ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αριθ.Γ1 / 9900 της 27 Νοεµβρίου / 3 εκεµβρίου Περί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητηρίων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αριθ.Γ1 / 9900 της 27 Νοεµβρίου / 3 εκεµβρίου 1974. Περί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητηρίων"

Transcript

1 Έχοντες υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ.Γ1 / 9900 της 27 Νοεµβρίου / 3 εκεµβρίου 1974 Περί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητηρίων (Φ.Ε.Κ. 1266/B/1974) α) Τον Α.Ν. 2520/40 "περί Υγειονοµικών ιατάξεων" β) Το Ν.. 175/73 "περί Υπουργικού Συµβουλίου και Υπουργείων" ως ετροποποιήθη και συνεπληρώθη. γ) Την υπ αριθ. Γ1γ/3300/67 "περί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητηρίων και την ανάγκην αναπροσαρµογής ταύτης προς τας συγχρόνους συνθήκας" αποφασίζοµεν: Υποχρέωσις κατασκευής αποχωρητήριων Άρθρο 1 Καθιστώµεν υποχρεωτικήν την ύπαρξιν αποχωρητηρίων: 1. Εις εστιατόρια οινοµαγειρεία, ψητοπωλεία, οβελιστήρια, καφενεία, ζαχαροπλαστεία, παντοπωλεία, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία και λοιπά καταστήµατα παρασκευής και προσφοράς φαγητών ως και πωλήσεως τροφίµων και ποτών πάσης φύσεως. 2. Εις εργοστάσια και εργαστήρια παρασκευής ή συσκευασίας ποτών και τροφίµων πάσης φύσεως. 3. Εις κουρεία και κοµµωτήρια. 4. Εις παντός είδους εργοστάσια, εργαστήρια βιοτεχνίας και εργοτάξια εν γένει εκτελέσεως τεχνικών έργων (υπό ανέγερσιν οικοδοµών κ.λ.π.) 5. Εις κινηµατογράφους, θέατρα, αθλητικά γήπεδα και λοιπά δηµόσια θεάµατα. 6. Εις σταυλισµούς ζώων, σφαγεία, αγοράς και αποθήκας παντός είδους. 7. Εις λουτρικάς θαλασσίας εγκαταστάσεις ως και τοιαύτας ιαµατικών πηγών και θερινάς κατασκηνώσεις. 8. Εις πρακτορεία και σταθµούς λεωφορείων αυτοκινήτων και σιδηροδρόµων εις τους λιµένας και τους αερολιµένας. 9. Εις ξενοδοχεία, µοτέλ, ξενώνας, οικοτροφεία, κοινόχρηστα λουτρά, κλινικάς, νοσοκοµεία, σχολεία, αίθουσας διαλέξεων και εν γένει εις επιχειρήσεις, ιδρύµατα δηµόσια ή ιδιωτικά, οµαδικής συγκεντρώσεως ή διαβιώσεως ανθρώπων, ως και εις πάντα χώρον εργασίας.

2 10. Εις τας οικίας, αυτοτελείς ή διαµερίσµατα και εν γένει εις πάσαν εγκατάστασιν διαµονής µόνιµον ή προσωρινήν ανθρώπων. 11. εν υποχρεούνται να διαθέτωσιν αποχωρητήρια: α) Τα κυλικεία, άτινα λειτουργούσιν εντός µεγάρων δια την εξυπηρέτησιν των εν αυτοίς γραφείων ή καταστηµάτων εφ όσον ταύτα δεν διαθέτουσι καθίσµατα το δε προσωπικόν τούτων είναι δυνατόν να εξυπηρετηθή δια των εν τω µεγάρω υφισταµένων αποχωρητηρίων. β) Τα περίπτερα-αναψυκτήρια άτινα προσφέρουσιν αναψυκτικά άνευ καθισµάτων εις διερχόµενα άτοµα. γ) Τα καταστήµατα των ηµοτικών ή Κοινοτικών αγορών υποχρεούνται όπως κατασκευάσωσι κοινόχρηστα αποχωρητήρια, συνέπεια της παρ.6 του παρόντος άρθρου. δ) Καταστήµατα λίαν περιορισµένης κινήσεως πλην εκείνων εξυπηρετήσεως του κοινού και των προσφερόντων παντός είδους τρόφιµα και ποτά υπό την απαραίτητον προυπόθεσιν οτι εντός του ιδίου κτιρίου θα υφίσταται κοινόχρηστον µε έτερα καταστήµατα (πλην των τοιούτων τροφίµων, ποτών και εξυπηρετήσεως του κοινού) αποχωρητήριον πληρούν τους εν άρθρ.3 της παρούσης αναφεροµένους όρους και διατηρούµενον υπό συνθήκας απολύτου καθαριότητος µερίµνη των εξυπηρετούµενων ατόµων. «ε) Αµιγή καταστήµατα τροφίµων και εξυπηρετήσεως του Κοινού (Πρατήρια άρτου, µικρά οβελιστήρια εξυπηρετούντα µόνον διερχοµένους πελάτας, παντοπωλεία, πρατήρια γάλακτος και λοιπά παρεµφερή καταστήµατα ως και κουρεία µέχρι δυο θέσεων) λίαν περιορισµένου χώρου δυναµένου ως εκ της παρουσίας αποχωρητηρίου να µειωθή πέραν των επιτρεποµένων εξ άλλων διατάξεων κατωτάτων ορίων, υπό την απαραίτητον προϋπόθεσιν ότι το απασχολούµενον εν αυτοίς προσωπικόν θα είναι δυνατόν αποδεδειγµένως να εξυπηρετηθή εξ εγγύς υφισταµένων ετέρων αποχωρητηρίων». Το παραπάνω µέσα σε εδάφιο ε προστίθεται µε την υπ' αριθ. Γ1/2.400 της 26 Μαρτ./4 Απρ.1975 (Φ.Ε.Κ. 371/Β/1975) απόφαση Υπ. Κοιν. Υπηρ. Αριθµός απαιτουµένων αποχωρητηρίων Άρθρο 2 Καθορίζοµεν τον ελάχιστον αριθµόν των απαιτουµένων αποχωρητηρίων κατά περίπτωσιν ως κάτωθι: 1. ια καταστήµατα εξυπηρετούντα καθηµένους πελάτας αµφοτέρων των φύλων: Αριθ. εξυπηρετουµένων ατόµων Αριθ. απαιτουµ. αποχωρητ.και ουρητηρ. α)μέχρις 20 1 αποχ.µικτής χρησ.(αρ.+θηλ.) β)21 έως αποχ (1 αρρ.+1 θηλ.) γ)101 έως αποχ (1 αρρ. +2 θηλ.) και 1 ουρ. δ)151 έως αποχ (2 αρρ.+2 θηλ.) ε)201 έως αποχ (2 αρρ.+3 θηλ.) και 1 ουρ.

3 ς)301 έως αποχ (3 αρρ.+3 θηλ.) και 2 ουρ. ζ)501 και άνω ανά 500 ατ. 3 αποχ (1 αρρ.+2 θηλ.)και 1 ουρ. επιπλέον 2. ια καταστήµατα εξυπηρετούντα καθηµένους πελάτας ενός µόνου φύλου. Αριθ. εξυπηρετούµενων ατόµων Αριθ. απαιτουµένων αποχωρητηρίων α)μέχρις 40 1 αποχωρητ. β)41 έως αποχωρητ. γ)101 έως αποχωρητ. δ)151 και άνω ανά αποχωρητ. επιπλέον Προκειµένου περί καταστηµάτων εξυπηρετούντων µόνον άρρενας τα πέραν των τριών αποχωρητήρια δύνανται να αντικατασταθώσι κατά το εν τρίτο επί του συνολικού αριθµού τούτων δι ουρητηρίων. 3. ια το προσωπικόν το εργαζόµενον εις πάσης φύσεως επιχειρήσεις ως εν τω προηγούµενω άρθρω εξαιρουµένων των εν τη παρ.6 του παρόντος αναφεροµένων τοιούτων. Αριθµ. απασχολουµένων ατόµων Αριθ. απαιτουµένων αποχωρητηρίων α)μέχρι 10 1 αποχωρητήριον β)11 έως 50 2 αποχωρητήρια γ)51 έως 75 3 αποχωρητήρια δ)76 έως αποχωρητήρια ε)101 και άνω ανά 40 άτοµα 1 αποχωρητήριο επί πλέον. Εφόσον το απασχολούµενον προσωπικόν είναι αµφοτέρων των φύλων µέρος του αριθµού των αποχωρητηρίων τούτου πλην της περιπτ. α, καθ ην το εν αποχωρητήριον θα είναι µικτής χρήσεως (άρρενες + θήλεις) θα προορίζεται δι αρρένας τα δε λοιπά δια θηλεία λαµβανοµένης εν προκειµένω υπόψει της σχέσεως του αριθµού των εργαζοµένων αρρένων προς εκείνον των θηλέων. Τα πέραν των τριών αποχωρητήρια αρρένων δύνανται να αντικατασταθώσι κατά το εν τρίτο επί του συνολικού αριθµού τούτων, δι ουρητηρίων. Εις καταστήµατα περί ων αι παρ.1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν απαιτείται η ύπαρξις αποχωρητηρίων προσωπικού εάν τα εν αυτοίς απασχολούµενα άτοµα δεν υπερβαίνωσι τα πέντε. Πέραν του ορίου τούτου ο αριθµός των απαιτουµένων αποχωρητηρίων προσωπικού καθορίζεται συµφώνως τ' ανωτέρω. 4. Προκειµένου περί πρακτορείων και σταθµών αυτοκινήτων και σιδηροδρόµων και ως επί καταστηµάτων µεγάλης κινήσεως κειµένων εις συγκοινωνιακούς κόµβους και προσφερόντων φαγητά ή γλυκίσµατα και αναψυκτικά (εστιατόρια, ψητοπωλεία, ζαχαροπλαστεία κ.λ.π.) εις διερχοµένους ταξιδιώτας ο αριθµός των αποχωρητηρίων θα ανέρχεται τουλάχιστον εις εξ ανά τρία δι έκαστον φύλον δυνάµενος ν' αυξηθή κατά την κρίσιν της Υγειονοµικής Υπηρεσίας και αναλόγως των τοπικών συνθηκών. 5. Επί λουτρών ως και λοιπών λουτρικών εγκαταστάσεων ιαµατικών πηγών δέον να αντιστοιχή εν αποχωρητήριον ανά 5 λουτήρας επί εγκαταστάσεων δε θαλασσίων λουτρών θα υπάρχη επαρκής αριθµός αποχωρητηρίων και ο ουρητηρίων.

4 6. Προκειµένου περί επιχειρήσεων και ιδρυµάτων δηµοσίων ή ιδιωτικών συγκεντρώσεως ή διαβιώσεως ανθρώπων δέον όπως κατά τον καθορισµόν του απαιτούµενου αριθµού αποχωρητηρίων λαµβάνωνται υπόψει και αι τυχόν υφισταµέναι περί τούτων ειδικαί διατάξεις. Τρόπος κατασκευής αποχωρητηρίων Άρθρο 3 1. Το αποχωρητήριον δέον να αποτελή µέρος ή συνέχειαν του εις ον ανήκει χώρου και να αποµονούται από τούτου δι ιδιαιτέρου προθαλάµου κατασκευαζοµένου προς τούτο υποχρεωτικώς πλην των κατοικιών. Επί καταστηµάτων παρασκευής και προσφορά εις καθηµένους πελάτας φαγητών ή γλυκισµάτων τα αποχωρητήρια δέον να κείνται µακράν των χώρων των µαγειρίων ή εργαστηρίων ή και πλύσεως σκευών µη επιτρεποµένης ουδέ της προπελάσεως των πελατών δια µέσου των χωρών τούτων. 2. «Τα αποχωρητήρια και οι προθάλαµοι τους θα είναι µόνιµης κατασκευής θα χωρίζονται δε από τους άλλους χώρους του καταστήµατος ή του εργαστηρίου και επί συγκροτήµατος αποχωρητηρίων µεταξύ τους µε τοίχο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί να επιτραπεί κατά την κρίση της αρµόδιας Υγειονοµικής Υπηρεσίας η χρησιµοποίηση για τον ανώτερο σκοπό και άλλων κατασκευών από στερεά και ανθεκτικά στην υγρασία υλικά, τα οποία θα παρέχουν τη δυνατότητα εξασφαλίσεως λείων και αδιαποτίστων εσωτερικών επιφανειών όπως είναι τα ικανού πάχους φύλλα αµιαντοτσιµέντου (ΕΛΛΕΝΙΤ κ.τ.οµ.) ή άλλα παρόµοια υλικά τοποθετηµένα σε µεταλλικά πλαίσια και επενδυµένα εσωτερικώς µε πλακίδια εφυαλωµένης πορσελάνης. Η χρησιµοποίηση ξυλοκατασκεύων ή άλλων παροµοίων προχείρων κατασκευών για την κατασκευή αποχωρητηρίων και των προθαλάµων τους πρέπει να αποκλείεται. Το ύψος της οροφής των αποχωρητηρίων θα είναι 2.20 µ τουλάχιστον. 3. Τα προοριζόµενα για κάθε φύλο αποχωρητήρια και οι προθαλαµοί τους καθώς και τα ουρητήρια πρέπει κατ αρχήν να αποτελούν ιδιαιτέρους χώρους αποµονωµένους µεταξύ τους µε τοίχο ή άλλα κατάλληλα υλικά όπως αυτά που περιγράφονται στην προηγούµενη παράγραφο και µε ξεχωριστές εισόδους. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επί µικρών καταστηµάτων στα οποία αναπτύσσονται µέχρι 100 το πολύ καθίσµατα ή Υγειονοµική Υπηρεσία µπορεί εφόσον διαπιστώσει ότι είναι ακατόρθωτος ο διαχειρισµός του να επιτρέψει την ύπαρξη ενιαίου και για τα δύο αποχωρητήρια προθάλαµου. Στις εισόδους των προθαλάµων των αποχωρητήριων ή αν υπάρχει ενιαίος προθάλαµος στις εισόδους των κυρίως αποχωρητηρίων θα είναι τοποθετηµένες επιγραφές µε τις ενδείξεις "ΑΝ ΡΩΝ" και "ΓΥΝΑΙΚΩΝ" ή οι συνήθεις διακριτικές παραστάσεις.» Οι παραπάνω µέσα σε παράγραφοι 2 και 3 τίθονται όπως αντικαθίστανται µε την Α1β/2055/4 Μαρτ.-2 Απρ (Φ.Ε.Κ. 338/Β/1980) αποφ. Υπ. Κοιν. Υπηρ. 4. Αι εσωτερικαί διαστάσεις εκάστου αποχωρητηρίου και του προθαλάµου τούτου δέον όπως είναι 1x1,20µ τουλάχιστον το εµβαδόν δηλ. αποχωρητηρίου και προθαλάµου δεν δύναται να είναι µικρότερον των 2.50 τ.µ.

5 5. Επί συγκροτηµάτων αποχωρητηρίων ο προθάλαµος δύναται να είναι ενιαίος χώρος εκτάσεως ίσης προς το συνολικόν εµβαδόν των αντιστοιχούντων εις αυτόν αποχωρητηρίων. 6. Αι εσωτερικαί επιφάνειαι των τοίχων των αποχωρητηρίων και των προθαλάµων των θα είναι οµαλαί άνευ προεξοχών θα καθίστανται δε λείαι και αδιαπότιστοι µέχρι ύψους 2µ. είτε δι ελαιοχρωµατισµού µετά σχετικήν επεξεργασία είτε δι επενδύσεως τούτων δια πλακιδίων πορσελάνης ή εστιλβωµένου µαρµάρου ώστε να πλύνωνται ευκόλως. Επ ουδενί λόγω επιτρέπεται η επένδυσις των ανωτέρω επιφανειών δια φύλλων πλαστικής ύλης, αποµιµήσεως πλακιδίων (φορµάικα επί χάρτµπορ) κ.λ.π. Εις καταστήµατα Α κατηγορίας και πολυτελείας ως και εις εργαστήρια παρασκευής η συσκευασίας ποτών και τροφίµων πάσης φύσεως ή επένδυσις των τοίχων των αποχωρητηρίων και των προθαλάµων αυτών θα είναι οπωσδήποτε εκ πλακιδίων πορσελάνης ή εστιλβωµένου µαρµάρου. Αι επιφάνειαι των τοίχων άνω των 2 µέτρων και η οροφή θα είναι υδροχρωµατισµέναι. 7. Τα δάπεδα των αποχωρητηρίων και των προθάλαµων των δέον να είναι εκ λείου κατ εξοχήν αδιαπότιστου υλικού ανοιχτοχρόου (µωσαικόν ή µάρµαρον) µετά οµαλών και άνευ οξειών γωνιών επιφανειών, να έχωσι δε κατάλληλους κλίσεις δια την ταχείαν και τέλειαν απορροήν των υδάτων καθαρισµού εντός κεκαλυµµένων δι εσχάρας φρεατίων µετά σιφώνων. Επίστρωσις δαπέδων αποχωρητηρίων και των προθαλάµων των δια φύλλων πλαστικής ύλης ή µουσαµά απαγορεύεται. 8. Αι θύραι των αποχωρητηρίων και των προθαλάµων των θα κλείωσι καλώς κι αυτοµάτως και θα είναι ελαιοχρωµατισµέναι. 9. Άπαντες οι χώροι των αποχωρητηρίων µετά των προθαλάµων των δέον να φωτίζονται και αερίζωνται επαρκώς είτε φυσικώς δι ειδικών προς τούτο ανοιγµάτων είτε τεχνητώς. ια τον τεχνητόν εξαερισµόν θα τοποθετήται υποχρεωτικώς κατάλληλος εγκατάστασις εξαερισµού (Απαγωγός σωλήν επαρκούς διαµέτρου µετά εξαεριστήρος) Τα παράθυρα θα φέρωσιν υποχρεωτικώς πλέγµα νο 16 ίνα εµποδίζηται η είσοδος των µυιών και λοιπών εντόµων. 10. Η αποχέτευσις των λυµάτων θα γίνηται δια κλειστών αγωγών συµφώνως προς τα εκάστοτε ισχυούσας σχετικάς Υγειονοµικάς ιατάξεις και τας τοιαύτας του ΓΟΚ είτε εις υπόνοµον είτε εν ελλείψει τοιούτου εις αυτοτελές αποχετευτικόν σύστηµα (σηπτική δεξαµενή-απορροφητικός βόθρος, στεγανή, δεξαµενή κ.λ.π.) 11. Αι λεκάναι των αποχωρητηρίων και ουρητηρίων ως και οι νιπτήρες δέον να είναι κατασκευασµέναι εξ ανθεκτικού και όλως αδιαποτίστου υλικού και να έχωσιν λείας και οµαλάς επιφάνειας (εµφιαλωµένη πορσελάνη) Χρήσις λεκανών και νιπτήρων εκ τσιµέντου, µωσαϊκού και εφυαλωµένου πηλού απαγορεύεται.είναι δυνατή η χρησιµοποίησις τοιούτων λεκανών ή νιπτήρων µόνον εις κατοικίας και καταστήµατα ή επιχειρήσεις εις ας απασχολούνται 1-2 άτοµα εξαιρουµένων οπωσδήποτε των κατά τας ισχυούσας Υγειονοµικάς ιατάξεις ελεγχοµένων τοιούτων.

6 Επιβάλλεται γενικώς η χρησιµοποίησις λεκανών αποχωρητηρίων υψηλού (ευρωπαϊκού) τύπου πλην των ειδικών περιπτώσεων εις ας κατά την κρίσιν της Υγειονοµικής Υπηρεσίας ενδείκνυται η χρήσις λεκανών επιπέδου (τούρκικου) τύπου είναι δε δυνατή η εξασφάλισις προυποθέσεων απολύτου καθαριότητος αυτών. Αι λεκάναι εν γένει δέον να αποµονούνται δια σιφώνων καταλλήλως αεριζοµένων προς αποφυγήν σιφωνισµού και διαφυγής αερίων. Επί των λεκανών τούτων θα είναι µονίµως προσηρµοσµένον έδρανον µετά καλύµµατος εκ πλαστικής ύλης. 12. Επί της λεκάνης ή του ουρητηρίου δέον όπως είναι εφηρµοσµένη υδραυλική εγκατάστασις εξασφαλίζουσα την έκπλυσιν του όλου υδραυλικού υποδοχέως δια κατακλυσµού, απαγορευοµένης της απλής υδραυλικής εγκαταστάσεως µετά κοινού κρουνού. 13. Εις τα αποχωρητήρια θα διατίθηται πάντοτε χάρτης υγείας, επί ειδικής θήκης τοποθετηµένος, όστις θα απορρίπτηται µετά την χρήσιν εντός της λεκάνης απαγορευοµένης της απορρίψεως αυτού εντός δοχείων απορριµµάτων ή ετέρων εν γένει δοχείων. Εντός του αποχωρητηρίου θα υφίσταται και µία κρεµάστρα. 14. Εις τον προθάλαµον των αποχωρητηρίων τόσον του προσωπικού όσον και των πελατών θα υπάρχη αριθµός νιπτήρων εις αναλογίαν του ηµίσεος τουλάχιστον του αριθµού των αποχωρητηρίων. Οι νιπτήρες θα είναι εφωδιασµένοι δι υδραυλικής εγκαταστάσεως παρεχούσης ύδωρ συνεχούς ροής ως και δι αποχετευτικού αγωγού µετά σίφωνος συνδεοµένου απ ευθείας µε το αποχετευτικόν σύστηµα του κτιρίου. Εις έκαστον νιπτήρα θα υφίσταται σαπών εις πλακίδια ή συσκευή υγρού ή κονιοποιηµένου σάπωνος ως και ατοµικά χειρόµακτρα εφ άπαξ χρήσεως ή συσκευαί στεγνώσεως των χειρών δια θερµού αέρος. Τα µεταχειρισµένα χειρόµακτρα θα απορρίπτονται εντός ειδικώς προς τούτο τοποθετουµένων δοχείων. 15. Εις αραιοκατωκηµένας περιοχάς επιτρέπεται η κατασκευή αποχωρητηρίων και εκτός των δι ους προορίζονται να εξυπηρετήσωσι ταύτα χώρων εις προσωρινάς δι' εγκαταστάσεις ή εις µικρούς οικισµούς και αγροτικάς περιοχάς δύναται να επιτραπή κατά την κρίσην της οικείας Υγειονοµικής Υπηρεσίας η κατασκευή και ετέρου τύπου υγιεινού αποχωρητηρίου (ξηρόν αποχωρητήριον, προκατεσκευασµένου - αυτοκαθαριζό- µενον αποχωρητήριον κ.λ.π.) Τα αποχωρητήρια ταύτα δέον όπως: α) Κατασκευάζονται πλησιέστερον προς την οικίαν ή το κατάστηµα κ.λ.π. του ιδιοκτήτου από πάντα έτερον χώρον κυρίας χρήσεως ξένης ιδιοκτησίας και εις τρόπον ώστε να µη προκαλούνται εκ της παρουσίας τούτων ανθυγιειναί ή οχληραί καταστάσεις. β) Ο υποδοχεύς πληροί ως προς τας αποστάσεις από των οµόρων κτηµάτων (κτιρίων, οικοπέδων κ.λ.π.) και ως προς την θέσιν του εν σχέσει µε τυχόν υφισταµένας υδρεύσεις τους όρους των ισχυουσών σχετικών διατάξεων του ΓΟΚ και των Υγειονοµικών τοιούτων, αντιστοίχως. γ) Η εν γένει κατασκευή τοιούτων αποχωρητηρίων παρέχη τα εχέγγυα δια ασφαλίσεως της ηµοσίας Υγείας. 16. Εις περίπτωσιν καθ ην τα αποχωρητήρια καταστήµατος τινός εξυπηρετήσεως του κοινού ή προσφοράς φαγητών, ποτών κ.λ.π. εις καθηµένους πελάτας, πλην των λειτουργούντων αποκλειστικώς κατά την θερινήν περίοδον κείνται εκτός του κτιρίου, εν

7 ω στεγάζεται τούτο, ο χώρος προσπελάσεως των πελατών προς αυτά δέον όπως είναι παντοχόθεν κεκλεισµένος εις τρόπον ώστε να µην εκτίθενται ούτοι εις τας δυσµενείς καιρικάς συνθήκας. Κατά τα λοιπά και τα αποχωρητήρια ταύτα θα πληρούσι τους όρους του παρόντος άρθρου. Καθαριότης Άρθρο 4 1. Οι χώροι αποχωρητηρίων και των προθαλάµων των δέον να διατηρώνται εις καλήν κατάστασιν συντηρήσεως και καθαροί, εις τρόπον ώστε να υφίστανται υγιειναί συνθήκαι και να είναι ούτοι απηλλαγµένοι ρύπων οσµών µυιών και λοιπών εντόµων. Αι λεκάναι των αποχωρητηρίων και ουρητηρίων ως και οι νιπτήραι δέον να διατηρώνται απολύτως καθαραί. Ο καθαρισµός τούτων θα τελήται δια παντός προσφόρου απορρυπαντικού µέσου µερίµνη ειδικώς προς τούτο οριζοµένου υπαλλήλου απαγορευοµένης της χρησιµοποιήσεως δια τον σκοπόν αυτόν του απασχολούµενου µε την παρασκευήν ή προσφοράν φαγητού ή την συσκευασίαν ή πώληση τροφίµων και ποτών προσωπικού. Εις εξαιρετικάς µόνον περιπτώσεις επί καταστηµάτων µικράς κινήσεως είναι δυνατόν να επιτραπή ο καθαρισµός των αποχωρητηρίων υπό του προσωπικού τούτου υπό την απαραίτητον προυπόθεσιν ότι κατά την εργασίαν ταύτην θα χρησιµοποιείται ειδικώς δια τον σκοπόν αυτόν προοριζοµένη ενδυµασία (φόρµα) ανοιχτού χρώµατος και ελαστικά χειρόκτια. Η ενδυµασία αυτή θα διατηρήται καθαρά και θα φυλάσσηται εις ίδιον χώρον εντός ερµαρίου τα δε χειρόκτια θα πλύνωνται µετά πάσαν χρήσιν εφ' όσον ευρίσκονται ταύτα εισέντι επί των χειρών και είτα θα τοποθετώνται εντός δοχείου περιέχοντος διάλυµα αντισηπτικού. 2. Αι λεκάναι των αποχωρητηρίων και ουρητηρίων δέον να απολυµαίνονται καθ εκάστην µετά την πλύσιν τούτων δια διαλύµατος ενός των κυκλοφορούντων εγκεκριµένων αντισηπτικών. Προκειµένου περί ξενοδοχείων πολυτελείας µεθ εκάστην απολύµανσιν θα σφραγίζηται το κάλυµµα και η λεκάνη δι επικολλήσεως επ αυτών ταινίας µε την ένδειξη "ΑΠΕΛΥΜΑΝΘΗ" ήτις θα αποκολλάται εκάστοτε υπό του πελάτου. 3. Τα κοινόχρηστα Κοινοτικά ηµοτικά κ.λ.π. αποχωρητήρια και ουρητήρια δέον να πληρούν του όρους της παρούσης Υγειονοµικής ιατάξεως και να τηρώνται καθαρά µερίµνη των νοµέων Κοινοτήτων ή ήµων ή λοιπών Οργανισµών, Ταύτα θα απολυµαίνωνται δις της ηµέρας. 4. Απαγορεύεται η χρήσις των αποχωρητηρίων και ουρητηρίων και δι άλλους σκοπούς. Άρθρο 5 Μεταβατικαί και καταργητικαί διατάξεις 1. Τα ήδη λειτουργούντα καταστήµατα επιχειρήσεις κ.λ.π. περί ων το άρθρ. 1 της παρούσης οφειλούσι να συµµορφώθωσι προς τους όρους ταύτης εντός τριµήνου προθεσµίας από της ισχύος ταύτης. Εάν τα κτίρια εν οις στεγάζονται τα καταστήµατα ταύτα δεν επιτρέπωσι την µετά ακριβείας εφαρµογήν της παρούσης θα εκτελεσθώσιν αι µεταβολαί εκείναι τας οποίας η Υγειονοµική Υπηρεσία ήθελε κρίνει ως εφικτάς. 2. Από της ισχύος της παρούσης καταργείται η υπ αριθ.γ1γ/3300/67 Υγειονοµική ιάταξις ως και πάσα ετέρα τοιαύτη σχετική µε τα αποχωρητήρια και αντίθετος της παρούσης επιφυλασσοµένων των εν παρ.6 του άρθρου 2 αναφεροµένων ως ειδικών διατάξεων.

8 Άρθρο 6 Η ισχύς της παρούσης εχούσης εφαρµογήν καθ άπασαν την Επικράτειαν άρχεται µετά 15νθηµερον από της δηµοσιεύσεως της εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως η εκτέλεσις δε ταύτης ανατίθεται εις τα Κρατικά Υγειονοµικά και Αστυνοµικά Όργανα. Άρθρο 7 Οι παραβάται της παρούσης διώκονται και τιµωρούνται κατά τας διατάξεις του ισχύοντος Ποινικού Κώδικος εκτός εάν δι άλλης τινός ειδικής ή γενικής διατάξεως τιµωρούνται βαρύτερον όποτε έχουσιν εφαρµογήν αι τελευταίαι.

ΒΑΣ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΤΗΣ 15/17 ΜΑΪΟΥ 1956 (Φ.Ε.Κ. Α 123) Περί κανονισμού Θεάτρων - Κινηματογράφων κ.λπ.

ΒΑΣ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΤΗΣ 15/17 ΜΑΪΟΥ 1956 (Φ.Ε.Κ. Α 123) Περί κανονισμού Θεάτρων - Κινηματογράφων κ.λπ. Σελίδα 1 από 53 ΒΑΣ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΤΗΣ 15/17 ΜΑΪΟΥ 1956 (Φ.Ε.Κ. Α 123) Περί κανονισμού Θεάτρων - Κινηματογράφων κ.λπ. Εν όψει της παρ. 6 του άρθρου 3 Α.Ν. 445/1937 «περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟΝ-4 ΙΣΧΥΣ ΟΡΙΣΜΩΝ

ΑΡΘΡΟΝ-4 ΙΣΧΥΣ ΟΡΙΣΜΩΝ ΑΡΘΡΟΝ-1 ΙΣΧΥΣ ΟΡΙΣΜΩΝ 1. Η ανέγερσις κτιρίων και η εν γένει εκτέλεσις δοµικών εργασιών ως και η δοµική εκµετάλλευσις τών οικοπέδων υπόκειται εις τας διατάξεις του παρόντος Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟΝ-1 ΙΣΧΥΣ ΟΡΙΣΜΩΝ

ΑΡΘΡΟΝ-1 ΙΣΧΥΣ ΟΡΙΣΜΩΝ ΑΡΘΡΟΝ-1 ΙΣΧΥΣ ΟΡΙΣΜΩΝ 1. Η ανέγερσις κτιρίων και η εν γένει εκτέλεσις δοµικών εργασιών ως και η δοµική εκµετάλλευσις τών οικοπέδων υπόκειται εις τας διατάξεις του παρόντος Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42347 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2718 8 Οκτωβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχει ρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων

Διαβάστε περισσότερα

Περί όρων τεμαχισμού νωπού κρέατος και ελέγχου των εργαστηρίων τεμαχισμού, αποστεώσεως και παρασκευής μιττωτού. (ΦΕΚ 86/Α/16-04-1980)

Περί όρων τεμαχισμού νωπού κρέατος και ελέγχου των εργαστηρίων τεμαχισμού, αποστεώσεως και παρασκευής μιττωτού. (ΦΕΚ 86/Α/16-04-1980) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 306/80 Περί όρων τεμαχισμού νωπού κρέατος και ελέγχου των εργαστηρίων τεμαχισμού, αποστεώσεως και παρασκευής μιττωτού. (ΦΕΚ 86/Α/16-04-1980) Έχοντες υπ όψει: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1. Άρθρο 2

Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1. Άρθρο 2 Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1 1. Ο παρών νόµος έχει ως σκοπόν την ασφάλισιν των εν τοις εποµένοις άρθροις 2-4 αναφεροµένων προσώπων εις περίπτωσιν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α )

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α ) ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α ) ΜΕΡΟΣ Α' ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Αρθρο 2. Ορισµοί. 1. Εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο οικισµού

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις διατάξεις του ΝΔ-8/73) "περί ΓΟΚ", όπως τροποποιήθηκε με το νδ- 205/74 (ΦΕΚ- 363/Α') και ειδικότερα τα άρθ-87 και Αρθ-125 (παρ.2) αυτού.

2. Τις διατάξεις του ΝΔ-8/73) περί ΓΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με το νδ- 205/74 (ΦΕΚ- 363/Α') και ειδικότερα τα άρθ-87 και Αρθ-125 (παρ.2) αυτού. Π.Δ. 24/31.5.85 (ΦΕΚ 270Δ) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του από ΝΔ/17-7-23 Ν.δ/τος "περί σχεδίων πόλεων κλπ.", όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθ-9, Αρθ-10 (παρ.2)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 118 Τροποποίηση του β.δ. 465/1970 «Περί όρων και προϋ ποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ ΑΜΟΙΒΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' : ΓΕΝΙΚΑ

ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ ΑΜΟΙΒΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' : ΓΕΝΙΚΑ Π.. 696/74 (ΦΕΚ-301 Α') : Περί αµοιβών µηχανικών δια σύνταξιν µελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν κλπ. Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών 'Εργων, ως και Τοπογραφικών, Κτηµατογραφικών και Χαρτογραφικών

Διαβάστε περισσότερα

393/1976 « ' 199 27/31.7.1976) 1 2

393/1976 «       ' 199 27/31.7.1976) 1 2 Νόµος 393/1976 «Περί ιδρύσεως και λειτουργίας Τουριστικών Γραφείων»(ΦΕΚ Α' 199 27/31.7.1976) Άρθρον 1 Ορισµός - διάκρισις 1. Τουριστικά Γραφεία κατά την έννοιαν του παρόντος Νόµου είναι µονίµως οργανωµέναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ AERO - CLUB OF EDESSA Κ.Γαρέφη & Στενημάχου 24 Τ.Θ. 27 58200 ΕΔΕΣΣΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΦ.880/11-11-1975 Νομικού.Συμβουλίου του.κράτους ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση και λειτουργία συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων

Ίδρυση και λειτουργία συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων Ίδρυση και λειτουργία συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων Αρµόδια Υπηρεσία: Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών Θέση Συνεργείων - Άρθρο 1 1. Κρίνεται κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ)

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

(βλέπε ΥΠΕΧΩ Ε Εγκ.57/90)

(βλέπε ΥΠΕΧΩ Ε Εγκ.57/90) Π.. 515/89 (ΦΕΚ Α' 219) : Τροποποίηση, συµπλήρωση και κατάργηση άρθρων του πρώτου βιβλίου του Π.. 696/74 "Περί αµοιβών µηχανικών δια σύνταξιν µελετών κλπ." (ΦΕΚ Α' 301) (βλέπε ΥΠΕΧΩ Ε Εγκ.57/90) Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 552 26 Μαρτίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ16γ/694/7/117/Γ Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Υδρευσης (Κ.Λ.Δ.Υ.) της Ε.ΥΔ.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ (CAMPINGS)

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ (CAMPINGS) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΟΤ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ (CAMPINGS) Αποφ. Γ.Γ. ΕΟΤ 530992/28.9.87 (ΦΕΚ Β 557): Τεχνικές προδιαγραφές τουριστικών εγκαταστάσεων. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Για τις ηµοτικές ιοικητικές άδειες χρήσης και λειτουργίας µουσικής και µουσικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 71/88 Κανονισµός πυροπροστασίας των κτιρίων. (ΦΕΚ 32/Α/17-2-88) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παράγραφος 4 του Ν.. 8/1973 «Περί Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α ΑΜΟΙΒΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Δ. ΥΠ' ΑΡΙΘ. 696 ΤΗΣ 8.10.74 (ΦΕΚ 301 Α ) (ΑΡΘΡΑ 1-55)

ΜΕΡΟΣ Α ΑΜΟΙΒΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Δ. ΥΠ' ΑΡΙΘ. 696 ΤΗΣ 8.10.74 (ΦΕΚ 301 Α ) (ΑΡΘΡΑ 1-55) ΜΕΡΟΣ Α ΑΜΟΙΒΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Δ. ΥΠ' ΑΡΙΘ. 696 ΤΗΣ 8.10.74 (ΦΕΚ 301 Α ) (ΑΡΘΡΑ 1-55) Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν μελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν κ.λπ. Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Έργων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOE PIKO IATAΓMA 16/1996 "Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/654/EOK" (Φ.E.K.

ΠPOE PIKO IATAΓMA 16/1996 Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/654/EOK (Φ.E.K. ΠPOE PIKO IATAΓMA 16/1996 "Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/654/EOK" (Φ.E.K. 10/A/18-1-1996) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Δ. 3843 της 24/30-9-58 (Α 148). Περί φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων.

Ν.Δ. 3843 της 24/30-9-58 (Α 148). Περί φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων. Ν.Δ. 3843 της 24/30-9-58 (Α 148). Περί φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 1 του ΝΔ 4045/1960: οι διατάξεις του ΝΔ 3323/1955 περί φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1971 ΜΕΧΡΙ 2010

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1971 ΜΕΧΡΙ 2010 Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1971 ΜΕΧΡΙ 2010 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ 24/72, 15/78, 88/87, 194/91, 16(Ι)/95, 94(Ι)/95, 100(Ι)/95, 5(Ι)/97, 139(Ι)/99, 10(Ι)/2000, 84(I)/2001, 108(I)/2004, 253(I)/2004,

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 285/19.12.2001) Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3

Νόµος 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 285/19.12.2001) Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3 Νόµος 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 285/19.12.2001) Άρθρο 1 Ορισµοί 1. «Αιγιαλός» είναι η ζώνη της ξηράς, που βρέχεται από τη θάλασσα από τις µεγαλύτερες και συνήθεις αναβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΚΤΟΝ ΘΗΡΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α Θηράματα. Μέσα ασκήσεως Θήρας. Κυνηγετικαί περιοχαί

ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΚΤΟΝ ΘΗΡΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α Θηράματα. Μέσα ασκήσεως Θήρας. Κυνηγετικαί περιοχαί Ν.Δ. 86/1969 "Εκτακτοι δασοφύλακες δημοσίων δασών - Επόπται πρασίνου ΑΡΘΡΟ 187 1. Δύναται να διορισθούν, επί τη αιτήσει Δήμων και Κοινοτήτων και άλλων νομικών φιλοδασικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

: : : . 4178/2013 , , . . - . - 1. -

: : :   . 4178/2013 , ,  . . - . - 1. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων & Τρικάλων 36

Διαβάστε περισσότερα

Ν Ο Μ Ο Σ 998/1979. "Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας" Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ

Ν Ο Μ Ο Σ 998/1979. Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ν Ο Μ Ο Σ 998/1979 "Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας" Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, απεφασίσαµεν:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ, ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ, ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ, ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Η εύρυθµη λειτουργία της λαϊκής αγοράς της ηµοτικής Κοινότητας Σητείας του ήµου Σητείας, η διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα