Έγγραφο συνόδου. σχετικά με τη γεωργία της ΕΕ και το διεθνές εμπόριο (2010/2110 (INI)) Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έγγραφο συνόδου. σχετικά με τη γεωργία της ΕΕ και το διεθνές εμπόριο (2010/2110 (INI)) Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου A7-0030/2011 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τη γεωργία της ΕΕ και το διεθνές εμπόριο (2010/2110 (INI)) Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Εισηγητής: Γεώργιος Παπαστάμκος Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου (*) Συνδεδεμένη επιτροπή Άρθρο 50 του Κανονισμού

2 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη γεωργία της ΕΕ και το διεθνές εμπόριο (2010/2110 (INI)) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη το Μέρος Τρίτο, Τίτλος III και το Μέρος Πέμπτο, Τίτλοι II και V της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), έχοντας υπόψη τις αρχές που ορίζονται στο άρθρο 13 της ΣΛΕΕ σχετικά με τις απαιτήσεις καλής διαβίωσης των ζώων, έχοντας υπόψη τις συμφωνίες ΠΟΕ, και συγκεκριμένα τη συμφωνία για τη γεωργία η οποία αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης κατά τη διάρκεια του Γύρου της Ουρουγουάης και άρχισε να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 1995, έχοντας υπόψη τη Δήλωση που εγκρίθηκε κατά την τέταρτη Υπουργική Διάσκεψη στη Ντόχα από 9 έως 14 Νοεμβρίου 2001, την Απόφαση που εγκρίθηκε από το Γενικό Συμβούλιο του ΠΟΕ την 1η Αυγούστου 2004 και τη Δήλωση που εγκρίθηκε κατά την έκτη Υπουργική Διάσκεψη στο Χονγκ Κονγκ από 13 έως18 Δεκεμβρίου 2005, έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Απριλίου 2006 σχετικά με την αξιολόγηση του Γύρου της Ντόχα μετά την Υπουργική Διάσκεψη του ΠΟΕ στο Χονγκ-Κονγκ 1, έχοντας υπόψη το αναθεωρημένο σχέδιο όρων για τη γεωργία που διανεμήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2008 από τον πρόεδρο των διαπραγματεύσεων για τη γεωργία του ΠΟΕ, έχοντας υπόψη το Μνημόνιο Κατανόησης της 15ης Μαΐου 2009 μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εισαγωγή βοείου κρέατος από ζώα στα οποία έχουν χορηγηθεί ορισμένες αυξητικές ορμόνες και τους αυξημένους δασμούς που επιβάλλονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ορισμένα προϊόντα προέλευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας υπόψη την αμοιβαία αποδεκτή λύση που επετεύχθη στις 15 Ιουλίου 2009 μεταξύ Καναδά και Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαφορά «Ευρωπαϊκές Κοινότητες Μέτρα για την έγκριση και τη διάθεση βιοτεχνολογικών προϊόντων στην αγορά», έχοντας υπόψη τη συμφωνία που μονογραφήθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2009 μεταξύ της ΕΕ και των Λατινοαμερικανικών χωρών θέτοντας τις προϋποθέσεις για την τελική επίλυση των εκκρεμουσών διαφορών όσον αφορά το καθεστώς εισαγωγής μπανάνας της ΕΕ (Συμφωνία της Γενεύης), έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Δεκεμβρίου 2009, σχετικά με τις 1 ΕΕ C 293E, της , σ. 155.

3 προοπτικές για την Αναπτυξιακή Ατζέντα της Ντόχα (DDA) μετά την Έβδομη Υπουργική Διάσκεψη του ΠΟΕ 2, έχοντας υπόψη την περάτωση, στις 17 Δεκεμβρίου 2009, των διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και του Μαρόκου σχετικά με τη συμφωνία για τα μέτρα ελευθέρωσης των συναλλαγών για τα γεωργικά και αλιευτικά προϊόντα, έχοντας υπόψη την περάτωση, την 1η Μαρτίου 2010, των διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ, του Περού και της Κολομβίας σχετικά με την υπογραφή Πολυμερούς Συμφωνίας, έχοντας υπόψη την αμοιβαία αποδεκτή λύση που επετεύχθη στις 18 Μαρτίου 2010 μεταξύ της Δημοκρατίας της Αργεντινής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαφορά «Ευρωπαϊκές Κοινότητες - Μέτρα για την έγκριση και διάθεση βιοτεχνολογικών προϊόντων στην αγορά», έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Μαρτίου 2010 σχετικά με «την πολιτική ποιότητας των γεωργικών προϊόντων: ποια στρατηγική πρέπει να ακολουθηθεί;» 3, έχοντας υπόψη την περάτωση, στις 19 Μαΐου 2010, των διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και της Κεντρικής Αμερικής σχετικά με τον εμπορικό πυλώνα της Συμφωνίας Σύνδεσης, έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Ιουλίου 2010 σχετικά με το μέλλον της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής μετά το , έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της Νότιας Κορέας που υπεγράφη στις 6 Οκτωβρίου 2010, έχοντας υπόψη τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΕΕ και της Mercosur για μια Συμφωνία Σύνδεσης, έχοντας υπόψη τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά για μια Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία, έχοντας υπόψη τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΕΕ και της Ινδίας για μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών, έχοντας υπόψη τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας για μια συμφωνία σύνδεσης, έχοντας υπόψη τη μελέτη του με τίτλο «Επανεκτίμηση των γεωργικών διαπραγματεύσεων του ΠΟΕ μετά την αποτυχία των συνομιλιών του 2008», του Ιουνίου 2009, έχοντας υπόψη τον οδηγό με τίτλο «Γεωγραφικές ενδείξεις και συμφωνία TRIPs: 10 χρόνια μετά. Χάρτης πορείας για κατόχους γεωγραφικής ένδειξης της ΕΕ προκειμένου να προστατευθούν σε άλλες χώρες μέλη του ΠΟΕ», ο οποίος 2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2009) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA-PROV(2010) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA-PROV(2010)0286.

4 εκπονήθηκε κατά παραγγελία της Επιτροπής, έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής της 15ης Σεπτεμβρίου 2010 για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (COM (2010)0484), έχοντας υπόψη το θέμα της εξαίρεσης από τους τελωνειακούς δασμούς κατά την εισαγωγή στην Ένωση προϊόντων του Πακιστάν, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 1 της πρότασης Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων έκτακτης ανάγκης στο Πακιστάν (COM(2010)552), έχοντας υπόψη τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών, έχοντας υπόψη το άρθρο 208 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του, έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και της Επιτροπής Ανάπτυξης (Α7-0030/2011), A. εκτιμώντας ότι η ΕΕ παραμένει μακράν ο μεγαλύτερος εισαγωγέας γεωργικών προϊόντων παγκοσμίως, με τις εισαγωγές να έχουν σχεδόν διπλασιασθεί σε αξία κατά την τελευταία δεκαετία και τώρα να αντιστοιχούν στο 20% περίπου των παγκόσμιων εισαγωγών, B. εκτιμώντας ότι το μερίδιο της ΕΕ στις παγκόσμιες γεωργικές εξαγωγές συρρικνώνεται λόγω της ταχύτερης ανάπτυξης άλλων καίριων εμπορικών εταίρων στον τομέα των αγροτικών προϊόντων ότι τα τελικά προϊόντα αντιστοιχούσαν στο 68% της αξίας των εξαγωγών της ΕΕ κατά την περίοδο , ενώ τα ενδιάμεσα προϊόντα και τα βασικά προϊόντα αντιπροσώπευαν το 23% και το 9% αντιστοίχως ότι επιπλέον το επίπεδο των τιμών της παγκόσμιας αγοράς συμβάλλει στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ΕΕ για την εξαγωγή των προϊόντων της, δεδομένου ότι, εν γένει, οι τιμές είναι χαμηλές ενώ η Ένωση έχει υψηλότερο κόστος παραγωγής, Γ. εκτιμώντας ότι το εμπορικό έλλειμμα αγροτικών προϊόντων της ΕΕ σημείωσε ρεκόρ φθάνοντας τα 7 δισεκατομμύρια ευρώ το 2008 ότι το εμπορικό έλλειμμα της ΕΕ με την Mercosur, επί παραδείγματι, υπερδιπλασιάστηκε από το 2000 και οι εισαγωγές της ΕΕ γεωργικών προϊόντων από την Mercosur είναι τώρα αξίας 19 δισεκατομμυρίων ευρώ, έναντι του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ των εξαγωγών, Δ. εκτιμώντας ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος παγκόσμιος εισαγωγέας γεωργικών προϊόντων από τις αναπτυσσόμενες χώρες, με εισαγωγές μεγαλύτερες των εισαγωγών των ΗΠΑ, της Ιαπωνίας, του Καναδά, της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας από κοινού ότι περίπου το 71% των συνολικών γεωργικών εισαγωγών της ΕΕ προέρχεται από τις αναπτυσσόμενες χώρες, λόγω της πρωτοβουλίας Όλα

5 πλην Όπλων (EBA) για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ), του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ), και των Συμφωνιών Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης (ΣΟΕΣ), E. εκτιμώντας ότι το σχέδιο όρων του ΠΟΕ για τη γεωργία του 2008 θα απαιτήσει ακόμη μεγαλύτερες παραχωρήσεις από την ΕΕ σε σχέση με εκείνες που έχουν ορισθεί στην ήδη σημαντική προσφορά της ΕΕ τον Οκτώβριο του 2005, ΣΤ. εκτιμώντας ότι η εφαρμογή της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής (ΣΑΠ) στην γεωργία και το εμπόριο θα έχει επίσης αντίκτυπο στην εκπλήρωση των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας 1 (εξάλειψη της ακραίας φτώχειας και της πείνας) και 8 (παγκόσμια εταιρική σχέση για την ανάπτυξη), και μέσω διατάξεων για δικαιότερους εμπορικούς κανόνες και πρόσβαση στην αγορά Ζ. εκτιμώντας ότι η ΕΕ έχει ήδη μειώσει δραστικά την εγχώρια στήριξή της που στρεβλώνει το εμπόριο, σε αντίθεση με τους καίριους εμπορικούς εταίρους της, ιδιαίτερα τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες διατήρησαν και σε ορισμένες περιπτώσεις ενίσχυσαν τους σχετικούς μηχανισμούς τους στα πλαίσια του Γεωργικού Νόμου του 2008, H. εκτιμώντας ότι η ΕΕ έχει προβεί μονομερώς σε σημαντική μείωση των επιστροφών της κατά την εξαγωγή, με το μερίδιό τους στον προϋπολογισμό της ΚΓΠ να μειώνεται από το 29,5 % το 1993 στο 1,2 % μόνο το 2009, και με την αναλογία των επιστροφών κατά την εξαγωγή επί της αξίας των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων να πέφτει από το 25% το 1992 στο 0,9% μόνο το 2009 ότι ορισμένοι καίριοι εμπορικοί εταίροι εξακολουθούν να κάνουν χρήση σε μεγάλο βαθμό άλλων τύπων εξαγωγικών κινήτρων, Θ. εκτιμώντας ότι, στο πλαίσιο της διαφοράς για τις ορμόνες στα βοοειδή, οι ΗΠΑ εξακολουθούν να επιβάλλουν κυρώσεις στην ΕΕ και είχαν προαναγγείλει μάλιστα ότι θα εναλλάσσονταν οι κυρώσεις αυτές ώστε να καλύψουν άλλα γεωργικά προϊόντα της ΕΕ, προκειμένου να αυξηθούν οι επιπτώσεις τους (νομοθεσία «carousel») ότι στα πλαίσια του Μνημονίου Κατανόησης (ΜΚ) η ΕΕ χορηγεί μια μηδενική δασμολογική ποσόστωση εισαγωγής τόνων βοοειδών, Ι. εκτιμώντας ότι οι ΗΠΑ αμφισβήτησαν, στα πλαίσια του ΠΟΕ, τους κανόνες της ΕΕ για την υγιεινή και την εμπορία πουλερικών, ΙΑ. εκτιμώντας ότι μια αμοιβαία αποδεκτή λύση έχει επιτευχθεί με τον Καναδά και την Αργεντινή για τη «διαφορά των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών» ότι οι ΗΠΑ έχουν υποβάλει ένα γενικό αίτημα επιβολής αντιποίνων, ΙΒ. εκτιμώντας ότι η απόφαση της ομάδας του ΠΟΕ για τη ζάχαρη ήταν ένας από τους κύριους παράγοντες της μεταρρύθμισης του τομέα της ζάχαρης στην ΕΕ το 2006 και εξακολουθεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στο εμπόριο της ζάχαρης ότι η κοινή οργάνωση αγοράς της ζάχαρης τηρεί όλες τις εμπορικές υποχρεώσεις της ΕΕ ότι σε διάστημα τριών ετών η ΕΕ έχει μεταβληθεί από δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας ζάχαρης σε δεύτερο μεγαλύτερο καθαρό εισαγωγέα, κυρίως προς όφελος αναπτυσσομένων χωρών (ΛΑΧ και χώρες ΑΚΕ), ΙΓ. εκτιμώντας ότι η μεταρρύθμιση της ζάχαρης του 2006 έχει επιτύχει τους στόχους

6 της αύξησης της ανταγωνιστικότητας, της μείωσης των τιμών της ζάχαρης και της ελάττωσης της ποσόστωσης της παραγωγής ζάχαρης κατά 30 % περίπου ότι, ωστόσο, έχει οδηγήσει στο κλείσιμο 83 εργοστασίων σε σύνολο 189 στην Ευρώπη των 27, στην απώλεια τουλάχιστον άμεσων απασχολήσεων στις αγροτικές περιοχές, και στην παύση της καλλιέργειας ζαχαροτεύτλου για περίπου αγρότες, ΙΔ. εκτιμώντας ότι η παγκόσμια αγορά ζάχαρης είναι μια από τις πλέον ασταθείς αγορές βασικών γεωργικών προϊόντων και κυριαρχείται από μια χώρα (Βραζιλία) ότι η παραγωγή ζάχαρης της ΕΕ αποτελεί αξιόπιστη πηγή εφοδιασμού στην παγκόσμια αγορά και εξασφαλίζει τον τακτικό εσωτερικό εφοδιασμό των ευρωπαίων χρηστών με ποιοτικά και βιώσιμα προϊόντα, ΙΕ. εκτιμώντας ότι η ΕΕ προωθεί την αειφόρο παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας, μέσω προϋποθέσεων που θα εφαρμοσθούν έως τα τέλη του 2010 ότι η ΕΕ εισάγει ήδη άνω του 25% της κατανάλωσής της σε καύσιμα βιοαιθανόλης, εξαιρουμένης της βιοαιθανόλης που εισάγεται υπό μορφή μειγμάτων με στόχο την παράκαμψη των εισαγωγικών δασμών ότι η Επιτροπή χρειάζεται να εξασφαλίσει ότι θα υπάρξει ισορροπία μεταξύ της εσωτερικής παραγωγής βιοαιθανόλης και των εισαγωγών, σύμφωνα με το Άρθρο 23, παράγραφος 5, εδάφιο α) της Οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Οδηγία 2009/28/ΕΚ 5 ), ΙΣΤ. εκτιμώντας ότι η 4η Σύνοδος της Διάσκεψης των Μερών στη Σύμβαση Πλαίσιο του ΠΟΥ για τον έλεγχο του Καπνού θα πραγματοποιηθεί το Νοέμβριο του 2010 ότι έχουν ξεκινήσει δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με την πιθανή αναθεώρηση της Οδηγίας για τα προϊόντα καπνού(οδηγία 2001/37/ΕΚ 6 ) ότι ορισμένα μέλη του ΠΟΕ έχουν θίξει το θέμα της συμμόρφωσης προς την Συμφωνία για τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο του Καναδικού σχεδίου Νόμου C-32, ο οποίος βασικά οδηγεί στην απαγόρευση όλων των προϊόντων καπνού με παραδοσιακό χαρμάνι, εκτός από εκείνα που χρησιμοποιούν μόνον τον καπνό Virginia, την μόνη ποικιλία που παράγεται στον Καναδά και χρησιμοποιείται στην παρασκευή καναδικών προϊόντων καπνού, ΙΖ. εκτιμώντας ότι η ΕΕ, στο πλαίσιο των διεθνών εμπορικών συμφωνιών, πρέπει να μεριμνά για τη διασφάλιση ισορροπίας μεταξύ της ελευθέρωσης της αγοράς και της προστασίας των τομέων της οικονομίας αφενός, και των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των καταναλωτών, αφετέρου, ΙΗ. εκτιμώντας ότι οι εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ με τις τρίτες χώρες πρέπει να προστατεύουν τους ευρωπαϊκούς τομείς παραγωγής που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, ειδικότερα τους τομείς των οπωροκηπευτικών, της κτηνοτροφίας και των δημητριακών, τα εισοδήματα των οποίων μειώθηκαν σημαντικά, παρέχοντας συγχρόνως στους τομείς αυτούς πραγματικές ευκαιρίες εξαγωγών, ΙΘ. εκτιμώντας ότι η σύναψη διεθνών εμπορικών συμφωνιών εκ μέρους της ΕΕ δεν θα πρέπει να έχει αρνητικές επιπτώσεις σε τοπικές μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις που συμβάλλουν σημαντικά στην επισιτιστική ασφάλεια των περιφερειών τους, 5 ΕΕ L 140 της , σ ΕΕ L 194 της , σ. 26.

7 Κ. εκτιμώντας ότι η ΕΕ, όταν συνάπτει διεθνείς εμπορικές συμφωνίες, πρέπει να επιδιώκει να εξασφαλίσει τον καλύτερο έλεγχο της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων, ΚΑ. εκτιμώντας ότι απαιτείται η έγκριση του Κοινοβουλίου για τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών που διαπραγματεύεται η Επιτροπή, Συνοχή μεταξύ της αγροτικής και της κοινής εμπορικής πολιτικής της ΕΕ 1. θεωρεί ότι ο αγροτικός τομέας της ΕΕ έχει καθαρή προστιθέμενη αξία για την ευρωπαϊκή οικονομία και έναν αποφασιστικό ρόλο να διαδραματίσει στα πλαίσια της στρατηγικής της ΕΕ για το 2020 προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπη η ΕΕ υπογραμμίζει την ανάγκη να εξασφαλισθεί η συνοχή μεταξύ των πολιτικών της ΕΕ στους τομείς της γεωργίας, του εμπορίου και της ανάπτυξης 2. τονίζει ότι η πολιτική εξωτερικού εμπορίου δεν θα πρέπει να θέτει σε κίνδυνο την ικανότητα της ΕΕ να διατηρήσει έναν ισχυρό γεωργικό τομέα και να εξασφαλίσει την επισιτιστική ασφάλεια μέσα σε ένα κλίμα αυξημένης αστάθειας της αγοράς καλεί την Επιτροπή να προστατεύσει, σε όλα τα φόρα, και ιδιαίτερα στον ΠΟΕ, τον πολυλειτουργικό ρόλο της γεωργίας της ΕΕ, συμπεριλαμβανόμενου του ζωτικού ρόλου που διαδραματίζει για τη δημιουργία απασχόλησης και τη διατήρηση της ζωτικότητας των αγροτικών ζωνών, καθώς και το ευρωπαϊκό πρότυπο γεωργικών προϊόντων διατροφής, το οποίο αποτελεί στρατηγική συνιστώσα της Ευρωπαϊκής οικονομίας 3. καταδικάζει την προσέγγιση της Επιτροπής, η οποία πολύ συχνά προβαίνει σε παραχωρήσεις στον τομέα της γεωργίας για να αποκτήσει μεγαλύτερη πρόσβαση στην αγορά τρίτων χωρών για βιομηχανικά προϊόντα και υπηρεσίες καλεί την Επιτροπή να σταματήσει να δίνει το προβάδισμα στα συμφέροντα του τομέα της βιομηχανίας και των υπηρεσιών σε βάρος των συμφερόντων του γεωργικού τομέα 4. καλεί την Επιτροπή να προτείνει μια προσέγγιση που θα επιτυγχάνει την ισορροπία μεταξύ εγχώριας παραγωγής και εισαγωγών, λαμβάνοντας υπόψη, για κάθε αγροτικό τομέα, την ανάπτυξη πολυμερών και διμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων, καθώς επίσης τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα της ΕΕ, τα πρότυπά της στον τομέα της καλής μεταχείρισης των ζώων και της ασφάλειας καθώς και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 5. τονίζει ότι, σε σχέση με τον γεωργικό τομέα, η Επιτροπή θα πρέπει να προβαίνει σε αξιολογήσεις του αντικτύπου οι οποίες πρέπει να δημοσιοποιούνται πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων όπως και οι προτεινόμενες επικαιροποιήσεις ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι νέες θέσεις που προκύπτουν από τις διαπραγματεύσεις τονίζει την ανάγκη για ορθή και διαφανή διαδικασία διαβούλευσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, ιδίως στο Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή υπενθυμίζει ότι στην Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της Νοτίου Κορέας συμπεριλήφθηκε ένα εγχώριο γνωμοδοτικό συμβούλιο και επισημαίνει ότι αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει προηγούμενο για την συμμετοχή των ενδιαφερομένων και εμπλεκομένων μερών σε μελλοντικές

8 εμπορικές συμφωνίες 6. υπογραμμίζει ότι στις εκτιμήσεις του αντικτύπου πρέπει να εξετάζονται οι ιδιαιτερότητες κάθε προϊόντος, επί παραδείγματι, της αγοράς βοείου κρέατος, λαμβάνοντας υπόψη τον κατακερματισμό της αγοράς τονίζει το γεγονός ότι οι προηγούμενες εκτιμήσεις του αντικτύπου έχουν παραγάγει μόνο συνολικά στοιχεία παρακινεί, κατά συνέπεια, την Επιτροπή να παράσχει λεπτομερείς εκτιμήσεις του αντικτύπου λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις σε συγκεκριμένα τμήματα της αγοράς που προκύπτουν από το άνοιγμα των γεωργικών αγορών της ΕΕ στον εμπορικό συνασπισμό της Mercosur 7. φρονεί ότι δεν θα έπρεπε να λαμβάνονται αποφάσεις για περαιτέρω άνοιγμα της αγοράς της ΕΕ σε εισαγωγές γεωργικών προϊόντων, χωρίς να διασφαλίζεται η δυνατότητα αποζημίωσης των γεωργών της ΕΕ για τις απώλειές τους 8. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η χρηματική αποζημίωση δεν μπορεί να αντισταθμίσει τις αρνητικές επιπτώσεις της παύσης της γεωργικής παραγωγής της ΕΕ, η οποία εγγυάται την επισιτιστική ασφάλεια και την ποιότητα των τροφίμων, είναι απαραίτητη για την ευημερία των αγροτικών περιοχών της ΕΕ και την προστασία του αγροτικού τοπίου από τον κίνδυνο της εγκατάλειψης της γης και της πληθυσμιακής συρρίκνωσης των αγροτικών περιοχών τονίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη να διατηρηθούν οι απαραίτητες συνθήκες ώστε οι αγρότες της ΕΕ να εξακολουθήσουν να έχουν βιώσιμη απασχόληση και να λαμβάνουν ένα δίκαιο εισόδημα σε όλα τα κράτη μέλη, ανοίγοντας το δρόμο για την αναζωογόνηση της γεωργίας στην Ευρώπη, υπό το φως του κεντρικού ρόλου που διαδραματίζει η ΚΓΠ στο πλαίσιο της ΕΕ 9. υπενθυμίζει ότι οι παραγωγοί της ΕΕ υποχρεούνται να ανταποκριθούν στα αυστηρότερα δυνατά πρότυπα από άποψη ποιότητας, υγιεινής προϊόντος, μεθόδων αειφόρου παραγωγής, υγείας των φυτών, υγείας και καλής μεταχείρισης των ζώων, ιχνηλασιμότητας, ελέγχου καταλοίπων φυτοφαρμάκων, κτηνιατρικών φαρμάκων και προσθέτων 10. πιστεύει ακράδαντα ότι οι μέθοδοι παραγωγής των τρίτων χωρών για εξαγωγές στην ΕΕ θα πρέπει να παρέχουν στους ευρωπαίους καταναλωτές τις ίδιες εγγυήσεις στον τομέα της υγείας, της ασφάλειας των τροφίμων, της καλής μεταχείρισης των ζώων, της βιώσιμης ανάπτυξης καθώς και ελάχιστα κοινωνικά πρότυπα όπως εκείνα που απαιτούνται από τους παραγωγούς της ΕΕ υπογραμμίζει ότι αυτή είναι η μόνη οδός προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι οι ευρωπαίοι παραγωγοί θα μπορούν να ανταγωνισθούν επί ίσοις όροις τις τρίτες χώρες, και επιμένει στην ανάγκη για αυστηρότερους εισαγωγικούς ελέγχους στα σύνορα και την ενίσχυση των ελέγχων στις συνθήκες παραγωγής και εμπορίας που πραγματοποιούνται από το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση προς τα πρότυπα της ΕΕ 11. τονίζει την ανάγκη, σε σχέση με τις εισαγωγές, για αυστηρή συμμόρφωση στους κανόνες καταγωγής και στους μηχανισμούς για την πρόληψη του τριγωνικού εμπορίου 12. παροτρύνει την Επιτροπή να προωθήσει με πνεύμα πρωτοβουλίας τα επιθετικά συμφέροντα της ΕΕ στον τομέα της γεωργίας και να διευκολύνει την πρόσβαση

9 στις αγορές των τρίτων χωρών για τα ευρωπαϊκά προϊόντα, δεδομένου του ευρέος εξαγωγικού δυναμικού και του δυναμικού σταθεροποίησης των διεθνών αγορών που διαθέτουν τα υψηλής ποιότητας γεωργικά είδη διατροφής της ΕΕ υπογραμμίζει, μεταξύ άλλων, την ανάγκη ενίσχυσης των προγραμμάτων προώθησης, και μέσω της αύξησης στο ποσοστό συγχρηματοδότησης της ΕΕ επισημαίνει ότι τα μέτρα αυτά είναι συμβατά με τον ΠΟΕ, εφόσον εμπίπτουν στο «πράσινο κουτί» 13. διαπιστώνει ότι οι άκρως απόκεντρες περιφέρειες (ΑΑΠ) αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του εδάφους της Ένωσης και εφαρμόζεται σε αυτές το σύνολο των εμπορικών συμφωνιών υπογραμμίζει ότι οι χαμηλότεροι τελωνειακοί δασμοί συνιστούν απειλή για τις εύθραυστες οικονομίες των ΑΑΠ, οι οποίες βασίζονται κυρίως στη γεωργία και την παραγωγή προϊόντων παρόμοιων με εκείνα που παράγουν, μεταξύ άλλων, οι χώρες εταίροι της Λατινικής Αμερικής υπενθυμίζει ότι το άρθρο 349 της ΣΛΕΕ επιτρέπει την προσαρμογή των πολιτικών της ΕΕ στην ιδιαίτερη γεωγραφική και οικονομική πραγματικότητα των εν λόγω περιφερειών καλεί, ως εκ τούτου. την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των άκρως απόκεντρων περιφερειών στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, ώστε να μην υπονομευθεί η ανάπτυξή τους Η γεωργία στο πολυμερές εμπορικό σύστημα Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της Ντόχα (ΑΠΝ) 14. θεωρεί ότι, σε μια προσπάθεια να διασφαλίσει ένα επιτυχές αποτέλεσμα στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της Ντόχα, η ΕΕ προέβη σε μια εξαιρετικά γενναιόδωρη προσφορά, η οποία δεν μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω, για τη γεωργία, αλλά ότι δεν ανταποδόθηκε μέχρι σήμερα με ισοδύναμο επίπεδο φιλοδοξίας από άλλες ανεπτυγμένες και προηγμένες αναπτυσσόμενες χώρες 15. υπενθυμίζει ότι η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ το 2003 και ο έλεγχος υγείας της ΚΓΠ το 2008 απέδειξαν τη σοβαρότητα των δεσμεύσεων της ΕΕ για μεταρρύθμιση προλαμβάνοντας τα πιθανά αποτελέσματα του Γύρου της Ντόχα, ενώ ισοδύναμες παραχωρήσεις αναμένονται ακόμα από τους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ 16. καλεί την Επιτροπή να συμμορφωθεί αυστηρά στη διαπραγματευτική της εντολή που έλαβε από το Συμβούλιο, η οποία ορίζει ως το όριο της δράσης της την πλέον πρόσφατη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ, υπό την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλισθούν ισοδύναμες παραχωρήσεις από τους εμπορικούς της εταίρους της ζητεί να αποφύγει να υποβάλει οιεσδήποτε προτάσεις που θα προκαθόριζαν τις αποφάσεις για το μέλλον της ΚΓΠ μετά το τονίζει το ρόλο των παραμέτρων μη εμπορικού χαρακτήρα στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της Ντόχα. είναι της άποψης ότι, στις διαπραγματεύσεις του γεωργικού τομέα, θα πρέπει να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ της οικονομικής διάστασης του εμπορίου και των μη οικονομικών αξιών, όπως κοινωνικές αξίες, περιβαλλοντικές ανησυχίες, ανθρώπινη υγεία και υγεία και καλή μεταχείριση των ζώων 18. εκφράζει την απογοήτευσή του για την απουσία προόδου όσον αφορά την σύσταση πολυμερούς μητρώου για τα κρασιά και τα οινοπνευματώδη ποτά καθώς

10 και για την επέκταση της προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων σε όλα τα αγροτικά προϊόντα υπενθυμίζει ότι τα στοιχεία αυτά αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για ένα ισορροπημένο αποτέλεσμα στις αγροτικές διαπραγματεύσεις εμμένει στην ανάγκη να προαχθούν περαιτέρω σε πολυμερές και διμερές επίπεδο οι κατευθυντήριες αρχές της ευρωπαϊκής πολιτικής σχετικά με την ποιότητα των γεωργικών προϊόντων 19. υπενθυμίζει ότι η ΕΕ έχει ήδη μειώσει σημαντικά την εγχώρια στήριξη που στρεβλώνει το εμπόριο και ζητεί να αναληφθούν σαφείς δεσμεύσεις προκειμένου να πράξουν το ίδιο οι άλλοι εμπορικοί εταίροι 20. υπενθυμίζει τη δέσμευση των μελών του ΠΟΕ κατά τη διάρκεια της υπουργικής διάσκεψης στο Χονγκ Κονγκ το 2005 για την κατάργηση όλων των μορφών εξαγωγικών επιδοτήσεων παράλληλα με την επιβολή πειθαρχιών σε όλα τα εξαγωγικά μέτρα με ισοδύναμο αποτέλεσμα, κυρίως δε εξαγωγικές πιστώσεις, γεωργικές κρατικές εμπορικές επιχειρήσεις και τη ρύθμιση της επισιτιστικής βοήθειας 21. θεωρεί ότι η γενική μείωση στους τελωνειακούς δασμούς θα πρέπει να αξιολογείται υπό το πρίσμα της προσφοράς της ΕΕ σχετικά με τους πυλώνες της εγχώριας στήριξης και του εξαγωγικού ανταγωνισμού, και θα πρέπει να εξαρτάται από τη δυνατότητα τήρησης της ειδικής ρήτρας διασφάλισης, από ειδική εξαίρεση από τους κανόνες απλοποίησης των δασμών και από επαρκή ευελιξία στον τύπο των δασμολογικών περικοπών και στον ορισμό των ευαίσθητων προϊόντων είναι της γνώμης ότι ο προτεινόμενος μηχανισμός για τον ορισμό των ευαίσθητων προϊόντων μοιραία υπονομεύεται από την υποχρέωση να επιτευχθεί μια σημαντική επέκταση των δασμολογικών ποσοστώσεων 22. τονίζει την ανάγκη τήρησης της αρχής της «ενιαίας δέσμευσης» στις διαπραγματεύσεις του ΠΟΕ για το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της Ντόχα επισημαίνει ότι, εδώ και αρκετό καιρό, οι διαπραγματεύσεις παρουσιάζουν την τάση να εστιάζουν σε περιορισμένο φάσμα τομέων διαπραγμάτευσης, συμπεριλαμβανομένης της γεωργίας, στην οποία η ΕΕ έχει μείζονα αμυντικά συμφέροντα, ενώ επιτυγχάνεται σχετικά μικρή πρόοδος σε άλλους τομείς διαπραγμάτευσης, πράγμα που απειλεί να υπονομεύσει τη διαπραγματευτική θέση της ΕΕ τονίζει, επιπλέον, ότι τούτο δυσκολεύει την αποτίμηση του Γύρου στο σύνολό του 23. επιβεβαιώνει εκ νέου ότι θα πρέπει δικαίως να επιτραπεί στις αναπτυσσόμενες χώρες να θεσπίσουν πολιτικές που δημιουργούν εγχώρια υπεραξία 24. υπογραμμίζει ότι η αστάθεια των τιμών έχει επιδεινώσει τα προβλήματα υποσιτισμού σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως παρατηρεί ο FAO, και ότι η ακόμη μεγαλύτερη ελευθέρωση του παγκόσμιου εμπορίου γεωργικών προϊόντων, η οποία ενθαρρύνθηκε από τις συμφωνίες του ΠΟΕ, δεν κατέστησε έως τώρα δυνατή την εξάλειψη της απειλής της πείνας στον κόσμο υπογραμμίζει ότι η ΕΕ οφείλει, μεταξύ άλλων, να συμβάλει στην παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια Επίλυση διαφορών στον ΠΟΕ 25. σημειώνει ότι η συμφωνία για το εμπόριο μπανάνας διευθετεί την επί 20 έτη

11 πλέον πολυσύνθετη από τεχνική άποψη, πολιτικά ευαίσθητη και σημαντική εμπορική διαφορά στα πλαίσια του ΠΟΕ, αποτελεί σημαντικό βήμα προς την εδραίωση ενός βάσει κανόνων πολυμερούς συστήματος εμπορικών συναλλαγών, και ταυτοχρόνως θα μπορούσε να συμβάλει αποφασιστικά στην επίλυση θεμάτων που σχετίζονται με τα τροπικά προϊόντα και τις προτιμήσεις στις διαπραγματεύσεις του ΠΟΕ 26. καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε η επίλυση της διαφοράς για τις ορμόνες στα βοοειδή να επιτρέψει την αναστολή των κυρώσεων σε βάρος των προϊόντων της ΕΕ, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι εισαγωγές βοείου κρέατος στην ΕΕ θα συμμορφώνονται στις απαιτήσεις της ΕΕ 27. θεωρεί, σε σχέση με τη διαφορά για τα «χλωριωμένα πουλερικά», ότι η εισαγωγή τέτοιων προϊόντων στην ΕΕ θα ήταν αντίθετη στο αίτημα της κοινής γνώμης της ΕΕ για ασφαλή προϊόντα, καθώς και στις ίδιες τις αρχές του ευρωπαϊκού προτύπου διατροφής 28. ζητεί από την Επιτροπή να υπερασπισθεί με δυναμισμό το καθεστώς της ΕΕ για τη χορήγηση άδειας και την εμπορία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών έναντι των προκλήσεων στα πλαίσια του ΠΟΕ Η γεωργία στις πλειονομερείς, διαπεριφερειακές και διμερείς εμπορικές σχέσεις 29. πιστεύει ότι η επίτευξη της ολοκλήρωσης των πολυμερών διαπραγματεύσεων πρέπει να συνιστά προτεραιότητα για την ΕΕ πιστεύει ότι οι διμερείς εμπορικές συμφωνίες πρέπει να συμπληρώνουν τις πολυμερείς διεργασίες μέσω του σεβασμού των ισότιμων συνθηκών εργασίας, των κοινών περιβαλλοντικών κανόνων και προτύπων ασφάλειας των τροφίμων που ισχύουν ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να αποφεύγουν την προώθηση αποκλειστικά προγραμμάτων βιώσιμης ανάπτυξης υπενθυμίζει ότι η ΕΕ έχει ουσιαστικά επιθετικά συμφέροντα στη γεωργία, ιδίως όσον αφορά τα υψηλής ποιότητας μεταποιημένα προϊόντα πιστεύει ότι οι διμερείς εμπορικές συμφωνίες με μείζονες εμπορικούς εταίρους μπορούν να προωθούν επιτυχώς τα εξαγωγικά συμφέροντα του τομέα των γεωργικών ειδών διατροφής της ΕΕ παρέχοντας ουσιαστικά οικονομικά οφέλη 30. ζητεί οι εισαγωγές γεωργικών προϊόντων στην ΕΕ να παρέχουν στους Ευρωπαίους καταναλωτές τις ίδιες εγγυήσεις από άποψη προστασίας των καταναλωτών, καλής μεταχείρισης των ζώων, προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και ελάχιστα κοινωνικά πρότυπα όπως εκείνα που παρέχονται από τις ευρωπαϊκές μεθόδους παραγωγής, και εφιστά την προσοχή στη σταθερή στάση του Κοινοβουλίου στο θέμα αυτό ζητεί, ωστόσο, από την Επιτροπή να συμπεριλάβει ρήτρες στις διμερείς εμπορικές συμφωνίες οι οποίες θα υποχρεώνουν τις τρίτες χώρες να πληρούν τις ίδιες υγειονομικές και φυτοϋγειονομικές προϋποθέσεις που απαιτούνται από τους Ευρωπαίους παραγωγούς θεωρεί ότι τέτοιες συμφωνίες θα πρέπει να προβλέπουν τουλάχιστον την συμμόρφωση προς διεθνείς υποχρεώσεις και πρότυπα 31. τονίζει ότι προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο της «διπλής πληρωμής» πρώτα σε διμερές και στη συνέχεια σε πολυμερές επίπεδο θα πρέπει να υποστηριχθεί η έννοια μιας «συμφωνίας ενιαίου προϋπολογισμού», βάσει της

12 οποίας οι παραχωρήσεις σε διμερείς συμφωνίες θα συνδέονται με το τελικό αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων της Ντόχα 32. τονίζει τη σημασία της αυστηρής εφαρμογής των προτιμησιακών κανόνων καταγωγής ζητεί την επανεξέταση όλων των εμπορικών προτιμήσεων τις οποίες έχει παράσχει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε κράτη με αναδυόμενες οικονομίες, τα οποία είναι μέλη της Ομάδας G φρονεί ότι θα πρέπει να θεσπισθούν περιορισμοί για την αποτροπή παράτυπων πρακτικών στο εμπόριο γεωργικών προϊόντων διατροφής, όπως το τριγωνικό εμπόριο, στο πλαίσιο του οποίου μια χώρα εξάγει την παραγωγή της στην ΕΕ, επωφελούμενη από τις προτιμήσεις πρόσβασης στην αγορά της ΕΕ και στη συνέχεια εξυπηρετεί τις δικές της ανάγκες, εισάγοντας τα προϊόντα από το εξωτερικό θεωρεί ότι, προκειμένου να προληφθούν παρατυπίες αυτού του είδους, οι παραχωρήσεις της ΕΕ όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά, τις οποίες προσφέρει η ΕΕ στο πλαίσιο εμπορικών συμφωνιών που συνάπτονται με τρίτες χώρες δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις πραγματικές παραγωγικές και εξαγωγικές ικανότητες των ενδιαφερόμενων χωρών 34. καλεί την Επιτροπή να υπερασπιστεί σθεναρά τη συμπερίληψη των γεωγραφικών ενδείξεων (ΓΕ) ως ένα ουσιώδες μέρος της εμπορικής συμφωνίας καταπολέμησης της παραποίησης (ACTA) εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, στο πλαίσιο εμπορικών διαπραγματεύσεων εν εξελίξει ή που ολοκληρώθηκαν πρόσφατα, μόνο ένας «συνοπτικός κατάλογος» των γεωγραφικών ενδείξεων της ΕΕ προστατεύεται από τους εμπορικούς μας εταίρους τονίζει ότι, σύμφωνα με τη στρατηγική «Η Ευρώπη στον κόσμο», οι διμερείς συμφωνίες οφείλουν να διασφαλίσουν ενισχυμένη διεθνή προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων μέσω διατάξεων του τύπου «ΠΟΕ+» τονίζει την ανάγκη για ορθή και διαφανή διαδικασία διαβούλευσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, ιδίως στο Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή 35. υπενθυμίζει ότι η Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών με την Νότιο Κορέα επέτρεψε την αναγνώριση σημαντικού αριθμού ΓΕ ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες προς αυτήν την κατεύθυνση σε μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες επισημαίνει ότι η προστασία και η αναγνώριση των ΓΕ σε τρίτες χώρες είναι δυνητικά τεράστιας αξίας για τον τομέα γεωργικών ειδών διατροφής της ΕΕ 36. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, η συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Νότιας Κορέας θα απαλλάξει τους εξαγωγείς της ΕΕ από την ετήσια δασμολογική επιβάρυνση ύψους 380 εκατομμυρίων ευρώ, με την κατάργηση των δασμών στο 99% των αγροτικών εξαγωγών της ΕΕ 37. ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι εμπορικές συμφωνίες δεν θα υπονομεύουν το σύστημα τιμών εισόδου της ΕΕ για τα οπωροκηπευτικά, ενώ θα διατηρούν τα υφιστάμενα χρονοδιαγράμματα εισαγωγών παροτρύνει, ωστόσο, την Επιτροπή να προβεί, το ταχύτερο δυνατό, στις απαραίτητες τροποποιήσεις προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργία του συστήματος 38. τονίζει, συγκεκριμένα, ότι το περίπλοκο σύστημα των τιμών εισόδου που εφαρμόζεται στις εισαγωγές τομάτας από το Μαρόκο δημιουργεί προβλήματα

13 καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να προβεί πάραυτα στις απαραίτητες τροποποιήσεις 39. εκφράζει τη σοβαρή του ανησυχία για τη συμφωνία ΕΕ-Μαρόκου τονίζει ότι, ενώ οι ευρωπαϊκές αγορές έχουν ανοίξει σχεδόν ολοκληρωτικά στις εισαγωγές από το Μαρόκο, εξακολουθεί να υπάρχει ποσόστωση στις εξαγωγές από την ΕΕ για ορισμένα αγροτικά προϊόντα, μεταξύ δε αυτών συμπεριλαμβάνονται σημαντικά προϊόντα όπως τα μηλοειδή 40. εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι κατά τις διαπραγματεύσεις του κεφαλαίου γεωργίας της συμφωνίας σύνδεσης με το Μαρόκο, δεν δόθηκαν εγγυήσεις όσον αφορά την τήρηση τόσο των προτιμησιακών εισαγωγικών ποσοστώσεων όσο και των τιμών εισόδου που εφαρμόζονται στις εξαγωγές του Μαρόκου 41. καλεί την Επιτροπή να τηρήσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει όσον αφορά τον ευρωπαϊκό τομέα ζάχαρης και να θέσει τέρμα στις συστηματικές παραχωρήσεις σχετικά με τη ζάχαρη στις διμερείς και πολυμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τις πρωτοβουλίες του τομέα της ζάχαρης, οι οποίες έχουν αυξήσει την ανταγωνιστικότητά του βελτιώνοντας παράλληλα την από περιβαλλοντικής πλευράς βιωσιμότητά του και συμβάλλοντας στην αναπτυξιακή θεματολογία της ΕΕ με τις προτιμήσεις που δίδονται στα κράτη ΑΚΕ και τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ) 42. επισημαίνει ότι τυχόν πρόσθετες διμερείς παραχωρήσεις πρόσβασης στην αγορά ζάχαρης της ΕΕ που δίδονται στις τρίτες χώρες (για παράδειγμα χώρες της Λατινικής Αμερικής και την Ουκρανία) θα αποσταθεροποιήσουν την αγορά ζάχαρης της ΕΕ και θα προκαλέσουν διάβρωση των προτιμησιακών συμφωνιών με τις ΛΑΧ και τις χώρες ΑΚΕ είναι ακόμη δε περισσότερο ανήσυχο λόγω του γεγονότος ότι οι παραχωρήσεις αυτές, όταν χορηγούνται σε καθαρά εισαγωγικές χώρες, ενθαρρύνουν τη χρήση μηχανισμών ανταλλαγής καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να αποκλείει τη ζάχαρη και τα παράγωγα προϊόντα της ζάχαρης, μεταξύ αυτών την αιθανόλη, από το πλαίσιο των διμερών διαπραγματεύσεων 43. αποδοκιμάζει την πρόσφατη πρόταση της Επιτροπής για την χορήγηση στο Πακιστάν δασμολογικής ποσόστωσης με μηδενικό δασμό για την εξαγωγή στην ΕΕ τόνων αιθανόλης το χρόνο για περίοδο τριών ετών τονίζει ότι η πρόταση αυτή, σε αντίθεση με τις δεδηλωμένες προθέσεις της, δεν θα παράσχει απευθείας και άμεση ενίσχυση στον πακιστανικό λαό ο οποίος υποφέρει από τις βροχοπτώσεις λόγω των μουσσώνων θεωρεί επίσης ότι η πρόταση αυτή αποβαίνει σε βάρος της αναδυόμενης και ευαίσθητης βιομηχανίας ανανεώσιμης ενέργειας της ΕΕ και, κατά συνέπεια, δεν συνάδει με την πολιτική της ΕΕ στον τομέα της κλιματικής αλλαγής, της ενέργειας και της αγροτικής ανάπτυξης, ούτε με τις πολυμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις της ΕΕ 44. καλεί την Επιτροπή να επαγρυπνά κατά της παράκαμψης εισαγωγικών δασμών για την αιθανόλη, εφόσον συνεχώς αυξανόμενες ποσότητες αιθανόλης εισέρχονται τώρα στην ΕΕ υπό μορφή μιγμάτων με πολύ χαμηλό εισαγωγικό δασμό 45. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει τη χορήγηση συμμετρικών δασμολογικών

14 παραχωρήσεων στο πλαίσιο συμφωνιών ζωνών ελεύθερων συναλλαγών που συνάπτει η ΕΕ με χώρες με σημαντικές ικανότητες παραγωγής και εξαγωγής γεωργικών προϊόντων, όπως π.χ. η Mercosur 46. σημειώνει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων σχετικά με τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Mercosur συμφωνία υψίστης σημασίας η οποία αφορά 700 εκατομμύρια ανθρώπους και που θα μπορούσε να αποτελέσει παγκοσμίως την πλέον φιλόδοξη διπεριφερειακή συμφωνία και συνεπώς τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να μετέχει εκ του σύνεγγυς σε όλα τα στάδια των διαπραγματεύσεων 47. θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι η Επιτροπή επανέλαβε τις διαπραγματεύσεις με τις χώρες της Mercosur χωρίς να δημοσιοποιήσει λεπτομερή εκτίμηση του αντικτύπου και χωρίς να δεσμευθεί σε πραγματική πολιτική συζήτηση με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο ζητεί να πραγματοποιηθεί και να τεθεί σε συζήτηση μελέτη επιπτώσεων των εν λόγω διαπραγματεύσεων στους διαφόρους τομείς γεωργικής παραγωγής και στις ευρωπαϊκές περιφέρειες, πριν από οιαδήποτε ανταλλαγή δασμολογικών προσφορών μεταξύ της Ένωσης και της Mercosur υπενθυμίζει ότι, λόγω των επιπτώσεων στην γεωργία των διαπραγματεύσεων αυτών, θα πρέπει απαραιτήτως να γίνει η σύνδεση με το Γύρο της Ντόχα καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να μην περατώσει τις διαπραγματεύσεις με τη Mercosur παρά μόνο μετά τη λήξη του Γύρου του ΠΟΕ, όπως το ορίζει η εντολή της καλεί την Επιτροπή να ενημερώνει δεόντως το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για τις εξελίξεις των διαπραγματεύσεων με τη Mercosur και στο μέλλον να ενημερώνει το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο πριν από την έναρξη τέτοιων εμπορικών διαπραγματεύσεων 48. ανησυχεί βαθιά για τις επιπτώσεις για τον γεωργικό τομέα της ΕΕ στο σύνολό του από μια πιθανή συμφωνία σύνδεσης με την Mercosur, δεδομένου του αιτήματος της Mercosur, τον Μάρτιο του 2006, για πρόσβαση στην αγορά γεωργικών προϊόντων της ΕΕ, αίτημα το οποίο επεκτάθηκε πολύ πέραν της ήδη σημαντικής προσφοράς της ΕΕ το 2004 θεωρεί, ως εκ τούτου, αναγκαία την επανεξέταση των παραχωρήσεων, κατά τρόπον ώστε να προστατευθούν τα συμφέροντα των γεωργών μας 49. θεωρεί ότι δεν έχει ληφθεί υπόψη η θέση των νέων κρατών μελών στις διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΕΕ και της Mercosur βάσει της εντολής που συμφωνήθηκε από το Συμβούλιο το 1999 ζητεί κατά συνέπεια από την Επιτροπή να αναστείλει τις διαπραγματεύσεις έως ότου εγκριθεί μια νέα εντολή που θα λαμβάνει υπόψη της τη θέση των νέων κρατών μελών 50. επισημαίνει ότι οι αγροτικές επιχειρήσεις στις χώρες της Mercosur έχουν πολύ χαμηλότερο κόστος παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της γης, του εργατικού δυναμικού και λοιπών δαπανών κεφαλαίου, και ότι οι παραγωγοί της Μercosur δεν οφείλουν να ανταποκριθούν στα ίδια υψηλά πρότυπα με τους παραγωγούς της ΕΕ, σχετικά με το περιβάλλον, την καλή μεταχείριση των ζώων, την ασφάλεια των τροφίμων και τα φυτοϋγειονομικά μέτρα τονίζει ότι μια ισορροπημένη έκβαση για αμφότερα τα μέρη πρέπει να επιτευχθεί, διασφαλίζοντας ότι στις διαπραγματεύσεις θα λαμβάνονται πλήρως υπόψη οι συνέπειες και ο αντίκτυπος της συμφωνίας, ιδίως οι περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει αξιολόγηση αντικτύπου όσον αφορά τις συνέπειες μιας

15 τέτοιας συμφωνίας στον γεωργικό τομέα 51. Είναι της γνώμης ότι το επίπεδο ενοποίησης της αγοράς στην τελωνειακή ένωση της Mercosur είναι επί του παρόντος ανεπαρκές προκειμένου να εξασφαλίσει την κατάλληλη κυκλοφορία των εισαγόμενων προϊόντων εντός της περιοχής κρίνει ότι μια συμφωνία δεν θα απέφερε πραγματικά οφέλη χωρίς διατάξεις που να εξασφαλίζουν μια πραγματική και πλήρη κυκλοφορία των γεωργικών προϊόντων στη ζώνη της Mercosur 52. εκφράζει την απογοήτευσή του για τις πρόσφατες δασμολογικές παραχωρήσεις που χορηγήθηκαν από την Επιτροπή προς τις χώρες που εξάγουν μπανάνα στην ΕΕ ζητεί αναθεώρηση των ενισχύσεων που λαμβάνουν οι ευρωπαίοι παραγωγοί στα πλαίσια των προγραμμάτων στήριξης προς τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες (POSEI) προκειμένου να αποζημιωθούν για τις συνέπειες που θα έχει αυτή η μείωση των δασμών στις τιμές αγοράς της ΕΕ πιστεύει ότι σε παρόμοιες διαπραγματεύσεις στο μέλλον πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα των παραγωγών της Κοινότητας και των παραγωγών των χωρών ΑΚΕ, ώστε να μην υπονομεύονται οι τομείς αυτοί, από τους οποίους προκύπτουν πολλές θέσεις εργασίας 53. υπογραμμίζει το γεγονός ότι σειρά εκθέσεων του Γραφείου Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων επισημαίνει την αδυναμία του βοδινού κρέατος της Βραζιλίας να ανταποκριθεί στα πρότυπα παραγωγού και καταναλωτή της ΕΕ όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, την πιστοποίηση των ζώων και την ιχνηλασιμότητα, τους ελέγχους υγείας των ζώων και ασθενειών 54. παρακινεί την Επιτροπή να μελετήσει τις διάφορες εκθέσεις που δημοσίευσε ο εθνικός οργανισμός υγειονομικής επαγρύπνησης της Βραζιλίας (Anvisa), σχετικά με την εκτεταμένη χρήση στη Βραζιλία παρασιτοκτόνων απαγορευμένων στην ΕΕ και τις περισσότερες χώρες του κόσμου, οι οποίες αναφέρονται στους σοβαρούς κινδύνους για την υγεία που συνεπάγεται αυτή η πρακτική 55. εκφράζει τη σοβαρή του ανησυχία για την πολιτική που εφαρμόζει η Αργεντινή, κατά παράβαση των υποχρεώσεών της έναντι του ΠΟΕ, με σκοπό τον περιορισμό των εισαγωγών προϊόντων διατροφής ανταγωνιστικών προς την εγχώρια παραγωγή τονίζει ότι τα μέτρα αυτά προστίθενται στο σύστημα της Αργεντινής της μη αυτόματης άδειας εισαγωγής, που έχει ήδη αρνητικές συνέπειες για τις εξαγωγές της ΕΕ καλεί την Επιτροπή να αναλάβει την απαραίτητη δράση ώστε να εξασφαλίσει ότι τα μέτρα αυτά, τα οποία αντιβαίνουν στο πνεύμα διαπραγμάτευσης μιας συμφωνίας ΕΕ-Mercosur, θα καταργηθούν ουσιαστικά 56. ανησυχεί για τις παραχωρήσεις που γίνονται στα πλαίσια των ευρωμεσογειακών συμφωνιών, για τα οπωροκηπευτικά υπενθυμίζει στο πλαίσιο αυτό ότι η συμπληρωματικότητα των εποχιακών παραγωγών μεταξύ των χωρών της νότιας και της βόρειας όχθης της Μεσογείου θα πρέπει να εξακολουθήσει να διέπει την ελευθέρωση των γεωργικών συναλλαγών στο πλαίσιο της Ένωσης για τη Μεσόγειο 57. τονίζει ότι, ενώ τα προϊόντα καπνού πρέπει να διέπονται από αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο, η ρύθμιση των συστατικών σε προϊόντα καπνού στην ΕΕ και σε διεθνές επίπεδο πρέπει να ακολουθεί αναλογική, βάσει εκτίμησης του

16 κινδύνου προσέγγιση, στηριζόμενη σε επιστημονικά στοιχεία προειδοποιεί κατά τυχόν απαγόρευσης οιουδήποτε συστατικού, μη βασιζόμενης σε επιστημονικά στοιχεία, η οποία θα οδηγήσει ουσιαστικά στην απαγόρευση ευρωπαϊκών παραδοσιακών προϊόντων καπνού με παραδοσιακό χαρμάνι, γεγονός που θα έχει σοβαρές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις για τους καπνοκαλλιεργητές της ΕΕ (των ποικιλιών ανατολικού τύπου και μπέρλεϊ), χωρίς να ωφελείται η δημόσια υγεία 58. καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων σχετικά με τις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών με τον Καναδά και την Ουκρανία, να λάβει υπόψη της τα συμφέροντα των πολιτών της ΕΕ, να διατηρήσει τον πνεύμα διαφάνειας και να ενημερώνει τακτικά το Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδο των διαπραγματεύσεων εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι, μέχρι σήμερα, η Επιτροπή δεν έχει ενημερώσει το Κοινοβούλιο σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ ΕΕ και Καναδά, παρόλο που οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν ήδη τον Οκτώβριο 2009 καλεί την Επιτροπή να ενημερώνει λεπτομερώς το Κοινοβούλιο και τις αρμόδιες επιτροπές σχετικά με κάθε νέο γύρο διαπραγματεύσεων εκφράζει, επιπλέον, ανησυχία για πιθανές παραχωρήσεις εκ μέρους της Επιτροπής στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, ιδίως στους τομείς του ανοίγματος της αγοράς, των ΓΤΟ, των γαλακτοκομικών προϊόντων, της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και της επισήμανσης της προέλευσης και καλεί την Επιτροπή να μην προβεί σε οιαδήποτε παραχώρηση που θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή γεωργία 59. εκφράζει την ανησυχία του για την προοπτική παραχωρήσεων στον τομέα των σιτηρών στις διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία, έχοντας κατά νου ότι η ουκρανική παραγωγή είναι πολύ ανταγωνιστική και ότι η Ουκρανία είναι ήδη ο κύριος χρήστης των ποσοστώσεων σιτηρών μειωμένου δασμού (σίτος και κριθή) οι οποίες έχουν ανοιχθεί για τρίτες χώρες καλεί συνεπώς την Επιτροπή να περιορίσει την προσφορά της στον εν λόγω τομέα 60. επαναβεβαιώνει τη σημασία του εμπορίου γεωργικών προϊόντων για την οικονομική ανάπτυξη και ελάφρυνση της φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες καλεί την ΕΕ να βοηθήσει τις χώρες ΑΚΕ να προσαρμοστούν στον αυξανόμενο παγκόσμιο ανταγωνισμό 61. καλεί την Επιτροπή να λάβει δεόντως υπόψη το παρόν ψήφισμα κατά την εκπόνηση και την εφαρμογή της μελλοντικής εμπορικής στρατηγικής της 62. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

17 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σε μία περίοδο, κατά την οποία η ΕΕ εξετάζει το μέλλον της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, η εξασφάλιση της συνοχής μεταξύ της γεωργικής πολιτικής και της πολιτικής εξωτερικού εμπορίου καθίσταται έτι περαιτέρω ουσιώδης. Η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) αποτελεί ένα σύμβολο της ευρωπαϊκής ενοποίησης, αντιπροσωπεύοντας μία από τις περισσότερο ανεπτυγμένες μορφές υπερεθνικής λήψης αποφάσεων σε επίπεδο ΕΕ. Οι διαδοχικές μεταρρυθμίσεις της ΚΓΠ έχουν πραγματοποιηθεί υπό το πρίσμα διαφόρων εσωτερικών και εξωτερικών πιέσεων. Πολυμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις και οι κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) για τις αγροτικές πολιτικές αποτέλεσαν τη μείζονα κατευθυντήρια δύναμη της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ. Οι εσωτερικές πιέσεις της ΕΕ για τον προσανατολισμό της ΚΓΠ προς την αγορά και η μεγαλύτερη έμφαση που δόθηκε σε άλλες ευρωπαϊκές πολιτικές, αντικατοπτρίζονται εξίσου στην εξωτερική εμπορική πολιτική της ΕΕ, όπου η διαπραγματευτική στρατηγική της Επιτροπής συνίσταται στην προσφορά του ανοίγματος της γεωργικής αγοράς με αντάλλαγμα τη βελτιωμένη πρόσβαση αγοράς για τα ευρωπαϊκά βιομηχανικά προϊόντα και τις υπηρεσίες στις αγορές των τρίτων χωρών. Η γεωργία και το εμπόριο είναι δύο θεματολόγια πολιτικής που διασταυρώνονται. Η δυναμική αμφοτέρων των οικονομικών δραστηριοτήτων, κατά ένα μεγάλο βαθμό, επηρεάζεται από κανονιστικές ρυθμίσεις στο πολυμερές, διαπεριφερειακό, περιφερειακό και διμερές επίπεδο. Αυτές οι κανονιστικές ρυθμίσεις δεν είναι στατικές δημιουργούν ιεραρχήσεις και εξελίσσονται μέσω διαπραγματεύσεων. Η ποικιλία κανονισμών, τα διαφορετικά εμπορικά συμφέροντα, οι εμπορικές εντάσεις και διαφορές αντανακλούν την πολυπλοκότητα των εγχώριων γεωργικών πολιτικών και του διεθνούς εμπορίου. Εφόσον η γεωργία δεν είναι απλώς μια οικονομική δραστηριότητα, αλλά οι πολιτικές στον τομέα της γεωργίας και των τροφίμων θα πρέπει να εξυπηρετήσουν βασικούς στόχους, όπως είναι η επισιτιστική ασφάλεια και η ασφάλεια των τροφίμων, η κύρια πρόκληση συνίσταται στον αποτελεσματικό συνδυασμό εμπορικών και μη εμπορικών παραμέτρων. Αυτός ο συνδυασμός, ανάλογα με το επίπεδο ενοποίησης των συστατικών μερών ενός νομικού συστήματος (το οποίο κυμαίνεται από, σε χαμηλότερο επίπεδο, την πλήρη διαφοροποίηση, μέσω της αμοιβαίας αναγνώρισης, στην ομοιογένεια) θέτει λιγότερες δυσκολίες εντός της ΕΕ από ό,τι σε πολυμερές επίπεδο. Στον ΠΟΕ, η αρνητική ενοποίηση με το άνοιγμα της αγοράς μέσω της κατάργησης των εμπορικών φραγμών, δεν συνδυάζεται επαρκώς με τη θετική ενοποίηση μέσω της κανονιστικής σύγκλισης. Ωστόσο, η συμφωνία του ΠΟΕ για την εφαρμογή υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών μέτρων (συμφωνία SPS) και η συμφωνία για τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο (συμφωνία ΤΒΤ) μπορούν να θεωρηθούν ως ένα βήμα προς μια νέα κανονιστική φιλοσοφία. Η γεωργία ενσωματώθηκε στο πλαίσιο του ΠΟΕ με τη Συμφωνία του Γύρου της Ουρουγουάης για τη Γεωργία (αγγλιστί ΑοΑ), με τον μακροπρόθεσμο στόχο της καθιέρωσης δίκαιου και βασισμένου στην αγορά καθεστώτος συναλλαγών μέσω

18 ουσιαστικών προοδευτικών μειώσεων όσον αφορά τις ενισχύσεις και την προστασία στον τομέα της γεωργίας, καταλήγοντας στη διόρθωση και πρόληψη περιορισμών και στρεβλώσεων στις παγκόσμιες αγορές γεωργικών προϊόντων. Μία μεγάλη δυσκολία στις γεωργικές διαπραγματεύσεις στο Γύρο της Ντόχα είναι ότι συμμετέχουν ομάδες χωρών με πολύ διαφορετικά γεωργικά πρότυπα και συμφέροντα. Οι μη εμπορικές παράμετροι της ΕΕ και άλλων μελών του ΠΟΕ με πολυλειτουργικά γεωργικά πρότυπα δεν λαμβάνονται δεόντως υπόψη. Κατά τη διάρκεια αυτών των διαπραγματεύσεων, η ΕΕ τήρησε επί μακρόν και ως ένα βαθμό εξακολουθεί να τηρεί αμυντική στάση όσον αφορά τη γεωργία. Ωστόσο, θα πρέπει να αναφερθούν ορισμένες παρατηρήσεις για κάποιες εσφαλμένες αντιλήψεις, οι οποίες δεν λαμβάνουν υπόψη το πόσο πολύ έχει αλλάξει η ΚΓΠ από την έναρξή της. Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος παγκόσμιος εισαγωγέας γεωργικών προϊόντων από τις αναπτυσσόμενες χώρες, εισάγοντας περισσότερα γεωργικά προϊόντα από ό,τι οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία μαζί. Οι συνεχείς πιέσεις για περαιτέρω άνοιγμα της αγοράς της ΕΕ προέρχεται κυρίως από ανταγωνιστές εξαγωγείς γεωργικών προϊόντων. Η χορήγηση μεγαλύτερης πρόσβασης στην αγορά στις χώρες αυτές δεν θα έχει μόνο μια πιθανή αρνητική επίπτωση στους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων της ΕΕ, αλλά επίσης σε εκείνες τις αναπτυσσόμενες χώρες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, και των οποίων θα διαβρωθεί το προτιμησιακό περιθώριο. Επιπλέον, η ΕΕ έχει μειώσει σημαντικά, σε αντίθεση με άλλους καίριους εταίρους, τις ενισχύσεις που οδηγούν σε στρέβλωση του εμπορίου, μέσω της αποσύνδεσης των άμεσων ενισχύσεων από την παραγωγή, και μέσω μιας γενικής στροφής προς παρέμβαση που λειτουργεί ως δίχτυ ασφαλείας, αφήνοντας σε λιγότερο αποτελεσματικά μέσα να αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη αστάθεια της αγοράς. Η ΕΕ έχει επίσης προβεί σε μια σημαντική προσφορά για την κατάργηση των ήδη δραστικά μειωμένων, εξαγωγικών της επιδοτήσεων, υπό την προϋπόθεση ότι ισοδύναμοι κανόνες θα επιβληθούν σε άλλες μορφές εξαγωγικών κινήτρων, και ιδιαίτερα στις εξαγωγικές πιστώσεις και εγγυήσεις (οι οποίες χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα από τις ΗΠΑ), στις κρατικές εμπορικές επιχειρήσεις στον τομέα της γεωργίας (που χρησιμοποιούνται κυρίως από την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και τον Καναδά) και στην επισιτιστική βοήθεια (που χρησιμοποιείται σε ευρεία κλίμακα στις ΗΠΑ). Στο πλαίσιο του ΠΟΕ, η ΕΕ υπήρξε ο «καθ ου» σε μείζονες περιπτώσεις επίλυσης διαφορών, κυρίως των «γενετικά τροποποιημένων οργανισμών», τις «γεωγραφικές ενδείξεις», τις «ορμόνες στα βοοειδή» και στην περίπτωση των «χλωριωμένων πουλερικών». Στην περίπτωση των ορμονών στα βοοειδή, παρά τη νομιμότητα των προβληματισμών της ΕΕ για τη δημόσια υγεία και τον μη διακρίνοντα χαρακτήρα των μέτρων της, υποστηρίχθηκε ότι δεν υπήρχε λογική σχέση μεταξύ της αξιολόγησης του κινδύνου και των μέσων για την επίτευξη του στόχου αυτού. Υποστηρίχθηκε ότι ο «δικαστικός ακτιβισμός» των «δικαιοδοτικών οργάνων» του ΠΟΕ στην επίλυση ορισμένων διαφορών θέτει ένα σοβαρό ερώτημα ως προς τη νομιμότητα του ΠΟΕ από άποψη δημοκρατίας. Πρέπει να επισημανθεί ότι ο μηχανισμός επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ θεωρείται ευρέως ως το πλέον σημαντικό συστημικό αποτέλεσμα του Γύρου της Ουρουγουάης, σημειώνοντας μια μεταστροφή

19 παραδείγματος στο νομικό πεδίο με υποχρεωτική έκδοση δικαστικών αποφάσεων και δεσμευτικά αποτελέσματα. Η καθίδρυση του ΠΟΕ έχει διευρύνει την εμβέλεια των κανονιστικών θεμάτων, τα οποία επηρεάζουν άμεσα την εγχώρια νομοθεσία και πολιτικές, με τη μετατόπιση της προσοχής από τους φραγμούς που ευρίσκονται «επί των συνόρων» στους φραγμούς που υφίστανται «εντός των συνόρων». Αυτή η μετατόπιση αμφισβητεί τα περιθώρια για τα μέλη του ΠΟΕ να ασκήσουν νομοθετική εξουσία και να ορίσουν πρότυπα (δημόσια υγεία, περιβαλλοντική προστασία, επισιτιστική ασφάλεια) που ενδεχομένως περιορίζουν το εμπόριο. Οι συμφωνίες του ΠΟΕ προσδιορίζουν τους στόχους που επιδιώκονται από τα μέλη του (π.χ. άρθρο ΧΧ της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου, οι Συμφωνίες SPS και TBT). Σύμφωνα με τη συμφωνία SPS, τα εγχώρια πρότυπα θεωρούνται ότι είναι συμβατά με εκείνα του ΠΟΕ εάν βασίζονται σε διεθνή πρότυπα (όπως διατυπώνεται π.χ. στον Codex Alimentarius), ενώ τα πρότυπα που τοποθετούνται υψηλότερα από το διεθνές επίπεδο θα πρέπει να δικαιολογηθούν επιστημονικά με αξιολόγηση του κινδύνου. Λόγω του αδιεξόδου στις διεθνείς διαπραγματεύσεις, η ΕΕ έχει συνεχίσει τη διαπραγμάτευση διμερών και διαπεριφερειακών εμπορικών συμφωνιών, ως συμπλήρωμα και όχι ως υποκατάστατο του πολυμερούς πλαισίου. Μερικοί ενδεχομένως να υποστηρίξουν ότι η σύναψη αυτού του τύπου των συμφωνιών θα καθιστούσε την επίτευξη συμφωνίας στο πλαίσιο του ΠΟΕ λιγότερο ελκυστική για τους εμπορικούς εταίρους, εφόσον επιτυγχάνουν την επιθυμητή πρόσβαση στις αγορές-στόχους. Διαβλέπουν επίσης έναν κίνδυνο στον πολλαπλασιασμό αυτών των συμφωνιών που θα υπονόμευε το πολυμερές εμπορικό σύστημα με τη δημιουργία κλειστών ανταγωνιστικών εμπορικών σχηματισμών. Άλλοι ίσως να αντιπαραβάλλουν το γεγονός ότι οι συμφωνίες παρέχουν μια ευκαιρία, η οποία δεν προσφέρεται επί του παρόντος στο πλαίσιο του ΠΟΕ, για τη διαπραγμάτευση της αειφόρου ανάπτυξης και άλλων ρητρών, και την εξάρτηση των παραχωρήσεων από το σεβασμό κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων. Η προτίμηση υπέρ των διμερών συμφωνιών μπορεί απλώς να οφείλεται στον λιγότερο περίπλοκο χαρακτήρα τους και στην πεποίθηση ότι εξυπηρετούνται καλύτερα τα συμφέροντα μέσω μιας επιλεκτικής προσέγγισης των εμπορικών εταίρων. Επί του παρόντος υπάρχει «ανταγωνισμός» μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ ως προς το ποιος θα εισέλθει πρώτος -και υπό ποίους όρους- στις νέες αγορές. Υπάρχει σαφής ανάγκη για την ΕΕ, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων αυτών, να εξασφαλισθεί μια περισσότερο ισορροπημένη προσέγγιση μεταξύ των διαφόρων τομέων και να προωθηθούν τόσο τα αμυντικά όσο και τα επιθετικά ευρωπαϊκά γεωργικά συμφέροντα. Η συνοχή μεταξύ της ΚΓΠ και της πολιτικής της ΕΕ στον τομέα του εξωτερικού εμπορίου εξασφαλίζει την προστασία του ευρωπαϊκού γεωργικού προτύπου, καθώς επίσης ίσους όρους ανταγωνισμού για τους παραγωγούς της ΕΕ στην παγκόσμια αγορά. Ο πολυλειτουργικός ρόλος του ευρωπαϊκού γεωργικού τομέα μπορεί να χρησιμεύσει ως καταλύτης για νέα παραδείγματα, εφόσον προμηθεύει δημόσια αγαθά μείζονος σημασίας στις κοινωνίες μας, ο εφοδιασμός των οποίων δεν μπορεί να εξασφαλισθεί μέσω της αγοράς: επισιτιστική ασφάλεια, ασφάλεια και ποιότητα των τροφίμων σε προσιτές τιμές για τους πολίτες της ΕΕ. Σε παγκόσμια κλίμακα υπάρχει αυξημένη ζήτηση τροφίμων σε συνθήκες υψηλότερου κόστους παραγωγής, σοβαρής αστάθειας

20 των γεωργικών αγορών, λιγότερης γης, λιγότερων υδάτινων πόρων και μειωμένων ενεργειακών εισροών. Μία ισχυρή ΚΓΠ είναι επίσης θεμελιώδης για την διαφύλαξη της περιβαλλοντικής αειφορίας και της οικονομικής ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών της ΕΕ έναντι της απειλής της εγκατάλειψης της γης και της συρρίκνωσης του πληθυσμού της υπαίθρου. Η οικονομική γεωγραφία της ΚΓΠ συνδέεται με άλλους κοινωνικούς και πολιτικούς στόχους. Ο ευρωπαϊκός γεωργικός τομέας έχει μια καθαρή προστιθέμενη αξία και έναν μείζονα ρόλο στη στρατηγική της ΕΕ του 2020 για την αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ΕΕ τόσο στο εσωτερικό της όσο και ως ηγέτιδα παγκόσμια δύναμη. Η εμπορική πολιτική της ΕΕ διαδραματίζει αποφασιστικό ρόλο στο κατά πόσον η γεωργία θα εξακολουθήσει να έχει μια πλήρη θετική συνεισφορά στους στόχους αυτούς. Η εμπορική πολιτική δεν πρέπει να υπονομεύει τη δυναμική του γεωργικού τομέα της ΕΕ. Αντίθετα, η εμπορική πολιτική και η γεωργική πολιτική μπορούν και πρέπει να αλληλοϋποστηρίζονται.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη τα άρθρα 207 και 218 της

Διαβάστε περισσότερα

Η συμφωνία του ΠΟΕ για τη γεωργία

Η συμφωνία του ΠΟΕ για τη γεωργία Η συμφωνία του ΠΟΕ για τη γεωργία Η κοινή γεωργική πολιτική πλαισιώνεται σήμερα, σε εξωτερικό επίπεδο, από τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και, ιδιαίτερα, από τη συμφωνία της 15ης Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η συμφωνία του ΠΟΕ για τη γεωργία

Η συμφωνία του ΠΟΕ για τη γεωργία Η συμφωνία του ΠΟΕ για τη γεωργία Η κοινή γεωργική πολιτική πλαισιώνεται σήμερα, σε εξωτερικό επίπεδο, από τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και, ιδιαίτερα, από τη συμφωνία της 15ης Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 11.2.2015 B8-0000/2015 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-000/2015 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2318(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Josefa Andrés Barea (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2318(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Josefa Andrés Barea (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2011/2318(INI) 4.4.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-11 Josefa Andrés Barea (PE478.683v01-00) σχετικά με την εξωτερική διάσταση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις, προτάσεις και προοπτικές της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. του Τάσου Χανιώτη 1

Προκλήσεις, προτάσεις και προοπτικές της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. του Τάσου Χανιώτη 1 Οι προκλήσεις Προκλήσεις, προτάσεις και προοπτικές της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής του Τάσου Χανιώτη 1 Η σημαντικότερη πρόκληση που αντιμετωπίζει μακροπρόθεσμα η Ευρωπαϊκή γεωργία και η Κοινή Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2016 COM(2016) 64 final 2016/0038 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών εταίρων της Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.12.2016 COM(2016) 779 final 2016/0385 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να λάβει η Ένωση, στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας των συμμετεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0437(COD) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0437(COD) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2011/0437(COD) 4.7.2012 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 299/13 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 994/2012/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση μηχανισμού ανταλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.5.2015 JOIN(2015) 24 final 2015/0110 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 22.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 200/1 Ι (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουλίου 2010 σχετικά με κατευθυντήριες γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.9.2014 COM(2014) 578 final 2014/0267 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) μεταξύ των κρατών της Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.9.2016 COM(2016) 631 final 2016/0308 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή προσωρινών αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.7.2015 COM(2015) 322 final 2015/0141 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Γενικό Συμβούλιο του Παγκόσμιου Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Έγγραφο συνόδου 01.12.2014 B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Έγγραφο συνόδου 01.12.2014 B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 204-209 Έγγραφο συνόδου 0.2.204 B8-0000/204 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/204 σύμφωνα με το άρθρο 28, παράγραφος 5, του Κανονισμού σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0430/1. Τροπολογία. Bas Eickhout εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0430/1. Τροπολογία. Bas Eickhout εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 8.1.2014 A7-0430/1 1 Παράγραφος -1 (νέα) -1. θεωρεί ότι δεν θα πρέπει να δοθεί δηµόσια στήριξη για την ανάπτυξη της CCS στον κλάδο της παραγωγής ενέργειας 8.1.2014 A7-0430/2 2 Παράγραφος 1 1. αναγνωρίζει

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10254/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015 EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 29.5.2015 2015/2107(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία

Διαβάστε περισσότερα

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) 13844/14 ECOFIN 873 ENV 845 ENER 434 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ΕΜΑ, 2ο τμήμα και Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.12.2015 COM(2015) 642 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

Διαβάστε περισσότερα

6 ο Διεθνές Συνέδριο ΣΕΚΠΥ «Εξοπλισμοί Συνεργασία Οικονομία» Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Astir Palace, Βουλιαγμένη Αθήνα

6 ο Διεθνές Συνέδριο ΣΕΚΠΥ «Εξοπλισμοί Συνεργασία Οικονομία» Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Astir Palace, Βουλιαγμένη Αθήνα 6 ο Διεθνές Συνέδριο ΣΕΚΠΥ «Εξοπλισμοί Συνεργασία Οικονομία» Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Astir Palace, Βουλιαγμένη Αθήνα «Εισαγωγή στην νομοθεσία που διέπει τις προμήθειες αμυντικού υλικού στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0300(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0300(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2011/0300(COD) 7.5.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 12-32 Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE487.677v01-00) Διευρωπαϊκές ενεργειακές

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013)

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) 1. Κοινή Γεωργική Πολιτική 1.1. Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ Τον Ιούνιο 2003 εγκρίθηκε µια εκ θεµελίων µεταρρύθµιση της Κοινής Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2016 COM(2016) 412 final 2016/0191 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που θα εκφραστεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Γενικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.4.2016 COM(2016) 233 final 2016/0123 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Γενικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αμυντική βιομηχανία. Νομική βάση. Στόχοι. Επιτεύγματα

Αμυντική βιομηχανία. Νομική βάση. Στόχοι. Επιτεύγματα Αμυντική βιομηχανία Με κύκλο εργασιών 96 δισ. ευρώ το 2012, 400 000 άτομα άμεσα απασχολούμενα και με 960 000 έμμεσες θέσεις εργασίας, η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία αποτελεί μείζονα βιομηχανικό κλάδο.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 20.11.2012 COM(2012) 697 τελικό 2012/0328 (COD) C7-0385/12 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για προσωρινή παρέκκλιση από την οδηγία 2003/87/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

foodstandard ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΓΡΟΤΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Δηµήτριος Μελάς Προϊστάµενος Αγροτικού Τοµέα Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Ε.Ε.

foodstandard ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΓΡΟΤΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Δηµήτριος Μελάς Προϊστάµενος Αγροτικού Τοµέα Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Ε.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΓΡΟΤΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Δηµήτριος Μελάς Προϊστάµενος Αγροτικού Τοµέα Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Ε.Ε. Αθήνα - Ιανουάριος 27, 2011 Οι εξελίξεις Υπέστη µεταβολές ανάλογες προς την προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.9.2014 COM(2014) 563 final 2014/0259 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

Τα Εργαλεία και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Εμπορικής Πολιτικής

Τα Εργαλεία και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Εμπορικής Πολιτικής Τα Εργαλεία και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Εμπορικής Πολιτικής Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Καθ. Γ. Αλογοσκούφης, Διεθνής Καθ. Γ. Αλογοσκούφης, Διεθνής Οικονομική, 1 Οικονοµική, 2013 2012 Ποια Είναι τα Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: ,

Τηλ: , Εθνική σχολή δημόσιας διοίκησης & τοπικής αυτοδιοίκησης Προτεινόμενο Θέμα : Γενικοί προσανατολισμοί των οικονομικών πολιτικών (2005-2008) Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να συγκεντρώσει την προσοχή της στις

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 2016 (OR. en) EUCO 12/1/16 REV 1 CO EUR 3 CONCL 2 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Σύνοδος του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0289(COD) εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0289(COD) εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης 2015/0289(COD) 24.6.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Αλιείας σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

9494/16 ΣΠΚ/γπ 1 DG G 2B

9494/16 ΣΠΚ/γπ 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2016 (OR. en) 9494/16 FISC 86 ECOFIN 509 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 25 Μαΐου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.1.2016 COM(2016) 33 final 2013/0016 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 21.1.2011 2010/0282(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2080(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2080(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2016/2080(INI) 23.8.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις δηλώσεις συμφερόντων των μελών της Επιτροπής - κατευθυντήριες γραμμές (2016/2080(INI)) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.9.2014 COM(2014) 559 final 2014/0258 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα του «3ου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Επιχειρήσεων (Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2014)»

Συμπεράσματα του «3ου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Επιχειρήσεων (Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2014)» Συμπεράσματα του «3ου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Επιχειρήσεων (Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2014)» «Οι επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για την Ευρώπη, αλλά η Ευρώπη δεν ενδιαφέρεται πάντα για τις επιχειρήσεις». Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 909 final 2013/0399 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας EL EL 2013/0399 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 5.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 363/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 17.12.2015 JOIN(2015) 35 final 2015/0303 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2295(INI) 27.3.2013. Σχέδιο γνωμοδότησης Tamás Deutsch. PE508.059v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2295(INI) 27.3.2013. Σχέδιο γνωμοδότησης Tamás Deutsch. PE508.059v01-00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 27.3.2013 2012/2295(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27 Tamás Deutsch (PE506.093v01-00) σχετικά με την καινοτομία για βιώσιμη ανάπτυξη: μια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2008/2173(INI) 20.11.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την προστασία των καταναλωτών, ιδίως των ανηλίκων, όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ: ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΥ

ΚΟΙΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ: ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΥ ΚΟΙΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ: ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΝΟΥ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΟΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 31-01-2016 ΕΘΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ Πρόσωπα που ασκούν κρατικές αρμοδιότητες κατ εξουσιοδότηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΡΘΡΟ 2.

ΑΡΘΡΟ Πρόσωπα που ασκούν κρατικές αρμοδιότητες κατ εξουσιοδότηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΡΘΡΟ 2. ΑΡΘΡΟ 1.10 Πρόσωπα που ασκούν κρατικές αρμοδιότητες κατ εξουσιοδότηση Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα συμφωνία, κάθε μέρος μεριμνά ώστε ένα πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί ρυθμιστικές, διοικητικές

Διαβάστε περισσότερα

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7075/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 6334/16,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αλιείας 2004 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2002/2001(COS) 2 Απριλίου 2002 ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την έκθεση της Επιτροπής για την παρακολούθηση της εφαρµογής της κοινής αλιευτικής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 11.10.2016 2015/0278(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2016 SWD(2016) 56 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 251 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών της οικονομικής πολιτικής των κρατών μελών που έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 17.12.2015 2015/0000(DEA) ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 3 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0276(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0276(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2015/0276(COD) 17.5.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα. Το Συμβούλιο (ECOFIN, ) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα:

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα. Το Συμβούλιο (ECOFIN, ) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα Το Συμβούλιο (ECOFIN, 10-11-2015) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα: 1. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ εκ νέου ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Τροπολογία 1. Αιπολογική σκέψη 2

Τροπολογία 1. Αιπολογική σκέψη 2 Τροπολογία 1 Αιπολογική σκέψη 2 (2) Στόχος των εν λόγω ενεργειών είναι η ενίσχυση της ανταγωνισπκότητας της ευρωπαϊκής γεωργίας, τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και σε τρίτες χώρες, με την ευαισθητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/10 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1613 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 για έκτακτη ενίσχυση προσαρμογής στους παραγωγούς γάλακτος και σε κτηνοτρόφους σε άλλους τομείς της κτηνοτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 27.6.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 308/2012 του F. M., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την πολιτική για τα δάση που εφαρμόζει η κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 22.10.2014 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την ειδική έκθεση αριθ. 11/2013 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (απαλλαγή 2013): Εξασφαλίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.2.2014 COM(2014) 106 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που θα υιοθετηθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Αθήνα, Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

- 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Αθήνα, Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Αθήνα, 15 16 Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 1. Οι εκπρόσωποι των Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.2.2015 COM(2015) 44 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι,

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι, Ομιλία της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τίνας Μπιρμπίλη, στο 14 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2009 Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

9549/13 ΣΠΚ/μκ 1 DG G II

9549/13 ΣΠΚ/μκ 1 DG G II ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2013 (21.05) (OR. en) 9549/13 FISC 94 ΕCOFIN 353 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: τις αντιπροσωπίες Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ Μονάδα Α, ΕΥΔ ΠΑΑ Θεοδώρα Παπανικολάου

Σοφία ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ Μονάδα Α, ΕΥΔ ΠΑΑ Θεοδώρα Παπανικολάου Ιστιαία, 25 Οκτωβρίου 2012 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Σοφία ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ Μονάδα Α, ΕΥΔ ΠΑΑ Θεοδώρα Παπανικολάου Μονάδα Α, ΕΥΔ ΠΑΑ Γιάννενα, 21 Σεπτεμβρίου 2012 Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.3.2016 COM(2016) 122 final 2016/0067 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας υπό τη μορφή δήλωσης για την

Διαβάστε περισσότερα

9073/15 ΠΧΚ/νικ 1 DG E2b

9073/15 ΠΧΚ/νικ 1 DG E2b Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9073/15 ENER 185 CLIMA 56 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο Σχέδιο συμπερασμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ), ο οποίος το 1995 αντικατέστησε τη Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ) του 1947, έχει διαδραματίσει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.2.2016 COM(2016) 86 final 2016/0052 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας, του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν

Διαβάστε περισσότερα

Η συνύπαρξη βιολογικών με συμβατικούς αμπελώνες θα επιτρέπεται αρκεί να υπάρχει επαρκής διαχωρισμός των δύο.

Η συνύπαρξη βιολογικών με συμβατικούς αμπελώνες θα επιτρέπεται αρκεί να υπάρχει επαρκής διαχωρισμός των δύο. Αθήνα, 3 Ιουλίου 2015 1. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΡΑΣΙ Συμφωνία στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών: Στις 16 Ιουνίου το Συμβούλιο Υπουργών κατέληξε σε συμφωνία σχετικά με κείμενο του νέου κανονισμού για τους βιολογικούς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 COM(2014) 131 final 2014/0075 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον Οργανισμό Διατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 17.9.2014 B8-0000/2014 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0000/2014 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2013 (15.05) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0137 (COD) 6353/1/13 REV 1 ADD 1 UD 39 PI 19 COMER 22 CODEC 317 PARLNAT 111 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Πρότυπα των Κοινωνικών Συνεταιρισμών

Παγκόσμια Πρότυπα των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Παγκόσμια Πρότυπα των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Κυρίως από το 1970, η ανάδυση νέων τύπων συνεταιρισμών που ανταποκρίνονται σε ακάλυπτες ανάγκες, κυρίως στους τομείς της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα