ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε."

Transcript

1 ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Όθωνος 8, Αθήνα wwweurobankgr, Τηλ: Αρ ΓΕΜΗ:

2 Πίνακας Περιεχομένων των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1 Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων 3 Ενοποιημένος Ισολογισμός 4 Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 5 Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης 6 Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών 7 1 Γενικές πληροφορίες 8 2 Βασικές λογιστικές αρχές 8 3 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές στην εφαρμογή των λογιστικών αρχών 35 4 Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Ρευστότητας της Ελληνικής Οικονομίας 39 5 Πιστωτικός κίνδυνος από απαιτήσεις Ελληνικού Δημοσίου 39 6 Ανακεφαλαιοποίηση των Ελληνικών Τραπεζών 40 7 Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων και εύλογη αξία χρηματοοικονομικών στοιχείων 43 8 Καθαρά έσοδα από τόκους 80 9 Καθαρά έσοδα από τραπεζικές αμοιβές και προμήθειες Έσοδα από μη τραπεζικές υπηρεσίες Αποτελέσματα χαρτοφυλακίου συναλλαγών και επενδυτικών τίτλων Λοιπά λειτουργικά έσοδα Λειτουργικά έξοδα Αμοιβές και έξοδα προσωπικου Λοιπές ζημιές απομείωσης και λοιπές έκτακτες ζημιές Φόρος εισοδήματος και έκτακτες προσαρμογές φόρου Αναβαλλόμενοι φόροι Μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες Κέρδη ανά μετοχή Ταμείο και διαθέσιμα σε κεντρικές τράπεζες Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και λοιπές πληροφορίες για την κατάσταση ταμειακών ροών Απαιτήσεις από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα Χρηματoοικονομικά στοιχεία ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων (περιλαμβανομένου του εμπορικού χαρτοφυλακίου) Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα και λογιστική αντιστάθμισης κινδύνων Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες Προβλέψεις απομείωσης για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια και απαιτήσεις πελατών Χαρτοφυλάκιο επενδυτικών τίτλων Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 100 i

3 30 Επενδύσεις σε ακίνητα Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά στοιχεία ενεργητικού Υποχρεώσεις προς κεντρικές τράπεζες Υποχρεώσεις προς λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα Υποχρεώσεις προς πελάτες Πιστωτικοί τίτλοι και λοιπές δανειακές υποχρεώσεις Λοιπές υποχρεώσεις Υποχρέωση αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Μετοχικό κεφάλαιοκοινές κοινές μετοχές, διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και ίδιες μετοχές Μετοχικό κεφάλαιοπρονομιούχες μετοχές Προνομιούχοι τίτλοι Δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών Ειδικά αποθεματικά Μεταβιβάσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και λοιπές δεσμεύσεις Λειτουργικές μισθώσεις Πληροφόρηση ανά επιχειρηματικό τομέα Απόκτηση θυγατρικών Λοιπά σημαντικά γεγονότα και γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού Προαιρετική δημόσια πρόταση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ΑΕ (ΕΤΕ) Συνδεόμενα μέρη Διοικητικό Συμβούλιο Μερίσματα 131 ii

4 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «Eurobank Ergasias AE» Έκθεση επί των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας Eurobank Ergasias ΑΕ και των θυγατρικών αυτής (εφεξής «Όμιλος»), οι οποίες αποτελούνται από τον ενοποιημένο ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2013, τις ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως και συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες Ευθύνη της Διοίκησης για τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του Ομίλου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση και τις ταμειακές του ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Έμφαση Θέματος Χωρίς να διατυπώνομε επιφύλαξη στη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 6 των οικονομικών καταστάσεων, η οποία αναφέρεται στην πρόσφατη έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τις κεφαλαιακές ανάγκες του Ομίλου, καθώς και στις προγραμματισμένες ενέργειες και στο ισχύον πλαίσιο για την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου Σελίδα 1 31 Δεκεμβρίου 2013 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

5 Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων α) Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3δ του άρθρου 43α του κωδ Ν 2190/1920 β) Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του κωδ Ν 2190/1920 Αθήνα, 31 Μάρτιου 2014 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Κυριάκος Ριρής Αρ Μ ΣΟΕΛ: ΠράιςγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Λεωφ Κηφισίας Χαλάνδρι ΑΜ ΣΟΕΛ 113 Σελίδα 2 31 Δεκεμβρίου 2013 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

6 Ενοποιημένη Κατάσταση ταση Αποτελεσμάτων Τόκοι έσοδα Τόκοι έξοδα Καθαρά έσοδα από τόκους Σημείωση 8 8 Χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου Αναμορφωμένα εκατ εκατ (1566) (2614) Έσοδα από τραπεζικές αμοιβές και προμήθειες Έξοδα από τραπεζικές αμοιβές και προμήθειες Καθαρά έσοδα από τραπεζικές αμοιβές και προμήθειες 9 Καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές υπηρεσίες Έσοδα από μη τραπεζικές υπηρεσίες 10 Έσοδα από μερίσματα Αποτελέσματα χαρτοφυλακίου συναλλαγών 11 Αποτελέσματα από επενδυτικούς τίτλους 11 Λοιπά λειτουργικά αποτελέσματα 12 Λειτουργικά έσοδα (153) (163) (15) (22) (9) (1) Λειτουργικά έξοδα Λειτουργικά κέρδη προ απομειώσεων και έκτακτων ζημιών 13 (1071) (1058) Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια και απαιτήσεις πελατών 26 Ζημιές απομείωσης και λοιπές ζημιές από έκθεση σε χρέος Ελληνικού Δημοσίου 5 Ζημιές απομείωσης υπεραξίας 31 Λοιπές ζημιές απομείωσης 15 Έξοδα αναδιάρθρωσης και λοιπές έκτακτες ζημιές 15 Αναλογία κερδών/(ζημιών) από συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες 32 Κέρδη/(ζημιές) προ φόρου (1920) (1655) 65 (363) (142) (42) (189) (319) (254) (12) (2) (0) (1926) (1694) Φόρος εισοδήματος Έκτακτες προσαρμογές φόρου Κέρδη/(ζημιές) χρήσης από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (1139) (1359) Κέρδη/(ζημιές) χρήσης από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες 18 Καθαρά κέρδη/(ζημιές) χρήσης Καθαρά κέρδη/(ζημιές) χρήσης που αναλογούν σε τρίτους Καθαρά κέρδη/(ζημιές) χρήσης που αναλογούν στους μετόχους (18) (86) (1157) (1445) (3) 13 (1154) (1458) Κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή Βασικά και προσαρμοσμένα κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή 19 Κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή από συνεχιζόμενες δραστηριότητες Βασικά και προσαρμοσμένα κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή 19 (0,41) (23,06) (0,40) (21,49) Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 έως 131 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων Σελίδα 3 31 Δεκεμβρίου 2013 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

7 Ενοποιημένος Ισολογισμός Σημείωση ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ταμείο και διαθέσιμα σε κεντρικές τράπεζες 20 Απαιτήσεις από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 22 Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 23 Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 24 Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες 25 Χαρτοφυλάκιο επενδυτικών τίτλων 27 Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 29 Επενδύσεις σε ακίνητα 30 Άυλα πάγια στοιχεία 31 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 17 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 32 Σύνολο ενεργητικού Την 31 Δεκεμβρίου εκατ εκατ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Υποχρεώσεις προς κεντρικές τράπεζες 33 Υποχρεώσεις προς λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 34 Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 24 Υποχρεώσεις προς πελάτες 35 Πιστωτικοί τίτλοι και λοιπές δανειακές υποχρεώσεις 36 Λοιπές υποχρεώσεις 37 Σύνολο υποχρεώσεων ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό κεφάλαιοκοινές μετοχές 39 Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 39 Λοιπά αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο Μετοχικό κεφάλαιοπρονομιούχες μετοχές 40 Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους της Τράπεζας Προνομιούχοι τίτλοι 41 Δικαιώματα τρίτων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων (5095) (4922) (1299) (655) Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 έως 131 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων Σελίδα 4 31 Δεκεμβρίου 2013 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

8 Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2013 εκατ 2012 Αναμορφωμένα εκατ Καθαρά κέρδη/(ζημιές) χρήσης Λοιπά αποτελέσματα χρήσης απευθείας στην καθαρή θέση: Ποσά που ενδέχεται να αναταξινομηθούν μεταγενέστερα στην κατάσταση αποτελεσμάτων: (1157) (1445) Αντιστάθμιση ταμειακών ροών μεταβολή στην εύλογη αξία, μετά από φόρους μεταφορά στο λογαριασμό αποτελεσμάτων, μετά από φόρους Χαρτοφυλάκιο διαθέσιμων προς πώληση επενδυτικών τίτλων μεταβολή στην εύλογη αξία, μετά από φόρους μεταφορά ζημιών από απομείωση επενδυτικών τίτλων στο λογαριασμό αποτελεσμάτων, μετά από φόρους μεταφορά στο λογαριασμό αποτελεσμάτων, μετά από φόρους Συναλλαγματικές διαφορές μεταβολή στην εύλογη αξία, μετά από φόρους μεταφορά στο λογαριασμό αποτελεσμάτων, μετά από φόρους (9) (22) (22) 105 (110) 46 (64) (5) 185 (34) Ποσά που δε θα αναταξινομηθούν μεταγενέστερα στην κατάσταση αποτελεσμάτων: Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές) υποχρέωσης αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, μετά από φόρους (8) 5 Λοιπά αποτελέσματα χρήσης Συνολικό αποτέλεσμα χρήσης μετά από φόρο που αναλογεί σε: Μετόχους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες 97 (1039) (18) (1057) 128 (1285) (44) (1329) Δικαιώματα τρίτων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες (3) (3) (1060) (1317) Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 έως 131 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων Σελίδα 5 31 Δεκεμβρίου 2013 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

9 Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης Υπόλοιπο τη 1 Ιανουαρίου 2012 Επίδραση από αναδρομική εφαρμογή τροποποιημένου ΔΛΠ 19 (σημ 38) Αναμορφωμένο υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2012 Καθαρά κέρδη/(ζημιές) χρήσης Λοιπά αποτελέσματα χρήσης μετά από φόρο απευθείας στην καθαρή θέση Συνολικό αποτέλεσμα μετά από φόρο για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2012 Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους της Τράπεζας Μετοχικό Μετοχικό κεφάλαιο κεφάλαιοκοινές Υπέρ το Ειδικά Αποτελέσματα προνομιούχες μετοχές άρτιο αποθεματικά εις νέο μετοχές εκατ εκατ εκατ εκατ εκατ (5039) (16) (5055) 950 (1458) (1458) Προνομιούχοι Δικαιώματα Τίτλοι τρίτων Σύνολο εκατ εκατ εκατ (1445) (1) (1317) Απόκτηση/μεταβολή ποσοστού συμμετοχής σε θυγατρικές επιχειρήσεις (Αγορά)/πώληση προνομιούχων τίτλων, μετά από φόρους Μέρισμα προνομιούχων τίτλων, μετά από φόρους Διανεμηθέντα μερίσματα από θυγατρικές στους μετόχους μειοψηφίας Παροχές σε συμμετοχικούς τίτλους: Αξία παρεχόμενων υπηρεσιών από το προσωπικό Αγορά ιδίων μετοχών Πώληση ιδίων μετοχών, μετά από φόρους και έξοδα Μεταφορές μεταξύ αποθεματικών (6) (2) (207) (0) 210 (28) (10) 207 (4) 12 (209) 379 (2) (2) (378) (168) (28) (11) (11) (2) (3) 1 (378) (13) (213) Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου (6134) (655) Υπόλοιπο τη 1 Ιανουαρίου 2013 Επίδραση από αναδρομική εφαρμογή τροποποιημένου ΔΛΠ 19 (σημ 38) Αναμορφωμένο υπόλοιπο τη 1 Ιανουαρίου 2013 Καθαρά κέρδη/(ζημιές) χρήσης Λοιπά αποτελέσματα χρήσης μετά από φόρο απευθείας στην καθαρή θέση Συνολικό αποτέλεσμα μετά από φόρο για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου (6113) (21) (6134) 950 (1154) (1154) (655) (655) (3) (1157) 0 97 (3) (1060) Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών μετοχών Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου λόγω ανακεφαλαιοποίησης, μετά από έξοδα Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στο πλαίσιο του προγράμματος διαχείρισης στοιχείων παθητικού, μετά από έξοδα Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στο πλαίσιο της απόκτησης του Νέου ΤΤ, μετά από έξοδα Απόκτηση ομίλου Νέου ΤΤ και Νέας Proton (σημ 48) Απόκτηση λοιπών θυγατρικών (Αγορά)/πώληση προνομιούχων τίτλων, μετά από φόρους Μέρισμα προνομιούχων τίτλων, μετά από φόρους Παροχές σε συμμετοχικούς τίτλους: Αξία παρεχόμενων υπηρεσιών από το προσωπικό Αγορά ιδίων μετοχών Πώληση ιδίων μετοχών, μετά από φόρους και έξοδα Αντιλογισμός αναβαλλόμενου φόρου επί ζημιών από πώληση ιδίων μετοχών Μεταφορές μεταξύ αποθεματικών (1211) (0) (0) (3) (8) 233 (1169) (1) (17) (10) (1) (34) (233) (1465) (256) 6 6 (290) (307) (10) (8) (0) 2 (34) (290) Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου (8753) Σημ 39 Σημ 39 Σημ 43 Σημ 40 Σημ 41 Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 έως 131 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων Σελίδα 6 31 Δεκεμβρίου 2013 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

10 Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών Ταμειακές ροές από συνεχιζόμενες λειτουργικές δραστηριότητες Σημείωση Χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου Προσαρμοσμένες (1) εκατ εκατ Κέρδη/(ζημιές) χρήσης προ φόρου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες Προσαρμογές για: Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια και απαιτήσεις πελατών Λοιπές ζημιές απομείωσης και προβλέψεις Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων Λοιπά αποτελέσματα από επενδυτικούς τίτλους 21 Αποτελέσματα από πιστωτικούς τίτλους Λοιπές προσαρμογές Μεταβολές λογαριασμών που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες Καθαρή (αύξηση)/μείωση σε ταμείο και διαθέσιμα σε κεντρικές τράπεζες Καθαρή (αύξηση)/μείωση σε χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων Καθαρή (αύξηση)/μείωση σε απαιτήσεις από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα Καθαρή (αύξηση)/μείωση σε δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες Καθαρή (αύξηση)/μείωση σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα Καθαρή (αύξηση)/μείωση σε λοιπά στοιχεία ενεργητικού Καθαρή αύξηση/(μείωση) σε υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα Καθαρή αύξηση/(μείωση) σε υποχρεώσεις προς πελάτες Καθαρή αύξηση/(μείωση) σε λοιπές υποχρεώσεις Φόρος εισοδήματος που πληρώθηκε Καθαρές ταμειακές ροές από/(σε) συνεχιζόμενες λειτουργικές δραστηριότητες Ταμειακές ροές από συνεχιζόμενες επενδυτικές δραστηριότητες Αγορές ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων (Αγορές)/πωλήσεις και λήξεις επενδυτικών τίτλων Απόκτηση θυγατρικών επιχειρήσεων, μετά από αποκτηθέντα ταμειακά διαθέσιμα Πώληση δραστηριοτήτων στο εξωτερικό Μερίσματα που εισπράχθηκαν από επενδυτικούς τίτλους, συγγενείς επ ιχειρή σεις και κοινοπ ραξίες Καθαρές ταμειακές ροές από/(σε) συνεχιζόμενες επενδυτικές δραστηριότητες Ταμειακές ροές από συνεχιζόμενες χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Αποπληρωμές)/εισπράξεις από πιστωτικούς τίτλους και λοιπές δανειακές υποχρεώσεις Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Έξοδα που πληρώθηκαν για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Αγορά προνομιούχων τίτλων Μερίσματα που πληρώθηκαν στους κατόχους προνομιούχων τίτλων (Αγορά)/πώληση ιδίων μετοχών Καθαρές εισφορές σε τρίτου ς Καθαρές ταμειακές ροές από/(σε) συνεχιζόμενες χρηματοδοτικές δραστηριότητες Επίπτωση διακύμανσης συναλλαγματικών ισοτιμιών στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες Καθαρές ταμειακές ροές από μη συνεχιζόμενες λειτουργικές δραστηριότητες Καθαρές ταμειακές ροές από μη συνεχιζόμενες επενδυτικές δραστηριότητες Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 21 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 21 (1926) (1694) (170) (28) 8 (7) (8) (1) (293) (241) (491) (350) (601) (6712) (3376) (514) (811) 115 (295) (2155) (910) (19) (31) (2174) (941) (126) (170) (0) 9 (31) (612) (1295) 316 (74) (298) (160) (15) (38) 2 (2) (11) (681) (1506) (5) (16) (263) (869) (281) 240 (41) (1) Ο Όμιλος έχει αλλάξει τη μέθοδο παρουσίασης των λειτουργικών ταμειακών ροών από την άμεση στην έμμεση μέθοδο για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2013 (σημείωση 21) Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 έως131 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων Σελίδα 7 31 Δεκεμβρίου 2013 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

11 1 Γενικές πληροφορίες Η Eurobank Εργασίας ΑΕ (η «Τράπεζα») και οι θυγατρικές της εταιρείες (ο «Όμιλος») δραστηριοποιούνται στους τομείς τραπεζικής ιδιωτών πελατών και επιχειρήσεων, στον τομέα παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών διαχείρισης κεφαλαίων και χαρτοφυλακίων, ασφαλιστικών και άλλων υπηρεσιών Η Τράπεζα έχει συσταθεί στην Ελλάδα και οι μετοχές της είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ο Όμιλος δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα και στις περιοχές της Κεντρικής, Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 31 Μαρτίου Βασικές λογιστικές αρχές Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν κατά τη σύνταξη των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων αναφέρονται παρακάτω: 21 Πλαίσιο σύνταξης οικονομικών ικών καταστάσεων Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), και ειδικότερα με τα πρότυπα και τις διερμηνείες που είναι σε ισχύ ή έχουν εκδοθεί και εφαρμοστεί κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, νωρίτερα από την ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής τους Εκτιμήσεις για τη συνέχιση της δραστηριότητας του Ομίλου Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας (going concern) Για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του Ομίλου, το Διοικητικό Συμβούλιο συνυπολόγισε την επίδραση των παραγόντων που αναφέρονται κατωτέρω: Κίνδυνος κεφαλαιακής επάρκειας Ο Όμιλος έχει υποστεί σημαντικές ζημιές απομείωσης λόγω της αναδιάρθρωσης του Ελληνικού Δημοσίου χρέους (PSI+) Οι ανωτέρω ζημιές επηρέασαν αντίστοιχα τα λογιστικά και εποπτικά κεφάλαια του Ομίλου από την 31 Δεκεμβρίου 2011, τα οποία περιορίστηκαν κάτω από τα ελάχιστα απαιτούμενα κεφάλαια που ορίζονται από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) Οι κεφαλαιακές ανάγκες του Ομίλου αξιολογήθηκαν το Νοέμβριο του 2012 από την ΤτΕ σε ποσό 5839 εκατ, προκειμένου ο δείκτης κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier I) να ανέλθει στο 9% καθόλη τη διάρκεια της περιόδου έως το τέλος του 2014 Για την ανωτέρω αξιολόγηση, λήφθηκαν υπόψη, μεταξύ άλλων, οι ζημιές απομείωσης από το PSI, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του δανειακού χαρτοφυλακίου από την BlackRock το 2011 και το επιχειρηματικό σχέδιο του Ομίλου, το οποίο περιελάμβανε συγκεκριμένες ενέργειες για την ενίσχυση της κεφαλαιακής του επάρκειας Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) έχει συνεισφέρει στην Τράπεζα ομόλογα έκδοσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ευρωπαϊκό ΤΧΣ) συνολικής αξίας 5839 εκατ για τη συμμετοχή του στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, η οποία λαμβάνεται υπόψη στα κεφάλαια Tier I Το Μάιο του 2013, η Τράπεζα ολοκλήρωσε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 5839 εκατ, σύμφωνα με το Νόμο 3864/2010 και την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 38/ , καλυπτόμενη εξ ολοκλήρου από το ΤΧΣ, έναντι εισφοράς ομολόγων, κυριότητας του ιδίου και έκδοσης του Ευρωπαϊκού ΤΧΣ (σημ 6) Την 28 Μαρτίου 2013, η ΤτΕ εξέδωσε την Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής (13/ ), θέτοντας ως όριο για το δείκτη κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier I) το 9% των σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού και για το δείκτη ιδίων κεφαλαίων (Equity Core Tier I) το 6% Τα ανωτέρω όρια τέθηκαν σε ισχύ από την 31 Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με το νέο ορισμό των κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier I), το αποθεματικό των διαθέσιμων προς πώληση επενδυτικών τίτλων αναγνωρίστηκε πλήρως στα κύρια βασικά ίδια κεφάλαια (Core Tier I), ενώ η αναγνώριση της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης περιορίστηκε στο 20% των κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier I) Την 23 Δεκεμβρίου 2013, η ΤτΕ εξέδωσε Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής (36/ ) αίροντας τον παραπάνω περιορισμό αναφορικά με την αναγνώριση της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης, με ισχύ από την 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα στοιχεία κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου την 31 Δεκεμβρίου 2013, τα κύρια βασικά ίδια κεφάλαια (Core Tier I) ανήλθαν σε 11,3%, proforma με την ολοκλήρωση της συναλλαγής με τη Fairfax Financial Holdings Limited, η οποία ολοκληρώθηκε την 6 Φεβρουαρίου 2014 (σημείωση 49) και την εφαρμογή της μεθόδου IRB για Σελίδα 8

12 τον πιστωτικό κίνδυνο, η οποία προβλέπεται από τη Βασιλεία ΙΙ, για το στεγαστικό χαρτοφυλάκιο του Νέου ΤΤ, που υπόκειται στην έγκριση της ΤτΕ Οι κεφαλαιακές ανάγκες του Ομίλου επαναξιολογήθηκαν από την ΤτΕ με βάση τη διαγνωστική μελέτη που διενεργήθηκε από τη BlackRock το 2013 για τις εκτιμώμενες προβλέψεις ζημιών από πιστωτικούς κινδύνους και την εκτιμώμενη μελλοντική δυνατότητα δημιουργίας κεφαλαιακών αποθεμάτων για την περίοδο Ιούνιος 2013Δεκέμβριος 2016, με βάση τη συντηρητική προσαρμογή του σχεδίου αναδιάρθρωσης της Τράπεζας που υποβλήθηκε το Νοέμβριο 2013 Στην τρέχουσα άσκηση, η BlackRock αξιολόγησε στοιχεία με μεγαλύτερη ανάλυση για τα εγχώρια χαρτοφυλάκια των δανείων, ενώ παρείχε επίσης εκτίμηση για τα δάνεια των μεγαλύτερων θυγατρικών των ελληνικών τραπεζών στο εξωτερικό Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση των κεφαλαιακών αναγκών ήταν συντηρητική, και στο βαθμό που αυτό ήταν εφικτό, εναρμονισμένη με την προβλεπόμενη προσέγγιση Συνολικής Αξιολόγησης που ξεκίνησε πρόσφατα από την ΕΚΤ (βλέπε κατωτέρω) Οι κεφαλαιακές ανάγκες εκτιμήθηκαν με ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο του δείκτη κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier I) 8% στο βασικό σενάριο και 5,5 % στο δυσμενές σενάριο, ενώ η εποπτική αξία της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης περιορίστηκε στο 20% του δείκτη κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier I) Την 6 Μαρτίου 2014, η ΤτΕ δημοσίευσε τα αποτελέσματα της προαναφερθείσας άσκησης και εκτίμησε ότι οι κεφαλαιακές ανάγκες του Ομίλου ανέρχονται σε 2945 εκατ στο βασικό σενάριο Με βάση το σενάριο αυτό, η Τράπεζα θα πρέπει να υποβάλει το σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης έως την 15 Απριλίου 2014 Στις 24 Μαρτίου 2014, η Τράπεζα με σχετική επιστολή της υπέβαλλε στην ΤτΕ το σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσής της σύμφωνα με το οποίο: α) αναθεώρησε τις ενέργειες σχηματισμού κεφαλαίου με επιπλέον θετική επίδραση στα εποπτικά της κεφάλαια ύψους 81 εκατ και πρότεινε να αναπροσαρμόσει αντίστοιχα το σχέδιο αναδιάρθρωσής της και β) δήλωσε ότι προτίθεται να καλύψει το υπόλοιπο ποσό των κεφαλαιακών της αναγκών ύψους 2864 εκατ μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (σημ 6) Επιπλέον, ο Όμιλος εξετάζει ή εφαρμόζει ήδη μια σειρά επιπρόσθετων ενεργειών για την περαιτέρω βελτίωση της κεφαλαιακής του θέσης, όπως ενέργειες που σχετίζονται με την αναδιάρθρωση, το μετασχηματισμό ή τη βελτιστοποίηση των δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίες θα δημιουργήσουν ή θα αποδεσμεύσουν κεφάλαια ή/και θα μειώσουν τα σταθμισμένα στοιχεία ενεργητικού Τέλος, η εφαρμογή του προγράμματος συνένωσης με το Νέο ΤΤ και τη Νέα Proton (σημ 48), η απόκτηση των οποίων ολοκληρώθηκε την 30 Αυγούστου 2013, ήδη παρέχει σημαντικές συνέργειες, ενισχύοντας περαιτέρω την κεφαλαιακή βάση του Ομίλου Συνολική Αξιολόγηση από την ΕΚΤ Σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται από τη Νομοθεσία που διέπει τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό (single supervisory mechanism SSM νομοθεσία), που τέθηκε σε ισχύ στις αρχές Νοεμβρίου 2013, η ΕΚΤ και οι αντίστοιχες εθνικές αρμόδιες αρχές θα διεξάγουν συνολική αξιολόγηση των σημαντικότερων τραπεζών της ευρωζώνης, συμπεριλαμβανομένης της Eurobank Η ΕΚΤ θα ολοκληρώσει τη συνολική αξιολόγηση του τραπεζικού συστήματος τον Οκτώβριο 2014, πριν να αναλάβει τα νέα εποπτικά της καθήκοντα το Νοέμβριο 2014 Η συνολική αξιολόγηση είναι αναγκαίο στοιχείο των προπαρασκευαστικών εργασιών για τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό, παρέχοντας την απαιτούμενη σαφήνεια σχετικά με τις τράπεζες που θα υπάγονται στην απευθείας εποπτεία από την ΕΚΤ Η άσκηση περιλαμβάνει μία εποπτική εκτίμηση του κινδύνου, μία αξιολόγηση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου και μία άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που θα διενεργηθεί σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (European Banking Authority EBA) Το ολοκληρωμένο αποτέλεσμα της συνολικής αξιολόγησης μπορεί να οδηγήσει σε ένα εύρος επακόλουθων ενεργειών, περιλαμβανομένων των απαιτήσεων για αλλαγές στις προβλέψεις και τα κεφάλαια των τραπεζών Τα αποτελέσματα της συνολικής αξιολόγησης, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο, θα ακολουθήσουν διορθωτικά μέτρα (για παράδειγμα, ανακεφαλαιοποίηση, και μέσω διακράτησης κερδών, έκδοση κεφαλαίου, επαναπροσανατολισμός πηγών χρηματοδότησης, διαχωρισμός στοιχείων ενεργητικού και πωλήσεις) Τα χρονικά περιθώρια για την εφαρμογή αυτών των μέτρων θα είναι μέρος του αποτελέσματος της αξιολόγησης Η ΕΚΤ θα αναγνωρίσει και θα αποδεχτεί διορθωτικές δράσεις που θα αναληφθούν από τις τράπεζες και τις εποπτικές αρχές και πριν την κατάληξη της άσκησης, με τη μορφή εμπλουτισμένων γνωστοποιήσεων, σχηματισμού προβλέψεων, αλλά και ανακεφαλαιοποίησης, διαχωρισμού στοιχείων ενεργητικού και πωλήσεων, καθώς και λοιπών ενεργειών Τα κεφαλαιακά ελλείμματα που θα έχουν διαπιστωθεί για βιώσιμες τράπεζες θα πρέπει αρχικά να καλυφθούν από ιδιωτικές πηγές κεφαλαίου Αν οι ιδιωτικές πηγές κεφαλαίου δεν επαρκούν ή δεν είναι άμεσα διαθέσιμες, μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν δημόσιες πηγές κεφαλαίου, σύμφωνα με τις εθνικές πρακτικές και τους ευρωπαϊκούς κανόνες, με πρωταρχικό στόχο την εξασφάλιση της οικονομικής σταθερότητας Σελίδα 9

13 Παρά το γεγονός ότι η μεθοδολογία και τα απαιτούμενα επίπεδα κεφαλαίου, που χρησιμοποιήθηκαν από την ΤτΕ για την πρόσφατη άσκηση κεφαλαιακών αναγκών, ήταν εναρμονισμένα, στο βαθμό που ήταν δυνατό, με την προβλεπόμενη προσέγγιση της ΕΚΤ (με βάση τις δημοσίως διαθέσιμες πληροφορίες τον Φεβρουάριο 2014), υπάρχει κίνδυνος η ΕΚΤ να καταλήξει σε διαφορετικές κεφαλαιακές ανάγκες για την Eurobank Κίνδυνος ρευστότητας Η δυσκολία των ελληνικών τραπεζών να αποκτήσουν πρόσβαση στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου και στις χρηματαγορές, η μείωση του ύψους των καταθέσεων λόγω του αυξημένου δημοσιονομικού κινδύνου και η επιδείνωση της κατάστασης της ελληνικής οικονομίας, οδήγησαν σε αυξημένη εξάρτηση του Ομίλου από τον μηχανισμό χρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος Παρά το γεγονός ότι η εξάρτηση από το μηχανισμό χρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος έχει μειωθεί κατά 50% συγκριτικά με τα ανώτερα επίπεδα πεδα του παρελθόντος, ως αποτέλεσμα της πρόσβασης στις αγορές επαναγοράς χρεογράφων (repos), της απόκτησης του Νέου ΤΤ και της Νέας Proton, της απομόχλευσης των στοιχείων ενεργητικού και της εισροής καταθέσεων, οι ανωτέρω συνθήκες αποτελούν για τον Όμιλο και το ελληνικό τραπεζικό σύστημα γενικότερα, μια σημαντική και διαρκή πρόκληση για τη διατήρηση της ρευστότητάς τους Ο Όμιλος αναμένει, όπως άλλωστε επιβεβαιώνεται και στην τελευταία έκθεση προόδου της Τρόικας για το δεύτερο πρόγραμμα προσαρμογής για την Ελλάδα που δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο του 2013, ότι οι μηχανισμοί χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και της ΤτΕ θα συνεχίσουν να παρέχουν επαρκή αποθέματα ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα σύμφωνα με τους κανόνες του Ευρωσυστήματος, οι οποίοι οίοι προβλέπουν, μεταξύ άλλων, ότι η πρόσβαση στην άμεση χρηματοδότηση από την ΕΚΤ, σε αντίθεση με άλλες μορφές χρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος, υπόκειται στη διατήρηση από την Τράπεζα ενός ελάχιστου επιπέδου εποπτικών κεφαλαίων Λοιποί παράγοντες οικονομικής αβεβαιότητας Η συνεχιζόμενη επιδείνωση της ελληνικής οικονομίας έχει επηρεάσει αρνητικά τις δραστηριότητες του Ομίλου και ενέχει σημαντικούς κινδύνους και προκλήσεις για τα επόμενα έτη Επί του παρόντος, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα επηρεάζεται από ένα σύνολο σημαντικών κινδύνων και παραγόντων αβεβαιότητας τόσο σε οικονομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο αγοράς Οι κυριότεροι κίνδυνοι απορρέουν από το μακροοικονομικό περιβάλλον, τις εξελίξεις από την κρίση του δημόσιου χρέους στην Ευρωζώνη, την επίδραση των σημαντικών προσπαθειών δημοσιονομικής προσαρμογής στην ελληνική οικονομία και την υλοποίηση του προγράμματος διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων Η σημαντική πρόοδος που έχει σημειωθεί έως σήμερα, θα μπορούσε να διακυβευτεί από σημαντικές καθυστερήσεις στην επίσημη χρηματοδότηση, τους εξωτερικούς κλυδωνισμούς της παγκόσμιας οικονομίας, καθώς και από τους κινδύνους εφαρμογής των μέτρων, την πολιτική αστάθεια και την «κόπωση» ως προς τα μέτρα εξυγίανσης στην Ελλάδα Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, η προσέλκυση νέων επενδύσεων και η επιστροφή σε οικονομική ανάπτυξη παραμένουν οι κυριότερες προκλήσεις για την ελληνική οικονομία Ωστόσο, η Ελλάδα έχει λάβει αποτελεσματικά μέτρα προς την κατεύθυνση της δημοσιονομικής εξυγίανσης, έχει σημειώσει πρόοδο στον τομέα του προϋπολογισμού και σε συνδυασμό με τις μεταρρυθμίσεις σε άλλους βασικούς τομείς της οικονομίας, οι επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία ενδέχεται να είναι θετικότερες των αναμενόμενων Ιδιαίτερα αν οι προσπάθειες ιδιωτικοποίησης, που συνδέονται με την ταχεία βελτίωση του επενδυτικού κλίματος και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, έχουν συνέχεια και συνοδεύονται από συνεχή ισχυρή εφαρμογή της πολιτικής Η συνέχιση της ύφεσης θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τη χώρα και να οδηγήσει σε χαμηλότερη κερδοφορία προ προβλέψεων, σε επιδείνωση της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού και σε μείωση των καταθέσεων Επιπρόσθετα, το αυξημένο κόστος χρηματοδότησης παραμένει σημαντικός παράγοντας κινδύνου, καθώς εξαρτάται τόσο από το κόστος δανεισμού του Δημοσίου όσο και από το επίπεδο συναλλαγματικού κινδύνου, λόγω της ασταθούς φύσης κάποιων νομισμάτων Οι συνθήκες αυτές ενδέχεται να επηρεάσουν περαιτέρω την κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου στο προσεχές μέλλον Παρά τους περιορισμούς και τους παράγοντες αβεβαιότητας που αναφέρθηκαν ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τους αντισταθμιστικούς παράγοντες που αναφέρονται κατωτέρω, έχει βάσιμη προσδοκία ότι ο Όμιλος θα ολοκληρώσει, εντός των καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων, όλες τις προγραμματισμένες ενέργειες και πρωτοβουλίες προκειμένου να καλύψει το κεφαλαιακό έλλειμμα που προήλθε από την πρόσφατη εκτίμηση των κεφαλαιακών αναγκών του από την ΤτΕ Για το λόγο αυτό θεωρεί ότι οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου μπορούν να συνταχθούν με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας (going concern): (α) την 31 Δεκεμβρίου 2013,ο δείκτης κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier I) (proforma με την ολοκλήρωση της συναλλαγής με τη Fairfax Financial Holdings Limited και την εφαρμογή της μεθόδου IRB για τον πιστωτικό κίνδυνο, η οποία προβλέπεται από τη Βασιλεία ΙΙ, για το στεγαστικό χαρτοφυλάκιο του Νέου ΤΤ) ανήλθε σε 11,3%, σε σχέση με το όριο 9%, Σελίδα 10

14 (β) ότι ο Όμιλος συνεχίζει την υλοποίηση του μεσοπρόθεσμου σχεδίου του για την κεφαλαιακή του ενίσχυση, το οποίο περιλαμβάνει πρωτοβουλίες που δημιουργούν ή αποδεσμεύουν κύρια βασικά ίδια κεφάλαια (Core Tier I) ή/και μειώνουν το σύνολο των σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού, (γ) εφόσον απαιτηθούν, τη διαθεσιμότητα από το ΤΧΣ επιπρόσθετων κεφαλαίων για την κάλυψη κεφαλαιακών αναγκών, μεγαλύτερων των ποσών εκείνων τα οποία έχουν ήδη καταβληθεί, (δ) την ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου προγράμματος χρηματοοικονομικής βοήθειας από τους ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ (συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος ανακεφαλαιοποίησης αξίας 50 δις), το οποίο αποσκοπεί στην ανάκαμψη της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας και στην αποκατάσταση της ανάπτυξης, της αγοράς εργασίας, της βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους και στην εξασφάλιση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος, (ε) τη δέσμευση των ελληνικών αρχών για τη στήριξη του τραπεζικού συστήματος και τη δημιουργία ενός ιδιωτικού τραπεζικού τομέα βιώσιμου και επαρκώς κεφαλαιοποιημένου, και (στ) την αδιάλειπτη πρόσβαση του Ομίλου στο μηχανισμό χρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος (μηχανισμός παροχής ρευστότητας της ΕΚΤ και Έκτακτος τος Μηχανισμός Παροχής ΡευστότηταςELA) στο προσεχές μέλλον Οι αρχές που παρουσιάζονται παρακάτω έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια στις χρήσεις 2013 και 2012, εξαιρουμένων εκείνων που παρατίθενται παρακάτω Τα συγκριτικά στοιχεία, όπου κρίθηκε αναγκαίο, έχουν αναπροσαρμοστεί ώστε να συνάδουν με τις αλλαγές στην παρουσίαση που υιοθέτησε ο Όμιλος για την παρούσα χρήση Νέα και τροποποιημένα πρότυπα που υιοθετήθηκαν από τον Όμιλο Τα ακόλουθα νέα πρότυπα και τροποποιήσεις σε υπάρχοντα πρότυπα, όπως εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) και υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), είναι σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2013: ΔΛΠ 1, Τροποποίηση Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων H τροποποίηση αυτή, απαιτεί την διακριτή παρουσίαση των στοιχείων των λοιπών αποτελεσμάτων περιόδου σε δύο ομάδες, ανάλογα με τη μεταγενέστερη ή όχι αναταξινόμησή τους στα αποτελέσματα Η εφαρμογή της τροποποίησης δεν είχε σημαντική επίδραση στην παρουσίαση των λοιπών αποτελεσμάτων περιόδου στις ενοποιημένες οικονομικές κές καταστάσεις του Ομίλου ΔΛΠ 12, Τροποποίηση Φόροι Εισοδήματος Η τροποποίηση αυτή παρέχει μία πρακτική μέθοδο για την επιμέτρηση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων όταν οι επενδύσεις σε ακίνητα επιμετρούνται με τη μέθοδο εύλογης αξίας σύμφωνα με το ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα» Η τροποποίηση δεν είχε επίδραση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου ΔΛΠ 19, Τροποποίηση Παροχές σε Εργαζομένους Η τροποποίηση υιοθετήθηκε από τον Όμιλο αναδρομικά Ως αποτέλεσμα, το υπόλοιπο έναρξης των ενοποιημένων λοιπών αποτελεσμάτων χρήσης απευθείας στην καθαρή θέση και τα αποτελέσματα εις νέον, την 1 Ιανουαρίου 2012, επαναδιατυπώθηκαν σχετικώς, χωρίς να επηρεάσουν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου Επιπροσθέτως, η ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2012, επίσης, επαναδιατυπώθηκε Η επίδραση από την υιοθέτηση της τροποποίησης του ΔΛΠ 19 περιγράφεται στις σημ 38 και 43 ΔΠΧΑ 7, Τροποποίηση Χρηματοοικονομικά οικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις Η τροποποίηση αυτή απαιτεί γνωστοποίηση της επίδρασης ή της πιθανής επίδρασης που έχουν συμφωνίες για διακανονισμό χρηματοοικονομικών μέσων στην χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου Συγκεκριμένα, απαιτεί την παροχή πληροφοριών σχετικά με όλα τα αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά μέσα που συμψηφίζονται σύμφωνα με το ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση», καθώς και πληροφορίες για εκείνα τα αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά μέσα που, αν και δεν συμψηφίζονται σύμφωνα με το ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά ομικά Μέσα: Παρουσίαση», υπόκεινται σε κύριες συμβάσεις συμψηφισμού ή άλλη παρεμφερή σύμβαση Οι τροποποιήσεις εφαρμόστηκαν από τον Όμιλο αναδρομικά Ως αποτέλεσμα, ο Όμιλος εισήγαγε τις γνωστοποιήσεις για συμψηφισμούς χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, στη σημ 7214 Σελίδα 11

15 ΔΠΧΑ 13, Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας Το ΔΠΧΑ 13 θέτει μοναδικό πλαίσιο για την επιμέτρηση της εύλογης αξίας, παρέχει νέο ορισμό για την εύλογη αξία και εισάγει πιο εκτενείς γνωστοποιήσεις σχετικά με την επιμέτρηση αυτής Οι γνωστοποιήσεις του ΔΠΧΑ 13 δεν περιλαμβάνουν την υποχρέωση για παροχή συγκριτικών πληροφοριών για περιόδους προγενέστερες της αρχικής εφαρμογής (1 Ιανουαρίου 2013) Δεν υπήρξε σημαντική επίδραση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου από την μελλοντική υιοθέτηση των προϋποθέσεων επιμέτρησης του ΔΠΧΑ 13 Οι νέες γνωστοποιήσεις και οι βελτιώσεις σε ήδη υπάρχουσες παρέχονται στις σημ 74 και 30 Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ, κύκλος Οι βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ περιλαμβάνουν τροποποιήσεις σε ένα πλήθος προτύπων με στόχο να διευκρινιστούν: οι προϋποθέσεις για παροχή συγκριτικής πληροφόρησης του ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων», οι προϋποθέσεις ταξινόμησης συγκεκριμένων τύπων εξοπλισμού ως ενσώματα πάγια στοιχεία κατά το ΔΛΠ 16 «Ενσώματες Ακινητοποιήσεις», λογιστικός χειρισμός της φορολογικής επίδρασης των διανομών στους κατόχους συμμετοχικών τίτλων στο ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση» και οι προϋποθέσεις αναφορικά με την χρηματοοικονομική μική πληροφόρηση ανά τομέα για το σύνολο ενεργητικού και παθητικού σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις» Οι παραπάνω βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ δεν είχαν σημαντική επίδραση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου Νέα πρότυπα και διερμηνείες που δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από τον Όμιλο Ένα πλήθος νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών σε υπάρχοντα πρότυπα θα τεθούν σε ισχύ μετά το 2013, δεδομένου ότι δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί για χρήση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή ο Όμιλος δεν τα έχει υιοθετήσει νωρίτερα από την ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής τους Αυτά που ενδέχεται να είναι σχετικά με τον Όμιλο έχουν ως ακολούθως: ΔΛΠ 19, Τροποποίηση Προγράμματα καθορισμένων παροχών: Εισφορές των εργαζομένων (σε ισχύ από τη 1 Ιανουαρίου 2015, δεν έχει υιοθετηθεί από την ΕΕ) H τροποποίηση διευκρινίζει τον λογιστικό χειρισμό των προγραμμάτων παροχών μετά την έξοδο από την υπηρεσία, όπου οι εργαζόμενοι ή τρίτοι απαιτείται να καταβάλλουν εισφορές οι οποίες δεν μεταβάλλονται με βάση τη διάρκεια της υπηρεσίας, για παράδειγμα εισφορές των εργαζομένων που υπολογίζονται με βάση ένα καθορισμένο ποσοστό των αποδοχών Η τροποποίηση επιτρέπει οι εισφορές αυτές να αφαιρούνται από το έξοδο συντάξεων στην χρονιά κατά την οποία παρέχεται η σχετική υπηρεσία, αντί να αποδίδονται στις περιόδους υπηρεσίας του εργαζομένου Η υιοθέτηση της συγκεκριμένης τροποποίησης δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου ΔΛΠ 27, Τροποποίηση Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις (σε ισχύ από τη 1 Ιανουαρίου 2014) Η τροποποίηση εκδόθηκε ταυτόχρονα με το ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις» και σε συνδυασμό τα δύο πρότυπα αντικαθιστούν το ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις» Η τροποποίηση καθορίζει τον λογιστικό χειρισμό και τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις για συμμετοχές σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις όταν μια οικονομική οντότητα ετοιμάζει ατομικές οικονομικές καταστάσεις Η υιοθέτηση της συγκεκριμένης τροποποίησης δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου ΔΛΠ 28, Τροποποίηση Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (σε ισχύ από τη 1 Ιανουαρίου 2014) Η τροποποίηση αντικαθιστά το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις», καθορίζει το λογιστικό χειρισμό των επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις και παραθέτει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες Η υιοθέτηση της συγκεκριμένης τροποποίησης δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου ΔΛΠ 32, Τροποποίηση Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων (σε ισχύ από τη 1 Ιανουαρίου 2014) Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις απαιτήσεις για τον συμψηφισμό χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων Η υιοθέτηση της συγκεκριμένης τροποποίησης δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου Σελίδα 12

16 ΔΛΠ 36, Τροποποίηση Γνωστοποιήσεις ανακτήσιμης αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (σε ισχύ από τη 1 Ιανουαρίου 2014) Οι τροποποιήσεις περιορίζουν την απαίτηση για τη γνωστοποίηση της ανακτήσιμης αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή μίας μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών μόνο για τις περιόδους κατά τις οποίες έχει αναγνωριστεί ή αντιλογιστεί μια ζημιά απομείωσης Επίσης περιλαμβάνουν λεπτομερείς απαιτήσεις για γνωστοποιήσεις όταν η ανακτήσιμη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου ή μίας μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών προσδιορίζεται με βάση την εύλογη αξία μείον έξοδα πώλησης Η υιοθέτηση της συγκεκριμένης τροποποίησης δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου ΔΛΠ 39, Τροποποίηση Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση (σε ισχύ απo τη 1 Ιανουαρίου 2014) Η τροποποίηση αυτή παρέχει απαλλαγή από την υποχρέωση διακοπής της λογιστικής αντιστάθμισης όταν, ως αποτέλεσμα νόμων ή κανονισμών, ένα παράγωγο το οποίο έχει οριστεί ως μέσο αντιστάθμισης, ανανεώνεται νομικά (novated) προκειμένου να εκκαθαριστεί από έναν κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου ΔΠΧΑ 9, Χρηματοοικονομικά Μέσα (σε ισχύ απo τη 1 Ιανουαρίου 2018) Το ΔΠΧΑ 9, Χρηματοοικονομικά Μέσα είναι ένα νέο πρότυπο για τα χρηματοοικονομικά μέσα, του οποίου απώτερος σκοπός είναι να αντικαταστήσει στο σύνολό του το τρέχων ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση Το ΔΠΧΑ 9, το οποίο εκδόθηκε το Νοέμβριο του 2009, εισήγαγε νέες απαιτήσεις για την ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού Απαιτεί τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού εργητικού να ταξινομούνται σε δύο κατηγορίες επιμέτρησης: σε αυτά που επιμετρούνται στην εύλογη αξία και σε αυτά που επιμετρούνται στο αναπόσβεστο κόστος Η απόφαση για την κατηγοριοποίηση λαμβάνεται κατά την αρχική αναγνώριση Η ταξινόμηση εξαρτάται από το επιχειρησιακό μοντέλο (business model) το οποίο χρησιμοποιεί η επιχείρηση για τη διαχείριση των μέσων αυτών και τα χαρακτηριστικά των συμβατικών ταμειακών ροών του χρηματοοικονομικού στοιχείου Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9, παρέχεται η δυνατότητα αμετάκλητης επιλογής να παρουσιάζονται οι μεταγενέστερες μεταβολές στην εύλογη αξία ενός συμμετοχικού τίτλου, που δεν προορίζεται για εμπορική εκμετάλλευση, στα λοιπά αποτελέσματα χρήσης απευθείας στην καθαρή θέση και να αναγνωρίζονται μόνο τα έσοδα από μερίσματα στην κατάσταση αποτελεσμάτων Το ΔΠΧΑ 9 τροποποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2010 ώστε να συμπεριληφθούν οι απαιτήσεις για την ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων υποχρεώσεων, όπως και οι απαιτήσεις αποαναγνώρισης Το ΔΠΧΑ 9 απαιτεί ότι σε περιπτώσεις όπου μία χρηματοοικονομική υποχρέωση επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, το ποσό της μεταβολής της εύλογης αξίας της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης που προέρχεται από μεταβολή στον πιστωτικό κίνδυνο της υποχρέωσης, που αφορά στην ίδια την τράπεζα, να αναγνωρίζεται στα λοιπά αποτελέσματα χρήσης απευθείας στην καθαρή θέση, εκτός εάν αυτό θα δημιουργούσε ή θα μεγέθυνε μία ανακολουθία στην επιμέτρηση ή την αναγνώριση («λογιστική ασυμμετρία») στην κατάσταση αποτελεσμάτων Μεταβολές στην εύλογη αξία που προέρχονται από τον πιστωτικό κίνδυνο της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης δεν μεταφέρονται μεταγενέστερα στην κατάσταση αποτελεσμάτων Σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 το οποίο εφαρμόζεται επί του παρόντος, το συνολικό ποσό της μεταβολής της εύλογης αξίας της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης που έχει προσδιοριστεί στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 7, Υποχρεωτική Ημερομηνία έναρξης Ισχύος και Γνωστοποιήσεις Μετάβασης, που εκδόθηκαν τον Δεκέμβριο του 2011, η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 9 ήταν υποχρεωτική για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2015 Εφαρμογή νωρίτερα από την ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής επιτρεπόταν Επιπλέον, η εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 ήταν υποχρεωτική για όλα τα χρηματοοικονομικά μέσα που διακρατούνταν κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος, ως η ταξινόμηση και επιμέτρηση κατά το ΔΠΧΑ 9 να εφαρμοζόταν ανέκαθεν, αλλά οι συγκριτικές περίοδοι δεν απαιτούνταν να επαναδιατυπωθούν Το ΔΠΧΑ 9 τροποποιήθηκε το Νοέμβριο του 2013, με την έκδοση του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Λογιστική Αντιστάθμισης και Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9, ΔΠΧΑ 7 και ΔΛΠ 39, ώστε να συμπεριληφθεί ένα νέο μοντέλο λογιστικής αντιστάθμισης που θα αντικατοπτρίζει καλύτερα τις ενέργειες διαχείρισης κινδύνου στις οικονομικές καταστάσεις και μερικές σχετικές τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7 Οι τροποποιήσεις επιτρέπουν στις εταιρείες να υιοθετήσουν νωρίτερα τις προβλέψεις του ΔΠΧΑ 9, όπως εκδόθηκε το 2010, σχετικά με την παρουσίαση των αλλαγών λαγών στον πιστωτικό κίνδυνο που αφορά στην ίδια την εταιρεία, εντός των λοιπών αποτελεσμάτων χρήσης απευθείας στην καθαρή θέση, χωρίς ταυτόχρονη υιοθέτηση των λοιπών απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 9 Σελίδα 13

17 Επιπρόσθετα, η απαίτηση υποχρεωτικής υιοθέτησης από την 1 Ιανουαρίου 2015, αποσύρεται και μία νέα ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής θα οριστεί με την ολοκλήρωση της λογιστικής απομείωσης για τα χρηματοοικονομικά μέσα Εντούτοις, τον Φεβρουάριο του 2014, to Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, έλαβε την μη οριστική απόφαση ότι η ημερομηνία ισχύος του ΔΠΧΑ 9 θα είναι η 1 Ιανουαρίου 2018 Οι εταιρείες που εφαρμόζουν το ΔΠΧΑ 9 όπως τροποποιήθηκε το Νοέμβριο του 2013 μπορούν να επιλέξουν στα πλαίσια των λογιστικών αρχών τους εάν θα υιοθετήσουν το νέο μοντέλο λογιστικής αντιστάθμισης τάθμισης ή θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζουν το μοντέλο λογιστικής αντιστάθμισης κατά το ΔΛΠ 39, επί του παρόντος Δεδομένου ότι το ΔΠΧΑ 9 είναι ένα έργο υπό εξέλιξη, που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, παραμένει αδύνατη η ποσοτικοποίηση της επίδρασης του, κατά την ημερομηνία έκδοσης αυτών των οικονομικών καταστάσεων ΔΠΧΑ 10, Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (σε ισχύ από τη 1 Ιανουαρίου 2014) Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά το μέρος του ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις» που αφορά τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και το ΜΕΔ 12 «Ενοποίηση Οικονομικές οντότητες ειδικού σκοπού» Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 10, θεσπίζεται ένας νέος ορισμός του ελέγχου, ο οποίος παρέχει μια μοναδική βάση ενοποίησης για όλες τις οικονομικές οντότητές Η βάση αυτή στηρίζεται στην έννοια της εξουσίας πάνω σε μια οικονομική οντότητα, στη μεταβλητότητα των αποδόσεων λόγω της συμμετοχής στην οικονομική οντότητα και τη σύνδεση αυτών, αντικαθιστώντας έτσι την έμφαση στο νομικό έλεγχο ή την έκθεση στους κινδύνους και τα οφέλη, ανάλογα με τη φύση της οικονομικής οντότητας Η υιοθέτηση του συγκεκριμένου προτύπου δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου ΔΠΧΑ 11, Από κοινού συμφωνίες (σε ισχύ από τη 1 Ιανουαρίου 2014) Το ΔΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε κοινοπραξίες» και το ΜΕΔ 13 «Από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές οντότητες Μη χρηματικές συνεισφορές από κοινοπρακτούντες» Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 11, υπάρχουν μόνο δύο τύποι από κοινού συμφωνιών, οι από κοινού δραστηριότητες και οι κοινοπραξίες, και ο τύπος τους καθορίζεται εστιάζοντας στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της συμφωνίας, παρά στη νομική μορφή της Η ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης είναι πλέον υποχρεωτική για τις κοινοπραξίες Η εναλλακτική της αναλογικής μεθόδου ενοποίησης των κοινοπραξιών, η οποία δεν εφαρμόζεται από τον Όμιλο, δεν επιτρέπεται πλέον Η υιοθέτηση του συγκεκριμένου προτύπου δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου ΔΠΧΑ 12, Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες (σε ισχύ από τη 1 Ιανουαρίου 2014) Το ΔΠΧΑ 12 καθορίζει τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται προκειμένου οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να μπορούν να αξιολογήσουν την φύση των κινδύνων που συνδέονται με τη συμμετοχή της αναφέρουσας οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς επιχειρήσεις, από κοινού συμφωνίες και μη ενοποιούμενες δομημένες οικονομικές οντότητες Η υιοθέτηση του συγκεκριμένου προτύπου δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου ΔΠΧΑ 10, 11 και 12 (Τροποποιήσεις) Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, από κοινού συμφωνίες και γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες : Οδηγίες μετάβασης (σε ισχύ από τη 1 Ιανουαρίου 2014) Οι τροποποιήσεις ποιήσεις διευκρινίζουν τις οδηγίες μετάβασης στο ΔΠΧΑ 10 και παρέχουν επιπρόσθετες απαλλαγές κατά τη μετάβαση στα ΔΠΧΑ 10,11 και 12, καθώς απαιτούν η προσαρμοσμένη συγκριτική πληροφόρηση να παρέχεται μόνο για την προηγουμένη περίοδο σύγκρισης Επιπλέον, για τις γνωστοποιήσεις σχετικά με τις μη ενοποιούμενες δομημένες οικονομικές οντότητες, η απαίτηση παρουσίασης συγκριτικής πληροφόρησης για περιόδους πριν την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 12 αφαιρείται Ο Όμιλος θα υιοθετήσει τις παραπάνω τροποποιήσεις κατά την πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ 10,11 και 12 ΔΠΧΑ 10,12 και ΔΛΠ 27 Τροποποιήσεις Εταιρείες Επενδύσεων (σε ισχύ από τη 1 Ιανουαρίου 2014) Οι τροποποιήσεις απαιτούν οι «εταιρείες επενδύσεων», όπως ορίζονται παρακάτω, να λογιστικοποιούν τις επενδύσεις σε ελεγχόμενες οικονομικές οντότητες, καθώς και τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες, σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων Μόνη εξαίρεση θα αποτελούν οι θυγατρικές που θεωρούνται ως προέκταση των επενδυτικών δραστηριοτήτων της εταιρείας επενδύσεων ν Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις, μια «εταιρεία επενδύσεων» είναι μια οικονομική οντότητα που: (α) λαμβάνει κεφάλαια από έναν ή περισσότερους επενδυτές με σκοπό να προσφέρει σε αυτούς τους επενδυτές υπηρεσίες διαχείρισης επενδύσεων, Σελίδα 14

18 (β) δεσμεύεται στους επενδυτές της ότι επιχειρηματικός της σκοπός είναι η επένδυση κεφαλαίων αποκλειστικά για αποδόσεις που θα προέρχονται από υπεραξία κεφαλαίου, έσοδα από επενδύσεις ή και τα δύο, και (γ) επιμετρά και αξιολογεί την απόδοση ουσιαστικά όλων των επενδύσεών της βάσει της εύλογης αξίας Οι τροποποιήσεις επίσης καθορίζουν τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις για τις εταιρείες επενδύσεων Η υιοθέτηση των τροποποιήσεων δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ (σε ισχύ από τη 1 Ιανουαρίου 2015, δεν έχει υιοθετηθεί από την ΕΕ) Οι τροποποιήσεις εισάγουν σημαντικές αλλαγές σε επτά ΔΠΧΑ ως επακόλουθο της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων του κύκλου του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Τα θέματα που επηρεάζονται από τις τροποποιήσεις αυτές είναι τα ακόλουθα: Ορισμός της προϋπόθεσης κατοχύρωσης στο ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών» Λογιστικός χειρισμός ενδεχόμενου τιμήματος σε μια συνένωση επιχειρήσεων στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» Συνάθροιση των λειτουργικών τομέων και συμφωνία του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού των τομέων προς αναφορά με τα στοιχεία ενεργητικού της οικονομικής οντότητας στο ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς» Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις στο ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας» Μέθοδος αναπροσαρμογής αναλογική αναδιατύπωση των συσσωρευμένων αποσβέσεων στο ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια» Βασικά διοικητικά στελέχη στο ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών» Μέθοδος αναπροσαρμογής αναλογική αναδιατύπωση των συσσωρευμένων αποσβέσεων στο ΔΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία» Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ (σε ισχύ από τη 1 Ιανουαρίου 2015, δεν έχει υιοθετηθεί από την ΕΕ) Οι τροποποιήσεις εισάγουν σημαντικές αλλαγές σε τέσσερα ΔΠΧΑ ως επακόλουθο της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων του κύκλου του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Τα θέματα που επηρεάζονται από τις τροποποιήσεις αυτές είναι τα ακόλουθα: Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής για τις κοινοπραξίες στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» Εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής για τα χαρτοφυλάκια στο ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας» Διευκρίνιση του συσχετισμού ανάμεσα στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» και το ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα» κατά την κατηγοριοποίηση των ακινήτων ως επενδυτικά ή ιδιοχρησιμοποιούμενα στο ΔΛΠ 40, και Η έννοια των «ΔΠΧΑ σε ισχύ» στο ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς» ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές»(σε ισχύ από τη 1 Ιανουαρίου 2014, δεν έχει υιοθετηθεί από την ΕΕ) Η ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές» διευκρινίζει ότι μια οικονομική οντότητα αναγνωρίζει μια υποχρέωση καταβολής εισφοράς που δεν αποτελεί φόρο εισοδήματος όταν η ενέργεια η οποία προκαλεί την καταβολή της εισφοράς, όπως περιγράφεται στη σχετική νομοθεσία, λαμβάνει χώρα Για μια εισφορά που προκαλείται όταν ικανοποιείται μια ελάχιστη συνθήκη, για παράδειγμα ένα καθορισμένο επίπεδο εισοδήματος, η διερμηνεία διευκρινίζει ότι καμία υποχρέωση δεν αναγνωρίζεται πριν ικανοποιηθεί η ελάχιστη συνθήκη Η υιοθέτηση της συγκεκριμένης διερμηνείας δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, με εξαίρεση τους διαθέσιμους προς πώληση επενδυτικούς τίτλους και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων (συμπεριλαμβανομένων των παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων), τα οποία επιμετρώνται στην εύλογη αξία Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί την υιοθέτηση εκτιμήσεων και παραδοχών, οι οποίες επηρεάζουν τα λογιστικά υπόλοιπα των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων και τις γνωστοποιήσεις των ενδεχόμενων υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, καθώς και τα υπόλοιπα των εσόδων και εξόδων της περιόδου αναφοράς Παρά το γεγονός ότι οι εκτιμήσεις αυτές βασίζονται στη βέλτιστη γνώση της Διοίκησης σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ ( ), που είναι το συναλλακτικό νόμισμα της Τράπεζας Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, για τα οικονομικά στοιχεία που παρουσιάζονται σε Ευρώ έχει γίνει στρογγυλοποίηση στο πλησιέστερο εκατομμύριο Σελίδα 15

19 22 Ενοποίηση (i) Θυγατρικές επιχειρήσεις Θυγατρικές είναι οι εταιρείες στις οποίες ο Όμιλος ασκεί, άμεσα ή έμμεσα έλεγχο επί των χρηματοοικονομικών και επιχειρηματικών πολιτικών τους, και που γενικά κατέχει ποσοστό συμμετοχής μεγαλύτερο του 50% των δικαιωμάτων ψήφου Η ύπαρξη και επίπτωση τυχόν δυνητικών δικαιωμάτων ψήφου τα οποία είναι επί του παρόντος ασκήσιμα ή μετατρέψιμα, λαμβάνεται υπόψη προκειμένου να στοιχειοθετηθεί αν ο Όμιλος ασκεί έλεγχο επί της θυγατρικής Οι θυγατρικές εταιρείες ενοποιούνται πλήρως από την ημέρα κατά την οποία ο Όμιλος αποκτά δικαίωμα ελέγχου, και παύουν να ενοποιούνται την ημέρα κατά την οποία ο Όμιλος παύει να έχει δικαίωμα ελέγχου Το σύνολο των συνολικών εσόδων λογίζεται κατά αναλογία στους ιδιοκτήτες της μητρικής και στα δικαιώματα τρίτων, ακόμη και αν το υπόλοιπο που αναλογεί στα δικαιώματα τρίτων είναι χρεωστικό Η απόκτηση θυγατρικών εταιρειών λογιστικοποιείται με τη μέθοδο της εξαγοράς Το μεταβιβασθέν αντάλλαγμα της απόκτησης ελέγχου υπολογίζεται βάσει της εύλογης αξίας των στοιχείων του ενεργητικού που μεταφέρονται, τους συμμετοχικούς τίτλους που εκδίδονται ή ανταλλάσσονται ή των υποχρεώσεων που αναλαμβάνονται κατά την ημερομηνία εξαγοράς, συμπεριλαμβάνοντας την εύλογη αξία των στοιχείων ενεργητικού και των υποχρεώσεων που απορρέουν από μία ρύθμιση ενδεχόμενου ανταλλάγματος Το σχετιζόμενο με τις αποκτήσεις κόστος θα λογιστικοποιείται ως έξοδο εντός των περιόδων κατά τη διάρκεια των οποίων ο αποκτών ανέλαβε το κόστος Τα αναγνωρίσιμα στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων και οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις που αποκτώνται σε μια επιχειρηματική συνένωση, επιμετρώνται αρχικά κατά την ημερομηνία απόκτησης στην εύλογη αξία τους, ανεξαρτήτως του ποσοστού συμμετοχής των δικαιωμάτων τρίτων Εάν υπήρχαν ήδη συμμετοχικά δικαιώματα στον αποκτώμενο, αυτά επιμετρώνται εκ νέου στην εύλογη αξία κατά την ημερομηνία απόκτησης και ενδεχόμενο κέρδος ή ζημιά αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων Ο Όμιλος αναγνωρίζει κατά περίπτωση, την απόκτηση δικαιωμάτων τρίτων στον αποκτώμενο είτε στην εύλογη αξία τους είτε στο αναλογικό ποσοστό τους επί των καθαρών αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων του αποκτώμενου Το υπερβάλλον του συνόλου του μεταφερθέντος ανταλλάγματος, των δικαιωμάτων τρίτων και της εύλογης αξίας προηγούμενων συμμετοχικών δικαιωμάτων στον αποκτώμενο κατά την ημερομηνίας απόκτησης, επί της εύλογης αξίας των καθαρών αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων της θυγατρικής που αποκτήθηκε, λογιστικοποιείται ως υπεραξία Αν το σύνολο των παραπάνω είναι μικρότερο από την εύλογη αξία των καθαρών αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων της θυγατρικής, η διαφορά αναγνωρίζεται άμεσα στην κατάσταση αποτελεσμάτων Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού ή χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από ρυθμίσεις ενδεχόμενου ανταλλάγματος επιμετρώνται στην εύλογη αξία τους με τις μεταβολές στην αξία αυτή να αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων Ενδοεταιρικές συναλλαγές, ενδοεταιρικά υπόλοιπα και ενδοομιλικά κέρδη, που προκύπτουν από συναλλαγές μεταξύ εταιρειών του Ομίλου απαλείφονται, όπως επίσης απαλείφονται και οι ενδοομιλικές ζημιές, εκτός αν η εν λόγω συναλλαγή παρέχει ενδείξεις απομείωσης του μεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου Δεσμεύσεις για αγορά δικαιωμάτων τρίτων, μέσω παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων, στα πλαίσια μιας συνένωσης επιχειρήσεων λογιστικοποιούνται ως χρηματοοικονομική υποχρέωση, χωρίς να αναγνωρίζονται δικαιώματα τρίτων Η χρηματοοικονομική υποχρέωση επιμετράται στην εύλογη αξία της, χρησιμοποιώντας τεχνικές αποτίμησης που βασίζονται στις πιο κατάλληλες εκτιμήσεις, διαθέσιμες στη διοίκηση Κάθε διαφορά μεταξύ της εύλογης αξίας της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης κατά την αρχική της αναγνώριση και η ονομαστική αξία του μεριδίου των δικαιωμάτων τρίτων στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζεται ως μέρος της υπεραξίας Μεταγενέστερες αναθεωρήσεις στην αποτίμηση των παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων, εκτός αν αφορούν σε συνενώσεις επιχειρήσεων με ημερομηνία απόκτησης πριν από την 31 Δεκεμβρίου 2009, όπου αναπροσαρμόζουν το υπόλοιπο της υπεραξίας Ο Όμιλος, για λόγους τιτλοποίησης περιουσιακών στοιχείων, προωθεί τη δημιουργία εταιρειών ειδικού σκοπού οι οποίες μπορεί να αποτελούν ή όχι θυγατρικές (σημ 225) Αυτές οι εταιρείες μπορεί να αποκτήσουν στοιχεία ενεργητικού απευθείας από την Τράπεζα, έχουν περιορισμένη πιθανότητα πτώχευσης και ενοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου, όταν η σχέση μεταξύ του Ομίλου και της εταιρείας υποδηλώνει ότι η εταιρεία ελέγχεται από τον Όμιλο Όπου ήταν απαραίτητο, οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών επιχειρήσεων έχουν αναπροσαρμοστεί ώστε να συνάδουν με τις αρχές που υιοθετήθηκαν από τον Όμιλο Οι θυγατρικές επιχειρήσεις της Τράπεζας παρουσιάζονται στη σημ 28 Σελίδα 16

20 (ii) Συναλλαγές με δικαιώματα τρίτων Μεταβολές των ποσοστών στών συμμετοχής του Ομίλου που δεν επιφέρουν απώλεια ελέγχου στις θυγατρικές επιχειρήσεις, αναγνωρίζονται ως συναλλαγές στην καθαρή θέση και η διαφορά μεταξύ του τιμήματος και της συμμετοχής στη νέα καθαρή θέση της θυγατρικής που αποκτήθηκε, αναγνωρίζεται απευθείας στην καθαρή θέση του Ομίλου Κέρδη ή ζημιές από πωλήσεις ποσοστού συμμετοχής που δεν επιφέρουν απώλεια ελέγχου της θυγατρικής αναγνωρίζονται επίσης απευθείας στην καθαρή θέση του Ομίλου Για πωλήσεις του ποσοστού συμμετοχής που επιφέρουν απώλεια ελέγχου, ο Όμιλος αναγνωρίζει κέρδη και ζημιές στην κατάσταση αποτελεσμάτων Όταν ο Όμιλος παύσει να έχει τον έλεγχο μιας θυγατρικής, τυχόν συμμετοχικά δικαιώματα που απομένουν επιμετρώνται εκ νέου στην εύλογη αξία τους με όλες οι μεταβολές να αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων (iii) Συνενώσεις επιχειρήσεων που τελούν υπό κοινό έλεγχο Σύμφωνα με το ΔΛΠ 8 «Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων και λάθη» και δεδομένου ότι οι συνενώσεις επιχειρήσεων που τελούν υπό κοινό έλεγχο εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων», οι εν λόγω συναλλαγές λογιστικοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου με τη μέθοδο της συνένωσης συμφερόντων, λαμβάνοντας υπόψη τις πιο πρόσφατες εκδόσεις άλλων φορέων θέσπισης λογιστικών προτύπων, οι οποίοι χρησιμοποιούν παρόμοιο εννοιολογικό πλαίσιο και συμμορφώνονται με τις γενικές αρχές που διέπουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, καθώς και τις αποδεκτές πρακτικές του κλάδου Στο πλαίσιο της μεθόδου συνένωσης συμφερόντων, ο Όμιλος αναγνωρίζει το ενεργητικό και τις υποχρεώσεις της αποκτώμενης εταιρείας στις λογιστικές αξίες προ συνένωσης, χωρίς οποιαδήποτε προσαρμογή στην εύλογη αξία Ενδεχόμενη διαφορά μεταξύ του κόστους της συναλλαγής και της λογιστική αξίας των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που αποκτώνται λογιστικοποιείται στα ίδια κεφάλαια του Ομίλου Το κόστος συμμετοχής των συνενώσεων αυτών, όπως αναγνωρίζεται από τον Όμιλο, είναι η εύλογη αξία του τιμήματος που δόθηκε, ή αν αυτό δεν μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα, η εύλογη αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της αποκτώμενης εταιρείας (iv) Συγγενείς επιχειρήσεις Οι συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις λογίζονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με τη μέθοδο της καθαρής θέσης Συγγενείς είναι οι επιχειρήσεις στις οποίες ο Όμιλος ασκεί ουσιώδη επιρροή, αλλά δεν έχει έλεγχο Σύμφωνα με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, το μερίδιο του Ομίλου επί των ετήσιων κερδών ή ζημιών των συγγενών επιχειρήσεων, αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων Στον ισολογισμό ογισμό παρουσιάζεται το μερίδιο συμμετοχής του Ομίλου στη συγγενή επιχείρηση ως το μερίδιό του στην καθαρή θέση της συγγενούς επιχείρησης πλέον οποιαδήποτε υπεραξία που προκύπτει κατά την εξαγορά μετά την αφαίρεση τυχόν συσσωρευμένων ζημιών απομείωσης Εάν το μερίδιο συμμετοχής του Ομίλου επί των ζημιών μιας συγγενούς επιχείρησης είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το μερίδιο συμμετοχής του σε αυτή, τότε παύει να αναγνωρίζει το μερίδιό του επί των επιπλέον ζημιών, εκτός εάν έχει υφιστάμενες υποχρεώσεις ή έχει πραγματοποιήσει πληρωμές για λογαριασμό της συγγενούς επιχείρησης Όπου ήταν απαραίτητο, οι λογιστικές αρχές των συγγενών εταιρειών έχουν αναπροσαρμοστεί, ώστε να συνάδουν με τις αρχές που υιοθετήθηκαν από τον Όμιλο Εάν ο Όμιλος αποκτήσει ή παύσει να έχει ουσιώδη επιρροή σε μια επιχείρηση, τυχόν συμμετοχικά δικαιώματα που προϋπήρχαν ή απέμειναν επιμετρώνται εκ νέου στην εύλογη αξία τους και όλες οι μεταβολές αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων (v) Κοινοπραξίες Μια κοινοπραξία υφίσταται όταν ο Όμιλός συμμετέχει μετέχει σε μια συμβατική ρύθμιση με ένα ή περισσότερα άλλα μέρη προκειμένου να αναλάβει μια οικονομική δραστηριότητα η οποία υπόκειται σε από κοινού έλεγχο Από κοινού έλεγχος, είναι η συμβατικώς συμφωνηθείσα κοινή άσκηση ελέγχου μιας οικονομικής δραστηριότητας, και υφίσταται μόνο όταν οι στρατηγικές οικονομικές και επιχειρηματικές αποφάσεις που σχετίζονται με τη δραστηριότητα αυτή απαιτούν την ομόφωνη συναίνεση των μερών που ακούν από κοινού τον έλεγχο, Όπως και οι συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις, οι συμμετοχές του Ομίλου σε κοινοπραξίες λογίζονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με τη μέθοδο της καθαρής θέσης Συνεπώς, η λογιστική αρχή που περιγράφεται στη σημ 22(iv) ισχύει για τις κοινοπραξίες Όπου ήταν απαραίτητο, οι λογιστικές αρχές των κοινοπραξιών έχουν αναπροσαρμοστεί, ώστε να συνάδουν με τις αρχές που υιοθετήθηκαν από τον Όμιλο Σελίδα 17

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Όθωνος 8, Αθήνα 105 57 www.eurobank.gr, Τηλ.: 210 333 7000 Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 000223001000 . Πίνακας Περιεχομένων των Οικονομικών Καταστάσεων... Σελίδα Έκθεση Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Όθωνος 8, Αθήνα 105 57 www.eurobank.gr, Τηλ.: 210 333 7000 Αρ. Γ.Ε.Μ.Η.: 000223001000 Πίνακας Περιεχομένων των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων... Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Εξαγορά του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της Νέας Proton που ενισχύουν τη στρατηγική θέση της Eurobank στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Ενίσχυση της ρευστότητας κατά 4δισ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών. Ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές καταστάσεις για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005.

REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών. Ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές καταστάσεις για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005. REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005. Περιεχόμενα Ισολογισμός... 3 Κατάσταση αποτελεσμάτων... 5 Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων... 6 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ Πλουτάρχου 21, 153 51 Παλλήνη Αρ.Μ.Α.Ε. 66972/01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 8497601000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Όθωνος 8, Αθήνα 105 57 www.eurobank.gr, Τηλ.: 210 333 7000 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 000223001000 Πίνακας Περιεχομένων των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων... Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Όθωνος 8, Αθήνα 105 57 www.eurobank.gr, Τηλ.: 210 333 7000 Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 000223001000 Πίνακας Περιεχομένων των Οικονομικών Καταστάσεων... Σελίδα Έκθεση Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ 046139922000 IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2015 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2015 ΕΩΣ 31.12.2015) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007 Όθωνος 8, Αθήνα 105 57 www.eurobank.gr, Τηλ.: 210 333 7000 Αρ. Μ.Α.Ε. 6068/06/B/86/07

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2012

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2012 Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALSAT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ AE. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /04/Β/11/030

GLOBALSAT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ AE. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /04/Β/11/030 GLOBALSAT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ AE Πλουτάρχου 21, 153 51 Παλλήνη Αρ.Μ.Α.Ε. 70824/04/Β/11/030 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 122538199000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΕΝΤΕ A.E. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ. ΑΓΑΘΩΝ» και με δ.τ. «ΓΑΛΑΞΙΑΣ»

«ΠΕΝΤΕ A.E. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ. ΑΓΑΘΩΝ» και με δ.τ. «ΓΑΛΑΞΙΑΣ» «ΠΕΝΤΕ A.E. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» και με δ.τ. «ΓΑΛΑΞΙΑΣ» Λένορμαν 129, 104 42 Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

UNION LOGISTICS Α.Ε. Ακτή Μουτσοπούλου 16, Πειραιάς. Τ.Κ ΑΡ.Μ.Α.Ε /02/Β/08/125 Αρ. ΓΕΜΗ :

UNION LOGISTICS Α.Ε. Ακτή Μουτσοπούλου 16, Πειραιάς. Τ.Κ ΑΡ.Μ.Α.Ε /02/Β/08/125 Αρ. ΓΕΜΗ : UNION LOGISTICS Α.Ε. Ακτή Μουτσοπούλου 16, Πειραιάς. Τ.Κ. 18535 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 67014/02/Β/08/125 Αρ. ΓΕΜΗ : 44791307000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 Οι χρηματοοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Α Τριμήνου Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων κατά 9,0% έναντι του Δ τριμήνου σε 194εκ. Μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 12,7% έναντι του Δ τριμήνου και 11,0% σε συγκρίσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ο.Τ.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ο.Τ.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ο.Τ.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Ν.4308/2014) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALFA-BETA ROTO A.B.E.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014

ALFA-BETA ROTO A.B.E.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014 ALFA-BETA ROTO A.B.E.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014 ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 1 A. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΛ. ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΧΡ. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ Τ.Κ Α.Φ.Μ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΛ. ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΧΡ. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ Τ.Κ Α.Φ.Μ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΛ. ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΧΡ. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ Τ.Κ. 49100 Α.Φ.Μ. 998968171 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016 1 Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Βελτίωση δεικτών ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου παρά τη δυσμενή συγκυρία Καθαρά κέρδη 105εκ. 1 το εννεάμηνο του 2010, μειωμένα κατά 62% έναντι της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Λ. Κηφισίας 132, Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Λ. Κηφισίας 132, Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Λ. Κηφισίας 132, 115 26 Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2388001000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης από 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έως 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.1 73.333,20 73.333,20 Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 886.665,40 578.583,42

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017 Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017 Καθαρά Κέρδη 37εκ. το Α τρίμηνο 2017, εκ των οποίων 29εκ. από τις διεθνείς δραστηριότητες Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξημένα κατά 9,6% σε ετήσια βάση Νέα μη εξυπηρετούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2015

Στοιχεία και Πληροφορίες για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2015 Στοιχεία και Πληροφορίες για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου μέχρι σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.03.2017

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN 30 Σεπτεμβρίου 2006 Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Μεσογείων 109 111 Αθήνα 115 26 AMAE 6073/06/B/86/12 www.geniki.gr Τηλ: +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Ταμείο και διαθέσιμα σε Κεντρικές Τράπεζες 8.498.294 8.390.146 8.559.659 8.425.112 Δάνεια σε τράπεζες 3.364.028 10.148.937 3.364.028 10.148.937

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Μ.Α.Ε: ΑΡ.Μ.Α.Ε /91-Β ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. χρήσεως

Αρ.Μ.Α.Ε: ΑΡ.Μ.Α.Ε /91-Β ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. χρήσεως «ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» δ.τ «ΚΤΕΛ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Ε.» Αρ.Μ.Α.Ε: ΑΡ.Μ.Α.Ε. 55271/91-Β-03-6 - ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 16400743000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.1 11.855.842,04 11.976.777,21 Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 623.062,71 925.976,86

Διαβάστε περισσότερα

Eurobank Υπηρεσίες Ακινήτων Α.Ε. Οικονομική Έκθεση. για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014

Eurobank Υπηρεσίες Ακινήτων Α.Ε. Οικονομική Έκθεση. για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014 Eurobank Υπηρεσίες Ακινήτων Α.Ε. Οικονομική Έκθεση για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014 Έσλιν 7 & Αμαλιάδος 20, 115 23 Αθήνα www.eurobankpropertyservices.gr Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 2296701000 Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση

Σημείωση Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (κατά λειτουργία) (ποσά σε ευρώ) Από 1 η Ιανουαρίου έως Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΝΤΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΙΣΗΣ. (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: ) ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΤΑΝΤΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΙΣΗΣ. (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: ) ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑΝΤΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΙΣΗΣ (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 114201152000) ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015 1 Περιεχόμενα ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2016 ΕΩΣ 30.09.2016

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.03.2016

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ COMPRO A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΦΜ αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2016 έως 31/12/2016 Αρ. Γ.E.ΜΗ.

1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ COMPRO A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΦΜ αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2016 έως 31/12/2016 Αρ. Γ.E.ΜΗ. 1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ COMPRO A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΦΜ. 099940479 αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2016 έως 31/12/2016 Αρ. Γ.E.ΜΗ. : 004280301000 Η ανωτέρω οικονομική οντότητα ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ νομικής μορφής

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ελέγχου επί των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012 Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Papageorgiou Food Service S.A.

Papageorgiou Food Service S.A. Papageorgiou Food Service S.A. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE ABEE - PFS A.B.E.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61602/31/Β/06/29 ΑΡΙΘΜΟΣΓ.Ε.ΜΗ. 27027740000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Όθωνος 8, Αθήνα 105 57 www.eurobank.gr, Τηλ.: 210 333 7000 Αρ. Μ.Α.Ε. 6068/06/B/86/07 Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ.ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.- ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ.ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.- ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ.ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.- ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

SCHUR FLEXIBLES ΑBR Α.B.E.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014

SCHUR FLEXIBLES ΑBR Α.B.E.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014 SCHUR FLEXIBLES ΑBR Α.B.E.Ε. (πρώην ALFA-BETA ROTO A.B.E.E.) ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014 ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

«ECOLINE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015

«ECOLINE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 «ECOLINE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Γεωργίου Παπανδρέου 91, 15773 Ζωγράφου ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 002224601000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPUS AIRWAYS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Αργυρούπολη, ΤΚ Αρ. Γ.Ε.Μ.Η

OLYMPUS AIRWAYS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Αργυρούπολη, ΤΚ Αρ. Γ.Ε.Μ.Η OLYMPUS AIRWAYS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Αργυρούπολη, ΤΚ. 16452 Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 134111701000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 Περίοδος : 7 Απριλίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 Οι χρηματοοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή ΔΕΠΑ Α.Ε.

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή ΔΕΠΑ Α.Ε. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή ΔΕΠΑ Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΔΗΜΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009 Αποτελέσματα Εννεαμήνου Καθαρά κέρδη 111εκ. το Γ τρίμηνο, αυξημένα κατά 26,6% έναντι του Β τριμήνου Αύξηση προ προβλέψεων κερδών στο τρίμηνο κατά 6,4% σε 414εκ., ιστορικά τα υψηλότερα σε τριμηνιαία βάση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αποτελέσματα Εννεαμήνου Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 4,6% σε 647εκ., παρά τις αντίξοες συνθήκες στο παγκόσμιο τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.9.2016 L 257/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1703 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Σεπτεμβρίου 2016 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. (ποσά σε ευρώ)

Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. (ποσά σε ευρώ) ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ν.Τ.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 5035501000 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 13 ης Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Ισολογισμός (ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (χρήσης 1η Ιανουαρίου 31η Δεκεμβρίου 2015) Βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για την περίοδο 1 Ιανουαρίου σύμφωνα το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 Νοέμβριος 2016 Περιεχόμενα SAFE ADVISORS Α.Ε.Π.Ε.Υ. Σελίδα Α) Βεβαίωση 3

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016 Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016 Καθαρά Κέρδη 85εκ. το Γ τρίμηνο και 192εκ. το εννεάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 0,3% έναντι του B τριμήνου σε 389εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ιλισού 191, Μοσχάτο 183 45 ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30243/01ΝΤ/Β/93/1717 Γ.Ε.ΜΗ.: 122561899000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

FOSS ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΕ

FOSS ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΕ FOSS ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΕ Ημαθίας 10, Γέρακας Αττικής, ΤΚ 153 44 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 85782602000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΙΖ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΚΑΦΕΤΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΙΖ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΚΑΦΕΤΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΙΖ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΚΑΦΕΤΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2014 (1 η Ιανουαρίου 2014 31 η Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

NIGICO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ασυρμάτου 73, ΤΚ Αρ.Μ.Α.Ε /01ΝΤ/Β/0018 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

NIGICO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ασυρμάτου 73, ΤΚ Αρ.Μ.Α.Ε /01ΝΤ/Β/0018 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. NIGICO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ασυρμάτου 73, ΤΚ 17341 Αρ.Μ.Α.Ε. 45076/01ΝΤ/Β/0018 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 121718401000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Όθωνος 8, Αθήνα 105 57 www.eurobank.gr, Τηλ.: 210 333 7000 Αρ. Μ.Α.Ε. 6068/06/B/86/07 Συνοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αυτοκράτορος Ηρακλείου 31, Μαρούσι ΑΡ. Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β/02/327/03 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αυτοκράτορος Ηρακλείου 31, Μαρούσι ΑΡ. Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β/02/327/03 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Αυτοκράτορος Ηρακλείου 31, 151 22 Μαρούσι ΑΡ. Μ.Α.Ε. 52846/01ΑΤ/Β/02/327/03 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 5524201000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΣΩΤ. ΤΣΕΡΚΕΖΗ 20, Ορεστιάδα Αρ.Μ.Α.Ε.25001/65/Β/91/15 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΣΩΤ. ΤΣΕΡΚΕΖΗ 20, Ορεστιάδα Αρ.Μ.Α.Ε.25001/65/Β/91/15 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΩΤ. ΤΣΕΡΚΕΖΗ 20, 682 00 Ορεστιάδα Αρ.Μ.Α.Ε.25001/65/Β/91/15 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 054415721000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 (1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2008) Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση διαδικτύου: Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012

Διεύθυνση διαδικτύου:  Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, 154 51 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε. 15316/01/ΑΤ/Β/87/248/97 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 4373201000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2015

ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2015 ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αύξηση καθαρών κερδών σε 88εκ., 9% υψηλότερα σε σχέση με το Α τρίμηνο Διπλασιασμός οργανικών κερδών σε 61εκ. το Β τρίμηνο, από 33εκ. το Α τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων Ομίλου προς

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία B Τριμήνου 2017

Οικονομικά Στοιχεία B Τριμήνου 2017 Οικονομικά Στοιχεία B Τριμήνου 2017 1 1 Καθαρά Κέρδη 40εκ. το Β τρίμηνο και 76εκ. το Α εξάμηνο 2017 Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξημένα κατά 4,6% έναντι του Α τριμήνου 2017 και κατά 9,1% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Όθωνος 8, Αθήνα 105 57 www.eurobank.gr, Τηλ.: 210 333 7000 Αρ. Μ.Α.Ε. 6068/06/B/86/07 Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

NIGICO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ασυρμάτου 73, ΤΚ Αρ.Μ.Α.Ε /01ΝΤ/Β/0018 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

NIGICO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ασυρμάτου 73, ΤΚ Αρ.Μ.Α.Ε /01ΝΤ/Β/0018 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. NIGICO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ασυρμάτου 73, ΤΚ 17341 Αρ.Μ.Α.Ε. 45076/01ΝΤ/Β/0018 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 121718401000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα