Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΑΕΕ (άρθρο 52 του Ν 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α/ )).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΑΕΕ (άρθρο 52 του Ν 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α/5-8-2011))."

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) Τμήμα Εσόδων Αρ. Πρωτ.: ΔΙΕΣ/Φ6/1/8858/ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 4 Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΑΕΕ (άρθρο 52 του Ν 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α/ )). Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 11 του άρθρου 37 του ΠΔ 258/05, τα πρόσωπα που μέχρι 1ν έναρξη ισχύος του Π.Δ. 258/05 (ήτοι μέχρι 31/12/2006), είχαν διανύσει χρόνο ασφάλισης στο ΤΣΑ κατατάχθηκαν για το σύνολο του παρελθόντα χρόνου (πρώην ΤΣΑ) στην 3η ασφαλιστική κατηγορία και δικαιούνται τις αντίστοιχες παροχές της κατηγορίας αυτής. Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 52 του Ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170Α/ ): «Τα πιο πάνω πρόσωπα, ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε., έχουν δικαίωμα να καταταγούν, για το σύνολο ή μέρος του χρόνου ασφάλισης τους στο πρώην ΤΣΑ, στην 5η ασφαλιστική κατηγορία του ΟΑΕΕ, όπως ισχύει κάθε φορά, και να δικαιωθούν τις αντίστοιχες παροχές, εφόσον καταβάλλουν ειδική εισφορά για κάθε έτος ασφάλισης τους, ίση με διακόσια πενήντα (250) ευρώ... Κατ' εξαίρεση οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν εφαρμογή και για τα πρόσωπα που συνταξιοδοτήθηκαν από 1/1/2011 μέχρι τη δημοσίευση του νόμου (ημερομηνία δημοσίευσης του Νόμου 5/8/2011) καθώς και για όσους συνταξιοδοτηθούν αργότερα αλλά η έναρξη της συνταξιοδότησής τους εμπίπτει στο διάστημα αυτό.» Για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Οργανισμού, δίνονται οι πιο κάτω διευκρινήσεις: 1. Το δικαίωμα ανακατάταξης μπορούν να ασκήσουν μόνο «παλαιοί» ασφαλισμένοι που: * Είναι ενεργοί ή έχουν διακόψει και έχουν πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης στο πρώην ΤΣΑ. Το δικαίωμα, στις περιπτώσεις αυτές, μπορεί να ασκηθεί, οποτεδήποτε, μέχρι την ημερομηνία υποβολής συνταξιοδοτικού αιτήματος. * Είναι υποψήφιοι συνταξιούχοι ή συνταξιούχοι, εφόσον η έναρξη συνταξιοδότησης τους εμπίπτει στο χρονικό διάστημα 1/1/2011 έως 5/8/2011 (ημερομηνία δημοσίευσης του Νόμου) και έχουν πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης στο πρώην ΤΣΑ. 2. Η κατάταξη γίνεται στην 5η ασφαλιστική κατηγορία ΟΑΕΕ και η άσκηση του δικαιώματος είναι προαιρετική. 3. Προβλέπεται ειδική εισφορά για κάθε έτος ασφάλισης 250 και δεν προβλέπεται από τη διάταξη μελλοντική αύξηση του ποσού.

2 4. Η ανακατάταξη γίνεται για ακέραια έτη ασφάλισης. Το χρονικό διάστημα που υπολείπεται μετά τον υπολογισμό των ακέραιων ετών παραμένει στην 3η ασφαλιστική κατηγορία και τίθεται πάντα στο τέλος της ασφάλισης. Χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους δεν ανακατατάσσεται. 5. Ο ασφαλισμένος-συνταξιούχος μπορεί να ζητήσει ανακατάταξη για όλο το χρόνο που πραγματοποίησε στην ασφάλιση του πρώην ΤΣΑ ή για μέρος αυτού. Στην περίπτωση που επιθυμεί την ανακατάταξη μέρους του χρόνου επιλέγει το ακριβές χρονικό διάστημα που θα ανακαταταγεί. Χρονικό διάστημα που δεν ανακατατάσσεται παραμένει στην 3η ασφαλιστική κατηγορία. 6. Το δικαίωμα της ανακατάταξης παρέχεται σε ασφαλισμένους - συνταξιούχους που έχουν ήδη εξοφλήσει τις τακτικές ασφαλιστικές εισφορές του χρονικού διαστήματος που ζητούν να ανακαταταγεί (πρώην ΤΣΑ). Σε ασφαλισμένους που έχουν ρυθμίσει τις οφειλές του αιτούμενου διαστήματος, ανακατατάσσεται μόνο το διάστημα που αντιστοιχεί στις καταβληθείσες μέχρι την ημερομηνία του αιτήματος - δόσεις. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μη καταβολή μέρους ή του συνόλου της ειδικής εισφοράς δεν επηρεάζει τη χορήγηση ταμειακής ενημερότητας, η οποία θα κρίνεται από την εξόφληση ή μη όλων των απαιτητών τακτικών εισφορών, κατά τα γνωστά. Παραδείγματα: * Χρόνος ασφάλισης πρώην ΤΣΑ 1/8/ /12/2006 = 15 έτη και 5 μήνες. Ζητείται ανακατάταξη όλου του χρόνου. Ανακατατάσσονται 15 έτη. Συγκεκριμένα: 8ος/1991 7ος/2006 στην 5η ασφαλιστική κατηγορία και 8ος/ ος/2006 στην 3η ασφαλιστική κατηγορία (το μη ανακαταταγέν χρονικό διάστημα παραμένει στο τέλος της ασφάλισης). * Στο ίδιο παράδειγμα ζητείται ανακατάταξη χρονικού διαστήματος 8ος/1991 7ος/1996 (πέντε έτη). Ανακατατάσσεται 8ος/1991-7ος/1996 στην 5η ασφαλιστική κατηγορία και παραμένει στην 3η ασφαλιστική κατηγορία το διάστημα 8ος/ ος/2006. Έστω ότι ζητείται ανακατάταξη χρονικού διαστήματος 1ος / ος /2001. Οι κατηγορίες διαμορφώνονται ως εξής: 8ος/ ος/1999 στην 3η ασφαλιστική κατηγορία, 1ος/ ος/2001 στην 5η και 1ος/ ος/ 2006 στην 3η. * Χρόνος ασφάλισης 1/3/ /12/2006. Δε συμπληρώνεται ακέραιο έτος, οπότε δε γίνεται ανακατάταξη. * Χρόνος ασφάλισης 1/1/ /10/2002 (διακοπή της ασφάλισης πριν την 31/12/2006). Ζητείται αναγνώριση δύο (2) ετών, συγκεκριμένα: 1ος/ ος/2001. Ανακατατάσσεται στη 5η ασφαλιστική κατηγορία το διάστημα 1ος/ ος/2001 και παραμένει στην 3η ασφαλιστική κατηγορία χρονικό διάστημα 10ς/ ος/2002. ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Με την αριθ. Φ10035/24424/877/ Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2693Α/ ) ορίστηκε ο τρόπος και η διαδικασία είσπραξης της ειδικής εισφοράς της παρ. 1 του άρθρου 52 του Ν.3996/2011 και συγκεκριμένα:

3 Α. Ενεργοί Ασφαλισμένοι Η εν λόγω εισφορά δύναται να καταβληθεί: 1) Εφάπαξ με έκπτωση 15% επί του συνόλου της οφειλής, εντός τριμήνου από την παραλαβή της απόφασης για ανακατάταξη. 2) Σε ισόποσες διμηνιαίες δόσεις ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των ετών ανακατάταξης. Η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός τριμήνου από την παραλαβή της σχετικής απόφασης, κάθε δε επόμενη δόση μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την εξόφληση της προηγούμενης δόσης. Παράδειγμα: Χρόνος ασφάλισης στο πρώην ΤΣΑ 1/8/ /12/2006. Ζητείται ανακατάταξη όλου του χρόνου. Ανακατατάσσονται 16 έτη. Χρονικό διάστημα: 1/8/ /7/2006. Οφειλή: 16 Χ 250 = 4.000, ήτοι 16 διμηνιαίες δόσεις των 250 έκαστη. 3) Στην περίπτωση που ασφαλισμένος επιθυμεί, μπορεί να ζητήσει, τη μείωση, κατά το ήμισυ, του αριθμού των διμηνιαίων δόσεων, οπότε παρέχεται έκπτωση 5% επί του συνόλου της οφειλής. Το δικαίωμα μείωσης των δόσεων ασκείται μόνο κατά την υποβολή του αρχικού αιτήματος και δεν μπορεί να ασκηθεί ενδιάμεσα. Π.χ.: 1. Στο ανωτέρω παράδειγμα : Οφειλή : 16 Χ 250 = = δια 8 διμηνιαίες δόσεις = 475 έκαστη. 2. Έστω ότι ζητείται ανακατάταξη 15 ετών (μονός αριθμός). Ζητείται μείωση στο ήμισυ των φσεων. Οφειλή : 15 Χ 250 = = 3.562,50. Καταβάλλεται ως εξής: 7 διμηνιαίες δόσεις Χ 475 και η τελευταία δόση 237,5. ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Ο ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα με αίτηση του να ζητήσει τη διακοπή καταβολής των δόσεων και κατά συνέπεια τον περιορισμό των ετών ανακατάταξης. Η αίτηση θα συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνει ότι : «έλαβε γνώση ότι δεν δύναται να ζητήσει εκ νέου την ανακατάταξη του υπόλοιπου χρόνου ή να τον εξοφλήσει μεταγενέστερα». Τα έτη ανακατάταξης που, μετά το αίτημα διακοπής, δεν εξοφλούνται, παραμένουν στη 3η ασφαλιστική κατηγορία και δε δύναται ο ασφαλισμένος να ζητήσει εκ νέου την ανακατάταξή τους. 2. Σε περίπτωση που οι δόσεις καταβάλλονται εκπρόθεσμα (χωρίς να έχει υποβληθεί αίτημα διακοπής καταβολής των δόσεων), εφαρμόζονται τα ισχύοντα περί εκπρόθεσμης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, δηλαδή εισπράττονται τα προβλεπόμενα τέλη καθυστέρησης. Β. Υποψήφιοι συνταξιούχοι Σε περίπτωση υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης πριν την εξόφληση των παραπάνω δόσεων, το υπολειπόμενο ποσό καταβάλλεται με παρακράτηση του ενός τετάρτου του ποσού της σύνταξης έως την εξόφληση.

4 Η οφειλή για την ειδική εισφορά ανακατάταξης συμπεριλαμβάνεται για τον υπολογισμό του ανωτάτου ορίου που δύναται να παρακρατηθεί από τη σύνταξη, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 43 του Ν 3996/2011. Γ. Συνταξιούχοι Για τα πρόσωπα που έχουν συνταξιοδοτηθεί από 1/1/2011-5/8/2011 καθώς και για όσους θα συνταξιοδοτηθούν αργότερα, αλλά η έναρξη της συνταξιοδότησής τους εμπίπτει στο ως άνω διάστημα, η ειδική εισφορά καταβάλλεται: α) Εφάπαξ με έκπτωση 15% επί του συνόλου της οφειλής εντός τριμήνου από την παραλαβή της απόφασης για ανακατάταξη. β) Με παρακράτηση του ενός τετάρτου του ποσού της σύνταξης έως την εξόφληση. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σε κάθε περίπτωση ο ασφαλισμένος θα υποβάλλει Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση (συνημμένο υπόδειγμα) στο Περιφερειακό Τμήμα ΟΑΕΕ που ανήκει. Ο αρμόδιος υπάλληλος θα τον ενημερώνει για το συνολικό χρόνο που έχει διανύσει στο πρώην ΤΣΑ έως 31/12/2006, έτσι ώστε στην αίτηση να ορίζεται ακριβώς το χρονικό διάστημα που επιθυμεί να λογιστεί ως ανακατατασσόμενο, καθώς και ο τρόπος εξόφλησης που επιλέγει (εφάπαξ, σε διμηνιαίες δόσεις ή μείωση κατά το ήμισυ του αριθμού των διμηνιαίων δόσεων). Το Περιφερειακό Τμήμα ΟΑΕΕ διαβιβάζει το αίτημα, κατά περίπτωση, ως εξής: * Στο Τμήμα Ασφάλισης και Εσόδων της οικείας Περιφερειακής Δ/νσης εάν ο αιτών είναι ενεργός ασφαλισμένος ή έχει διακόψει χωρίς να έχει υποβάλει αίτημα συνταξιοδότησης. Το αίτημα συνοδεύεται από τον ασφαλιστικό φάκελο και έγγραφη ενημέρωση, από την οποία θα προκύπτουν: ο συνολικός χρόνος ασφάλισης στο πρώην ΤΣΑ, το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται ανακατάταξη, η εξόφληση ή όχι του χρονικού διαστήματος που ζητείται να ανακαταταγεί καθώς και η ύπαρξη ενεργής ρύθμισης που, ενδεχομένως, συμπεριλαμβάνει μέρος ή ολόκληρο το αιτούμενο διάστημα. Το Τμήμα Ασφάλισης και Εσόδων, εκδίδει την απόφαση ανακατάταξης (ως συνημμένο υπόδειγμα) και την αποστέλλει συστημένη στον ενδιαφερόμενο. Ο φάκελος του ασφαλισμένου επιστρέφει στο Περιφερειακό Τμήμα. Η εξόφληση ή η καταβολή των δόσεων θα γίνεται με γραμμάτιο είσπραξης και θα απεικονίζονται στα διαχειριστικά στοιχεία του Τμήματος ως «Κλάδος Σύνταξης» με ένδειξη «Ανακατάταξη ΤΣΑ». * Στο Τμήμα Συντάξεων της οικείας Δ/νσης αν ο αιτών είναι υποψήφιος συνταξιούχος ή συνταξιούχος. Στις περιπτώσεις των υποψηφίων συνταξιούχων το αίτημα συνοδεύεται κατά τα γνωστά από τον ατομικό φάκελο και Πιστοποιητικό Προσδιορισμού Χρόνου Ασφάλισης. Η απόφαση ανακατάταξης θα εκδίδεται από το Τμήμα Ασφάλισης και Εσόδων με τη διαδικασία που ακολουθείται για τις αναγνωρίσεις χρόνου.

5 Αιτήματα που έχουν υποβληθεί και εκκρεμούν θα πρέπει να εξεταστούν κατά προτεραιότητα. Η εγκύκλιος συνοδεύεται από ένα έντυπο αίτησης για ασφαλισμένους, ένα έντυπο αίτησης για συνταξιούχους-υποψήφιους συνταξιούχους και ένα έντυπο απόφασης. Τα έντυπα θα αναρτηθούν τόσο στο site του Οργανισμού όσο και στην εφαρμογή εντύπων ΟΑΕΕ. Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω. Του παρόντος να λάβει ενυπόγραφα γνώση το προσωπικό της Υπηρεσία σας. Συν/να: 3 υποδείγματα. Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.ΚΩΤΙΔΟΥ

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:. ΤΜΗΜΑ:.. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΤΗΛ.:.. Ε-MAIL:. FAX:.. ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΕΧΡΙ... /. / 20.. ΠΡΟΣ:... ΚΟΙΝ.:... Συν/να: 1 ατομικός φάκελος ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Του ασφαλισμένου. (ΕΑΜ:.) σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 52 του Ν 3996/2011. Έ Έχοντας υπόψη της διατάξεις: 1. Τις διατάξεις του Ν.2676/99 περί σύστασης ΟΑΕΕ 2. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 37 του ΠΔ 258/ Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν 3996/ Την αριθ. πρ... αίτηση του ασφαλισμένου για την ανακατάταξη διανυθέντος μέχρι 31/12/2006 χρόνου στο πρώην ΤΣΑ, ως και τα λοιπά δικαιολογητικά που υπάρχουν στον ατομικό φάκελο. 5. Σκεφθέντες κατά νόμο: Επειδή ο ανωτέρω πληροί της προϋποθέσεις ανακατάταξης του χρονικού διαστήματος από.. μέχρι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν 3996/2011. Αποφασίζουμε Την ανακατάταξη του χρονικού διαστήματος από.. μέχρι. του ασφαλισμένου. ΕΑΜ.) Η οφειλή από την ανακατάταξη ανέρχεται στο ποσό των #.# (ολογράφως.) ως η όπισθεν αναλυτική εκκαθάριση του λογαριασμού. Εκκαθάριση Λογαριασμού Χρονικό διάστημα.. Έτη χ.. =.. Η εξόφληση της παραπάνω οφειλής γίνεται: > Με εφάπαξ καταβολή με έκπτωση 15% Ασφαλισμένοι- Συνταξιούχοι-Υποψήφιοι συνταξιούχοι Οφειλή.. - (15%) = (εντός 3 μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης)

7 > Τμηματικά Ασφαλισμένοι Σε.. διμηνιαίες δόσεις.. έκαστη. Η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός 3 μηνών από την παραλαβή της παρούσης, κάθε δε επόμενη δόση μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την εξόφληση της προηγούμενης. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής δόσης το ποσό αυτής, επιβαρύνεται με τα πρόσθετα τέλη που προβλέπονται για τις καθυστερούμενες εισφορές. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης πριν την εξόφληση των παραπάνω δόσεων, το υπολειπόμενο ποσό καταβάλλεται με παρακράτηση του ενός τετάρτου του ποσού της σύνταξης έως την εξόφληση. Μείωση των δόσεων στο ήμισυ με έκπτωση 5%. Οφειλή -. (5%) =.. διμηνιαίες δόσεις ως εξής:. δόσεις των και μια (1) δόση των > Με παρακράτηση του 1/4 του ποσού της σύνταξης. Συνταξιούχοι-Υποψήφιοι συνταξιούχοι. ΠΡ/Ν...Δ/ΝΣΗΣ.

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (για ανακατάταξη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν 3996/2011) ΣΤΟΙΧEIA ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ONΟΜΑ.. ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ. TAX. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ TAX. ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ. Δ/NΣH ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ TAX. Δ/ΝΣΗ. TAX. ΚΩΔΙΚΟΣ.. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΟΑΕΕ. AMΚΑ Α.Φ.Μ. ΣΤΟΙΚΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΡ. ΔΕΛΤΙΟΥ. ΗΜΕΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ. ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: HMΕPOMHNIA: ΣΥΝ/ΝΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ, όπως προβείτε στην ανακατάταξη του χρονικού διαστήματος από. έως.. που έχω διανύσει στο πρώην ΤΣΑ, στην 5η ασφαλιστική κατηγορία ΟΑΕΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν.3996/2011. Η οφειλή που θα προκύψει θα εξοφληθεί: - Εφάπαξ - Σε διμηνιαίες δόσεις - Με μείωση των διμηνιαίων δόσεων ΔΗΛΩΝΩ ότι, ενημερώθηκα πως: - Ο συνολικός χρόνος ασφάλισης στο πρώην ΤΣΑ είναι έτη και μήνες. - Η ανακατάταξη γίνεται για ακέραια έτη ασφάλισης. Χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους δεν ανακατατάσσεται. Ο/Η ΑΙΤΩΝ. (ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η εξόφληση της οφειλής από ανακατάταξη εξοφλείται ως εξής: * Με εφάπαξ καταβολή εντός 3 μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της απόφασης οπότε παρέχεται έκπτωση 15%. * Τμηματικά σε διμηνιαίες δόσεις. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος επιθυμεί τη μείωση των δόσεων στο ήμισυ παρέχεται έκπτωση 5%. Η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός 3 μηνών από την παραλαβή της απόφασης, κάθε δε επόμενη δόση μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την εξόφληση της προηγούμενης.

9 * Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής δόσης το ποσό αυτής, επιβαρύνεται με τα πρόσθετα τέλη που προβλέπονται για τις καθυστερούμενες εισφορές. * Σε περίπτωση υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης πριν την εξόφληση των παραπάνω δόσεων, το υπολειπόμενο ποσό καταβάλλεται με παρακράτηση του ενός τετάρτου του ποσού της σύνταξης έως την εξόφληση.

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (για ανακατάταξη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν 3996/2011) ΣΤΟΙΧEIA ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ONΟΜΑ.. ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ. TAX. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ.. TAX. ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ. Α.Μ. ΣΥΝ/ΧΟΥ. Α.Μ. ΟΑΕΕ A.Φ.Μ..... ΑΜΚΑ ΣΤΟΙΚΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΡ. ΔΕΛΤΙΟΥ. ΗΜΕΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ. ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: HMΕPOMHNIA: ΣΥΝ/ΝΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ, όπως προβείτε στην ανακατάταξη του χρονικού διαστήματος από. έως.. που έχω διανύσει στο πρώην ΤΣΑ, στην 5η ασφαλιστική κατηγορία ΟΑΕΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν.3996/2011. Η οφειλή που θα προκύψει θα εξοφληθεί: - Εφάπαξ - Με παρακράτηση από τη σύνταξη ΔΗΛΩΝΩ ότι, ενημερώθηκα πως: - Ο συνολικός χρόνος ασφάλισης στο πρώην ΤΣΑ είναι έτη και μήνες. - Η ανακατάταξη γίνεται για ακέραια έτη ασφάλισης. Χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους δεν ανακατατάσσεται. Ο/Η ΑΙΤΩΝ. (ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ)

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦ: Α. ΧΑΛΚΙΩΤΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦ: Α. ΧΑΛΚΙΩΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 3-2-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ10/28/12456 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 22/7/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε33/370. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Τα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Αθήνα 22/7/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε33/370. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Τα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ :ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Με ποιο τρόπο; Πότε; & Πώς;

Με ποιο τρόπο; Πότε; & Πώς; ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Με ποιο τρόπο; Πότε; & Πώς; Ενημερωθείτε για θέματα που σας αφορούν! Tα κρυφά μπόνους για άμεση συνταξιοδότηση. Πως μπορούν να βγουν νωρίτερα στην σύνταξη οι ασφαλισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο 1 Δόσεις και απαλλαγές ρύθμισης 1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 27/5/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 27/5/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 27/5/2014 ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρ. ΓΕΝ.ΔΙ.ΠΑΡ/175/753305 Οργανισμός Ασφάλισης O.A.E.E. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ Σάμος, 18 Μαρτίου 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 386 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Θ4691Ω3-ΙΙΟ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 10432 ΑΘΗΝΑ : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΤΗΛ. : 210-5285569 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 14

ΑΔΑ: Β44Θ4691Ω3-ΙΙΟ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 10432 ΑΘΗΝΑ : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΤΗΛ. : 210-5285569 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 2/3/2012 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ24/14/19118 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/08/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/08/2011 Α Α: 4ΑΜΩΛ-Ψ5Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/08/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Φ80000/οικ.9240/597 & ΚΟΙΚΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ : Β

Διαβάστε περισσότερα

ΟΤΕ Α.Ε. Μαρούσι, 14. 11. 2013 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αριθμ.: 427/ Δ. 1343. Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΟΤΕ Α.Ε. Μαρούσι, 14. 11. 2013 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αριθμ.: 427/ Δ. 1343. Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΟΤΕ Α.Ε. Μαρούσι, 14. 11. 2013 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αριθμ.: 427/ Δ. 1343. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης στον ΟΤΕ. Αποσκοπώντας στην προσαρμογή του αριθμού του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 1. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 2/3/2012 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. ΠΟΛ: 1056

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 22/6/2015. Αριθμ. Πρωτ. Α21/449/30

Αθήνα 22/6/2015. Αριθμ. Πρωτ. Α21/449/30 Αθήνα 22/6/2015 Αριθμ. Πρωτ. Α21/449/30 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦ/ΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Πληροφορίες : Μ. Προδρομίδου Αριθ. Τηλεφώνου : 210 52 15 261

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Τ.Α.Α.- ΤΥ.Π..Α. µε Ν.4152/2013, όπως ισχύει

ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Τ.Α.Α.- ΤΥ.Π..Α. µε Ν.4152/2013, όπως ισχύει ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ http://www.tpda.gr ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής.

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής. ΠΟΛ.1140/8.12.2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 1109228/8434/0016 Δ/ΝΣΗ 16η ΤΜΗΜΑ: Δ' Αθήνα 8 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων»

Θέμα : «Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων» ΑΔΑ :Β4344691ΩΓ-ΖΗΨ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝ/ΧΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας : 104 37 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ Η ανώνυμη εταιρεία μπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή να καταστεί μονοπρόσωπη με τη συγκέντρωση όλων

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Κατά κανόνα μία Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης συστήνεται τουλάχιστον από 2 πρόσωπα είτε φυσικά είτε νομικά. Ωστόσο αρκεί 1 πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 180 22 Αυγούστου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4002 Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/1/2015 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ50/5 ΑΡ.:5

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/1/2015 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ50/5 ΑΡ.:5 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH: ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Π. Δάβου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Αύξηση προσωρινής σύνταξης, Βελτίωση όρων συνταξιοδότησης αγροτών, Ρύθμιση τραπεζικών επιδοτούμενων δανείων πρώην ΟΕΚ, Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. Για την οµοιόµορφη εφαρµογή των διατάξεων της ανωτέρω απόφασης, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις:

ΠΟΛ. Για την οµοιόµορφη εφαρµογή των διατάξεων της ανωτέρω απόφασης, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α -Β 2. 14 η /ΝΣΗ Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Β 3. /ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ : Β 1286/29.6.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.) ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.) Πηγή: StartUp Greece ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΙΔΡΥΘΕΙ ΜΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΚ: 763 Β 30.4.2015 ΑΔΑ:7Ρ8ΩΗ-Δ4Ζ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι.ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5745 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 316 28 Δεκεμβρίου 2005 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 258 Καταστατικό του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αθήνα, 24.03.2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αθήνα, 24.03.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για τη ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών του Ν.4321/2015 Σας γνωρίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ. για τις συντάξεις του ηµοσίου

Ο ΗΓΟΣ. για τις συντάξεις του ηµοσίου Ο ΗΓΟΣ για τις συντάξεις του ηµοσίου Το συνταξιοδοτικό καθεστώς «παλαιών» και «νέων» υπαλλήλων του ηµοσίου Οι προϋποθέσεις για όλες τις κατηγορίες υπαλλήλων Αναλυτικοί πίνακες Οι αναγνωρίσεις πλασµατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ.2106988500, F2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Υπεύθυνη: Μαρία Σουλιώτη Τηλ.2106988515 email:m.soulioti@asylo.gov.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα