤΑ , ,90 Προαιρετικές δαπάνες ΟΤΑ , ,00 Δαπάνη για περισυλλογή αδέσποτων , ,01 ζώων Διάφορα έξοδα (Δικαστικά έξοδα, λοιπές δαπάνες γενικής φύσης) , ,86 Σύνολο , ,49 6. Τόκοι και συναφή έξοδα Σύνολο δαπάνης ,15 Ανάλυση: 31/12/ /12/2009 Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων , ,64 Λοιποί τόκοι και έξοδα , ,27 Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών 1.345, ,89 Προμήθειες και έξοδα T.Π. Δ.Δ. 0, ,92 Σύνολο , ,72 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

15 7. Αποσβέσεις παγίων Ανάλυση: Σύνολο δαπάνης ,25 31/12/ /12/2009 Κτιρίων-Εγκαταστάσεων Κτιρίων-Τεχνικών έργων , ,42 Μηχανημάτων Τεχνικών εγκαταστάσεων- Λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού , ,58 Μεταφορικών μέσων , ,54 Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού , ,39 Ασώματων ακινητοποιήσεων , ,72 Παγίων (μονίμων) εγκατ. κοινής χρήσης , ,95 Σύνολο , ,60 Για τις ανωτέρω αποσβέσεις αναφερόμαστε στα οικεία κεφάλαια της παρούσας, όπου σχολιάζουμε τους λογαριασμούς των αντίστοιχων πάγιων στοιχείων και των εξόδων πολυετούς αποσβέσεως. 8. Προβλέψεις Σύνολο δαπάνης ,41 Πρόκειται για την πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, για τους υπαλλήλους που έχουν επιλέξει ως ασφαλιστικό φορέα το ΙΚΑ, και δικαιούνται καταβολής αποζημίωσης από τον Δήμο, κατά την αποχώρηση τους λόγω συνταξιοδότησης. 9. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων Σύνολο δαπάνης ,44 Ανάλυση: 31/12/ /12/2009 Εισφορές ασφαλιστικών ταμείων προηγούμενων χρήσεων , ,21 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών , ,51 Αμοιβές και έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων 1.582,36 161,79 Φόροι-τέλη προηγούμενων χρήσεων 5.209,44 138,24 Τόκοι και συναφή έξοδα χρηματοδοτήσεων ,84 Διάφορα έξοδα , ,32 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 2.110,57 571,87 Δαπάνες υποχρεωτικών εισφορών Ν.Π. παρελθόντων ετών (σχολικοί τροχονόμοι, σχολικές επιτροπές) ,72 Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων (ΔΗΤΕΒ) ,90 Διαγραφές απαιτήσεων , ,23 Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων 5.047, ,39 Δαπάνες προγραμματικών συμβάσεων παρελθόντων ετών ,45 Σύνολο , ,85 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

16 Στον παραπάνω λογαριασμό περιλαμβάνεται ποσόν ,37 το οποίο αφορά οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές και προσαυξήσεις της υπό εκκαθάριση δημοτικής επιχείρησης ΔΗΤΕΒ, την υποχρέωση απόδοσης των οποίων ανέλαβε ο Δήμος. Σχετικά αναφερόμαστε στη σελ.6 της παρούσας έκθεσης. Γ. ΑΝΑΛΩΣΕΙΣ 31/12/ /12/2009 Αναλώσεις υλικών κατασκευής και επισκευής τεχνικών έργων , ,06 Αναλώσεις αναλωσίμων υλικών , ,74 Αναλώσεις ανταλλακτικών παγίων , , , ,37 Ο Δήμος κατά πάγια τακτική δεν παρακολουθεί σε αποθήκη τη διακίνηση των ανταλλακτικών και των λοιπών αναλωσίμων. Την 31/12/2010, όπως και κατά την προηγούμενη χρήση άλλωστε, δεν διενεργήθηκε φυσική απογραφή των ανταλλακτικών και των αναλωσίμων υλικών προκειμένου να καταγραφούν τα μένοντα. Επομένως για το κλείσιμο του Ισολογισμού, όλες οι αγορές που πραγματοποιήθηκαν εντός της χρήσης υλικών κατασκευής έργων, αναλωσίμων υλικών και ανταλλακτικών παγίων θεωρούνται αναλωθέντα, και καταχωρήθηκαν στα αποτελέσματα. Κρίνεται αναγκαίο ο Δήμος να οργανώσει τον αποθηκευτικό του χώρο, στον οποίο καθ όλη τη διάρκεια του έτους θα παρακολουθούνται τα αναλώσιμα που αγοράζονται και αντίστοιχα αυτά που χρησιμοποιούνται. Με αυτόν τον τρόπο ο Δήμος θα μπορεί να ελέγχει τις πραγματικές αναλώσεις που είχε μέσα στη χρήση, αλλά και σε ποια τμήματα αναλώθηκαν τα μεγαλύτερα ποσά. Άλλωστε και το ΚΛΣ (Π.Δ.315/99), αναφέρει στη παραγράφου , ότι ο Δήμος θα πρέπει να διενεργεί (φυσική) απογραφή των αποθεμάτων του μία (1) φορά μέσα σε κάθε χρήση και μάλιστα στο τέλος αυτής. Σημαντική δαπάνη αποτελούν τα καύσιμα και τα λιπαντικά για τη κίνηση των μεταφορικών μέσων, που για τη χρήση 2010, ανήλθε στο ποσό των Κατά τη γνώμη μας, για τα καύσιμα αφενός θα πρέπει να τηρείται λογιστική αποθήκη και αφετέρου για τη καλύτερη διαχειριστική παρακολούθηση τους, οι αναλώσεις να καταγράφονται ανά μεταφορικό μέσο, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα συσχετισμού των αναλωθέντων καυσίμων με τα διανυθέντα χιλιόμετρα του κάθε μεταφορικού μέσου. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 24/02/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: 2017 Ημ/νία Εκτύπωσης: 14/03/2017 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Αναμορφώσεις Διαμορφωμένος

Οικονομικό Έτος: 2017 Ημ/νία Εκτύπωσης: 14/03/2017 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Αναμορφώσεις Διαμορφωμένος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΑΦΜ ΔΗΜΟΥ:099607100) ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2017 Ημ/νία Εκτύπωσης: 14/03/2017 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012 Το έτος 2012 από την Ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Χερσονήσου εισπράχτηκαν συνολικά 16.745.430,36

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ' αριθ. 23/2014 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ' αριθ. 23/2014 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ' αριθ. 23/2014 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης: 421 / 2014. Π ε ρ ί λ η ψ η Προέλεγχος Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αναμορφώσεις Σύνολο

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αναμορφώσεις Σύνολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2015 10/3/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 28/02/2015 Κωδικός Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 1.649.000,00

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 1.649.000,00 Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, και τα τμήματα εσόδων και λογιστικού σας διαβιβάζουν πρόταση κατάρτισης προϋπολογισμού το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 155,157,158 του Νόμου 3463/2006

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 12 ης /2012 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

Απόσπασμα από το πρακτικό της 12 ης /2012 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Απόσπασμα από το πρακτικό της 12 ης /2012 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη, σήμερα 18η του μηνός Ιουλίου, του έτους

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 30/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 30/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 175/2017 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 30/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Προέλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ( 6 ο ) «Απολογισμός Ισολογισμός Δήμου Τεμπών οικ. έτους 2014» Αριθμός Απόφασης ( 23 )

ΘΕΜΑ ( 6 ο ) «Απολογισμός Ισολογισμός Δήμου Τεμπών οικ. έτους 2014» Αριθμός Απόφασης ( 23 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μακρυχώρι 29-02-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. 1636 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 5/2016 πρακτικό συνεδρίασης Σήμερα στις 22 του

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

1487/29-1-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1487/29-1-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1487/29-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ: 69 Από το πρακτικό 2 ης /2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την ορθή επανάληψη της

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Παράρτημα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για ΔΗΜΟΥ και ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: Έτος : 2015 Μήνας Αναφοράς : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Α ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: 2017 Ημ/νία Εκτύπωσης: 11/10/2017 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Αναμορφώσεις Διαμορφωμένο

Οικονομικό Έτος: 2017 Ημ/νία Εκτύπωσης: 11/10/2017 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Αναμορφώσεις Διαμορφωμένο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΑΦΜ ΔΗΜΟΥ:099607100) ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2017 Ημ/νία Εκτύπωσης: 11/10/2017 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού Αρ. Απόφ. 357/2014 Περίληψη: Εισηγητική έκθεση Β Τριμήνου 2014 για την

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός τέλους χρήσης

Ισολογισμός τέλους χρήσης Ισολογισμός τέλους χρήσης 9.1. Στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης συντάσσεται ισολογισμός, που για το λόγο αυτό καλείται Ισολογισμός τέλους χρήσης. Ακόμη, στο τέλος κάθε χρήσης προσδιορίζονται τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: ΠΙΝΑΚΑ Σ Α ποσά σε ευρώ Ι. ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: ΠΙΝΑΚΑ Σ Α ποσά σε ευρώ Ι. ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Παράρτημα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για Δήμους και ΝΠΔΔ Δήμων Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: Έτος : 2013 Μήνας Αναφοράς : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑ Σ Α ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ 2016

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ 2016 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ 2016 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Αξία Κτήσεως Χρήσεως 2016 Αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία 1. Έξοδα Ιδρύσεως & Πρώτης Εγκ/σεως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΤΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΑΣΦΑΛΟΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΦΩΤΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΑΣΦΑΛΟΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΑΣΦΑΛΟΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67041/51/Β/08/10 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΠΟΣΑ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΣΟΥΡΙΔΗ 2016

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΣΟΥΡΙΔΗ 2016 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΣΟΥΡΙΔΗ 2016 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Αξία Κτήσεως 1. Έξοδα Ιδρύσεως & Πρώτης Εγκ/σεως 2. Συναλλαγματικές διαφορές δανείων για κτήσεις πάγιων στοιχείων 3. Τόκοι Δανείων κατασκευαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2017

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2017 Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2017 Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Προηγ. Οικ. Προηγ. Οικ. Έτους Έτους 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αποστολή της υπ αριθ. 438/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τρικκαίων»

ΘΕΜΑ: «Αποστολή της υπ αριθ. 438/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τρικκαίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίκαλα 23/10/2012 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 63018 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΥΠ/ΡΙΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Ασκληπιού 18

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: /10001/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: /10001/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: - 67305/10001/09-09-2015 - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 31/08/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 29/02/2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 29/02/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: - 16384/2508/10-03-2016 - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 29/02/2016 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΔ 315/1999 Παρ. 4.1.501 Παράγραφος 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α [1] Ν 1041/1980 «Περί καθιερώσεως του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου» (ΦΕΚ Α 75/2.4.1980) [Άρθρα 47-49]...1 VΙΙ. Γενικόν Λογιστικόν Σχέδιον... 1 Άρθρον 47. Καθιέρωσις του θεσµού του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2016 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Δήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2016 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Δήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2016 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Δήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 28/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή στο δηµοτικό συµβούλιο της εισηγητικής έκθεσης εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 1 Αποφασίζεται η επισκευή και συντήρηση ενός κτιρίου. Εκτιμάται ότι το κόστος θα ανέλθει στο ποσό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Πληροφορίες: Β.Λαμπρακάκης Ε.Ε.Τσαμίλης Τηλ: 213 1364817, 213 1364841 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

24379/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24379/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24379/22-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 752 Από το πρακτικό 42 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για τον προέλεγχο του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/07/2015

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/07/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικίνου Αριθμός Απόφασης: 51/ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 30/04/2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 30/04/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: - 28818/4508/10-05-2016 - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 30/04/2016 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης

ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης 1. ΓΕΝΙΚΑ Τα βασικά οικονομικά στοιχεία αναλύονται στις παραγράφους που ακολουθούν. Το 2014 ήταν η τέταρτη χρονιά

Διαβάστε περισσότερα

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ ΜΕΡΟΣ Α - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Νομικό Πλαίσιο 3 2. Κατηγορίες οντοτήτων 4 3. Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 11 4. Υποχρεώσεις οντοτήτων ανά κατηγορία μεγέθους 17 5. Λογιστική φορολογική βάση 32 6.

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο Προϋπολογισμός των δήμων και κοινοτήτων διακρίνεται σε προϋπολογισμό εσόδων και προϋπολογισμό δαπανών

1. Ο Προϋπολογισμός των δήμων και κοινοτήτων διακρίνεται σε προϋπολογισμό εσόδων και προϋπολογισμό δαπανών Σπήλι 20/1/2014 Αρ.Πρωτ.732 ΠΡΟΣ 1) ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2) ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 4 ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων. Ετους 2018

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων. Ετους 2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2018 Δευτέρα, 14 Αυγούστου 2017 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Σελίδα : 2 από 14 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ημ/νία Εκτύπωσης: Υπόλοιπο (Βεβαιωθέντα - Εισπραχθέντα) Υπόλοιπο Εισπραχθέντων ως προς Δ.Π.

Ημ/νία Εκτύπωσης: Υπόλοιπο (Βεβαιωθέντα - Εισπραχθέντα) Υπόλοιπο Εισπραχθέντων ως προς Δ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ Οικονομικό Έτος: 2014 Ημ/νία Εκτύπωσης: 29/05/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΔ 315/1999 Παρ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΔ 315/1999 Παρ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΔ 315/1999 Παρ. 4.1.501 Παράγραφος 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΌ ΕΩΣ

ΑΠΌ ΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 22-2-2017 2017

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ Νομικό Πλαίσιο 1 3 Κατηγορίες οντοτήτων 2 4 Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 3 11 Λογιστική φορολογική βάση 4 17 Κανόνες επιμέτρησης 5 27 Σχέδιο λογαριασμών 6 28 ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης

ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης 1. ΓΕΝΙΚΑ Τα βασικά οικονομικά στοιχεία αναλύονται στις παραγράφους που ακολουθούν. Το 2013 ήταν η τρίτη χρονιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ ΕΩΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ ΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ε Σ Ο Δ Α Κωδικός Λογαριασμού Οικονομικό Έτος: Ημ/νία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ ΕΩΣ Αναμορφώσεις Σύνολο

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ ΕΩΣ Αναμορφώσεις Σύνολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Οικονομικό Έτος: 2017 ΑΡ.ΠΡΩΤ. 4324/7-9-2017 2017

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης Νέα Χαλκηδόνα, 5 Φεβρουαρίου 2014 Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ Ε Π Ι Τ Ο Υ Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες Λογιστικού Σχεδίου ΟΜΑΔΑ 1 (ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ) : Περιλαμβάνει όλο το πάγιο ενεργητικό. Με τον όρο πάγιο ενεργητικό εννοούμε τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτά η επιχείρηση με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 01/01/2016 έως 31/08/2016 ΕΣΟΔΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 01/01/2016 έως 31/08/2016 ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΠΔΔ Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ. ΔΗMΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΙΑΟΥΛΗ 4, ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ ΤΗΛ 2310 228 265 Οικονομικό Έτος: 2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 01/01/2016 έως 31/08/2016 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Θ. Αγγελίνας 2. Θ. Κορωνάς 3. Α. Λαζαρίδης 4. Α. Σιδηρόπουλος 5. Α. Αποστολόπουλος

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Θ. Αγγελίνας 2. Θ. Κορωνάς 3. Α. Λαζαρίδης 4. Α. Σιδηρόπουλος 5. Α. Αποστολόπουλος Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 33/2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης: 513 / 2015. Π ε ρ ί λ η ψ η Προέλεγχος Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της πραγματικής εικόνας.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της πραγματικής εικόνας. - Δεν έγινε παρέκκλιση από τις σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝ ΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝ ΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010 Θεσσαλονίκη 15/7/2011 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝ ΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010 ΠΡΟΣ Την Οικονομική Επιτροπή Οι υπογεγραμμένοι ημοτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού B τριμήνου 2016.

ΘΕΜΑ : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού B τριμήνου 2016. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Προς : ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Την Οικονομική Επιτροπή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Περιφέρειας Αττικής ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού B τριμήνου 2016. Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 38/2016 (Απόσπασμα από το Πρακτικό 6/ της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του «ΝΠΔΔ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ»)

Απόφαση 38/2016 (Απόσπασμα από το Πρακτικό 6/ της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του «ΝΠΔΔ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ») ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Γουναροπούλου 6, Άνω Ιλίσια, τκ. 15771 Τηλ. 210-7487657 / 210-7777601 E-mail: info@gounaropoulos.gr Ζωγράφου, 15-09- Απόφαση 38/ (Απόσπασμα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αρ. Πρωτ. 148 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ ΕΩΣ

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αρ. Πρωτ. 148 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ ΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αρ. Πρωτ. 148

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης

ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης 1. ΓΕΝΙΚΑ Τα βασικά οικονομικά στοιχεία αναλύονται στις παραγράφους που ακολουθούν. Το 2015 ήταν η πέμπτη χρονιά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Εποπτεύον Υπουργείο:... Επωνυμία Φορέα: Α.Φ.Μ.:... Έτος. Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΔ 315/1999 Παρ. 4.1.501 Παράγραφος 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Αποστολή της υπ αριθμ. 31/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα: «Αποστολή της υπ αριθμ. 31/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ----------------------------------------------------- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ----------------------------------------------------- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/02/2017 έως 28/02/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/02/2017 έως 28/02/2017 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4.960.581,86 2.764.665,93 2.352.049,48 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 4.960.581,86 2.764.665,93 2.352.049,48 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.701.371,14 142.062,55 142.062,55 06.00.02

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ του Π.Δ. 315/29.12.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ του Π.Δ. 315/29.12. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.Δ. 315/29.12.1999) ΤΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ» 1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ)

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 2006 2 ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης «ΧΤ Α.Ε.» στις 30.10.2005, είχαν ως εξής (τα ποσά σε ): Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 31/10/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 31/10/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: 74521/11996/09-11 -2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 31/10/2016 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης

ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης 1. ΓΕΝΙΚΑ Τα βασικά οικονομικά στοιχεία αναλύονται στις παραγράφους που ακολουθούν. Το 2011 ήταν η πρώτη χρονιά

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Λογιστική Ι Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης - Δημήτριος Μπάλιος - Ιωάννης Ντόκας - Κανέλλος Τούντας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014.

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. Έχοντας υπόψη : - την περίπτωση α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 - Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 - το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 1 Max κέρδος = Έσοδα Έξοδα Έσοδα i. Πωλήσεις εμπορευμάτων ii. Παροχή υπηρεσιών iii. PxQ (όπου Ρ = τιμή και όπου Q = ποσότητα) Έξοδα i. Προμήθειες ii. Λειτουργικά έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης

ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης 1. ΓΕΝΙΚΑ Τα βασικά οικονομικά στοιχεία αναλύονται στις παραγράφους που ακολουθούν. Το 2012 ήταν η δεύτερη χρονιά

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 28/02/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 28/02/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.:16915/3482/20-03-2017 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 28/02/2017 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Σελίδα 1 από 11 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 31/12/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 31/12/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αρ. Πρωτ.: 6713/1335/07-02-2017 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 31/12/2016 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Σελίδα 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/01/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/01/2017 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4.492.212,60 2.513.484,25 172.331,34 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 4.492.212,60 2.513.484,25 172.331,34 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.701.371,14 71.304,53 71.304,53 06.00.02

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2001-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ Δρχ.) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της πραγματικής εικόνας.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της πραγματικής εικόνας. - Δεν έγινε παρέκκλιση από τις σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 31/3/2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 31/3/2016 ΑΡ.ΠΡΩΤ.:5084 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.:8-4- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΩΣ 31/3/ ΕΣΟΔΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) 98.809,84 86.686,48 2.742,22 0112 Μισθώματα

Διαβάστε περισσότερα

Κατάταξη λογαριασμών σε γενικές ομάδες - Μεγαλύτερη ανάλυση της καθαρής περιουσίας

Κατάταξη λογαριασμών σε γενικές ομάδες - Μεγαλύτερη ανάλυση της καθαρής περιουσίας Κατάταξη λογαριασμών σε γενικές ομάδες - Μεγαλύτερη ανάλυση της καθαρής περιουσίας 5.1. Οι λογαριασμοί που χρησιμοποιούνται από τη Λογιστική για την παρακολούθηση των περιουσιακών στοιχείων ποικίλλουν

Διαβάστε περισσότερα

11 5.097.467,66 12 322.332,91 13 383.191,89

11 5.097.467,66 12 322.332,91 13 383.191,89 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ «ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» (Βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 315/99,όπως ισχύει) 1. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 4.1.501

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 5/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 26 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 120 /2011 ΘΕΜΑ: 13o «Περί καταχώρησης και Απογραφής

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 12 η : Αναπροσαρμογή Παγίων

Άσκηση 12 η : Αναπροσαρμογή Παγίων ΆΣΚΗΣΗ 1 η : Άσκηση προσδιορισμού γενικής εκμετάλλευσης Σας δίνονται τα υπόλοιπα διάφορων λογαριασμών από το ισοζύγιο της εμπορικής εταιρείας Κίτρινο Κύπελλο Α.Ε την 31/12/2010. 60.00 Αμοιβές έμμισθου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. (Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4.1.501 του Π.Δ. 315/1999). 1. Παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Τέλη και δικαιώματα εκμετάλευσης υπεδάφους από εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και λοιπά 244, , ,17 244, ,17 244,

Τέλη και δικαιώματα εκμετάλευσης υπεδάφους από εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και λοιπά 244, , ,17 244, ,17 244, ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Περίοδος : 2/2017) Κωδικός Περιγραφή Προϋπ Αναμ/σεις Τρ. Προϋπ. Βεβαιωθ. Προηγ Βεβαιωθ. 2/2017Σύνολο Βεβαιωθ. Εισπρ. Προηγ. Εισπρ. 2/2017 Σύνολο Εισπρ. Υπόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/07/2015

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/07/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίασης της Οικονομικής πιτροπής του Δήμου Σικίνου Αριθμός Απόφασης: 48/ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 30/11/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 30/11/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αρ. Πρωτ.: 81986/13632/09-12-2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 30/11/2016 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 11/12/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Αναμορφώσεις Διαμορφωμένο

Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 11/12/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Αναμορφώσεις Διαμορφωμένο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΑΦΜ ΔΗΜΟΥ:099607100) ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 11/12/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Τελικά Κωδικός Αναμορφώσεις Διαμορφωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 19/2011 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σκύδρας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 19/2011 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σκύδρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ Αριθ.Αποφ 10/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 19/2011 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σκύδρας 1. ΘΕΜΑ: Έλεγχος Γ τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. του Δήμου Σικίνου. Αριθμός Απόφασης: 14/ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. του Δήμου Σικίνου. Αριθμός Απόφασης: 14/ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Απόφασης: 14/ 2016 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της από 04/03/2016 3 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ της καθαρής θέσης και της αξίας εκάστης µετοχής της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2 0 0 2 5η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41850/06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Ποσά κλειοµένης χρήσεως 2002 Ποσά προηγούµενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε.

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ, ΦΟΛΟΗ Ι.Κ.Ε. 800499736 - ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΑΜ. Ε. 27908 ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. Ισολογισμός της 31/12/2013, 1Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 14/06/2013-31/12/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

ΈΣΟ Α µέχρι και την περίοδο <Ιανουάριος>

ΈΣΟ Α µέχρι και την περίοδο <Ιανουάριος> ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 1 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Ν.3463/06) 200.000,00 200.000,00 187.003,78 13.385,34 0,00 0,00 187.003,78 13.385,34 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Έκθεση ελέγχου ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Διαχειριστική χρήση 2013 Σεπτέμβριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Συνοδευτική Επιστολή 3 Ευρήματα ελέγχου 4-12 2 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 2 Σεπτεμβρίου 2014 Προς Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/4/2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/4/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2016 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2016-30/4/2016 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 30/4/2016 Κ.Α. 00-6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΚΩΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΚΩΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ ΚΩΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ I. ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 31-12-2017, 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 17.120.023,64 17.419.995,12 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 653.290,44

Διαβάστε περισσότερα