ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ"

Transcript

1 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόλου ΒΟΛΟΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2011 Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Δήμος Βόλου, όπως και όλοι οι Δήμοι της χώρας είναι, σύμφωνα με υφισταμένη Νομοθεσία, Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο. Τ. Α.) και ακολουθεί, σε ότι αφορά την οικονομική του Διαχείριση, τους κανόνες του Δημοσίου Λογιστικού. Το Δημόσιο Λογιστικό, όπως είναι γνωστό λειτουργούσε απλογραφικά έως και , και παρακολουθούσε αποκλειστικά την ταμειακή διαχείριση του Δήμου και την εκτέλεση του προϋπολογισμού του. Στις ο Δήμος προέβη σε διενέργεια απογραφής, καταγραφής των περιουσιακών στοιχείων, των απαιτήσεων, των υποχρεώσεων και αποτίμησης αυτών για να προσδιορισθεί με ακρίβεια η πραγματική κατάσταση της περιουσίας του Δήμου. Από ο Δήμος εφάρμοσε το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, σύμφωνα με το π.δ. 315/1999. Η εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος παρέχει τη δυνατότητα του άμεσου προσδιορισμού των περιουσιακών στοιχείων, των απαιτήσεων, των υποχρεώσεων και των λοιπών οικονομικών στοιχείων του Δήμου, έτσι ώστε οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, να είναι σε θέση να ασκούν αποτελεσματική διοίκηση και ορθολογική διαχείριση. 2. ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Ο έλεγχος των Οικονομικών Καταστάσεων του Δήμου Βόλου της χρήσεως 1/1/2010 έως 31/12/2010 μας ανατέθηκε με την υπ αριθμ. 119/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Ο ανωτέρω έλεγχος προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Το αντικείμενο του ελέγχου προσδιορίζεται από τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Ν.3463/2006 όπως ισχύει και αφορά την χρονική περίοδο από ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

2 Κατά τον έλεγχό μας εφαρμόστηκαν οι ελεγκτικές διαδικασίες, που κατά την κρίση μας θεωρήθηκαν κατάλληλες για τον σκοπό και την ολοκλήρωση του ελέγχου τούτου, στα πλαίσια των αρχών και κανόνων ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και οι οποίοι είναι σύμφωνοι με τις βασικές αρχές των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. Επίσης λάβαμε υπόψη μας και τις σχετικές διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/ ). Σε συνέχεια της «Έκθεσης Ελέγχου» που χορηγήσαμε με ημερομηνία 30 Αυγούστου 2011, που παρατίθεται κάτω από τις Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως), σας υποβάλλουμε την παρούσα «Αναλυτική Έκθεση Ελέγχου». 4. ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΒΑΣΙΣΤΗΚΕ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ Από ο Δήμος εφαρμόζει το διπλογραφικό σύστημα και τηρεί μηχανογραφικά τα λογιστικά του βιβλία. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου τέθηκαν στην διάθεση μας τα ακόλουθα: ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Τα εντάλματα πληρωμής εκδίδονται μηχανογραφικά, αποτελούν το αποκλειστικό παραστατικό μέσω του οποίου διενεργούνται οι πληρωμές των προμηθευτών του Δήμου Βόλου και της μισθοδοσίας του προσωπικού. Στα εντάλματα πληρωμής καταχωρούνται αναλυτικά τα ποσά που αφορούν την συνολική εκκαθαρισμένη δαπάνη κατά Κ.Α.Ε. Εκδίδονται από το αρμόδιο τμήμα του λογιστηρίου, υπογράφονται από τον συντάξαντα, την προϊσταμένη λογιστηρίου, την προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας και από το Δήμαρχο. Τα χρηματικά εντάλματα του Δήμου θεωρούνται από το ελεγκτικό συνέδριο από , κατά τα οριζόμενα στην παρ.1 του άρθρου 23 του Ν.3202/2003, όπως αυτή τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του αρθρ. 11του 3250/2004και 18 παρ.9 του Ν.3320/2005. ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Οι εισπράκτορες του Δήμου για την καθημερινή είσπραξη των κάθε φύσεως δημοτικών εσόδων εκδίδουν θεωρημένο διπλότυπο είσπραξης. Τα Διπλότυπα Είσπραξης εκδίδονται μηχανογραφικά εκτός ειδικών περιπτώσεων που εκδίδονται χειρόγραφα και στη συνέχεια καταχωρούνται στον Η/Υ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Ο Δήμος τηρεί δύο σειρές Γραμμάτιων Είσπραξης. (Σειρά Α, εκδίδεται για την «είσπραξη κρατήσεων», ενώ η Σειρά Μ κατά την είσπραξη των λοιπών εσόδων του Δήμου). Τα χρήματα που έχουν εισπραχθεί καθημερινά από το ταμείο, παραδίδονται κάθε μεσημέρι στο κεντρικό ταμία του Δήμου, με γραμμάτια παραλαβής. Το επίσημο γραμμάτιο είσπραξης που παρακολουθεί την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου, ως προς τα έσοδα εκδίδεται στο τέλος κάθε μέρας με βάση την ημερήσια συγκεντρωτική κατάσταση εισπράξεων. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

3 ΒΙΒΛΙΑ -Αναλυτικό ημερολόγιο (γενικό), όλων των ταμειακών (εισπράξεις-πληρωμές) και των άλλων συμψηφιστικών συναλλαγών κάθε ημέρας, με ταυτόχρονη ενημέρωση των αντίστοιχων γενικού και αναλυτικών καθολικών. -Γενικό Καθολικό, που ενημερώνεται καθημερινά και ταυτόχρονα κατά την ενημέρωση του αναλυτικού ημερολογίου, όπως προαναφέραμε. -Αναλυτικά καθολικά, για τους λογαριασμούς του Γενικού Καθολικού. -Μητρώο Παγίων, όπου παρακολουθούνται αναλυτικά όλες οι ενσώματες ακινητοποιήσεις του Δήμου. - Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού Πρέπει να αναφέρουμε εδώ ότι τέθηκαν υπόψη του ελέγχου και άλλα βοηθητικά, λογιστικά ή μη στοιχεία που τηρήθηκαν από το Δήμο όπως π.χ. οι Αποφάσεις των Πρακτικών Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. 5. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ Κατωτέρω παραθέτουμε τα συνοπτικά δεδομένα της οικονομικής κατάστασης του Δήμου, όπως αυτή προκύπτει από τον Ισολογισμό και την ανάλυση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως που έληξε την Για λόγους σύγκρισης, παραθέτουμε και τα αντίστοιχα ποσά της προηγούμενης χρήσης. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

4 31/12/ /12/2009 Ποσά σε Α. Έσοδα 1. Πωλήσεις εμπορευμάτων και λοιπών αποθεμάτων , ,78 2. Έσοδα από φόρους εισφορές , ,93 3. Έσοδα από τέλη και δικαιώματα , ,42 4. Έσοδα από επιχορηγήσεις , ,89 5. Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες , ,39 6. Έσοδα κεφαλαίων 329, ,40 7. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα , ,53 8. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων , ,71 9. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. 0, ,18 χρήσεων , ,23 Μείον: Β. Έξοδα 1. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , ,50 2.Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων & τρίτων , ,64 3. Παροχές τρίτων , ,54 4. Φόροι και τέλη , ,52 5. Διάφορα έξοδα , ,49 6. Τόκοι και συναφή , ,72 7. Αποσβέσεις Παγίων , ,90 8. Προβλέψεις , ,32 9. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα ,73 0, Έξοδα προηγούμενων χρήσεων , ,85 Γ. Αναλώσεις 1. Αναλώσεις αναλωσίμων υλικών & ανταλλακτικών παγίων , , , ,37 Έλλειμμα χρήσεως (A-B-Γ) , ,68 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

5 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Πάγια Ενεργητικό - Έξοδα Εγκατάστασης (Αναπόσβεστη αξία)-τίτλοι πάγιας επένδυσης Καθαρό Κυκλοφορούν Ενεργητικό Ποσά σε 31/12/ /12/ ,7 6 Κυκλοφορούν Ενεργητικό , ,78 Μεταβατικοί λ/σμοί Ενεργητικού , , ,3 0 Μείον: Προβλέψεις , ,82 Υποχρεώσεις , ,13 Μεταβατικοί λογ/σμοί Παθητικού , , , ,83 Καθαρή Περιουσία , ,1 3 Ανάλυση Καθαρής Περιουσίας Κεφάλαιο ,4 8 Επιχορηγήσεις επενδύσεωνδωρεές παγίων Πλεόνασμα/Έλλειμμα εις νέον , , , , , , ,1 3 Πριν εξετάσουμε λεπτομερώς τους λογαριασμούς των Αποτελεσμάτων και του Ισολογισμού της Χρήσης 2010, θεωρούμε σκόπιμο να αναφερθούμε με συντομία στον προϋπολογισμό και απολογισμό εσόδων - εξόδων του Δήμου για το έτος ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2010 Ο αρχικός προϋπολογισμός της χρήσης 2010 ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόλου με την απόφαση 612/2009 και επικυρώθηκε από την Περιφέρεια την (αρ. πρωτ ). Ο προϋπολογισμός του 2010 και τα αντίστοιχα κονδύλια του απολογισμού, όπως προκύπτουν από το βιβλίο του προϋπολογισμού-απολογισμού του Δήμου, έχουν ως εξής: ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

6 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2010 Μετά τις αναμορφώσεις (Ποσά σε ευρώ) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 01. Έσοδα από ακιν. περιουσία , ,37 0, , , Έσοδα από κινητή περιουσία ,00 329,70 0,00 329,70 0, Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα , ,92 0, ,92 0, Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα & παροχή υπηρεσιών , , , , , Φόροι Εισφορές , , , , , Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες , ,67 0, ,67 0, Λοιπά τακτικά έσοδα , ,02 0, ,02 0,00 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α , , , , ,94 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 11. Έσοδα από εκποίηση κιν. & ακιν. Περιουσίας , , , , , Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών αναγκών , ,49 0, ,49 0, Επιχορηγήσεις για επενδύσεις , ,77 0, ,77 0, Δωρεές-Κληρονομιές , ,00 0, ,00 0,00 15.Προσαυξήσεις Πρόστιμα Παράβολα , , , , , Λοιπά έκτακτα έσοδα , ,12 0, ,12 500,00 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α , , , , ,26 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΕΤΩΝ 21. Τακτικά , , , , , Έκτακτα ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ 31. Εισπράξεις από δάνεια 32. Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ 41. Εισπράξεις υπέρ δημοσίου & τρίτων , , , , , , , , , , , ,88 0, ,88 0, , , , , , , , , , , , ,94 0, , , Επιστροφές χρημάτων 0, ,94 0, ,94 0,00 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α , ,88 0, , ,76 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , ,95 0, ,95 0,00 ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,02 ΕΞΟΔΑ Επενδύσεις Αποθεματικό (Ποσό διαθέσιμα για την δημιουργία ανεπαρκών πιστώσεων) ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ , , , ,19 0, ,05 0,00 0, ,05 0,00 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Έξοδα κατ είδος , , , ,20 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,44 0,00 ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΤΑΜΕΙΟ- ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ) ,12

7 Τα στοιχεία του προϋπολογισμού και του απολογισμού των εσόδων-εξόδων του Δήμου Βόλου για το 2010 προέκυψαν από το τηρούμενο βιβλίο εκτελέσεως προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων. Στα επόμενα σχολιάζουμε τους λογαριασμούς Αποτελεσμάτων και Ισολογισμού της χρήσης 2010 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2010 Όπως είναι γνωστό ο προϋπολογισμός και ο απολογισμός των Δήμων είναι ταμειακός. Τα τηρούμενα από το διπλογραφικό σύστημα βιβλία του Δήμου στηρίζονται στη λογιστική επιστήμη και αφορούν έσοδα και έξοδα που πραγματοποιήθηκαν στην παρούσα χρήση χωρίς να λαμβάνουν υπ όψιν εάν εισπράχθηκαν ή πληρώθηκαν αντιστοίχως. Α. ΕΣΟΔΑ 1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών Σύνολο εσόδου ,12 Αφορά έσοδα από προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων σύμφωνα με τα άρθρα ΚΒΠΝ και το άρθρο 56 Ν.1416/84. Από τον έλεγχο μας δεν προέκυψε κάτι το αξιοσημείωτο. 2.Έσοδα από φόρους εισφορές πρόστιμα-προσαυξήσεις Σύνολο εσόδου ,12 Ανάλυση: 31/12/ /12/2009 Φόροι αυτοτελής , ,11 Εισφορές , ,82 Προσαυξήσεις 0,00 857,95 Πρόστιμα , ,05 Παράβολα , ,00 Σύνολο , ,93 Φόροι αυτοτελείς ,22 Στον ανωτέρω λογαριασμό περιλαμβάνονται τα έσοδα από φόρους ηλεκτροδοτούμενων χώρων ποσού ,22 και τα έσοδα από το φόρο ζύθου ποσού ,00. Τα καταχωρημένα έσοδα από το φόρο ζύθου επιβεβαιώνονται από απαντητική επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών προς τον έλεγχο μας. Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολ/κων σχεδίων ,75. Οι εισφορές αυτές επιβάλλονται με την έκδοση ατομικού δελτίου πράξης επιβολής εισφοράς σε χρήμα από την διεύθυνση πολεοδομίας, για οικοπεδικά τμήματα που βρίσκονται στα διοικητικά ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

8 όρια του Δήμου. Το δελτίο αυτό διαβιβάζεται προς το γραφείο προσόδων του Δήμου για να εκδοθεί βεβαιωτικός χρηματικός κατάλογος. Πρόστιμα ,88 Στον ανωτέρω λογαριασμό καταχωρούνται τα έσοδα από πρόστιμα Κ.Ο.Κ. του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν. 2130/93), τα έσοδα από πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετων κατασκευών, και πρόστιμα τελών καθαριότητας και φωτισμού, χρήσης κοινοχρήστων χώρων, και τελών διαφημίσεων. Σημειώνουμε ότι, δεν γίνεται συστηματική παρακολούθηση των εισπράξεων των πρόστιμων ΚΟΚ από τον Δήμο, ως έσοδα εμφανίζονται μόνο τα εισπραχθέντα Όπως μας δηλώθηκε από τους υπευθύνους, τα ΕΛΤΑ αποστέλλουν ηλεκτρονικές καταστάσεις των πληρωθέντων κλήσεων μέσω δισκετών, οι οποίες όμως δεν μπορούν να «διαβαστούν» από τους Η/Υ του Δήμου. Αναφορικά με τα έσοδα από πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών σημειώνουμε ότι από τον έλεγχο μας προέκυψε ότι, ποσό ,45 αφορά βεβαίωση απαίτησης προστίμου με οφειλέτη το Δήμο Βόλου βάσει σχετικού εγγράφου της πολεοδομίας υπ αρ. 4997/ για αυθαίρετη κατασκευή. Το ποσό αυτό δεν θα έπρεπε να εμφανίζεται μεταξύ των εσόδων και των απαιτήσεων της 31/12/2010 διότι ο Δήμος δεν μπορεί να έχει και απαίτηση και υποχρέωση με δεδομένο ότι η Πολεοδομία είναι υπηρεσία που ανήκει στο Δήμο. Παράβολα ,27 Στον ανωτέρω λογαριασμό καταχωρούνται τα έσοδα από παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος ποσού ,00 και έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών , Έσοδα από τέλη και δικαιώματα Ανάλυση: Σύνολο εσόδου ,67 31/12/ /12/2009 Α) Από υπηρεσίες καθαριότητας , ,14 Β) Λοιπά τέλη και δικαιώματα , ,85 Γ) Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους , ,80 Δ) Έσοδα από δαπάνες για λογαριασμό τρίτων , ,63 Σύνολο, ως άνω , ,42 Τέλη από υπηρεσίες καθαριότητας και φωτισμού ,97 Στον ανωτέρω λογαριασμό καταχωρούνται τα έσοδα από τέλη καθαριότητας και φωτισμού που κυρίως εισπράττονται από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Για τα έσοδα από τέλη καθαριότητας και φωτισμού έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής: Η είσπραξη των εσόδων των πιο πάνω κατηγοριών γίνεται για λογαριασμό του Δήμου από τη ΔΕΗ, μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος από τους πολίτες. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

9 Η απόδοση των σχετικών ποσών από τη ΔΕΗ γίνεται μηνιαίως με σχετικές εκκαθαρίσεις που αποστέλλει η ΔΕΗ. Για τη μεσολάβησή της αυτή η ΔΕΗ εισπράττει (παρακρατεί κατά την εκκαθάριση) προμήθεια 2%. Δεν τέθηκαν υπόψη μας στοιχεία για την επαλήθευση της ορθότητας των δεδομένων των ως άνω εκκαθαρίσεων της ΔΕΗ.. Λοιπά τέλη και δικαιώματα ,94 Στον ανωτέρω λογαριασμό καταχωρούνται τα έσοδα α) από τέλη Ακίνητης Περιουσίας ,94 β) από τέλη επί των ακαθάριστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων ,30 γ) από τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων ,95 δ) από τέλη διαφήμισης ,21. Τα τέλη διαφήμισης αφορούν έσοδα από κάθε διαφήμιση που γίνεται με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή σε χώρους που βρίσκονται μέσα στα διοικητικά όρια του Δήμου (Στέγες, Πινακίδες, Οχήματα, Έντυπα κ.λπ.). ε) από τέλη αδειών οικοδομών ποσού ,71. στ) από σταθμικά και μετρικά δικαιώματα 4.214,93 ζ) από τέλη τελέσεως πολιτικών γάμων ,00 η) από τέλη διαμονής παρεπιδημούντων ,23 θ) από τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους ,42 και ι) Από ΚΕΔΚΕ ειδικό τέλος μερίσματος ΔΕΠΑ ,25. Από τον έλεγχο του λογαριασμού προέκυψαν τα εξής: Τα έσοδα από τέλη ακίνητης περιουσίας προέρχονται κατά ποσό ,02 από το Υπουργείο Εσωτερικών, κατά ποσό ,56 από τους εισπραχθέντες μέσω ΔΕΗ λογαριασμούς κατά ποσό ,93 από πρόβλεψη λογαριασμών ΔΕΗ μηνών Νοεμβρίου- Δεκεμβρίου 2010 ενώ ποσό ,43 προέρχεται από διάφορες άλλες βεβαιώσεις και εισπράξεις εσόδων στο 2010.Επιβεβαιώσαμε μέσω απαντητικής επιστολής του Υπουργείου Εσωτερικών τα ποσά που εισπράχθηκαν από αυτό. Για τα ποσά που εισπράττονται μέσω ΔΕΗ ισχύει η ανωτέρω παρατήρηση μας για τα έσοδα από τέλη καθαριότητας και φωτισμού. Για τα έσοδα από τέλη (διαμονής) παρεπιδημούντων σημειώνουμε τα εξής : Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών των εγγραφών των εσόδων διαπιστώσαμε ότι κάποιες απ αυτές στηρίζονται σε απλές δηλώσεις των ξενοδοχείων χωρίς να επισυνάπτεται περιοδική δήλωση Φ.Π.Α του μηνός και το αντίστοιχο μηνιαίο ισοζύγιο main currant που προβλέπει ο Κ.Β.Σ να τηρούν οι ξενοδοχειακές μονάδες και από το οποίο προκύπτουν τα έσοδα τα οποία υπάγονται σε τέλη παρεπιδημούντων. Ως εκ τούτου υπάρχει κίνδυνος υποβολής μη πραγματικών στοιχείων από τους υπόχρεους. Κάθε χρόνο ο Δήμος λαμβάνει στοιχεία από τη Δ.Ο.Υ. Bόλου( εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α) για τα έσοδα των επιτηδευματιών της περιοχής του για έλεγχο και επαλήθευση των δηλωθέντων και αποδοθέντων από τους φορολογούμενους τελών των σχολιαζόμενων λογαριασμών. Για τις διαπιστούμενες διαφορές και τις σχετικές προσαυξήσεις εκδίδονται από το Δήμο βεβαιωτικοί κατάλογοι βάσει των οποίων εισπράττονται τα σχετικά ποσά από το Δήμο. Αναφορικά με τα τέλη από ελεγχόμενη στάθμευση σε κοινόχρηστους χώρους έχουμε να παρατηρήσουμε ότι ο τρόπος καταμέτρησης και παρακολούθησης του εσόδου αυτού κρίνεται ως μη ενδεδειγμένος. Ως έσοδο καταχωρείται το ποσό των καταμετρηθέντων νομισμάτων που βρίσκονται στα κουτιά χωρίς να γίνεται αντιπαραβολή και συμφωνία με τα z(ζήτα) των αντίστοιχων παρκομέτρων. Η μη τήρηση των κανόνων που επιβάλλεται να εφαρμόζονται, κατά ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

10 τον έλεγχο και την συμφωνία των καταμετρημένων με τα z(ζήτα) εγκυμονεί σοβαρούς διαχειριστικούς κινδύνους. Σημειώνουμε ότι έχουν ήδη εντοπιστεί ελλείμματα στις εισπράξεις του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης για τις χρήσεις , και η οικονομική επιτροπή ως πειθαρχικό όργανο με την απόφαση της 80/2011, καταλόγισε έλλειμμα ,39, στον πρώην δημοτικό ταμία του Δήμου Βόλου. Τα έσοδα από τέλη διαφήμισης προέρχονται κατά ποσό ,43 από την ετήσια κατανομή στους Δήμους από το Υπουργείο Εσωτερικών το οποίο και συμφωνεί με την αντίστοιχη απαντητική επιστολή που απέστειλε προς τον έλεγχο μας το Υπουργείο, κατά ποσό ,05 από τέλη για διαφημίσεις που πραγματοποιούν τα ΚΤΕΛ και τα ταξί του Βόλου, ενώ ποσό 2.603,73 αφορά διάφορες εισπράξεις κατά τη διάρκεια της χρήσης. Το ειδικό τέλος μερίσματος ΚΕΔΚΕ ύψους ,25 προέρχεται κατά ποσό ,22 από την κατανομή της ΚΕΔΚΕ προς τους δικαιούχους ΟΤΑ του οφειλόμενου τέλους που εισέπραξε από τη Δ.ΕΠ.Α Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.2364/1995 και σχετική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που αντιστοιχεί στα έτη , ενώ ποσό ,03 αφορά την κατανομή του Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ,64 Το ποσό αυτό περιλαμβάνει μισθώματα από αστικά ακίνητα ύψους ,54, τέλη και δικαιώματα από λαϊκές αγορές, εμποροπανηγύρεις και παζάρια ,50 και έσοδα από κτίρια τρίτων σε οικόπεδα του δήμου ύψους ,60. Σχετικά με τα μισθώματα από αστικά ακίνητα έχουμε να παρατηρήσουμε ότι η αύξηση του εσόδου στη χρήση 2010 (2010, ,20 έναντι ,35 το 2009) οφείλεται στο ότι το Φεβρουάριο του 2010, αποφασίστηκε η λύση της ΔΗ.ΤΕ. Βόλου και η εκμετάλλευση των ακινήτων που είχε παραχωρηθεί από τον Δήμο προς τη ΔΗ.ΤΕ.Β, επανήλθε στο Δήμο. Τα μισθώματα που έχουν καταχωρηθεί στον παραπάνω λογαριασμό είναι αυτά τα οποία εμφανίζονται και στη δήλωση φόρου εισοδήματος του.δήμου. Ελέγξαμε δειγματοληπτικά συμφωνητικά μίσθωσης και βάσει αυτών επιβεβαιώσαμε τον ορθό υπολογισμό των μισθωμάτων. Έσοδα από δαπάνες για λογαριασμό τρίτων ,12 Στον ανωτέρω λογαριασμό περιλαμβάνονται τα έσοδα από την προγραμματική σύμβαση του Δήμου με τον Οργανισμό λιμένος Βόλου ποσού ,66, τα έσοδα από δημοσιεύσεις προκηρύξεων έργων ποσού ,62 και διάφορα άλλα έσοδα από δαπάνες που ο Δήμος πραγματοποίησε για τρίτους ποσού ,84. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

11 4.Έσοδα από επιχορηγήσεις Ανάλυση: Σύνολο εσόδου ,44 31/12/ /12/2009 α) Κ.Α.Π. για την κάλυψη γενικών αναγκών , ,26 β) Κ.Α.Π. για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών σχολείων , ,00 γ) Κ.Α.Π. για την αποζημίωση σχολικών τροχονόμων , ,00 δ) Κ..Α.Π για μισθοδοσία σχολικών φυλάκων 0, ,35 ε) Επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων , ,25 στ) Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους , ,05 ζ) Επιχορηγήσεις από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα , ,67 η) Λοιπές επιχορηγήσεις , ,31 Σύνολο , ,89 Έγινε έλεγχος των σχετικών παραστατικών χορήγησης καθώς και συσχετισμός με τους Κ.Α. εξόδων τους οποίους κάλυψαν. Το ποσό το οποίο αφορά ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών επιβεβαιώθηκε από την απαντητική επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών προς τον έλεγχο μας. 5.Έκτακτα κι ανόργανα έσοδα Σύνολο εσόδου , ,53 Το παραπάνω ποσό αφορά τις αναλογούσες αποσβέσεις της χρήσης των παγίων στοιχείων που χρηματοδοτήθηκαν από διάφορες επιχορηγήσεις, οι οποίες είναι καταχωρημένες στον λογαριασμό του Παθητικού «Επιχορηγήσεις επενδύσεων» πλέον μιας τακτοποιητικής εγγραφής 0,01. 6.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων Σύνολο εσόδου , ,71 Τα έσοδα προηγούμενων χρήσεων αφορούν σε: α) τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών από τέλη καθαριότητας και φωτισμού ποσού ,90,από τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών ποσού ,92, από Κ.Α.Π αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους ποσού ,00 και διάφορα άλλα έσοδα ποσού ,83 β) έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών από πρόστιμα τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων ποσού ,06, από πρόστιμα τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων ποσού ,23 από πρόστιμα παραβάσεων ΚΟΚ ποσού ,60 και από λοιπά ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

12 πρόστιμα ποσού ε ,51 γ) Λοιπά έσοδα προηγουμένων χρήσεων ποσού ,26 και δ) Διαφορές απογραφής ποσού ,35. Αναφορικά με τα λοιπά έσοδα προηγουμένων χρήσεων ποσού ,26 έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής: Ποσό ,02 αφορά σε διαγραφές πιστωτών και προμηθευτών εκ του οποίου ποσό ,00 αφορά σε διαγραφή οφειλής σε προμηθεύτρια για τιμολόγια παροχής υπηρεσιών που αυτή εξέδωσε το 2007 με αιτιολογία «Περισυλλογή και κατάλυμα αδέσποτων κατά την επίσκεψη της επιτροπής Μεσογειακών αγώνων». Η δαπάνη αυτή δεν εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Το υπόλοιπο ποσού ,38 αφορά έσοδο από εκκαθάριση του προγράμματος ΣΥΝ- ΚΟΙΝΩΝΙΑ. Οι διαφορές απογραφής ποσού ,35 αφορούν σε διαφορά των εισπρακτέων υπολοίπων της 31/12/2009 και των επαναβεβαιωμένων υπολοίπων της 1/1/2010 του απλογραφικού, για την οποία διενεργήθηκε εγγραφή στη γενική λογιστική με ημερομηνία 1/1/2010 σε χρέωση των απαιτήσεων του Λ/30 «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών». Β. ΕΞΟΔΑ Στα κονδύλια των λογαριασμών εξόδων χρήσεως 2010 έγινε ο ενδεδειγμένος δειγματοληπτικός έλεγχος, όσον αφορά, τη νομιμότητα των παραστατικών και τις σχετικές εγκρίσεις πληρωμών, από τα αρμόδια προς τούτο όργανα. Στη συνέχεια, παραθέτουμε αναλύσεις των κονδυλίων αυτών και σχετικά σχόλια. 1. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Σύνολο δαπάνης ,91 Ανάλυση: 31/12/ /12/2009 Αμοιβές μόνιμου προσωπικού , ,39 Αμοιβές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , ,02 Αμοιβές ειδικών κατηγοριών προσωπικού , ,96 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων , ,41 Εργοδοτικές Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης , ,32 Παρεπόμενες παροχές & έξοδα προσωπικού , ,40 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού 1.240, ,00 Σύνολο , ,50 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

13 2. Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων Σύνολο δαπάνης ,31 Ανάλυση: 31/12/ /12/2009 Αμοιβές & έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών , ,22 Δαπάνες αιρετών , ,50 Αποζημιώσεις παραστάσεων προσωπικού 1.674, ,50 Αμοιβές & έξοδα μη ελευθέρων επαγγελματιών , ,66 Λοιπές αμοιβές τρίτων , ,76 Σύνολο , ,64 3. Παροχές τρίτων Ανάλυση: Σύνολο δαπάνης ,38 31/12/ /12/2009 Ηλεκτρικό ρεύμα , ,94 Φωταέριο παραγωγικής διαδικασίας , ,39 Τηλεπικοινωνίες , ,74 Ενοίκια , ,61 Ασφάλιστρα , ,18 Επισκευές & Συντηρήσεις αγαθών , ,63 Επισκευές & Συντηρ. Πάγιων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως , ,15 Λοιπές παροχές τρίτων , ,90 Σύνολο, ως άνω , ,406,54 4. Φόροι και Τέλη Σύνολο δαπάνης , ,52 Στον παραπάνω λογαριασμό καταχωρούνται τα τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

14 5. Διάφορα έξοδα Σύνολο δαπάνης ,27 Ανάλυση: 31/12/ /12/2009 Έξοδα μεταφορών , ,27 Οδοιπορικά έξοδα αποζημίωσης , ,73 μετακινήσεων Δημόσιες σχέσεις (Έξοδα ενημέρωσης , ,14 δραστηριοτήτων του Δήμου -Δαπάνες εθνικών ή τοπικών εορτών Συνδρομές , ,90 Έντυπα-Υλικά άμεσης αναλώσεως 6.121, ,55 Έξοδα δημοσιεύσεων , ,13 Υποχρεωτικές εισφορές ΟΤΑ , ,90 Προαιρετικές δαπάνες ΟΤΑ , ,00 Δαπάνη για περισυλλογή αδέσποτων , ,01 ζώων Διάφορα έξοδα (Δικαστικά έξοδα, λοιπές δαπάνες γενικής φύσης) , ,86 Σύνολο , ,49 6. Τόκοι και συναφή έξοδα Σύνολο δαπάνης ,15 Ανάλυση: 31/12/ /12/2009 Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων , ,64 Λοιποί τόκοι και έξοδα , ,27 Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών 1.345, ,89 Προμήθειες και έξοδα T.Π. Δ.Δ. 0, ,92 Σύνολο , ,72 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

15 7. Αποσβέσεις παγίων Ανάλυση: Σύνολο δαπάνης ,25 31/12/ /12/2009 Κτιρίων-Εγκαταστάσεων Κτιρίων-Τεχνικών έργων , ,42 Μηχανημάτων Τεχνικών εγκαταστάσεων- Λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού , ,58 Μεταφορικών μέσων , ,54 Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού , ,39 Ασώματων ακινητοποιήσεων , ,72 Παγίων (μονίμων) εγκατ. κοινής χρήσης , ,95 Σύνολο , ,60 Για τις ανωτέρω αποσβέσεις αναφερόμαστε στα οικεία κεφάλαια της παρούσας, όπου σχολιάζουμε τους λογαριασμούς των αντίστοιχων πάγιων στοιχείων και των εξόδων πολυετούς αποσβέσεως. 8. Προβλέψεις Σύνολο δαπάνης ,41 Πρόκειται για την πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, για τους υπαλλήλους που έχουν επιλέξει ως ασφαλιστικό φορέα το ΙΚΑ, και δικαιούνται καταβολής αποζημίωσης από τον Δήμο, κατά την αποχώρηση τους λόγω συνταξιοδότησης. 9. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων Σύνολο δαπάνης ,44 Ανάλυση: 31/12/ /12/2009 Εισφορές ασφαλιστικών ταμείων προηγούμενων χρήσεων , ,21 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών , ,51 Αμοιβές και έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων 1.582,36 161,79 Φόροι-τέλη προηγούμενων χρήσεων 5.209,44 138,24 Τόκοι και συναφή έξοδα χρηματοδοτήσεων ,84 Διάφορα έξοδα , ,32 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 2.110,57 571,87 Δαπάνες υποχρεωτικών εισφορών Ν.Π. παρελθόντων ετών (σχολικοί τροχονόμοι, σχολικές επιτροπές) ,72 Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων (ΔΗΤΕΒ) ,90 Διαγραφές απαιτήσεων , ,23 Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων 5.047, ,39 Δαπάνες προγραμματικών συμβάσεων παρελθόντων ετών ,45 Σύνολο , ,85 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

16 Στον παραπάνω λογαριασμό περιλαμβάνεται ποσόν ,37 το οποίο αφορά οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές και προσαυξήσεις της υπό εκκαθάριση δημοτικής επιχείρησης ΔΗΤΕΒ, την υποχρέωση απόδοσης των οποίων ανέλαβε ο Δήμος. Σχετικά αναφερόμαστε στη σελ.6 της παρούσας έκθεσης. Γ. ΑΝΑΛΩΣΕΙΣ 31/12/ /12/2009 Αναλώσεις υλικών κατασκευής και επισκευής τεχνικών έργων , ,06 Αναλώσεις αναλωσίμων υλικών , ,74 Αναλώσεις ανταλλακτικών παγίων , , , ,37 Ο Δήμος κατά πάγια τακτική δεν παρακολουθεί σε αποθήκη τη διακίνηση των ανταλλακτικών και των λοιπών αναλωσίμων. Την 31/12/2010, όπως και κατά την προηγούμενη χρήση άλλωστε, δεν διενεργήθηκε φυσική απογραφή των ανταλλακτικών και των αναλωσίμων υλικών προκειμένου να καταγραφούν τα μένοντα. Επομένως για το κλείσιμο του Ισολογισμού, όλες οι αγορές που πραγματοποιήθηκαν εντός της χρήσης υλικών κατασκευής έργων, αναλωσίμων υλικών και ανταλλακτικών παγίων θεωρούνται αναλωθέντα, και καταχωρήθηκαν στα αποτελέσματα. Κρίνεται αναγκαίο ο Δήμος να οργανώσει τον αποθηκευτικό του χώρο, στον οποίο καθ όλη τη διάρκεια του έτους θα παρακολουθούνται τα αναλώσιμα που αγοράζονται και αντίστοιχα αυτά που χρησιμοποιούνται. Με αυτόν τον τρόπο ο Δήμος θα μπορεί να ελέγχει τις πραγματικές αναλώσεις που είχε μέσα στη χρήση, αλλά και σε ποια τμήματα αναλώθηκαν τα μεγαλύτερα ποσά. Άλλωστε και το ΚΛΣ (Π.Δ.315/99), αναφέρει στη παραγράφου , ότι ο Δήμος θα πρέπει να διενεργεί (φυσική) απογραφή των αποθεμάτων του μία (1) φορά μέσα σε κάθε χρήση και μάλιστα στο τέλος αυτής. Σημαντική δαπάνη αποτελούν τα καύσιμα και τα λιπαντικά για τη κίνηση των μεταφορικών μέσων, που για τη χρήση 2010, ανήλθε στο ποσό των Κατά τη γνώμη μας, για τα καύσιμα αφενός θα πρέπει να τηρείται λογιστική αποθήκη και αφετέρου για τη καλύτερη διαχειριστική παρακολούθηση τους, οι αναλώσεις να καταγράφονται ανά μεταφορικό μέσο, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα συσχετισμού των αναλωθέντων καυσίμων με τα διανυθέντα χιλιόμετρα του κάθε μεταφορικού μέσου. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Π.Δ. 315/1999 Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Π.Δ. 315/1999 Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α. 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το Π.Δ. 315/1999 καθιερώθηκε το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α. Α βαθμού (δήμοι και κοινότητες). Το διαχειριστικό σύστημα των ΟΤΑ που ίσχυε μέχρι την έκδοση του Π.Δ. 315/1999 δεν μπορούσε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 3 - Απαιτήσεις & Διαθέσιµα

ΟΜΑΔΑ 3 - Απαιτήσεις & Διαθέσιµα Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΟΜΑΔΑ 3 - Απαιτήσεις & Διαθέσιµα 1. Συνοπτική παρουσίαση των περιουσιακών στοιχείων που περιλαµβάνονται στην οµάδα 3 «Απαιτήσεις» 1.1. Κατηγορίες στοιχείων της οµάδας 3 Στην οµάδα 3

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ,Α.Μ:7057 ΛΥΚΟΠΑΝΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ,A.M:7073 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:κ Κωστάκης Κώστας 2

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Έ Κ Θ Ε Σ Η Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΆΡΘΡΟΥ 66 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2238/94

Έ Κ Θ Ε Σ Η Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΆΡΘΡΟΥ 66 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2238/94 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Καραϊσκάκη 2-Γαλάτσι ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΦΑ ΑΕ. Βιομηχανία Ειδών Οικιακής καταναλώσεως Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20 - ΑΘΗΝΑ Α.Φ.Μ. 099999999

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012

Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012 Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012 ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2013 - τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασης «Καθορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013

Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013 2013 Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013 Εμμανουήλ Πετράκης Senior Partner Head of Tax TMS AUDITORS SA Λουκιανού 6 106 75 Αθήνα Τηλ.: 210 7253580-1 Fax: 210 7253582 1 Εισαγωγή Σκοπός της παρουσίασης αυτής είναι

Διαβάστε περισσότερα

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010, 2011,2012.

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010, 2011,2012. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010, 2011,2012. GRADUATED ASSIGNMENT THE REVENUES AND EXPENDITURESOF THE MUNICIPALITY

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010) Ν.2362/1995 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010) Ν.2362/1995 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικές Αρχές Η διαχείριση των δημοσίων οικονομικών στο πλαίσιο της Γενικής Κυβέρνησης διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) (κωδικοποιημένο μέχρι και τον ν. 3301/2004 (ΦΕΚ 263 Α /23.12.2004) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΤΑΜΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ Συγγραφή : Τµήµα: Επιβλέπουσα: Γεωργιάδου Ειρήνη Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α5ΜΗ-ΕΑΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 27 Ιουλίου 2011

ΑΔΑ: 4Α5ΜΗ-ΕΑΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 27 Ιουλίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜAΤΑ Α, Ταχ. /νση :Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08)

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 1 ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007 ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ρυθµίσεις στον Κωδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Οι διατάξεις του π.δ. 186/1992 (Φ.Ε.Κ. 84Α) τροποποιούνται, αντικαθίστανται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1003 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΠΟΛ. 1003 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Κ.Φ.Α.Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Λ.Π.» (ΕΚΔΟΣΗ 1,30)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Λ.Π.» (ΕΚΔΟΣΗ 1,30) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Λ.Π.» (ΕΚΔΟΣΗ 1,30) ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΘΑΝΟΚΩΣΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.3 ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ..5 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ 6 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 :

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ. ΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΟΥ ESY.net

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ. ΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΟΥ ESY.net ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΟΥ ESY.net Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 2 1.1 Βασικές Κατηγορίες Ενότητες Πληροφοριών... 3 1.1.1 Βασικές Ενότητες Πληροφοριών Εσωλογιστικής Προέλευσης... 3 1.1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Της 31ης Δεκεμβρίου 2014 ( 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 (με βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Μάιος 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΚ: 763 Β 30.4.2015 ΑΔΑ:7Ρ8ΩΗ-Δ4Ζ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι.ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚ Διεθνείς Τεχνολογίες ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με το Ν.. 3556/ /2007) INTERTECH SA (ποσά σε χιλ.ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ -ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της εννιάµηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα