ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== γελλήζεθε ζην/ελ..., ην έηνο..., θάηνηθνο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== γελλήζεθε ζην/ελ..., ην έηνο..., θάηνηθνο"

Transcript

1 ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ... ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : 1) ηνπ... θαη ηεο..., πνπ γελλήζεθε ζην/ελ......, ην έηνο..., θάηνηθνο... (νδφο... αξηζκφο...),θάηνρν ηνπ ΑΓΣ... ηνπ Α.Σ...., κε ΑΦΜ... ηεο Γ.Ο.Τ.... 2)....(θαηαρωξνύληαη θαηά ηνλ αλωηέξω ηξόπν ηα ζηνηρεία όιωλ ηωλ ηδξπηηθώλ κειώλ) ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηελ ίδξπζε Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο, ην θαηαζηαηηθφ ηεο νπνίαο έρεη σο εμήο: ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α ΠΠΡΑΠΖ-ΔΞΥΛΚΗΑ-ΔΓΟΑ-ΠΘΝΞΝΠ-ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΑΟΘΟΝ 1ο ΠΠΡΑΠΖ ΔΞΥΛΚΗΑ 1. πλη ζηάηαη Αζηηθφο πλεηαηξηζκφο Κνηλσληθνχ θνπνχ πεξηνξη ζκέλεο επζχλεο, κε ηελ επσλπκία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΔΣΑΙΡΙΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ (αλαγξάθεηαη ε επωλπκία)» θαη ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «... ΚΟΙΝ..ΔΠ.» ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4019/2011 «Πεξί Κνηλσληθψλ πλεηαηξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ» φπσο ηζρχεη ζήκεξα.

2 2. Η ζπληζηψκελε κε ην παξφλ Κνηλ..Δπ. είλαη λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαί νπ, κε πεξηνξηζκέλε επζχλε ησλ κειψλ ηνπ θαη έρεη εκπνξηθή ηδηφηεηα. ΑΟΘΟΝ 2ο ΔΓΟΑ 1. Έδξα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ νξίδεηαη ν Γήκνο... ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Με απφθαζε ηεο Γη νηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ, ν ζπλεηαηξηζκφο κπνξεί, γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, λα ηδξχεη θαη λα δηαηεξεί ππνθαηαζηήκαηα ή γξαθεία νπνπδήπνηε. ΑΟΘΟΝ 3ο (για Κοιν.Σ.Επ. Ένταξηρ) ΠΘΝΞΝΠ 1. θνπφο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ είλαη ε επηδίσμε ηνπ ζπιινγηθνχ νθέινπο θαη ε εμππεξέηεζε γεληθφηεξσλ θνηλσληθψλ ζπκθεξφλησλ. 2. Δη δηθφηεξα, ζθνπφο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ είλαη ε πξνψζεζ ε ηεο έληαμεο ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δσή θαη ελ γέλεη ε θνηλσληθή ελζσκάησζε ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζηηο Δπάισηεο Οκάδεο Πιεζπζκνχ, θπξίσο κέζσ ηεο πξνψζεζήο ηνπο ζηελ απαζρφιεζε. Γηα ηελ επφδσζε ησλ ζθνπψλ ηνπ ν ζπλεηαηξηζκφο κπνξεί λα αζθήζεη νπνηαζδήπνηε κνξθήο νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα παξαγσγηθνχ, θαηαλαισηηθνχ, εκπνξηθνχ, κεηαθνξηθνχ, ηνπξηζηηθνχ, νηθνδνκηθνχ, αλαπηπμηαθνχ, θνηλσληθνχ, εθπαηδεπηηθνχ ή πνιηηηζηηθνχ ραξαθηήξα. πγθεθξηκέλα νη ζθνπνί ηνπ πλεηαηξηζκνχ εμεηδηθεχνληαη ζηελ άζθεζε ησλ αθφινπζσλ δξαζηεξη νηήησλ: α)... β)... γ)...

3 (αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηόηεηεο ηηο νπνίεο ζα αζθεί ε Κνηλ.Σ.Επ) 3. Οη ζθνπνί θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ πλεηαηξηζκνχ δηέπνληαη απφ ηηο αθφινπζεο βαζηθέο αξρέο: α) ηελ πξναγσγή ηεο θνηλσληθήο σθέιεηαο κέζσ ηεο παξαγσγήο αγαζψλ ή ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζπιινγηθνχ θαη θνηλσληθνχ ραξαθηήξα, β) ηελ πξφηαμε ηνπ άηνκνπ θαη ηεο εξγαζίαο έλαληη ηνπ θεθαιαίνπ, γ) ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ θεξδψλ ηνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηε δηεχξπλζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ, δ) ηελ πξνψζεζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. ΑΟΘΟΝ 3ο (για Κοιν.Σ.Επ. Κοινωνικήρ Φποντίδαρ ) ΠΘΝΞΝΠ 1. θνπφο ηνπ πλεηαηξηζκνχ είλαη ε επηδίσμε ηνπ ζπιινγηθνχ νθέινπο θαη ε εμππεξέηεζε γεληθφηεξσλ θνηλσληθψλ ζπκθεξφλησλ. 2. Δηδηθφηεξα, ζθνπφο ηνπ πλεηαηξηζκνχ είλαη ε παξαγσγή πξντφλησλ θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ θνηλσληθνχ - πξνληαθνχ ραξαθηήξα ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο πιεζπζκνχ φπσο νη ειηθησκέλνη, ηα βξέθε, ηα παη δηά, ηα άηνκα κε αλαπεξία θαη ηα άηνκα κε ρξφλη εο παζήζεηο. Γηα ηελ επφδσζε ησλ ζθνπψλ ηνπ ν πλεηαηξηζκφο κπνξεί λα αζθήζεη νπνηαζδήπνηε κνξθήο νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα παξαγσγηθνχ, θαηαλαισηηθνχ, εκπνξηθνχ, κεηαθνξηθνχ, ηνπξηζηηθνχ, αλαπηπμηαθνχ, θνηλσληθνχ, εθπαηδεπηηθνχ ή πνιηηηζηηθνχ ραξαθηήξα. πγθεθξηκέλα νη ζθνπνί ηνπ πλεηαηξηζκνχ εμεηδηθεχνληαη ζηελ άζθεζε ησλ αθφινπζσλ δξαζηεξη νηήησλ: α)... β)...

4 γ)... (αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηόηεηεο ηηο νπνίεο ζα αζθεί ε Κνηλ.Σ.Επ) 3. Οη ζθνπνί θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ πλεηαηξηζκνχ δηέπνληαη απφ ηηο αθφινπζεο βαζηθέο αξρέο: α) ηελ πξναγσγή ηεο θνηλσληθήο σθέιεηαο κέζσ ηεο παξαγσγήο αγαζψλ ή ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζπιινγηθνχ θαη θνηλσληθνχ ραξαθηήξα, β) ηελ πξφηαμε ηνπ άηνκνπ θαη ηεο εξγαζίαο έλαληη ηνπ θεθαιαί νπ, γ) ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ θεξδψλ ηνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηελ δηεχξπλζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ, δ) ηελ πξνψζεζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. ΑΟΘΟΝ 3ο (Κοιν.Σ.Επ. Σςλλογικού και Παπαγωγικού Σκοπού) ΠΘΝΞΝΠ 1. θνπφο ηνπ πλεηαηξηζκνχ είλαη ε επηδίσμε ηνπ ζπιινγηθνχ νθέινπο θαη ε εμππεξέηεζε γεληθφηεξσλ θνηλσληθψλ ζπκθεξφλησλ. 2. Δηδηθφηεξα, ζθνπφο ηνπ πλεηαηξηζκνχ είλαη ε παξαγσγή πξντφλησλ θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηεο ζπιινγηθφηεηαο ( πνιηηηζκφο, πεξηβάιινλ, νηθνινγία, εθπαί δεπζε, παξνρέο θνηλήο σθέιεηαο, αμηνπνίεζε ηνπηθψλ πξντφλησλ, δηαηήξεζε παξαδνζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη επαγγεικάησλ θ.α.) πνπ πξνάγνπλ ην ηνπηθφ θαη ζπιινγηθφ ζπκθέξνλ, ηελ πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο, ηελ ελδπλάκσζε η εο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο ηνπηθήο ή πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο. Γηα ηελ επφδσζε ησλ ζθνπψλ ηνπ ν πλεηαηξηζκφο κπνξεί λα αζθήζεη νπνηαζδήπνηε κνξθήο νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα παξαγσγηθνχ, θαηαλαισηηθνχ, εκπνξηθνχ, κεηαθνξηθνχ, ηνπξηζηηθνχ,

5 νηθνδνκηθνχ, αλαπηπμηαθνχ, θνηλσληθνχ, εθπαηδεπηηθνχ ή πνιηηηζηηθνχ ραξαθηήξα. πγθεθξηκέλα νη ζθνπνί ηνπ πλεηαηξηζκνχ εμεηδηθεχνληαη ζηελ άζθεζε ησλ αθφινπζσλ δξαζηεξη νηήησλ: α)... β)... γ)... (αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηόηεηεο ηηο νπνίεο ζα αζθεί ε Κνηλ.Σ.Επ) 3. Οη ζθνπνί θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ πλεηαηξηζκνχ δηέπνληαη απφ ηηο αθφινπζεο βαζηθέο αξρέο: α) ηελ πξναγσγή ηεο θνηλσληθήο σθέιεηαο κέζσ ηεο παξαγσγήο αγαζψλ ή ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζπιινγηθνχ θαη θνηλσλ ηθνχ ραξαθηήξα, β) ηελ πξφηαμε ηνπ άηνκνπ θαη ηεο εξγαζίαο έλαληη ηνπ θεθαιαίνπ, γ) ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ θεξδψλ ηνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηελ δηεχξπλζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ, δ) ηελ πξνψζεζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. ΑΟΘΟΝ 4ο ΓΗΑΟΘΔΗΑ Η δηάξθεηα ηνπ πλεηαηξηζκνχ είλαη απεξηφξηζηε *. * Ελδεηθηηθό θαη όρη ππνρξεωηηθό, κπνξεί λα νξίδεηαη ζπγθεθξηκέλε δηάξθεηα ζε έηε π.ρ. 30 έηε. ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β ΚΔΙΖ ΔΓΓΟΑΦΖ ΑΞΝΣΥΟΖΠΖ ΓΗΑΓΟΑΦΖ ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΑ ΑΟΘΟΝ 5ο ΚΔΙΖ

6 1. Μέιε ηνπ πλεηαηξηζκνχ κπνξν χλ λα γίλνπλ : α) Κάζε θπζηθφ πξφζσπν πνπ εκπλέεηαη θαη επαηζζεηνπνηείηαη απφ ηηο αξρέο θαη ηηο επηδηψμεηο ηνπ πλεηαηξηζκνχ. β) Κάζε Ννκηθφ πξφζσπν πνπ δηαπλέεηαη απφ ηηο ίδηεο αξρέο θαη επηζπκεί λα ζπλδπάζεη ηελ θνηλσληθή ηνπ δξάζε κε ηνπο ζθνπνχο ηνπ πλεηαηξηζκνχ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηήξεζεο ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ ηίζεληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.4019/ Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.4019/2011 δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ κέιε ηνπ πλεηαηξηζκνχ νη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ηα Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ πνπ ππάγνληαη ζε απηνχο. 3. Γελ κπνξνχλ λα γίλνπλ κέιε ηνπ πλεηαηξηζκνχ λνκηθά ή θπζηθά πξφζσπα ηα νπνία κεηέρνπλ ζε άιιε Κνηλσληθή πλεηαηξηζηηθή Δπηρείξεζε, ε νπνία έρεη ηνλ ίδην ζθνπφ θαη εδξεχεη ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα (αλαγξάθεηαη ε Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα ζηελ νπνία αλήθεη ε έδξα ηεο Κνηλ..Δπ.). ΑΟΘΟΝ 6ο ΔΓΓΟΑΦΖ ΚΔΙΝΠ 1. Γηα ηελ εγγξαθή κέινπο ζην πλεηαηξηζκφ, κεηά ηε ζχζηαζή ηνπ, απαηηείηαη ππνβνιή γξαπηήο αίηεζεο απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο ηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή, ε νπνία απνθαζίδεη γηα ηελ απνδνρή ηεο ζηελ πξψηε ηεο ζπλεδξίαζε. 2. Η εγγξαθή ησλ λέσλ κειψλ εγθξίλεηαη απφ ηελ πξψηε Γεληθή πλέιεπζε πνπ ιακβάλεη ρψξα κεηά ηελ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ. Η ηδη φηεηα ηνπ κέινπο ηνπ πλεηαηξηζκνχ απνθηάη αη απφ ηνλ ρξφλν ιήςεο ηεο απφθαζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο γηα ηελ απνδνρή ηεο αίηεζεο. 3. Η ζπκκεηνρή ησλ λέσλ κειψλ ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο ησλ απνθάζεσλ θαη ε αλάδεημή ηνπο ζηα φξγαλα κπνξεί λα γίλεη κφλν

7 κεηά ηελ απνδνρή έγθξηζεο ηεο εγγξαθήο απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. Η ίδηα Γεληθή πλέιεπζε απνθαζίδεη θαη γηα ηελ απνδνρή ή κε ησλ αηηήζεσλ εγγξαθήο ησλ λέσλ κειψλ πνπ δελ έρνπλ γίλεη δεθηέο απφ ηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή. ΑΟΘΟΝ 7ο ΑΞΝΣΥΟΖΠΖ ΘΑΗ ΓΗΑΓΟΑΦΖ ΚΔΙΝΠ 1. Σα κέιε ηνπ πλεηαηξηζκνχ έρνπλ δηθαίσκα λα απνρσξήζνπλ, εθφζνλ ππνβάινπλ γξαπηή δήισζε πξνο ηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ κήλεο πξηλ ηε ιήμε ηνπ ινγηζηηθνχ έηνπο. 2. Μέινο ηνπ πλεηαηξηζκνχ δηαγξάθεηαη κεηά απφ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ απμεκέλε πιεηνςε θία ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ παξφληνο, ζηελ πεξίπησζε πνπ πξνβεί ζε ζνβαξή παξάβαζε ησλ ππνρξεψζεψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην Ν. 4019/2011 θαη ην θαηαζηαηηθφ θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ βιάπηεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ πλεηαηξηζκνχ. Η δηαγξαθή, ζηελ πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ κέινπο απφ ηηο εξγαζίεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, γλσζηνπνηείηαη κε ηελ θνηλνπνίεζε πξνο απηφ απνζπάζκαηνο ηεο απφθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πνπ πεξηέρεη ππνρξεσηηθά ηνπο ιφγνπο δηαγξαθήο. Μέζα ζε πξνζεζκία ελφο (1) έηνπο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο, ην κέινο πνπ δηαγξάθεηαη κπνξεί λα πξνζβάιεη ηελ απφθαζε ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ θαηά ηφπνλ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ. Η απψιεηα ηεο ηδηφηεηαο ηνπ κέινπο επέξρεηαη απφ ηελ εκέξα δεκνζίεπζεο ηεο ηειεζίδηθεο απφθαζεο πνπ απνξξίπηεη ηελ πξνζθπγή ή απφ ηελ εκέξ α πνπ έιεμε άπξαθηε ε πξνζεζκία πξνζθπγήο. 3. ηα απνρσξνχληα ή δηαγξαθφκελα, θαηά ηα αλσηέξσ, κέιε απνδίδεηαη ε ζπλεηαηξηζηηθή κεξίδα, πνπ εηζέθεξαλ ην αξγφηεξν εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ έγθξηζε ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο ρξήζεο,

8 κέζα ζηελ νπνία έγηλε ε απνρ ψξεζε ή ε δηαγξαθή, ελψ κε ηελ επηζηξνθή εθθαζαξίδεηαη ε ζρέζε ηνπ πλεηαηξηζκνχ κε ην κέινο ρσξίο απηφ λα έρεη αμίσζε επί ηεο πεξηνπζίαο πνπ έρεη ζρεκαηηζηεί. ΑΟΘΟΝ 8ο ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΚΔΙΥΛ 1. Σα κέιε ηνπ πλεηαηξηζκνχ έρνπλ ηηο αθφινπζεο ππνρξεψζεηο: α) Να ζπκκεηέρνπλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη λα ζπλεξγάδνληαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ πλεηαηξηζκνχ θαη λα απέρνπλ απφ ελέξγεηεο πνπ βιάπηνπλ ηα ζπκθέξνληά ηνπ. β) Να ηεξνχλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηνπ πλεηαηξηζκνχ, λα αθνινπζνχλ ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέ ιεπζεο θαη ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο θαη λα πξνζηαηεχνπλ ηα ζπκθέξνληά ηνπ. 2. Σα κέιε επζχλνληαη γηα ηα ρξέε ηνπ πλεηαηξηζκνχ έλαληη ησλ ηξίησλ, ν θαζέλαο εηο νιφθιεξνλ θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο ηνπ κεξίδαο. 3. Κάζε λέν κέινο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη εθηφο απφ ην πνζφ ηεο κεξίδαο ηνπ θαη εηζθνξά αλάινγε πξνο ηελ θαζαξή πεξηνπζία ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο ηειεπηαίαο ρξήζεο. Η εηζθνξά απηή θέξεηαη ζε εη δηθφ απνζεκαηηθφ. 4. Σα κέιε ηνπ πλεηαηξηζκνχ, κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ππνρξενχληαη λα θαηαβάιινπλ ηελ αλαινγία ηνπο ζην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ ηπρφλ απαηηείηαη γηα ηελ θάιπςε δεκηψλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ. ΑΟΘΟΝ 9ο ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΑ ΚΔΙΥΛ 1. Σα κέιε ηνπ πλεηαηξηζκνχ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο

9 Γεληθέο πλειεχζεηο κε δηθαίσκα κίαο (1) ςήθνπ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ κεξίδσλ πνπ θαηέρνπλ, θαζψο θαη δηθαίσκα λα εθιέγνπλ θαη λα εθιέγνληαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο Καηαζηαηη θνχ θαη ηνπ Νφκνπ. 2. Κάζε κέινο έρεη δηθαίσκα λα δεηεί πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνξεία ησλ ππνζέζεσλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ θαη λα ιακβάλεη αληίγξαθα πξαθηηθψλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπή θαζψο θαη ηνπ Ιζνινγη ζκνχ θαη ηνπ Λνγαξηαζκνχ Απνηειεζκάησλ Υξήζεο. 3. Σα κέιε ηνπ πλεηαηξη ζκνχ κπνξεί λα είλαη εξγαδφκελνη ζ απηφλ, λα ακείβνληαη γηα ηελ παξερφκελε εξγαζία θαη λα έρνπλ ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία. 4. Σα κέιε ηνπ πλεηαηξηζκνχ πνπ είλαη εξγαδφκελνη ζ απηφλ έρνπλ δηθαίσκα επί ησλ θαζαξψλ θεξδψλ θάζε νηθνλνκηθήο ρξήζεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 4019/2011 πεξί δηαλνκήο ησλ θεξδψλ. ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ' ΞΝΟΝΗ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖ ΚΔΟΗΓΑ ΑΟΘΟΝ 10ο ΞΝΟΝΗ Οη πφξνη ηνπ πλεηαηξηζκνχ απνηεινχληαη απφ : 1. Σν η δξπηηθφ θεθάιαην θαη ην θεθάιαην πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ δηάζεζε λέσλ ζπλεηαηξηζηηθψλ κεξίδσλ. 2. Έζνδα απφ ηελ άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ. 3. Δπηρνξεγήζεηο απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζε σλ, ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, δηεζλείο ή εζληθνχο νξγαληζκνχο, ή Οξγαληζκνχο

10 Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α θαη Β βαζκνχ θαη έζνδα απφ άιια πξνγξάκκαηα. 4. Κεθάιαηα απφ θιεξνδνηήκαηα, δσξεέο ηξίησλ θαη παξαρσξήζεηο ηεο ρξήζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. ΑΟΘΟΝ 11ο ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖ ΚΔΟΗΓΑ 1. Κάζε κέινο εγγξάθεηαη ηνπιάρηζηνλ κε κία ππνρξεσηηθή ζπλεηαηξηζηηθή κεξίδα ην χςνο ηεο νπνίαο νξίδεηαη δηα ηνπ παξφληνο ζε... επξψ (... ). 2. Σα ηδξπηηθά κέιε θαη φζα ζην κέιινλ εγγξαθνχλ, ππνρξενχληαη λα εηζθέξνπλ, κε ηελ θαηαβνιή κεηξεηψλ, ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ππνρξεσηηθή ζπλεηαηξηζηηθή κεξίδα ηνπο κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ θαηά λφκν θαηαρψξηζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ή ηελ εγγξαθή ηνπο αληηζηνίρσο. 3. Η ζπλεηαηξηζηηθή κεξίδα είλαη αδηαίξεηε θαη ίζε γηα φια ηα κέιε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. 4. Δθηφο απφ ηελ ππνρξεσηηθή ζπλεηαηξηζηηθή κεξί δα ηεο παξαγξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θάζε κέινο επηηξέπεηαη λα απνθηήζεη έσο πέληε (5) πξναηξεηηθέο ζπλεηαηξηζηηθέο κεξίδεο, νη νπνίεο δελ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ. Η αμία θάζε πξναηξεηηθήο κε ξίδαο είλαη ίζε κε ηελ αμία ηεο ππνρξεσηηθήο, (ήηνη... επξψ) θαη ην ηζφπνζν απηψλ θαηαβάιιεηαη απφ ηα κέιε κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ εκέξα πνπ ζα δειψζνπλ εγγξάθσο ζηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή φηη επηζπκνχλ ηελ απφθηεζε πξναηξεηηθψλ κεξίδσλ. 5. Η κεηαβίβαζε ζπλεηαηξηζηηθήο κεξί δαο κέινπο γίλεηαη κφλν ζε λέν κέινο εγγξάθσο χζηεξα απφ ζπλαίλεζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ε νπνία είλαη ππνρξεσηηθή, εθφζνλ ζην πξφζσπν ηνπ λένπ κέινπο ζπληξέρνπλ νη φξνη πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ είζνδφ ηνπ σο κέινπο. Η

11 πξναηξεηηθή ζπλεηαηξηζηηθή κεξίδα κπνξεί λα κεηαβηβάδεηαη ειεχζεξα ρσξίο άδεηα ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ζε άιιν κέινο ηνπ πλεηαηξηζκνχ. Όιεο νη κεηαβηβάζεηο ζπλεηαηξηζηηθψλ κεξίδσλ θαηαρσξνχληαη ζην Γεληθφ Μεηξψν Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο. 6. ε πεξίπησζε πνπ κέινο θπζηθφ πξφζσπν απνβηψζεη ή κέινο λνκηθφ πξφζσπν ιπζεί θαη εθθαζαξηζζεί, ε αμία ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο κεξίδαο ηνπ κέινπο απηνχ πεξηέξρεηαη απηνδηθαίσο ζηνλ εηδηθφ ή θαζνιηθφ ηνπ δηάδνρν. 7. Γελ ππφθεηληαη ζε θαηάζρεζε γηα ρξέε ησλ κειψλ πξνο ηξίηνπο, ε ζπλεηαηξηζηηθή κεξίδα θαη ηα πξντφληα ηεο παξαγσγήο ησλ κειψλ απφ ηελ παξάδνζή ηνπο ζην πλεηαηξηζκφ γηα πψιεζε, δηάζεζε, κεηαπνίεζε θαη επεμεξγαζία. Δπίζεο δελ επηηξέπεηαη ε θαηάζρεζε εηο ρείξαο ηνπ πλεηαηξηζκνχ σο ηξίηνπ, ρξεκάησλ πνπ έρνπλ ιεθζεί απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα σο δάλεην γηα ινγαξηαζκφ κέινπο ηνπ θαη απαηηήζεσλ γηα παξνρέο ζε είδνο ηνπ πλεηαηξηζκνχ πξνο ηα κέιε ηνπ. ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ' ΓΔΛΗΘΖ ΠΛΔΙΔΠΖ ΑΟΘΟΝ 12ο ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΑ ΓΔΛΗΘΖΠ ΠΛΔΙΔΠΖΠ 1. Η Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειψλ είλαη ην αλψηαην φξγαλν ηνπ πλεηαηξηζκνχ, δηθαηνχηαη λ' απνθαζίδεη γηα θάζε ππφζεζε πνπ αθνξά ην πλεηαηξηζκφ θαη έρεη ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ηνπ νξγάλνπ ηεο Γηνίθεζεο. Οη λφκηκεο απνθάζεηο ηεο δεζκεχνπλ θαη ηα κέιε πνπ απνπζηάδνπλ ή δηαθσλνχλ. 2. ηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ππάγνληαη :

12 α) Η ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ. β) Η ζπγρψλεπζε, ε παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο, ε δηάιπζε θαη ε αλαβίσζε ηνπ πλεηαηξηζκνχ. γ) Η έγθξηζε ή ε ηξνπνπνίεζε ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνλη ζκνχ Λεηηνπξγίαο. δ) Οη γεληθνί φξνη ηεο δξαζηεξηφηε ηαο ηνπ πλεηαηξηζκνχ. ε) Η έγθξηζε ηνπ Ιζνινγηζκνχ θαη ηνπ Λνγαξηαζκνχ Απνηειεζκάησλ Υξήζεο. ζη) Η εθινγή θαη απαιιαγή απφ θάζε επζχλε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο θαη ησλ αληηπξνζψπσλ ζε Δλψζεηο, θαζψο θαη ε νπνηαδήπνηε παχζε ησλ κειψλ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπ ήο. δ) Η επη βνιή εη ζθνξάο ζηα κέιε γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ δεκηψλ ή άιισλ εμαηξεηηθψλ θαηαζηάζεσλ. ε) Η έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηνπ πλεηαηξηζκνχ ζε Κνηλνπξαμίεο, ή Δλψζεηο πλεηαηξηζκψλ αλψηεξνπ βαζκνχ θαη ε απνρψξεζή ηνπ. 3. Η Γεληθή πλέιεπζε ηνπ πλεη αηξηζκνχ απαξηίδεηαη απφ φια ηα κέιε ηνπ, πνπ ζπλέξρνληαη ζε ηαθηηθή ή έθηαθηε ζπλεδξίαζε. Σα κέιε κεηέρνπλ θαη ςεθίδνπλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε απηνπξνζψπσο. Όια ηα κέιε κεηέρνπλ ζηηο ζπλειεχζεηο θαη ςεθίδνπλ κε κία (1) ςήθν ην θαζέλα, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξη ζκφ ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ κεξίδσλ πνπ δηαζέηνπλ. ΑΟΘΟΝ 13ο ΠΓΘΙΗΠΖ ΓΔΛΗΘΖΠ ΠΛΔΙΔΠΖΠ 1. Η Γεληθή πλέιεπζε ζπλέξρεηαη ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε κία θνξά ην έηνο, χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο θαη κέζα ζε ηξεηο (3) κήλεο απφ ηε ιήμε ηεο δηαρεηξ ηζηηθήο ρξήζεο. 2. Η Γεληθή πλέιεπζε ζπλέξρεηαη έθηαθηα, φπνηε ηε ζπγθαιέζεη ε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ή εθφζνλ ππνβιεζεί ζρεηηθφ αίηεκα, κε ζπγθεθξηκέλν ζέκα, πξνο ηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή απφ ην έλα ηξίην

13 (1/3) ησλ κειψλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ. 3. Αλ ε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή αξλείηαη ηε ζχγθιεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο παξά ην αίηεκα ηνπ ελφο ηξίηνπ (1/3) ησλ κειψλ, ηα κέιε απηά έρνπλ ην δηθαίσκα λα ζπγθαιέζνπλ Γεληθή πλέιεπζε. 4. Η πξφζθιεζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο αλαγξάθεη ηνλ ηφπν, ηελ εκέξα, ηελ ψξα πνπ ζα ζπλέιζ εη ε πλέιεπζε θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Η πξφζθιεζε γλσζηνπνηείηαη ζηα κέιε επηά (7) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηελ εκέξα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, κε πξνζσπηθέο επη ζηνιέο θαη θάζε άιιν πξφζθνξν κέζν πνπ ζα απνθαζίζεη ε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή. ΑΟΘΟΝ 14ο ΑΞΑΟΡΗΑ 1. Η Γεληθή πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα, εθφζνλ θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο είλαη παξφληα ηα κηζά ηνπιάρηζηνλ κέιε ηνπ πλεηαηξηζκνχ. 2. Αλ δελ ππάξρεη απαξηία, ε Γεληθή πλέιεπζε ζπλέξρεηαη χζηεξα απφ επηά (7) εκέξεο, ρσξίο άιιε πξφζθιεζε, ζηνλ ίδη ν ηφπν θαη ηελ ίδηα ψξα, γηα φια ηα ζέκαηα ηεο αξρηθήο εκεξήζηαο δηάηαμεο, εθφζνλ θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο παξίζηαηαη ην έλα πέκπην (1/5) ηνπιάρηζηνλ ησλ κειψλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ (εθφζνλ ην πνζνζηφ απηφ αληηζηνηρεί θαη ειάρηζηνλ ζε 2 κέιε). 3. Αλ δελ ππάξρεη θαη πάιη απαξηία, ε Γεληθή πλέιεπζε ζπλέξρεηαη χζηεξα απφ επηά (7) εκέξεο ρσξίο άιιε πξφζθιεζε, ζηνλ ίδην ηφπν θαη ηελ ίδηα ψξα θαη απνθαζίδεη γηα φια ηα ζέκαηα ηεο αξρηθήο εκεξήζηαο δηάηαμεο, φζα κέιε θαη αλ π αξίζηαληαη, φρη φκσο ιηγφηεξα απφ επηά (7) (ε παξνχζα παξάγξαθνο εθαξκφδεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ηεο Κνηλ..Δπ. ην επηηξέπεη). 4. Γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηε κεηαβνιή ηνπ ζθνπνχ ή ηεο έδξαο ηνπ πλεηαηξηζκνχ, ηε κεηαβνιή ην π πνζνχ ηεο

14 ζπλεηαηξηζηηθήο κεξίδαο, ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ ζπλεηαίξνπ, ηελ παξάηαζε, ηε δηάιπζε, ηελ αλαβίσζε, ηε ζπγρψλεπζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, ηε κεηαβνιή ηνπ ηξφπνπ δηαλνκήο ησλ θεξδψλ, ηελ αλάθιεζε θαη ηελ αληηθαηάζηαζε κειψλ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ, ε πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία φηαλ παξίζηαληαη ζε απηήλ ηα δχν ηξίηα (2/3) ησλ κειψλ θαη ζηελ πεξίπησζε επαλαιεπηηθήο πλέιεπζεο φηαλ είλαη παξφληα ηα κηζά ηνπιάρηζηνλ κέιε. ΑΟΘΟΝ 15ο ΞΟΝΔΓΟΝΠ-ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ ΓΔΛΗΘΖΠ ΠΛΔΙΔΠΖΠ 1. ηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαζεο εθιέγνληαη απφ ηα κέιε ν Πξφεδξνο θαη ν Γξακκαηέαο ηεο πλέιεπζεο. Έσο ηελ εθινγή ηνπ Πξνέδξνπ ηα θαζήθνληά ηνπ αζθεί ν Πξφεδξνο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ή αλ απηφο απνπζηάδεη ν Αληηπξφεδξνο, ή άιιν κέινο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ή αλ δελ παξεπξίζθεηαη θαλέλα, έλα κέινο ηνπ πλεηαηξηζκνχ πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηε πλέιεπζε. 2. Ο Πξφεδξνο δηεπζχλεη ηηο εξγαζίεο ηεο πλέιεπζεο θαη ν Γξακκαηέαο ηεξεί ηα πξαθηηθά πνπ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ ίδην. ΑΟΘΟΝ 16ο ΘΔΚΑΡΑ ΠΕΖΡΖΠΖΠ 1. Η Γεληθή πλέιεπζε ζπδεηεί θαη απνθαζίδεη γηα ηα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. 2. Αλ παξίζηαηαη ην ζχλνιν ησλ κειψλ, ε Γεληθή πλέιεπζε κπνξεί λα απνθαζίδεη θαη γηα ζέκαηα πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. ηελ πεξίπησζε απηή ε ζπδήηεζε γηα ηα ζέκαηα απηά αλαβάιιεηαη ππνρξεσηηθά αλ ην δεηήζεη ην έλα εηθνζηφ (1/20)

15 ησλ κειψλ αιιά φρη ιηγφηεξα απφ ηξία (3) κέιε. 3. ηε πλέιεπζε κπνξεί λα παξίζηαηαη αληηπξφζσπνο πλεηαηξηζηηθήο Οξγάλσζεο αλσηέξνπ βαζκνχ. ΑΟΘΟΝ 17ο ΙΖΤΖ ΑΞΝΦΑΠΔΥΛ 1. Η ιήςε απνθάζεσλ γίλεηαη κε ςεθνθνξία, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κε αλάηαζε ηνπ ρεξη νχ, εθηφο αλ ην έλα ηέηαξην (1/4) ησλ παξφλησλ κειψλ δεηήζεη λα γίλεη ε ςεθνθνξία κε νλνκαζηηθή θιήζε ή κε ςεθνδέιηηα, νπφηε εθαξκφδεηαη ν ηξφπνο πνπ δεηήζεθε. Γελ επηηξέπεηαη ε ιήςε απνθάζεσλ '' δηα βνήο''. 2. Γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ παξνρή εκπη ζηνζχλεο, απαιιαγή απφ επζχλε, έγθξηζε απνινγηζκνχ θαη ηζνινγη ζκνχ θαη γηα πξνζσπηθά ζέκαηα, ε ςεθνθνξία είλαη κπζηηθή θαη δηεμάγεηαη ηελ ίδηα κέξα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη κεηά ην ηέινο ηεο ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ. 3. Σα κέιε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο δελ έρνπλ δηθαίσκα λα ςεθίδνπλ ζηα ζέκαηα απαιιαγήο απφ ηελ επζχλε ηνπο. 4. Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ αξη ζκνχ ησλ ςεθηζάλησλ κειψλ. ηα ζέκαηα ζηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 14 απαηηείηαη απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ. ΑΟΘΟΝ 18ο ΞΟΝΠΒΝΙΖ ΑΞΝΦΑΠΔΥΛ ΓΔΛΗΘΖΠ ΠΛΔΙΔΠΖΠ 1. Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο πνπ αληίθεηληαη ζην

16 Ν.4019/2011, ζην Ν.1667/1986 φπσο ηζρχεη ή ζην Καηαζηαηηθφ ηνπ πλεηαηξηζκνχ, είλαη άθπξεο θαη εμαξρήο δελ παξάγνπλ έλλνκν απνηέιεζκα. 2. Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο πξνζβάιινληαη εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ελφο έηνπο ελψπηνλ ηνπ θαηά ηφπνλ αξκφδηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ πνπ απνθαζίδεη κε ηε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 682επ. Κ.Πνι.Γ. ΘΔΦΑΙΑΗΝ Δ' ΓΗΝΗΘΝΠΑ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΑΟΘΟΝ 19ο ΠΛΘΔΠΖ ΘΑΗ ΘΖΡΔΗΑ ΡΖΠ ΓΗΝΗΘΝΠΑΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ 1. Σε δηνίθεζε ηνπ πλεηαηξηζκνχ αζθεί ε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ε νπνία απνηειείηαη απφ... (..)* ηαθηηθά κέιε θαη ηζάξηζκα αλαπιεξσκαηηθά** πνπ εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. 2. Η δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο είλαη... *** θαη κπνξεί λα παξαηείλεηαη, ην πνιχ γηα ηξεηο (3) κήλεο απφ ηε ιήμε ηεο, εληφο ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα ζπλέιζεη ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειψλ γηα ηελ εθινγή λέαο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο. 3. Η Γηνηθνχζα Δπηηξνπή κεηά ηελ εθινγή ηεο ζπλέξρεηαη κε πξφζθιεζε ηνπ ζπκβνχινπ πνπ πιεηνςήθεζε θαη εθιέγεη κε κπζηηθή ςεθνθνξία Πξφεδξν, Αληηπξφεδξν, Σακί α θαη Γξακκαηέα. 4. Η Γηνηθνχζα Δπηηξνπή κέζα ζε έλα (1) κήλα πξέπεη λα δειψζεη ηελ εθινγή ηεο γηα θαηαρψξηζε ζην Γεληθφ Μεηξψν Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο. * ε Δηνηθνύζα Επηηξνπή πξέπεη λα απνηειείηαη θαη ειάρηζην από ηξία κέιε ** πξνηείλεηαη ρωξίο λα είλαη ππνρξεωηηθή ε εθινγή

17 αλαπιεξωκαηηθώλ κειώλ *** ε ζεηεία κπνξεί λα έρεη δηάξθεηα από δύν έωο πέληε έηε ΑΟΘΟΝ 20ο ΔΘΙΝΓΖ ΚΔΙΥΛ ΡΖΠ ΓΗΝΗΘΝΠΑΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ 1. Η Γηνηθνχζα Δπη ηξνπή ηνπ πλεηαηξηζκνχ εθιέγεηαη, κεηά απφ κπζηηθή ςεθνθνξία, απφ ηελ Σαθηηθή Γε ληθή πλέιεπζε πνπ ζπλέξρεηαη θαηά ην... (..) * έηνο απφ ηελ εθινγή ηεο πξνεγνπκέλεο. 2. Οη εθινγέο δηελεξγνχληαη απφ ηξηκειή εθνξεπηηθή επηηξνπή πνπ εθιέγεηαη απφ ηε πλέιεπζε. 3. Σα Μέιε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο, κέιε ηνπ πλεηαηξηζκνχ, είλαη πάληνηε επαλεθιέμηκα θαη ειεχζεξα αλαθιεηά * ηίζεηαη ην έηνο αλάινγα κε ηελ δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηεο Δηνηθνύζαο Επηηξνπήο ΑΟΘΟΝ 21ο ΑΛΑΞΙΖΟΥΠΖ ΚΔΙΥΛ ΡΖΠ ΓΗΝΗΘΝΠΑΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ 1. Η Γηνηθνχζα Δπηηξνπή κπνξεί λα εθιέγεη κέιε απηήο ζε αληηθαηάζηαζε κειψλ πνπ παξ αηηήζεθαλ, απέζαλαλ ή απψιεζαλ ηελ ηδηφηεηα ηνπο κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν. Η εθινγή απηή είλαη δπλαηή κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε αλαπιήξσζε ησλ παξαπάλσ κειψλ δελ είλαη εθηθηή απφ αλαπιεξσκαηηθά κέιε, πνπ έρνπλ εθιεγεί απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. Η αλσηέξσ εθι νγή απφ ηε Γη νηθνχζα Δπηηξνπή γίλεηαη κε απφθαζε ησλ απνκελφλησλ κειψλ, εάλ είλαη ηνπιάρηζηνλ

18 ηξία (3), θαη ηζρχεη γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ κέινπο πνπ αληηθαζίζηαηαη. Η απφθαζε ηεο εθινγήο ππνβάιιεηαη κέζα ζε έλα (1) κήλα γηα θαηαρψξεζε ζην Γεληθφ Μ εηξψν Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο θαη αλαθνηλψλεηαη απφ ηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ζηελ ακέζσο πξνζερή Γεληθή πλέιεπζε, ε νπνία κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηνπο εθιεγέληεο, αθφκε θαη αλ δελ έρεη αλαγξαθεί ζρεηηθφ ζέκα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. 2. ε πεξίπησζε παξαίηεζεο, ζαλάηνπ ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν απψιεηαο ηεο ηδηφηεηαο κέινπο ή κειψλ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο, ηα ππφινηπα κέιε κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ ηε δηαρείξηζε θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηνπ πλεηαηξηζκνχ θαη ρσξίο ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ειιεηπφλησλ κειψλ, ζχκθσλα κε ηε λ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν αξηζκφο απηψλ ππεξβαίλεη ην ήκηζπ ησλ κειψλ, φπσο είραλ πξηλ απφ ηελ επέιεπζε ησλ αλσηέξσ γεγνλφησλ. ε θάζε πεξίπησζε ηα κέιε απηά δελ επηηξέπεηαη λα είλαη ιηγφηεξα ησλ ηξηψλ (3). 3. ε θάζε πεξίπησζε, ηα απνκέλνληα κέιε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ηνπο, κπνξνχλ λα πξνβνχλ ζε ζχγθιεζε Γεληθήο πλέιεπζεο κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ εθινγή λέαο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο. ΑΟΘΟΝ 22ο ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΡΖΠ ΓΗΝΗΘΝΠΑΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ 1. Η Γηνηθνχζα Δπηηξνπή δηνηθεί θαη εθπξνζσπεί ην πλεηαηξηζκφ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ηνπ λφκνπ θαη απνθαζίδεη γηα φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηνί θεζε θαη δηαρείξηζή ηνπ, πιελ απηψλ πνπ ππάγνληαη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 2. Σα κέιε ηεο Γη νηθνχζαο Δπηηξνπήο νθείινπλ λα θαηαβάιινπλ θαηά

19 ηε δηαρείξηζε ησλ ππνζέζεσλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ ηελ ίδηα επηκέιεηα πνπ θαηαβάιινπλ ζηηο δηθέο ηνπο ππνζέζεηο θαη θέξνπλ θάζε επζχλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ πεξηνξηζκψλ, ηνπ πξνο εθπξνζψπεζε δηθαηψκαηνο, πνπ ζέηεη ην θαηαζηαηηθφ ή νη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 3. Η Γηνηθνχζα Δπηηξνπή κπνξεί λα κεηαβηβάδεη αξκνδηφηεηεο ηνπ ζε έλα ή πεξηζζφηεξα κέιε ηνπ ή θαη ζε ππαιιήινπο ηνπ πλεηαηξηζκνχ. 4. Σν αμίσκα ηνπ κέινπο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο είλαη η ηκεηηθφ θαη άκηζζν. ΑΟΘΟΝ 23ο ΠΓΘΙΗΠΖ ΡΖΠ ΓΗΝΗΘΝΠΑΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ 1. Η Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ζπλέξρεηαη ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε κία (1) θνξά ην κήλα, κε γξαπηή πξφζθιεζε ζε ζπγθεθξηκέλε εκέξα θαη ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ θαζνξίδνληαη απφ θνηλνχ. Θέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο κπνξνχλ λα πξνηαζνχλ θαη απφ ηα κέιε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο. 2. Η Γηνηθνχζα Δπηηξνπή κπνξεί λα ζπλεδξηάζεη εθηάθησο φηαλ ηε ζπγθαιέζεη ν Πξφεδξνο ηεο ή φπνηε θξηζεί αλαγθαίν θαη δεηεζεί απφ ην 1/3 ησλ κειψλ ηεο. 3. ε πεξίπησζε πνπ ν Πξφεδξνο αδξαλεί παξά ηελ αλαγθαηφηεηα, ε ζχγθιηζε δηελεξγείηαη απφ νπνηνδήπνηε κέινο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο. ΑΟΘΟΝ 24ο ΑΞΑΟΡΗΑ - ΙΖΤΖ ΑΞΝΦΑΠΔΥΛ ΡΖΠ ΓΗΝΗΘΝΠΑΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ 1. Η Γηνηθνχζα Δπηηξνπή βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα φηαλ παξίζηαηαη... (..) * ηνπιάρηζηνλ κέιε ηνπ. Οη

20 απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ. Δθπξνζψπεζε κέινπο δελ επηηξέπεηαη. Οη απνθάζεηο θαηαρσξνχληαη απφ ην Γξακκαηέα ζην βηβιί ν Πξαθηηθψλ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο. 2. Μέινο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο δε ζπκκεηέρεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο, νχηε έρεη δηθαίσκα ςήθνπ φηαλ πξφθεηηαη γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ άκεζα απηφ, ζχδπγν ή ζπγγελή πξψηνπ βαζκνχ. * γηα ηελ ύπαξμε απαξηία ζα πξέπεη λα παξίζη αληαη ζηε ζπλεδξίαζε πεξηζζόηεξα κέιε από απηά πνπ απνπζηάδνπλ, ηίζεηαη αξηζκόο κε βάζε ην πιήζνο ηωλ κειώλ ηεο Δ.Ε. όπωο νξίδνληαη ζην άξζξν 20. ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΠΡ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΡΗΘΖ ΣΟΖΠΖ-ΔΡΖΠΗΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ- ΓΗΑΛΝΚΖ ΘΔΟΓΥΛ ΒΗΒΙΗΑ ΑΟΘΟΝ 25ο ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΡΗΘΖ ΣΟΖΠΖ Η Γηαρεηξηζηηθή Υξήζε είλαη δσδεθάκελεο δηάξθεηαο, αξρίδεη ηε 1ε Ιαλνπαξίνπ θαη ιήγεη ηε 31 Γεθεκβξίνπ θάζε ρξφλνπ. Δμαηξεηηθά ε πξψηε Γηαρεηξηζηηθή Υξήζε αξρίδεη απφ ηε λφκηκε ζχζηαζε ηνπ πλεηαηξηζκνχ θαη ιήγεη ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο. ΑΟΘΟΝ 26ο ΗΠΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝΠ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ ΣΟΖΠΖΠ 1. ην ηέινο ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο ε Γη νηθνχζα Δπηηξνπή ζπληάζζεη ηνλ Ιζνινγηζκφ, ην Λνγαξηαζκφ Απνηειεζκάησλ Υξήζεο θαη ηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο, ηα νπνία ππνβάιιεη ζηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε γηα έγθξηζε.

21 2. Ο Ιζνινγηζκφο, ν Λνγαξηαζκφο Απνηειεζκάησλ Υξήζεο θαη ε Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηεο Γη νηθνχζαο Δπηηξνπήο πξέπεη λα είλαη ζηε δηάζεζε ησλ κειψλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ δεθαπέληε (15) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ζχγθιηζεο ηεο Σαθη ηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο. 3. Η Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ππνρξενχηαη λα απνζηείιεη ηνλ Ιζνινγηζκφ θαη ην Λνγαξηαζκφ Απνηειεζκάησλ Υξήζεο, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηνπο απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε, ζην Γεληθφ Μεηξψν Κνηλσληθήο Οηθ νλνκίαο. ΑΟΘΟΝ 27ο ΓΗΑΛΝΚΖ ΘΔΟΓΥΛ 1. Σα θέξδε ηνπ πλεηαηξηζκνχ δε δηαλέκνληαη ζηα κέιε ηεο, εθηφο αλ ηα κέιε απηά είλαη θαη εξγαδφκελνη. 2. Σα θέξδε δηαηίζεληαη εηεζίσο θαηά πνζνζηφ 5% γηα ην ζρεκαηηζκφ απνζεκαηηθνχ, θαηά πνζνζηφ 35% * δηαλέκνληαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο επηρείξεζεο σο θίλεηξν παξαγσγηθφηεηαο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 9 ηνπ παξφληνο θαη ην ππφινηπν 60% δηαηίζεηαη γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. 3. Αλ ζην ηέινο θάπνηαο ρξήζεο πξνθχςεη δεκία, απηή θαιχπηεηαη απφ ην απνζεκαηηθφ. Αλ θαη πάιη δελ θαιχπηεηαη ε πξνθχπηνπζα δεκία, ε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ζπγθαιεί ηε Γεληθή πλέιεπζε γηα ηελ επηβνιή έθηαθηεο εη ζθνξάο ζηα κέιε ηνπ πλεηαηξηζκνχ. * ην πνζνζηό κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξν νπόηε απμάλε η ηζόπνζα ην πνζνζηό ηωλ θεξδώλ πνπ δηαηίζεηαη γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο επηρείξεζεο. ΑΟΘΟΝ 28ο ΒΗΒΙΗΑ ΡΝ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΚΝ

22 1. Ο πλεηαηξηζκφο ηεξεί ηα βη βιία πνπ πξνβιέπεη ε θνξνινγηθή λνκνζεζία θαη επηπιένλ ηεξεί :* α) Βηβιίν Μεηξψνπ Μειψλ ηνπ πλεηαηξηζκ νχ ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη κε ρξνλνινγηθή ζεηξά ε εκεξνκελία εγγξαθήο, ην νλνκαηεπψλπκν, ην παηξψλπκν, ε δηεχζπλζε θαηνηθίαο, ν αξηζκφο ησλ κεξίδσλ θαη ε αμία ηνπο θαζψο θαη ε ρξνλνινγία ηπρφλ δηαγξαθήο ησλ κειψλ. β) Βηβιίν πξαθηηθψλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζε ο. γ) Βη βιίν πξαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο. * πξόθεηηαη γηα ηα ππνρξεωηηθά βηβιία πνπ νξίδεη ν Ν. 1667/86 όπωο ηζρύεη, κπνξνύλ λα πξνζηεζνύλ επηπιένλ βηβιία. ΘΔΦΑΙΑΗΝ Ε ΓΗΑΙΠΖ - ΔΘΘΑΘΑΟΗΠΖ ΑΟΘΟΝ 29 ΓΗΑΙΠΖ ΡΝ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΚΝ 1. Ν Πσνεηαιριζμός διαλύεηαι: α) Αλ δηαγξαθεί απφ ην Μεηξψν Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο κεηά απφ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. β) Αλ ηα κέιε ηνπ κεησζνχλ θάησ ησλ. (..)* γ) Λφγσ ηειεζίδηθεο απφθαζεο ηνπ θαηά ηφπνλ αξκνδίνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ, ε νπνία εθδίδεηαη χζηεξα απφ αίηεζε νπνηνπδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, αλ δηαπηζησζεί ε παξάβαζε δηαηάμεσλ ηνπ Ν.4019/2011 νη νπνίεο αθνξνχλ ζηε ζχζηαζε θαη εγγξαθή ηνπ πλεηαηξηζκνχ ζην νηθείν Μεηξψν. δ) Αλ ιήμεη ν ρξφλνο δηάξθεηάο ηνπ, φπσο νξίδεηαη ζην θα ηαζηαηηθφ απηφ, εθηφο αλ απνθαζηζζεί πξνεγνχκελα απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ε παξάηαζε ηεο δηάξθεηάο ηνπ. ε) Με απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ

23 απμεκέλε πιεηνςεθία ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ παξφληνο. ζη) Αλ θεξπρζεί ζε πηψρεπζε. 2. Η δηάιπζε ηνπ πλεηαηξηζκνχ θαηαρσξείηαη ζην Γεληθφ Μεηξψν Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο. * ηίζεηαη ν αξηζκόο 7 γηα ηηο Κνηλ.Σ.Επ. Έληαμεο ή 5 γηα ηηο Κνηλ.Σ.Επ. Κνηλωληθήο Φξνληίδαο ή Κνηλωληθνύ θαη Παξαγωγηθνύ Σθνπνύ ΑΟΘΟΝ 30 ΔΘΘΑΘΑΟΗΠΖ ΡΝ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΚΝ 1. Σε δηάιπζε ηνπ πλεηαηξηζκνχ αθνινπζεί ε εθθαζάξηζε. Αλ ν πλεηαηξηζκφο θεξπρζεί ζε πηψρεπζε, αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηεο εκπνξηθήο λνκνζεζίαο. Η εθθαζάξη ζε δηελεξγείηαη απφ ηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ή ζε πεξίπησζε πνπ απηή θξίλεη αλαγθαί ν, απφ δχν εθθαζαξηζηέο πνπ νξίδνληα η απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. Ο πλεηαηξηζκφο ινγίδεηαη φηη εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη θαη κεηά ηε δηάιπζή ηνπ γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε εθθαζάξηζε. Καηά ηελ εθθαζάξηζε δηεθπεξαηψλνληαη νη εθθξεκείο ππνζέζεηο θαη ηδίσο εηζπξάηηνληαη νη απαηηήζεηο, ξεπζηνπνηείηαη ε πεξηνπζία θαη πιεξψλνληαη ηα ρξέε ηνπ πλεηαηξηζκνχ. Αλ απνκέλεη κφλν παζεηηθφ, νη εθθαζαξηζηέο πξνβαίλνπλ ζηελ πεξάησζε ηεο εθθαζάξηζεο. Αλ δηαπηζησζεί φηη ππάξρεη θαη ελεξγεηηθφ, ν πλεηαηξηζκφο αλαβηψλεη απηνδίθαηα θαη σο ππφ εθθαζάξηζε εγγξάθεηαη ζηα νηθεία Μεηξψα βάζεη ηνπ άξζξνπ 791 ΚΠνιΓ. Με ην πέξαο ηεο εθθαζάξηζεο ην ππφινηπν δε δηαλέκεηαη, αιιά δηαηίζεηαη ζην Σακείν Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο. 2. Αλ ν πλεηαηξηζκφο δηαιχζεθε ιφγσ ιήμεο ηεο δηάξθεηάο ηνπ ή ιφγσ ηεο πηψρεπζήο ηνπ, ε νπνία φκσο αλαθιήζ εθε ή πεξαηψζεθε κε ζπκβη βαζκφ, είλαη δπλαηή ε αλαβίσζή ηνπ κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ «ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΣΟΤ» (ΚΟΗΝ..ΔΠ.)

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ «ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΣΟΤ» (ΚΟΗΝ..ΔΠ.) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I: ΠΡΟΣΤΠΟ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ «ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΣΟΤ» (ΚΟΗΝ..ΔΠ.) ηελ Αζήλα ζήκεξα 27-11-2013 ηνπ έηνπο 2013, νη: 1. Θωκάο νπηιίδεο ηνπ Μηραήι θαη ηεο νθίαο,... 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη :

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηελ ίδξπζε Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο, ην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΔΣΑΙΡΙΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ (ΚΟΙΝ..ΔΠ.)

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΔΣΑΙΡΙΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ (ΚΟΙΝ..ΔΠ.) ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΔΣΑΙΡΙΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ (ΚΟΙΝ..ΔΠ.) ηελ Πχξγν ζήκεξα 17 Οθησβξίνπ ηνπ έηνπο 2013, νη: 1) Θενδσξφπνπινο Παλαγηψηεο ηνπ Κσλζηαληίλνπ θαη ηεο Υξπζνχιαο, πνπ γελλήζεθε ζηνλ Πχξγν, ην έηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ (ΚΟΗΝ..ΔΠ.) Δλ Αραξλαί ζήκεξα ηελ 01/11/2013 ηνπ έηνπο 2013, νη:

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ (ΚΟΗΝ..ΔΠ.) Δλ Αραξλαί ζήκεξα ηελ 01/11/2013 ηνπ έηνπο 2013, νη: ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ (ΚΟΗΝ..ΔΠ.) Δλ Αραξλαί ζήκεξα ηελ 01/11/2013 ηνπ έηνπο 2013, νη: 1) Αδαμόποσλος Γεώργιος ηνπ Κσλζηαληίλνπ θαη ηεο Μαξίαο, πνπ γελλήζεθε ζην Μαξνχζη Αηηηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΙΚΟΙ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ. Άπθπο 01:Οπιζμόρ Σκοπόρ Διαβάθμιζη Δπαζηηπιόηηηερ

ΓΑΙΚΟΙ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ. Άπθπο 01:Οπιζμόρ Σκοπόρ Διαβάθμιζη Δπαζηηπιόηηηερ ΓΑΙΚΟΙ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ Άπθπο 01:Οπιζμόρ Σκοπόρ Διαβάθμιζη Δπαζηηπιόηηηερ 1. Η Γαζηθή πλεηαηξηζηηθή Οξγάλσζε (ΓΑ..Ο.) είλαη απηφλνκε έλσζε πξνζψπσλ, ε νπνία ζπγθξνηείηαη εζεινληηθά θαη επηδηψθεη ηελ νηθνλνκηθή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΤ (ύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2810/2000,όπωο ηξνπνπνηήζεθε Με ηνλ Ν.4015/2011)

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΤ (ύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2810/2000,όπωο ηξνπνπνηήζεθε Με ηνλ Ν.4015/2011) ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΤ (ύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2810/2000,όπωο ηξνπνπνηήζεθε Με ηνλ Ν.4015/2011) Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο Σνπ Αγξνηηθνύ πλεηαηξηζκνύ «ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΟΛΤΔΤΝΑΜΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο 2009 Σου Αστικού υνεταιρισμού με την Δπωνυμία ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ υν.π.δ.

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο 2009 Σου Αστικού υνεταιρισμού με την Δπωνυμία ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ υν.π.δ. Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο 2009 Σου Αστικού υνεταιρισμού με την Δπωνυμία ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ υν.π.δ. Π Ρ Ο Ο Η Μ Η Ο 1.α. Με ηελ απφ 19 Ηνπιίνπ 1993 Ηδξπηηθή πλέιεπζε ζπζηήζεθε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΝΟΜΟΤ ΔΒΡΟΤ (Τ.ΦΑ. Δ.)

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΝΟΜΟΤ ΔΒΡΟΤ (Τ.ΦΑ. Δ.) Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΝΟΜΟΤ ΔΒΡΟΤ (Τ.ΦΑ. Δ.) -------------------------//-----------------------------------//---------------------------------- Αρζρο 1 ο χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα.

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα. ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΓΡΤΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΦΡΑΓΙΓΑ Άξζξν 1ν Ίδξπζε, επσλπκία θαη έδξα ηνπ σκαηείνπ. Ιδξχεηαη ζσκαηείν

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ» Άξζξν 1. Ίδξπζε - ύζηαζε - Επσλπκία

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ» Άξζξν 1. Ίδξπζε - ύζηαζε - Επσλπκία ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ» Άξζξν 1 Ίδξπζε - ύζηαζε - Επσλπκία Ιδξχεηαη κε θεξδνζθνπηθφ πνιηηηζηηθφ σκαηείν κε ηελ επσλπκία «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ», πνπ βαζίδεηαη ζηελ εζεινληηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ. ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο. Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000.

ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ. ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο. Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000. ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000 γηα ηηο ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο Γηα ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ ζπληζηάηαη λαπηηθή εηαηξεία ππν ηελ επσλπκία «Σθχξνο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟ. ηελ Αζήλα ζήκεξα,.., νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη:

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟ. ηελ Αζήλα ζήκεξα,.., νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ηελ Αζήλα ζήκεξα,.., νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: ζπκθψλεζαλ λα ζπζηήζνπλ αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή εηαηξεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ: «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ» Με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ: «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ» Με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ: «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ» Με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 133513804000 ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 7β παπ. 11 ηος Κ.Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ.

ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ. ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ. 3873/2010) Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη ηηο αξρέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΤΣΑΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΔΣΑΗΡΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΤΡΧ Αριθμός:...

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΤΣΑΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΔΣΑΗΡΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΤΡΧ Αριθμός:... ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΤΣΑΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΔΣΑΗΡΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΤΡΧ -...- Αριθμός:... Σηελ... (ηφπνο ππνγξαθήο) ζήκεξα ζηηο... (...) (εκεξνκελία ππνγξαθήο) ηνπ έηνπο δχν ρηιηάδεο... (200..), εκέξα... θαη ζην ζπκβoιαηoγξαθείo

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Επσλπκία Έδξα. Άξζξν 1. Ιδξχεηαη Σσκαηεην κε ηελ επσλπκία «Κχηαξν Ελαιιαθηηθψλ Αλαδεηήζεσλ Νέσλ» (ζην εμήο Κ.Ε.A.Ν.) κε έδξα ην Ίιηνλ Αηηηθήο.

Επσλπκία Έδξα. Άξζξν 1. Ιδξχεηαη Σσκαηεην κε ηελ επσλπκία «Κχηαξν Ελαιιαθηηθψλ Αλαδεηήζεσλ Νέσλ» (ζην εμήο Κ.Ε.A.Ν.) κε έδξα ην Ίιηνλ Αηηηθήο. Επσλπκία Έδξα Άξζξν 1 Ιδξχεηαη Σσκαηεην κε ηελ επσλπκία «Κχηαξν Ελαιιαθηηθψλ Αλαδεηήζεσλ Νέσλ» (ζην εμήο Κ.Ε.A.Ν.) κε έδξα ην Ίιηνλ Αηηηθήο. Σθνπφο Άξζξν 2 Σθνπφο ηνπ Σσκαηείνπ είλαη ε αλαβάζκηζε ηνπ ηξφπνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόηαζε ηροποποίεζες θαηαζηαηηθού ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ.

Πρόηαζε ηροποποίεζες θαηαζηαηηθού ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. Πρόηαζε ηροποποίεζες θαηαζηαηηθού ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. Με θίηξηλν νη ζπκπιεξψζεηο/ηξνπνπνηήζεηο Με θφθθηλν δηαγξαθέο ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΗ ΔΝΧΗ ΑΠΟΣΡΑΣΧΝ ΔΝΟΠΛΧΝ ΓΤΝΑΜΔΧΝ (ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ.) ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΔΠΧΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ - ΔΜΒΛΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η ΑΙΣΗΗ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΙΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ: ΑΦΜ: ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Σ.Κ : ΣΗΛ.:. ΠΡΟ: Σεισλείν.. Με ηελ παξνύζα, παξαθαινύκε γηα ηελ έγθξηζε παξαιαβήο ηνπ ΔΙΥ.. κε αξηζκό πιαηζίνπ. ζύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιος Iατρικός Σύλλογος

Πανελλήνιος Iατρικός Σύλλογος Πανελλήνιος Iατρικός Σύλλογος N. 727/13-10-1977 (ΦEK η. A' 308) Πεξί ηξνπνπνίεζεο δηαηάμεσλ ηεο πεξί Παλειιήληνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ θαη Iαηξηθψλ Σπιιφγσλ, θείκελεο Nνκνζεζίαο. Άρθρο 1. O Παλειιήληνο Iαηξηθφο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΩΜΑΣΔΙΟΤ. Ηδξχεηαη πνιηηηζηηθφ ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «ύλλογορ Φίλυν Γημόζιαρ Κενηπικήρ Βιβλιοθήκηρ εππών».

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΩΜΑΣΔΙΟΤ. Ηδξχεηαη πνιηηηζηηθφ ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «ύλλογορ Φίλυν Γημόζιαρ Κενηπικήρ Βιβλιοθήκηρ εππών». «ΤΛΛΟΓΟ ΦΙΛΩΝ ΓΗΜΟΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΡΡΩΝ» ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΑΡΘΡΟ 1 Δπυνςμία Ηδξχεηαη πνιηηηζηηθφ ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «ύλλογορ Φίλυν Γημόζιαρ Κενηπικήρ Βιβλιοθήκηρ εππών». ΑΡΘΡΟ 2 Έδπα Ο χιινγνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. σκαηείνπ κε έδξα ηελ Αζήλα θαη ηελ επσλπκία ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α. Ίδξπζε Έδξα θνπφο.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. σκαηείνπ κε έδξα ηελ Αζήλα θαη ηελ επσλπκία ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α. Ίδξπζε Έδξα θνπφο. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο σκαηείνπ κε έδξα ηελ Αζήλα θαη ηελ επσλπκία ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε Έδξα θνπφο Άξζξν 1 Ηδξχεηαη θνηλσθειέο επηζηεκνληθφ ζσκαηείν κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα κε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟΤ ΤΠΟΒΡΤΥΙΟΤ ΡΑΓΚΜΠΤ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΤΔΩΝ ΦΤΑΛΙ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟΤ ΤΠΟΒΡΤΥΙΟΤ ΡΑΓΚΜΠΤ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΤΔΩΝ ΦΤΑΛΙ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟΤ ΤΠΟΒΡΤΥΙΟΤ ΡΑΓΚΜΠΤ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΤΔΩΝ ΦΤΑΛΙ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ Άξζξν 1 Σίηινο - Έδξα 1. Ιδξχεηαη ζηελ Νέα κχξλε Αηηηθήο ην ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «ΦΤΑΛΙ ΤΛΛΟΓΟ ΤΠΟΒΡΤΥΙΟΤ ΡΑΓΚΜΠΤ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ Ημερομηνίες εγκρίσεως Καταστατικού: 12.07.2006 08.07.2009 14.07.2010 29.09.2010 18.07.2012 13.07.2013 12.07.2014 11.07.2015 ΔΣΟ ΙΓΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΜΗ ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΗ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΜΗ ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΜΗ ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΗ σνιζηάηαι ζήκεξα Παξαζθεπή 9 Ηνπιίνπ 2004 ζηελ Αζήλα αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή εηαηξεία, επξχηεξνπ νηθνλνκηθνχ ραξαθηήξα, ππαγφκελε ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 741 ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΝΩΔΩΝ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΟΤ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑΣΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΘΡΟ 1. ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ Ιδξχεηαη Οκνζπνλδία κε

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΝΩΔΩΝ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΟΤ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑΣΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΘΡΟ 1. ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ Ιδξχεηαη Οκνζπνλδία κε ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΝΩΔΩΝ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΟΤ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑΣΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΘΡΟ 1. ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ Ιδξχεηαη Οκνζπνλδία κε ηελ επσλπκία ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΝΩΔΩΝ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ. Σεο αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο. «Κίλεζε γηα ην Πεξηβάιινλ, ηνλ Άλζξσπν θαη ηελ Πνηόηεηα δσήο» - «Οηθόθαηξα»,

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ. Σεο αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο. «Κίλεζε γηα ην Πεξηβάιινλ, ηνλ Άλζξσπν θαη ηελ Πνηόηεηα δσήο» - «Οηθόθαηξα», ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σεο αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο «Κίλεζε γηα ην Πεξηβάιινλ, ηνλ Άλζξσπν θαη ηελ Πνηόηεηα δσήο» - «Οηθόθαηξα», «Δεν θα ζώζοσμε όλα όζα θα θέλαμε, αλλά θα ζώζοσμε πολλά περιζζόηερα από όηι

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Αποηειέζκαηα Φεθοθορίας ηα ζέκαηα ηες Δπαλαιεπηηθής Γεληθής σλέιεσζες ηφλ Μεηότφλ ηες Δζληθής Σράπεδας ηες Διιάδος ηες 12.7.2013 (άρζρο 32 παρ. 1 θ.λ. 2190/1920, παρ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΚΗΙΝΠ ΗΛΡΔΑΙ ΑΒΔΔΓΔΠ Δ Ρ Ζ Π Η Α Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Ζ Δ Θ Θ Δ Π Ζ

ΝΚΗΙΝΠ ΗΛΡΔΑΙ ΑΒΔΔΓΔΠ Δ Ρ Ζ Π Η Α Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Ζ Δ Θ Θ Δ Π Ζ Δ Ρ Ζ Π Η Α Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Ζ Δ Θ Θ Δ Π Ζ από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012 ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ.3556/2007 Θξένληνο 25-Αζήλα, ΡΘ. 104 42 Ρει. 210 51 93 500- Fax. 210 51 93 910 Γηεύζπλζε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ Άξζξν 1 Ιδξχεηαη επηζηεκνληθή εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΣΟΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ», κε έδξα ηελ πφιε ηεο Λάξηζαο. Η απφδνζε ηεο επσλπκίαο ηεο Δηαηξείαο ζηελ αγγιηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΝΑΤΙΠΛΟΪΑ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΣΗ ΘΑΛΑΗ - Π.Ο.Ν.Α.ΘΑ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΝΑΤΙΠΛΟΪΑ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΣΗ ΘΑΛΑΗ - Π.Ο.Ν.Α.ΘΑ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΝΑΤΙΠΛΟΪΑ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΣΗ ΘΑΛΑΗ - Π.Ο.Ν.Α.ΘΑ 1. ΔΠΩΝΤΜΙΑ Ιδξχεηαη ζηελ Κχπξν σκαηείν κε ηελ επσλπκία: ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΩΜΑΣΔΙΟ ΝΑΤΙΠΛΟΪΑ ΑΝΟΙΚΣΗ ΘΑΛΑΗ (Π.Ο.Ν.Α.ΘΑ). 2. ΈΓΡΑ Έδξα ηνπ σκαηείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ (Μ.Α..) ΝΔΑ ΓΔΝΔΑ ΑΒΔΣΟΥΩΡΙΟΤ».

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ (Μ.Α..) ΝΔΑ ΓΔΝΔΑ ΑΒΔΣΟΥΩΡΙΟΤ». ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ (Μ.Α..) ΝΔΑ ΓΔΝΔΑ ΑΒΔΣΟΥΩΡΙΟΤ». ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΙΓΡΤΙ - ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΚΟΠΟ ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδξχεηαη κε επαγγεικαηηθφ σκαηείν, κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΠΓΘ. APΘPO 1ο Δπυνςμία - Έδπα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΠΓΘ. APΘPO 1ο Δπυνςμία - Έδπα ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΠΓΘ APΘPO 1ο Δπυνςμία - Έδπα 1. 1. Ιδξχεηαη Ννκηθφ Πξφζσπν Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα κε ηελ επσλπκία «ΣΑΜΔΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓIKHΓOPΩN ΘEAΛONIKH» θαη δηαθξηηηθφ ηίηιν Σ.Π.Γ.Θ. (ράξηλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ. Έδξα ηνπ Σπιιφγνπ νξίδεηαη ε πφιε ησλ Αζελψλ. Ο Σχιινγνο κπνξεί λα ηδξχεη παξαξηήκαηα θαη ζε άιια κέξε ηεο ρψξαο.

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ. Έδξα ηνπ Σπιιφγνπ νξίδεηαη ε πφιε ησλ Αζελψλ. Ο Σχιινγνο κπνξεί λα ηδξχεη παξαξηήκαηα θαη ζε άιια κέξε ηεο ρψξαο. ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Άξζξν 1ν ύζηαζε, Έδξα I. Σπζηήλεηαη Παλειιήλην Δπηζηεκνληθφ Σσκαηείν κε ηελ επσλπκία "ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΓΙΠΛΩΜΑΣΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ " (Π.Δ.Γ.ΜΗ.Γ.Δ.) II. III. Έδξα ηνπ Σπιιφγνπ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟ --------------------------------------------- Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 32. Όξγαλα Σκεκάησλ. Δγθπξόηεηα απνθάζεσλ

O ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟ --------------------------------------------- Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 32. Όξγαλα Σκεκάησλ. Δγθπξόηεηα απνθάζεσλ 2.1.1 Όργανα τοσ Πανεπιστημίοσ Κανονισμοί 1994 έως 2007 K.Δ.Π. 55/94 Κ.Δ.Π. 272/99 Κ.Δ.Π.343/2002 Κ.Δ.Π.160/2006 Κ.Δ.Π.108/2007 Οη πεξί Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ (Όξγαλα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ) Καλνληζκνί ηνπ 1994,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Σωμαηείος με έδπα ηην Αθήνα και επωνςμία «ΔΝΩΣΗ ΠΝΔΥΜΟΝΟΛΟΓΩΝ ΔΛΛΑΓΑΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Σωμαηείος με έδπα ηην Αθήνα και επωνςμία «ΔΝΩΣΗ ΠΝΔΥΜΟΝΟΛΟΓΩΝ ΔΛΛΑΓΑΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωμαηείος με έδπα ηην Αθήνα και επωνςμία «ΔΝΩΣΗ ΠΝΔΥΜΟΝΟΛΟΓΩΝ ΔΛΛΑΓΑΣ» ΑΡΘΡΟ 1: Δπσλπκία Έδξα ΑΡΘΡΟ 2: θνπφο ΑΡΘΡΟ 3: Δθπξνζψπεζε ηεο Έλσζεο ζε Όξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ΑΡΘΡΟ 4: Μέζα ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 42B

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 42B 2567 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 479/2014 Απ. 4828, 31.10.2014 Απιθμόρ 479 Οι πεπί Φόπος Πποζηιθέμενηρ Αξίαρ (Διδικό Καθεζηώρ για Σηλεπικοινωνιακέρ, Ραδιοθωνικέρ και Σηλεοπηικέρ ή Ηλεκηπονικέρ Τπηπεζίερ πος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 157/2014 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 4767 Παρασκεσή, 21 Μαρτίοσ 2014 541 Απιθμόρ 157 Oι πεπί Βιοκηόνων (Σέλη) Κανονιζμοί ηος

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Η παξνχζα αθνξά ηελ πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ (Δ.Φ.Ο.Δπ.Α.) ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ (Δ.Φ.Ο.Δπ.Α.) ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ - 1 - ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ (Δ.Φ.Ο.Δπ.Α.) ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ Άπθπο 1 ο Δπωνςμία - Έδπα - Αςηονομία Μελών - Δκσώπηζη Γικαιωμάηων - Ηδπςηικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ ΤΠ ΑΡΗΘΜ.

ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ ΤΠ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ ΤΠ ΑΡΗΘΜ. χζηαζε ηεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «Διιεληθή Γηαρεηξηζηηθή Δηαηξία Τδξνγνλαλζξάθσλ Α.Δ (ΔΓΔΤ Α.Δ) ζηελ αγγιηθή Hellenic Hydrocarbon Resources Management SA (H.H.R.M

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α87Ω12-ΕΜΝ ΑΡΗΘΜΟ 6

ΑΔΑ: 4Α87Ω12-ΕΜΝ ΑΡΗΘΜΟ 6 ΑΡΗΘΜΟ 6 ΑΔΑ: 4Α87Ω12-ΕΜΝ Α Π Ο Π Α Μ Α ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΚΤΓΡΑ ΣΗ 30 ΜΑΡΣΗΟΤ 2011 ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ: 111/2011 ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ Έγθξηζε θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΧΝΤΜΙΑ «ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΟΓΗΛΑΙΑ» Άρθρο 1 ο ΙΓΡΤΗ - ΔΠΧΝΤΜΙΑ - ΑΤΣΟΝΟΜΙΑ ΜΔΛΧΝ - ΑΠΔΜΠΟΛΗΗ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΧΝ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΧΝΤΜΙΑ «ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΟΓΗΛΑΙΑ» Άρθρο 1 ο ΙΓΡΤΗ - ΔΠΧΝΤΜΙΑ - ΑΤΣΟΝΟΜΙΑ ΜΔΛΧΝ - ΑΠΔΜΠΟΛΗΗ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΧΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΧΝΤΜΙΑ «ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΟΓΗΛΑΙΑ» Άρθρο 1 ο ΙΓΡΤΗ - ΔΠΧΝΤΜΙΑ - ΑΤΣΟΝΟΜΙΑ ΜΔΛΧΝ - ΑΠΔΜΠΟΛΗΗ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΧΝ 1) Η θαηά ην έηνο 1973 ηδξπζείζα ζηελ Διιάδα θίιαζινο

Διαβάστε περισσότερα