ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ, ΩΡΑΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Α ΕΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ, ΩΡΑΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Α ΕΙΩΝ"

Transcript

1 Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ, ΩΡΑΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Α ΕΙΩΝ (Αναφορές υπ αρ. πρωτ /2005 & 17312/2006, πορίσµατα από & ) Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χειριστής: Ανδρέας Τάκης Μιχάλης Τσαπόγας ΜΑϊΟΣ 2008

2 2 Περίληψη Έχοντας ασχοληθεί ήδη από το 1999 µε τον θεσµό της εναλλακτικής πολιτικής-κοινωνικής υπηρεσίας αντιρρησιών συνείδησης, και σε συνέχεια Ειδικής Έκθεσής του <http://www.synigoros.gr/reports/ekth_enallaktikis_da.doc> για το θέµα αυτό, ο Συνήγορος του Πολίτη επεσήµανε επανειληµµένα ως αρνητικό στοιχείο την αρµοδιότητα του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυνας επί θεµάτων που αφορούν τις συνθήκες εκπλήρωσης εναλλακτικής υπηρεσίας. Εκτός από σοβαρότατα ζητήµατα αρχής, η εµπλοκή στρατιωτικών αρχών προξενούσε σειρά πρακτικών προβληµάτων επειδή οι κατά καιρούς αποσπασµατικές απαντήσεις τους σε ερωτήµατα φορέων απασχόλησης είχαν επιτείνει τη σχετική ασάφεια, ιδιαίτερα σε σχέση µε το ωράριο απασχόλησης και το καθεστώς αδειών. Στη µακρά αλληλογραφία του µε τους φορείς απασχόλησης, ο Συνήγορος του Πολίτη επέµεινε ότι η «στρατολογική παρακολούθηση» των εκπληρούντων εναλλακτική υπηρεσία εξαντλείται στην υπαγωγή και την τοποθέτηση αυτών, καθώς και στην τήρηση των νοµίµων χρονικών ορίων της υπηρεσίας στο σύνολό της (δηλαδή σε σχέση µε την απόλυση ή τυχόν διακοπή), ενώ αντιθέτως, αρµόδιοι για την ανάθεση καθηκόντων, τις συνθήκες εκτέλεσης υπηρεσίας και τον χρόνο αυτής παραµένουν οι φορείς απασχόλησης, κατ επέκταση δε τα προϊστάµενα αυτών Υπουργεία. Ανταποκρινόµενο στις παρεµβάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη, το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης αποδέχθηκε την αρµοδιότητά του και απέστειλε σχετική εγκύκλιο στους φορείς απασχόλησης τους οποίους εποπτεύει. Στην εγκύκλιο αυτή (Μάρτιος 2006) καθίσταται σαφές ότι «οι εκπληρούντες εναλλακτική υπηρεσία δεν είναι επιτρεπτό να απασχολούνται, κατά συνολικό χρόνο, περισσότερο απ όσο οι λοιποί απασχολούµενοι στον ίδιο φορέα που εκτελούν καθήκοντα όµοια µε τα δικά τους». Με τα ανωτέρω συµφώνησε, εν τέλει (Μάρτιος 2008), και το ίδιο το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άµυνας, αποδεχόµενο τόσο την αποκλειστική αρµοδιότητα των φορέων απασχόλησης, όσο και ότι «η άδεια πρέπει να υπολογίζεται επί των εργασίµων ηµερών, και όχι επί των αργιών όπως συµβαίνει µε τους οπλίτες». Το ΓΕΕΘΑ συµφωνεί, επίσης, µε την εισήγηση του Συνηγόρου του Πολίτη για διάθεση των αντιρρησιών συνείδησης κατά προτεραιότητα σε προνοιακούς φορείς. Α. Πόρισµα υπ αρ. πρωτ / Ο Συνήγορος του Πολίτη διερεύνησε την από αναφορά (αρ. πρωτ ) του κ. ***, ο οποίος από εκπληρώνει εναλλακτική υπηρεσία στο Γενικό Νοσοκοµείο Καστοριάς. Με την αναφορά ζητήθηκε να διερευνηθεί η νοµιµότητα του καθεστώτος ηµερών και ωρών απασχόλησης που εφαρµοζόταν στην περίπτωσή του. Η διαµεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη και η συνακόλουθη παρέµβαση της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης όχι µόνον ευοδώθηκαν, αλλ επί πλέον συνέβαλαν σε µιά θετική εξέλιξη ευρύτερης σηµασίας για την απασχόληση αντιρρησιών συνείδησης σε φορείς αρµοδιότητος του Υπουργείου.

3 3 1. Η αρχική άποψη και πρακτική του φορέα απασχόλησης Κατόπιν ερωτήµατος του κ. *** σχετικά µε το καθεστώς απασχόλησής του, το Νοσοκοµείο είχε απαντήσει (έγγραφο υπ αρ. πρωτ. ***/ ) ως εξής: «Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία δικαιούσθε 2 ηµέρες άδεια (εργάσιµες και µη) για κάθε µήνα υπηρεσίας σας. Εποµένως εργάζεσθε 7 ηµέρες την εβδοµάδα, µε ωράριο εργασίας 7,5 ώρες ηµερησίως (πρωί ή απόγευµα). Είναι όµως δυνατή και η πέραν του τυπικού ωραρίου εργασίας απασχόλησή σας, όταν υφίσταται πραγµατική ανάγκη. Η υπηρεσία θα καθορίζει, βάσει των πραγµατικών αναγκών, σε ποιες αργίες θα τίθεσθε εκτός υπηρεσίας, σύµφωνα µε το πρόγραµµα εργασίας σας. Για τις άδειες µετακίνησης και διανυκτέρευσης, δεν προβλέπεται για την περίπτωσή σας από την ισχύουσα Νοµοθεσία». Επί πλέον, η ιεύθυνση του Νοσοκοµείου είχε επιφυλαχθεί για επικοινωνία µε τις στρατολογικές αρχές εφ όσον ανακύψει ανάγκη διευκρινίσεων. Τα χαρακτηριστικά αυτά όχι µόνο δεν παρίσταντο ως πρωτοφανή, αλλ αντιθέτως συνέπιπταν µε αντίστοιχες απαντήσεις και πρακτικές φορέων απασχόλησης όπως είχαν τεθεί υπ όψη του Συνηγόρου του Πολίτη (βλ. ήδη από την «Ετήσια Έκθεση 1999», σελ ) µε αφορµή δεκάδες αναφορών κατά τα επτά τελευταία έτη, σε αρκετές εκ των οποίων δεν είχε καν καταστεί δυνατό να µεταπεισθούν οι φορείς απασχόλησης. 2. Το νοµικό καθεστώς του υπολογισµού ηµερών αδείας Παρεµβαίνοντας, ο Συνήγορος του Πολίτη επεσήµανε ότι πράγµατι, κατά το γράµµα του νόµου (ήδη άρθρο 64 παρ. 3 εδ. δ ν. 3421/2005), η κανονική άδεια είναι η µόνη ρητώς ρυθµιζόµενη άδεια απουσίας των εκπληρούντων εναλλακτική υπηρεσία. Ωστόσο, ερµηνευόµενη υπό το πρίσµα γενικών αρχών του δικαίου, η διάταξη αυτή δεν είναι ανεκτό να ερµηνεύεται ως επιβάλλουσα απασχόληση, κατά συνολικό χρόνο, σε ώρες (ηµερησίως) ή σε ηµέρες (εβδοµαδιαίως) πέραν των γενικώς προβλεποµένων ως προς τη λειτουργία του συγκεκριµένου φορέα ή την απασχόληση λοιπών εργαζοµένων µε όµοια ή ανάλογα καθήκοντα, εκτός αν πρόκειται για αντιµετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Ανεξάρτητα από τη φύση και τις λειτουργικές ανάγκες κάθε φορέα απασχόλησης, τα ανώτατα και ανελαστικά χρονικά όρια που προβλέπει το εργατικό δίκαιο αποτελούν, για την ελληνική έννοµη τάξη, το έσχατο προστατευόµενο άκρο σωµατικής και πνευµατικής αντοχής, ενώ κάθε αντίθετος συλλογισµός θα µπορούσε να οδηγήσει σε συνθήκες ειλωτείας, αντίθετες σε στοιχειώδεις παραδοχές του νοµικού πολιτισµού και του κοινωνικού ανθρωπισµού. Αυτό, βεβαίως, δεν σηµαίνει ότι οι εκπληρούντες εναλλακτική υπηρεσία δικαιούνται κατά κυριολεξίαν «ρεπό», δηλαδή τη δυνατότητα πλήρους απουσίας κατά µιάν επί πλέον εργάσιµη ηµέρα ανά κάθε δεδουλευµένη ηµέρα αργίας. Αντίστοιχα δικαιώµατα των υπαλλήλων συντρέχουν µόνον επειδή προβλέπονται σε ρητές διατάξεις που τους αφορούν. Εφ όσον ο ν. 3421/2005 δεν προβλέπει ρητώς αντίστοιχη διευθέτηση, ο φορέας εκπλήρωσης εναλλακτικής υπηρεσίας δεν υποχρεούται να παρέχει «ρεπό». Σε αντίθεση, δηλαδή, µε τα ισχύοντα για τους υπαλλήλους του, ο φορέας διαθέτει ευρύτερο πεδίο ελαστικών χειρισµών ως προς τον τρόπο µε τον οποίο θα κατανείµει τον χρόνο απασχόλησης των εκπληρούντων εναλλακτική υπηρεσία, πάντοτε, βεβαίως, µέσα στο δεδοµένο πλαίσιο των ανωτάτων ορίων. Στην πράξη, αυτό σηµαίνει ότι οι φορείς απασχόλησης που λειτουργούν και κατά τις αργίες έχουν τη δυνατότητα ν απασχολούν τους εκπληρούντες εναλλακτική υπηρεσία σε ηµέρες αργίας, χωρίς κατ ανάγκην να τους παρέχουν αντίστοιχη «άτυπη» άδεια απουσίας σε ίσο αριθµό εργασίµων ηµερών. Ο ακριβής χρόνος, κατά τον οποίο θ αντισταθµισθούν οι επί πλέον ώρες προσφερθείσης εργασίας (προκειµένου οι συνολικές κατά µήνα ώρες να µην υπερβούν τα ανωτέρω άκρα όρια), επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του φορέα απασχόλησης. Εν όψει των ανωτέρω γενικών αρχών δικαίου, ο αριθµός των ηµερών αργίας κατά τις οποίες ζητείται η εν λόγω απασχόληση δεν µπορεί να είναι απεριόριστος. Έτσι, η απασχόληση για µιά ή δύο ηµέρες αργίας ανά µήνα είναι άνευ άλλου τινός επιτρεπτή (όχι όµως µέσα στην ίδια εβδοµάδα), ενώ η απασχόληση για τρεις ή τέσσερεις ηµέρες αργίας ανά µήνα είναι

4 4 δυνατό να θεωρηθεί επιτρεπτή µόνο κατ εξαίρεσιν και εφ όσον το επιβάλλουν ειδικές (και σαφώς προσδιορισµένες κατά χρόνο) ανάγκες του φορέα, άλλως τυγχάνει καταχρηστική. Η παραπάνω προτεινόµενη εξειδίκευση συγκεκριµένου αριθµού ηµερών δεν αποδίδει το περιεχόµενο ρητών διατάξεων, παρά µόνον αποτελεί παράδειγµα εξειδίκευσης των διατάξεων αυτών υπό το πρίσµα γενικών αρχών του δικαίου, ενώ ο φορέας απασχόλησης µπορεί επιλέξει διαφορετικό σύστηµα εξειδίκευσης χωρίς να θίγει το βασικό ανελαστικό πλαίσιο των όρων απασχόλησης, ήτοι την υποχρέωση τήρησης συνολικού χρόνου ίσου µε εκείνον του λοιπού προσωπικού, καθώς και την υποχρέωση εξασφάλισης των καθ εβδοµάδα και ηµέρα ελαχίστων ορίων ανάπαυσης που ορίζει η εργατική νοµοθεσία. Ιδιαιτέρως η εξασφάλιση µιάς τουλάχιστον ηµέρας ανάπαυσης εβδοµαδιαίως δεν αποτελεί «ρεπό» ή διευκόλυνση που χρειάζεται να έχει θεσµοθετηθεί ειδικώς, αλλ απώτατο όριο της φυσικής και ψυχικής ανάλωσης του εργαζοµένου, είτε αυτός εκπληρώνει υποχρέωση από σύµβαση εργασίας, είτε απ ευθείας εκ του νόµου. Επί πλέον, η µη απασχόληση σε ηµέρες αργίας δεν είναι δυνατό να προσµετράται σε βάρος της προβλεπόµενης κανονικής άδειας, καθ όσον ενδεχόµενη αφαίρεση των ηµερών αυτών θα εκµηδένιζε την κανονική άδεια, παραβιάζοντας τη βούληση του νοµοθέτη. Αντίστοιχα, προκειµένου περί της εν στενή εννοία αδείας του, ο εκπληρών εναλλακτική υπηρεσία δικαιούται να την απολαµβάνει πλήρη, δηλαδή να µην αναλώνει µέρος αυτής στη µετάβαση από τον τόπο εκπλήρωσης στον (κατά κανόνα µακρινό) τόπο κατοικίας του, εξ ου και η αξίωση για ανάλογες ηµέρες «άτυπης» άδειας. Τα παραπάνω αποτελούν αυτονόητη συνέπεια του γεγονότος, ότι οι εκπληρούντες εναλλακτική υπηρεσία δεν είναι στρατιώτες (άρθρο 64 παρ. 3 εδ. α ν. 3421/2005), προέκυπταν, άλλωστε, κατά τρόπο καίριο και από παλαιότερη εγκύκλιο του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας (Φ.420/62/60778/Σ.207/ /ΕπΥΕθΑ/ ΣΣΑ /Γ ): «επιτρέπεται κατ αρχή η απασχόλησή τους και σε ορισµένο αριθµό αργιών κάθε µήνα, ανάλογα µε τις υφιστάµενες ανάγκες των φορέων. Αντίθετα, δεν είναι επιτρεπτή η πλήρης εξοµοίωση των εργασίµων ηµερών µε τις αργίες, γιατί, η ερµηνεία αυτή, προσκρούει ευθέως στις γενικά παραδεδεγµένες αρχές και αντιλήψεις περί σεβασµού της προσωπικότητας και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. εν ευσταθεί η ερµηνεία ότι, εφόσον εκ του νόµου δικαιούνται µόνο δύο ηµέρες άδεια για κάθε µήνα, επιβάλλεται η απασχόλησή τους για όλο το διάστηµα των υπολοίπων ηµερών κάθε µήνα. εν επιτρέπονται αποκλεισµοί ή περιορισµοί δικαιωµάτων µη ανεκτοί από το νόµο και από τις γενικές αρχές του δικαίου». 3. Οι καθ υπέρβασιν αρµοδιότητος οδηγίες του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυνας Επί πλέον ο Συνήγορος του Πολίτη, όπως είχε και στο παρελθόν την ευκαιρία να επισηµάνει («Ειδική Έκθεση» <http://www.synigoros.gr/reports/ekth_enallaktikis_da.doc> Ιουλίου 1999), δεν θεωρεί ότι το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας είναι άνευ άλλου τινός αρµόδιο για όλα τα ζητήµατα που αφορούν την εκπλήρωση εναλλακτικής υπηρεσίας. Η κατ άρθρο 5 της υπουργικής απόφασης Φ.420/202/57.842/Σ.868/ /ΥΕθΑ «στρατολογική παρακολούθηση» των εκπληρούντων εναλλακτική υπηρεσία, εξαντλείται στην υπαγωγή και την τοποθέτηση αυτών, καθώς και στην τήρηση των νοµίµων χρονικών ορίων της υπηρεσίας στο σύνολό της (δηλαδή σε σχέση µε την απόλυση ή τυχόν διακοπή). Αντιθέτως, αρµόδιοι για την ανάθεση καθηκόντων και τις συνθήκες εκτέλεσης υπηρεσίας παραµένουν οι φορείς απασχόλησης, κατ επέκταση δε τα προϊστάµενά τους Υπουργεία. Εν προκειµένω, ο προσδιορισµός των ηµερών απασχόλησης ανά εβδοµάδα (ή ωρών ανά ηµέρα) ανάγεται σαφώς στις αρµοδιότητες του φορέα απασχόλησης, θα αποτελούσε δε παρερµηνεία του νόµου ενδεχόµενη αναγνώριση εποπτείας (ή αρµοδιότητας για αυθεντική ερµηνεία) του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας επί των θεµάτων αυτών. Νοµικώς, οι οδηγίες του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας συνιστούν απλή παροχή γνώµης και δεν δεσµεύουν τον φορέα απασχόλησης, ο οποίος φέρει ακεραία την ευθύνη για την επιλογή της µιάς ή της άλλης εναλλακτικής πρακτικής σε θέµατα ηµερών, ωρών και συνθηκών απασχόλησης. Η αρµοδιότητα των στρατολογικών αρχών δεν είναι δυνατό να φθάνει µέχρι του σηµείου εκδόσεως απαγορευτικών εγκυκλίων προς τους πολιτικούς φορείς απασχόλησης σχετικά µε τη νοµιµότητα

5 5 «παροχών» πέραν των ελαχίστων που ορίζει ο νόµος, πολλώ µάλλον αφού το ίδιο το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας (έγγραφο υπ αρ. πρωτ. Φ.420/70/81130/Σ.206/ /ΕπΥΕθΑ/ Α /Γ ) έχει δεχθεί ότι τυγχάνει κατά νόµον αναρµόδιο για την «περιπτωσιολογική αντιµετώπιση ατοµικών περιπτώσεων που ανακύπτουν µεταξύ προϊστάµενων και αντιρρησιών». Τα παραπάνω επισηµάνθηκαν εκ νέου όχι µόνο σε απάντηση όσων φερόταν να έχει ισχυρισθεί η ιεύθυνση του Νοσοκοµείου, αλλ επί πλέον και εξ αιτίας του γεγονότος ότι, κατά το παρελθόν, αποσπασµατικές απαντήσεις στρατολογικών αρχών (όπως, λόγου χάριν, έγγραφο υπ αρ. πρωτ. Φ /194/94561/Σ.1136/ /ΓΕΕΘΑ/ ΣΛ: «δεν έχουν αρµοδιότητες να χορηγούν άδειες κατά το δοκούν») σε ερωτήµατα φορέων απασχόλησης είχαν επιτείνει τη σχετική ασάφεια, ιδιαίτερα δε είχαν περιάγει τις διοικήσεις ορισµένων απ αυτούς τους φορείς στην πεπλανηµένη αντίληψη, ότι η παροχή και του παραµικρού δευτερολέπτου άδειας πέραν της ρητώς καθοριζοµένης στο άρθρο 64 παρ. 3 εδ. δ ν. 3421/2005 θα ήταν παράνοµη και θα τις έθετε υπό τον κίνδυνο ποινικών ευθυνών (ενώ, στην πραγµατικότητα, ενδεχόµενη σποραδική χορήγηση ολίγων ηµερών «άτυπης» και µη προσµετρήσιµης άδειας σε αιτιολογηµένη ανταπόδοση ακραίων υπερβάσεων ωραρίου και χωρίς σχετική ενηµέρωση του οικείου Στρατολογικού Γραφείου, αποτελεί καθ όλα νόµιµο διακανονισµό και όχι χαριστική παροχή, πολλώ µάλλον όταν είναι πασίδηλο ότι ανάλογη πρακτική τηρούν πολυάριθµες στρατιωτικές µονάδες χωρίς να ενοχλείται αναλόγως το ΓΕΕΘΑ). Στο αµέσως προαναφερθέν έγγραφο ΓΕΕΘΑ µνηµονεύονταν ως δήθεν µοναδικές νόµιµες υπερβάσεις της κανονικής άδειας οι «άδειες απουσίας µικρότερες του εικοσιτετραώρου και µε δυνατότητα διανυκτέρευσης», ισχυρισµός ο οποίος απολήγει σε άτοπο, καθ όσον οι ούτω περιγραφόµενες «άδειες» ταυτίζονται προς τις τυπικές «άδειες εξόδου» (όχι «απουσίας») των στρατιωτών, δηλαδή σε απουσίες οι οποίες, προκειµένου περί εκπληρούντων εναλλακτική (όχι στρατιωτική) υπηρεσία, συνιστούν αυτονόητο καθηµερινό δικαίωµα και όχι, βεβαίως, χαριστική παροχή, αφού ο νόµος ουδόλως επιβάλλει τη φυσική παρουσία των εκπληρούντων εναλλακτική υπηρεσία µέσα στις εγκαταστάσεις του φορέα απασχόλησης πέραν των ωρών κατά τις οποίες τους έχει ανατεθεί συγκεκριµένη και προγραµµατισµένη υπηρεσία. Η παρατεινόµενη αυτή ασάφεια, συνδυαζόµενη µε το γεγονός ότι ήδη πολλοί αντιρρησίες συνείδησης τοποθετούνται σε φορείς οι οποίοι ούτως ή άλλως δεν λειτουργούν κατά τις αργίες, θα µπορούσε επί πλέον να δηµιουργήσει και συνθήκες άκρας ανισότητας µεταξύ όσων υπηρετούν σ αυτούς ή σ εκείνους τους φορείς. 4. Η παρέµβαση του Συνηγόρου του Πολίτη Με αφορµή παλαιότερη περίπτωση, ο Συνήγορος του Πολίτη είχε εξασφαλίσει την εξής απάντηση του [τότε] Περιφερειακού Συµβουλίου Υγείας-Πρόνοιας Βορείου Αιγαίου (έγγραφο υπ αρ. πρωτ. 629/ ): «Μας βρίσκει σύµφωνους η άποψη ότι οι εκπληρούντες εναλλακτική υπηρεσία δεν είναι επιτρεπτό να απασχολούνται, κατά συνολικό χρόνο, περισσότερο απ όσο οι λοιποί απασχολούµενοι στον ίδιο φορέα που εκτελούν καθήκοντα όµοια µε τα δικά τους. Επίσης συµφωνούµε µε την άποψη ότι είναι απαραίτητη η εξασφάλιση µιάς τουλάχιστον ηµέρας ανάπαυσης εβδοµαδιαίως προκειµένου να µην εξαντληθεί το ανώτατο όριο της φυσικής και ψυχικής ανάλωσης του εργαζόµενου. ώσαµε ήδη οδηγίες στον ιευθυντή του Κέντρου Υγείας, να προγραµµατίζει την απασχόληση του κ., σύµφωνα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας, και υπό τις ανωτέρω διατυπωθείσες προϋποθέσεις, οι οποίες θα διασφαλίζουν το σεβασµό της προσωπικότητας και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων του». Αντιλαµβανόµενος την απάντηση εκείνη ως επιβεβαίωση της κατ αρχήν αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας (και όχι του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας) επί των συνθηκών εκπλήρωσης εναλλακτικής υπηρεσίας, ο Συνήγορος του Πολίτη απευθύνθηκε και πάλι κατ αρχήν στο Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ( ιεύθυνση Προσωπικού Νοµικών Προσώπων) ως καθ ύλην αρµόδιο για την εποπτεία εφ όλων των κρατικών φορέων υγείας και πρόνοιας που απασχολούν αντιρρησίες συνείδησης, εκφράζοντας την ελπίδα ότι το Υπουργείο, ακολουθώντας το παραπάνω παράδειγµα, θα λάβει θέση εφ όλων των ζητηµάτων που έχουν ανακύψει και θα εκπονήσει κατευθυντήριες οδηγίες ούτως ώστε η πρακτική των φορέων απασχόλησης να ενοποιηθεί και να προσαρµοσθεί στα θεµελιώδη δικαιώµατα των υπηρετούντων.

6 6 Παράλληλα, προς άµεση διερεύνηση της νοµιµότητας και επίλυση των προβληµάτων, ο Συνήγορος του Πολίτη έκρινε αναγκαία την απ ευθείας επικοινωνία µε το Νοσοκοµείο Καστοριάς. Την ανάγκη αυτή είχε ήδη επιτείνει η συγκυρία του υπ αρ. πρωτ. 673/ εγγράφου του Νοσοκοµείου, µε το οποίο είχε ζητηθεί, από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άµυνας, η παροχή οδηγιών ως προς το αν τυγχάνει νόµιµη η ανάθεση, σε άλλον υπηρετούντα, καθηκόντων τραυµατιοφορέως. Το γεγονός ότι ακόµη και γι αυτό το ζήτηµα, το οποίο άπτεται της ποιότητας υπηρεσιών υγείας και της ασφάλειας των ασθενών (καθ όσον αφορά τη δυνατότητα άσκησης συγκεκριµένων υγειονοµικών καθηκόντων από ανειδίκευτα πρόσωπα), το Νοσοκοµείο έκρινε σκόπιµο να υποβάλει ερώτηµα στο ΓΕΕΘΑ και όχι στο (αποκλειστικώς αρµόδιο) Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αποδεικνύει ότι η ενδηµούσα νοµική πλάνη περί την αρµοδιότητα εποπτείας των συνθηκών απασχόλησης θα µπορούσε να προσλάβει ακόµη και επικίνδυνες διαστάσεις. 5. Η τελευταία εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανταποκρινόµενο, το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ( ιεύθυνση Προσωπικού Νοµικών Προσώπων) εξέδωσε την υπ αρ. πρωτ. Υ10β/Γ.Π.31972/ εγκύκλιο, µε την οποία παρήγγειλε σε όλα τα Ν.Π... αρµοδιότητός του να τηρούν τους εξής όρους σχετικά µε τις συνθήκες εκπλήρωσης εναλλακτικής υπηρεσίας: «υπό το πρίσµα των γενικών αρχών του ικαίου, δεν είναι ανεκτό να προβλέπεται απασχόληση του εκπληρούντος εναλλακτική υπηρεσία σε ώρες (ηµερησίως) ή σε ηµέρες (εβδοµαδιαίως) πέραν των γενικώς προβλεποµένων ως προς τη λειτουργία του συγκεκριµένου φορέα απασχόλησης, εκτός αν πρόκειται για αντιµετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Οι εκπληρούντες εναλλακτική υπηρεσία δεν είναι επιτρεπτό να απασχολούνται, κατά συνολικό χρόνο, περισσότερο απ όσο οι λοιποί απασχολούµενοι στον ίδιο φορέα που εκτελούν καθήκοντα όµοια µε τα δικά τους. Ανεξάρτητα από τη φύση και τις λειτουργικές ανάγκες του φορέα απασχόλησης, σε καµιά περίπτωση δεν είναι θεµιτό ο αριθµός των ωρών απασχόλησης ανά ηµέρα και των ηµερών ανά εβδοµάδα, να υπερβαίνει τα ανώτατα χρονικά όρια που προβλέπει το Εργατικό ίκαιο. Το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας δεν είναι αρµόδιο για όλα τα ζητήµατα που αφορούν την εκπλήρωση της εναλλακτικής υπηρεσίας. Αντιθέτως αρµόδιοι για ανάθεση καθηκόντων και τις συνθήκες εκτέλεσης υπηρεσίας παραµένουν οι φορείς απασχόλησης. Οι εκπληρούντες εναλλακτική υπηρεσία δεν είναι επιτρεπτό να απασχολούνται, κατά συνολικό χρόνο, περισσότερο απ όσο οι λοιποί απασχολούµενοι του ίδιου φορέα που εκτελούν καθήκοντα όµοια µε τα δικά τους. Είναι απαραίτητη η εξασφάλιση µιάς τουλάχιστον ηµέρας ανάπαυσης εβδοµαδιαίως προκειµένου να µην εξαντληθεί το ανώτατο όριο της φυσικής και ψυχικής ανάλωσης του εργαζόµενου. Εν όψει των ανωτέρω γενικών αρχών ικαίου, ο αριθµός των ηµερών αργίας κατά τις οποίες ζητείται η εν λόγω απασχόληση δεν µπορεί να είναι απεριόριστος. Έτσι η απασχόληση για µία ή δύο ηµέρες αργίας ανά µήνα είναι άνευ άλλου τινός επιτρεπτή (όχι όµως µέσα στην ίδια εβδοµάδα), ενώ η απασχόληση για τρεις ή τέσσερις ηµέρες αργίας ανά µήνα είναι δυνατό να θεωρηθεί επιτρεπτή µόνο κατ εξαίρεση και εφ όσον το επιβάλλουν ειδικές (και σαφώς προσδιορισµένες χρονικά) ανάγκες του φορέα, άλλως τυγχάνει καταχρηστική. Ο φορέας απασχόλησης µπορεί να επιλέξει διαφορετικό σύστηµα εξειδίκευσης, χωρίς να θίγει το βασικό ανελαστικό πλαίσιο των όρων απασχόλησης, ήτοι την υποχρέωση τήρησης συνολικού χρόνου ίσου µε εκείνο του λοιπού προσωπικού, καθώς και την υποχρέωση εξασφάλισης των καθ εβδοµάδα και ηµέρα ελάχιστων ορίων ανάπαυσης που ορίζει η εργατική Νοµοθεσία. Ιδιαιτέρως η εξασφάλιση µιάς τουλάχιστον ηµέρας ανάπαυσης εβδοµαδιαίως δεν αποτελεί ρεπό ή διευκόλυνση που χρειάζεται να έχει θεσµοθετηθεί ειδικώς, αλλά απώτατο όριο της δυσικής και ψυχικής ανάλωσης του εργαζόµενου, είτε αυτός εκπληρώνει υποχρέωση από σύµβαση εργασίας, είτε απ ευθείας εκ του Νόµου». Αµέσως µόλις πληροφορήθηκε την ανωτέρω εγκύκλιο, ο Συνήγορος του Πολίτη συνεχάρη εγγράφως το Υπουργείο, ιδιαίτερα όσον αφορά τη µέριµνα για αποσαφήνιση τόσο της αποκλειστικής αρµοδιότητος των φορέων απασχόλησης για τα θέµατα αυτά, όσο και συγκεκριµένων άκρων ορίων εντός των οποίων οφείλουν να κινούνται οι εν λόγω φορείς.

7 7 Τέλος, κατά τους µήνες που ακολούθησαν, διευθετήθηκε αισίως, κατ ακριβή εφαρµογή της εγκυκλίου, και η ατοµική περίπτωση η οποία είχε αποτελέσει αφορµή της τελευταίας παρέµβασης του Συνηγόρου του Πολίτη. Ειδικότερα, όπως µας ενηµέρωσε ο ίδιος ο κ. ***, απασχολείται ήδη επί πέντε ηµέρες (όχι πάντοτε τις ίδιες) εβδοµαδιαίως και επί 7,5 ώρες ηµερησίως, ενώ τουλάχιστον για µία από τις δύο ηµέρες κάθε Σαββατοκύριακου παραµένει ανελλιπώς ελεύθερος. Το σύστηµα αυτό αποτελεί πρότυπο ορθής εφαρµογής του νόµου και απόδειξη καλών προθέσεων του φορέα απασχόλησης, ο οποίος αναµένεται ότι θα επιδείξει ανάλογη θετική προδιάθεση και κατά την εξέταση του αιτήµατος για σταδιακή επανόρθωση (µε χορήγηση αντιστοίχων ηµερών µη προσµετρήσιµης άδειας απουσίας κατά το µέτρο του δυνατού) της µη νόµιµης υπεραπασχόλησης µε την οποίαν οι εκπληρούντες εναλλακτική υπηρεσία είχαν επιβαρυνθεί πριν από την έκδοση και εφαρµογή της ανωτέρω εγκυκλίου. εδοµένου ότι στις υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας εξακολουθεί, ορθότατα, να διατίθεται η πλειονότητα των εκπληρούντων εναλλακτική υπηρεσία, εκτιµάται ότι η συγκεκριµένη εγκύκλιος θα συµβάλει τα µέγιστα στον εξορθολογισµό του θεσµού αυτού και στην προσαρµογή του στις απαιτήσεις του κράτους δικαίου. Αποβλέποντας στον ίδιον ακριβώς στόχο, ο Συνήγορος του Πολίτη προτίθεται να προσδώσει στο παρόν έγγραφο την ευρύτερη δυνατή δηµοσιότητα, προκειµένου να ενηµερωθούν και οι ίδιοι οι ενδιαφερόµενοι για ένα δικαίωµά τους το οποίο µπορεί, πλέον, µόλις τώρα ν αποκληθεί πράγµατι «κεκτηµένο». Β. Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας υπ αρ. πρωτ. Υ10β/Γ.Π.31972/

8 8

9 9

10 10 Γ. Πόρισµα υπ αρ. πρωτ / Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του σύµφωνα µε τα άρθρα 3 & 4 ν. 3094/2003, διερεύνησε την από αναφορά (αρ. πρωτ ) αντιρρησία συνείδησης, ο οποίος εκπλήρωνε εναλλακτική υπηρεσία στη Γραµµατεία του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου και ανέφερε ότι ο φορέας απασχόλησης προσµετρούσε ως κανονική άδεια όσα Σαββατοκύριακα περικλείονταν ανάµεσα σε ηµέρες άδειας. Σε επικοινωνία του µε τη Γραµµατεία του Πρωτοδικείου, ο Συνήγορος του Πολίτη πληροφορήθηκε ότι για το θέµα αυτό, ελλείψει κεντρικών οδηγιών, είχαν ζητηθεί οι απόψεις τοπικής στρατιωτικής µονάδας (του 239 ου Συντάγµατος Ευζώνων «Συνταγµατάρχης Καραχρήστος»), η οποία, έχοντας εξ ορισµού αποκλειστική στρατολογική εµπειρία περί στρατιωτών και όχι περί εναλλακτικής υπηρεσίας, γνωµοδότησε ότι εφαρµόζεται ό,τι ακριβώς ισχύει και για τους στρατιώτες, ήτοι ότι οι αργίες προσµετρώνται στην άδεια. Επειδή «στην αρµοδιότητά του δεν υπάγονται οι δικαστικές αρχές» (άρθρο 3 παρ. 2 ν. 3094/2003), ο Συνήγορος του Πολίτη απευθύνθηκε στο Υπουργείο ικαιοσύνης, ως αρµόδιο για την παροχή οδηγιών στις Γραµµατείες των ικαστηρίων σχετικά µε τα ζητήµατα προσωπικού τους, και επεσήµανε ότι το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας (πολλώ µάλλον όσες υπηρεσίες του δεν υπόκεινται καν στην εποπτεία της ιεύθυνσης Στρατολογικού ΓΕΕΘΑ) δεν είναι αρµόδιο για όλα τα ζητήµατα που αφορούν την εκπλήρωση εναλλακτικής υπηρεσίας. Η κατ άρθρο 5 της υ.α. Φ.420/202/57.842/Σ.868/ /ΥΕθΑ «στρατολογική παρακολούθηση» των εκπληρούντων εναλλακτική υπηρεσία, εξαντλείται στην υπαγωγή και την τοποθέτηση αυτών, καθώς και στην τήρηση των νοµίµων χρονικών ορίων της υπηρεσίας στο σύνολό της (δηλαδή σε σχέση µε την απόλυση ή τυχόν διακοπή), ενώ αρµόδιοι για τις συνθήκες εκτέλεσης υπηρεσίας παραµένουν οι φορείς απασχόλησης. Εν προκειµένω, ο προσδιορισµός των ηµερών που προσµετρώνται στην κανονική άδεια ανάγεται σαφώς στις αρµοδιότητες του φορέα απασχόλησης, ο οποίος φέρει ακεραία την ευθύνη για την επιλογή της µιάς ή της άλλης εναλλακτικής πρακτικής στο θέµα αυτό, καθ όσον άλλωστε το ίδιο το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας (έγγραφο υπ αρ. πρωτ. Φ.420/70/81130/Σ.206/ /ΕπΥΕθΑ/ Α /Γ ) έχει δεχθεί ότι τυγχάνει κατά νόµον αναρµόδιο για την «περιπτωσιολογική αντιµετώπιση ατοµικών περιπτώσεων που ανακύπτουν µεταξύ προϊστάµενων και αντιρρησιών». Τη δική του αποκλειστική αρµοδιότητα δέχεται, άλλωστε ήδη το Υπουργείο Υγείας (εγκύκλιος υπ αρ. πρωτ. Υ10β/Γ.Π.31972/ της ιεύθυνσης Προσωπικού Ν.Π...), ως προς τους φορείς απασχόλησης του οποίους εποπτεύει. Επί της ουσίας, ο Συνήγορος του Πολίτη επεσήµανε ότι η εξαιρετική δυνατότητα επιβολής απασχόλησης σε ηµέρες αργίας δεν συνεπιφέρει την προσµέτρηση των αργιών ως ηµερών κανονικής άδειας µε την έννοια του άρθρου 64 παρ. 3 περίπτ. ε ν. 3421/2005. Εκείνοι µόνον οι φορείς, οι οποίοι πράγµατι λειτουργούν και χρειάζονται τις υπηρεσίες των αντιρρησιών συνείδησης κατά τα Σαββατοκύριακα (όπως λόγου χάριν τα νοσοκοµεία), έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν απασχόληση για ορισµένα απ αυτά, µέσα στο πλαίσιο των γενικών άκρων ορίων εργασίας ανά εβδοµάδα, και πάντως χωρίς ν αφαιρούν τα υπόλοιπα από τις µέρες κανονικής άδειας. Πολλώ µάλλον οι φορείς που κατά τα Σαββατοκύριακα δεν λειτουργούν, οπότε δεν τίθεται καν θέµα απασχόλησης των αντιρρησιών συνείδησης, δεν θα ήταν νόµιµο να τα προσµετρούσαν ως ηµέρες αδείας, αφού δεν έχει νόηµα η χορήγηση άδειας σε ηµέρες κατά τις οποίες είναι ούτως ή άλλως αδύνατη η προσφορά εργασίας. Η αντίθετη άποψη θα προσέφερε σε φορείς απασχόλησης, που ούτως ή άλλως δεν λειτουργούν κατά τα Σαββατοκύριακα, την ακραία δυνατότητα να στερούν εξ ολοκλήρου την κανονική άδεια από τους εκπληρούντες εναλλακτική υπηρεσία, επιλέγοντας να τους τη «χορηγούν» µόνο σε ηµέρες αργίας. Έτσι, σε αµφότερες τις περιπτώσεις η κανονική άδεια των 2 ηµερών κατά µήνα πρέπει να υπολογίζεται επί των εργασίµων και όχι ηµερολογιακώς, αφού δεν

11 11 είναι νοητή η χρέωση άδειας σε ηµέρες κατά τις οποίες είναι νοµικώς αδύνατος ο έλεγχος της παραµονής των αντιρρησιών συνείδησης (σε αντίθεση προς τους στρατιώτες) στην πόλη όπου εδρεύει η υπηρεσία τους. Ο κανόνας αυτός δεν κάµπτεται, ακόµη και όταν οι συγκεκριµένες ηµέρες γενικής αργίας περικλείονται ανάµεσα σε ηµέρες άδειας (λ.χ. Σαββατοκύριακο αργίας ανάµεσα σε Παρασκευή & ευτέρα κανονικής άδειας), οπότε η αίτηση αδείας θα πρέπει να µνηµονεύει, εξατοµικευµένα, µόνο τις ηµέρες απουσίας από την εργασία, και όχι το συνολικό χρονικό διάστηµα που πιθανώς καταλαµβάνει και ηµέρες κατά τις οποίες ο φορέας απασχόλησης δεν δικαιούται καν να γνωρίζει πού ευρίσκεται ο απασχολούµενος. Όπως, άλλωστε, διευκρινιζόταν και σε παλαιότερη εγκύκλιο (Φ.420/62/60778/Σ.207/ /ΕπΥΕθΑ/ ΣΣΑ /Γ : «επιτρέπεται η απασχόλησή τους και σε ορισµένο αριθµό αργιών ανάλογα µε τις υφιστάµενες ανάγκες των φορέων δεν είναι επιτρεπτή η πλήρης εξοµοίωση των εργασίµων ηµερών µε τις αργίες»), τούτο αποτελεί αυτονόητη συνέπεια του γεγονότος ότι οι εκπληρούντες εναλλακτική υπηρεσία δεν είναι στρατιώτες (άρθρο 64 παρ. 3 περίπτ. α ν. 3421/2005): οι στρατιώτες υποχρεούνται σε φυσική παρουσία, ετοιµότητα και διαθεσιµότητα ακόµη και όταν αναπαύονται χωρίς συγκεκριµένη ενεργό βάρδια, γι αυτό και κάθε απουσία τους από την έδρα της µονάδας επιτρέπεται µόνο µε άδεια, ενώ αντίστοιχη υποχρέωση δεν προκύπτει από τη φύση της εναλλακτικής υπηρεσίας, όπου συνεπώς άδεια απαιτείται µόνο για την απουσία από εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Ακριβώς εξ αυτού του λόγου ο νοµοθέτης όρισε µεγαλύτερη τη διάρκεια αυτής σε σύγκριση µε τη στρατιωτική θητεία. Το Υπουργείο ικαιοσύνης (έγγραφα υπ αρ. πρωτ. 1783/ & 62207/ ), επικαλούµενο την αρµοδιότητα των προϊσταµένων των δικαστηρίων κατ άρθρα του Κώδικα ικαστικών Υπαλλήλων (ν. 2812/2000), έκρινε εαυτό αναρµόδιο να επιληφθεί της ατοµικής περιπτώσεως («δεν παρεµβαίνει σε θέµατα που άπτονται της αποφασιστικής αρµοδιότητας των εκπροσώπων της ικαστικής Εξουσίας»), πλην όµως επιφυλάχθηκε «να σχηµατίσει εµπεριστατωµένη άποψη» επί του ενδεχοµένου «ενιαίας και οµοιόµορφης αντιµετώπισης» του θέµατος, προφανώς µε τη µορφή εγκυκλίου, αποδεχόµενο έτσι αυτήν τουλάχιστον την κεντρική καθοδηγητική του αρµοδιότητα. Μετά από ατελέσφορες σχετικές οχλήσεις, ο Συνήγορος του Πολίτη εκτιµά ότι δεν έχει νόηµα η παράταση της ήδη µακράς αναµονής, πολλώ µάλλον καθ όσον εν τω µεταξύ ο αναφερόµενος απολύθηκε έχοντας συνολικά υπηρετήσει επί περισσότερες ηµέρες απ όσες προβλέπει ο νόµος, µε ό,τι τούτο µπορεί να συνεπάγεται ως προς ενδεχόµενες αστικές αξιώσεις του σε βάρος του δηµοσίου ή ακόµη και προσωπική ευθύνη των υπαιτίων δηµοσίων λειτουργών. Μη διαθέτοντας, κατά τα ανωτέρω, περιθώρια διαµεσολάβησης για την επίµαχη ατοµική περίπτωση ή ελπίδα ευόδωσης της προσπάθειάς του για κινητοποίηση του Υπουργείου ικαιοσύνης στο πρότυπο αντίστοιχης επιτυχούς παρέµβασης του Υπουργείου Υγείας, ο Συνήγορος του Πολίτη αξιοποιεί την ευκαιρία αυτή προκειµένου να επισηµάνει στο ΓΕΕΘΑ, ως υπηρεσία αρµόδια για την τοποθέτηση των εκπληρούντων εναλλακτική υπηρεσία, το γενικότερο πρόβληµα που προξενείται από τη διασπορά των φορέων απασχόλησης, όχι µόνον εξ αιτίας της πολλαπλότητος εποπτευόντων Υπουργείων και της συνακόλουθης αδυναµίας αποτελεσµατικού συντονισµού (µε αποτέλεσµα ακόµη και ακραία φαινόµενα προσφυγής σε παρακείµενα συντάγµατα ευζώνων προς αναζήτηση αποσπασµατικών οδηγιών), αλλ ιδιαιτέρως λόγω της τοποθέτησης αντιρρησιών συνείδησης σε φορείς µε άκρως διαφορετικό καθεστώς λειτουργίας. Η ποικιλία αυτή, στο πλαίσιο της οποίας κάποιοι απασχολούνται υπό συνθήκες και ωράριο γραφείου και άλλοι υπό όρους νυκτερινής και επαχθούς επιφυλακής, θέτει µείζον ζήτηµα ανισότητας, το οποίο καθίσταται ιδιαιτέρως εναργές κάθε φορά που ο Συνήγορος του Πολίτη καλείται να διαµεσολαβήσει για θέµα διευθέτησης ωραρίου και αργιών. Η ανισότητα είναι τόσον εξόφθαλµη, ώστε επιτείνει την ήδη δεδοµένη (ελλείψει σαφούς νοµοθετικού πλαισίου ή αναλυτικών εγκυκλίων) αµηχανία πολλών φορέων απασχόλησης και θέτει αυτούς στον πειρασµό ν αναζητήσουν, εκτός νόµου, υποκατάστατα για την (κατά την άποψή τους) ελλιπή επιβάρυνση των υπηρετούντων.

12 12 Ως υπηρεσίες µε την έννοια του άρθρου 61 παρ. 2 ν. 3421/2005 («η εναλλακτική υπηρεσία εκπληρώνεται σε υπηρεσίες φορέων του δηµόσιου τοµέα και συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας») φαίνεται ότι εκλαµβάνονται πλέον οι υπηρεσίες ολόκληρου του δηµοσίου τοµέα, εν αντιθέσει προς το χρονικό διάστηµα αρχικής εφαρµογής του ν. 2510/97 κατά το οποίο ως φορείς απασχόλησης ορίζονταν µόνον υπηρεσίες υγείας ή πρόνοιας. Η γενικευµένη πρακτική τοποθέτησης αντιρρησιών συνείδησης σε.ο.υ., Κτηµατικές Υπηρεσίες, ΕΛ.ΤΑ., γραµµατείες δικαστηρίων και ούτω καθ εξής, δεν φαίνεται να παραβιάζει τη γραµµατική διατύπωση περί «κοινής ωφέλειας». Ωστόσο, ακριβώς επειδή όλες σχεδόν οι υπηρεσίες του δηµοσίου τοµέα υπάρχουν εν τέλει χάριν κοινής ωφέλειας, το γεγονός ότι ο νοµοθέτης µερίµνησε να προσθέσει ρητά την ανωτέρω διατύπωση (µη αρκούµενος στη γενική µνεία του «δηµόσιου τοµέα») θα µπορούσε να εκληφθεί ως υπόδειξη για την κατά προτεραιότητα, αν µη και κατ αποκλειστικότητα, επιλογή φορέων των οποίων το αντικείµενο διαθέτει αυξηµένα και ευκρινή χαρακτηριστικά κοινωνικής αλληλεγγύης, όπως είναι ιδιαίτερα ο τοµέας της πρόνοιας. Ενδεχόµενη σταδιακή µεταστροφή της πρακτικής του ΓΕΕΘΑ προς αυτή την κατεύθυνση, θα µπορούσε όχι µόνο να διασφαλίσει συνθήκες ισότητας αποτρέποντας κάθε ενδεχόµενο διαγκωνισµού για την εξασφάλιση προνοµιούχων θέσεων, αλλ επί πλέον να ενισχύσει τη δηµόσια εικόνα και συνακόλουθα την κοινωνική νοµιµοποίηση αυτού καθ εαυτόν του θεσµού της εναλλακτικής υπηρεσίας.. Έγγραφο ΓΕΕΘΑ υπ αρ. πρωτ. Φ /69/152241/Σ.584/

13 13

14 14

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Παραβίαση διατάξεων ωραρίου εργασίας από δύο συνεχόμενες νυχτερινές υπηρεσίες»

Θέμα: «Παραβίαση διατάξεων ωραρίου εργασίας από δύο συνεχόμενες νυχτερινές υπηρεσίες» Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2009 Αρ. Πρωτ.: 302/9/18γ Προς : Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις Έδρες τους Κοιν.: Όλες τις Αστυνομικές Υπηρεσίες Θέμα: «Παραβίαση διατάξεων ωραρίου εργασίας από δύο συνεχόμενες νυχτερινές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΟΕ ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών» Σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.1566/1985 και συγκεκριμένα με την παράγραφο 7 (όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4. Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.2000 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χειριστής: Γιώργος Καµίνης

Διαβάστε περισσότερα

6859 8646 15379 αποκλίσεων μεταξύ των Προξενείων αυτή καθ εαυτήν την ερμηνεία επαγγελματικής ερευνητικής απασχόλησης

6859 8646 15379 αποκλίσεων μεταξύ των Προξενείων αυτή καθ εαυτήν την ερμηνεία επαγγελματικής ερευνητικής απασχόλησης Αθήνα, 13 Μαϊου 2008 Αρ. πρωτ.: 6859.06.2.8 8646.06.2.7 15379.06.2.7 Χειριστής: Μιχάλης Τσαπόγας Τηλέφωνο: 210-72 89 633 Φαξ: 210-72 89 643 Υπουργείο Εξωτερικών Γραφείο Υπουργού Ακαδημίας 3 106 71 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***)

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 1. Περιφέρεια Αττικής Γενική ιεύθυνση Περιφέρειας ιεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης υτ. Αττικής & Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Πλήρωση θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου Χρόνου Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ Aθήνα, 10 Απριλίου 2008 ΠΟΡΙΣΜΑ Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 Κατόπιν διερεύνησης της µε αριθµό πρωτοκόλλου 2015/2008 αναφοράς της κυρίας *** και της ανεπαρκούς αιτιολόγησης που παρείχε το Προξενείο Καϊρου,

Διαβάστε περισσότερα

Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας

Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας /ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ.Ε.: Γ32/1300/26.9.2006 Για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία των Υπηρεσιών Υγείας του

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας»

Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας» Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Διευθέτηση χρόνου εργασίας Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.. 6 3. Περιεχόμενο της διευθέτησης χρόνου εργασίας.. 6 4. Διασφαλίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο : 1201. Ανάθεση καθηκόντων ιοικητού ή ιευθυντού. 1. Σε κάθε Ναυτική Υπηρεσία ξηράς ανεξάρτητη ή υποτεταγµένη και ανάλογα µε την αρµοδιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου Γραφείο Υπουργού ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα Θέµα : Αίτηµα σχετικά µε την οριστική ρύθµιση του νοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών για θέματα που αφορούν χορήγηση κανονικής άδειας, βιβλίο αδειών και Έντυπο Ε11.

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών για θέματα που αφορούν χορήγηση κανονικής άδειας, βιβλίο αδειών και Έντυπο Ε11. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 Τίτλος: Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Προοίμιο: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης.

Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης. Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης. Γ.Ε.: Γ32/ 978/31-5-2007 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γ.Σ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Σας κοινοποιούµε την επιστολή που έστειλε η Γ.Σ.Ε.Ε. στην Ένωση ικαστών και Εισαγγελέων και στον ικηγορικό Σύλλογο

Διαβάστε περισσότερα

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36634/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 1. Γενική ιεύθυνση Πολεοδοµίας ιεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρµογών ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα 2. Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 23. 11.2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ56/ 37 Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ********

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 10187 Αθήνα ΘΕΜΑ: «Άρνηση εγγραφής µέλους στον Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου xna Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ Δελτίο διαμονής πολίτη τρίτης χώρας που είναι σύζυγος πολίτη χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Χειριστές:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Η Αρχή της φορολογικής ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΚΟΥΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΚΟΥΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέµα: ΑΚΟΥΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: ρ. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εγκύκλιος επί του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004

Θέµα: Εγκύκλιος επί του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ Αθήνα, 01 Μαρτίου 2005 Αριθµ.Πρωτ:οίκ.3392 ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας ιανοµής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 21802 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 21802 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 21802 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας: 101

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΚΘ-55Π ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: Β49ΚΘ-55Π ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02/05/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ. 45610 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ.κ.διοικητεσ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν.3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, αρ. 4 παρ.6] Βραβεία και υποτροφίες Ι.Κ.Υ. σε αλλοδαπούς φοιτητές Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Χρονικά όρια εργασίας σε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας και με σύστημα. κυλιόμενων βαρδιών

Εργασιακά Θέματα. Χρονικά όρια εργασίας σε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας και με σύστημα. κυλιόμενων βαρδιών Εργασιακά Θέματα Χρονικά όρια εργασίας σε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας και με σύστημα κυλιόμενων βαρδιών Φεβρουάριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Χρονικά όρια εργασίας σε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ, αποφοίτου κατά το σχολικό έτος 2000-2001 (αριθ. πρωτ. αναφοράς 14122/2005)

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ, αποφοίτου κατά το σχολικό έτος 2000-2001 (αριθ. πρωτ. αναφοράς 14122/2005) Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ, αποφοίτου κατά το σχολικό έτος 2000-2001 (αριθ. πρωτ. αναφοράς 14122/2005) Βοηθός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα την 1η Σεπτεμβρίου 2008 οι υπογράφοντες αφενός Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ Θέµα: ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ Θέµα: ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ Κύκλος Σχέσεων Κράτους Πολίτη ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ Θέµα: ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΝΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ : ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΠΝΟΥ ΕΞΑΙΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, 114 71 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.:210 6460284, 210 6460734, ΦΑΞ:

Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, 114 71 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.:210 6460284, 210 6460734, ΦΑΞ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Ανδρέας Μαντζουράνης Ειδικός Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: amantzouranis@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 13 Ιουλίου 2010 Αριθ. Πρωτ. : 1580 ΠΡΟΣ:... 2. ΕΥ ΑΠ Α.Ε. Ωρωπού 156

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :6787

Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :6787 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :6787 Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Πληροφορίες: Α. Κωστοπούλου Ταχ. /νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 13 Αυγούστου 2010 Αρ. Πρωτ. Προς -Πρόεδρο και Μέλη Σ ΣΕΕ Ε -Οµοσπονδίες µέλη ΣΕΕ Ε Έδρες τους. Κύριε Πρόεδρε,

Αθήνα, 13 Αυγούστου 2010 Αρ. Πρωτ. Προς -Πρόεδρο και Μέλη Σ ΣΕΕ Ε -Οµοσπονδίες µέλη ΣΕΕ Ε Έδρες τους. Κύριε Πρόεδρε, Αθήνα, 13 Αυγούστου 2010 Σχέδιο Εγκυκλίου Αθήνα, 13 Αυγούστου 2010 Αρ. Πρωτ. Προς -Πρόεδρο και Μέλη Σ ΣΕΕ Ε -Οµοσπονδίες µέλη ΣΕΕ Ε Έδρες τους Κύριε Πρόεδρε, Μου θέσατε το ερώτηµα, κατά πόσο µεταβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (Συνέχεια διαμεσολάβησης)

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (Συνέχεια διαμεσολάβησης) Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Θέμα: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (Συνέχεια διαμεσολάβησης) Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδική Επιστήμονας : Καλλιόπη Στεφανάκη 1 ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΗΓΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΗΓΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΗΓΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ Στην Αθήνα, την 29 Ιουλίου 2004 οι υπογράφοντες νόµιµοι εκπρόσωποι αφενός: α) του Συνδέσµου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΡΙΣΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΟΡΙΟ ΟΤΕΙΤΑΙ Η Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΤΗ

ΙΑΚΡΙΣΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΟΡΙΟ ΟΤΕΙΤΑΙ Η Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΤΗ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ (άρθρο 4 παρ. 6 ν. 3094/2003) ΙΑΚΡΙΣΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΟΡΙΟ ΟΤΕΙΤΑΙ Η Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΤΗ (Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 11155/2006,

Διαβάστε περισσότερα

Προς Το Γραφείο Αντιπρύτανη Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.) **********

Προς Το Γραφείο Αντιπρύτανη Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.) ********** ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αρµόδιος: Ανδρ. Γραµµατικός Νοµικός Σύµβουλος του Κράτους Τηλ. 210-772 1650

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (όρια, αποδοχές κ.α)

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (όρια, αποδοχές κ.α) ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (όρια, αποδοχές κ.α) Α) ΑΝΥΠΑΙΤΙΑ ΚΩΛΥΜΑΤΑ Τα άρθρα 648, 652-655 του Α.Κ. αναφέρουν ότι ο μισθός καταβάλλεται εφόσον πραγματικά παρασχέθηκε εργασία από τον εργαζόμενο. Εξαίρεση αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Περαιτέρω Χρήση των πληροφοριών του δηµόσιου

Περαιτέρω Χρήση των πληροφοριών του δηµόσιου Περαιτέρω Χρήση των πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα «Νοµοθέτηση και Εφαρµογή» Καλλιόπη Αγγελετοπούλου PSI group Γενική Γραµµατεία Δηµόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 1 Α. Σύνταγµα 1975/1986/2001

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα ΓνωίΛοδόιηση Α' Εοώτηαα Το Σωματείο Εργαζομένων του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (εφεξής ΚΑΠΕ) μου ζήτησε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009 Πρακτικό Συμφωνίας Μεταξύ της Διοίκησης του ΟΛΠ και των Εκπροσώπων των εργαζομένων (ΟΜΥΛΕ, Ένωση Λιμενεργατών) πραγματοποιήθηκαν από 10/11/2009 έως 8/12/2009 10 συναντήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΟΥ ΕΣΥ ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο.-Ε.Σ.Υ. Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989)

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) ΝΟΜΟΣ 1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) (όλα τα άρθρα του νόµου αυτού, πλην των άρθρων 36 και 39, παραλείπονται, καθόσον δεν

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 98/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Δ/νση Εμπορίου & Ανάπτυξης emp.anaptixis@ciytofathens.gr 2) Δ/νση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου mp.secretary@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 1 και 2 του Ν.3385/2005

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 1 και 2 του Ν.3385/2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ Αθήνα, 29/09/05 Αρ. πρ.:οίκ.4556 ΠΡΟΣ:Ως ο πίνακας διανομής Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ικαίωµα πολιτικών προσφύγων για σύναψη γάµου

ικαίωµα πολιτικών προσφύγων για σύναψη γάµου Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ (άρθρο 4 παρ. 6 ν. 3094/2003) ικαίωµα πολιτικών προσφύγων για σύναψη γάµου (Αναφορές υπ αρ. πρωτ. 3875/2004 & 18331/2004, πόρισµα της 25.7.2007) Βοηθός Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014. Προς. Ι. Η καταγγελία

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014. Προς. Ι. Η καταγγελία Αρχειοθέτηση 1/2014 Σελίδα 1 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014 Προς Κύριο *** *** *** Κοινοποίηση 1. Γραφείο Δημάρχου 2. Γραφείο Αντιδημάρχου Συντονισμού 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δήμου 4. Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους.

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/09/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθµ. πρωτ. : Φ. 80000/24506/1853 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : /νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Αθήνα 21 Ιουνίου 2005 Αριθμ. Πρωτ.: 18811/2004 Η ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ Η ΤΗΣ ΠΑΘΗΣΗΣ, ΣΕ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα επιχορήγησης μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 0-3 άτομα για την μερική απασχόληση ανέργων ηλικίας έως 50 ετών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα επιχορήγησης μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 0-3 άτομα για την μερική απασχόληση ανέργων ηλικίας έως 50 ετών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.) Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα επιχορήγησης μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή της ισότητας: ειδικές μορφές

Αρχή της ισότητας: ειδικές μορφές ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 9 η : Αρχή της ισότητας: ειδικές μορφές Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910. Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910. Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Δ Ι Κ Α Ι Ο Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν Δ Ι Α Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ε Υ Σ Ε Ω Ν Η σχέση όρων συλλογικών συμβάσεων με άλλους ρυθμιστικούς παράγοντες ΣΣΕ και Νόμος Ταυτόχρονη ρύθμιση των ίδιων

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμονας:

Διαβάστε περισσότερα

24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου. ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα

24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου. ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα 24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα Θέµα: Αδυναµία άσκησης δικαιώµατος εκµετάλλευσης περιπτέρου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΙΙΙ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΙΙ. ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΙΙΙ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΕΙΓΟΝ 9 Oκτωβρίου 2007 Αριθµ. Πρωτ.:11226/14.07.2007 Ειδική Επιστήµονας: Ειρήνη Κυριακάκη 210-7289802 Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενική ιεύθυνση Πρόνοιας ιεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : 2001. Γενικές διατάξεις. 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΟΘΟΝΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Page 1 of 6 ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθµός: 420/81/56369 Έτος: 1997 ΦΕΚ: Β 539 19970702 Τέθηκε σε ισχύ: 02.07.1997 Αρµόδιος Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Θέμα 2 ον : Η δικαστική λειτουργία αποτελεί μία από τις τρεις θεμελιώδεις λειτουργίες του κράτους.

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -212 : - 365, - 375, - 372, - 371 : - 335, - 337, - 338, - 340 : - 257, - 249

: 2131313 394, -378, - 373, -212 : - 365, - 375, - 372, - 371 : - 335, - 337, - 338, - 340 : - 257, - 249 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν Παράδοση 3η : Παραγωγή (έκδοση) της Διοικητικής πράξης και η Διοικητική Διαδικασία. Ανάκληση των Διοικητικών πράξεων.

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.»

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» Από τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» τέθηκαν υπόψη μου το εξής περιστατικά: Οκτώ (8) από τα είκοσι ένα (21) μέλη του Δ.Σ., το

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Εισαγωγή Η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα διασφάλισης του επιπέδου φροντίδας για την υγεία των πολιτών. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Προσωπικό Ειδικών Θέσεων στις Περιφέρειες

Α. Προσωπικό Ειδικών Θέσεων στις Περιφέρειες Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29.12. 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74802 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΜΠΑΣ Αρ. Πρωτ.: 188 Αθήνα 16/7/08

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΜΠΑΣ Αρ. Πρωτ.: 188 Αθήνα 16/7/08 Αρ. Πρωτ.: 188 Αθήνα 16/7/08 Προς: Τον Αντιπρύτανη Οικον. Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του ΓΠΑ, κ. Λ. Λουλούδη Κοιν.: Δ/νση Διοικητικού ΓΠΑ, Τμήμα Α προσωπικού Τμήμα Μισθοδοσίας ΓΠΑ Μέλη ΕΕΔΙΠ ΓΠΑ Συλλόγους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Στην........., σήµερα......... οι συµβαλλόµενοι: Α. Η εταιρία µε την επωνυµία «.........., A.Ε.» που εδρεύει στο.............., οδός......... αρ.........., νοµίµως εκπροσωπούµενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ Του.Σ. της Οµοσπονδίας ικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο..Υ.Ε.), όπως νόµιµα εκπροσωπείται.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΓΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ 0-25/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΓΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ 0-25/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΓΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ 0-25/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΩΝ α/α Τροπο ποιήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕ κλπ ΘΕΜΑ: Διαχείριση αποβλήτων Νοσοκομείων ΠΡΟΣ: Διοικητή Νοσοκομείου Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Προϊσταμένους Νοσηλευτικών Τμημάτων

ΕΝΕ κλπ ΘΕΜΑ: Διαχείριση αποβλήτων Νοσοκομείων ΠΡΟΣ: Διοικητή Νοσοκομείου Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Προϊσταμένους Νοσηλευτικών Τμημάτων ΕΝΕ κλπ ΘΕΜΑ: Διαχείριση αποβλήτων Νοσοκομείων ΠΡΟΣ: Διοικητή Νοσοκομείου Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Προϊσταμένους Νοσηλευτικών Τμημάτων Αναφορικά με το φλέγον ζήτημα της διαχείρισης των αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Εργασιακά Θέματα Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Πρόσβαση αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων σε Ι.Ε.Κ. (Αναφορά υπ αρ. πρωτ: 14976/2008) Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Χειριστής: Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Θέµα: ΚΩΛΥΜΑ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΩ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΙΚΗΣ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήµονας: Ευτύχης Φυτράκης ΜΑΡΤΙΟΣ 2005 Ο Συνήγορος του Πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «Εκλογική Άδεια»

Εργασιακά Θέματα «Εκλογική Άδεια» Εργασιακά Θέματα «Εκλογική Άδεια» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Eκλογική άδεια Συνοπτική παρουσίαση. 3 2. Δικαίωμα λήψης εκλογικής άδειας Έννοια..... 5 3. Χορηγούμενη εκλογική άδεια.... 5 Πήγες. 7 Συντάκτης.. 7 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013 Θέμα: Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τα άρθρα 28 και 55A του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑ Ερωτάται αν αν είναι στα πλαίσια ή όχι του Συντάγματος η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών με την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Όλοι οι εργαζόμενοι, με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ανεξάρτητα της, ειδικότητας και του τρόπου αμοιβής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισµού στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις

ΘΕΜΑ : Επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισµού στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Αθήνα Υπεύθ. Ενηµέρωσης : Α. Κωστοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 10-09-2012 AΠ.: 664/002 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 10-09-2012 AΠ.: 664/002 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 10-09-2012 AΠ.: 664/002 ΑΠΟΦΑΣΗ Καθιέρωση συστήματος επιφυλακών για το προσωπικό που στελεχώνει το Τμήμα Εποπτείας και Ελέγχου Φάσματος και των Περιφερειακών Γραφείων της Διεύθυνσης Φάσματος της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτριος Π. Μαριόλης Δικηγόρος ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ & ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ

Δημήτριος Π. Μαριόλης Δικηγόρος ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ & ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ Δημήτριος Π. Μαριόλης Δικηγόρος Ανδρούτσου Οδ. 130 Τηλ.- Fax. 210-4171011 18532 - Πειραιάς e-mail: d.mariolis@dspeir.gr ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ & ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ Του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΜΟΝΟΥ ΕΔΑΦΙΟ Ζ ΤΟΥ Ν.4093/2012 Μετάταξη- Μεταφορά Με την υποπαράγραφο Ζ1 εισάγεται η δυνατότητα μετάταξης μόνίμου και αορίστου χρόνου προσωπικού από και προς κεντρικές και περιφερειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑ ΙΟΥ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ, ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΘΕΝΤΕΣ ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑ ΙΟΥ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ, ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΘΕΝΤΕΣ ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑ ΙΟΥ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ, ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΘΕΝΤΕΣ ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Συντάκτης: Την παρούσα έκθεση έρευνας συνέταξε

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- εδοµένου ότι η Υπηρεσία µας δέχεται επανειληµµένα ερωτήµατα σχετικά µε το εν θέµατι αντικείµενο, σας ενηµερώνουµε ότι:

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- εδοµένου ότι η Υπηρεσία µας δέχεται επανειληµµένα ερωτήµατα σχετικά µε το εν θέµατι αντικείµενο, σας ενηµερώνουµε ότι: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Γ Tαχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο : 213 15 14 303 Fax : 210 38 42 509 : 210-38 38

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα