ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 469/01/Β/86/122(2010)

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Β. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (δημοσιευόμενα βάσει του Κ.Ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά ΔΛΠ)

3 Α. Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

4 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ FULGOR Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚOΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Με βάση τις διατάξεις του νόμου 2190/1920 σας υποβάλλουμε για την τρέχουσα χρήση 2011 την Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σημαντικά Γεγονότα 2011 Για την FULGOR A.E. το 2011 χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της εταιρίας από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε., η οποία ολοκληρώθηκε στις 29/7/2011. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η μελλοντική επιβίωση και ευημερία της FULGOR, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ προχώρησε σε διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές της FULGOR. Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων αυτών επήλθε σε συμφωνία με τις δανείστριες τράπεζες, στις οποίες η FULGOR όφειλε περίπου 64 εκατ. ευρώ. Από το σύνολο των τραπεζικών χρεών συμφωνήθηκε τα 22 εκατ. ευρώ να εξοφληθούν από κεφάλαια ύψους 9,6 εκατ. ευρώ που θα εισέφερε η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ στην FULGOR μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Για τα υπόλοιπα 42 εκατ. ευρώ δανείων συμφωνήθηκε να συναφθεί κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο διάρκειας 15 ετών με ευνοϊκούς όρους. Με αυτό τον τρόπο απαλλάχθηκε η FULGOR από τις υπέρμετρες επιβαρύνσεις τόκων και αποπληρωμών κεφαλαίου. Επίσης συμφωνήθηκε κατόπιν διαπραγματεύσεων η άφεση χρεών προμηθευτών συνολικού ύψους 15,3 εκατ. ευρώ. Μετά την εξαγορά από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ η FULGOR προχώρησε σε νέα εκτίμηση των ακινήτων της. Η εκτίμηση αυτή οδήγησε σε απομείωση της αξίας των παγίων ύψους 35,7 εκατ. ευρώ, καθώς τα οικόπεδα, κτίρια αλλά και ο μηχανολογικός εξοπλισμός αποτιμήθηκαν σε τρέχουσες τιμές. Οικονομικά Αποτελέσματα 2011 Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας ανήλθε σε 19,6 εκατ. ευρώ για το 2011 έναντι 17 εκατ. ευρώ το Ωστόσο δεν θεωρείται ενδεικτικός των δυνατοτήτων της εταιρίας, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων πραγματοποιήθηκε το τελευταίο τετράμηνο του έτους, μετά την εξαγορά από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ, ενώ παράλληλα η εταιρία βρισκόταν σε αναδιάρθρωση. Το μεικτό αποτέλεσμα της εταιρίας ανήλθε σε ζημιές 2,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 14,7 εκατ. ευρώ το Το αποτέλεσμα προ φόρων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκε σε ζημιές 890 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 17,3 εκατ. ευρώ το 2010, ενώ το αποτέλεσμα εκμετάλλευσης (EBIT) ανήλθε σε ζημιές 4,3 εκατ. έναντι ζημιών 21 εκατ. ευρώ.

5 Οικονομικά Αποτελέσματα Συνέχεια Στα αποτελέσματα του 2011 έχουν περιληφθεί οι διαγραφές χρεών από τράπεζες και προμηθευτές, η απομείωση της αξίας των παγίων, καθώς και η προεξόφληση των διακανονισμένων δανείων εξαιτίας των ευνοϊκών όρων σε σχέση με τα τρέχοντα επιτόκια. Επίσης, τα αποτελέσματα του 2011 επιβαρύνθηκαν από την απραγία των πρώτων μηνών του έτους λόγω έλλειψης υλών & ενέργειας, καθώς και από σημαντικά κόστη αναδιάρθρωσης, που επιβάρυναν τόσο το εργατικό κόστος όσο και τον όγκο της παραγωγής. Τα αποτελέσματα προ φόρων της εταιρίας ανήλθαν σε ζημιές 3,9 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 27,4 εκατ. ευρώ το 2010, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε ζημιές 2,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 29,2 εκατ. ευρώ το Ο καθαρός δανεισμός του εταιρίας ανήλθε σε 34,4 εκατ. ευρώ έναντι 61,8 εκατ. ευρώ το Στο δανεισμό του 2011 περιλαμβάνονται και δάνεια ύψους 9,6 εκατ. ευρώ εν αναμονή της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ, η οποία ολοκληρώθηκε τελικά τον Φεβρουάριο του Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011 οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρίας υπερέβαιναν το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού κατά ευρώ Η χρηματοδότηση της εταιρίας για το άμεσο μέλλον θεωρείται εξασφαλισμένη δεδομένου ότι η διοίκηση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ έχει διαβεβαιώσει ότι θα στηρίξει την Εταιρεία ώστε να μην αντιμετωπίσει πρόβλημα ρευστότητας, καθώς σημαντικό μέρος των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων οφείλονται στη μέτοχο εταιρεία από τις συναλλαγές της με αυτή. Οι επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2011 ανήλθαν σε 534 χιλ. ευρώ και αφορούσαν κυρίως αγορές μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και εγκατάστασης συστήματος ERP SAP. Βασικοί Αριθμοδείκτες Μεικτό Περιθώριο Κέρδους (Μεικτά Κέρδη/ Πωλήσεις) Καθαρό Περιθώριο Κέρδους (Καθαρά Κέρδη/ Πωλήσεις) Ρευστότητας (Κυκλοφορούν / Βραχυπρ. Υποχρ) Ταχύτητα Κυκλοφορίας Αποθεμάτων (Αποθέματα/ Κόστος Πωλ.) x 365 ημέρες Ταχύτητα Είσπραξης Απαιτήσεων (Εμπορικές απαιτήσεις/ Πωλήσεις) χ 365 ημέρες Ταχύτητα Πληρωμής Υποχρεώσεων (Εμπορικοί Πιστωτές/ Κόστος Πωλ.) x 365 ημέρες ΕΤΑΙΡΙΑ ,1% -86,6% -12,0% -171,8% 0,50 0,

6 Βασικοί Αριθμοδείκτες - Συνέχεια Οι δείκτες απόδοσης ιδίων κεφαλαίων και δανειακής επιβάρυνσης δεν περιλήφθησαν, καθώς η εταιρία παρουσίαζε αρνητική καθαρή θέση το 2010 οπότε δεν προσφέρονται για σύγκριση. Γενικά οι δείκτες δεν πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικοί της οικονομικής θέσης της Fulgor καθώς η εταιρία δεν πραγματοποίησε παραγωγή και πωλήσεις για μέρος του 2010 & 2011, ενώ δεν έχουν ολοκληρωθεί οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου από την μητρική ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (βλ. Μεταγενέστερα Γεγονότα). Στόχοι & Προοπτικές για το 2012 Η FULGOR αναμένεται να μπει σε αναπτυξιακή πορεία το 2012 με την στήριξη των υπόλοιπων εταιριών του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην διοικητική και επιχειρησιακή ενσωμάτωση της FULGOR στον Όμιλο, στην επίτευξη συνεργειών και οικονομιών κλίμακας, στην αύξηση πωλήσεων σε αγορές του εξωτερικού, καθώς και στη βελτίωση των περιθωρίων κέρδους μέσω των αυξημένων πωλήσεων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Αναφορικά με την πορεία των οικονομικών μεγεθών για το 2012, η επιδείνωση της χρηματοοικονομικής κατάστασης στην Ελλάδα, καθώς και σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες, αναμένεται να έχει επιπτώσεις στα αποτελέσματα της εταιρίας, ωστόσο οι οικονομικές επιδόσεις των περασμένων ετών δεν είναι ενδεικτικές για οποιεσδήποτε προβλέψεις. Η εταιρία είναι αισιόδοξη ως προς την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει παρά τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, καθώς το 2012 αναμένεται να πραγματοποιηθούν και πωλήσεις υποβρυχίων καλωδίων, από τα οποία η εταιρία αναμένει να αντλήσει σημαντικό μέρος της μελλοντικής της κερδοφορίας. Μεταγενέστερα Γεγονότα 1. Α) Με Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 25 Ιανουαρίου 2012 αποφασίσθηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Στις 7 Φεβρουαρίου 2012 καταβλήθηκε ποσό Ευρώ , εκ του οποίου ποσό Ευρώ αποτέλεσε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και το υπόλοιπο ποσό Ευρώ αποτέλεσε διαφορά υπέρ το άρτιο. Το ποσό αυτό χρησιμοποιήθηκε για την ολοσχερή εξόφληση του βραχυπρόθεσμου ομολογιακού δανείου, όπως αυτό απεικονίζεται στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις του 2011, Σημείωση 23. Β) Με Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 28 Μαρτίου 2012 αποφασίσθηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ποσού Ευρώ , εκ του οποίου ποσό Ευρώ αποτέλεσε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και το υπόλοιπο ποσό Ευρώ αποτέλεσε διαφορά υπέρ το άρτιο. Συνεπεία των ανωτέρω αυξήσεων είναι ότι πλέον τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας ξεπερνούν το 50% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής. Γεγονός που δεν ίσχυε με βάση τα ποσά της 31 Δεκεμβρίου του 2011.

7 Μεταγενέστερα Γεγονότα - Συνέχεια 2. Εντός του Ιανουαρίου 2012 η Εταιρεία εξήλθε από τη διαδικασία συνδιαλλαγής του άρθρου 99 του πτωχευτικού κώδικα που είχε υπαχθεί από τον Δεκέμβριο του Αθήνα, 30 Μαρτίου 2012 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Aldo Dapelo

8 Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

9 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους Μετόχους της Εταιρείας FULGOR ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας FULGOR ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2011, τις καταστάσεις του συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και την περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και τις λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

10 Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έμφαση Θέματος Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 2.3 των οικονομικών καταστάσεων, όπου περιγράφεται ότι κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011 οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρίας υπερέβαιναν το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού κατά ευρώ Η χρηματοδότηση της εταιρίας για το άμεσο μέλλον, θεωρείται εξασφαλισμένη δεδομένου ότι η διοίκηση της μετόχου εταιρείας έχει διαβεβαιώσει ότι θα στηρίξει την Εταιρεία ώστε να μην αντιμετωπίσει πρόβλημα ρευστότητας καθόσον σημαντικό μέρος των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων οφείλονται στη μέτοχο εταιρεία από τις συναλλαγές της με αυτή. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό. Αναφορά επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43 α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Αθήνα, 5 Απριλίου 2012 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Ανδρέας Χ. Μπαρλίκας Α. Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Deloitte. Χατζηπαύλου, Σοφιανός & Καμπάνης Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών & Συμβούλων Επιχειρήσεων Φραγκοκκλησιάς 3 α & Γρανικού, Μαρούσι Α.Μ. ΣΟΕΛ Ε 120

11 Γ. Οικονομικές Καταστάσεις

12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 469/01/Β/86/122(2010)

13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 1 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 2 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 3 Κατάσταση Ταμειακών Ροών 4 Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 5-29

14 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης Σημ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κτίρια, οικόπεδα και εξοπλισμός Άυλα περιουσιακά στοιχεία Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων Λοιπές απαιτήσεις Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού Αποθέματα Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού Σύνολο ενεργητικού ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο Διαφορά υπέρ το άρτιο Αποθεματικά Κέρδη Ζημίες εις νέον ( ) ( ) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ( ) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Δάνεια Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Επιχορηγήσεις Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων Δάνεια Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Παράγωγα Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες από 5 έως 29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 1

15 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος Σημ Πωλήσεις Κόστος Πωληθέντων 9 ( ) ( ) Μεικτό Κέρδος ( ) ( ) Λοιπά έσοδα Έξοδα διάθεσης 9 ( ) ( ) Έξοδα διοίκησης 9 ( ) ( ) Λοιπά έξοδα 8 ( ) ( ) Αποτελέσματα εκμετάλλευσης ( ) ( ) Χρηματοοικονομικά έσοδα Χρηματοοικονομικά έξοδα 12 ( ) ( ) Κέρδη προ φόρου εισοδήματος ( ) ( ) Φόρος εισοδήματος ( ) Ζημίες χρήσεως ( ) ( ) Λοιπά έσοδα Μεταβολή εύλογης αξίας αντιστάθμισης ταμειακών ροών (19.200) - Φόρος εισοδήματος στα στοιχεία των λοιπών εσόδων Σύνολο λοιπών εσόδων (15.360) - Σύνολο αποτελεσμάτων χρήσεως ( ) ( ) Κέρδη / (ζημίες) που αναλογούν - στους μετόχους της μητρικής ( ) ( ) - σε τρίτους - - Κέρδη / (ζημίες) χρήσεως ( ) ( ) Σύνολο αποτελεσμάτων που αναλογούν - στους μετόχους της μητρικής ( ) ( ) - σε τρίτους - - Σύνολο αποτελεσμάτων χρήσεως ( ) ( ) Ζημίες ανά μετοχή Βασικές ζημίες ανά μετοχή 22 (0.2324) (2.9682) Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες από 5 έως 29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 2

16 Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων Μετοχικό κεφάλαιο Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεματικά εύλογης αξίας Λοιπά Αποθεματικά Σωρευμένα κέρδη / (ζημίες) Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων Υπόλοιπα την 31 Δεκεμβρίου ( ) Κέρδη (Ζημίες) χρήσεως ( ) ( ) Σύνολο αποτελεσμάτων χρήσεως - ( ) ( ) Υπόλοιπα την 31 Δεκεμβρίου ( ) ( ) Κέρδη χρήσεως ( ) ( ) Μεταβολή εύλογης αξίας αντιστάθμισης ταμειακών ροών. - (15.360) - - (15.360) Σύνολο λοιπών εσόδων - (15.360) - - (15.360) Σύνολο αποτελεσμάτων χρήσεως (15.360) ( ) ( ) Ποσά προορισμένα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου Σύνολο συναλλαγών με μετόχους Υπόλοιπα την 31 Δεκεμβρίου (15.360) ( ) Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες από 5 έως 29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 3

17 Κατάσταση Ταμειακών Ροών Σημ Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Ζημίες προ φόρων ( ) ( ) Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 13, Κέρδος εύλογης αξίας άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων ( ) - Προβλέψεις (κυρίως για αποθέματα και απαιτήσεις) Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας (379) 829 Έσοδα από διαγραφή δανείου ( ) - Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Ζημιά από Καταστροφή /Απομείωση Παγίων Mείωση / (Αύξηση) αποθεμάτων ( ) ( ) Mείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων ( ) (Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) ( ) ( ) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα ( ) ( ) Καταβλημένοι φόροι ( ) ( ) Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ( ) Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Αγορές ενσώματων περιουσιακών στοιχείων 13 ( ) ( ) Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων 14 ( ) - Πωλήσεις ενσώματων παγίων Τόκοι που εισπράχθηκαν Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες ( ) ( ) Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και ποσά προορισμένα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Αποπληρωμή δανεισμού - ( ) Είσπραξη επιχορηγήσεων Μεταβολές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων ( ) ( ) Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες ( ) Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών ( ) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών στην αρχή της χρήσης Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών στο τέλος της χρήσης Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες από 5 έως 29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 4

18 1. Πληροφορίες για την εταιρία Η εταιρεία Fulgor Α.Ε. ( η Εταιρεία), έχει έδρα την Ελλάδα, Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα. Η Εταιρεία εξαγοράσθηκε την 29 Ιουλίου 2011 από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε, ως εκ τούτου οι οικονομικές καταστάσεις της περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. και της ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα με την παραγωγή και διάθεση παντός τύπου και μορφής καλωδίων (υποβρύχια, ενέργειας, τηλεπικοινωνιακά κλπ.). 2. Βάση παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων 2.1 Δήλωση Συμμόρφωσης Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συνταχθεί με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και τις ερμηνείες τους όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 30 Μαρτίου 2012 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στη διεύθυνση 2.2 Βάση επιμέτρησης Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, με εξαίρεση τους λογαριασμούς των πάγιων περιουσιακών στοιχείων, τα οποία αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξίας τους με βάση αποτίμηση που πραγματοποιήθηκε εντός του 2011 και προέκυψε απομείωση αυτών (βλέπε σημείωση 7), καθώς και το ομολογιακό δάνειο, λόγω των ιδιαιτέρων όρων αποπληρωμής του (βλέπε σημείωση 23). Τα δύο προαναφερόμενα στοιχεία αποτιμήθηκαν έτσι λόγω της εξαγοράς της Εταιρείας από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. Επίσης τα παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα παρουσιάζονται στην εύλογη αξία. 2.3 Αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και προϋποθέτει ότι η Εταιρία θα έχει επαρκή χρηματοδότηση για να εξυπηρετηθούν οι χρηματοδοτικές και λειτουργικές ανάγκες της Εταιρίας στο άμεσο μέλλον. Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011 οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρίας υπερέβαιναν το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού κατά ευρώ Η χρηματοδότηση της εταιρίας για το άμεσο μέλλον, θεωρείται εξασφαλισμένη δεδομένου ότι η διοίκηση της μετόχου εταιρείας έχει διαβεβαιώσει ότι θα στηρίξει την Εταιρεία ώστε να μην αντιμετωπίσει πρόβλημα ρευστότητας καθόσον σημαντικό μέρος των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων οφείλονται στη μέτοχο εταιρεία από τις συναλλαγές της με αυτή. 5

19 2. Βάση παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων - Συνέχεια 2.4 Λειτουργικό νόμισμα Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, το οποίο είναι το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας. Όλες οι οικονομικές πληροφορίες παρουσιάζονται σε Ευρώ και έχουν στρογγυλοποιηθεί στη πλησιέστερη μονάδα, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στις επιμέρους σημειώσεις. 2.5 Χρήση εκτιμήσεων και παραδοχών Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. απαιτεί τη διενέργεια εκτιμήσεων και υιοθέτηση παραδοχών από τη Διοίκηση, οι οποίες δύνανται να επηρεάσουν τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, καθώς επίσης και τα ποσά των εσόδων και εξόδων. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές υποθέσεις επανεξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Αποκλίσεις των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται την περίοδο κατά την οποία επανεξετάζονται εφόσον αφορούν μόνο την τρέχουσα περίοδο ή αν αφορούν και στις μελλοντικές περιόδους οι αποκλίσεις επηρεάζουν την τρέχουσα και μελλοντικές περιόδους. Τυχόν μικροδιαφορές στους πίνακες οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 3. Σημαντικές λογιστικές αρχές Οι λογιστικές αρχές που αναφέρονται παρακάτω έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια για όλες τις περιόδους που αναφέρονται σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις και έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια Χρηματικά Διαθέσιμα Τα χρηματικά διαθέσιμα περιλαμβάνουν το ταμείο και τα άμεσα ρευστοποιήσιμα χρηματοοικονομικά στοιχεία με ημερομηνία λήξης μικρότερη των τριών μηνών. Δεν υπόκεινται σε σημαντικό κίνδυνο από τη μεταβολή της εύλογης αξίας τους και χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία για την κάλυψη των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών του. 3.2 Μετοχικό Κεφάλαιο Το μετοχικό κεφάλαιο αποτελείται από κοινές ονομαστικές μετοχές και εμφανίζεται στην καθαρή θέση. Τα άμεσα σχετιζόμενα με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έξοδα, αφαιρούνται από το προϊόν της έκδοσης και μειώνουν ισόποσα τα ίδια κεφάλαια. 6

20 3. Σημαντικές λογιστικές αρχές - Συνέχεια 3.2 Μετοχικό Κεφάλαιο - Συνέχεια Τα μερίσματα σε κοινές μετοχές αναγνωρίζονται σαν υποχρέωση στην περίοδο που έχουν εγκριθεί από τους μετόχους. Το κόστος κτήσης ιδίων μετοχών συμπεριλαμβανομένων των διαφόρων εξόδων, εμφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων, έως ότου οι ίδιες μετοχές πουληθούν ή ακυρωθούν. Στην περίπτωση που οι ίδιες μετοχές πωληθούν ή επανεκδοθούν, το τίμημα θα καταχωρηθεί απευθείας στην καθαρή θέση. 3.3 Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία Τα ακίνητα (οικόπεδα, κτίρια) χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία είτε για τις λειτουργικές εργασίες της Εταιρείας (παραγωγή) είτε για διοικητικούς σκοπούς. Τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στην αξία κτήσης μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις. Ειδικά στην παρούσα χρήση αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία, συνεπεία της εξαγοράς της Εταιρείας από τους νυν μετόχους. Η αξία κτήσης περιλαμβάνει δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την απόκτησή τους. Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Τα υπόλοιπα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται με βάση τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής τους, που έχει ως εξής: Είδος παγίου στοιχείου Αριθμός ετών ωφέλιμης ζωής Κτίρια Μηχανήματα-τεχνικες εγκαταστάσεις 7 17 Μεταφορικά μέσα 4 15 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 1 8 Οι «Βελτιώσεις σε ακίνητα τρίτων» αποσβένονται στο μικρότερο χρονικό διάστημα μεταξύ της ωφέλιμης ζωής της βελτίωσης και της διάρκειας μίσθωσης του μισθωμένου ακινήτου. Η ωφέλιμη ζωή των περιουσιακών στοιχείων επανεξετάζεται και αναπροσαρμόζεται εφόσον κρίνεται αναγκαίο κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. 7

21 3. Σημαντικές λογιστικές αρχές - Συνέχεια 3.3 Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία - Συνέχεια Τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία εξετάζονται όποτε αυτό απαιτείται για τυχόν απομείωση. Η λογιστική αξία του ενσώματου στοιχείου μειώνεται στο ανακτήσιμο ποσό, στην περίπτωση που η λογιστική αξία είναι μεγαλύτερη. Το ανακτήσιμο ποσό νοείται ως το μεγαλύτερο μεταξύ της εύλογης αξίας (μείον τα έξοδα πώλησης) του περιουσιακού στοιχείου και της παρούσας αξίας των μελλοντικών καθαρών ταμειακών ροών που προβλέπεται ότι θα αποφέρει το περιουσιακό στοιχείο κατά τη χρήση του. Τα κέρδη ή ζημίες κατά την πώληση υπολογίζονται συγκρίνοντας το τίμημα πώλησης με την αναπόσβεστη λογιστική αξία και αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσεως. 3.4 Άυλα περιουσιακά στοιχεία Στην κατηγορία αυτή η Εταιρείας έχει εντάξει κυρίως προγράμματα λογισμικού. Λογισμικά προγράμματα Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις, μείον οποιαδήποτε συσσωρευμένη απομείωση. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με βάση τη σταθερή μέθοδο στο διάστημα της ωφέλιμης ζωής τους, η οποία κυμαίνεται 3-5 χρόνια. Δαπάνες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και συντήρηση του λογισμικού αναγνωρίζονται ως έξοδα στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων στο έτος που προκύπτουν. 3.5 Μισθώσεις Χρηματοδοτικές μισθώσεις Όταν η Εταιρεία είναι μισθωτής παγίων μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης, τα μισθωμένα αυτά πάγια αναγνωρίζονται ως ενσώματα πάγια και η αντίστοιχη υποχρέωση για καταβολή των μισθωμάτων ως στοιχείο του παθητικού. Τα ενσώματα μισθωμένα πάγια αρχικά καταχωρούνται στη μικρότερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας του μισθωμένου παγίου και της παρούσας αξίας των μελλοντικών μισθωμάτων. Τα μισθωμένα πάγια αποσβένονται στην ωφέλιμη ζωή του παγίου, εάν είναι μεγαλύτερη από τη διάρκεια της μίσθωσης, μόνο στην περίπτωση όπου εκτιμάται ότι τα μισθωμένα πάγια θα έρθουν στην κυριότητα της Εταιρείας στο τέλος της μίσθωσης. Κάθε πληρωμή μισθώματος διαχωρίζεται σε κεφάλαιο και τόκο. Το ποσό του μισθώματος που αφορά κεφάλαιο μειώνει την υποχρέωση, ενώ ο τόκος καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 8

22 3. Σημαντικές λογιστικές αρχές - Συνέχεια 3.5 Μισθώσεις - Συνέχεια Λειτουργικές μισθώσεις Οι μισθώσεις όπου ο εκμισθωτής μεταβιβάζει το δικαίωμα χρήσεως ενός στοιχείου του ενεργητικού για μια συμφωνημένη χρονική περίοδο, χωρίς ωστόσο να μεταβιβάζει και τους κινδύνους και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας του πάγιου στοιχείου, ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Σε αυτήν την περίπτωση η Εταιρεία δεν καταχωρεί το μισθωμένο ακίνητο ως στοιχείο ενεργητικού. Οι πληρωμές οι οποίες γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις (μισθώματα τα οποία αντιστοιχούν στη χρήση του μισθωμένου παγίου, καθαρά από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκμισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσεως αναλογικά κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 3.6 Αποθέματα Τα αποθέματα αποτιμώνται στην μικρότερη αξία μεταξύ της αξίας κτήσεώς τους ή κόστους παραγωγής τους και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Η αξία κτήσεως των αγορασθέντων αποθεμάτων προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου μηνιαίου σταθμικού κόστους και περιλαμβάνει όλα τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν για την απόκτηση τους και τη μεταφορά τους. Το κόστος παραγωγής των παραγόμενων αποθεμάτων περιλαμβάνει επίσης και τα γενικά βιομηχανικά έξοδα που αναλογούν υπό κανονικές συνθήκες παραγωγικής λειτουργίας. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των αποθεμάτων θεωρείται η εκτιμώμενη τιμή πώλησης αυτών κάτω από κανονικές συνθήκες επιχειρηματικής δραστηριότητας μείον τα εκτιμώμενα έξοδα πωλήσεων. 3.7 Προβλέψεις Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες νομικές ή τεκμαιρόμενες υποχρεώσεις ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω εκροών πόρων και η εκτίμηση του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με αξιοπιστία. Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά την ημερομηνία σύνταξης κάθε ισολογισμού και προσαρμόζονται προκειμένου να αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται να απαιτηθεί για τη διευθέτηση της υποχρέωσης. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροής πόρων είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών οφελών είναι πιθανή. Πρόβλεψη για αναδιάρθρωση αναγνωρίζεται όταν η Εταιρείας έχει εγκρίνει ένα αναλυτικό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και η αναδιάρθρωση έχει ήδη ξεκινήσει ή ανακοινώθηκε δημοσίως. Μελλοντικά λειτουργικά κόστη δεν αναγνωρίζονται για δημιουργία πρόβλεψης 9

23 3. Σημαντικές λογιστικές αρχές - Συνέχεια 3.8 Παροχές σε εργαζόμενους Παροχές καθορισμένων εισφορών Οι υποχρεώσεις για εισφορές σε προγράμματα καθορισμένων εισφορών καταχωρούνται ως έξοδα στο λογαριασμό των αποτελεσμάτων κατά το χρόνο πραγματοποίησής τους Προγράμματα καθορισμένων παροχών Τα προγράμματα καθορισμένων παροχών της Εταιρείας αφορά στη νομική υποχρέωση του για καταβολή στο προσωπικό εφάπαξ αποζημίωσης κατά την ημερομηνία εξόδου κάθε εργαζόμενου από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης. Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για το πρόγραμμα αυτό είναι η παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή ανάλογα με το δεδουλευμένο δικαίωμα των εργαζομένων και σε σχέση με το χρόνο που αναμένεται να καταβληθεί. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method). Το επιτόκιο προεξόφλησης αντιστοιχεί στον δείκτη για τα Ευρωπαϊκά ομόλογα iboxx AA-rated Euro corporate bond 10+year. 3.9 Έσοδα Πωλήσεις προϊόντων: Τα έσοδα από πωλήσεις προϊόντων και εμπορευμάτων περιλαμβάνουν την εύλογη αξία πώλησης αυτών, καθαρά από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη. Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών μειώνεται στο ανακτήσιμο ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών προεξοφλουμένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο. Στη συνέχεια λογίζονται τόκοι με το ίδιο επιτόκιο επί της απομειωμένης (νέας λογιστικής) αξίας. 10

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. AP.M.A.E.: 52512/62/B/02/0302 ΕΔΡΑ: 7 ο ΧΙΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΒΕΡΟΙΑΣ, 57008 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08)

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ - 57014 Α.Φ.Μ.: 998743770.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

TASK J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Εκθεση για την χρήση από. 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 TASK J&P-ΑΒΑΞ A.E.

TASK J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Εκθεση για την χρήση από. 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 TASK J&P-ΑΒΑΞ A.E. TASK J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Εκθεση για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 TASK J&P-ΑΒΑΞ A.E. Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 003743901000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε.45590/01ΑΤ/Β/00/123) Αμαρουσίου Χαλανδρίου 16,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 173 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. 210 9379100 www.ateinsurance.gr ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚ Διεθνείς Τεχνολογίες ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με το Ν.. 3556/ /2007) INTERTECH SA (ποσά σε χιλ.ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014. Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Περιεχόμενα. COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014. Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Περιεχόμενα COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014. Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Οικονομικές καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Της 31ης Δεκεμβρίου 2014 ( 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της εννιάµηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 (με βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Μάιος 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 1.

Διαβάστε περισσότερα

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΔΡΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 2, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 151 23 ΑΦΜ: 099604146 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 59189/1ΑΤ/Β/05/0351

Διαβάστε περισσότερα

01.07.2010 30.06.2011 ( )

01.07.2010 30.06.2011 ( ) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010-30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε.

ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε. σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Page Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου...5 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή...10 Κατάσταση Συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 1 ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΒΑΡΗΣ & ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 1 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΛ. 210 66 24

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΕ

ΙΑΣΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΙΑΣΩ ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Οι συνηµµένες περιοδικές Οικονοµικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε.

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσεως 2010 (περιλαμβάνει την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2010) (Βάση του ν.3556/07) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984) ΚΑΙ Δ.Π.Χ.Π. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984) ΚΑΙ Δ.Π.Χ.Π. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984) ΚΑΙ Δ.Π.Χ.Π. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 - ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984)

Διαβάστε περισσότερα

PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ . PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της Περιόδου Από 1 η Ιανουαρίου έως την 31 η Μαρτίου 2014 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 39, ΓΡΑΦΕΙΟ 501, 10564, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2103701450, FAX: 2103701499

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 39, ΓΡΑΦΕΙΟ 501, 10564, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2103701450, FAX: 2103701499 ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 39, ΓΡΑΦΕΙΟ 501, 10564, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2103701450, FAX: 2103701499 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

(Σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυϖο 34)

(Σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυϖο 34) ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ «ΒΙΟΤΕΡ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ Περιεχόµενα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Σελίδα Δηλώσεις Εκπροσώπων Διοικητικού Συµβουλίου 3 Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συµβουλίου 4 26 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Διαβάστε περισσότερα

. 6620/06/ /86/23 455-188 63 - 2008 .3556/2007 H M 27.08.2008 www.marac.gr, 5.

. 6620/06/ /86/23 455-188 63 -  2008 .3556/2007 H M 27.08.2008 www.marac.gr, 5. ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ Ανώνυµη Βιοµηχανική Εµπορική Εταιρεία ΑΡ. Μ.Α.Ε. 6620/06/Β/86/23 Λεωφ. ηµοκρατίας 455-188 63 Πέραµα - Πειραιά, ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΑΡ.ΜΑΕ 7946/06/Β/86/2 Βασ. Γεωργίου 30 Τ.Κ 15233, Χαλάνδρι, Τηλ. 210 3498300 www.sidma.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

Διαβάστε περισσότερα

4.000.000 4.000.000 4.000.000

4.000.000 4.000.000 4.000.000 ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. OMIΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την Οικονοµική Χρήση 1 ης Ιανουαρίου έως 31 ης εκεµβρίου 2011 (Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) Οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα