ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 273/1980 (Ολοµ.) Πηγή: Ε ΚΑ, ΚΒ' 1980, σελ. 681

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 273/1980 (Ολοµ.) Πηγή: Ε ΚΑ, ΚΒ' 1980, σελ. 681"

Transcript

1 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 273/1980 (Ολοµ.) Πηγή: Ε ΚΑ, ΚΒ' 1980, σελ. 681 Περίληψη: ικαιούται εις ισόβιον σύνταξιν ο καταστάς ανίκανος και αποµακρυνθείς υπάλληλος συνεπεία τραύµατος ή νοσήµατος εξ αιτίας της υπηρεσίας εφ' όσον τούτο είναι απότοκον αυτής. Θεωρείται συντρέχων τοιούτος σύνδεσµος εάν το συµβάν έλαβε χώραν και καθ' οδόν προς την οικίαν του ή προς τον τόπο εκτελέσεως της υπηρεσίας του. Κατ' εξαίρεσιν δεν γεννάται δικαίωµα εις σύνταξιν του παθόντος υπαλλήλου οσάκις ο παθών συνετέλεσε δια πράξεων ή παραλείψεών του συνιστωσών βαρείαν αµέλειαν. Τοιαύτη η βαρεία αµέλεια υπάρχει όταν η εκτροπή του παθόντος είναι ιδιαιτέρως µεγάλη ή ασυνήθως σοβαρά. Το εις σύνταξιν δικαίωµα της χήρας, ως εκ µεταβιβάσεως, ακολουθεί επί βαρέος πταίσµατος του θανόντος συζύγου της την τύχην του δικαιώµατος αυτού. Η ρύθµισις αύτη δεν προσκρούει εις συνταγµατικάς διατάξεις ουδέ εις το άρθρον 21 παρ.1 του Συν/τος περί προστασίας του γάµου, της µητρότητος και της παιδικής ηλικίας. Η κρίσις του δικαστηρίου της ουσίας περί της υπάρξεως βαρέος πταίσµατος ως έννοια νοµική υπόκειται εις τον αναιρετικόν έλεγχον της Ολοµελείας. Κρίνεται βαρύ πταίσµα η οδήγησις αυτοκινήτου µεθ' υπερβολικής ταχύτητος και επί του αριστερού µέρους της οδού. Απόφαση ικαστηρίου Πρόεδρος: κ. ΗΛ. ΚΑΜΤΣΙΟΣ Εισηγητής: κ. Ε. ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ικηγόρος: κ. Αντ. Πετρόγλου Επειδή η υπό κρίσιν αίτησις αναιρέσεως κατά της υπ' αριθµ. 348/77 αποφάσεως του ΙΙ Τµήµατος νοµοτύπως και εµπροθέσµως ασκηθείσα και καταβληθέντων των νοµίµων τελών συζητήσεως του παραβόλου και του κατ' άρθρον 24 παρ.1 του "Κώδικος Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων" (Π /1979) υπέρ του ηµοσίου ποσού (κατά τα εν τω φακέλλω οικεία αποδεικτικά καταβολής) τηρηθείσης δε και της νοµίµου προδικασίας, τύποις δεκτή καθίσταται και εξεταστέα κατ' ουσίαν αποβαίνει.

2 Επειδή κατά µεν την διάταξιν του άρθρου 1 παρ. Ιστ' του προρηθέντος Συνταξιοδοτικού Κώδικος (ΣΚ) ο τακτικός δηµόσιος υπάλληλος ο λαµβάνων κατά µήνα µισθόν εκ του ηµοσίου Ταµείου ή εξ άλλων ειδικών πόρων δικαιούται εις ισόβιον σύνταξιν εκ του ηµοσίου Ταµείου, εάν αποµακρυνθή οπωσδήποτε της υπηρεσίας ως καταστάς σωµατικώς ή διανοητικώς ανίκανος συνεπεία τραύµατος ή νοσήµατος προελθόντος προδήλως και αναµφισβητήτως εξ αιτίας της υπηρεσίας. Κατά δε την διάταξιν της εποµένης παρ.2 του ιδίου Κώδικος, αποδεικνυοµένου ότι υπάρχει ως προς το πάθηµα βαρύ πταίσµα του υπαλλήλου δεν γεννάται δικαίωµα εις σύνταξιν. Εντεύθεν σαφώς συνάγεται ότι δικαίωµα εις σύνταξιν αποκτά κατά κανόνα ο παθών υπάλληλος οσάκις µεταξύ του τραύµατος ή του νοσήµατος, ένεκα του οποίου αποµακρύνεται ούτος της ενεργού υπηρεσίας ως καταστάς σωµατικώς ή διανοητικώς ανίκανος, και της παρεχοµένης υπηρεσίας του, υφίσταται προδήλως και αναµφισβητήτως αιτιώδης σύνδεσµος εις τρόπον δηλονότι ώστε να καθίσταται βέβαιον ότι το ρηθέν τραύµα ή νόσηµα οφείλεται αποκλειστικώς και µόνον εις την παροχήν της υπηρεσίας του, ον συνεπώς απότοκον αυτής. Συντρέχει δε, τοιούτος σύνδεσµος και όταν το επανεγκόν το τραύµα ή νόσηµα, πραγµατικόν περιστατικόν έλαβε χώραν ουχί µόνον κατά την διάρκειαν της υπηρεσίας και εν τω τόπω παροχής ταύτης, αλλά και καθ'ον χρόνον µεταβαίνει ο υπάλληλος εκ του τόπου παροχής αυτής εις την οικίαν του ή και τανάπαλιν κατά την µετάβασίν του εκ της οικίας του εις τον ρηθέντα τόπον εκτελέσεως της υπηρεσίας του (βλ. την 47/1976 Ολοµ.). Κατ' εξαίρεσιν δε του κανόνος τούτου, δεν γεννάται δικαίωµα εις σύνταξιν του παθόντος υπαλλήλου, οσάκις αποδεικνύεται ότι εις την επέλευσιν του τραύµατος ή νοσήµατος συνετέλεσεν ευθέως και αυτός ούτος δια πράξεων ή παραλείψεών του, συνιστωσών βαρύ πταίσµα. Ο όρος ούτος είναι ταυτόσηµος προς την βαρείαν αµέλειαν του Αστικού Κώδικος (βλ. άρθρα 355, , 811, 1083, 1593 κλπ) ήτις, µη προσδιοριζοµένης δε της εννοίας της εκ διατάξεως νόµου όστις µόνον περί της ελαφράς αµελείας διέλαβεν εν άρθρω 330 Α.Κ. καθ' ο αµέλεια υπάρχει οσάκις δεν καταβάλλεται η εν ταις συναλλαγαίς απαιτουµένη επιµέλεια θεωρείται συντρέχουσα κατά τα εν τη Επιστήµη διδασκόµενα και τη Νοµολογία δεκτά γενόµενα οσάκις δεν καταβάλλει τις ουδέ καν την εν ταις συναλλαγαίς (αντικειµενικώς και αφηρηµένως) απαιτουµένην επιµέλειαν ουχί του µετρίως συνετού και ευσυνειδήτου ανθρώπου αλλά την στοιχειώδη

3 επιµέλειαν του κοινού και συνήθους ανθρώπου ην δηλονότι αξιοί ο νόµος παρά πάντων των ανθρώπων εντός του κύκλου της επαγγελµατικής και της καθόλου κοινωνικής αυτών δραστηριότητος. Εντεύθεν παρέπεται ότι βαρύ πταίσµα ή βαρεία αµέλεια υπάρχει εις ας περιπτώσεις ή αποδεικνυοµένη εκτροπή εκ των κανόνων της απαιτουµένης κατά τα ανωτέρω επιµελείας, είναι ιδιαιτέρως µεγάλη ή ασυνήθης σοβαρά, του βαθµού της εκτροπής κρινοµένου επί τη βάσει των διδαγµάτων της κοινής πείρας της λογικής και των τυχόν ισχυόντων σχετικών νοµικών κανόνων. Ετέρωθεν ορίζουσα, η διάταξις του άρθρου 5 παρ.1α του Σ.Κ., ότι "δικαίωµα εις σύνταξιν εκ του ηµοσίου Ταµείου έχουν προς τοις άλλοις και η χήρα του υπό τους όρους της περιπτ. στ' της παρ.1 του άρθρου θανόντος εν υπηρεσία υπαλλήλου εκ των αναφεροµένων εν τοις άρθροις 1, 2 και 4 "σαφή έχει την έννοιαν ότι το εις σύνταξιν δικαίωµα της χήρας του θανόντος γεννάται υφ' ους όρους, θεµελιούται τούτο και υπέρ του θανόντος όπερ περαιτέρω κατά µεταβίβασιν περιέρχεται νόµω εις εκείνην. Καθ' όσον η χήρα δεν έχει εκ του νόµου ίδιον και αυτοτελές δικαίωµα εις σύνταξιν εξ ιδίας υπηρεσίας ή ιδίου παθήµατος, αλλά αποκτά τοιούτον εκ µεταβιβάσεως ως είρηται, του εις σύνταξιν δικαιώµατος του παθόντος συζύγου της (περί µεταβιβάσεως της συντάξεως του αρχικού δικαιούχου ταύτης ρητώς διέλαβε ο Σ.Κ. εν τω άρθρω 60 παρ.3 κλπ). Εντεύθεν ακολουθεί ότι εν συνδροµή βαρέος πταίσµατος του παθόντος και εν υπηρεσία θανόντος υπαλλήλου ένεκα του οποίου δεν ηδύνατο να θεµελιωθή δικαίωµα εις σύνταξιν αυτού εάν ούτος έζη ουδέ και υπέρ της χήρας αυτού τέως συζύγου του, γεννάται τοιούτο δικαίωµα και δη αδιαφόρως της ανυπαρξίας πταίσµατος αυτής εν τη επελεύσει του γενεσιουργού της συντάξεως παθήµατος του συζύγου της. Ούτε δε η διαληφθείσα διάταξις του άρθρου 5 Παρ. Ια προσκρούει εις συνταγµατικόν τινα ορισµόν και ιδία εις το επικαλούµενον άρθρον 21 παρ. Ι του Συντάγµατος δι'ου ορίζεται ότι η οικογένεια ως θεµέλιον της συντηρήσεως και προαγωγής του έθνους ως και ο γάµος, η µητρότης και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασίαν του Κράτους. Καθ' όσον η παρατεθείσα συνταγµατική διάταξις αναφέρεται γενικώς και αδιακρίτως εις την λήψιν υπό του Κράτους παντός εν γένει µέτρου, προστατευτικού της οικογενείας κλπ τους όρους και προϋποθέσεις του οποίου αφήκεν εις την ρύθµισιν και διακριτικήν εξουσίαν του κοινού νοµοθέτου µη δεσµευοµένου συνεπώς τούτου όπως, εν τη

4 θεσπίσει οιασδήποτε προστατευτικής της οικογενείας διατάξεως τάξη οιουδήποτε περιοριστικούς όρους, δικαιολογουµένους εκ της φύσεως και του σκοπού της παρεχοµένης προστασίας αλλά και γενικώτερον εκ λόγων δηµοσίου ή κοινωνικού συµφέροντος. Εξ άλλου δε η κρίσις του ικαστηρίου της ουσίας περί της υπαγωγής ή µη των υπ' αυτού ανελέγκτως διαπιστωθέντων πραγµατικών περιστατικών εις την ρηθείσαν έννοιαν του βαρέος πταίσµατος, ούσαν νοµικήν, υπόκειται εις τον αναιρετικόν έλεγχον της Ολοµελείας (Ολ. 13/75). Επειδή εν προκειµένω το δικάσαν Τµήµα εδέξατο µετ' ανέλεγκτον εκτίµησιν απάντων των εν τω οικείω φακέλλω αποδεικτικών στοιχείων ότι ο σύζυγος της εκκαλούσης και ήδη αναιρεσειούσης όστις υπηρέτει από 22/12/1969 εις το Γενικόν Νοσοκοµείον Χαλκίδος ως βοηθός ιατρός Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής τούτου επί βαθµώ 8ω προς εκπλήρωσιν της κατά το άρθρον 1 του Ν.. 67/1968 υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου, την 16/1/70 κατήλθεν εκ Χαλκίδος εις Αθήνας πλησίον της οικογενείας του την δε µεσηµβρίαν της εποµένης ηµέρας (17/1/70) οδηγών το υπ'αριθµ ΙΧ αυτοκίνητον του ίνα επιστρέψη εις την εν Χαλκίδι έδραν του προς ανάληψιν υπηρεσίας παρά το ρηθέντι νοσοκοµείω και κινούµενος αντικανονικώς και µεθ' υπερβολικής ταχύτητος βαίνων δε ανεπιτρέπτως εις το αριστερόν εν σχέσει µε την πορείαν του ρεύµα της δηµοσίας οδού Αθηνών - Χαλκίδος συνεκρούσθη βιαίως παρά το 3 ον χλµ. της ως άνω οδού, µετά του αντιθέντος βαίνοντος υπ'αριθµ Χ. λεωφορείου του 2 ου ΚΤΕΛ όπερ εκινείτο κανονικώς και µε ταχύτητα 60 περίπου χιλιοµέτρων ωριαίως συνεπεία δε της συγκρούσεως ταύτης, ετραυµατίσθη ούτος θανασίµως, και ότι δια της υπ'αριθµ. 687/1971 αποφάσεως του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Χαλκίδος κατεδικάσθη ο οδηγός του ως άνω λεωφορείου εις ποινήν φυλακίσεως τριών µηνών και 10 ηµερών επί ανθρωποκτονία εξ αµελείας του παθόντος (µειωθείσαν τη επί εφέσει τούτου εις φυλάκισιν τριών µηνών δια της υπ'αριθµ. 2536/1972 ποινικής αποφάσεως του Τριµελούς Εφετείου Αθηνών) δεκτού όµως γενοµένου ότι υπαίτιος της διαληφθείσης συγκρούσεως κατά µέγα µέρος ήτο ο σύζυγος της αναιρεσειούσης καθ' όσον ούτος το µεν έβαινε µεθ' υπερβολικής ταχύτητος το δε διότι εκινείτο ανεπιτρέπτως και από µεγάλης αποστάσεως επί του αριστερού εν σχέσει µε την πορεία ρεύµατος της οδού λόγω προφανώς υπνώσεώς του κατά τον χρόνο της οδηγήσεως του

5 συγκρουσθέντος κατά τα ανωτέρω αυτοκινήτου του. Αποφηνόµενον δε ακολούθως το Τµήµα ότι υπό τα ανωτερω αποδειχθέντα πραγµατικά περιστατικά συνιστώντα και κατά την κρίσιν της Ολοµελείας συνωδά τη προεκτεθείση σκέψει την έννοιαν του βαρέος πταίσµατος του παθόντος δεν θεµελιούται δικαίωµα εις σύνταξιν της αναιρεσειούσης βάσει των προδιαληφθεισών διατάξεων του Σ.Κ. ορθώς και µετά πλήρους αιτιολογίας ηρµήνευσε και εφήρµοσεν ταύτας. Καθ' όσον αποδειχθείσα συµπεριφορά του παθόντος εν τη οδηγήσει του οχήµατός του αποτελεί πράγµατι βαρείαν παράβασιν των βασικών κανόνων κυκλοφορίας των οχηµάτων (βλ. άρθρ. 78 παρ. 1 του προϊσχύσαντος και εφαρµοστέου εν προκειµένω ως εκ του χρόνου της συγκρούσεως ΚΟΚΝ 42433/62) εν ταύτω δε και έλλειψιν της στοιχειώδους προσοχής και επιµελείας ην δέον καταβάλλη πας αδιακρίτως οδηγός προς αποτροπήν ατυχηµάτων και διαταράξεως της οµαλής κυκλοφορίας εν τοις οδοίς. Εξ άλλου δε το γεγονός ότι εις την επέλευσιν της συγκρούσεως συνετέλεσε και µικρά υπαιτιότης του οδηγού του λεωφορείου καθ' α εκρίθη και υπό των προδιαληφθεισών ποινικών αποφάσεων αµοιρεί νοµικής σηµασίας εν προκειµένω. ιότι, το βαρύ ή µη πταίσµα του παθόντος κρίνεται αυτοτελώς και ανεξαρτήτως του τυχόν συντρέχοντος πταίσµατος του ετέρου οδηγού, αρκεί µόνον το επελθόν θανατηφόρον αποτέλεσµα να δύναται να αποδοθή εις την ασυνήθως αντικανονικήν και λίαν επικίνδυνον οδήγησιν του παθόντος, ον απότοκον ταύτης και τελούν εν αιτιώδει προς αυτήν σύνδεσµος τουθ' όπερ συντρέχει επί του προκειµένου, εν όψει των αποδειχθέντων ως άνω πραγµατικών περιστατικών. Όθεν δέον να απορριφθεί ο έναντίος σχετικός λόγος του αναιρετηρίου ως αβάσιµος (πρβλ. Ολοµ. 114/77, 17/69).

«ΑΦΙΣΕΣ ΚΑΙ ΑΦΙΣΟΚΟΛΛΗΣΗ: ΜΙΑ Ι ΙΑΙΤΕΡΗ ΠΤΥΧΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ»

«ΑΦΙΣΕΣ ΚΑΙ ΑΦΙΣΟΚΟΛΛΗΣΗ: ΜΙΑ Ι ΙΑΙΤΕΡΗ ΠΤΥΧΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ι ΑΣΚΩΝ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ «ΑΦΙΣΕΣ ΚΑΙ ΑΦΙΣΟΚΟΛΛΗΣΗ: ΜΙΑ Ι ΙΑΙΤΕΡΗ ΠΤΥΧΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ» ΜΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκιο επί οφειλών του ηµοσίου - Αντισυνταγµατικότητα διατάξεων άρθρου 21 Κώδικα Νόµων περί δικών ηµοσίου -.

Επιτόκιο επί οφειλών του ηµοσίου - Αντισυνταγµατικότητα διατάξεων άρθρου 21 Κώδικα Νόµων περί δικών ηµοσίου -. ΣτΕ Ολ. 1663/2009 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Επιτόκιο επί οφειλών του ηµοσίου - Αντισυνταγµατικότητα διατάξεων άρθρου 21 Κώδικα Νόµων περί δικών ηµοσίου -. Η διάταξη του άρθρου 21 του Κώδικα Νόµων περί δικών του ηµοσίου,

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959

Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959 Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959 Περίληψη: Όταν ο παθών από εργατικό ατύχηµα υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, τότε ο εργοδότης απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση για

Διαβάστε περισσότερα

1 2. α υ τ ο κ ι ν η τ α

1 2. α υ τ ο κ ι ν η τ α 447 1 2. α υ τ ο κ ι ν η τ α 39/2011 (Πρόεδρος: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Κωνσταντίνα Ράπτη-Εισηγήτρια, Εφέτες). (Δικηγόροι: Δημήτριος Πιστιόλας, Παντελής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911. «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1

ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911. «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1 ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911 «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1 Εν περιπτώσει θανατώσεως ή σωµατικής βλάβης προσώπου τινός δι αυτοκινήτου εφαρµόζονται αι διατάξεις του ποινικού

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προϋποθέσεις χορήγησης της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα βάσει του ν. 4093/2012

Θέµα: Προϋποθέσεις χορήγησης της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα βάσει του ν. 4093/2012 30 Απριλίου 2013 Αριθµ. Πρωτ.: 163203/17875/2013 Ειδ. Επιστήµονας: Π. Κοντογεωργοπούλου Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γενική ιεύθυνση Κοινωνικής Ασφάλισης Σταδίου 29 101 10 Αθήνα Θέµα: Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 774/1980

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 774/1980 1 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 774/1980 2 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 774 3 Περί Κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων υπό τον τίτλον "Οργανισμός Ελεγκτικού Συνεδρίου".

Διαβάστε περισσότερα

Η Ποινική ευθύνη του επιβλέποντος µηχανικού για ανθρωποκτονία και σωµατική βλάβη εξ αµελείας κατά την ελληνική νοµοθεσία

Η Ποινική ευθύνη του επιβλέποντος µηχανικού για ανθρωποκτονία και σωµατική βλάβη εξ αµελείας κατά την ελληνική νοµοθεσία Η Ποινική ευθύνη του επιβλέποντος µηχανικού για ανθρωποκτονία και σωµατική βλάβη εξ αµελείας κατά την ελληνική νοµοθεσία υπό Χρίστου Χ. Μυλωνόπουλου Καθηγητή Ποινικού ικαίου Πανεπιστηµίου Αθηνών 1. Η δοµή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ικαίωµα πολιτικών προσφύγων για σύναψη γάµου

ικαίωµα πολιτικών προσφύγων για σύναψη γάµου Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ (άρθρο 4 παρ. 6 ν. 3094/2003) ικαίωµα πολιτικών προσφύγων για σύναψη γάµου (Αναφορές υπ αρ. πρωτ. 3875/2004 & 18331/2004, πόρισµα της 25.7.2007) Βοηθός Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση του ΣτΕ για το αφορολόγητο του επιδόματος βιβλιοθήκης(.) Αριθμός 2306/2014 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε δημόσια στο

Η απόφαση του ΣτΕ για το αφορολόγητο του επιδόματος βιβλιοθήκης(.) Αριθμός 2306/2014 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε δημόσια στο Η απόφαση του ΣτΕ για το αφορολόγητο του επιδόματος βιβλιοθήκης(.) Αριθμός 2306/2014 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 7 Μαρτίου 2014, με την εξής σύνθεση:

Διαβάστε περισσότερα

Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1. Άρθρο 2

Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1. Άρθρο 2 Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1 1. Ο παρών νόµος έχει ως σκοπόν την ασφάλισιν των εν τοις εποµένοις άρθροις 2-4 αναφεροµένων προσώπων εις περίπτωσιν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή: Νόμος και Φύση. Βασικές σκέψεις

Πηγή: Νόμος και Φύση. Βασικές σκέψεις Πηγή: Νόμος και Φύση ΣτΕ Ολ. 32/2013 [Αντισυνταγματικότητα του ν. 3147/2003 ως προς τον ορισμό του δάσους και της δασικής έκτασης] Πρόεδρος: Π. Πικραμένος Εισηγητής: Ν. Ρόζος Δικηγόροι: Δ. Νικόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χρήστος Α. Ιωάννου. Ειδικός Επιστήµονας: Γιάννης Τσελεκίδης. 5 Ιουνίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: 186490/30101/2014

Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χρήστος Α. Ιωάννου. Ειδικός Επιστήµονας: Γιάννης Τσελεκίδης. 5 Ιουνίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: 186490/30101/2014 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χρήστος Α. Ιωάννου Ειδικός Επιστήµονας: Γιάννης Τσελεκίδης 5 Ιουνίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: 186490/30101/2014 Προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών Κύριο Χρήστο Σταικούρα ΠΟΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΠΕ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Ονοµατεπώνυµο: Χρυσαυγή Ε. Κολιού Αριθµός Μητρώου:1340200800159 Εξάµηνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Εκτελωνιστής - Ασκησις επαγγέλματος Εποπτεία - Πρόσωπα ασκούντα εκτελωνιστικάς εργασίας - Προστασία - Τόπος ασκήσεως Ασυμβίβαστον

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Εκτελωνιστής - Ασκησις επαγγέλματος Εποπτεία - Πρόσωπα ασκούντα εκτελωνιστικάς εργασίας - Προστασία - Τόπος ασκήσεως Ασυμβίβαστον Ν. 718/1977 (ΦΕΚ Α' 304) : Περί Εκτελωνιστών ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Εκτελωνιστής - Ασκησις επαγγέλματος Εποπτεία - Πρόσωπα ασκούντα εκτελωνιστικάς εργασίας - Προστασία - Τόπος ασκήσεως Ασυμβίβαστον Έννοια εκτελωνιστικών

Διαβάστε περισσότερα

N ο Φ.092.22 / 7674 1 / 1

N ο Φ.092.22 / 7674 1 / 1 N ο Φ.092.22 / 7674 1 / 1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΤΡΑΜΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (Προσφυγή υπ αριθ. 19331/05) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 6 εκεµβρίου 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ 1. Του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, νομίμως εκπροσωπούμενου. 2. Του Δήμου Αλίμου, νομίμως εκπροσωπούμενου. ΚΑΤΑ 1) Του «Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Κυριότερες διατάξεις: Α.Κ. άρθρα 57, 59, 281, 288, 652, 656, 914 και 932. Κπολ.. άρθρο 69. Ν. 3198/1955 άρθρο 6 παρ. 1

Κυριότερες διατάξεις: Α.Κ. άρθρα 57, 59, 281, 288, 652, 656, 914 και 932. Κπολ.. άρθρο 69. Ν. 3198/1955 άρθρο 6 παρ. 1 Μονοµελούς Πρωτοδικείου Πειραιά: 1396/2002 Πηγή: Ε.Ε.. 61/02 σελ. 713 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Το αίτηµα του εργαζοµένου να υποχρεωθεί ο εργοδότης να τον απασχολεί πραγµατικώς

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ Ολ. 3500/2009 Θέμα:[Εξαίρεση από την κατεδάφιση. Συνταγματικότητα διατάξεων] Περίληψη

ΣτΕ Ολ. 3500/2009 Θέμα:[Εξαίρεση από την κατεδάφιση. Συνταγματικότητα διατάξεων] Περίληψη ΣτΕ Ολ. 3500/2009 Θέμα:[Εξαίρεση από την κατεδάφιση. Συνταγματικότητα διατάξεων] Περίληψη Εωσότου τεθούν από το νομοθέτη οι βασικοί κανόνες πολεοδόμησης προς εκπλήρωση της σχετικής συνταγματικής επιταγής

Διαβάστε περισσότερα

6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α

6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α 269 6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α 27/2009 (Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Σπυριδούλα Γεωργάκη, Δημήτριος Νίττας-Εισηγητής, Εφέτες). (Δικηγόροι: Κωνσταντίνος Ράπτης, Ιάκωβος

Διαβάστε περισσότερα

Ν Ο Μ Ο Σ 998/1979. "Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας" Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ

Ν Ο Μ Ο Σ 998/1979. Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ν Ο Μ Ο Σ 998/1979 "Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας" Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, απεφασίσαµεν:

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ισότητας των Φύλων

Κύκλος Ισότητας των Φύλων ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Ισότητας των Φύλων ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (άρθρο 3 παρ. 5 του ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις) ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. Με την τελευταία αυτή απόφαση είχε γίνει δεκτή προσφυγή του αναιρεσείοντος κατά της από 4.12.

του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. Με την τελευταία αυτή απόφαση είχε γίνει δεκτή προσφυγή του αναιρεσείοντος κατά της από 4.12. ΣτΕ 1580/2010 (Ολ.) Δικαστική απόφαση : ΣτΕ 1580/2010 (Ολ.) Δικηγόροι : Χ. Παπαδόπουλος - Π.Βαρελάς (Ν.Σ.Κ.) Πρόεδρος : Μιχαήλ Βροντάκης Δικαστές : Ε. Γαλανού, Γ. Παπαμεντζελόπουλος, Α. Θεοφιλοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Το Μνηµόνιο µεταξύ σφύρας και άκµονος: από το ΣτΕ στο Ε...Α.

Το Μνηµόνιο µεταξύ σφύρας και άκµονος: από το ΣτΕ στο Ε...Α. Το Μνηµόνιο µεταξύ σφύρας και άκµονος: από το ΣτΕ στο Ε...Α. 1 Σχόλια του κ. Νικολάου Κ. ΓΑΒΑΛΑ,.Ν., ικηγόρου 1. Όπως είναι γνωστό, το ΣτΕ µε τις υπ αριθµ. 668 και 669/2012 αποφάσεις της Ολοµελείας του

Διαβάστε περισσότερα

κατά του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος παρέστη με την Ευφροσύνη Μπερνικόλα, Νομική Σύμβουλο του Κράτους.

κατά του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος παρέστη με την Ευφροσύνη Μπερνικόλα, Νομική Σύμβουλο του Κράτους. ΣτΕ.Ολ 2193/2014 Αναδρομική μείω ση αποδοχώ ν εν ενεργεία στρατιω τικώ ν τω ν ενόπλω ν δυνάμεω ν - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης - Αίτηση ακύρω σης - Έλλειψη νομιμοποίησης δικηγόρου -. Αντισυνταγματική

Διαβάστε περισσότερα

393/1976 « ' 199 27/31.7.1976) 1 2

393/1976 «       ' 199 27/31.7.1976) 1 2 Νόµος 393/1976 «Περί ιδρύσεως και λειτουργίας Τουριστικών Γραφείων»(ΦΕΚ Α' 199 27/31.7.1976) Άρθρον 1 Ορισµός - διάκρισις 1. Τουριστικά Γραφεία κατά την έννοιαν του παρόντος Νόµου είναι µονίµως οργανωµέναι

Διαβάστε περισσότερα

Παροχές Ανεργίας: ικαιώµατα των Ανέργων και. Λειτουργία των Υπηρεσιών του ΟΑΕ

Παροχές Ανεργίας: ικαιώµατα των Ανέργων και. Λειτουργία των Υπηρεσιών του ΟΑΕ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Νόµος 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 3 5) Παροχές Ανεργίας: ικαιώµατα των Ανέργων και Λειτουργία των Υπηρεσιών του ΟΑΕ Βοηθός Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα