ΘΔΩΡΖΣΗΚΑ ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΑ ΣΟΥΟ ΗΡΑΚΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΔΩΡΖΣΗΚΑ ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΑ ΣΟΥΟ ΗΡΑΚΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ"

Transcript

1 ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΚΑΗ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Β ) ΑΒΒΑΣΟ 14 ΜΑΪΟΤ 2011 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ: ΗΣΟΡΗΑ ΤΝΟΛΟ ΔΛΗΓΩΝ: ΣΔΔΡΗ (4) ΟΜΑΓΑ ΠΡΩΣΖ ΘΔΜΑ Α1 Να δώζεηε ην πεξηερόκελν ησλ αθόινπζσλ όξσλ: α. Δμαξρία β. νβηέη γ. Γόγκα Σξνύκαλ Μονάδερ 15 ΘΔΜΑ Α2 Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ γξάθνληαο ζην ηεηξάδηό ζαο ηε ιέμε ωζηό ή Λάθορ δίπια ζην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θάζε πξόηαζε: α. Ζ Φηιηθή Δηαηξεία ηδξύζεθε ην 1814 από ηνπο Δκκαλνπήι Ξάλζν, Γεκήηξην Τςειάληε θαη Αζαλάζην Σζαθάισθ. β. ηηο αξρέο ηνπ 1943, ζην ηάιηλγθξαλη, ε λίθε έζηεςε ηα ζνβηεηηθά όπια θαη ε Βέξκαρη γλώξηζε ηελ πξώηε νδπλεξή ηεο ήηηα. γ. Με ηελ επίζεζε ζην Πεξι Υάξκπνξ (7 Γεθεκβξίνπ 1941) ε Ηαπσλία κπήθε ζηνλ Β Παγθόζκην Πόιεκν. δ. Ζ πηώζε ηνπ Σείρνπο ηνπ Βεξνιίλνπ, ην 1979, νδήγεζε ζηελ επαλέλσζε ηεο Γεξκαλίαο. ε. Ζ πλζήθε ησλ Παξηζίσλ (10 Φεβξνπαξίνπ 1947) πξνέβιεπε ηελ ελζσκάησζε ηεο Γσδεθαλήζνπ ζηελ Διιάδα. Μονάδερ 10 ΘΔΜΑ Β1 Ζ πλζήθε Δηξήλεο ηνπ Λνλδίλνπ (17/30 Μαΐνπ 1913): όξνη θαη παξαιείςεηο. Μονάδερ 10 ΘΔΜΑ Β2 Γηα πνηνπο ιόγνπο ε Γεξκαλία επηζπκνύζε ηελ αλαζεώξεζε ηεο πλζήθεο ησλ Βεξζαιιηώλ (28 Ηνπλίνπ 1919) θαη πνηεο ήηαλ νη πνιηηηθέο ζπλέπεηεο απηήο ηεο επηζπκίαο γηα ηε ρώξα; Μονάδερ 15 ΟΜΑΓΑ ΓΔΤΣΔΡΖ Αληιώληαο ζηνηρεία από ηα θείκελα πνπ ζαο δίλνληαη θαη κε βάζε ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο, λα πξνζδηνξίζεηε: α) πώο επέδξαζε ν Κξηκατθόο Πόιεκνο ζην ειιεληθό θξάηνο θαη ζηνλ Διιεληζκό (κνλάδεο 10) θαη β) πνηεο επηπηώζεηο είρε ζηηο ζρέζεηο ηεο Διιάδαο κε ηηο ηξεηο Μεγάιεο Γπλάκεηο. (κνλάδεο 15). Μονάδερ 25 ΚΔΗΜΔΝΟ Α «Ζ επαλάζηαζε ηνπ 1854 μέζπαζε κε ηελ επθαηξία ηνπ Κξηκατθνύ Πνιέκνπ θαηά ηα κέζα Ηαλνπαξίνπ, πξώηα ζηελ Ήπεηξν (Ραδνβίδη), κε αθνξκή ηε θνξνινγηθή θαηαπίεζε, θαη ζρεδόλ ηαπηόρξνλα ζηε Θεζζαιία (Άγξαθα) [...] Παξά ηελ εμάπισζε όκσο ηεο επαλαζηάζεσο θαη ηηο πξώηεο επηηπρίεο ηεο, δελ έγηλε δπλαηόλ λα

2 επηηεπρζνύλ νη βαζηθνί ζηόρνη ησλ επαλαζηαηώλ, νη θαηαιήςεηο δειαδή ησλ ζηξαηησηηθώλ θέληξσλ ηνπ ερζξνύ. Καη ηνύην γηαηί ε Πύιε από ηνλ Φεβξνπάξην είρε αξρίζεη λα εληζρύεη ηα θέληξα απηά κε ηζρπξέο δπλάκεηο [...]. Αιιά απηό πνπ θαζόξηζε ηελ ηύρε ηεο επαλαζηάζεσο ήηαλ πξνπαληόο ε ζηάζε ηεο Αγγιίαο θαη ηεο Γαιιίαο, πνπ πήξαλ αλεπηθύιαθηα ην κέξνο ησλ Σνύξθσλ, ηνπο βνήζεζαλ πνιιαπιά, αλέπηπμαλ έληνλε δηπισκαηηθή δξάζε γηα ηελ θαηαζηνιή ηεο θαη έθζαζαλ σο ην λαπηηθό απνθιεηζκό θαη ηελ θαηνρή ηνπ Πεηξαηά. Έηζη αλαγθάζηεθε ε ειιεληθή θπβέξλεζε λα ζηακαηήζεη ηε βνήζεηα πνπ ρνξεγνύζε αλεπίζεκα ζηνπο επαλαζηάηεο θαη λα δηαηάμεη ηελ απνρώξεζε ησλ Διιήλσλ αμησκαηηθώλ». ηέθανορ Παπαδόποςλορ, «Ο Κπιμαϊκόρ πόλεμορ και Δλληνιζμόρ», Ιζηορία ηοσ Δλληνικού Έθνοσς, η. ΗΓ, Αθήνα: Δκδοηική Αθηνών, 1977, ζ.163 ΚΔΗΜΔΝΟ Β «Ο Κξηκατθόο Πόιεκνο ήηαλ ε απνθαζηζηηθή θακπή γηα ηε γλσξηκία ηνπ ειιεληθνύ έζλνπο κε ηα γεηηνληθά ηνπ, γηαηί απέδεημε κ έλαλ ηξόπν πνπ δελ ρσξνύζε δηάςεπζε όηη ηα ζπκθέξνληα ησλ ππνδνύισλ ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο δελ ήηαλ εθείλα πνπ ζεσξνύζε δεδνκέλα ε θηινπόιεκε κεξίδα ζηελ Διιάδα, αθνύ ηίπνηε ην αληίζηνηρν κε ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ Αγώλα δελ ζεκεηώζεθε ην Δπηπιένλ ν θηινξσζηζκόο δέρεηαη βαξύ πιήγκα. ην εμήο δελ παύεη βέβαηα λα ζπλδέεηαη αόξηζηα κε ηελ πξννπηηθή ηεο γεληθήο απειεπζέξσζεο ηεο Αλαηνιήο, ε ήδε ππνηππώδεο όκσο επηρεηξεκαηνινγία ηνπ ζηεξείηαη νξηζηηθά ηε δπλαηόηεηα εκπινπηηζκνύ ή αλαλέσζήο ηεο, θαη απηό ζε αληίζεζε κε ηνλ αληηξσζηζκό γηα ηνλ νπνίν αξρίδεη πεξίνδνο ζηαζεξήο αλόδνπ. Ο ζξίακβνο ηεο αγγιηθήο πνιηηηθήο ζηελ Διιάδα αθήλεη ζηνλ αληηξσζηζκό έλα πεδίν ηειείσο ειεύζεξν[...]». Έλλη κοπεηέα, Σο «Πρόησπο Βαζίλειο» και η Μεγάλη Ιδέα ( ), Αθήνα: Πολύηςπο, 1988, ζ Αμηνπνηώληαο ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζην παξαθάησ θείκελν θαη ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο, λα αλαθεξζείηε ζηνπο παξάγνληεο νη νπνίνη έδσζαλ ώζεζε ζηε δηαδηθαζία ηεο απναπνηθηνπνίεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 20νπ αηώλα. Μονάδερ 25 ΚΔΗΜΔΝΟ «[...] Οη ηζηνξηθνί θαηαγίλνληαη κε ηε δηαιεύθαλζε ησλ αηηίσλ ηεο απναπνηθηνπνίεζεο, θαη ηδίσο ηεο ηαρύηεηαο ηεο. Αξθεηά ζεκεία έρνπλ απνζαθεληζηεί. Πξώηνλ, νη απηνθξαηνξίεο δελ ήηαλ ζπλνιηθά επηθεξδείο πην ζπγθεθξηκέλα, ελώ απέθεξαλ θνινζζηαία θέξδε ζε νξηζκέλα άηνκα θαη εηαηξείεο, απνηεινύζαλ βάξνο γηα ηνλ θξαηηθό θνξβαλά 1 ησλ πεξηζζόηεξσλ απηνθξαηνξηθώλ δπλάκεσλ. Έηζη, ε εθκεηάιιεπζε ησλ ιαώλ ησλ απνηθηώλ ζπκβάδηδε κε θαζαξέο απώιεηεο γηα ηνπο θνξνινγνπκέλνπο ησλ κεηξνπόιεσλ. Γεύηεξνλ, νη απηνθξαηνξηθέο δπλάκεηο ζπάληα αλαγθάζηεθαλ λα απνρσξήζνπλ εμαηηίαο κηαο ζηξαηησηηθήο εμέγεξζεο ε Αιγεξία ήηαλ ε εμαίξεζε θαη όρη ν θαλόλαο. πλήζσο νη αληαξζίεο κπνξνύζαλ λα θαηαζηαινύλ ην πξόβιεκα ήηαλ, κε ηη θόζηνο ζε δσέο θαη ζε ρξήκα. [...] 1 θνξβαλάο = ηακείν Ζ απόθαζή ηνπο απνηεινύζε ζπληζηακέλε δηαθόξσλ παξαγόλησλ νηθνλνκηθώλ, ζηξαηησηηθώλ θαη πνιηηηθντδενινγηθώλ. Οη απηνθξαηνξηθέο δπλάκεηο κπνξνύζαλ πάληα λα επηιέμνπλ αλ ζα θαηέθεπγαλ ή όρη ζηε βία γηα λα δηαηεξήζνπλ ηελ αξρή ηνπο. Όηαλ θαηέθεπγαλ ζ απηήλ όπσο νη Γάιινη ζηελ Αιγεξία θαη ζην

3 Βηεηλάκ ή νη Πνξηνγάινη ζηε λόηηα Αθξηθή, θαηέιεγαλ πνιιέο θνξέο λα βάδνπλ ζε θίλδπλν ηελ πνιηηηθή ζηαζεξόηεηα ζηελ ίδηα ηνπο ηε ρώξα. ηα κεηαπνιεκηθά ρξόληα απνθάζηδαλ όιν θαη πην ζπρλά λα κελ ην θάλνπλ απηό. Έλαο από ηνπο ιόγνπο ήηαλ θπζηθά όηη ζπλεηδεηνπνίεζαλ θάπνηα ζηηγκή πσο ε ζηξαηησηηθή θπξηαξρία ήηαλ έλαο δαπαλεξόο θαη αδέμηνο ηξόπνο λα εμαζθαιίζνπλ απηό πνπ ήζειαλ. [...] Σα κεγαιεία ηεο απηνθξαηνξίαο θάληαδαλ όιν θαη πην θίβδεια, ελώ ε εζηθόηεηα θαη ε νξζνινγηθόηεηά ηεο ακθηζβεηνύληαλ, ζε κηα ήπεηξν [ελλ. ηελ Δπξώπε] πνπ ιεηηνπξγνύζε όρη κε βάζε ηηο παγθόζκηεο απηνθξαηνξηθέο αληηπαιόηεηεο θαη ηελ θαηνρή εδαθώλ αιιά κέζσ ππεξεζληθήο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο». M. Mazower, κοηεινή Ήπειρος, Ο Δσρωπαϊκός Δικοζηός Αιώνας, μεη. Κ. Κοςπεμένορ, 2η έκδοζη, Αθήνα: Αλεξάνδπεια, σ. σ., ζ ΑΠΑΝΣΖΔΗ ΟΜΑΓΑ ΠΡΩΣΖ ΘΔΜΑ Α1 α. Δξαπσία: ζρ. βηβιίν ζει. 63 «Οη Βνύιγαξνη αλέπηπμαλ δηθαηνδνζία ηνπ Παηξηαξρίνπ». β. οβιέη: ζρ. βηβιίν ζει. 246 «πκβνύιην» ζηα Ρσζηθά, εθιεγκέλα θπβεξλεηηθά ζπκβνύιηα ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο. Πξόθεηηαη γηα ζπλειεύζεηο ησλ εξγαηώλ θαη ησλ ζηξαηησηώλ, ησλ νπνίσλ ε δύλακε θαη ε επηξξνή απμάλνληαλ ζπλερώο ζηηο αξρέο ηνπ 1917 θαη παξακνλέο ηεο Οθησβξηαλήο Δπαλάζηαζεο θαη έζεηαλ ππό ακθηζβήηεζε ηε λνκηκόηεηα ηεο θπβέξλεζεο. γ. Γόγμα Σπούμαν: ζρνι. βηβιίν ζει. 143 «To 1946 άξρηζε εμάξηεζε ηεο Διιάδαο από ηηο Ζ.Π.Α.». ΘΔΜΑ Α2 α. Λάζνο, β. σζηό, γ. Λάζνο, δ. Λάζνο, ε. σζηό ΘΔΜΑ Β1 ρ. βηβιίν ζει «ηηο 17/30 Μαΐνπ 1913 ηόηε όηη ζα ηα θαηείραλ πξνζσξηλώο». ΘΔΜΑ Β2 ρ. βηβιίν ζει (Πξναηξεηηθά: «Ζ θαηάζηαζε απηή ηνπ Μεγάινπ Πνιέκνπ»). «Ζ Γεξκαλία εηδηθά ηειηθά ζηνλ Β Παγθόζκην Πόιεκν». ΟΜΑΓΑ ΓΔΤΣΔΡΖ ΖΜΔΗΩΖ : Σα πιαγηαζηά γξάκκαηα αθνξνύλ ζε πιηθό παξαζεκάησλ. Ο Κξηκατθόο πόιεκνο ( ) μεθίλεζε κε αθνξκή ηελ απαίηεζε ηεο Ρσζίαο από ην ζνπιηάλν λα αλαγλσξίζεη ην δηθαίσκά ηεο λα πξνζηαηεύεη ηνπο νξζνδόμνπο ηεο Οζ. Απηνθξαηνξίαο, δηθαίσκα πνπ θαηά ηε δηθή ηεο εξκελεία, απέξξεε από ηε πλζήθε ηνπ Κηνπηζνύθ Κατλαξηδή (1774) θαη πνπ νπζηαζηηθά ηζνδπλακνύζε κε απαίηεζε γηα ζπγθπξηαξρία ηνπ Ρώζνπ απηνθξάηνξα κε ην νπιηάλν. Ζ εηζβνιή ησλ ξσζηθώλ ζηξαηεπκάησλ ζηηο Παξαδνπλάβηεο Ζγεκνλίεο ην Μάην ηνπ 1853 (ρσξίο ηελ

4 ηαπηόρξνλε θήξπμε πνιέκνπ ελάληηα ζηελ Πύιε) νδήγεζε ζηελ ππνγξαθή ζπλζήθεο ζπκκαρίαο κεηαμύ ηεο Πύιεο, ηεο Βξεηαλίαο θαη ηεο Γαιιίαο ην Μάξηην ηνπ 1854, θαζώο θαη ζηελ θήξπμε ηνπ πνιέκνπ ζηε Υεξζόλεζν ηεο Κξηκαίαο κεηαμύ ησλ λαπηηθώλ δπλάκεσλ Ρσζίαο, Αγγιίαο, Γαιιίαο. Δθ όζνλ νη Ρώζνη κε ηελ έλαξμε ηνπ πνιέκνπ έθαλαλ έθθιεζε ζηνπο νξζνδόμνπο ηεο Οζ. Απηνθξαηνξίαο λα εθδηώμνπλ ηνπο Οζσκαλνύο από ηελ Δπξώπε, ζηελ Διιάδα, όπνπ ππήξρε έλαο έληνλνο θαη ζαθήο πξνζαλαηνιηζκόο ηεο θνηλήο γλώκεο πξνο ηε Ρσζία, ππνθηλήζεθαλ θαη ζεκεηώζεθαλ εμεγέξζεηο ησλ ππόδνπισλ Διιήλσλ ήδε από ηα κέζα Ιαλνπαξίνπ ηνπ 1854 ζηελ Ήπεηξν (Ραδνβίδη) ζηε Θεζζαιία (Άγξαθα) θαη ζηε Υαιθηδηθή. ύκθσλα κε ην πξώην παξάζεκα ηνπ ηέθαλνπ Παπαδόπνπινπ γηα ηνλ Κξηκατθό Πόιεκν, αθνξκή ησλ θηλεηνπνηήζεσλ απηώλ ήηαλ ε θνξνινγηθή θαηαπίεζε πνπ πθίζηαλην νη ππόδνπινη. Ωζηόζν, ε έθβαζε ησλ εμεγέξζεσλ απηώλ δελ έκειιε λα είλαη ζεηηθή γηα ηνπο ππόδνπινπο Έιιελεο, όπσο πιεξνθνξνύκαζηε από ην ίδην δεπηεξνγελέο παξάζεκα, δεδνκέλνπ όηη ε Οζ. Απηνθξαηνξία ήδε από ην Φεβξνπάξην ηνπ 1854 είρε εληζρύζεη ηηο πεξηνρέο απηέο κε ηζρπξέο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο ράξε ζηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε, ηόζν δηπισκαηηθή όζν θαη ζηξαηησηηθή, ησλ ζπκκάρσλ ηεο Οζ. Απηνθξαηνξίαο Άγγισλ θαη Γάιισλ πξνο ηελ Τςειή Πύιε. Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα απνηειεί ν Αγγινγαιιηθόο λαπηηθόο απνθιεηζκόο θαη ε θαηνρή ηνπ Πεηξαηά ηελ πεξίνδν Δπνκέλσο ν Όζσλαο εμαλαγθάζηεθε από Βξεηαλνύο θαη Γάιινπο λα απνπέκςεη ηε θηινξσζηθή ειιεληθή θπβέξλεζε θαη λα αλαθαιέζεη ηνπο Έιιελεο αμησκαηηθνύο πνπ ήηαλ επηθεθαιήο αληαξηώλ ζε Θεζζαιία, Ήπεηξν θαη Μαθεδνλία. Καηά ζπλέπεηα, όπσο κε ζαθήλεηα αλαιύεηαη από ηελ Έιιε θνπεηέα ζην απόζπαζκα από ην ζύγγξακκά ηεο «Σν Πξόηππν Βαζίιεην θαη Η κεγάιε ηδέα» νη εμσηεξηθέο δηπισκαηηθέο ζρέζεηο ηεο Διιάδαο πξνο ηηο ηξεηο Μεγάιεο Γπλάκεηο κεηαβιήζεθαλ ξηδηθά κεηά από απηέο ηηο εμειίμεηο. Αξρηθά, ε έσο ηόηε μεθάζαξε θηινξσζηθή ειιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή δέρεηαη «βαξύ πιήγκα», ιόγσ ηεο Ρσζηθήο ήηηαο ζηνλ πόιεκν. Ο όπνηνο θηινξσζηζκόο επεβίσζε ζηελ Διιάδα ήηαλ νξηζηηθά απνζηεξεκέλνο από θάζε δπλαηόηεηα «εκπινπηηζκνύ ή αλαλέσζήο» ηνπ θαη ην πεξηερόκελό ηνπ παξέκελε αόξηζηα θαη αζαθώο ζπλδεδεκέλν κε κηα έλλνηα γεληθήο απειεπζέξσζεο ηεο Αλαηνιήο. Αληηζέησο, θαιιηεξγείηαη έληνλα έλα θύκα αληηξσζηζκνύ ηδηαίηεξα ιόγσ ηνπ ζξηάκβνπ ζηνλ πόιεκν ηεο αγγιηθήο πνιηηηθήο. Παξ όια απηά ζηηο ζπλεηδήζεηο ησλ Διιήλσλ ζεκαληηθό ξόιν αθ ελόο έπαημε ν λαπηηθόο απνθιεηζκόο ηνπ Πεηξαηά ην από ηνπο Άγγινπο θαη ηνπο Γάιινπο, πνπ εύινγα πξνθάιεζε ηε δπζαξέζθεηα ησλ Διιήλσλ απέλαληη ζηελ πνιηηηθή ησλ ρσξώλ απηώλ, ελώ αθ εηέξνπ έγηλε πιένλ ζπλείδεζε ζηνλ ειιεληθό ιαό ε δηαθνξά ζπκθεξόλησλ κεηαμύ ησλ Διιήλσλ ππνδνύισλ ηεο Οζ. Απηνθξαηνξίαο θαη ησλ ππνινίπσλ νξζνδόμσλ ππνδνύισλ ζε απηή. Οη παξάγνληεο πνπ έδσζαλ ώζεζε ζηε δηαδηθαζία ηεο απναπνηθηνπνίεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 20 νπ αηώλα κπνξνύλ λα ζπλνςηζζνύλ κε βάζε ην ζρνιηθό εγρεηξίδην ζηνπο εμήο: (ζρνι. βηβιίν ζει. 151) «Ζ πηώζε ησλ απνηθηαθώλ απηνθξαηνξηώλ απνηθηνθξαηηθώλ δπλάκεσλ από ηηο πεξηνρέο πνπ έιεγραλ». Δμάιινπ ζύκθσλα κε ην απόζπαζκα ηνπ ηζηνξηθνύ ζπγγξάκκαηνο ηνπ Μ. Mazaower, ζηνπο παξάγνληεο απναπνηθηνπνίεζεο κπνξνύλ λα πξνζηεζνύλ νη εμήο, θαηά θύξην

5 ιόγν νηθνλνκηθέο, αηηίεο: Πξώηα απ όια ε νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε ησλ ιαώλ ησλ απνηθηώλ, ελώ απέθεξε ηεξάζηηα θέξδε ζε ζπγθεθξηκέλα θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, ηαπηόρξνλα πξνθαινύζε απώιεηεο γηα ηνπο θνξνινγνύκελνπο ησλ κεηξνπόιεσλ. Δμάιινπ, ε παξάηαζε ηεο ζηξαηησηηθήο θπξηαξρίαο ησλ απνηθηαθώλ θξαηώλ ζηηο απνηθίεο ηνπο απαηηνύζε ζηξαηησηηθέο δαπάλεο ζε κηα πεξίνδν πνπ, όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη ζην παξάζεκα ην δεηνύκελν πιένλ ήηαλ απηό ηεο «ππεξεζληθήο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο». Σέινο, εηίζελην θαη δεηήκαηα πνιηηηθντδενινγηθά, εθηόο από νηθνλνκηθά ή ζηξαηησηηθά. Γειαδή, ε απναπνηθηνπνίεζε ζπάληα ήηαλ επόκελν κηαο ζηξαηησηηθήο εμέγεξζεο, αθνύ εύθνια απηή θαηαπληγόηαλ από ηνπο απνηθηνθξάηεο κε ηε βία ή όρη θαη επηινγήλ ηνπο. Σν ζέκα όκσο ήηαλ ε δηαθύβεπζε ηεο εζσηεξηθήο πνιηηηθήο ζηαζεξόηεηαο πνπ πξνθαινύζε κηα ηέηνηα εμέγεξζε ιόγσ ηεο εζηθόηεηαο ή ηεο νξζνινγηθόηεηάο ηεο πνπ ακθηζβεηνύληαλ από ηνπο πνιίηεο ησλ απνηθηαθώλ ρσξώλ. ΚΡΗΣΗΚΖ Σα ζέκαηα ηεο Ηζηνξίαο Γεληθήο Παηδείαο αθνινπζνύλ ηε ζπλήζε δνκή ηεο εμέηαζεο ηνπ καζήκαηνο ζε Παλειιήλην επίπεδν θαη απεπζύλνληαλ ζε ζσζηά θαη νξγαλσκέλα πξνεηνηκαζκέλνπο ππνςεθίνπο, πνπ είραλ θαιύςεη κε κεζνδηθόηεηα ην ζύλνιν ηεο εμεηαζηέαο ύιεο θαη είραλ εμνηθεησζεί κε ηε δνθηκαζία ηεο απάληεζεο ζηηο εξσηήζεηο ειεύζεξεο αλάπηπμεο πνπ αθνξνύλ ζε πεγέο, νη νπνίεο ήηαλ απμεκέλσλ απαηηήζεσλ. Δπηκέιεηα ζεκάησλ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΝΑΝΣΙΑ, ΜΟΤΡΣΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ, ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ ΣΑΟ

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα Πεξηερόκελα Δηζαγσγηθό ζεκείσκα... 1. Ή άξραία Διιάδα, ζπέξκα θαη όρη πξόηππν... 2. Ή αξρή ηεο άκθηζβήηεζεο... 3. Ή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΥΔΔΩΝ. Κυνζηανηακόποςλορ Ιυάννηρ

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΥΔΔΩΝ. Κυνζηανηακόποςλορ Ιυάννηρ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΥΔΔΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΡΕΤΝΑ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ & ΝΟΣΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΟΜΑΓΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Κυνζηανηακόποςλορ Ιυάννηρ ΚΔΡΔΝΔ ΜΑΪΟ 2010 ΔΙΑΓΩΓΗ Ζ ζαιάζζηα νξηνζέηεζε κεηαμύ ηεο Γνπηλέα-Μπηζζάνπ

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι ο ρατσισμός;

τι είναι ο ρατσισμός; τι είναι ο ρατσισμός; Ραηζηζκόο είλαη λα ζεσξνύκε θάπνηνπο άιινπο αλζξώπνπο σο θαηώηεξνπο από εκάο, θπξίσο ιόγσ θάπνησλ ζσκαηηθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ, ηεο θπιεηηθήο ή εζληθήο ηνπο θαηαγσγήο κε απνηέιεζκα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010

ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010 ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010 ΑΓΩΓΟ ΜΠΟΤΡΓΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ Tν βνπιγαξηθό ππνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Τδάησλ θνηλνπνίεζε ζηηο 9.11 ηελ αξλεηηθή ζέζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ Ζ ηζηνξία ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ ζηε ρώξα καο, κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, αθνινπζεί κηα πνξεία αλάινγε κε ηηο πνιηηηθέο κεηαβνιέο θαη ηα αλεβνθαηεβάζκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΣΔΥΝΖ Ω ΜΝΖΜΔΗΟ ΥΩΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟ

Ζ ΣΔΥΝΖ Ω ΜΝΖΜΔΗΟ ΥΩΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟ Ηεξνκόλαρνπ ΑΒΑΣΗΔ ΜΠΑΣΟΒΟΪ Ζ ΣΔΥΝΖ Ω ΜΝΖΜΔΗΟ ΥΩΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟ Ζ ηέρλε ζπληζηά εθείλν ην νπνίν ν άλζξσπνο θαηάιαβε κεηά ηνλ ρσξηζκό ηνπ από ηνλ Θεό, απνηειεί δε ην δξάκα ηνπ ρσξηζκνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδςηική ζύμππαξη Ελλάδορ Καηάπ: Η πεπίπηωζη ηος Αζηακού

Επενδςηική ζύμππαξη Ελλάδορ Καηάπ: Η πεπίπηωζη ηος Αζηακού Επενδςηική ζύμππαξη Ελλάδορ Καηάπ: Η πεπίπηωζη ηος Αζηακού ηηρ Θεοθίληρ Μηλαθιανάκη Παξαδνζηαθά κεηαμύ Διιάδνο θαη αξαβηθώλ ρσξώλ επηθξαηεί έλα ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλν θιίκα θηιίαο, νπνύ νη δύν πιεπξέο ππνζηεξίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Λόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο όξαζεο κεηαμύ ησλ αηζζήζεσλ, έρνπκε επεθηείλεη κεηαθνξηθά ηελ έλλνηα ηνπ «βιέπσ» θαη ζηηο λνεηηθέο παξαζηάζεηο πνπ ζρεκαηίδνπκε. Σηηο ζπδεηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

- Κύξηε Γηώξγν Παληειίδε πλέηαηξε ζην Σκήκα πκβνπιεπηηθώλ Τπεξεζηώλ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Deloitte Κύπξνπ.

- Κύξηε Γηώξγν Παληειίδε πλέηαηξε ζην Σκήκα πκβνπιεπηηθώλ Τπεξεζηώλ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Deloitte Κύπξνπ. 1 ΣΔΛΔΣΖ ΒΡΑΒΔΤΖ 10εο ΠΑΓΚΤΠΡΗΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΟΛΤΜΠΗΑΓΑ άββαην 14 Ηνπλίνπ 2014 - Αίζνπζα ηειεηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ θηίξην Αλαζηάζηνο Γ Λεβέληεο αίζνπζα Β108 ζηελ Παλεπηζηεκηνύπνιε - Έληηκε Δθπξόζσπε

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος**

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος** Φξπζνζηόκνπ Μ., Φξηζηνθόξνπ Ε., & Λεκνλίδεο Φ., (2008). Σύγθξηζε δηαδηθαζηώλ κνληεινπνίεζεο καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ. Ππακηικά 10 ος Παγκύππιος Σςνεδπίος Μαθημαηικήρ Παιδείαρ και Δπιζηήμηρ, Πάθορ

Διαβάστε περισσότερα

+13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ

+13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ Γηδαθηηθή -εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε πεδνύ ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ +13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ Γηδαθηηθνί ζηόρνη Αλακέλεηαη από ηνπο καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε: Να επηζεκαίλνπλ θαη λα ηεθκεξηώλνπλ κέζα από κηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ

Γ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ Γ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΓΗΟΗΚΖΣΟΤ Γ ΧΜΑ ΣΡΑΣΟΤ Αμηόηηκε Κύξηε-α πλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΔ κεηαηίζεζηε ζε Μνλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΟΜΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΘΔΜΑ: ΑΝΔΜΟΜΤΛΟ

ΑΣΟΜΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΘΔΜΑ: ΑΝΔΜΟΜΤΛΟ ΑΣΟΜΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ 14 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΛΑΡΙΑ ΔΠΧΝΤΜΟ: ΠΑΠΑΣΔΡΓΙΟΤ ΟΝΟΜΑ: ΓΔΩΡΓΙΟ ΣΑΞΗ: Α 4 ΘΔΜΑ: ΑΝΔΜΟΜΤΛΟ ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ: 2010-2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΟΣΗΣΑ 1 ΑΝΑΛΤΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ Ο ζειζμόρ είλαη θαηλόκελν ην νπνίν εθδειώλεηαη ζπλήζσο ρσξίο ζαθή πξνεηδνπνίεζε, δελ κπνξεί λα απνηξαπεί θαη παξά ηε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιεο πιηθέο δεκηέο ζηηο αλζξώπηλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ)

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολστετνική Στολή Τμήμα Πολιτικών Μητανικών Υπεύθσνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΟ Γ/ΛΖ ΘΑΦΟΤΡΖ 4, 41222 ΙΑΡΗΑ ΣΖΙ.: 2410 627142, FAX: 2410 627143 E-mail: geotee_l@otenet.gr ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ: Δπδνθία Παπαθξίβνπ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ

Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ Μσξαΐηνπ Μάξζα, Μαία, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Σκήκα Μαηεπηηθήο,

Διαβάστε περισσότερα