ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ"

Transcript

1 ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Μέξνο Α (Ύιε Α Λπθείνπ) Φεθηαθή Ηιεθηξνληθή-Λνγηθέο Πύιεο Γηδάζθσλ: Αληώλεο Λαδάξνπ Τειέθσλν: Δ-mail: Ώξεο δηδαζθαιίαο: 16:00 20:15 κκ

2 Φεθηαθέο θαη Αλαινγηθέο πζθεπέο αλαπαξαγσγήο ήρνπ

3

4 Digital Analogue

5 Αλαινγηθά θαη Χεθηαθά κεγέζε Αλαινγηθό κέγεζνο νλνκάδεηαη έλα κέγεζνο πνπ κπνξεί λα πάξεη νπνηαδήπνηε ηηκή ζε κία πεξηνρή ηηκώλ. Γηα παξάδεηγκα, αλαινγηθά κεγέζε είλαη: ε ηαρύηεηα ελόο απηνθηλήηνπ, ε ζεξκνθξαζία ελόο δσκαηίνπ, ην βάξνο ελόο αλζξώπνπ, ην ύςνο ελόο δέληξνπ, θ.ά. Φεθηαθό κέγεζνο νλνκάδεηαη ην κέγεζνο πνπ κπνξεί λα πάξεη ζπγθεθξηκέλεο (δηαθξηηέο) ηηκέο ζε κία πεξηνρή ηηκώλ. Γηα παξάδεηγκα, ςεθηαθά κεγέζε είλαη: ην πιήζνο ησλ «θάνπι» ελόο παίθηε κπάζθεη θαηά ηε δηάξθεηα ελόο αγώλα, νη βαζκνί κίαο νκάδαο πνδνζθαίξνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξσηαζιήκαηνο, θ.ά. Έηζη, θαηά ηε δηάξθεηα ελόο αγώλα κπάζθεη, έλαο παίθηεο κπνξεί λα θάλεη 1, 2, 3, 4 ή 5 «θάνπι» (θαζνξηζκέλν πιήζνο δηαθξηηώλ ηηκώλ).

6 5.324V 4 Volt Τπάπσει Σάζη U ΓΔΝ Τπάπσει Σάζη 0 0 t Τπάπσει ήμα ΟΝ HIGH = 1 ΓΔΝ Τπάπσει ήμα ΟFF LOW = 0

7 ADC

8 DAC

9 Μεηάδνζε ζεκάησλ

10 Λογικέρ Πύλερ Τα ψηφιακά κυκλώματα αποτελούνται από απλούς ψηφιακούς διακόπτες που ονομάζονται λογικές πύλες. ΔΙΟΓΟ Α ΔΙΟΓΟ Β ΛΟΓΙΚΗ ΠΤΛΗ ΔΞΟΓΟ, Y 0 1 Δίζοδορ Α Δίζοδορ Β Έξοδορ Τ

11 ΠΙΝΑΚΙΓΔ ΛΟΓΙΚΗ ΧΜΔΓΑ ΛΟΓΙΚΔ ΠΤΛΔ (επίιπζε ΦΔ_Η8) Σύκβνιν ηεο Πύιεο ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΞΟΔΟΣ

12 Δπίιπζε άζθεζεο Λνγηθώλ Ππιώλ ζην Crocodile Clips

13 Λνγηθή Πύιε AND (θαη) Σύκβνιν: Ιζνδύλακν Κύθισκα : Πίλαθαο Αιήζεηαο :

14 Λνγηθή Πύιε OR (ή) Σύκβνιν: Ιζνδύλακν Κύθισκα : Πίλαθαο Αιήζεηαο :

15 Λνγηθή Πύιε ΝΟΤ (αλαζηξνθή) Σύκβνιν: Ιζνδύλακν Κύθισκα : Πίλαθαο Αιήζεηαο :

16 Λνγηθή Πύιε ΝAND (όρη θαη) Σύκβνιν: Ιζνδύλακν Κύθισκα : Πίλαθαο Αιήζεηαο :

17 Λνγηθή Πύιε NOR (όρη ή) Σύκβνιν: Ιζνδύλακν Κύθισκα : Πίλαθαο Αιήζεηαο :

18 ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΑ ΚΤΚΛΧΜΑΣΑ (IC) Τα νινθιεξσκέλα βξίζθνληαη ζρεδόλ ζε θάζε κνληέξλα ειεθηξνληθή ζπζθεπή, όπσο ηα απηνθίλεηα, νη ηειενξάζεηο, ηα θηλεηά ηειέθσλα

19 Σα νινθιεξσκέλα θπθιώκαηα (integrated circuits) είλαη κηα νκάδα από εμαξηήκαηα, όπσο ηξαλδίζηνξ, δίνδνη, αληηζηάζεηο, ππθλσηέο θ.ά., ηα νπνία έρνπλ ζρεκαηηζηεί ζε έλα κόλν θνκκάηη εκηαγσγνύ θξπζηάιινπ από ππξίηην (chip) ζρεκαηίδνληαο έλα πιήξεο ειεθηξηθό θύθισκα

20 Ηιεθηξνληθή Λπρλία - Σξαλδίζηνξ Tν πην ζεκαληηθό γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ζύγρξνλσλ ειεθηξνληθώλ είλαη ην ηξαλδίζηνξ. Πξηλ από ην ηξαλδίζηνξ, νη κεραληθνί αλαγθάδνληαλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ειεθηξνληθέο ιπρλίεο Η ειεθηξνληθή ιπρλία κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζαλ ειεθηξνληθόο δηαθόπηεο, δειαδή λα ελεξγνπνηήζεη ή λα απελεξγνπνηήζεη ηνλ ειεθηξηζκό, ή ζαλ εληζρπηήο ξεύκαηνο Η ιπρλία ζα αληηθαηαζηαζεί από ην ηξαλδίζηνξ (κηθξό, γξήγνξν, αμηόπηζην, νηθνλνκηθό θαη απνηειεζκαηηθό)

21 Σν πξώην Οινθιεξσκέλν Κύθισκα Σο πρώτο ολοκλθρωμζνο κφκλωμα το οποίο εφευρζκθκε από τον Jack Kilby ςτθν Texas Instruments το Περιελάμβανε μόνο ζνα τρανηίςτορ, τρεισ αντιςτάτεσ και ζνα πυκνωτι πάνω ςε ζνα τςιπ (φζτα) γερμανίου. Ζνα από τα πρώτα ολοκλθρωμζνα κυκλώματα. Οι αγώγιμοι οδθγοί που ςυνδζουν διαφορετικά ςτοιχεία είναι ενςωματωμζνοι ωσ μζροσ του τςιπ.. Σα τςιπσ όπωσ αυτό που εικονίηεται μεγεκυμζνο περίπου 60 φορζσ (θ κόκκινθ κουκίδα δείχνει το πραγματικό μζγεκοσ - αρχζσ τθσ δεκαετίασ του '60.

22 Μεγέζπλζε Οινθιεξσκέλνπ Κπθιώκαηνο Λαβύξηλζνο κηθξνζθνπηθώλ Ηιεθηξνληθώλ Δμαξηεκάησλ θαη Αγσγώλ Τν πξώηα Οινθιεξσκέλα Κπθιώκαηα πεξηείραλ κεξηθέο δεθάδεο εμαξηήκαηα Σήκεξα κεξηθέο δεθάδεο εθαηνκύξηα. Σα ηξαλδίζηνξ πάλσ ζε απηά ηα θπθιώκαηα έρνπλ κέγεζνο πεξίπνπ 90nm, δειαδή ρηιηνζηά

23 Πιενλεθηήκαηα Οινθιεξσκέλσλ Κπθισκάησλ Μηθξόο όγθνο θαηαζθεπήο κηθξό κεγέζνο θαη βάξνο ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ Φηελή θαηαζθεπή Δύθνιε θαηαζθεπή Μηθξή θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο Μεγάιε αμηνπηζηία ζηε ιεηηνπξγία. Μεηνλεθηήκαηα Γελ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε κεγάιεο ηζρύνο θπθιώκαηα. Όηαλ ραιάζεη έζησ θαη έλα από ηα εμαξηήκαηα πνπ απνηεινύλ ην IC, πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί νιόθιεξν ην θύθισκα.

24 Οηθνγέλεηεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ Σηα ςεθηαθά ειεθηξνληθά, ηα ICs πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλα κε ηελ ίδηα ηερλνινγία θαη έρνπλ ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά, αλήθνπλ ζηελ ίδηα ινγηθή νηθνγέλεηα. Σην κάζεκά καο ρξεζηκνπνηνύκε δπν θπξίσο ινγηθέο νηθνγέλεηεο: Σελ TTL (Transistor Transistor Logic) Σελ CMOS (Complimentary Metal Oxide Semiconductor) α) β) (α) 7408 και (β) 4081

25 ύγθξηζε ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ ινγηθώλ νηθνγελεηώλ TTL θαη CMOS Η ηξνθνδνζία ηεο TTL είλαη ζηαζεξή +5V, ελώ ηεο CMOS κπνξεί λα θπκαίλεηαη από 3V κέρξη 15V. Η θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από ηηο ινγηθέο πύιεο TTL είλαη κεγαιύηεξε από ηηο αληίζηνηρεο πύιεο ηεο CMOS. Η CMOS αλέρεηαη κεγαιύηεξν ύςνο ειεθηξηθώλ ζνξύβσλ από ηελ TTL. Σα CMOS-ICs θαηαζηξέθνληαη εύθνια από ζηαηηθό ειεθηξηζκό, γη απηό ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε ρξήζε ηνπο. Η TTL εξγάδεηαη κε ςειέο ηαρύηεηεο ( MHz) ελώ ε CMOS εξγάδεηαη κε πην ρακειέο ζπρλόηεηεο. Σν ινγηθό 1 θαη ην ινγηθό 0 ζηηο δπν ινγηθέο νηθνγέλεηεο αληηζηνηρνύλ ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα ηάζεσλ. Άιια ραξαθηεξηζηηθά όπσο: α. ηηο ζεξκνθξαζίεο ιεηηνπξγίαο, β. ην ζπληειεζηή θόξηηζεο ινγηθώλ ππιώλ, γλσζηό ζαλ Fan-out, θιπ.

26 Δπίπεδα ηάζεο Λνγηθό "0" θαη Λνγηθό "1"

27 Σξόπνο ιεηηνπξγίαο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ Τα νινθιεξσκέλα θπθιώκαηα αλαγλσξίδνπλ ζηηο εηζόδνπο ηνπο ειεθηξηθέο ηάζεηο, ζηηο νπνίεο αληηζηνηρνύλ νη ινγηθέο ηηκέο 0 ή "1". Δπίζεο, ζηηο εμόδνπο ηνπο δίλνπλ ειεθηξηθέο ηάζεηο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο ινγηθέο ηηκέο 0 ή "1". +V +V 0V 0V IC 4081 πος πεπιλαμβάνει ηέζζεπιρ πύλερ AND IC 4071 πος πεπιλαμβάνει ηέζζεπιρ πύλερ OR

28 CMOS IC x NAND CMOS IC x NOR

29 Καηαζθεπή ινγηθώλ θπθισκάησλ κε πύιεο NAND Οι βαςικζσ λογικζσ πφλεσ είναι οι πφλεσ AND, OR, και NOT. Για τθν καταςκευι, όμωσ, των λογικϊν κυκλωμάτων προτιμοφνται οι πφλεσ NAND και NOR, διότι παρουςιάηουν ουςιαςτικά πλεονεκτιματα ζναντι των άλλων τριϊν. Μερικά από τα πλεονεκτιματα αυτά είναι: Οι πφλεσ NAND και NOR είναι πιο απλζσ και πιο εφκολεσ ςτθν καταςκευι τουσ από τισ αντίςτοιχεσ πφλεσ AND και OR, γι αυτό και ζχουν χαμθλό κόςτοσ παραγωγισ. Στισ λογικζσ οικογζνειεσ των ολοκλθρωμζνων κυκλωμάτων κα βροφμε περιςςότερα ICs με πφλεσ NAND και NOR, παρά με πφλεσ AND και OR, Οι πφλεσ NAND και NOR είναι πιο γριγορεσ από τισ πφλεσ AND και OR. Θ ταχφτθτα λειτουργίασ είναι ζνα βαςικό μζτρο ςφγκριςθσ ψθφιακϊν ςυςτθμάτων, Μποροφμε να ςχεδιάςουμε και να καταςκευάςουμε λογικά κυκλϊματα με πφλεσ NAND ι NOR μόνο. Ζτςι, με ζνα είδοσ ICs μποροφμε να καταςκευάςουμε οποιοδιποτε λογικό κφκλωμα.

30 Υξήζε πεηξακαηηθώλ πηλαθίδσλ ΧΜΔΓΑ (Δπίιπζε ΦΔ_Η8β) Γεκηνπξγώληαο Πύιεο από άιιεο Πύιεο Δίλαη απιό λα δεκηνπξγεζνύλ πύιεο από άιιεο πύιεο ζπλδπάδνληαο εηζόδνπο ή ζπλδπάδνληαο πύιεο. α) Δημιοςπγώνηαρ μία Πύλη Φξεζηκνπνηώληαο ηηο πηλαθίδα ΨΜΔΓΑ θηηάμηε ην πην θάησ θύθισκα. A Y Σχήμα 6 πλδένληαο ηηο δύν εηζόδνπο κίαο πύιεο NAND όπσο θαίλνληαη ζην πην πάλσ ζρήκα, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία κηαο Πύιεο +V Κάνετε τισ κατάλλθλεσ ςυνδζςεισ ςτο IC4011 για να δθμιουργιςετε τθν Ρφλθ του ςχιματοσ V

31 Καηαζθεπή ινγηθώλ ππιώλ κε πύιεο NAND

32 IC4011 ζπλδεδεκέλν γηα ιεηηνπξγία AND

33 IC4011 ζπλδεδεκέλν γηα ιεηηνπξγία OR

34 Πξνεγνύκελεο γλώζεηο πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη καζεηέο πξηλ λα δηδαρζνύλ ηα ςεθηαθά ειεθηξνληθά Ηιεθηξηθά Δμαξηήκαηα, (εηζόδνπ, επεμεξγαζίαο, εμόδνπ) Φξσκαηηθόο θώδηθαο αληηζηαηώλ, Νόκνο ηνπ Ohm, Λόγνη επηινγήο ηξαλδίζηνξ ή ζπξίζηνξ ζε θπθιώκαηα, Γηαηξέηεο ηάζεο

35 Γηαηξέηεο ηάζεο R1 = R2 U1 = U2 R1 > R2 U1 > U2. R2 > R1 U2 > U1. R2 U2=U ( ) R1+R2

36 Αιζθηηήπερ Έλαο αηζζεηήξαο δεκηνπξγείηαη όηαλ αληηθαηαζηήζνπκε έλα από ηνπο δύν αληηζηάηεο ηνπ δηαηξέηε ηάζεο κε έλα εμάξηεκα πνπ κεηαβάιιεη ηελ αληίζηαζε ηνπ ζε ζπλάξηεζε κε έλα παξάγνληα ηνπ πεξηβάιινληνο. Γηα παξάδεηγκα: Γηα αλίρλεπζή ηεο αιιαγήο ηνπ Φσηόο: Φξεζηκνπνηείηαη Γηα αλίρλεπζή ηεο αιιαγήο ηεο ζεξκνθξαζίαο: Φξεζηκνπνηείηαη.. Γηα αλίρλεπζή ηεο αιιαγήο ζηελ Υγξαζίαο/Ξεξαζίαο: Φξεζηκνπνηείηαη Γηα αλίρλεπζή ηεο αιιαγήο ζηε Πίεζε /Αιιαγή Θέζεο:.

37 Πταν ο διακόπτθσ είναι ανοικτόσ Θ Τάςθ, U2 είναι ιςοφται με Πταν ο διακόπτθσ κλείςει Θ Τάςθ, U2 είναι ιςοφται με Πταν ο διακόπτθσ είναι ανοικτόσ Θ Τάςθ, U2 είναι ιςοφται με Πταν ο διακόπτθσ κλείςει Θ Τάςθ, U2 είναι ιςοφται με Θ Τάςθ U2 κα αυξθκεί όταν ο διακόπτθσ Θ Τάςθ U2 κα αυξθκεί όταν ο διακόπτθσ

38 Αηζζεηήξεο Φσηόο θαη Σθόηνπο Φωσ : HIGH, Λογικό "1" Σκοτάδι : HIGH, Λογικό "1" Σκοτάδι : LOW, Λογικό 0" Φωσ: LOW, Λογικό 0"

39 Αηζζεηήξεο Θεξκόηεηαο θαη Χύρνπο Ηζςτθ: HIGH, Λογικό "1" Κρφο: LOW, Λογικό 0" Κρφο HIGH, Λογικό "1" Ηζςτθ : LOW, Λογικό 0"

40 Αηζζεηήξεο Υγξαζίαο θαη Ξεξαζίαο Υγραςία: HIGH, Λογικό "1" Ξθραςία : LOW, Λογικό 0" Ξθραςία: HIGH, Λογικό "1" Υγραςία: LOW, Λογικό 0"

41 Αηζζεηήξαο Μαγλεηηθνύ Γηαθόπηε (Κ.Κ.) Ρόρτα ανοικτι : HIGH, Λογικό "1" Ρόρτα κλειςτι : LOW, Λογικό 0"

42 Γηαδηθαζία Δπίιπζεο Πξνβιεκάησλ κε Φεθηαθή Ηιεθηξνληθή Υξήζε Λνγηθώλ Ππιώλ 1. Δθάξκνζε ηελ αλάιπζε ζπζηεκάησλ (Δίζνδνη, Δπεμεξγαζία, Έμνδνο). 2. Απνθάζηζε πνηεο είλαη νη ΔΙΟΓΟΙ θαη πνηα ε ΔΞΟΓΟ ζην ζύζηεκά ζνπ. 3. Καζόξηζε ηηο ινγηθέο ζπλζήθεο (θαηαζηάζεηο) γηα θάζε είζνδν θαη ηελ έμνδν. 4. ρεδίαζε ηνλ πίλαθα αιεζείαο ν νπνίνο πεξηγξάθεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηόο ζνπ. 5. Βξεο πνηα πύιε ηαηξηάδεη ζηνλ πίλαθα πνπ εηνίκαζεο. ε πεξίπησζε πνπ δελ ηαηξηάδεη θακηά πύιε άιιαμε ηηο ινγηθέο θαηαζηάζεηο θαη επαλέιαβε ηε δηαδηθαζία. 6. πλαξκνιόγεζε ην ζύζηεκα ζηε ζεηξά ΧΜΔΓΑ θαη δηαπίζησζε αλ ιεηηνπξγεί όπσο ην ζθέθηεθεο. 7. ρεδίαζε ην θύθισκα πνπ πξνέθπςε ζην crocodile clips. 8. Δπέιεμε ηα εμαξηήκαηα ηνπ θπθιώκαηόο ζνπ θαη ηνπνζέηεζέ ηα ζηελ θαηάιιειε πιαθέηα.

43 Παξάδεηγκα Δθαξκνγήο Γηαδηθαζίαο Έλα ζεξκνθήπην ρξεηάδεηαη λα έρεη ηθαλνπνηεηηθό θσο αιιά θαη ζεξκνθξαζία πάλσ από θάπνην όξην. ε πεξίπησζε πνπ δελ ηθαλνπνηνύληαη νη πην πάλσ ζπλζήθεο ππάξρεη ερεηηθή πξνεηδνπνίεζε. 1. Οπιζμόρ Παπαμέηπων ηος πποβλήμαηορ Αποθάζιζε ηιρ ειζόδοςρ και ηην έξοδο. ΔΙΟΓΟ Α : Αληρλεπηήο Φσηόο, Φσηναληηζηάηεο (LDR) ΔΙΟΓΟ Β : Αληρλεπηήο Θεξκόηεηαο, Θεξκναληηζηάηεο (ΣΗ) ΔΞΟΓΟ : Βνκβεηήο 2. Καθοπιζμόρ ηων Λογικών Σςνθηκών για κάθε είζοδο ΔΙΟΓΟ Α : LDR Ιθαλνπνηεηηθό Φσο = Λνγηθό 0 Με Ιθαλνπνηεηηθό Φσο = Λνγηθό 1 ΔΙΟΓΟ Β : ΣΗ Φειή Θεξκνθξαζία = Λνγηθό 0 Υακειή Θεξκνθξαζία = Λνγηθό 1

44

45

46

47

48 ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΟΓΙΚΘ ΠΤΛΘ OR ΣΡΑΝΗΙΣΟΡ Είςοδοσ Α Είςοδοσ Β 2Κ2

49

50 Είςοδοσ Α Είςοδοσ Β Ζξοδοσ Πφλθ Τρανηίςτορ Φωτοδίοδοσ (με αντιςτάτθ προςταςίασ 390Ω) για ζνδειξθ παρουςίασ θλεκτρικοφ ρεφματοσ ςτο κφκλωμα. Με το κλείςιμο του κεντρικοφ διακόπτθ θ φωτοδίοδοσ ανάβει και το ςφςτθμα είναι ςε κατάςταςθ αναμονισ. Κεντρικόσ Διακόπτθσ (ΟΝ/OFF) Με το κλείςιμο του διακόπτθ το κφκλωμα τίκεται ςε κατάςταςθ αναμονισ Θ Δίοδοσ τοποκετείται παράλλθλα με τθν ζξοδο για προςταςία του τρανηίςτορ (ι του κυρίςτορ) από επαγωγικά ρεφματα που δθμιουργοφνται ςτθν ζξοδο.

51 Projects ζηα Χεθηαθά Ηιεθηξνληθά (Α Λπθείνπ)

52

53

54

55 Η Μνλάδα Λνγηθήο ΧΜΔΓΑ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ Μνλάδα Κπθισκάησλ Σξαλδίζηνξ ΧΜΔΓΑ ΔΙΟΓΟ ΔΞΟΓΟ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ

56 Στο πιο πάνω παράδειγμα όταν εντοπιςτεί φπαρξη υγραςίασ ΚΑΙ (ΑΝD) όταν υπάρχει ικανοποιητικό Φωσ υπάρχει ζξοδοσ (ανάβει η Δίοδοσ Φωτοεκπομπήσ)

57 Φξήζε ηνπ IC4011 ζην κάζεκα ηεο ηερλνινγίαο Σην εξγαζηήξην Τερλνινγίαο ππάξρνπλ ηέζζεξα είδε θπθισκάησλ (πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ην IC4011) ηππσκέλα ζε πιαθέηεο: α) Κύθισκα κε πύιε AND θαη ηξαλδίζηνξ (ηύπνπ Α) β) Κύθισκα κε πύιε AND θαη ζπξίζηνξ (ηύπνπ Β) γ) Κύθισκα κε πύιε OR θαη ηξαλδίζηνξ (ηύπνπ Γ) δ) Κύθισκα κε πύιε OR θαη ζπξίζηνξ (ηύπνπ Γ)

58

59 Ρλευρά χαλκοφ Ρλευρά εξαρτθμάτων

60 Ρλευρά χαλκοφ Ρλευρά εξαρτθμάτων

61

62

63

64 Ηιεθηξνλόκνο (RELAY) Ο ειεθηξνλόκνο είλαη κηα ειεθηξνκεραληθή ζπζθεπή πνπ απνηειείηαη από έλα πελίν θαη ηνπιάρηζην έλα δηπνιηθό δηαθόπηε. Δίλαη απιά έλαο Γηαθόπηεο πνπ ελεξγνπνηείηαη ( αιιάδεη από αλνηθηόο ζε θιεηζηόο) κε ειεθηξνκαγλήηε. Όηαλ εθαξκνζηεί ζηα άθξα ηνπ πελίνπ ηάζε, αλάινγε κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ, απηό καγλεηίδεη ην ζηδεξέλην νπιηζκό ηξαβώληαο ηνλ θνληά ηνπ. Απηόο κε ηε ζεηξά ηνπ ζπξώρλεη ηε κία επαθή, κε απνηέιεζκα λα αγγίμεη ηελ άιιε θαη λα θιείζεη ην θύθισκα. ύμβολο Ηλεκηπονόμος

65 Σο πθνίο ςε θρεμία. (χωρίσ τάςθ) 7 8 Με τθν ενεργοποίθςθ του πθνίου οι μοχλοί των διακοπτών μετακινοφνται από 1 5 ςε 1-7 και από 2 6 ςε 2-8

66 Κύθισκα γηα απηόκαηε αιιαγή ηεο πεξηζηξνθήο ηνπ θηλεηήξα.

Μεηαζρεκαηηζηέο. ηόρνη. Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε:

Μεηαζρεκαηηζηέο. ηόρνη. Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε: Μεηαζρεκαηηζηέο ηόρνη Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε: 1) Να γλσξίδεη ηη είλαη ν κεηαζρεκαηηζηήο θαη πώο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο. 2) Να δηαηππώλεη ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Σ.Ε.Ι ΚΡΗΣΗ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ TΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Επιμέλεια : Ανωγειανάκης Εμμανουήλ Α.Μ. 4323 ΦΑΝΙΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Παλμογράθος Βαζικές Μεηρήζεις

Παλμογράθος Βαζικές Μεηρήζεις Παλμογράθος Βαζικές Μεηρήζεις 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη ε εμνηθείσζε ηνπ ζπνπδαζηή κε ηνλ παικνγξάθν θαη ηε ρξήζε ηνπ γηα ηε κέηξεζε ησλ πην βαζηθώλ κεγεζώλ όπσο κέηξεζε ηνπ πιάηνπο θαη ηεο ζπρλόηεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Σν ρξώκα νπζηαζηηθά δελ «ππάξρεη» Σν κάηη-εγθέθαιόο καο «αληηιακβάλεηαη» σο δηαθνξεηηθό ρξώκα ηε δηαθνξεηηθή ζπρλόηεηα ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο Σν κάηη δελ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 Δπηκέιεηα: Μάξθνο Νηθνιαδόο Κσλζηαληίλνο Θσκόπνπινο «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηελ ειαζηηθή παξακόξθσζε ησλ πιηθώλ θαη λα κεηξήζνπλ ην κέηξν ειαζηηθόηεηαο Τoung ελόο πιηθνύ. 2. Γεληθά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα επηθέξεη ηελ ςπρνζσκαηηθή - δηαλνεηηθή εμηζνξξόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ Δ.Π. Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Προσανατολισμού

Φυσική Προσανατολισμού Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου «Θέμα Β» Τα Διαγωνίσματα έχουν δύο ερωτήματα (πολλαπλής επιλογής με αιτιολόγηση). Σε αρκετά από τα διαγωνίσματα το ένα ερώτημα είναι από τα Κεφάλαια της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο:

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: 12 Φπινζύλδεηε ζην Χ Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: θιεξνλνκηθόηεηα Εξγαζηήξην Ιαηξηθήο Γελεηηθήο Παλεπηζηήκην Αζελώλ Ννζνθνκείν Παίδσλ " Αγία Σνθία" Αζήλα Τει: +210 7795553 http://iatriki-genetiki.med.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 5: Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο ηξηβήο (ημώδνπο) πγξνύ κε ηε κέζνδν ηεο πηώζεο κηθξώλ ζθαηξώλ Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 4/3/005 ΕΙΑΓΩΓΗ: Μηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ηδηόηεηεο ησλ ξεπζηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΟΜΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΘΔΜΑ: ΑΝΔΜΟΜΤΛΟ

ΑΣΟΜΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΘΔΜΑ: ΑΝΔΜΟΜΤΛΟ ΑΣΟΜΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ 14 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΛΑΡΙΑ ΔΠΧΝΤΜΟ: ΠΑΠΑΣΔΡΓΙΟΤ ΟΝΟΜΑ: ΓΔΩΡΓΙΟ ΣΑΞΗ: Α 4 ΘΔΜΑ: ΑΝΔΜΟΜΤΛΟ ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ: 2010-2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΟΣΗΣΑ 1 ΑΝΑΛΤΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Αντώνης Σαρηγιάννης ΘΕΜΑΤΑ (3761-5050) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι ο ρατσισμός;

τι είναι ο ρατσισμός; τι είναι ο ρατσισμός; Ραηζηζκόο είλαη λα ζεσξνύκε θάπνηνπο άιινπο αλζξώπνπο σο θαηώηεξνπο από εκάο, θπξίσο ιόγσ θάπνησλ ζσκαηηθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ, ηεο θπιεηηθήο ή εζληθήο ηνπο θαηαγσγήο κε απνηέιεζκα

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙ.ΜΔ.Π.Α Β ΦΑΗ: ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙ.ΜΔ.Π.Α Β ΦΑΗ: ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙ.ΜΔ.Π.Α Β ΦΑΗ: ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Σσολείο: 2 ο Πειπαμαηικό Γημοηικό σολείο Φλώπιναρ Τάξη: Γ1 Ημεπομηνία:8/12/2009 Διδακηική

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα»

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ «Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε ελόο νινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα