ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ"

Transcript

1 ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ

2 ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραµµα παρέχει στους φοιτητές-φοιτήτριες την απαραίτητη θεωρητική και εφαρµοσµένη γνώση ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες επαγγελµατικές δεξιότητες, δεοντολογία και κριτική σκέψη για την άσκηση της διαµεθοδικής κοινωνικής εργασίας ανταποκρινόµενοι στις µεταβαλλόµενες κοινωνικές ανάγκες. Το περιεχόµενο του προγράµµατος σπουδών καλύπτει τη γνώση για κοινωνικές παρεµβάσεις που αφορούν στην πρόληψη και αντιµετώπιση των κοινωνικών προβληµάτων, στη στελέχωση και διοίκηση κοινωνικών υπηρεσιών, στο σχεδιασµό και αξιολόγηση προγραµµάτων κοινωνικού χαρακτήρα και στην εφαρµοσµένη κοινωνική έρευνα. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Οι απόφοιτοι αναµένεται: Να κατανοούν-αναλύουν τα κοινωνικά προβλήµατα και να συµβάλλουν στην πρόληψη και αντιµετώπισή τους, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας παρεµβάσεις σε διαφορετικά επίπεδα (άτοµο-οµάδα-κοινότητα). Να εφαρµόζουν αποτελεσµατικά την κοινωνική εργασία στα πλαίσια της κοινωνικής οργάνωσης, προωθώντας αλλαγές µε στόχο τη βελτίωση των παρεχόµενων κοινωνικών υπηρεσιών. Να κατανοούν τον τρόπο µε τον οποίο οι διακρίσεις και οι κοινωνικοοικονοµικές ανισότητες συµβάλλουν στη δηµιουργία σύνθετων προβληµάτων που επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων και να αναγνωρίζουν το δικό τους ρόλο στην προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης. Να αποκτήσουν κριτική ικανότητα για την ανάπτυξη της κοινωνικής πολιτικής-κοινωνικής πρόνοιας- κοινωνικής εργασίας και να κατανοήσουν την επίδραση της κοινωνικής πολιτικής στους ανθρώπους (εξυπηρετούµενους και εργαζόµενους) και στη λειτουργία των κοινωνικών υπηρεσιώνοργανώσεων. Να αξιοποιούν µεθόδους κοινωνικής έρευνας για να αναπτύξουν και να αξιολογήσουν παρεµβάσεις και να προωθήσουν την αναβάθµιση της κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο. Να αποκτήσουν γνώσεις και εµπειρία εφαρµογής της διαµεθοδικής κοινωνικής εργασίας. 2

3 Να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες παρέµβασης σε επίπεδο ατόµου, οικογένειας, οµάδας, κοινότητας και κοινωνικής οργάνωσης. Να τροποποιήσουν στάσεις και συµπεριφορές µέσω βιωµατικής µάθησης µε αποτέλεσµα την απόκτηση επαγγελµατικής στάσης και δεξιοτήτων επικοινωνίας. Να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες για υποστηρικτική-συµβουλευτική παρέµβαση σε άτοµα, οικογένειες και οµάδες. Να κατανοούν και να αξιοποιούν θεωρίες για την ανθρώπινη ανάπτυξη και συµπεριφορά. Να συνειδητοποιήσουν τις αξίες-δεοντολογία της κοινωνικής εργασίας και τα διλήµµατα που αντιµετωπίζει ο κοινωνικός λειτουργός, προσπαθώντας να εφαρµόσει τις αξίες της κοινωνικής εργασίας στα πλαίσια της οργάνωσης. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Για το σχεδιασµό του νέου προγράµµατος σπουδών: Μελετήθηκαν τα κριτήρια που θα πρέπει να τηρεί το νέο πρόγραµµα σπουδών (Υπουργική απόφαση 46350/Ε5). Λήφθηκαν υπόψη οι γραπτές και προφορικές προτάσεις του συνόλου των εκπαιδευτικών που εργάζονται στο Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας, καθώς και των εκπροσώπων των σπουδαστών. Πραγµατοποιηθήκαν τρεις Γενικές Συνελεύσεις, ώστε να έχουν την ευκαιρία να εκφρασθούν όλοι, ενώ το πρόγραµµα διαµορφώθηκε µε τη συναίνεση όλων. Μελετήθηκαν τα αποτελέσµατα ερευνών που είχαν πραγµατοποιηθεί στο Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας στα πλαίσια µαθηµάτων. Π. χ «Αξιολόγηση της εργαστηριακής εµπειρίας σπουδαστών Κοινωνικής Εργασίας. Προτάσεις για αποτελεσµατικότερη εργαστηριακή άσκηση», «ιερεύνηση της ετοιµότητας των σπουδαστών Κοινωνικής Εργασίας που βρίσκονται στην τελευταία φάση της εκπαίδευσής τους για ένταξη στο επάγγελµα» κ.α. Λήφθηκε υπόψη η εµπειρία - αξιολόγηση που είχε προκύψει από την εφαρµογή του ισχύοντος προγράµµατος σπουδών και οι επισηµάνσεις αρµοδίων φορέων και υπευθύνων κοινωνικών οργανώσεων. Μελετήθηκαν οι διαµορφούµενες τάσεις στην άσκηση της Κοινωνικής Εργασίας-Κοινωνικής Πολιτικής στην Ελλάδα, καθώς και οι τάσεις που 3

4 διαµορφώνονται στα προγράµµατα σπουδών Κοινωνικής Εργασίας Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων άλλων χωρών. ΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραµµα είναι συνολικής διάρκειας 4 ετών. Κατά τη διάρκεια των 7 εξαµήνων προσφέρονται 35 υποχρεωτικά µαθήµατα και 8 κατ επιλογήν υποχρεωτικά (στο ΣΤ και Ζ εξάµηνο) από τα οποία ο φοιτητής επιλέγει 4. Το τελευταίο εξάµηνο (Η ) πραγµατοποιείται η πρακτική άσκηση στο επάγγελµα. Η εκπαίδευση ολοκληρώνεται µε την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας. ηλαδή το πρόγραµµα του φοιτητή περιλαµβάνει 39 µαθήµατα (35 υποχρεωτικά και 4 κατ επιλογήν υποχρεωτικά µαθήµατα), την πτυχιακή εργασία και την πρακτική άσκηση στο επάγγελµα. Κατά τη διάρκεια του Α και Β εξαµήνου οι φοιτητές διδάσκονται µαθήµατα Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστηµών από τις οποίες αντλεί γνώσεις η Κοινωνική Εργασία (Κοινωνιολογία, Ψυχολογία, ίκαιο, Κοινωνική Πολιτική) Πληροφορική και εισαγωγικά µαθήµατα της Κοινωνικής Εργασίας. Στα εξάµηνα που ακολουθούν διδάσκονται µαθήµατα Θεωρίας και Μεθοδολογίας της Κοινωνικής Εργασίας, Οργάνωσης και ιοίκησης Κοινωνικών Υπηρεσιών, Κοινωνικού Σχεδιασµού, Κοινωνικής Πολιτικής, Κοινωνικής Έρευνας, καθώς και µαθήµατα που βοηθούν στην κατανόηση των µαθηµάτων ειδικότητας. Κατά τη διάρκεια του, Ε, ΣΤ και Ζ εξαµήνου πραγµατοποιείται η Πρακτική Άσκηση-Εποπτεία (9 ώρες εβδοµαδιαίως στο εξάµηνο, 8 ώρες στο Ε εξάµηνο, 12 ώρες στο Στ εξάµηνο και 12 ώρες στο Ζ εξάµηνο). Η Πρακτική Άσκηση-Εποπτεία παρέχει στους φοιτητές τη δυνατότητα να συνδέσουν τη θεωρητική γνώση µε την πράξη και να αναπτύξουν την εφαρµογή της Κοινωνικής Εργασίας στα πλαίσια µιας Κοινωνικής Υπηρεσίας- Οργάνωσης. Οι φοιτητές υποστηρίζονται και καθοδηγούνται εβδοµαδιαίως µέσω της οµαδικής εποπτείας από επόπτη εκπαιδευτικό. Το πρόγραµµα τηρεί τα κριτήρια της υπ. αριθµ /Ε5 Υπουργικής απόφασης για την κατάρτιση των προγραµµάτων σπουδών των Τµηµάτων ΤΕΙ. Αναλυτικότερα: Η αναλογία θεωρητικών και εργαστηριακών µαθηµάτων είναι 1,5 προς 1. Οι συνολικές θεωρητικές ώρες του προγράµµατος είναι 105 και οι εργαστηριακές ώρες 70. Από το σύνολο των 70 εργαστηριακών ωρών οι 29 εργαστηριακές ώρες 4

5 κατανέµονται σε µαθήµατα, ενώ 41 εργαστηριακές ώρες κατανέµονται στην Πρακτική Άσκηση-Εποπτεία (9 ώρες εβδοµαδιαίως στο εξάµηνο, 8 ώρες στο Ε εξάµηνο, 12 ώρες στο Στ εξάµηνο και 12 ώρες στο Ζ εξάµηνο). Τα µαθήµατα Ειδικής Υποδοµής και Ειδικότητας δεν υπερβαίνουν το 70% του συνολικού αριθµού των µαθηµάτων. ηλαδή υπάρχουν 14 µαθήµατα γενικής υποδοµής. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει 8 κατ επιλογήν υποχρεωτικά µαθήµατα (στο ΣΤ και Ζ εξάµηνο) από τα οποία ο φοιτητής επιλέγει 4. Ο φοιτητής παρακολουθεί 40 µαθήµατα συµπεριλαµβανοµένης και της πτυχιακής εργασίας (35 υποχρεωτικά και 4 κατ επιλογήν υποχρεωτικά µαθήµατα, καθώς και την πτυχιακή εργασία). Σε κάθε µάθηµα αναλογεί φόρτος εργασίας και πιστωτικές µονάδες. 5

6 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ Θεωρία Άσκηση πράξης Εργαστήρια Σύνολο ωρών Φόρτος 1. Εισαγωγή στην Κοινωνική Εργασία 2. Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία 3. Εισαγωγή στην Ψυχολογία Κοινωνική Πολιτική Συγγραφή Επιστ. 1(ΗΥ) 1 (Συγγρ) 2(ΗΥ) Εργασίας/Πληροφορική Ι 6. ίκαιο ΣΥΝΟΛΟ Π.Μ Β ΕΞΑΜΗΝΟ Θεωρία Άσκηση πράξης Εργαστήρια Σύνολο ωρών Φόρτος 1. Επικοινωνία και Συνέντευξη στην Κοινωνική Εργασία 2. Κοινωνιολογία των Θεσµών Κλινική Ψυχολογία Πληροφορική ΙΙ Πολιτική Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας 6. Οικογενειακή Πολιτική ΣΥΝΟΛΟ Π.Μ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Θεωρία Άσκηση πράξης Εργαστήρια Σύνολο ωρών Φόρτος 1. Θεωρία/ εοντολογία Γενικής Κοιν. Εργασίας 2. Ψυχοπαθολογία Ενηλίκων και Παιδιών-Εφήβων 3. ΚΕΟ/Μέσα Προγράµµατος Κοινωνική Πολιτική για Ευάλωτες Οµάδες 5. Παραπτωµατικότητα: Πρόληψη-Αντιµετώπιση ΣΥΝΟΛΟ Π.Μ 6

7 1. Μεθοδολογία Γενικής Κοινωνικής Εργασίας 2. Κοινοτική Εργασία Στατιστική ιαπολιτισµική Κοιν. Εργασία Κοινωνική Εργασία µε Οικογένεια 6. Πρακτική Άσκηση-Εποπτεία Ι ΣΥΝΟΛΟ Ε ΕΞΑΜΗΝΟ Θεωρία Άσκηση πράξης ΕΞΑΜΗΝΟ Θεωρία Άσκηση πράξης Εργαστήρια Σύνολο Φόρτος Π.Μ ωρών Εργαστήρια Σύνολο ωρών Φόρτος 1. Μεθοδολογία Κοιν. Έρευνας Κοινοτική Εργασία και Μέθοδοι παρέµβασης 3. Κλινική Κοινωνική Εργασία Οργάνωση και ιοίκηση Κοινωνικών Υπηρεσιών 5. Θεωρητικές Προσεγγίσεις στην Κοινωνική Εργασία 6. Πρακτική Άσκηση-Εποπτεία ΙΙ ΣΥΝΟΛΟ Π.Μ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ Θεωρία Άσκηση πράξης Εργαστήρια Σύνολο ωρών Φόρτος 1. Ποιοτική Κοιν. Ερευνα Εκτίµηση Αναγκών και Κοινωνικός Σχεδιασµός 3. Πρακτική Άσκηση-Εποπτεία ΙΙΙ ΚΑΤ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Κοινωνική Εργασία και Φροντίδα υγείας Τοπική Αυτοδιοίκηση και Κοινωνική Πολιτική Συµβουλευτική Οικογένειας Παρέµβαση σε Κρίση European Social Policy: A comparative approach ΣΥΝΟΛΟ Π.Μ 1 Το σύνολο αναφέρεται στο σύνολο των ωρών/φόρτου εργασίας που πρέπει να πάρει ο φοιτητής/φοιτήτρια, καθώς στο συγκεκριµένο εξάµηνο προσφέρονται 4 κατ επιλογήν υποχρεωτικά µαθήµατα από τα οποία επιλέγει τα 2. 7

8 Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ Θεωρία Άσκηση πράξης Εργαστήρια Σύνολο ωρών Φόρτος 1. Σεµινάριο Τελειοφοίτων Ορολογία Ξένης Γλώσσας Πρακτική Άσκηση-Εποπτεία ΙΙΙΙ ΚΑΤ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Ηλικιωµένα και Ανάπηρα Άτοµα: Παρεµβάσεις Κοινωνικής Εργασίας Συµβουλευτική Παιδιών- Εφήβων Θέµατα Φύλου και Ισότητας Παρέµβαση σε Κοινωνικά Αποκλεισµένες Οµάδες ΣΥΝΟΛΟ Π.Μ Η ΕΞΑΜΗΝΟ Π.Μ 10 Πρακτική Άσκηση στο Επάγγελµα Πτυχιακή Εργασία 20 ΣΥΝΟΛΟ 30 2 Το σύνολο αναφέρεται στο σύνολο των ωρών/φόρτου εργασίας που πρέπει να πάρει ο φοιτητής/φοιτήτρια, καθώς στο συγκεκριµένο εξάµηνο προσφέρονται 4 κατ επιλογήν υποχρεωτικά µαθήµατα από τα οποία επιλέγει τα 2. 8

9 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Α) Μαθήµατα υποχρεωτικά- ειδικότητας Β) Μαθήµατα υποχρεωτικά- γενικής υποδοµής Γ) Μαθήµατα υποχρεωτικά- ειδικής υποδοµής ) Πρακτική Άσκηση- Εποπτεία Ε) Πρακτική Άσκηση στο επάγγελµα Ζ) Πτυχιακή Εργασία σελ σελ σελ σελ σελ. 70 σελ. 71. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Α) Μαθήµατα επιλογής ειδικής υποδοµής Β) Μαθήµατα επιλογής γενικής υποδοµής Γ) Μαθήµατα επιλογής ειδικότητας σελ σελ σελ Μαθήµατα υποχρεωτικά - ειδικότητας Εισαγωγή στην Κοινωνική Εργασία, Επικοινωνία και Συνέντευξη στην Κοινωνική Εργασία, Θεωρία- εοντολογία Γενικής Κοινωνικής Εργασίας, Μεθοδολογία Γενικής Κοινωνικής Εργασίας, ΚΕΟ-Μέσα Προγράµµατος, Κλινική Κοινωνική Εργασία, Κοινωνική Εργασία µε Οικογένεια, Κοινοτική Εργασία, Κοινοτική Εργασία και Μέθοδοι Παρέµβασης, ιαπολιτισµική Κοινωνική Εργασία, Θεωρητικές Προσεγγίσεις στην Κοινωνική Εργασία, Οργάνωση και ιοίκηση Κοινωνικών Υπηρεσιών, Εκτίµηση Αναγκών και Κοινωνικός Σχεδιασµός. Μαθήµατα υποχρεωτικά - γενικής υποδοµής ίκαιο, Συγγραφή Επιστηµονικής Εργασίας-Πληροφορική Ι, Πληροφορική ΙΙ, Πολιτική Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας, Μεθοδολογία Κοινωνικής Έρευνας, Ποιοτική Κοινωνική Έρευνα, Στατιστική, Παραπτωµατικότητα: Πρόληψη- Αντιµετώπιση, Ορολογία Ξένης Γλώσσας, Σεµινάρια Τελειόφοιτων. Μαθήµατα υποχρεωτικά- ειδικής υποδοµής 9

10 Κοινωνική Πολιτική, Οικογενειακή Πολιτική, Κοινωνική Πολιτική για Ευάλωτες Οµάδες, Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία, Κοινωνιολογία των Θεσµών, Εισαγωγή στην Ψυχολογία, Κλινική Ψυχολογία, Ψυχοπαθολογία Ενηλίκων και Παιδιών-Εφήβων. Πρακτική Άσκηση- Εποπτεία Πρακτική Άσκηση- Εποπτεία Ι, Πρακτική Άσκηση- Εποπτεία ΙΙ, Πρακτική Άσκηση- Εποπτεία ΙΙΙ, Πρακτική Άσκηση- Εποπτεία ΙΙΙΙ. Μαθήµατα επιλογής ειδικής υποδοµής Συµβουλευτική παιδιών-εφήβων, Συµβουλευτική οικογένειας -Παρέµβαση σε Κρίση. Μαθήµατα επιλογής γενικής υποδοµής Παρέµβαση σε Κοινωνικά Αποκλεισµένες Οµάδες, Τοπική Αυτοδιοίκηση και Κοινωνική Πολιτική, European Social Policy: A Comparative Approach, Θέµατα Φύλου και Ισότητας. Μαθήµατα επιλογής ειδικότητας Κοινωνική Εργασία και Φροντίδα Υγείας, Ηλικιωµένα και Ανάπηρα Άτοµα: Παρεµβάσεις Κοινωνικής Εργασίας. 10

11 MΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ- ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΠΙΠΕ Ο ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ A ΜΙΚΤΟ 4 ΩΡΕΣ (2 Θ.+2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Μ. Ε. 6 ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Το µάθηµα αποσκοπεί να βοηθήσει τους φοιτητές να αποκτήσουν βασικές εισαγωγικές γνώσεις που αφορούν στο πεδίο της Κοινωνικής Εργασίας, στην ανάπτυξή της και στις αρχές-αξίες που διέπουν την άσκησή της. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Έννοια και αντικείµενο της Κοινωνικής Εργασίας. Βασική θεώρηση Κοινωνικής Εργασίας. Κίνητρα επιλογής επαγγέλµατος Κοινωνικής Εργασίας. Ιστορική εξέλιξη της Κοινωνικής Εργασίας. Σχέση Κοινωνικής Εργασίας µε άλλες κοινωνικές επιστήµες - ιεπιστηµονική συνεργασία. Η ανάπτυξη της Κοινωνικής Εργασίας στην Ελλάδα (Εξέλιξη Κοινωνικής Εργασίας - Κοινωνικής Πρόνοιας στην Ελλάδα- Ανασταλτικοί παράγοντες στην εξέλιξη της Κ. Εργασίας στην Ελλάδα/Συνθήκες εργασίας κοινωνικών λειτουργών-τοµείς άσκησης Κοινωνικής Εργασίας). Αυτογνωσία και Κοινωνική Εργασία. Στερεότυπα και προκαταλήψεις: δηµιουργία και αντιµετώπιση. Αρχές και αξίες Κοινωνικής Εργασίας. Ανθρώπινα δικαιώµατα και Κοινωνική Εργασία. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Οι φοιτητές/φοιτήτριες αναµένεται : 11

12 Να κατανοήσουν την έννοια, το περιεχόµενο και την ιστορική εξέλιξη της Κοινωνικής Εργασίας. Να συνειδητοποιήσουν τις αρχές και αξίες που διέπουν την άσκηση της κοινωνικής Εργασίας. Να αναπτύξουν κριτική ικανότητα για την εξέλιξη - ανάπτυξη της Κοινωνικής Εργασίας, τον επαγγελµατικό ρόλο του κοινωνικού λειτουργού στην Ελλάδα και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει κατά την άσκηση του ρόλου του. Να αναπτύξουν κοινωνική ευαισθησία και κριτική άποψη για θέµατα κοινωνικού ενδιαφέροντος. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ιεθνής Αµνηστία Ελληνική Επιτροπή (1997), Εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, Αθήνα: Σάκκουλας. -Καλλινικάκη Θ. (1998), Κοινωνική εργασία, Εισαγωγή στη θεωρία και πρακτική της Κοιν. Εργασίας, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. -Μάρκου Γ. & Βασιλειάδη Μ. (επιµ.), (1996), Στερεότυπα και προκαταλήψεις, ηµιουργία και αντιµετώπιση, Αθήνα: Γ.Γ.Λ.Ε. -Παπαδάκη Β. (1999), «Καθοριστικοί παράγοντες για την επιλογή του επαγγέλµατος της Κοινωνικής Εργασίας», Κοινωνική Εργασία, 55: Παπαιωάννου Κ. (1998), «Αξίες και ηθική στην Κοινωνική Εργασία», Κοινωνική Εργασία, 51: Ρούκουνα Ε. (1995), ιεθνής προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, Ίδρυµα Μαραγκοπούλου. -Σ.Κ.Λ.Ε (1987), «Εισήγηση προς το Υπουργείο Παιδείας. Το αντικείµενο της Κοινωνικής Εργασίας», Κοινωνική Εργασία, 6: Τζόνσον Α. (1998), Προκατάληψη. Ποιος, εγώ; Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. 12

13 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΠΙΠΕ Ο ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ EΠIKOINΩNIA & ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 4 ΩΡΕΣ (2 Θ. + 2 ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ - Μ.Ε. 7 ΣΚΟΠΟΣ Το µάθηµα έχει σκοπό να αποκτήσουν οι φοιτητές γνώσεις επικοινωνίας και να κατανοήσουν την έννοια, διαδικασία, τις δεξιότητες - τεχνικές παρέµβασης, καθώς και τη δεοντολογία της συνέντευξης στην Κοινωνική Εργασία. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επικοινωνία και συνέντευξη. Θεωρία της επικοινωνίας (βασικές αρχές). Εµπόδια στην επικοινωνία. Λεκτική - µη λεκτική επικοινωνία-παθολογία. Η επικοινωνία στην Κοινωνική Εργασία. Η συνέντευξη ως επικοινωνία. Η συνέντευξη ως διαπροσωπική σχέση. Η συνέντευξη στην Κοινωνική Εργασία. εοντολογία της συνέντευξης. Η διαδικασία της συνέντευξης (στάδια). εξιότητες και τεχνικές συνέντευξης στην Γενική Κοινωνική Εργασία. Ειδικά προβλήµατα κατά τη συνέντευξη ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Οι φοιτητές/φοιτήτριες αναµένεται: Να αποκτήσουν γνώσεις για τη λεκτική-µη λεκτική επικοινωνία Να κατανοήσουν τη σηµασία της σωστής επικοινωνίας µε τον εξυπηρετούµενο και τους παράγοντες που την επηρεάζουν. Να αποκτήσουν δεξιότητες συνέντευξης. Να κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά της επαγγελµατικής σχέσης κοινωνικού λειτουργού-εξυπηρετούµενου και τη δεοντολογία της συνέντευξης στην Κοινωνική Εργασία. 13

14 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ -Kadushin A. (1990), The Social Work interview - a guide for human service professionals, Columbia University Press. -Lishman J. (1994), Communication in Social Work, Macmillan. -Ivey A. & Gluckstern N. (1999), Συµβουλευτική: Βασικές δεξιότητες επιρροής, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. -Satir V. (1989), Ανθρώπινη επικοινωνία, Αθήνα: ίοδος. -Satir V. (1985), Κατανόησε τον εαυτό σου, Αθήνα: ίοδος. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΠΙΠΕ Ο ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΘΕΩΡΙΑ- ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ ΜΙΚΤΟ 6 ΩΡΕΣ (2 ΘΕΩΡΙΑ+2 ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ+2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ - Μ.Ε. 8 ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Να κατανοήσουν οι φοιτητές τη φιλοσοφία, το περιεχόµενο και τη δεοντολογία στην οποία βασίζεται η γενική κοινωνική εργασία. Έµφαση επίσης δίδεται στον επαγγελµατικό ρόλο και στις δεξιότητες που θα πρέπει να αναπτύξει ο κοινωνικός λειτουργός, καθώς και στην προετοιµασία του φοιτητή για την εφαρµογή της γενικής κοινωνικής εργασίας. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κοινά χαρακτηριστικά µεθόδων κοινωνικής εργασίας. Γενική-διαµεθοδική κοινωνική εργασία: φιλοσοφία στόχος. Επαγγελµατική σχέση κοινωνικού λειτουργού εξυπηρετούµενου. Η αποστολή της κοινωνικής εργασίας. ιεπιστηµονική συνεργασία. Βασικές αρχές αξίες στην άσκηση της γενικής κοινωνικής εργασίας. 14

15 εοντολογία κοινωνικής εργασίας. Ελληνικός ιεθνής κώδικας δεοντολογίας κοινωνικής εργασίας. Η εφαρµογή του κώδικα δεοντολογίας: συγκρουόµενα καθήκοντα. εοντολογία κοινωνικής εργασίας στις γραφειοκρατικές κοινωνικές υπηρεσίες. Ηθικά διλήµµατα στην άσκηση της κοινωνικής εργασίας. Γενική κοινωνική εργασία: θεωρητικές µεθοδολογικές προσεγγίσεις. Προετοιµασία για εφαρµογή της γενικής κοινωνικής εργασίας. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Οι φοιτητές/φοιτήτριες αναµένεται κατά τη διάρκεια των θεωρητικών µαθηµάτων: Να κατανοήσουν την φιλοσοφία της γενικής κοινωνικής εργασίας και την εφαρµογή της σε ένα ευρύτερο διαµεθοδικό πλαίσιο. Να κατανοήσουν την αλληλεπίδραση ατόµου-περιβάλλοντος, την στρατηγική της ενδυνάµωσης και την εφαρµογή της στην κοινωνική εργασία. Να κατανοήσουν την κοινή διάσταση των αξιών και της δεοντολογίας που διέπουν την εφαρµογή της κοινωνικής εργασίας και τον τρόπο που αυτές οι αξίες παρεµβαίνουν στην άσκηση της κοινωνικής εργασίας. Να αποκτήσουν γνώσεις για αποτελεσµατική διεπαγγελµατική σχέση και δεξιότητες για την εφαρµογή της γενικής κοινωνικής εργασίας. Οι φοιτητές/φοιτήτριες αναµένεται κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών µαθηµάτων: Να κατανοήσουν την έννοια της Πρακτικής Άσκησης Εποπτείας στην κοινωνική εργασία. Μέσω οµαδικής βιωµατικής εµπειρίας να προετοιµασθούν για την εφαρµογή της γενικής κοινωνικής εργασίας. Μέσω οµαδικής βιωµατικής εµπειρίας να κατανοήσουν τη σηµασία της αυτογνωσίας στην άσκηση της κοινωνικής εργασίας. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ -Banks S. (1995), Ethics and values in social work, London: BASW. -Beckett C. & Meinard A. (2005), Values and ethics in social work: An introduction. London: Sage. 15

16 -Hull G. H. & Kirst-Ashman K. (2003), The generalist model of human services practice, London: Wadsworth. -Johnson L. & Yanca S. (2003), Social work practice: a generalist approach, London: Allyn & Bacon. -Καλλινικάκη, Θ. (1998), Κοινωνική Εργασία, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. -Landon P. & Feit M. (1999), Generalist social work practice, USA: Eddie Bowers Publishing Inc. -Reamer F. (1999), Social work values and ethics, New York.: Columbia University Press. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΠΙΠΕ Ο ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΙΚΤΟ 4 ΩΡΕΣ (2 ΘΕΩΡΙΑ+2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ-Μ.Ε 5 ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Το µάθηµα αποσκοπεί να κατανοήσουν οι φοιτητές την εφαρµογή της Γενικής - ιαµεθοδικής Κοινωνικής Εργασίας τόσο στο µικρο - όσο και στο µέσο και µάκρο - επίπεδο και να παρεµβαίνουν διαµεθοδικά στα σύγχρονα κοινωνικά προβλήµατα που αναπτύσσονται µέσα στα διάφορα κοινωνικά συστήµατα. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Στάδια διεργασίας γενικής κοινωνικής εργασίας (αρχικό στάδιο της εργασίας διαγνωστική εκτίµηση προβλήµατος, σχεδιασµός παρέµβασης, παρέµβαση, αξιολόγηση των δεδοµένων, επαναξιολόγηση-επαναπροσδιορισµός, τελικό στάδιο). Στρατηγικές-δεξιότητες παρέµβασης σε µίκρο, µέσο και µάκρο-επίπεδο. ιαµεθοδική παρέµβαση σε σύγχρονα κοινωνικά προβλήµατα: φτώχεια, ανεργία, κοινωνικός αποκλεισµός, ρατσισµός κ.α. 16

17 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Οι φοιτητές/φοιτήτριες αναµένεται: Να αποκτήσουν την ικανότητα να συνδέουν την θεωρία της γενικής κοινωνικής εργασίας µε την εφαρµογή της Να κατανοήσουν τους διαφορετικούς ρόλους που υλοποιούν οι κοινωνικοί λειτουργοί και τα διαφορετικά επίπεδα παρέµβασης στα πλαίσια της γενικής κοινωνικής εργασίας. Να κατανοήσουν τα στάδια στη διαδικασία επίλυσης προβλήµατος και να αποκτήσουν δεξιότητες παρέµβασης σε µίκρο, µέσο και µάκρο επίπεδο. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ -Culley S. (1996), Integrative Counseling. Skills in action, Sage Publications. -Hull G. H. & Kirst-Ashman K. (2003), The generalist model of human services practice, London: Wadsworth. -Johnson L. & Yanca S. (2003), Social work practice: a generalist approach, London: Allyn & Bacon. -Καλλινικάκη Θ. (1998), Κοινωνική Εργασία, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. -Kirst-Ashman K. & Hull G. (1993), Understanding generalist practice, Chicago: Nelson-Hall. -Landon P. & Feit M. (1999), Generalist social work practice, USA: Eddie Bowers Publishing Inc. -Lyons K. (1999). International social work. Themes and perspectives, Ashgate Publishing Company. -Seden J. (2003), Counseling skills in social work practice, Open University Press. -Schulman L. (1999), The skills of helping: Individuals, families, groups and communities, 4 th ed. Itasca IL: Peacock. 17

18 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΠΙΠΕ Ο ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΚΕΟ - ΜΕΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Γ ΜΙΚΤΟ 5 ΩΡΕΣ (2 ΘΕΩΡΙΑ+3 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ - Μ.Ε. 6 ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Το µάθηµα έχει σκοπό την απόκτηση γνώσεων που αφορούν στη µελέτη της θεωρίας των οµάδων και ιδιαίτερα στη µελέτη της µικρής οµάδας, στην εφαρµογή της κοινωνικής εργασίας µε οµάδες και στην εκµάθηση και αξιοποίηση µέσων για διάγνωση και παρέµβαση στην ΚΕΟ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Το άτοµο και η οµάδα. Σχέσεις αλληλεξάρτησης Έννοια, χαρακτηριστικά, είδη οµάδων, χρησιµότητα οµάδας. Σχεδιασµός και προετοιµασία για την εργασία µε οµάδα. ιεργασία οµάδας: αλληλεπίδραση, επικοινωνία, σχέσεις, σχηµατισµοί σχέσεων, ρόλοι, λήψη αποφάσεων, συγκρούσεις. Ηγεσία. Ατµόσφαιρα, κανόνες και συνοχή στην οµάδα. Συγκρούσεις και λύση συγκρούσεων, λήψη αποφάσεων στην οµάδα και ο ρόλος του κοινωνικού λειτουργού. Στάδια ανάπτυξης της οµάδας. Το περιβάλλον της οµάδας. Αξιολόγηση. Μοντέλα παρέµβασης στην κοινωνική εργασία µε οµάδες. Εκµάθηση και αξιοποίηση µέσων για διάγνωση και παρέµβαση στην κοινωνική εργασία µε οµάδες. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Οι φοιτητές/φοιτήτριες αναµένεται: 18

19 Να κατανοήσουν την χρησιµότητα της µικρής οµάδας στην άσκηση της κοινωνικής εργασίας, τη δυναµική της οµάδας και το ρόλο του κοινωνικού λειτουργού. Να αποκτήσουν ικανότητα παρατήρησης, µελέτης, ανάλυσης της δυναµικής της οµάδας καθώς επίσης ανάλυσης προβληµάτων και ανάπτυξης στρατηγικών και δεξιοτήτων για αντιµετώπισή τους. Να κατανοήσουν τη χρησιµότητα διαφόρων µέσων στην προσπάθεια για διάγνωση και παρέµβαση στην ΚΕΟ και να µάθουν να τα αξιοποιούν. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ -Anderson J. (1997), Social work with groups: A process model, New York: Longman. -Blanchet A. & Trognon A. (1994), Ψυχολογία των οµάδων, Αθήνα: Σαββάλας -Γιαννίτση Στ. (επιµ. έγλερης Ν.) (1997), Ψυχοσωµατική και οµαδική ψυχοθεραπεία, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα -Douglas T. (1997), Η επιβίωση στις οµάδες, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. -Jacobs Ed., Masson R. & Harvill R. (2002), Group counseling strategies and skills, Pacific Grove, CA: Brooks/Cole. -Κατσορίδου-Παπαδοπούλου Χ. (1993), Κοινωνική Εργασία µε οµάδες, Αθήνα: Έλλην. -Λυµπερόπουλος Κ. (1991), Η δυναµική των οµάδων και δηµιουργικότητα, Αθήνα: Παπαζήσης. -Ναυρίδης Κ. (2005), Ψυχολογία των οµάδων, Αθήνα: Εκτυπωτική Αττικής. -Παπαδάκη - Μιχαηλίδη Ε. (1998), Η σιωπηλή γλώσσα των συναισθηµάτων, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. -Rogers C. (1991), Οµάδες συνάντησης, Αθήνα: ίοδος. -Satir V. (1989), Ανθρώπινη επικοινωνία, Αθήνα: ίοδος. -Schulman L. (1999), The skills of helping: Individuals, families, groups and communities, 4 th ed. Itasca IL: Peacock. -Toseland R. W. & Rivas R. F. (1998), An introduction to group work practice, 3 rd ed. Boston: Allyn & Bacon. -Zastrow C. (2001), Social work with groups, 5 th ed. Pacific Grove, CA: Brooks/Cole. -Yalom I. D (2006), Θεωρία και πράξη της οµαδικής εµπειρίας, Αθήνα: Άγρα. 19

20 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΠΙΠΕ Ο ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΜΙΚΤΟ 4 ΩΡΕΣ (2 ΘΕΩΡΙΑ+2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ-Μ.Ε 5 ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Το µάθηµα παρέχει στους φοιτητές βαθύτερη επαγγελµατική γνώση σχετικά µε την κλινική κοινωνική εργασία στην αντιµετώπιση του ατόµου και οικογένειας (αποτελεσµατική εκτίµηση και τεχνικές παρέµβασης). ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Σκοπός και ιστορική εξέλιξη της κλινικής κοινωνικής εργασίας. Μέσα διαγνωστικής (προβολικά τεστ, κριτήρια D.S.M, ερωτηµατολόγια προσωπικότητας, οικογενειακής δοµής, µαθησιακών διαταραχών και διαφοροδιάγνωση ψυχικών διαταραχών). ιαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις-στρατηγικές, τεχνικές παρέµβασης που αφορούν στο άτοµο και στην οικογένεια. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Οι φοιτητές/φοιτήτριες αναµένεται: Να διαθέτουν ικανότητα επικοινωνίας. Να είναι σε θέση να εκτιµούν αποτελεσµατικά και να εφαρµόζουν την κλινική κοινωνική εργασία σε επίπεδο ατόµου, οικογένειας και µικρής οµάδας. Να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις δεξιότητες, ώστε να είναι σε θέση να παρεµβαίνουν µε τον κατάλληλο τρόπο συµβάλλοντας στην ενεργοποίηση του ατόµου, οικογένειας και οµάδας. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ -Brandell J. (1997), Theory and practice in clinical social work, USA: Free Press -Jacobs Ed., Masson R. & Harvill R. (2002), Group counseling strategies and skills. Pacific Grove, CA: Brooks/Cole. 20

21 -Παπαϊωάννου Κ. (1998), Κλινική κοινωνική εργασία. Αθήνα: Έλλην. -Schulman L. (1999), The skills of helping: Individuals, families, groups and communities, 4 th ed. Itasca IL: Peacock. -Turner F. (1995), Differential diagnosis and treatment in social work. USA: Free Press. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΠΙΠΕ Ο ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΙΚΤΟ 3 (2 ΘΕΩΡΙΑ+1ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ-Μ.Ε 5 ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Να αποκτήσουν οι φοιτητές βασικές γνώσεις κοινωνικής εργασίας µε οικογένεια και γνώσεις σε θέµατα ψυχοδυναµικής της οικογένειας µέσα στον κοινωνικό της χώρο. Αναλυτικότερα να κατανοήσουν τις θεωρητικές προσεγγίσεις σχετικά µε τη δοµή, την επικοινωνία και τις διεργασίες στην οικογένεια και να ευαισθητοποιηθούν σε διαφορετικούς τρόπους παρέµβασης για την αντιµετώπιση οικογενειακών προβληµάτων. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Αρχές, προϋποθέσεις, εφαρµογές της µεθόδου. Στάδια και τεχνικές της Κοινωνικής Εργασίας µε οικογένεια Ψυχοδυναµική της οικογένειας στον κοινωνικό της χώρο, ως ένα δυναµικό επικοινωνιακό σύστηµα. ιαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις στην εργασία µε οικογένεια: αρχές, τεχνικές-δεξιότητες παρέµβασης. Παρέµβαση σε οικογενειακά προβλήµατα. Εµπειρική απόκτηση γνώσεων µέσω ασκήσεων και παιχνιδιού (role play). 21

22 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Οι φοιτητές/φοιτήτριες αναµένεται: Να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για τις διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις στην κοινωνική εργασία µε οικογένεια και να συνδέουν τη θεωρία µε την εφαρµογή Να ευαισθητοποιηθούν σε οικογενειακά προβλήµατα και να αποκτήσουν δεξιότητες παρέµβασης ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ -Bowen M. (1996), Τα τρίγωνα στην οικογένεια, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. -Γαλάνης Γ. (επ.) (1995), Οικογένεια µε ένα γονέα, Αθήνα: Παπαζήσης. -Datilio F. & Padesky (1995), Συµβουλευτική ζευγαριών, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. -Ελληνική Εταιρεία Ψυχικής Υγιεινής και Νευροψυχιατρικης του παιδιού, Οικογένεια ψυχοκοινωνικές & ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. -Gellert S.Η. (1983), Όµοιος οµοίω ζευγαρώνει, Αθήνα: ιογένης. -Ζαφείρης Α., Ζαφείρη Ε. & Μουζακίτης Χ. (1999), Οικογενειακή θεραπεία, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. -Herbert M. (1997),Ψυχολογική φροντίδα του παιδιού και της οικογένειας, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. -Herbert M. (1998), Χωρισµός και διαζύγιο, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. -Κατάκη Χ. (1998), Οι τρείς ταυτότητες της ελληνικής οικογένειας, Αθήνα: Κέδρος. -Κατάκη Χ. (1997), Το Μωβ Υγρό, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. -Landgarten H. (1999), Οικογενειακή εικαστική θεραπεία, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. -Lanski (1994), Αντιµετωπίζοντας το παιδί µετά το διαζύγιο, Αθήνα: Αναστασιάδης. -Napier A. (1995), Το ζευγάρι, ο εύθραυστος δεσµός, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. -Νapier & Whitaker (1987), Μαζί όµως αλλιώτικα, Αθήνα: Κέδρος. -Νέστορος Ι. (1988), Συνθετική ψυχοθεραπεία, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. -Παπαθεοφίλου Ρ., Σακκάς., Πολέµη Μ. & Φραγκούλη Α. (επιµ.) (1994), ιεπαγγελµατική συµβουλευτική, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. -Satir V. (1986), Πλάθοντας ανθρώπους, Αθήνα: Κέδρος. -Wilke (1997), Εισαγωγή στη συστηµική θεωρία, Αθήνα: Κριτική. 22

23 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΠΙΠΕ Ο ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 3 ΩΡΕΣ (2 ΘΕΩΡΙΑ+1 ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ-ΜΕ 5 ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Το µάθηµα έχει σκοπό την απόκτηση γνώσεων που αφορούν στις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις, στη µεθοδολογία της κοινοτικής εργασίας και στον ρόλο του κοινωνικού λειτουργού. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις της κοινωνικής εργασίας στην Ελλάδα. Σκοπός, αρχές, αξίες κοινοτικής εργασίας. Ιστορική εξέλιξη της κοινοτικής εργασίας. Εννοιολογικός προσδιορισµός -διαστάσεις κοινότητας. Είδη κοινοτήτων. Θεωρητικές προσεγγίσεις στην κοινοτική εργασία/ (συναινετικό πρότυπο, συγκρουσιακό πρότυπο, σύγχρονες προσεγγίσεις στην κοινοτική εργασία). Ρόλος κοινωνικού λειτουργού στην κοινοτική εργασία-δεξιότητες. Συµµετοχή των µελών της κοινότητας. Κριτική συνειδητοποίηση και ενδυνάµωση. Σύγχρονα κοινωνικά προβλήµατα και κοινοτική εργασία. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Οι φοιτητές/φοιτήτριες αναµένεται: Να αποκτήσουν γνώσεις για τις θεωρητικές προσεγγίσεις στην κοινοτική εργασία, ώστε να µπορούν να συνδέουν τις θεωρίες µε την εφαρµογή της κοινοτικής εργασίας. Να κατανοήσουν το ρόλο του κοινωνικού λειτουργού στα πλαίσια της κοινοτικής εργασίας. 23

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραμμα παρέχει στους φοιτητές-φοιτήτριες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 1 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το πρόγραμμα ειδίκευσης στη συστημική διάγνωση που προσφέρει το Λόγω Ψυχής Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Περίγραμμα Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος Περίγραμμα Μαθήματος Κωδικός Μαθήματος: Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (Credits/ECTS) SOWK-521 Μέθοδοι και Παρεμβάσεις 10 σε Ομάδες Τμήμα Εξάμηνο Προαπαιτούμενα Κοινωνικής Εαρινό Κανένα Εργασίας Είδος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (αναφορικά µε την κατηγορία, τον κωδικό, τον τίτλο, το επίπεδο

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (αναφορικά µε την κατηγορία, τον κωδικό, τον τίτλο, το επίπεδο ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008-2009 (αναφορικά µε την κατηγορία, τον κωδικό, τον τίτλο, το επίπεδο συνθετότητας και το εξάµηνο διδασκαλίας του κάθε µαθήµατος)

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές Προοπτικές. Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Επαγγελματικές Προοπτικές. Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Επαγγελματικές Προοπτικές Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση Καθηγητής Ιορδάνης Ψημμένος, Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Καθηγητής Βασίλειος Χατζόπουλος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ: 40 ή 41 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ: 25 ΕΠΙΛΟΓΗΣ: 15

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΓΑ-Κοινωνική Εργασία σε καταστάσεις κρίσης στην Πρωτοβάθμια Κοινωνική Πρόνοια» Eπικοινωνία: thkallin@gmail.com Προς (πίνακα αποδεκτών) ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 20 Ιουλίου 2015 Με τo παρόν σημείωμα σας γνωστοποιούμε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: Ε.202-2 ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ A ΜΕΡΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υ ΕΞΑΜΗΝΟ: Β ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικά Μαθήµατα

Υποχρεωτικά Μαθήµατα Κατάλογος Προσφερόµενων Μαθηµάτων Κωδικοποίηση Μαθηµάτων Ο φοιτητής µπορεί να αναγνωρίζει τα µαθήµατα που προσφέρονται σε κάθε έτος από τον κωδικό αριθµό που συνοδεύει κάθε εξαµηνιαίο µάθηµα, που γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Επιστημών Υγείας

Σχολή Επιστημών Υγείας ς Σχολή Επιστημών Υγείας Ψυχολογία Σχολή Επιστημών της Υγείας www.nup.ac.cy ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πτυχίο στην Ψυχολογία BSc in Psychology Περιγραφή Προγράμματος Το πτυχιακό Πρόγραμμα Ψυχολογίας εστιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ Κωδικός μαθήματος: ΒΠΟ815 (3Ω/Υ) Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας 154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων, που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών προσχολικής ηλικίας. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ3 ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π Κωδικοποίηση των γνωστικών περιοχών και µονάδων

Παραδοτέο Π Κωδικοποίηση των γνωστικών περιοχών και µονάδων 1 ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προπτυχιακών Προγραµµάτων Σπουδών ιεύρυνση τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών συγχρηµατοδοτείται µέσω του ΥΠΕΠΘ από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ: 32 ή 33 ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ: 25 ΕΠΙΛΟΓΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 (Συνέλευση 1 / 4ης και 5ης Σεπτεμβρίου 2013) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ Κωδικός μαθήματος: ΒΠΟ815 (3Ω/Υ) Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή... 25. Κεφάλαιο 2. Είδη συμβουλευτικής ψυχολογίας... 51. Πρόλογος... 19

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή... 25. Κεφάλαιο 2. Είδη συμβουλευτικής ψυχολογίας... 51. Πρόλογος... 19 Περιεχόμενα Πρόλογος... 19 Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή... 25 Ορισμός... 25 Ιστορική εξέλιξη... 30 Η ανάπτυξη της συμβουλευτικής ψυχολογίας στην Ελλάδα... 40 Θέματα που απασχολούν τη συμβουλευτική ψυχολογία...

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να: Τίτλος Μαθήματος: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ Κωδικός Μαθήματος: MUS 652 Κατηγορία Μαθήματος: (Υποχρεωτικό/Επιλεγόμενο) Υποχρεωτικό Επίπεδο Μαθήματος: (πρώτου, δεύτερου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΟΥΣΑ 4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 Θετικές σχέσεις: θεωρία και πράξη

ΑΙΘΟΥΣΑ 4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 Θετικές σχέσεις: θεωρία και πράξη TETARTH 15 ΜΑΪΟΥ 2013 14.00-15.00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ, ΝΕΑ ΧΗΛΗ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΙΘΟΥΣΑ 9 ΑΙΘΟΥΣΑ 10 ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 15.00-17.00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Σκέφτομαι & Πράττω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

170 Ψυχολογίας Παντείου

170 Ψυχολογίας Παντείου 170 Ψυχολογίας Παντείου Ιστορία Στις 16-6-1989, στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ), με αριθμό 166, θεσμοθετείται απόφαση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου να ιδρύσει Τμήμα Ψυχολογίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 77816/4259 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Κ..Β.Μ. Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΑΥΤ. ΘΕΟ ΟΣΙΟΥ 2 10 Τ.Κ.:26333 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.:2610 330273-330252

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων, που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης)

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης) ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ακαδημαϊκή Μονάδα: Τομέας: Εργαστήριο/Σπουδαστήριο/Κλινική: Τίτλος Μαθήματος / Θέμα Εργασίας: Κωδικός Μαθήματος: Τύπος Μαθήματος: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διοίκηση Ανθρώπινων

Διαβάστε περισσότερα

Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι:

Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι: 1. Στόχοι του Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ) Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι: Η παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων στο γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ώστε να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (1)

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (1) Αντώνης Κ. Τραυλός (B.A., M.A., Ph.D.) Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 1 ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (1) Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ νέοι θεσμοί κοινωνικής προστασίας διαδικασίες μέθοδοι μορφές παρέμβασης σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ νέοι θεσμοί κοινωνικής προστασίας διαδικασίες μέθοδοι μορφές παρέμβασης σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ νέοι θεσμοί κοινωνικής προστασίας διαδικασίες μέθοδοι μορφές παρέμβασης σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΕΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOΓPAMMA ΣΠOY ΩN Με την µε αριθµ.3/13--2011 αϖόφαση Συνέλευσης του Τµήµατος, εγκρίθηκε η τροϖοϖοίηση του Π.Σ. Α ΕΞΑΜΗΝΟ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙ ΕΠΙΠΕ ΩΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣ Ο Θ ΑΠ Ε ΩΡ Μ 1 ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΩΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 16:30 Υποδοχή - Εγγραφή συνέδρων 18:00 Τελετή έναρξης 18:30 Κεντρική ομιλία Α. Καλαντζή-Αζίζι Η ψυχολογία των διδασκόντων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Seminar s outline ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Διαχρονική και σταθερή αξία στην εκπαιδευτική πραγματικότητα φέρει ο εκπαιδευτικός. Αδιαμφισβήτητα διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στην εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

Παραδόσεις 4. Δεν υφίστανται απαιτήσεις. Ελληνική/Αγγλική

Παραδόσεις 4. Δεν υφίστανται απαιτήσεις. Ελληνική/Αγγλική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ DF8201 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Έκτο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Διοίκηση Ποιότητας στον Τουρισμό ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ: 40 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ: 24 ΕΠΙΛΟΓΗΣ: 16 1 ο εξάμηνο (Υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ prosopiko@ypakp.gr Είναι αρμόδια για τα θέματα προσωπικού, την προώθηση νομοθετικών κειμένων και τον Κοινοβουλευτικό έλεγχο του Υπουργείου 2 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ναταλία Σπυροπούλου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποψήφια Διδάκτωρ

Ναταλία Σπυροπούλου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποψήφια Διδάκτωρ Ναταλία Σπυροπούλου Κοινωνιολόγος Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Γ Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 5.5, τηλ. 210-7491714, e-mail: nspyropou@ekke.gr Σπουδές Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση αναγκών & Κοινωνικός σχεδιασμός

Εκτίμηση αναγκών & Κοινωνικός σχεδιασμός Εκτίμηση αναγκών & Κοινωνικός σχεδιασμός Κούτρα Κλειώ 1 ο Εισαγωγή Διαστάσεις μαθήματος Εκτίμηση αναγκών Κοινωνικός σχεδιασμός Αξιολόγηση Σκοπός Το μάθημα έχει διττό προσανατολισμό. Από την μια εστιάζει

Διαβάστε περισσότερα

«Συµβουλευτική Σταδιοδροµίας»

«Συµβουλευτική Σταδιοδροµίας» Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Γραφείο ιασύνδεσης Εκδήλωση «ιαδροµές Σταδιοδροµίας» «Συµβουλευτική Σταδιοδροµίας» Ναταλία Μουτοπούλου Σύµβουλος Σταδιοδροµίας Αίθουσα Συνεδρίων, 15/10/2015 Τι (επιπλέον) θα µάθουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Αλκοολογίας: Προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ Διδάσκων: Γιάννης Μουζάς

Εργαστήριο Αλκοολογίας: Προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ Διδάσκων: Γιάννης Μουζάς Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ψυχολογίας Ακαδημαϊκό Έτος: 2014-15 Εργαστήριο Αλκοολογίας: Προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ Διδάσκων: Γιάννης Μουζάς Κωδικός: Ψ4607 Περίληψη του εργαστηρίου Η Αλκοολογία

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» Βασικός στόχος του προγράμματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Επεξηγήσεις συμβόλων/αρχικών γραμμάτων:

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Επεξηγήσεις συμβόλων/αρχικών γραμμάτων: ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-10 Υ= Υποχρεωτικό Ε= Κατ επιλογήν υποχρεωτικό Επεξηγήσεις συμβόλων/αρχικών γραμμάτων: Κ= ενότητα μαθημάτων «Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο]

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο] ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο] Διδάσκων: Ευστράτιος Παπάνης - Αντικείμενο του μαθήματος Ο κύριος σκοπός του μαθήματος είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. ενότητα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. ενότητα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ενότητα 1 Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ 1. Ι ΑΚΤΙΚΗ... 19 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ... 20 3. ΣΥΓΧΡΟΝΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδόσεις 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Παραδόσεις 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ DP2021 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Τρίτο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Μαθημάτων ΕΞΑΜΗΝΟ Α. 101 Εισαγωγή στην Κοινωνική Εργασία

Περιγραφή Μαθημάτων ΕΞΑΜΗΝΟ Α. 101 Εισαγωγή στην Κοινωνική Εργασία Περιγραφή Μαθημάτων ΕΞΑΜΗΝΟ Α 101 Εισαγωγή στην Κοινωνική Εργασία Σκοπός στόχοι : Εξοικείωση των σπουδαστών με τις θεωρίες και τις βασικές έννοιες της επιστήμης της Κοινωνικής Εργασίας, καθώς και τους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Τίτλος μαθήματος ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιλογής / Ενότητα Τεχνών (ΤΕ) ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΚΤ1121 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

Γενικής Υποδομής Υποχρεωτικό. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις. Ελληνική

Γενικής Υποδομής Υποχρεωτικό. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις. Ελληνική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ GD0350 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κοινωνιολογία ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση που οι πιστωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές/οί συνάδελφοι, σε αυτό το τεύχος σας προτείνουµε µερικά ενδιαφέροντα βιβλία που αφορούν βασικές αρχές της Συµβουλευτικής.

Αγαπητές/οί συνάδελφοι, σε αυτό το τεύχος σας προτείνουµε µερικά ενδιαφέροντα βιβλία που αφορούν βασικές αρχές της Συµβουλευτικής. Αγαπητές/οί συνάδελφοι, σε αυτό το τεύχος σας προτείνουµε µερικά ενδιαφέροντα βιβλία που αφορούν βασικές αρχές της Συµβουλευτικής. Arist Von Schlippe, Jochen Schweitzer επιµέλεια: Βιργινία Ιωαννίδου µετάφραση:

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία (4 ετήσιοι κύκλοι): Έναρξη Σεπτέμβριος 2016

Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία (4 ετήσιοι κύκλοι): Έναρξη Σεπτέμβριος 2016 Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία (4 ετήσιοι κύκλοι): Έναρξη Σεπτέμβριος 2016 1. Θεματολογία Ατομικής Συνθετικής Ψυχοθεραπείας (2016-2017): (Υπόκειται σε αλλαγές) Οδηγεί στο European Certificate

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Στόχοι του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

619 Εργοθεραπείας ΤΕΙ Αθήνας

619 Εργοθεραπείας ΤΕΙ Αθήνας 619 Εργοθεραπείας ΤΕΙ Αθήνας Το Τμήμα Εργοθεραπείας, ιδρύθηκε το 1977 στην Aνώτερη Σχολή Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας (Α.Σ.Υ.Κ.Π.) των Κέντρων Ανώτερης Τεχνολογικής & Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.),

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ψυχοθεραπεία;

Τι είναι ψυχοθεραπεία; (M. HERSEN και W. SLEDGE, Encyclopedia of Psychotherapy Academic Press, 2002) 1 Τι είναι ψυχοθεραπεία; Ψυχοθεραπεία είναι η λεκτική επικοινωνία μεταξύ θεραπευόμενου και ψυχοθεραπευτή με σκοπό : Την διάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ.

ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Μετά από προφορικές οδηγίες του Ι.Τ.Ε. εφαρµόσαµε το νέο πρόγραµµα σπουδών κατά το ακαδ. Έτος 2003-2004 σε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Τ , , Νέος κύκλος Σεµιναρίου Εκπαίδευση Αποτελεσµατικού Γονέα

Τ , , Νέος κύκλος Σεµιναρίου Εκπαίδευση Αποτελεσµατικού Γονέα www.apotinarxi.gr Τ. 210 7211953, 6944841313, Νέος κύκλος Σεµιναρίου Εκπαίδευση Αποτελεσµατικού Γονέα Το σεµινάριο έχει βοηθήσει εκατοµµύρια γονείς να βελτιώσουν τη σχέση τους µε τα παιδιά τους. Το σεµινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Europass

Βιογραφικό σημείωμα Europass Βιογραφικό σημείωμα Europass Προσωπικές πληροφορίες πώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) Διεύθυνση (-εις) ΨΑΡΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ 19, ΑΘΗΝΑ, 17121 Ν.ΣΜΥΡΝΗ Τηλέφωνο (-α) 2109329890, 6948595973 Διεύθυνση E-mail mpsarrakou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΕ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» «ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : Κωνσταντινίδου Εύα Επιβλέπουσα καθηγήτρια : ηµητριάδου Αλεξάνδρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις µέρες µας επικρατεί µια παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014 888 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ χεν θεσσαλονίκης Μητροπόλεως 18 546 24 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-276 144 Fax: 2310 276 144 E-mail: xenthesalonikis1@windowslive.com

Διαβάστε περισσότερα

Journal Club. Journal club. Journal club

Journal Club. Journal club. Journal club Ορόλοςτηςγραπτήςµελέτηςπερίπτωσης (case study) ως εκπαιδευτικό εργαλείο και ως πιστοποίηση της επιτυχηµένης εκπαίδευσης στο Γνωσιακό Συµπεριφοριστικό µοντέλο θεραπείας Κ. Ευθυµίου Ινστιτούτο Έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΠΨ (ισχύει για τους εισαχθέντες φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΠΨ (ισχύει για τους εισαχθέντες φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΠΨ (ισχύει για τους εισαχθέντες φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011) A. Διάρθρωση Προγράμματος Μαθματα Φιλοσοφίας: 7 ( υποχρεωτικά + 2 επιλεγόμενα) Μαθματα Παιδαγωγικς: 8 ( υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 93Κ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε νέα ακαδημαϊκή χρονιά, ενδέχεται να γίνονται αλλαγές / τροποποιήσεις στα παρακάτω από τη διδάσκουσα.

Κάθε νέα ακαδημαϊκή χρονιά, ενδέχεται να γίνονται αλλαγές / τροποποιήσεις στα παρακάτω από τη διδάσκουσα. Τίτλος μαθήματος: Μεθοδολογία Έρευνας Κωδικός μαθήματος: ΒΠ0800 (3Ω/Υ) Διδάσκουσα: Ελευθερία Τσέλιου Ηλεκτρονική διεύθυνση για επικοινωνία: tseliou@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο σπουδών:

Διαβάστε περισσότερα

Κλίμακα. Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου. Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ

Κλίμακα. Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου. Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ Κλίμακα Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2015 Κλίμακα Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου Η ΚΛΙΜΑΚΑ είναι

Διαβάστε περισσότερα

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, σκοπό έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Europass ΨΑΡΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ. Προσωπικές πληροφορίες. 17121 N. ΑΘΗΝΑ, (Ν.ΣΜΥΡΝΗ, Ελλάδα) mpsarrakou@gmail.com. Ελληνική.

Βιογραφικό σημείωμα Europass ΨΑΡΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ. Προσωπικές πληροφορίες. 17121 N. ΑΘΗΝΑ, (Ν.ΣΜΥΡΝΗ, Ελλάδα) mpsarrakou@gmail.com. Ελληνική. Βιογραφικό σημείωμα Europass Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) Διεύθυνση (-εις) ΘΡΑΚΗΣ 19, 17121 N. ΑΘΗΝΑ, (Ν.ΣΜΥΡΝΗ, Ελλάδα) Διεύθυνση (-εις) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Τηλέφωνο (-α) 2109329890

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία με μετανάστες

Διαπολιτισμική συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία με μετανάστες Διαπολιτισμική συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία με μετανάστες Πολιτισμική επίγνωση Διαπολιτισμική ενσυναίσθηση Πολιτισμική επάρκεια Πολιτισμική ενδυνάμωση Διαπολιτισμική διαμεσολάβηση Παράγοντες κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παρουσίαση: ρ Μαρία Λαβδανίτη Καθηγήτρια Εφαρμογών Τμήμα Νοσηλευτικής Ορισμός της Νοσηλευτικής Η Νοσηλευτική είναι ανθρωπιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή»

«Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή» 20 ο Διεθνές Συνέδριο «Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή» Πάτρα, 6-8 Νοεμβρίου 2015 Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών E-mail επικοινωνίας για

Διαβάστε περισσότερα

138 Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Κρήτης (Ρέθυμνο)

138 Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Κρήτης (Ρέθυμνο) 138 Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Κρήτης (Ρέθυμνο) Σκοπός Το Τμήμα έχει σκοπό την ανάδειξη επιστημόνων ικανών να καλύψουν τις ανάγκες της εκπαίδευσης σε μαθήματα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Ψυχοθεραπευτική Προσέγγιση Gestalt

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Ψυχοθεραπευτική Προσέγγιση Gestalt Oδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2016-17 Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Ψυχοθεραπευτική Επωνυμία και Βασική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος (1) Η θεραπευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 2 Πρώτη ΧΡΟΝηµέρα ΑΝΑΛΥΤΙΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

3ο Επιστηµονικό Πεδίο 3 5ο Επιστηµονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι των παρακάτω Σχολών δεν εγγράφονται στο Οικονοµικό Επιµελητήριο: Οργάνωσης και ιαχείρισης Αθλητισµού Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου»

«Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου» Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ Κοινωνικών, Πολιτικών & Οικονομικών Επιστημών ΤΜΗΜΑ Οικονομικών Επιστημών ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΕ87 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-16

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-16 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-1 Υπενθυμίζουμε στους φοιτητές ότι οι Πρωτοετείς και Δευτεροετείς φοιτητές (εισακτέοι από το ακ.

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας

ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Εγκρίνουµε από το ακαδηµαϊκό έτος 2006 2007 τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Διοίκηση Αλλαγών

Μάθημα: Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Διοίκηση Αλλαγών 1 Μάθημα: Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Διοίκηση Αλλαγών Υπεύθυνοι: Ζωή Δημητριάδη, Ph.D., Καθηγήτρια Δρ. Φώτης Βούζας, Αν. Καθηγητής Σχήμα 1. Προσδιορισμός Οργανωσιακής Συμπεριφοράς Σκοπός του Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικό Ειδικότητας

Υποχρεωτικό Ειδικότητας 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1207003 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ζ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ÂÚÈÂ fiìâó ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΜΠΟΥ-ΝΑΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι

ÂÚÈÂ fiìâó ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΜΠΟΥ-ΝΑΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι ÂÚÈÂ fiìâó ΕΙΣΑΓΩΓΗ................................................... 15 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΜΠΟΥ-ΝΑΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ Α. Η αξιολ γηση της ψυχολογικής και σχολικής λειτουργικ τητας µε τη χρήση τυποποιηµένων

Διαβάστε περισσότερα

GLOBAL COLLEGE. Γλώσσα Διδασκαλίας

GLOBAL COLLEGE. Γλώσσα Διδασκαλίας GLOBAL COLLEGE 9. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων (2 Έτη, Δίπλωμα) Εγγεγραμμένος Διάρκεια Σπουδών: 2 Έτη Τίτλος Σπουδών: Δίπλωμα Τεχνικού Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Στόχοι του κλάδου Σκοπός του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ TMHMA ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α) Προπτυχιακά 1. Νηπιαγωγικά 2. Δημοτική Εκπαίδευση Β) Μεταπτυχιακά 1. ΜΑ Εκπαιδευτική Ηγεσία 2. ΜΑ Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Φιλοσοφία του προγράμματος MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Η Κυπριακή κοινωνία, πολυπολιτισμική εκ παραδόσεως και λόγω ιστορικών και γεωγραφικών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ Ε Τ Η Σ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ 2013

ΡΑΣΕΙΣ Ε Τ Η Σ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ 2013 ΡΑΣΕΙΣ Ε Τ Η Σ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ 2013 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΡΑΣΗ ΕΡΓΑ Έργο 1.1.α/13: Πρόγραµµα προληπτικής ιατρικής και παροχής στοχευµένων υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας µέσω ενεργειών οµάδας

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες

Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες Κωδικός Μαθήματος: ΠΔ1250 Διδάσκων Βασίλης Πανταζής, pantazisv@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο: 1 ο, 2 ο Μονάδες ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΚΟΠΟΣ Το διδακτορικό πρόγραμμα στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση αποσκοπεί στην εμβάθυνση και κριτική

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Ορόλοςκαιησηµασίατων οµάδων αυτογνωσίας στην εκπαίδευση και εξειδίκευση των ψυχολόγων

Ορόλοςκαιησηµασίατων οµάδων αυτογνωσίας στην εκπαίδευση και εξειδίκευση των ψυχολόγων Ορόλοςκαιησηµασίατων οµάδων αυτογνωσίας στην εκπαίδευση και εξειδίκευση των ψυχολόγων 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ψυχολογίας 11 13 Απριλίου 2008, Αθήνα Γ. Ευσταθίου & Α. Καλαντζή -Αζίζι «ουλειά µε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου και Κοινωνικού Κεφαλαίου ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα