Πιο αναλυτικά, οι τρο ο οιήσεις ου σχεδιάστηκαν για το εγκεκριµένο έργο και εριγράφονται στο αρόν συµ ληρωµατικό τεύχος είναι οι εξής:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πιο αναλυτικά, οι τρο ο οιήσεις ου σχεδιάστηκαν για το εγκεκριµένο έργο και εριγράφονται στο αρόν συµ ληρωµατικό τεύχος είναι οι εξής:"

Transcript

1 Ονοµασία - Περιγραφή Τρο ο οιήσεων Έργου Το εγκεκριµένο έργο ου ρόκειται να τρο ο οιηθεί αφορά στην κατασκευή των διασυνδετικών Γ.Μ. 400 & 150 KV του νέου ΚΥΤ Μεγαλό ολης. Πιο συγκεκριµένα, αφορά στην κατασκευή τεσσάρων νέων ΓΜ 400KV & 150 KV και την τρο ο οίηση δύο υφιστάµενων ΓΜ 150KV, οι ο οίες είναι οι εξής: Νέα έργα διασύνδεσης: 1 η ΓΜ 400KV (Σειρά 5) Νέο ΚΥΤ Μεγαλό ολης Μεγαλό ολη ΙΙ 2 η ΓΜ 400KV (Σειρά 6) Νέο ΚΥΤ Μεγαλό ολης Μεγαλό ολη ΙΙ ΓΜ 150KV ΚΥΤ Μεγαλό ολης Μεγαλό ολη Ι ΓΜ 150KV Μεγαλό ολη ΙΙ - Μεγαλό ολη Ι Υφιστάµενες ΓΜ δικτύου ρος τρο ο οίηση: ΓΜ 150KV Πύργος Υ/Σ Μεγαλό ολη ΙΙ ΓΜ 150KV Μεγαλό ολη-μεγαλό ολη ΙΙ Το συνολικό µήκος των εγκεκριµένων έργων διασύνδεσης του ΚΥΤ, ου αναφέρεται στην ΜΠΕ είναι 19,9km (βλ. Εγκεκριµένος χάρτης ΤΜΓΜ1551-Π2/ ), ενώ το συνολικό µήκος των έργων µε τις τρο ο οιήσεις ου εριγράφονται στο αρόν συµ ληρωµατικό τεύχος, διαµορφώνεται στα 17,46km. Πιο αναλυτικά, οι τρο ο οιήσεις ου σχεδιάστηκαν για το εγκεκριµένο έργο και εριγράφονται στο αρόν συµ ληρωµατικό τεύχος είναι οι εξής: Τρο ο οιήσεις νέων έργων διασύνδεσης: 1 η ΓΜ 400KV (Σειρά 5) ΚΥΤ Μεγαλό ολης Μεγαλό ολη ΙΙ: Πρόκειται για την 1 η διασυνδετική Γ.Μ. 400KV ου θα συνδέει το νέο ΚΥΤ Μεγαλό ολης µε τον Υ/Σ-ΘΗΣ Μεγαλό ολη ΙΙ (ΜΟΝΑ Α V). Τρο ο οιείται σχεδόν εξ ολοκλήρου και η νέα τρο ο οιηµένη ροτεινόµενη όδευση φαίνεται στον αναθεωρηµένο ενδεικτικό χάρτη

2 ΤΜΓΜ1551/Π2/ του αρόντος τεύχους ό ου ακολουθεί την εξής Ικρίωµα(Κ1 Α-Κ1 )-Κ2 -Κ3 -Κ4 -Κ5 -Κ6 -Κ7 -Ικρίωµα(Κ8Ά-Κ8 ) Η νέα τρο ο οιηµένη όδευση έχει συνολικό µήκος 1,93km και αντικαθιστά την εγκεκριµένη όδευση Κ1-Κ8 του θεωρηµένου χάρτη ΤΜΓΜ1551/Π2/ µήκους 2km. 2 η ΓΜ 400KV (Σειρά 6) ΚΥΤ Μεγαλό ολης Μεγαλό ολη ΙΙ: Πρόκειται για την 2 η διασυνδετική Γ.Μ. 400KV η ο οία θα χρησιµο οιηθεί για την α οµάστευση της ενέργειας α ό τη νέα µονάδα αραγωγής συνδυασµένου κύκλου (ΜΟΝΑ Α V), την ο οία θα συνδέει µε το νέο ΚΥΤ Μεγαλό ολης. Ε ίσης, τρο ο οιείται σχεδόν εξ ολοκλήρου και η νέα τρο ο οιηµένη ροτεινόµενη όδευση φαίνεται στον αναθεωρηµένο ενδεικτικό χάρτη ΤΜΓΜ1551/Π2/ του αρόντος τεύχους ό ου ακολουθεί την εξής Ικρίωµα(Χ1 )-Χ2 -Χ3 -Χ4 -Χ5 -Χ6 -Χ7 -Ικρίωµα(Χ8 ) Η νέα τρο ο οιηµένη όδευση έχει συνολικό µήκος 1,91km και αντικαθιστά την εγκεκριµένη όδευση Χ1-Χ9 του θεωρηµένου χάρτη ΤΜΓΜ1551/Π2/ µήκους 2,1km. ΓΜ 150 KV ΚΥΤ Μεγαλό ολης Μεγαλό ολη Ι: Πρόκειται για τη νέα Γ.Μ. η ο οία θα εξυ ηρετεί την ανάγκη ε ι λέον διάχυσης της αραγόµενης ενέργειας α ό τη νέα µονάδα αραγωγής συνδυασµένου κύκλου (ΜΟΝΑ Α V), µέσω του νέου ΚΥΤ Μεγαλό ολης, ρος την υ όλοι η Πελο όννησο, λόγω του ισχυρού κόµβου ενέργειας ου α οτελεί ο Υ/Σ Μεγαλό ολη Ι. Η όδευση τρο ο οιείται σχεδόν εξ ολοκλήρου µόνο στο δυτικό τµήµα της α ό το ΚΥΤ Μεγαλό ολης έως και τον υλώνα Λ5, ενώ στο υ όλοι ο τµήµα της (Λ9 -Λ14 ) αραµένει σχεδόν ίδια µε την εγκεκριµένη, µε µέγιστη τρο ο οίηση τη µετακίνηση της θέσης του υλώνα Λ9 κατά 15m βορειότερα. Η νέα τρο ο οιηµένη ροτεινόµενη όδευση φαίνεται στον αναθεωρηµένο ενδεικτικό χάρτη

3 ΤΜΓΜ1551/Π2/ του αρόντος τεύχους ό ου ακολουθεί την εξής Ικρίωµα(ΙΛ)-Λ0-Λ1 Α-Λ2 Α&Λ1 Λ2 -Λ2 -Λ3 -Λ4 -Λ5-Λ6-Λ7-Λ8-Λ9 -Λ10 -Λ11 - Λ12 -Λ13 -Λ14 -Ικριώµατα(ΙΑ-Ι ) Η νέα τρο ο οιηµένη όδευση έχει συνολικό µήκος 5,76km και αντικαθιστά την εγκεκριµένη όδευση (Ικρ/τα)-Λ0-Λ15-(ΙΚΡΛ) του θεωρηµένου χάρτη ΤΜΓΜ1551/Π2/ µήκους 5,7km. Σηµειώνεται ότι οι τρείς ροαναφερόµενες νέες ΓΜ τρο ο οιήθηκαν ως ρος την όδευσή τους ώστε να µη διασταυρώνονται µε τους ταινιόδροµους µεταφοράς λιγνίτη. Με αυτόν τον τρό ο ε ιτυγχάνεται η βέλτιστη και α ρόσκο τη λειτουργία της υ οκείµενης αυλής λιγνίτη καθώς και η δυνατότητα µελλοντικής ε έκτασής της. Νέα ΓΜ 150 KV Μεγαλό ολη ΙΙ - Μεγαλό ολη Ι: Πρόκειται για νέα ΓΜ η ο οία εξυ ηρετεί την ασφαλή διακίνηση ισχύος µεταξύ των ενεργειακών κέντρων της Μεγαλό ολης (ΜΟΝΑ ΕΣ IV & Υ/Σ Μεγαλό ολη Ι). Η εγκεκριµένη όδευση αυτής της Γ.Μ. ε ιδέχεται µικρές µετακινήσεις σε τέσσερεις εγκεκριµένες θέσεις υλώνων (Μ1,Μ4,Μ5,Μ7 ) λόγω τεχνικών δυσκολιών θεµελίωσης των ύργων, µε µέγιστη αυτή του Μ4 κατά 18m βορειοδυτικά. Ε ίσης το δυτικό άκρο της ΓΜ, τµήµα Μ11-Υ/Σ Μεγαλό ολη ΙΙ, χωρίζεται λέον σε δύο κλάδους (κυκλώµατα) Μ11-Μ12Α-ΙΑ και Μ11-Μ12 -Ι µε την ροσθήκη του νέου υλώνα Μ12. Η συγκεκριµένη τρο ο οίηση ήταν α αραίτητη λόγω εριορισµών στις θέσεις θεµελίωσης των ύργων (ύ αρξη ε αρχιακού οδικού δικτύου και ρέµατος) σε συνδυασµό µε την ύ αρξη ηλεκτρικής διασταύρωσης µε τις ΓΜ 400KV ου διέρχονται άνωθεν. Η νέα τρο ο οιηµένη ροτεινόµενη όδευση φαίνεται συνολικά στον αναθεωρηµένο ενδεικτικό χάρτη ΤΜΓΜ1551/Π2/ του αρόντος τεύχους ό ου ακολουθεί την εξής Ικρίωµα(ΙΑ-Ι )- Μ1 -Μ2-Μ3-Μ3Α-Μ4 -Μ5 -Μ6-Μ7 -Μ8-Μ9-Μ10-Μ11- Μ12Α&Μ12 -Ικριώµατα(ΙΑ-Ι )

4 Η νέα τρο ο οιηµένη όδευση έχει συνολικό µήκος 4,4km και αντικαθιστά την εγκεκριµένη όδευση ΙΚΡΜΒ-ΙΚΡΜΑ του θεωρηµένου χάρτη ΤΜΓΜ1551/Π2/ µήκους 4km. Τρο ο οίηση υφιστάµενου δικτύου: ΓΜ 150KV Πύργος Υ/Σ Μεγαλό ολη ΙΙ: Πρόκειται για τρο ο οίηση της υφιστάµενης Γ.Μ. 150KV Πύργος Υ/Σ Μεγαλό ολη ΙΙ έτσι ώστε να εισέρχεται στο νέο ΚΥΤ Μεγαλό ολης και στην συνέχεια να εξέρχεται και να καταλήγει στον Υ/Σ Μεγαλό ολη ΙΙ. Με αυτόν τον τρό ο ε ιτυγχάνεται αφενός η ηλεκτρική διασύνδεση της Μονάδας IV µε το ΚΥΤ και αφετέρου η σύνδεση του ΚΥΤ µε τον Υ/Σ Πύργου και τις εραιτέρω το ικές καταναλώσεις. Η είσοδος της ΓΜ στο ΚΥΤ τρο ο οιείται εξολοκλήρου και ιο συγκεκριµένα ελαττώνεται σε σχέση µε την εγκεκριµένη όδευση λόγω της ανθρω ογενούς δραστηριότητας ου ρόκειται να ανα τυχθεί µελλοντικά λησίον της αδειοδοτηµένης όδευσης. Η νέα όδευση εισόδου της Γ.Μ. στο ΚΥΤ, ου αντικαθιστά την εγκεκριµένη όδευση Ε1-Ε5 µήκους 1,4km (τεύχος ΜΠΕ), έχει µήκος 0,63km και αρουσιάζεται στον αναθεωρηµένο ενδεικτικό χάρτη ΤΜΓΜ1551/Π2/ του αρόντος τεύχους και ακολουθεί την εξής Ε1 -Ε2 -Ε3 -Ικριώµατα(ΙΑ-Ι ) Στην έξοδο της ΓΜ α ό το ΚΥΤ ροβλέ εται η µετατό ιση µόνο του υλώνα Ξ1 στη νέα θέση Ξ1 κατά 19m βορειότερα, εξαιτίας της µετατό ισης της θέσης των αντίστοιχων ικριωµάτων. Το µήκος της τρο ο οιηµένης εξόδου α ό το ΚΥΤ είναι 0,9km και αντικαθιστά την εγκεκριµένη όδευση Ξ1-Ξ3 µήκους 0,987km (τεύχος ΜΠΕ). Η νέα ροτεινόµενη έξοδος ΓΜ α ό το ΚΥΤ αρουσιάζεται στον αναθεωρηµένο ενδεικτικό χάρτη ΤΜΓΜ1551/Π2/ του αρόντος τεύχους και ακολουθεί την εξής Ικριώµατα(ΙΑ-Ι )Ξ1 -Ξ2-Ξ3 Μετά τις αλλαγές ου σχεδιάστηκαν στην είσοδο και την έξοδο στο νέο ΚΥΤ, το τµήµα της υφιστάµενης Γ.Μ. ου ρόκειται να α οξηλωθεί είναι το

5 Ε1 -ΠΜ173-ΠΜ174-ΠΜ175-Ξ3 Το νέο µήκος του τµήµατος της υφιστάµενης Γ.Μ. ου θα α οξηλωθεί είναι 1,2km. Οι υφιστάµενοι υλώνες ΠΜ173 και ΠΜ176 θα α οξηλωθούν και θα αντικατασταθούν α ό νέους υλώνες ου θα το οθετηθούν στις θέσεις Ε1 και Ξ3 αντίστοιχα, ενώ οι υλώνες ΠΜ174 και ΠΜ175 θα α οξηλωθούν και δεν θα αντικατασταθούν. Με τις αλλαγές ου ροτείνονται στο αρόν τεύχος η τρο ο οίηση της υφιστάµενης Γ.Μ. 150KV Πύργος Υ/Σ Μεγαλό ολη ΙΙ λέον εριλαµβάνει έργα συνολικού µήκους 1,56km νέων τµηµάτων και 1,2km α οξηλώσεων υφιστάµενου τµήµατος. ΓΜ 150 KV Μεγαλό ολη-μεγαλό ολη ΙΙ: Η τρο ο οίηση αυτή είναι αναγκαία ροκειµένου να είναι δυνατή η αράλληλη όδευση των τριών ΓΜ 150KV ΚΥΤ Μεγαλό ολης Μεγαλό ολη Ι, Μεγαλό ολη ΙΙ-Μεγαλό ολη Ι και Μεγαλό ολη ΙΙ Μεγαλό ολη υ ό µορφή δέσµης. Η τρο ο οίηση αυτής της Γ.Μ. εριλαµβάνει την κατασκευή του νέου τµήµατος Η1 -Η11, µήκους 3km, το ο οίο θα συνδεθεί στο υφιστάµενο τµήµα Η1 -ΜΜ14 µήκους 1,1km. Για το νέο τµήµα ροβλέ ονται µικρές µετατο ίσεις στις ε τά θέσεις υλώνων (Η11, Η7, Η6, Η5, Η4, Η3, Η1 ) µε µέγιστη αυτή του υλώνα Η3 κατά 20m βορειότερα. Η νέα ροτεινόµενη όδευση της υφιστάµενης Γ.Μ. αρουσιάζεται στον αναθεωρηµένο ενδεικτικό χάρτη ΤΜΓΜ1551/Π2/ του αρόντος τεύχους και ακολουθεί την εξής Ικριώµατα(ΙΑ-Ι )-Η11 -Η10-Η9-Η8-Η7 -Η6 -Η5 -Η4 -Η3 -Η2-Η1 -ΜΜ12-ΜΜ13- ΜΜ14- Ικριώµατα(ΙΙΑ-ΙΙ ) Στον ίνακα 1.1 αρουσιάζεται συνο τικά το σύνολο των έργων διασύνδεσης του ΚΥΤ και αναφέρονται αναλυτικά τα τµήµατα των ΓΜ καθώς και τα νέα µήκη για κάθε τµήµα ξεχωριστά, ό ως αυτά διαµορφώνονται µε τις ροτεινόµενες τρο ο οιήσεις.

6 Πίνακας 1.1 α/α Τάση-Ονομασία Νέες κορυφές Γ.Μ. (ανευ ικριωμάτων) Νέο μήκος Γ.Μ. (km) 1 Γ.Μ. 400ΚV Νέο ΚΥΤ Μεγαλόπολης Μεγαλόπολη ΙΙ (1 η διασυνδετική) Κ1 -Κ8 1, Κατασκευή νέων Γ.Μ. Γ.Μ. 400ΚV Νέο ΚΥΤ Μεγαλόπολης Μεγαλόπολη ΙΙ (2 η διασυνδετική) Γ.Μ. 150KV ΚΥΤ Μεγαλόπολης Μεγαλόπολη Ι Γ.Μ. 150KV Μεγαλόπολη ΙΙ Μεγαλόπολη Ι Χ1 -Χ9 1,91 Λ0-Λ14 5,76 ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ Μ1 -Μ8 1,9 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ Μ8-Μ9 0,72 ΝΈΟ ΤΜΗΜΑ Μ9-Μ12/Α-Δ 1,4 5 6 Τροποποίηση υφιστάμενων Γ.Μ. Γ.Μ. 150KV Πύργος Υ/Σ Μεγαλόπολη ΙΙ ΓΜ 150 KV Μεγαλόπολη-Μεγαλόπολη ΙΙ ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ είσοδος στο ΚΥΤ ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ έξοδος από ΚΥΤ Ε1 -Ε3 0,63 Ξ1 -Ξ3 0,93 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ Ξ3-ΠΜ179 0,92 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ Ε1 -Ξ4 1,2 ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ Η1 -Η11 3 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ Η1 -ΜΜ14 1,1 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΜΜ10-ΜΜ11 ΜΜ5-ΜΜ8 0,4 0,8

Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004)

Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004) Αθήνα, 1 Μαρτίου 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα διαχείρισης ενέργειας σε κτήρια µε χρήση του ρωτοκόλλου ΚΝΧ/ΕΙΒ και αλγόριθµο ροβλε τικού ελέγχου

Σύστηµα διαχείρισης ενέργειας σε κτήρια µε χρήση του ρωτοκόλλου ΚΝΧ/ΕΙΒ και αλγόριθµο ροβλε τικού ελέγχου ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ Η.Μ.Μ.Υ. ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σύστηµα διαχείρισης ενέργειας σε κτήρια µε χρήση του ρωτοκόλλου ΚΝΧ/ΕΙΒ και αλγόριθµο ροβλε τικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 6731 Ηµεροµηνία :09.04.2015

Αριθ. Πρωτ. : 6731 Ηµεροµηνία :09.04.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 13/2006. Έγκριση της Μελέτης Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) περιόδου 2006-2010. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 13/2006. Έγκριση της Μελέτης Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) περιόδου 2006-2010. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 13/2006 Έγκριση της Μελέτης Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) περιόδου 2006-2010 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 2 α Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745,.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141369 FAX: 210-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑ ΟΤΙΚΩΝ & ΜΗ ΜΕΤΑ ΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες: Φ. Τσαλίκογλου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής 1. Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) ρυθµίζει τη φορολογία του εισοδήµατος : α) των φυσικών ροσώ ων, β) των νοµικών

Διαβάστε περισσότερα

2015-2024 ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Φεβρουάρ ιος 2014 ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

2015-2024 ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Φεβρουάρ ιος 2014 ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2024 Φεβρουάρ ιος 2014 ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2010-2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2010-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2010-2014 ΑΘΗΝΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ... 4 1.1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΕΣΦΑ... 5 1.1.1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-20202020 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-20202020 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-20202020 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ ΚΑΒΑΛΑ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ COMISSÃO INTERMEDITERRÂNICA COMMISSIONE INTERMEDITERRANEA COMISIÓN INTERMEDITERRÁNEA ΙΑΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ COMMISSION INTERMEDITERRANEENNE اللجنة المتوسطية المشترکة Γενική Συνέλευση ιαµεσογειακής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -010/11 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 10.000.

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -010/11 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 10.000. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -010/11 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 10.000.000 ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠΜ-41002 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩ ΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠOΓΕΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΛΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 150 KV :

ΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠΜ-41002 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩ ΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠOΓΕΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΛΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 150 KV : ιεύθυνση Υλικού & Προµηθειών ΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠΜ-41002 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩ ΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠOΓΕΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΛΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 150 KV : Α) ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Υ/Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ I (Υ/Σ ΟΞΑΣ) Β)

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α : 7ΚΒΧΩΛΚ-6Ρ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό τη 3 η συνεδρίαση τη Οικονοµική Ε ιτρο ή. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 61 /1 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµό θέµατο, µη συµ εριλαµβανοµένου στην ηµερήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Χαρακτηρισμός της Πελοποννήσου ως περιοχής με κορεσμένο δίκτυο για απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2014-2023. Αθήνα, Φεβρουάριος 2014. Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2014-2023 Σελ 1 από 36

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2014-2023. Αθήνα, Φεβρουάριος 2014. Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2014-2023 Σελ 1 από 36 Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2014-2023 Αθήνα, Φεβρουάριος 2014 Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2014-2023 Σελ 1 από 36 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά µε τη δηµοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία του Συστήµατος Μεταφοράς

Έκθεση σχετικά µε τη δηµοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία του Συστήµατος Μεταφοράς Έκθεση σχετικά µε τη δηµοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία του Συστήµατος Μεταφοράς Ιούνιος 2010 Έκθεση σχετικά µε τα θέµατα δηµοσιοποίησης στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία του Συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

3.4. ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

3.4. ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 3.4. ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 3.4.1. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ Ο ΕΥΣΕΙΣ 1. Ως πρώτη εναλλακτική όδευση αξιολογείται ο διάδροµος Πανεπιστηµιούπολη (Θεολογική σχολή) Εθνικής Αντιστάσεως Υµηττού Ευτυχίδου Σπύρου Μερκούρη Αρχελάου

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 9 CCI: 2007GR161PO008 Αθήνα, Σεπτέμβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2008

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2008 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2008 ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...1 1.1 Γενική περιγραφή Συστήµατος και δοµής φορτίου ιδιαιτερότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ i ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής και βασικοί ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (ΜΕΡ) ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (ΜΕΡ) ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (ΜΕΡ) ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5088 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 13.1.2015 COM(2015) 11 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η HELLENIC STANDARD. Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η HELLENIC STANDARD. Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140. 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140.50 ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Requirements for electrical installations Κλάση τιµολόγησης: 25 ΕΛΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠ ΣΑΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Η δράση αυτή χρηµατοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια (Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 10564 ΤΗΛ.: 3727400, FAX: 3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: www.rae.gr Μ Α Κ Ρ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Ο Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ο Σ Σ Χ Ε Ι Α Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Α

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1 Σκοπός της Πολιτικής Σύνδεσης Χρηστών...

Διαβάστε περισσότερα