ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Νοέμβριος 2014

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΟΡΙΣΜΟΙ AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τον Απρίλιο του 2004 η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε την Οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων (γνωστή ως MiFID). Η Οδηγία αυτή ενσωματώθηκε στην Ελληνική νομοθεσία με τον Νόμο 3606/2007 (εφεξής «Νόμος»). Σκοπός του Νόμου είναι η διασφάλιση ενός ενιαίου πλαισίου παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, η ενδυνάμωση του ανταγωνισμού και η βελτίωση του επιπέδου προστασίας των επενδυτών. Όπου στο παρόν Δελτίο γίνεται αναφορά σε επενδυτικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβάνονται και οι παρεπόμενες. Η NBG Securities Α.Ε.Π.Ε.Υ. (εφεξής «η NBG SECURITIES») υιοθετεί και συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις αρχές που επιβάλλονται από το παραπάνω θεσμικό πλαίσιο εφαρμόζοντας τις αναγκαίες πολιτικές και διαδικασίες. 2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Η NBG SECURITIES εκδίδει το παρόν Δελτίο Πληροφόρησης Πελατών (εφεξής «Δελτίο») με στόχο να παράσχει την απαραίτητη πληροφόρηση στους υφιστάμενους και δυνητικούς επενδυτές σχετικά με τις πολιτικές και διαδικασίες που έχει θεσπίσει και σχετικά με ορισμένα άλλα θέματα για τη συμμόρφωσή της με τους κανόνες που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων. Όπου κρίνουν απαραίτητο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν συμπληρωματικές πληροφορίες, πλέον των αναφερομένων στο παρόν Δελτίο, υπό την προϋπόθεση ότι οι αιτούμενες πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την NBG SECURITIES και η παροχή τους επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η NBG SECURITIES θα ενημερώνει τους πελάτες της μόνο για ουσιώδεις μεταβολές στο περιεχόμενο του παρόντος Δελτίου, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν εγκαθιδρύει αυτοτελώς συμβατικές σχέσεις με την NBG SECURITIES. 3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 3.1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ NBG SECURITIES Η NBG SECURITIES είναι ανώνυμη εταιρία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η και έχει την έδρα της στην Αθήνα, οδός Μιχαλακοπούλου αρ. 91, T.K (Tηλ. Επικοινωνίας: ). Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου της είναι Η NBG SECURITIES ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 1989 και αποτελεί μέλος του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος. Το μετοχικό της κεφάλαιο ανερχόταν κατά την έκδοση του παρόντος Δελτίου σε Η NBG SECURITIES διαθέτει άδεια λειτουργίας για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, που χορηγήθηκε με την υπ αριθμ. 120/ απόφαση της του Δ.Σ. της Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, και υπόκειται στην εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, Αθήνα- τηλ. επικοινωνίας: ιστοσελίδα ). Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με την οργάνωση και τη δομή της NBG SECURITIES μπορείτε να απευθυνθείτε στα κατά τόπους καταστήματα της NBG SECURITIES ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της στο. 3.2 ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Η επίσημη γλώσσα επικοινωνίας μεταξύ της NBG SECURITIES και των πελατών της είναι η Ελληνική. Ωστόσο, η επικοινωνία με τους πελάτες της NBG SECURITIES πριν και μετά τη σύναψη οποιασδήποτε συμβατικής σχέσης μπορεί να πραγματοποιηθεί κατόπιν συμφωνίας και στην Αγγλική γλώσσα. Κατά κανόνα τα έγγραφα των συμβάσεων και των συμπληρωματικών εγγράφων καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα. Η NBG SECURITIES ως κύριο μέσο επικοινωνίας με τους πελάτες της θεωρεί τη γραπτή επικοινωνία. Σε Η NBG SECURITIES ΑΕΠΕΥ εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - Αρ. αδείας λειτουργίας: 120/

3 περιπτώσεις που ορίζεται από τη μεταξύ τους σύμβαση, η επικοινωνία (συμπεριλαμβανομένης και της αποστολής και λήψης εντολών) μπορεί επίσης να πραγματοποιείται και μέσω τηλεφώνου, φαξ, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλου κοινά αποδεκτού μέσου. 4. ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που ισχύουν μεταξύ της NBG SECURITIES και των πελατών της αναφορικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών διέπονται από τους όρους που αναφέρονται αναλυτικά στις επιμέρους συμβάσεις για τις κατά περίπτωση παρεχόμενες επενδυτικές υπηρεσίες. Το παρόν Δελτίο αποτελεί πρόσθετη ενημέρωση των πελατών της NBG SECURITIES, που λαμβάνουν ή προτίθενται να λάβουν επενδυτικές υπηρεσίες. 5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ Η NBG SECURITIES αναγνωρίζει την υποχρέωση να παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες στους πελάτες της με τρόπο επαγγελματικό, έντιμο και αμερόληπτο. Η NBG SECURITIES είναι υποχρεωμένη να κατηγοριοποιήσει τους πελάτες της σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που προβλέπονται από το Νόμο, και σύμφωνα με την εσωτερική πολιτική και τις διαδικασίες που έχει θεσπίσει: Επαγγελματίες πελάτες Επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους Ιδιώτες πελάτες Η NBG SECURITIES ενημερώνει τους πελάτες της εγγράφως σχετικά με την κατηγοριοποίησή τους είτε πριν από την υπογραφή της σύμβασης, είτε πριν από την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. Σκοπός αυτής της κατηγοριοποίησης αποτελεί η διασφάλιση ότι οι παρεχόμενες επενδυτικές υπηρεσίες πραγματοποιούνται με βάση τη γνώση και την εμπειρία που διαθέτουν οι πελάτες για τη διενέργεια των σχετικών συναλλαγών. Η NBG SECURITIES πραγματοποιεί την κατηγοριοποίηση των πελατών της βάσει των στοιχείων που έχει στη διάθεσή της. Προς τούτο, οι πελάτες της NBG SECURITIES έχουν την υποχρέωση και παροτρύνονται να παρέχουν και να γνωστοποιούν όσο το δυνατόν πληρέστερα στοιχεία που θα συμβάλουν στην ορθή κατηγοριοποίησή τους, καθώς και τυχόν μεταβολές που μπορεί να επηρεάσουν την κατηγοριοποίηση αυτή. Η NBG SECURITIES δηλώνει ότι δεν φέρει ευθύνη για τυχόν εσφαλμένη κατηγοριοποίηση του πελάτη, που οφείλεται σε μη επαρκή ή/και μη ειλικρινή παροχή στοιχείων από τον ίδιο. 5.1 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ Ως Επαγγελματίες Πελάτες ορίζονται εκείνοι οι οποίοι διαθέτουν την πείρα, τις γνώσεις και την εξειδίκευση, ώστε να λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις και να εκτιμούν δεόντως τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται. Οι πελάτες αυτοί περιλαμβάνουν, εκτός των άλλων, ορισμένους θεσμικούς επενδυτές, καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις που πληρούν τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα κριτήρια: - σύνολο ισολογισμού: , - καθαρό κύκλο εργασιών: , - ίδια κεφάλαια: Οι Επαγγελματίες Πελάτες απολαμβάνουν, κατά το Νόμο, μειωμένο βαθμό προστασίας σε σχέση με τους Ιδιώτες Πελάτες. Η NBG SECURITIES ΑΕΠΕΥ εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - Αρ. αδείας λειτουργίας: 120/

4 5.2 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ως Επιλέξιμοι Αντισυμβαλλόμενοι ορίζονται ορισμένοι Επαγγελματίες Πελάτες προς τους οποίους παρέχονται επενδυτικές υπηρεσίες που αφορούν στην εκτέλεση εντολών, στη λήψη ή διαβίβασή τους, καθώς και σε οποιαδήποτε παρεπόμενη υπηρεσία άμεσα σχετιζόμενη με αυτές τις συναλλαγές ή όταν οι πελάτες αυτοί διαπραγματεύονται για ίδιο λογαριασμό. Στις παραπάνω περιπτώσεις οι Επιλέξιμοι Αντισυμβαλλόμενοι δεν απολαμβάνουν της προστασίας του Νόμου, εκτός από τις περιπτώσεις όπου ορίζεται διαφορετικά. 5.3 ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ Ως Ιδιώτες Πελάτες ορίζονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν ανήκουν στη κατηγορία «Επαγγελματίες Πελάτες» ούτε στην κατηγορία «Επιλέξιμοι Αντισυμβαλλόμενοι». Η κατηγοριοποίηση πελάτη ως «Ιδιώτη», συνεπάγεται την παροχή του υψηλότερου επιπέδου προστασίας σύμφωνα με το Νόμο. 5.4 ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Σύμφωνα με το Νόμο, κάθε πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποτεδήποτε αλλαγή της κατηγορίας στην οποία έχει ενταχθεί από την NBG SECURITIES, δηλαδή: - Αλλαγή κατηγορίας από Επαγγελματία Πελάτη σε Ιδιώτη Πελάτη, που συνεπάγεται μετάβαση σε καθεστώς αυξημένης προστασίας. - Αλλαγή κατηγορίας από Επιλέξιμο Αντισυμβαλλόμενο σε Επαγγελματία Πελάτη ή σε Ιδιώτη Πελάτη, που συνεπάγεται μετάβαση σε καθεστώς αυξημένης προστασίας. - Αλλαγή κατηγορίας από Ιδιώτη Πελάτη σε Επαγγελματία Πελάτη, που συνεπάγεται μετάβαση σε καθεστώς μειωμένης προστασίας. Σε περίπτωση επιθυμίας του πελάτη για αλλαγή κατηγορίας, απαιτείται η υποβολή σχετικού έγγραφου αιτήματός του στην NBG SECURITIES η οποία δεν υποχρεούται να το αποδεχθεί. Η αλλαγή κατηγορίας μπορεί να αφορά σε όλες ή συγκεκριμένες επενδυτικές υπηρεσίες και σε συναλλαγές σε ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα. Η NBG SECURITIES παραμένει στη διάθεση των πελατών της για την παροχή κάθε δυνατής ενημέρωσης αναφορικά με τις συνέπειες που θα έχει η αλλαγή κατηγορίας στην παρεχόμενη επενδυτική προστασία. Σε περίπτωση που γνωστοποιηθούν στην NBG SECURITIES στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν ότι οι πελάτες δεν πληρούν πλέον τα κριτήρια της κατηγορίας στην οποία έχουν ενταχθεί, η NBG SECURITIES διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της κατηγορίας. Σε κάθε τέτοια περίπτωση θα ακολουθήσει άμεση ενημέρωση του ενδιαφερομένου πελάτη, πριν την παροχή οποιασδήποτε επενδυτικής υπηρεσίας ή πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής. 6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 6.1 ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Η NBG SECURITIES παρέχει ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών προϊόντων και υπηρεσιών σε χρηματοπιστωτικά μέσα προς την πελατεία της. Οι συναλλαγές επί χρηματοπιστωτικών μέσων ενέχουν επενδυτικούς κινδύνους διαφόρων ειδών και διαβαθμίσεων, ανάλογα με τον τύπο του χρηματοπιστωτικού μέσου. 6.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Ομόλογα Χρεωστικοί τίτλοι που ενσωματώνουν υποχρέωση του εκδότη να καταβάλει στον κομιστή / δικαιούχο σε καθορισμένο χρόνο συμφωνημένες παροχές. Οι εκδότες μπορεί να είναι κράτη, εταιρίες, τράπεζες, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης κλπ. Τα ομόλογα μπορεί να είναι σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου. Όταν το Η NBG SECURITIES ΑΕΠΕΥ εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - Αρ. αδείας λειτουργίας: 120/

5 επιτόκιο είναι κυμαινόμενο, η απόδοση των ομολόγων εξαρτάται από απλούς επιτοκιακούς δείκτες (π.χ. EURIBOR) ή / και από σύνθετους παράγοντες (σύνθετα ή δομημένα ομόλογα). Οι βασικοί κίνδυνοι που συνδέονται με τα ομόλογα είναι ο πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος αγοράς. Έντοκα Γραμμάτια Χρεωστικοί τίτλοι που εκδίδονται συνήθως από κράτη, διατίθενται σε τιμή υπό το άρτιο και δεν παρέχουν δικαίωμα εξόφλησης τοκομεριδίων αλλά την ονομαστική αξία τους (100%) στην προβλεπόμενη λήξη. Μετοχές Οι μετοχές αντιπροσωπεύουν ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρίας. Παρέχουν στους μετόχους επενδυτές μερίδιο από τα κέρδη της εταιρίας με τη μορφή μερίσματος καθώς και, πλην εξαιρέσεων, δικαίωμα ψήφου στις γενικές συνελεύσεις των μετόχων. Οι μετοχές εκτίθενται σε όλους τους κινδύνους που αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω και κυρίως στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο αγοράς. Παράγωγα Χρηματοπιστωτικά Μέσα Τα παράγωγα προϊόντα είναι χρηματοπιστωτικά εργαλεία των οποίων η τιμή παράγεται εξ ολοκλήρου από την υποκείμενη αξία στην οποία βασίζονται. Η υποκείμενη αξία μπορεί να είναι εμπόρευμα, χρηματοοικονομικός τίτλος, ένας χρηματοοικονομικός δείκτης ή πιστωτικός κίνδυνος. Τα παράγωγα δημιουργούνται με στόχο να επιτρέψουν τη διαχείριση του περιουσιακού στοιχείου στο οποίο βασίζονται. Τα συνήθη παράγωγα προϊόντα περιλαμβάνουν τις ακόλουθες κατηγορίες: - Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) / προθεσμιακά συμβόλαια (forwards): Αποτελούν τυποποιημένα συμβόλαια διαπραγματευόμενα σε οργανωμένες αγορές, για την αγορά ή πώληση ορισμένης ποσότητας ενός υποκείμενου τίτλου σε συγκεκριμένη μελλοντική ημερομηνία και σε προκαθορισμένη τιμή που έχει συμφωνηθεί κατά την σύναψη της συναλλαγής. Τα Προθεσμιακά Συμβόλαια (Forwards) είναι εξατομικευμένα προϊόντα και διαμορφώνονται ανάλογα με τις ανάγκες του επενδυτή (customized). Διαπραγματεύονται κυρίως στην εξωχρηματιστηριακή αγορά (Over the Counter) - Συμβόλαια δικαιώματος προαίρεσης / options: Αποτελούν τυποποιημένα παράγωγα προιόντα με τα οποία παρέχεται στο ένα συμβαλλόμενο μέρος το δικαίωμα να αγοράσει ή να πωλήσει ένα συγκεκριμένο υποκείμενο χρηματοπιστωτικό μέσο σε προκαθορισμένη τιμή και σε προσδιορισμένη μελλοντική ημερομηνία. - Συμβόλαια ανταλλαγής (swaps): Το συμβόλαιο ανταλλαγής περιλαμβάνει την αγορά ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου σε τιμή spot (αξίας δύο ημερών) και την ταυτόχρονη συμφωνία για την πώληση αυτού σε µια συγκεκριμένη ημερομηνία στο μέλλον µε προθεσμιακή τιμή. Το εν λόγω παράγωγο χρησιμοποιείται συχνά για την κάλυψη του κινδύνου που προκύπτει από τη µμεταβλητότητα των τιμών, τα επιτόκια ή για την πιθανολόγηση επί των αλλαγών στις υποκείμενες τιμές. - Συμβόλαια δανεισμού τίτλων (stock borrowing / lending): Τα συμβόλαια αφορούν την δανειοληψία ή δανειοδοσία τίτλων με σκοπό την ανάγκη κάλυψης ανοικτής πώλησης ή την αποκόμιση επιτοκιακού οφέλους αντίστοιχα. Ο βασικός κίνδυνος των παραγώγων είναι ο αυξημένος κίνδυνος αγοράς λόγω της μόχλευσης που αυτά περιέχουν ο οποίος μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση ή την απώλεια του αρχικώς επενδυμένου κεφαλαίου ή και πολλαπλάσιο αυτού Κατά συνέπεια, οι συναλλαγές επί παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων είναι κατάλληλες για επενδυτές, οι οποίοι διαθέτουν ανάλογη εμπειρία και αντιλαμβάνονται τη Η NBG SECURITIES ΑΕΠΕΥ εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - Αρ. αδείας λειτουργίας: 120/

6 λειτουργία των μέσων αυτών, καθώς και το περιεχόμενο των αναλαμβανόμενων κάθε φορά κινδύνων. Επενδυτικά Προϊόντα Εγγυημένου Αρχικού Κεφαλαίου (ΚεφάλαιοPlus) Τα προϊόντα προστασίας αρχικού κεφαλαίου αποτελούν επένδυση με τη μορφή προθεσμιακής κατάθεσης ειδικού τύπου που παρέχει προστασία του αρχικού κεφαλαίου στη λήξη της και δυνατότητα μεγαλύτερης απόδοσης από τα απλά καταθετικά προϊόντα. Η απόδοσή τους εξαρτάται από την πορεία των οικονομικών δεικτών που συνδέονται με την επένδυση (π.χ. ισοτιμίες συναλλάγματος, χρηματιστηριακοί δείκτες, τιμές μετοχών, πιστωτικοί δείκτες κ.α.). Οι βασικοί κίνδυνοι οι οποίοι σχετίζονται με τα προϊόντα προστασίας αρχικού κεφαλαίου είναι ο κίνδυνος αγοράς και ο πιστωτικός κίνδυνος. Μερίδια ΟΣΕΚΑ Οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) αποτελούν ομάδες περιουσίας που ανήκουν σε πολλούς δικαιούχους υπό κοινή διαχείριση τρίτων. Η περιουσία, το ενεργητικό δηλαδή του ΟΣΕΚΑ αποτελείται όπως προβλέπεται από το νόμο, από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και μετρητά. Η περιουσία αυτή ανήκει εξ αδιαιρέτου στους συμμετέχοντες σε αυτήν ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων που κατέχουν. Όσοι διαθέτουν μερίδια ΟΣΕΚΑ καλούνται μεριδιούχοι. Οι μεριδιούχοι μπορούν να είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα. Οι βασικοί κίνδυνοι με τους οποίους συνδέονται τα μερίδια ΟΣΕΚΑ είναι ο πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος αγοράς. Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια ( ΑΚ) - Exchange Traded Funds (ETFs) Τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια είναι µια ξεχωριστή κατηγορία Α/Κ, η οποία αποτελείται από τίτλους οι οποίοι συνθέτουν κάποιον χρηματοοικονομικό δείκτη και την αναλογία µε την οποία οι τίτλοι αυτοί συμμετέχουν στον σχηματισμό του δείκτη. Οι βασικοί κίνδυνοι με τους οποίους συνδέονται τα μερίδια ΟΣΕΚΑ είναι ο πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος αγοράς. Εναλλακτικά Επενδυτικά Κεφάλαια - Hedge Funds Τα Εναλλακτικά Επενδυτικά Κεφάλαια επιδιώκουν την επίτευξη θετικής απόδοσης της επένδυσης, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση των αγορών ή με μικρή ευαισθησία σε αυτήν, μέσω ιδιαίτερα σύνθετων επενδυτικών στρατηγικών υψηλού κινδύνου που αποσκοπούν στην εκμετάλλευση της σχέσης απόδοσης και κινδύνου. Οι επενδύσεις αυτές περιλαμβάνουν την χρήση arbitrage ή/και παραγώγων προϊόντων για κερδοσκοπικούς λόγους και όχι για λόγους αντιστάθμισης κινδύνου, τη διενέργεια ανοιχτών πωλήσεων (short selling) και τη μόχλευση των υπό διαχείριση κεφαλαίων μέσω δανεισμού. Τα Εναλλακτικά Επενδυτικά Κεφάλαια παρέχουν περιορισμένη δυνατότητα ρευστοποίησης της επένδυσης σε μηνιαία, τριμηνιαία ή ακόμη και ετήσια βάση, και, ως εκ τούτου, η περίοδος "υποχρεωτικής διακράτησης" για τον επενδυτή διαμορφώνεται ανάλογα. Επιπλέον μπορεί να περιλαμβάνουν επενδύσεις οι οποίες είτε είναι δύσκολο να ρευστοποιηθούν είτε είναι δύσκολο να αποτιμηθούν. Τα Εναλλακτικά Επενδυτικά Κεφάλαια είναι εκτεθειμένα κυρίως στους κινδύνους αγοράς, μειωμένης εποπτείας, συγκέντρωσης κινδύνου, καθώς και στον κίνδυνο μόχλευσης των παραγώγων που περιέχουν. Άλλα Προϊόντα Ειδικού Τύπου (structured products) Τα προϊόντα αυτά αποτελούν συνδυασμό των παραπάνω προϊόντων, ενσωματώνουν συνήθως παράγωγα ή άλλα υποκείμενα αγαθά και αξίες, και οι αποδόσεις τους είναι συνδεδεμένες με χρηματιστηριακούς δείκτες ή με ένα σύνολο μετοχών ή με τη συναλλαγματική σχέση δύο νομισμάτων ή με την πορεία των επιτοκίων. Οι βασικοί κίνδυνοι με τους οποίους συνδέονται τα προϊόντα αυτά είναι ο κίνδυνος αγοράς και ο κίνδυνος ρευστότητας. Η NBG SECURITIES ΑΕΠΕΥ εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - Αρ. αδείας λειτουργίας: 120/

7 6.3 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Η NBG SECURITIES ενημερώνει τους πελάτες της για τους κινδύνους κάθε προσφερόμενου χρηματοπιστωτικού μέσου και κάθε προσφερόμενης επενδυτικής υπηρεσίας, αναλυτικά στους όρους της σύμβασης κατά περίπτωση. Ενδεικτικά οι κυριότερες κατηγορίες των κινδύνων είναι: Κίνδυνος Αγοράς Ο Κίνδυνος Αγοράς, ο οποίος αναφέρεται και ως μη διαφοροποιήσιμος κίνδυνος, κίνδυνος μεταβλητότητας ή συστηματικός κίνδυνος, επηρεάζει το σύνολο της αγοράς ή έναν ευρύ τομέα της και όχι μόνο ένα συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό μέσο ή εταιρεία, και δεν μπορεί να αντισταθμιστεί μέσω διαφοροποίησης. Είναι ο κίνδυνος μιας δυσμενούς μεταβολής της τιμής ενός χαρτοφυλακίου, ενός στοιχείου ενεργητικού ή περιουσιακού στοιχείου, η οποία προκαλείται από μεταβολές της αγοράς στο σύνολό της ή σε ευρύτερο τομέα αυτής. Πιστωτικός Κίνδυνος Ο κίνδυνος απώλειας του αρχικού κεφαλαίου ή η οποιαδήποτε οικονομική απώλεια, που απορρέει από την αδυναμία ενός εκδότη να αποπληρώσει χρέος του, ή να εκπληρώσει συμβατικές του υποχρεώσεις. Στις αγορές ομολόγων ο πιστωτικός κίνδυνος αφορά: (α) την πτώση της τιμής ενός ομολογιακού τίτλου λόγω αύξησης του πιστωτικού κινδύνου του εκδότη (αύξηση των credit spreads, αλλαγή στην πιστοληπτική διαβάθμιση κλπ), (β) την πιθανότητα ο εκδότης να μην εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όπως για παράδειγμα την καταβολή τοκομεριδίων και κεφαλαίου για οποιοδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της περίπτωσης πτώχευσης ή άλλης διαδικασίας αφερεγγυότητας. Επισημαίνεται ότι ο συγκεκριμένος κίνδυνος είναι αυξημένος: στις αναδυόμενες αγορές (emerging markets) και σε τίτλους με χαμηλή πιστοληπτική διαβάθμιση (below investment grade). Επιτοκιακός Κίνδυνος Αναφέρεται στις μεταβολές της απόδοσης μιας επένδυσης εξαιτίας της διακύμανσης των επιτοκίων. Μια μετατόπιση της καμπύλης επιτοκίων θα έχει σαν αποτέλεσμα την μεταβολή της τιμής ενός ομολογιακού τίτλου. Σε περίπτωση που το επίπεδο αποδόσεων/καμπύλης επιτοκίων είναι υψηλότερο από το ισχύον κατά τη χρονική στιγμή της αρχικής επένδυσης, η πρόωρη προεξόφληση επενδύσεων στους εν λόγω τίτλους θα πραγματοποιηθεί σε τιμή χαμηλότερη από την τιμή της αρχικής επένδυσης. Ο συγκεκριμένος κίνδυνος είναι αυξημένος στις αναδυόμενες αγορές (emerging markets) και σε High Yield τίτλους. Κίνδυνος Ρευστότητας Ο κίνδυνος που προκύπτει από την δυσχέρεια ενός συγκεκριμένου χρηματοπιστωτικού να αγοραστεί ή να πουληθεί με αμεσότητα, εξαιτίας της έλλειψης εμπορευσιμότητας, έτσι ώστε να αποφευχθεί ή να μειωθεί ζημιά (ή να επιτευχθεί το επιθυμητό κέρδος). Η έλλειψη προσφοράς ή ζήτησης δύναται να επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό την τιμή. Ο κίνδυνος είναι αυξημένος όταν η επένδυση πραγματοποιείται σε μια αγορά με χαμηλή ρευστότητα ή με μειωμένη εποπτεία. Ειδικότερα, στην περίπτωση επένδυσης σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα εκτός οργανωμένης χρηματιστηριακής αγοράς (OTC), δεν είναι βέβαιη η ύπαρξη δευτερογενούς αγοράς. Μειωμένη ρευστότητα αγοράς μπορεί να καταστήσει την προεξόφληση ενός ομολογιακού τίτλου δυσχερή και ειδικότερα στις αναδυόμενες αγορές (emerging markets) ή σε περίπτωση τίτλων με χαμηλή πιστοληπτική διαβάθμιση (below investment grade). Κίνδυνος Συναλλαγματικής Ισοτιμίας Πηγάζει από τις δυσμενείς μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, και στις τιμές του χρυσού, και μπορεί να οδηγήσει σε μικρότερες αποδόσεις από τις αναμενόμενες. Ο Κίνδυνος Συναλλαγματικής Ισοτιμίάς, ο οποίος αναφέρεται και ως συναλλαγματικός κίνδυνος ή νομισματικός κίνδυνος, υπάρχει όταν μια οικονομική συναλλαγή εκφράζεται σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα βάσης του επενδυτή. Ο συγκεκριμένος κίνδυνος είναι αυξημένος για νομίσματα αναδυομένων αγορών (emerging markets). Η NBG SECURITIES ΑΕΠΕΥ εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - Αρ. αδείας λειτουργίας: 120/

8 Κίνδυνος Διακανονισμού και Εκκαθάρισης Ο κίνδυνος της μη συμφωνηθείσας παράδοσης μετρητών ή τίτλων από αντισυμβαλλόμενο. Ο συγκεκριμένος κίνδυνος είναι αυξημένος όταν ο τίτλος διαπραγματεύεται σε αγορές με σημαντική διαφορά ώρας, ή όταν η εκκαθάρισή του πραγματοποιείται με χρήση μη αυτόματα συνδεδεμένων συστημάτων, καθώς και σε τίτλους με χαμηλή ρευστότητα. Κίνδυνος Αντισυμβαλλόμενου Ο Κίνδυνος Αντισυμβαλλόμενου, ο οποίος αναφέρεται και ως κίνδυνος αθέτησης, είναι ο κίνδυνος που αναλαμβάνει κάθε συμβαλλόμενο μέρος μιας σύμβασης, να αθετήσουν ή να μην εκπληρώσουν, όλοι ή κάποιοι από τους αντισυμβαλλομένους τους, τις συμβατικές υποχρεώσεις τους ή γενικότερα τις δεσμεύσεις τους. Κίνδυνος Θεματοφυλακής Ο κίνδυνος απώλειας περιουσιακών στοιχείων υπό θεματοφυλακή λόγω πράξεων ή παραλείψεων του θεματοφύλακα ή ακόμα λόγω απάτης σε περίπτωση που ο θεματοφύλακας ή κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχει ανατεθεί η επί μέρους φύλαξη, καταστεί αφερέγγυος. Λειτουργικός Κίνδυνος Ορίζεται ως ο κίνδυνος ζημιών οφειλομένων στην ανεπάρκεια ή την αναποτελεσματικότητα / αποτυχία εσωτερικών διαδικασιών, ατόμων ή συστημάτων ή σε εξωτερικά γεγονότα. Νομικός Κίνδυνος Πρόκειται για τον κίνδυνο που μπορεί να προκύψει από νομικές αλλαγές ή ενέργειες και οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν αλλαγές στην αναμενόμενη απόδοση. Ο νομικός κίνδυνος μπορεί να καταστήσει παράνομη μια επένδυση η οποία ήταν νόμιμη. Αυτό περιλαμβάνει και ενδεχόμενες μεταβολές στο φορολογικό καθεστώς. Γενικά, ο νομικός κίνδυνος εξαρτάται από πολλαπλούς πολιτικούς, οικονομικούς και άλλους παράγοντες. Κίνδυνος Χώρας Αφορά τις εξελίξεις σε πολιτικό, διπλωματικό και στρατιωτικό επίπεδο, την εκλογή κυβέρνησης και τις ειδικότερες κυβερνητικές επιλογές. Περιλαμβάνει την περίπτωση αθέτησης υποχρεώσεων από ένα κράτος (Κίνδυνος Κράτους). Οι εξελίξεις αυτές ενδέχεται να επηρεάσουν δυσμενώς την πορεία των τιμών συγκεκριμένων τίτλων. Ο συγκεκριμένος κίνδυνος είναι αυξημένος σε κράτη με ασταθές πολιτικό κλίμα και χαμηλή δημοσιονομική απόδοση. Κίνδυνος Ανεπαρκούς Εποπτείας Αφορά τίτλους όπου η έδρα του εκδότη είναι σε χώρες όπου τα συστήματα εποπτείας της αγοράς ενδέχεται να παρέχουν μειωμένη προστασία στον επενδυτή (συνήθως στις καλούμενες "υπεράκτιες / offshore" δικαιοδοσίες). Κίνδυνος Επανεπένδυσης Ο κίνδυνος ζημίας που μπορεί να προκληθεί από την επανεπένδυση πρόωρων χρηματοροών σε απόδοση χαμηλότερη της αναμενόμενης εξαιτίας ενός πρόωρου / μη αναμενόμενου τερματισμού μιας επένδυσης. Η ανάκληση ενός ομολογικού τίτλου από τον εκδότη ή η πρόωρη εξόφληση από τον πελάτη ενός τίτλου μερικά ή ολικά, πριν από τη λήξη του, καθώς και η επανεπένδυση από τον επενδυτή των μελλοντικών τοκομεριδίων του τίτλου με απόδοση διαφορετική από την αρχικά προσδοκώμενη, ενδέχεται να έχει επίπτωση στην αρχικά υπολογισθείσα "απόδοση στη λήξη / ΥΤΜ" της επένδυσης. Κίνδυνος Πληθωρισμού Ο Κίνδυνος Πληθωρισμού, ο οποίος αναφέρεται και ως κίνδυνος αγοραστικής δύναμης, προκύπτει από την μειωμένη αξία χρηματορροών εξαιτίας του πληθωρισμού, ο οποίος μετράται σε όρους αγοραστικής δύναμης. Προκαλείται εφόσον ο πληθωρισμός μεταβάλλεται κατά τρόπο διαφορετικό από αυτόν που έχει προβλεφθεί και καθιστά αβέβαιη την μελλοντική πραγματική αξία (μετά τον πληθωρισμό) μιας επένδυσης. Ο συγκεκριμένος κίνδυνος είναι αυξημένος στις αναδυόμενες αγορές. Η NBG SECURITIES ΑΕΠΕΥ εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - Αρ. αδείας λειτουργίας: 120/

9 Κίνδυνος Συγκέντρωσης Ο κίνδυνος ζημίας που προέρχεται από μια μεγάλη θέση σε έναν τίτλο ή άνοιγμα / έκθεση σε έναν κλάδο μιας αγοράς. Μία υπερβολικά μονόπλευρη συγκέντρωση ανοιγμάτων σε ομάδα αντισυμβαλλομένων μπορεί να οδηγήσει σε ζημιές από έκθεση σε Πιστωτικό Κίνδυνο, Κίνδυνο Ρευστότητας ή και Κίνδυνο Αγοράς. Κίνδυνος Μόχλευσης Ο κίνδυνος που ανακύπτει (ιδίως στα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα) όταν η αξία του απαιτούμενου περιθωρίου ασφαλείας για το άνοιγμα θέσης είναι μικρή σε σχέση με την συνολική αξία της υποκείμενης θέσης, με αποτέλεσμα μια μικρή μεταβολή της υποκείμενης αξίας να έχει μια δυσανάλογα μεγάλη επίπτωση στο κεφάλαιο το οποίο χρειάζεται να επενδυθεί για να διατηρηθεί η συγκεκριμένη θέση. Επιπλέον, η ενδεχόμενη ζημιά είναι δυσανάλογα μεγαλύτερη ως προς το επενδεδυμένο κεφάλαιο σε σχέση με την ζημιά επί της υποκείμενης αξίας. 6.4 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ως επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες ορίζονται τα ακόλουθα: - Η λήψη και διαβίβαση εντολών για λογαριασμό πελατών, για διενέργεια συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα. - Η εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών, η οποία συνίσταται στην κατάρτιση συμβάσεων αγοράς ή πώλησης ενός ή περισσότερων χρηματοπιστωτικών μέσων, συνθέτων ή μη σύνθετων. - Η διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό, η οποία συνίσταται στη διαπραγμάτευση από πλευράς της NBG SECURITIES με κεφάλαιά της ενός ή περισσότερων χρηματοπιστωτικών μέσων προς πραγματοποίηση συναλλαγών επ αυτών. - Η διαχείριση χαρτοφυλακίων, η οποία συνίσταται στη διαχείριση από την NBG SECURITIES, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, χαρτοφυλακίων πελατών, στο πλαίσιο της εντολής τους, τα οποία περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα. - Η παροχή επενδυτικών συμβουλών, η οποία συνίσταται στην παροχή προσωπικών συμβουλών στον πελάτη, είτε κατόπιν αιτήσεώς του είτε με πρωτοβουλία της NBG SECURITIES, σχετικά με μία ή περισσότερες συναλλαγές που αφορούν χρηματοπιστωτικά μέσα. - Η αναδοχή χρηματοπιστωτικών μέσων ή η τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων με δέσμευση ανάληψης. 6.5 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ως παρεπόμενες υπηρεσίες ορίζονται: - Η φύλαξη και διοικητική διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών θεματοφύλακα και παροχής συναφών υπηρεσιών όπως η διαχείριση χρηματικών διαθεσίμων ή παρεχόμενων ασφαλειών. - Η παροχή πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτή προς διενέργεια συναλλαγής σε ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα, στην οποία μεσολαβεί η NBG SECURITIES που παρέχει την πίστωση ή το δάνειο. - Η παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά με τη διάρθρωση του κεφαλαίου τους, την κλαδική στρατηγική και συναφή θέματα, καθώς και παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σχετικά με Η NBG SECURITIES ΑΕΠΕΥ εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - Αρ. αδείας λειτουργίας: 120/

10 συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων. - Η παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών σχετικά με τα υποκείμενα μέσα των παραγώγων, εφόσον σχετίζονται με την παροχή επενδυτικών ή παρεπόμενων υπηρεσιών όπως ορίζεται στα σχετικά άρθρα του Νόμου. - Η παροχή υπηρεσιών ξένου συναλλάγματος εφόσον συνδέονται με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. - Η έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και η χρηματοοικονομική ανάλυση ή άλλες μορφές γενικών συστάσεων που σχετίζονται με συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα. - Η παροχή υπηρεσιών σχετιζόμενων με την αναδοχή. 6.6 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ / ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Όταν οι υπηρεσίες της NBG SECURITIES συνίστανται αποκλειστικά σε εκτέλεση εντολών πελατών ή σε λήψη και διαβίβαση εντολών πελατών, αναφορικά με συναλλαγές σε σύνθετα και μη σύνθετα χρηματοπιστωτικά μέσα, γίνεται η ακόλουθη διάκριση: Στην περίπτωση των μη σύνθετων χρηματοπιστωτικών μέσων, ανεξάρτητα από την κατηγορία στην οποία έχει ενταχθεί ο πελάτης, και εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις του νόμου, η NBG SECURITIES δεν υποχρεούται να προβεί σε αξιολόγηση της γνώσης και εμπειρίας του πελάτη και σε σχηματισμό κρίσης σχετικά με την καταλληλότητα του χρηματοπιστωτικού μέσου. Στην περίπτωση αυτή κατά την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών ο πελάτης δεν καλύπτεται από την αντίστοιχη προστασία των σχετικών κανόνων επαγγελματικής συμπεριφοράς που προβλέπει ο Νόμος. Στην περίπτωση των σύνθετων χρηματοπιστωτικών μέσων, η NBG SECURITIES προβαίνει στον έλεγχο συμβατότητας, για να αξιολογήσει εάν η εν λόγω συναλλαγή είναι κατάλληλη για το συγκεκριμένο Ιδιώτη Πελάτη βάσει της γνώσης και της εμπειρίας του. Εάν η NBG SECURITIES κρίνει ότι η εν λόγω συναλλαγή δεν είναι κατάλληλη γι αυτόν ή δεν λάβει από αυτόν την απαιτούμενη για τον έλεγχο συμβατότητας πληροφόρηση ο πελάτης μπορεί να προχωρήσει στη διενέργεια της εν λόγω συναλλαγής κατόπιν δικής του και μόνο πρωτοβουλίας, αναλαμβάνοντας πλήρως τον κίνδυνο ή τους κινδύνους που ενέχει η εν λόγω συναλλαγή εφόσον έχει προηγηθεί σχετική προειδοποίηση από την NBG SECURITIES. 6.7 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Η NBG SECURITIES παρέχει υπηρεσίες επενδυτικών συμβουλών και διαχείρισης χαρτοφυλακίου στους πελάτες της μόνο κατόπιν υπογραφής σχετικής σύμβασης. Ειδικότερα, όταν παρέχονται υπηρεσίες επενδυτικών συμβουλών ή διαχείρισης χαρτοφυλακίου η NBG SECURITIES ελέγχει την καταλληλότητα των χρηματοπιστωτικών μέσων ή των επενδυτικών υπηρεσιών για την κατηγορία στην οποία ανήκει ο πελάτης, εξετάζοντας: - την εμπειρία και τη γνώση του πελάτη, - τους επενδυτικούς του στόχους και - την οικονομική του κατάσταση. Η NBG SECURITIES λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δεδομένα δύναται να συστήσει τα κατάλληλα για τον πελάτη χρηματοπιστωτικά μέσα και υπηρεσίες. Ειδικότερα για τους πελάτες οι οποίοι εντάσσονται στην κατηγορία του Επαγγελματία, δεν απαιτείται η εξέταση της εμπειρίας και της γνώσης στο πλαίσιο του ελέγχου καταλληλότητας, δεδομένου ότι κατά την κείμενη νομοθεσία θεωρείται ότι οι εν λόγω πελάτες κατέχουν το Η NBG SECURITIES ΑΕΠΕΥ εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - Αρ. αδείας λειτουργίας: 120/

11 απαιτούμενο επίπεδο γνώσης και εμπειρίας, ώστε να εκτιμήσουν τους κινδύνους που ενέχονται στις συναλλαγές τους με την NBG SECURITIES. Ο έλεγχος καταλληλότητας πραγματοποιείται βάσει της πληροφόρησης που παρέχεται από τον πελάτη. Η NBG SECURITIES θεωρεί τις παρεχόμενες πληροφορίες ως πλήρεις και ακριβείς. Η διάθεση πλήρους και ακριβούς πληροφόρησης από τον πελάτη αποτελεί συμφέρον του πελάτη για την παροχή του αντίστοιχου επιπέδου προστασίας. Στην περίπτωση που η NBG SECURITIES δεν λάβει την απαιτούμενη πληροφόρηση από τον πελάτη στο πλαίσιο του ελέγχου καταλληλότητας δεν προβαίνει στην παροχή επενδυτικής συμβουλής ή διαχείρισης χαρτοφυλακίου. 6.8 ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κατά τη διενέργεια των επενδυτικών υπηρεσιών (α) διαπραγμάτευσης για ίδιο λογαριασμό και (β) αναδοχής και τοποθέτησης χρηματοπιστωτικών μέσων, η NBG SECURITIES υποχρεούται να εξετάζει την εμπειρία και τη γνώση μόνο των πελατών που κατατάσσονται στην κατηγορία «Ιδιώτης Πελάτης». Οι Επαγγελματίες Πελάτες και οι Επιλέξιμοι Αντισυμβαλλόμενοι θεωρείται ότι διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία και γνώση και κατά συνέπεια δεν απαιτείται ο έλεγχος συμβατότητας. 7. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Η NBG SECURITIES λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει κατά την εκτέλεση των εντολών το βέλτιστο αποτέλεσμα για τους πελάτες της. Για το λόγο αυτό, η NBG SECURITIES έχει καταρτίσει πολιτική βέλτιστης εκτέλεσης εντολών, η οποία θέτει τις βασικές αρχές που διέπουν τόσο τη λήψη και διαβίβαση των εντολών όσο και την εκτέλεση των εντολών για λογαριασμό πελατών. H πολιτική βέλτιστης εκτέλεσης εντολών της NBG SECURITIES επισυνάπτεται στο παρόν ως Παράρτημα. Η πολιτική εφαρμόζεται σε όλες τις συναλλαγές με Ιδιώτες και Επαγγελματίες πελάτες και δεν ισχύει για τις συναλλαγές με τους Επιλέξιμους Αντισυμβαλλόμενους. Η πολιτική εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου στις οποίες η NBG SECURITIES παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες σε ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα. 7.1 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Η βέλτιστη εκτέλεση εντολών είναι ο τρόπος με τον οποίο η NBG SECURITIES διασφαλίζει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα είτε όταν εκτελεί εντολές για λογαριασμό πελατών, είτε όταν λαμβάνει και διαβιβάζει τις εντολές προς εκτέλεση σε τρίτους (ΑΕΠΕΥ, πιστωτικά ιδρύματα κλπ.). Η NBG SECURITIES για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος για τον πελάτη λαμβάνει υπόψη της τους παρακάτω παράγοντες: - Την τιμή. - Τα κόστη που συνδέονται με την εκτέλεση της εντολής (π.χ. προμήθειες για την πρόσβαση στην Αγορά, κόστος διακανονισμού και εκκαθάρισης, κλπ.) και τα οποία επιβαρύνουν τον πελάτη. - Την ταχύτητα εκτέλεσης που μπορεί να πετύχει. - Την πιθανότητα εκτέλεσης και ομαλού διακανονισμού της εντολής. - Τον όγκο και τη φύση καθώς και οποιονδήποτε άλλον παράγοντα που αφορά την εκτέλεση της εντολής. Η NBG SECURITIES ΑΕΠΕΥ εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - Αρ. αδείας λειτουργίας: 120/

12 - Τον τόπο εκτέλεσης της εντολής. 7.2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ Για τον προσδιορισμό της βαρύτητας των παραπάνω παραγόντων η NBG SECURITIES λαμβάνει υπόψη της τα παρακάτω κριτήρια: - Επενδυτικά χαρακτηριστικά του πελάτη, συμπεριλαμβανομένης της κατηγοριοποίησής του ως Ιδιώτη ή Επαγγελματία πελάτη. - Χαρακτηριστικά της εντολής του πελάτη. - Χαρακτηριστικά του χρηματοπιστωτικού μέσου που αποτελεί το αντικείμενο της εντολής. - Τα χαρακτηριστικά των τόπων εκτέλεσης. Για τους πελάτες οι οποίοι κατατάσσονται στην κατηγορία του Ιδιώτη Πελάτη η NBG SECURITIES προσδιορίζει το βέλτιστο αποτέλεσμα βάσει του συνολικού τιμήματος το οποίο αναφέρεται στην τιμή του χρηματοπιστωτικού μέσου καθώς και στις σχετικές με την εκτέλεση χρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων όλων των εξόδων που συνδέονται άμεσα με την εκτέλεση της εντολής. Για τους πελάτες οι οποίοι κατατάσσονται στην κατηγορία του Επαγγελματία Πελάτη η NBG SECURITIES δύναται να αποδώσει μεγαλύτερη βαρύτητα στους λοιπούς παράγοντες (πιθανότητα εκτέλεσης, όγκος, φύση κλπ.), προσδιορίζοντας κατά περίπτωση τη σημασία των παραγόντων αυτών. 7.3 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ Η NBG SECURITIES εκτελεί της εντολές με έναν από τους παρακάτω τρόπους: - Απευθείας μέσω των οργανωμένων αγορών και των Πολυμερών Μηχανισμών Διαπραγμάτευσης των οποίων είναι μέλος. - Απευθείας μέσω μηχανισμών της, λειτουργώντας ως τόπος εκτέλεσης, έναντι του ιδίου χαρτοφυλακίου της. - Μέσω τρίτων (κατόπιν σχετικής συμφωνίας) για αγορές στις οποίες η NBG SECURITIES δεν έχει άμεση πρόσβαση. - Εκτός οργανωμένων αγορών η Πολυμερών Μηχανισμών Διαπραγμάτευσης. Στις περιπτώσεις στις οποίες η NBG SECURITIES διαβιβάζει τις εντολές προς εκτέλεση σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων και ενδιάμεσων οι οποίοι ανήκουν στον Όμιλο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της βέλτιστης εκτέλεσης των εντολών σε συνεχή βάση. Πληροφορίες σχετικά με τις αγορές, καθώς και τους τόπους εκτέλεσης στους οποίους η NBG SECURITIES συστηματικά μπορεί να επιτυγχάνει το βέλτιστο αποτέλεσμα για την εκτέλεση των εντολών, είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου. 7.4 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η πολιτική της βέλτιστης εκτέλεσης εντολών αναθεωρείται σε ετήσια βάση ή όποτε κρίνεται απαραίτητο. Η NBG SECURITIES μεριμνά για τη συνεχή τήρηση της πολιτικής βέλτιστης εκτέλεσης και διασφαλίζει ότι οι εντολές των πελατών της εκτελούνται σύμφωνα με αυτή. Επιπλέον, η NBG SECURITIES παρακολουθεί τη Η NBG SECURITIES ΑΕΠΕΥ εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - Αρ. αδείας λειτουργίας: 120/

13 συμμόρφωση των τρίτων στους οποίους κατά περίπτωση διαβιβάζει τις εντολές των πελατών της με όσα αναφέρονται στις μεταξύ τους συμβάσεις, και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 7.5 ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Σε περίπτωση που ο πελάτης απαιτήσει από την NBG SECURITIES να εκτελέσει μία εντολή παρέχοντας συγκεκριμένες οδηγίες, συμπεριλαμβανομένων και των οδηγιών αναφορικά με τον τόπο εκτέλεσης, η NBG SECURITIES, με την εφαρμογή των οδηγιών του πελάτη δεν θα προβεί στη λήψη των μέτρων που προβλέπονται στην πολιτική εκτέλεσης εντολών προκειμένου να επιτύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα εκτέλεσης των εν λόγω εντολών ως προς τα στοιχεία που καλύπτονται από τις οδηγίες του πελάτη. 7.6 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΚΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Η ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Σε ορισμένες περιπτώσεις η NBG SECURITIES δύναται να εκτελέσει την εντολή ενός πελάτη εκτός οργανωμένης αγοράς ή Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης μόνο εφόσον ο πελάτης έχει ρητά συναινέσει σε αυτό. 7.7 ΚΟΣΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ Τα κόστη, οι προμήθειες, οι σχετικοί φόροι και οι λοιπές χρεώσεις σε σχέση με τα προσφερόμενα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και τις προσφερόμενες επενδυτικές υπηρεσίες της NBG SECURITIES είναι σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική, τις ισχύουσες νομοθετικές/φορολογικές διατάξεις και είναι διαθέσιμα στους πελάτες της κατόπιν αιτήματός τους. Επίσης αναλυτικό τιμολόγιο για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μπορεί να δοθεί στους πελάτες κατόπιν σχετικής αιτήσεως. 8. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ Οι απαιτήσεις επενδυτών πελατών από επενδυτικές υπηρεσίες καλύπτονται από το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, το οποίο αποζημιώνει τους επενδυτές στην περίπτωση που η NBG SECURITIES αδυνατεί να εκπληρώσει τις προς αυτούς υποχρεώσεις της. Η αποζημίωση θα καταβάλλεται σύμφωνα με τους όρους λειτουργίας του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών που ορίζονται από το Νόμο. 9. ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Η NBG SECURITIES εφαρμόζει πολιτική φύλαξης περιουσιακών στοιχείων πελατών και παροχής υπηρεσιών διοικητικής διαχείρισης (θεματοφυλακής), στην οποία αναφέρονται όλα τα απαραίτητα μέτρα και οι οργανωτικές ρυθμίσεις σχετικά με την ασφάλεια, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα της φύλαξης των περιουσιακών στοιχείων των πελατών. Πιο συγκεκριμένα η πολιτική αυτή αναφέρεται στα εξής: - Στη συμμόρφωση της NBG SECURITIES με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις. - Στην ενημέρωση του πελάτη, στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών φύλαξης περιουσιακών στοιχείων και παροχής υπηρεσιών διοικητικής διαχείρισης, για τους ενδεχόμενους ανά περίπτωση κινδύνους. - Στη διαδικασία επιλογής Θεματοφύλακα για τη φύλαξη των περιουσιακών στοιχείων των πελατών. - Στην ύπαρξη κατάλληλων μηχανισμών για την τήρηση απαραίτητων στοιχείων και λογαριασμών. - Στη διασφάλιση ύπαρξης των απαραίτητων μηχανισμών και διαδικασιών και την πραγματοποίηση των απαιτούμενων ελέγχων, ώστε να είναι σε θέση ανά πάσα στιγμή να διαχωρίζει τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για λογαριασμό των πελατών από την NBG SECURITIES ή τρίτο φορέα / Θεματοφύλακα. Η NBG SECURITIES ΑΕΠΕΥ εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - Αρ. αδείας λειτουργίας: 120/

14 - Στη διασφάλιση ύπαρξης των απαραίτητων μηχανισμών και διαδικασιών με σκοπό να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος απώλειας ή μείωσης των περιουσιακών στοιχείων πελατών ή των δικαιωμάτων τους. - Στην ύπαρξη κατάλληλων μηχανισμών για τη συμφωνία μεταξύ των λογαριασμών και αρχείων που τηρεί η NBG SECURITIES. - Στην επικαιροποίηση και τη διαρκή βελτίωση των επιμέρους χαρακτηριστικών των υπηρεσιών του κατά περίπτωση Θεματοφύλακα καθώς και των λοιπών λειτουργικών διαδικασιών φύλαξης περιουσιακών στοιχείων του πελάτη. - Στην τήρηση της υποχρέωσης της NBG SECURITIES να μη συνάπτει συμφωνίες για συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων σχετιζόμενες με πιστωτικά μέσα που κατέχονται για λογαριασμό πελάτη σε συλλογικό λογαριασμό που τηρείται από τρίτον και να μη χρησιμοποιεί τα χρηματοπιστωτικά μέσα με άλλο τρόπο για ίδιο λογαριασμό άλλου πελάτη, χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του πελάτη. 10. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Στο πλαίσιο της ορθής, ασφαλούς, διάφανης και αποτελεσματικής διάθεσης και διαχείρισης επενδυτικών υπηρεσιών για λογαριασμό των πελατών της και προκειμένου να προστατεύσει τα περιουσιακά στοιχεία και τα από αυτά απορρέοντα δικαιώματά τους, η NBG SECURITIES έχει θεσπίσει και εφαρμόζει σχετική αποτελεσματική πολιτική. Η πολιτική αφορά τον εντοπισμό, την αποφυγή, και τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων μεταξύ των θυγατρικών, των επιχειρηματικών μονάδων, των διευθυντών, των υπαλλήλων, των συνεργατών και γενικότερα όλων των εμπλεκόμενων μερών, οι οποίοι ορίζονται ως «αρμόδια πρόσωπα» στη σχετική νομοθεσία, μεταξύ των υφιστάμενων και δυνητικών πελατών καθώς και μεταξύ πελατών και αρμοδίων προσώπων. Η NBG SECURITIES έχει θεσπίσει κατάλληλες διαδικασίες και μέτρα για τη διαχείριση των συγκρούσεων αυτών, ειδικότερα για: - Την αποφυγή μη αποδεκτής επιρροής από το αρμόδιο πρόσωπο προς τον πελάτη κατά την παροχή των επενδυτικών και των παρεχόμενων υπηρεσιών. - Την αποφυγή της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων προσώπων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες οι οποίες συνεπάγονται κίνδυνο σύγκρουσης συμφερόντων και η ανταλλαγή αυτών των πληροφοριών ενδέχεται να ζημιώσει τα συμφέροντα ενός ή περισσότερων πελατών. - Τη χωριστή εποπτεία των αρμόδιων προσώπων των οποίων τα κύρια καθήκοντα περιλαμβάνουν την άσκηση δραστηριοτήτων για λογαριασμό πελατών ή την παροχή υπηρεσιών σε αυτούς, εφόσον τα συμφέροντα των εν λόγω πελατών ενδέχεται να συγκρούονται ή εφόσον οι εν λόγω πελάτες εκπροσωπούν διαφορετικά συμφέροντα, περιλαμβανομένων εκείνων της NBG SECURITIES, τα οποία ενδέχεται να συγκρούονται. - Την εξάλειψη κάθε άμεσης σύνδεσης μεταξύ της αμοιβής αρμόδιων προσώπων που ασκούν κατά κύριο λόγο μια δραστηριότητα, αφενός και, αφετέρου, της αμοιβής διαφορετικών αρμόδιων προσώπων που ασκούν κατά κύριο λόγο άλλη δραστηριότητα ή των εσόδων που δημιουργούν αυτά τα διαφορετικά πρόσωπα, όταν ενδέχεται να προκληθεί σύγκρουση συμφερόντων σε σχέση με τις δραστηριότητες αυτές. - Την αποφυγή ή τον έλεγχο της ταυτόχρονης ή διαδοχικής συμμετοχής ενός αρμόδιου προσώπου σε χωριστές επενδυτικές ή παρεπόμενες υπηρεσίες ή δραστηριότητες όταν η συμμετοχή αυτή ενδέχεται να αποβεί επιζήμια για την ορθή διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων. - Την αποφυγή περιπτώσεων μη συμμόρφωσης των αρμόδιων προσώπων με την Πολιτική Προσωπικών Συναλλαγών της NBG SECURITIES αναφορικά με την κατάχρηση προνομιακών πληροφοριών και τη Η NBG SECURITIES ΑΕΠΕΥ εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - Αρ. αδείας λειτουργίας: 120/

15 χειραγώγηση της αγοράς. - Η NBG SECURITIES και οι υπάλληλοί της παρέχουν επενδυτικές ή παρεπόμενες υπηρεσίες με ακέραιο, δίκαιο και επαγγελματικό τρόπο και προστατεύουν τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών και τα από αυτά απορρέοντα δικαιώματά τους και προσπαθούν να αποφεύγουν συγκρούσεις συμφερόντων. Η NBG SECURITIES θα προβεί στις απαραίτητες γνωστοποιήσεις στις περιπτώσεις που δεν διασφαλίζεται αποτελεσματικά η αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων των πελατών ώστε να συνεκτιμηθεί η παράμετρος αυτή στη λήψη της επενδυτικής απόφασης. 11. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (OUTSOURCING) Στην περίπτωση που η NBG SECURITIES αναθέσει σε τρίτον την συμφωνηθείσα με τον πελάτη παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ή/και την πραγματοποίηση συναλλαγών, θα συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Νόμου και των σχετικών αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 12. ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ Για το σκοπό του Νόμου, και με την επιφύλαξη της νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η NBG SECURITIES τηρεί τα ακόλουθα αρχεία: - αρχείο αναφορικά με τα παράπονα και τις καταγγελίες των πελατών καθώς και τα μέτρα που ελήφθησαν σχετικά από την NBG SECURITIES, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 5 ετών, - αρχείο αναφορικά με τις συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα που έχει διενεργήσει η NBG SECURITIES είτε για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό πελατών. Τα αρχεία αυτά περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του πελάτη, την κατηγοριοποίησή του, τις πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο καταλληλότητας και συμβατότητάς του, την ομαδοποίηση και τον επιμερισμό των εντολών του, την εκτέλεση των εντολών αυτών, τις περιοδικές ενημερώσεις του πελάτη, τα χρηματοπιστωτικά μέσα του πελάτη που κατέχει η NBG SECURITIES, την παροχή επενδυτικών συμβουλών σε αυτούς και όποια άλλη πληροφορία αφορά στους πελάτες και απαιτείται από το Νόμο. - αρχείο που περιέχει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της NBG SECURITIES και του πελάτη βάσει των μεταξύ τους συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και τους όρους συναλλαγών, το οποίο τηρείται τουλάχιστον για όλη τη διάρκεια της σχέσης με τον πελάτη. 13. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Η NBG SECURITIES έχει καθιερώσει διαδικασίες για την υποβολή παραπόνων και καταγγελιών από τους πελάτες της, με σκοπό την επίλυση των διαφορών που ενδέχεται να προκύψουν από την παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών. Για το σκοπό αυτό η NBG SECURITIES έχει ήδη συστήσει ειδική υπηρεσία παραπόνων και καταγγελιών. Για την εξυπηρέτηση των πελατών, η Εταιρία παρέχει στους πελάτες της το ειδικό Έντυπο Παραπόνων το οποίο είναι διαθέσιμο στα γραφεία της Εταιρίας και των Υποκαταστημάτων της καθώς και στην ιστοσελίδα της Τα έγγραφα παράπονα υποβάλλονται : α) Με παράδοση στα γραφεία της Εταιρίας (Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών) β) Με αποστολή fax στον αριθμό (με την σημείωση : Προς το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών ) γ) Μέσω του δικτύου Υποκαταστημάτων της Εταιρίας Η NBG SECURITIES ΑΕΠΕΥ εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - Αρ. αδείας λειτουργίας: 120/

16 δ) Με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην διεύθυνση Το αποτέλεσμα της εξέτασης και η σχετική θέση της NBG SECURITIES γνωστοποιείται στους πελάτες εντός των εκάστοτε οριζομένων προθεσμιών. Ενδεικτικά 10 εργάσιμες ημέρες, όπως προβλέπεται από το Μεσολαβητή Τραπεζικών-Επενδυτικών Υπηρεσιών (Μ.Τ.Ε.Υ) ο χρόνος απόκρισης δε θα πρέπει, σε καμία περίπτωση, να ξεπερνά τις 45 ημέρες από τη λήψη του παραπόνου / καταγγελίας Εξάλλου, οι πελάτες μπορούν να απευθύνονται και στο Γραφείο του Μεσολαβητή Τραπεζικών - Επενδυτικών Υπηρεσιών (Καραγεώργη Σερβίας Αθήνα, τηλ , fax: , Website: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ Μετά την εκτέλεση κάθε συναλλαγής η NBG SECURITIES παρέχει στους πελάτες της το αντίστοιχο αποδεικτικό εκτέλεσης συναλλαγής με όλες τις απαραίτητες και ουσιώδεις πληροφορίες. Στην ενημέρωση αυτή περιλαμβάνεται, όπου συντρέχει λόγος, το κόστος των συναλλαγών που εκτελούνται για λογαριασμό του και των υπηρεσιών που του παρέχονται. Η NBG SECURITIES ενημερώνει τους πελάτες σε περιοδική βάση για την αξία των χρηματοπιστωτικών μέσων που κατέχουν. Η NBG SECURITIES παρέχει στους πελάτες της τη δυνατότητα ενημέρωσης αναφορικά με την κατάσταση της εντολής κατόπιν σχετικού αιτήματός του. Οι πληροφορίες του παρόντος παρέχονται στην πελατεία της NBG SECURITIES για ενημέρωσή τους σχετικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών στα πλαίσια του Νόμου 3606/2007. Ο υποψήφιος πελάτης αφού μελετήσει τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Δελτίο και αφού πιθανόν ζητήσει οποιεσδήποτε διευκρινήσεις από το αρμόδιο στέλεχος της NBG SECURITIES θα κληθεί να υπογράψει αποδεικτικό παραλαβής και κατανόησης του περιεχομένου του παρόντος εντύπου. Ανάλογα με τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες που θα επιλέξει ο πελάτης, η NBG SECURITIES δύναται να παρέχει στον πελάτη ή να ζητήσει από αυτόν πρόσθετες πληροφορίες. Η NBG SECURITIES ΑΕΠΕΥ εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - Αρ. αδείας λειτουργίας: 120/

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΕΠΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Η NBG SECURITIES λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο αποτέλεσμα. Για το λόγο αυτό, η NBG SECURITIES εφαρμόζει την παρούσα πολιτική, η οποία θέτει τις βασικές αρχές που διέπουν τη λήψη και διαβίβαση των εντολών καθώς και την εκτέλεση των εντολών για λογαριασμό πελατών. Η NBG SECURITIES παρακολουθεί συστηματικά την εφαρμογή της πολιτικής αυτής και αξιολογεί την αποτελεσματικότητά της. Με την πολιτική αυτή είναι σε θέση να αποδεικνύει, όποτε της ζητηθεί, ότι λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για την επίτευξη της βέλτιστης εκτέλεσης εντολών. Η πολιτική εφαρμόζεται σύμφωνα με το νόμο, σε όλες τις συναλλαγές με πελάτες οι οποίοι έχουν κατηγοριοποιηθεί ως «ιδιώτες» και «επαγγελματίες» και δεν ισχύει για πελάτες οι οποίοι ανήκουν στην κατηγορία «επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι». Η πολιτική της NBG SECURITIES για τη βέλτιστη εκτέλεση εντολών εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου στις οποίες η NBG SECURITIES παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες σε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα χρηματοπιστωτικά μέσα: - Κινητές αξίες, ήτοι μετοχές και άλλους τίτλους ισοδύναμους με μετοχές εταιριών, προσωπικών εταιριών και άλλων οντοτήτων, καθώς και πιστοποιητικά κατάθεσης αυτών, ομόλογα κι άλλες μορφές τιτλοποιημένου χρέους, καθώς και πιστοποιητικά κατάθεσης αυτών, καθώς και κάθε άλλη κινητή αξία που παρέχει δικαίωμα αγοράς ή πώλησης παρόμοιων μεταβιβάσιμων κινητών αξιών ή που είναι δεκτική διακανονισμού με ρευστά διαθέσιμα και που προσδιορίζεται με αναφορά προς κινητές αξίες, νομίσματα, επιτόκια ή αποδόσεις, εμπορεύματα ή άλλους δείκτες ή μεγέθη. - Μέσα Χρηματαγοράς - Μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (ΟΣΕΚΑ) - Παράγωγα σχετιζόμενα με κινητές αξίες, νομίσματα, επιτόκια ή αποδόσεις ή άλλα παράγωγα μέσα, χρηματοπιστωτικούς δείκτες ή άλλα χρηματοπιστωτικά μεγέθη - Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. - Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με φυσική παράδοση, δεδομένου ότι είναι αντικείμενα διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά. - Παράγωγα μέσα για τη μετακύλιση του πιστωτικού κινδύνου. - Χρηματοπιστωτικές συμβάσεις επί διαφορών (contracts for differences) - Παράγωγα σχετιζόμενα με κλιματικές μεταβλητές, ναύλους, άδειες εκπομπής ρύπων, ή ποσοστά πληθωρισμού ή άλλες επίσημες οικονομικές στατιστικές. ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Βέλτιστη εκτέλεση εντολών είναι ο μηχανισμός και οι διαδικασίες που εφαρμόζει η NBG SECURITIES ώστε να διασφαλίσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα όταν λαμβάνει και διαβιβάζει τις εντολές σε τρίτους προς Η NBG SECURITIES ΑΕΠΕΥ εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - Αρ. αδείας λειτουργίας: 120/

18 εκτέλεση καθώς και όταν εκτελεί εντολές για λογαριασμό πελατών. AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η NBG SECURITIES, για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος για τον πελάτη, λαμβάνει υπόψη τους παρακάτω παράγοντες: Την τιμή του χρηματοπιστωτικού μέσου, Τα κόστη που συνδέονται με την εκτέλεση της εντολής (π.χ. προμήθειες, κόστος διακανονισμού και εκκαθάρισης) και τα οποία βαρύνουν τον πελάτη, Την ταχύτητα εκτέλεσης την οποία μπορεί να επιτύχει, Την πιθανότητα ολοκλήρωσης της εκτέλεσης και διακανονισμού της εντολής, Τον όγκο και τη φύση της εντολής καθώς και οποιονδήποτε άλλο παράγοντα αφορά στην εκτέλεση της εντολής. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Η βαρύτητα των παραπάνω παραγόντων διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία πελατών ή προϊόντων και αξιολογείται συνεκτιμώντας τα παρακάτω κριτήρια: Χαρακτηριστικά του πελάτη, περιλαμβανομένης της κατηγοριοποίησής του ως ιδιώτη ή επαγγελματία Χαρακτηριστικά της εντολής του πελάτη, όπως: εντολή με όριο ή εντολή στη τρέχουσα τιμή, το μέγεθος της εντολής και την πιθανή επίδρασή της στην αγορά Χαρακτηριστικά του χρηματοπιστωτικού μέσου της εντολής: μετοχές εσωτερικού / εξωτερικού, παράγωγα χρηματιστηριακά / έξω-χρηματιστηριακά, ευκολία ρευστοποίησης, δομημένα χρηματοπιστωτικά μέσα Χαρακτηριστικά των τόπων εκτέλεσης στους οποίους μπορεί να σταλεί προς εκτέλεση η εντολή: ποιότητα εκτέλεσης και συνεχής διασφάλιση βέλτιστου αποτελέσματος, βάθος ρευστότητας στον εν λόγω τόπο εκτέλεσης ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Η στάθμιση των παραγόντων βέλτιστης εκτέλεσης διαφοροποιείται ανάλογα με τα κριτήρια που περιγράφονται ανωτέρω και διαμορφώνεται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των κριτηρίων αυτών ως εξής: 1.Χαρακτηριστικά του Πελάτη 1. Α Για τους ιδιώτες πελάτες: Η NBG SECURITIES θεωρεί ως ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα το συνολικό τίμημα της εκτέλεσης των εντολών για αυτή την κατηγορία πελατών και προσδιορίζει το βέλτιστο αποτέλεσμα βάσει του παράγοντα αυτού, ο οποίος αντιπροσωπεύει την τιμή του χρηματοπιστωτικού μέσου και τις χρεώσεις που σχετίζονται με την εκτέλεση στον εκάστοτε τόπο εκτέλεσης, λαμβανομένων υπόψη όλων των εξόδων που συνδέονται άμεσα με την εκτέλεση της εντολής, συμπεριλαμβανομένων των τελών του τόπου εκτέλεσης, εκκαθάρισης και διακανονισμού, καθώς και λοιπών αμοιβών που καταβάλλονται σε τρίτους. Όταν ένα χρηματοπιστωτικό μέσο είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε περισσότερες από μία αγορές, οι οποίες διασφαλίζουν το ίδιο αποτέλεσμα με βάση το συνολικό τίμημα, η NBG SECURITIES προκειμένου να επιτύχει το βέλτιστο αποτέλεσμα για τον πελάτη, συνεκτιμά και τους λοιπούς παράγοντες, εκτός από το Η NBG SECURITIES ΑΕΠΕΥ εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - Αρ. αδείας λειτουργίας: 120/

19 συνολικό τίμημα. 1. B Για τους Επαγγελματίες Πελάτες: Η NBG SECURITIES θεωρεί ότι για τους επαγγελματίες πελάτες σημαντικοί παράγοντες είναι η τιμή και οι σχετικές με τη συναλλαγή χρεώσεις καθώς και η ταχύτητα και πληρότητα της εκτέλεσης της εντολής. 2. Χαρακτηριστικά της εντολής Η NBG SECURITIES λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά των εντολών προκειμένου να σταθμίσει τη βαρύτητα των παραγόντων εκτέλεσης. Για τις εντολές των οποίων ο όγκος είναι σημαντικά μεγαλύτερος από το συνήθη όγκο των εντολών που εκτελούνται στην αγορά και οι οποίες δύνανται να έχουν είτε σημαντική επίδραση στην αγορά είτε να υπερβαίνουν τη διαθέσιμη ρευστότητα, η πιθανότητα μερικής ή συνολικής ολοκλήρωσης και διακανονισμού συνιστά τον σημαντικότερο παράγοντα για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος για τον πελάτη. 3. Χαρακτηριστικά του χρηματοπιστωτικού μέσου Η NBG SECURITIES λαμβάνει υπόψη το είδος του χρηματοπιστωτικού μέσου για το οποίο γίνεται η συναλλαγή, προκειμένου να προσδιορίσει τη σχετική βαρύτητα των παραγόντων εκτέλεσης. Για τις μετοχές και λοιπά αξιόγραφα, που είναι αντικείμενα διαπραγμάτευσης σε οργανωμένες αγορές και για τα οποία υπάρχει ρευστότητα στην αγορά και δημόσιες τιμές, η NBG SECURITIES θεωρεί σημαντικότερους παράγοντες την τιμή και το κόστος εκτέλεσης της εντολής. Για τα προϊόντα τα οποία δεν είναι αντικείμενα διαπραγμάτευσης σε οργανωμένες αγορές ή ΠΜΔ (π.χ. προθεσμιακά συμβόλαια, δικαιώματα προαίρεσης κλπ.) και για τα οποία δεν υπάρχουν δημόσιες τιμές στην αγορά, η NBG SECURITIES θεωρεί σημαντικότερο παράγοντα τη δυνατότητα εκτέλεσης και διακανονισμού της συναλλαγής και όχι αποκλειστικά την τιμή. Για τα προϊόντα τα οποία αναπτύσσει η NBG SECURITIES για λογαριασμό πελατών της, τα οποία ενσωματώνουν μοναδικά χαρακτηριστικά (σύνθετα προϊόντα) και στα οποία η ίδια αναλαμβάνει το ρόλο του αντισυμβαλλόμενου, η NBG SECURITIES παρέχει, κατόπιν αιτήματος του πελάτη, πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίον προκύπτει η τιμή του προϊόντος. Για σύνθετα προϊόντα τα οποία η NBG SECURITIES αγοράζει για λογαριασμό των πελατών της και αναλαμβάνει το ρόλο του αντισυμβαλλόμενου, παρέχονται, κατόπιν αιτήματος του πελάτη, όλες οι διαθέσιμες από τον εκδότη/δημιουργό του προϊόντος πληροφορίες για το εν λόγω προϊόν. 4. Χαρακτηριστικά του τόπου εκτέλεσης Η εκτέλεση μιας εντολής διαφέρει ανάλογα με τον τόπο εκτέλεσης. Η επιλογή του τόπου εκτέλεσης πιθανώς να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο εκτελείται μία εντολή. Σε κανονικές συνθήκες αγοράς, η NBG SECURITIES θεωρεί ότι το κριτήριο αυτό δεν επηρεάζει σημαντικά τους παράγοντες που σχετίζονται με την εκτέλεση εντολών. Οι τόποι εκτέλεσης στους οποίους στηρίζεται κυρίως η NBG SECURITIES είναι οι αγορές στις οποίες είναι άμεσο μέλος, και ειδικότερα το ΧΑ (Χρηματιστήριο Αθηνών) και το ΧΑΚ (Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου). ΛΗΨΗ / ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ Η NBG SECURITIES εκτελεί τις εντολές με έναν από τους παρακάτω τρόπους: Απευθείας στις αγορές των οποίων είναι μέλος Μέσω τρίτων με τους οποίους η NBG SECURITIES έχει έρθει σε συμφωνία. Απευθείας μέσω μηχανισμών της λειτουργώντας η ίδια ως τόπος εκτέλεσης έναντι του ιδίου Η NBG SECURITIES ΑΕΠΕΥ εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - Αρ. αδείας λειτουργίας: 120/

20 χαρτοφυλακίου της Εκτός οργανωμένων αγορών ή Πολυμερών Μηχανισμών Διαπραγμάτευσης, λειτουργώντας ως αντισυμβαλλόμενος (Over The Counter). Εάν ένα χρηματοπιστωτικό μέσο τελεί υπό διαπραγμάτευση σε μία και μόνο αγορά, η NBG SECURITIES θεωρείται ότι διασφαλίζει το βέλτιστο αποτέλεσμα για τον πελάτη προωθώντας την εντολή στην εν λόγω αγορά. Στις περιπτώσεις στις οποίες η NBG SECURITIES διαβιβάζει τις εντολές προς εκτέλεση σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων και ενδιαμέσων στον ίδιο Όμιλο, λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της βέλτιστης εκτέλεσης των εντολών. Στο πλαίσιο αυτό η NBG SECURITIES εξετάζει την πολιτική βέλτιστης εκτέλεσης εντολών η οποία εφαρμόζεται από τους τρίτους. Η NBG SECURITIES παρακολουθεί σε τακτική βάση την πολιτική εκτέλεσης εντολών των τρίτων και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ώστε οι τρίτοι, οι οποίοι επιλέγονται για τη διαβίβαση των εντολών, να διαθέτουν και να εφαρμόζουν πολιτική εκτέλεσης εντολών ανάλογη με αυτή της NBG SECURITIES. Η NBG SECURITIES διαμορφώνει τις προμήθειές της με τέτοιο τρόπο ώστε να μη δημιουργεί διακρίσεις μεταξύ διαφόρων τόπων εκτέλεσης. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΛΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ Η NBG SECURITIES θεωρείται ότι εκπληρώνει την υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο προκειμένου να επιτύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τον πελάτη της, όταν εκτελεί μία εντολή ή μία συνιστώσα της εντολής ακολουθώντας συγκεκριμένες οδηγίες του πελάτη που αφορούν την εντολή ή τη συγκεκριμένη συνιστώσα αυτής. Στις περιπτώσεις τις οποίες η NBG SECURITIES παρέχει σε πελάτες απευθείας πρόσβαση σε συγκεκριμένη αγορά ή αγορές μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, ο πελάτης είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση του βέλτιστου αποτελέσματος, καθώς η επιλογή της χρονικής στιγμής, της τιμής και των λοιπών παραγόντων εκτέλεσης δεν αποτελούν μέρος των υπηρεσιών που παρέχει η NBG SECURITIES εν προκειμένω. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Η NBG SECURITIES με την εφαρμογή κατάλληλων μηχανισμών και διαδικασιών παρακολουθεί την εφαρμογή της πολιτικής βέλτιστης εκτέλεσης κατά τη λήψη/διαβίβαση και εκτέλεση εντολών και εντοπίζει τυχόν αποκλίσεις από τις αρχές της. Όλες οι επιχειρηματικές μονάδες της NBG SECURITIES οι οποίες εμπλέκονται στις διαδικασίες λήψης/διαβίβασης και /ή εκτέλεσης εντολών διασφαλίζουν ότι, κατόπιν αιτήματος πελάτη, είναι σε θέση να παρέχουν στοιχεία σχετικά με το ότι οι εν λόγω εντολές διεκπεραιώθηκαν σύμφωνα με τις αρχές της παρούσας πολιτικής. Η NBG SECURITIES επανεξετάζει την πολιτική εκτέλεσης εντολών και τις ρυθμίσεις που εφαρμόζονται για την εκτέλεση εντολών σε ετήσια βάση καθώς και στις περιπτώσεις στις οποίες επέρχονται ουσιώδεις μεταβολές οι οποίες δύνανται να επηρεάσουν την ικανότητα της NBG SECURITIES να επιτυγχάνει σε συνεχή βάση το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους πελάτες της. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΚΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Η ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Σε ορισμένες περιπτώσεις η NBG SECURITIES δύναται να εκτελέσει την εντολή ενός πελάτη εκτός οργανωμένης αγοράς ή Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης. Όλες οι επιχειρηματικές μονάδες της NBG SECURITIES εμπλεκόμενες στην εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών, προτού πραγματοποιήσουν την εκτέλεση εντολής εκτός οργανωμένης αγοράς ή Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης, διασφαλίζουν ότι έχουν τη ρητή συναίνεση του πελάτη. Η NBG SECURITIES ΑΕΠΕΥ εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - Αρ. αδείας λειτουργίας: 120/

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ Oκτώβριος 2007 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕΛΙΔΑ 1. 2. 3. 4. 5. 6. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σελίδα 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός Ο Νόµος αρ.144(ι)2007 που προνοεί για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων, τη λειτουργία ρυθµιζόµενων αγορών και άλλα συναφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1. Γενικές πληροφορίες για την Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών Η Κοινοτική Οδηγία για τις Αγορές Χρηµατοπιστωτικών Μέσων (εφεξής «MiFID» - Markets in Financial

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και τωv επιχειρηματικών της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαδικασία γνωστοποίησης μεταβολών σημαντικών συμμετοχών από τα υπόχρεα

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Το καθεστώς προστασίας του επενδυτή μέσα από το πρίσμα της MiFID: βέλτιστη εκτέλεση εντολών πελατών και κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς

Το καθεστώς προστασίας του επενδυτή μέσα από το πρίσμα της MiFID: βέλτιστη εκτέλεση εντολών πελατών και κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς Το καθεστώς προστασίας του επενδυτή μέσα από το πρίσμα της MiFID: βέλτιστη εκτέλεση εντολών πελατών και κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Λεωφ. Κηφισίας 274, 152 32 Χαλάνδρι Τ. 210.61.24.914, F. 210.68.00.985, E. info@europistiaedak.gr www.europistiaedak.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 17.2.2011 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 «Εκδότες» νοούνται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων. 2 Ως «χρηματοπιστωτικά μέσα» νοούνται

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 «Εκδότες» νοούνται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων. 2 Ως «χρηματοπιστωτικά μέσα» νοούνται ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ/ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ και ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ Ή ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Allianz A.E..A.K. Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Ημερομηνία: 15/1/2016 ν. 4099/2012 & ν. 3606/2007 1. Εισαγωγή Η Allianz ΑΕ ΑΚ, (η Εταιρία), συμμορφούμενη με το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ Η SILK CAPITAL PARTNERS (εφεξής η «ΑΕΠΕΥ») εκδίδει το παρόν Ενημερωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Εταιρικές Πληροφορίες

Plus500CY Ltd. Εταιρικές Πληροφορίες Plus500CY Ltd. Εταιρικές Πληροφορίες Εταιρικές Πληροφορίες 1. Η Εταιρεία 1.1. Η εταιρεία Plus500CY Ltd ( Εταιρεία ) εξουσιοδοτείται και εποπτευεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Cyprus Securities

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τις «Αγορές Χρηµατοπιστωτικών Μέσων» της 21ης Απριλίου 2004 (στη συνέχεια «οδηγία MiFID») η οποία ενσωµατώθηκε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Παράρτηµα 6 ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΥΠΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 12 ΚΑΙ 13 ΤΟΥ Ν. 3606/2007 Α. Για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής :

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός και Ιδιότητα H παρούσα Δήλωση Γνωστοποίησης παραθέτει τις υπηρεσίες που παρέχει σε Ιδιώτες Πελάτες («Πελάτες») η εταιρεία «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών εφαρµόζεται στις εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 1. Ρυθμιστικό Πλαίσιο 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Μέσα στα πλαίσια του EU Markets in Financial Instruments Directive (MiFID), η Mega Equity Securities & Financial Services Public Ltd εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 26.2.2009 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ (στο εξής η Εταιρία)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016 EBA/GL/2016/08 24/11/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.:Γ.Δ.Ο.Π.000 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /Χ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φ.Ε.Κ.: Α.Δ.Α.: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους. ( δημοσιοποιούμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Η AXIA Ventures Group Ltd (η Εταιρία ) παρέχει με το παρόν έντυπο πληροφόρηση στους πελάτες της σχετικά με τις ρυθμίσεις που έχει θεσπίσει και εφαρμόζει, προκειμένου να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) 1. Οι μετοχές διακρίνονται σε: (α) ονομαστικές και ανώνυμες (β) προνομιούχες και κοινές (γ) σε αυτές που ενσωματώνουν δικαίωμα ψήφου και

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π... Οδηγός για τους επενδυτές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π... Οδηγός για τους επενδυτές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π... Οδηγός για τους επενδυτές Ο νόµος 3606/2007 για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων, ο οποίος έχει ενσωµατώσει την οδηγία MiFID Μάιος 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Version 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Page 1 of 11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα 1. Γενικά. 3 2. Ορισμοί.... 4 3. Γενικές Οργανωτικές Ρυθμίσεις..... 5 4. Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της από (ΦΕΚ Β 2452/ ) Κοινής Απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της από (ΦΕΚ Β 2452/ ) Κοινής Απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της από 26.10.2015 (ΦΕΚ Β 2452/13.11.2015) Κοινής Απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ

TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31/12/2011 1.Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Οι στόχοι και οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αρ. 44. Η Εγκύκλιος δεν περιορίζει, ούτε τροποποιεί με οποιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο Νόμος και η Απόφαση.

Εγκύκλιος αρ. 44. Η Εγκύκλιος δεν περιορίζει, ούτε τροποποιεί με οποιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο Νόμος και η Απόφαση. Εγκύκλιος αρ. 44 Θέμα: Διευκρινίσεις σχετικά με τις αντιπαροχές που προβλέπονται στο άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 3606/2007 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» και στο άρθρο 27 της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Όμιλος στον οποίο ανήκει η Εταιρία αποτελεί οργανισμό με σημαντική ελληνική και διεθνή παρουσία και μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Εισαγωγή Η Alpha Finance, στα πλαίσια προσαρμογής της στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 1. Περιγραφή Επενδυτικών Κινδύνων Προειδοποίηση Γενικών Κινδύνων Η κάθε επένδυση σε χρηματοοικονομικά μέσα ενέχει κινδύνους, ο βαθμός των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.)

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις Χρηματιστήριο Αθηνών A.E. Νοέμβριος 2007 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος Θέµα: Καθορισµός ύλης εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών της αγοράς. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 6/443/6.9.2007)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/14.4.2006 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Xρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων και τίτλων επιλογής από αµοιβαία κεφάλαια και ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.. 2. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ. Σύναψη σύμβασης παροχής πιστώσεων για χρηματιστηριακές συναλλαγές

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ. Σύναψη σύμβασης παροχής πιστώσεων για χρηματιστηριακές συναλλαγές 2650 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 510/2014 Αρ. 4831, 14.11.2014 Αριθμός 510 Παράγραφος 1 Παράγραφος 2 Παράγραφος 3 Παράγραφος 4 Παράγραφος 5 Παράγραφος 6 Παράγραφος 7 Παράγραφος 8 Παράγραφος 9 Παράγραφος 10

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με βασικές έννοιες της οδηγίας ΔΟΕΕ 13.08.2013 ESMA/2013/611 Ημερομηνία: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής 3 II. Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους σύνθετους χρεωστικούς τίτλους και τις δομημένες καταθέσεις

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους σύνθετους χρεωστικούς τίτλους και τις δομημένες καταθέσεις Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους σύνθετους χρεωστικούς τίτλους και τις δομημένες καταθέσεις 04/02/2016 ESMA/2015/1787 EL Πίνακας περιεχόμενων I. Πεδίο εφαρμογής... 3 II. Παραπομπές,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

Τελική ή μέλλουσα αξία (future value) ή τελικό κεφάλαιο

Τελική ή μέλλουσα αξία (future value) ή τελικό κεφάλαιο Όρος Τελική ή μέλλουσα αξία (future value) ή τελικό κεφάλαιο Απλός τόκος Έτος πολιτικό Έτος εμπορικό Έτος μικτό Τοκάριθμος Είδη καταθέσεων Συναλλαγματική Γραμμάτιο σε διαταγή Ονομαστική αξία Παρούσα αξία

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συχνές Ερωτήσεις Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΗ Πιστωτής: Διεύθυνση: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th floor Amstelplein

Διαβάστε περισσότερα

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund 0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός & Βασικές Πληροφορίες για τους επενδυτές Επισυνάπτεται Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΟΣΕΚΑ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΟΣΕΚΑ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΟΣΕΚΑ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ Κανένα µέρος του παρόντος κειµένου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή αποθηκευτεί σε σύστηµα, από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί ή να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1. Η IOLCUS INVESTMENTS A.E.Π.Ε.Υ. 1.1 Η Εταιρία Τα βασικά στοιχεία της IOLCUS INVESTMENTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. ( ΙOLCUS ) είναι τα εξής: ΕΠΩΝΥΜΙΑ IOLCUS INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις Οκτώβριος 2016 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α;

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α; 1. Ορισμός ΕΝ.Α; Είναι Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης, λειτουργεί σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας που ορίζει το ΧΑ με την ονομασία «Εναλλακτική Αγορά» (ΕΝ.Α) και χαρακτηρίζεται ως «μη οργανωμένη».

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. ΜΚΤ 9002/08-2012/5.500 801-11- 500900 210-366-9000 www.atticabank.gr Σε περισσότερα από 80 σηµεία σε όλη την Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1)

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 3-6 Οκτωβρίου 2016 Γραπτή εξέταση: 8 Οκτωβρίου 2016 Σύμφωνα με Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) 2315 Κ.Δ.Π. 366/2003 Αρ. 3711, Αριθμός 366 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΚ10/2003 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Ε.Ε. Παρ. III(I) 2315 Κ.Δ.Π. 366/2003 Αρ. 3711, Αριθμός 366 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΚ10/2003 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ε.Ε. Παρ. III(I) 2315 Κ.Δ.Π. 366/2003 Αρ. 3711, 9.5.2003 Αριθμός 366 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΚ10/2003 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου

Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου Αξιότιμε κύριε/αξιότιμη κυρία, Η Ν. Κομνηνός Α.Χ.Ε., σας ενημερώνει ότι: Σύμφωνα με πρόσφατη αλλαγή της χρηματιστηριακής νομοθεσίας που τίθεται σε ισχύ στις 13 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία»)

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία») ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B 47.586 (η «Εταιρεία») ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Δεδομένου ότι κατά την προηγούμενη Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ Ερωτηματολόγιο ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΠΕΛΑΤΗ Όνομα / Επωνυμία Πελάτη Κωδικός Χ.Α.Α. Ημερομηνία Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5 (1ος ΟΡΟΦΟΣ) 105

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις. Καταθετών Επενδυτών. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων

Ερωτήσεις. Καταθετών Επενδυτών. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων Ερωτήσεις Καταθετών Επενδυτών Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων 1 Περιεχόμενα Γενικές Ερωτήσεις... 4 1. Που να απευθυνθώ για πληροφορίες σχετικά με το ΤΕΚΕ;... 4 2. Ποιος είναι ο σκοπός του Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα Σπύρος Φιλάρετος Γενικός Διευθυντής Alpha Bank, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 15/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 15/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 15/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Οργανωτικές απαιτήσεις για τη λειτουργία των ΑΕΔΑΚ, σύγκρουση συμφερόντων, κανονισμός συμπεριφοράς, διαχείριση κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

NIKOS KOMNINOS SECURITIES S.A. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

NIKOS KOMNINOS SECURITIES S.A. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Η παρούσα Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σε Αγορές του Εξωτερικού (η «Σύμβαση») ισχύει συμπληρωματικά προς τη Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012

ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012 ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012 Οδηγία ΟΔ78-2012-18 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τους ΟΣΕΚΑ εγγυημένου κεφαλαίου ή εγγυημένης απόδοσης ή τους ΟΣΕΚΑ με προστασία

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Αμοιβαία Κεφάλαια Γενικά Tα Αμοιβαία Κεφάλαια εδώ και δεκαετίες θεωρούνται διεθνώς ώς μια από τις πιο αποτελεσματικές μορφές επένδυσης. Αποτελούν συλλογικά επενδυτικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2014

ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2014 ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.. 2. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) 1. Η τυπική απόκλιση της τιμής ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου αποτελεί μέτρο: (α) Αποδοτικότητας (β) Ρευστότητας (γ) Κινδύνου (δ) Κανένα από τα

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

L 314/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 314/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΠΧΠ 4 ΔΠΧΠ 7 Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 4 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 1. Γενικά... 1 2. Ο Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς... 1 3. Παρεχόμενες επενδυτικές υπηρεσίες... 2 4. Εκτίμηση καταλληλότητας και συμβατότητας

Διαβάστε περισσότερα

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών Παρουσίαση στο πλαίσιο του Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Θεσσαλονίκη, 11/3/2015 Γνωστοποίηση Αποποίηση ευθύνης Η HellasFin ΑΕΠΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα