Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοσοκομείο Υίου «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΘΖΕΛΟΤ 2 Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: ΒΑΛΑΝΙΓΑ Τηλ.: ΑΓΑ:ΒΙΔ ΥΑΟ Fax : ΙΑΚΗΡΤΞΗ Απιθµ. 1980/ ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ» ΜΔ ΚΩ ΙΚΟ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ CPV ( ) ςνολικού πποϋπολογιζµού διαγυνιζµού ,6 ζςµπεπιλαµβανοµένος ηος Φ.Π.Α. και ηµ/νία διενέπγειαρ (ώπα : π.µ.). ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΙ Ο ΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Πξφρεηξνο Μεηνδνηηθφο ηαγσληζµφο ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ Η ραµειφηεξε ηηµή ΥΡΟΝΟ ΙΔΝΔΡΓΔΙΑ Ηµεξνµελία: Ηµέξα: TETAΡΣΗ Ώξα: 10:00 Π.Μ. ΣΟΠΟ ΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙ ΩΝ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΑΠΑΝΗ ,6 ( ζπµπεξηιαµβαλνµέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.) ΚΩ ΙΚΟ CPV ( ) ΠΟΟΣΗΣΑ Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑ ΟΗ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑ ΟΗ Σµεµαηηθά αλάινγα µε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη ζε πεξίπησζε πνπ ηειεζθνξήζνπλ νη δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ δηελεξγνχληαη εληαία απφ άιινπο θνξείο θαη αθνξνχλ θαη ην λνζνθνµείν µαο, θάζε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία θαη ζχµβαζε ηνπ λνζνθνµείνπ µαο γηα ηηο ζπγθεθξηµέλεο πξνµήζεηεο παχνπλ λα ηζρχνπλ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΚΡΑΣΗΔΙ ΔΠΙ ΣΗ ΣΙΜΗ Οη ηηµέο ππφθεηληαη ζηηο ππέξ ηνπ εµνζίνπ θαη ηξίησλ λφµηµεο ΣΩΝ ΔΙ ΩΝ θξαηήζεηο θαζψο θαη ζηελ θξάηεζε ηνπ αξ.3 ηνπ Ν. 3580/2007. ΦΟΡΟ ΔΙΟ ΗΜΑΣΟ (ΑΡΘΡΟ 24 λ. 2198/94) Καηά ηελ πιεξσµή παξαθξαηείηαη θφξνο εηζνδήµαηνο ζχµθσλα µε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 Έσονηαρ ςπότη: 1. Σιρ διαηάξειρ όπυρ αςηέρ ιζσύοςν: 1.1.Σνπ Π..63/05 (Φ.Δ.Κ. 98/Α/05) «Κσδηθνπνίεζε ηεο λνµνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα» Σνπ Π..118/2007 «Καλνληζµφο Πξνµεζεηψλ εµνζίνπ», (Φ.Δ.Κ. 150/Α/2007). 1.3.Σνπ Ν.3580/2007 «Πξνµήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφµελσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α 134 / ) φπσο ηζρχεη ζήµεξα. 1.4.Σνπ Ν.2955/2001 «Πξνµήζεηεο Ννζνθνµείσλ θαη ινηπψλ µνλάδσλ πγείαο ησλ Π.E..Τ. θαη άιιεο 1

2 δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α 256 / ), φπσο ηζρχεη ζήµεξα. 1.5.Σνπ Ν..496/1974 «Πεξί Λνγηζηηθνχ ησλ Ννµηθψλ Πξνζψπσλ εµνζίνπ ηθαίνπ» (ΦΔΚ Α 204 / ) 1.6.Σνπ Ν.2198/1994 (Φ.Δ.Κ. 43/α/ ) άξζξν 24 «Αχμεζε απνδνρψλ εµνζίσλ ππαιιήισλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 1.7.Σνπ Ν.2362/95 (Φ.Δ.Κ. 247/Α/95) άξζξν 84 «Πεξί εµνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ απαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 1.8.Σνπ Ν.2286/95 (Φ.Δ.Κ. 19/Α/95) «Πξνµήζεηεο ηνπ εµνζίνπ Σνµέα θαη Ρπζµίζεηο ζπλαθψλ ζεµάησλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε µε ην Ν / 95 (Φ.Δ.Κ.145 /Α/95)«Τπαίζξην Δµπφξην θαη άιιεο ηαηάμεηο». 1.9.Σελ Κ.Τ.Α. Τ8/νηθ.3607/892/2001/ΦΔΚ Β1060/ , φπσο ηξνπνπνηήζεθε µε ην Τ8δ/Γ.Π.νηθ / (ΦΔΚ Β2197/ ) «πεξί ελεξγψλ εµθπηεχζηµσλ ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ» θαη µε ηελ Τ8δ/Γ.Π.νηθ / (ΦΔΚ Β2197/ ) Δλαξµφληζε ηεο εζληθήο λνµνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 93/42/ ηεο ΔΟΚ πεξί ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ 1.10.Σνπ Ν.2690/99 θπξψζεηο ηνπ θψδηθα δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο Σνπ Ν.3329/2005 «Δζληθφ χζηεµα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ.Α 81/ ), φπσο ηζρχεη ζήµεξα Σν Νφµν 3867/2010 άξζξν 27 παξ.11 «Δπνπηεία ηδησηηθήο αζθάιηζεο, ζχζηαζε εγγπεηηθνχ θεθαιαίνπ ηδησηηθήο αζθάιηζεο δσήο, νξγαληζµνί αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο αξµνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνµηθψλ» Σνπ Π..166/2003 (Φ.Δ.Κ. 138/Α/2003 ) «Πξνζαξµνγή ηεο Διιεληθήο Ννµνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2000/35/ γηα ηελ θαηαπνιέµεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσµψλ ζηηο Δµπνξηθέο πλαιιαγέο» Σνπ Ν. 2513/1997 «Κχξσζε ηεο ζπµθσλίαο πεξί εµνζίσλ ζπµβάζεσλ Πξνµεζεηψλ» (ΦΔΚ Α 139/ ) 1.15.Σα µε αξ.πξση.: Τ6α/Γ.Π.28844/ & Τ6α/Γ.Π ζρ.34260,33491/ έγγξαθα ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ζρεηηθά µε θξαηήζεηο επί ζπµβάζεσλ πξνµεζεηψλ Σελ Αξίζ.:3567/ Κ.Τ.Α (ΦΔΚ 1585/Β/ ) πεξί «Έγθξηζε Πξνγξάµµαηνο Πξνµεζεηψλ, Τπεξεζηψλ θαη θαξµάθσλ ησλ Μνλάδσλ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, έηνπο 2012, µε ρξεµαηνδφηεζε απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζµφ, ην Πξφγξαµµα εµνζίσλ Δπελδχζεσλ, ηηο ινηπέο πεγέο» Σελ Αξίζ.:3567/ Κ.Τ.Α (ΦΔΚ 2309/Β/ ) πεξί «Έγθξηζε Πξνγξάµµαηνο Πξνµεζεηψλ, Τπεξεζηψλ θαη θαξµάθσλ ησλ Μνλάδσλ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, έηνπο 2012, µε ρξεµαηνδφηεζε απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζµφ, ην Πξφγξαµµα εµνζίσλ Δπελδχζεσλ, ηηο ινηπέο πεγέο» Σελ αξηζµ ΤΑ (ΦΔΚ 2309/ ) Πεξί «Οξηζµφο θνξέσλ δηελέξγεηαο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ΠΠΤΤ 2012 Πηζηψζεηο 2012 θαη 2013 θαη εμνπζηνδφηεζε γηα ηελ ζπγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ δηαγσληζµψλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε µε ηελ αξηζµ. 8238/ (ΦΔΚ 343/η.Β/ ) ΤΑ» 1.19.Σελ αξ.πξση.:6881/ απφθαζε ηεο Δ.Π.Τ ζρεηηθά µε «Οδεγίεο εθηέιεζεο θαη εθαξµνγήο Πξνγξάµµαηνο Πξνµεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ Τγείαο (Π.Π.Τ.Τ.) έηνπο 2012, 2012 θ Σελ κε αξηζ.28/ απφθαζε ηεο ΔΠΤ πνπ αθνξά ηξνπνπνίεζε ηνπ ΠΠΤΤ Σελ 20/ απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ Υίνπ γηα έγθξηζε πξνθήξπμεο δηαγσληζκψλ πξνκήζεηαο πιηθψλ θαη ππεξεζηψλ ΠΠΤΤ Σελ κε αξηζ. 461/ Απφθαζε Γηνηθεηή γηα έγθξηζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ Σελ απφ αλάξηεζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ αζθψλ ζπιινγήο αίκαηνο γηα δηαβνχιεπζε ζην site ηνπ Ννζνθνκείνπ Υίνπ. 1.24Σν 1569/ Πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο ΔΠΤ κε ζέκα:έγθξηζε ηεξεζείζεο δηαδηθαζίαο επί ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ θνξέσλ πγείαο ΠΠΤΤ

3 ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ Πξφρεηξν Μεηνδνηηθφ ηαγσληζµφ, µε γξαπηέο ζθξαγηζµέλεο πξνζθνξέο γηα Πξνµήζεηα «ΑΚΩΝ ΤΛΛΟΓΗ ΑΙΜΑΣΟ», φπσο αθξηβψο αλαθέξεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α, µε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ραµειφηεξε ηηµή. ΑΡΘΡΟ 1 Ο -ΣΟΠΟ ΥΡΟΝΟ ΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΣΟΠΟ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΓΔΤΣΔΡΑ ΓΔΝΙΚΟ ΣΔΣΑΡΣΗ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΩΡΑ: 14:00 ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΩΡΑ: 10:00 Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη µεηά ηελ παξαπάλσ εµεξνµελία θαη ψξα, είλαη εθπξφζεζµεο θαη επηζηξέθνληαη απφ ηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζµφ. ηθαίσµα ζπµµεηνρήο ζην δηαγσληζµφ έρνπλ θπζηθά ή λνµηθά πξφζσπα ή ελψζεηο/θνηλνπξαμίεο απηψλ ή ζπλεηαηξηζµνί πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο. ΑΡΘΡΟ 2 Ο -ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ Ο πξνυπνινγηζµφο ηεο πξνµήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ,6 ζπµπεξηιαµβαλνµέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟ 3 Ο -ΙΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ Ο δηαγσληζµφο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξννίµην ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. ΑΡΘΡΟ 4 Ο- ΔΝΣΑΔΙ Δλζηάζεηο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη µε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζχµθσλα µε ην Π. 118/2007 ΑΡΘΡΟ 5. ΣΡΟΠΟ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΧΝ Οι ενδιαθεπόμενοι μποπούν να ενημεπώνονηαι για ηην αναλςηική διακήπςξη από ηην διαύγεια καθώρ και από ηο site ηος Νοζοκομείος:www.xioshosp.gr ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ επηιέμεη ην σο άλσ ειεθηξνληθφ µέζν γηα ηελ ελεµέξσζή ηνπ θαη θαη επέθηαζε ηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληφο ηνπ, µε δηθή ηνπ επζχλε, µπνξεί λα ελεµεξψλεη µε ηα ζηνηρεία ηνπ (π.ρ. Δπσλπµία, ηεχζπλζε, αξηζµ. Σειεθψλνπ, αξηζµ. Μερ. Σειενµνηνηππίαο, account.θ.η.ι.) ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ώζηε να καηαζηεί δςναηή η ενηµέπυζή ηος ζε πεπίπηυζη ηςσόν διεςκπινιζηικών επυηηµάηυν. Δηδηθφηεξα ζε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξφµελνπο ζπµπιεξσµαηηθέο πιεξνθνξίεο, 3

4 ζρεηηθέο µε φξνπο ηεο δηαθήξπμεο µέρξη θαη νθηψ (8) εµέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζµίαο άζθεζεο ηεο έλζηαζεο ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 2 πεξ. α ηνπ Π 118, απηέο παξέρνληαη ην αξγφηεξν ηξεηο (3) εµέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο σο άλσ πξνζεζµίαο. ε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ δεηνχληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφµελνπο νη σο άλσ ζπµπιεξσµαηηθέο πιεξνθνξίεο, απηέο δίλνληαη ην αξγφηεξν εληφο έμη (6) εµεξψλ πξηλ απφ ηελ εµεξνµελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ρσξίο ν πξνζθέξσλ λα έρεη δηθαίσµα έλζηαζεο δπλάµεη ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 2 πεξ. α ηνπ Π..118/2007. Καλέλαο ππνςήθηνο δελ µπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ µέξνπο ηνπ Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ΑΡΘΡΟ 6 Ο -ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Οη Πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζµεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα εθαηφλ είθνζη µέξεο (120) (άξζξν 13, παξ. 1, Π 118/07) εµεξνινγηαθέο εµέξεο, πξνζεζµία πνπ αξρίδεη απφ ηελ επφµελε ηεο ιήμεο ηεο πξνζεζµίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο µηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξφµελνπ ρξφλνπ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Η ηζρχο ηεο πξνζθνξάο δχλαηαη λα παξαηαζεί (άξζξν 13, παξ. 3, Π 118/07), εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεµα ίζν µε ην πξνβιεπφµελν απφ ηε δηαθήξπμε. Αλαθνίλσζε επηινγήο Πξνµεζεπηή µπνξεί λα γίλεη θαη µεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, δεζµεχεη φµσο ην δηαγσληδφµελν, µφλν εθφζνλ απηφο ην απνδερζεί. ΑΡΘΡΟ 7 Ο -ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΠΡΟΦΟΡΔ Δλαιιαθηηθέο Πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Δάλ ππνβιεζνχλ ηπρφλ ελαιιαθηηθέο Πξνζθνξέο, δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε. Ο ππνςήθηνο πξνµεζεπηήο, ν νπνίνο ζα ππνβάιιεη ηέηνηαο θχζεο πξνηάζεηο, δελ δηθαηνχηαη ζε θαµία πεξίπησζε λα δηαµαξηπξεζεί ή λα επηθαιεζηεί ιφγνπο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφξξηςεο ησλ πξνηάζεσλ απηψλ. ΑΡΘΡΟ 8 Ο -ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφµελνπο ζχµθσλα µε ηα αλαθεξφµελα ζην Π.. 118/07, ζηελ ειιεληθή γιψζζα µέζα ζε ζθξαγηζµέλν θάθειν, ζε δπν αληίγξαθα. ε έλα απφ ηα αληίγξαθα πνπ νξίδεηαη σο πξσηφηππν θαη ζε θάζε ζειίδα ηνπ, πξέπεη λα αλαγξάθεηαη επθξηλψο ε ιέμε ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ λα µνλνγξάθεηαη απφ ηνλ ππνςήθην Πξνµεζεπηή θαη λα θέξεη ζπλερή αξίζµεζε. Σν πεξηερφµελν ηνπ πξσηνηχπνπ είλαη επηθξαηέζηεξν απφ θάζε αληίγξαθν ηεο πξνζθνξάο. 2. ην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 2.1. Η ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξµφδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζµφ (ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ») 2.3. Ο αξηζµφο ηεο δηαθήξπμεο θαη ην αληηθείµελν ηνπ δηαγσληζµνχ, 2.4. Η εµεξνµελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνχ Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα Δθφζνλ ν θάθεινο απνζηαιεί ζηελ Τπεξεζία ηελέξγεηαο µε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ζα πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε «Να µελ αλνηρζεί απφ ηελ ηαρπδξνµηθή ππεξεζία ή ηε γξαµµαηεία». Δθφζνλ ν θάθεινο απνζηαιεί ζηελ Τπεξεζία ηελέξγεηαο µε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ζα πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε «Να µην ανοισθεί από ηην ηασςδποµική ςπηπεζία ή ηη γπαµµαηεία». ΑΡΘΡΟ 9 Ο -Ο ΔΝΙΑΙΟ ΦΑΚΔΛΟ ΚΑΘΔ ΠΡΟΦΟΡΑ ΘΑ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ : Σνπο ηξεηο παξαθάησ αλεμάξηεηνπο θαη ζθξαγηζµέλνπο θαθέινπο : Α. Φάκελο µε ηην ένδειξη «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» πνπ ζα πεξηιαµβάλεη (πξσηφηππν θαη αληίγξαθν): 1. Τπεύθςνη δήλυζη ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986/Α 75) επηθπξσµέλε απφ δεµφζηα αξρή, ζηελ νπνία: Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζµνχ. Να αλαθέξνπλ φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη επίζεο δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε 4

5 πηψρεπζε. Όηη είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήµεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. Όηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920. Όηη δελ ηεινχλ ζε απνθιεηζµφ µε βάζε αµεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνµίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαηά ηα άξζξα 18, 34, 39 ηνπ Π..118/2007 θαηά ηελ εµεξνµελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνχ. Όηη απνδέρνληαη φινπο ηνπο φξνπο ηεο ηαθήξπμεο πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο θαη ζα εθπιεξψζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ζχµθσλα µε ηελ παξνχζα δ/με, ηελ πξνζθνξά θαη ηελ ζχµβαζε. Να αλαιαµβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφµηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηνπλ ηα φζα αλαθέξζεθαλ ζηελ πξναλαθεξφµελε ππεχζπλε δήισζε 3. Τπεύθςνη δήλυζη ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 µε ηελ νπνία ζα δειψλεηαη ε επσλπµία ηεο εηαηξείαο, ε λνµηθή ηεο µνξθή θαη ε έδξα ηεο θαη ε απνδνρή ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο, επηθπξσµέλε απφ δεµφζηα αξρή. ΠΡΟΟΥΗ : Η ηµεποµηνία ςπογπαθήρ και θεώπηζηρ ηος γνηζίος ηηρ ςπογπαθήρ ηηρ ςπεύθςνηρ δήλυζηρ θα ππέπει να ζςµπίπηει ςποσπευηικά µε ηην ηµεποµηνία ςποβολήρ ηηρ πποζθοπάρ. ε πεπίπηυζη ςποβολήρ ηηρ πποζθοπάρ µε ηασςδποµική ςπηπεζία (ΔΛΣΑ ή Σασςµεηαθοπέρ), η ηµεποµηνία ςπογπαθήρ και θεώπηζηρ ηος γνηζίος ηηρ ςπογπαθήρ ηηρ ςπεςθύνος δηλώζευρ θα ππέπει να ζςµπίπηει µε ηην ηµεποµηνία καηάθεζηρ ηηρ πποζθοπάρ ζηην ηασςδποµική ςπηπεζία (απηνλφεην είλαη φηη γηα ηελ εµπξφζεζµε ππνβνιή ηεο, ε πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηέιζεη ζηελ αξµφδηα ππεξεζία ζχµθσλα µε ηα νξηδφµελα ζην άξζξν 1 ηεο παξνχζαο). Β. Φάκελο µε ηην ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» πνπ ζα πεξηιαµβάλεη (πξσηφηππν θαη αληίγξαθν). Οη πξνζθνξέο λα πεξηγξάθνπλ αλαιπηηθά ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνζθεξφµελσλ εηδψλ. Οι ηιµέρ για ηα πποζθεπόµενα είδη (όπος ςπάπσοςν), θα είναι καηώηεπερ ή ίζερ ηος παπαηηπηηηπίος ηιµών πος ηηπείηαι από ηην Δπιηποπή Πποµηθειών (www.epromy.gr) και θα αναγπάθεηαι και ο ανηίζηοισορ κυδικόρ. Σιµέρ ανώηεπερ ηος Παπαηηπηηηπίος Σιµών θα αποππίπηονηαι υρ απαπάδεκηερ. ΟΠΩ ΣΗΡΗΘΔΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ Η ΦΟΡΜΑ ΣΟΤ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΙ ΑΤΣΗΡΑ Η ΑΡΙΘΜΗΗ ΣΩΝ ΔΙ ΩΝ ΟΠΩ ΔΙΝΑΙ ΣΗΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Α ΠΡΟΦΟΡΑ Δ ΜΟΡΦΗ EXCEL Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΤΝΟΛΟ ΑΞΙΑ ΤΝΟΛΙΚΗ ΚΧΓ. ΕΙΔΟΤ ΕΙΔΟΤ ΜΟΝΑΔΟ ΠΡΟ ΦΠΑ ΑΞΙΑ ΜΕ ΠΑΡΑ ΦΠΑ ΦΠΑ Σ/ΡΙΟΤ Σα έμνδα ειέγρνπ θαη ηα δείγµαηα βαξχλνπλ ηνλ πξνµεζεπηή 5

6 Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΜΗ ΣΗΡΗΗ ΣΗ ΑΡΙΘΜΗΗ ΣΩΝ ΔΙ ΩΝ ΣΗ ΙΑΚΗΡΤΞΗ Η ΠΡΟΦΟΡΑ ΘΑ ΘΔΩΡΗΘΔΙ ΜΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΙΜΗ Ω ΔΚ ΣΟΤΣΟΤ ΑΠΟΡΡΙΠΣΔΑ. Φάκελο µε ηην ένδειξη «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» ν νπνίνο πεξηιαµβάλεη ηα ηερληθά ζηνηρεία ζχµθσλα µε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ αλσηέξσ έξγνπ πνπ αλαθέξεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α θαη ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην µέξνο ηεο παξνχζεο. Η θαηάζεζε δεηγµάησλ απφ ηνπο πξνζθέξνληεο, είλαη ππνρξεσηηθή θαη ε µε πξνζθφµηζή ηνπο, απνηειεί ιφγν απφξξηςεο. Οι πποζθοπέρ γίνονηαι δεκηέρ είηε για ηο ζύνολο ηυν πποκηπςζζόµενυν ειδών είηε για µέπορ αςηών αλλά για ηο ζύνολο ηηρ ποζόηηηάρ ηοςρ. 4. Όια ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζµνχ θαη φια ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία ηνπ Φαθέινπ πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα είλαη ζπληαγµέλα ή επίζεµα µεηαθξαζµέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Σα ζπλεµµέλα ζηελ ηερληθή πξνζθνξά έληππα, ζρέδηα θαη ινηπά ηερληθά ζηνηρεία, ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζηελ Διιεληθή γιψζζα, λα είλαη επηθαηξνπνηεµέλα θαη αθξηβή αληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ επηθπξσµέλα απφ αξµφδηα αξρή. Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ θαη ζε ειεθηξνληθή µνξθή (δηζθέηα, CD ή USB) ζε πξφγξαµµα WORD ή EXCEL. 5. Ο ππνςήθηνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνµίζεη φια ηα δεηνχµελα ζηνηρεία, ζχµθσλα µε ηηο θαηά πεξίπησζε νδεγίεο. Παξαπνµπέο ζε έγγξαθα επηηξέπνληαη εθφζνλ απηά πξνζαξηψληαη ζηελ πξνζθνξά θαη εθφζνλ δίλεηαη ν ζπγθεθξηµέλνο αξηζµφο παξαγξάθνπ θαη ζειίδαο. 6. Δπηζεµαίλεηαη φηη ν ππνςήθηνο ζα δειψλεη αλαιπηηθά ηε ζπµµφξθσζε ή απφθιηζε ησλ πξνζθεξνµέλσλ εηδψλ θαη ππεξεζηψλ ζε ζρέζε µε ηηο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο ηεο ηαθήξπμεο. 7. Γηα ηελ εχθνιε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ πξέπεη λα ηεξεζεί ζηε ζχληαμή ηνπο, ε ηάμε θαη ε ζεηξά ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο. Οη απαληήζεηο ζε φια ηα εξσηήµαηα ηεο δηαθήξπμεο πξέπεη λα είλαη ζαθείο. Παξαπνµπέο ζε ηερληθά έληππα ή εθδφζεηο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ νίθσλ επηηξέπνληαη µφλνλ εθφζνλ πξνζαξηψληαη ζηελ πξνζθνξά θαη δίλεηαη ν ζπγθεθξηµέλνο αξηζµφο παξαγξάθνπ θαη ζειίδαο. Πξνζθνξά ε νπνία, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο, πεξηιαµβάλεη γεληθέο θαη αζαθείο απαληήζεηο ζα απνθιείεηαη απφ ηε ζπλέρεηα ηεο αμηνιφγεζεο. 6

7 8. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 9. ηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη απφ ηνπο ππνςεθίνπο νπνηεδήπνηε µεηά ηελ ιήμε ρξφλνπ θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. ηεπθξηλίζεηο δίδνληαη µφλνλ επί λνµίµσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη φηαλ απηέο δεηνχληαη απφ ζπιινγηθφ φξγαλν, είηε ελψπηφλ ηνπ είηε χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο µεηά απφ ζρεηηθή γλσµνδφηεζε ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. εµεηψλεηαη φηη, απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ δίδνληαη ζχµθσλα µε ηα παξαπάλσ, ιαµβάλνληαη ππφςε µφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεµεία πνπ δεηήζεθαλ. 10. Ο πξνζθέξσλ, εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη, εµπξνζέζµσο, έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζµνχ, ή έρεη απνξξηθζεί ε αλσηέξσ έλζηαζε, ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη δελ δχλαηαη, µε ηελ πξνζθνξά ηνπ ή µε νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, λα απνθξνχζεη, επζέσο ή εµµέζσο, ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. ΑΡΘΡΟ 10 Ο -ΣΙΜΔ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΝΟΜΙΜΑ 1. Οη ηηµέο ησλ πξνζθνξψλ γηα ηηο πξνζθεξφµελεο ππεξεζίεο θαζψο θαη νπνηαζδήπνηε µνξθήο εμνπιηζµφ ζα εθθξάδνληαη ζε Δπξψ. Πξνζθνξέο πνπ δελ δίλνπλ ηηο ηηµέο ζε ΔΤΡΩ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε ΔΤΡΩ πξνο μέλν λφµηζµα ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 2. ηηο ηηµέο ζα πεξηιαµβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε λφµηµε επηβάξπλζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, εθηφο απφ ηνλ ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ ζα δίδεηαη ζε μερσξηζηή ζηήιε, ζε πεξίπησζε δε πνπ αλαθέξεηαη εζθαιµέλνο ΦΠΑ απηφο ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ ππεξεζία. 3. Η αλαγξαθή ηεο ηηµήο ζε ΔΤΡΩ, µπνξεί λα γίλεηαη µε δχν ή θαη πεξηζζφηεξα δεθαδηθά ςεθία (άλεπ νξίνπ), εθφζνλ ρξεζηµνπνηείηαη ζε ελδηάµεζνπο ππνινγηζµνχο. Σν γεληθφ ζχλνιν ζηξνγγπινπνηείηαη ζε δπν δεθαδηθά ςεθία, πξνο ηα άλσ εάλ ην ηξίην δεθαδηθφ ςεθίν είλαη ίζν ή µεγαιχηεξν ηνπ πέληε θαη πξνο ηα θάησ εάλ είλαη µηθξφηεξν ηνπ πέληε. 4. Απφ ηελ Οηθνλνµηθή Πξνζθνξά πξέπεη λα πξνθχπηεη ζαθψο ε ηηµή µνλάδαο γηα θάζε είδνο θαη θάζε ηχπν πξνζθεξφµελεο ππεξεζίαο. Τπεξεζία ή πξντφλ ην νπνίν αμηνινγήζεθε θαηά ηελ Σερληθή Πξνζθνξά θαη δελ αλαθέξεηαη ζηελ Οηθνλνµηθή Πξνζθνξά ή αλαθέξεηαη ρσξίο ηηµή, ζεσξείηαη φηη πξνζθέξεηαη µε µεδεληθή αμία. 5. ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο Πξνµεζεπηήο θάλεη έθπησζε, νη ηηµέο πνπ ζα αλαθέξνληαη ζηνπο Πίλαθεο Οηθνλνµηθήο Πξνζθνξάο γηα θάζε ππεξεζία ή πξντφλ ζα είλαη νη ηειηθέο ηηµέο µεηά ηελ έθπησζε. Δπίζεο δελ επηηξέπνληαη ζηελ Οηθνλνµηθή Πξνζθνξά ζπλνιηθέο εθπηψζεηο ζε επί επηµέξνπο αζξνίζµαηα ή επί ηνπ ζπλνιηθνχ ηηµήµαηνο ηεο Πξνζθνξάο. 6. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη µε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφµελε ηηµή ή δελ δίδεηαη εληαία ηηµή γηα νιφθιεξε ηελ πξνζθεξφµελε πνζφηεηα είδνπο, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 7. Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξµνγήο ηεο ηηµήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 8. Η ηηµή ηεο πξνζθνξάο δελ ππφθεηληαη ζε µεηαβνιή θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο. ε πεξίπησζε πνπ δεηεζεί παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, νη δηαγσληδφµελνη δελ δηθαηνχληαη, θαηά ηελ γλσζηνπνίεζε ηεο ζπγθαηάζεζήο ηνπο, λα ππνβάιινπλ λέν πίλαθα µε ηελ ηηµή πξνζθνξάο. 9. Δάλ ζην δηαγσληζµφ νη πξνζθεξφµελεο ηηµέο είλαη αζπλήζηζηα ραµειέο ζα εμεηάδνληαη ιεπηνµεξψο νη πξνζθνξέο πξηλ ηελ έθδνζε απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζα δεηείηαη απφ ηνλ ππνςήθην Πξνµεζεπηή έγγξαθε αηηηνιφγεζε ηεο αλάιπζεο ηεο Οηθνλνµηθήο Πξνζθνξάο. Δάλ θαη µεηά ηελ παξνρή ηεο αλσηέξσ αηηηνιφγεζεο νη πξνζθεξφµελεο ηηµέο θξηζνχλ σο αζπλήζηζηα ραµειέο, ε Πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη. 10. Πξνζθνξέο πνπ νη ηηµέο ηνπο ππεξβαίλνπλ ηελ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε απνξξίπηνληαη. ΑΡΘΡΟ 11 Ο -ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε ζε θάζε µία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο θάησζη πεξηπηψζεηο: 1. Έιιεηςε νπνηνπδήπνηε δηθαηνινγεηηθνχ δεηείηαη. 2. Έιιεηςε πιήξνπο θαη αηηηνινγεµέλεο ηεθµεξίσζεο ηεο θάιπςεο ησλ ειάρηζησλ πξνυπνζέζεσλ ζπµµεηνρήο ζην δηαγσληζµφ. 3. Πξνζθνξά µε ρξφλν πινπνίεζεο µεγαιχηεξν απφ ηνλ πξνβιεπφµελν. 4. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη µηθξφηεξν απφ ην δεηνχµελν ρξφλν ηζρχνο. 5. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίµεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε. 7

8 6. Πξνζθνξά πνπ παξνπζηάδεη απνθιίζεηο απφ απαξάβαηνπο φξνπο ηεο ηαθήξπμεο 7. Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ πξνθχπηεη µε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφµελε ηηµή. 8. Πξνζθνξά πνπ ην ζπλνιηθφ ηεο ηίµεµα ππεξβαίλεη ηελ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. 9. Αζπλήζηζηα ραµειή Οηθνλνµηθή Πξνζθνξά. ηελ πεξίπησζε απηή ζα δεηείηαη απφ ηνλ ππνςήθην Πξνµεζεπηή έγγξαθε αηηηνιφγεζε ηεο αλάιπζεο ηεο νηθνλνµηθήο ηνπ πξνζθνξάο. Δάλ θαη µεηά ηελ παξνρή ηεο αλσηέξσ αηηηνιφγεζεο νη πξνζθεξφµελεο ηηµέο θξηζνχλ σο αζπλήζηζηα ραµειέο, ε Πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη. 10. Γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ηπρφλ ιφγν πνπ απνξξέεη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. ΑΡΘΡΟ 12 Ο- ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΣΟΤ ΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Η θαηαθχξσζε γίλεηαη ζην µεηνδφηε θαη είδνο θαηφπηλ απφθαζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο χζηεξα απφ γλσµνδφηεζε ηεο αξµφδηαο επηηξνπήο. Η Αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ ηαγσληζµνχ γίλεηαη εγγξάθσο πξνο ηνλ επηιεγέληα απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζχµθσλα µε ηα νξηδφµελα ζην άξζξν 23 ηνπ Π 118/2007. Απφ ηελ αλαθνίλσζε ηνπ απνηειέζµαηνο ηνπ δηαγσληζµνχ ζηνλ Πξνµεζεπηή, ε χµβαζε ζεσξείηαη φηη έρεη ζπλαθζεί ην δε έγγξαθν (χµβαζε) πνπ αθνινπζεί έρεη µφλνλ απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. ΑΡΘΡΟ 13 Ο - ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΣΑΙΩΗ Η Αλαζέηνπζα Αξρή, µεηά απφ ζρεηηθή γλσµνδφηεζε ηεο Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ Απνηειεζµάησλ ηνπ ηαγσληζµνχ, δηαηεξεί ην δηθαίσµα: α. λα απνθαζίζεη ηε µαηαίσζε, αθχξσζε ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζµνχ β. λα απνθαζίζεη ηε µαηαίσζε ηνπ δηαγσληζµνχ θαη ηελ επαλάιεςή ηνπ µε ηξνπνπνίεζε ή µε ησλ φξσλ θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο ηαθήξπμεο γ. λα απνθαζίζεη ηε µαηαίσζε ηνπ δηαγσληζµνχ θαη λα πξνζθχγεη ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγµάηεπζεο, εθ φζνλ ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο θείµελεο δηαηάμεηο πεξί δεµνζίσλ ζπµβάζεσλ. ΑΡΘΡΟ 14 Ο -ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ Η Αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ ηαγσληζµνχ γίλεηαη εγγξάθσο πξνο ηνλ επηιεγέληα απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. Μεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο Καηαθχξσζεο θαηαξηίδεηαη ε ζρεηηθή χµβαζε. Η ζχµβαζε θαηαξηίδεηαη ζχµθσλα µε ηα νξηδφµελα ζηα άξζξα 23 & 24 ηνπ Π.. 118/2007 θαη ηζρχεη γηα έλα έηνο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζπλ δχν µήλεο παξάηαζε. Σπρφλ ππνβνιή ζρεδίσλ χµβαζεο απφ ηνπο ππνςεθίνπο µαδί µε ηηο πξνζθνξέο ηνπο, δε δεµηνπξγεί θαµία δέζµεπζε γηα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Η χµβαζε πνπ πεξηιαµβάλεη ιεπηνµεξψο φινπο ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξνµήζεηαο θαζψο θαη ηα δηθαηψµαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ζπµβαιινµέλσλ µεξψλ, θαηαξηίδεηαη µε βάζε ηελ θαηαθχξσζε, ηελ πξνζθνξά θαη ηε ηαθήξπμε, θαηά θζίλνπζα ζεηξά ηεξαξρίαο θαη θαηηζρχεη απηψλ πιελ θαηαδήισλ ζθαιµάησλ ή παξαδξνµψλ. ε πεξίπησζε πνπ πηζαλνινγείηαη φηη, θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεµα θαηάξηηζεο ηνπ ηειηθνχ θεηµέλνπ ηεο χµβαζεο, ζα ιήμεη ε ηζρχο ηεο πξνζθνξάο, ν Πξνµεζεπηήο ππνρξενχηαη ζηελ έγθαηξε παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ θαηά ηνλ εθηηµνχµελν γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ θεηµέλνπ ηεο χµβαζεο απαηηνχµελν ρξφλν θαη ηελ παξάηαζε, γηα ηνλ ίδην ρξφλν, ηεο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο ζπµµεηνρήο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ εγγξάθνπ ηεο χµβαζεο θαη µέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεµα δέθα (10) εµεξψλ απφ ηελ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο, ν Πξνµεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο χµβαζεο, πξνζθνµίδνληαο ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο χµβαζεο. Ο Πξνµεζεπηήο µπνξεί λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχµβαζεο ην αξγφηεξν µέζα ζε 15 εµέξεο απφ ηελ εµεξνµελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο. ηελ πεξίπησζε φµσο απηή ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ παξαδνηέσλ αξρίδεη λα ππνινγίδεηαη µεηά απφ 10 εµέξεο απφ ηελ εµεξνµελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ν Πξνµεζεπηήο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε χµβαζε, ε Τπεξεζία επηβάιιεη ηηο πξνβιεπφµελεο ζηηο θείµελεο δηαηάμεηο θπξψζεηο. Η χµβαζε ζα θαηαξηηζηεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα µε βάζε ηνπο φξνπο πνπ πεξηιαµβάλνληαη ζηε ηαθήξπμε θαη ηελ Πξνζθνξά ηνπ Πξνµεζεπηήο, ζα δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην θαη δελ µπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο πξνο ην πεξηερφµελν ηεο παξνχζαο. Δπίζεο επίζεµε γιψζζα θαηά ηελ εθαξµνγή ηεο χµβαζεο ζα είλαη ε ειιεληθή. Σν ζχλνιν ησλ 8

9 εγγξάθσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε χµβαζε (εθζέζεηο, αλαιχζεηο, θιπ.) ζα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Δάλ ππάξμεη θφζηνο µεηαθξάζεσλ εγγξάθσλ ηνπ Πξνµεζεπηή, ην θφζηνο απηφ ζα βαξχλεη ηνλ Πξνµεζεπηή. ΑΡΘΡΟ 15 Ο -ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσµέλνο, ην αξγφηεξν θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχµβαζεο, λα θαηαζέζεη Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 10% ηνπ ζπλνιηθνχ ζπµβαηηθνχ ηηµήµαηνο, µε ζπµπεξηιαµβαλνµέλνπ ηνπ ΦΠΑ. ΑΡΘΡΟ 16 Ο- ΠΑΡΑ ΟΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΛΙΚΩΝ Η παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη ηµεµαηηθά αλάινγα µε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Η παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ επηηξνπέο. Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πιηθψλ θαιείηαη λα παξαζηεί, εθφζνλ ην επηζπµεί, ν πξνµεζεπηήο θαη δηελεξγείηαη πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο. ΑΡΘΡΟ 17 Ο - ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ Όιεο νη πιεξσµέο ζα γίλνληαη ζε επξψ µε ηελ πξνζθφµηζε ησλ λνµίµσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαηά ην ρξφλν πιεξσµήο θαη ζε ρξφλν πξνζδηνξηδφµελν απφ ηελ αλαγθαία δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεµαηηθψλ εληαιµάησλ. Γηα φιεο ηηο πιεξσµέο ζα εθδίδνληαη ηα απαξαίηεηα λφµηµα παξαζηαηηθά / δηθαηνινγεηηθά. Απφ θάζε ηηµνιφγην ηνπ Πξνµεζεπηή ζα γίλνληαη φιεο νη λφµηµεο θξαηήζεηο, ζχµθσλα µε ηνπο ηζρχνληεο θάζε θνξά Νφµνπο θαη ζρεηηθέο Δγθπθιίνπο ησλ αξµφδησλ Τπνπξγείσλ. ε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσµή ηνπ ζπµβαζηνχρνπ θαζπζηεξήζεη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή εμήληα (60) εµέξεο µεηά ηελ ππνβνιή ηνπ ηηµνινγίνπ πψιεζεο απφ απηφλ, ε αλαζέηνπζα αξρή (νθεηιέηεο), ζχµθσλα µε ηα νξηδφµελα ζην π.δ. 166/2003 (ΦΔΚ 138/Α/ ) «Πξνζαξµνγή ηεο Διιεληθήο λνµνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35 ηεο γηα ηελ θαηαπνιέµεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσµψλ ζηηο εµπνξηθέο ζπλαιιαγέο», θαζίζηαηαη ππεξήµεξνο θαη νθείιεη ηφθνπο ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε απφ ηνλ ζπµβαζηνχρν. Δπηζεµαίλεηαη φηη ε ππνβνιή ηνπ ηηµνινγίνπ πψιεζεο δελ µπνξεί λα γίλεη πξν ηεο εµεξνµελίαο εθδφζεσο ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο. ΑΡΘΡΟ 18 Ο -ΚΡΑΣΗΔΙ Η αµνηβή ηνπ Πξνµεζεπηή ζα επηβαξχλεηαη απφ ηελ παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήµαηνο φπσο θάζε θνξά απηή πξνβιέπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαζψο επίζεο ζα ηζρχνπλ φιεο νη λφµηµεο θξαηήζεηο. Δπηπιένλ ησλ λφµηµσλ θξαηήζεσλ φπσο πξνβιέπεηαη θάζε θνξά, ηα είδε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ππφθεηληαη ζηελ επηπιένλ θξάηεζε 2% ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3580/2007 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. Δηδηθά, γηα ηελ θξάηεζε 2% ππέξ ηεο Φπρηθήο Τγείαο, πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 3 ηνπ λ. 3580/07, ηζρχεη ην πεξηερφµελν ησλ εγθπθιίσλ µε Α.Π / θαη 12014/ πνπ έρεη εθδψζεη ε Δ.Π.Τ, ηελ αξηζµ. 2/70784/Α0024/ Δγθχθιην ηνπ Γ.Λ.Κ. θαζψο θαη ηελ αξηζµ. Τ6α/νηθ.75262/ Δγθχθιην ηεο /λζεο Πξνµεζεηψλ ηεο Κ.Τ. ηνπ Τ.Τ.Κ.Α. Η αλσηέξσ θξάηεζε αθνξά ην Π.Π.Τ.Τ. 2012, γηα φιεο ηηο ππεξεζίεο ή πξνµήζεηεο πιηθψλ, ησλ Φνξέσλ ηνπ άξζξνπ 9 παξ.1 ηνπ λ. 3580/07. Καζψο θαη ηελ αξηζµ.445/ εξµελεπηηθή εγθχθιην ηεο ΔΠΤ µε Α Α ( ΒΔΙΔΘ-Ο00) επηθαηξνπνίεζε ηεο θσδηθνπνίεζεο ησλ θξαηήζεσλ πνπ πξέπεη λα παξαθξαηνχλ νη θνξείο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν.3580/2007ζηηο πξνµήζεηεο πιηθψλ, ππεξεζηψλ θαη θαξµάθσλ ησλ Π.Π.Τ.Τ. Κάζε άιιε εηδηθή θξάηεζε γηα ηελ πξνµήζεηα πιηθψλ ή ππεξεζηψλ ηζρχεη ζχµθσλα µε ηελ θείµελε λνµνζεζία.. ΑΡΘΡΟ 19 Ο -ΚΤΡΩΔΙ - ΛΤΗ ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΔΚΠΣΩΗ ΑΝΑ ΟΥΟΤ Η Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα επηβάιιεη θπξψζεηο µε ηε µνξθή πξνζηίµσλ ζηελ πεξίπησζε, ζηελ νπνία ν Πξνµεζεπηήο θαζπζηεξεί, ρσξίο λα ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο, ηελ παξάδνζε, πέξαλ ησλ ρξνληθψλ πεξηζσξίσλ πνπ αλαθέξνληαη θαη γίλνληαη αµνηβαία απνδεθηά ζηε ζχµβαζε. Σα πξφζηηµα νξίδνληαη ζχµθσλα µε ην άξζξν 32 ηνπ Καλνληζµνχ Πξνµεζεηψλ εµνζίνπ (Π.. 118/07). Η Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ηελ επρέξεηα λα εηζπξάμεη ηα πξφζηηµα είηε ζε µνξθή παξαθξάηεζεο απφ πιεξσµέο, είηε µε παξαθξάηεζε απφ ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο. ε πεξίπησζε επαλεηιεµµέλσλ θαζπζηεξήζεσλ ζηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ πξνµεζεπηή ή ζε πεξίπησζε παξάβαζεο απφ ηνλ αλάδνρν νηνπδήπνηε απφ ηνπο φξνπο ηεο ηαθήξπμεο θαη ηεο ζρεηηθήο 9

10 ζχµβαζεο ή πιεµµεινχο εθηέιεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο αξµφδηαο επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο δηθαηνχηαη λα θεξχμεη ηνλ πξνµεζεπηή έθπησην θαη λα ιχζεη ηε ζχµβαζε αδεµίσο γηα ην Διιεληθφ εµφζην. Οη πνηληθέο ξήηξεο δελ επηβάιινληαη θαη ε έθπησζε δελ επέξρεηαη, αλ ν Πξνµεζεπηήο απνδείμεη φηη ε θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζε αλψηεξε βία ή ζε ππαηηηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ε πεξίπησζε έθπησζεο, θαηαπίπηνπλ ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο θαη ππνρξενχηαη ν Πξνµεζεπηήο ζε απνθαηάζηαζε θάζε δεµίαο απφ ηελ παξάβαζε γηα ηελ νπνία επηβιήζεθε ε έθπησζε. Γηα ηε δηαδηθαζία θήξπμεο ηνπ πξνµεζεπηή έθπησηνπ, έρνπλ αλάινγε εθαξµνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Π 118/07. ΑΡΘΡΟ 20 Ο -ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΙΚΑΙΟ Η χµβαζε δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ ίθαην. ε πεξίπησζε δηαθνξψλ ζρεηηθά µε ηελ εξµελεία ή ηελ εθηέιεζε ή ηελ εθαξµνγή ηεο χµβαζεο ή εμ' αθνξµήο ηεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ν Πξνµεζεπηήο θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζή ηνπο, ζχµθσλα µε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. Γηα θάζε δηαθνξά πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα επηιπζεί ζχµθσλα µε ηα παξαπάλσ νξηδφµελα, αξµφδηα ζα είλαη ηα δηθαζηήξηα πνπ εδξεχνπλ ζηελ Πξέβεδα. ελ απνθιείεηαη φµσο γηα νξηζµέλεο πεξηπηψζεηο, εθφζνλ ζπµθσλνχλ θαη ηα δχν µέξε, λα πξνβιεθζεί ζηε ζχµβαζε πξνζθπγή ησλ ζπµβαιινµέλσλ, αληί ζηα δηθαζηήξηα, ζε δηαηηεζία, ζχµθσλα πάληα µε ηελ Διιεληθή Ννµνζεζία θαη µε φζα µεηαμχ ηνπο ζπµθσλήζνπλ. Αλ δελ επέιζεη ηέηνηα ζπµθσλία, ε αξµνδηφηεηα γηα ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο αλήθεη ζηα Διιεληθά ηθαζηήξηα θαη ηα νξηδφµελα ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν. ΑΡΘΡΟ 21 Ο ΓΔΝΙΚΑ Γηα φηη δεv πξoβιέπεηαη απφ ηεv παξoχζα δηαθήξπμε ηζρχoπv oη πεξί πξoµεζεηψv δηαηάμεηο ηoπ εµoζίoπ, φπσο ηζρχoπv θάζε θoξά. Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΓΔΧΡΓΙΟ Ι. ΔΠΙΣΡΟΠΑΚΗ 10

11 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΑΠΘΥΛ ΠΙΙΝΓΖΠ ΑΗΚΑΡΝΠ ΡΞΝΠ Η: Δηπινί Αζθνί Αίκαηνο απινί κε CPDA ή CPDA1, 450 ml γα εξπζξά 35 εκεξψλ θαη έλαλ δνξπθνξηθφ αζθφ ηνπιάρηζηνλ 300 ml γηα πιάζκα. ΕΖΡΝΚΔΛΝΠ ΑΟΗΘΚΝΠ ΑΠΘΥΛ ΡΞΝ Η:2700 ΡΞΝΠ ΗΗ: Σξηπινί Αζθνί Αίκαηνο CPDA ή CPDA1 450 ml γηα εξπζξά 35 εκεξψλ θαη δχν δνξπθνξηθνχο αζθνχο ηνπιάρηζηνλ 300 θαη 300 ml έθαζηνο γηα αηκνπεηάιηα 5 εκεξψλ θαη πιάζκα. ΕΖΡΝΚΔΛΝΠ ΑΟΗΘΚΝΠ ΑΠΘΥΛ ΡΞΝ ΗΗ :200 ΡΞΝΠ ΗΗΗ:Ιιεηζηά ζπζηήκαηα ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ηνπ αίκαηνο κε ελζσκαησκέλν ιεπθαθαίξεζεο νιηθνχ αίκαηνο 35 εκεξψλ. θίιηξν πςειήο ΕΖΡΝΚΔΛΝΠ ΑΟΗΘΚΝΠ ΑΠΘΥΛ ΡΞΝ ΗΗΗ:1000 ΡΞΝΠ ΗV: Ιιεηζηφ ζχζηεκα κε εηδηθφ πεληαπιφ αζθφ αηκνιεςίαο θαη ελζσκαησκέλν θίιηξν ιεπθαθαίξεζεο απφ ζπκππθλσκέλα εξπζξά αηκνζθαίξηα γηα πιχζε-έθπιπζε εξπζξνθπηηάξσλ 42 Ηκεξψλ ΕΖΡΝΚΔΛΝΠ ΑΟΗΘΚΝΠ ΑΠΘΥΛ ΡΞΝ ΗV:10

12 ΘΔΦ. Α ΓΔΛΗΘΔΠ ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΑΠΘΥΛ ΠΙΙΝΓΖΠ ΑΗΚΑΡΝΠ ΞΝΗΝΡΖΡΑ - ΠΣΔΓΗΑΠΖ ΑΠΘΝΗ Σν πιαζηηθφ ησλ Αζθψλ λα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο θαη πςειήο δηαπεξαηφηεηαο, δηαθαλέο θαη νπζίαλ άρξσκν (ISO *6.2.4) Οη πιαζηηθνί αζθνί λα είλαη ζπκβαηνί κε ην αλάινγν παξάγσγν αίκαηνο πνπ ζα απνζεθεπηεί ζε απηνχο (ISO 3826) Όια ηα ζπζηήκαηα αζθψλ λα είλαη απνζηεηξσκέλα θαη ειεχζεξα ππξεηνγφλσλ ηνμηθψλ νπζηψλ θαη νη αζθνί λα κελ είλαη εχζξαπζηνη (ISO *6.1) Ο αέξαο πνπ ζα πεξηέρεηαη ζ έλα ζχζηεκα αζθψλ δηαηξνχκελνο κε ηνλ αξηζκφ ησλ αζθψλ λα κελ μεπεξλά ηα 15ml (ISO *5.2.1) Οη αζθνί πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο θπζηθέο, ρεκηθέο θαη βηνινγηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην ISO *6.2,6.3,6.4. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε θαηαζθεπή ησλ αζθψλ πξέπεη λα πιεξνί φιεο ηηο απαηηήζεηο ρξήζεο κηαο ζχγρξνλεο Τπεξεζίαο Αηκνδνζίαο, εμαζθαιίδνληαο ηελ αζθαιή θαη άλεηε ζπιινγή, απνζήθεπζε, επεμεξγαζία, κεηαθνξά, δηαρσξηζκφ θαη ρνξήγεζε ηνπ αίκαηνο θαη ησλ παξαγψγσλ ηνπ (ISO *4.1). Μα θέξνπλ άξηζηεο θαη αζθαιείο πεξηκεηξηθέο ζπγθνιιήζεηο ρσξίο πεξηηηέο απνιήμεηο πιαζηηθνχ πέξημ απηψλ πξνο απνθπγή ζπγθέληξσζεο κηθξνβίσλ (ISO 3826) Εζσηεξηθά ν αζθφο λα κελ παξνπζηάδεη αλσκαιίεο ηνπ πιαζηηθνχ ή ησλ ζπγθνιιήζεσλ. Μα είλαη παληνχ θνίινο, ρσξίο γσλίεο, γηα ηελ άξηζηε ζπληήξεζε θαη απξφζθνπηε κεηαθνξά ηνπ αίκαηνο θαη ησλ παξαγψγσλ ηνπ θαζψο θαη ηελ απνθπγή ζξφκβσλ. ΒΔΙΝΛΖ Ο πξσηεχσλ αζθφο λα θέξεη ελζσκαησκέλε ζπζθεπή αηκνιεςίαο απφ πιαζηηθφ ζσιήλα άξηζηεο πνηφηεηαο κήθνπο κέρξη 80 εθ. θαη ειάρηζην θαη εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο δηακέηξνπ ζχκθσλα κε ην ISO Ο ζσιήλαο λα θαηαιήγεη ζε βειφλε θιέβαο 16G αλαγξαθφκελν ζηελ εηηθέηα ηνπ αζθνχ. Η βειφλε λα θέξεη πνιχ ιεπηά ηνηρψκαηα, λα είλαη ζηιηθνλαξηζκέλε, απνζηεηξσκέλε θαη αηξαπκαηηθή.

13 χκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ ISO 3826, ε βειφλε αηκνιεςίαο λα είλαη ελζσκαησκέλε θαη αλαπφζπαζηε απφ ην ζσιήλα ζπιινγήο θαη λα θαιχπηεηαη απφ πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα πνπ ζα εκπνδίδεη ηε δηαξξνή ηνπ αληηπεθηηθνχ ή / θαη ηνπ ζπληεξεηηθνχ δηαιχκαηνο, ελψ ζα δηαηεξεί αθελφο απνζηεηξσκέλν ηνλ απιφ θαη αθεηέξνπ ζηεγλή απφ αληηπεθηηθφ ηε βειφλε θαη ζα αθαηξείηαη εχθνια. Σν πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα δελ ζα κπνξεί λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί, επαλαηνπνζεηεζεί ή παξαπνηεζεί ρσξίο απηφ λα θαζίζηαηαη πξνδήισο εκθαλέο. Η βειφλε αηκνιεςίαο λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλν ζχζηεκα πξνζηαζίαο ηνπ αηκνιήπηε γηα ηελ απνθπγή πηζαλψλ ηξππεκάησλ απφ ηε βειφλε θαηά ηε δηαδηθαζία απφξξηςήο ηεο κε άκεζν θίλδπλν ηε κφιπλζή ηνπ. Οη αζθνί λα δηαζέηνπλ ελζσκαησκέλν θαη εξκεηηθά θιεηζηφ εηδηθφ ζχζηεκα γηα ηελ αζθαιή απηφκαηε ιήςε δεηγκάησλ αίκαηνο ελ θελψ ζε εηδηθφ αζθφ πεξίπνπ 30ml, ζηνλ νπνίν λα εθηξέπεηαη θαη λα ζπιιέγεηαη ε αξρηθή πνζφηεηα αίκαηνο. ΑΙΝΗ ΠΥΙΖΛΗΠΘΝΗ Οη πιαζηηθνί αζθνί λα ζπλνδεχνληαη απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απινχο κεηαθνξάο ψζηε λα επηηξέπεηαη ε ζπιινγή θαη ν δηαρσξηζκφο ηνπ αίκαηνο θαη ησλ παξαγψγσλ ηνπ. Ο απιφο κεηαθνξάο ζα πξέπεη λα θέξεη κεραληζκφ ν νπνίνο αξρηθά ρξεζηκεχεη σο αζθάιεηα θαη ζηε ζπλέρεηα, φηαλ ζπάζεη, λα επηηξέπεη ηελ ειεχζεξε ξνή ησλ παξαγψγσλ αίκαηνο ζε θάζε θαηεχζπλζε. Οη απινί ζα πξέπεη λα είλαη εξκεηηθά ζθξαγηζκέλνη θαη λα κελ ηζαθίδνπλ ππφ θαλνληθή ρξήζε (ISO *5.6.1, 5.6.2). Γηα ηε ζηήξημε ησλ ζσιήλσλ, ηνπιάρηζηνλ ν θχξηνο αζθφο θάζε ζπζηήκαηνο λα θέξεη νπσζδήπνηε δχν (2) αλζεθηηθά αλνίγκαηα ζε θάζε θαηά κήθνο πιεπξά ηνπ. Ο ζσιήλαο αηκνιεςίαο λα γξάθεη αλεμίηεια θαη επαλάγλσζηα ηνλ αλαγλσξηζηηθφ ηνπ αξηζκφ αλά δηαζηήκαηα. ΔΡΗΘΔΡΔΠ Επί εθάζηνπ αζθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο λα ππάξρεη εηηθέηα κε ηππσκέλα ζηελ Ειιεληθή γιψζζα φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία. Οη εηηθέηεο λα θέξνπλ επθξηλή θαη αλαιινίσηε εθηχπσζε, λα είλαη αλζεθηηθέο θαη άξηζηεο πνηφηεηαο, ψζηε λα κελ αιινηψλνληαη ή

14 θαηαζηξέθνληαη ( νη ίδηεο ή ε εθηχπσζή ηνπο) ζε δηάθνξνπο ρεηξηζκνχο ή ζηελ ςχμε / απφςπμε. Μα θαηαζηξέθνληαη θαη φρη λα απνθνιινχληαη ζε πξνζπάζεηα απνθφιιεζήο ηνπο ( ISO *8.5) Επί ηεο εηηθέηαο θάζε αζθνχ, λα αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά ε ζχλζεζε, ν φγθνο ηνπ αληηπεθηηθνχ ή / θαη ηνπ ζπληεξεηηθνχ δηαιχκαηνο, φπσο επίζεο θαη ν φγθνο ή ε κάδα ηνπ αίκαηνο θαη ησλ παξαγψγσλ αίκαηνο πνπ δέρεηαη ν αζθφο, θαζψο θαη ε εκεξνκελία πέξα απφ ηελ νπνία δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ν αζθφο γηα ζπιινγή αίκαηνο. Μα θέξεη ζήκαλζε πνπ λα πξνζδηνξίδεη απνζηείξσζε θαη κε ππξεηνγφλα θαη λα επηζεκαίλεη ηε κε ρξήζε ηνπ αζθνχ εάλ ππάξρεη εκθαλήο έλδεημε θζνξάο, ηελ απαγφξεπζε ηεο εηζαγσγήο αέξα, θαη ην φηη ν αζθφο είλαη γηα κία ρξήζε κφλν. Επίζεο λα ππάξρεη ζήκαλζε γηα ηηο νδεγίεο ρξήζεο ηνπ αζθνχ, ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ θαηαζθεπαζηή, θαζψο θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηεο παξηίδαο (ISO ΙΕΦ. 8) Κακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ νδεγηψλ ηνπ ΘSO 3826 νη εηηθέηεο θαη ην εζσηεξηθφ ησλ αζθψλ πξνηείλεηαη λα έρνπλ ηηο θάησζη δηαζηάζεηο: ΣΥΟΖΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ ΑΠΘΝ ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΡΗΘΔΡΑΠ ΟΝΟΜΑΣΘΚΗ ΕΩΣΕΡΘΚΟ ΕΩΣΕΡΘΚΟ ΜΕΓΕΘΟ ΕΣΘΚΕΣΑ (+/- 5mm) ΥΩΡΗΣΘΚΟΣΗΣΑ ΠΛΑΣΟ (mm) ΜΗΚΟ (mm) ΠΚΑΣΟ ΤΦΟ (ml)

15 ΑΛΡΗΞΖΘΡΗΘΝ ΠΛΡΖΟΖΡΗΘΝ ΓΗΑΙΚΑ Οη ζπλζέζεηο ησλ αληηπεθηηθψλ θαη πξνζζεηηθψλ δηαιπκάησλ, λα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο νδεγίεο ηεο Επξσπατθήο Φαξκαθνπνηίαο (Eur.Ph.), ηεο Εζληθήο Φαξκαθνπνηίαο θαη λα αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά επί ησλ εηηθεηψλ ησλ αληίζηνηρσλ αζθψλ (ISO 3826). Οη πξνδηαγξαθέο ησλ Αζθψλ ζε αληνρή θαηά ηε θπγνθέληξεζε, λα ζπκθσλνχλ κε ην ISO (5.000GX30 ιεπηά ζηνπο 4 θαη 37ν C). Οη πξνδηαγξαθέο αληνρήο ηνπ πιαζηηθνχ ζε δηάθνξεο ζεξκνθξαζίεο λα ζπκθσλνχλ κε ην ISO * ΠΡΝΚΗΑ ΔΜΝΓΝ Σα ζηφκηα εμφδνπ (outlet ports) ησλ αζθψλ γηα ηελ εθαξκνγή ζπζθεπήο κεηάγγηζεο λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απνιχησο ζχκθσλα κε ην ISO 3826.Οη πιαζηηθνί αζθνί λα δηαηίζεληαη κε έλα ή πεξηζζφηεξα ζηφκηα εμφδνπ γηα ηε ρνξήγεζε αίκαηνο ή παξαγψγσλ αίκαηνο. Σα ζηφκηα εμφδνπ λα απνθξάζζνληαη ζηεγαλά απφ ην ζχζηεκα δηαπέξαζεο γηα λα κελ παξνπζηάδεηαη δηαξξνή θαηά ηε δηάηξεζε ή θαηά ηε δηάξθεηα ρξήζεο. Ιάζε ζηφκην εμφδνπ ζα θέξεη έλα εξκεηηθά ζθξαγηζκέλν θιείζηξν αζθαιείαο εχθνια απνζπψκελν θαη κε επαλαηνπνζεηεκέλν, ηνπ νπνίνπ θάζε παξαβίαζε λα κπνξεί λα είλαη νθζαικνθαλήο νχησο ψζηε λα δηαηεξείηαη απνζπψκελε ε εζσηεξηθή επηθάλεηα. ΠΠΘΔΑΠΗΑ 1. Σα δηάθνξα ζπζηήκαηα αζθψλ λα είλαη ηνπνζεηεκέλα εληφο πιαζηηθνχ δηαθαλνχο ή απφ αινπκίλην εηδηθνχ αζθαινχο θαη αλζεθηηθνχ θαθέινπ, απνζηεηξσκέλα θαη εξκεηηθά ζθξαγηζκέλα, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ θέξνπλ ή φρη αηνκηθή ζπζθεπαζία απφ ζεινθάλ ή άιιν απιφ πιηθφ. 2. Η ζπζθεπαζία ησλ αζθψλ θαη ησλ ζσιήλσλ ηνπο εληφο ηνπ θαθέινπ ζα είλαη άλεηε ρσξίο λα είλαη δηπισκέλνη ή λα θέξνπλ ηζαθίζκαηα ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπο. 3. Κφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ ιήμεο ησλ αζθψλ κεηά ην άλνηγκα ηνπ θαθέινπ θαη πξνο δηεπθφιπλζε θαη ησλ κηθξψλ ηαζκψλ Αηκνδνζίαο, ν θάζε θάθεινο λα πεξηέρεη ην πνιχ έμη (6) ζπζηήκαηα Αζθψλ αίκαηνο. 4. Επί ηεο εηηθέηαο ηνπ θαθέινπ λα αλαγξάθνληαη: α) ν θαηαζθεπαζηήο θαη ε δηεχζπλζή ηνπ, β) ε εκεξνκελία ιήμεο, γ) ν αξηζκφο παξηίδαο, δ) πιήξεο πεξηγξαθή ησλ πεξηερφκελσλ, θαη ε) φηη δελ ζα πξέπεη ν αζθφο λα ρξεζηκνπνηεζεί εάλ απηφο έρεη αθαηξεζεί απφ ηε ζπζθεπαζία ησλ n1εκεξψλ.

16 5. Οη θάθεινη ησλ αζθψλ λα είλαη ηνπνζεηεκέλνη κε άλεζε θαη πξνζεθηηθά, εληφο αλζεθηηθνχ θαη θιεηζηνχ θηβσηίνπ κηθξνχ βάξνπο θαη εχθνιεο κεηαθνξάο. 6. Επί ηνπ θηβσηίνπ κεηαθνξάο ζα είλαη επηθνιιεκέλε εηηθέηα κε επθξηλψο αλαγξαθφκελα ηα θάησζη: α) θαηαζθεπαζηήο θαη ε δηεχζπλζή ηνπ, β) εκεξνκελία ιήμεο, γ) αξηζκφο παξηίδαο, δ) πεξηγξαθή ησλ πεξηερνκέλσλ θαη ε) ζπλζήθεο απνζήθεπζεο. 7. Εληφο θάζε θηβσηίνπ κεηαθνξάο ζα ππάξρνπλ ππνρξεσηηθά αλαιπηηθέο νδεγίεο ρξήζεο ησλ αζθψλ ζηελ Ειιεληθή γιψζζα. 8. Η δηάξθεηα δσήο ησλ αζθψλ λα είλαη ηφζε ψζηε λα κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ ζηελ Αηκνδνζία γηα ρξνληθφ δηάζηεκα φρη κηθξφηεξν ηνπ ελφο έηνπο. ΒΑΠΗΘΔΠ ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ 1. Η φιε δηαδηθαζία παξαγσγήο ησλ πξνζθεξνκέλσλ αζθψλ λα είλαη ζχκθσλα κε ην G.M.P. (Good Manufacturing Practice). Η πξψηε χιε λα είλαη Medical Grade. Μα ηεξνχληαη φιεο νη αλσηέξσ δεηνχκελεο πξνδηαγξαθέο ηνπ ISO Σα ζπζηήκαηα λα θέξνπλ φια έλδεημε CE Mark επί ηεο εηηθέηαο εθάζηνπ αζθνχ θαη επί ηνπ ραξηνθηβσηίνπ κεηαθνξάο ηνπο. 2. Οη κεηέρνληεο ππνρξενχληαη λα θαηαζέηνπλ ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά CE Mark. 3. Θα πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ επίζεκεο κειέηεο θαη πηζηνπνηεηηθά πεξί ησλ πξνζθεξφκελσλ αληηπεθηηθψλ θαη πξνζζεηηθψλ δηαιπκάησλ φπνπ λα επηβεβαηψλεηαη ε ζπληήξεζε ησλ εξπζξψλ 35 ή 42 ηνπιάρηζηνλ εκέξεο αληίζηνηρα. 4. Οη εηηθέηεο φισλ ησλ αζθψλ θαη ησλ θηβσηίσλ κεηαθνξάο θαζψο θαη νη νδεγίεο ρξήζεο λα είλαη ζηελ Ειιεληθή γιψζζα, φπσο ηζρχεη απφ 12/7/1998 ζε εθαξκνγή ηεο ππ αξηζκνχ 93/42 νδεγίαο ηεο Ε.Ε. 5. ε έλαλ (1) εθ ησλ δνξπθνξηθψλ αζθψλ θάζε ζπζηήκαηνο, ρσξεηηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 300ml, ησλ ηχπσλ , λα αλαγξάθεηαη ζηελ εηηθέηα ηνπ επθξηλψο ε έλδεημε αιμοπετά λια πέ ντε (5) ημερώ ν 6. Μα θαηαηεζνχλ ηνπιάρηζηνλ 10 δείγμαηα αζκών αίμαηος από κάθε προζθερόμενο ηύπο εληφο ησλ αληίζηνηρσλ θηβσηίσλ κεηαθνξάο. 7. Θεσξείηαη επλφεην πσο νη πξνζθεξφκελνη αζθνί ζα είλαη ζε ζέζε λα εμεηαζζνχλ εάλ θξηζεί απαξαίηεην ζχκθσλα κε ηα εηδηθά Chemical & Physical tests ησλ Annex A & B ηνπ ISO 3826.

17 8. Οη πξνκεζεπηέο δηαθηλεηέο πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ Τ.Α. ΔΤ8δ/ΓΠ348/04, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. ΘΔΦ. Β. ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΙΔΘΑΦΑΗΟΔΠΖΠ ΝΙΗΘΝ ΑΗΚΑΡΝΠ Οη πξνδηαγξαθέο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ αζθψλ πεξηγξάθνληαη ζην θεθάιαην Α. Σα θίιηξα θαηαθξάηεζεο ιεπθψλ είλαη ελζσκαησκέλα ζηνπο αζθνχο ζπιινγήο αίκαηνο γηα ιεπθαθαίξεζε πξηλ ηελ απνζήθεπζε ( prestorage). Σα θίιηξα πξέπεη λα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο, απνζηεηξσκέλα, ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο θαη λα κελ απαηηνχλ ελεξγνπνίεζε κε θπζηνινγηθφ νξφ πξηλ ηε ρξήζε. Σν εμσηεξηθφ θάιπκκα (housing) ηνπ θίιηξνπ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηελ πξνζηαζία ηεο κεκβξάλεο απφ θζνξέο ( π.ρ. δίπισκα, ηζάθηζκα). Η κεκβξάλε ηνπ θίιηξνπ θαη ην εμσηεξηθφ ηνπ θάιπκκα (housing) λα είλαη απφιπηα βηνζπκβαηφ (biocompatible) ζχκθσλα κε ην ISO Ιάζε ζψκα θίιηξνπ λα θέξεη επδηάθξηην μερσξηζηφ αξηζκφ γηα πιήξε ηρλειαζηκφηεηα ηνπ θίιηξνπ. Μα έρνπλ δπλαηφηεηα ιεπθαθαίξεζεο ησλ εξπζξψλ ηφζν ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ φζν θαη ζεζεξκνθξαζία +4ν C κε ηελ ίδηα πςειφηαηε ζηαζεξή απνηειεζκαηηθφηεηα αλεμάξηεηα απφ ηελαξρηθή ζεξκνθξαζία ηνπ πξντφληνο. Μα πξαγκαηνπνηνχλ ηαρεία θαη πξαθηηθή ιεπθαθαίξεζε ζερξφλν φρη κεγαιχηεξν ησλ 25 ιεπηψλ. Μα εμαζθαιίδεηαη θαιή ξνή θαηάιιειε γηα φια ηα παξάγσγα. Μα κελ αιινηψλεηαη ε κνξθνινγία ησλ θπηηάξσλ κεηά ηε ιεπθαθαίξεζε θαη λα κελ επεξεάδνληαη νη παξάγνληεο πήμεο ζην πξφζθαηα θαηεςπγκέλν πιάζκα. Μα έρνπλ θαηαθξάηεζε κηθξνζξφκβσλ ηεο ηάμεο ησλ 40 κm. Μα επηηπγράλνπλ πςειφ πνζνζηφ θαηαθξάηεζεο ιεπθψλ αηκνζθαηξίσλ. χκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Επξψπεο, ν αξηζκφο ππνιεηπφκελσλ ιεπθνθπηηάξσλ ζην πξντφλ πνπ ιεπθαθαηξέζεθε λα είλαη νπσζδήπνηε <1Υ 106 (EDQM θεθ. 16, 19,20) θαη ε αλάθηεζε ησλ εξπζξψλ >90%, ψζηε ηα ζπκππθλσκέλα εξπζξά κεηά ηε ιεπθαθαίξεζε λα έρνπλ αηκνζθαηξίλε θαη ειάρηζηνλ 40 gr/unit. ΠΠΘΔΑΠΗΑ Σα ζπζηήκαηα Αζθψλ ζα είλαη ηνπνζεηεκέλα εληφο πιαζηηθνχ δηαθαλνχο ή απφ αινπκίλην εηδηθνχ αζθαινχο θαη αλζεθηηθνχ θαθέινπ, απνζηεηξσκέλνη θαη εξκεηηθά ζθξαγηζκέλνη, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ θέξνπλ ή φρη αηνκηθή ζπζθεπαζία απφ ζεινθάλ ή άιιν απιφ πιηθφ. Η ζπζθεπαζία ησλ Αζθψλ θαη ησλ ζσιήλσλ ηνπο εληφο ηνπ θαθέινπ ζα είλαη άλεηε ρσξίο λα είλαη δηπισκέλνη ή λα θέξνπλ ηζαθίζκαηα ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπο. Επί ηεο εηηθέηαο ηνπ θαθέινπ απφ αινπκίλην ζα αλαγξάθνληαη: α) ν θαηαζθεπαζηήο θαη ε δηεχζπλζε ηνπ, β) πεξηγξαθή πεξηερφκελσλ, γ) εκεξνκελία ιήμεο, δ) ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη φηη δελ ζα πξέπεη ν αζθφο λα ρξεζηκνπνηεζεί εάλ απηφο έρεη αθαηξεζεί απφ ηελ ζπζθεπαζία πέξαλ ησλ n1 εκεξψλ, ε) Ο αξηζκφο παξηίδαο. Οη θάθεινη ησλ Αζθψλ ζα είλαη ηνπνζεηεκέλνη κε άλεζε θαη πξνζεθηηθά, εληφο αλζεθηηθνχ θαη θιεηζηνχ θηβσηίνπ κηθξνχ βάξνπο θαη εχθνιεο κεηαθνξάο.

18 Επί ηνπ θηβσηίνπ κεηαθνξάο ζα είλαη επηθνιιεκέλε εηηθέηα κε επθξηλψο αλαγξαθφκελα: α) ν θαηαζθεπαζηήο θαη ε δηεχζπλζε ηνπ, β) πεξηγξαθή πεξηερνκέλσλ γ) ζπλζήθεο απνζήθεπζεο, δ) θαζνξηζκφο παξηίδαο, ε) εκεξνκελία ιήμεο Εληφο θάζε θηβσηίνπ κεηαθνξάο ζα ππάξρνπλ ππνρξεσηηθά αλαιπηηθέο νδεγίεο ρξήζεο ησλ Αζθψλ ζηελ Ειιεληθή γιψζζα. Η δηάξθεηα δσήο ησλ Αζθψλ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία απνζηείξσζεο ηνπο. ΒΑΘΚΕ ΤΠΟΥΡΕΩΕΘ 1. Μα έρνπλ έγθξηζε θπθινθνξίαο ησλ αξκφδησλ αξρψλ ησλ ρσξψλ ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο (CE marking) ή / θαη απφ ην FDA. 2. Μα παξέρνπλ πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο θαηαζθεπήο, φπσο ISO, GMP. 3. Οη εηηθέηεο φισλ ησλ αζθψλ θαη ησλ θηβσηίσλ κεηαθνξάο θαζψο θαη νη νδεγίεο ρξήζεο λα είλαη ζηελ Ειιεληθή γιψζζα, φπσο ηζρχεη απφ 12/7/1998 ζε εθαξκνγή ηεο ππ αξηζκνχ 93/42 νδεγίαο ηεο Ε.Ε. 4. Μα θαηαηεζνχλ ηνπιάρηζηνλ 10 δείγκαηα απφ θάζε πξνζθεξφκελν ηχπν εληφο ησλ αληίζηνηρσλ θηβσηίσλ κεηαθνξάο. 5. Μα γίλεηαη αλαθνξά ηεο κεζφδνπ κέηξεζεο ησλ ππνιεηπνκέλσλ ιεπθνθπηηάξσλ. 6. Μα δηαζέηνπλ βηβιηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. 7. Οη κεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφο ππνρξενχληαη λα αλαθέξνπλ ηηο ζπζηάζεηο ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο πνπ αθνξνχλ ζηε ρξήζε ησλ θίιηξσλ σο πξνο ην ρξφλν κεηαμχ αηκνιεςίαο θαη ιεπθαθαίξεζεο, ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ θίιηξνπ, ζηε ζεξκνθξαζία ιεπθαθαίξεζεο, ζηε ζέζε ηνπ θίιηξνπ, ζην εάλ ε ιεπθαθαίξεζε γίλεηαη κε ηε βαξχηεηα ή κε άζθεζε πίεζεο θαη ζηελ θαηαιιειφηεηα γηα θπγνθέληξεζε (ISO 3826). ΘΔΦ Γ. ΘΙΔΗΠΡΝ ΠΠΡΖΚΑ ΚΔ ΔΗΓΗΘΝ ΞΔΛΡΑΞΙΝ ΑΠΘΝ ΑΗΚΝΙΖΤΗΑΠ ΘΑΗ ΔΛΠΥΚΑΡΥΚΔΛΝ ΦΗΙΡΟΝ ΙΔΘΑΦΑΗΟΔΠΖΠ ΑΞΝ ΠΚΞΘΛΥΚΔΛΑ ΔΟΘΟΑ ΑΗΚΝΠΦΑΗΟΗΑ ΓΗΑ ΞΙΠΖ ΔΘΞΙΠΖ ΔΟΘΟΝΘΡΡΑΟΥΛ 42 ΖΚΔΟΥΛ Μα έρεη ελζσκαησκέλα θίιηξν ιεπθαθαίξεζεο άλσ ηνπ 4νπ ινγαξίζκνπ γηα ζπκππθλσκέλα εξπζξά Μα έρεη ελζσκαησκέλνπ αζθφ Nacl (θπζηνινγηθνχ νξνχ 0,9%) Ο ζσιήλαο αηκνιεςίαο λα θέξεη θιεηζηφ ζχζηεκα ιήςεσο αζθηδίνπ ιήςεσο ησλ πξψησλ 20-30ml. δεηγκάησλ ππφ θελφ, αζθάιηζε βειφλεο, ζχζηεκα

19 Οινη νη αζθνί λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ISO Μα θαηαηεζνχλ ηα πηζηνπνηεηηθά ISO, CE MARK θαη GMP. Μα ζπλνδεχνληαη κε νδεγίεο ρξήζεσο ζηα ειιεληθά εληφο ηνπ θηβσηίνπ. Μα είλαη απνζηεηξσκέλνη κε δηεζλψο απνδεθηή κέζνδν απνζηείξσζεο θαη ζπζθεπαζκέλνη αλά ζχζηεκα Η ΕΠΘΣΡΟΠΗ ΛΑΡΗ ΘΧΑΜΜΗ ΛΠΟΤΚΑΖΕΡΗ ΛΑΡΑΓΔΗ ΦΚΑΣΟΤΗ ΤΠΑΣΘΑ Ο ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΔΧΡΓΙΟ Ι. ΔΠΙΣΡΟΠΑΚΗ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Λ.υγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πληποφοπίερ: Ζήκοσ Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002837968 2015-06-10

15PROC002837968 2015-06-10 Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ηικου Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr Αζήλα, 10/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG)

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG) ΑΡΙΘ.: 595/84 Βλέπεηε ηο πλήπερ κείμενο Δίδορ Δγγπάθος: ΠΡΟΔΓΡΙΚΑ ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΑ ΦΔΚ: 218Α Μέγεθορ κειμένος: 377 KB Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο,

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Οξγαληζκφο ΑΘΗΝΑ, 30/9/2010 Αζθάιηζεο Ο.Α.Δ.Δ. Διεπζέξσλ ΑΡ. ΠΡΩΣ.ΓΙΑΦ/Φ9/131/93046 Δπαγγεικαηηψλ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Σμήμα Πεπιβαλλονηικού

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009.

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009. ΑΔ 7/2009: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ "ηποπ.& νέα κωδικ.αδ εκδοθειζών μέσπι & ηην 14 Μαΐος 2009" (488678) Απθπο 0 Καη'Εξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 12 Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε:

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: 1. Σν άξζξν 55A ηνπ έρνληνο ηζρχ λφκνπ (λ. 3424/1927, ΦΔΚ Α 298) Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002420617 2014-11-21

14PROC002420617 2014-11-21 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ, ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ, ΓΙΑ ΣΙ ΔΡΓΑΙΔ ΒΙΒΛΙΟΓΔΣΗΗ ΣΧΝ ΑΙΣΗΔΧΝ ΓΗΛΧΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΤΝΔΕΜΟ ΔΗΜΩΝ ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ******* ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΓΑΛΟΝΙΚΗ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2001 (10/2001 ΑΠΟΦΑΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ πξνκήζεηαο. Φεβξνπάξηνο 2015 Ο πληάμαο: Γεξηηιήο Παλ/ηεο - 1 -

ΜΔΛΔΣΖ πξνκήζεηαο. Φεβξνπάξηνο 2015 Ο πληάμαο: Γεξηηιήο Παλ/ηεο - 1 - Ελληνική ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΧΝΗΑ ΓΖΜΟ ΔΤΡΧΣΑ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒ/ΝΣΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Αξ. Μειέηεο : 04/2015 ΜΔΛΔΣΖ πξνκήζεηαο «Δηδώλ ηξνθίκωλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ ΝΠΓΓ Κνηλωληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90).

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90). Π.Γ. 219 ηεο 18/30 Μαίνπ 1991 (ΦΔΚ Α 81 - Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ Α 98/1 Ινπι. 1991 θαη ΦΔΚ Α 136 /11 επη. 1991) : Πεξί εκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 86/653/ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα 16/01/14 Γ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & ΥΗΜ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΟΟ/ΠΤ/1/409 ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Αγ. Κσλ/λνπ 16 Πιεξνθνξίεο : M.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη :

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηελ ίδξπζε Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο, ην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ. Δηζεγεηήο: Γεκήηξεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Δπηβιέπσλ: Εήζεο Σδήθαο, Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο.

ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ. Δηζεγεηήο: Γεκήηξεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Δπηβιέπσλ: Εήζεο Σδήθαο, Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΓΕΩΠΟΝΘΑ ΣΜΗΜΑ ΖΩΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΕΓΥΟ ΠΡΘΝ ΚΑΘ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΦΑΓΗ Ε ΜΗΡΤΚΑΣΘΚΑ ΚΑΘ ΥΟΘΡΟΤ ΣΑ ΦΑΓΕΘΑ ΣΟΤ ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ ΠΣΤΥΘΑΚΗ ΕΡΓΑΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι Iαηρικοί Σύλλογοι Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι B.Δ. 11 OKTΩBPIOY/7 NOEMBPIOY 1957 (ΦEK A/225) "Σρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

O λένο Αγνξαλνκηθόο Κώδηθαο γηα ηα θξενπσιεία

O λένο Αγνξαλνκηθόο Κώδηθαο γηα ηα θξενπσιεία O λένο Αγνξαλνκηθόο Κώδηθαο γηα ηα θξενπσιεία Καλφλεο Γηαθίλεζεο θαη Δκπνξίαο Πξντφλησλ θαη Παξνρήο Τπεξεζηψλ (ΓΗ.Δ.Π.Π.Τ.) Αξηζκ. Α2 861 (ΦΔΚ Β' 2044/22-08-2013) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΕΝΔΕΙΞΕΙ ΚΑΙ ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ ΕΔΩΔΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α' ΠΟΛ.1023/20.1.2014 Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ 1.1.2014, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013

Διαβάστε περισσότερα

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Αζήλα, 04/08/2010 Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Δηζήγεζε Κπξίεο θαη Κύξηνη, Με ηελ παξνύζα επηζηνιή θαη ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα ζα ελεκεξσζείηε κε ηα ζρόιηα, ηηο δηαπηζηώζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ πλδέζκνπ καο

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα