ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 175/2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 175/2014"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 175/214 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 6/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ενημέρωση λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη της με αριθμ. 57/ Έκθεσης Καθορισμού Διοικητικών Ορίων, μεταξύ των Δήμων Ιωαννιτών και Ζίτσας Ν. Ιωαννίνων. 1 Στην Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Λασκαρίνας 3 α, σήμερα στις 12 του μήνα Ιουνίου του έτους 214, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19.3 συνήλθε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/21, σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθμ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/21, για συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων. Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Πασσαρώνος, Εκάλης και Μολοσσών. Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης οι είκοσι τρεις (23) και συγκεκριμένα οι: Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Παππάς Παναγιώτης 2. Σιώζιος Κωνσταντίνος 3. Χανδόλιας Απόστολος 4. Μπαλτά Σταυρούλα 5. Γιαννόπουλος Κων/νος 6. Κολιούσης Ευάγγελος 7. Γαρδίκος Βασίλειος 8. Πάικας Σπυρίδων 9. Γκαραλέας Δημήτριος 1.Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή 11. Στουγιάννος Νικόλαος 12. Παπαγγέλης Σπυρίδων 13. Βλέτσας Αθανάσιος 14. Μπούτσικος Νικόλαος 15. Δήμος Δημήτριος 16. Κούργιας Φώτιος 17. Βούζας Χρυσόστομος 18. Καραμπίνας Κων/νος 19. Τζίμας Δημήτριος 2.Αγόρος Κων/νος 21. Ράρρας Φώτιος 22. Μάντζιος Σπυρίδωνας 23. Σταλίκας Γεώργιος Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1.Μαρκούλας Αθανάσιος 2. Παπαδημητρίου Γεώργιος 3.Παππάς Μάνθος 4. Κολιός Παναγιώτης οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γιαννόπουλος Κων/νος και Στουγιάννος Νικόλαος αποχώρησαν από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 12 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ενώ ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πάικας Σπυρίδωνας αποχώρησε προσωρινά κατά την συζήτηση του 1 ου θέματος στο οποίο δε συμμετείχε λόγω κωλύματος, επανήλθε κατά την συζήτηση του 11 ου θέματος και αποχώρησε οριστικά κατά την συζήτηση του 13 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Στη συνεδρίαση παρέστησαν:

2 2 Ο Δήμαρχος κ. Ρογκότης Δημήτριος. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων. Η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων του πρώην Δήμου Πασσαρώνος Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου. Επί του 32 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Γκαραλέα Δημήτριο, ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε: Ο καθορισμός διοικητικών ορίων είναι ένα θέμα που έχει απασχολήσει πολλές Κοινοτικές και Δημοτικές Αρχές από το 1932 που είναι οι πρώτες αποφάσεις μέχρι και σήμερα. Όλες οι αποφάσεις αφορούσαν τον καθορισμό ορίων μεταξύ των τότε Κοινοτήτων. Τα όρια στις αποφάσεις είναι διατυπωμένα με τοπωνύμια όπως «φτέρες, ταμπούρια κ.λ.π», με χαρακτηριστικά εδάφους όπως πηγάδια, ρέματα όπως «στραβόλλακας, Μέγα ρέμα κ.λπ.», με ιδιοκτήτες αγρών όπως «αγρός Παππανικόλα» καθώς και με κορυφές ή παρυφές, όπως «Δραγατσούρα, λιμός λόφου Κυριαλέξη κ.λ.π». Όπως γίνεται αντιληπτό ο καθορισμός, σήμερα μετά από τόσα χρόνια, με τις παραπάνω ονοματολογίες είναι πολύ δύσκολος και σε πολλές περιπτώσεις προκαλείται και σύγχυση όπως εν προκειμένω στην περίπτωσή μας που μεταξύ των ορίων Πετραλώνων και Μαρμάρων με τον αγρό «Παππανικόλας». Από την επιτροπή ορίων έγινε η προσπάθεια να αποσαφηνιστούν τα όρια, να οριστούν νέα και όπου ήταν δυνατό αυτά να είναι φυσικά όρια, όπως δρόμοι, τάφροι, αναδασμοί κ.λ.π. και τέλος πέραν της περιγραφής να δοθούν στις κορυφές των ορίων συντεταγμένες του Δικτύου ΕΓΣΑ 87, έτσι ώστε να μην υπάρχει θέμα που ανήκει διοικητικά κάθε ιδιοκτησία ή περιοχή. Επίσης ένας άλλος σημαντικός λόγος να οριστούν τελεσίδικα τα όρια είναι και οι προσφυγές που πρέπει και πρόκειται να κάνει ο Δήμας μας για να αναγνωριστεί κύριος εκτάσεων που σήμερα φερόμενος ιδιοκτήτης είναι το Δημόσιο. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα που στους πίνακες απαλλοτρίωσης της Ιόνιας Οδού από την Περάτη μέχρι την Ζωοδόχο σε δημόσιες εκτάσεις φερόμενος ιδιοκτήτης φέρεται το Ελληνικό Δημόσιο και όχι ο τέως Δήμος Πασσαρώνος, όπως εμφανίζεται σε όλες τις περιοχές που υπάρχουν διανομές. (Ζωοδόχος, Ροδοτόπι, κ.λ.π) Τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίσαμε ως επιτροπή ήταν σε δύο περιοχές. Στα Αμπελάκια Βουνοπλαγιάς όπου ακόμα και σήμερα έρχονται ιδιοκτήτες οικοπέδων και κατοικιών και ζητούν βεβαίωση μόνιμης κατοικίας και ο μεν Δήμος Ιωαννιτών τους στέλνει στο Δήμο Ζίτσας ο δε Δήμος μας στο Δήμο Ιωαννιτών, καθώς επίσης και στην περιοχή μεταξύ Πετραλώνων και Μαρμάρων, όπου και τα λατομεία Λέφα που τόσα χρόνια δεν γνωρίζουμε που ανήκει διοικητικά ένα μεγάλο τμήμα της λατομικής περιοχής. Σύμφωνα λοιπόν με τις διατάξεις του Άρθρου 11 του Ν. 3463/26: '1. Τα όρια της περιφέρειας κάθε Δήμου ή Κοινότητας καθορίζονται από επιτροπή που συγκροτεί ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν αιτήματος των ενδιαφερόμενων Δήμων ή Κοινοτήτων. 2. Για τον καθορισμό των ορίων λαμβάνονται υπόψη, ιδίως, η δημοτική και κοινοτική ιδιοκτησία, η ιδιοκτησία των κατοίκων και οι ιδιαίτερες ανάγκες των κατοίκων των οικισμών. 3. Η επιτροπή της παρ. 1 αποτελείται από τον Ειρηνοδίκη, ως πρόεδρο, τους δημάρχους των ενδιαφερόμενων δήμων και δύο (2) μηχανικούς οποιασδήποτε δημόσιας υπηρεσίας, εκ των οποίων ο ένας με ειδικότητα τοπογράφου μηχανικού. Η επιτροπή έχει απαρτία εφόσον είναι παρόντες τουλάχιστον ο πρόεδρος και τα δύο από τα μέλη της. Οι αποφάσεις της επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, επικρατεί η ψήφος του προέδρου.»

3 3 4. Θέματα που αφορούν στις συνεδριάσεις της επιτροπής, την επιτόπια μετάβαση των μελών της, καθώς και τη σύνταξη, την υποβολή και την κοινοποίηση της εκθέσεως, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 5. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες μπορούν να ασκήσουν προσφυγή κατά των εκθέσεων της επιτροπής ορίων στο τριμελές διοικητικό πρωτοδικείο. 6. Η προθεσμία και η άσκηση της προσφυγής κατά της απόφασης της επιτροπής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης αυτής." Στην περίπτωσή μας με το με την από 2/11/213 πρόσκληση της Ειρηνοδίκη Ιωαννίνων Διονυσίας Χαριζάνη που είχε οριστεί ως Πρόεδρος της επιτροπής και με μέλη αυτής τους κ. Κατερτζίδη Δημήτριο Αντιδήμαρχο Δήμου Ιωαννιτών, τον τοπογράφο μηχανικό Παπασίκα Θεόδωρο υπάλληλο Δήμου Ιωαννιτών, τον Γκαραλέα Δημήτριο Αντιδήμαρχο Δήμου Ζίτσας και την τοπογράφο μηχανικό Κυριακίδου Σοφία υπάλληλο του Δήμου Ζίτσας έγινε η πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 213 στο Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων. Επειδή ο χρόνος της προσφυγής είναι 2 μήνες από την δημοσίευση της Έκθεσης, καλείται το Συμβούλιο να πάρει απόφαση περί της αποδοχής ή μη της Έκθεσης. Στην περίπτωση που δεν αποδεχτεί την Έκθεση καθορισμού Διοικητικών Ορίων της επιτροπής πρέπει να κάνει προσφυγή κατά αυτής. Μετά και από την επί τόπου επίσκεψη της επιτροπής δημοσιοποιήθηκε η με αριθ. 57/ Έκθεση η οποία έχει όπως ακολουθεί. «Στα Ιωάννινα, σήμερα την και στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων (1ος όροφος του Δικαστικού Μεγάρου Ιωαννίνων, οδός Δωδώνης 1 και στο γραφείο 28), ημέρα Δευτέρα και ώρα 1. π.μ., συνήλθε η κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 3 του Ν. 3463/26 (ΦΕΚ 114 Α/8-6-26) Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 19 παρ. 4 του Ν. 471/212 (ΦΕΚ 85 Α/ ) Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 29/5/ΕΚ και τις διατάξεις του Π.Δ. 143/1981 «Περί διαδικασίας συνεδριάσεων κ.λ.π. της Επιτροπής Ορίων Δήμων και Κοινοτήτων και του Διοικητικού Δικαστηρίου Ορίων», συσταθείσα με βάση τη με αριθμό Πρωτ. 6712/581/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -Δυτικής Μακεδονίας, Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας -Διεύθυνση Διοίκησης Τμήμα Τοπ. Αυτ/σης και Ν. Π. Ιωαννίνων (ΑΔΑ: ΒΕΝ8Ρ1Γ-ΑΡΒ), με το οποίο συγκροτήθηκε η Επιτροπή Καθορισμού Ορίων του άρθρου 11 παρ. 3 του Ν. 3463/26 (ΦΕΚ 114 Α/8-6-26), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 19 παρ. 4 του Ν. 471/212 (ΦΕΚ 85Α/ ), συγκροτηθείσα από τους: 1) Διονυσία Χαριζάνη, Ειρηνοδίκη Ιωαννίνων ως Πρόεδρο της Επιτροπής, 2) Δημήτριο Κατηρτζίδη, Αντιδήμαρχο Ιωαννίνων, αναπληρωματικό μέλος κωλυομένου του τακτικού, 3) Δημήτριο Γκαραλέα, Αντιδήμαρχο Ζίτσας αναπληρωματικό μέλος κωλυομένου του τακτικού, 4) Θεόδωρου Μπαμπασίκα, Υπάλληλο του Δ. Ιωαννιτών του κλάδου ΠΕ Μηχανικών-Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχ/κων, τακτικό μέλος και 5) Σοφία Κυριακίδου Νερατζά, Υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δ. Ζίτσας του κλάδου ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών, τακτικό μέλος, παραστάντων όλων αυτοπροσώπως για τον καθορισμό των ορίων μεταξύ των Δήμων Ιωαννιτών και Ζίτσας Ν. Ιωαννίνων και τη σύνταξη της προβλεπόμενης από το άρθρο 2 παρ. 2 του Π.Δ. 143/1981 έκθεσης καθορισμού ορίων. ΑΦΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Και αφού άκουσαν τη γνώμη των μελών του Δήμου Ιωαννιτών, οι οποίοι αξιώνουν τα διοικητικά όρια να καθοριστούν όπως αυτά εμφαίνονται στον προσαρτώμενο στην παρούσα χάρτη καθορισμού οριογραμμής υπό στοιχεία Α1-Α2-Α3.Α81, ήτοι η οριογραμμή άρχεται από το σημείο Α1 θέση Βρυσούλα μεταξύ Ασφάκας και Περιβλέπτου, από εκεί ακολουθεί τον λάκκο μέχρι το σημείο Α3 όπου και η Γεφυρα Μελά στην εθνική οδό Ιωαννίνων Κονίτσης, συνεχίζει μέχρι το σημείο Α5, όπου κείται η τάφρος της Λαψίστας. Από το σημείο Α5 ακολουθεί την τάφρο στα σημεία Α6,Α7, Α8, Α9 (όπου κείται και γέφυρα επί της Εθνικής οδού Ιωαννίνων Κονίτσης), Α1, Α11 έως το σημείο Α12, όπου από εκεί ακολουθεί τα όρια των αναδασμών Ελεούσας, Κρύας, Περάματος μέχρι το σημείο Α27, και έπειτα ακολουθεί τα όρια του βιολογικού σταθμού (Α28, Α29), ο οποίος περιλαμβάνεται στον Δήμο Ιωαννιτών, και συνεχίζει μέχρι το σημείο Α37 (τέλος των ορίων του αναδασμού), έπειτα ακολουθεί την οδό που βρίσκεται βορειοανατολικά της περιφράξεως του αεροδρομίου, μέχρι το σημείο Α38, από εκεί συνεχίζει νοτιοδυτικά μέχρι το σημείο Α39 (διασταύρωση οδού Αμβρακίας με εθνική οδό Ιωαννίνων Κονίτσης), καταλείποντας τις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου στο Δήμο Ιωαννιτών, ακολουθεί την οδό Αμβρακίας μέχρι το σημείο Α4

4 4 όπου είναι η διασταύρωση των οδών Αμβρακίας και Εθνικής οδού Ιωαννίνων Ηγουμενίτσας, από εκεί ακολουθεί την περιφερειακή οδό μέχρι το σημείο Α46, από εκεί ακολουθεί τάφρο μέχρι το σημείο Α47, στρίβει νοτιοδυτικά μέχρι το σημείο Α48 (βλαχόστρατα), από εκεί ακολουθεί τη βλαχόστρατα μέχρι το σημείο Α49 και από εκεί παρά των ορίων ιδιοκτησιών Βουνοπλαγιάς φτάνει στο σημείο Α51 όπου οι πρόποδες του Στραβόλακκου, τον οποίο ακολουθεί μέχρι το σημείο Α54 (αγρός Παπανικόλα), από εκεί και παρά τον λαιμό του λόφου Κυραλέξη φτάνει μέχρι το σημείο Α6 (αγρός Ζαγόρου), συνεχίζει νότια μέχρι το ύψωμα στη θέση Μαυρόπουλο, στρίβει δυτικά μέχρι το σημείο Α68 θέση Μακρύκαμπος, συνεχίζει νότια μέχρι το σημείο Α71 θέση Άγιος Ιωάννης, στρίβει ανατολικά παρά τη θέση Γραβός μέχρι το σημείο Α77 και από εκεί νοτιοανατολικά τερματίζει στο σημείο Α81 θέση Μέγας Λάκκος. Και αφού έλαβαν υπόψη τις απόψεις των μελών του Δήμου Ζίτσας, οι οποίες εκτέθηκαν κατά τη συνεδρίαση της , οι οποίοι αξιώνουν τα όρια να καθοριστούν σύμφωνα με το από πρωτόκολλο οριστικού αποτερματισμού και οροθέτησης των δημοσίων εκτάσεων του Δ.Δ. Πετραλώνων του Δήμου Πασσαρώνος με τον επισυναπτόμενο ορθοφωτοχάρτη της περιοχής αποτερματισμού ορίων Δ.Δ. Μαρμάρων Δ.Δ. Πετραλώνων ως προς το επίμαχο σημείο του λατομείου των Μαρμάρων (Λατομείο Λέφα), τη διενεργηθείσα την αυτοψία και πραγματικά στοιχεία όπως την έκταση και τις ανάγκες των δύο Δήμων συγκριτικά, τις ιδιοκτησίες των κατοίκων και τα φυσικά όρια της περιοχής, Αποφάσισαν: κατά πλειοψηφία, ήτοι τα μέλη: 1) Διονυσία Χαριζάνη, Ειρηνοδίκης Ιωαννίνων ως Πρόεδρος της Επιτροπής, 2) Δημήτριος Κατηρτζίδης, Αντιδήμαρχος Ιωαννίνων, αναπληρωματικό μέλος κωλυομένου του τακτικού και 3) Θεόδωρος Μπαμπασίκας, Υπάλληλος του Δ. Ιωαννιτών του κλάδου ΠΕ Μηχανικών-Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχ/κων, τακτικό μέλος, όπως τα όρια μεταξύ του Δήμου Ιωαννιτών και Ζίτσας διαμορφωθούν όπως εμφαίνονται στον συνημμένο στην παρούσα χάρτη τοπογραφικό διάγραμμα καθορισμού οριογραμμής υπό στοιχεία Α1- Α2-Α3.Α81 και με συντεταγμένες: ΚΡΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΓΣΑ 87 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗΣ Α1 X= Y= Α2 X= Y= Α3 X= Y= Α4 X= Y= Α5 X= Y= Α6 X= Y= Α7 X= Y= Α8 X= Y= Α9 X= Y= Α1 X= Y= Α11 X= Y= Α12 X= Y= Α13 X= Y= Α14 X= Y= Α15 X= Y= Α16 X= Y= Α17 X= Y= Α18 X= Y= Α19 X= Y= Α2 X= Y= Α21 X= Y= Α22 X= Y= Α23 X= Y= Α24 X= Y= Α25 X= Y= Α26 X= Y=

5 Α27 X= Y= Α28 X= Y= Α29 X= Y= Α3 X= Y= Α31 X= Y= Α32 X= Y= Α33 X= Y= Α34 X= Y= Α35 X= Y= Α36 X= Y= Α37 X= Y= Α38 X= Y= Α39 X= Y= Α4 X= Y= Α41 X= Y= Α42 X= Y= Α43 X= Y= Α44 X= Y= Α45 X= Y= Α46 X= Y= Α47 X= Y= Α48 X= Y= Α49 X= Y= Α5 X= Y= Α51 X= Y= Α52 X= Y= Α53 X= Y= Α54 X= Y= Α55 X= Y= Α56 X= Y= Α57 X= Y= Α58 X= Y= Α59 X= Y= Α6 X= Y= Α61 X= Y= Α62 X= Y= Α63 X= Y= Α64 X= Y= Α65 X= Y= Α66 X= Y= Α67 X= Y= Α68 X= Y= Α69 X= Y= Α7 X= Y= Α71 X= Y= Α72 X= Y= Α73 X= Y= Α74 X= Y= Α75 X= Y= Α76 X= Y= Α77 X= Y= Α78 X= Y= Α79 X= Y=

6 Α8 X= Y= Α81 X= Y= και ορίζεται από τις περιοχές: το σημείο Α1 θέση Βρυσούλα μεταξύ Ασφάκας και Περιβλέπτου, από εκεί ακολουθεί τον λάκκο μέχρι το σημείο Α3 όπου και η Γεφυρα Μελά στην εθνική οδό Ιωαννίνων Κονίτσης, συνεχίζει μέχρι το σημείο Α5, όπου κείται η τάφρος της Λαψίστας. Από το σημείο Α5 ακολουθεί την τάφρο στα σημεία Α6,Α7, Α8, Α9 (όπου κείται και γέφυρα επί της Εθνικής οδού Ιωαννίνων Κονίτσης), Α1, Α11 έως το σημείο Α12, όπου από εκεί ακολουθεί τα όρια των αναδασμών Ελεούσας, Κρύας, Περάματος μέχρι το σημείο Α27, και έπειτα ακολουθεί τα όρια του βιολογικού σταθμού (Α28, Α29), ο οποίος περιλαμβάνεται στον Δήμο Ιωαννιτών, και συνεχίζει μέχρι το σημείο Α37 (τέλος των ορίων του αναδασμού), έπειτα ακολουθεί την οδό που βρίσκεται βορειοανατολικά της περιφράξεως του αεροδρομίου, μέχρι το σημείο Α38, από εκεί συνεχίζει νοτιοδυτικά μέχρι το σημείο Α39 (διασταύρωση οδού Αμβρακίας με εθνική οδό Ιωαννίνων Κονίτσης), καταλείποντας τις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου στο Δήμο Ιωαννιτών, ακολουθεί την οδό Αμβρακίας μέχρι το σημείο Α4 όπου είναι η διασταύρωση των οδών Αμβρακίας και Εθνικής οδού Ιωαννίνων Ηγουμενίτσας, από εκεί ακολουθεί την περιφερειακή οδό μέχρι το σημείο Α46, από εκεί ακολουθεί τάφρο μέχρι το σημείο Α47, στρίβει νοτιοδυτικά μέχρι το σημείο Α48 (βλαχόστρατα), από εκεί ακολουθεί τη βλαχόστρατα μέχρι το σημείο Α49 και από εκεί παρά των ορίων ιδιοκτησιών Βουνοπλαγιάς φτάνει στο σημείο Α51 όπου οι πρόποδες του Στραβόλακκου, τον οποίο ακολουθεί μέχρι το σημείο Α54 (αγρός Παπανικόλα), από εκεί και παρά τον λαιμό του λόφου Κυραλέξη φτάνει μέχρι το σημείο Α6 (αγρός Ζαγόρου), συνεχίζει νότια μέχρι το ύψωμα στη θέση Μαυρόπουλο, στρίβει δυτικά μέχρι το σημείο Α68 θέση Μακρύκαμπος, συνεχίζει νότια μέχρι το σημείο Α71 θέση Άγιος Ιωάννης, στρίβει ανατολικά παρά τη θέση Γραβός μέχρι το σημείο Α77 και από εκεί νοτιοανατολικά τερματίζει στο σημείο Α81 θέση Μέγας Λάκκος. Δύο μέλη της ως άνω Επιτροπής, ήτοι οι: 1) Δημήτριος Γκαραλέας, Αντιδήμαρχος Ζίτσας και 2) Σοφία Κυριακίδου Νερατζά, Υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δ. Ζίτσας του κλάδου ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών μειοψήφησαν, εμμένοντας στις αρχικές τους θέσεις ως προς τα όρια στη θέση του Λατομείου των Μαρμάρων (Λατομείο Λέφα) και ζητώντας αυτά να καθοριστούν σύμφωνα με τις κάτωθι συντεταγμένες, ήτοι από το σημείο Α57 ως το σημείο Α6 του επισυναπτόμενου χάρτητοπογραφικού διαγράμματος να οριστούν ως εξής: ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ A57 X= Y= Z1 X= Y= Z2 X= Y= Z3 X= Y= Z4 X= Y= Z5 X= Y= Z6 X= Y= Z7 X= Y= Z8 X= Y= Z9 X= Y= Z1 X= Y= A6 X= Y=

7 7 Σε βεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται νόμιμα όπως ακολουθεί. Η Πρόεδρος Τα μέλη Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω εισηγούμαι: Την αποδοχή της με αριθ. 57/ Έκθεσης Καθορισμού Διοικητικών Ορίων, μεταξύ των Δήμων Ιωαννιτών και Ζίτσας Ν. Ιωαννίνων». Ακολούθησε παρουσίαση μέσω συσκευής βιντεοπροβολέα (projector) των προτεινόμενων, από την ανωτέρω επιτροπή, ορίων και στη συνέχεια τοποθέτηση των Δημοτικών Συμβούλων καθώς και του νεοεκλεγέντα Δημάρχου κ. Πλιάκου Μιχαήλ και των επικεφαλής των παρατάξεων που θα εκπροσωπούνται στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας. Ύστερα από τις τοποθετήσεις αυτές και την σχετική επεξεργασία των στοιχείων που παρατέθηκαν, το Δημοτικό Συμβούλιο, με την σύμφωνη γνώμη και των παρευρισκομένων επικεφαλής των παρατάξεων του νέου Δημοτικού Συμβουλίου Ζίτσας, (η θητεία του οποίου αρχίζει από ), φάνηκε να καταλήγει ομόφωνα στην άσκηση προσφυγής κατά της έκθεσης της επιτροπής καθορισμού Διοικητικών Ορίων, μεταξύ των Δήμων Ιωαννιτών και Ζίτσας Ν. Ιωαννίνων και στην χορήγηση εξουσιοδότησης στον Δήμαρχο κ. Ρογκότη Δημήτριο για να προβεί στις ενέργειες που απαιτούνται ώστε να διεκδικηθεί η αλλαγή των μεταξύ των ορίων στις εξής θέσεις: 1. Στο ακίνητο όπου βρίσκεται εγκατεστημένος ο βιολογικός καθαρισμός Ιωαννίνων, ώστε να εφαρμοστεί το όριο του αναδασμού Ελεούσας. 2. Στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων, ώστε να προσαρμοστεί με τα όρια του Γ.Π.Σ. του πρώην Δήμου Πασσαρώνος. 3. Στα όρια της Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς με την Τ.Κ. Μαρμάρων του Δήμου Ιωαννιτών από τον οικισμό Ολυμπιάδα και νότια, ώστε να ακολουθήσει το όριο του Γ.Π.Σ. του πρώην Δήμου Πασσαρώνος, μέχρι να συναντήσει το όριο του πρώην Δήμου Μπιζανίου. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση την 57/ Έκθεση της επιτροπής και τις σχετικές τοποθετήσεις ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α.Την άσκηση προσφυγής κατά της με αριθ. 57/ έκθεσης της επιτροπής Καθορισμού Διοικητικών Ορίων, μεταξύ των Δήμων Ιωαννιτών και Ζίτσας Ν. Ιωαννίνων, ώστε να διεκδικηθεί η αλλαγή των μεταξύ των ορίων, στις εξής θέσεις: 1. Στο ακίνητο όπου βρίσκεται εγκατεστημένος ο βιολογικός καθαρισμός Ιωαννίνων, ώστε να εφαρμοστεί το όριο του αναδασμού Ελεούσας. 2. Στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων, ώστε να προσαρμοστεί με τα όρια του Γ.Π.Σ. του πρώην Δήμου Πασσαρώνος. 3. Στα όρια της Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς με την Τ.Κ. Μαρμάρων του Δήμου Ιωαννιτών από τον οικισμό Ολυμπιάδα και νότια, ώστε να ακολουθήσει το όριο του Γ.Π.Σ. του πρώην Δήμου Πασσαρώνος, μέχρι να συναντήσει το όριο του πρώην Δήμου Μπιζανίου. Β. Την χορήγηση εξουσιοδότησης στον Δήμαρχο κ. Ρογκότη Δημήτριο για να προβεί στις ενέργειες που απαιτούνται για την κατάθεση της παραπάνω προσφυγής. H Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 175/214. Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. Τ.Υ. ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

8 Ακριβές Απόσπασμα Μ.Ε.Δ. 8 ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Υπηρεσιακός Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 5/11-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 266 Απόσπασµα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ Από το πρακτικό της 17 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 213/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 20716/26-11-2014

Αρ. Απόφασης: 213/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 20716/26-11-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 75/2011-22/3/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 75/2011-22/3/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 75/2011-22/3/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων,

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΩΗΡ-361. Ελληνική

ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΩΗΡ-361. Ελληνική 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. 61 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Λεβιδίου σε συμμόρφωση της 440/2005 απόφασης Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης.

Διαβάστε περισσότερα

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Περιήλθε στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Αττικής καταγγελία της εταιρείας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 11/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 249 25 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4030 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 34/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 34/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

εκλογή µελών των συλλογικών οργάνων των ήµων ( ηµοτική Περίοδος: 1 η Σεπτεµβρίου 2014-31 η Αυγούστου 2019)

εκλογή µελών των συλλογικών οργάνων των ήµων ( ηµοτική Περίοδος: 1 η Σεπτεµβρίου 2014-31 η Αυγούστου 2019) Ελληνική Α Α: 7Ν27Ν-ΡΒΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 30565 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2011 1 Το παρόν Σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών εκπονήθηκε από ομάδα επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Σπάτα, 03.02.2015

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Σπάτα, 03.02.2015 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ ΑΤ Ι Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Γραφείο Δημάρχου Ταχ. Δ/νση : B.Παύλου & Δημάρχου Χρ. Μπέκα Σπάτα Ταχ. Κώδικας: 190 04 Τηλέφωνο : 213-2007300 FAX : 210 6633311

Διαβάστε περισσότερα

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, ευρισκόμενο σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω, ημερήσιας διάταξης, θέμα:

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, ευρισκόμενο σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω, ημερήσιας διάταξης, θέμα: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ.14/20-12-2012 Πρακτικό Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (άρθρο 113 Ν 3852/2010 και αριθμ. 282/2010 ανακήρυξη του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, η οποία διορθώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ:. Δημόσια πρόσκληση για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή της ΔΕΥΑΜΒ, βάσει του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της επιχείρησης. Βόλος, 18/07/2013 Μετά από την έγκριση και δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1131 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 114 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3463 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 02/2015 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 02/2015 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΔΡΑ: ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθ. Αποφ. 48/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 02/2015 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

α) Επιμερισμός ποσοστών επί του συνόλου των υπαλλήλων:

α) Επιμερισμός ποσοστών επί του συνόλου των υπαλλήλων: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 of 13 12/2/2008 11:17 πμ

1 of 13 12/2/2008 11:17 πμ 1 of 13 12/2/2008 1117 πμ Εκτύπωση Αποθήκευση ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (intracom IT servises) Ν 2971/2001 Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 6 ΦΕΚ Α` 285/19.12.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ Η πράξη αναλογισµού αποτελεί µέρος της διαδικασίας απαλλοτρίωσης των τµηµάτων οικοπέδων, που ρυµοτοµούνται µε την εφαρµογή του ισχύοντος ρυµοτοµικού σχεδίου, που

Διαβάστε περισσότερα

2. Την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα" (ΦΕΚ Α' 137).

2. Την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ Α' 137). Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84) : Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 12/2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 12/2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 1/7/2011 Αριθ. Πρωτ. : 7823

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Α Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί - Εγκαταλελειµµένοι οικισµοί και Βιώσιµη ανάπτυξη

Κεφάλαιο Α Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί - Εγκαταλελειµµένοι οικισµοί και Βιώσιµη ανάπτυξη ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ» Κεφάλαιο Α Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5085 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160 8 Αυγούστου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4281 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονο μίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα