ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

Transcript

1 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ: Οι παρακάτω Γενικοί Όροι Πώλησης Αγαθών και Παροχής Υπηρεσιών θα εφαρμόζονται: i) Σε όλες τις συμβάσεις πώλησης αγαθών μεταξύ της Θ. ΧΑΛΙΜΑΣ Ε.Π.Ε. εφεξής ο «Προμηθευτής») και κάθε ενός από τους πελάτες της (εφεξής ο «Πελάτης»), που αφορούν σε αγαθά που κατασκευάζονται ή/και που πωλούνται από τον προμηθευτή σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις τεχνικές περιγραφές του προμηθευτή (εφεξής τα «τυποποιημένα προϊόντα») ii) Σε όλες τις συμβάσεις κατασκευής μεταξύ του προμηθευτή και του πελάτη για την πώληση των αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με προδιαγραφές που παρέχονται από τον πελάτη στον προμηθευτή (εφεξής «τα ειδικά προϊόντα»), καθώς επίσης και iii) Στην παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας. Τα τυποποιημένα προϊόντα και τα ειδικά προϊόντα θα αναφέρονται εφεξής ως «προϊόντα». Οι παρακάτω γενικοί όροι αντικαθιστούν και ακυρώνουν όλους τους προηγούμενους όρους. Είναι δε δυνατή η τροποποίησή τους μόνο από τον προμηθευτή. Η θέση εκ μέρους του πελάτη μιας παραγγελίας προς τον προμηθευτή υποδηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών. Οι γενικοί όροι πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών δεν μπορούν να τροποποιηθούν από οποιαδήποτε διατύπωση στο έντυπο παραγγελίας του πελάτη ή γενικότερα στα εμπορικά έγγραφά του, ανεξάρτητα από την ημερομηνία ορισμού των, εκτός και αν ο Προμηθευτής αποδεχθεί ρητά με γραπτή δήλωσή του τους νέους αυτούς όρους. ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ Οι τιμοκατάλογοι του προμηθευτή, οι κατάλογοι, οι τεχνικές επισημάνσεις, οι διαφημίσεις ή τα προωθητικά έγγραφα δεν αποτελούν προσφορά Οποιαδήποτε παραγγελία/εντολή (εφεξής «εντολή») που διαβιβάζεται από τον πελάτη θα θεωρείται δεσμευτική -ακόμα και αν αυτή διαβιβάζεται μέσω των πρακτόρων ή των αντιπροσώπων του προμηθευτή- από τη στιγμή που ο Προμηθευτής την αποδεχτεί εγγράφως ή εκδώσει ένα τιμολόγιο ή αποστείλει τα προϊόντα. Εάν υποβάλει ο Προμηθευτής στον πελάτη μια προσφορά, οι όροι της προσφοράς παραμένουν έγκυροι για μια περίοδο μέχρι τριάντα (30) ημ έρες από την ημερομηνία έκδοσης ή παράδοσης της προσφοράς στον πελάτη Ο Πελάτης δεν μπορεί να τροποποιήσει ή να ακυρώσει μια δεσμευτική παραγγελία/εντολή για οποιονδήποτε λόγο, ακόμα κι αν ο Προμηθευτής δεν έχει διαβιβάσει ακόμα την αποδοχή της παραγγελίας/εντολής στον πελάτη. Εάν ο Προμηθευτής δεχτεί το αίτημα του Πελάτη να τροποποιήσει ή να ακυρώσει μια παραγγελία/εντολή πριν από την τοποθέτηση της στην παραγωγή (ή πριν από την έναρξη παροχής των υπηρεσιών), ο Προμηθευτής μπορεί να τιμολογήσει τον Πελάτη για το σύνολο ή μέρος των δαπανών που έχει αναλάβει ήδη σχετικά με τη σχεδίαση, τις αγορές των πρώτων υλών, κ.λπ. Εάν το αίτημα του Πελάτη για την ακύρωση της εντολής φθάσει στον Προμηθευτή ενώ η εντολή είναι στο στάδιο της πραγματοποίησης (δηλ. στην παραγωγή ), ο Πελάτης θα πρέπει να παραλάβει τα προϊόντα που βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής και να καταβάλει το αντίστοιχο τίμημα. Αντίστοιχα ισχύουν για τις υπηρεσίες που βρίσκονται στο στάδιο της παροχής. ΑΡΘΡΟ 3 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Το τίμημα για οποιαδήποτε παραγγελία/εντολή πρέπει να καταβληθεί μέσα σε 30 ημέρες από την ημερομηνία τιμολόγησης, εκτός αν τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν διαφορετικά Η τιμή των προϊόντων περιλαμβάνει το κόστος συσκευασίας. Τα προϊόντα παραδίδονται στις αποθήκες εμπορευμάτων του Προμηθευτή, στη διεύθυνση που δηλώνεται στην αποδοχή της παραγγελίας/εντολής από τον Προμηθευτή ή, κατά περίπτωση, όπως δηλώνεται στο τιμολόγιο. Όλες οι τιμές αναφέρονται πριν από κάθε φόρο και δεν περιλαμβάνουν τις δαπάνες μεταφοράς και ασφάλισης. Η τιμή των Τυποποιημένων Προϊόντων καθορίζεται στον τιμοκατάλογο του Προμηθευτή. Οι τιμές των Τυποποιημένων Προϊόντων είναι εκείνες που βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία της παράδοσης. Ο Πελάτης φέρει την ευθύνη να πληροφορηθεί για τις τρέχουσες τιμές από τον Προμηθευτή πριν προβεί σε οποιαδήποτε παραγγελία/εντολή Η πληρωμή αποστέλλεται στη διεύθυνση που παρουσιάζεται στο τιμολόγιο ή, ελλείψει οποιασδήποτε σχετικής συμφωνίας, στην επίσημη έδρα του Προμηθευτή. Οποιαδήποτε

2 2 πληρωμή πραγματοποιείται μετά από την ημερομηνία οφειλής, σύμφωνα με αυτούς τους γενικούς όρους, ή μετά από την συμφωνηθείσα ημερομηνία που αναφέρεται στο τιμολόγιο, αν αυτή είναι μεταγενέστερη, θα υπόκειται στις δαπάνες υπερημερίας που ανέρχονται σε τρεις (3) φορές το νόμιμο επιτόκιο που ορίζεται από το νόμο. Οι δαπάνες υπερημερίας υπολογίζονται ανά ημέρα από την αρχική ημερομηνία οφειλής Ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα επίσης να ζητήσει εγγυήσεις ή/και την άμεση πληρωμή οφειλών του παρελθόντος -οφειλόμενα τιμολόγια- ή/και να αναστείλει ή να ακυρώσει οποιεσδήποτε εκκρεμείς εντολές ή παραδόσεις χωρίς επιφύλαξη ως προς τις οποιεσδήποτε προκύπτουσες επ' αυτού ζημίες Δεν χορηγείται καμία έκπτωση λόγω πρόωρης πληρωμής. ΑΡΘΡΟ 4 ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Εκτός αν ο Προμηθευτής αναφέρει διαφορετικά στην αποδοχή εντολής του ή, κατά περίπτωση, στο τιμολόγιό του, όλες οι πωλήσεις που καλύπτονται από αυτούς τους γενικούς όρους πραγματοποιούνται «εκ του εργοστασίου/αποθήκης» του προμηθευτή (δείτε 3.2 ανωτέρω). Επομένως, τα προϊόντα θα μεταφέρονται πάντα με κίνδυνο του πελάτη, ακόμα και όταν πρόκειται για μεταφερόμενο προπληρωμένο φορτίο Εάν ο Προμηθευτής αποστείλει τα προϊόντα μετά από αίτημα του Πελάτη, ο Προμηθευτής θεωρείται ότι ενεργεί για και εξ ονόματος του πελάτη αποκλειστικά και όχι ως πράκτορας μεταφορικής εταιρίας. Οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με τις δαπάνες μεταφοράς παρέχονται μόνο για λόγους πληροφόρησης και δεν αποτελούν εγγύηση. Οποιαδήποτε αύξηση στις δαπάνες μεταφοράς θα γίνει αποδεκτή από τον Πελάτη Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση, την ανάκτηση, την ανακύκλωση ή την καταστροφή της συσκευασίας των προϊόντων σύμφωνα με όλους τους νόμους και τους σχετικούς κανονισμούς. ΑΡΘΡΟ 5 ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ Εκτός αν ο Προμηθευτής αναφέρει διαφορετικά στην αποδοχή εντολής του ή, κατά περίπτωση, στο τιμολόγιό του, όλα τα χρονοδιαγράμματα παράδοσης που αναφέρονται θα λογίζονται ως εκτιμήσεις. Ο Πελάτης δεν μπορεί να ακυρώσει οποιαδήποτε εντολή ούτε να επιβάλει επιπλέον δαπάνες για την καθυστερημένη παράδοση ούτε να απαιτήσει οποιαδήποτε αποζημίωση από τον Προμηθευτή για μια καθυστερημένη παράδοση Αν η εντολή απαιτεί διάφορες παραδόσεις, κάθε παράδοση θα λογίζεται ως ξεχωριστή σύμβαση. Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην παράδοση μιας αποστολής δεν αποτελεί λόγο για την ακύρωση των επόμενων αποστολών Ο Πελάτης δεσμεύεται για την παραλαβή των ειδών μιας παραγγελίας/εντολής κατά τις ημερομηνίες που δηλώνονται στο έγγραφο αποδοχής εντολής ή, κατά περίπτωση, στο τιμολόγιο ή στην ανακοίνωση που εκδίδονται από τον Προμηθευτή. Εάν ο Πελάτης αποτύχει να πραγματοποιήσει την ως άνω παραλαβή μιας παραγγελίας/εντολής, ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα να διαθέσει τα προϊόντα κατά το δοκούν, ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε ζημίες στον Πελάτη. ΑΡΘΡΟ 6 ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ Μη λαμβανομένων υπόψη των μέτρων που ο Πελάτης οφείλει να λάβει προς τον ανάδοχο μεταφορών, οποιαδήποτε αξίωση για τις ορατές ατέλειες ή για τη μη συμμόρφωση των προϊόντων που παραδίδονται με τη παραγγελία/εντολή του Πελάτη ή με τα παραστατικά αποστολής, πρέπει να υποβληθεί στον Προμηθευτή εγγράφως μέσα σε 8 ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης. Οι παραδόσεις υπόκεινται στις ανοχές/διαφοροποιήσεις που αποτελούν κοινή πρακτική σε τέτοια θέματα, όσον αφορά στις ποσότητες (στο εύρος +/- 10%), στις διαστάσεις, στα χρώματα, στα πάχη και σε άλλα χαρακτηριστικά της ποιότητας των προϊόντων. Με την πάροδο της προαναφερθείσας περιόδου των 8 ημερών (δείτε 4.4 ανωτέρω), θεωρείται ότι ο Πελάτης έχει αποδεχθεί τα προϊόντα χωρίς επιφύλαξη Ο Πελάτης δικαιούται να επιστρέψει τα προϊόντα που θεωρεί μη-συμμορφούμενα μόνο μετά από σχετική γραπτή συγκατάθεση του Προμηθευτή. Επιπλέον, ο Προμηθευτής θα δεχθεί την επιστροφή των μη-συμμορφούμενων προϊόντων μόνο εφόσον ικανοποιούνται σωρευτικά οι ακόλουθοι όροι: - το κάθε επιστρεφόμενο προϊόν συνοδεύεται από μια γραπτή εξήγηση των ακριβών λόγων για την απόρριψη του προϊόντος από τον Πελάτη - τα προϊόντα επιστρέφονται στην πλήρη αρχική συσκευασία τους, η οποία πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση - ο Πελάτης δεν έχει τροποποιήσει ή να έχει αλλάξει τα προϊόντα κατά οποιονδήποτε τρόπο.

3 3 Η επιστροφή των προϊόντων από τον πελάτη στον προμηθευτή γίνεται με χρέωση του πελάτη Το επιστρεφόμενο προϊόν που αναγνωρίζεται από τον Προμηθευτή ως μησυμμορφούμενο είτε θα αντικατασταθεί είτε θα επισκευαστεί κατά την κρίση του προμηθευτή ή ο προμηθευτής θα εκδώσει ένα πιστωτικό σημείωμα για αυτό σύμφωνα με τους όρους της 7.7 κατωτέρω Οι διατάξεις αυτής της ενότητας δεν ισχύουν για προϊόντα που έχουν αποτελέσει το αντικείμενο μιας κοινής διαδικασίας αποδοχής στις εγκαταστάσεις του Προμηθευτή. ΑΡΘΡΟ 7 ΤΑ ΠΡΟΙΌΝΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Τα προϊόντα του Προμηθευτή κατασκευάζονται με μεγάλη προσοχή, χρησιμοποιώντας τις καλύτερες διαθέσιμες μεθόδους κατά την εποχή που κατασκευάζονται. Υπόκεινται εντούτοις σε διαφοροποιήσεις που προκύπτουν από απρόβλεπτες αιτίες, όπως αυτές καθορίζονται στην 7.4, σε διαφοροποιήσεις των πρώτων υλών, καθώς επίσης και σε διαφοροποιήσεις που προκύπτουν από τη χρήση τους από τον Πελάτη. Ο Πελάτης θεωρείται ότι γνωρίζει αυτές τις διαφοροποιήσεις ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: Ο Προμηθευτής δεσμεύεται μόνο να παρέχει τα προϊόντα που ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στις τεχνικές επισημάνσεις του (Προμηθευτή), οι οποίες υπόκεινται στις όποιες ανοχές/διαφοροποιήσεις γίνονται συνήθως αποδεκτές σε τέτοια θέματα (βλ. 6.1 παραπάνω). Ο Προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε αλλαγές των τυποποιημένων προϊόντων από καιρό σε καιρό, χωρίς οποιαδήποτε ειδοποίηση προς τον Πελάτη. Αποτελεί ευθύνη του Πελάτη να ρωτά τον Προμηθευτή για οποιεσδήποτε πιθανές αλλαγές στα τυποποιημένα προϊόντα πριν από τη θέση παραγγελίας ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: Ο Προμηθευτής δεσμεύεται μόνο να παρέχει τα προϊόντα που ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές που έγιναν αποδεκτές από τον ίδιο (προμηθευτή), σύμφωνα με τα σχέδια που παρέχονται από τον Πελάτη, οι οποίες υπόκεινται στις ανοχές/διαφοροποιήσεις που γίνονται αποδεκτές συνήθως σε τέτοια θέματα ( βλ. 6.1 παραπάνω) ή που υπόκεινται στις ανοχές/διαφοροποιήσεις που υποδεικνύονται στις προδιαγραφές. Επιπλέον, τα σχέδια που περιλαμβάνονται στις προσφορές του Προμηθευτή είναι προκαταρκτικά σχέδια που υποβάλλονται για έγκριση από τον Πελάτη. Τέτοια προκαταρκτικά σχέδια δεν δεσμεύουν τον Προμηθευτή. Ο Προμηθευτής αποκηρύσσει οποιαδήποτε ευθύνη που πηγάζει από προκαταρκτικά σχέδια. Οποιαδήποτε τεχνική βοήθεια, προφορικές ή γραπτές απόψεις και σχέδια οποιουδήποτε είδους που παρέχονται μετά από αίτημα του Πελάτη, παρέχονται ή εκτελούνται με ευθύνη και κίνδυνο του Πελάτη, και ο Προμηθευτής αποποιείται οποιασδήποτε σχετικής ευθύνης του Οποιεσδήποτε τυχαίες διαφοροποιήσεις που δεν σχετίζονται με τους όρους κατασκευής των προϊόντων και που επηρεάζουν τη σύνθεση, τη συμπεριφορά, την απόδοση ή τις ιδιότητες των προϊόντων θεωρούνται ως απρόβλεπτη αιτία. Ως εκ τούτου, ο Προμηθευτής αποκηρύσσει με το παρόν έγγραφο οποιαδήποτε σχετική ευθύνη του. Κατά κανόνα, ο Προμηθευτής δεν είναι υπεύθυνος για οποιουσδήποτε κινδύνους που επηρεάζουν τα συστατικά των προϊόντων, οι οποίοι είναι πέρα από τον έλεγχο του Προμηθευτή Oι προδιαγραφές και οι αποδόσεις που παρουσιάζονται στους καταλόγους και στις τεχνικές επισημάνσεις του Προμηθευτή ισχύουν μόνο για κανονική χρήση των προϊόντων, όσον αφορά στην εφαρμογή, στην εγκατάσταση και στη λειτουργία τους, οι οποίες πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τα κατάλληλα επαγγελματικά πρότυπα και πρακτικές. Ο Πελάτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για την εξασφάλιση ότι τα «τυποποιημένα προϊόντα» και τα «ειδικά προϊόντα» χρησιμοποιούνται με τον ενδεδειγμένο τρόπο Ο Πελάτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για την εξασφάλιση ότι τα προϊόντα συμμορφώνονται με τους νόμους ή κανονισμούς για τη δεδομένη χρήση για την οποία προορίζονται. ΕΓΓΥΗΣΗ Αντικείμενο: Η εγγύηση που παρέχει ο Προμηθευτής για τα προϊόντα καλύπτει κατασκευαστικές ατέλειες. Σύμφωνα με την εγγύηση, οι υποχρεώσεις του Προμηθευτή περιορίζονται στην επισκευή ή στη δωρεάν αντικατάσταση κατά την αποκλειστική κρίση του προμηθευτή- όποιων προϊόντων ή υπηρεσιών βρεθούν να είναι ελαττωματικά, αποκλειόμενης οποιαδήποτε άλλης αποζημίωσης. Οποιεσδήποτε αποκλίσεις, ελαττώματα ή ατέλειες των προϊόντων πρέπει να δηλωθούν εγγράφως με συστημένη επιστολή από τον Πελάτη στον Προμηθευτή εντός 8 ημερών από την παραλαβή τους.

4 Διάρκεια: Η εγγύηση που παρέχεται από τον Προμηθευτή στον Πελάτη σύμφωνα με την 7.7 περιορίζεται στα ακόλουθα χρονικά περιθώρια: (i) Η διάρκεια της εγγύησης θα είναι αυτή που προβλέπεται στον αντίστοιχο κατάλογο ή στην αντίστοιχη τεχνική επισήμανση. (ii) Ελλείψει οποιωνδήποτε συγκεκριμένων προβλέψεων σε κατάλογο ή τεχνική επισήμανση, ο Προμηθευτής θα δεσμεύεται μόνο από την εγγύηση που ισχύει υπό τους όρους της 6.1, ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε ατέλειες. (iii) Σε καμία περίπτωση πέραν των 12 μηνών από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος και ανεξαρτήτως αν έχει χρησιμοποιηθεί ή όχι. Μετά τη λήξη των προαναφερθέντων όρων εγγύησης, ο Προμηθευτής δεν θα είναι πλέον υπεύθυνος για οποιαδήποτε ατέλεια κατασκευής Εξαιρέσεις από την εγγύηση: Οποιαδήποτε ζημία που προκαλείται στα προϊόντα, στην ιδιοκτησία ή στα πρόσωπα εξαιρείται από την εγγύηση αν οφείλεται στην κανονική φθορά λόγω χρήσης των προϊόντων ή σε μια αιτία που είναι πέρα από τον έλεγχο του Προμηθευτή, όπως εντελώς ενδεικτικά ζημία που προκαλείται από τον Πελάτη, ακατάλληλη αποθήκευση, λανθασμένη εγκατάσταση, ελλιπής συντήρηση, χρήση μη σύμφωνη με τις προδιαγραφές κάθε προϊόντος όπως αυτές καθορίζονται στις ετικέτες, στις οδηγίες χρήσης, στις επισημάνσεις, στις προδιαγραφές, κλπ. ΑΡΘΡΟ 8 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Τυποποιημένα Προϊόντα: Οποιαδήποτε μοντέλα, σχέδια, υπολογισμοί, πρωτότυπα, χειρόγραφα σχέδια και άλλα έγγραφα που συντάσσονται από τον Προμηθευτή παραμένουν ιδιοκτησία του Προμηθευτή. Ο Προμηθευτής διατηρεί την πλήρη ιδιοκτησία αυτών των εγγράφων και των προκυπτόντων δικαιωμάτων, τα οποία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, να δημοσιοποιηθούν, να αναπαραχθούν ή να εκτελεσθούν από τον πελάτη ή από οποιονδήποτε τρίτο χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση Ειδικά Προϊόντα: Ο Πελάτης διατηρεί την ιδιοκτησία οποιωνδήποτε σχεδίων, μοντέλων ή τεχνικών πληροφοριών παρέχονται στον Προμηθευτή. Ο Προμηθευτής διατηρεί την ιδιοκτησία της σύνθεσης και των διαδικασιών που εφαρμόζονται στα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των προϊόντων, καθώς επίσης και σε οτιδήποτε πέρα από τα σχέδια, δεδομένου ότι αποτελούν μέρος της τεχνογνωσίας του προμηθευτή Ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα να τιμολογήσει τον Πελάτη για το κόστος οποιωνδήποτε εργαλείων παραγωγής, διαμόρφωσης και φινιρίσματος που κατασκευάζονται με σκοπό την πραγματοποίηση μιας παραγγελίας/εντολής για Ειδικά Προϊόντα. Εντούτοις, ο Προμηθευτής διατηρεί την ιδιοκτησία αυτών των εργαλείων. Τα εργαλεία που παράγονται για τη μορφοποίηση προϊόντων θα περιέλθουν στην ιδιοκτησία του πελάτη μετά την πλήρη πληρωμή της τιμής τους και υπό τον όρο ότι υπόκεινται στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του Προμηθευτή. ΑΡΘΡΟ 9 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Ο Προμηθευτής δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε απώλεια ή βλάβη που προκύπτει ως αποτέλεσμα καθυστερημένων παραδόσεων ή συνολικής ή μερικής αποτυχίας εκπλήρωσης οποιασδήποτε παραγγελίας/εντολής εξ αιτίας γεγονότων που είναι πέρα από τον έλεγχό του, όπως η αναγκαστική διακοπή του συνόλου ή μέρους των μέσων παραγωγής, των καθολικών ή μερικών απεργιών, συμπεριλαμβανομένων των απεργιών που επηρεάζουν τον Προμηθευτή ή τους προμηθευτές του, τις ανταπεργίες, τους πολέμους, την πυρκαγιά, τις διακοπές ή τις αναστολές των μέσων μεταφοράς, προβλήματα ανεφοδιασμού (όπως προβλήματα στ ην πρόσβαση στις πρώτες ύλες), και γενικά οποιαδήποτε γεγονότα θεωρούνται ως «ανωτέρα βία» από τη νομολογία των Ελληνικών Δικαστηρίων. Ο Προμηθευτής απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του σχετικά με οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης με τον Πελάτη που δεν έχει εκτελεσθεί ακόμα κατά την ημερομηνία κατά την οποία προκύπτει ένα γεγονός «ανωτέρας βίας». Ο Προμηθευτής δεν είναι υπεύθυνος για την πληρωμή οποιασδήποτε αποζημίωσης, ζημιών ή δαπανών σχετικά με μια τέτοια κατάσταση ή σχετικά με τη συνολική ή μερική αποτυχία του να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του στο πλαίσιο της σύμβασης, ως συνέπεια ενός γεγονότος «ανωτέρας βίας». ΑΡΘΡΟ 10 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΩΝΙΩΝ Αυτοί οι γενικοί όροι, καθώς επίσης και οποιεσδήποτε συμβάσεις μεταξύ του προμηθευτή και του πελάτη υπό αυτούς τους

5 5 γενικούς όρους, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο Αν προκύψει οποιαδήποτε διαφωνία μεταξύ του Πελάτη και του Προμηθευτή, αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. Αν κάποια διαφωνία αποκτήσει διεθνή διάσταση, λόγω της τοποθεσίας όπου πρόκειται να εκτελεσθεί η σύμβαση ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, ο Προμηθευτής -εάν είναι ο ενάγων- έχει το δικαίωμα να φέρει τη διαφωνία είτε ενώπιον των προαναφερθέντων δικαστηρίων, είτε ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων στην επίσημη έδρα του Πελάτη, είτε στην τοποθεσία εκτέλεσης της εντολής. ΑΡΘΡΟ 11 ΡΗΤΡΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ Ο Προμηθευτής παρακρατεί βάσει του παρόντος την κυριότητα των προϊόντων που παραδίδονται στον πελάτη μέχρι την πλήρη αποπληρωμή του τιμήματος, συμπεριλαμβανομένων του κύριου ποσού και οποιουδήποτε συμπληρωματικού ποσού, φόρων και τόκων (εφεξής «Τιμή»). Ο Πελάτης ευθύνεται για τη διαφύλαξη έναντι των κινδύνων απώλειας ή ζημίας των προϊόντων, για τα οποία ισχύει η εν λόγω ρήτρα παρακράτησης κυριότητας, καθώς επίσης και για οποιαδήποτε ζημία από την παράδοση στον Πελάτη, σύμφωνα με τους παραπάνω γενικούς όρους. Ο Πελάτης επομένως αναλαμβάνει τα εξής: μέχρι την πλήρη αποπληρωμή της Τιμής δεν θα δεσμεύσει τα προϊόντα ή δεν θα τα χρησιμοποιήσει ως ασφάλεια με κάποιον άλλον τρόπο. Ο Πελάτης υποχρεούται να διατηρεί τα προϊόντα συνεχώς αναγνωρίσιμα, ως ιδιοκτησία του Προμηθευτή και να εκδώσει τα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια σε αξιόπιστη ασφαλιστική εταιρεία για να καλύψει όλους τους κινδύνους που επηρεάζουν τα προϊόντα έως ότου αποπληρωθεί πλήρως η Τιμή. Εάν ο Πελάτης μεταπωλήσει οποιαδήποτε προϊόντα καλύπτονται από αυτήν τη ρήτρα παρακράτησης κυριότητας, οποιαδήποτε εισπρακτέα αξία από την πώληση των προϊόντων από τον Πελάτη εκχωρείται αυτόματα στον Προμηθευτή. Η εκχώρηση θεωρείται δεσμευτική για τον αγοραστή των προϊόντων από την ημερομηνία κατά την οποία ο Προμηθευτής θα ειδοποιήσει σχετικά τον αγοραστή. Εάν ο Προμηθευτής απαιτήσει τα προϊόντα, μπορεί να συντάξει έναν κατάλογο ή/και να απαιτήσει οποιαδήποτε προϊόντα που ο Πελάτης κατέχει και που δεν έχουν πληρωθεί ακόμα. Όλα τα προϊόντα που διατηρούνται στο απόθεμα του Πελάτη θεωρούνται ότι αντιστοιχούν στο οφειλόμενο απλήρωτο ποσό προς τον Προμηθευτή. Ο Πελάτης θα επιβαρυνθεί με οποιεσδήποτε νομικές και δικαστικές δαπάνες προκύψουν σε σχέση με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην παρούσα 11. ΑΡΘΡΟ 12 ΔΙΑΦΟΡΑ Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες γενικούς όρους πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών κριθεί άκυρος, οι υπόλοιποι όροι παραμένουν σε ισχύ ως εάν ο άκυρος όρος να μην είχε συμπεριληφθεί σ αυτούς Τυχόν παράλειψη του Προμηθευτή να ασκήσει οποιαδήποτε δικαιώματά του δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως τροποποίηση του παρόντος ή ως παραίτησή του από τα εν λόγω δικαιώματα.

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7 Σελίδα 1 από 7 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ: Η Πολιτική Είσπραξης (εφεξής η «Πολιτική») αποσκοπεί στην προώθηση της πρόσβασης των ασθενών σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, ελαχιστοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD 1. Γενικοί Όλες οι προμήθειες, υπηρεσίες, προσφορές και συμβάσεις αγοράς της NEW ENERGY SYSTEMS LTD, ΦΠΑ BG 127556951, εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ Λ. Αθηνών 72, 18547, Ν. Φάληρο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΕΕΔ-9 Σύμβαση : Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

e-genius.gr 2006 All rights reserved.

e-genius.gr 2006 All rights reserved. e-genius.gr 2006 All rights reserved. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΕΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατα παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιονδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΒΒ. Προμήθεια Εξοπλισμού και Συστημάτων. 1. Γενικά

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΒΒ. Προμήθεια Εξοπλισμού και Συστημάτων. 1. Γενικά ΑΒΒ Προμήθεια Εξοπλισμού και Συστημάτων 1. Γενικά 1.1. Πωλήσεις που εκτελούνται από την ΑBB ΑΕ (αναφερόμενη στο εξής ως ΠΩΛΗΤΗΣ) υπόκεινται στους παρόντες ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, εξαιρουμένων όσων έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Όροι εγγύησης, σέρβις, επισκευή και αντικατάσταση

Όροι εγγύησης, σέρβις, επισκευή και αντικατάσταση Εγγύηση κατασκευαστή Η KACO new energy E παρέχει για τη σειρά μετατροπέων Powador xi εγγύηση διάρκειας επτά ετών από την ημερομηνία εγκατάστασης, με μέγιστη διάρκεια 90 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS)

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) 1. H Εταιρεία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. εφεξής «Εταιρεία» παρέχει με την ονομασία EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) μία υπηρεσία επείγουσας διεθνούς μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone Ψηφιακό Περιεχόμενο Το Κατάστημα Kindle. Χρήση του Ψηφιακού Περιεχομένου. Περιορισμοί.

Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone Ψηφιακό Περιεχόμενο Το Κατάστημα Kindle. Χρήση του Ψηφιακού Περιεχομένου. Περιορισμοί. Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (ΣΥΛΛΗΒΔΗΝ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ,, Η «AMAZON» Ή «ΕΜΕΙΣ»).

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Επιμελητηρίου Ηρακλείου & ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ -208 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία αντικατάστασης εξαρτημάτων HP

Υπηρεσία αντικατάστασης εξαρτημάτων HP Υπηρεσία αντικατάστασης εξαρτημάτων HP Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Τεχνικά δεδομένα Η Υπηρεσία αντικατάστασης εξαρτημάτων HP προσφέρει δυνατότητα αντικατάστασης των ελαττωματικών εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»]

Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»] Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»] Ημερομηνία:.../.../... Προς: Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ Διεύθυνση: Λεωφόρος Κυρηνείας 97, Αγλαντζιά, 2114

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα 1. Όροι Εγγύησης Η Schneider Electric αναλαµβάνει να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωµατική λειτουργία των προϊόντων που προέρχεται από σφάλµα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ανάληψης Μεταφοράς από τη POSTMAN COURIER Εγγράφων & Μικροδεµάτων:

Γενικοί Όροι Ανάληψης Μεταφοράς από τη POSTMAN COURIER Εγγράφων & Μικροδεµάτων: Γενικοί Όροι Ανάληψης Μεταφοράς από τη POSTMAN COURIER Εγγράφων & Μικροδεµάτων: Για την µεταφορά δεµάτων και εγγράφων µέσω του συστήµατος αποστολής και διεκπεραίωσης της POSTMAN COURIER, ο Αποστολέας συµφωνεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ιστότοπος utopiamedia.gr, είναι ένας δικτυακός τόπος διάθεσης υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η επιχείρηση με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, Η "AMAZON" Ή "ΕΜΕΙΣ"). ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ιστότοπος utopiamedia.gr, αποτελεί ένα δικτυακό τόπο διάθεσης υπηρεσιών σε Ελλάδα και Κύπρο μέσω του Διαδικτύου και ανήκει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Οι παρόντες γενικοί όροι πωλήσεων ισχύουν και είναι εφαρμοστέοι σε κάθε σύμβαση πωλήσεως εμπορευμάτων της «Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.», η οποία συνάπτεται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΝΙΟ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

ΠΑΙΓΝΙΟ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΠΑΙΓΝΙΟ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Σύμβαση Προσχώρησης Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ, δυνάμει του Ν.4183/2013 (Κύρωση της από 30.07.2013 Σύμβασης Παραχώρησης), έχει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις σχετικά με την Προωθητική προσφορά «Εποχή για πτήσεις» της Parrot Drones

Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις σχετικά με την Προωθητική προσφορά «Εποχή για πτήσεις» της Parrot Drones Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις σχετικά με την Προωθητική προσφορά «Εποχή για πτήσεις» της Parrot Drones Αυτοί οι Συγκεκριμένοι Όροι και Προϋποθέσεις συμφωνούνται ανάμεσα στην Parrot Drones, γαλλική εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Εισαγωγή : Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί την ηλεκτρονική ιστοσελίδα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα, την.., μεταξύ αφενός: A. Της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, με έδρα την Αθήνα, οδός Πειραιώς 132, Αθήνα Τ.Κ. 118 54, με αριθμό φορολογικού μητρώου 099441906,

Διαβάστε περισσότερα

για μετατροπείς Powador με ονομαστική ισχύ AC κάτω έως 12,5 kw / 12,5 kva

για μετατροπείς Powador με ονομαστική ισχύ AC κάτω έως 12,5 kw / 12,5 kva Επισκόπηση προϊόντων Όροι εγγύησης και σέρβις Για τους μετατροπείς Powador 2002, 3002, 4202, 5002, 6002 3200 (2500xi), 4200, 4400 ( 3600xi), 5300 (4000xi), 5500 (4500xi), 6600 (5000xi), 7700 (6400xi),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων (Bulk SMS) (που στο εξής θα καλείται «η Υπηρεσία») παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτής Designjet SD Pro. Περιορισμένη εγγύηση

Σαρωτής Designjet SD Pro. Περιορισμένη εγγύηση Σαρωτής Designjet SD Pro Περιορισμένη εγγύηση 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Έκδοση 1: Νομικές σημειώσεις Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς ειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. σελ. 1 από 5

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. σελ. 1 από 5 ΤΕΧΝΩΡ ENGINEERING ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άρθρο 1 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ και ΠΕΛΑΤΗΣ Ως ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ορίζεται εφεξής η εταιρία περιορισμένης ευθύνης με

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία Παρακαταθήκης Μεταξύ

Συμφωνία Παρακαταθήκης Μεταξύ Συμφωνία Παρακαταθήκης Μεταξύ Καταθέτης Κος / Κα Διεύθυνση Τ.Κ. Τηλ. Email Γκαλερί Peter s Gallery Ιωάννη Πολέμη 31, 3085 Λεμεσός Τηλ. +357 25384804 Fax +357 25384204 info@petersgallery.com.cy Αιτιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή Προστασίας Ασφαλίστρου

Παροχή Προστασίας Ασφαλίστρου ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α ΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΤΖΑΒΕΛΑ 38334 ΒΟΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΚΕ/

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ HMC

ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ HMC ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ HMC Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραμμα πώλησης μεταχειρισμένων αντικειμένων του HMC απευθύνεται σε πελάτες του HMC και οποιονδήποτε άλλον ενδιαφερόμενο που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Τεύχη της Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την./../2016 μεταξύ: Αφενός της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», που εδρεύει στο Ν. Κόσμο, Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, ΑΦΜ 997889618,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ Διοικητικό Συμβούλιο Φίλιππος Νίαρχος, Πρόεδρος Σπύρος Νίαρχος, Πρόεδρος Ανδρέας Δρακόπουλος, Πρόεδρος Kurt Arnold Jeffrey Brinck 14 Απριλίου 2011 Γεώργιος Αγουρίδης Αποστολή με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Το www.aef.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης του διαδικτύου, που δημιούργησε η εταιρία Γ. ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Α.Ε., η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, στην οδό Ίωνος Δραγούμη 49 ΤΚ 54630, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ 1/8

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ 1/8 Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΠΚΕ 2 / 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

NEXANS ΕΛΛΑΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015, ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 04/03/2015

NEXANS ΕΛΛΑΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015, ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 04/03/2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 1 Όροι Πωλήσεων Οι πωλήσεις της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΧΑΝS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.» (ΝΕΧΑΝS) διέπονται από τους εξής ουσιώδεις όρους, η αποδοχή των οποίων από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα, σήμερα την 6 η Νοεμβρίου 2014, τα συμβαλλόμενα μέρη: αφενός η «ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΝ.Π.Ε.)», Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που εδρεύει στην Αθήνα, επί της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ Σύμβαση Προσχώρησης Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ, δυνάμει του Ν.4183/2013 (Κύρωση της από 30.07.2013 Σύμβασης Παραχώρησης), έχει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΤΟΥ 57OΥ KAI 58OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑ- ΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 19OΥ ΚΑΙ 20OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σύμβαση αριθ. ΔΝΕΜ.. Παροχή Υπηρεσίας: «Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Γ. Μ. 400kV ΚΥΤ Ν. ΣΑΝΤΑΣ (ΕL) Υ/Σ Maritsa East 1(BG)» Ανάδοχος :.. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 3 Σ Χ Ε Δ Ι Ο Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 : Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1. Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις Διαγωνισμού

Όροι και προϋποθέσεις Διαγωνισμού Όροι και προϋποθέσεις Διαγωνισμού 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», µε έδρα την Αθήνα, οδός Μιχαλακοπούλου αρ. 48, (εφ εξής η «διοργανώτρια Εταιρεία») διοργανώνει διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΝΙΟ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΣΚΡΑΤΣ. Σύμβαση Προσχώρησης

ΠΑΙΓΝΙΟ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΣΚΡΑΤΣ. Σύμβαση Προσχώρησης ΠΑΙΓΝΙΟ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΣΚΡΑΤΣ Σύμβαση Προσχώρησης Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ, δυνάμει του Ν.4183/2013 (Κύρωση της από 30.07.2013 Σύμβασης Παραχώρησης), έχει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής, λειτουργίας,

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ.: 9/2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ.: 9/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ.: 9/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49.582,80 χωρίς Φ.Π.Α. ΣΥΝΤΑΞΑΣ : ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΤΕΧΝ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 9/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 5411/10. ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ EΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη.

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο. Ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Nestlé που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΣΕΕ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΣΕΕ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500. Περιορισμένη εγγύηση

Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500. Περιορισμένη εγγύηση Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500 Περιορισμένη εγγύηση Περιορισμένη εγγύηση HP Προϊόν HP Εκτυπωτής Λογισμικό Κεφαλή εκτύπωσης Δοχείο μελανιού Διάρκεια περιορισμένης εγγύησης 1 έτος 90 ημέρες από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ»

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Προς Όλους τους Συνεργάτες Από Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αθήνα 16/6/2015 Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Αγαπητοί Συνεργάτες, Στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε το έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 Το παρόν Παράρτηµα συµπληρώνει τις Γενικές ιατάξεις, που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ -3. - ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ --------------------- ειδικά εξουσιοδοτημένη για την υπογραφή της παρούσας πράξης με το με σημερινή

ΑΡΙΘΜΟΣ -3. - ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ --------------------- ειδικά εξουσιοδοτημένη για την υπογραφή της παρούσας πράξης με το με σημερινή ΑΡΙΘΜΟΣ -3. - ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ --------------------- ειδικά εξουσιοδοτημένη για την υπογραφή της παρούσας πράξης με το με σημερινή ημερομηνία πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η. Νικόλαος Καρανάσιος

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η. Νικόλαος Καρανάσιος Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η Νικόλαος Καρανάσιος Φυσικά και Νομικά πρόσωπα. Φυσικό Πρόσωπο Ικανότητα Δικαιοπραξίας Κατάλληλη Ηλικία Υγεία Μη απαγόρευση Κάτοικος Επικράτειας Ιθαγένεια Ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 2012: Α) Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.», με έδρα στο Δήμο Αθηνών, οδός Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου,

Διαβάστε περισσότερα

Όταν πρέπει να ακυρώσετε μια συναλλαγή δηλώνοντας ότι δεν δύναστε να παραδώσετε, πρέπει να μας ενημερώσετε.

Όταν πρέπει να ακυρώσετε μια συναλλαγή δηλώνοντας ότι δεν δύναστε να παραδώσετε, πρέπει να μας ενημερώσετε. Πολιτική ακύρωσης Για τον Πωλητή Υπάρχει περίπτωση να πρέπει να ακυρώσετε μια συναλλαγή, για παράδειγμα, εάν το προϊόν είναι τοποθετημένο σε λάθος μέρος ή κάνατε ένα λάθος κατά την καταχώρησή της αγγελίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,16 (με Φ.Π.Α.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,16 (με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 16/03/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 16/03/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 16/03/2016 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Διεύθ. : 1ο χιλ. Μυτιλήνης Λουτρών Α.Π.: οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 15 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 15 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αχαρνές, 15/09/2015 Αριθμ. πρωτ.: 62159 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version 1.0 10/2010

Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version 1.0 10/2010 Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version 1.0 10/2010 Το παρόν έγγραφο σας παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης Αντιπροσώπου που έχετε συνάψει με εμάς. Παρακαλώ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Διαδικτυακών Πωλήσεων της TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Άµστερνταµ, Ολλανδία ( TomTom )

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Διαδικτυακών Πωλήσεων της TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Άµστερνταµ, Ολλανδία ( TomTom ) Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Διαδικτυακών Πωλήσεων της TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Άµστερνταµ, Ολλανδία ( TomTom ) 1) Αντικείµενο Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα εφαρµόζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣHΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣHΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ MHXANHMATA ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣHΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Το Νοσοκομείο, με διαγωνισμό που διενεργήθηκε από τη ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., έχει προμηθευτεί μηχανήματα ιατρικού εξοπλισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ H PROGRAMMA η εταιρεία που δημιούργησε τον δικτυακό τόπο programma.com.gr προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων του δικτυακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: A.M. : ΠΡΟΫΠ: ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: A.M. : ΠΡΟΫΠ: ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια πετρελαίου για τη θέρμανση των δημοτικών κτιρίων και των σχολείων για ένα (1) έτος. Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν A N O I K T O Y Δ Ι Ε Θ Ν Ο Υ Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν A N O I K T O Y Δ Ι Ε Θ Ν Ο Υ Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν A N O I K T O Y Δ Ι Ε Θ Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ACS AIR COURIER SERVICES (CYPRUS) LTD

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ACS AIR COURIER SERVICES (CYPRUS) LTD ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ACS AIR COURIER SERVICES (CYPRUS) LTD Για την μεταφορά δεμάτων και εγγράφων μέσω του συστήματος αποστολής και διεκπεραίωσης της ACS Air Courier Services(Cyprus)Ltd,

Διαβάστε περισσότερα

Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας 2013

Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας 2013 Ενημέρωση κατά την 1 Τι είναι ο Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας (ΦΑ) Όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων στην Κύπρο υπόκεινται στην καταβολή ετήσιου φόρου επί της αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας η οποία είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ 1.1 Έκταση Εργασιών Έργου 1 1.2 Διάρκεια Περιόδου 1 2.1 Προληπτική Συντήρηση 1 2.2 Πρόγραμμα Προληπτικής 1 2.3 Έντυπο αναφοράς Προληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

CREATIVE COMMONS CC0 1.0 UNIVERSAL

CREATIVE COMMONS CC0 1.0 UNIVERSAL CREATIVE COMMONS CC0 1.0 UNIVERSAL ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ CREATIVE COMMONS CORPORATION ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ/ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΥΤΗΣ ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΠΕΛΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

NEXANS ΕΛΛΑΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 08/09/2014

NEXANS ΕΛΛΑΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 08/09/2014 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 1 Όροι Πωλήσεων Οι πωλήσεις της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΝΕΧΑΝS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.» (ΝΕΧΑΝS) διέπονται από τους εξής ουσιώδεις όρους, η αποδοχή των οποίων από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσιών Ταχυμεταφορών Εσωτερικού

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσιών Ταχυμεταφορών Εσωτερικού Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσιών Ταχυμεταφορών Εσωτερικού 1. Η «SCST.», εφεξής Εταιρεία, παρέχει υπηρεσίες επείγουσας μεταφοράς εγγράφων, δεμάτων και εμπορευμάτων στην Ελλάδα με τους κάτωθι όρους, τους οποίους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SEAGATE

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SEAGATE ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SEAGATE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ (Σ.Α.Χ.Τ.Χ.). ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ «I AGREE» Ή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στο... (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής), και μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών: 1. Της (εταιρικός τύπος) εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή Υπηρεσιών (επισκευές, συναρμολογήσεις, εργασίες εγκατάστασης, κλπ.)

Παροχή Υπηρεσιών (επισκευές, συναρμολογήσεις, εργασίες εγκατάστασης, κλπ.) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΒΒ Παροχή Υπηρεσιών (επισκευές, συναρμολογήσεις, εργασίες εγκατάστασης, κλπ.) 1. Γενικά 1.1. Οι Υπηρεσίες πάσης φύσεως (π.χ. επισκευές, συναρμολογήσεις, εργασίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5 Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και Υπηρεσιών O δικτυακός αυτός τόπος (www.peoplecert.org) και οι συσχετιζόμενες με αυτόν ηλεκτρονικές υπηρεσίες (π.χ. passport.peoplecert.org, candidate.peoplecert.org, webcandidate.peoplecert.org,

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αγ. Δέκα, 29/08/2014 ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 2014-2015» Ενδεικτικό ποσό μετά τον υπολογισμό

Διαβάστε περισσότερα

HPE ΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

HPE ΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ HPE ΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1. Συμβαλλόμενα Μέρη. Οι παρόντες όροι συνιστούν τη σύμβαση («Σύμβαση») που διέπει την αγορά επαγγελματικών υπηρεσιών από το νομικό πρόσωπο του ομίλου Hewlett

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (μικροδεμάτων), ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ Δ/ΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε., ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ Στην Αθήνα σήμερα την 29 η του μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) Νοµικό Πρόσωπο Επωνυµία Εταιρείας: Άτοµο Επικοινωνίας: Αριθµός Τηλεφώνου: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Αριθµός Κινητού: Αριθµός Εγγραφής: Αριθµός ΦΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565, 28.4.2016 800 Ν. 71(Ι)/2016 Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα