NEW PANDA NEW PANDA NEW PANDA v 69hp 1.2 8v 69hp 1.2 8v 69hp POP 4X2 LOUNGE 4X2 LOUNGE 4X2 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ ΒΔΛΕΗΛΖ / ΓΟΑΔΟΗΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "NEW PANDA NEW PANDA NEW PANDA. 1.2 8v 69hp 1.2 8v 69hp 1.2 8v 69hp POP 4X2 LOUNGE 4X2 LOUNGE 4X2 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ ΒΔΛΕΗΛΖ / ΓΟΑΔΟΗΝ"

Transcript

1 ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΝΠ ΡΗΚΝΘΑΡΑΙΝΓΝΠ PANDA - ΝΘΡΩΒΟΗΝΠ 2012 ΘΩΓΗΘΝΠ 1.2 8v 69hp 1.2 8v 69hp 1.2 8v 69hp POP 4X2 LOUNGE 4X2 LOUNGE 4X2 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ ΒΔΛΕΗΛΖ ΒΔΛΕΗΛΖ ΒΔΛΕΗΛΖ / ΓΟΑΔΟΗΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖ ΡΔΙΗΘΖ ΡΗΚΖ ( ) H H J.0 ΒΑΠΗΘΝΠ ΘΑΗ ΞΟΝΑΗΟΔΡΗΘΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ XXX 4ΘΔΠΗΑ ΔΓΘΟΗΠΖ ΡΞΝ ΚΔ 2 ΞΗΠΥ ΞΟΝΠΘΔΦΑΙΑ STD STD STD ΣΣΣ 008 ΡΖΙΔΣΔΗΟΗΠΚΝΠ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΘΙΔΗΓΥΚΑΡΝΠ 100 STD STD ABS / EBD AND BRAKE ASSIST STD STD STD ΡΗΚΝΛΗ ΟΘΚΗΕΝΚΔΛΝ ΘΑΘ' ΤΝΠ STD STD STD ΘΙΗΚΑΡΗΠΚΝΠ (AIR CONDITION) STD STD STD ΖΙΔΘΡΟΗΘΑ ΞΑΟΑΘΟΑ ΔΚΞΟΝΠ STD STD STD ΘΔΟΚΑΗΛΝΚΔΛΝ ΞΗΠΥ ΘΟΠΡΑΙΙΝ STD STD STD ΖΙΔΘΡΟΗΘΝΗ ΘΑΘΟΔΞΡΔΠ ΚΔ ΑΛΡΗΘΑΚΒΥΡΗΘΖ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΞΗΠΥ ΠΘΝΟΑ ΘΟΠΡΑΙΙΑ ΞΟΝΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΖΣΝΠΠΡΖΚΑΡΝΠ + 4 ΖΣΔΗΑ, ΘΔΟΑΗΑ STD STD STD ΞΟΝΒΝΙΔΗΠ ΝΚΗΣΙΖΠ ΞΗΠΥ ΑΙΝΘΑΘΑΟΗΠΡΖΟΑΠ STD STD STD ΡΗΚΝΛΗ ΚΔ ΖΙΔΘΡΟΗΘΖ ΞΝΒΝΖΘΖΠΖ ΘΑΗ ΔΞΗΙΝΓΖ CITY STD STD STD ΑΡΝΚΑΡΝΠ ΘΙΗΚΑΡΗΠΚΝΠ ΞΗΠΥ ΞΟΝΠΘΔΦΑΙΑ STD STD STD ΓΗΑΗΟΝΚΔΛΖ ΞΙΑΡΖ ΞΗΠΥ ΘΑΘΗΠΚΑΡΝΠ 60:40 FIX & FOLD (5ΘΔΠΗΑ ΔΓΘΟΗΠΖ ΡΞΝ) ΠΛΓΔΔΡΑΗ ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΑ ΚΔ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΘΙΔΗΓΥΚΑ STD STD STD ΘΔΟΚΑΗΛΝΚΔΛΝ ΞΑΟΚΞΟΗΕ CARGO BOX η ΞΗΠΥ ΕΥΛΖ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ (5ΘΔΠΗΑ ΔΓΘΟΗΠΖ ΡΞΝ) + 2 ΞΟΝΠΘΔΦΑΙΑ ΠΛΓΔΔΡΑΗ ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΑ ΚΔ 195 Ή ΘΑΘΗΠΚΑ ΠΛΝΓΖΓΝ ΞΝ ΑΛΑΓΗΞΙΥΛΔΡΑΗ ΘΑΗ ΚΔΡΑΡΟΔΞΔΡΑΗ ΠΔ ΡΟΑΞΔΕΗ ΓΔΟΚΑΡΗΛΝ ΡΗΚΝΛΗ ΠΛΓΔΔΡΑΗ ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΑ ΚΔ 5ΒΖ & 6RR & 54E 339 ΘΖΘΖ ΠΡΖ ΘΔΠΖ ΡΝ ΝΓΖΓΝ ΚΔ ΦΔΟΚΝΑΟ ΚΞΑΟΔΠ ΝΟΝΦΖΠ 200 STD STD E.S.P - ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΠΠΡΖΚΑ ΔΠΡΑΘΔΗΑΠ ΖΙΔΘΡΟΗΘΑ ΑΛΝΗΓΝΚΔΛΖ ΝΟΝΦΖ ΠΛΓΔΔΡΑΗ ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΑ ΚΔ 54Δ 414 RADIO CD-MP FU ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ ΓΗΑ BLUE&ME FU ΠΛΓΔΔΡΑΗ ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΑ ΚΔ 6RR 4Κ6 ΠΘΗΑΓΗΝ ΠΛΝΓΖΓΝ ΚΔ ΘΑΘΟΔΞΡΑΘΗ STD STD 4Κ6 4YD ΘΑΙΚΚΑΡΑ ΔΜΥΡΔΟΗΘΥΛ ΘΑΘΟΔΞΡΥΛ ΠΔ ΚΑΟΝ ΣΟΥΚΑ STD YD 50Σ ΠΘΗΑΓΗΝ ΝΓΖΓΝ ΚΔ ΘΑΘΟΔΞΡΖ STD STD STD 50Σ 54E ΞΙΑΦΝΛΗΔΟΑ ΚΔ DIMMER ΠΡΖΛ ΝΟΝΦΖ Δ ΠΛΓΔΔΡΑΗ ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΑ ΚΔ 6RR 51J ΓΗΣΡ ΣΥΟΝ ΑΞΝΠΘΔΥΛ J 5J8 ΘΑΙΚΚΑΡΑ ΔΜΥΡΔΟΗΘΥΛ ΘΑΘΟΔΞΡΥΛ ΠΡΝ ΣΟΥΚΑ ΡΝ ΑΚΑΜΥΚΑΡΝΠ STD STD 5J8 500 ΑΔΟΝΠΑΘΝΠ ΝΓΖΓΝ STD STD STD ΑΔΟΝΠΑΘΝΠ ΠΛΝΓΖΓΝ STD STD STD ΞΙΔΟΗΘΝΗ ΑΔΟΝΠΑΘΝΗ ΞΗΠΥ ΑΗΠΘΖΡΖΟΔΠ ΞΑΟΘΑΟΗΠΚΑΡΝΠ B2 ΘΝΘΘΗΛΝ ITALIAN ΞΑΠΡΔΙ (ΘΥΓ. ΣΟΥΚ. 289) B2 5ΒΖ ΣΔΗΟΗΠΡΖΟΗΑ ΖΣΝΠΠΡΖΚΑΡΝΠ ΠΡΝ ΡΗΚΝΛΗ ΒΖ ΠΛΓΔΔΡΑΗ ΚΔ 6RR & 54E 5Β ΑΗΠΘΖΡΖΟΑΠ ΔΜΥΡΔΟΗΘΖΠ ΘΔΟΚΝΘΟΑΠΗΑΠ 80 STD STD 5Β 5CA ΙΔΘΝ PEACEFUL ΞΑΠΡΔΙ (ΘΥΓ. ΣΟΥΚ. 223) CA 5CB ΚΞΔΕ SWEET CANDY ΞΑΠΡΔΙ (ΘΥΓ. ΣΟΥΚ. 715) CB 5CC ΓΘΟΗ ACTIVE ΚΔΡΑΙΙΗΘΝ (ΘΥΓ. ΣΟΥΚ. 565) CC 5CD ΒΗΝΙΔΡΗ SCENT OF VIOLET MICALIZED (ΘΥΓ. ΣΟΥΚ. 184) CD 5CF ΘΑΦΔ COSY ΞΑΠΡΔΙ (ΘΥΓ. ΣΟΥΚ. 833) CF 5CG ΡΗΟΘΝΑΕ SWEET DREAMS ΞΑΠΡΔΙ (ΘΥΓ. ΣΟΥΚ. 403) CG 5CJ ΚΑΟΝ SEDUCTION ΞΑΠΡΔΙ (ΘΥΓ. ΣΟΥΚ. 601) CJ 5DE START & STOP DE 5DN ΚΞΙΔ MEDITERRANEAN ΚΔΡΑΙΙΗΘΝ (ΘΥΓ. ΣΟΥΚ. 567) DN 5DP ΘΝΘΘΗΛΝ VALENTINE ΚΔΡΑΙΙΗΘΝ (ΘΥΓ. ΣΟΥΚ. 147) DP ΞΑΘΔΡΝ CLIMA (ΑΡΝΚΑΡΝΠ ΘΙΗΚΑΡΗΠΚΝΠ + ΖΙΔΘΡΟΗΘΝΗ ΘΑΘΟΔΞΡΔΠ ΠΡΝ 5NE ΣΟΥΚΑ ΡΝ ΑΚΑΜΥΚΑΡΝΠ ΚΔ ΑΛΡΗΘΑΚΒΥΡΗΘΖ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ + ΘΔΟΚΑΗΛΝΚΔΛΝ ΞΑΟΚΞΟΗΕ) NE

2 5NG ΞΑΘΔΡΝ SAFETY (ESP + ΑΗΠΘΖΡΖΟΔΠ ΞΑΟΘΑΟΗΠΚΑΡΝΠ + LSCM) NG ΓΗΑΘΔΠΗΚΝ ΑΞΝ ΝΘΡΩΒΟΗΝ 61Α ΙΑΒΔΠ ΘΟΥΛ ΠΡΝ ΣΟΥΚΑ ΡΝ ΑΚΑΜΥΚΑΡΝΠ STD STD 61Α 614 ΑΔΟΝΠΑΘΝΗ ΡΞΝ ΘΝΟΡΗΛΑΠ STD STD STD ΘΑΘΗΠΚΑ ΝΓΖΓΝ ΟΘΚΗΕΌΚΔΛΝ ΘΑΘ' ΤΝΠ ΑΛΑΞΡΖΟΑΠ R ΞΟΝΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ ΞΙΝΖΓΖΠΖΠ R ΓΗΑ ΡΗΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ POP ΠΛΓΑΕΔΡΑΗ ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΑ ΚΔ 414, 5ΒΖ, 6RR ΔΛΏ ΓΗΑ ΡΗΠ LOUNGE ME 5BH, 6RR 68U ΦΥΠ ΠΡΝ ΣΥΟΝ ΑΞΝΠΘΔΥΛ 30 STD STD 68U BLUE & ME: ΠΠΡΖΚΑ ΑΠΟΚΑΡΖΠ ΠΛΝΚΗΙΗΑΠ ΚΔΠΥ BLUETOOTH ΘΑΗ ΘΟΑ 6RR USB LOW SPEED COLLISION MITIGATION (LSCM) SYSTEM - ΠΠΡΖΚΑ ΑΡΝΚΑΡΝ 6DC ΦΟΔΛΑΟΗΠΚΑΡΝΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΞΝΦΓΖ ΑΡΣΖΚΑΡΥΛ ΠΔ ΡΑΣΡΖΡΔΠ ΘΑΡΥ ΡΥΛ 30ΣΙΚ/ΥΟΑ RR ΠΛΓΑΕΔΡΑΗ ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ 4FU, 54E, 5BH DC ΠΛΓΑΕΔΡΑΗ ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΑ ΚΔ 392 6Ζ7 ΞΑΘΔΡΝ STYLE (ΞΟΝΒΝΙΔΗΠ ΝΚΗΣΙΖΠ + ΕΑΛΡΔΠ ΑΙΝΚΗΛΗΝ 15'') Ζ7 6R7 6W9 6WC ΞΑΘΔΡΝ WINTER (ΘΔΟΚΑΗΛΝΚΔΛΑ ΔΚΞΟΝΠ ΘΑΘΗΠΚΑΡΑ + ΘΔΟΚΑΗΛΝΚΔΛΝ ΞΑΟΚΞΟΗΕ) ΞΑΘΔΡΝ FLEX 4 (ΘΑΘΗΠΚΑ ΠΛΝΓΖΓΝ ΞΝ ΑΛΑΓΗΞΙΥΛΔΡΑΗ ΘΑΗ ΚΔΡΑΡΟΔΞΔΡΑΗ ΠΔ ΡΟΑΞΔΕΗ, ΘΖΘΖ ΠΡΖ ΘΔΠΖ ΡΝ ΝΓΖΓΝ ΚΔ ΦΔΟΚΝΑΟ, ΠΟΝΚΔΛΑ ΞΗΠΥ ΘΑΘΗΠΚΑΡΑ / 4ΘΔΠΗΑ ΔΓΘΟΗΠΖ ΡΞΝ, ΓΗΣΡ ΣΥΟΝ ΑΞΝΠΘΔΥΛ, ΘΑΘΗΠΚΑ ΝΓΖΓΝ ΟΘΚΗΕΝΚΔΛΝ ΘΑΘ'ΤΝΠ, ΑΛΑΞΡΖΟΑΠ, COMFORT KIT) ΞΑΘΔΡΝ FLEX 5 (5ΘΔΠΗΑ ΔΓΘΟΗΠΖ ΡΞΝ, ΓΗΑΗΟΝΚΔΛΝ ΞΗΠΥ ΘΑΘΗΠΚΑ, CARGO BOX, ΘΑΘΗΠΚΑ ΠΛΝΓΖΓΝ ΞΝ ΑΛΑΓΗΞΙΥΛΔΡΑΗ ΘΑΗ ΚΔΡΑΡΟΔΞΔΡΑΗ ΠΔ ΡΟΑΞΔΕΗ, ΘΖΘΖ ΠΡΖ ΘΔΠΖ ΡΝ ΝΓΖΓΝ ΚΔ ΦΔΟΚΝΑΟ, ΘΑΘΗΠΚΑ ΝΓΖΓΝ ΟΘΚΗΕΝΚΔΛΝ ΘΑΘ'ΤΝΠ, ΑΛΑΞΡΖΟΑΠ, COMFORT KIT) R W WC 717 RADIO CD-MP STD STD ΟΔΕΔΟΒΑ ΚΗΘΟΥΛ ΓΗΑΠΡΑΠΔΥΛ STD STD ΞΑΟΝΣΖ 12V STD STD STD ΞΟΝΦΙΑΘΡΖΟΔΠ ΠΡΝ ΣΟΥΚΑ ΡΝ ΑΚΑΜΥΚΑΡΝΠ STD STD STD COMFORT KIT (ΞΔΟΗΙ. 2 ΕΥΛΔΠ ΔΚΞΟΝΠ ΟΘΚΗΕΝΚΔΛΔΠ ΘΑΘ' ΤΝΠ / 3 ΣΔΗΟΝΙΑΒΔΠ ΝΟΝΦΖΠ) ΞΙΔΟΗΘΔΠ ΞΟΝΠΡΑΡΔΡΗΘΔΠ ΙΥΟΗΓΔΠ ΘΟΥΛ ΑΞΝ ΞΙΑΠΡΗΘΝ 150 STD STD ΞΗΠΥ ΑΛΑΓΗΞΙΝΚΔΛΝ ΘΑΘΗΠΚΑ ΓΗΑ 5ΘΔΠΗΑ ΔΓΘΟΗΠΖ ΡΞΝ ΠΛΓΔΔΡΑΗ ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΑ ΚΔ 273 Πηιρ παπαπάνω ηιμέρ δεν πεπιλαμβάνονηαι ηα έξοδα πινακίδων,παπάδοζηρ και ηα ηέλη κςκλοθοπίαρ. Ζ εηαιπία διαηηπεί ηο δικαίωμα αλλαγήρ ηιμών σωπίρ πποειδοποίηζη.

3 ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΝΠ ΡΗΚΝΘΑΡΑΙΝΓΝΠ PANDA - ΝΘΡΩΒΟΗΝΠ 2012 ΘΩΓΗΘΝΠ 0.9 Twinair 65hp 964 LOUNGE 4X2 5ΘΟΝ ΒΔΛΕΗΛΖ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖ ΡΔΙΗΘΖ ΡΗΚΖ ( ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Δ.0 ΒΑΠΗΘΝΠ ΘΑΗ ΞΟΝΑΗΟΔΡΗΘΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ XXX 4ΘΔΠΗΑ ΔΓΘΟΗΠΖ ΡΞΝ ΚΔ 2 ΞΗΠΥ ΞΟΝΠΘΔΦΑΙΑ STD ΣΣΣ ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ 008 ΡΖΙΔΣΔΗΟΗΠΚΝΠ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΘΙΔΗΓΥΚΑΡΝΠ STD ABS / EBD AND BRAKE ASSIST STD ΡΗΚΝΛΗ ΟΘΚΗΕΝΚΔΛΝ ΘΑΘ' ΤΝΠ STD ΘΙΗΚΑΡΗΠΚΝΠ (AIR CONDITION) STD ΖΙΔΘΡΟΗΘΑ ΞΑΟΑΘΟΑ ΔΚΞΟΝΠ STD ΘΔΟΚΑΗΛΝΚΔΛΝ ΞΗΠΥ ΘΟΠΡΑΙΙΝ STD ΖΙΔΘΡΟΗΘΝΗ ΘΑΘΟΔΞΡΔΠ ΚΔ ΑΛΡΗΘΑΚΒΥΡΗΘΖ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΞΗΠΥ ΠΘΝΟΑ ΘΟΠΡΑΙΙΑ ΞΟΝΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΖΣΝΠΠΡΖΚΑΡΝΠ + 4 ΖΣΔΗΑ, ΘΔΟΑΗΑ STD ΞΟΝΒΝΙΔΗΠ ΝΚΗΣΙΖΠ ΞΗΠΥ ΑΙΝΘΑΘΑΟΗΠΡΖΟΑΠ STD ΡΗΚΝΛΗ ΚΔ ΖΙΔΘΡΟΗΘΖ ΞΝΒΝΖΘΖΠΖ ΘΑΗ ΔΞΗΙΝΓΖ CITY STD ΑΡΝΚΑΡΝΠ ΘΙΗΚΑΡΗΠΚΝΠ ΞΗΠΥ ΞΟΝΠΘΔΦΑΙΑ STD ΓΗΑΗΟΝΚΔΛΖ ΞΙΑΡΖ ΞΗΠΥ ΘΑΘΗΠΚΑΡΝΠ 60:40 FIX & FOLD (5ΘΔΠΗΑ ΔΓΘΟΗΠΖ ΡΞΝ) ΠΛΓΔΔΡΑΗ ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΑ ΚΔ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΘΙΔΗΓΥΚΑ STD η ΞΗΠΥ ΕΥΛΖ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ (5ΘΔΠΗΑ ΔΓΘΟΗΠΖ ΡΞΝ) + 2 ΞΟΝΠΘΔΦΑΙΑ ΠΛΓΔΔΡΑΗ ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΑ ΚΔ 195 Ή ΘΑΘΗΠΚΑ ΠΛΝΓΖΓΝ ΞΝ ΑΛΑΓΗΞΙΥΛΔΡΑΗ ΘΑΗ ΚΔΡΑΡΟΔΞΔΡΑΗ ΠΔ ΡΟΑΞΔΕΗ ΓΔΟΚΑΡΗΛΝ ΡΗΚΝΛΗ ΠΛΓΔΔΡΑΗ ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΑ ΚΔ 5ΒΖ & 6RR & 54E 339 ΘΖΘΖ ΠΡΖ ΘΔΠΖ ΡΝ ΝΓΖΓΝ ΚΔ ΦΔΟΚΝΑΟ ΚΞΑΟΔΠ ΝΟΝΦΖΠ STD E.S.P - ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΠΠΡΖΚΑ ΔΠΡΑΘΔΗΑΠ ΖΙΔΘΡΟΗΘΑ ΑΛΝΗΓΝΚΔΛΖ ΝΟΝΦΖ ΠΛΓΔΔΡΑΗ ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΑ ΚΔ 54Δ 4FU ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ ΓΗΑ BLUE&ME 0 4FU ΠΛΓΔΔΡΑΗ ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΑ ΚΔ 6RR 4Κ6 ΠΘΗΑΓΗΝ ΠΛΝΓΖΓΝ ΚΔ ΘΑΘΟΔΞΡΑΘΗ STD 4Κ6 4YD ΘΑΙΚΚΑΡΑ ΔΜΥΡΔΟΗΘΥΛ ΘΑΘΟΔΞΡΥΛ ΠΔ ΚΑΟΝ ΣΟΥΚΑ YD 50Σ ΠΘΗΑΓΗΝ ΝΓΖΓΝ ΚΔ ΘΑΘΟΔΞΡΖ STD 50Σ 54E ΞΙΑΦΝΛΗΔΟΑ ΚΔ DIMMER ΠΡΖΛ ΝΟΝΦΖ 80 54Δ ΠΛΓΔΔΡΑΗ ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΑ ΚΔ 6RR 5J8 ΘΑΙΚΚΑΡΑ ΔΜΥΡΔΟΗΘΥΛ ΘΑΘΟΔΞΡΥΛ ΠΡΝ ΣΟΥΚΑ ΡΝ ΑΚΑΜΥΚΑΡΝΠ STD 5J8 500 ΑΔΟΝΠΑΘΝΠ ΝΓΖΓΝ STD ΑΔΟΝΠΑΘΝΠ ΠΛΝΓΖΓΝ STD ΞΙΔΟΗΘΝΗ ΑΔΟΝΠΑΘΝΗ ΞΗΠΥ ΑΗΠΘΖΡΖΟΔΠ ΞΑΟΘΑΟΗΠΚΑΡΝΠ B2 ΘΝΘΘΗΛΝ ITALIAN ΞΑΠΡΔΙ (ΘΥΓ. ΣΟΥΚ. 289) 250 5B2 5ΒΖ ΣΔΗΟΗΠΡΖΟΗΑ ΖΣΝΠΠΡΖΚΑΡΝΠ ΠΡΝ ΡΗΚΝΛΗ 150 5ΒΖ ΠΛΓΔΔΡΑΗ ΚΔ 6RR & 54E 5Β ΑΗΠΘΖΡΖΟΑΠ ΔΜΥΡΔΟΗΘΖΠ ΘΔΟΚΝΘΟΑΠΗΑΠ STD 5Β 5CA ΙΔΘΝ PEACEFUL ΞΑΠΡΔΙ (ΘΥΓ. ΣΟΥΚ. 223) 0 5CA 5CB ΚΞΔΕ SWEET CANDY ΞΑΠΡΔΙ (ΘΥΓ. ΣΟΥΚ. 715) 250 5CB 5CC ΓΘΟΗ ACTIVE ΚΔΡΑΙΙΗΘΝ (ΘΥΓ. ΣΟΥΚ. 565) 350 5CC 5CD ΒΗΝΙΔΡΗ SCENT OF VIOLET MICALIZED (ΘΥΓ. ΣΟΥΚ. 184) 400 5CD 5CF ΘΑΦΔ COSY ΞΑΠΡΔΙ (ΘΥΓ. ΣΟΥΚ. 833) 250 5CF 5CG ΡΗΟΘΝΑΕ SWEET DREAMS ΞΑΠΡΔΙ (ΘΥΓ. ΣΟΥΚ. 403) 250 5CG 5CJ ΚΑΟΝ SEDUCTION ΞΑΠΡΔΙ (ΘΥΓ. ΣΟΥΚ. 601) 250 5CJ 5DE START & STOP STD 5DE 5DN ΚΞΙΔ MEDITERRANEAN ΚΔΡΑΙΙΗΘΝ (ΘΥΓ. ΣΟΥΚ. 567) 350 5DN 5DP ΘΝΘΘΗΛΝ VALENTINE ΚΔΡΑΙΙΗΘΝ (ΘΥΓ. ΣΟΥΚ. 147) 350 5DP 6WF ΞΑΘΔΡΝ CLIMA (ΑΡΝΚΑΡΝΠ ΘΙΗΚΑΡΗΠΚΝΠ + ΖΙΔΘΡΟΗΘΝΗ ΘΑΘΟΔΞΡΔΠ ΠΡΝ ΣΟΥΚΑ ΡΝ ΑΚΑΜΥΚΑΡΝΠ ΚΔ ΑΛΡΗΘΑΚΒΥΡΗΘΖ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ + ΠΘΝΟΑ ΞΗΠΥ ΘΟΠΡΑΙΙΑ) 400 6WF ΓΗΑΘΔΠΗΚΝ ΠΡΑ ΡΔΙΖ ΑΞΟΗΙΗΝ

4 5NG ΞΑΘΔΡΝ SAFETY (ESP + ΑΗΠΘΖΡΖΟΔΠ ΞΑΟΘΑΟΗΠΚΑΡΝΠ + LSCM) 500 5NG ΓΗΑΘΔΠΗΚΝ ΑΞΌ ΑΓΝΠΡΝ 61Α ΙΑΒΔΠ ΘΟΥΛ ΠΡΝ ΣΟΥΚΑ ΡΝ ΑΚΑΜΥΚΑΡΝΠ STD 61Α 614 ΑΔΟΝΠΑΘΝΗ ΡΞΝ ΘΝΟΡΗΛΑΠ STD ΘΑΘΗΠΚΑ ΝΓΖΓΝ ΟΘΚΗΕΌΚΔΛΝ ΘΑΘ' ΤΝΠ ΑΛΑΞΡΖΟΑΠ R ΞΟΝΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ ΞΙΝΖΓΖΠΖΠ R ΓΗΑ ΡΗΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ POP ΠΛΓΑΕΔΡΑΗ ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΑ ΚΔ 414, 5ΒΖ, 6RR ΔΛΏ ΓΗΑ ΡΗΠ LOUNGE ME 5BH, 6RR 6RR BLUE & ME: ΠΠΡΖΚΑ ΑΠΟΚΑΡΖΠ ΠΛΝΚΗΙΗΑΠ ΚΔΠΥ BLUETOOTH ΘΑΗ ΘΟΑ USB 250 6RR ΠΛΓΑΕΔΡΑΗ ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ 4FU, 54E, 5BH 6DC LOW SPEED COLLISION MITIGATION (LSCM) SYSTEM - ΠΠΡΖΚΑ ΑΡΝΚΑΡΝ ΦΟΔΛΑΟΗΠΚΑΡΝΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΞΝΦΓΖ ΑΡΣΖΚΑΡΥΛ ΠΔ ΡΑΣΡΖΡΔΠ ΘΑΡΥ ΡΥΛ 30ΣΙΚ/ΥΟΑ 200 6DC ΓΗΑΘΔΠΗΚΝ ΑΞΌ ΑΓΝΠΡΝ: ΠΛΓΑΕΔΡΑΗ ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΑ ΚΔ 392 6Ζ7 ΞΑΘΔΡΝ STYLE (ΞΟΝΒΝΙΔΗΠ ΝΚΗΣΙΖΠ + ΕΑΛΡΔΠ ΑΙΝΚΗΛΗΝ 15'') 400 6Ζ7 717 RADIO CD-MP3 STD ΟΔΕΔΟΒΑ ΚΗΘΟΥΛ ΓΗΑΠΡΑΠΔΥΛ STD ΞΑΟΝΣΖ 12V STD ΞΟΝΦΙΑΘΡΖΟΔΠ ΠΡΝ ΣΟΥΚΑ ΡΝ ΑΚΑΜΥΚΑΡΝΠ STD COMFORT KIT (ΞΔΟΗΙ. 2 ΕΥΛΔΠ ΔΚΞΟΝΠ ΟΘΚΗΕΝΚΔΛΔΠ ΘΑΘ' ΤΝΠ / 3 ΣΔΗΟΝΙΑΒΔΠ ΝΟΝΦΖΠ) ΞΙΔΟΗΘΔΠ ΞΟΝΠΡΑΡΔΡΗΘΔΠ ΙΥΟΗΓΔΠ ΘΟΥΛ ΑΞΝ ΞΙΑΠΡΗΘΝ STD ΞΗΠΥ ΑΛΑΓΗΞΙΝΚΔΛΝ ΘΑΘΗΠΚΑ ΓΗΑ 5ΘΔΠΗΑ ΔΓΘΟΗΠΖ ΡΞΝ ΠΛΓΔΔΡΑΗ ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΑ ΚΔ 273 Πηιρ παπαπάνω ηιμέρ δεν πεπιλαμβάνονηαι ηα έξοδα πινακίδων,παπάδοζηρ και ηα ηέλη κςκλοθοπίαρ. Ζ εηαιπία διαηηπεί ηο δικαίωμα αλλαγήρ ηιμών σωπίρ πποειδοποίηζη.

5 ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΝΠ ΡΗΚΝΘΑΡΑΙΝΓΝΠ PANDA -ΝΘΡΩΒΟΗΝΠ 2012 ΘΩΓΗΘΝΠ 0.9 Twinair 85hp 0.9 Twinair 85hp 0.9 Twinair 85hp LOUNGE 4X2 TREKKING 4X2 CLIMBING 4X4 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ ΒΔΛΕΗΛΖ ΒΔΛΕΗΛΖ ΒΔΛΕΗΛΖ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖ ΡΔΙΗΘΖ ΡΗΚΖ ( ) A A D.0 ΒΑΠΗΘΝΠ ΘΑΗ ΞΟΝΑΗΟΔΡΗΘΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ ΣΣΣ 4ΘΔΠΗΑ ΔΓΘΟΗΠΖ ΡΞΝ ΚΔ 2 ΞΗΠΥ ΞΟΝΠΘΔΦΑΙΑ STD STD STD ΣΣΣ 008 ΡΖΙΔΣΔΗΟΗΠΚΝΠ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΘΙΔΗΓΥΚΑΡΝΠ STD STD STD ABS / EBD AND BRAKE ASSIST STD STD STD ΡΗΚΝΛΗ ΟΘΚΗΕΝΚΔΛΝ ΘΑΘ' ΤΝΠ STD STD STD ΘΙΗΚΑΡΗΠΚΝΠ (AIR CONDITION) STD STD STD ΖΙΔΘΡΟΗΘΑ ΞΑΟΑΘΟΑ ΔΚΞΟΝΠ STD STD STD ΘΔΟΚΑΗΛΝΚΔΛΝ ΞΗΠΥ ΘΟΠΡΑΙΙΝ STD STD STD ΖΙΔΘΡΟΗΘΝΗ ΘΑΘΟΔΞΡΔΠ ΚΔ ΑΛΡΗΘΑΚΒΥΡΗΘΖ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ 120 STD STD ΞΗΠΥ ΠΘΝΟΑ ΘΟΠΡΑΙΙΑ ΞΟΝΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΖΣΝΠΠΡΖΚΑΡΝΠ + 4 ΖΣΔΗΑ, ΘΔΟΑΗΑ STD STD STD ΞΟΝΒΝΙΔΗΠ ΝΚΗΣΙΖΠ 150 STD STD ΞΗΠΥ ΑΙΝΘΑΘΑΟΗΠΡΖΟΑΠ STD STD STD ΡΗΚΝΛΗ ΚΔ ΖΙΔΘΡΟΗΘΖ ΞΝΒΝΖΘΖΠΖ ΘΑΗ ΔΞΗΙΝΓΖ CITY STD STD STD ΔΙΑΠΡΗΘΑ M&S (175/65 - R15) --- STD STD ΑΡΝΚΑΡΝΠ ΘΙΗΚΑΡΗΠΚΝΠ ΞΗΠΥ ΞΟΝΠΘΔΦΑΙΑ STD STD STD ΓΗΑΗΟΝΚΔΛΖ ΞΙΑΡΖ ΞΗΠΥ ΘΑΘΗΠΚΑΡΝΠ 60:40 FIX & FOLD (5ΘΔΠΗΑ ΔΓΘΟΗΠΖ ΡΞΝ) ΠΛΓΔΔΡΑΗ ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΑ ΚΔ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΘΙΔΗΓΥΚΑ STD STD STD ΘΔΟΚΑΗΛΝΚΔΛΝ ΞΑΟΚΞΟΗΕ CARGO BOX ΘΑΘΗΠΚΑ ΠΛΝΓΖΓΝ ΞΝ ΑΛΑΓΗΞΙΥΛΔΡΑΗ ΘΑΗ ΚΔΡΑΡΟΔΞΔΡΑΗ ΠΔ ΡΟΑΞΔΕΗ η ΞΗΠΥ ΕΥΛΖ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ (5ΘΔΠΗΑ ΔΓΘΟΗΠΖ ΡΞΝ) + 2 ΞΟΝΠΘΔΦΑΙΑ ΠΛΓΔΔΡΑΗ ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΑ ΚΔ 195 Ή ΓΔΟΚΑΡΗΛΝ ΡΗΚΝΛΗ ΠΛΓΔΔΡΑΗ ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΑ ΚΔ 5ΒΖ & 6RR & 54E 339 ΘΖΘΖ ΠΡΖ ΘΔΠΖ ΡΝ ΝΓΖΓΝ ΚΔ ΦΔΟΚΝΑΟ ΚΞΑΟΔΠ ΝΟΝΦΖΠ STD STD STD E.S.P - ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΠΠΡΖΚΑ ΔΠΡΑΘΔΗΑΠ 350 STD STD ΖΙΔΘΡΟΗΘΑ ΑΛΝΗΓΝΚΔΛΖ ΝΟΝΦΖ ΠΛΓΔΔΡΑΗ ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΑ ΚΔ 54Δ 407 ΑΡΝΚΑΡΝ ΘΗΒΥΡΗΝ DUALOGIC ΓΗΑΘΔΠΗΚΝ ΑΞΝ 8/10/2012. ΠΛΓΔΔΡΑΗ ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΑ ΚΔ ΕΑΛΡΔΠ ΑΙΝΚΗΛΗΝ 15'' TREKKING STD ΕΑΛΡΔΠ ΑΙΝΚΗΛΗΝ 15'' CLIMBING STD 432 4FU ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ ΓΗΑ BLUE&ME FU ΠΛΓΔΔΡΑΗ ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΑ ΚΔ 6RR 4Κ6 ΠΘΗΑΓΗΝ ΠΛΝΓΖΓΝ ΚΔ ΘΑΘΟΔΞΡΑΘΗ STD STD STD 4Κ6 4YD ΘΑΙΚΚΑΡΑ ΔΜΥΡΔΟΗΘΥΛ ΘΑΘΟΔΞΡΥΛ ΠΔ ΚΑΟΝ ΣΟΥΚΑ YD 50Σ ΠΘΗΑΓΗΝ ΝΓΖΓΝ ΚΔ ΘΑΘΟΔΞΡΖ STD STD STD 50Σ 5J8 ΘΑΙΚΚΑΡΑ ΔΜΥΡΔΟΗΘΥΛ ΘΑΘΟΔΞΡΥΛ ΠΡΝ ΣΟΥΚΑ ΡΝ ΑΚΑΜΥΚΑΡΝΠ STD STD STD 5J8 500 ΑΔΟΝΠΑΘΝΠ ΝΓΖΓΝ STD STD STD ΑΔΟΝΠΑΘΝΠ ΠΛΝΓΖΓΝ STD STD STD ΞΙΔΟΗΘΝΗ ΑΔΟΝΠΑΘΝΗ ΞΗΠΥ ΑΗΠΘΖΡΖΟΔΠ ΞΑΟΘΑΟΗΠΚΑΡΝΠ B2 ΘΝΘΘΗΛΝ ITALIAN ΞΑΠΡΔΙ (ΘΥΓ. ΣΟΥΚ. 289) B2 54E ΞΙΑΦΝΛΗΔΟΑ ΚΔ DIMMER ΠΡΖΛ ΝΟΝΦΖ Δ ΠΛΓΔΔΡΑΗ ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΑ ΚΔ 6RR 51J ΓΗΣΡ ΣΥΟΝ ΑΞΝΠΘΔΥΛ J 5ΒΖ ΣΔΗΟΗΠΡΖΟΗΑ ΖΣΝΠΠΡΖΚΑΡΝΠ ΠΡΝ ΡΗΚΝΛΗ ΒΖ ΠΛΓΔΔΡΑΗ ΚΔ 6RR & 54E 5Β ΑΗΠΘΖΡΖΟΑΠ ΔΜΥΡΔΟΗΘΖΠ ΘΔΟΚΝΘΟΑΠΗΑΠ STD STD STD 5Β

6 ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΝΠ ΡΗΚΝΘΑΡΑΙ 5CA ΙΔΘΝ PEACEFUL ΞΑΠΡΔΙ (ΘΥΓ. ΣΟΥΚ. 223) CA 5CB ΚΞΔΕ SWEET CANDY ΞΑΠΡΔΙ (ΘΥΓ. ΣΟΥΚ. 715) CB 5CC ΓΘΟΗ ACTIVE ΚΔΡΑΙΙΗΘΝ (ΘΥΓ. ΣΟΥΚ. 565) CC 5CD ΒΗΝΙΔΡΗ SCENT OF VIOLET MICALIZED (ΘΥΓ. ΣΟΥΚ. 184) CD 5CE ΞΟΑΠΗΛΝ SURPRISING ΚΔΡΑΙΙΗΘΝ (ΘΥΓ. ΣΟΥΚ. 347/C) CE 5CF ΘΑΦΔ COSY ΞΑΠΡΔΙ (ΘΥΓ. ΣΟΥΚ. 833) CF 5CG ΡΗΟΘΝΑΕ SWEET DREAMS ΞΑΠΡΔΙ (ΘΥΓ. ΣΟΥΚ. 403) CG 5CJ ΚΑΟΝ SEDUCTION ΞΑΠΡΔΙ (ΘΥΓ. ΣΟΥΚ. 601) CJ 5CK ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ SICILIAN ΞΑΠΡΔΙ (ΘΥΓ. ΣΟΥΚ 516/Α) CK 5DE START & STOP STD STD STD 5DE 5DN ΚΞΙΔ MEDITERRANEAN ΚΔΡΑΙΙΗΘΝ (ΘΥΓ. ΣΟΥΚ. 567) DN 5DP ΘΝΘΘΗΛΝ VALENTINE ΚΔΡΑΙΙΗΘΝ (ΘΥΓ. ΣΟΥΚ. 147) DP 5NE ΞΑΘΔΡΝ CLIMA (ΑΡΝΚΑΡΝΠ ΘΙΗΚΑΡΗΠΚΝΠ + ΖΙΔΘΡΟΗΘΝΗ ΘΑΘΟΔΞΡΔΠ ΠΡΝ ΣΟΥΚΑ ΡΝ ΑΚΑΜΥΚΑΡΝΠ ΚΔ ΑΛΡΗΘΑΚΒΥΡΗΘΖ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ + ΘΔΟΚΑΗΛΝΚΔΛΝ ΞΑΟΚΞΟΗΕ) NE 5ΚΡ ΙΑΒΔΠ ΘΟΥΛ ΠΡΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΝ ΔΗΓΗΘΔΠ ΓΗΑ ΔΘΓΝΠΖ TREKKING STD ΚΡ 6RR BLUE & ME: ΠΠΡΖΚΑ ΑΠΟΚΑΡΖΠ ΠΛΝΚΗΙΗΑΠ ΚΔΠΥ BLUETOOTH ΘΑΗ ΘΟΑ USB RR ΠΛΓΑΕΔΡΑΗ ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ 4FU, 54E, 5BH 5NG ΞΑΘΔΡΝ SAFETY (392/ESP + 6DC/ LSCM) NG ΓΗΑΘΔΠΗΚΝ ΚΔΠΑ ΝΘΡΩΒΟΗΝ 61Α ΙΑΒΔΠ ΘΟΥΛ ΠΡΝ ΣΟΥΚΑ ΡΝ ΑΚΑΜΥΚΑΡΝΠ STD STD STD 61Α 614 ΑΔΟΝΠΑΘΝΗ ΡΞΝ ΘΝΟΡΗΛΑΠ STD STD STD ΘΑΘΗΠΚΑ ΝΓΖΓΝ ΟΘΚΗΕΌΚΔΛΝ ΘΑΘ' ΤΝΠ ΑΛΑΞΡΖΟΑΠ R ΞΟΝΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ ΞΙΝΖΓΖΠΖΠ R ΠΛΓΑΕΔΡΑΗ ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΑ ΚΔ 5ΒΖ, 6RR 68U ΦΥΠ ΠΡΝ ΣΥΟΝ ΑΞΝΠΘΔΥΛ STD STD STD 68U 6DC 6R7 LOW SPEED COLLISION MITIGATION (LSCM) SYSTEM - ΠΠΡΖΚΑ ΑΡΝΚΑΡΝ ΦΟΔΛΑΟΗΠΚΑΡΝΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΞΝΦΓΖ ΑΡΣΖΚΑΡΥΛ ΠΔ ΡΑΣΡΖΡΔΠ ΘΑΡΥ ΡΥΛ 30ΣΙΚ/ΥΟΑ ΞΑΘΔΡΝ WINTER (ΘΔΟΚΑΗΛΝΚΔΛΑ ΔΚΞΟΝΠ ΘΑΘΗΠΚΑΡΑ + ΘΔΟΚΑΗΛΝΚΔΛΝ ΞΑΟΚΞΟΗΕ) DC ΠΛΓΑΕΔΡΑΗ ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΑ ΚΔ R7 6Ζ7 ΞΑΘΔΡΝ STYLE (ΞΟΝΒΝΙΔΗΠ ΝΚΗΣΙΖΠ + ΕΑΛΡΔΠ ΑΙΝΚΗΛΗΝ 15'') Ζ7 6W9 6WC ΞΑΘΔΡΝ FLEX 4 (ΘΑΘΗΠΚΑ ΠΛΝΓΖΓΝ ΞΝ ΑΛΑΓΗΞΙΥΛΔΡΑΗ ΘΑΗ ΚΔΡΑΡΟΔΞΔΡΑΗ ΠΔ ΡΟΑΞΔΕΗ, ΘΖΘΖ ΠΡΖ ΘΔΠΖ ΡΝ ΝΓΖΓΝ ΚΔ ΦΔΟΚΝΑΟ, ΠΟΝΚΔΛΑ ΞΗΠΥ ΘΑΘΗΠΚΑΡΑ / 4ΘΔΠΗΑ ΔΓΘΟΗΠΖ ΡΞΝ, ΓΗΣΡ ΣΥΟΝ ΑΞΝΠΘΔΥΛ, ΘΑΘΗΠΚΑ ΝΓΖΓΝ ΟΘΚΗΕΝΚΔΛΝ ΘΑΘ'ΤΝΠ, ΑΛΑΞΡΖΟΑΠ, COMFORT KIT) ΞΑΘΔΡΝ FLEX 5 (5ΘΔΠΗΑ ΔΓΘΟΗΠΖ ΡΞΝ, ΓΗΑΗΟΝΚΔΛΝ ΞΗΠΥ ΘΑΘΗΠΚΑ, CARGO BOX, ΘΑΘΗΠΚΑ ΠΛΝΓΖΓΝ ΞΝ ΑΛΑΓΗΞΙΥΛΔΡΑΗ ΘΑΗ ΚΔΡΑΡΟΔΞΔΡΑΗ ΠΔ ΡΟΑΞΔΕΗ, ΘΖΘΖ ΠΡΖ ΘΔΠΖ ΡΝ ΝΓΖΓΝ ΚΔ ΦΔΟΚΝΑΟ, ΘΑΘΗΠΚΑ ΝΓΖΓΝ ΟΘΚΗΕΝΚΔΛΝ ΘΑΘ'ΤΝΠ, ΑΛΑΞΡΖΟΑΠ, COMFORT KIT) W WC 717 RADIO CD-MP3 STD STD STD ΟΔΕΔΟΒΑ ΚΗΘΟΥΛ ΓΗΑΠΡΑΠΔΥΛ STD STD STD ΞΑΟΝΣΖ 12V STD STD STD ΞΟΝΦΙΑΘΡΖΟΔΠ ΠΡΝ ΣΟΥΚΑ ΡΝ ΑΚΑΜΥΚΑΡΝΠ STD STD STD COMFORT KIT (ΞΔΟΗΙ. 2 ΕΥΛΔΠ ΔΚΞΟΝΠ ΟΘΚΗΕΝΚΔΛΔΠ ΘΑΘ' ΤΝΠ / 3 ΣΔΗΟΝΙΑΒΔΠ ΝΟΝΦΖΠ) ΞΙΔΟΗΘΔΠ ΞΟΝΠΡΑΡΔΡΗΘΔΠ ΙΥΟΗΓΔΠ ΘΟΥΛ ΑΞΝ ΞΙΑΠΡΗΘΝ STD STD STD ΚΞΙΝΘΔ ΓΗΑΦΝΟΗΘΝ (4Σ4) STD ΠΠΡΖΚΑ TRACTION STD ΞΗΠΥ ΑΛΑΓΗΞΙΝΚΔΛΝ ΘΑΘΗΠΚΑ ΓΗΑ 5ΘΔΠΗΑ ΔΓΘΟΗΠΖ ΡΞΝ ΠΛΓΔΔΡΑΗ ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΑ ΚΔ 273 Πηιρ παπαπάνω ηιμέρ δεν πεπιλαμβάνονηαι ηα έξοδα πινακίδων,παπάδοζηρ και ηα ηέλη κςκλοθοπίαρ. Ζ εηαιπία διαηηπεί ηο δικαίωμα αλλαγήρ ηιμών σωπίρ πποειδοποίηζη.

7 ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΝΠ ΡΗΚΝΘΑΡΑΙΝΓΝΠ PANDA -ΝΘΡΩΒΟΗΝΠ 2012 ΘΩΓΗΘΝΠ 1.3 MTJ 75hp 1.3 MTJ 75hp 1.3 MTJ 75hp LOUNGE 4X2 TREKKING 4X2 CLIMBING 4X4 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ ΞΔΡΟΔΙΑΗΝ ΞΔΡΟΔΙΑΗΝ ΞΔΡΟΔΙΑΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖ ΡΔΙΗΘΖ ΡΗΚΖ ( ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ L L M.0 ΒΑΠΗΘΝΠ ΘΑΗ ΞΟΝΑΗΟΔΡΗΘΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ ΣΣΣ 4ΘΔΠΗΑ ΔΓΘΟΗΠΖ ΡΞΝ ΚΔ 2 ΞΗΠΥ ΞΟΝΠΘΔΦΑΙΑ STD STD STD ΣΣΣ ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ 008 ΡΖΙΔΣΔΗΟΗΠΚΝΠ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΘΙΔΗΓΥΚΑΡΝΠ STD STD STD ABS / EBD AND BRAKE ASSIST STD STD STD ΡΗΚΝΛΗ ΟΘΚΗΕΝΚΔΛΝ ΘΑΘ' ΤΝΠ STD STD STD ΘΙΗΚΑΡΗΠΚΝΠ (AIR CONDITION) STD STD STD ΖΙΔΘΡΟΗΘΑ ΞΑΟΑΘΟΑ ΔΚΞΟΝΠ STD STD STD ΘΔΟΚΑΗΛΝΚΔΛΝ ΞΗΠΥ ΘΟΠΡΑΙΙΝ STD STD STD ΖΙΔΘΡΟΗΘΝΗ ΘΑΘΟΔΞΡΔΠ ΚΔ ΑΛΡΗΘΑΚΒΥΡΗΘΖ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ 120 STD STD ΞΗΠΥ ΠΘΝΟΑ ΘΟΠΡΑΙΙΑ ΞΟΝΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΖΣΝΠΠΡΖΚΑΡΝΠ + 4 ΖΣΔΗΑ, ΘΔΟΑΗΑ STD STD STD ΞΟΝΒΝΙΔΗΠ ΝΚΗΣΙΖΠ 150 STD STD ΞΗΠΥ ΑΙΝΘΑΘΑΟΗΠΡΖΟΑΠ STD STD STD ΡΗΚΝΛΗ ΚΔ ΖΙΔΘΡΟΗΘΖ ΞΝΒΝΖΘΖΠΖ ΘΑΗ ΔΞΗΙΝΓΖ CITY STD STD STD ΑΡΝΚΑΡΝΠ ΘΙΗΚΑΡΗΠΚΝΠ ΔΙΑΠΡΗΘΑ M&S (175/65 - R15) --- STD STD ΞΗΠΥ ΞΟΝΠΘΔΦΑΙΑ STD STD STD ΓΗΑΗΟΝΚΔΛΖ ΞΙΑΡΖ ΞΗΠΥ ΘΑΘΗΠΚΑΡΝΠ 60:40 FIX & FOLD (5ΘΔΠΗΑ ΔΓΘΟΗΠΖ ΡΞΝ) ΠΛΓΔΔΡΑΗ ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΑ ΚΔ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΘΙΔΗΓΥΚΑ STD STD STD ΘΔΟΚΑΗΛΝΚΔΛΝ ΞΑΟΚΞΟΗΕ CARGO BOX η ΞΗΠΥ ΕΥΛΖ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ (5ΘΔΠΗΑ ΔΓΘΟΗΠΖ ΡΞΝ) + 2 ΞΟΝΠΘΔΦΑΙΑ ΠΛΓΔΔΡΑΗ ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΑ ΚΔ 195 Ή ΘΑΘΗΠΚΑ ΠΛΝΓΖΓΝ ΞΝ ΑΛΑΓΗΞΙΥΛΔΡΑΗ ΘΑΗ ΚΔΡΑΡΟΔΞΔΡΑΗ ΠΔ ΡΟΑΞΔΕΗ ΓΔΟΚΑΡΗΛΝ ΡΗΚΝΛΗ ΠΛΓΔΔΡΑΗ ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΑ ΚΔ 5ΒΖ & 6RR & 54E 339 ΘΖΘΖ ΠΡΖ ΘΔΠΖ ΡΝ ΝΓΖΓΝ ΚΔ ΦΔΟΚΝΑΟ ΚΞΑΟΔΠ ΝΟΝΦΖΠ STD STD STD E.S.P - ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΠΠΡΖΚΑ ΔΠΡΑΘΔΗΑΠ 350 STD STD ΖΙΔΘΡΟΗΘΑ ΑΛΝΗΓΝΚΔΛΖ ΝΟΝΦΖ ΠΛΓΔΔΡΑΗ ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΑ ΚΔ 54Δ 421 ΕΑΛΡΔΠ ΑΙΝΚΗΛΗΝ 15'' TREKKING STD ΕΑΛΡΔΠ ΑΙΝΚΗΛΗΝ 15'' CLIMBING STD 432 4Κ6 ΠΘΗΑΓΗΝ ΠΛΝΓΖΓΝ ΚΔ ΘΑΘΟΔΞΡΑΘΗ STD STD STD 4Κ6 4FU ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ ΓΗΑ BLUE&ME FU ΠΛΓΔΔΡΑΗ ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΑ ΚΔ 6RR 4YD ΘΑΙΚΚΑΡΑ ΔΜΥΡΔΟΗΘΥΛ ΘΑΘΟΔΞΡΥΛ ΠΔ ΚΑΟΝ ΣΟΥΚΑ YD 50Σ ΠΘΗΑΓΗΝ ΝΓΖΓΝ ΚΔ ΘΑΘΟΔΞΡΖ STD STD STD 50Σ 5J8 ΘΑΙΚΚΑΡΑ ΔΜΥΡΔΟΗΘΥΛ ΘΑΘΟΔΞΡΥΛ ΠΡΝ ΣΟΥΚΑ ΡΝ ΑΚΑΜΥΚΑΡΝΠ STD STD STD 5J8 500 ΑΔΟΝΠΑΘΝΠ ΝΓΖΓΝ STD STD STD ΑΔΟΝΠΑΘΝΠ ΠΛΝΓΖΓΝ STD STD STD ΞΙΔΟΗΘΝΗ ΑΔΟΝΠΑΘΝΗ ΞΗΠΥ ΑΗΠΘΖΡΖΟΔΠ ΞΑΟΘΑΟΗΠΚΑΡΝΠ B2 ΘΝΘΘΗΛΝ ITALIAN ΞΑΠΡΔΙ (ΘΥΓ. ΣΟΥΚ. 289) B2 54E ΞΙΑΦΝΛΗΔΟΑ ΚΔ DIMMER ΠΡΖΛ ΝΟΝΦΖ Δ ΠΛΓΔΔΡΑΗ ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΑ ΚΔ 6RR 51J ΓΗΣΡ ΣΥΟΝ ΑΞΝΠΘΔΥΛ J 5ΒΖ ΣΔΗΟΗΠΡΖΟΗΑ ΖΣΝΠΠΡΖΚΑΡΝΠ ΠΡΝ ΡΗΚΝΛΗ ΒΖ ΠΛΓΔΔΡΑΗ ΚΔ 6RR & 54E 5Β ΑΗΠΘΖΡΖΟΑΠ ΔΜΥΡΔΟΗΘΖΠ ΘΔΟΚΝΘΟΑΠΗΑΠ STD STD STD 5Β 5CA ΙΔΘΝ PEACEFUL ΞΑΠΡΔΙ (ΘΥΓ. ΣΟΥΚ. 223) CA 5CB ΚΞΔΕ SWEET CANDY ΞΑΠΡΔΙ (ΘΥΓ. ΣΟΥΚ. 715) CB 5CC ΓΘΟΗ ACTIVE ΚΔΡΑΙΙΗΘΝ (ΘΥΓ. ΣΟΥΚ. 565) CC 5CD ΒΗΝΙΔΡΗ SCENT OF VIOLET MICALIZED (ΘΥΓ. ΣΟΥΚ. 184) CD 5CE ΞΟΑΠΗΛΝ SURPRISING ΚΔΡΑΙΙΗΘΝ (ΘΥΓ. ΣΟΥΚ. 347/C) CE 5CF ΘΑΦΔ COSY ΞΑΠΡΔΙ (ΘΥΓ. ΣΟΥΚ. 833) CF 5CG ΡΗΟΘΝΑΕ SWEET DREAMS ΞΑΠΡΔΙ (ΘΥΓ. ΣΟΥΚ. 403) CG 5CJ ΚΑΟΝ SEDUCTION ΞΑΠΡΔΙ (ΘΥΓ. ΣΟΥΚ. 601) CJ 5CK ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ SICILIAN ΞΑΠΡΔΙ (ΘΥΓ. ΣΟΥΚ 516/Α) CK

8 5DE START & STOP STD STD STD 5DE 5DN ΚΞΙΔ MEDITERRANEAN ΚΔΡΑΙΙΗΘΝ (ΘΥΓ. ΣΟΥΚ. 567) DN 5DP ΘΝΘΘΗΛΝ VALENTINE ΚΔΡΑΙΙΗΘΝ (ΘΥΓ. ΣΟΥΚ. 147) DP 5NE ΞΑΘΔΡΝ CLIMA (ΑΡΝΚΑΡΝΠ ΘΙΗΚΑΡΗΠΚΝΠ + ΖΙΔΘΡΟΗΘΝΗ ΘΑΘΟΔΞΡΔΠ ΠΡΝ ΣΟΥΚΑ ΡΝ ΑΚΑΜΥΚΑΡΝΠ ΚΔ ΑΛΡΗΘΑΚΒΥΡΗΘΖ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ + ΘΔΟΚΑΗΛΝΚΔΛΝ ΞΑΟΚΞΟΗΕ) NE 5ΚΡ ΙΑΒΔΠ ΘΟΥΛ ΠΡΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΝ ΔΗΓΗΘΔΠ ΓΗΑ ΔΘΓΝΠΖ TREKKING STD ΚΡ 5NG ΞΑΘΔΡΝ SAFETY (392/ESP + 6DC/ LSCM) NG ΓΗΑΘΔΠΗΚΝ ΚΔΠΑ ΝΘΡΩΒΟΗΝ 61Α ΙΑΒΔΠ ΘΟΥΛ ΠΡΝ ΣΟΥΚΑ ΡΝ ΑΚΑΜΥΚΑΡΝΠ STD STD STD 61Α 614 ΑΔΟΝΠΑΘΝΗ ΡΞΝ ΘΝΟΡΗΛΑΠ STD STD STD ΘΑΘΗΠΚΑ ΝΓΖΓΝ ΟΘΚΗΕΌΚΔΛΝ ΘΑΘ' ΤΝΠ ΑΛΑΞΡΖΟΑΠ R ΞΟΝΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ ΞΙΝΖΓΖΠΖΠ R ΠΛΓΑΕΔΡΑΗ ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΑ ΚΔ 5ΒΖ, 6RR 68U ΦΥΠ ΠΡΝ ΣΥΟΝ ΑΞΝΠΘΔΥΛ STD STD STD 68U 6RR 6DC 6R7 BLUE & ME: ΠΠΡΖΚΑ ΑΠΟΚΑΡΖΠ ΠΛΝΚΗΙΗΑΠ ΚΔΠΥ BLUETOOTH ΘΑΗ ΘΟΑ USB LOW SPEED COLLISION MITIGATION (LSCM) SYSTEM - ΠΠΡΖΚΑ ΑΡΝΚΑΡΝ ΦΟΔΛΑΟΗΠΚΑΡΝΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΞΝΦΓΖ ΑΡΣΖΚΑΡΥΛ ΠΔ ΡΑΣΡΖΡΔΠ ΘΑΡΥ ΡΥΛ 30ΣΙΚ/ΥΟΑ ΞΑΘΔΡΝ WINTER (ΘΔΟΚΑΗΛΝΚΔΛΑ ΔΚΞΟΝΠ ΘΑΘΗΠΚΑΡΑ + ΘΔΟΚΑΗΛΝΚΔΛΝ ΞΑΟΚΞΟΗΕ) RR ΠΛΓΑΕΔΡΑΗ ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ 4FU, 54E, 5BH DC ΠΛΓΑΕΔΡΑΗ ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΑ ΚΔ R7 6Ζ7 ΞΑΘΔΡΝ STYLE (ΞΟΝΒΝΙΔΗΠ ΝΚΗΣΙΖΠ + ΕΑΛΡΔΠ ΑΙΝΚΗΛΗΝ 15'') Ζ7 6W9 6WC ΞΑΘΔΡΝ FLEX 4 (ΘΑΘΗΠΚΑ ΠΛΝΓΖΓΝ ΞΝ ΑΛΑΓΗΞΙΥΛΔΡΑΗ ΘΑΗ ΚΔΡΑΡΟΔΞΔΡΑΗ ΠΔ ΡΟΑΞΔΕΗ, ΘΖΘΖ ΠΡΖ ΘΔΠΖ ΡΝ ΝΓΖΓΝ ΚΔ ΦΔΟΚΝΑΟ, ΠΟΝΚΔΛΑ ΞΗΠΥ ΘΑΘΗΠΚΑΡΑ / 4ΘΔΠΗΑ ΔΓΘΟΗΠΖ ΡΞΝ, ΓΗΣΡ ΣΥΟΝ ΑΞΝΠΘΔΥΛ, ΘΑΘΗΠΚΑ ΝΓΖΓΝ ΟΘΚΗΕΝΚΔΛΝ ΘΑΘ'ΤΝΠ, ΑΛΑΞΡΖΟΑΠ, COMFORT KIT) ΞΑΘΔΡΝ FLEX 5 (5ΘΔΠΗΑ ΔΓΘΟΗΠΖ ΡΞΝ, ΓΗΑΗΟΝΚΔΛΝ ΞΗΠΥ ΘΑΘΗΠΚΑ, CARGO BOX, ΘΑΘΗΠΚΑ ΠΛΝΓΖΓΝ ΞΝ ΑΛΑΓΗΞΙΥΛΔΡΑΗ ΘΑΗ ΚΔΡΑΡΟΔΞΔΡΑΗ ΠΔ ΡΟΑΞΔΕΗ, ΘΖΘΖ ΠΡΖ ΘΔΠΖ ΡΝ ΝΓΖΓΝ ΚΔ ΦΔΟΚΝΑΟ, ΘΑΘΗΠΚΑ ΝΓΖΓΝ ΟΘΚΗΕΝΚΔΛΝ ΘΑΘ'ΤΝΠ, ΑΛΑΞΡΖΟΑΠ, COMFORT KIT) W WC 717 RADIO CD-MP3 STD STD STD ΟΔΕΔΟΒΑ ΚΗΘΟΥΛ ΓΗΑΠΡΑΠΔΥΛ STD STD STD ΞΑΟΝΣΖ 12V STD STD STD ΞΟΝΦΙΑΘΡΖΟΔΠ ΠΡΝ ΣΟΥΚΑ ΡΝ ΑΚΑΜΥΚΑΡΝΠ STD STD STD COMFORT KIT (ΞΔΟΗΙ. 2 ΕΥΛΔΠ ΔΚΞΟΝΠ ΟΘΚΗΕΝΚΔΛΔΠ ΘΑΘ' ΤΝΠ / 3 ΣΔΗΟΝΙΑΒΔΠ ΝΟΝΦΖΠ) ΞΙΔΟΗΘΔΠ ΞΟΝΠΡΑΡΔΡΗΘΔΠ ΙΥΟΗΓΔΠ ΘΟΥΛ ΑΞΝ ΞΙΑΠΡΗΘΝ STD STD STD ΞΗΠΥ ΑΛΑΓΗΞΙΝΚΔΛΝ ΘΑΘΗΠΚΑ ΓΗΑ 5ΘΔΠΗΑ ΔΓΘΟΗΠΖ ΡΞΝ ΠΛΓΔΔΡΑΗ ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΑ ΚΔ 273 Πηιρ παπαπάνω ηιμέρ δεν πεπιλαμβάνονηαι ηα έξοδα πινακίδων,παπάδοζηρ και ηα ηέλη κςκλοθοπίαρ. Ζ εηαιπία διαηηπεί ηο δικαίωμα αλλαγήρ ηιμών σωπίρ πποειδοποίηζη.

500 C 500 C. 1.2 69hp 1.2 69hp 15.450 16.450 150.533.1 150.543.1 ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ STD STD XXX STD STD 041 STD STD 195

500 C 500 C. 1.2 69hp 1.2 69hp 15.450 16.450 150.533.1 150.543.1 ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ STD STD XXX STD STD 041 STD STD 195 1 1.2 69hp 1.2 69hp 1242 1242 POP 15.450 16.450 150.533.1 150.543.1 ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ ΔΙΑΠΡΗΘΑ 175/65 R14 ΚΔ ΞΙΑΠΡΗΘΑ ΘΑΞΑΘΗΑ ΡΟΝΣΥΛ ---- ΔΞΗΣΟΥΚΗΥΚΔΛΔΠ ΔΜΥΡΔΟΗΘΔΠ ΣΔΗΟΝΙΑΒΔΠ ΘΟΥΛ ΖΙΔΘΡΟΗΘΖ ΝΟΝΦΖ (SOFT TOP)

Διαβάστε περισσότερα

PUNTO PUNTO PUNTO. 1.2 69hp 1.2 69hp 1.2 69hp 1.242 1.242 1.242 POP POP EASY 3ΘΟΝ 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ BENZINH BENZINH BENZINH 11.500 11.900 12.

PUNTO PUNTO PUNTO. 1.2 69hp 1.2 69hp 1.2 69hp 1.242 1.242 1.242 POP POP EASY 3ΘΟΝ 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ BENZINH BENZINH BENZINH 11.500 11.900 12. ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΝΠ ΡΗΚΝΘΑΡΑΙΝΓΝΠ - ΝΘΡΩΒΟΗΝΠ 2012 1.2 69hp 1.2 69hp 1.2 69hp 1.242 1.242 1.242 POP POP 3ΘΟΝ BENZINH BENZINH BENZINH 11.500 11.900 12.600 199.13Q.6 199.15Q.6 199.25Q.6 ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ ΑΛΑΛΔΥΚΔΛΝ

Διαβάστε περισσότερα

1.2 69hp 1.2 69hp 12.450 13.450 ΘΩΓΗΘΝΠ 150.033.1 150.043.1 ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ ---- ---- XXX 160 STD 041 STD STD 195 60 STD 295 470 ---- 439 ---- 160 439

1.2 69hp 1.2 69hp 12.450 13.450 ΘΩΓΗΘΝΠ 150.033.1 150.043.1 ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ ---- ---- XXX 160 STD 041 STD STD 195 60 STD 295 470 ---- 439 ---- 160 439 1 500 500 1.2 69hp 1.2 69hp 1242 1242 POP LOUNGE 12.450 13.450 150.033.1 150.043.1 ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ XXX ΔΙΑΠΡΗΘΑ 175/65 R14 ΚΔ ΞΙΑΠΡΗΘΑ ΘΑΞΑΘΗΑ ΡΟΝΣΥΛ STD ---- XXX XXX ΔΞΗΣΟΥΚΗΥΚΔΛΔΠ ΔΜΥΡΔΟΗΘΔΠ ΣΔΗΟΝΙΑΒΔΠ

Διαβάστε περισσότερα

500L 500L 500L. 1.4 95hp 1.4 95hp 1.4 95hp POP POP STAR LOUNGE 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ ΒΔΛΕΗΛΖ ΒΔΛΕΗΛΖ ΒΔΛΕΗΛΖ 15.400 16.800 18.400

500L 500L 500L. 1.4 95hp 1.4 95hp 1.4 95hp POP POP STAR LOUNGE 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ ΒΔΛΕΗΛΖ ΒΔΛΕΗΛΖ ΒΔΛΕΗΛΖ 15.400 16.800 18.400 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ FIAT - ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2012 1 1.4 95hp 1.4 95hp 1.4 95hp 1368 1368 1368 POP 15.400 16.800 18.400 330.12J.0 330.14J.0 330.17J.0 ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ XXX ΔΞΗΣΟΥΚΗΥΚΔΛΔΠ ΔΜΥΡΔΟΗΘΔΠ ΣΔΗΟΝΙΑΒΔΠ ΘΟΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

NEW PANDA NEW PANDA NEW PANDA NEW PANDA 1.2 8v 1.2 8v 69hp 1.2 8v 69hp 69hp 1242 1242 1242 POP LOUNGE LOUNGE 5ΘΥΡΟ 5ΘΥΡΟ 5ΘΥΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗ ΒΕΝΖΙΝΗ ΒΕΝΖΙΝΗ - ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ( ) 10.500 11.100

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Τιμοκατάλογος Φεβρουάριος 2014

Προτεινόμενος Τιμοκατάλογος Φεβρουάριος 2014 Προτεινόμενος Τιμοκατάλογος Φεβρουάριος 2014 Τεχνικά χαρακτηριστικά Προτεινόμενη τιμή μεταλλικού χρώματος Προτεινόμενη τιμή Παστέλ χρώματος ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 (g/km) Κατανάλωση ΕΕ 1999/100 Κυβισμός Μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

NEW PANDA ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ NEW PANDA NEW PANDA NEW PANDA. 1.2 8v 69hp 1.2 8v 69hp 1.2 8v 69hp POP 4X2 LOUNGE 4X2 POP 4X2

NEW PANDA ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ NEW PANDA NEW PANDA NEW PANDA. 1.2 8v 69hp 1.2 8v 69hp 1.2 8v 69hp POP 4X2 LOUNGE 4X2 POP 4X2 NEW PANDA NEW PANDA NEW PANDA NEW PANDA 1.2 8v 69hp 1.2 8v 69hp 1.2 8v 69hp 1242 1242 1242 POP 4X2 LOUNGE 4X2 POP 4X2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 5ΘΥΡΟ 5ΘΥΡΟ 5ΘΥΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗ ΒΕΝΖΙΝΗ ΒΕΝΖΙΝΗ / ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

GIULIETTA. 1.4 TB 105hp. 1368 Progression. Βενζίνη 18.900 191.G50.0 ΒΑΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΚΩΓ. ΚΩΓ. ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ STD STD STD STD STD

GIULIETTA. 1.4 TB 105hp. 1368 Progression. Βενζίνη 18.900 191.G50.0 ΒΑΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΚΩΓ. ΚΩΓ. ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ STD STD STD STD STD 1.4 TB 105hp 1368 Progression Βενζίνη 18.900 191.G50.0 ΑΔΟΝΠΑΘΝΠ ΝΓΖΓΝ & ΠΛΝΓΖΓΝ MULTISTAGE ΓΗΞΙΝΗ ΞΟΝΔΛΡΑΡΖΟΔΠ ΔΚΞΟΝΠ ΘΑΘΗΠΚΑΡΥΛ ΞΗΠΥ ΦΥΡA LED & ΔΚΞΟΝΠ ΦΥΡΑ ΖΚΔΟΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΘΙΔΗΓΥΚΑ ΚΔ ΡΖΙΔΣΔΗΟΗΠΚΝ D.N.A.

Διαβάστε περισσότερα

1.4 8v 78hp 1.4 8v 78hp. Progression Distinctive Βενζίνη Βενζίνη 14.600 15.700 145.B3N.1 145.E3N.1

1.4 8v 78hp 1.4 8v 78hp. Progression Distinctive Βενζίνη Βενζίνη 14.600 15.700 145.B3N.1 145.E3N.1 1.4 8v 78hp 1.4 8v 78hp 1368 1368 Progression Βενζίνη Βενζίνη 14.600 15.700 145.B3N.1 145.E3N.1 ΘΟΦΝΠ ΦΥΡΗΠΚΝΠ NIGHT PANEL ΚΔ LED ---- ΦΥΡΗZOMENOI ΘΑΘΟΔΞΡΔΠ ΠΡΑ ΑΙΔΜΖΙΗΑ ---- ΡΑΚΞΙΥ SPRINT ---- ΡΑΚΞΙΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Τιμοκατάλογος Φεβρουάριος 2014

Προτεινόμενος Τιμοκατάλογος Φεβρουάριος 2014 Προτεινόμενος Τιμοκατάλογος Φεβρουάριος 2014 Τεχνικά χαρακτηριστικά Προτεινόμενη τιμή μεταλλικού χρώματος Προτεινόμενη τιμή Παστέλ χρώματος ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 (g/km) Κατανάλωση ΕΕ 1999/100 Κυβισμός Μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

500L ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. 1.495hp 1.495hp 1368 1368 XXX ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΘΥΡΩΝ STD STD

500L ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. 1.495hp 1.495hp 1368 1368 XXX ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΘΥΡΩΝ STD STD 1.495hp 1.495hp 1368 1368 POP POP STAR ΒΕΝΖΙΝΗ ΒΕΝΖΙΝΗ XXX ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΘΥΡΩΝ STD STD 008 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΕΙ ΩΜΑΤΟΣ ΘΥΡΩΝ STD STD 011 ΤΙΜΟΝΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΘ' ΥΨΟΣ STD

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Τιμοκατάλογος Φεβρουάριος 2014

Προτεινόμενος Τιμοκατάλογος Φεβρουάριος 2014 Προτεινόμενος Τιμοκατάλογος Φεβρουάριος 2014 Τεχνικά χαρακτηριστικά Προτεινόμενη τιμή μεταλλικού χρώματος Προτεινόμενη τιμή Παστέλ χρώματος ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 (g/km) Κατανάλωση ΕΕ 1999/100 Κυβισμός Μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

500 C ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ XXX ΕΛΑΣΤΙΚΑ 175/65 R14 ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΠΑΚΙΑ ΤΡΟΧΩΝ STD ---- 500 C 500 C. 1.269hp 1.269hp

500 C ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ XXX ΕΛΑΣΤΙΚΑ 175/65 R14 ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΠΑΚΙΑ ΤΡΟΧΩΝ STD ---- 500 C 500 C. 1.269hp 1.269hp 1.269hp 1.269hp 1242 1242 POP XXX ΕΛΑΣΤΙΚΑ 175/65 R14 ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΠΑΚΙΑ ΤΡΟΧΩΝ ---- XXX ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΘΥΡΩΝ XXX ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΡΟΦΗ (SOFT TOP) 3 ΣΗΜΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΤΟ ΠΙΣΩ ΦΩΣ ΦΡΕΝΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Τιμοκατάλογος Φεβρουάριος 2014

Προτεινόμενος Τιμοκατάλογος Φεβρουάριος 2014 Προτεινόμενος Τιμοκατάλογος Φεβρουάριος 2014 Τεχνικά χαρακτηριστικά Προτεινόμενη τιμή μεταλλικού χρώματος Προτεινόμενη τιμή Παστέλ χρώματος ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 (g/km) Κατανάλωση ΕΕ 1999/100 Κυβισμός Μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Τιμοκατάλογος Φεβρουάριος 2014

Προτεινόμενος Τιμοκατάλογος Φεβρουάριος 2014 Προτεινόμενος Τιμοκατάλογος Φεβρουάριος 2014 Τεχνικά χαρακτηριστικά Προτεινόμενη τιμή μεταλλικού χρώματος Προτεινόμενη τιμή Παστέλ χρώματος ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 (g/km) Κατανάλωση ΕΕ 1999/100 Κυβισμός Μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

PUNTO ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. 1.269hp 1.269hp 1.242 1.242

PUNTO ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. 1.269hp 1.269hp 1.242 1.242 1.269hp 1.269hp 1.242 1.242 3ΘΥΡΟ ΧΧΧ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ ΒΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ STD STD ΧΧΧ ΦΩΤΑ ΗΜΕΡΑΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΜΠΡΟΣ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ STD

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΘΝΙΑΝ ΘΑΙΡΠΑ ΞΝΙ. ΚΖΣΑΛΗΘΝ Ρ.Δ. - Δ.Γ.Δ ΞΟΝΔΓΟΝ Π.Δ.Γ.Δ. Λ. ΦΘ/ΓΑΠ

ΛΗΘΝΙΑΝ ΘΑΙΡΠΑ ΞΝΙ. ΚΖΣΑΛΗΘΝ Ρ.Δ. - Δ.Γ.Δ ΞΟΝΔΓΟΝ Π.Δ.Γ.Δ. Λ. ΦΘ/ΓΑΠ ΛΗΘΝΙΑΝ ΘΑΙΡΠΑ ΞΝΙ. ΚΖΣΑΛΗΘΝ Ρ.Δ. - Δ.Γ.Δ ΞΟΝΔΓΟΝ Π.Δ.Γ.Δ. Λ. ΦΘ/ΓΑΠ ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΔΤΚΣΙΑΚΟ ΥΟΡΕΑ ΜΕΛΕΣΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΕΡΓΩΝ ΛΗΘΝΙΑΝΠ Γ. ΘΑΙΡΠΑΠ Π Θ Ν Ξ Ν Η 1. ΞΑΡΑΜΖ ΓΗΑΞΙΝΘΖΠ ΘΑΗ ΑΓΗΑΦΑΛΔΗΑΠ 2.

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Τιμοκατάλογος Φεβρουάριος 2014

Προτεινόμενος Τιμοκατάλογος Φεβρουάριος 2014 Προτεινόμενος Τιμοκατάλογος Φεβρουάριος 2014 Τεχνικά χαρακτηριστικά Προτεινόμενη τιμή μεταλλικού χρώματος Προτεινόμενη τιμή Παστέλ χρώματος ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 (g/km) Κατανάλωση ΕΕ 1999/100 Κυβισμός Μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ XXX ΕΛΑΣΤΙΚΑ 175/65 R14 ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΠΑΚΙΑ ΤΡΟΧΩΝ STD ----

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ XXX ΕΛΑΣΤΙΚΑ 175/65 R14 ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΠΑΚΙΑ ΤΡΟΧΩΝ STD ---- 1 1.269hp 1.269hp 1242 1242 POP LOUNGE XXX ΕΛΑΣΤΙΚΑ 175/65 R14 ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΠΑΚΙΑ ΤΡΟΧΩΝ STD ---- XXX ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΘΥΡΩΝ STD STD 008 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΕΙ ΩΜΑΤΟΣ ΘΥΡΩΝ STD

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΟΝ ΦΑΛΜΑΣΑ ΣΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΤΝ ΚΑΣΆ ΣΗΝ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΣΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ (Γ.Γ.) ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΑΗ ΜΔΣΡΟ

ΣΤΥΟΝ ΦΑΛΜΑΣΑ ΣΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΤΝ ΚΑΣΆ ΣΗΝ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΣΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ (Γ.Γ.) ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΑΗ ΜΔΣΡΟ ΔΣΑΛ Α.Δ. - ΑΞΟΝΑ 4-ΠΑΑ-LEADER ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΥΔΓΙΩΝ 1η Πρόζκληζη Δκδήλωζης Δνδιαθέρονηος, 3.08.2010-5.10.2010 1 12700 ΓΖΚΝΠ ΔΔΟΓΔΡΝΙΑ ΣΤΥΟΝ ΦΑΛΜΑΣΑ ΣΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΤΝ ΚΑΣΆ ΣΗΝ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΚΔΓΑΙΡΔΟΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΑΟΘΥΛ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΠΡΑ ΒΑΙΘΑΛΗΑ

Ζ ΚΔΓΑΙΡΔΟΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΑΟΘΥΛ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΠΡΑ ΒΑΙΘΑΛΗΑ Ζ ΚΔΓΑΙΡΔΟΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΑΟΘΥΛ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΠΡΑ ΒΑΙΘΑΛΗΑ ΞΝΗΝΗ ΔΗΚΑΠΡΔ 2 ΚΔΝΣΡΙΚΔ ΑΓΟΡΔ & 11 ΙΥΘΤΟΚΑΛΔ ΠΔ ΝΙΖ ΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΑΜΗΑ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ >45.000.000 ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ 33.946.900 ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΘΜΟ ΜΑΚΘΓΘΑΖ (1) 1. ΘΔΥΟΗΑ ΓΛΥΟΗΚΗΑ ΚΔ ΡΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ

ΜΟΝΘΜΟ ΜΑΚΘΓΘΑΖ (1) 1. ΘΔΥΟΗΑ ΓΛΥΟΗΚΗΑ ΚΔ ΡΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΜΟΝΘΜΟ ΜΑΚΘΓΘΑΖ (1) 1. ΘΔΥΟΗΑ ΓΛΥΟΗΚΗΑ ΚΔ ΡΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ OΟΓΑΛΥΠΖ ΣΥΟΝ ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΓΗΔΗΛΖ ΣΥΟΝ ΑRTIST KANONEΠ ΓΗΔΗΛΖΠ ΞΟΗΛ ΘΑΗ ΚΔΡΑ ΡΝ ΚΑΘΗΓΗΑΕ ΣΟΝΛΗΘΖ ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΑΛΑΙΝΓΑ ΚΔ ΡΖΛ ΖΙΗΘΗΑ & ΡΝ ΓΔΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωςη για πτυχιακζσ εργαςίεσ Χειμερινοφ Εξαμήνου

Ανακοίνωςη για πτυχιακζσ εργαςίεσ Χειμερινοφ Εξαμήνου Τμήμα Διοίκηςησ Επιχειρήςεων Ανακοίνωςη για πτυχιακζσ εργαςίεσ Χειμερινοφ Εξαμήνου Σασ ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκαν τα θζματα πτυχιακών εργαςιών για το χειμερινό εξάμηνο 2014-15. Παρακαλοφνται οι ςπουδαςτζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2010-2011. Σομέας Α -Mέλη ΕΠ

ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2010-2011. Σομέας Α -Mέλη ΕΠ ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2010-2011 Σομέας Α -Mέλη ΕΠ Καθηγητής ΒΑΠΗΙΔΗΑΓΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΦΙΑΘΡΝΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ 1. ΠΣΔΓΗΑΠΖ ΘΑΗ ΑΛΑΞΡΜΖ ΠΣΔΠΗΑΘΖΠ ΒΑΠΖΠ ΓΔΓΝΚΔΛΥΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΠΣΟΜΕΝΧΝ ΣΗ ΟΥ 14/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΛΗΦΗ ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤ Ν. ΥΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΟΗΘΚΝΠ ΡΑΡΝΡΖΡΑΠ ΔΠΥΡ. ΔΘΚ/ΠΖΠ ΔΠΥΡ.

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΠΣΟΜΕΝΧΝ ΣΗ ΟΥ 14/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΛΗΦΗ ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤ Ν. ΥΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΟΗΘΚΝΠ ΡΑΡΝΡΖΡΑΠ ΔΠΥΡ. ΔΘΚ/ΠΖΠ ΔΠΥΡ. Α/Α Α.Μ. ΔΞΥΛΚΝ 1 95 ΑΟΣΑΛΗΥΡΖ ΓΔΥΟΓΗΑ ΖΙΗΑΠ ΑΖ836102 ΓΗΑΛΝΚΔΥΛ ΓΔΛ ΘΑΡΔΘΔΠΔ ΑΓΔΗΑ ΝΓΖΓΖΠΖΠ ΚΝΡΝΠΗΘΙΔΡΑΠ Ζ ΑΡΝΘΗΛΖΡΝ 2 95 ΑΟΣΑΛΗΥΡΖ ΓΔΥΟΓΗΑ ΖΙΗΑΠ ΑΖ836102 3 83 ΓΗΑΙΝΓΙΗΓΖΠ ΠΡΙΗΑΛΝΠ ΑΛΘΗΚΝΠ Σ491294 4 43

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΠΡΑΞΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ

ΣΕΥΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΠΡΑΞΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ 1 ΚΔΟΝΠ Α : ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΝΞΠ) ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ * ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΠΡΑ ΑΓΓΙΗΘΑ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΔΛΑΟΜΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΡΥΦΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ NIGHT PANEL ΜΕ LED ---- STD

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΡΥΦΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ NIGHT PANEL ΜΕ LED ---- STD 1.48v 78hp 1.48v 78hp ALFA MiTo 1368 1368 Progression ΚΡΥΦΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ NIGHT PANEL ΜΕ LED ---- STD ΦΩΤΙZOMENOI ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ ΣΤΑ ΑΛΕΞΗΛΙΑ ---- STD ΤΑΜΠΛΩ SPRINT STD ---- ΤΑΜΠΛΩ COMPETIZIONE (carbon look) ----

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος τιμοκατάλογος Οκτώβριος 2013.

Προτεινόμενος τιμοκατάλογος Οκτώβριος 2013. Προτεινόμενος τιμοκατάλογος Οκτώβριος 2013. Κωδικός Μοντέλο Περιγραφή Προτεινόμενη τελική τιμή ( ) Όφελος ΦΤΤ λόγω απόσυρσης 2013 ( ) Προτεινόμενη τελική τιμή με όφελος ΦΤΤ λόγω απόσυρσης 2013 ( ) Τέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΟΡΔΚΞΝΟΗΘΖ ΟΔΘΚΛΝ -ΡΗΚΝΘΑΡΑΙΝΓΝΠ 2015 - - 1 - -

ΣΑΟΡΔΚΞΝΟΗΘΖ ΟΔΘΚΛΝ -ΡΗΚΝΘΑΡΑΙΝΓΝΠ 2015 - - 1 - - - - 1 - - ΚΩΓΗΚΟ ΔΗΓΟΤ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ ΣΗΜΖ ΠΑΚΔΣΟΤ ΠΑΚΔΣΑ / ΚΗΒΩΣΗΟ ΣΗΜΖ ΚΗΒΩΣΗΟΤ ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΟ 713 818 1582 1061 13008 932 805 930 957 1583 933 934 938/CELESTE 938/ROSA 938/PESCA 938/GIALLO 938/VERDE 504

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΘΗΠΚΑΡΑ ΡΑΞΔΡΠΑΟΗΑΠ ΚΔΡΑΙΙΗΘΑ ΓΟΑΦΔΗΝ (ΛΖΞΗΑΓΥΓΔΗΝ-ΓΖΚΝΡΗΘΝ-ΓΚΛΑΠΗΝ-ΙΘΔΗΝ-ΡΔΔ)

ΘΑΘΗΠΚΑΡΑ ΡΑΞΔΡΠΑΟΗΑΠ ΚΔΡΑΙΙΗΘΑ ΓΟΑΦΔΗΝ (ΛΖΞΗΑΓΥΓΔΗΝ-ΓΖΚΝΡΗΘΝ-ΓΚΛΑΠΗΝ-ΙΘΔΗΝ-ΡΔΔ) ΘΑΘΗΠΚΑΡΑ ΡΑΞΔΡΠΑΟΗΑΠ ΚΔΡΑΙΙΗΘΑ ΓΟΑΦΔΗΝ (ΛΖΞΗΑΓΥΓΔΗΝ-ΓΖΚΝΡΗΘΝ-ΓΚΛΑΠΗΝ-ΙΘΔΗΝ-ΡΔΔ) ΚΑΘΙΣΜΑΤΑΠΕ Ππλνιηθό Ύςνο: 850mm Ύςνο Έδξαο 480mm Γηάζηαζε Έδξαο: 420x420mm 1/36 ΚΔΡΑΙΙΗΘΔΠ ΘΟΔΚΑΠΡΟΔΠ (ΘΑΙΝΓΖΟΝΗ) (ΛΖΞΗΑΓΥΓΔΗΝ-ΓΖΚΝΡΗΘΝ-ΓΚΛΑΠΗΝ-ΙΘΔΗΝ-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΓΕΝΩ ΜΕΣΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΟΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΜΕΣΑΔΙΔΟΝΣΑΙ ΜΕ ΣΑΓΟΝΙΔΙΑ. ΒΑΙΛΗ ΣΟΤΣΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ Υπεύθσνος Γρ. Φσματίωσης ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

ΑΕΡΟΓΕΝΩ ΜΕΣΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΟΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΜΕΣΑΔΙΔΟΝΣΑΙ ΜΕ ΣΑΓΟΝΙΔΙΑ. ΒΑΙΛΗ ΣΟΤΣΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ Υπεύθσνος Γρ. Φσματίωσης ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ΑΕΡΟΓΕΝΩ ΜΕΣΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΟΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΜΕΣΑΔΙΔΟΝΣΑΙ ΜΕ ΣΑΓΟΝΙΔΙΑ ΒΑΙΛΗ ΣΟΤΣΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ Υπεύθσνος Γρ. Φσματίωσης ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ΕΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΞΝΗΝΓΖΞΝΡΔ ΓΔΓΝΛΝΠ ΑΞΑΗΡΔΗ ΓΟΖΓΝΟΖ ΘΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Εντύποσ: Ε.ΙΙ.4_1. Έκδοση: 1η Ημ/νια Έκδοσης:21.05.2008

Αρ. Εντύποσ: Ε.ΙΙ.4_1. Έκδοση: 1η Ημ/νια Έκδοσης:21.05.2008 ΡΑΚΔΗΝ ΠΛΝΣΖΠ ΚΔΟΝΠ 1 ν ΓΔΙΡΗΝ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ ΞΟΝΝΓΝ ΞΟΑΜΖΠ ΔΡΞΑ & (Γ.Ξ.Ξ.Ξ) ΡΑΚΔΗΝ ΠΛΝΣΖΠ Ημ/νια Έκδοσης:21.05. 2008 Α. ΓΔΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΟΑΜΖΠ ΘΥΓ. ΞΟΑΜΖΠ (ΝΞΠ) 296226 ΘΥΓ. ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ * 25 ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔTA

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔTA ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔTA 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ... 3 ΡΚΖΚΑ Β: ΦΠΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ... 5 ΡΚΖΚΑ Γ: ΓΔΗΘΡΔΠ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ... 6 ΡΚΖΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΡΝΓΟΑΦΗΔΠ ΔΗΓΥΛ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΝΙΥΛ ΡΥΛ ΒΑΘΚΗΓΥΛ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

ΦΥΡΝΓΟΑΦΗΔΠ ΔΗΓΥΛ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΝΙΥΛ ΡΥΛ ΒΑΘΚΗΓΥΛ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ 1 / 69 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΥΟΛΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ Α.Ε ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δ/ΝΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΥΟΛΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΡΕΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΦΥΡΝΓΟΑΦΗΔΠ ΔΗΓΥΛ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΝΙΥΛ ΡΥΛ ΒΑΘΚΗΓΥΛ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ (ΔΜΝΞΙΗΠΡΗΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΖΙΜΗΑΠΑΘΜΓΜΟ 2013 ΣΙ ΣΙΜΔ ΣΟΤ ΚΑΣΑΛΟΓΟΤ ΓΔΝ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΣΑΙ Φ.Π.Α ΟΙ ΣΙΜΔ ΜΠΟΡΔΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΤΝ ΥΩΡΙ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ

ΠΖΙΜΗΑΠΑΘΜΓΜΟ 2013 ΣΙ ΣΙΜΔ ΣΟΤ ΚΑΣΑΛΟΓΟΤ ΓΔΝ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΣΑΙ Φ.Π.Α ΟΙ ΣΙΜΔ ΜΠΟΡΔΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΤΝ ΥΩΡΙ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ ΠΖΙΜΗΑΠΑΘΜΓΜΟ 2013 ΣΙ ΣΙΜΔ ΣΟΤ ΚΑΣΑΛΟΓΟΤ ΓΔΝ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΣΑΙ Φ.Π.Α ΟΙ ΣΙΜΔ ΜΠΟΡΔΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΤΝ ΥΩΡΙ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ ΔΠΙΣΡΟΦΔ ΓΙΝΟΝΣΑΙ ΓΔΚΣΔ ΜΟΝΟ ΚΑΣΟΠΙΝ ΤΝΔΝΝΟΗΗ ΔΚΞΝΟΗΑ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΝ ΙΗΘΝ - ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΑΡΝΚΑΡΗΠΚΝ

Διαβάστε περισσότερα

Opel Corsa Τιμοκατάλογος MY14.5 26 Μαΐου, 2014

Opel Corsa Τιμοκατάλογος MY14.5 26 Μαΐου, 2014 Opel Corsa Τιμοκατάλογος MY14.5 26 Μαΐου, 2014 Οι τιμές που αναφέρονται στον παρόντα τιμοκατάλογο αποτελούν συνιστώμενες λιανικές τιμές. Εναπόκειται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια του κάθε Διανομέα να

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ Ο ΗΓΟΥ & ΣΥΝΟ ΗΓΟΥ MULTISTAGE ΙΠΛΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΤΗΡΕΣ ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΠΙΣΩ ΦΩΤA LED & ΕΜΠΡΟΣ ΦΩΤΑ ΗΜΕΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΛΕΙ ΩΜΑ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟ D.N.A. ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1.4 TB

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΗΘΝΠ ΡΗΚΝΘΑΡΑΙΝΓΝΠ

ΓΔΛΗΘΝΠ ΡΗΚΝΘΑΡΑΙΝΓΝΠ ΓΔΛΗΘΝΠ ΡΗΚΝΘΑΡΑΙΝΓΝΠ Πορζελάνες Μπαηαρίες Καμπίνες Μπανιέρες Αγαπεηνί Φίινη θαη Ππλεξγάηεο, Παο παξνπζηάδνπκε ηνλ λέν καο ηηκνθαηάινγν, ν νπνίνο αθπξώλεη θάζε πξνεγνύκελν θαη ηζρύεη από 1/1/2012. Θα ζέιακε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔΡΞΑ - ΡΑΚΔΗΝY ΠΛΝΣΖΠ - ΔΘΡ

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔΡΞΑ - ΡΑΚΔΗΝY ΠΛΝΣΖΠ - ΔΘΡ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔΡΞΑ - ΡΑΚΔΗΝY ΠΛΝΣΖΠ - ΔΘΡ 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ... 3 ΡΚΖΚΑ Β: ΦΠΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ... 5 ΡΚΖΚΑ Γ: ΓΔΗΘΡΔΠ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΘΗΠΚΑΡΑ ΡΑΞΔΡΠΑΟΗΑΠ ΚΔΡΑΙΙΗΘΑ ΓΟΑΦΔΗΝ (ΛΖΞΗΑΓΥΓΔΗΝ-ΓΖΚΝΡΗΘΝ-ΓΚΛΑΠΗΝ-ΙΘΔΗΝ-ΡΔΔ)

ΘΑΘΗΠΚΑΡΑ ΡΑΞΔΡΠΑΟΗΑΠ ΚΔΡΑΙΙΗΘΑ ΓΟΑΦΔΗΝ (ΛΖΞΗΑΓΥΓΔΗΝ-ΓΖΚΝΡΗΘΝ-ΓΚΛΑΠΗΝ-ΙΘΔΗΝ-ΡΔΔ) ΘΑΘΗΠΚΑΡΑ ΡΑΞΔΡΠΑΟΗΑΠ ΚΔΡΑΙΙΗΘΑ ΓΟΑΦΔΗΝ (ΛΖΞΗΑΓΥΓΔΗΝ-ΓΖΚΝΡΗΘΝ-ΓΚΛΑΠΗΝ-ΙΘΔΗΝ-ΡΔΔ) ΚΑΘΙΣΜΑΤΑΠΕ Ππλνιηθό Ύςνο: 850mm Ύςνο Έδξαο 480mm Γηάζηαζε Έδξαο: 420x420mm 1/38 ΚΔΡΑΙΙΗΘΔΠ ΘΟΔΚΑΠΡΟΔΠ (ΘΑΙΝΓΖΟΝΗ) (ΛΖΞΗΑΓΥΓΔΗΝ-ΓΖΚΝΡΗΘΝ-ΓΚΛΑΠΗΝ-ΙΘΔΗΝ-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨ ΑΛΑΡΣΖΖ ΣΔΥΛΗΘΩΛ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΛ ΓΡΑΦΗΘΖ ΤΙΖ & ΔΗΓΩΛ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΚΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΙΔΤΖ

ΠΕΡΙΛΗΨ ΑΛΑΡΣΖΖ ΣΔΥΛΗΘΩΛ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΛ ΓΡΑΦΗΘΖ ΤΙΖ & ΔΗΓΩΛ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΚΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΙΔΤΖ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 4 η.ξδ. ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ - ΘΟΑΘΖΠ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΑΘΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΔΒΟΝ ΦΝΟΔΑΠ: ΞΑΛ.ΓΔΛ.ΛΝΠ. ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΖΠ ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΡΖΙ.: 2551353422 FAX : 2551353409

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ LEADER Ε.Δ.Π. LEADER

ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ LEADER Ε.Δ.Π. LEADER ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER Ε.Δ.Π. LEADER Αρ.Πρωτ. Πρόσκλησης: 567/4-2- Πρακτικού: 6 ο Ημερομηνία υνεδρίασης: 20/2/ Σόπος: Γραφεία Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. O.T.A.,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ LEADER Ε.Δ.Π. LEADER

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ LEADER Ε.Δ.Π. LEADER ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ LEADER Ε.Δ.Π. LEADER Αρ.Πρωτ. Πρόσκλησης: 461/01-11- Α/Α Πρακτικού: 15 ο Ημερομηνία υνεδρίασης: 08/11/ Σόπος: Γραφεία Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. O.T.A.,

Διαβάστε περισσότερα

13.350 900 300 12.150

13.350 900 300 12.150 ΜΟΝΤΕΛΟ/ΕΚΔΟΣΗ ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤ. ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ RENAULT ΔΩΡΕΑΝ ΟΦΕΛΟΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤ. ΤΙΜΗ NEO CLIO Βενζίνη 0.9 TCe Energy 90hp Ecoleader Stop&Start Ηλεκτρονικός έλεγχος ευστάθειας

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος τιμοκατάλογος Οκτώβριος 2013.

Προτεινόμενος τιμοκατάλογος Οκτώβριος 2013. Προτεινόμενος τιμοκατάλογος Οκτώβριος 2013. Κωδικός Μοντέλο Περιγραφή Προτεινόμενη τελική τιμή ( ) Όφελος ΦΤΤ λόγω απόσυρσης 2013 ( ) Προτεινόμενη τελική τιμή με όφελος ΦΤΤ λόγω απόσυρσης 2013 ( ) Τέλη

Διαβάστε περισσότερα

Kia cee d... Αναβάθμιση στην Ευρωπαική εντέλεια.

Kia cee d... Αναβάθμιση στην Ευρωπαική εντέλεια. Kia cee d... Αναβάθμιση στην Ευρωπαική εντέλεια... Ευρωπαική τεχνογνωσία, αισθητική, αξιοπιστία, κατασκευή και γερμανικός σχεδιασμός, για άλλη μια φορά συνεργάζονται και αναδεικνύουν το cee d.. ως την

Διαβάστε περισσότερα

C-MAX TREND GHIA TITANIUM. AMBIENTE 1,6L TD Diesel. Powershift 2,0L Diesel 23.543 24.901 24.901. 2,0L TD Diesel

C-MAX TREND GHIA TITANIUM. AMBIENTE 1,6L TD Diesel. Powershift 2,0L Diesel 23.543 24.901 24.901. 2,0L TD Diesel Μοντέλο Τύπος AMBIENTE Κινητήρας 1,6L 1,6L TD Diesel 2,0L TD Diesel TREND GHIA TITANIUM 1,6L TD 2,0L TD 1,6L Ti- 1,6L TD 2,0L TD 1,6L Ti- 1,6L 1,6L Ti-VCT 1,8L 2,0L AUTO 1,8L 2,0L Diesel Diesel VCT Diesel

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ KAI ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ KAI ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ KAI ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ NEO FIORINO NEO FIORINO NEO FIORINO 1.4 B EURO 6 1.4 B SX EURO 6 1.4 B SX EURO 6 CNG Επένδυση χώρου φόρτωσης (πλαϊνά) STD STD STD Υδραυλικό τιµόνι STD STD

Διαβάστε περισσότερα

http://www.skoda.gr https://media.skoda-auto.com USERNAME:primporter PASSWORD: skoda123

http://www.skoda.gr https://media.skoda-auto.com USERNAME:primporter PASSWORD: skoda123 Τιμοκατάλογος ογος 2014 http://www.skoda.gr https://media.skoda-auto.com USERNAME:primporter PASSWORD: skoda123 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩ Προτεινόμενη Τιμή Πώλησης ŠKODA Octavia G-TEC 5E32K5

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΔΛΑ: «ΡΝ ΘΛΖΓΗ ΘΑΗ Ζ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΘΝΗΛΥΛΗΑ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΠΖΚΔΟΑ»

ΔΟΔΛΑ: «ΡΝ ΘΛΖΓΗ ΘΑΗ Ζ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΘΝΗΛΥΛΗΑ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΠΖΚΔΟΑ» ΔΟΔΛΑ: «ΡΝ ΘΛΖΓΗ ΘΑΗ Ζ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΘΝΗΛΥΛΗΑ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΠΖΚΔΟΑ» ΞΑΟΝΠΗΑΠΖ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ Έπεςνα Θςνηγών Ππληάρζεθε γηα ηελ: ΑΞΟΗΙΗΝΠ 00 ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΝΗ ΠΡΝΣΝΗ ΡΖΠ ΔΟΔΛΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟ ΟΥΤΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ (1922-ΣΗΜΕΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005 1

ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟ ΟΥΤΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ (1922-ΣΗΜΕΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005 1 (1922- ) 2005 1 2 .1.2 1.1.2-3 1.2.3-4 1.3.4-5 1.4.5-6 1.5.6-10.11 2.1 2.2 2.3 2.4.11-12.12-13.13.14 2.5 (CD).15-20.21.22 3 4 20.,,.,,.,.,,.,.. 1922., (= )., (25/10/2004), (16/5/2005), (26/1/2005) (7/2/2005),,,,.,..

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΛΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ 2011 ΓΔΛΗΘΑ Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΝ - ΚΔΙΔΡΖΠ - ΑΡΔΞΗΠΡΑΠΗΑΠ ΓΑΞΑΛΖ ΛΔΑ ΔΟΓΑ

ΡΔΣΛΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ 2011 ΓΔΛΗΘΑ Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΝ - ΚΔΙΔΡΖΠ - ΑΡΔΞΗΠΡΑΠΗΑΠ ΓΑΞΑΛΖ ΛΔΑ ΔΟΓΑ ΓΔΛΗΘΑ 1 Γεληθό Ξνιενδνκηθό Πρέδην Γήκνπ Σεξζνλήζνπ 665.000,00 2 Ξνιενδνκηθή κειέηε νηθηζκνύ Καιίσλ 200.000,00 3 Αλάπιαζε νδώλ Γξακκαηηθάθε θαη Ξαπά Ξ. Εαραξηάδε νηθηζκνύ Καιίσλ 290.000,00 4 Αλάπιαζε Ξιαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

99000-SWIFT-014 02/2015

99000-SWIFT-014 02/2015 99000-SWIFT-014 02/2015 5MT ΑΝΕΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1,2 L 5MT GL+ GL+ Ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού Ρύθμιση τιμονιού καθ ύψος Ρύθμιση τιμονιού τηλεσκοπική Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ KAI ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ KAI ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ DOBLO` CARGO FIAT PROFESSIONAL 1.4 B EURO 6 ABS 009 Ρυθµιζόµενο τιµόνι ως προς το ύψος 011 Υδραυλικό τιµόνι 014 Ηλεκτρικά παράθυρα 028 Εσωτερικά ρυθµιζόµενοι καθρέπτες 043 Πίνακας οργάνων µε στροφόµετρο

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση.

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση. Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση. 3. Λίστα Παραμέτρων 3.. Λίστα Παραμέτρων Στην αρχική ρύθμιση, μόνο οι παράμετροι

Διαβάστε περισσότερα

NV200 ΕΚ ΟΣΕΙΣ VAN PRO XΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

NV200 ΕΚ ΟΣΕΙΣ VAN PRO XΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑ NV200 NV200 ΕΚ ΟΣΕΙΣ VAN PRO XΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Μαύρες εξωτερικές χειρολαβές Μαύροι ηλεκτρικοί εξωτερικοί καθρέπτες Μαύροι προφυλακτήρες Μεγάλα τάσια τροχών Ζάντες ατσάλινες 14 µε ελαστικά 175/70

Διαβάστε περισσότερα

Το Rexton W παραμένει πιστό στην ταυτότητα της μάρκας, ενώ τα νέα, αναβαθμισμένα στοιχεία μεγιστοποιούν την ευχαρίστηση και την αξία που προσφέρει

Το Rexton W παραμένει πιστό στην ταυτότητα της μάρκας, ενώ τα νέα, αναβαθμισμένα στοιχεία μεγιστοποιούν την ευχαρίστηση και την αξία που προσφέρει New Face, New Heart Το Rexton W παραμένει πιστό στην ταυτότητα της μάρκας, ενώ τα νέα, αναβαθμισμένα στοιχεία μεγιστοποιούν την ευχαρίστηση και την αξία που προσφέρει αυτό το υπέροχο SUV. Το "W" στο όνομα

Διαβάστε περισσότερα

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033 Trio Mobile Surgery Platform Model 1033 Parts Manual For parts or technical assistance: Pour pièces de service ou assistance technique : Für Teile oder technische Unterstützung Anruf: Voor delen of technische

Διαβάστε περισσότερα

ΧΛΖΝΑΡΗΑ ΑΗΜΟΛΖΦΗΧΝ ΚΔΝΟΤ ΜΔ ΠΧΜΑ ΥΧΡΗ ΑΝΣΗΠΖΚΣΗΚΟ 6 ML ΧΛΖΝΑΡΗΑ ΚΔΝΟΤ ΠΛΑΣΗΚΑ ΜΔ SODIUM FLUORIDE/POTASSIUM OXALATE, ΜΔ ΒΗΓΧΣΟ ΠΧΜΑ ΑΦΑΛΔΗΑ 2 ML

ΧΛΖΝΑΡΗΑ ΑΗΜΟΛΖΦΗΧΝ ΚΔΝΟΤ ΜΔ ΠΧΜΑ ΥΧΡΗ ΑΝΣΗΠΖΚΣΗΚΟ 6 ML ΧΛΖΝΑΡΗΑ ΚΔΝΟΤ ΠΛΑΣΗΚΑ ΜΔ SODIUM FLUORIDE/POTASSIUM OXALATE, ΜΔ ΒΗΓΧΣΟ ΠΧΜΑ ΑΦΑΛΔΗΑ 2 ML ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΑ ΕΙΔΗ -ΕΙΔΗ ΤΓΙΕΙΝΗ Η ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΠΌ ΓΤΑΛΙ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Α/Α ΚΧΓΗΚΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 1 17514 ΧΛΖΝΑΡΗΑ ΑΗΜΟΛΖΦΗΧΝ ΚΔΝΟΤ ΜΔ ΠΧΜΑ ΥΧΡΗ ΑΝΣΗΠΖΚΣΗΚΟ 6 ML 2 18264 ΦΙΛΣΡΟ transcyt ΓΙΑ ΠΑΠ ΣΕΣ 3 18265

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο «ΠΑ.ΜΕ..Υ.: Πανελλαδική Μελέτη ιατροφής και Υγείας/ Σχέδιο ράσης για την Προαγωγή της ηµόσιας Υγείας στον Τοµέα της ιατροφής» Υποέργο 4: «Προµήθεια Εξοπλισµένων Κινητών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΛΖΠ ΝΟΓΑΛΩΠΖ ΙΔΠΣΩΛ LIONS ΞΝΙΙΑΞΙΝ ΘΔΚΑ 117 ΔΙΙΑΠ ΘΞΟΝΠ ΘΔΚΑ 117 Α

ΓΗΔΘΛΖΠ ΝΟΓΑΛΩΠΖ ΙΔΠΣΩΛ LIONS ΞΝΙΙΑΞΙΝ ΘΔΚΑ 117 ΔΙΙΑΠ ΘΞΟΝΠ ΘΔΚΑ 117 Α ΓΗΔΘΛΖΠ ΝΟΓΑΛΩΠΖ ΙΔΠΣΩΛ LIONS ΞΝΙΙΑΞΙΝ ΘΔΚΑ 117 ΔΙΙΑΠ ΘΞΟΝΠ ΘΔΚΑ 117 Α Θενηρικά Γραθεία: Ηπποκράηοσς 203 και Φαναριωηών, Αθήνα 11472 Ρηλ/Fax: 210-6427794, www.lionsclubs117.gr Θσβερνήηης ΔΙΞΗΓΑ ΒΑΞΡΗΠΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Opel Agila Τιμοκατάλογος MY12.5 1 Φεβρουαρίου 2012

Opel Agila Τιμοκατάλογος MY12.5 1 Φεβρουαρίου 2012 Opel Agila Τιμοκατάλογος MY12.5 1 Φεβρουαρίου 2012 Οι τιμές που αναφέρονται στον παρόντα τιμοκατάλογο αποτελούν συνιστώμενες λιανικές τιμές. Εναπόκειται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια του κάθε Διανομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΔ ΚΑΙ ΣΜΗΜΑΣΑ ΔΙΑΓΩΓΗ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΔΠΑΛ - ΟΜΑΓΑ Α

ΥΟΛΔ ΚΑΙ ΣΜΗΜΑΣΑ ΔΙΑΓΩΓΗ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΔΠΑΛ - ΟΜΑΓΑ Α Φ Ρ Ο Ν Σ Ι Σ Η Ρ Ι Α ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 21 & ΠΕΡΙΚΛΕΟΤ, Π. ΦΑΛΗΡΟ ΣΗΛ-FAX: 210 9851164, www.neapaideia.edu.gr, Ε-mail: info@neapaideia.edu.gr Παρακάηω παρο σζ ιάζο νηαι ο ι ζτολές και ηα ημή μαηα ζ ηα οπο ία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΔΑ ΚΝΛΝΞΑΡΗΑ ΠΡΖ. ΘΔΟΑΞΔΗΑ ΡΖρ ΝΠΡΔΝΞΝΟΥΠΖΠ ΘΑΘ. ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΙΟΗΡΖΠ ΔΛΓΝΘΟΗΛΝΙΝΓΝΠ, ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΠ 251 ΓΛΑ

ΛΔΑ ΚΝΛΝΞΑΡΗΑ ΠΡΖ. ΘΔΟΑΞΔΗΑ ΡΖρ ΝΠΡΔΝΞΝΟΥΠΖΠ ΘΑΘ. ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΙΟΗΡΖΠ ΔΛΓΝΘΟΗΛΝΙΝΓΝΠ, ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΠ 251 ΓΛΑ ΛΔΑ ΚΝΛΝΞΑΡΗΑ ΠΡΖ ΘΔΟΑΞΔΗΑ ΡΖρ ΝΠΡΔΝΞΝΟΥΠΖΠ ΘΑΘ. ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΙΟΗΡΖΠ ΝΟΘΝΞΑΗΓΗΘΝΠ, ΝΚΝΡΗΚΝΠ ΘΑΘΖΓΖΡΖΠ ΗΑΡΟΗΘΖΠ ΠΣΝΙΖΠ ΞΑΛ. ΑΘΖΛΥΛ ΞΝΙΕΥΖΠ ΚΑΘΟΑΠ ΔΛΓΝΘΟΗΛΝΙΝΓΝΠ, ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΠ 251 ΓΛΑ ΘΑΡΔΟΗΛΑ ΘΑΡΠΑΙΖΟΑ Ο ΔΚΑΡΝΙΝΓΝΠ,

Διαβάστε περισσότερα

Ρηκή Ξαθέηνπ. ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑ ΘΑΡ ΓΗΑΡΟΝΦΖ ΔΞΝΣΗΘΝΡΖΡΑ 8ΖΚ/5ΛΣ 2-θιηλν 1-θιηλν 3-θιηλν 01/04-14/06 & 16/8-31/10 658 27 54 0 15/06-15/08 696 34 69 0

Ρηκή Ξαθέηνπ. ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑ ΘΑΡ ΓΗΑΡΟΝΦΖ ΔΞΝΣΗΘΝΡΖΡΑ 8ΖΚ/5ΛΣ 2-θιηλν 1-θιηλν 3-θιηλν 01/04-14/06 & 16/8-31/10 658 27 54 0 15/06-15/08 696 34 69 0 IΝΔΟΝΗΣΙΑ ΜΠΑΛΙ Ρηκή Ξαθέηνπ Δπηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑ ΘΑΡ ΓΗΑΡΟΝΦΖ ΔΞΝΣΗΘΝΡΖΡΑ 8ΖΚ/5ΛΣ 2-θιηλν 1-θιηλν 3-θιηλν Oasis Hotel (Kuta) 3* ππωινο 01/04-14/06 & 16/8-31/10 658 27 54 0 15/06-15/08

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο/Έκδοση Κινητήρας. Εξωτερικό Χρώμα. Ταξινόμησης. (συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%) B-MAX Titanium 1.0L EcoBoost 120PS, 5θυρο. Tectonic Silver (μεταλλικό)

Μοντέλο/Έκδοση Κινητήρας. Εξωτερικό Χρώμα. Ταξινόμησης. (συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%) B-MAX Titanium 1.0L EcoBoost 120PS, 5θυρο. Tectonic Silver (μεταλλικό) B-MAX Titanium 120PS, Tectonic Silver Αυτόματος Κλιματισμός (EATC) Φώτα ημέρας LED Σύστημα ανίχνευσης απώλειας πίεσης ελαστικών Ζάντες αλουμινίου 15 2/10/2012 19.622 12.500 B-MAX Trend 100PS, Tectonic

Διαβάστε περισσότερα

! " #$% & '()()*+.,/0.

!  #$% & '()()*+.,/0. ! " #$% & '()()*+,),--+.,/0. 1!!" "!! 21 # " $%!%!! &'($ ) "! % " % *! 3 %,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0 %%4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,5

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ

ΜΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ CITROËN DS3 ΜΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ Η Citroën DS3 είναι το όνειρο κάθε σχεδιαστή. Δεν αφήνει κανέναν αδιάφορο και εξάπτει αμέσως την επιθυμία. Ακόμα και όταν είναι σταματημένη, φαίνεται σαν να κινείται

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ:

Τηλ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης : 26η/ 2016 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Προµήθεια επιβατικών αυτοκινήτων για ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ την κάλυψη των αναγκών της /νσης /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ SUZUKI 21 IΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ SUZUKI 21 IΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΝΕΟ ALTO Τελική 1.0 GL F 68HP p.s., a/b (4), abs, p.w., r.p.l., a/s, RCD-Mp3 9.560 1.000 8.560 590 7.970 1.0 GL 68HP p.s., a/b (4), abs, p.w., r.p.l., a/s, RCD-Mp3, a/c 10.070 1.000 9.070 620 8.450 1.0

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ DOBLO CARGO. www.fiatprofessional.gr

ΝΕΟ DOBLO CARGO. www.fiatprofessional.gr ΝΕΟ DOBLO CARGO. www.fiatprofessional.gr ΝΕΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΝΕΟ ΤΙΜΟΝΙ ΜΕ ΗΧΗΤΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ UCONNECT ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΌ ΚΆΘΙΣΜΑ ΤΡΙΏΝ ΘΈΣΕΩΝ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΠΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Opel Agila Τιµοκατάλογος MY13'5 2 Ιανουαρίου 2013

Opel Agila Τιµοκατάλογος MY13'5 2 Ιανουαρίου 2013 Opel Agila Τιµοκατάλογος MY13'5 2 Ιανουαρίου 2013 Οι τιµές που αναφέρονται στον παρόντα τιµοκατάλογο αποτελούν συνιστώµενες λιανικές τιµές. Εναπόκειται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια του κάθε Διανοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας μοντέλο C-Class: C 180

Το δικό σας μοντέλο C-Class: C 180 Ενδεικτική απεικόνιση Ενδεικτική απεικόνιση Σύνοψη Βασική τιμή C 180 Ειδικά μοντέλα & Πακέτα Χρώμα Μεταλλικό ασημί "diamond" Τροχός Ζάντες αλουμινίου [17"] 43.2 cm, σχεδιασμός 5 διπλών ακτινών Επένδυση

Διαβάστε περισσότερα

ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ TIMOKATAΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ VW ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ TIMOKATAΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ VW ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ Ισχύει από 5/8/ 1212A1 take up! 1.0 60PS 2D 999 / 60 / 44 P/S, ABS, 4 A/B, A/C, S/W 8.990,00-663,87 8.326,13 105 4,5 94,50 1213A1 start up! 1.0 60PS 2D Limited Edition 999 / 60 / 44 P/S, C/L, E/W, ABS,

Διαβάστε περισσότερα

PANDA VAN. ΑΠΛΑ ΑΠΑΙΤΗΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΑΣ.

PANDA VAN. ΑΠΛΑ ΑΠΑΙΤΗΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΑΣ. PANDA VAN ΑΠΛΑ ΑΠΑΙΤΗΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΑΣ. Όταν παίρνετε ένα αυτοκίνητο για την δουλειά σας, δεν επαναπαύεστε απλά αντίθετα, είναι σημαντικό να δείτε ότι το αυτοκίνητο είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥΟΤΑ - 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015. Comp. Disk Changer. Δερμάτινο τιμόνι. Αριθμός ηχείων

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥΟΤΑ - 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015. Comp. Disk Changer. Δερμάτινο τιμόνι. Αριθμός ηχείων ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥΟΤΑ - 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 05 Clima(CL)ριθμός ζωνών (CD) ή Ραδιο-CD με () AYGO.0 3d (MY'3) AYGO COOL 9.570 8.99 6 X X A/C X X NEO AYGO.0 3d (NG') ΝΕΟ AYGO X-COOL

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Αυτοκινήτων Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

νη εγγξαθέο ζπλερίδνληαη

νη εγγξαθέο ζπλερίδνληαη ΞΟΝΠΥΞΗΘΖ ΑΛΑΞΡΜΖ & ΑΡΝΓΛΥΠΗΑ XC 1700 LIFE COACHING:Εήζε ηε Εσή πνπ Θέιεηο! Ρδσξηδίλα Ππέληδνπ 29/2, 7/3, 14/3, 21/3, 28/3, 4/4 6 170 ΛΔΝ XP 0123 ΝΟΗΑ ΘΑΗ ΝΗΘΔΗΝΡΖΡΑ ΠΡΗΠ ΓΗΑΞΟΝΠΥΞΗΘΔΠ ΠΣΔΠΔΗΠ Ονύια Ξαπαζένπ

Διαβάστε περισσότερα

Opel Vivaro Τιµοκατάλογος - MY17.0

Opel Vivaro Τιµοκατάλογος - MY17.0 Opel Vivaro Τιµοκατάλογος - MY17.0 Εκδόσεις/Κινητήρες Opel Vivaro MY'17 Van Κινητήρας Diesel Van 1.6 CDTi 120hp MT6 EU6 L1H1 Van 1.6 CDTi 120hp MT6 EU6 L2H1 Van 1.6 CDTi S/S BiTurbo 145hp MT6 EU6 L1H2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1.3L COMFORT PLUS

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1.3L COMFORT PLUS MAZDA2 3HB 1.3L COMFORT PLUS 1.3L TOURING 1.3L TOURING ALLOY 1.3L EXCLUSIVE 1.5L EXCLUSIVE ΚΥΒΙΣΜΟΣ/CC 1.349 1.349 1.349 1.349 1.498 ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (PS / σ.α.λ) 75 / 6.000 86 / 6.000 86 / 6.000 86 / 6.000

Διαβάστε περισσότερα

,, #,#, %&'(($#(#)&*"& 3,,#!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5 # # %, )

,, #,#, %&'(($#(#)&*& 3,,#!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5 # # %, ) !! "#$%&'%( (%)###**#+!"#$ ',##-.#,,, #,#, /01('/01/'#!2#! %&'(($#(#)&*"& 3,,#!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5 # # %, ) 6###+! 4! 4! 4,*!47! 4! (! 8!9%,,#!41! 4! (! 4!5),!(8! 4! (! :!;!(7! (! 4! 4!!8! (! 8! 4!!8(!44!

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΔΗΛΞΡ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΞΣ ΔΗΛΞΣ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ Κε ηελ παξνύζα κειωηε πξνβιωπεηαη «η αζθάλιζη ηων οτημάηων (θορηηγών,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας ρυθμίσεων στο χώρο εγκατάστασης

Πίνακας ρυθμίσεων στο χώρο εγκατάστασης 1/8 Κατάλληλες εσωτερικές μονάδες *HVZ4S18CB3V *HVZ8S18CB3V *HVZ16S18CB3V Σημειώσεις (*5) *4/8* 4P41673-1 - 215.4 2/8 Ρυθμίσεις χρήστη Προκαθορισμένες τιμές Θερμοκρασία χώρου 7.4.1.1 Άνεση (θέρμανση) R/W

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩ 1.3L COMFORT PLUS

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩ 1.3L COMFORT PLUS ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩ MAZDA2 5HB 1.3L COMFORT PLUS 1.3L TOURING 1.3L TOURING ALLOY 1.3L EXCLUSIVE 1.5L EXCLUSIVE ΚΥΒΙΣΜΟΣ/CC 1.349 1.349 1.349 1.349 1.498

Διαβάστε περισσότερα

TWINGO Model Year 2013

TWINGO Model Year 2013 TWINGO Model Year 2013 1.2 16V 75hp AUTHENTIC 1.2 16V 75hp TREND 1.2 16V 75hp 1.2 16V 75hp Automatic 1.2 16V 75hp INITIALE ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ TIMH 9.190 9.790 10.890 11.700 12.300 Κυβισμός (κ.εκ.) 1.149

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (.Ε.Υ.Α.Α.Ν.) Ταχ. /νση: Λατούς 8 72 100 Άγιος Νικόλαος Πληροφορίες: Πεδιαδίτης Γεώργιος τηλ.: 28410 91219 fax: 28410 91211 Αριθµός Μελέτης : 17_2016

Διαβάστε περισσότερα

ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ TIMOKATAΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ VW ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ TIMOKATAΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ VW ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ Ισχύει από 5/8/ 1212A1 take up! 1.0 60PS 2D 999 / 60 / 44 P/S, ABS, 4 A/B, A/C, S/W 8.990,00-663,87 8.326,13 105 4,5 94,50 1213A1 start up! 1.0 60PS 2D Limited Edition 999 / 60 / 44 P/S, C/L, E/W, ABS,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΠΡΑΞΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ

ΣΕΥΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΠΡΑΞΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ 1 ΚΔΟΝΠ Α : ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΝΞΠ) ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ * ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΠΡΑ ΑΓΓΙΗΘΑ ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΕΥΛΥΛ ΑΛΑΠΣΔΠΖΠ ΠΔ ΓΔΥΟΓΗΘΔΠ ΔΘΡΑΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Α Θ Ζ Ο Μ Ζ ΑΟΗΘΚ. 27/2013 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ 23/05/2013 ΞΟΝΣΔΗΟΝΠ ΚΔΗΝΓΝΡΗΘΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΠΠΘΔΩΛ ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΝ

Γ Η Α Θ Ζ Ο Μ Ζ ΑΟΗΘΚ. 27/2013 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ 23/05/2013 ΞΟΝΣΔΗΟΝΠ ΚΔΗΝΓΝΡΗΘΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΠΠΘΔΩΛ ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΒΡΟΤ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ: Οικονομικού ΣΜΗΜΑ: Προμηθειών ΣΗΛΕΦΩΝΟ : 2551076343 ΦΑΞ:2551076420 email: pelefteriadis@pgna.gr Αρμόδιος Τπάλληλος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ MAZDA2 5HB FL (2011) 1.3L TOURING 1.3L TOURING ALLOY ΚΥΒΙΣΜΟΣ/CC 1.349 1.349 ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (PS / σ.α.λ) 84 / 6.000 84 / 6.000 ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΦΠΑ 23%) 14.320 14.840 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 400 400 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΑΟΝΣΔΠ ΝΚΗΙΝ ΔΟΥΘΙΗΛΗΘΖΠ ΓΗΑ ΡΝΠ ΦΗΙΝΠ & ΡΑ ΚΔΙΖ ΡΝ MPD CLUB ΘΑΗ ΡΑ ΚΔΙΖ ΡΥΛ ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΥΛ ΡΝΠ (Α ΒΑΘΚΝΠ ΠΓΓΔΛΔΗΑΠ, ΓΝΛΔΗΠ, ΞΑΗΓΗΑ, ΠΕΓΝΗ)

ΞΑΟΝΣΔΠ ΝΚΗΙΝ ΔΟΥΘΙΗΛΗΘΖΠ ΓΗΑ ΡΝΠ ΦΗΙΝΠ & ΡΑ ΚΔΙΖ ΡΝ MPD CLUB ΘΑΗ ΡΑ ΚΔΙΖ ΡΥΛ ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΥΛ ΡΝΠ (Α ΒΑΘΚΝΠ ΠΓΓΔΛΔΗΑΠ, ΓΝΛΔΗΠ, ΞΑΗΓΗΑ, ΠΕΓΝΗ) ΞΑΟΝΣΔΠ ΝΚΗΙΝ ΔΟΥΘΙΗΛΗΘΖΠ ΓΗΑ ΡΝΠ ΦΗΙΝΠ & ΡΑ ΚΔΙΖ ΡΝ MPD CLUB ΘΑΗ ΡΑ ΚΔΙΖ ΡΥΛ ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΥΛ ΡΝΠ (Α ΒΑΘΚΝΠ ΠΓΓΔΛΔΗΑΠ, ΓΝΛΔΗΠ, ΞΑΗΓΗΑ, ΠΕΓΝΗ) ΗΑΡΟΗΘΔΠ ΔΞΗΠΘΔΤΔΗΠ 4 ιαηρικές επιζκέυεις ΓΥΟΔΑΛ εηηζίυρ και οι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΠΡΑΞΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ

ΣΕΥΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΠΡΑΞΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ 1 ΚΔΟΝΠ Α : ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΝΞΠ) ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ * ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΠΡΑ ΑΓΓΙΗΘΑ ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΡΔΣΛΝΓΛΥΠΗΑΠ KNOWLEDGE TRANSFER ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

VOLVO S60. Εγχειριδιο κατοχου. Web Edition

VOLVO S60. Εγχειριδιο κατοχου. Web Edition VOLVO S60 Εγχειριδιο κατοχου Web Edition ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΗ VOLVO Ελπίζουμε ότι θα απολαμβάνετε για πολλά χρόνια το αυτοκίνητο που αγοράσατε από τη Volvo. Το αυτοκίνητο

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Opel Vivaro Τιµοκατάλογος 24 Σεπτεµβρίου 2014

Νέο Opel Vivaro Τιµοκατάλογος 24 Σεπτεµβρίου 2014 Νέο Opel Vivaro Τιµοκατάλογος 24 Σεπτεµβρίου 2014 Οι τιµές που αναφέρονται στον παρόντα τιµοκατάλογο αποτελούν συνιστώµενες λιανικές τιµές. Εναπόκειται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια του κάθε Διανοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Έγθξησε Καταιόγνπ θατάιιειωλ Βηβιίωλ Γεξκαληθήο γηα τηο Δ θαη Σ τάμεηο τνπ Γεκντηθνύ ρνιείνπ

ΘΔΜΑ: Έγθξησε Καταιόγνπ θατάιιειωλ Βηβιίωλ Γεξκαληθήο γηα τηο Δ θαη Σ τάμεηο τνπ Γεκντηθνύ ρνιείνπ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ----- ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ Κοιν.: ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 ΑΘΖΛΑ 2010 Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ DIGI RETAIL «Δνίζσςζη λιανεμποπίος για ηην ςλοποίηζη τηθιακών επενδύζευν» ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΠΔΙ 3 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 2009

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 2009 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 2009 ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε. Λ Κ.Καραμανλή 37 72100 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ:28410 23150 FAX:28410 23161 E-mail: info@mechanicalsolutions.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ LG ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα