Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68)"

Transcript

1 Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚ Ε Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡ Γ Α ΕΙΑ Α ΕΙΑ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙ ΙΚΗ Α ΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΙΚΑ / ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΙΚ ΟΡ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙ // ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α ΕΙΑ ΙΑΘΕΣ ΥΓΡ ΑΠΟΒΛΗΤ // ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α ΕΙΑ ΟΜ // ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α ΕΙΑ ΧΡ // ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

2 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓ ν.3325/2005 ( ΦΕΚ Α 68) ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓ / ΧΡ Γ ΚΑΙ ΤΙΚ ΟΡ ΙΑΘΕΣ ΥΓΡ ΑΠΟΒΛΗΤ ΟΜ ΧΡ 1. Στις διατάξεις του παρόντος νόµου υπάγονται οι δραστηριότητες που ασκούνται στις εγκαταστάσεις οι οποίες περιγράφονται στην παράγραφο1 του άρθρου 2 µε στοιχεία α, β, γ, δ και ε ήτοι α) Βιοµηχανία Βιοτεχνία β) Επαγγελµατικά Εργαστήρια των οποίων η εγκατεστηµένη κινητήρια ισχύς δεν υπερβαίνει τα είκοσι δύο (22) KW ή η θερµική τα πενήντα (50) KW. γ) Αποθήκες δ) Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις ε) Κτηριακές Εγκαταστάσεις 2. εν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόµου α) Οι δραστηριότητες που ανήκουν ή την εκµετάλλευσή τους έχουν οι Ένοπλες υνάµεις, η Ελληνική Αστυνοµία, το Πυροσβεστικό Σώµα και οι Οργανισµοί ιαχείρισης Λιµένων. β) Τα πρατήρια υγρών και αερίων καυσίµων που προορίζονται για εφοδιασµό κάθε µεταφορικού µέσου. γ) Τα συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων, µηχανηµάτων έργων καθώς και αγροτικών µηχανηµάτων. δ) Οι αποθήκες καυσίµων κεντρικών θερµάνσεων ε) Οι µηχανολογικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης κτηρίων στ) Οι µηχανολογικές εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν, αποκλειστικώς, θέατρα, κινηµατογράφους, νοσοκοµεία, ξενοδοχεία, κέντρα διασκέδασης και ψυχαγωγίας, εστιατόρια, πολυκαταστήµατα, εφόσον είναι εγκατεστηµένες και λειτουργούν στο χώρο των επιχειρήσεων αυτών και εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες τους ζ) Οι κινητές ή σταθερές µονάδες που εξυπηρετούν συγκεκριµένο κατασκευαστικό δηµόσιο ή ιδιωτικό έργο και βρίσκονται στον τόπο εκτέλεσης του έργου για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το έτος η) Οι σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής που υπάγονται στις διατάξεις του Ν.1559/1985 (ΦΕΚ 135Α ), όπως αυτές έχουν αντικατασταθεί από τις διατάξεις του Ν.2244/1994 (ΦΕΚ 168Α ). θ) Οι µηχανολογικές εγκαταστάσεις για την εξόρυξη, επεξεργασία µεταλλευτικών και λατοµικών προϊόντων, όταν η επεξεργασία γίνεται εντός του µεταλλευτικού ή λατοµικού χώρου και η άδεια λειτουργίας χορηγείται σύµφωνα µε το Ν210/1973 (ΦΕΚ 277 Α ) και το Ν.2115/1993 (ΦΕΚ 15 Α ). ι) Παρασκευαστήρια καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, τα οποία αδειοδοτούνται σύµφωνα µε το άρθρο 39 της Υγειονοµικής ιάταξης ΑΙβ8577/83 (ΦΕΚ 526 Β ) και των οποίων τα παραγόµενα προϊόντα διατίθενται από τα καταστήµατα αυτά µέσω λιανικής πώλησης ια) Οι εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών χαµηλής όχλησης όπως περιγράφονται στην Στατιστική Ταξινόµηση Κλαδικών Οικονοµικών ραστηριοτήτων ( Σ.Τ.Α.Κ.Ο..) 2003, όπως εκάστοτε ισχύει και διαθέτουν µηχανολογικό εξοπλισµό του οποίου η κινητήρια ισχύς δεν υπερβαίνει τα 4 KW ή η θερµική ισχύς τα 8 KW. 2

3 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓ / ΧΡ Γ ΚΑΙ ΤΙΚ ΟΡ ΙΑΘΕΣ ΥΓΡ ΑΠΟΒΛΗΤ ΟΜ ΧΡ Άρθρο 1 ν.3010/2002 ( ΦΕΚ Α 91) ΚΥΑ ΗΠ 15393/2332/2002 (ΦΕΚ Β 1022) ΚΥΑ οικ /2005 (ΦΕΚ Β 1002) ΚΥΑ 13727/724/ (ΦΕΚ Β 1087/2003) Οι Βιοµηχανικές & Βιοτεχνικές Εγκαταστάσεις κατατάσσονται σε κατηγορίες & υποκατηγορίες ανάλογα µε τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Κριτήρια για την κατάταξη αυτή είναι.: Το είδος και το µέγεθος του έργου ή της δραστηριότητας Το είδος και η ποσότητα των ρύπων που εκπέµπονται, καθώς και κάθε άλλη επίδραση στο περιβάλλον Η δυνατότητα να προληφθεί η παραγωγή ρύπων από την εφαρµοζόµενη παραγωγική διαδικασία Ο κίνδυνος σοβαρού ατυχήµατος και η ανάγκη επιβολής περιορισµών για την προστασία του περιβάλλοντος Οι εν λόγω εγκαταστάσεις κατατάσσονται στον πίνακα 9 ( οµάδα 9 η ) της πρώτης (Α) κατηγορίας µε υποκατηγορίες ένα(1) και δύο (2) και της δεύτερης (Β) κατηγορίας µε υποκατηγορίες τρία (3) και τέσσερα (4) του παραρτήµατος Ι της ΚΥΑ ΗΠ 15393/2332/2002 όπως συµπληρώθηκε µε την ΚΥΑ οικ /2005 και ισχύει. Οι βιοµηχανικές βιοτεχνικές δραστηριότητες ανάλογα µε την επιβάρυνση που προκαλούν στο περιβάλλον, κατατάσσονται σε τρεις (3) κατηγορίες όχλησης ( υψηλή, µέση, χαµηλή). Κάθε βιοµηχανική δραστηριότητα φέρει έναν κωδικό αριθµό, σύµφωνα µε την κατάταξη της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Στο παράρτηµα ΙΙ της πρώτης ως άνω ΚΥΑ κατατάσσονται έργα και δραστηριότητες που υπόκεινται σε ολοκληρωµένη πρόληψη και συνολική εκτίµηση των επιπτώσεων τους στο περιβάλλον. Αυτά είναι: Οι βιοµηχανίες ενεργειακών δραστηριοτήτων, η παραγωγή και η µεταποίηση µετάλλων, η βιοµηχανία ορυκτών προϊόντων, η χηµική βιοµηχανία και η διαχείριση των αποβλήτων. Ο επενδυτής εντοπίζει τη δραστηριότητα που τον ενδιαφέρει και µαθαίνει σε ποιά κατηγορία και υποκατηγορία ανήκει αυτή, για να γνωρίζει τον τύπο των µελετών που πρέπει να συντάξει, την αρµόδια Υπηρεσία που θα εγκρίνει τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις και άλλα συναφή µε την δραστηριότητα θέµατα. 3

4 (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓ / I. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡ Γ: ιαπιστώνεται εξ αρχής αν είναι επιτρεπτή η εγκατάσταση βιοµηχανικής βιοτεχνικής µονάδας σε συγκεκριµένη έκταση ΧΡ Γ ΚΑΙ ΤΙΚ ΟΡ ΙΑΘΕΣ ΥΓΡ ΑΠΟΒΛΗΤ ΟΜ ΧΡ II. III. Α ΕΙΑ : Προσκοµίζονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το άρθρο 1 της υπ αριθµ. Φ 15/ οικ. 7815/615/2005 ΦΕΚ, Β 542, απόφασης Υπουργού Ανάπτυξης και εφαρµόζεται η διαδικασία του άρθρου 6 αυτής και του άρθρου 4 του ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68). Α ΕΙΑ : Προσκοµίζονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το άρθρο 2 της ως άνω υπουργικής απόφασης και εφαρµόζεται η διαδικασία του άρθρου 6 αυτής και του άρθρου 10 του ν.3325/2005 4

5 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡ Γ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓ / ΧΡ Γ ΚΑΙ ΤΙΚ ΟΡ ΙΑΘΕΣ ΥΓΡ ΑΠΟΒΛΗΤ ΟΜ ΧΡ ν.3325/2005, άρθρο 6 ( ΦΕΚ Α 68) ν. 2545/1997 (ΦΕΚ Α 254) /γµα της (ΦΕΚ Α 580)- Κώδικας βασικής πολεοδοµικής νοµοθεσίας Η διαδικασία πληροφόρησης του επενδυτή για τη χρήση γης σε συγκεκριµένη έκταση, όπου επιθυµεί να εγκαταστήσει την επιχείρησή του, είναι το πρώτο στάδιο για την αδειοδότηση µιας νέας δραστηριότητας, κατά το οποίο ερευνάται αν επιτρέπεται η εγκατάσταση βιοµηχανίας βιοτεχνίας στην έκταση αυτή. Η βεβαίωση χορηγείται από την Πολεοδοµία της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. ΤΙΚΑ 1. Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης χρήσης γης 2. Απόσπασµα χάρτη ΓΥΣ κλίµακας 1:5000, σε δύο τουλάχιστον σειρές, θεωρηµένο από Μηχανικό, στο οποίο θα απεικονίζεται η ακριβής θέση της έκτασης. Αν από τη βεβαίωση χρήσης γης προκύπτει ότι είναι επιτρεπτή η εγκατάσταση συγκεκριµένης δραστηριότητας βιοµηχανίας, βιοτεχνίας κ.λ.π.( άρθρου 2 του ν. 3325/2005), ο επενδυτής µπορεί να προχωρήσει στη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης ( Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης & Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο). Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίµηση & Αξιολόγηση (Π.Π.Ε.Α) δεν απαιτείται στις θεσµοθετηµένες βιοµηχανικές περιοχές και ζώνες, στις βιοτεχνικές περιοχές και πάρκα, στις Περιοχές Οργανωµένης Ανάπτυξης Παραγωγικών ραστηριοτήτων (Π.Ο.Α.Π.) και στις περιπτώσεις που η χωροθέτηση προβλέπεται από νόµο ή εγκεκριµένο χωροταξικό ή πολεοδοµικό ή ρυθµιστικό σχέδιο, στις περιοχές που εντοπίζονται κοιτάσµατα µεταλλευτικών ορυκτών και µαρµάρων καθώς και στις µεταλλευτικές και λατοµικές περιοχές που έχουν καθορισθεί σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (άρθρο 2 του ν. 3010/2002- ΦΕΚ Α 91) Για τις περιοχές που υπάρχουν θεσµοθετηµένες χρήσεις γης, Γενικά Πολεοδοµικά Σχέδια (ΓΠΣ), Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) κλπ, ο επενδυτής ενηµερώνεται εύκολα, λαµβάνοντας τη βεβαίωση χρήσης γης κατά τα ανωτέρω. Για τις περιοχές όµως που δεν υπάρχουν θεσµοθετηµένες χρήσεις γης, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και έρευνα από Μηχανικό, αφενός για να διαπιστωθεί αν είναι συµβατή η συγκεκριµένη βιοµηχανική-βιοτεχνική δραστηριότητα µε άλλες ειδικές διατάξεις Υπηρεσιών ή Φορέων και αφετέρου για να γνωρίζει ο επενδυτής τους όρους και τους περιορισµούς δόµησης του γηπέδου που τον ενδιαφέρει. Πληροφορίες για περιοχές στις οποίες δεν υπάρχουν θεσµοθετηµένες χρήσεις γης o Σε περιοχές εντός σχεδίου πόλης, όπου δεν έχει καθορισθεί χρήση γης, επιτρέπεται η εγκατάσταση δραστηριοτήτων µόνο χαµηλής όχλησης (άρθρο 6 ν.3325/2005) o Σε περιοχές εντός οικισµών προϋφισταµένων της , επιτρέπεται η εγκατάσταση µόνο επαγγελµατικών εργαστηρίων και αποθηκών της παραγράφου 1γ του άρθρου 2 του ν.3325/2005, που διαθέτουν για τη λειτουργία τους 5

6 µηχανολογικό εξοπλισµό του οποίου η κινητήρια ισχύς δεν υπερβαίνει τα είκοσι δύο (22) KW ή η θερµική τα πενήντα (50) KW, πλην των περιπτώσεων (ββ), (δδ) για ποσότητα άνω των 100 kgr υγρών ή αερίων καυσίµων και βιοµηχανικών ή ιατρικών αερίων και (εε), µηχανολογικών εγκαταστάσεων των οποίων ο εξοπλισµός έχει κινητήρια ισχύ µέχρι 22 KW ή η θερµική µέχρι 50 KW, εφόσον οι πιο πανω δραστηριότητες ανήκουν στη χαµηλή όχληση. Σε απόσταση 500 µέτρων από τα όρια των πιο πάνω οικισµών επιτρέπεται η εγκατάσταση δραστηριοτήτων χαµηλής όχλησης (άρθρο 6 ν.3325/2005). o Σε οικισµούς µέχρι 2000 κατοίκους απαγορεύεται η ανέγερση βιοµηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων υψηλής και µέσης όχλησης εντός των εγκεκριµένων ορίων τους και εντός ζώνης που εκτείνεται περιµετρικά του οικισµού και σε απόσταση 500 µέτρων από τα όρια αυτού. Το πλάτος της ζώνης αυτής είναι δυνατόν: α) να καθορίζεται από 500 έως 1000 µέτρα σε οικισµούς τουριστικούς ή αξιόλογους συνεκτικούς ή περιαστικούς β)να µειώνεται µέχρι τα 200 µέτρα σε όλη την περίµετρο του οικισµού ή σε τµήµα αυτής για στάσιµους οικισµούς και γ) για όλους τους οικισµούς να καθορίζεται γραφικά ζώνη ποικίλου πλάτους όταν η εφαρµογή των παραπάνω αποστάσεων δεν είναι δυνατή (µικρή απόσταση µεταξύ των οικισµών απαγορευτικό ανάγλυφο κ.α.) και επιβάλλεται για τις ανάγκες χωροθέτησης της βιοµηχανίας (άρθρο 87 του κώδικα βασικής πολεοδοµικής νοµοθεσίας ΦΕΚ 580/1999). Οι παραπάνω αποστάσεις ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν άλλες δεσµευτικές ειδικές διατάξεις για την περιοχή, οι οποίες να προσδιορίζουν συγκεκριµένες χρήσεις και προορισµούς (π.χ. διατάξεις για εκτάσεις δασικού χαρακτήρα, αρχαιολογικούς χώρους, αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, λατοµικές περιοχές, διατηρητέα µνηµεία, υγρότοποι κ.λ.π.) o Γύρω από τις πόλεις και οικισµούς µε πληθυσµό µεγαλύτερο από 2000 κατοίκους και σε ζώνη που εκτείνεται σε πλάτος 700 µέτρα,για πόλεις και οικισµούς µε πληθυσµό από 2001 µέχρι και κατοίκους και 1000 µέτρα για πόλεις µε πληθυσµό πάνω από κατοίκους, απαγορεύεται η ανέγερση νέων βιοµηχανικών εγκαταστάσεων µέσης ή υψηλής όχλησης (άρθρο 165 κ.β.π.ν.) Οι πολεοδοµικές υπηρεσίες της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης ενηµερώνουν τον επενδυτή για τις εγκρίσεις-βεβαιώσεις άλλων φορέων η Υπηρεσιών που απαιτούνται κατά τις κείµενες διατάξεις. Οι εγκρίσεις αυτές, εκτός του ότι είναι απαραίτητες για να διαπιστωθεί η δυνατότητα ή µη εγκατάστασης βιοµηχανίαςβιοτεχνίας σε συγκεκριµένη έκταση ( όµηση εκτός σχεδίου), θα χρησιµοποιηθούν κατόπιν για την έκδοση των απαιτούµενων αδειών (Περιβαλλοντική αδειοδότηση, άδεια δόµησης, άδεια εγκατάστασης) Οι εγκρίσεις ή γνώµες Υπηρεσιών ή Φορέων που µπορεί να ζητηθούν από την Πολεοδοµική Υπηρεσία είναι: 1. Της /νσης Ανάπτυξης της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης (κατ αρχήν γνώµη για ίδρυση βιοµηχανίας- βιοτεχνίας) 2. Της Πολιτικής Αεροπορίας ( ως προς το επιτρεπόµενο ύψος της οικοδοµής) 3. Της αρµόδιας Υπηρεσίας του ΥΠ.ΠΟ.Τ(Υπουργείο Πολιτισµού & Τουρισµού (για την προστασία των αρχαιολογικών χώρων) 6

7 4. Της ασικής Υπηρεσίας (για την προστασία των εκτάσεων δασικού χαρακτήρα) 5. Της /νσης Αγροτικής ή Γεωργικής Ανάπτυξης της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης (για την προστασία της γης υψηλής παραγωγικότητας) & της /νσης Εγγείων Βελτιώσεων (για την προστασία των εγγειοβελτιωτικών έργων, αν υπάρχουν) 6. Της ΕΗ (για κατασκευές όγκου άνω των m 3 και για το επιτρεπόµενο ύψος της οικοδοµής, όταν βρίσκεται πλησίον γραµµών µεταφοράς ρεύµατος υψηλής τάσης) 7. Του ΓΕΑ (αν η εγκατάσταση βρίσκεται κοντά σε στρατιωτικό αεροδρόµιο) 8. Του ΓΕΝ ( για τη χάραξη του αιγιαλού, την απόσταση από φάρους κ.λ.π//αν συντρέχει περίπτωση) 9. Της ΕΥ ΑΠ (για τον έλεγχο των λεκανών απορροής και την προστασία των ταµιευτήρων & των αγωγών µεταφοράς νερού) καθώς και οποιασδήποτε άλλης Υπηρεσίας ή φορέα κρίνεται αναγκαία κατά περίπτωση 7

8 Α ΕΙΑ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓ / ΧΡ Γ ΚΑΙ ΤΙΚ ΟΡ ΙΑΘΕΣ ΥΓΡ ΑΠΟΒΛΗΤ ΟΜ ΧΡ ν.3325/2005, άρθρο 4 ( ΦΕΚ Α 68) ν. 2545/1997 άρθρο 6 παρ.2 (ΦΕΚ Α 254) ΚΥΑ Φ15/ οικ.7814/614/2005 (ΦΕΚ Β 542 ) Αριθµ. Φ15/ οικ. 7815/615/2005 (ΦΕΚ Β 542) απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης Αριθµ /727/ Φ15/2008 (ΦΕΚ Β 1444) απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης Ο ενδιαφερόµενος αφού είναι βέβαιος για την κατηγορία της δραστηριότητας που τον ενδιαφέρει και λάβει τη βεβαίωση χρήσης γης από την αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία, ότι είναι επιτρεπτή η εγκατάσταση της επιχείρησης σε συγκεκριµένο χώρο, ή τις εγκρίσεις και γνώµες των αρµοδίων Υπηρεσιών, σύµφωνα µε τις οποίες δεν απαγορεύεται η ίδρυση βιοµηχανιών βιοτεχνιών στο χώρο που τον ενδιαφέρει, υποβάλλει στην αδειοδοτούσα αρχή αίτηση και ερωτηµατολόγιο συµπληρωµένο (χορηγούνται από την αδειοδοτούσα αρχή) Α ΕΙΟ ΟΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: - Η /νση Ανάπτυξης της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης - Η /νση Ανάπτυξης και Συντονισµού της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας (πρώην ΥΠΟΙΑΝ) για τις άδειες εγκατάστασης, επέκτασης, εκσυγχρονισµού και λειτουργίας βιοµηχανιών και βιοτεχνιών φαρµάκων και παραγωγής ιατρικών αερίων Με βάση το ερωτηµατολόγιο η αδειοδοτούσα αρχή ενηµερώνει εγγράφως και αυθηµερόν τον ενδιαφερόµενο για τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλει, προκειµένου να εξετασθεί το αίτηµά του. Εφόσον πρόκειται για εγκρίσεις ή γνώµες τις οποίες χορηγούν άλλες υπηρεσίες, ενηµερώνεται ο ενδιαφερόµενος για τα προβλεπόµενα επιµέρους δικαιολογητικά (µελέτες, σχεδιαγράµµατα κ.λ.π.). Στη συνέχεια κατατίθενται στην αδειοδοτούσα αρχή οι µελέτες, τα σχεδιαγράµµατα κλ.π. µαζί µε τα παραστατικά πληρωµής αµοιβών των µηχανικών. Η αδειοδοτούσα αρχή τα διαβιβάζει εντός πέντε εργασίµων ηµερών στις συναρµόδιες υπηρεσίες, µε σχετικό αποδεικτικό παραλαβής (Παράρτηµα ΙV), προκειµένου οι τελευταίες να χορηγήσουν την έγκριση ή να διατυπώσουν τη γνώµη τους εντός των προβλεπόµενων προθεσµιών. Μέχρι τη συγκέντρωση των γνωµοδοτήσεων ή εγκρίσεων η αδειοδοτούσα αρχή, διενεργεί αυτοψία προκειµένου να διαπιστώσει την ικανοποίηση ή µη των κριτηρίων της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 3325/2005. Μετά τη συγκέντρωση των γνωµοδοτήσεων ή εγκρίσεων ή την άπρακτη παρέλευση των προθεσµιών που υπάρχουν για τη χορήγησή τους και έχοντας υπόψη την έκθεση αυτοψίας, η αδειοδοτούσα αρχή εκδίδει απόφαση ικανοποίησης ή απόρριψης του αιτήµατος εντός διαστήµατος (δέκα) 10 εργάσιµων ηµερών. Στην άδεια εγκατάστασης η αδειοδοτούσα αρχή, πέραν των όρων και περιορισµών που τυχόν θα θέσει, αναφέρει τις µελέτες, τα δικαιολογητικά, και τα παράβολα, που πρέπει να προσκοµίσει ο ενδιαφερόµενος φορέας, µετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, προκειµένου να του χορηγηθεί, µετά από αυτοψία η κατά νόµο άδεια λειτουργίας. 8

9 ΤΙΚΑ Άρθρο 1της ( Φ 15/οικ.7815/615/2005 απόφασης Υπουργού Ανάπτυξης Γενικά δικαιολογητικά 1) Ερωτηµατολόγιο (Παράρτηµα Ι)*,το οποίο χορηγείται από την αδειοδοτούσα αρχή και υποβάλλεται πλήρως συµπληρωµένο. 2) Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, µε συνηµµένη την εγκεκριµένη µελέτη 3) Βεβαίωση χρήσης γης από τις αρµόδιες πολεοδοµικές υπηρεσίες. Ειδικά δικαιολογητικά (εφόσον απαιτούνται κατά περίπτωση) 1) Μελέτη εγκατάστασης, σύµφωνα µε το Β.. της 15/ (ΦΕΚ 208 Α ), στην περίπτωση κατά την οποία η εγκατεστηµένη παραγωγική ισχύος είναι µεγαλύτερη των 22 KW( κινητήρια) ή των 50 KW(θερµική) 2) Τεχνικό υπόµνηµα, στην περίπτωση χορήγησης άδειας εγκατάστασης επαγγελµατικού εργαστήριου (Παράρτηµα ΙΙΙ) 3) Αρχιτεκτονικά σχεδιαγράµµατα( τοπογραφικό, διάγραµµα κάλυψης, κάτοψη, τοµές) στην περίπτωση έκδοσης οικοδοµικής άδειας 4) Μελέτη Επικινδυνότητας, στην περίπτωση που η δραστηριότητα υπάγεται στην κατηγορία SEVEZO, σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 5697/2000 (ΦΕΚ405 Β ) κοινή υπουργική απόφαση 5) Γνώµη Υπηρεσιών ή φορέων για την περίπτωση 20ζ του ερωτηµατολογίου,εφόσον απαιτείται. «Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δηµοσίου συµφέροντος, όπως η δηµιουργία ή η διαφύλαξη συνθηκών υγειούς ανταγωνισµού στη σχετική αγορά της δραστηριότητας που θα ασκηθεί, είναι δυνατόν µε αιτιολογηµένη κρίση της αδειοδοτούσας Αρχής οι εν λόγω γνώµες να παρέχονται σε µεταγενέστερα στάδια προκειµένου να χορηγηθεί η κατά το επόµενο άρθρο άδεια λειτουργίας». 6) Υπεύθυνη ήλωση αρµοδίου κατά το νόµο µηχανικού, στην περίπτωση υφισταµένων κτιρίων (Παράρτηµα ΙΙ) *το ερωτηµατολόγιο υπογράφεται από το νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης και θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής Η άδεια εγκατάστασης ισχύει για τρία χρόνια και µπορεί να παραταθεί µέχρι τη συµπλήρωση µιας εξαετίας. εν απαιτείται άδεια εγκατάστασης για δραστηριότητες που εγκαθίστανται στις Βιοµηχανικές Επιχειρηµατικές Περιοχές. (άρθρο 6 παρ. 4 ν.3325/2005 και άρθρο 6 παρ. 2 ν. 2545/1997) 9

10 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓ / ΧΡ Γ ΚΑΙ ΤΙΚ ΟΡ ΙΑΘΕΣ ΥΓΡ ΑΠΟΒΛΗΤ ΟΜ ΧΡ Α ΕΙΑ ν.3325/2005, άρθρο 10 ( ΦΕΚ Α 68) ΚΥΑ Φ15/ οικ.7814/614/2005 (ΦΕΚ Β 542 ) Αριθµ. Φ15/ οικ. 7815/615/2005 (ΦΕΚ Β 542) απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης Α ΕΙΟ ΟΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: - Η /νση Ανάπτυξης της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. - Η /νση Ανάπτυξης και Συντονισµού της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας (πρώην ΥΠΟΙΑΝ) για τις άδειες εγκατάστασης, επέκτασης, εκσυγχρονισµού και λειτουργίας βιοµηχανιών και βιοτεχνιών φαρµάκων και παραγωγής ιατρικών αερίων Στην άδεια εγκατάστασης, που έχει χορηγηθεί στον ενδιαφερόµενο, η αδειοδοτούσα αρχή αναφέρει τις µελέτες, τα δικαιολογητικά και τα παράβολα που πρέπει να προσκοµισθούν, µετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και µέσα στο χρονικό διάστηµα ισχύος της, προκειµένου να του χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας ΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗ Τ Άρθρο 2 της Φ 15/οικ.7815/615/2005 (ΦΕΚ Β 542) απόφασης Υπουργού Ανάπτυξης Γενικά δικαιολογητικά 1) Υπεύθυνη δήλωση i. Του φορέα ή νόµιµου εκπροσώπου του και των κατά περίπτωση, αντίστοιχης ειδικότητας, µηχανικών (Παράρτηµα VΙ) ότι η εγκατάσταση έγινε σύµφωνα µε τη χορηγηθείσα άδεια εγκατάστασης, και ότι τα προβλεπόµενα έργα εκτελέσθηκαν σύµφωνα µε τις εγκριθείσες µελέτες. ii. Του εκπροσώπου του φορέα ( Παράρτηµα VΙΙ) στην οποία να αναφέρει λεπτοµερώς πόσους και ποιας ειδικότητας τεχνικούς θα χρησιµοποιήσει κατά το νόµο. iii. Του/των αρµοδίου/ων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, τεχνικού/ων (Παράρτηµα VΙΙΙ), ο οποίος έχει αναλάβει την κατά νόµο επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης του µηχανολογικού εξοπλισµού της εγκαθισταµένης δραστηριότητας. Ειδικά δικαιολογητικά (εφόσον απαιτούνται κατά περίπτωση) 1) Πιστοποιητικό πυροπροστασίας 2) Άδεια διάθεσης υγρών βιοµηχανικών αποβλήτων 3) Άδεια οικοδοµής, εφόσον προβλέπεται στην άδεια εγκατάστασης, θεωρηµένη για το πέρας των εργασιών. 4) Πιστοποιητικά υδραυλικής δοκιµασίας και παραλαβής ατµολέβητα, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία. 5) Άδεια χρήσης νερού, στην περίπτωση χρήσης νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση. 6) Βεβαίωση κατασκευής κυκλοφοριακής σύνδεσης, στην περίπτωση κατά την οποία το γήπεδο της εγκατάστασης έχει πρόσοψη σε εθνική οδό. 10

11 7) καταλληλότητας από την αρµόδια υπηρεσία Υγείας για την εφαρµογή του άρθρου 52 της Υγειονοµικής ιάταξης 8577/1983, του Π.. 369/1992 και της Υγειονοµικής ιάταξης Α5α/5333/1987 (ΦΕΚ 721 Β ) όπως εκάστοτε ισχύουν. 8) Για τα πολυώροφα κτίρια, κανονισµός συνιδιοκτησίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.3741/1929 (ΦΕΚ 4Α ) «Περί της ιδιοκτησίας κατ ορόφους» Η άδεια λειτουργίας της δραστηριότητας χορηγείται για αόριστο χρόνο και επανεξετάζεται έπειτα από έλεγχο στις εξής περιπτώσεις: α) Με τη συµπλήρωση πενταετίας από την έκδοσή της και β) Εφόσον έχει επέλθει, για οποιονδήποτε λόγο, µεταβολή του µηχανολογικού εξοπλισµού 11

12 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓ / ΧΡ Γ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ Α ΕΙΑ ν.3325/2005, άρθρο 4 παρ. 6 ( ΦΕΚ Α 68) Αριθµ. οικ / 660/ Φ.15/2007 (ΦΕΚ Β 883) απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης Η χορήγηση ειδικής άδειας εγκατάστασης επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση από τυχόν απαγορευτικές διατάξεις, σε δραστηριότητες που αφορούν αποκλειστικώς στην εκτέλεση δηµόσιων ή ιδιωτικών έργων µε ιδιαίτερη συµβολή στην ανάπτυξη της Εθνικής Οικονοµίας, µε απόφαση του Υπουργού του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας (πρώην ΥΠΟΙΑΝ), ύστερα από γνώµη του οικείου Νοµαρχιακού Συµβουλίου ΤΙΚΑ 1. Αιτιολογική έκθεση στην οποία να αναφέρεται η αιτούµενη παρέκκλιση κ.λ.π. 2. Βεβαίωση χρήσης γης µε τοπογραφικό διάγραµµα της Πολεοδοµικής Υπηρεσίας 3. Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Σε περίπτωση έγκρισης χορήγησης της ειδικής άδειας εγκατάστασης από τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, η αδειοδοτούσα αρχή θα πρέπει να ζητήσει από τον ενδιαφερόµενο τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που απαιτούνται για χορήγηση άδειας εγκατάστασης, πλην εκείνων για τα οποία έχει γίνει εξαίρεση µε την ως άνω έγκριση του Υπουργού (πρώην ΟΙΑΝ) ΤΙΚ ΟΡ ΙΑΘΕΣ ΥΓΡ ΑΠΟΒΛΗΤ ΟΜ ΧΡ 12

13 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓ / ΧΡ Γ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ν.3325/2005, άρθρο 10 ( ΦΕΚ Α 68) Αριθµ. Φ15/οικ. 7815/615/2005 (ΦΕΚ Β 542) απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης ΤΙΚΑ 1. Εφόσον δεν έχουν επέλθει µεταβολές στην εγκατάσταση, απαιτείται υποβολή Υπεύθυνης ήλωσης του εκπροσώπου της εταιρείας περί της µη µεταβολής. 2. Εφόσον έχουν επέλθει µεταβολές, απαιτείται νέα µελέτη εγκατάστασης σύµφωνα µε το Β ή τεχνικού υποµνήµατος προκειµένου περί επαγγελµατικού εργαστηρίου Στις παραπάνω περιπτώσεις 1,2, εφόσον σχετικά πιστοποιητικά ή εγκρίσεις έχουν λήξει τίθεται όρος στην άδεια λειτουργίας για την προσκόµισή τους σε εύλογο χρονικό διάστηµα κατά την κρίση της αδειοδοτούσας αρχής. Στην περίπτωση αυτή προσκοµίζεται βεβαίωση αρµοδίου µηχανικού ότι τηρούνται οι όροι των πιστοποιητικών ή εγκρίσεων. ΤΙΚ ΟΡ ΙΑΘΕΣ ΥΓΡ ΑΠΟΒΛΗΤ ΟΜ ΧΡ. 13

14 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓ / ΧΡ Γ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ν.3325/2005, άρθρο 5 ( ΦΕΚ Α 68) Αριθµ. Φ15/οικ. 7816/616/2005 (ΦΕΚ Β 542) απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης Για την έναρξη λειτουργίας των µονάδων που απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασµού µε άδεια εγκατάστασης και µε άδεια λειτουργίας, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν. 3325/2005, ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει στην Αδειοδοτούσα Αρχή ειδική δήλωση και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την ως άνω απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ήτοι: 1. Ειδική δήλωση συµπληρωµένη (Παράρτηµα Ι της υπουργικής Απόφασης) 2. Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, µε συνηµµένη την εγκεκριµένη µελέτη 3. Πιστοποιητικό πυροπροστασίας, εφόσον απαιτείται 4. Βεβαίωση χρήσης γης, από την αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία. ΚΑΙ ΤΙΚ ΟΡ ΙΑΘΕΣ ΥΓΡ ΑΠΟΒΛΗΤ ΟΜ ΧΡ 14

15 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΙΚ ΟΡ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓ / ΧΡ Γ ΚΑΙ ΤΙΚ ΟΡ ΙΑΘΕΣ ΥΓΡ ΑΠΟΒΛΗΤ ΟΜ ΧΡ ν.1650/1986, ( ΦΕΚ Α 160) ν.3010/2002, άρθρο 2 ( ΦΕΚ Α 91) Π.. 78/2006 (ΦΕΚ Α 80) ΚΥΑ /5387/1990 (ΦΕΚ Β 678) ΚΥΑ Η.Π /2332/2002 (ΦΕΚ Β 1022) ΚΥΑ 25535/3281/2002 (ΦΕΚ Β 1463) ΚΥΑ Η.Π /703/Φ104/2003 (ΦΕΚ Β 332) ΚΥΑ ΟΙΚ /2005 (ΦΕΚ Β 1002) Για να εγκριθούν οι περιβαλλοντικοί όροι νέων έργων ή δραστηριοτήτων που αφορούν στα βιοµηχανικά- βιοτεχνικά κτήρια και στις δραστηριότητες του ν.3325/2005, πρέπει να έχει προηγηθεί η διαδικασία της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.), όπου απαιτείται. Η διαδικασία τα δικαιολογητικά και τα αρµόδια όργανα που υπογράφουν την Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίµηση και Αξιολόγηση (Π.Π.Ε.Α.) και την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο), προβλέπονται στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ Α, Β, Γ, και (άρθρα 5 έως και 11) της ΚΥΑ ΗΠ 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ Β 332). Ο τύπος της προµελέτης και µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθώς και της περιβαλλοντικής έκθεσης καθορίζεται από την ΚΥΑ /5387/1990 και από το άρθρο 14 της ΚΥΑ Η.Π /703/Φ104/2003. ( Οι προµελέτες και οι µελέτες διακρίνονται σε τύπου 1 & τύπου 2) ΤΙΚΑ για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της υποκατηγορίας 1 της πρώτης (Α ) κατηγορίας της ΚΥΑ Η.Π /2332/2002, όπως ισχύει. Για την Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίµηση και Αξιολόγηση (Π.Π.Ε.Α.) Ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει αίτηση στην αρµόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ που συνοδεύεται από φάκελο ο οποίος περιέχει Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.) τύπου Ι σε έξι τουλάχιστον αντίγραφα. Η Π.Π.Ε. περιλαµβάνει πληροφορίες ως προς: α. τη θέση και το µέγεθος του έργου β. το είδος, την εφαρµοζόµενη τεχνολογία, τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου ή της δραστηριότητας γ. τις συνθήκες της περιοχής που θα πραγµατοποιηθεί το έργο ή η δραστηριότητα, κυρίως ως προς το φυσικό και το πολιτιστικό περιβάλλον δ. τη χρήση των φυσικών πόρων ε. τη συσσωρευτική δράση µε άλλα έργα ή δραστηριότητες στ. την παραγωγή αποβλήτων ζ. την προκαλούµενη ρύπανση και τις οχλήσεις η. την πρόληψη των ατυχηµάτων ιδίως από την χρήση ουσιών ή τεχνολογίας θ. συνοπτική καταρχήν περιγραφή των µέτρων που προβλέπονται προκειµένου να αποφευχθούν, να µειωθούν και εφόσον είναι δυνατό, να επανορθώσουν σηµαντικές δυσµενείς επιπτώσεις 15

16 ι. συνοπτική περιγραφή των κύριων εναλλακτικών λύσεων που µελετά ο κύριος του έργου ή της δραστηριότητας και υπόδειξη των κύριων λόγων της επιλογής του, λαµβανοµένων υπόψη των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον. Τα κείµενα και οι χάρτες της Π.Π.Ε. υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική µορφή. Για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ( Ε.Π.Ο) Ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει αίτηση στην αρµόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ που διενήργησε και την ΠΠΕΑ. Η αίτηση συνοδεύεται από φάκελο ο οποίος περιέχει: α) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) τύπου Ι σε έξι (6) τουλάχιστον αντίγραφα η οποία περιλαµβάνει τις εξής πληροφορίες: - περιγραφή του έργου ή της δραστηριότητας - περιγραφή της υφιστάµενης κατάστασης του περιβάλλοντος µε τα απαραίτητα στοιχεία και τεκµηριώσεις προκειµένου να γίνει αξιολόγηση και εκτίµηση των κυριότερων άµεσων και έµµεσων περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου ή της δραστηριότητας: στον άνθρωπο, στην πανίδα και στην χλωρίδα στο έδαφος, στα νερά, στον αέρα, στο κλίµα και στο τοπίο στα υλικά αγαθά και στην πολιτιστική κληρονοµιά στην αλληλεπίδραση µεταξύ των παραγόντων που αναφέρονται στις προηγούµενες περιπτώσεις - περιγραφή των µέτρων που προβλέπονται να ληφθούν προκειµένου να αποφευχθούν, να µειωθούν και εφόσον είναι δυνατόν να επανορθωθούν σηµαντικές δυσµενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον - συνοπτική περιγραφή των κύριων εναλλακτικών λύσεων που µελετά ο κύριος του έργου ή της δραστηριότητας και υπόδειξη των κύριων λόγων της επιλογής του λαµβανόµενων υπόψη των επιπτώσεων τους στο περιβάλλον. - απλή ( µη τεχνική) περίληψη των πληροφοριών που αναφέρονται στις προηγούµενες περιπτώσεις. Σε περίπτωση που το προτεινόµενο έργο ή δραστηριότητα περιλαµβάνεται στο παράρτηµα ΙΙ του άρθρου 5 της ΗΠ 15393/2332/2002 ΚΥΑ (Β 1022) η ΜΠΕ περιλαµβάνει επιπλέον τις ακόλουθες πληροφορίες: -τα κατάλληλα προληπτικά αντιρρυπαντικά µέτρα ιδίως µε τη χρήση των βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών όπως ορίζονται στο Παράρτηµα Ι παραγ.6 του άρθρου 16, συµπεριλαµβανόµενων των µέτρων παρακολούθησης των εκπεµπόµενων ρύπων. -την επιλογή των βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν λαµβάνοντας υπόψη τα Κοινοτικά και ιεθνή δεδοµένα και πρακτικές - τις πρώτες και βοηθητικές ύλες, τις ουσίες και την ενέργεια που χρησιµοποιούνται ή παράγονται από την εγκατάσταση -τις πηγές εκποµπών της εγκατάστασης -τη φύση και τις ποσότητες των προβλεπόµενων εκποµπών της εγκατάστασης καθώς και προσδιορισµό των σηµαντικών επιπτώσεων των εκποµπών στο περιβάλλον -την προβλεπόµενη τεχνολογία και τις άλλες τεχνικές που αποσκοπούν στην πρόληψη των εκποµπών που προέρχονται από την εγκατάσταση, ή εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, στη µείωση τους -ενδεχοµένως, τα µέτρα πρόληψης και αξιοποίησης των αποβλήτων που παράγει η εγκατάσταση -τα αναγκαία µέτρα µετά την οριστική παύση της δραστηριότητας ώστε να αποφεύγεται 16

17 κάθε κίνδυνος ρύπανσης και ο χώρος να αποκαθίσταται ικανοποιητικά -τα προβλεπόµενα µέτρα παρακολούθησης των εκποµπών στο περιβάλλον Τα κείµενα και οι χάρτες της Μ.Π.Ε. υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική µορφή. β). Τη θετική γνωµοδότηση (ΠΠΕΑ) του Γενικού ιευθυντή Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, µαζί µε αντίγραφο του θεωρηµένου από την αρµόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ - χάρτη και τοπογραφικού σχεδίου, απ όπου εµφαίνεται η προεπιλεγείσα αλλά και οι εναλλακτικές λύσεις του έργου ή της δραστηριότητας. ΤΙΚΑ για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της υποκατηγορίας 2 της πρώτης (Α ) κατηγορίας της ΚΥΑ Η.Π /2332/2002, όπως ισχύει. Για την Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίµηση και Αξιολόγηση (Π.Π.Ε.Α.), Ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει αίτηση στην αρµόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος της οικείας Περιφέρειας που συνοδεύεται από φάκελο ο οποίος περιέχει Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.) τύπου ΙΙ σε έξι (6) τουλάχιστον αντίγραφα. Οι πληροφορίες που περιλαµβάνει η Π.Π.Ε. είναι ίδιες µε αυτές που περιλαµβάνει η Π.Π.Ε. για έργα και δραστηριότητες της υποκατηγορίας 1 της πρώτης (Α ) κατηγορίας Για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ( Ε.Π.Ο) Ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει αίτηση στην αρµόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Περιφέρειας που συνοδεύεται από φάκελο ο οποίος περιέχει: α) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) τύπου ΙΙ σε έξι (6) τουλάχιστον αντίγραφα η οποία περιλαµβάνει τις ίδιες τουλάχιστον πληροφορίες µε αυτήν για έργα και δραστηριότητες της υποκατηγορίας 1 της πρώτης (Α ) κατηγορίας. Τα κείµενα και οι χάρτες της Π.Π.Ε. υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική µορφή. Β)Τη θετική γνωµοδότηση (Π.Π.Ε.Α.) του αρµοδίου Γενικού ιευθυντή της Περιφέρειας που έχει εκδοθεί, µαζί µε αντίγραφο του θεωρηµένου χάρτη και τοπογραφικού σχεδίου. ΤΙΚΑ για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της υποκατηγορίας 3 της δεύτερης (Β ) κατηγορίας της ΚΥΑ Η.Π /2332/2002, όπως ισχύει. Ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει αίτηση στην αρµόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Περιφέρειας που συνοδεύεται από φάκελο ο οποίος περιλαµβάνει Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.) τύπου ΙΙ και τα απαιτούµενα στοιχεία και δικαιολογητικά, όπως και στην περίπτωση της υποκατηγορίας 2 της πρώτης (Α ) κατηγορίας. Η αρµόδια ως άνω υπηρεσία Περιβάλλοντος αξιολογεί αν θα ακολουθηθεί η διαδικασία των έργων και δραστηριοτήτων της υποκατηγορίας 2 της πρώτης (Α ) κατηγορίας ή αυτή της υποκατηγορίας 4 της δεύτερης (Β ) κατηγορίας 17

18 ΤΙΚΑ για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της υποκατηγορίας 4 της δεύτερης (Β ) κατηγορίας. Ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει αίτηση στην ιεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης που συνοδεύεται από φάκελο ο οποίος περιλαµβάνει Περιβαλλοντική Έκθεση σε τέσσερα (4) τουλάχιστον αντίγραφα. Η Περιβαλλοντική Έκθεση υποβάλλεται και σε ηλεκτρονική µορφή. Η µελέτη του πίνακα 3 του άρθρου 16 της ΚΥΑ /5387/1990 (ΦΕΚ Β 678) αποτελεί την Περιβαλλοντική Έκθεση, η οποία περιλαµβάνει πληροφορίες όπως: I. Ονοµασία και είδος του έργου ή της δραστηριότητας Γεωγραφική θέση και έκταση του έργου ή της δραστηριότητας Όνοµα και διεύθυνση αρµοδίου Σύντοµη περιγραφή του έργου II. Για τις Περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ως προς το έδαφος, τον αέρα, το νερό, τη χλωρίδα, την πανίδα, το θόρυβο, τη χρήση γης, τους φυσικούς πόρους κ.λ.π. Η περιβαλλοντική αυτή Έκθεση συντάσσεται σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του πίνακα 3 του άρθρου 16 της ως άνω ΚΥΑ, όπως τα περιεχόµενα της έχουν εξειδικευθεί µε εγκυκλίους των αρµοδίων Υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ, ήτοι: Εγκύκλιος µε αριθ. 17/59862/1687/ του Γενικού Γραµµατέα του ΥΠΕΧΩ Ε Εγκύκλιος µε αριθ. 9/1810/458/ του Γενικού ιευθυντή Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ Ε ιευκρινίζεται ότι σύµφωνα µε τις πιο πάνω κατευθύνσεις συντάσσονται και οι Προµελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Τύπου Ι και Τύπου ΙΙ, που υποβάλλονται αντιστοίχως στο στάδιο της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης των δραστηριοτήτων των υποκατηγοριών 1 και 2 της Α Κατηγορίας. 18

19 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓ / ΧΡ Γ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙ ν.3325/2005, (ΦΕΚ Α 68) ΚΥΑ Φ15/οικ. 1589/104/ (ΦΕΚ Β 90) Το πιστοποιητικό (ενεργητικής ) πυροπροστασίας αρµόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες (Π.Υ.) ΝΑ ΤΙΚΑ χορηγείται από τις κατά τόπους Ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει µε αίτησή του στην Π.Υ. αντίγραφο της άδειας εγκατάστασης µαζί µε αντίγραφο των θεωρηµένων σχεδιαγραµµάτων. Υπάρχουν περιπτώσεις, ανάλογα µε την κατηγορία που εντάσσονται οι βιοµηχανικές βιοτεχνικές εγκαταστάσεις από άποψη κινδύνου πυρκαγιάς, που πρέπει να υποβληθεί στην Π.Υ. µελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας. Επίσης υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ως άνω εγκαταστάσεις, τα επαγγελµατικά εργαστήρια κ.λ.π. απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασµού µε µελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας και πιστοποιητικά (ενεργητικής πυροπροστασίας ). Στις περιπτώσεις αυτές υποχρεούνται να λαµβάνουν τα γενικά προληπτικά µέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται από την ΚΥΑ Φ15/ΟΙΚ. 1589/104/2006 (ΦΕΚ Β 90) ΤΙΚ ΟΡ ΙΑΘΕΣ ΥΓΡ ΑΠΟΒΛΗΤ ΟΜ ΧΡ 19

20 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓ / ΧΡ Γ ΚΑΙ ΤΙΚ ΟΡ ΙΑΘΕΣ ΥΓΡ ΑΠΟΒΛΗΤ ΟΜ ΧΡ Α ΕΙΑ ΙΑΘΕΣ ΥΓΡ ΑΠΟΒΛΗΤ Α Μη επικίνδυνα υγρά απόβλητα Υγειονοµική ιάταξη Ε 1β / 221/ (άρθρο 4 παρ.2)- ΦΕΚ Β 138/ , «περί διαθέσεως λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ΝΑ ΤΙΚΑ Ο ενδιαφερόµενος, µε αίτηση του προς τη ιεύθυνση ηµόσιας Υγείας της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, υποβάλλει πλήρη µελέτη διάθεσης λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων, σε τρία (3) αντίτυπα, συνταγµένη κατά το υπόδειγµα οδηγό που του χορηγεί η εν λόγω Υπηρεσία υπογραµµένη από το συντάκτη της. Η άδεια εκδίδεται, µετά από γνωµοδότηση αρµόδιας επιτροπής, από τη ιεύθυνση ηµόσιας Υγείας της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Β Επικίνδυνα υγρά απόβλητα ΚΥΑ Η.Π /725/2006 (ΦΕΚ Β 383/ ) ΚΥΑ Η.Π /1159/2006 (ΦΕΚ Β 791/ ) ΚΥΑ Η.Π. 8668/2007 (ΦΕΚ Β 287) Εγκ. Οικ /444/ του Γεν /ντή Περ/ντος του ΥΠΕΧΩ Ε Εγκ. Οικ /2840/ του Γεν /ντή Περ/ντος του ΥΠΕΧΩ Ε ΝΑ ΤΙΚΑ Ο ενδιαφερόµενος, µε αίτηση του υποβάλλει στην κατά περίπτωση αρµόδια υπηρεσία περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ ή της Περιφέρειας: α) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) β)μελέτη Οργάνωσης της Εγκατάστασης, σύµφωνα µε τις Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές που ισχύουν (δεύτερη ως άνω ΚΥΑ) γ) Σε περίπτωση υπαγωγής της εγκατάστασης στο πεδίο εφαρµογής της 5967/590/2000 ΚΥΑ «καθορισµός µέτρων και όρων για την αντιµετώπιση των κινδύνων από ατυχήµατα µεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή µονάδες λόγω της ύπαρξης επικινδύνων ουσιών» (ΦΕΚ Β 405/2000), όπως εκάστοτε ισχύει, απαιτείται βεβαίωση από την αρµόδια υπηρεσία ότι ο φορέας διαχείρισης έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της ως άνω ΚΥΑ. δ) Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο το οποίο θα περιλαµβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 7, παρ.β 2 της πρώτης ως άνω ΚΥΑ 20

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68)

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚ Ε Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡ Γ ΑΔΕΙΑ ΑΔΕΙΑ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΙΚΑ / ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΙΚ ΟΡ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ Σ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ονομασία Διαδικασίας : Αίτημα για άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων Α. Γενικά Δικαιολογητικά 1. Αίτηση Δήλωση (Υπόδειγμα 1) 2. Τοπογραφικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΑ0-ΛΝΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΔΑ0-ΛΝΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ Τµήµα Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Υπουργική Απόφαση Οικ. 104247/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε «ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) έργων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.),

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3982/2011: «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις»

Ν. 3982/2011: «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» Ν. 3982/2011: «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» Εισηγητές: Δημήτρης Βλάχος, Διπλ. Χημ. Μηχ., MSc Βασίλης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 13-6-2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α. Π.οικ.: 12710/860/Φ.15 ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΤΟΜΕΑΣ 8 : ΘΕΣΜΟΙ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΤΟΜΕΑΣ 8 : ΘΕΣΜΟΙ ΤΟΜΕΑΣ 8 : ΘΕΣΜΟΙ 2. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Προτεινόµενη δράση 3.1: «Ενεργοποίηση και συµµετοχή πολιτών» Νοµοθεσία που προβλέπει την υλοποίηση του µέτρου Α) Ενηµέρωση πολιτών και φορέων εκπροσώπησής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN:

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς Εισηγητής: Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ -ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ: ΠΥΡΑΓΟΣ ΛΙΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΥΡΑΓΟΣ ΖΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ: ΠΥΡΑΓΟΣ ΛΙΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΥΡΑΓΟΣ ΖΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ: ΠΥΡΑΓΟΣ ΛΙΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΥΡΑΓΟΣ ΖΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε µια επιχείρηση από την Αδειοδοτούσα Αρχή, απαιτείται να χορηγηθεί πιστοποιητικό ενεργητικής

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 5 / 8 /2011 Α.Π. : οικ. 160562/8072

Θεσσαλονίκη 5 / 8 /2011 Α.Π. : οικ. 160562/8072 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Θεσσαλονίκη 5 / 8 /2011 Α.Π. : οικ. 160562/8072 ΠΡΟΣ :Όπως πίνακας Αποδεκτών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης Eυτυχία Τζέν Τµήµα Αιολικής Ενέργειας ΚΑΠΕ etzen@cres.gr Αθήνα οι µονάδες αφαλάτωσης εντάσσονται στην κατηγορία «Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων» Η Ίδρυση και η Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΕ ΓΗΠΕ Α - ΟΙΚΟΠΕ Α

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΕ ΓΗΠΕ Α - ΟΙΚΟΠΕ Α ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΕ ΓΗΠΕ Α - ΟΙΚΟΠΕ Α < 500 Αίτηση στην Περιφέρεια για βεβαίω- Για µη προστατευόµενες περιοχές ση απαλλαγής από Έγκριση Περι- (Απαλλαγή ΕΠΟ) βαλλοντικών Όρων ΕΠΟ (ή

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΡΧΑΡΙ ΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α ΕΙΟ ΟΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Για τον προσδιορισµό της κατηγορίας και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για απαλλαγή/έκδοση Αδειών Εγκατάστασης και Λειτουργίας µεταποιητικών µονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Οι προτάσεις του νέου σχεδίου νόμου για την ίδρυση και λειτουργία των βιομηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Αθήνα, 07

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25-4-89 Τροποποίηση του από 24.4.1985 Π. /τος «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης τους»

Διαβάστε περισσότερα

β. την παρακολούθηση και προεργασία κωδικοποίησης της νοµοθεσίας επί των θεµάτων της µεταποίησης,

β. την παρακολούθηση και προεργασία κωδικοποίησης της νοµοθεσίας επί των θεµάτων της µεταποίησης, ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3325 (ΦΕΚ Α 68/11.03.2005) Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΩΝ (μέχρι 4 KW) (Εκτός Αττικής) Ισχύον καθεστώς Νέο καθεστώς

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙ70-Σ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΔΑ: 4ΙΙ70-Σ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά ζητήματα αδειοδότησης των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους και την υλοποίηση του έργου τους στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ

Βασικά ζητήματα αδειοδότησης των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους και την υλοποίηση του έργου τους στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ Βασικά ζητήματα αδειοδότησης των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους και την υλοποίηση του έργου τους στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ Αναστασία Χατζηγιάννη M.Sc. Μηχανολόγος Μηχανικός Δ/νση Βιομηχανίας Ενέργειας &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ/ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ/ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ/ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΕΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ/ΦΕΚ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ 1. Ως παραβάσεις που επισύρουν την επιβολή προστίμου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3325/2005 είναι οι εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ 1. Ως παραβάσεις που επισύρουν την επιβολή προστίμου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3325/2005 είναι οι εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ 1. Ως παραβάσεις που επισύρουν την επιβολή προστίμου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3325/2005 είναι οι εξής: Α) ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ α) Εγκατάσταση δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 10/Φ68/6812/1993 Απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση ή παράταση άδειας εκµεταλλεύσεως λατοµείων αδρανών υλικών, διαδικασία καταθέσεως, ανανεώσεως, καταπτώσεως εγγυητικών επιστολών

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες αδειοδότησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων

Διαδικασίες αδειοδότησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων Διαδικασίες αδειοδότησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων Δεκέμβριος 2006 Οι διαδικασίες και οι χρόνοι αδειοδότησης διαφέρουν ανάλογα με την ισχύ του φωτοβολταϊκού συστήματος. Διακρίνουμε 4 κατηγορίες: συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις».

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις». Αθήνα 7/2/2012 Αρ. πρωτ. οικ: 6638 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Α ΙΟ ΟΤΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Α ΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Α ΙΟ ΟΤΗΣΗΣ Ν.3982/2011(ΦΕΚ 143/Α Α /17-06-2011) Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις 1. Βιοµηχανία

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο

Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο ΠΡΟΣ : ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ & ΟΡΥΚΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ Ν.Α.ΆΡΤΑΣ Για τον προσδιορισμό των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Οργάνωση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Η μόνιμη επιτροπή Θάσου συνεδρίασε στις 7 Απριλίου 2011 όπου συζητήθηκε μεταξύ άλλων θεμάτων και το θέμα της οργάνωσης του πολεοδομικού γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. 484/36/Φ.15/ Καθορισµός, κλιµάκωση και διαδικασία επιβολής προστίµων του άρθρου 29 παρ. 8 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α' 143)

Αριθµ. 484/36/Φ.15/ Καθορισµός, κλιµάκωση και διαδικασία επιβολής προστίµων του άρθρου 29 παρ. 8 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α' 143) Αριθµ. 484/36/Φ.15/17.1.2012 Καθορισµός, κλιµάκωση και διαδικασία επιβολής προστίµων του άρθρου 29 παρ. 8 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α' 143) O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών Οι προτάσεις του ΣΕΦ

ιαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών Οι προτάσεις του ΣΕΦ ιαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών Οι προτάσεις του ΣΕΦ Μάιος 2004 Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 3 περ. α) του Ν.2244/1994 Ρύθµιση θεµάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και από συµβατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΧΑΤΖΗΚΑΜΑΡΗΣ ΧΡ. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΧΑΤΖΗΚΑΜΑΡΗΣ ΧΡ. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ A ΕΙΟ ΟΤΗΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΧΑΤΖΗΚΑΜΑΡΗΣ ΧΡ. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2004

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013 ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013 Το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος εν γένει και αυτό της περιβαλλοντικής αδειοδότησης δημόσιων ή ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα)

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα) Νοµοθεσία για τις Χρήσεις γης (απόσπασµα) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ 2006 Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης Π 23-2-87 (ΦΕΚ 166 6-3-87) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α)

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση Σε ποια υπηρεσία καταθέτω την αίτηση; Απάντηση Στο τµήµα Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της Π.Ε. Άρτας (Φλέµινγκ 6, Άρτα)

Ερώτηση Σε ποια υπηρεσία καταθέτω την αίτηση; Απάντηση Στο τµήµα Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της Π.Ε. Άρτας (Φλέµινγκ 6, Άρτα) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ Άρτας Φλέµινγκ 6, 47100 Άρτα Πληροφορίες: 2681364477-81 Σελίδα 1 από

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Σύσταση Υπηρεσιών

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Σύσταση Υπηρεσιών Σελίδα 1 από 37 Ν. 3325 ΤΗΣ 11.3.2005 (ΦΕΚ 68 Α ) Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. Εκδίδουμε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟί Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2004 Α. Π. οικ. 122859 Πληροφορίες Γ. Κόκκινος τηλ. 210-6430669 Χρ. Παπακωνστ τηλ. 210-8645125 Χρ. Καλούδης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα: 5-7-2011 Αριθµ. πρωτ.: Τ.Π.Υ 15970/743 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Αδειοδότηση Μεταποιητικών Επιχειρήσεων

Αδειοδότηση Μεταποιητικών Επιχειρήσεων Αδειοδότηση Μεταποιητικών Επιχειρήσεων Με το νέο νόµο 3982/2011 επιταχύνεται η αδειοδοτική διαδικασία των µεταποιητικών επιχειρήσεων, µειώνεται το κόστος για την έκδοση της άδειας και αποσαφηνίζονται οι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς (Αριθ. 36720 ΦΕΚ Α 376, 06-09-2010) όπως τροποποιήθηκε μετά

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό πρόγραµµα για κτίρια (ιδιώτες και πολύ µικρές επιχειρήσεις)

Ειδικό πρόγραµµα για κτίρια (ιδιώτες και πολύ µικρές επιχειρήσεις) ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ Ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ. Σωτήριος κλάδου.ε 1 ιοικητικού.

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ. Σωτήριος κλάδου.ε 1 ιοικητικού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 1 ης /27-1-2015 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης Αριθµός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Έτσι η αλλαγή στα ζητήµατα των ΒΕΠΕ ήλθε το 1997 µε την εφαρµογή του Ν.2545.

Έτσι η αλλαγή στα ζητήµατα των ΒΕΠΕ ήλθε το 1997 µε την εφαρµογή του Ν.2545. ΚΕΦΑΛΑΙO 5 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΒΙΟ.ΠΑ. ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ Η εγκατάσταση επιχειρήσεων στο ΒΙΟ.ΠΑ., αφορά µικρές βιοµηχανίες και βιοτεχνίες χαµηλής όχλησης, επαγγελµατικά εργαστήρια, επιχειρήσεις παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΡΑ 30-12 - 2009

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΡΑ 30-12 - 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : NEO Πατρών Αθηνών 35 Ταχ. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ- ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ- ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ- ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 1. Τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής που βρίσκεται ή πρόκειται να εγκατασταθεί η μονάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΝΦ-ΜΓΗ ΑΘΗΝΑ, 17/1/2012. Αριθµ. Πρωτ. οικ. 483/35/Φ. 15 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΟΖΝΦ-ΜΓΗ ΑΘΗΝΑ, 17/1/2012. Αριθµ. Πρωτ. οικ. 483/35/Φ. 15 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ TΜΗΜΑ Α Ταχ. ιεύθυνση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε :

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε : χρήσεων γης " ΦΕΚ 166 /1987 ++Θ.Φ.++ Εχοντες υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. 2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός είναι η διαδικασία με την οποία εκτιμώνται και αντιμετωπίζονται οι συνέπειες που προκαλούνται από τα έργα και

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση οικοδομικής άδειας είναι: 1. Αίτηση ιδιοκτήτη (ειδικό έντυπο) ή του πληρεξούσιου αυτού 2. Δηλώσεις ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ σύμφωνα με την Υ.Α. οικ.483/35/φ.15/2012 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έργων Α.Π.Ε.

Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έργων Α.Π.Ε. Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έργων Α.Π.Ε. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗ & ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ Πρέβεζα 19 & 20 Ιουλίου 2012 Πατεράκης Μάνος Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΠΙΣΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Διπλ. Πολ. Μηχανικός Α.Π.Θ. ΜΔΕ Α.Σ.Τ.Ε. Α.Π.Θ. Εισαγωγή Περίγραμμα παρουσίασης Κωδικοποίηση νομοθεσίας Απαιτούμενα δικαιολογητικά αρμόδιες υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι:

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Α. Παπανδρέου 3 Τ.Κ. : 61100 Τηλέφωνο : 2341350116,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ν.3325/2005 (ΦΕΚ68Α )

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ν.3325/2005 (ΦΕΚ68Α ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αθήνα, 22 Μαΐου 2006 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ν.3325/2005 (ΦΕΚ68Α ) Με το ν.3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών και βιοτεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΔΙΑΚ-Ω. Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ. Αρ.

ΑΔΑ: 4ΙΦΔΙΑΚ-Ω. Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ. Αρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 Σχετ. 145, 1338 Αρ. πρωτ: 1666 Ταχ. /νση: Ριζάρειος Πολιτεία ΠΡΟΣ ΗΜΟ ΣΥΒΟΤΩΝ 8 ης Μεραρχίας

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001)

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας κ.λπ. για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α ΕΙΟ ΟΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Για τον προσδιορισµό της κατηγορίας και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για απαλλαγή/έκδοση Αδειών Εγκατάστασης και Λειτουργίας µεταποιητικών µονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Συντάκτης : Δρ. Χαρίλαος Γ. Αντωνόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Ιζηματολόγος Σημείωση: Ο παρών Οδηγός δεν αποτελεί δεσμευτικό κείμενο. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Στα πλαίσια της αλλαγής του νόμου περί των εκδόσεων αδειών, ελέγχου και εκτέλεσης οικοδομικών έργων (ν.4030/2012), παρατίθενται ενδεικτικά τα παρακάτω : Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ë Ì Â ˆ Ì Ù Ô Ó Ù Î Ù Ë

Ë Ì Â ˆ Ì Ù Ô Ó Ù Î Ù Ë Περιεχόµενα 5 Ë Ì Â ˆ Ì Ù Ô Ó Ù Î Ù Ë Η συγγραφή ενός βιβλίου σαν συνέπεια πνευµατικής διεργασίας, είναι η προσπάθεια προαγωγής απόψεων και γνώσεων σε ευρύτερο κοινό. Ο ανά χείρας τόµος όµως, δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

(Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90)

(Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90) (Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ Οι χρήσεις γης στις περιοχές των γενικών πολεοδομικών σχεδίων, καθορίζονται σε κατηγορίες ως ακολούθως: Α) Σύμφωνα με τη γενική πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΧΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτήρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτήρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών, Αριθ. 40158 ΦΕΚ Β 1556, 22-09-2010) όπως τροποποιήθηκε μετά την Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» 1. Καθορίζεται εθνικός δεσμευτικός στόχος 20% για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 6/1987 Φ.Ε.Κ. Δ 166/ Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 6/1987 Φ.Ε.Κ. Δ 166/ Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 6/1987 Φ.Ε.Κ. Δ 166/6-3-1987 Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. Αριθ. ΟΙΚ. 3761 ΦΕΚ Δ 557/5-6-2003 "Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ιωαννίνων στο Ο.Τ. 169

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 13/7 /2015. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Σχετ: 39163

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 13/7 /2015. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Σχετ: 39163 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 13/7 /2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & Αριθμ. Πρωτ. Γ1β/Γ.Π/38006 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Σχετ: 39163 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών πίνακας, προσδιορίζει τις ελάχιστες αμοιβές για μελέτες και υπηρεσίες, που είναι σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Σελίδα 1 από 9 Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. Την υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Λάµπρος Χαραλάµπους ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Προϊστάµενος του Τµήµατος Λειτουργίας & Ελέγχου Βιοµηχανιών /νση Βιοµηχανίας & Ορ.Πλούτου/ Ν.Α.Θ.

Λάµπρος Χαραλάµπους ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Προϊστάµενος του Τµήµατος Λειτουργίας & Ελέγχου Βιοµηχανιών /νση Βιοµηχανίας & Ορ.Πλούτου/ Ν.Α.Θ. Λάµπρος Χαραλάµπους ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Προϊστάµενος του Τµήµατος Λειτουργίας & Ελέγχου Βιοµηχανιών /νση Βιοµηχανίας & Ορ.Πλούτου/ Ν.Α.Θ. ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ Όπως

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Υ 1β/6020/93 Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιµένων. - Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά

Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά Σεπτέμβριος 2007 Σύντομα αναμένεται μία κοινή υπουργική απόφαση που θα βάζει μια τάξη σε ότι αφορά την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτίρια και

Διαβάστε περισσότερα

23. Ρύπανση Περιβάλλοντος- Νομοθεσία

23. Ρύπανση Περιβάλλοντος- Νομοθεσία Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 23. Ρύπανση Περιβάλλοντος- Νομοθεσία Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης Γρ. 0.2.7. Ισόγειο Σχολής Ηλεκτρολόγων Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ.

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ. Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αρ. Πρωτ.: οικ. 7646 ΘΕΜΑ: Εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

: manolis.d@evia.pste.gov.gr

: manolis.d@evia.pste.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Χαϊνά

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν T.Θ. 222 ΤΚ 84100 Σύρος - τηλ. 6932 736682 6985 786604 / fax : 2281085286-2281082422 Email : symmhk@gmail.com www.symmhk.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ Πληροφορίες: Ν. Μανέτας Τηλέφωνο : 210 2125574 Fax : 210 5236592

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ Πληροφορίες: Ν. Μανέτας Τηλέφωνο : 210 2125574 Fax : 210 5236592 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 / 12 / 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 320732/17009 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γ Κ.Π.Σ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασίες Τελικής Θεώρησης Οικοδοµικών Αδειών & Σύνδεσης Οικοδοµών µε τα ίκτυα Κοινής Ωφέλειας

ιαδικασίες Τελικής Θεώρησης Οικοδοµικών Αδειών & Σύνδεσης Οικοδοµών µε τα ίκτυα Κοινής Ωφέλειας ιαδικασίες Τελικής Θεώρησης Οικοδοµικών Αδειών & Σύνδεσης Οικοδοµών µε τα ίκτυα Κοινής Ωφέλειας ΗΛΙΑΣ Χ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Σεπτέµβριος 2009 ΤΕΕ-ΤΚΜ 1 Εµπλεκόµενοι Φορείς ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΕΠΑ (Φυσ.αέριο)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα