Ἡ Εὐχὴ κατὰ τῆς Μαγείας. καὶ. Ἡ Ἱερὰ Παράκλησις τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ἡ Εὐχὴ κατὰ τῆς Μαγείας. καὶ. Ἡ Ἱερὰ Παράκλησις τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης"

Transcript

1

2 Ἡ Εὐχὴ κατὰ τῆς Μαγείας καὶ Ἡ Ἱερὰ Παράκλησις τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΡΟΖΙΔΗΣ ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 2013

3 Ἐμπροσθόφυλλον Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Κυπριανὸς καὶ Ἰουστῖνα. Ἐκ τοῦ Ἁγιογραφείου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μας. Ὀπισθόφυλλον Ὁ νέος προσκυνηματικὸς Ναὸς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μας. Ἐπιμέλεια: Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλὴ Ἀττικῆς. : Ἐκδόσεις Γεώργιος Χοροζίδης Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Κυπριανοῦ, Φυλὴ Α.Γ ΦΥΛΗ GREECE Τηλέφωνο: Τηλεαντίγραφα (Telefax):

4 Ἡ Εὐχὴ κατὰ τῆς Μαγείας

5 Πῶς χρησιμοποιεῖται ἡ Εὐχὴ κατὰ τῆς Μαγείας Προκειμένου νὰ ἔχη κάθε εὐσεβὴς μίαν ἄμεση βοήθεια στὶς δυσ κο λίες, τὶς ὁποῖες τυχὸν ἀντι μετω πί ζει καὶ ὀφείλονται σὲ δαιμο νικὴ ἐπήρεια ἐξ αἰτίας μαγείας, πρέπει νὰ δια θέτη τὰ ἑξῆς ἀπα ραί τητα πνευματικὰ ἐφόδια: α) Τὸ βιβλιαράκι τῶν Ἁγίων Προ στατῶν μας Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστί νης. β) Τὴν ἱερὰ Εἰκόνα τῶν Ἁγίων. γ) Ἱερὸ λαδάκι ἀπὸ τὴν ἀκοί μητη κανδήλα τῶν Ἁγίων μας. δ) Ἁγιασμὸ τῶν Ἁγίων μας. Ἡ καθημερινὴ χρῆσις αὐτῶν, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας, θὰ βοη θήση ἀποτε λεσ ματικὰ τὸν πάσχοντα καὶ θὰ τὸν ἀνακουφίση.

6 8 Ἡ Εὐχὴ κατὰ τῆς Μαγείας Ὅταν παραστῆ ἀνάγκη, ὁ πιστὸς θὰ θυμιάζη, θὰ ἀνάβη ἕνα ἁγνὸ κεράκι ἐνώπιον τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστί νης, ἐνῶ θὰ πρέπει νὰ καίη ἀκοίμητο κανδήλι στὸ Εἰκονοστάσι τοῦ σπι τιοῦ του. Μετὰ θὰ γονατίζη καὶ μὲ ἰδιαί τερη προ σοχὴ καὶ εὐλάβεια θὰ δια βάζη τὴν Εὐ χὴ κατὰ τῆς Μαγείας. Στὸ τέλος θὰ σταυρωθῆ μὲ τὸ ἱερὸ Λαδάκι τῶν Ἁγίων. Ἂν εἶναι πρωῒ καὶ ὁ πιστὸς εἶναι νηστικός, καλὸ εἶναι νὰ πιῆ καὶ λίγο ἀπὸ τὸν Ἁγιασμὸ τῶν Ἁγίων, πρᾶγμα ποὺ μπο ρεῖ νὰ γίνη καὶ σὲ ὁποια δήποτε ἄλλη στιγμὴ τῆς ἡμέρας, ἐφ ὅσον τὸ ἀπαιτεῖ ἡ ἀνάγκη, ἂν μά λι στα ὑπάρχη ἰδιαίτερη δυσκολία ἀπὸ ἐπήρεια σατα νική. * * *

7 Πῶς χρησιμοποιεῖται Στὴν Εὐχὴ κατὰ τῆς Μαγείας εἶναι δυνατὸν νὰ προστεθοῦν καὶ ἄλλες προσευ χὲς τῆς Ἐκκλησίας μας, μάλι στα δὲ ἡ περισσότερο σχετικὴ καὶ ἁρμόδια γιὰ τὴν περίπτωσι, ποὺ εἶναι ἡ ἱερὰ Παρά κλησις τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, ἡ ὁποία ἐπίσης περι έχεται στὸ βιβλιαράκι αὐτό. Ὅλα αὐτὰ πρέπει νὰ ἐφαρμό ζων ται καθημερινῶς μὲ πίστι, ὑπομονὴ καὶ εὐ λά βεια, ἰδίως ὅταν ἔχουμε μία σοβαρὴ περίπτωσι ἐπιμόνου δαιμο νι κῆς ἐνοχλή σεως. Μπορεῖ ἐπίσης ὁ πιστὸς νὰ δια βάζη τὴν Εὐχὴ κατὰ τῆς Μαγείας χάριν τῶν οἰκείων του, κα θὼς καὶ ἄλλων φί λων καὶ γνω στῶν ἢ ἀγνώ στων συν αν θρώπων του, οἱ ὁποῖοι γιὰ δια φόρους λόγους δὲν θέλουν ἢ δὲν ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ κά νουν αὐτό, ἂν καὶ τὸ ἔχουν ἀνάγκη. * * * 9

8 10 Ἡ Εὐχὴ κατὰ τῆς Μαγείας Ποτὲ ὅμως δὲν θὰ πρέπει νὰ λησμονῆ ται ἀπὸ τὸν πάσχοντα ἢ τὸν ἐνδιαφερόμενο γιὰ τὴν χρῆσι τῆς Εὐχῆς κατὰ τῆς Μαγείας, ὅτι αὐτὴ προξενεῖ ἄμεση ὠφέλεια ὄχι ἁπλῶς καὶ ὡς ἔτυχε, ἐφ ὅσον ἀπαιτοῦνται προϋπο θέσεις. Χρειά ζε ται συν δυα σμὸς μὲ τὴν γνήσια Μετά νοια, τὴν τα κτικὴ καὶ καθαρὴ Ἐξομο λό γησι, τὴν συχνὴ κοινω νία τῶν Ἀχράν των Μυστη ρίων, τὴν ταπεί νωσι, τὴν ἀγά πη, τὴν ἁγνό τητα ψυχῆς καὶ σώμα τος, τὴν νη στεία, τὴν ἐλεη μοσύνη, τὴν ἀδιά λειπτη προσευχή. Καὶ ὅλα αὐτὰ βεβαίως, πάντοτε μὲ τὴν καθοδήγησι Ὀρθόδοξου πνευ μα τικοῦ Πα τέ ρα, τὴν μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ τῶν ἄλλων Ἱερῶν Κειμένων τῆς Ἐκκλησίας μας (Βίοι Ἁγίων, Συγγράμματα Πατέρων), διὰ μέσου τῶν ὁποίων διδασκόμεθα πῶς νὰ εὑρι σκώμεθα συνεχῶς

9 Πῶς χρησιμοποιεῖται 11 μέσα στὴν ἀγάπη, τὸ φῶς καὶ τὴν κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύ ματος, ἀσφα λισμένοι ἀπὸ κάθε σκοτεινὴ ἐνέρ γεια τῶν ἀκα θάρ των πνευ μάτων.

10

11 Ἡ Εὐχὴ κατὰ τῆς Μαγείας Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύ ματος. Ἀμήν! Δέ σπο τα φιλάνθρωπε, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεὸς καὶ Σωτὴρ ἡμῶν, θαῤῥοῦντες εἰς τὴν ἄμετρόν Σου ἀγα θότητα, προσ πί πτομέν Σοι ἐν μετανοίᾳ καὶ ἐκ βαθέων δεόμεθά Σου, ὅπως ταῖς πρεσβείαις τῶν Ἁγίων ἐνδόξων Μαρτύρων Σου Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, καταργήσῃς, ἐκριζώσῃς, διαῤῥήξῃς καὶ ὡσεὶ καπνὸν δια λύσῃς καὶ ἀπολέσῃς πάντα σατανι κὸν δεσμὸν ἀπὸ παντὸς τόπου τῆς δεσποτείας Σου, ἐλευθερώσῃς δὲ τὸν δοῦλόν Σου (δεῖνα) ἀπὸ πάσης ὀργῆς καὶ ἀσθενείας, μαγείας καὶ σατα-

12 14 Ἡ Εὐχὴ κατὰ τῆς Μαγείας νικῆς ἐπηρείας, ἀπὸ παντὸς πάθους καὶ δυσπραγίας, ἀπὸ πάσης φαρμακείας τε καὶ γοητείας, μαν τείας καὶ βασκανείας, ἅτινα ἐνήρ γησάν τινες τῇ συνεργίᾳ τοῦ ἀρ χαί ου δράκοντος. Σύ, Πανάγαθε, ὡς Παντογνώ στης, οἶ δας καὶ τοὺς τρόπους τοῦ τῆς κακίας ἐφευρέτου καὶ τοὺς τόπους, ἐν οἷς ταύτην ἐνήργησε δι ὅ, ἱκε τεύομέν Σε, ταχὺ ἐπά κουσον ἡμῶν τῶν ἀναξίων τέκνων Σου καὶ δὸς τῷ δούλῳ Σου (δεῖνι) τα χεῖαν τὴν ἀπολύτρωσιν ἀπὸ τοῦ κρά τους τοῦ διαβόλου καὶ τῶν ἔργων αὐ τοῦ, διὰ τῶν Ἁγίων Σου Μαρ τύ ρων Κυ πρι α νοῦ καὶ Ἰου στί νης. Ὅτι Σὺ εἶ ὁ ἰατρός, ἡ ἀνόρθωσις καὶ ἡ παρηγορία τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ Σοὶ τὴν δόξαν ἀνα πέμ πομεν σὺν τῷ ἀνάρχῳ Σου Πατρὶ καὶ τῷ Παναγίῳ καὶ Ἀγαθῷ καὶ

13 Ἡ Εὐχὴ κατὰ τῆς Μαγείας 15 Ζωοποιῷ Σου Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώ νων. Ἀμήν. * * * Ἀ να στή τω ὁ Θε ὸς καὶ δι α σκορ πι σθή τωσαν οἱ ἐ χθροὶ Αὐ τοῦ καὶ φυ γέ τω σαν ἀ πὸ προ σώ που Αὐ τοῦ οἱ μι σοῦν τες Αὐ τόν. Συν τρι βή τω σαν ὑ πὸ τὴν ση μεί ω σιν τοῦ τύ που τοῦ τι μί ου Σταυ ροῦ Σου πᾶσαι αἱ ἐ ναντί αι δυ νά μεις. Ἡ ἀ ήτ τη τος καὶ ἀ κατά λυ τος καὶ θεί α δύ να μις τοῦ τι μί ου καὶ ζω ο ποι οῦ Σταυροῦ, μὴ ἐγ κα τα λί πῃς ἡ μᾶς τοὺς ἁ μαρτω λούς. Κύ ρι ε, ὅ πλον κα τὰ τοῦ δι α βό λου, τὸν Σταυ ρόν Σου ἡ μῖν δέ δω κας φρίτ τει γὰρ καὶ τρέ μει, μὴ φέ ρων κα θο ρᾶν αὐ τοῦ τὴν δύ να μιν, ὅ τι νε κροὺς ἀ νι στᾶ, καὶ θά νατον κα τήρ γη σε δι ὰ τοῦ το προ σκυ νοῦμεν, τὴν Τα φήν Σου καὶ τὴν Ἔ γερ σιν.

14 16 Ἡ Εὐχὴ κατὰ τῆς Μαγείας Τῷ Σῷ Σταυ ρῷ Χρι στὲ Σω τήρ, ὁ δήγη σον ἡ μᾶς ἐ πὶ τὴν ἀ λή θει άν Σου, καὶ ῥῦ σαι ἡ μᾶς τῶν πα γί δων τοῦ ἐ χθροῦ ὁ ἀ να στὰς ἐκ τῶν νε κρῶν, ἀ νά στη σον ἡ μᾶς πε σόν τας τῇ ἁ μαρ τί ᾳ, ἐ κτεί νας τὴν χεῖ ρά Σου, φι λάν θρω πε Κύ ρι ε, τῇ πρε σβεί ᾳ τῶν Ἁ γί ων Σου. Σταυ ρός, ὁ φύ λαξ πά σης τῆς οἰ κουμέ νης Σταυ ρός, ἡ ὡ ραι ό της τῆς Ἐκκλη σί ας Σταυ ρός, Βα σι λέ ων τὸ κραταί ω μα Σταυ ρός, πι στῶν τὸ στή ρι γμα Σταυ ρός, Ἀγ γέ λων ἡ δό ξα, καὶ τῶν δαιμό νων τὸ τραῦ μα. Τῇ πρε σβεί ᾳ, Κύ ρι ε, πάν των τῶν Ἁ γίων καὶ τῆς Θε ο τό κου, τὴν Σὴν εἰ ρή νην δὸς ἡ μῖν καὶ ἐ λέ η σον ἡ μᾶς ὡς μό νος Οἰ κτίρ μων.

15 Ἡ Εὐχὴ κατὰ τῆς Μαγείας Τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης 17 Ἀ πο λυ τί κι ον. Ἦχος αʹ. Τῆς ἐρήμου πολίτης. Τῆς μαγείας τὴν τέχνην, ἐπὶ χρόνοις ἢν ἤσκησας, ὦ Κυπριανὲ ὑποθήκαις, Ἰουστίνης κατέλιπες ποιμὴν Ἀντιο χείας καταστάς, καὶ φύλαξ ἀληθείας τοῦ Χριστοῦ, ἣν ἐσφράγισας τοῦ ξίφους τῇ τελευτῇ, εἰς πόλιν Νικομήδειαν. Χαίρετε τοῦ ἐχθροῦ φυγαδευταί, χαίρετε κρῆναι ῥώσεως χαίρετε τῆς Μονῆς ὑ μῶν φρουροί, Φυλῆς τε δήμου ἔφοροι. Κον τά κι ον. Ἦχος βʹ. Προστασία τῶν Χριστιανῶν. Τῆς δουλείας τῆς εἰδωλικῆς ἠλευ θέρωσαι, καὶ τὴν γνῶσιν τὴν ἀληθι νὴν ἐξηρεύνισας, Ἱεράρχα Κυπριανὲ γενόμενος ποιμήν ζωῆς νάματα εἰς καθαρά, Ἀντιοχείας τὸν λαόν, ὁδηγήσας ἐν χάριτι. Πρέσβευε τῷ Κυρίῳ, συνάμα τῇ Ἰουστίνῃ, καλλιπαρθένῳ ἱερᾷ, παρ ἧς ἔγνως τὰ ἀπόῤῥητα.

16 18 Ἡ Εὐχὴ κατὰ τῆς Μαγείας Δι εὐ χῶν τῶν ἁ γί ων Πα τέρων ἡμῶν, Κύ ρι ε Ἰ η σοῦ Χρι στὲ ὁ Θε ός, ἐ λέ η σον ἡ μᾶς. Ἀμήν!

17 Ἡ Ἱερὰ Παράκλησις τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης (ὧν ἡ μνήμη ἐπιτελεῖται τὴν 2αν Ὀκτωβρίου) Ποίημα Καθηγουμένης Ἰσιδώρας Μοναχῆς Ἁγιεροθεϊτίσσης

18

19 Ἡ Ἱερὰ Παράκλησις Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν! Ψαλμὸς ρμβʹ (ὴ142) Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευ χῆς μου, ἐνώτισαι τὴν δέησίν μου ἐν τῇ ἀλη θείᾳ Σου, εἰσάκουσόν μου ἐν τῇ δικαι οσύνῃ Σου Καὶ μὴ εἰσέλθῃς εἰς κρίσιν μετὰ τοῦ δούλου Σου, ὅτι οὐ δικαιωθήσεται ἐνώπιόν Σου πᾶς ζῶν. Ὅτι κατεδίωξεν ὁ ἐχθρὸς τὴν ψυχήν μου, ἐταπείνωσεν εἰς γῆν τὴν ζωήν μου. Ἐκάθισέ με ἐν σκοτεινοῖς ὡς νεκροὺς αἰῶνος καὶ ἠκηδίασεν ἐπ ἐμὲ τὸ πνεῦμά μου, ἐν ἐμοὶ ἐταράχθη ἡ καρδία μου. Ἐμνήσθην ἡμερῶν ἀρχαίων, ἐμε λέτησα ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις Σου, ἐν ποιή-

20 22 Ἡ Ἱερὰ Παράκλησις μασι τῶν χειρῶν Σου ἐμελέτων. Διεπέτασα πρὸς Σὲ τὰς χεῖράς μου, ἡ ψυχή μου ὡς γῆ ἄνυδρός Σοι. Ταχὺ εἰσάκουσόν μου, Κύριε, ἐξέλιπε τὸ πνεῦμά μου Μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν Σου ἀπ ἐμοῦ καὶ ὁμοιωθήσομαι τοῖς καταβαίνουσιν εἰς λάκκον. Ἀκουστὸν ποίησόν μοι τὸ πρωῒ τὸ ἔλεός Σου, ὅτι ἐπὶ Σοὶ ἤλπισα Γνώρισόν μοι, Κύριε, ὁδὸν ἐν ᾗ πορεύσομαι, ὅτι πρὸς Σὲ ἦρα τὴν ψυχήν μου Ἐξελοῦ με ἐκ τῶν ἐ χθρῶν μου, Κύ ριε, πρὸς Σὲ κατέφυγον δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τὸ θέλημά Σου, ὅτι Σὺ εἶ ὁ Θεός μου Τὸ πνεῦμά Σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγήσει με ἐν γῇ εὐθείᾳ ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός Σου, Κύριε, ζήσεις με Ἐν τῇ δικαιοσύνῃ Σου ἐξάξεις ἐκ θλίψεως τὴν ψυχήν μου καὶ ἐν τῷ ἐλέει

21 Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης 23 Σου ἐξολοθρεύσεις τοὺς ἐχθρούς μου Καὶ ἀπολεῖς πάντας τοὺς θλίβοντας τὴν ψυχήν μου, ὅτι ἐγὼ δοῦλός Σού εἰμι. Καὶ ψάλλονται τὰ ἑξῆς Ἦχος δʹ. Θεὸς Κύριος καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, εὐλο γημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου (τετράκις). Καὶ τὰ τροπάρια Ἦχος δʹ. Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ. Τῇ τῶν εἰδώλων μαθητεύσας μαντείᾳ, δαιμονικὴν προσεβεβαίωσας πρᾶξιν, Κυπριανὲ ἀοίδιμε, Χριστοῦ Ἀθλητά ὕστερον δὲ ρήμασιν, Ἰουστίνης παρ θένου, ἔμαθες μυστήρια, οὐρανίου σοφίας καὶ Ἱεράρχης γέγονας Χριστοῦ, Ἀντιοχείας, ποιμάνας τὸ ποίμνιον. Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι. Διὰ βασάνων καὶ πυρὸς διελθόντες,

22 24 Ἡ Ἱερὰ Παράκλησις Κυπριανὲ σὺν Ἰουστίνῃ τῇ θείᾳ, καὶ τὴν τομὴν δεξάμενοι, τοῦ ξίφους ὁμοῦ νίκης ἀνεδέξασθε, τὸ οὐράνιον στέφος, ἔνθα καὶ πρεσβεύετε, ἐκτενῶς τῷ Κυρίῳ τοῦ θεραπεύειν πάθη χαλεπά, τοῖς προσιοῦσιν, ὑμῖν μετὰ πίστεως. Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων ἀμήν. Οὐ σιωπήσωμέν ποτε Θεοτόκε, τὰς δυναστείας Σου λαλεῖν οἱ ἀνάξιοι εἰ μὴ γὰρ Σὺ προΐστασο πρεσβεύουσα, τίς ἡμᾶς ἐῤῥύσατο, ἐκ τοσούτων κινδύνων; τίς δὲ διεφύλαξεν ἕως νῦν ἐλευθέρους; Οὐκ ἀποστῶμεν Δέσποινα ἐκ Σοῦ Σοὺς γὰρ δούλους σώζεις ἀεί, ἐκ παντοίων δεινῶν. * * * Ψαλμὸς νʹ (50). Ἐ λέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα

23 Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης 25 ἔ λεός Σου καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρ μῶν Σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου Ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου, καὶ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας μου καθάρισόν με Ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ γινώσκω, καὶ ἡ ἁμαρτία μου ἐνώπιόν μού ἐστι διὰ παντός. Σοὶ μόνῳ ἥμαρτον, καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν Σου ἐποίησα, ὅπως ἄν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις Σου, καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί Σε. Ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην, καὶ ἐν ἁμαρτίαις ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ μου. Ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας, τὰ ἄ δηλα καὶ τὰ κρύφια τῆς σοφίας Σου ἐδήλωσάς μοι. Ῥαντιεῖς με ὑσσώπω, καὶ καθαρισθήσομαι πλυνεῖς με καὶ ὑπὲρ χιόνα λευκανθήσομαι.

24 26 Ἡ Ἱερὰ Παράκλησις Ἀκουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν καὶ εὐφροσύνην, ἀγαλλιάσονται ὀστέα τεταπεινωμένα. Ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν Σου ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν μου, καὶ πάσας τὰς ἀνομίας μου ἐξάλειψον. Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοί, ὁ Θεός, καὶ πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου. Μὴ ἀποῤῥίψῃς με ἀπὸ τοῦ προσώπου Σου, καὶ τὸ Πνεῦμά Σου τὸ Ἅγιον μὴ ἀντανέλῃς ἀπ ἐμοῦ. Ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου Σου καὶ πνεύματι ἡγεμονικῷ στή ριξόν με. Διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς Σου, καὶ ἀσεβεῖς ἐπὶ Σὲ ἐπιστρέψουσι. Ῥῦσαί με ἐξ αἱμάτων, ὁ Θεός, ὁ Θε- ὸς τῆς σωτηρίας μου ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσά μου τὴν δικαιοσύνην Σου.

25 Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης 27 Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, καὶ τὸ στόμα μου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν Σου Ὅτι εἰ ἠθέλησας θυσίαν, ἔδωκα ἄν ὁλοκαυτώματα οὐκ εὐδοκήσεις. Θυσία τῷ Θεῷ πνεῦμα συντετριμ μένον, καρδίαν συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει. Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ Σου τὴν Σιών, καὶ οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη Ἱερουσαλήμ Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, ἀνα φορὰν καὶ ὁλοκαυτώματα Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν Σου μόσχους. Καὶ ψάλλεται ὁ ἑξῆς Κανών. Οὗ ἡ ἀκροστιχίς: «Κυπριανὸν καὶ Ἰουστίναν ᾂδω. Ἰσιδώρας» ᾨδὴ αʹ. Ἦχος πλ. δʹ. Ὑγρὰν διοδεύσας.

26 28 Ἡ Ἱερὰ Παράκλησις Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. Καλλίστην δυάδα τῶν Ἀθλητῶν, ὑ μνή σωμεν πόθῳ Ἱεράρχην Κυπριανόν, παρθένον τε ἅμα Ἰουστίναν τοὺς τῶν πασχόντων θερμοὺς ἀντιλήπτορας. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. Ὑδάτων ὡς πάγχρυσος ποταμός, θαυμάτων τὰ ῥεῖθρα ἀναβλύζει λυσιτελῶς, ὑμῶν ἡ εἰκὼν ἡ σεβασμία Κυπριανὲ Ἰουστίνα τε Μάρτυρες. Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι. Πολλοὺς εἰς τῆς πίστεως τὴν ὁδόν, προσείλκυσας Μάρτυς Ἱεράρχα Κυπριανέ, αὐτῆς ἐγνωκὼς τὰς ἀληθείας δι Ἰουστίνης σεμνῆς καλλιμάρτυρος. Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων ἀμήν. Θεοτοκίον. Ῥημάτων τῶν θείων τοῦ Γαβριήλ, ἀ κού σασα Κόρη παντευλόγητε Μα-

27 Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης 29 ριάμ, Θεὸν ἀπεγέννησας ἀφθόρως καὶ ἡ φθορὰ τοῦ θανάτου κατήργηται. ᾨδὴ γʹ. Οὐρανίας ἁψῖδος. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. Ἰατρεῖον ἐδείχθη, ἀσθενειῶν ἄμισθον, καὶ τῶν ψυχικῶν ἀλγηδό νων, θε ρα πευτήριον, ὑμῶν ἡ θεία Μονή, Κυπρι α νὲ Ἰουστίνα, τῆς Φυλῆς κοσμήσασα, δῆμον θεόλεκτον. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. Ἀδιστάκτῳ καρδίᾳ, καὶ λογισμῷ κρείτ τονι, ὦ Κυπριανὲ Ἰουστίνα, ἀειμακάριστοι, τοὺς τῆς σαρκὸς ἀλγεινούς, καθυπεμείνατε πόνους, τὸ ὑμῶν Μαρτύριον, ἐπισφραγίσαντες. Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι. Νηπιόφρονα γνώμην, τῶν διωκτῶν ἤσχυναν, οἱ θεοπειθεῖς Ἀθλοφόροι, σθέ νει τῆς πίστεως, Κυπριανὸς ὁ σοφός,

28 30 Ἡ Ἱερὰ Παράκλησις καὶ ἱερὰ Ἰουστίνα, τῆς Θεοῦ συνέσεως, σκεύη τὰ πάνσεπτα. Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων ἀμήν. Θεοτοκίον. Οὐρανῶν πλατυτέρα, κόσμου παντὸς Δέσποινα, σὺ ὑψηλοτέρα ὑπάρχεις, ἐν ἁγιότητι, καὶ ἀσυγκρίτῳ τιμῇ, Παρθενομῆτορ Μαρία, ὡς Θεὸν βαστάσασα, ἐν ταῖς ἀγκάλαις σου. Διάλυσον, τὰς πανουργίας τοῦ δαίμονος τοῦ δολίου, Ἱεράρχα Κυπριανέ, αὐτὸν γὰρ συνέτριψας, ταῖς νεύσεσι Μάρτυρος Ἰουστίνης. Διάσωσον ἀπὸ κινδύνων τοὺς δούλους σου Θεοτόκε, ὅτι πάντες μετὰ Θεὸν εἰς σὲ καταφεύγομεν, ὡς ἄῤῥηκτον τεῖχος καὶ προστασίαν. Δι εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν!

29 Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης 31 Κάθισμα. Ἦχος βʹ. Πρεσβεία θερμή. Μαγείας δεινῆς, τὴν πλάνην ἐγκατέ λιπες, Παρθένου σεμνῆς, ταῖς θείαις εἰσηγήσεσι, καὶ Θεῷ ἐρχόμενος τὰς με γά λας χάριτας ἔλαβες, τοῦ θεραπεύειν ὦ Κυπριανέ, τὰ πάθη τῶν πίστει προστρεχόντων σοι. Καὶ συνεχίζεται ὁ Κανών. ᾨδὴ δʹ. Εἰσακήκοα Κύριε. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. Νικητὴς ἀναδέδειξαι, κατὰ τοῦ ἀλάστορος ἐμπειρότατος τοῦ μαγείας τέχνῃ πρότερον, ὦ Κυπριανὲ σὲ παγιδεύσαντος. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. Κραταιότατον ἔρεισμα, ἐν ὁμολογίας τοῖς ἀγωνίσμασι τοῦ Σταυροῦ τὸ ὅπλον ἔσχηκας, ὦ Κυπριανὲ ἀκαταμάχητε.

30 32 Ἡ Ἱερὰ Παράκλησις Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι. Ἀγλαΐαις ταῖς κρείττοσι, καὶ τῆς θείας νίκης τῷ διαδήματι ἱερῶς κατεστεφάνωσαι, ὦ Κυπριανὲ θεομακάριστε. Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων ἀμήν. Θεοτοκίον. Ἰατρὸν ὡς κυήσασα, τὸν εὐσυμ παθήτως ἡμᾶς ἰώμενον τῷ ἐλέει τῆς θεότητος, Παναγία Κόρη σὲ δοξάζομεν. ᾨδὴ εʹ. Φώτισον ἡμᾶς. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. Ἴσχυσας ἐχθροῦ, τοῦ κακίστου κατενώπιον, καὶ ἐφαύλισας αὐτὸν Κυπριανέ, σὺν Ἰουστίνῃ, τοῦ Χριστοῦ ὁπλῖται ἄριστοι. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. Ὄλβιος ἐστίν, ὅς προστάτας ὑμᾶς κέκτηται, ἐν τοῦ βίου τοῖς δεινοῖς Κυπρι-

31 Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης 33 ανέ, καὶ Ἰουστίνα, πρὸς Θεὸν πρέσβεις εὐπρόσδεκτοι. Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι. Ὕλην ἀπεχθῆ, τῆς μαγείας σὺ κατέ καυσας, κατενώπιον πολλῶν Κυπριανέ, καὶ τῶν εἰδώλων, τὴν ἀπάτην ἐμυκτήρισας. Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων ἀμήν. Θεοτοκίον. Στήλη φωτεινή, παρθενίας καὶ ἁγνότητος, σὺ ὑπάρχεις Παναγία Μαριάμ, καὶ τοῦ Θεοῦ σου, ἁγιώτατον παλάτιον. ᾨδὴ ϛʹ. Τὴν δέησιν ἐκχεῶ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. Τρανότερον, τοῦ Θεοῦ ἐδόξασας, τὴν ἁγίαν καὶ ἀμώμητον πίστιν Κυπριανέ, τοῖς γενναίοις σου ἄθλοις, καὶ Ἰουστίνα σεμνὴ καλλιπάρθενε δυὰς Μαρτύρων εὐκλεής, Ἐκκλησίας τὰ ἄμωμα σφάγια.

32 34 Ἡ Ἱερὰ Παράκλησις Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. Ἱέρευσας, καθαρᾷ καρδίᾳ σου, καὶ ἀ μέμπτῳ πολιτείᾳ τρισμάκαρ Κυπριανέ, Ἱεράρχα Κυρίου, καὶ ἀναιμάκτους θυ σίας προσέφερες λατρείας τε τὰς λογικάς λειτουρ γοῖς ἀσωμάτοις ἑνούμενος. Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι. Νεκρώσεως, καὶ φθορᾶς ἀπέβαλες, τοὺς χιτῶνας Ἰουστίνα παρθένε καὶ τῆς ζωῆς, τῆς ἀφθάρτου τὴν χλαίναν, ὡς ἱερὰν διπλοΐδα ἐφόρεσας ἐν δόξῃ δὲ καὶ ἐν τιμῇ λαμπροφόρος Θεῷ νῦν παρίστασαι. Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων ἀμήν. Θεοτοκίον. Ἀνύμφευτε, Θεοτόκε Δέσποινα, τῶν πιστῶν ἡ κραταιὰ προστασία ῥῦσαι ἡμᾶς, ἐξ ἐχθρῶν ἀοράτων, καὶ ὁρατῶν τῇ θερμῇ ἀντιλήψει σου ἰσχύει γὰρ ἡ

33 Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης 35 μητρική πρὸς Θεόν σου πρεσβεία τὰ μέγιστα. Διάλυσον, τὰς πανουργίας τοῦ δαίμονος τοῦ δολίου, Ἱεράρχα Κυπριανέ, αὐτὸν γὰρ συνέτριψας, ταῖς νεύσεσι Μάρτυρος Ἰουστίνης. Ἐπίβλεψον ἐν εὐμενείᾳ πανύμνητε Θεοτόκε, ἐπὶ τὴν ἐμὴν χαλεπὴν τοῦ σώματος κάκωσιν, καὶ ἴασαι τῆς ψυχῆς μου τὸ ἄλγος. Δι εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν! Κοντάκιον. Ἦχος βʹ. Προστασία τῶν Χριστιανῶν. Τῆς δουλείας τῆς εἰδωλικῆς ἠλευ θέρωσαι, καὶ τὴν γνῶσιν τὴν ἀληθι νὴν ἐξηρεύνισας, Ἱεράρχα Κυπριανὲ γενόμενος ποιμήν ζωῆς νάματα εἰς καθα-

34 36 Ἡ Ἱερὰ Παράκλησις ρά, Ἀντιοχείας τὸν λαόν, ὁδηγήσας ἐν χάριτι. Πρέσβευε τῷ Κυρίῳ, συνάμα τῇ Ἰουστίνῃ, καλλιπαρθένῳ ἱερᾷ, παρ ἧς ἔγνως τὰ ἀπόῤῥητα. Δι εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν! Τὸ Ἱερὸν Εὐαγγέλιον Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, προσκαλεσάμενος ὁ Ἰησοῦς τοὺς δώδεκα Μαθητὰς Αὐτοῦ, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν κατὰ πνευμάτων ἀκαθάρτων, ὥστε ἐκβάλ λειν αὐτά, καὶ θεραπεύειν πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν. Τούτους ἀπέστειλεν ὁ Ἰησοῦς, παραγγείλας αὐτοῖς, λέγων εἰς ὁδὸν ἐθνῶν μὴ ἀπέλθητε, καὶ εἰς πόλιν Σαμαρειτῶν μὴ εἰσέλθητε πορεύεσθε δὲ μᾶλλον πρὸς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ. Πορευόμενοι δὲ κηρύσσετε, λέγοντες, ὅτι ἤγγικεν ἡ

35 Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης 37 βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Ἀσθενοῦντας θεραπεύετε, λεπροὺς καθαρίζετε, νεκροὺς ἐγείρετε, δαιμόνια ἐκβάλλετε δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε. Καὶ ψάλλονται τὰ ἑξῆς Ἦχος βʹ. Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι. Ταῖς τῶν Ἀθλοφόρων, πρεσβείαις Ἐ λεῆ μον, ἐξάλειψον τὰ πλήθη, τῶν ἐ μῶν ἐγκλημάτων. Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων ἀμήν. Ταῖς τῆς Θεοτόκου, πρεσβείαις Ἐ λεῆμον, ἐξάλειψον τὰ πλήθη, τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων. Στίχ. Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός Σου, καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν Σου, ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου. Ἦχος πλ. βʹ. Ὅλην ἀποθέμενοι.

36 38 Ἡ Ἱερὰ Παράκλησις Τέχνην ἐγκατέλιπες, τὴν μαγικὴν ἐν συνέσει, καὶ Θεοῦ ἀπέκτησας, τὴν καλὴν ἀλλοίωσιν καὶ σωτήριον ἱεραῖς ῥήσεσι, τῆς σεμνῆς παρθένου, Ἰουστίνης τῆς θεόφρονος ὁμοῦ τελέσαντες, τὴν ἀθλητικὴν ἐγκαρτέρησιν τὸ ξίφος τε δεξάμενοι, ὡς μαρτυρικὴν ἐπισφράγησιν. Θεῖε Ἱεράρχα, σοφώτατε ποιμὴν Κυπριανέ, Ἀντιοχείας ὁ Ἄγγελος, Χριστοῦ ὁ ἐκπρόσωπος. Δι εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν! Καὶ συνεχίζεται ὁ Κανών. ᾨδὴ ζʹ. Οἱ ἐκ τῆς Ἰουδαίας. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. Νοητῶν αἰθιόπων, ἐναπέκοψας κάρας τὰς δολιόφρονας, τῇ σῇ σωφρονεστάτῃ,

37 Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης 39 καὶ θείᾳ πολιτείᾳ, Ἰουστίνα πανεύφημε Κυπριανὸν συνεργόν, γνωρίσασα ἐν ἄθλοις. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. Ἀγγελότροπον βίον, ἐν αἰνέσει θαυ μάζω ὑμῶν μακάριοι, γενναία Ἰουστίνα, Χριστοῦ παρθενομάρτυς, Ἱεράρχα τε τίμιε Κυπριανὲ ὁδηγέ, τῶν πρὶν ἐσκοτισμένων. Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι. Διαθέσει καρδίας, Ἰουστίνα Κυρίῳ κα τηκολούθησας, ὁμοῦ Κυπριανόν τε, τὸν θεῖον Ἀρχιμάγον, ἐν τῇ γνώσει ὡδήγησας συνδαιτυμόνες ὁμοῦ, τῆς δόξης γεγονότες. Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων ἀμήν. Θεοτοκίον. Ὡραιότητος κάλλει, παρθενίας τιμῇ τε καὶ κοσμιότητος, Μαρία Θεοτόκε, ἀφράστως διαλάμπεις, καὶ γὰρ δόξης

38 40 Ἡ Ἱερὰ Παράκλησις τὸν ἥλιον, τὸν φωτοδότην Χριστόν, ἀνέ τειλας τῷ κόσμῳ. ᾨδὴ ηʹ. Τὸν Βασιλέα. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. Ἱδρῶσι θείοις, τοῦ ἱεροῦ Μαρτυρίου, Ἰουστίνα τὸ στέφος τῆς νίκης, σὺν Κυπριανῷ τε, ἐδέξασθε ἀξίως. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. Στερεωθέντες, εἰς τοῦ Θεοῦ τὴν ἀγάπην, Μαρτυρίου τὴν τρίβον διῆλθον, ὁ Κυπριανός τε, ὁμοῦ σὺν Ἰουστίνῃ. Εὐλογοῦμεν Πατέρα, Υἱὸν καὶ Ἅγιον Πνεῦμα τὸν Κύριον. Ἱερατεύσας, Κυπριανὲ κατὰ τάξιν, τῆς λατρείας τῆς θείας προεῖχες, σὺ δὲ Ἰουστίνα, Κυρίῳ διηκόνεις. Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων ἀμήν. Θεοτοκίον.

39 Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης 41 Δέσποινα πάντων, Θεοκυῆτορ Μαρία, εὐ μενῶς τὴν σὴν χάριν παράσχου, τοῖς δοξολογοῦσι, τὴν σὴν μεγαλωσύνην. ᾨδὴ θʹ. Κυρίως Θεοτόκον. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. Ὤ ζεῦγος τῶν Μαρτύρων, θεία Ἰουστίνα, Κυπριανέ τε παμμάκαρ, ὑμῶν τὴν Μονήν, τὴν σεβασμίαν φυλάττειν, μὴ διαλίπητε. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. Ῥαδίως τῆς μαγείας, λύετε τοὺς βρόχους, ἐκ τῶν πιστῶς προσιόντων, τῇ σκέπῃ ὑμῶν, Κυπριανὲ Ἰουστίνα, ἔνδοξοι Μάρτυρες. Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι. Ἀγγέλων αἱ χορεῖαι, τάξεις τε Μαρτύρων, Κυπριανοῦ Ἰουστίνης, τῇ θείᾳ τιμῇ, πανευφροσύνως σκιρτῶσι, καὶ ἐπαγάλλονται.

40 42 Ἡ Ἱερὰ Παράκλησις Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων ἀμήν. Θεοτοκίον. Σοὶ πρέπει ἐξαιρέτως, χάρις Παναγία, καὶ σοὶ ἁρμόζουσι ὕμνων, αἱ θεῖαι ὠδαί, τὸν ὑπερύμνητον Λόγον, σὺ γὰρ ἐκύησας. * * * Καὶ εὐθὺς τὰ παρόντα Μεγαλυνάρια Τῆς Θεοτόκου. Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς, μακαρίζειν Σε τὴν Θεοτόκον, τὴν ἀειμακάριστον καὶ παναμώμητον, καὶ Μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ, καὶ ἐνδοξοτέραν, ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, τὴν ἀδιαφθόρως, Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν τὴν ὄντως Θεοτόκον, Σὲ μεγαλύνομεν. Τῶν Ἁγίων Μαρτύρων. ὧν ἡ ἀκροστιχίς: «Χαίρετε Μάρτυρες».

41 Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης 43 Χαίροις Ἱεράρχα Κυπριανέ, τῆς Ἀντι ο χείας θεοφόρε νυμφαγωγέ, χαί ροις Ἰου στίνα καλλίστη τε παρθένε δυὰς Χρι στομαρτύρων ἡ περιάκουστος. Ἄσατε σκιρτήσατε ἐν χαρᾷ, οἱ περιπεσόντες ἁμαρτίας ἐν τῷ κρημνῷ, ὁ Κυπριανὸς γὰρ ἡμᾶς ἐπιθαῤῥύνει ὅς μάγος ὤν τὸ πρώην, θείως ἡγίασται. Ἵνα ἐν τοῖς ἔθνεσι δοξασθῇ, πίστεως τὸ σθένος μετανοίας τε ἡ ἰσχύς, ἀπὸ τῆς μαγείας Χριστὸς ἐκάλεσέ σε Κυπριανὲ εἰς γνῶσιν, ἄλλον ὡς Παῦλόν σε. Ῥόδα ὡς ἡδύπνοα καὶ σεπτά, τῆς Ἀντιοχείας ἐν λειμῶνι τῷ ἱερῷ, ἤνθησαν ἐνθέως παρθένος Ἰουστίνα Κυπριανός τε ἅμα, οἱ οὐρανόφρονες. Ἔχει ὡς ὑπέρτιμον θησαυρόν, Μήτηρ Ἐκκλησία σοῦ τὴν Κάραν Κυπριανέ, ξίφει τὴν τμηθεῖσαν ὁμοῦ σὺν Ἰουστίνης καὶ θείου Θεοκτίστου, τοῦ ὁμοψύχου σου.

42 44 Ἡ Ἱερὰ Παράκλησις Τίς ἐγκωμιάσει Κυπριανέ, θείους σου ἀγῶνας τοὺς μεγάλους καὶ ἱερούς, ἤ τίς ἐπαινέσει παρθένε Ἰουστίνα ἁγνείας ψυχικῆς σου, τὴν ὡραιότητα. Ἔρεισμα ὡς ἄῤῥηκτον καὶ στεῤῥόν, ἔχει ἐν ἀνάγκαις ἡ ἁγία ὑμῶν Μονή, ὦ Κυπριανέ τε καὶ θεία Ἰουστίνα ὑμῶν τὴν προστασίαν, καὶ τὴν ἀντίληψιν. Μάγος ὤν τὸ πρώην Κυπριανέ, ὕστερον τῇ πίστει ὑπερήθλησας τοῦ Χριστοῦ, ἢν ἐκατηχήθης παρθένου Ἰουστίνης ταῖς θείαις ὑποθήκαις, καὶ παραινέσεσιν. Ἄγαμαι τὰς θείας σου ἀρετάς, στέργω τῆς ψυχῆς σου τὴν ἀνδρείαν Κυπριανέ, συνεγκωμιάζω τὴν σὴν ἀγαθωσύνην παρθένε Ἰουστίνα, ἀειμακάριστε. Ῥήμασι σοφίας θεοπειθοῦς, εἵλκυσας εἰς πίστιν Ἰουστίνα Κυπριανόν, ὅστις τῆς μαγείας λιπὼν τὰς πανουργίας εἰς φῶς τῆς ἀληθείας, ἦλθε τὸ ἄδυτον.

43 Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης 45 Τέκνα ἐκκλησίας ὡς ἐκλεκτά, ταύτης εὐκοσμοῦσι τὸ στερέωμα νοητῶς, καὶ τὴν οἰκουμένην φαιδρύνουσιν ἐνθέως Κυπριανὸς ὁ μέγας, σὺν Ἰουστίνῃ τε. Ὕδωρ ἰαμάτων παρεκτικόν, βλύζει θεοῤῥύτως ἡ ἁγία ὑμῶν εἰκών, ὦ Κυπριανέ τε καὶ θεία Ἰουστίνα καὶ παύει ψυχοφθόρα πάθη ἑκάστοτε. Ῥᾶον ὑπεμείνατε ἀλγεινά, ὦ Κυπριανέ τε Ἰουστίνα ἐν τῇ σαρκί, ῥώμῃ στομωθέντες Σταυροῦ τοῦ Ζωηφόρου διὸ καὶ αἰωνίως, συνεπαγάλλεσθε. Ἕνα πόθον μίαν ψυχῆς στοργήν, Μάρ τυρες οἱ δύο συνεκτήσαντο τοῦ Χρι στοῦ, σὺν Κυπριανῷ τε ἡ θεία Ἰουστίνα διὸ ὁμοῦ τῷ ξίφει, ἐτελειώθησαν. Σέμνωμα ὡς μέγα τῆς Ἀττικῆς, λύχνος τῆς Φυλῆς τε καὶ τῆς πίστεως ὀ χυ ρόν, ἵσταται ἡ θεία Μονὴ Χριστοῦ Μαρ τύρων Κυπριανοῦ Ἁγίου καὶ Ἰουστί νης τε.

44 46 Ἡ Ἱερὰ Παράκλησις Χαίρει Ἀντιόχεια ἐφ ὑμῖν, χαίρει Βιθυνίας Νικομήδεια καὶ σκιρτᾶ, αἵμασι τιμίοις ὑμῶν ἐγκαυχωμένη Κυπριανὲ γενναῖε, καὶ Ἰουστίνα τε. Τῶν Ἁγίων Πάντων. Πᾶσαι τῶν Ἀγγέλων αἱ στρατιαί, Πρό δρομε Κυρίου, Ἀποστόλων ἡ δωδεκάς, οἱ Ἅγιοι πάντες, μετὰ τῆς Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν, εἰς τὸ σω θῆναι ἡμᾶς. * * * Ἀμήν. Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. (γʹ) Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων ἀμήν. Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν Δέσποτα, συγχώρησον τὰς ἀνομίας ἡμῖν Ἅ γιε, ἐπίσκεψαι καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας ἡμῶν, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός Σου.

45 Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης 47 Κύριε, ἐλέησον. (γʹ) Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων ἀμήν. Πάτερ ἡμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά Σου ἐλθέτω ἡ βασιλεία Σου γενηθήτω τὸ θέλημά Σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. Δι εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν! * * * Καὶ ψάλλονται τὰ ἑξῆς Ἦχος αʹ. Τῆς ἐρήμου πολίτης. Τῆς μαγείας τὴν τέχνην, ἐπὶ χρόνοις

46 48 Ἡ Ἱερὰ Παράκλησις ἢν ἤσκησας, ὦ Κυπριανὲ ὑποθήκαις, Ἰουστίνης κατέλιπες ποιμὴν Ἀντιο χείας καταστάς, καὶ φύλαξ ἀληθείας τοῦ Χριστοῦ, ἣν ἐσφράγισας τοῦ ξίφους τῇ τελευτῇ, εἰς πόλιν Νικομήδειαν. Χαίρετε τοῦ ἐχθροῦ φυγαδευταί, χαίρετε κρῆναι ῥώσεως χαίρετε τῆς Μονῆς ὑ μῶν φρουροί, Φυλῆς τε δήμου ἔφοροι. Ἦχος βʹ. Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου. Χαίροις ἱερὲ Κυπριανέ, τέχνην μαγικὴν τῶν εἰδώλων, ὁ ἐξασκήσας τὸ πρίν, πίστεώς τε ὕστερον, φανεὶς ὑπέρμαχος Ἰουστίνης παρθένου γάρ, σοφῇ ὑποδεί ξει, σκότους καταλέλοιπας, τὰ μη χανήματα. Πάντας ἐκδιδάσκων σοῖς ἔργοις, ὅτι μετανοίας τὸ σθένος, μέγιστον ἐστὶ καὶ ἀπροσμέτρητον. Θρόνον εἰς σεπτὸν καὶ ἱερόν, τῆς Ἀντι οχείας παμμάκαρ, Κυπριανὲ ἀνελ-

47 Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης 49 θών, ἔλαμψας τοῖς τρόποις σου, τῆς ἁγι ότητος μυηθεὶς γὰρ τὰ δόγματα, τῆς θείας σοφίας, ἔμαθες μυστήρια, τὰ ἐπουράνια. Ὅθεν ἀγλαῶς διαλάμπεις, τῇ φωτοχυσίᾳ τῆς δόξης, σὺν τῇ Ἰουστίνῃ τῇ θεόφρονι. Χαίροις θαυμαστὲ Κυπριανέ, τῶν Ἱεραρχῶν κοσμιότης, ἡ τῶν Μαρτύρων τιμή, δόξα καὶ εὐπρέπεια, τῶν Ἀθλοφόρων τε τὰς βασάνους ὑπέμεινας, καὶ γὰρ ἀπτοήτως, ἔχων ἀδαμάντινον, καρτερικότητα. Ξίφος καὶ τὸ πῦρ δοκιμάσας, εὗρες τὸ μακάριον τέλος, σὺν τῇ Ἰουστίνῃ τῇ συνάθλῳ σου. Δῆμος τῆς Φυλῆς ἐν Ἀττικῇ, ἔχει ὡς ἀπόρθητον τεῖχος, ὑμῶν τὴν θείαν Μο νήν, ἔνθα καὶ ἡ πάνσεπτος, εἰκὼν φυλάσσεται καθ ἑκάστην τε βλύζουσι, πηγαὶ τῶν θαυμάτων, νόσοι θεραπεύον-

48 50 Ἡ Ἱερὰ Παράκλησις ται, σατὰν διώκεται. Δεῦτε καὶ ἡμεῖς προσιόντες, τοῦ Κυπριανοῦ τὰς πρεσβείας, καὶ τῆς Ἰουστίνης ἐκζητήσωμεν. Ἦχος βʹ. Τὴν πᾶσαν ἐλπίδα μου, εἰς Σὲ ἀνατίθημι, Μῆτερ τοῦ Θεοῦ φύλαξόν με ὑπὸ τὴν σκέπην Σου. Δι εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν! Τῷ δὲ ἐν Τριάδι παναγίῳ καὶ μόνῳ ἀληθινῷ Θεῷ ἡμῶν δόξα, τιμή, προσκύνησις καὶ εὐχαριστία!

49

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ. Ορθροσ Σαββατου ΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ ΤΟΜΟΣ 7 (ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ)

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ. Ορθροσ Σαββατου ΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ ΤΟΜΟΣ 7 (ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ) ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ ΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ ΤΟΜΟΣ 7 Ορθροσ Σαββατου (ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ) Γεωργιος Καραγιαννακησ Πρωτοψαλτης Καθηγητησ Βυζαντινησ Μουσικησ Ορθρος Σαββατου (Αλληλουια)

Διαβάστε περισσότερα

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος...

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 24 ΜΑΪΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ «Τῶν ἁγίων 318 πατέρων τῆς Α Οἰκουμενικῆς συνόδου (325 μ.χ.)». Συμεὼν ὁσίου τοῦ ἐν τῷ Θαυμαστῷ ὄρει ( 590). Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν ι. Τυπ. Πεντ. 41 42. * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΩ ΣΑΒΒΑΤΩ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ

ΤΩ ΣΑΒΒΑΤΩ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ 31-05-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἑρµείου. Τῶ Σαββάτω ἑσπέρας Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν

Διαβάστε περισσότερα

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις. 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου. ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ Μετὰ τὴν α Στιχολογίαν

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις. 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου. ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ Μετὰ τὴν α Στιχολογίαν 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν Α. * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅττι ιι ππρρέέππεει ιι σσοοι ιι

Διαβάστε περισσότερα

ᾨδὴ α' Ἦχος πλ. β' Ὁ Εἱρμὸς

ᾨδὴ α' Ἦχος πλ. β' Ὁ Εἱρμὸς Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. Δόξα σοι ὁ Θεός, δόξα σοι. Βασιλεῦ Οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς Ἀληθείας, ὁ Πανταχοῦ Παρὼν καὶ τὰ Πάντα Πληρῶν,

Διαβάστε περισσότερα

23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ 23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ

23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ 23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ 23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ ΙΕΡΕΥΣ: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νύν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Ἀμήν. εῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν

Διαβάστε περισσότερα

Ἀναβαίνουσιν ὄρη καὶ καταβαίνουσι πεδία εἰς τὸν τόπον, ὃν ἐθεμελίωσας αὐτά. Ὅριον ἔθου, ὃ οὐ παρελεύσονται, οὐδὲ ἐπιστρέψουσι

Ἀναβαίνουσιν ὄρη καὶ καταβαίνουσι πεδία εἰς τὸν τόπον, ὃν ἐθεμελίωσας αὐτά. Ὅριον ἔθου, ὃ οὐ παρελεύσονται, οὐδὲ ἐπιστρέψουσι ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ (Ἀπὸ τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς μέχρι τῆς Ε Κυριακῆς τῶν νηστειῶν). Διατεταγμένη ἀκολουθία τῶν κατανυκτικῶν ἑσπερινῶν περιέχουσα ἅπαντα τὰ ὑπὸ τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ὁ β χορὸς Στίχ, α'. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τόν αἰῶνα τό ἔλεος αὐτοῡ. Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν... ὁ α χορὸς Στίχ, β'.

ὁ β χορὸς Στίχ, α'. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τόν αἰῶνα τό ἔλεος αὐτοῡ. Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν... ὁ α χορὸς Στίχ, β'. 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 + Μνήμη τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος καὶ πανευφήμου Εὐφημίας, ἥτις τόν τόμον τῆς ἐν Χαλκηδόνι Δ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἐκύρωσεν. Τῆς Ἁγίας Ὄλγας τῆς Ἰσαποστόλου καί τοῦ Ἁγίου Ὁσιομάρτυρος Νεκταρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΪ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΪ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΓΑΛΗ ΑΡΑΣΚΕΥΗ ΡΩΪ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩ ΕΓΑΛΩ ΒΑΣΙΛΙΚΩ ΩΡΩ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΑΛΗΣ ΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΩΡΑ ΡΩΤΗ Ἱερεύς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀναγνώστης: Ἀμήν. Ἱερεύς:

Διαβάστε περισσότερα

α α ας και στο ος α νε να α τω

α α ας και στο ος α νε να α τω 02-05-2015 Ἀπόδοσις τῆς Ἑορτῆς τῶν υροφόρων. Ἡ ἀνακοµιδὴ τῶν λειψάνων Ἀθανασίου τοῦ εγάλου πατριάρχου Ἀλεξανδρείας. Ἦχος Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. α

Διαβάστε περισσότερα

17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ

17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ Τῌ ΠΕΜΠΤῌ ΕΣΠΕΡΑΣ (16/7/15) ὁ Ἱερεύς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. : Ἀμήν. ὁ Ἀναγνώστης: Δεῦτε, προσκυνήσωμεν

Διαβάστε περισσότερα

20-07-2014 ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΣΠΕΡΑΣ Ἠλιοὺ προφήτου τοῦ Θεσβίτου. Ἦχος πλ.α Εἰς τὴν Εἴσοδον τοῦ Ἀρχιερέως. ει εις πο ο ολ λα α α α Μ.

20-07-2014 ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΣΠΕΡΑΣ Ἠλιοὺ προφήτου τοῦ Θεσβίτου. Ἦχος πλ.α Εἰς τὴν Εἴσοδον τοῦ Ἀρχιερέως. ει εις πο ο ολ λα α α α Μ. 20-07-2014 ΕΣΕΡΙΟΣ 20-07-2014 ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΣΕΡΑΣ Ἠλιοὺ προφήτου τοῦ Θεσβίτου. Ἦχος πλ.α Εἰς τὴν Εἴσοδον τοῦ Ἀρχιερέως Ἦχος ι Β Ει ει εις πο ο ολ λα α α α Μ α α α α α α Μ α α α α ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε τη η η

Διαβάστε περισσότερα

Αθανασίου ( 373) καὶ Κυρίλλου ( 444) πατριαρχῶν Αλεξανδρείας. Ηχος βαρύς, ἑωθινὸν ι. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (17/01/15) ὁ Ἱερεύς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν,

Αθανασίου ( 373) καὶ Κυρίλλου ( 444) πατριαρχῶν Αλεξανδρείας. Ηχος βαρύς, ἑωθινὸν ι. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (17/01/15) ὁ Ἱερεύς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, Αθανασίου ( 373) καὶ Κυρίλλου ( 444) πατριαρχῶν Αλεξανδρείας. Ηχος βαρύς, ἑωθινὸν ι. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (17/01/15) ὁ Ἱερεύς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Διαβάστε περισσότερα

ει εις πο ο ολ λα α α α ε τη η η η Δε ε ε ε ε ε ε ε ε σπο ο τα α α α

ει εις πο ο ολ λα α α α ε τη η η η Δε ε ε ε ε ε ε ε ε σπο ο τα α α α ΕΕΜΒΡΙΟΣ ΙΒ ΕΣΕΡΙΟΣ 12 εκεµβρίου Σπυρίδωνος Τριµυθοῦντος τοῦ θαυµατουργοῦ ( 348). Ιωάννου ὁσίου, ἐπισκόπου Ζιχνῶν ( 1333). Εἰς τὸν Ἐσπερινόν. Β Ει Εἰς τὴν Εἴσοδον τοῦ Ἀρχιερέως Ἦχος ι ει εις πο ο ολ λα

Διαβάστε περισσότερα

Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ι Α Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ Τ Η Σ Π Ε Ν Τ Η Κ Ο Σ Τ Η Σ

Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ι Α Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ Τ Η Σ Π Ε Ν Τ Η Κ Ο Σ Τ Η Σ Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ι Α Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ Τ Η Σ Π Ε Ν Τ Η Κ Ο Σ Τ Η Σ Ε Σ Π Ε Ρ Α Σ (Σημαίνει ταχύτερον διὰ τὴν τῆς γονυκλισίας Ἀκολουθίαν) Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν

Διαβάστε περισσότερα

Τῌ ΚΖ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Μνήμη τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Μάρτυρος Φανουρίου τοῦ Νεοφανοῦς

Τῌ ΚΖ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Μνήμη τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Μάρτυρος Φανουρίου τοῦ Νεοφανοῦς Τῌ ΚΖ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Μνήμη τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Μάρτυρος Φανουρίου τοῦ Νεοφανοῦς ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Ἱστῶμεν Στίχους δ καὶ ψάλλομεν τὰ ἑξῆς Προσόμοια. Ἦχος β. Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου. Ὅτε ὁ σὸς ἅγιος ναός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΕΓΑΣ ΕΣΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΗΣ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΣΧΑ Από τῆς ευτέρας µέχρι τοῦ Σαββάτου τῆς ιακαινησίµου, ὡς καί τῇ ἡµέρᾳ τῆς Αποδόσεως, ἀντί τῆς πρό τοῦ Εσπερινοῦ Θ Ωρας, τῶν Ωρῶν τοῦ Αποδείπνου καί

Διαβάστε περισσότερα

Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ. ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο

Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ. ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο 08-03-2015 Β ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩ ΗΣΤΕΙΩ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΛΑΑ ΑΡΧΙΕΙΣΚΟΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΙΚΗΣ νήµη τοῦ Ὁσίου ατρὸς ἡµῶν Θεοφυλάκτου, Ἐπισκόπου ικοµηδείας. Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ Ἦχος Βου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε Β φα νεν

Διαβάστε περισσότερα

20 IOYNIΟΥ 2015 Σάββατον Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Μεθοδίου, Ἐπισκόπου Πατάρων.

20 IOYNIΟΥ 2015 Σάββατον Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Μεθοδίου, Ἐπισκόπου Πατάρων. 20 IOYNIΟΥ 2015 Σάββατον Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Μεθοδίου, Ἐπισκόπου Πατάρων. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 1 Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... καὶ ψάλλομεν τετράκις

Διαβάστε περισσότερα

Τῌ ΑΓΙᾼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ

Τῌ ΑΓΙᾼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Τῌ ΑΓΙᾼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ βασιλεῖ ἡµῶν Θεῷ. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν

Διαβάστε περισσότερα

κου σον µου ει σα κου σον µου Κυ ρι ε Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ει σα α κου σον µου προ σχες τη φω νη της δε η η σε ως µου εν

κου σον µου ει σα κου σον µου Κυ ρι ε Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ει σα α κου σον µου προ σχες τη φω νη της δε η η σε ως µου εν 06 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Τὰ Ἅγια Θεοφάνεια Τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἦχος Δι Δ Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ει σα α κου σον µου ει σα κου σον µου Κυ ρι ε Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ει σα α κου σον µου προ σχες

Διαβάστε περισσότερα

15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ

15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ 15-02-2015 ΗΧΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΟΚΡΕΩ 15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΟΚΡΕΩ νήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα

Διαβάστε περισσότερα

The Service before the Resurrection on Saturday Evening. Ἡ Πανηχὶς πρὸ τῆς Ἀναστάσεως τῷ Σαββάτῳ τὸ Βράδυ

The Service before the Resurrection on Saturday Evening. Ἡ Πανηχὶς πρὸ τῆς Ἀναστάσεως τῷ Σαββάτῳ τὸ Βράδυ Ἡ Πανηχὶς πρὸ τῆς Ἀναστάσεως τῷ Σαββάτῳ τὸ Βράδυ (Ὁ Λαὸς ἐγείρεται) ΙΕΡΕΥΣ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. (Ἀμήν.) Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας,

Διαβάστε περισσότερα

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο 11-01-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ Μνήµη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡµῶν Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου. Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν Θ Ἦχος Βου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε Β φα νεν η µιν ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι

Διαβάστε περισσότερα

Asceticon magnum ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΟΣ ΟΡΩΝ.

Asceticon magnum ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΟΣ ΟΡΩΝ. Asceticon magnum ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΟΣ ΟΡΩΝ. αʹ Περὶ τάξεως καὶ ἀκολουθίας τῆς ἐν ταῖς ἐντολαῖς τοῦ Κυρίου. βʹ Περὶ τῆς πρὸς Θεὸν ἀγάπης, καὶ ὅτι κατὰ φύσιν ἐν ἀνθρώποις ἡ πρὸς τὰς ἐντολὰς τοῦ Κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ΩΔΕΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ΩΔΕΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ΩΔΕΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΘΙΣΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΨΑΛΜΟΣ 1ος Μακάριος ἀνήρ, ὃς οὐκ ἐπορεύθη ἐν βουλῇ ἀσεβῶν καὶ ἐν ὁδῷ ἁμαρτωλῶν οὐκ ἔστη καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ Θ ΩΡΑΣ

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ Θ ΩΡΑΣ -69- Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ Θ ΩΡΑΣ Δι εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰη - σοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον καὶ σῶ σον ἡμᾶς. Ἀμήν. Δόξα Σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα Σοι, Ἁγία Τριάς, δόξα Σοι. Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Β Ἀνωτέρα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Β Ἀνωτέρα ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΓΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Β Ἀνωτέρα ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς ἀνατολῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΒΕΡΟΙΑ 201 Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος 28 ης Ὀκτωβρίου 8, 59 100

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ ΒΡΑΔΥ (ΟΡΘΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ)

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ ΒΡΑΔΥ (ΟΡΘΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ) 109 ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ ΒΡΑΔΥ (ΟΡΘΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ) Τη Μεγάλη Τετάρτη ενθυμούμεθα την αμαρτωλή γυναίκα, που άλειψε με μύρο τα πόδια του Κυρίου (Ματθ. 26,6-16). Το γεγονός αυτό έγινε λίγο πριν από το Πάθος

Διαβάστε περισσότερα