ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ"

Transcript

1 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

2 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΘΗΝΑ

3 Αναµορφώθηκε σύµφωνα µε τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων Ειδικής Σύνθεσης από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ.: Αντώνιος Μωυσίδης, Καθηγητής, Πρόεδρος του Τµήµατος Καίτη Μιχαλοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια, ιευθύντρια του Π.Μ.Σ. Μαρία Κορασίδου, Επίκουρος Καθηγήτρια Μαρία Συµεωνάκη, Λέκτορας Ελένη Πρόκου, Λέκτορας Copyright All rights reserved 3

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΤΟ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΚΑΙ ΟΙ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ... 5 IΙ. Η EΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ... 6 ικαίωµα υποβολής αίτησης 6 Αίτηση και δικαιολογητικά.. 6 Αναλυτική πρόταση έρευνας 7 Αξιολόγηση και επιλογή.. 8 Εγγραφή 8 IΙΙ. Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΒΗΣ.. 8 ιάρκεια Τα στάδια εκπόνησης της διατριβής Παρακολούθηση IV. Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΒΗΣ.. 10 V. ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ 11 4

5 I. ΤΟ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΚΑΙ ΟΙ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ Το ιδακτορικό ίπλωµα (..) είναι ο καταληκτικός, δηλαδή ο ανώτατος ακαδηµαϊκός τίτλος. Σε αντίθεση µε το πτυχίο, που βεβαιώνει την κατοχή ενός σώµατος επιστηµονικών γνώσεων, το διδακτορικό δίπλωµα βεβαιώνει ότι ο κάτοχός του έχει γίνει δεκτός στην κοινότητα των πανεπιστηµιακών «δασκάλων», δηλαδή εκείνων που, εφόσον συντρέχουν και οι άλλες προϋποθέσεις που ορίζει ο νόµος, µπορούν να διδάξουν σε ένα Πανεπιστήµιο. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο φοιτητής που τελειώνει µε επιτυχία τις σπουδές του «καθίσταται» πτυχιούχος ενώ ο υποψήφιος διδάκτορας (Υ..) που ολοκληρώνει µε επιτυχία τη διαδικασία της εκπόνησης της διατριβής του «ανακηρύσσεται» διδάκτορας. Οι διαφορές που σηµειώνονται εδώ είναι δηλωτικές του γεγονότος ότι οι βασικές πανεπιστηµιακές σπουδές και οι διδακτορικές σπουδές συνθέτουν δύο διαφορετικά επίπεδα, µε το δικό του το καθένα χαρακτήρα και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του. Αν οι βασικές πανεπιστηµιακές σπουδές έχουν ένα χαρακτήρα απόκτησης γνώσεων, µεθόδων και τεχνικών σ ένα γνωστικό αντικείµενο, οι διδακτορικές σπουδές έχουν ένα εντονότερο χαρακτήρα µαθητείας στην έρευνα και την παραγωγή πρωτότυπου επιστηµονικού έργου. Οι διδακτορικές σπουδές στηρίζονται σε µια στενή συνεργασία του υποψήφιου διδάκτορα µε τον Επιβλέποντα Καθηγητή και τη Συµβουλευτική Επιτροπή και σε µια αναπτυσσόµενη αυτενέργεια, που οδηγεί στην επιστηµονική ολοκλήρωση και αυτονόµηση του Υ.. Έτσι, ενώ ο φοιτητής καλείται να αναπαράγει κάποιες συγκεκριµένες γνώσεις, ο υποψήφιος διδάκτορας καλείται να παράγει νέα γνώση. Σε γενικές γραµµές αυτό µπορεί να γίνει µε τρεις τρόπους είτε θέτοντας σε νέο έλεγχο ήδη αποκτηµένες γνώσεις και µεθόδους είτε ελέγχοντας τη βασιµότητα κάποιων υποθέσεων που εξηγούν και ερµηνεύουν ένα φαινόµενο είτε, τέλος, συνθέτοντας µε νέο τρόπο ήδη κατακτηµένες γνώσεις σε νέα θεωρητικά σχήµατα, που επιτρέπουν καλύτερη ερµηνεία της πραγµατικότητας και την υπαγωγή µιας ευρύτερης κατηγορίας φαινοµένων σε γενικά ερµηνευτικά µοντέλα. Έτσι, ενώ οι βασικές πανεπιστηµιακές σπουδές έχουν ως κύριο άξονά τους τις εξετάσεις, που αποδεικνύουν το βαθµό αφοµοίωσης και το επίπεδο των γνώσεων που έχει κατακτήσει ο φοιτητής στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, οι διδακτορικές σπουδές έχουν ως κεντρικό σηµείο αναφοράς τους τη συγγραφή µιας πρωτότυπης επιστηµονικής εργασίας που συµβάλλει στην προαγωγή της επιστήµης. Η εργασία αυτή, δηλαδή η διατριβή, είναι αποτέλεσµα µελέτης, έρευνας και υπαγωγής του υλικού που προκύπτει από την έρευνα στον επιστηµονικό έλεγχο για την παραγωγή των συµπερασµάτων που θα αποτελέσουν τη νέα γνώση. Σχηµατικά, λοιπόν, θα µπορούσαµε να πούµε πως στις βασικές πανεπιστηµιακές σπουδές κεντρική θέση κατέχει το ερώτηµα «τι γνωρίζει ο φοιτητής;» ενώ στις διδακτορικές σπουδές το κεντρικό ερώτηµα είναι «τι επιστηµονικό έργο και πως µπορεί να παραχθεί από τον υποψήφιο διδάκτορα;». 5

6 II. Η EΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ικαίωµα υποβολής αίτησης. ικαίωµα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν οι κάτοχοι Μεταπτυχιακού ιπλώµατος Ειδίκευσης (Μ..Ε.) κοινωνικών, πολιτικών, οικονοµικών, νοµικών, ιστορικών ή άλλων συναφών προς τα αντικείµενα του Τµήµατος σπουδών, που έχει χορηγηθεί από Ελληνικό ή ξένο οµοταγές Πανεπιστήµιο. Κατ εξαίρεση στον παραπάνω κανόνα, αίτηση υποψηφίου κατόχου Μ..Ε. εκτός των κοινωνικών επιστηµών, γίνεται αποδεκτή υπό προϋποθέσεις ακαδηµαϊκού χαρακτήρα. Τίτλοι σπουδών αλλοδαπών Πανεπιστηµίων πρέπει να έχουν αναγνωριστεί από το ιεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ως ισότιµοι προς τους Ελληνικούς, Αίτηση και δικαιολογητικά. Οι υποψήφιοι που επιθυµούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηση στη Γραµµατεία του Τµήµατος η οποία πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά: Έντυπη αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής που χορηγείται από τη Γραµµατεία του Τµήµατος Κοινωνικής Πολιτικής (διατίθεται και στο ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΥΠΑ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ). Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα. Επικυρωµένα αντίγραφα αναλυτικής βαθµολογίας και τίτλων προπτυχιακών και µεταπτυχιακών σπουδών (για αλλοδαπούς τίτλους βεβαιώσεις ισοτιµίας.ο.α.τ.α.π.). Επάρκεια σε µία τουλάχιστον ξένη γλώσσα η οποία πιστοποιείται µε την υποβολή πτυχίου (Proficiency ή Advance ή Toefl για τα Αγγλικά, Delf 5,6 για τα Γαλλικά και Kleines για τα Γερµανικά) ή µε ειδικές εξετάσεις στο Τµήµα Ξένων Γλωσσών του Παντείου Πανεπιστηµίου. Επίσης αποδεικνύεται από τίτλο σπουδών ξενόγλωσσου πανεπιστηµίου ο οποίος αποκτήθηκε µετά από διάρκεια φοίτησης τουλάχιστον ενός έτους. Τρεις συστατικές επιστολές, από τις οποίες οι δύο τουλάχιστον να είναι από Καθηγητή του υποψηφίου, και να αναφέρονται στις σπουδές και στην ικανότητά του να εκπονήσει διδακτορική διατριβή. Αντίτυπα πτυχιακής, µεταπτυχιακής-διπλωµατικής ή άλλων επιστηµονικών εργασιών, δηµοσιεύσεων κλπ. Αναλυτική πρόταση έρευνας που περιέχει την περιγραφή του αντικειµένου της διατριβής, τον τρόπο που προτίθεται να το ερευνήσει, τη βιβλιογραφία που έχει ήδη συµβουλευτεί, το ειδικότερο ενδιαφέρον που παρουσιάζει το θέµα που θέλει να ερευνήσει, κλπ. (βλ. σχετικά παρακάτω). Η αναλυτική πρόταση έρευνας έχει έκταση από 20 έως 40 σελίδες, σχήµατος Α4 και κατατίθεται, σταθερά συρραµµένη, σε 4 αντίτυπα. Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας. ύο φωτογραφίες ταυτότητας ή διαβατηρίου του υποψηφίου. 6

7 Αποδεικτικά επαγγελµατικής εµπειρίας (αν υπάρχουν). Επιστηµονικές ιακρίσεις (αν υπάρχουν). Υπεύθυνη δήλωση (ότι ο αιτών δεν εκπονεί την ίδια διδακτορική διατριβή σε άλλο ΑΕΙ της χώρας ή του εξωτερικού) (διατίθεται και στο ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΥΠΑ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ). Η αίτηση, η αναλυτική πρόταση και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους στη Γραµµατεία του Τµήµατος, δύο φορές κάθε ακαδηµαϊκό έτος. Οι πρώτες αιτήσεις κατατίθενται από την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους µέχρι την 31η Οκτωβρίου και οι δεύτερες µέχρι την 31η Μαρτίου του ίδιου ακαδηµαϊκού έτους. Αναλυτική πρόταση έρευνας. Το θέµα της διατριβής πρέπει να εντάσσεται στον ευρύτερο επιστηµονικό χώρο που καλύπτει το Τµήµα, να ανταποκρίνεται στους γενικότερους ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς στόχους που προωθεί το Τµήµα. Η αναλυτική πρόταση έρευνας έχει το διπλό σκοπό να επιτρέψει τη διάγνωση: α) του ενδιαφέροντος και της πρωτοτυπίας του θέµατος που θα εξετασθεί και της µεθόδου που θα ακολουθεί, β) της επιστηµονικής ωριµότητας του Υ.. να ερευνήσει και να διαπραγµατευθεί το θέµα που προτείνει. Η ικανότητα του υποψηφίου να συντάξει µια συγκεκριµένη, σαφή και θεµελιωµένη πρόταση έρευνας αποτελεί βασικό κριτήριο ένταξής του στον κύκλο των διδακτορικών σπουδών. Στην αναλυτική πρόταση έρευνας αναφέρονται: το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται το αντικείµενο της διατριβής που θα εκπονηθεί, το αντικείµενο της προτεινόµενης έρευνας, ο τόπος, ο χρόνος και οι κατηγορίες πληθυσµού που θα καλύψει, οι συγκεκριµένες όψεις του ζητήµατος που θα εξετασθεί στη διατριβή, ο βασικός προβληµατισµός του υποψηφίου και οι στόχοι της έρευνάς του (τι θέλει να βρει ή να επιβεβαιώσει), τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα και η σηµασία τους, οι βασικές υποθέσεις εργασίας, η µεθοδολογία που θα ακολουθήσει, οι τεχνικές που προτίθεται να εφαρµόσει και ο λόγος που τον οδήγησαν στην επιλογή τους, η βασική βιβλιογραφία την οποία προτίθεται να χρησιµοποιήσει, το βασικό διάγραµµα της διατριβής (προσωρινή διαίρεση σε µέρη και κεφάλαια, µε γενική ένδειξη του περιεχοµένου κατά κεφάλαια), το προτεινόµενο χρονοδιάγραµµα της εργασίας κατά τη διεξαγωγή της έρευνας. 7

8 Αξιολόγηση και επιλογή. Ο φάκελος µε την αίτηση του υποψηφίου, την αναλυτική πρόταση έρευνας και όλα τα συνοδευτικά δικαιολογητικά διαβιβάζεται από τη Γραµµατεία του Τµήµατος στην τριµελή Επιτροπή Επιλογής που ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος µετά τη 31η Οκτωβρίου και 31η Μαρτίου του ίδιου ακαδηµαϊκού έτους, αντίστοιχα. Η Επιτροπή Επιλογής εξετάζει τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν σύµφωνα µε τα παραπάνω, καλεί τους υποψήφιους σε προσωπική συνέντευξη και προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια κρίνει σκόπιµη προκειµένου να αξιολογήσει τον υποψήφιο και την αίτησή του, και υποβάλλει µέχρι τη 31η εκεµβρίου ή 31η Μαΐου, αντίστοιχα, στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος έγγραφη εισήγηση για την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης, το προσωρινό θέµα της διατριβής, τον ορισµό Επιβλέποντος Καθηγητή και µελών της τριµελούς Συµβουλευτικής Επιτροπής. Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος εξετάζει τις αιτήσεις των υποψηφίων, εγκρίνει το προσωρινό θέµα της διατριβής και ορίζει για κάθε Υποψήφιο ιδάκτορα (Υ..) τον Επιβλέποντα Καθηγητή και τα µέλη της Συµβουλευτικής Επιτροπής κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου ή Ιουνίου, αντίστοιχα. Κάθε Επιβλέπων Καθηγητής έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης µέχρι το πολύ πέντε 5 Υ.. Εγγραφή. Οι υποψήφιοι των οποίων εγκρίθηκαν οι αιτήσεις εγγράφονται αµέσως στο µητρώο των Υ.. του Τµήµατος (Αίτηση αρχικής εγγραφής Υ.., διατίθεται στο ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΥΠΑ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ). Οι προθεσµίες ολοκλήρωσης της διαδικασίας εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής αρχίζουν από την ηµέρα της αρχικής εγγραφής στο Τµήµα και τελειώνουν µε τη λήξη του ακαδηµαϊκού έτους στο οποίο συµπληρώνονται. Η Γ.Σ.Ε.Σ. µπορεί να ορίσει διαφορετικές προθεσµίες υποβολής αιτήσεων, επιλογής και εγγραφής Υ.. σε περίπτωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για ένταξη Υ.. σε συγκεκριµένα ερευνητικά αντικείµενα που ενδιαφέρουν το Τµήµα ή προγράµµατα που διεξάγονται από το ΚΕΚΜΟΚΟΠ. III. Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΒΗΣ Σε όλη τη διάρκεια εκπόνησης της διατριβής ο Υ.. συνεργάζεται στενά µε τον Επιβλέποντα Καθηγητή και τη Συµβουλευτική του Επιτροπή. ιάρκεια. Οι διδακτορικές σπουδές περιλαµβάνουν µια µακρά και επίπονη διαδικασία που αρχίζει µε την εγγραφή του Υ.. στο Τµήµα, κατά το ακαδηµαϊκό έτος που ακολουθεί την αποδοχή της αίτησής του, την έγκριση του προσωρινού θέµατος της διατριβής και τον ορισµό Επιβλέποντα Καθηγητή και Συµβουλευτικής Επιτροπής από τη Γ.Σ.Ε.Σ., και ολοκληρώνεται µε την ανακήρυξη και την καθοµολόγηση του νέου διδάκτορα. Οι διδακτορικές σπουδές διαρκούν τρία έως πέντε έτη. Ολοκλήρωση των διδακτορικών σπουδών σε λιγότερο από τρία έτη δεν επιτρέπεται. Παράταση του συνολικού χρόνου δε µπορεί να δοθεί παρά µόνο µετά από εισήγηση 8

9 της Συµβουλευτικής Επιτροπής προς τη Γ.Σ.Ε.Σ. και µόνο για σοβαρό λόγο. Σε καµιά περίπτωση η παράταση αυτή δε µπορεί να υπερβαίνει τα δύο συνολικά έτη, στα οποία περιλαµβάνεται και ο χρόνος τυχόν αναστολής για λόγους ανωτέρας βίας. Η σχετική αίτηση του ενδιαφεροµένου υποβάλλεται στη διάρκεια του τελευταίου Εξαµήνου. Αναγόρευση διδάκτορα δε µπορεί σε καµιά περίπτωση να γίνει πριν παρέλθει τριετία τουλάχιστον από την εγγραφή του.. Ετήσια ανανέωση εγγραφής του Υ.. Στο δεύτερο δεκαπενθήµερο του Σεπτεµβρίου ο Υ.. καταθέτει στη Γραµµατεία του Τµήµατος αναλυτική έκθεση προόδου της εργασίας του κατά το προηγούµενο ακαδηµαϊκό έτος. Η κατάθεση της ετήσιας έκθεσης προόδου αποτελεί προϋπόθεση της ετήσιας ανανέωσης της εγγραφής του Υ.. Η ετήσια έκθεση προόδου του Υ.. διαβιβάζεται από τη Γραµµατεία στα µέλη της Συµβουλευτικής Επιτροπής, η οποία συζητάει µε τον Υ.. την πρόοδο της εργασίας του και την προγραµµατιζόµενη παραπέρα πορεία της, και υποβάλλει, στη διάρκεια του Χειµερινού Εξαµήνου, την ετήσια έκθεσή της προς τη Γ.Σ.Ε.Σ. Στην ετήσια έκθεση της Συµβουλευτικής Επιτροπής σηµειώνονται εκτός από την πορεία του Υ.. και οι τυχόν παρατηρήσεις και υποδείξεις της προς αυτόν. Η έκθεση της Συµβουλευτικής Επιτροπής προς τη Γ.Σ.Ε.Σ. κοινοποιείται και στον Υ.. Την πρωτοβουλία για τη σύνταξη της έκθεσης προόδου έχει ο Επιβλέπων Καθηγητής. Παρακολούθηση µαθηµάτων. Οι Υ.. µπορούν παράλληλα να παρακολουθήσουν και επιτυχώς να περατώσουν οργανωµένο κύκλο µαθηµάτων ή σεµιναρίων µε τη σύµφωνη γνώµη της Γ.Σ.Ε.Σ. µετά από αιτιολογηµένη πρόταση της Συµβουλευτικής Επιτροπής. Αλλαγές στον τίτλο ή το περιεχόµενο. Αλλαγή στον τίτλο της διδακτορικής διατριβής ή άλλη σηµαντική αλλαγή στο περιεχόµενό της γίνεται µε τη σύµφωνη γνώµη της Γ.Σ.Ε.Σ. µετά από αιτιολογηµένη πρόταση της Συµβουλευτικής Επιτροπής. ιακοπή της διαδικασίας εκπόνησης διατριβής. Η Συµβουλευτική Επιτροπή δικαιούται να εισηγηθεί ανά πάσα στιγµή στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος τη διακοπή της διαδικασίας εκπόνησης διατριβής του Υ.. που δε συµµορφώνεται µε τις υποδείξεις της ή δεν εργάζεται ικανοποιητικά ή δε διαθέτει τις ικανότητες ή τις προϋποθέσεις για την επιτυχή εκπόνηση της διατριβής του. Η εισήγηση της Επιτροπής υποβάλλεται γραπτώς, είναι αιτιολογηµένη και κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο Υ.. ο οποίος µπορεί να υποβάλει απαντητικό υπόµνηµα στη Γ.Σ.Ε.Σ. Η κοινοποίηση της εισήγησης στον Υ.. γίνεται επτά τουλάχιστον µέρες πριν από τη σύγκληση της Γ.Σ.Ε.Σ του Τµήµατος. Η απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ του Τµήµατος κοινοποιείται στον Υ.. Οι Υ.., έχουν υποχρέωση, εφόσον τους ζητηθεί, να προσφέρουν βοηθητικό εκπαιδευτικό και/ή ερευνητικό έργο στο Τµήµα σε θέµατα συγγενή προς το αντικείµενο της µελέτης τους, καθώς και να εποπτεύουν στις εξετάσεις του προπτυχιακού και µεταπτυχιακού προγράµµατος σπουδών. 9

10 ΙV. Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΒΗΣ Η κατάθεση του οριστικού κειµένου της διδακτορικής διατριβής γίνεται µε ευθύνη του Υ.. Ο Υ.. υποβάλλει τη διδακτορική του διατριβή µε πρωτοκολληµένη αίτησή του προς τη Γραµµατεία του Τµήµατος. Η διδακτορική διατριβή υποβάλλεται σε οκτώ αντίτυπα σχήµατος Α4 και σταθερά συρραµµένα και σε δύο αντίτυπα σε ηλεκτρονική µορφή (δύο cd, αρχείο pdf- προσοχή: όχι αρχεία zip), σύµφωνα µε τις αναλυτικές Οδηγίες για τη Συγγραφή της ιδακτορικής ιατριβής (διατίθενται στο Ι ΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ). V. ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Η Εξεταστική Επιτροπή είναι επταµελής. Τα µέλη της µελετούν τη διατριβή που τους διαβίβασε η Γραµµατεία του Τµήµατος και συνέρχονται σε σύσκεψη κατά την οποία αποφαίνονται αν η διατριβή γίνεται δεκτή ως έχει, αν πρέπει να αναπεµφθεί στον Υ.. για συµπληρώσεις και/ή διορθώσεις ή αν απορρίπτεται. Η απόφαση της Εξεταστικής Επιτροπής διατυπώνεται σε πρακτικό, που συντάσσεται µε τη µέριµνα του Επιβλέποντα Καθηγητή και υπογράφεται από όλα τα µέλη της. Το πρακτικό διαβιβάζεται στη Γ.Σ. και κοινοποιείται στον Υ.. Ο Επιβλέπων Καθηγητής προτείνει στον Πρόεδρο του Τµήµατος ηµέρα και ώρα της δηµόσιας δοκιµασίας του Υ.. αµέσως µετά την κατάθεση της εισήγησης της Εξεταστικής Επιτροπής, εφόσον η διατριβή έγινε δεκτή ως κατατέθηκε, ή αµέσως µετά την κατάθεση του οριστικού κειµένου, µετά την τυχόν αναποµπή της στον Υ.. για συµπληρώσεις και/ή διορθώσεις. εύτερη αναποµπή δεν επιτρέπεται. Σε περίπτωση απόρριψης της διατριβής η Εξεταστική Επιτροπή µπορεί να εισηγηθεί τη χορήγηση βεβαίωσης επιτυχούς εκτέλεσης έρευνας, εάν κρίνει ότι η έρευνα του Υ.. είναι ικανοποιητική έστω και αν δε µπορεί να γίνει δεκτή ως διδακτορική διατριβή. Η προφορική δοκιµασία του Υ.. γίνεται δηµόσια σε τόπο και χρόνο που ορίζεται δέκα τουλάχιστον µέρες πριν, µε πρόσκληση του Προέδρου του Τµήµατος. Η πρόσκληση κοινοποιείται στον Υ.., στα µέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, στα µέλη του.ε.π. και τους Υ.. του Τµήµατος και τοιχοκολλείται στις πινακίδες ανακοινώσεων του Τµήµατος και σε τρία τουλάχιστον περίβλεπτα σηµεία των κτιρίων του Πανεπιστηµίου. Στην προφορική δοκιµασία µπορούν να παραστούν και πρόσωπα εκτός Πανεπιστηµίου. Στη διαδικασία της προφορικής δοκιµασίας προεδρεύει ο Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής. Ο λόγος δίδεται πρώτα στον Υ.. ο οποίος παρουσιάζει, χωρίς τη χρήση χειρογράφου αλλά µόνο µε τη βοήθεια σύντοµων σηµειώσεων και σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τα 30 λεπτά, το αντικείµενο της διατριβής του, τον τρόπο έρευνας και εργασίας του, τα πορίσµατά του και παρουσιάζει τα σηµεία που κατά τη γνώµη του συνιστούν το πρωτότυπο της διατριβής και τη συµβολή της στην ανάπτυξη της επιστήµης. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος δίνει το λόγο σε καθένα από τα µέλη της Εξεταστικής 10

11 Επιτροπής, αρχίζοντας από το νεότερο, τα οποία θέτουν ερωτήµατα στον Υ.. σχετικά µε το θέµα της διατριβής του, το αντικείµενο και τα συµπεράσµατα της έρευνάς του. Η συνολική προφορική δοκιµασία δε µπορεί να διαρκέσει περισσότερο από δύο ώρες. Μετά το τέλος της δοκιµασίας η Εξεταστική Επιτροπή αποσύρεται σε σύσκεψη και αξιολογεί τη διατριβή και την προφορική δοκιµασία. Εφόσον κρίνει τη συνολική δοκιµασία ως επιτυχή η Εξεταστική Επιτροπή εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. την ανακήρυξη του Υποψηφίου ως ιδάκτορα του Τµήµατος. Θεωρείται εγκεκριµένη ως διατριβή και επιτυχών ο Υ.. που συγκέντρωσε τη σύµφωνη γνώµη τουλάχιστον τεσσάρων (4) τουλάχιστον µελών της Επιτροπής. Η απόφαση της Εξεταστικής Επιτροπής αναγγέλλεται στον Υ.. ενώπιον του ακροατηρίου της προφορικής δοκιµασίας. Το πρακτικό της Εξεταστικής Επιτροπής υπογεγραµµένο από όλα τα µέλη της διαβιβάζεται στη Γ.Σ.Ε.Σ. από τον Πρόεδρό της. Η αναγόρευση και η καθοµολόγηση του Υ.. σε ιδάκτορα γίνεται ενώπιον εκπροσώπου των Πρυτανικών Αρχών του Πανεπιστηµίου. Η διδακτορική διατριβή κατατίθεται στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου και στο Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης (ΕΚΤ: µετά την αναγόρευση και καθοµολόγηση του Υ.. σε ιδάκτορα. 11

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών Κανονισμός Μάϊος 2015 Επιμέλεια: Μ. Γουάλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1: Αποστολή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2: ιάρθρωση των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ... 3 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 ΝΟΜΟΣ 2916/2001 (αρθρ 5, παρ., 12)... 4 Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Β1. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Περιέχει την ισχύουσα νομοθεσία, εγκυκλίους Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) ως και τις αποφάσεις του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών [1] Εισδοχή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών I. 1. Το Τμήμα περιοδικά προκηρύσσει θέσεις Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών για την απόκτηση προπτυχιακού διπλώµατος του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N. 2552/1997 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004***& από το αρθ. 19

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Συνοπτικός Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Συνοπτικός Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Συνοπτικός Καστοριά 2012 Περιεχόµενα 1. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...3 1.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα 2003 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Τομέας Ειδικότητα Επιμέλεια Συντάκτες Επιμέλεια έκδοσης Ιδιοκτησία Τιράζ Ημερομηνία 1 ης έκδοσης Τρέχουσα έκδοση Κωδικός ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Τµήµα Πληροφορικής & Επικοινωνιών του Τ.Ε.Ι. Σερρών 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πτυχιακή εργασία αποτελεί υποχρεωτικό µάθηµα του προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ «ιεύρυνση τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Οδηγός σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας Θεσσαλονίκη Επιστημονική επιτροπή πιστοποίησης ελληνομάθειας: Σ. Ευσταθιάδης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Τµήµα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Η διαδικασία ανάθεσης και αξιολόγησης της πτυχιακής εργασίας σύµφωνα µε τον Ν. 2916/2001 και

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ 3374/2005 ΦΕΚ 189/Α'/2.8.2005 Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λαµίας Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Φυσικοθεραπείας Οδηγός Πτυχιακών Εργασιών Κανονισµός Ανάθεσης και Εκπόνησης Φεβρουάριος 2008 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΤΟΜΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 07 08 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2007 2008 ISBN: 960-86977-9-9 2008 για την ελληνική γλώσσα Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Πατησίων 42, 106 82 Αθήνα www.asfa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 46,7 χιλ.λεωφ.αθηνών-σουνίου Τ.Κ.19013 ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ Αθήνα: 05.07.2013 Αρ.πρωτ: 20043/4401 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη:

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη: Σχέδιο απόφασης της Συγκλήτου του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011: Διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης σε θέσεις καθηγητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 148 16 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3685 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβρης 2008. www.doe.gr

Νοέμβρης 2008. www.doe.gr Εκπαιδευτικές άδειες µε ή χωρίς αποδοχές χορηγήσεις και ανανεώσεις Όροι, δικαιολογητικά, χρονική διάρκεια, πρόσθετες αποδοχές Νοέμβρης 2008 Εκπαιιδευτιικές άδειιες µε ή χωρίίς αποδοχές (χορηγήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 Ενηµερώθηκε :22/1/2013 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006) Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, εξεταζόµενα µαθήµατα και διαδικασία προαγωγικών εξετάσεων για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Αρχιφυλάκων

Διαβάστε περισσότερα

27-09-2013 1) : .3 . . 18 65

27-09-2013  1)         : .3 . .       18 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 27-09-2013 Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαµβάνει: 1)

Διαβάστε περισσότερα