Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι(6)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι(6)"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: FAX: Ιστοσελίδα: Από το πρακτικό της αριθμό 4/2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 14/03/2013 Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 12:00 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 08/03/2013 Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι(6) ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Αντιδήμαρχος Κιλκίς, Αναπληρωτής Πρόεδρος 2. Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος 3. Κωνσταντίνος Πάταρας, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος 4. Σισμανίδης Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος 5. Κασκαμανίδου Ουρανία, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων 6. Ιωάννης Δημητριάδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Παντελής Μαιδάνογλου, Εκπρόσωπος, μέλος ΘΕΜΑ 1 Ο Απόφαση επί των ενστάσεων του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Δ. Ν.ΣΑΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ» (Απόφαση 14/2013). Ο Α. Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το ΠΡΩΤΟ θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε που αφορά την εκδίκαση των ενστάσεων επί του πρώτου πρακτικού

2 της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Δ. Ν.ΣΑΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ» Ο Γενικός Διευθυντής της επιχείρησης που συμμετέχει με δικαίωμα γνώμης στο Δ.Σ. έθεσε υπόψη του συμβουλίου την εισήγηση της Νομικού Συμβούλου του Δήμου Κιλκίς Σοφίας Δημαρέλου από 11/3/2013 με Α.Π.: Δήμου Κιλκίς και την εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού που έχει ως εξής : ΕΙΣΗΓΗΣΗ Ε.Δ. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ Η Ε.Δ. του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Δ. Ν.ΣΑΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ» συνεδριάζει σήμερα για την έκδοση γνωμοδότησης προς το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς προκειμένου να αποφανθεί επί των ενστάσεων του πρώτου πρακτικού της επιτροπής. Σύμφωνα με το πρώτο πρακτικό προσωρινός μειοδότης ανακηρύσσεται η εταιρεία: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ με μέση τεκμαρτή έκπτωση 42,61% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας. Στο πρακτικό υπέβαλαν ενστάσεις εμπρόθεσμα οι παρακάτω διαγωνιζόμενοι: ΑΒΡΑΝΑΣ Α.Τ.Ε. Γ.ΟΡ.ΚΑ Α.Τ.Ε.Ε. ΚΑΜΕΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. ΜΑΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. Η Ε.Δ. αφού μελέτησε τις εντάσεις εισηγείται τα εξής: 1. Ένσταση της εταιρείας ΑΒΡΑΝΑΣ Α.Τ.Ε. Κατά των εταιρειών ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ ΨΑΡΡΑΣ ΑΤΕ ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ ΑΤΕ Γ.ΟΡ. Κ. Α ΑΤΕΕ ΘΕΜΕΘΛΟΝ ΑΤΕΕ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ Κατά την ένσταση οι ασφαλισμένοι μηχανικοί προ τις ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο Τ.Π.Ε.Δ.Ε. σύμφωνα με την 175/2012 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Η Ε.Δ. απαντά ότι τα παραπάνω δικαιολογητικά υπάρχουν στους φακέλους των διαγωνιζομένων ΨΑΡΡΑΣ ΑΤΕ, ΘΕΜΕΘΛΟΝ ΑΤΕΕ, ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ ενώ από τις υπόλοιπες εταιρείας δεν υπάρχει η σχετική βεβαίωση παρόλα αυτά η έλλειψη του σχετικού εγγράφου δεν αποτελεί λόγω αποκλεισμού σύμφωνα και με την γνωμοδότηση 175/2012 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αφού η ασφάλιση στο Τ.Π.Ε.Δ.Ε. είναι προαιρετική, δεν έχει χαρακτήρα κοινωνικής ασφάλισης επομένως προτείνεται να μην γίνει δεκτή η ένσταση ως προς το σημείο αυτό. Στο δεύτερο σημείο της ένστασης η εταιρεία ισχυρίζεται ότι οι εταιρείες

3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ ΘΕΜΕΘΛΟΝ ΑΤΕΕ δεν έχουν Υ.Δ. θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής του υπογράφοντος σύμφωνα με τις γνωμοδοτήσεις 386 και 387 του Συμβουλίου της Επικρατείας η Ε.Δ. σύμφωνα με το σκεπτικό της επιτροπής αναστολών του ΣτΕ που έχει ως εξής: « της διακηρύξεως για την απόδειξη της ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας του διαγωνιζομένου (στην περίπτωση που αυτές δεν καλύπτονται χρονικώς από την ενημερότητα πτυχίου), η εν λόγω διάταξη της διακηρύξεως, ερμηνευόμενη υπό το φως της διατάξεως του αρ. 43 παρ. 3 π. δ/τος 60/2005, η οποία, αποδίδει ρυθμίσεις κοινοτικού δικαίου και δεν αρκείται, για την απόδειξη ουσιαστικών προϋποθέσεων συμμετοχής στον διαγωνισμό (όπως είναι η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα), στην προσκομιδή απλών δηλώσεων του διαγωνιζομένου αλλ απαιτεί κατ ελάχιστον «υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου οργανισμού», έχει την έννοια ότι οι ανωτέρω αναγκαίες για την απόδειξη των ως άνω ουσιαστικών προϋποθέσεων υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να φέρουν τουλάχιστον θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδιο, κατ αρ. 11 παρ. 1 Κώδικος Διοικητικής Διαδικασίας, όργανο. Εν όψει τούτων, νομίμως αποκλείσθηκε από τον διαγωνισμό η πρώτη αιτούσα για τον λόγο ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας «Α.» με το ανωτέρω περιεχόμενο δεν έφεραν θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος.» κάνει δεκτή την ένσταση ως προς το σημείο αυτό. 2. Ένσταση της εταιρείας ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ κατά των εταιρειών ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ ΨΑΡΡΑΣ ΑΤΕ ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ ΑΤΕ ΟΡ. Κ. Α ΑΤΕΕ ΘΕΜΕΘΛΟΝ ΑΤΕΕ Σύμφωνα με την ένσταση Α) Εγκυρότητα συμμετοχής της εταιρείας «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ» Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού στις 27 Νοεμβρίου 2012 η εταιρεία «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ» προς κάλυψη των απαιτήσεων της Διακήρυξης (Άρθρο 25: Υπεργολαβία) υπέδειξε ως υπεργολάβο στον οποίο θα αναθέσει, σε περίπτωση που ανακηρυχθεί ανάδοχος του έργου, με υπεργολαβική σύμβαση τμήμα του έργου που θα αντιστοιχεί στο 10% της συνολικής αξίας των εργασιών την εργοληπτική επιχείρηση «ΚΧ ΑΤΕ». Από τα πρακτικά των Δ.Σ. των δύο εταιρειών προκύπτει ότι τέσσερα από τα επτά μέλη τους είναι κοινά ενώ ο Πρόεδρος της «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ», Κτενίδης Χρύσανθος, είναι αντιπρόεδρος της «ΚΧ ΑΤΕ» και ο αντιπρόεδρος της «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ», Χαϊδεμένος Κυριάκος, είναι Πρόεδρος της «ΚΧ ΑΤΕ». Επίσης από τις καταστάσεις

4 μετόχων και μετοχών των δύο εταιρειών προκύπτει ότι τα δύο παραπάνω πρόσωπα είναι οι μοναδικοί μέτοχοι και των δύο εταιρειών με ποσοστό 50% έκαστος. Όμως σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 1434/2012 Απόφαση του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ο υποδεικνυόμενος υπεργολάβος πρέπει να αποτελεί τρίτη ανεξάρτητη επιχείρηση σε σχέση με τον διαγωνιζόμενο και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ανήκει στο δυναμικό του διαγωνιζομένου, όπως συμβαίνει στην προκειμένη περίπτωση. Επίσης η Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία ο υπεργολάβος αποδέχεται τη σύναψη της υπεργολαβίας που φέρει τα στοιχεία του νόμιμου εκπρόσωπου Κυριάκο Χαϊδεμένο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας «ΚΧ ΑΤΕ» είναι ανυπόγραφη και συνεπώς είναι σαν να μην έχει υποβληθεί. Επομένως η συμμετοχή της εταιρείας «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ» στο διαγωνισμό είναι άκυρη και κακώς η Επιτροπή Διαγωνισμού την έκρινε ως παραδεκτή. Συνεπώς η προσφορά στο διαγωνισμό της εταιρείας «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ», η οποία έχει υποδείξει ως υπεργολάβο εταιρεία που ανήκει στο δυναμικό της και δεν έχει υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του υποδεικνυόμενου υπεργολάβου με την οποία αποδέχεται τη σύναψη της υπεργολαβίας, πρέπει να καταστεί απαράδεκτη. Β) Εγκυρότητα συμμετοχής της εταιρείας «ΨΑΡΡΑΣ ΑΤΕ» Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού στις 27 Νοεμβρίου 2012 η εταιρεία «ΨΑΡΡΑΣ ΑΤΕ» προς κάλυψη των απαιτήσεων της Διακήρυξης (Άρθρο 25: Υπεργολαβία) υπέδειξε ως υπεργολάβο στον οποίο θα αναθέσει, σε περίπτωση που ανακηρυχθεί ανάδοχος του έργου, με υπεργολαβική σύμβαση τμήμα του έργου που θα αντιστοιχεί στο 10% της συνολικής αξίας των εργασιών την εργοληπτική επιχείρηση «ΒΟΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΤΕ». Από τα πρακτικά των Δ.Σ. των δύο εταιρειών προκύπτει ότι τρία από τα επτά μέλη τους είναι κοινά ενώ ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της «ΨΑΡΡΑΣ ΑΤΕ», Ανδρέας Ψάρρας, είναι αντιπρόεδρος και Τεχνικός Διευθυντής της «ΒΟΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΤΕ», ο αντιπρόεδρος της «ΨΑΡΡΑΣ ΑΤΕ», Παναγιώτης Ψάρρας, είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της «ΒΟΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΤΕ» και το μέλος του Δ.Σ. της «ΨΑΡΡΑΣ ΑΤΕ», Χρήστος Ψάρρας, είναι Διευθύνων Σύμβουλος της «ΒΟΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΤΕ». Επίσης από τις καταστάσεις μετόχων και μετοχών των δύο εταιρειών προκύπτει ότι οι δύο εταιρείες έχουν τους ίδιους μετόχους. Όμως σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 1434/2012 Απόφαση του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ο υποδεικνυόμενος υπεργολάβος πρέπει να αποτελεί τρίτη ανεξάρτητη επιχείρηση σε σχέση με τον διαγωνιζόμενο και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ανήκει στο δυναμικό του διαγωνιζομένου, όπως συμβαίνει στην προκειμένη περίπτωση. Επομένως η συμμετοχή της εταιρείας «ΨΑΡΡΑΣ ΑΤΕ» στο διαγωνισμό είναι άκυρη και κακώς η Επιτροπή Διαγωνισμού την έκρινε ως παραδεκτή. Συνεπώς η προσφορά στο διαγωνισμό της εταιρείας «ΨΑΡΡΑΣ ΑΤΕ», η οποία έχει υποδείξει ως υπεργολάβο εταιρεία που ανήκει στο δυναμικό της, πρέπει να καταστεί απαράδεκτη. Γ) Εγκυρότητα συμμετοχής της εταιρείας «ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ ΑΤΕ» Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού στις 27 Νοεμβρίου 2012 η εταιρεία «ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ ΑΤΕ» προς κάλυψη των απαιτήσεων της Διακήρυξης (Άρθρο 25: Υπεργολαβία) υπέδειξε ως υπεργολάβο στον οποίο θα αναθέσει, σε περίπτωση που

5 ανακηρυχθεί ανάδοχος του έργου, με υπεργολαβική σύμβαση τμήμα του έργου που θα αντιστοιχεί στο 10% της συνολικής αξίας των εργασιών την εργοληπτική επιχείρηση «Θ. ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ ΑΕ». Από τα πρακτικά των Δ.Σ. των δύο εταιρειών προκύπτει ότι διαθέτουν κοινά μέλη. Ο Πρόεδρος της «ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ ΑΤΕ», Καμελίδης Πέτρος συμμετέχει και στο Δ.Σ. της «Θ. ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ ΑΕ» και ο αντιπρόεδρος της «ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ ΑΤΕ», Θεοδωρίδης Θεόδωρος είναι Πρόεδρος της «Θ. ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ ΑΕ». Επίσης από τις καταστάσεις μετόχων και μετοχών των δύο εταιρειών προκύπτει ότι οι δύο εταιρείες έχουν κοινούς μετόχους. Επιπλέον ένα μέλος του Δ.Σ. της «ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ ΑΤΕ» στελεχώνει το εργοληπτικό πτυχίο της «Θ. ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ ΑΕ». Όμως σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 1434/2012 Απόφαση του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ο υποδεικνυόμενος υπεργολάβος πρέπει να αποτελεί τρίτη ανεξάρτητη επιχείρηση σε σχέση με τον διαγωνιζόμενο και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ανήκει στο δυναμικό του διαγωνιζομένου, όπως συμβαίνει στην προκειμένη περίπτωση. Επομένως η συμμετοχή της εταιρείας «ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ ΑΤΕ» στο διαγωνισμό είναι άκυρη και κακώς η Επιτροπή Διαγωνισμού την έκρινε ως παραδεκτή. Συνεπώς η προσφορά στο διαγωνισμό της εταιρείας «ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ ΑΤΕ», η οποία έχει υποδείξει ως υπεργολάβο εταιρεία που ανήκει στο δυναμικό της και στην οποία το ένα στέλεχος του εργοληπτικού της πτυχίου είναι μέλος του Δ.Σ. της, πρέπει να καταστεί απαράδεκτη. Δ) Εγκυρότητα συμμετοχής της εταιρείας «ΟΡ.Κ.Α. ΑΤΕΕ» Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού στις 27 Νοεμβρίου 2012 η εταιρεία «ΟΡ.Κ.Α. ΑΤΕΕ» προς κάλυψη των απαιτήσεων της Διακήρυξης (Άρθρο 25: Υπεργολαβία) υπέδειξε με το πρακτικό του Δ.Σ. της ως υπεργολάβο στον οποίο θα αναθέσει, σε περίπτωση που ανακηρυχθεί ανάδοχος του έργου, με υπεργολαβική σύμβαση τμήμα του έργου που θα αντιστοιχεί στο 10% της συνολικής αξίας των εργασιών την εργοληπτική επιχείρηση «ΠΑΡΧΑΡ ΑΤΕ». Σύμφωνα με την υπ. αριθ. 19/2011 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Σ.τ.Ε., «η διακήρυξη αποτελεί το κανονιστικό πλαίσιο που δεσμεύει τόσο την Αρχή που διενεργεί το διαγωνισμό όσο και τους διαγωνιζόμενους. Επιβάλλεται δε να προσδιορίζονται επακριβώς στη διακήρυξη τα προς συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτούμενα προσόντα και τα υποβλητέα, κατά την κατάθεση της προσφοράς, δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία. Ενόψει τούτων, αλλά και των αρχών της ισότητας, της τυπικότητας, της διαφάνειας και της δημοσιότητας των ελάχιστων όρων συμμετοχής που διέπουν τη διαδικασία συνάψεως των δημοσίων συμβάσεων, ο διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλλει μόνον τα αξιούμενα από τη διακήρυξη ή από τυχόν άλλη διάταξη, στην οποία αυτή ρητώς παραπέμπει, δικαιολογητικά και στοιχεία για την απόδειξη ιδιότητας κρίσιμης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό». Η Διακήρυξη στο «Άρθρο 25 : Υπεργολαβία» ορίζει : «25.1 Οι διαγωνιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να αναθέσουν, εφόσον αναδειχθούν ανάδοχοι, τμήμα του έργου που αντιστοιχεί σε ποσοστό εργασιών 10% της συνολικής αξίας των εργασιών του έργου, σε εργοληπτική επιχείρηση, με σύμβαση υπεργολαβίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 3669/08». Η εταιρεία «ΟΡ.Κ.Α. ΑΤΕΕ» στο πρακτικό του Δ.Σ. της για την υπόδειξη του υπεργολάβου αποφασίζει :

6 «2. Αποφασίζει εφόσον η ΟΡΚΑ ΑΤΕΕ αναδειχθεί ανάδοχος του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Δ. Ν.ΣΑΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ», την ανάθεση υπεργολαβίας στην εταιρία ΠΑΡΧΑΡ ΑΤΕ τμήματος του έργου που αντιστοιχεί σε ποσοστό εργασιών έως 10% (δέκα τοις εκατό) της συνολικής αξίας των εργασιών του παραπάνω έργου με σύμβαση υπεργολαβίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 3669/08». Η Διακήρυξη του έργου, η οποία αποτελεί κανονιστική πράξη, ορίζει ως ποσοστό εργασιών της συνολικής αξίας των εργασιών που θα ανατεθεί στον υπεργολάβο ακριβώς 10% και όχι έως 10% όπως αποφασίζει το Δ.Σ. της εταιρείας «ΟΡ.Κ.Α. ΑΤΕΕ», με συνέπεια η εταιρεία «ΟΡ.Κ.Α. ΑΤΕΕ» να μην καλύπτει την απαίτηση του άρθρου 25 της Διακήρυξης. Επομένως η συμμετοχή της εταιρείας «ΟΡ.Κ.Α. ΑΤΕΕ» στο διαγωνισμό είναι άκυρη και κακώς η Επιτροπή Διαγωνισμού την έκρινε ως παραδεκτή. Συνεπώς η προσφορά στο διαγωνισμό της εταιρείας «ΟΡ.Κ.Α. ΑΤΕΕ», η οποία δεν πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 25 της Διακήρυξης περί υπόδειξης υπεργολάβου στον οποίο θα ανατεθεί τμήμα του έργου που αντιστοιχεί σε ποσοστό εργασιών 10% της συνολικής αξίας των εργασιών του έργου, πρέπει να καταστεί απαράδεκτη. Ε) Εγκυρότητα συμμετοχής της εταιρείας «Π. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΘΕΜΕΘΛΟΝ ΑΤΕΕ» Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού στις 27 Νοεμβρίου 2012 η εταιρεία «Π. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΘΕΜΕΘΛΟΝ ΑΤΕΕ» προς κάλυψη των απαιτήσεων της Διακήρυξης (Άρθρο 25: Υπεργολαβία) υπέδειξε με το πρακτικό του Δ.Σ. της ως υπεργολάβο στον οποίο θα αναθέσει, σε περίπτωση που ανακηρυχθεί ανάδοχος του έργου, με υπεργολαβική σύμβαση τμήμα του έργου που θα αντιστοιχεί στο 10% της συνολικής αξίας των εργασιών την ατομική εργοληπτική επιχείρηση «ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ». Προς απόδειξη της συνεργασίας έχει υποβάλλει στο φάκελο δικαιολογητικών της Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία ο υπεργολάβος αποδέχεται τη σύναψη της υπεργολαβίας υπογεγραμμένη από τον ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΜΑΤΘΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ. Η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση όμως δεν φέρει επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντα, όπως απαιτείται καθώς αυτός δεν ήταν παρών κατά την κατάθεση της προσφοράς (Αποφάσεις 386/2012 και 387/2012 της Ε.Α. του ΣτΕ) και συνεπώς είναι σαν να μην έχει υποβληθεί. Επομένως η συμμετοχή της εταιρείας «Π. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΘΕΜΕΘΛΟΝ ΑΤΕΕ» στο διαγωνισμό είναι άκυρη και κακώς η Επιτροπή Διαγωνισμού την έκρινε ως παραδεκτή. Συνεπώς η προσφορά στο διαγωνισμό της εταιρείας «Π. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ- ΘΕΜΕΘΛΟΝ ΑΤΕΕ», η οποία έχει καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του υπεργολάβου χωρίς θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντα δεν πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 25 της Διακήρυξης περί υπόδειξης υπεργολάβου στον οποίο θα ανατεθεί τμήμα του έργου που αντιστοιχεί σε ποσοστό εργασιών 10% της συνολικής αξίας των εργασιών του έργου, πρέπει να καταστεί απαράδεκτη. Η Ε.Δ. κάνει δεκτή την ένσταση στο σύνολο της αφού σύμφωνα με την 1434/2012 απόφαση του μείζονος τμήματος του Ελεγκτικού συνεδρίου ο υπεργολάβος των εταιρειών ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ, ΨΑΡΡΑΣ ΑΤΕ, ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ ΑΤΕ δεν αποτελεί τρίτη ανεξάρτητη με την υποψήφια ανάδοχο επιχείρηση. Η εταιρεία ΟΡΚΑ ΑΤΕΕ αναθέτει υπεργολαβία στην εταιρία

7 ΠΑΡΧΑΡ ΑΤΕ σε ποσοστό εργασιών έως 10% δηλαδή από 0% έως 10% που έρχεται σε αντίφαση με την διακήρυξη που ορίζει ότι η ανάθεση της υπεργολαβίας θα είναι ποσοστό 10% του έργου. Η απάντηση της επιτροπής για την εταιρεία ΘΕΜΕΘΛΟΝ ΑΤΕΕ έχει δοθεί στην προηγούμενη ένσταση. 3. Ένσταση της εταιρείας OP.K.Α. Α.Τ.Ε.Ε. Η ένσταση της εταιρείας ΟΡ.Κ.Α. κατά των εταιρειών ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ ΨΑΡΡΑΣ ΑΤΕ ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ ΑΤΕ Στην ένσταση της η εταιρεία αναφέρει ότι οι παραπάνω τρεις εταιρείες θα πρέπει να αποκλειστούν λόγω του ότι οι υπεργολάβοι των παραπάνω εταιρειών είναι οι εταιρείες ΚΧ ΑΤΕ, ΒΟΡΡΑΣ ΑΤΕ και Θ. ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ ΑΕ και σύμφωνα με την νομολογία 1434/2012 του μείζονος τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου «η συμμετοχή στο Δ.Σ. ανώνυμης εταιρείας αποτελεί σχέση εντολής προς αυτήν και συνεπάγεται υποχρέωση πίστης, μη βλάβης και αποκλειστικής παραγωγής των συμφερόντων της και μη άσκησης πράξεων ανταγωνισμού προς αυτήν νε δυσμενείς συνέπειες για το μέλος του Δ.Σ. στην περίπτωση που αυτό αντίθετα προς τα συμφέροντα της». Εν συνεχεία στην ίδια απόφαση κρίνεται ότι «μόνη η νομική και τυπική αυτοτέλεια της (της υπεργολάβου) έναντι της αναδόχου (διαφορετκό ΑΦΜ, ΜΕΕΠ, έδρα και κεφάλαιο) δεν αναιρεί την έννοια του τρίτου γιατί μια τέτοια ερμηνευτική εκδοχή υπερακοντίζει την αληθή έννοια του νόμου, αφού ο υπεργολάβος που αναλαμβάνει την εκτέλεση μέρους του έργου δεν είναι ο «ανεξάρτητος τρίτος», αλλά ανήκει στο δυναμικό της αναδόχου με την ενεργό συμμετοχή του σε κάθε είδους αποφάσεις του Δ.Σ. συμμετέχοντας ως όργανο σχηματισμού της βούλησης του Δ.Σ. αυτής» Η Ε.Δ. κάνει δεκτή την ένσταση στο σύνολο της αφού σύμφωνα με την 1434/2012 απόφαση του μείζονος τμήματος του Ελεγκτικού συνεδρίου ο υπεργολάβος των εταιρειών ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ, ΨΑΡΡΑΣ ΑΤΕ, ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ ΑΤΕ δεν αποτελεί τρίτη ανεξάρτητη με την υποψήφια ανάδοχο επιχείρηση 4. Ένσταση της εταιρείας ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. Κατά των εταιρειών ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Τ.Ε. ΨΑΡΡΑΣ Α.Τ.Ε.

8 Σύμφωνα με την ένσταση η εταιρεία ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Τ.Ε. έχει ανυπόγραφη μία από τις Υ.Δ. του υπεργολάβου ΚΧ ΑΤΕ περί αποδοχής σύναψης υπεργολαβίας και όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις δεν φέρουν το γνήσιο της υπογραφής. Η Ε.Δ. κάνει δεκτή την ένσταση στο σημείο αυτό σύμφωνα με το σκεπτικό που αναλύθηκε στις προηγούμενες εντάσεις Επίσης σύμφωνα με την ένσταση η εταιρεία ΨΑΡΡΑΣ Α.Τ.Ε. θα πρέπει να αποκλειστεί γιατί δεν προσκόμισε δικαιολογητικά Ε.Τ.Α.Α. για την κοινοπραξία ΕΝΙΠΕΑΣ Α.Ε. ΨΑΡΡΑΣ Α.Τ.Ε. δεν απασχολεί μισθωτούς μηχανικούς και είναι απαραίτητη η βεβαίωση για μη ύπαρξη οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές λόγω συμμετοχής της σε Κ/Ξ. Η Ε.Δ. θεωρεί μείζον το ζήτημα αυτό αφού ήδη εισηγήθηκε τον αποκλεισμό της εν λόγω εταιρείας. Η επιτροπή διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Δ. Ν.ΣΑΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ» μετά από τα παραπάνω εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Κιλκίς τον αποκλεισμό των εταιρειών: 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ 2. ΨΑΡΡΑΣ ΑΤΕ 3. ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ ΑΤΕ 4. ΟΡ. Κ. Α ΑΤΕΕ 5. ΘΕΜΕΘΛΟΝ ΑΤΕΕ Την κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία Μηχανική Περιβάλλοντος Α.Ε. σύμφωνα με την παρακάτω οικονομική της προσφορά: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΤΆ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΕΥΡΩ) ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΚΠΤΩΣΗ (%) ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ,26 30, ,78 ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ,80 28, ,66 ΦΡΕΑΤΙΑ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ,00 28, ,44 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ,05 28, ,76 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ,00 27, ,93 ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ,05 27, ,93 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΆ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ Σσ= ,16 Κατά την προσφορά Σπ= ,50 Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% Χ Σσ ,53 18% ΧΣπ= ,07 Συνολική Δαπάνη έργου κατά τη Κατά την προσφορά ,69 μελέτη ΣΣ= ΣΔΕ= ,57 Μέση έκπτωση Εμ= 29,10 Απρόβλεπτα 9%ΧΣΣ= ,23 9% ΣΔΕ ,57

9 Σύνολο Σ ,92 Π1= ,14 Άσφαλτος απολογιστικά +ΓΕ+ΟΕ - (1-Εμ)Χ - Σύνολο Σ ,92 Π2= ,14 Αναθεώρηση ,56 (1-Εμ)Χ ,11 Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά την προσφορά κατά τη μελέτη (χωρίς ΦΠΑ) ,48 Π3= Σ2= ,25 Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/ ) αποφάσισε και εγκρίνει Κάνει δεκτή την εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου αποκλείει από τον διαγωνισμό τις εταιρείες: 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ 2. ΨΑΡΡΑΣ ΑΤΕ 3. ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ ΑΤΕ 4. ΟΡ. Κ. Α ΑΤΕΕ 5. ΘΕΜΕΘΛΟΝ ΑΤΕΕ Ανακηρύσσει ανάδοχο του έργου την εταιρεία Μηχανική Περιβάλλοντος Α.Ε. με μέση τεκμαρτή έκπτωση 29,10% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας. το μέλος Κωνσταντίνος Πάταρας δήλωσε παρών γιατί: "δεν διαθέτω τις απαραίτητες τεχνικές και νομικές γνώσεις που απαιτούνται για να αποφασίσω για την εγκυρότητα των ενστάσεων που αφορούν στο συγκεκριμένο έργο. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 14/2013 Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: Ακριβές απόσπασμα Ο Aναπληρωτής Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κιλκίς Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος Αντιδήμαρχος Κιλκίς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) Κυδωνίας 29, Χανιά 73135 τηλ. : 28213 41629 Fax : 28213 95292 email: Paidikoi_Stathmoi@chania.gr www.chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία «Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων και συλλογή αγριόχορτων Δημοτικής Ενότητας Βέροιας» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία «Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων και συλλογή αγριόχορτων Δημοτικής Ενότητας Βέροιας» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 4-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Αριθμ.πρωτ :16726 Δ Η Μ Ο Σ Β Ε Ρ Ο Ι Α Σ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Κ.Α. 35.7336.004 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: «Γυμνάσιο - Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας - Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ2/1211/12-02-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Ταχ. Δ/νση: Νοσοκομείου 1 Τ.Κ. 61100 - ΚΙΛΚΙΣ Email : promithies@ghkilkis.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Έργο: Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου MEDITA στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Προϋπολογισµός: 28.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Ν.Ε.Ε.Μ.Π.-Φ.Ε.Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΔΕΥΑΤ ) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων» Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΟΡΟΙ: Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344 «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΣΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΑΦΙΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΠΡΟΫΠ. 40.590,00(με ΦΠΑ) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Ορχομενού Έχοντας υπόψη 1.

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλαστήρα & Ρωμανού Τ.Κ. 71201 Ηράκλειο Τηλ: 2810-229971 Fax: 2810-288912 e-mail: ty@deptah.gr ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σύμβουλος Λογιστικής Υποστήριξης (ΣΛΥ) του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για το έργο των Δημοσίων ΙΕΚ & ΣΕΚ» ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12.

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12. Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048 - ΝΠ - Ταχ. /νση. Παπαρηγοπούλου 7 Τκ 54630 Θεσ/νίκη Υπεύθυνος: Λαδάς Σωκράτης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. Την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα" (ΦΕΚ Α' 137).

2. Την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ Α' 137). Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84) : Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Τ.Κ. 11521- ΑΘΗΝΑ URL: www.epromy.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ Για την

Διαβάστε περισσότερα