ΘΕΜΑ: «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΕΜΠΕΚ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΕΜΠΕΚ»"

Transcript

1 ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 26/10/2010 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ. Δ47 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ. 66 ΤΜΗΜΑ ΔΙΜΕΡΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ταχ.Διεύθυνση Αγ.Κων/νου ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ: Αρ.τηλ.: FAX : Τους αποδέκτες του Πίνακα Α Γραφεία : Χαλκοκονδύλη ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΜΑ: «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΕΜΠΕΚ» Σας επανακοινοποιούμε και κατόπιν ερωτημάτων που δεχτήκαμε με σκοπό την αποσαφήνιση του Άρθρου 17 της Συμφωνίας, το κείμενο του Ν. 3476/2006 (ΦΕΚ 14/ /Τ. Α ), με τον οποίο κυρώθηκε τόσο η αναθεωρημένη Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλειας μεταξύ Ελλάδας και Κεμπέκ, όσο και ο Διοικητικός Κανονισμός Εφαρμογής της. Τα ερωτήματα αφορούσαν στην ερμηνεία του Άρθρου 17, όπως αναγράφηκε στη σελ. 3, Α) Από ελληνικής πλευράς) της Εγκυκλίου Αρ. 66. Διευκρινίζονται λοιπόν τα εξής: Το Κεμπέκ, σύμφωνα με τη νομοθεσία του, δεν αναγνωρίζει χρόνους διαμονής. Σύμφωνα όμως με το νόμο περί ασφάλισης γήρατος που ισχύει στο έδαφός του, γνωστοποιεί τους χρόνους διαμονής, όπως αυτοί αναγνωρίζονται από την Ομοσπονδία του Καναδά. Οι περίοδοι λοιπόν αυτές, από ελληνικής πλευράς, μπορούν να συνυπολογίζονται για τη θεμελίωση δικαιώματος για την εν γένει χορήγηση παροχών, σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας. Η νέα σύμβαση αρχίζει να ισχύει από και αναθεωρεί τη Διμερή Συμφωνία με το Κεμπέκ που κυρώθηκε με το Ν. 1317/81 καθώς και τη Συμπληρωματική Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλισης που κυρώθηκε με το Ν. 1588/84 (ΦΕΚ Αρ. 38/ /Τ. Α ). Εξακολουθούν όμως να ισχύουν: α) Η Σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλειας μεταξύ Ελλάδας Καναδά (Ν. 1318/83). β) Η Σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλειας μεταξύ Ελλάδας Οντάριο για εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες (Ν. 1555/85). Η Αναθεωρημένη Συμφωνία ρυθμίζει θέματα υπαγωγής στην ασφάλιση και χορήγησης παροχών ασθενείας καθώς και θέματα περίθαλψης συνεπεία εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών. Ο ΟΓΑ ορίζεται Οργανισμός Σύνδεσμος για τους αγρότες. Για τους λοιπούς ασφαλισμένους (μισθωτούς, αυτοτελώς απασχολούμενους, κλπ) Οργανισμός Σύνδεσμος εξακολουθεί να είναι το ΙΚΑ ΕΤΑΜ ( Αρθρο 2, παρ. β Διοικητικού Κανονισμού). Η παρούσα Συμφωνία δεν εφαρμόζεται στην ειδική νομοθεσία που αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους και τους ναυτικούς. 1

2 Εφιστούμε την προσοχή σας στις ακόλουθες διατάξεις, στις οποίες έχει επέλθει αλλαγή σε σχέση με τις προηγούμενες συμφωνίες και οι οποίες είναι οι εξής: α) Άρθρο 8, παρ.1 & 2: Επεκτείνεται ο χρόνος απόσπασης των μισθωτών από 24 σε 60 μήνες. Το διάστημα μπορεί να παραταθεί, έπειτα από συμφωνία των αρμόδιων ιδρυμάτων Οι αυτοαπασχολούμενοι ασφαλίζονται στο Κράτος της συνήθους διαμονής τους. (Έντυπο: GR/QUE 1 «Πιστοποιητικό Υπαγωγής») β) Άρθρο 14: Για την υπαγωγή ενός προσώπου στην προαιρετική ασφάλιση στο αρμόδιο ελληνικό ίδρυμα, λαμβάνονται υπόψη περίοδοι ασφάλισης που πραγματοποίησε το πρόσωπο αυτό στο σύστημα συντάξεων του Κεμπέκ, εφόσον συμπληρώνονται και οι λοιπές προβλεπόμενες από την ελληνική νομοθεσία προϋποθέσεις. γ) Άρθρο 15: Για την αναγνώριση της στρατιωτικής υπηρεσίας για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, συνυπολογίζονται και οι πραγματοποιηθείσες σύμφωνα με τη νομοθεσία του Κεμπέκ περίοδοι ασφάλισης. δ) Άρθρο 20, παρ. 3, εδάφιο α: Διευκρινίζεται ότι, κάθε μήνας διαμονής στο Κεμπέκ, ισοδυναμεί με 25 ημέρες ασφάλισης, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία περί ασφάλισης γήρατος και εφόσον ο μήνας αυτός δε συμπίπτει χρονικά με περίοδο ασφάλισης σύμφωνα με την νομοθεσία του Κεμπέκ. ε) Άρθρο 20, παρ. 6: Συνυπολογίζονται για την απόκτηση συνταξιοδοτικού δικαιώματος οι περίοδοι ασφάλισης που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το Σύστημα Συντάξεων του Κεμπέκ, σε ειδικότητα ή απασχόληση που εμπίπτει σε ειδικές διατάξεις για πρόωρη συνταξιοδότηση σύμφωνα με τη νομοθεσία μας (ενδεικτικά αναφέρονται: ΚΒΑΕ, προσωπικό αεροπορικών εταιρειών, 35ετία κλπ). Ο Οργανισμός Συνδέσμου του Κεμπέκ δεν έχει τη δυνατότητα να εξακριβώνει την επαγγελματική ειδικότητα του ενδιαφερομένου. Αποδεικτικά στοιχεία εργασίας θα ζητούνται από τον εργοδότη ή συνδικάτα από τον ίδιο τον εργαζόμενο. στ) Άρθρο 25, παρ. 1,2: Όταν ένα πρόσωπο που έχει προσβληθεί από ασθένεια που θεωρείται επαγγελματική έχει ασκήσει δραστηριότητα ικανή να προκαλέσει την ασθένεια αυτή και στα δύο μέρη, τότε το πρόσωπο αυτό, τα βαρύνοντα αυτό πρόσωπα ή οι δικαιοδόχοι του, προβάλλουν απαίτηση στο αρμόδιο ίδρυμα που το πρόσωπο πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη περίοδο της απασχόλησης που είναι ικανή να προκαλέσει την επαγγελματική ασθένεια (Άρθρο 25, παρ. 1). Εάν η διάρκεια των περιόδων απασχόλησης είναι ίδια και στα δύο μέρη, τότε ή αξίωση προβάλλεται στο αρμόδιο ίδρυμα του Μέρους που τελευταία ασκήθηκε η απασχόληση αυτή (Έντυπο: GR/QUE 4 «Αίτηση βεβαίωσης των περιόδων έκθεσης σε κίνδυνο της επαγγελματικής ασθένειας» Αναφορικά με τις συνταξιοδοτικές διατάξεις, οι βασικές ρυθμίσεις της Αναθεωρημένης Συμφωνίας ορίζονται ως εξής: Άρθρα 1-5: Διατάξεις που αφορούν το υλικό και προσωπικό πεδίο εφαρμογής της Συμφωνίας, την ισότητα μεταχείρισης και την εξαγωγή παροχών. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ (Έντυπο: GR/QUE 1 «Πιστοποιητικό Υπαγωγής») Άρθρα 6-10: Διατάξεις σχετικές με την εφαρμοστέα νομοθεσία για πρόσωπα αυτοτελώς απασχολούμενα. Εξαιρέσεις από την υπαγωγή στην ασφάλιση του τόπου εργασίας. Διευκρινίσεις για την παράλληλη μισθωτή και αυτοτελή δραστηριότητα και τέλος διατάξεις για προσωπικό απασχολούμενο σε διεθνείς μεταφορές. 2

3 Άρθρα 11-15: Διατάξεις ειδικότερα για: i) πρόσωπα κατέχοντα κρατική θέση, ii) περίπτωση απουσίας έδρας στο έδαφος απασχόλησης, iii) παρέκκλιση από τις διατάξεις περί υπαγωγής καθώς και διατάξεις για προαιρετική ασφάλιση και στρατιωτική υπηρεσία (όπως επισημάνθηκε παραπάνω). Συνταξιοδοτικές παροχές γήρατος, αναπηρίας, επιζώντων Για τη χορήγηση συντάξεων γήρατος, αναπηρίας και θανάτου ισχύει η γενικότερη αρχή του συνυπολογισμού (Άρθρο 17). Συνυπολογίζονται δηλαδή στο μέτρο που απαιτείται και εφόσον το δικαίωμα σε παροχή δε θεμελιώνεται αυτοτελώς σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Μέρους και οι πραγματοποιηθείσες περίοδοι σύμφωνα με τη νομοθεσία του άλλου Μέρους. Ειδικότερα: Α) Από ελληνικής πλευράς: Για τη χορήγηση συντάξεων γήρατος, αναπηρίας, θανάτου, ακολουθείται η διαδικασία: Αν το δικαίωμα δε θεμελιώνεται αυτοτελώς, γίνεται συνυπολογισμός στο μέτρο που απαιτείται, των πιστωθεισών περιόδων στο Κεμπέκ. Οι συμπίπτουσες περίοδοι λαμβάνονται υπόψη μία μόνο φορά. Όσον αφορά στις περιόδους διαμονής στο Κεμπέκ (όπως αυτές μας γνωστοποιούνται από τον ασφαλιστικό φορέα του, βεβαιωμένες από την Ομοσπονδία του Καναδά), αυτές μπορούν να συνυπολογίζονται για τη θεμελίωση δικαιώματος για την εν γένει χορήγηση παροχών, σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας. (Άρθρο 17). Για την κατανόηση και επίλυση προβλημάτων που μπορεί να παρουσιαστούν κυρίως στις περιπτώσεις συντάξεων αναπηρίας ή επιζώντων, κρίνουμε σκόπιμο να παραθέσουμε τρία παραδείγματα που θεωρούμε ότι καλύπτουν ενδεικτικά τις κυριότερες περιπτώσεις: Διακρίνουμε περιπτώσεις ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Α i) Ελληνικός χρόνος ασφάλισης: ημέρες από 1990 έως Κεμπεκικός χρόνος ασφάλισης: ημέρες από 2001 έως Επέλευση της αναπηρίας: 01/01/2010 Αφού υπάρχει η ειδική προϋπόθεση των 600 ημερών ασφάλισης ( με ή χωρίς συνυπολογισμό από το άλλο κράτος ) τα 5 τελευταία έτη και εφόσον ο ασφαλισμένος έχει περισσότερες από ημέρες ασφάλισης στην Ελλάδα, τότε κάνουμε δύο υπολογισμούς: 1. Θεωρητικό ποσό Χ Ελληνικός χρόνος 1500 (αυτοτελώς) και 2. Θεωρητικό ποσό Χ Ελληνικός χρόνος 4500 (με συνυπολογισμό) 3

4 Η απόφαση θα εκδοθεί μετά τον παραπάνω διπλό υπολογισμό, με το πλέον συμφέρον για τον ασφαλισμένο ποσό. ii) Ελληνικός χρόνος ασφάλισης: ημέρες από 1985 έως Κεμπεκικός χρόνος ασφάλισης: ημέρες από 1996 έως Επέλευση της αναπηρίας: 01/01/2010 Παρατηρούμε ότι ο ασφαλισμένος έχει αθροιστικά περισσότερες από ημέρες ασφάλισης αλλά δεν έχει την ειδική προϋπόθεση των 600 ημερών ασφάλισης ( με ή χωρίς συνυπολογισμό από το άλλο κράτος ) τα πέντε τελευταία έτη. Τότε, ο τύπος υπολογισμού είναι: Θεωρητικό ποσό Χ Ελληνικός χρόνος 4500 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Β Εάν ο ασφαλισμένος έχει αθροιστικά λιγότερες από και περισσότερες από ημέρες εργασίας. τότε το αίτημα εξετάζεται ως εξής. Ελληνικός χρόνος ασφάλισης: ημέρες από 1992 έως Κεμπεκικός χρόνος ασφάλισης: ημέρες από 1999 έως Επέλευση της αναπηρίας: 01/01/2010 Ο κεμπεκικός χρόνος συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση των ειδικών προϋποθέσεων δηλαδή η προϋπόθεση των ημερών προκύπτει κάνοντας χρήση μέσω συνυπολογισμού των 600 ημερών ασφάλισης τα πέντε τελευταία έτη στο άλλο κράτος.. Το θεωρητικό ποσό υπολογίζεται βάσει των ημερών και ο τύπος του υπολογισμού είναι : Θεωρητικό ποσό Χ Ελληνικός χρόνος 1500 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Γ Ελληνικός χρόνος ασφάλισης: ημέρες από 1987 έως Κεμπεκικός χρόνος ασφάλισης: ημέρες από 2003 έως Επέλευση της αναπηρίας: 01/01/2010 σε ηλικία 40 ετών Σύμφωνα με τον πίνακα χρονικών προϋποθέσεων ο εν λόγω ασφαλισμένος θα πρέπει να έχει ημέρες ασφάλισης από τις οποίες οι 300 θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί τα 5 τελευταία έτη. Αυτό επιτυγχάνεται με συνυπολογισμό του χρόνου ασφάλισης στο άλλο κράτος. Άρα ο τύπος για τον υπολογισμό στο συγκεκριμένο παράδειγμα είναι: Θεωρητικό ποσό Χ Ελληνικός χρόνος

5 Ο τύπος δηλαδή υπολογισμού είναι ο εξής: Θεωρητικό ποσό Χ Ελληνικός χρόνος Ημέρες εργασίας που προκύπτουν από τον Πίνακα Χρονικών Προϋποθέσεων Καθιερώνεται, για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, ο συνυπολογισμός χρόνου ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε σε τρίτο Κράτος, με το οποίο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συνδέονται με διμερή Συμφωνία ( Αρθρο 21). Β) Από πλευράς Κεμπέκ: Συνυπολογίζονται για την απόκτηση συνταξιοδοτικού δικαιώματος οι περίοδοι ασφάλισης που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα, προκειμένου να θεμελιωθεί δικαίωμα παροχής σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας που εφαρμόζει, εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της νομοθεσίας του για τη θεμελίωση αυτοτελούς δικαιώματος (Άρθρο 19). Παροχές συνεπεία εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας (Έντυπο: GR/QUE & QUE/GR 3 «Βεβαίωση αναφορικά με τις παροχές που αφορούν εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες» Ο δικαιούχος συνεπεία εργατικού ατυχήματος ή μιας επαγγελματικής ασθένειας στο έδαφος του ενός Μέρους, ο οποίος δικαιούται παροχές σε είδος ή σε χρήμα, διατηρεί το δικαίωμα για τις παροχές αυτές σε περίπτωση διαμονής ή μεταφοράς της διαμονής του στο έδαφος του άλλου Μέρους, με τον όρο να προσκομίσει βεβαίωση από το Ίδρυμα, στην ασφάλιση του οποίου υπάγεται, ότι δικαιούται να λάβει τις παροχές αυτές. Στη βεβαίωση αναφέρεται η μέγιστη χρονική περίοδος, στη διάρκεια της οποίας μπορούν να παρασχεθούν οι παροχές σε είδος (Άρθρο 23) Σε περίπτωση επιδείνωσης της κατάστασης της υγείας του δικαιούχου που οφείλεται στο εργατικό ατύχημα, ενώ διαμένει προσωρινά ή έχει μεταφέρει τη διαμονή του στο έδαφος του άλλου Μέρους δικαιούται τις παροχές που προβλέπει η νομοθεσία του τόπου προσωρινής διαμονής ή νέας διαμονής (Άρθρο 24). Όταν ένα πρόσωπο που έχει προσβληθεί από ασθένεια που θεωρείται επαγγελματική έχει ασκήσει δραστηριότητα ικανή να προκαλέσει την ασθένεια αυτή και στα δύο μέρη, τότε το πρόσωπο αυτό, τα βαρύνοντα αυτό πρόσωπα ή οι δικαιοδόχοι του, προβάλλουν απαίτηση στο αρμόδιο ίδρυμα που το πρόσωπο πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη περίοδο της απασχόλησης που είναι ικανή να προκαλέσει την επαγγελματική ασθένεια (Άρθρο 25, παρ. 1). Εάν η διάρκεια των περιόδων απασχόλησης είναι ίδια και στα δύο μέρη, τότε ή αξίωση προβάλλεται στο αρμόδιο ίδρυμα του Μέρους που τελευταία ασκήθηκε η απασχόληση αυτή (Άρθρο 25, παρ. 2). Επισημαίνουμε ότι στο εδάφιο α της παρ. 1 του Άρθρου 25 ορίζεται ότι, αν προϋπόθεση για χορήγηση επαγγελματικής ασθένειας είναι η διαπίστωση ιατρικά για πρώτη φορά στο Μέρος, στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση, η προϋπόθεση αυτή πληρούται, όταν η ασθένεια αυτή διαπιστώνεται για πρώτη φορά στο έδαφος του άλλου Μέρους. Στα εδάφια β και γ ορίζεται ότι για την πλήρωση των χρονικών 5

6 προϋποθέσεων της επαγγελματικής ασθένειας, (όπως καθορίζονται στον Κανονισμό Ασθενείας ΙΚΑ ΕΤΑΜ, Άρθρο 40), λαμβάνεται υπόψη και ο χρόνος απασχόλησης στο Κεμπέκ σε ιδίας φύσης εργασία. Οι παροχές σε χρήμα και είδος είναι καταβλητέες απευθείας στους δικαιούχους από το αρμόδιο ίδρυμα που εξέτασε την αξίωση (Άρθρο 25, παρ. 3). Διευκρινίζουμε ότι οι παροχές σε είδος παρέχονται, σε περίπτωση που ο δικαιούχος παραμένει προσωρινά ή κατοικεί στο έδαφος του άλλου Μέρους, από το ίδρυμα του Μέρους αυτού. Σε περίπτωση επιδείνωσης της επαγγελματικής ασθένειας (Άρθρο 26), για την οποία χορηγήθηκαν παροχές σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Μέρους, ενώ ο δικαιούχος διαμένει στο έδαφος του άλλου Μέρους, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις: α) Εάν το πρόσωπο δεν έχει ασκήσει στο έδαφος της νέας του διαμονής επάγγελμα ικανό να επιδεινώσει την επαγγελματική του ασθένεια, ο οργανισμός του πρώτου Μέρους φέρει το βάρος της επιδείνωσης της ασθένειας σύμφωνα με τη δική του νομοθεσία. β) Εάν το πρόσωπο έχει ασκήσει στο έδαφος της νέας του διαμονής επάγγελμα ικανό να επιδεινώσει αυτήν την επαγγελματική ασθένεια, τότε το βάρος της επιδότησης της ασθένειας φέρει το Μέρος της νέας του διαμονής, σύμφωνα με τη δική του νομοθεσία. γ) Εάν το πρόσωπο έχει ασκήσει εργασία ικανή να προκαλέσει επιδείνωση της επαγγελματικής ασθένειας σύμφωνα με τη νομοθεσία και των δύο μερών, το βάρος της οφειλόμενης στον ενδιαφερόμενο παροχής, φέρει το αρμόδιο ίδρυμα του Μέρους, στο οποίο το πρόσωπο πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη περίοδο της απασχόλησής του. Εφόσον, σύμφωνα με τη νομοθεσία του ενός Μέρους, το ύψος μιας παροχής σε χρήμα εξαρτάται από τον αριθμό των μελών της οικογένειας του ενδιαφερομένου, που κατοικούν στο Μέρος αυτό, τότε τα μέλη λαμβάνονται υπόψη κα από το άλλο Μέρος σαν να κατοικούν στο έδαφός του. Στο άρθρο αυτό ορίζεται και ο τρόπος υπολογισμού σε χρήμα (Άρθρο 27). Παροχές ασθενείας και νοσοκομειακή περίθαλψη (Έντυπα: QUE/GR & GR /QUE 5 «Βεβαίωση αναφορικά με τις παροχές σε είδος ασθενείας και νοσοκομειακής περίθαλψης Μεταφορά του τόπου διαμονής ή μόνιμης κατοικίας» & Έντυπα: GR/QUE 4 «Αίτηση βεβαίωσης των περιόδων έκθεσης σε κίνδυνο της επαγγελματικής ασθένειας» Γίνεται συνυπολογισμός περιόδων ασφάλισης στο μέτρο που απαιτείται, και όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία του Μέρους, για θεμελίωση, διατήρηση ή ανάκτηση δικαιώματος σε παροχές ασθενείας με περιόδους ασφάλισης που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τη νομοθεσία του άλλου μέρους και εφόσον δε συμπίπτουν χρονικά (Άρθρο 28). Τα πρόσωπα που καλύπτονται είναι: Κάθε πρόσωπο που πριν την άφιξή του στην Ελλάδα θεωρούνταν σύμφωνα με τη νομοθεσία του Κεμπέκ ως υπαγόμενο στην ασφάλιση ασθενείας, σύμφωνα με τη νομοθεσία του Κεμπέκ, καθώς και κάθε πρόσωπο που δικαιούνταν παροχές ασθενείας, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία καθώς και τα πρόσωπα που έχουν παράγωγο δικαίωμα ως μέλη οικογένειας (Άρθρο 29). Επισημαίνουμε ότι σε περιπτώσεις μεταφοράς του τόπου προσωρινής ή μόνιμης διαμονής με σκοπό την εργασία, υπάρχει δικαίωμα για ασφάλεια ασθενείας, σύμφωνα με τη νομοθεσία του νέου τόπου τόσο για τον ασφαλισμένο όσο και για τα βαρύνοντα αυτό πρόσωπα (Άρθρο 30). Ορίζεται επίσης ότι σε 6

7 περίπτωση διαμονής είτε για εργασία είτε για σπουδές, παρέχονται για λογαριασμό του αρμόδιου ιδρύματος παροχές σε είδος από το ίδρυμα του τόπου προσωρινής διαμονής και όπως ορίζει η νομοθεσία του. Στην περίπτωση διαμονής για εργασία, ή κάλυψη επεκτείνεται και στα βαρύνοντα τον εργαζόμενο πρόσωπα που τον συνοδεύουν. Στην ίδια περίπτωση προβλέπεται και η χορήγηση παροχών σε χρήμα που καταβάλλεται από το αρμόδιο ίδρυμα, σύμφωνα με τη νομοθεσία του εφαρμόζει (Άρθρα 31 & 32). Οι προαναφερόμενα χορηγούμενες παροχές βαρύνουν το αρμόδιο ίδρυμα του άλλου Μέρους (Άρθρο 33). Διάφορες διατάξεις Ορίζεται ότι οι τρόποι εφαρμογής της Συμφωνίας καθορίζονται στο Διοικητικό Κανονισμό (Τίτλος IV Άρθρο 34) Ορίζεται η διαδικασία υποβολής της αίτησης, ο τρόπος καταβολής των παροχών καθώς και η προθεσμία υποβολής της αίτησης ή της προσφυγής. Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης ή της προσφυγής στην αρχή ή στο ίδρυμα ενός Μέρους, θεωρείται ως ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης ή της προσφυγής και στο άλλο Μέρος (Άρθρα 35-37). Προβλέπεται η εκτέλεση ιατρικών εξετάσεων από το ένα Μέρος μετά από απαίτηση του αρμόδιου ιδρύματος του άλλου Μέρους (Άρθρο 38) και τα έξοδα βαρύνουν το Μέρος που αιτείται (Άρθρο 15, παρ. 3 του Διοικητικού Κανονισμού), (Έντυπο: QUE/GR & GR /QUE 7 «Ατομική καταγραφή εξόδων». Προβλέπεται η απαλλαγή από έξοδα και θεωρήσεις εγγράφων κατά τη διοικητική συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων οργανισμών των δύο Μερών (Άρθρα 39 & 41). Προβλέπεται ρητά η προστασία των Προσωπικών δεδομένων (Άρθρο 40). Η απόδοση μεταξύ των οργανισμών για τον οφειλόμενο κόστος παροχών καθορίζεται στο Διοικητικό Κανονισμό (Άρθρο 42). Η επικύρωση των αρμόδιων οργάνων γίνεται στη γαλλική ή ελληνική γλώσσα (Άρθρο 43). Η επίλυση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία η εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, εφόσον δεν μπορεί να ρυθμιστεί με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, υποβάλλεται σε Δικαστήριο διαιτησίας. Μεταβατικές τελικές διατάξεις Θεσπίζονται μεταβατικές διατάξεις που εξασφαλίζουν επανεξέταση των συνταξιοδοτικών περιπτώσεων που έχουν ήδη κριθεί είτε έπειτα από σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου είτε αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Σε περίπτωση που η αίτηση για ανακαθορισμό υποβληθεί εντός 24 μηνών από την ισχύ της Συμφωνίας, δηλαδή μέχρι , η σχετική απόφαση του ανακαθορισμού θα ισχύει από την ημερομηνία ισχύος της Συμφωνίας ( ) διαφορετικά από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης. Διοικητικός κανονισμός Ο Διοικητικός Κανονισμός καθορίζει τους τρόπους εφαρμογής της Συμφωνίας. Παρατίθενται ακολούθως τα νέα έντυπα της Αναθεωρημένης Συμφωνίας αναφορικά με τα σχετικά άρθρα της Συμφωνίας και του Διοικητικού Κανονισμού. Αντικαθίστανται όλα τα μέχρι τώρα χρησιμοποιούμενα έντυπα της Συμφωνίας, Τα έντυπα που θα χρησιμοποιούνται εφεξής είναι τα ακόλουθα: 7

8 ΛΙΣΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ GR/QUE 2 QUE/GR 2 QUE/GR 1 GR/QUE 1 QUE/GR 3 GR/QUE 3 QUE/GR 4 GR/QUE 4 GR/QUE 5 QUE/GR 5 GR/QUE 6 QUE/GR 6 QUE/GR 7 GR/QUE 7 QUE/GR 8 GR/ QUE 9 GR/ QUE 10 GR/ QUE 11 Έντυπο συνδέσμου - Formulaire de liaison GR/QUE Από Ελλάδα για Κεμπέκ Έντυπο συνδέσμου - Formulaire de liaison QUE/ GR Από Κεμπέκ για Ελλάδα Πιστοποιητικό υπαγωγής- Certificat d assujettissement Βεβαίωση αναφορικά με τις παροχές που αφορούν εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες Attestation concernant les prestations relatives aux αccidents du travail et aux maladies professionnelles Αίτηση βεβαίωσης των περιόδων έκθεσης στον κίνδυνο της επαγγελματικής ασθένειας Demande de confirmation des périodes d exposition au risque de maladie professionnelle Βεβαίωση αναφορικά με τις παροχές σε είδος ασθενείας και νοσοκομειακής περίθαλψης- Μεταφορά του τόπου διαμονής ή της μόνιμης κατοικίας από την Ελλάδα στο Κεμπέκ Attestation de prestations en nature maladie et hospitalisation Τransfert de lieu de séjour ou résidence de la Grèce au Québec Βεβαίωση αναφορικά με τις παροχές σε είδος ασθενείας και νοσοκομειακής περίθαλψης- Μεταφορά του τόπου διαμονής ή της μόνιμης κατοικίας από το κεμπέκ στην Ελλάδα Attestation concernant la totalisation des périodes d assurance au Québec Maladie et hospitalisation - Personne assurée se rendant du Québec en Grèce pour y travailler Βεβαίωση αναφορικά με τις παροχές σε είδος ασθενείας και νοσοκομειακής περίθαλψης- Διαμονή για σπουδές- Ασφαλισμένο άτομο που πηγαίνει από την Ελλάδα στο Κεμπέκ για σπουδές Attestation d admissibilité aux prestations en nature Maladie et hospitalisation Séjour pour études - Personne assurée se rendant de Grèce au Québec pour y étudier Βεβαίωση αναφορικά με τις παροχές σε είδος ασθενείας και νοσοκομειακής περίθαλψης- Διαμονή για σπουδές- Ασφαλισμένο άτομο που πηγαίνει από το Κεμπέκ στην Ελλάδα για σπουδές Attestation d admissibilité aux prestations en nature - Maladie et hospitalisation - Séjour pour études - Personne assurée se rendant du Québec en Grèce pour y étudier Ατομική καταγραφή εξόδων/relevé individuel de dépenses Βεβαίωση αναφορικά με μια αυτόνομη απασχόληση στην Ελλάδα και μία ταυτόχρονη μισθωτή απασχόληση στο Κεμπέκ Attestation concernant une activité autonome en Grèce et une activité salariée simultanée au Québec Αίτηση παροχών του κοινωνικού συστήματος συντάξεων του Κεμπέκ-Σύνταξη γήρατος Demande de prestations de la Régie des rentes du Québec Rente de retraite Αίτηση παροχών του κοινωνικού συστήματος συντάξεων του Κεμπέκ-Συντάξεις επιζώντος συζύγου, ορφανού και επιδόματος θανάτου Demande de prestations de la Régie des rentes du Québec Rente de conjoint survivant, rente d orphelin et prestation de décès Αίτηση παροχών του κοινωνικού συστήματος συντάξεων του Κεμπέκ-Συντάξεις αναπηρίας και τέκνου αναπήρου ατόμου Demande de prestations de la Régie des rentes du Québec. Rentes d invalidité et d enfant de personne invalide 8

9 Σημειώνουμε ότι η αναθεωρημένη Συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ Ελλάδας και Κεμπέκ είναι η μόνη από τις μέχρι σήμερα υπογραφείσες διμερείς συμφωνίες Κ.Α., η οποία προβλέπει κάτω από προϋποθέσεις κάλυψη ασθενείας και περίθαλψης. Επειδή είναι πιθανό να υπάρξουν προβλήματα κατά την εφαρμογή της, για κάθε θέμα που ανακύπτει, μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπηρεσία μας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης και Διοικητικής Μέριμνας 9

10 ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 29/09/2010 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ. Δ47 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ. 66 ΤΜΗΜΑ ΔΙΜΕΡΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ταχ.Διεύθυνση Αγ.Κων/νου ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ: Αρ.τηλ.: FAX : Τους αποδέκτες του Πίνακα Α Γραφεία : Χαλκοκονδύλη ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΜΑ: «ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΕΜΠΕΚ» Σας κοινοποιούμε παρακάτω το κείμενο του Ν. 3476/2006 (ΦΕΚ 14/ /Τ. Α ), με τον οποίο κυρώθηκε τόσο η αναθεωρημένη Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλειας μεταξύ Ελλάδας και Κεμπέκ, όσο και ο Διοικητικός Κανονισμός Εφαρμογής της. Η νέα σύμβαση αρχίζει να ισχύει από και αναθεωρεί τη Διμερή Συμφωνία με το Κεμπέκ που κυρώθηκε με το Ν. 1317/81 καθώς και τη Συμπληρωματική Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλισης που κυρώθηκε με το Ν. 1588/84 (ΦΕΚ Αρ. 38/ /Τ. Α ). Εξακολουθούν όμως να ισχύουν: α) Η Σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλειας μεταξύ Ελλάδας Καναδά (Ν. 1318/83). β) Η Σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλειας μεταξύ Ελλάδας Οντάριο για εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες (Ν. 1555/85). Η Αναθεωρημένη Συμφωνία ρυθμίζει θέματα υπαγωγής στην ασφάλιση και χορήγησης παροχών ασθενείας καθώς και θέματα περίθαλψης συνεπεία εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών. Ο ΟΓΑ ορίζεται Οργανισμός Σύνδεσμος για τους αγρότες. Για τους λοιπούς ασφαλισμένους (μισθωτούς, αυτοτελώς απασχολούμενους, κλπ) Οργανισμός Σύνδεσμος εξακολουθεί να είναι το ΙΚΑ ΕΤΑΜ ( Αρθρο 2, παρ. β Διοικητικού Κανονισμού). Η παρούσα Συμφωνία δεν εφαρμόζεται στην ειδική νομοθεσία που αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους και τους ναυτικούς. Εφιστούμε την προσοχή σας στις ακόλουθες διατάξεις, στις οποίες έχει επέλθει αλλαγή σε σχέση με τις προηγούμενες συμφωνίες και οι οποίες είναι οι εξής: α) Άρθρο 8, παρ.1 & 2: Επεκτείνεται ο χρόνος απόσπασης των μισθωτών από 24 σε 60 μήνες. Το διάστημα μπορεί να παραταθεί, έπειτα από συμφωνία των αρμόδιων ιδρυμάτων Οι αυτοαπασχολούμενοι ασφαλίζονται στο Κράτος της συνήθους διαμονής τους. (Έντυπο: GR/QUE 1 «Πιστοποιητικό Υπαγωγής») 1

11 β) Άρθρο 14: Για την υπαγωγή ενός προσώπου στην προαιρετική ασφάλιση στο αρμόδιο ελληνικό ίδρυμα, λαμβάνονται υπόψη περίοδοι ασφάλισης που πραγματοποίησε το πρόσωπο αυτό στο σύστημα συντάξεων του Κεμπέκ, εφόσον συμπληρώνονται και οι λοιπές προβλεπόμενες από την ελληνική νομοθεσία προϋποθέσεις. γ) Άρθρο 15: Για την αναγνώριση της στρατιωτικής υπηρεσίας για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, συνυπολογίζονται και οι πραγματοποιηθείσες σύμφωνα με τη νομοθεσία του Κεμπέκ περίοδοι ασφάλισης. δ) Άρθρο 20, παρ. 3, εδάφιο α: Διευκρινίζεται ότι, κάθε μήνας διαμονής στο Κεμπέκ, ισοδυναμεί με 25 ημέρες ασφάλισης, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία περί ασφάλισης γήρατος και εφόσον ο μήνας αυτός δε συμπίπτει χρονικά με περίοδο ασφάλισης σύμφωνα με την νομοθεσία του Κεμπέκ. ε) Άρθρο 20, παρ. 6: Συνυπολογίζονται για την απόκτηση συνταξιοδοτικού δικαιώματος οι περίοδοι ασφάλισης που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το Σύστημα Συντάξεων του Κεμπέκ, σε ειδικότητα ή απασχόληση που εμπίπτει σε ειδικές διατάξεις για πρόωρη συνταξιοδότηση σύμφωνα με τη νομοθεσία μας (ενδεικτικά αναφέρονται: ΚΒΑΕ, προσωπικό αεροπορικών εταιρειών, 35ετία κλπ). Ο Οργανισμός Συνδέσμου του Κεμπέκ δεν έχει τη δυνατότητα να εξακριβώνει την επαγγελματική ειδικότητα του ενδιαφερομένου. Αποδεικτικά στοιχεία εργασίας θα ζητούνται από τον εργοδότη ή συνδικάτα από τον ίδιο τον εργαζόμενο. στ) Άρθρο 25, παρ. 1,2: Όταν ένα πρόσωπο που έχει προσβληθεί από ασθένεια που θεωρείται επαγγελματική έχει ασκήσει δραστηριότητα ικανή να προκαλέσει την ασθένεια αυτή και στα δύο μέρη, τότε το πρόσωπο αυτό, τα βαρύνοντα αυτό πρόσωπα ή οι δικαιοδόχοι του, προβάλλουν απαίτηση στο αρμόδιο ίδρυμα που το πρόσωπο πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη περίοδο της απασχόλησης που είναι ικανή να προκαλέσει την επαγγελματική ασθένεια (Άρθρο 25, παρ. 1). Εάν η διάρκεια των περιόδων απασχόλησης είναι ίδια και στα δύο μέρη, τότε ή αξίωση προβάλλεται στο αρμόδιο ίδρυμα του Μέρους που τελευταία ασκήθηκε η απασχόληση αυτή (Έντυπο: GR/QUE 4 «Αίτηση βεβαίωσης των περιόδων έκθεσης σε κίνδυνο της επαγγελματικής ασθένειας» Αναφορικά με τις συνταξιοδοτικές διατάξεις, οι βασικές ρυθμίσεις της Αναθεωρημένης Συμφωνίας ορίζονται ως εξής: Άρθρα 1-5: Διατάξεις που αφορούν το υλικό και προσωπικό πεδίο εφαρμογής της Συμφωνίας, την ισότητα μεταχείρισης και την εξαγωγή παροχών. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ (Έντυπο: GR/QUE 1 «Πιστοποιητικό Υπαγωγής») Άρθρα 6-10: Διατάξεις σχετικές με την εφαρμοστέα νομοθεσία για πρόσωπα αυτοτελώς απασχολούμενα. Εξαιρέσεις από την υπαγωγή στην ασφάλιση του τόπου εργασίας. Διευκρινίσεις για την παράλληλη μισθωτή και αυτοτελή δραστηριότητα και τέλος διατάξεις για προσωπικό απασχολούμενο σε διεθνείς μεταφορές. Άρθρα 11-15: Διατάξεις ειδικότερα για: i) πρόσωπα κατέχοντα κρατική θέση, ii) περίπτωση απουσίας έδρας στο έδαφος απασχόλησης, iii) παρέκκλιση από τις διατάξεις περί υπαγωγής καθώς και διατάξεις για προαιρετική ασφάλιση και στρατιωτική υπηρεσία (όπως επισημάνθηκε παραπάνω). Συνταξιοδοτικές παροχές γήρατος, αναπηρίας, επιζώντων Για τη χορήγηση συντάξεων γήρατος, αναπηρίας και θανάτου ισχύει η γενικότερη αρχή του συνυπολογισμού (Άρθρο 17). Συνυπολογίζονται δηλαδή στο μέτρο που απαιτείται και εφόσον το δικαίωμα σε παροχή δε θεμελιώνεται αυτοτελώς σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Μέρους και οι πραγματοποιηθείσες περίοδοι σύμφωνα με τη νομοθεσία του άλλου Μέρους. 2

12 Ειδικότερα: Α) Από ελληνικής πλευράς: Για τη χορήγηση συντάξεων γήρατος, αναπηρίας, θανάτου, ακολουθείται η διαδικασία: Αν το δικαίωμα δε θεμελιώνεται αυτοτελώς, γίνεται συνυπολογισμός στο μέτρο που απαιτείται, των πιστωθεισών περιόδων στο Κεμπέκ. Οι συμπίπτουσες περίοδοι λαμβάνονται υπόψη μία μόνο φορά. Όσον αφορά στις περιόδους διαμονής στο Κεμπέκ, αυτές μπορούν να συνυπολογίζονται για τη θεμελίωση δικαιώματος μόνο για τη χορήγηση συντάξεως γήρατος, σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας. (Άρθρο 17). Για την κατανόηση και επίλυση προβλημάτων που μπορεί να παρουσιαστούν κυρίως στις περιπτώσεις συντάξεων αναπηρίας ή επιζώντων, κρίνουμε σκόπιμο να παραθέσουμε τρία παραδείγματα που θεωρούμε ότι καλύπτουν ενδεικτικά τις κυριότερες περιπτώσεις: Διακρίνουμε περιπτώσεις ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Α i) Ελληνικός χρόνος ασφάλισης: ημέρες από 1990 έως Κεμπεκικός χρόνος ασφάλισης: ημέρες από 2001 έως Επέλευση της αναπηρίας: 01/01/2010 Αφού υπάρχει η ειδική προϋπόθεση των 600 ημερών ασφάλισης ( με ή χωρίς συνυπολογισμό από το άλλο κράτος ) τα 5 τελευταία έτη και εφόσον ο ασφαλισμένος έχει περισσότερες από ημέρες ασφάλισης στην Ελλάδα, τότε κάνουμε δύο υπολογισμούς: 1. Θεωρητικό ποσό Χ Ελληνικός χρόνος 1500 (αυτοτελώς) και 2. Θεωρητικό ποσό Χ Ελληνικός χρόνος 4500 (με συνυπολογισμό) Η απόφαση θα εκδοθεί μετά τον παραπάνω διπλό υπολογισμό, με το πλέον συμφέρον για τον ασφαλισμένο ποσό. ii) Ελληνικός χρόνος ασφάλισης: ημέρες από 1985 έως Κεμπεκικός χρόνος ασφάλισης: ημέρες από 1996 έως Επέλευση της αναπηρίας: 01/01/2010 Παρατηρούμε ότι ο ασφαλισμένος έχει αθροιστικά περισσότερες από ημέρες ασφάλισης αλλά δεν έχει την ειδική προϋπόθεση των 600 ημερών ασφάλισης ( με ή χωρίς συνυπολογισμό από το άλλο κράτος ) τα πέντε τελευταία έτη. 3

13 Τότε, ο τύπος υπολογισμού είναι: Θεωρητικό ποσό Χ Ελληνικός χρόνος 4500 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Β Εάν ο ασφαλισμένος έχει αθροιστικά λιγότερες από και περισσότερες από ημέρες εργασίας. τότε το αίτημα εξετάζεται ως εξής. Ελληνικός χρόνος ασφάλισης: ημέρες από 1992 έως Κεμπεκικός χρόνος ασφάλισης: ημέρες από 1999 έως Επέλευση της αναπηρίας: 01/01/2010 Ο κεμπεκικός χρόνος συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση των ειδικών προϋποθέσεων δηλαδή η προϋπόθεση των ημερών προκύπτει κάνοντας χρήση μέσω συνυπολογισμού των 600 ημερών ασφάλισης τα πέντε τελευταία έτη στο άλλο κράτος.. Το θεωρητικό ποσό υπολογίζεται βάσει των ημερών και ο τύπος του υπολογισμού είναι : Θεωρητικό ποσό Χ Ελληνικός χρόνος 1500 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Γ Ελληνικός χρόνος ασφάλισης: ημέρες από 1987 έως Κεμπεκικός χρόνος ασφάλισης: ημέρες από 2003 έως Επέλευση της αναπηρίας: 01/01/2010 σε ηλικία 40 ετών Σύμφωνα με τον πίνακα χρονικών προϋποθέσεων ο εν λόγω ασφαλισμένος θα πρέπει να έχει ημέρες ασφάλισης από τις οποίες οι 300 θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί τα 5 τελευταία έτη. Αυτό επιτυγχάνεται με συνυπολογισμό του χρόνου ασφάλισης στο άλλο κράτος. Άρα ο τύπος για τον υπολογισμό στο συγκεκριμένο παράδειγμα είναι: Θεωρητικό ποσό Χ Ελληνικός χρόνος 2580 Ο τύπος δηλαδή υπολογισμού είναι ο εξής: Θεωρητικό ποσό Χ Ελληνικός χρόνος Ημέρες εργασίας που προκύπτουν από τον Πίνακα Χρονικών Προϋποθέσεων 4

14 Καθιερώνεται, για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, ο συνυπολογισμός χρόνου ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε σε τρίτο Κράτος, με το οποίο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συνδέονται με διμερή Συμφωνία ( Αρθρο 21). Β) Από πλευράς Κεμπέκ: Συνυπολογίζονται για την απόκτηση συνταξιοδοτικού δικαιώματος οι περίοδοι ασφάλισης που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα, προκειμένου να θεμελιωθεί δικαίωμα παροχής σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας που εφαρμόζει, εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της νομοθεσίας του για τη θεμελίωση αυτοτελούς δικαιώματος (Άρθρο 19). Παροχές συνεπεία εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας (Έντυπο: GR/QUE & QUE/GR 3 «Βεβαίωση αναφορικά με τις παροχές που αφορούν εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες» Ο δικαιούχος συνεπεία εργατικού ατυχήματος ή μιας επαγγελματικής ασθένειας στο έδαφος του ενός Μέρους, ο οποίος δικαιούται παροχές σε είδος ή σε χρήμα, διατηρεί το δικαίωμα για τις παροχές αυτές σε περίπτωση διαμονής ή μεταφοράς της διαμονής του στο έδαφος του άλλου Μέρους, με τον όρο να προσκομίσει βεβαίωση από το Ίδρυμα, στην ασφάλιση του οποίου υπάγεται, ότι δικαιούται να λάβει τις παροχές αυτές. Στη βεβαίωση αναφέρεται η μέγιστη χρονική περίοδος, στη διάρκεια της οποίας μπορούν να παρασχεθούν οι παροχές σε είδος (Άρθρο 23) Σε περίπτωση επιδείνωσης της κατάστασης της υγείας του δικαιούχου που οφείλεται στο εργατικό ατύχημα, ενώ διαμένει προσωρινά ή έχει μεταφέρει τη διαμονή του στο έδαφος του άλλου Μέρους δικαιούται τις παροχές που προβλέπει η νομοθεσία του τόπου προσωρινής διαμονής ή νέας διαμονής (Άρθρο 24). Όταν ένα πρόσωπο που έχει προσβληθεί από ασθένεια που θεωρείται επαγγελματική έχει ασκήσει δραστηριότητα ικανή να προκαλέσει την ασθένεια αυτή και στα δύο μέρη, τότε το πρόσωπο αυτό, τα βαρύνοντα αυτό πρόσωπα ή οι δικαιοδόχοι του, προβάλλουν απαίτηση στο αρμόδιο ίδρυμα που το πρόσωπο πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη περίοδο της απασχόλησης που είναι ικανή να προκαλέσει την επαγγελματική ασθένεια (Άρθρο 25, παρ. 1). Εάν η διάρκεια των περιόδων απασχόλησης είναι ίδια και στα δύο μέρη, τότε ή αξίωση προβάλλεται στο αρμόδιο ίδρυμα του Μέρους που τελευταία ασκήθηκε η απασχόληση αυτή (Άρθρο 25, παρ. 2). Επισημαίνουμε ότι στο εδάφιο α της παρ. 1 του Άρθρου 25 ορίζεται ότι, αν προϋπόθεση για χορήγηση επαγγελματικής ασθένειας είναι η διαπίστωση ιατρικά για πρώτη φορά στο Μέρος, στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση, η προϋπόθεση αυτή πληρούται, όταν η ασθένεια αυτή διαπιστώνεται για πρώτη φορά στο έδαφος του άλλου Μέρους. Στα εδάφια β και γ ορίζεται ότι για την πλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων της επαγγελματικής ασθένειας, (όπως καθορίζονται στον Κανονισμό Ασθενείας ΙΚΑ ΕΤΑΜ, Άρθρο 40), λαμβάνεται υπόψη και ο χρόνος απασχόλησης στο Κεμπέκ σε ιδίας φύσης εργασία. Οι παροχές σε χρήμα και είδος είναι καταβλητέες απευθείας στους δικαιούχους από το αρμόδιο ίδρυμα που εξέτασε την αξίωση (Άρθρο 25, παρ. 3). Διευκρινίζουμε ότι οι παροχές σε είδος παρέχονται, σε περίπτωση που ο δικαιούχος παραμένει προσωρινά ή κατοικεί στο έδαφος του άλλου Μέρους, από το ίδρυμα του Μέρους αυτού. 5

15 Σε περίπτωση επιδείνωσης της επαγγελματικής ασθένειας (Άρθρο 26), για την οποία χορηγήθηκαν παροχές σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Μέρους, ενώ ο δικαιούχος διαμένει στο έδαφος του άλλου Μέρους, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις: α) Εάν το πρόσωπο δεν έχει ασκήσει στο έδαφος της νέας του διαμονής επάγγελμα ικανό να επιδεινώσει την επαγγελματική του ασθένεια, ο οργανισμός του πρώτου Μέρους φέρει το βάρος της επιδείνωσης της ασθένειας σύμφωνα με τη δική του νομοθεσία. β) Εάν το πρόσωπο έχει ασκήσει στο έδαφος της νέας του διαμονής επάγγελμα ικανό να επιδεινώσει αυτήν την επαγγελματική ασθένεια, τότε το βάρος της επιδότησης της ασθένειας φέρει το Μέρος της νέας του διαμονής, σύμφωνα με τη δική του νομοθεσία. γ) Εάν το πρόσωπο έχει ασκήσει εργασία ικανή να προκαλέσει επιδείνωση της επαγγελματικής ασθένειας σύμφωνα με τη νομοθεσία και των δύο μερών, το βάρος της οφειλόμενης στον ενδιαφερόμενο παροχής, φέρει το αρμόδιο ίδρυμα του Μέρους, στο οποίο το πρόσωπο πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη περίοδο της απασχόλησής του. Εφόσον, σύμφωνα με τη νομοθεσία του ενός Μέρους, το ύψος μιας παροχής σε χρήμα εξαρτάται από τον αριθμό των μελών της οικογένειας του ενδιαφερομένου, που κατοικούν στο Μέρος αυτό, τότε τα μέλη λαμβάνονται υπόψη κα από το άλλο Μέρος σαν να κατοικούν στο έδαφός του. Στο άρθρο αυτό ορίζεται και ο τρόπος υπολογισμού σε χρήμα (Άρθρο 27). Παροχές ασθενείας και νοσοκομειακή περίθαλψη (Έντυπα: QUE/GR & GR /QUE 5 «Βεβαίωση αναφορικά με τις παροχές σε είδος ασθενείας και νοσοκομειακής περίθαλψης Μεταφορά του τόπου διαμονής ή μόνιμης κατοικίας» & Έντυπα: GR/QUE 4 «Αίτηση βεβαίωσης των περιόδων έκθεσης σε κίνδυνο της επαγγελματικής ασθένειας» Γίνεται συνυπολογισμός περιόδων ασφάλισης στο μέτρο που απαιτείται, και όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία του Μέρους, για θεμελίωση, διατήρηση ή ανάκτηση δικαιώματος σε παροχές ασθενείας με περιόδους ασφάλισης που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τη νομοθεσία του άλλου μέρους και εφόσον δε συμπίπτουν χρονικά (Άρθρο 28). Τα πρόσωπα που καλύπτονται είναι: Κάθε πρόσωπο που πριν την άφιξή του στην Ελλάδα θεωρούνταν σύμφωνα με τη νομοθεσία του Κεμπέκ ως υπαγόμενο στην ασφάλιση ασθενείας, σύμφωνα με τη νομοθεσία του Κεμπέκ, καθώς και κάθε πρόσωπο που δικαιούνταν παροχές ασθενείας, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία καθώς και τα πρόσωπα που έχουν παράγωγο δικαίωμα ως μέλη οικογένειας (Άρθρο 29). Επισημαίνουμε ότι σε περιπτώσεις μεταφοράς του τόπου προσωρινής ή μόνιμης διαμονής με σκοπό την εργασία, υπάρχει δικαίωμα για ασφάλεια ασθενείας, σύμφωνα με τη νομοθεσία του νέου τόπου τόσο για τον ασφαλισμένο όσο και για τα βαρύνοντα αυτό πρόσωπα (Άρθρο 30). Ορίζεται επίσης ότι σε περίπτωση διαμονής είτε για εργασία είτε για σπουδές, παρέχονται για λογαριασμό του αρμόδιου ιδρύματος παροχές σε είδος από το ίδρυμα του τόπου προσωρινής διαμονής και όπως ορίζει η νομοθεσία του. Στην περίπτωση διαμονής για εργασία, ή κάλυψη επεκτείνεται και στα βαρύνοντα τον εργαζόμενο πρόσωπα που τον συνοδεύουν. Στην ίδια περίπτωση προβλέπεται και η χορήγηση παροχών σε χρήμα που καταβάλλεται από το αρμόδιο ίδρυμα, σύμφωνα με τη νομοθεσία του εφαρμόζει (Άρθρα 31 & 32). 6

16 Οι προαναφερόμενα χορηγούμενες παροχές βαρύνουν το αρμόδιο ίδρυμα του άλλου Μέρους (Άρθρο 33). Διάφορες διατάξεις Ορίζεται ότι οι τρόποι εφαρμογής της Συμφωνίας καθορίζονται στο Διοικητικό Κανονισμό (Τίτλος IV Άρθρο 34) Ορίζεται η διαδικασία υποβολής της αίτησης, ο τρόπος καταβολής των παροχών καθώς και η προθεσμία υποβολής της αίτησης ή της προσφυγής. Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης ή της προσφυγής στην αρχή ή στο ίδρυμα ενός Μέρους, θεωρείται ως ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης ή της προσφυγής και στο άλλο Μέρος (Άρθρα 35-37). Προβλέπεται η εκτέλεση ιατρικών εξετάσεων από το ένα Μέρος μετά από απαίτηση του αρμόδιου ιδρύματος του άλλου Μέρους (Άρθρο 38) και τα έξοδα βαρύνουν το Μέρος που αιτείται (Άρθρο 15, παρ. 3 του Διοικητικού Κανονισμού), (Έντυπο: QUE/GR & GR /QUE 7 «Ατομική καταγραφή εξόδων». Προβλέπεται η απαλλαγή από έξοδα και θεωρήσεις εγγράφων κατά τη διοικητική συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων οργανισμών των δύο Μερών (Άρθρα 39 & 41). Προβλέπεται ρητά η προστασία των Προσωπικών δεδομένων (Άρθρο 40). Η απόδοση μεταξύ των οργανισμών για τον οφειλόμενο κόστος παροχών καθορίζεται στο Διοικητικό Κανονισμό (Άρθρο 42). Η επικύρωση των αρμόδιων οργάνων γίνεται στη γαλλική ή ελληνική γλώσσα (Άρθρο 43). Η επίλυση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία η εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, εφόσον δεν μπορεί να ρυθμιστεί με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, υποβάλλεται σε Δικαστήριο διαιτησίας. Μεταβατικές τελικές διατάξεις Θεσπίζονται μεταβατικές διατάξεις που εξασφαλίζουν επανεξέταση των συνταξιοδοτικών περιπτώσεων που έχουν ήδη κριθεί είτε έπειτα από σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου είτε αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Σε περίπτωση που η αίτηση για ανακαθορισμό υποβληθεί εντός 24 μηνών από την ισχύ της Συμφωνίας, δηλαδή μέχρι , η σχετική απόφαση του ανακαθορισμού θα ισχύει από την ημερομηνία ισχύος της Συμφωνίας ( ) διαφορετικά από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης. Διοικητικός κανονισμός Ο Διοικητικός Κανονισμός καθορίζει τους τρόπους εφαρμογής της Συμφωνίας. Παρατίθενται ακολούθως τα νέα έντυπα της Αναθεωρημένης Συμφωνίας αναφορικά με τα σχετικά άρθρα της Συμφωνίας και του Διοικητικού Κανονισμού. Αντικαθίστανται όλα τα μέχρι τώρα χρησιμοποιούμενα έντυπα της Συμφωνίας, Τα έντυπα που θα χρησιμοποιούνται εφεξής είναι τα ακόλουθα: 7

17 ΛΙΣΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ GR/QUE 2 QUE/GR 2 QUE/GR 1 GR/QUE 1 QUE/GR 3 GR/QUE 3 QUE/GR 4 GR/QUE 4 GR/QUE 5 QUE/GR 5 GR/QUE 6 QUE/GR 6 QUE/GR 7 GR/QUE 7 QUE/GR 8 GR/ QUE 9 GR/ QUE 10 GR/ QUE 11 Έντυπο συνδέσμου - Formulaire de liaison GR/QUE Από Ελλάδα για Κεμπέκ Έντυπο συνδέσμου - Formulaire de liaison QUE/ GR Από Κεμπέκ για Ελλάδα Πιστοποιητικό υπαγωγής- Certificat d assujettissement Βεβαίωση αναφορικά με τις παροχές που αφορούν εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες Attestation concernant les prestations relatives aux αccidents du travail et aux maladies professionnelles Αίτηση βεβαίωσης των περιόδων έκθεσης στον κίνδυνο της επαγγελματικής ασθένειας Demande de confirmation des périodes d exposition au risque de maladie professionnelle Βεβαίωση αναφορικά με τις παροχές σε είδος ασθενείας και νοσοκομειακής περίθαλψης- Μεταφορά του τόπου διαμονής ή της μόνιμης κατοικίας από την Ελλάδα στο Κεμπέκ Attestation de prestations en nature maladie et hospitalisation Τransfert de lieu de séjour ou résidence de la Grèce au Québec Βεβαίωση αναφορικά με τις παροχές σε είδος ασθενείας και νοσοκομειακής περίθαλψης- Μεταφορά του τόπου διαμονής ή της μόνιμης κατοικίας από το κεμπέκ στην Ελλάδα Attestation concernant la totalisation des périodes d assurance au Québec Maladie et hospitalisation - Personne assurée se rendant du Québec en Grèce pour y travailler Βεβαίωση αναφορικά με τις παροχές σε είδος ασθενείας και νοσοκομειακής περίθαλψης- Διαμονή για σπουδές- Ασφαλισμένο άτομο που πηγαίνει από την Ελλάδα στο Κεμπέκ για σπουδές Attestation d admissibilité aux prestations en nature Maladie et hospitalisation Séjour pour études - Personne assurée se rendant de Grèce au Québec pour y étudier Βεβαίωση αναφορικά με τις παροχές σε είδος ασθενείας και νοσοκομειακής περίθαλψης- Διαμονή για σπουδές- Ασφαλισμένο άτομο που πηγαίνει από το Κεμπέκ στην Ελλάδα για σπουδές Attestation d admissibilité aux prestations en nature - Maladie et hospitalisation - Séjour pour études - Personne assurée se rendant du Québec en Grèce pour y étudier Ατομική καταγραφή εξόδων/relevé individuel de dépenses Βεβαίωση αναφορικά με μια αυτόνομη απασχόληση στην Ελλάδα και μία ταυτόχρονη μισθωτή απασχόληση στο Κεμπέκ Attestation concernant une activité autonome en Grèce et une activité salariée simultanée au Québec Αίτηση παροχών του κοινωνικού συστήματος συντάξεων του Κεμπέκ-Σύνταξη γήρατος Demande de prestations de la Régie des rentes du Québec Rente de retraite Αίτηση παροχών του κοινωνικού συστήματος συντάξεων του Κεμπέκ-Συντάξεις επιζώντος συζύγου, ορφανού και επιδόματος θανάτου Demande de prestations de la Régie des rentes du Québec Rente de conjoint survivant, rente d orphelin et prestation de décès Αίτηση παροχών του κοινωνικού συστήματος συντάξεων του Κεμπέκ-Συντάξεις αναπηρίας και τέκνου αναπήρου ατόμου Demande de prestations de la Régie des rentes du Québec. Rentes d invalidité et d enfant de personne invalide 8

18 Σημειώνουμε ότι η αναθεωρημένη Συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ Ελλάδας και Κεμπέκ είναι η μόνη από τις μέχρι σήμερα υπογραφείσες διμερείς συμφωνίες Κ.Α., η οποία προβλέπει κάτω από προϋποθέσεις κάλυψη ασθενείας και περίθαλψης. Επειδή είναι πιθανό να υπάρξουν προβλήματα κατά την εφαρμογή της, για κάθε θέμα που ανακύπτει, μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπηρεσία μας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης και Διοικητικής Μέριμνας 9

19 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ SÉCURITÉ SOCIALE ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΜΠΕΚ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΛΑΔΑ- ΚΕΜΠΕΚ 1 FORMULAIRE GR /QUE 1 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΠΑΓΩΓΗΣ CERTIFICAT D ASSUJETTISSEMENT A) Άτομο αυτοτελώς απασχολούμενο (Άρθρο 7 της Συμφωνίας) Personne travaillant à son propre compte (Αrticle 7 de l Entente) B) Άτομο αποσπασμένο (Παράγραφος 1, Άρθρο 8 της Συμφωνίας) Personne détachée (paragraphe 1 de l article 8 de l Entente) Γ) Άτομο που κατέχει κρατική θέση (Παράγραφος 1, Άρθρο 11 της Συμφωνίας) Personne occupant un emploi d État (paragraphe 1 de l article 11 de l Entente) Δ) Άτομο αποσπασμένο με παράταση άνω των 60 μηνών (Παράγραφος 2, Άρθρο 8 της Συμφωνίας Personne détachée prolongation au-delà de 60 mois (paragraphe 2 de l article 8 de l Entente) E) Ειδική εξαίρεση (Άρθρο 13 της Συμφωνίας) Dérogation exceptionnelle (article 13 de l Entente) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ/PERSONNE ASSURÉE Επώνυμο/Nom Όνομα/Prénom(s) Επώνυμο κατά τη γεν./nom a la naissance Ημερομηνία γέννησης (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ)/Date de naissance (JJ/MM/AAAA) : Φύλο/Sexe : Α/M Θ/F Διεύθυνση στον τόπο προέλευσης/adresse sur le territoire d origine Διεύθυνση στον προσωρινό τόπο εργασίας (αν είναι γνωστή)/adresse sur le territoire de travail temporaire (si connue) Αρ. Κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα/No d assurance en Grèce Αρ. Ασφάλισης ασθενείας στο Κεμπέκ/ No d assurance maladie du Québec Αρ. Κοιν. Ασφάλισης στον Καναδά/ No d assurance sociale du Canada 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ/ RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE SUR LE TERRITOIRE D ORIGINE 2.1 Όνομα ή εταιρική επωνυμία εργοδότη της αυτοτελούς απασχόλησης στο κράτος προέλευσης/nom ou raison sociale de l employeur ou siège de l activité autonome dans l État d affiliation (Précisez le type d activité autonome) Έδρα επιχείρησης/ La siege de l enterprise Αρ. Φορολογικού Μητρώου/ No d immatriculation fiscale Διεύθυνση/Adresse Αρ. τηλεφώνου/ N o d entreprise du Québec Αρ. Τηλεομοιοτυπίας(Fax)/ N o télécopieur Ηλεκτρονική Διεύθυνση/ Adresse courriel

20 2.2 Όνομα ή εταιρική επωνυμία του εργοδότη Nom ou raison sociale de l établissement d accueil sur le territoire de travail temporaire Διεύθυνση/Adresse 3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE SUR LE TERRITOIRE DE TRAVAIL TEMPORAIRE Το άτομο που αναφέρεται στο πλαίσιο 1 είναι άτομο που/la personne identifiée au cadre 1 est une personne qui 3.1 είναι μισθωτός στο κράτος προέλευσης υπαγωγής και είναι αποσπασμένος από τον εργοδότη του στον προσωρινό τόπο εργασίας για τη χρονική περίοδο από / / (ΗΗ/MM/ΕΕΕΕ) έως / / (ΗΗ/MM/ΕΕΕΕ) και ο οποίος est salariée dans l État d affiliation et est détachée par son employeur sur le territoire de travail temporaire pour la période du / / (JJ/MM/AAAA) au / / (JJ/MM/AAAA) στην εγκατάσταση που αναφέρεται στο τμήμα 2.2 και που αμείβεται κατά τη διάρκεια της παραμονής του από την επιχείρηση dans l établissement identifié à la section 2.2 et qui est αμείβεται κατά τη διάρκεια της παραμονής του από την επιχείρηση στην Ελλάδα ή στο Κεμπέκ. rémunérée lors de ce séjour par l entreprise de la Grèce ou du Québec. Ή 3.2 αυτοτελώς απασχολούμενος στο κράτος προέλευσης και έχει μια επαγγελματική απασχόληση στον προσωρινό τόπο εργασίας από / / (ΗΗ/MM/ΕΕΕΕ) έως / / (ΗΗ/MM/ΕΕΕΕ) travaille à son propre compte dans l État d affiliation et exerce une activité professionnelle sur le territoire de travail temporaire du / / (JJ/MM/AAAA) au / / (JJ/MM/AAAA) auprès de l établissement identifié à la section 2.2 (s il y a lieu). 4. ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΙ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ/RÉSERVÉ À L ORGANISME QUI DÉLIVRE LE CERTIFICAT Το άτομο που αναφέρεται στο πλαίσιο 1 εξακολουθεί να υπόκειται La personne identifiée au cadre 1 demeure assujettie από/du / / (ΗΗ/MM/ΕΕΕΕ) έως / /, (ΗΗ/MM/ΕΕΕΕ) : (JJ/MM/AAAA) (JJ/MM/AAAA) Ή/OU στην ελληνική νομοθεσία/à la législation grecque στη νομοθεσία του Κεμπέκ/à la législation québécoise (διευκρινίστε, αν είναι αυτοτελώς απασχολούμενο, βλ. 3.2)/(préciser, si travailleur autonome visé à 3.2), συμπεριλαμβανομένης της προστασίας ΕΑΕΑ 1/ incluant protection ATMP 1 εξαιρουμένης της προστασίας ΕΑΕΑ /excluant ATMP 1 ). Αρ. πρωτοκόλλου & Ημερομηνία/No de dossier : Αριθμός πρωτοκόλλου εγγράφου συγκατάθεσης του οργανισμού-συνδέσμου της χώρας υποδοχής στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο Δ) ή στο Ε): No de référence de l accord donné par l organisme de liaison de l État d accueil dans les cas visés en D) ou E) : Επωνυμία αρμόδιου φορέα κοινωνικής ασφάλισης /Dénomination de l organisme (JJ/MM/AAAA) Ημερομηνία/Date (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) Σφραγίδα/Signature Σφραγίδα/cachet **************************************************** 1 Εργατικά Ατυχήματα και Επαγγελματικές Ασθένειες /Accidents du travail et maladies professionnelles

ΘΕΜΑ: Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλειας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και Διοικητικός Κανονισμός Εφαρμογής της.

ΘΕΜΑ: Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλειας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και Διοικητικός Κανονισμός Εφαρμογής της. ΘΕΜΑ: Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλειας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Νέας Ζηλανδίας και Διοικητικός Κανονισμός Εφαρμογής της. Σας κοινοποιούμε με την παρούσα, το Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ισότητας των Φύλων

Κύκλος Ισότητας των Φύλων ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Ισότητας των Φύλων ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (άρθρο 3 παρ. 5 του ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις) ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 22/7/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε33/370. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Τα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Αθήνα 22/7/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε33/370. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Τα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ :ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ Α ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη κυκλοφορία. και διαμονή στην Ευρώπη. Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ

Ελεύθερη κυκλοφορία. και διαμονή στην Ευρώπη. Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην Ευρώπη Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης 1 Ο παρών οδηγός θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα τα δικαιώματά

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 22/6/2015. Αριθμ. Πρωτ. Α21/449/30

Αθήνα 22/6/2015. Αριθμ. Πρωτ. Α21/449/30 Αθήνα 22/6/2015 Αριθμ. Πρωτ. Α21/449/30 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦ/ΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Πληροφορίες : Μ. Προδρομίδου Αριθ. Τηλεφώνου : 210 52 15 261

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. N. 4024/11 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) : Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/08/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/08/2011 Α Α: 4ΑΜΩΛ-Ψ5Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/08/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Φ80000/οικ.9240/597 & ΚΟΙΚΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ : Β

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/1/2015 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ50/5 ΑΡ.:5

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/1/2015 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ50/5 ΑΡ.:5 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH: ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Π. Δάβου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΚ: 763 Β 30.4.2015 ΑΔΑ:7Ρ8ΩΗ-Δ4Ζ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι.ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ζωή κι εργασία στην Ευρώπη

Ζωή κι εργασία στην Ευρώπη Griechische Fassung Ζωή κι εργασία στην Ευρώπη > Το ευρωπαϊκό δίκαιο > Εργασία σε διάφορα κράτη μέλη > Συνταξιοδότηση Größe: 100 % (bei A5 > 71%) Εργασία δίχως σύνορα Τα σύνορα της Ευρώπης σμίγουν. Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ KEΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Σορβόλου 24, 116 36 Αθήνα Τηλ.: 210 9241993-6 Fax: 210 9241986 E-mail: admin@kethea.gr http://www.kethea.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ KEΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο 1 Δόσεις και απαλλαγές ρύθμισης 1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Αύξηση προσωρινής σύνταξης, Βελτίωση όρων συνταξιοδότησης αγροτών, Ρύθμιση τραπεζικών επιδοτούμενων δανείων πρώην ΟΕΚ, Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 180 22 Αυγούστου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4002 Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005)

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Νομοθεσίας. Άρθρο 1 Γενικό Εμπορικό Μητρώο Υπόχρεοι καταχώρησης Επιμελητηριακής 2. Στο Γ.Ε.Μ.Η. εγγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1088/17.4.2015. αποφασίζουμε:

ΠΟΛ.1088/17.4.2015. αποφασίζουμε: ΠΟΛ.1088/17.4.2015 Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2014, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και καταβολή του φόρου. Τύπος και περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΞΖ, 30 Ιουνίου 2015, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΞΖ, 30 Ιουνίου 2015, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΞΖ, 30 Ιουνίου 2015, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Μέτρα για την ανακούφιση

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προϋποθέσεις χορήγησης της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα βάσει του ν. 4093/2012

Θέµα: Προϋποθέσεις χορήγησης της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα βάσει του ν. 4093/2012 30 Απριλίου 2013 Αριθµ. Πρωτ.: 163203/17875/2013 Ειδ. Επιστήµονας: Π. Κοντογεωργοπούλου Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γενική ιεύθυνση Κοινωνικής Ασφάλισης Σταδίου 29 101 10 Αθήνα Θέµα: Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 115 15 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3863 Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυ θμί σεις στις εργασιακές σχέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 115 15 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3863 Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυ θμί σεις στις εργασιακές σχέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία Ανανέωση Νοέμβριος 2010 Διανέμεται Δωρεάν

Τελευταία Ανανέωση Νοέμβριος 2010 Διανέμεται Δωρεάν Διανέμεται Δωρεάν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος από τον Πρόεδρο της Γ.Σ.Ε.Ε. συν. Γιάννη Παναγόπουλο...9 Τι είναι το ΚΕ.Π.Ε.Α...10 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...12 Τι είναι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας...12 Αναγγελία σύμβασης...12

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα