Dr ΣΖΟΪΣΟΤ Μ. αμ. Επ. καθηγ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Α. ΣΕΟΪΣΟΤ Μ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Dr ΣΖΟΪΣΟΤ Μ. αμ. Επ. καθηγ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Α. ΣΕΟΪΣΟΤ Μ."

Transcript

1 Dr ΣΖΟΪΣΟΤ Μ. αμ. Επ. καθηγ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Α.

2 ΑΔΡΕΝΑΡΧΗ Οξηζκόο:Η αύμεζε ηεο παξαγωγήο αλδξνγόλωλ πνπ μεθηλά πεξίπνπ ζηελ ειηθία ηωλ 6 εηώλ ζηα θνξίηζηα θαη 7 έηε ζηα αγόξηα πκβαίλεη πην λωξίο ζε άηνκα ηεο καύξεο θπιήο Φαίλεηαη λα κελ ζρεηίδεηαη κε ηελ ωξίκαλζε ηνπ ππνζαιάκν-ππνθπζηαθό-γνλαδηθνύ άμνλα Αληηπξνζωπεύεη αιιαγή ζηελ αληαπόθξηζε ηνπ επηλεθξηδηαθνύ θινηνύ ζηελ έθθξηζε ηεο ACTH

3 ΑΔΡΕΝΑΡΧΗ Πνιύ κεγάιε αύμεζε ηεο 17ΟΗPRG θαη DHEAS ζε ζρέζε κε ηελ θνξηηδόιε DHEAS θπξίαξρν ζηεξνεηδέο δείθηεο ηεο αδξελαξρήο (αύμεζε 2 έηε πξηλ ηελ έθθξηζε ηωλ γνλαδνηξνπηλώλ)

4 Οη αιιαγέο ηεο αδξελαξρήο είλαη ACTH εμαξηώκελεο. Πξηλ ηελ αδξελαξρή ε ACTH δηεγείξεη ηελ έθθξηζε ηεο θνξηηδόιεο αιιά έρεη πνιύ κηθξή επίδξαζε ζηελ έθθξηζε ηωλ 17 θεηνζηεξνεηδώλ. Μεηά ηελ αδξελαξρή ε θαηαζηνιή ηεο ACTH νδεγεί ζηελ θαηαζηνιή θαη ηεο DHEAS H δηθηπωηή δώλε είλαη ε θύξηα πεγή ηωλ αλδξνγόλωλ Η αύμεζή ηεο κε ηελ ειηθία ζπλoδεύεηαη κε αύμεζε ηεο παξαγωγήο θπξίωο DHEAS ζηελ πξνεθεβεία. Η απμεκέλε παξαγωγή αλδξνγόλωλ ζηελ αδξελαξρή ζπλδπάδεηαη κε απμεκέλε δξαζηεξηόηεηα 17,20 δεζκνιάζεο θαη 17 πδξνμπιάζεο ελώ ηεο 3β πδξνμπζηεξνεηδηθήο δεϋδξνγελάζεο δελ απμάλεηαη ζεκαληηθά

5 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΑΔΡΕΝΑΡΧΗ Σν θύξην εξέζηζκα γηα ηηο βηνρεκηθέο αιιαγέο ηεο αδξελαξρήο δελ είλαη γλωζηό. Δύν πηζαλνί δηεγέξηεο ππάξρνπλ: Έλα παξάγωγν ηωλ θνξηηθνηξόθωλ θπηηάξωλπαξάγωγν ηεο πξνπηνκειαλνθνξηίλεο POMC Μηα νξκόλε πνπ ιέγεηαη νξκόλε ηεο ππόθπζεο πνπ δηεγείξεη ηνλ θινηό γηα ηελ παξαγωγή αλδξνγόλωλ (pituitary adrenal cortex stimulating hormone, AASH)

6 Επηλεθξίδην Μπειόο Φιέβα

7 Επηλεθξίδην πεηξνεηδήο Μπειόο Φιέβα

8 Επηλεθξίδην πεηξνεηδήο ηειηδσηή Μπειόο Φιέβα

9 Επηλεθξίδην πεηξνεηδήο ηειηδσηή Γηθηπσηή Μπειόο Φιέβα

10 Επηλεθξίδην Μπειόο Φιέβα

11 Επηλεθξίδην Αιαηνθνξηηθνεηδή (C21) Μπειόο Φιέβα

12 Επηλεθξίδην Αιαηνθνξηηθνεηδή (C21) Γιπθνθνξηηθνεηδή (C21) Μπειόο Φιέβα

13 Επηλεθξίδην Αιαηνθνξηηθνεηδή (C21) Γιπθνθνξηηθνεηδή (C21) Αλδξνγόλα (C19) Μπειόο Φιέβα

14 εφηβεία Σν ζηάδην πνπ αλαπηύζζνληαη ηα δεπηεξνγελή ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θύινπ Γηόγθσζε όξρεσλ ζηα αγόξηα Μεγέζπλζε καζηώλ ζηα θνξίηζηα

15 Πρόωρη ήβη Γελ έρεη νξηζηεί αθξηβώο Αλάπηπμε δεπηεξνγελώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ θύινπ πξηλ ηα 8 έηε ζηα θνξίηζηα θαη ηα 9 έηε ζηα αγόξηα

16 εφηβαρχή Δκθάληζε ηξηρνθπΐαο ηνπ θύινππξέπεη αλδξνγόλα λα είλαη ζε επίπεδα αδξελαξρήο πλήζσο εκθαλίδνληαη κεηά ηελ άλνδν ησλ νηζηξνγόλσλ ζηελ εθεβεία ηα θνξίηζηα ηξηρνθπΐα εκθαλίδεηαη ζηα κεγάια ρείιε ηνπ αηδνίνπ, κεηά ζην εθήβαην ε κεξηθά θνξίηζηα μεθηλά από ηε καζράιε

17 Πρόωρη εφηβαρχή Μεμονυμένε εμθάνιζε ηπισοθςΐαρ ηος θύλος ππιν ηεν ελικία 8 εηών ζηα κοπίηζια και ηυν 9 εηών ζηα αγόπια. παλίσο πξηλ ηα 2 έηε ζηα θνξίηζηα ηελ θαηεγνξία απηή ηα παηδηά έρνπλ δηαθνξεηηθά εξγαζηεξηαθά επξήκαηα από ηα κεγαιύηεξα παλίσο είλαη παρύζαξθα ςγκενηπώζειρ DHEAS και ανδοζηενεδιόνερ είναι ςτελόηεπερ για ηεν ελικία αλλά σαμελόηεπερ για ηο ζηάδιο Tanner 2 Πηζαλώο ιόγσ επίκνλεο παξακνλήο ηεο εκβξπηθήο δώλεο ζηα επηλεθξίδηα Υπεξεπαηζζεζίαο ησλ ζπιάθσλ ησλ ηξηρώλ ή θαη ηα δύν

18 πξνεγείηαη ή ζπλνδεύεη ζσκαηηθή νζκή από ηηο καζραιηαία πεξηνρή, ζκεγκαηόξξνηα, αθκή Δελ ζπλνδεύεηαη από αιεζή αξξελνπνίεζε θαη πξνεγκέλε νζηηθή ειηθία Αξγή αλάπηπμε ηεο ηξηρνθπΐαο ηνπ θύινπ Οζηηθή ειηθία απμάλεηαη ζε ζρέζε κε ηε γξακκηθή αύμεζε

19 Πρόωρη αδρεναρχή Πιο ζςσνή αιηία ππόυπερ εμμεναπσήρ Επίπεδα DHEAS καλύηεπορ δείκηερ αδπεναπσήρ > 40 κg/dl =πάλσ από ην θπζηνινγηθό γηα ειηθίεο1-5 εηώλ Πάλσ από ην κέζν όξν γηα ειηθίεο 6-8 εηώλ Όρη πάλσ από ην θπζηνινγηθό γηα ηελ πξσηκόηεξε έλαξμε εθεβείαο

20 Σεζηνζηεξόλε θαη αλδξνζηελεδηόλε ζηα αλώηεξα όξηα ησλ θπζηνινγηθώλ πξνεθεβηθώλ νξίσλ (40θαη 75 ng/dl αληίζηνηρα) Παηδηά ηείλνπλ λα έρνπλ ξπζκό αύμεζεο θαη νζηηθή ειηθία πάλσ από ην κέζν όξν αιιά πάιη εληόο ησλ θπζηνινγηθώλ νξίσλ Μεξηθέο θνξέο ειαθξώο απμεκέλε νζηηθή ππθλόηεηα αλεμάξηεηα από ηελ νζηηθή ειηθία

21 Τπερβολική αδρεναρχή Κλινικά ακπαίορ ηύπορ ππόυπερ αδπεναπσήρ Κλινικά ζςμπηώμαηα ποςν δελώνοςν ςπεπβολική έκκπιζε ανδπογόνυν ή ανηίζηαζε ζηεν ινζοςλίνε Διαθξώο απμεκέλε γξακκηθή αύμεζε =πξνεγκέλε νζηηθή ειηθίααθάλζσζε nigricans θαη θεληξηθνύ ηύπνπ παρπζαξθία DHEAS ή ανδποζηενεδιόνε είλαη πάλσ από ηα επίπεδα ηππηθήο αδξελαξρήο ή αλεβαζκέλα γηα ηελ ειηθία Η ανηαπόκπιζε ηερ 17ΟΗππεγνενολόνερ ζηεν ACTH είλαη πςειόηεξε από εθείλε γηα ηα πξώηκα ζηάδηα ηεο εθεβείαο

22 Άγλσζηε αιτολογία Πηζαλώο είλαη πξώηκνο ππνηύπνο ηεο θπζηνινγηθήο αλάπηπμεο Πηζαλώο πξώηκε αλάπηπμε ηεο ζηειηδσηήο δώλεο ησλ επηλεθξηδίσλ παξαηεξήζεηο δείρλνπλ όηη κπνξεί λα έρεη παζνινγηθή βάζε πζρεηίζεηο ηνπ ζπλδξόκνπ κε βιάβεο ηνπ κεησπηαίνπ ινβνύ θαη πνιπνκπειηηηθή ζθνιίσζε ππνδειώλεη παξάγνληα πνπ δηεγείξεη ηα αλδξνγόλα

23 πζρεηίδεηαη κε παρπζαξθία θαη κεηαβνιηθό ζύλδξνκν θαη αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε αλεμάξηεηε από ηελ παρπζαξθία Κνξίηζηα έρνπλ απμεκέλν θίλδπλν εκθάληζεο ζ. πνιπθπζηηθώλ σνζεθώλ ηδηαίηεξα εθείλα κε έληνλε αδξελαξρή Πηζαλόλ είλαη πξώηκε εθδήισζε ζηεξνεηδηθήο δπζιεηηνπξγίαο πνπ νδεγεί ζε κόληκν ιεηηνπξγηθό ππεξαλδξνγνληζκό Μεξηθέο κειέηεο δείρλνπλ όηη κηθξό βάξνο γέλλεζεο πξνδηαζέηεη ζε πξόσξε αδξελαξρή

24 Δ/Δ ΠΡΟΩΡΗ ΕΥΗΒΑΡΦΗς ΗΓΗΟΠΑΘΖο ΠΡΟΩΡΖ ΔΦΖΒΑΡΥΖ =παηδηά κε πξώηκε εθεβαξρή θαη όρη ζεκεία ππεξέθθξηζεο αλδξνγόλσλ ή αιεζνύο πξσηκόηεηαο ΓΗΑΓΝΩΖ ΒΑΗΕΔΣΑΗ Δ ΓΤΟ ΖΜΔΗΑ πγθεληξώζεηο DHEAS θαη άιισλ αλδξνγόλσλ είλαη ζηα θπζηνινγηθά όξηα γηα παηδηά 1-5 εηώλ Ζ αληαπόθξηζε ησλ αλδξνγόλσλ ζηελ δηέγεξζε κε ACTH είλαη θπζηνινγηθή γηα παηδηά 1-5 εηώλ

25 Πηζαλώο απμεκέλε δξαζηεξηόηεηα ηνπ γνληδίνπ ηνπ ππνδνρέα ησλ αλδξνγόλσλ= επαηζζεζία ηεο κνλάδαο ησλ ηξηρώλ ζηηο ζπγθεληξώζεηο ησλ επηλεθξηδηαθώλ αλδξνγόλσλ Αλάινγν κε ηελ ηδηνπαζή ππεξηξίρσζε ησλ ελειίθσλ θαη κεξηθά παηδηά ζα ηελ παξνπζηάζνπλ ζηελ ελήιηθν δσή

26 Πρόωρη αδρεναρχή Ζ πνην ζπρλή αηηία ηεο πξώηκεο εθεβαξρήο Dheas >40 mg/dl (αιιά όρη πάλσ από ην αλώηεξν θπζηνινγηθό γηα ηα πξώηκα ζηάδηα ηεο εθεβείαο) Πνιιά παηδηά κε πξώηκε αδξελαξρή έρνπλ: κέηξηεο απμήζεηο ηεο DHEAS ππόινηπα αλδξνγόλα ζηα αλώηεξα πξνεθεβηθά όξηα Δηάγλσζε κεηά από δηεγεξηηθό ηεζη κε ACTH

27 ΜΗ ΤΓΓΕΝΗ ΕΠΙΝΕΥΡΙΔΙΑΚΗ ΤΠΕΡΠΛΑΙΑ 5% Παηδηώλ κε ήπηεο κνξθέο ζπγγελνύο επηλεθξηδηαθήο ππεξπιαζίαο ιόγσ αλεπάξθεηαο 21ΟΖιάζεο, 11βπδξνμπιάζεο θαη 3βπδξνμπζηεξνεηδηθή δεπδξνγελάζεο πξώην θιηληθό ζύκπησκα πξώηκε εθεβαξρή Πποεγμένε οζηική ελικία (ζε αληίζεζε κε ηελ ηδηνπαζή πξώηκε αδξελαξρή πνπ έρνπλ ειαθξώο πξνεγκέλε νζηηθή ειηθία αιιά εληόο ησλ θπζηνινγηθώλ νξίσλ) Σεζηοζηεπόνε και DHEAS οπού ζηα ανώηεπα θςζιολογικά όπια(κνηάδνπλ εθείλα ηεο έληνλεο αδξελαξρήο) ΔΙΑΓΝΩΗ: Τςειά επίπεδα 17ΟΖπξνγεζηεξόλεο βαζηθά ή κεηά δηέγεξζε

28 ΙΔΙΑΙΣΕΡΗ ΜΟΡΦΗ ΤΓΓΕΝΟΤ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑΚΟΤ ΤΠΕΡΑΔΡΟΓΟΝΙΜΟΤ Με αληρλεύζηκα επίπεδα DHEAS Πξώηκε εθεβαξρή Ήπηα αξξελνπνίεζε θαη αλσνζπιαθηνξεμία αλδξνγελλεηηθνύ ηύπνπ Οθείλεηαι ζε εηεπόδςγερ μεηαλλάξειρ ηερ ζοςλθοηπανζθεπάζερ 2 Α πος μεηαηπέπει DHEA ζε DHEAS= Δηαθαίλεηαη ν θξηηηθόο ξόινο ηεο κεηαηξνπήο απηήο ζηε ζύλζεζε ησλ αλζξώπηλσλ

29 ΆΛΛΔ ΠΑΝΗΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΗΝΔΦΡΗΓΗΑΚΟΤ ΤΠΔΡΑΓΡΟΓΟΝΗΜΟΤ ACTH ΔΞΑΡΣΏΜΔΝΖ Δ ΠΑΗΓΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ- Cushing ζύλδξνκν,αληίζηαζε ζηα γιπθνθνξηηθνεηδή θαη αλεπάξθεηα ηεο ξεδνπθηάζεο ηεο θνξηηδόλεο ΠΛΖΡΖ(ΑΛΖΘΖ) ΠΡΩΗΜΖ ΔΦΖΒΑΡΥΖ πξώηκε εκθάληζε ηξηρώλ ζην εθήβαην ζπλνδεύεηαη από άιια ζεκεία πιήξνπο πξσηκόηεηαο (δηόγθσζε όξρεσλ θαη καζηώλ ζηα θνξίηζηα)

30 ΑΡΡΔΝΟΠΟΗΖΣΗΚΔο ΓΗΑΣΑΡΑΥΔο: ππώιμε ανάπηςξε ηπισών ζηο εθήβαιοαπσή ππώιμερ εκδήλυζερ αππενοποιεηικήρ διαηαπασήρππνδεινί αξξελνπνηεηηθό όγθν σνζεθώλ ή επηλεθξηδίνπ,θιαζζηθή ζπγγελήο επηλεθξηδηαθή ππεξπιαζία

31 Εκτίμηση πρώιμης εφηβαρχής Ιζηοπικό και κλινική εξέηαζε: Τςνο Δμέηαζε ησλ καζηώλ θαη γελλεηηθώλ νξγάλσλ Βαζκόο αλάπηπμεο ησλ ηξηρώλ ηνπ θύινπ

32 ΟΣΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Εληόο ησλ θπζηνινγηθώλ νξίσλ νζηηθή ειηθίακηθξόο αξηζκόο ηξηρώλ ηνπ θύινπ θαη αξγόο ξπζκόο αύμεζεο-πξνβιεπόκελν ύςνο ελειίθνπ θπζηνινγηθό=όρη ζνβαξή αηηία πξώηκεο εθεβαξρήο ε πασςζαπκία, ζε οικογενειακού ηύπος ππώιμε εθεβεία και ζε ένηονε αδπεναπσή= Οζηηθή ειηθία πξνρσξεκέλε γηα ρξνλνινγηθή ειηθία αιιά όρη γηα ηελ ειηθία ηνπ ύςνπο= πξνβιεπόκελν ύςνο ελειίθνπ θπζηνινγηθό

33 ΟΡΜΟΝΗΚΔ ΜΔΣΡΖΔΗ: Σεζηνζηεξόλε θαη DHEAS πξώηκε αδξελαξρή όηαλ DHEAS θαη testo ζε επίπεδα εθεβείαο,νζηηθή ειίθία θπζηνινγηθή θαη πξνβιεπόκελν ύςνο εληόο θπζηνινγηθώλ νξίσλ γηα ηελ νηθνγέλεηα 17OHπξνγεζηεξόλε ζε παηδηά κε πξώηκε αδξελαξρή πνπ είλαη πςεινύ θηλδύλνπ ιόγσ εζληθόηεηαο θαη θιηληθήο εηθόλαο

34 ACTH ΔΙΕΓΕΡΣΙΚΟ ΣΕΣ: όηαλ νζηηθή ειηθία απμεκέλε ή όηαλ DHEAS θαη testo απμεκέλε Αλ επίπεδα 17ΟΖπξνγεζηεξόλοε >1000 ππνδειώλεη αλεπάξθεηα 21ΟΖιάζεο αλ >1500 ηόηε ε δηάγλσζε είλαη ζίγνπξε

35 Σεζη θαηαζηνιήο δεμακεζαδόλεο αλδξνγόλσλ δεμακεζαδόλε 1mg/m2 ζε 3-4 δόζεηο ηελ εκέξα γηα 4 εκέξεο θαη κεηξώληαη DHEAS θνξηηδόιε θαη αλδξνγόλα ζε ππώιμε αδπεναπσή DHEAS πξέπεη λα θαηαζηαιεί >75% επίπεδα άιισλ αλδξνγόλσλ ζε πξνεθεβηθά επίπεδα θαη θνξηηδόιε ζην 1mg/dl ε αππενοποιεηικούρ όγκοςρ έλα ή δύν αλδξνγόλα κέλνπλ ζε πςειά επίπεδα θαη θπζηνινγηθή θαηαζηνιή θνξηηδόιεο ΣΕΟΪΣΟΤ ζηνμ. Cushing δελ θαηαζηέιιεηαη ηίπνηε

36 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΩΙΜΗ Γελ γίλεηαη ζεξαπεία ΑΔΡΕΝΑΡΦΗ Δλεκεξώλνληαη νη γνλείο όηη πξόθεηηαη γηα θπζηνινγηθή παξαιιαγή Γίλεηαη απνηξίρσζε Γίαηηα θαη άζθεζε ζε παρπζαξθία Λόγσ πηζαλόηεηαο ιαλζαζκέλεο δηάγλσζεο πξέπεη λα παξαθνινπζνύληαη αλά 6-12 κήλεο Αζζελείο κε πξώηκε εθεβαξρή 15-20% θίλδπλν εκθάληζεο ζ,πνιπθπζηηθώλ σνζεθώλ Aζζελείο κε πξώηκε αδξελαξρή δναηξέρνπλ θίλδπλν αλάπηπμεο κεηαβνιηθνύ ζπλδξόκνπ θαη δηαβήηε ηύπνπ 2

Ανοζοπαθογένεια ηης θσμαηίωζης Μ.Τοσμπής

Ανοζοπαθογένεια ηης θσμαηίωζης Μ.Τοσμπής Ανοζοπαθογένεια ηης θσμαηίωζης Μ.Τοσμπής Ο αλζξώπηλνο νξγαληζκόο είλαη εθηεζεηκέλνο ζε πιεζώξα παζνγόλσλ κηθξννξγαληζκώλ. Ζ εθιεθηηθή επηινγή ρηιηάδσλ εηώλ νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε αλνζνινγηθνύ ζπζηήκαηνο,

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

10. ΤΑΥΤΕΚΩ. ΘΕΜΑ: «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων2011» και «Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων»

10. ΤΑΥΤΕΚΩ. ΘΕΜΑ: «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων2011» και «Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων» ΑΔΑ: Β4Λ5ΟΞ7Μ-ΛΝ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ: 26/6/2012 Γενική Δ/νση:ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/νση:ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Ταχ. Δ/νση:ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο:

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: 12 Φπινζύλδεηε ζην Χ Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: θιεξνλνκηθόηεηα Εξγαζηήξην Ιαηξηθήο Γελεηηθήο Παλεπηζηήκην Αζελώλ Ννζνθνκείν Παίδσλ " Αγία Σνθία" Αζήλα Τει: +210 7795553 http://iatriki-genetiki.med.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 5: Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο ηξηβήο (ημώδνπο) πγξνύ κε ηε κέζνδν ηεο πηώζεο κηθξώλ ζθαηξώλ Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 4/3/005 ΕΙΑΓΩΓΗ: Μηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ηδηόηεηεο ησλ ξεπζηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ

ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ Οπξηθή αξζξίηηδα ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ Ζ νπξηθή αξζξίηηδα θαη ε ςεπδνπξηθή αξζξίηηδα είλαη νη 2 ζπρλφηεξεο θξπζηαιινγελείο αξζξνπάζεηεο. Υαξαθηεξίδνληαη απφ ππνηξνπηάδνληα

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι ο ρατσισμός;

τι είναι ο ρατσισμός; τι είναι ο ρατσισμός; Ραηζηζκόο είλαη λα ζεσξνύκε θάπνηνπο άιινπο αλζξώπνπο σο θαηώηεξνπο από εκάο, θπξίσο ιόγσ θάπνησλ ζσκαηηθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ, ηεο θπιεηηθήο ή εζληθήο ηνπο θαηαγσγήο κε απνηέιεζκα

Διαβάστε περισσότερα

Διονύςηρ Σπτπάσορ Λέκσοπαρ Πνετμονολογίαρ ΑΠΘ

Διονύςηρ Σπτπάσορ Λέκσοπαρ Πνετμονολογίαρ ΑΠΘ Διονύςηρ Σπτπάσορ Λέκσοπαρ Πνετμονολογίαρ ΑΠΘ 1. Γιαηί και επυηημαηολόγια ζηη ΧΑΠ; 2. Δξσηεκαηνιόγηα δηαινγήο (screening) 3. Δξσηεκαηνιόγηα παξαθνινύζεζεο GOLD report 2010 Ι ΙΙ ΙΙΙ IV Ήπια Μέηπια Σοβαπή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Σν ρξώκα νπζηαζηηθά δελ «ππάξρεη» Σν κάηη-εγθέθαιόο καο «αληηιακβάλεηαη» σο δηαθνξεηηθό ρξώκα ηε δηαθνξεηηθή ζπρλόηεηα ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο Σν κάηη δελ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ. Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ

Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ. Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ 1 Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ θαξκάθνπ. Αλαζηάδηα Κεή, Δπάγγεινο Λπκπεξόπνπινο, Μσπζήο Διηζάθ Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ Βξαρύο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ

Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ Μσξαΐηνπ Μάξζα, Μαία, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Σκήκα Μαηεπηηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα επηθέξεη ηελ ςπρνζσκαηηθή - δηαλνεηηθή εμηζνξξόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Water for Injection/Baxter (Viaflo) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε ζάθνο πεξηέρεη 100% w/v Water for Injections.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Δ Δ1) Μονάδες 6 Δ2) Μονάδες 6 Δ3) Μονάδες 6 Δ4) Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Δ Δ1) Μονάδες 6 Δ2) Μονάδες 6 Δ3) Μονάδες 6 Δ4) Μονάδες 7 15967 Τε ρξνληθή ζηηγκή t o = 0 ζώκα κάδαο 1 = 0,4 kg βάιιεηαη νξηδόληηα κε ηαρύηεηα κέηξνπ υ 1 = 30 /s από ύςνο 160 από ην έδαθνο. Ταπηόρξνλα από ην έδαθνο βάιιεηαη θαηαθόξπθα πξνο ηα επάλσ έλα δεύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας Τμήμα Λαχανοκομίας Εγχειρίδιο καλλιέργειας κηπευτικών ειδών για μικροκαλλιεργητές Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α : Εισαγωγή 1 Μελιτζάνα 2 Σομάτα 3 Πιπεριά 3

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Προσανατολισμού

Φυσική Προσανατολισμού Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου «Θέμα Β» Τα Διαγωνίσματα έχουν δύο ερωτήματα (πολλαπλής επιλογής με αιτιολόγηση). Σε αρκετά από τα διαγωνίσματα το ένα ερώτημα είναι από τα Κεφάλαια της

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηελ ειαζηηθή παξακόξθσζε ησλ πιηθώλ θαη λα κεηξήζνπλ ην κέηξν ειαζηηθόηεηαο Τoung ελόο πιηθνύ. 2. Γεληθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΟΜΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΘΔΜΑ: ΑΝΔΜΟΜΤΛΟ

ΑΣΟΜΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΘΔΜΑ: ΑΝΔΜΟΜΤΛΟ ΑΣΟΜΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ 14 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΛΑΡΙΑ ΔΠΧΝΤΜΟ: ΠΑΠΑΣΔΡΓΙΟΤ ΟΝΟΜΑ: ΓΔΩΡΓΙΟ ΣΑΞΗ: Α 4 ΘΔΜΑ: ΑΝΔΜΟΜΤΛΟ ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ: 2010-2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΟΣΗΣΑ 1 ΑΝΑΛΤΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ]

Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ] Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ] Γιάννης Ρένηζος iren@otenet.gr www.geander.gr Δίλαη πνιιά ρξόληα ηώξα πνπ δηαβάδσ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα