ΘΕΜΑ: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα / /2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ -Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Αρ. Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας FAX Πληροφορίες Τηλέφωνο : Αριστοτέλους 17 : Αθήνα : : Τμήμα Γ ΘΕΜΑ: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τον Α.Ν. 2520/40 (ΦΕΚ273/τΑ/ ) «περί Υγειονομικών Διατάξεων» όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. 2. Το Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/τΑ/ ) «περί Οργανισμού του Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας» 3. Οι Νόμοι 3370/2005 (ΦΕΚ 176/τΑ/ ) «Για την Οργάνωση &

2 Λειτουργία των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας & λοιπές Διατάξεις, Ν.3868/2010(ΦΕΚ129/τΑ/ )«Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και Λοιπές Διατάξεις», Ν.3918/2011(ΦΕΚ 31/τΑ/ ) «Διαθρωτικές Αλλαγές στο ΕΣΥ, κ.λ.π.». 4. Ο Ν. 3526/2007 «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις»(φεκ 24/2007 Α ). 5. Του Ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανιών- βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις»(φεκ 68/2005 Α )όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε. 6. Ο Ν. 3844(ΦΕΚ63/τΑ/ ) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες Διατάξεις. 7. Ν.4025/2011(ΦΕΚ228/τΑ/ ) «Ανασυγκρότηση του ΕΣΥ, κ.λ.π.», αρ Ν.4075/2012(ΦΕΚ89/τΑ/ ) «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ- ΕΤΑΜ,κ.λ.π.», αρ Των άρθρων 75,80, και 81 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006,φεκ 114/2006 Α ) Καλλικράτης. 10. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ 63/2005(ΦΕΚ98/τΑ). 11. Του Π.Δ. 180/1979 «Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως» ( ΦΕΚ 46/ 1979 Α ), όπως ισχύει, 12. Της υπ αριθμ. Α5/3010/1981 (ΦΕΚ 593 Β / ) κοινής υπουργικής απόφασης όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. Υ2/οικ/15438/2001 (ΦΕΚ 1346 Β / «Περί μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θόρυβο της μουσικής των Κέντρων Διασκέδασης και Λοιπών καταστημάτων με χρήση μουσικής) κοινής υπουργικής Απόφασης 13.Η Κ.Υ.Α 15523/ΦΕΚ1187/τ.Β /31/8/2006 «Αναγκαία συμπληρωματικά 2

3 μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004,854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 14. Της υπ αριθμ / (ΦΕΚ 246 /Β / ) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δικαιοσύνης και Εμπορικής Ναυτιλίας, «Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος επί θαλασσοπλοούντων πλοίων» 15. ΚΥΑ υπ. Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ/.Α.31/21220 ΦΕΚ2496/τΒ/ Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ, Θεάτρου και Κινηματογράφου. 16.Η Υγειονομική Διάταξη Α1β/8577/83(ΦΕΚ 526/τΒ/ ) με θέμα «Υγειονομικός Έλεγχος, γενικοί όροι ιδρύσεως και λειτουργίας των καταστημάτων και εργαστηρίων τροφίμων ή/και ποτών και ειδικοί όροι ιδρύσεως και λειτουργίας των καταστημάτων τροφίμων ή/και ποτών» όπως έχει τροποποιηθεί έως σήμερα. 17. Οι Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & Συμβουλίου της Ευρώπης178/2002, 852/2004, 853/2004, 882/2004 & ο Κ. 2073/05 καθορισμός μικροβιολογικών κριτηρίων & κανόνες συμμόρφωσης Κ.Υ.Ε Τα σχετικά έγγραφα των Περιφερειακών Υγειονομικών Υπηρεσιών και Επαγγελματικών Οργανώσεων στα οποία διατυπώνονται προτάσεις για την τροποποίηση της Α1β/8577/83 Υγειονομικής Διατάξεως αποφασίζουμε 19.Το γεγονός επιβάλλεται από επιτακτικούς λόγους Δημοσίου συμφέροντος που σχετίζονται άμεσα με την προστασία της Δημόσιας υγείας των καταναλωτών και των εργαζομένων καθώς και το ότι οι απαιτήσεις που τίθενται δεν μπορούν να υποκατασταθούν από κατασταλτικούς ελέγχους και 3

4 δεν υπερβαίνουν τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων Δημοσίου συμφέροντος. 20. Την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον πολίτη. 21. Το ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: Εκδίδουμε την παρούσα Υγειονομική Διάταξη η οποία θα ισχύει σε όλη την επικράτεια. Άρθρο 1 Σκοπός της παρούσας Υ.Δ είναι η καθιέρωση των αναγκαίων υγειονομικών όρων και προϋποθέσεων για την λειτουργία Επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών όπως αυτά περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα για την προστασία της Δημόσιας Υγείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς της ΕΕ. Άρθρο 2 Ορισμοί, πεδίο εφαρμογής, Αρμόδιες Αρχές 1.Ορισμοί Για τις διατάξεις του παρόντος ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 2 του κανονισμού 852/2004 οι οποίοι προσαρτώνται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. 2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η παρούσα εφαρμόζεται σε όλες της επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών. 3.ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Η αρμοδιότητα για την άσκηση του υγειονομικού ελέγχου ανατίθεται στους υγειονομικούς υπαλλήλους, (υγιεινολόγοι ιατροί, άλλοι ιατροί και στους επόπτες Δημόσιας Υγείας της Δ/νσης Δημόσιας Υγιεινής του ΥΥΚΑ και των υγειονομικών υπηρεσιών των Περιφερειών της Χώρας και των αποκεντρωμένων Διοικήσεων). 4

5 Κατά την άσκηση του Υγειονομικού ελέγχου οι υγειονομικού υπάλληλοι μπορούν να συνεργάζονται με υπαλλήλους άλλων κρατικών φορέων αρμόδιων για των έλεγχο των τροφίμων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Άρθρο 3 Γενικοί υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται τόσο κατά την διαδικασία ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ όσο - και στη συνέχεια ανελλιπώς κατά τη διάρκεια της ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών εξασφαλίζουν όλα τα στάδια παρασκευής, μεταποίησης, παρασκευής, συσκευασίας, αποθήκευσης, μεταφοράς, διανομής, διακίνησης και προσφοράς προς πώληση ή διάθεσης με ταυτόχρονη παροχή υπηρεσιών που βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις υγιεινής όπως καθορίζονται στον κανονισμό 852/2004. Με την επιφύλαξη των δραστηριοτήτων που δηλώνονται από την επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 4 του παρόντος, η ευθύνη αφορά στη σωστή υποδομή του κτιρίου ή του χώρου στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση, στη λειτουργία και συντήρηση του εξοπλισμού ώστε να αποφεύγεται διασταυρούμενη επιμόλυνση των τροφίμων, στην παροχή των μέσων για την παρασκευή συντήρηση και διάθεση των τροφίμων και στην απασχόληση εκπαιδευμένου προσωπικού στην υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων Σε περιπτώσεις εργαστηρίων τροφίμων που επεξεργάζονται ζωικά τρόφιμα, οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται με βάση την Εθνική & Κοινοτική Νομοθεσία. Ειδικότερα: Tο οίκημα θα είναι σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα ΝΟΚ. Σε περιπτώσεις Κτίρια που βρίσκονται σε χώρους εκτός αρμοδιότητας της πολεοδομικής υπηρεσίας (Στρατιωτικά κτίρια, κτίρια εντός Μοναστηριών, Αρχαιολογικούς Χώρους, Σχολικά κτίρια, κ.λ.π.) επιτρέπονται εφόσον διαθέτουν σχετική 5

6 έγκριση της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας στην αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτουν. Κτίρια εντός παραδοσιακών οικισμών οφείλουν να τηρούν τους όρους και προϋποθέσεις των κανονισμών στους οποίους υπάγονται. Κάθε επιχείρηση τροφίμων ή και ποτών θα πρέπει να διαθέτει τους χώρους που απαιτεί η δραστηριότητα που ασκεί. Τα δάπεδα οι τοίχοι - η οροφή - οι θύρες - τα παράθυρα θα πληρούν τις προϋποθέσεις του Ε.Κ 852 και συγκεκριμένα 1.Οι επιφάνειες των δαπέδων, τοίχων, της οροφής, των παραθύρων και των θυρών πρέπει να είναι καλής κατασκευής να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και να μπορούν να καθαρίζονται και, όταν είναι αναγκαίο, να απολυμαίνονται εύκολα. 2.Αυτό απαιτεί τη χρήση στεγανών, μη απορροφητικών και μη τοξικών υλικών που να μπορούν να πλένονται, οι δε επιφάνειες πρέπει να είναι λείες μέχρις ύψους καταλλήλου για τις εργασίες, εκτός εάν οι υπεύθυνοι της επιχείρησης τροφίμων μπορούν να αποδείξουν στις αρμόδιες αρχές ότι τυχόν άλλα χρησιμοποιούμενα υλικά είναι κατάλληλα. 3.Οι οροφές (ή, εάν δεν υπάρχουν οροφές, η εσωτερική επιφάνεια της στέγης) και ό,τι είναι στερεωμένο σ' αυτές πρέπει να είναι σχεδιασμένες και κατασκευασμένες έτσι, ώστε να μη συσσωρεύονται ρύποι και να περιορίζεται η συμπύκνωση υδρατμών, η ανάπτυξη ανεπιθύμητης μούχλας και η πτώση σωματιδίων. 4.Τα παράθυρα και τα άλλα ανοίγματα πρέπει να κατασκευάζονται κατά τρόπο που να αποφεύγεται η συσσώρευση ρύπων. Εκείνα τα οποία μπορούν να ανοίγουν προς το ύπαιθρο πρέπει, όταν είναι αναγκαίο, να είναι εφοδιασμένα με δικτυωτά πλέγματα προστασίας από τα έντομα, τα οποία να μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα για να καθαριστούν. Όταν το άνοιγμα των παραθύρων μπορεί να προκαλέσει μόλυνση, τα παράθυρα πρέπει να παραμένουν κλειστά και σφραγισμένα κατά τη διάρκεια της παραγωγής. ΥΔΡΕΥΣΗ: Να υπάρχει επαρκής παροχή νερού κατάλληλου για ανθρώπινη κατανάλωση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ: 6

7 Οι αποχετευτικές εγκαταστάσεις πρέπει να είναι κατάλληλες για το σκοπό που προορίζονται σύμφωνα με το ΝΟΚ. Πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται κατά τρόπο που να αποκλείει τον κίνδυνο μόλυνσης των τροφίμων. ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Να υπάρχει επαρκής αριθμός δοχείων στερεών αποβλήτων που να πληρούν τους υγειονομικούς όρους, να φέρουν κάλυμμα που να εφαρμόζει στα χείλη του δοχείου στεγανά και ποδοπίεστρο(πεντάλ), ώστε να αποκλείεται η είσοδος σε αυτά εντόμων και τρωκτικών ή άλλων ζώων (σκύλοι, γάτες) και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και καθαρά. Τα δοχεία στερεών αποβλήτων να αδειάζονται και να καθαρίζονται καθημερινά. Τα υγρά απόβλητα πρέπει να απομακρύνονται με υγιεινό και περιβαλλοντικά αποδεκτό τρόπο, σύμφωνα με τη σχετική εφαρμοστέα κοινοτική &εθνική νομοθεσία, και δεν πρέπει να αποτελούν πηγή μόλυνσης, είτε άμεσα είτε έμμεσα. ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ: Να υπάρχουν κατάλληλα και επαρκή μέσα φυσικού ή τεχνητού αερισμούφωτισμού σε όλους τους χώρους της επιχείρησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΑ Να υπάρχουν επαρκή αποχωρητήρια με καζανάκια, συνδεδεμένα με κατάλληλο αποχετευτικό σύστημα. Τα αποχωρητήρια δεν πρέπει να ανοίγουν κατευθείαν στους χώρους όπου γίνεται χειρισμός τροφίμων. Από την υποχρέωση να διαθέτουν αποχωρητήρια απαλλάσσονται: α. Μικρά καταστήματα, που λειτουργούν σε μέγαρα και εξυπηρετούν το προσωπικό των γραφείων και καταστημάτων, που στεγάζονται σ αυτά, εφόσον δεν διαθέτουν τραπέζια και καθίσματα για την παραμονή των 7

8 πελατών και υπάρχουν δυνατότητες εξυπηρετήσεως του προσωπικού τους σε αποχωρητήρια του μεγάρου. β. Τα καταστήματα των Δημοτικών ή Κοινοτικών Αγορών ή παρόμοιων συγκροτημάτων, το προσωπικό και οι πελάτες των οποίων θα εξυπηρετούνται στα κοινόχρηστα αποχωρητήρια, που έχει υποχρέωση να κατασκευάσει ο φορέας, που νέμεται το συγκρότημα των καταστημάτων τούτων. γ. Οι επιχειρήσεις που εξυπηρετούν μόνο διερχόμενους πελάτες, αν στεγάζονται σε χώρους μεγάρου και εφόσον απασχολούνται σ αυτά μέχρι τρία, το πολύ, άτομα και υπάρχουν δυνατότητες εξυπηρετήσεως του προσωπικού τους σε αποχωρητήρια του μεγάρου. δ. Τα καταστήματα που λειτουργούν σε συγκροτήματα εφόσον τα συγκροτήματα διαθέτουν βοηθητικούς κοινόχρηστούς χώρους και η πρόσβαση είναι μέρος της συμφωνίας ενοικίασης του χώρου. ε. Στα καταστήματα που εξυπηρετούν καθισμένους πελάτες, δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη αποχωρητηρίου προσωπικού, αν απασχολούνται σ αυτά λιγότερα από 5 (πέντε) άτομα. Σε τέτοιες περιπτώσεις το προσωπικό θα χρησιμοποιεί τα αποχωρητήρια των πελατών. στ. Επιχειρήσεις ενταγμένες σε συγκροτήματα που παρέχουν γενικές διευκολύνσεις (εμπορικά κέντρα, συγκροτήματα ομοειδών δραστηριοτήτων, ή άλλες μορφές πολλαπλής εγκατάστασης μπορούν να υποδεικνύουν σημεία εξυπηρέτησης κοινής χρήσης που παρέχουν τα σχετικά συγκροτήματα εφόσον υπάρχει σχετική σύμφωνη γνώμη από τον εκπροσωπούντα το συγκρότημα και οι χώροι αυτοί επαρκούν για το εξυπηρετούμενο κοινό και προσωπικό. Γενικά, όλοι οι χώροι των αποχωρητηρίων και των προθαλάμων τους θα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες Διατάξεις. Οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών πρέπει να διαθέτουν και αποχωρητήρια για ΑΜΕΑ σύμφωνα με την ισχύουσα Πολεοδομική Νομοθεσία όπου αυτό προβλέπεται. Ο απαραίτητος αριθμός αποχωρητηρίων καθορίζεται αναλόγως του αριθμού των καθισμένων πελατών, που είναι δυνατόν να εξυπηρετηθούν στο κατάστημα ή των απασχολουμένων στο κατάστημα ή το εργαστήριο ατόμων ως ακολούθως: α. Για τα καταστήματα, που εξυπηρετούν καθισμένους πελάτες και των δύο φύλων. 8

9 Αριθμός εξυπηρετουμένων ατόμων Απαραίτητος αριθμός αποχωρητηρίων Μέχρι 40 1 αποχωρητήριο (ανδρών και γυναικών) Από 41 μέχρι αποχωρητήρια (1 ανδρ. και 1. γυναικ.) Από 121 μέχρι αποχωρητήρια (2 ανδρ. και 2 γυναικ.) Από 251 μέχρι αποχωρητήρια (3 ανδρ. και 3 γυναικ.) Από 501 και πάνω για κάθε μια επί πλέον 500/άδα, ή μέρος αυτής, ατόμων δύο αποχωρητήρια επί πλέον των απαιτουμένων για τα 500 άτομα. Ως μέρος της 500/άδας ατόμων θα θεωρείται ο αριθμός ατόμων μεταξύ 100 και 500. Αν τα αποχωρητήρια ανδρών υπερβαίνουν τα δύο, η Υγειονομική Υπηρεσία μπορεί, κατά την κρίση της, να επιτρέψει την αντικατάσταση κατά το ένα τρίτο αυτών με ουρητήρια υγιεινού τύπου. ΧΗΜΙΚΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΑ επιτρέπονται σε αραιοκατοικημένες περιοχές, προσωρινές εγκαταστάσεις ή μικρούς οικισμούς και σε αγροτικές περιοχές κατά την κρίση της οικείας υγειονομικής υπηρεσίας, η εν γένει κατασκευή των οποίων θα παρέχει τα εχέγγυα διασφάλισης της προστασίας της δημόσιας υγείας και κυρίως απαραίτητα να διασφαλίζεται η διάθεση των λυμάτων τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε απομονωμένες περιοχές. Αρθρο 4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ως Επιχείρηση Τροφίμων και ποτών ορίζεται κάθε επιχείρηση δημόσια ή ιδιωτική, που ασκεί μια ή περισσότερες από τις παρακάτω δραστηριότητες κερδοσκοπικές ή μη: μεταποίηση, παραγωγή, συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή, διακίνηση και προσφορά προς πώληση ή διάθεση τροφίμων. Στις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών υπάγονται και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται παράλληλα με άλλες δραστηριότητες εμπορικές ή μη, 9

10 εφόσον διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και των παρεχομένων υπηρεσιών. Σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΚ 852/2004 οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών ανάλογα με την παραγωγική τους διαδικασία κατατάσσονται σε κατηγορίες: Παρασκευαστές & Συσκευαστές Διανομείς & Μεταφορείς 'Εμποροι (Λιανικό Εμπόριο) Επιχειρήσεις Μαζικής εστίασης & χώροι αναψυχής Παρασκευαστές που πωλούν κυρίως λιανικώς Οι κατηγορίες αυτές είναι ενδεικτικές και όχι εξαντλητικές και έτσι επιτρέπεται η διεύρυνση αυτών εφόσον υπάρξουν νέες ή τροποποιημένες παραγωγικές διαδικασίες Σε κάθε περίπτωση στόχος είναι η τήρηση των κανονισμών ΕΚ 852/2004 και ΕΚ 854/2004 και η τεκμηρίωση εκ μέρους της επιχείρησης ότι διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των παραγομένων ή προσφερομένων τροφίμων σε όλες τις φάσεις της παραγωγικής αλυσίδας (από την παραγωγή μέχρι και την κατανάλωση). Αν κάποιος είναι ιδιοκτήτης δυο ή περισσότερων εγκαταστάσεων αιτιείται χωριστής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για κάθε ξεχωριστή εγκατάσταση Ειδικότερα: Παρασκευαστές & Συσκευαστές Όλες οι επιχειρήσεις που ασκούν είτε δραστηριότητα παρασκευής ή μεταποίησης είτε δραστηριότητα συσκευασίας είτε και τις δυο. Μπορούν να περιλαμβάνουν εισαγωγές τροφίμων προοριζομένων να μεταποιηθούν και εξαγωγές παρασκευασμένων ή μεταποιημένων τροφίμων. Επίσης περιλαμβάνονται μικρές Επιχειρήσεις παρασκευής τοπικών (παραδοσιακών) προϊόντων(π.χ χυλοπίτες, τραχανά, γλυκά του κουταλιού κ.λ.π). Δεν περιλαμβάνουν επιχειρήσεις όπου πραγματοποιούνται μόνο κτηνιατρικοί έλεγχοι (σφαγεία, εργαστήρια κοπής κρέατος κ.λ.π.) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Διανομείς & Μεταφορείς Δραστηριότητες διάθεσης πριν το στάδιο της λιανικής πώλησης (ιδίως εισαγωγή, χονδρική πώληση, αποθήκευση κατά τη χονδρική πώληση, 10

11 χονδρεμπόριο πολλαπλών δραστηριοτήτων, δηλαδή επιχειρήσεις που μπορούν να διαθέτουν εμπορεύματα τόσο στους λιανοπωλητές όσο και σε εστιάτορες ή σε καταναλωτές. Περιλαμβάνονται επίσης οι δραστηριότητες μεταφοράς, οι επιχειρήσεις αποθήκευσης για λογαριασμό τρίτων (logistics providers) και η πώληση επί αυτοκινήτου πόρτα πόρτα (exvan). Επίσης οι επιχειρήσεις εγκατάστασης και τροφοδοσίας μηχανημάτων αυτόματης πώλησης καθώς και η πώληση τροφίμων μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου ειδικοί όροι περιγράφονται στο συνημμένο κείμενο των ειδικών διατάξεων και εξαιρέσεων. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 'Εμποροι (Λιανικό Εμπόριο) Περιλαμβάνονται όλοι οι τύποι καταστημάτων λιανικής πώλησης που ασκούν δραστηριότητες λιανικού εμπορίου τροφίμων. Όπως υπεραγορές τροφίμων, καταστήματα χονδρικού εμπορίου (Cash & Carry), παντοπωλεία, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, κάβες-ξηρών καρπών, πρατήρια άρτου, πρατήρια πάσης φύσεως, οπωροπωλεία, πτηνοπωλεία, κατάστημα κατεψυγμένων προϊόντων, αλλαντοποιίας και τυροκομίας, καφεκοπτεία, μικτά καταστήματα, λαϊκές αγορές καθώς και όλες οι πωλήσεις μέσω υπαίθριου εμπορίου μικροπωλητές. Καταργούμενης της διάκρισης μεταξύ μικτών καταστημάτων και υπεραγορών. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Στα καταστήματα αυτά επιτρέπεται εκτός της πώλησης και η παρασκευή, συσκευασία, διάθεση των πωλουμένων τροφίμων για τις ανάγκες του καταστήματος καθώς και η διάθεση αυτών σε καθισμένους ή διερχόμενους πελάτες ή η διανομή κατ οίκον ή η κατανάλωση σε ίδιο παρακείμενο χώρο με την προϋπόθεση να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των προϊόντων - Δεν απαιτείται διαχωρισμός μεταξύ των τμημάτων παρά μόνο ταξινόμηση και τοποθέτηση κατά τρόπο που να προστατεύονται τα τρόφιμα και γενικά να αποφεύγεται η διασταυρούμενη επιμόλυνση. Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και αναψυχής 11

12 Σε αυτήν την κατηγορία περιλαμβάνονται: τα εστιατόρια, καφετέριες, κυλικεία, ζαχαροπλαστεία (μπουγατσάδικα, λουκουματζίδικα, γαλακτοπωλείο, κ.λ.π.) αναψυκτήρια, καφενεία, μπαρ). Στα εστιατόρια περιλαμβάνονται όλοι οι τύποι εστιατορίων, όπως οβελιστήρια, ψαροταβέρνες, ψητοπωλείο πιτσαρίες, συμπεριλαμβάνων αυτά της διάθεσης ετοίμων γευμάτων για κατ οίκον κατανάλωση, τα κέντρα διασκέδασης, οι υπαίθριοι και στεγασμένοι χώροι εκδηλώσεων, οι καντίνες τροχήλατα, υπαίθρια παρασκευή ή/και διάθεση τροφίμων και ποτών (street food). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Παρασκευαστές που πωλούν κυρίως λιανικώς Σε αυτή την κατηγορία συμπεριλαμβάνονται τα αρτοποιεία, τα κουλουροποιεία, τα ζαχαροπλαστεία με παρασκευαστήριο που τροφοδοτούν μικρά παρασκευαστήρια τροφίμων που κάνουν λιανική πώληση τροφίμων. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Άρθρο 5. ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ &ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ Όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών αυτοτελείς ή συνυπάρχουσες με άλλες επιχειρήσεις υποχρεούται να κατέχουν ΑΔΕΙΑ ίδρυσης και λειτουργίας (αναγγελία) της αρμόδιας αρχής η οποία εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 80 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.α.); (ΓΑΛΑΝΗΣ) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3852/2010. Για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της Επιχείρησης(αναγγελία) ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στις αρμόδιες αρχές (Ε.Κ.Ε, Κ.Ε.Π, Ο.Τ.Α, Ε.Ο.Τ, Πολιτισμού, Ανάπτυξης, κ.λ.π) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται από την ΚΥΑ υπ.αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220(ΦΕΚ2496/τΒ/ ) όπως κάθε φορά ισχύει. Στις περιπτώσεις μεταβίβασης της επιχείρησης η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας (αναγγελία) της επιχείρησης αντικαθίσταται σύμφωνα με το 12

13 άρ. 3 της Κ.Υ.Α υπ. αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220(ΦΕΚ2496/τΒ/ ) όπως κάθε φορά ισχύει; (ΓΑΛΑΝΗΣ) Για την προσθήκη νέας δραστηριότητας Επιτρέπεται η προσθήκη νέας δραστηριότητας με απλή ανακοίνωση (προσθήκη νέας δραστηριότητας στην αρμόδια υπηρεσία η οποία συνοδεύεται από νέο διάγραμμα ροής. Σε περίπτωση μεταφοράς ή επέκτασης ή αλλαγής ή ουσιώδους τροποποίησης των υγειονομικών όρων λειτουργίας του καταστήματος, απαιτείται νέα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Η άδεια πρέπει να διατηρείται σε καλή κατάσταση και να είναι αναρτημένη σε εμφανές σημείο. Η επιχείρηση μπορεί να αλλάζει τη θέση των τμημάτων ανάλογα με τη ροή των εργασιών με την προϋπόθεση να αποτυπώνεται αυτό σε νέο διάγραμμα ροής το οποίο τηρείται στο αντίστοιχο αρχείο της επιχείρησης και είναι διαθέσιμο στις ελεγκτικές αρχές. ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ Ο ενδιαφερόμενος που πρόκειται να ιδρύσει μία επιχείρηση τροφίμων και ποτών δύναται να ζητήσει από την αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία τον προέλεγχο της επιχείρησής του υποβάλλοντας σε αυτή τα εξής: 1.Αίτηση στην οποία ο ενδιαφερόμενος αποτυπώνει τσεκάροντας όλα τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης που πρόκειται να ιδρύσει 2. Δύο σχεδιαγράμματα υπογεγραμμένα από το Μηχανικό με διάγραμμα ροής που να αποτυπώνει τους όρους υγιεινής κατά τον αντίστοιχο κώδικα ορθής υγιεινής ή τη μελέτη HACC. Άρθρο 6 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ Για τον έλεγχο εφαρμογής των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας διάταξης στους χώρους των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος και 13

14 πάσης φύσεως χώρους τροφίμων και ποτών διενεργείται από τούς αρμόδιους υγειονομικούς υπαλλήλους Υγειονομικός έλεγχος. Ο Υγειονομικός έλεγχος ασκείται, τακτικά ή έκτακτα σε όλες τις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος και σε όλες τις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών όπως αναφέρονται στην παρούσα Διάταξη. Κατά τους υγειονομικούς ελέγχους οι οποίοι διενεργούνται από τις Υπηρεσίες των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών της Χώρας για τον τακτικό ή έκτακτο έλεγχο λειτουργίας των επιχειρήσεων, λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών, των Κανόνων Ορθής Πρακτικής Υγιεινής και της Εθνικής Νομοθεσίας συμπληρώνοντας έντυπο προτυποποιημένου ελέγχουέκθεση (check-list/παράρτημα) εις διπλούν αντίγραφο του οποίου θα παραδίδεται στον επιχειρηματία με την ολοκλήρωση του ελέγχου.opsna Πραγματοποιούνται τακτικοί και έκτακτοι Υγειονομικοί Έλεγχοι, τα αποτελέσματα των οποίων αποστέλλονται ανά έτος συγκεντρωτικά στην Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να τηρούν τους παρακάτω φακέλους αρχεία: Φάκελος 1 ος ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Περιέχει α. το Εγχειρίδιο Βασικής Εκπαίδευσης στην υγιεινή και το χειρισμό των τροφίμων και τον αντίστοιχο κλαδικό Οδηγό Υγιεινής ή της επιχείρησης εφόσον αυτή έχει συντάξει ανάλογο και έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές β. Αντίγραφο κατάστασης απασχολούμενου προσωπικού, πιστοποιητικά υγείας του προσωπικού καθώς και πιστοποιητικά εκπαίδευσης αυτών στην Υγιεινή και Ασφάλεια των τροφίμων σύμφωνα με το επίπεδο που αντιστοιχεί σε κάθε ειδικότητα Φάκελος 2 ος ΝΕΡΟΥ Περιέχει αποδεικτικά στοιχεία του τρόπου υδροδότησης της επιχείρησης και όπου απαιτείται αποτελέσματα δειγματοληψίας Φάκελος 3 ος ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ Περιέχει το πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανσης καθώς και τα χρησιμοποιούμενα καθαριστικά και απολυμαντικά με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά για τη χρήση τους σε χώρους τροφίμων. Φάκελος 4 ος ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΜΥΟΚΟΚΤΟΝΙΑΣ Περιέχει τη σύμβαση με αδειοδοτημένη εταιρεία καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών, το πρόγραμμα καταπολέμησης τρωκτικών και εντόμων, την κατάσταση και τα επίσημα πιστοποιητικά των χρησιμοποιουμένων εντομοκτόνων και τρωκτικοκτόνων. 14

15 Φάκελος 5 ος ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Περιέχει τα στοιχεία παρακολούθησης όλων των ψυκτικών θαλάμων και θερμοθαλάμων. Φάκελος 6 ος ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ Αναφέρονται οι προμηθευτές της επιχείρησης και υπάρχουν τα σχετικά συνοδευτικά δελτία αποστολής των προϊόντων /α υλών, τα απαιτούμενα στοιχεία για τον έλεγχο της ιχνηλασιμότητας (όπου αυτό απαιτείται ) καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία της Δημόσιας Υγείας. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Όλα τα τρόφιμα που παρασκευάζονται ή διακινούνται- ή αποθηκεύονται ή γενικά προσφέρονται θα πρέπει να έχουν τους συνήθεις οργανοληπτικούς χαρακτήρες (οσμή, γεύση, εμφάνιση) και γενικά να πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Γενικά απαγορεύεται η παρασκευή, διανομή, μεταφορά και έκθεση προς πώληση μη κανονικών τροφίμων. Οι υγειονομικές υπηρεσίες προβαίνουν στη διενέργεια δειγματοληψίας για την διεξαγωγή των αναγκαίων κατά περίπτωση εργαστηριακών ελέγχων, όπου αυτό απαιτείται. Οι περιέκτες των τροφίμων πρέπει να είναι από κατάλληλο για τρόφιμα υλικό, όπως ορίζει ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών, ώστε να μην προσβάλλονται από το μέσο συσκευασίας και να μην υπάρχουν αλλοιώσεις στην οσμή, γεύση ή εμφάνιση των τροφίμων. Υποχρεωτικές ενδείξεις σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών στην επισήμανση των τροφίμων: ονομασία πώλησης, κατάλογος των συστατικών, τελική χρονολογία ανάλωσης, ιδιαίτερες συνθήκες συντήρησης και χρήσης, όνομα ή εμπορική επωνυμία και διεύθυνση του παρασκευαστή ή του συσκευαστή ή ενός πωλητή εγκαταστημένου σε κράτος μέλος της ΕΕ, τόπος παραγωγής ή προέλευσης κ.λπ. Για την εφαρμογή αυτού του άρθρου ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 14 του Κανονισμού 178/2002 Ε.Ε και του παραρτήματος VI κεφ.α της ΚΥΑ 15523/2006 ΦΕΚ 1187/τ.β/2006) (ασφαλή τρόφιμα- μη ασφαλή τρόφιμα (ακατάλληλα για ανθρώπινη 15

16 κατανάλωση- επιβλαβή για την υγεία ) Κανονικά τρόφιμα - Μη Κανονικά Τρόφιμα- Καταγγελία καταναλωτή για Τρόφιμα) Επίσης ισχύουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για κατάσχεση μη ασφαλών τροφίμων- επανεξέταση καθώς επίσης και ποινική δίωξη όπως αυτά προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία. Ο υπεύθυνος της επιχείρησης υποχρεούται να τηρεί τις γενικές απαιτήσεις για την προστασία των τροφίμων και ειδικότερα στην τήρηση της αλυσίδας ψύξης των τροφίμων και να τεκμηριώνει αυτό με την τήρηση του σχετικού αρχείου ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ Όσοι ασκούν ή επιθυμούν να ασκήσουν το επάγγελμα του χειριστή τροφίμων ή ποτών, ή να εργαστούν σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος,πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη υπ.αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797(ΦΕΚ1199/ ) όπως κάθε φορά ισχύει. Η ατομική καθαριότητα και οι σωστοί χειρισμοί του προσωπικού προστατεύουν τα τρόφιμα από επιμολύνσεις. Ο κάθε εργαζόμενος πρέπει να φροντίζει για την καθημερινή ατομική του καθαριότητα και για τους σωστούς χειρισμούς κατά την διάρκεια της εργασίας. Εκπαίδευση Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος πρέπει να εξασφαλίζουν ότι: Οι χειριστές τροφίμων πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με βεβαίωση επαρκούς εκπαίδευσης ή επαρκούς επαγγελματικής εμπειρίας σύμφωνα με το αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Εθνικού Δικαίου σχετικά με τα εκπαιδευτικά προγράμματα για τους χειριστές τροφίμων. 16

17 Άρθρο 7 ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ Η λειτουργία επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών χωρίς ΑΔΕΙΑ συνεπάγεται ποινικές και διοικητικές κυρώσεις μεταξύ των οποίων και η σφράγιση της εν λόγω επιχείρησης. Στους παραβάτες της παρούσης επιβάλλονται, ανάλογα με τη φύση του αδικήματος, πειθαρχικές ή διοικητικές κυρώσεις και χρηματικά πρόστιμα σύμφωνα με το αρ.80 του Ν.3463/2006(ΦΕΚ!!/τΑ/ ), όπως τροποποιήθηκε με τον 3852/2010(ΦΕΚ87/τΑ/ ) και με αρ.31 του Ν.3904/2010(ΦΕΚ218/τΑ/ ) και το Ν.4025/2011(ΦΕΚ228/τΑ/ ). Άρθρο 8 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Τα καταστήματα και εργαστήρια τροφίμων ή/και ποτών, που βρίσκονται σε λειτουργία κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, υπόκεινται γενικά στους όρους της, οι δε φορείς εκμεταλλεύσεώς τους οφείλουν να προσαρμόσουν τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης τους ανωτέρω όρους, πλην εκείνων που απαιτούν κτιριακές μετατροπές, οπότε θα εκτελεσθούν μόνον οι εφικτές βελτιώσεις, κατά την κρίση της Υγειονομικής Υπηρεσίας. 2. Για την κατά τα ανωτέρω προσαρμογή των εγκαταστάσεων των καταστημάτων και εργαστηρίων τροφίμων ή/και ποτών η Υγειονομική Υπηρεσία θα ορίσει εύλογη, για κάθε περίπτωση, προθεσμία, που θα αρχίζει από την ημερομηνία της διαπίστωσης των ελλείψεων, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες. Η προσαρμογή στους όρους της παρούσας αφορά και την τήρηση των στοιχείων του άρθρου της παρούσας, που αναφέρονται. 3. Κατά την εφαρμογή της παρούσας δεν θα θίγονται αποκτημένα νομίμως δικαιώματα καταστημάτων και εργαστηρίων τροφίμων ή/και ποτών, τα οποία ιδρύθηκαν πριν από την ισχύ της παρούσας και λειτουργούν στο όνομα του ίδιου φορέα, όπως είναι ο μέγιστος αριθμός καθισμάτων, που είναι δυνατό να αναπτύσσονται στην αίθουσα πελατών των καταστημάτων της κατηγορίας «επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και αναψυχής», ο οποίος έχει υπολογισθεί με βάση τις ισχύουσες κατά τη διαδικασία της έκδοσης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υγειονομικές διατάξεις. Για τα παραπάνω καταστήματα εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας ως προς τα προσφερόμενα είδη με βάση την άδεια λειτουργίας τους σε 17

18 συνδυασμό με την αντίστοιχη κατηγορία της νέας κατάταξης του είδους του καταστήματος. 4. Καταστήματα και εργαστήρια τροφίμων ή/και ποτών, που άρχισαν να ιδρύονται πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας, εφόσον η αίτηση για τη χορήγηση της προέγκρισης της άδειας λειτουργίας τους θα έχει κατατεθεί στην αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή εντός εξαμήνου από την ημέρα αυτή, κρίνονται ως προς τους όρους τους αναφερόμενους στους χώρους τους (εμβαδόν, κατασκευή αποχωρητηρίων, αποστάσεις κ.λ.π.) με βάση το νομοθετικό καθεστώς, που ίσχυε κατά την έναρξη της ιδρύσεώς τους, αν οι απαιτήσεις της παρούσας είναι αυστηρότερες ως προς τους ανωτέρω όρους. 5. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και σε περιπτώσεις επανεξετάσεως των αναφερόμενων σε αυτή καταστημάτων, είτε για τη διαπίστωση της συμπληρώσεως ελλείψεων, που είχαν επισημανθεί κατά την αρχική κρίση τους, είτε λόγω του αποτελέσματος της πρωτοβάθμιας κρίσεώς τους, έστω και αν κατά την ημέρα καταθέσεως στην αρμόδια Υπηρεσία της αιτήσεως ή της ενστάσεως του ενδιαφερόμενου είχε περάσει εξάμηνο χρονικό διάστημα, που ορίζει η ανωτέρω παράγραφος. 6. Νεοϊδρυόμενα εντός ξενοδοχείων καταστήματα τροφίμων και ποτών για τα οποία έχει έγκριση από τον Ε.Ο.Τ. πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας, αν οι απαιτήσεις της Υγειονομικής αυτής Διατάξεως είναι αυστηρότερες, ως προς τους όρους τους αναφερόμενους στους χώρους τους, κρίνονται με βάση το νομοθετικό καθεστώς, που ίσχυε κατά την ημέρα που δόθηκε η ανωτέρω έγκριση του Ε.Ο.Τ., ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα, που έχει μεσολαβήσει μεταξύ των ημερομηνιών χορηγήσεως της εγκρίσεως αυτής και καταθέσεως της αιτήσεως του ενδιαφερόμενου για την απόκτηση της άδειας λειτουργίας του καταστήματός του. 7. Οι φορείς εκμετάλλευσης των επιχειρήσεως τροφίμων και ποτών, εφόσον επιθυμούν μπορούν με αίτησή τους προς την οικεία Υγειονομική Υπηρεσία να ζητήσουν την αντικατάσταση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας με νέα άδεια στην οποία θα αναγράφεται η κατηγορία της επιχείρησης σύμφωνα με την αναφερόμενη στις διατάξεις της παρούσας κατάταξη. Ειδικότερος προσδιορισμός του είδους της επιχείρησης θα γίνεται μόνο αν στην ανωτέρω αίτηση γίνεται σχετική αναφορά και αυτή θα τίθεται εντός παρενθέσεως. Π.χ 8. Στις καθ οιονδήποτε τρόπο περιπτώσεις μεταβίβασης επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τις διατάξεις τ, η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας αντικαθίσταται και εκδίδεται ως προς την κατηγορία της επιχείρησης νέα άδεια, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, ύστερα από έγγραφη γνώμη της οικείας Υγειονομικής Υπηρεσίας. Στην έγγραφη γνώμη αναφέρεται η νέα κατάταξη της επιχείρησης και ότι σχετικό αφορούσε και προσδιόριζε την επιχείρηση, σύμφωνα με την παλαιά άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Π.χ. Παλαιά άδεια: Εστιατόριο, συνολικής δυναμικότητας πενήντα (50) κινητών καθισμάτων εκ των οποίων τα τριάντα (30) στην αίθουσα πελατών και τα υπόλοιπα είκοσι (20) στον υπαίθριο ιδιωτικό χώρο (αυλή), εφόσον έχει δικαίωμα χρήσης, όπως οι χώροι αυτοί απεικονίζονται στα υποβληθέντα σχεδιαγράμματα. Νέα Άδεια: Χώρος εστίασης και αναψυχής, συνολικής δυναμικότητας πενήντα (50) κινητών καθισμάτων εκ των οποίων τα τριάντα (30) στην αίθουσα πελατών και τα υπόλοιπα είκοσι (20) στον υπαίθριο ιδιωτικό χώρο 18

19 (αυλή), εφόσον έχει δικαίωμα χρήσης, όπως οι χώροι αυτοί απεικονίζονται στα υποβληθέντα σχεδιαγράμματα. Την ανωτέρω έγγραφη γνώμη εκδίδει η Υγειονομική Υπηρεσία ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου στην οποία επισυνάπτεται φωτοτυπία της παλαιάς άδειας. Η έγγραφη γνώμη της Υγειονομικής Υπηρεσίας υποβάλλεται στον οικεία Δήμο μαζί με τα υπόλοιπα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, ο οποίος χορηγεί, τη νέα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Άρθρο 9 ΚΑΤΑΡΓΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Από την ημέρα ενάρξεως ισχύος της παρούσας καταργούνται: 1. Η Α1β/8577/83 Υγειονομική Διάταξη (Φ.Ε.Κ.526/83 τ. Β ). εκτός του άρθρου 54 αυτής, το οποίο διατηρείται σε ισχύ. 2. Η Α1β/3659/82 (Φ.Ε.Κ.297/82 τ. Β ) «Λειτουργία καταστημάτων σε ξενοδοχεία ύπνου». 3. Η Α1β/10337/82 (Φ.Ε.Κ.915/82 τ. Β ) «Κρίση καταστημάτων & εργαστηριών τροφίμων, που άρχισαν να ιδρύονται πριν από τις , για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας τους». 4. Η Α1β/11804/83 (Φ.Ε.Κ.683/83 τ. Β ) «Συμπλήρωση της Α1β/3659/ Υγειονομικής Διάταξης «για τη λειτουργία καταστημάτων σε ξενοδοχεία ύπνου». 5. Η Α1β/6285/87 (Φ.Ε.Κ. 343/87 τ. Β ) «Τροποποίηση της Α1β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης, για τη χρήση υπογείων χώρων ως τμημάτων των καταστημάτων». 6. Η Α1/3605/90 (Φ.Ε.Κ.361/90 τ. Β ) «Εγκατάσταση αυτομάτων μηχανημάτων πώλησης αντισυλληπτικών από ελαστικό (προφυλακτικών) σε καταστήματα υγειονομικού ή μη ενδιαφέροντος». 7. Η Α1/4162/92 (Φ.Ε.Κ.367/92 τ. Β ) «Λειτουργία open bar συμπλήρωση άρθρου 37 της Υγειονομικής Διάταξης Α1β/8577/83». 8. Η 8405/29/92 (Φ.Ε.Κ.665/92 τ. Β ) «Αντικατάσταση άρθρου 14 της Α1β/8577/83 (ΦΕΚ 526/83 τ. Β ) Υγειονομικής Διάταξης». 9. Η Υ1β/6020/93 (Φ.Ε.Κ.94/93 τ. Β ) «Ειδικοί οροί και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των κρατικών αερολιμένων τροποποίηση και συμπλήρωση των άρθρων 6 & 15 της Α1β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης». 10. Η Φ.318/216/02 (Φ.Ε.Κ.544/02 τ. Β ) «Οροί και προϋποθέσεις για τη χορήγηση ειδικής άδειας παράγωγης μπύρας από εστιατόρια, μπαρ κλπ για επιτόπια κατανάλωση. καθορισμός όρων λειτουργίας και εποπτείας των εν λόγω επιχειρήσεων». 11. Η Υ1γ/Γ.Π. οικ./11708/03 (Φ.Ε.Κ.143/03 τ. Β ) «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις παραγωγής ζύθου από καταστήματα τροφίμων και ποτών». 12. Η 87539/06 (Φ.Ε.Κ.1086/06 τ. Β ) «Συμπλήρωση της υπ αριθμ. Α1β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης όπως έχει τροποποιηθεί με παραγράφους και εδάφια για την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε μετασκευασμένα μεταφορικά μέσα (αυτοκίνητο, τραίνο, αεροπλάνο κλπ.)». 13. Η Υ1γ/Γ.Π./οικ /07 (Φ.Ε.Κ.2204/07 τ. Β ) «Συμπλήρωση του άρθρου 47 της υπ αριθμ. Α1β/8577/83/ (ΦΕΚ 526/83 τ. Β ) Υγειονομικής Διάταξης «περί υγειονομικού ελέγχου και αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και 19

20 των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των εργαστηριών και καταστημάτων τροφίμων η/και ποτών», όπως έχει τροποποιηθεί μεταγενέστερα». 14. Η Υ1γ/Γ.Π./95236/09 (Φ.Ε.Κ.1467/09 τ. Β ) «Συμπλήρωση και τροποποίηση της υπ αριθμ. Α1β/8577/83/ (ΦΕΚ 526/83 τ. Β ) Υγειονομικής Διάταξης «περί υγειονομικού ελέγχου και αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των εργαστηριών και καταστημάτων τροφίμων η/και ποτών», όπως έχει τροποποιηθεί». 15. Η Υ1γ/Γ.Π./οικ.35797/12 (Φ.Ε.Κ.1199/12 τ. Β ) «Πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος». Άδειες λειτουργίας που εκδόθηκαν με την Α1β8577/83 Υ.Δ εξακολουθούν να ισχύουν, θα πρέπει όμως οι Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης να τηρούν τα αρχεία και τους φακέλους που προβλέπονται από την παρούσα και να εφαρμόζουν τους κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. ΈΝΤΥΠΑ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αισθητήρας απόσβεσης: Αισθητήρας κατάλληλα σχεδιασμένος, να παρουσιάζει πιο αρχή απόκριση στις αλλαγές της θερμοκρασίας του αέρα(μια απόκριση πιο χαρακτηριστική του τροφίμου). 20

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42347 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2718 8 Οκτωβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχει ρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 24 13 Φεβρουαρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4042 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995 1991R2092 EL 06.05.2006 026.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 24ης Ιουνίου 1991 περί του βιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων.

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων. Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος [Αρχή Τροποποίησης] (Με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3010/02, ΦΕΚ-91 Α ορίζεται ότι : «Όπου στο Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μη εδώδιμα φυτικά προϊόντα 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5 Επάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 27.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 167/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 528/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός.

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός. ΝΟΜΟΣ: 1650/86 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/16-10-86) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1. Σκοπός. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) 1.2.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 31/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της28ηςιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 543/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 304/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.11.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για

Διαβάστε περισσότερα

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ 20 εκεµβρίου 2004 Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 11, 12, 16, 17, 18, 19 ΚΑΙ 20 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 178/2002 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ9Χ-ΦΝΜ. Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΨ9Χ-ΦΝΜ. Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Αθήνα, 20 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εγχειρίδιο Λειτουργού Εργασιακών Σχέσεων ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από την Κυπριακή ηµοκρατία και το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών

Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών YA2223 ΦEK122714/06/11 ΤΝΔΕΜΟ ΜΕΣΑΛΛΕΤΣΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ Ο παρών ΚΜΛΕ αφιερώνεται σ όλους όσους πίστεψαν και με τον καθημερινό τους μόχθο, το επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Περιεχόμενα Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Εργολαβίας...1 Άρθρο 2 : Ισχύουσα Νομοθεσία Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγγύηση καλής εκτέλεσης...1 Άρθρο 3: Προσαρμογή Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

n.archontas@ydmed.gov.gr ma.saraki@ydmed.gov.gr s.papamathaiou@ydmed.gov. gr

n.archontas@ydmed.gov.gr ma.saraki@ydmed.gov.gr s.papamathaiou@ydmed.gov. gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1. Κανονισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1. Καν. 2092/91 "για τον Βιολογικό τρόπο παραγωγής των γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Τ.Κ. 11521- ΑΘΗΝΑ URL: www.epromy.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ : 03/03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : 2619 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, TK 15236, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 213-2052518/508 ΦΑΞ: 213-2052441

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51125 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3438 24 Δεκεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 59845 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 174/88 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.7.2011 ΟΔΗΓΙΑ 2011/65/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 2011 για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Αντικείµενο. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οριζόντιες διατάξεις. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί

Άρθρο 1 Αντικείµενο. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οριζόντιες διατάξεις. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ, ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

NΟΜΟΣ 1568/1985. "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων" (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ.

NΟΜΟΣ 1568/1985. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. NΟΜΟΣ 1568/1985 "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων" (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) ( Σηµειώνεται, ότι για όλες τις επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόµενους,

Διαβάστε περισσότερα