Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries"

Transcript

1 Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries

2 [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο (Χο ε εκέξηλε νλνκαζία ηεο ζξεζθείαο πνπ εγθαζύδξηζε ν ίδηνο Ο αηαλαο) βαζίδεηαη ζε απηόλ. Γηα πνιύ θαηξό, ερζξνί θαη εμσηεξηθνί ηεο ζξεζθείαο ήηαλ ειεύζεξνη λα βάδνπλ ηνλ Δσζθόξν θαη ηνλ αηαληζκό, Με ηα δηθά ηνπο ζηαληαξ, θαη κε ηελ δηθή ηνπο αηδέληα. Ο αηαλάο ζπάληα είρε ηελ άδεηα λα κηιήζεη γηα ηνλ εαπηό ηνπ, θαη λα απνθαιύςεη πνηνο ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΑ είλαη, θαη ηη αληηπξνζσπεύεη. Ο αηαλάο είλαη πξαγκαηηθή νληόηεηα. Έρεη ζπλνκηιήζεη κε πνιινύο ηα ηειεπηαία ρηιηάδεο ρξόληα, θαη έρεη αθήζεη έγγξαθα όπσο ην Al-Jilwah, ηνqu ret Al Yezid θαη θάπνηα άιια. Δίλαη Ο αξρέηππνο Θεόο. Ο αηαλάο κε θακία θαληαζηά δελ ρσξαέη ζηηο ηνπδαην/ρξηζηηαληθέο πεξηγξαθέο ή ζηηο κνπζνπικαληθέο πεξηγξαθέο, πνπ ιαλζαζκέλα θαη αληίζεηα ηνλ αληηπξνζώπεπαλ γηα ηόζν θαηξό, όπσο βέβαηα θαη δελ ηαηξηάδεη ζε ό, ηη ιέεη ν Άληνλ ΛαΒεη γηα απηόλ(αηαληθή Βίβινο). Γηα λα γλσξίζεηο πξαγκαηηθά ηνλ αηαλά, πξέπεη λα ηνλ πιεζηάζεηο ζαλ άηνκν, ρσξίο πξνθαηάιεςε θαη ρσξίο πξνζδνθίεο. ίγνπξα αλ γλσξίζεηε ηνλ αηαλά απηνπξνζώπσο, ζα θαηαιάβεηε πσο είλαη απεξηγξάπηνο, θαη πόζν κάιινλ δελ είλαη Καθόο, όπσο ειίζηα θαη απν άγλνηα, νη ερζξνί ηνπ ηνλ πεξηγξάθνπλ γηα Αηώλεο. Γπζηερώο, ςάρλνληαο γηα απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ αηαληζκό, απν εμσ-αηαληθέο πεγέο, είλαη θαη ήηαλ πνιύ ζπληζηζκέλν, δηόηη ε ρξηζηηαληθή εθθιεζία έρεη θαηαζηξέςεη πνιιέο γλώζεηο, όπσο επίζεο θαη ηελ έρεη αθαηξέζεη απν ηελ αλζξσπόηεηα. Ζ ρξηζηηαληθή εθθιεζία, επηλόεζε κηα ςεύηηθε ηζηνξία γηα λα ζπκπεξηιάβεη ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο θαη ηελ αηδέληα ηνπο, πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ θξάηεζε πλεπκαηηθήο γλώζεο ζηα ρέξηα ησλ εθιεθηώλ, νη νπνίνη απνθαζίδνπλ θαηα πνπ πάεη ε αλζξσπόηεηα. Μεξηθά απν ηα άξζξα ζηελ ηζηνζειίδα έρνπλ ζθνπό λα καο θσηίζνπλ κε γλώζε. Ο αηαληζκόο είλαη γλώζε θαη ζπλερώο δηαβάδσ θαη εμεξεπλώ λεεο γλώζεηο, έηζη ώζηε λα αλαθαιύςσ αξραία γλώζε ε νπνία έρεη ραζεί. Βάδσ ηα δπλαηά κνπ γηα λα ελεκεξώλσ ηελ Ηζηνζειίδα, όηαλ ν ρξόλνο κνπ ην επηηξέπεη. H Joy of Satan Ministries δελ αλαγλσξίδεη ηνλ Ηνπδαηζκό, Υξηζηηαληζκό ή ην Ηζιάκ ζαλ πξαγκαηηθέο ζξεζθείεο. Απηά γηα ηελ αθξίβεηα είλαη πξνγξάκκαηα γηα λα αληηθαηαζηήζνπλ ηελ πλεπκαηηθή γλώζε κε ςέκκαηα θαη παξακύζηα, θαζώο εμάγνπλ ηξηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα, ςπρηθή ελέξγεηα, θαη ζαθώο εθκεηαιιεύνληαο ηελ αλζξώπηλε κηδέξηα, καδεύνληαη ηεξάζηηα πνζά πινύηνπ, κε απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ ε γλώζε λα θξαηηέηαη ζηα ρέξηα ιίγσλ θαη εθιεθηώλ. 2

3 Ο Ηνπδαηζκόο θαη επίζεο ν Υξηζηηαληζκόο είλαη εμαηξεηηθά λέεο ζξεζθείεο, παξόιν πνπ πξνζπαζνύλ λα ηζρπξηζηνύλ ην αληίζεην, κε ηελ λεόηεξε κεγαιό-ζξεζθεία λα είλαη ην Ηζιάκ, ην νπνίν ηδξύζεθε ιηγόηεξν απν 1000 ρξόληα πξίλ. Αλαθαιύςακε πσο απηά ηα πξνγξάκκαηα έρνπλ ρηηζζεί επάλσ ζε θιεκκέλεο, θαη παξαραξαγκέλεο γλώζεηο θαη δηδάγκαηα, θαη ηίπνηα απν απηα πνπ πξεζβέβνπλ δελ είλαη πξαγκαηηθα δηθό ηνπο. Παίξλνπκε σο ην ίδην κε ηα παξαπάλσ ηελ Wicca θαη ηνλ Νεν-Παγαληζκό. Καη νη δύν απν απηνύο ηνπο δύν πνπ μεθύηξσζαλ ηώξα (Καη νη 2 ηνλ 20ν αηώλα) είλαη δηειπκκέλεο βεξζηόλ άιισλ, αξρέηππσλ ζξεζθεηώλ, νη νπνίεο ζπκβάιινπλ επίζεο ζηελ Ηνπδαην/ρξηζηηαληθή αηδέληα ππνδνύισζεο ηεο αλζξσπόηεηαο (Γηακέζνπ αθαίξεζεο ηεο πλεπκαηηθήο γλώζεο). Ζ απνζηνιή καο είλαη λα Φσηήζνπκε ηνπο αλζξώπνπο ζρεηηθά κε ηελ αιήζεηα, θαη λα βγάινπκε ηα ςέκκαηα ησλ απην απνθαινύκελσλ ζξεζθεηώλ ζηε θόξα, ςεκκάησλ πνπ αθνξνύλ ηνλ αηαλά, ηνλ αηαληζκό, θαη ηνπο αηαληζηέο ζαλ άηνκα. Γελ αλαγλσξίδνπκε σο αηαληζηέο απηνύο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ αηαλά ή ηνλ αηαληζκό βάζε ησλ Ηνπδαην/ρξηζηηαληθώλ αληηιήςεσλ, Ζ απηνύο πνπ είλαη όπσο ηα λέα κέιε ηεο Δθθιεζίαο ηνπ αηαλά (Αληνλ ΛαΒεη), πνπ δελ αλαγλσξίδνπλ ηελ ύπαξμε Σνπ σο Πξαγκαηηθό Ώλ. Oη πιεξνθνξίο ζηελ ηζηνζειίδα είλαη απνηέιεζκαηα θαη επξήκαηα κεγάινπ όγθνπ αλαδήηεζεο θαη έξεπλαο, θαη απν πξνζσπηθέο δηδαρέο απν Γαίκνλεο, όπσο βέβαηα θαη ηνλ Ίδην ηνλ αηαλά, πξνο ηνπο καζεηέο ηνπ, ηνπο νπνίνπο νδήγεζε θαη δίδαμε ηελ αιήζεηα ζρεηηθά κε ηηο ξίδεο ηνπ Πξαγκαηηθνύ αηαληζκνύ. αο ελζαξύλνπκε λα δηαβάζεηε ηα πάληα κε αλνηρηό κπαιό, θαη ειεύζεξνη. Mόλν όηαλ έλα κπαιό είλαη ειεύζεξν θαη απνπξνγξακκαηηζκέλν κπνξεί λα δερζεί ηελ θώηηζε, θαη λα γίλεη ζπίηη ηεο αιήζεηαο. Ζ πξαγκαηηθή γλώζε έξρεηαη απν ηελ ειεπζεξία. Δλ ζπληνκία, Τπάξρνπλ πνιιά είδε αηαληζκνύ. Σν Ηεξαηείν ηνπ Joy of Satan αληηπξνζσπεύεη ηνλ Πλεπκαηηθό αηαληζκό. Ο αηαληζκόο δελ είλαη Υξηζηηαληθό εύξεκα. Ο αηαληζκόο πξνεγείηαη ρξνληθά ηνπ Υξηζηηαληζκνύ θαη όισλ ησλ άιισλ ζξεζθεηώλ. Ο αηαληζκόο δελ έρεη λα θάλεη κε θαληάζκαηα, γθόκπιηλ, βξπθόιαθεο, ηέξαηα ησλ απνθξηώλ θαη ινηπέο νληόηεηεο. Ο αηαληζκόο δελ έρεη ζρέζε κε ην θαθό. Ο αηαληζκόο δελ είλαη Αληίδξαζε ζηνλ ρξηζηηαληζκό. 3

4 Ο αηαληζκόο δελ έρεη λα θάλεη κε ηνλ ζάλαην. Ο πξαγκαηηθόο αηαληζκόο έρεη ζθνπό ηελ αλύςσζε θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο αλζξσπόηεηαο, πνπ ήηαλ ε πξόζεζε ηνπ Πξαγκαηηθνύ Γεκηνπξγνύ καο (ηνπ αηαλά). Γλσξίδνπκε όηη ν αηαλάο/δσζθόξνο είλαη κηα αιεζηλή ύπαξμε. Γλσξίδνπκε ηνλ αηαλά σο ν Πξαγκαηηθόο Παηέξαο θαη ν Θεόο Γεκηνπξγόο ηεο αλζξσπόηεηαο. Γλσξίδνπκε πσο ν Γηαρβέ/Ηερσβάο ηεο βίβινπ είλαη κηα πιαζκαηηθή νληόηεηα θαη απηνί πνπ ππνζηεξίδνπλ απηό ην ςέκα είλαη νη πξαγκαηηθνί απαηεώλεο θαη ςεύηεο πνπ εμαπαηνύλ ηελ αλζξσπόηεηα. Απηό είλαη εκθαλέο ζηηο πνιιέο αληηθάζεηο κέζα ζηελ Ηνπδαην/Υξηζηηαληθή Βίβιν, απνθαιύπηνληαο όηη απηό ην θείκελν είλαη έξγν αλζξώπσλ κε απόθξπθεο γλώζεηο θαη ην εκπόηηζαλ κε δύλακε γηα λα ην θάλνπλ πηζηεπηό θαη γηα λα πξνθαιέζνπλ θόβν κε ζθνπό ηνλ έιεγρν. Δίκαζηε λνκνηαγείο. ΓΔΝ ππνζηεξίδνπκε νύηε ζπκκεηέρνπκε ζε αηκαηνζπζίεο ή ζπζίεο δσληαλώλ όλησλ. Απηέο νη πξάμεηο είλαη Ηνπδαην/Υξηζηηαληθέο, όπσο δειώλεηαη ζηελ βίβιν ηνπο - Γεπηεξνθαλνληθά 12:27: Καη ζέιεηο πξνζθέξεη ηα νινθαπηώκαηά ζνπ, ην θξέαο θαη ην αίκα, επί ηνπ ζπζηαζηεξίνπ Κπξίνπ ηνπ Θενύ ζνπ θαη ην αίκα ησλ ζπζηώλ ζνπ ζέιεη ρπζή εηο ην ζπζηαζηήξηνλ Κπξίνπ ηνπ Θενύ ζνπ, ην δε θξέαο ζέιεηο θάγεη. Αλαθαιύςακε πσο ν αηαληζκόο είλαη ε πξσηόηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. Έρνπκε θάλεη ηηο έξεπλέο καο. Ο αηαληζκόο είλαη βαζηζκέλνο ζε αξραίεο ζξεζθείεο πνπ πξνεγήζεθαλ ηνπ Ηνπδατζκνύ θαη ηνπ Υξηζηηαληζκνύ γηα εθαηνληάδεο ρηιηάδεο ρξόληα. Ο Υξηζηηαληζκόο ήηαλ κηα αληίδξαζε ζηηο αξραίεο Παγαληζηηθέο ζξεζθείεο, νη νπνίεο ραξαθηεξίζηεθαλ σο αηαληζκόο, πνπ ζεκαίλεη ερζξόο/αληίπαινο ζηα Δβξατθά. Αλ δηαβάζεηε ηηο πιεξνθνξίεο ζε απηόλ ηνλ ηζηόηνπν, ην απνδεηθλύνπκε. Ο Υξηζηηαληζκόο εθεπξέζεθε γηα λα αθαηξέζεη από ηνλ ιαό ηηο πλεπκαηηθέο θαη απόθξπθεο γλώζεηο (ηηο δπλάκεηο ηνπ κπαινύ) θαη γηα λα ζπγθεληξώζεη ηε δύλακε ζε κεξηθνύο επίιεθηνπο, εηο βάξνο όιεο ηεο αλζξσπόηεηαο. Οη δπλάκεηο ηνπ κπαινύ θαη ηεο ςπρήο είλαη όλησο πξαγκαηηθέο. η άλζξσπνη πνπ δελ ηηο αληηιακβάλνληαη ή δελ πηζηεύνπλ ζε απηέο ηηο δπλάκεηο είλαη εύθνιν λα ειεγρζνύλ θαη λα ρεηξαγσγεζνύλ από απηνύο πνπ είλαη ηθαλνί ζην ρεηξηζκό απηώλ ησλ ελεξγεηώλ. Oη Πξαγκαηηθνί Θενί [Γαίκνλεο] ραξαθηεξίζηεθαλ αδίθσο σο ηέξαηα θαη ζηηγκαηίζηεθαλ σο θαθνί γηα λα απνηξαπεί ε αλζξσπόηεηα από ηελ απόθηεζε πλεπκαηηθήο γλώζεο. Λόγσ απηνύ, ην αλζξώπηλν γέλνο έρεη δξαζηηθά εθθπιηζηεί θαη πλεπκαηηθά θαη δηαλνεηηθά. 4

5 O Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο ππνζηεξίδεη έλζεξκα θάζε κνξθή κάζεζεο, ηε γλώζε, ηελ έξεπλα θαη ηελ ειεύζεξε ζθέςε. Ο πλεπκαηηθόο αηαληζκόο ππνζηεξίδεη ηνλ δηαρσξηζκό εθθιεζίαο θαη θξάηνπο. Οη αηαληζηέο δελ σζνύλ ηνλ αηαληζκό ζε άιινπο νύηε πξνζειπηίδνπλ. Οη πλεπκαηηθνί αηαληζηέο αλαγλσξίδνπλ ηελ επηζηήκε θαη πηζηεύνπλ όηη νηηδήπνηε ζηα απόθξπθα/ππεξθπζηθά έρεη κηα ινγηθή επηζηεκνληθή εμήγεζε. Πηζηεύνπκε όηη ε αλζξσπόηεηα έρεη παξεκπνδηζηεί επηθίλδπλα ζε απηό ην πεδίν εμαηηίαο ηεο απάηεο ηνπ Ηνπδαην/Υξηζηηαληζκνύ θαη ηηο ακείιηθηεο επηζέζεηο θαηά ηεο επηζηήκεο γηα αηώλεο. Δμαζθνύκαζηε ζηνλ δηαινγηζκό ηζρύνο γηα λα αλαπηπρζνύκε πλεπκαηηθά θαη λα αλπςσζνύκε. Ο δηαινγηζκόο ηζρύνο είλαη ηόζν νπζηώδεο γηα ηελ αλζξώπηλε ςπρή, όζν νπζηώδεο είλαη θαη ε ηξνθή γηα ην ζώκα. Ο όθηο, έλα ζύκβνιν ηνπ αηαλά πνπ αληηπξνζσπεύεη ηε πύξηλε ελέξγεηα θνπληαιίλη ζπζπεηξσκέλε ζηελ βάζε ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, ν νπνίνο κε ηελ αλέιημή ηνπ, κεηακνξθώλεη ην αλζξώπηλν κπαιό θαη ηελ ςπρή ζε έλα πνιύ πςειόηεξν επίπεδν αληίιεςεο θαη ηθαλόηεηαο. Απηό είλαη ην πξαγκαηηθό λόεκα ηνπ Αθππλίζηε ηνλ Γηάβνιν. Ο όθηο ζύκβνιν ηνπ αηαλά αληηπξνζσπεύεη επίζεο ηελ έιηθα δσήο ηνπ DNA. Γνπιεύνπκε απεπζείαο κε ηνλ αηαλά. Πηζηεύνπκε όηη θάζε άηνκν πνπ είλαη πξόζπκν θαη ζέβεηαη, κπνξεί λα έρεη πξνζσπηθή ζρέζε κε ηνλ αηαλά. Γελ Τπάξρνπλ κεζνιαβεηέο ζηνλ αηαληζκό Σν Ηεξαηείν βξίζθεηαη εδώ κόλν γηα θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε. Παίξλνπκε ηα αμηώκαηα θαη ηηο πξαθηηθέο απεπζείαο από ηνλ αηαλά. Γηα πάξα πνιύ θαηξό, νη ερζξνί ηνπ αηαλά, όπσο νη Υξηζηηαληθέο εθθιεζίεο, είραλ ηελ ειεπζεξία λα επηβάιινπλ ςέκκαηα ζρεηηθά κε ηνλ αηαλά θαη ηνλ αηαληζκό. Απηά ηα ςέκκαηα απνηέιεζαλ ηα ζεκέιηα απόθξπθσλ εγθιεκάησλ θαη άιισλ απνηξόπαησλ πξάμεσλ πνπ έκκεζα πξνσζνύλ. Ο Πξαγκαηηθόο αηαληζκόο έρεη θαηαζηαιεί ελεξγά θαη κε δήιν γηα αηώλεο θαη πνιινί ιόγσ άγλνηαο πηζηεύνπλ ςέκκαηα γηα ηνλ αηαλά θαη αληηδξνύλ αλάινγα. Ο Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο είλαη κηα ζξεζθεία πνπ αγαπά ηελ δσή. Ο αηαλάο καο απνδέρεηαη όπσο είκαζηε, αιιά καο θαζνδεγεί λα βειηηώζνπκε ηνλ εαπηό καο γηα λα εμειηρηνύκε ζε πςειόηεξν επίπεδν. Οη Πλεπκαηηθνί αηαληζηέο είλαη ειεύζεξνη λα δήζνπλ ηε δσή ηνπο όπσο επηιέμνπλ ππεπζπλόηεηα γηα ηνπο ππεύζπλνπο. Ενύκε κε βάζε ηνπο θπζηθνύο λόκνπο θαη πξνηξέπνπκε ηνλ θαζέλα λα εμειίμεη ηνλ εαπηό ηνπ ζην κέγηζην δπλαηό. Γλσξίδνπκε όηη εκείο νη ίδηνη ζώδνπκε ηε ςπρή καο, αληίζεηα κε ηνπο ηζρπξηζκνύο όηη ν Ναδσξαίνο ζώδεη νπνηνλδήπνηε. Ο αηαληζκόο βαζίδεηαη ζηελ πξαγκαηηθή κεηακόξθσζε ηεο ςπρήο κέζσ ηνπ δηαινγηζκνύ ηζρύνο. 5

6 Ο Ναδσξαίνο είλαη κηα πιαζκαηηθή νληόηεηα, ε ηαπηόηεηα ηνπ νπνίνπ έρεη θιαπεί από 18+ ζηαπξσκέλνπο Παγαληζηηθνύο Θενύο, όπσο ν ληηλ πνπ θξεκάζηεθε απν έλα δέληξν, θαη δελ είλαη ηίπνηα παξαπάλσ απν έλα κέζν γηα λα θξαηήζεη ηελ αλζξσπόηεηα ππό ηνλ έιεγρν κεξηθώλ επίιεθησλ. Ο Ναδσξαίνο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζηηο Υξηζηηαληθέο ιεηηνπξγίεο θαη ηειεηέο σο έλα ππνθαηάζηαην ηεο δσληαλήο αλζξώπηλεο αηκαηνζπζίαο, απνθαιύπηνληαο ηνλ πξαγκαηηθό ηνπο ζθνπό. Ζ Ηνπδαην/Υξηζηηαληθή ζξεζθεία είλαη κηα θαύιε απάηε γηα ηελ αλζξσπόηεηα πνπ έρεη πάξεη θαηαζηξνθηθέο δηαζηάζεηο. Γηα λα επηηύρεη κηα απάηε, ζα πξέπεη λα ππάξρεη άγλνηα απν ηε κεξηά ηνπ ζύκαηνο. Ζ Υξηζηηαληθή ζξεζθεία θαη νη αθόινπζνί ηεο δνπιεύνπλ ελεξγά γηα λα θαηαζηείινπλ ηε γλώζε θαη ηελ ειεύζεξε ζθέςε, ελζαξξύλεη ηνπο αλζξώπνπο λα είλαη δνύινη θαη δελ ππνζηεξίδεη νύηε δηδάζθεη ηίπνηα γηα ηε βειηίσζε ή ηελ αλέιημε ηεο αλζξσπόηεηαο. ε αληηδηαζηνιή κε ηηο ηζηνξίεο πνπ ν Ναδσξαίνο ζεξάπεπε αλζξώπνπο, ν αηαλάο καο δείρλεη πσο λα ζεξαπεύνπκε ηνλ εαπηό καο θαη πσο λα θάλνπκε ηα ιεγόκελα ζαύκαηα, ρξεζηκνπνηώληαο ην κπαιό καο θαη ηηο δπλάκεηο ηεο ςπρήο καο. Με ηελ ελδπλάκσζε ηνπ εαπηνύ καο, απνθηάκε απηνπεπνίζεζε, απηνζεβαζκό θαη επηηπγράλνπκε πλεπκαηηθή αλάπηπμε θαη αλεμαξηεζία. Ο Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο δελ ζέηεη όξηα ζηελ αλάπηπμε ησλ δπλάκεσλ ηνπ κπαινύ γλσζηέο σο καγεία. Πηζηεύνπκε ζηελ δηθαηνζύλε θαη όπσο αθξηβώο νη αζθνύκελνη ησλ πνιεκηθώλ ηερλώλ είλαη έκπεηξνη ζηε ρξήζε ησλ ζεκείσλ πίεζεο (Dim Mak) θαη άιιεο πηπρέο ηεο κάρεο ζώκα κε ζώκα, έηζη θαη νη Πλεπκαηηθνί αηαληζηέο είλαη έκπεηξνη ζηηο Απόθξπθεο Σέρλεο ηεο καγείαο, αλ πνηέ ηηο ρξεηαζηνύλ. Οη άλζξσπνη πνπ δελ αληηιακβάλνληαη απηέο ηηο δπλάκεηο, είλαη αλππεξάζπηζηνη ελάληηα ζε απηέο θαη νη πνηθίιεο δπλάκεηο πνπ ππάξρνπλ ην γλσξίδνπλ πνιύ θαιά απηό. Ο αηαλάο δελ αλέρεηαη ηελ αδηθία. Ο Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο δε ζπγρσξεί κε θαλέλα ηξόπν ηε θαθνπνίεζε πλεπκάησλ όπσο δηδάζθεηαη ζηα θιαζζηθά γξηκόξηα. Οη Γαίκνλεο πνπ δεζκεύζεθαλ θαη ππνρξεώζεθαλ λα εθηειέζνπλ ηα πξνζηάγκαηα ησλ κάγσλ ηώξα είλαη ειεύζεξνη θαη όπνηνο ρξεζηκνπνηήζεη ηηο κεζόδνπο καγηθώλ θύθισλ θαη ην όλνκα ηνπ Ηερσβά, πξνζθαιεί ηε πξνζσπηθή ηνπ θαηαδίθε. Οη Γαίκνλεο είλαη θίινη καο θαη κε ζεβαζκό θαη επιάβεηα ηνπο θαινύκε κέζσ ηνπ αηαλά, επηδηώθνληαο λα αλαπηύμνπκε ακνηβαία επσθειείο ζρέζεηο καδί ηνπο. Ο Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο ππνζηεξίδεη ηελ αηνκηθόηεηα, ηελ ειεπζεξία θαη ηελ αλεμαξηεζία. Δίλαη πξνθαλέο όηη ν αηαλάο δελ είλαη απηόο πνπ εμαπαηά ηελ αλζξσπόηεηα. Οη αθόινπζνί ηνπ πάληα ήηαλ ιίγνη ζε αξηζκό θαη δελ ρξεηάδεηαη άθζνλεο πνζόηεηεο ρξεκάησλ, δύλακεο θαη ειέγρνπ γηα λα δηαηεξήζεη ηνπο αθόινπζνύο ηνπ. 6

7 ΔΤΡΔΣΉΡΗΟ αηαλάο 9 Σν όλνκα ηνπ αηαλά 11 Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο 15 Ζ πξνέιεπζε ηνπ αηαληζκνύ 21 Οη Γεδίδηο αηαληζηέο ζην Ηξαθ 29 Αι-Σδηιβαρ 33 Κεξέη Αι-Γεδίδ 37 Κάλνληαο ηελ Αθνζίσζε ζην αηαλά 39 Γεκηνπξγώληαο έλαλ Αζηξηθό Ναό 43 Οη Ρίδεο ηνπ αηαληζκνύ ζηελ Άπσ Αλαηνιή 45 H ξίδεο θαη ε αξρή ηνπ αηαληζκνύ 47 αηαληθά ύκβνια 51 Copyright 2005, 2013, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number:

8 8

9 αηαλάο Γηα πνιύ θαηξό, έρνπλ εηπσζεί ηόζα πνιιά ςέκαηα θαη έρεη γίλεη κεγάιε παξαπιεξνθόξεζε ζρεηηθά κε ηνλ αηαλά. Πνιινί απν εκάο ηνλ έρνπκε δεί, έρνπκε ζπδεηήζεη καδί ηνπ θαη έρνπκε αγγηρζεί αζηξηθά απν απηόλ. ρεδόλ όινη απν εκάο πνπ ηνλ γλσξίδνπκε, ζπκθσλνύκε γηα ηελ εκθάληζε ηνπ. Οη ζξεζθείεο ηεο δεμηάο αηξαπνύ εδώ θαη πάξα πνιύ θαηξό γξάθνπλ γηα ην πσο πηζηεύνπλ όηη είλαη ε εκθάληζή ηνπ, γηα ην πσο πηζηεύνπλ όηη είλαη νη Γαίκνλεο θαη όια απηά δελ είλαη παξά κόλν βιάζθεκα ςέκκαηα. Ούηε είλαη θόθθηλνο κε θέξαηα θαη νπξά, νύηε κνηάδεη κε απνθξηάηηθν ηέξαο. Ούηε έρεη θόθθηλα κάηηα νύηε έρεη θηεξά λπρηεξίδαο. Απηέο νη απεηθνλίζεηο έρνπλ σο ζθνπό ηελ πξνζβνιή, ηε θαθνιόγεζε θαη ηε δπζθήκεζή ηνπ. (Τπάξρνπλ θάπνηεο θαηώηεξεο ηάμεηο Γαηκόλσλ. Δίλαη πξνζηάηεο θαη αγγειηνθόξνη πνπ ππεξεηνύλ ηνπο πςειόβαζκνπο Γαίκνλεο). Παξαθάησ αθνινπζνύλ εηθόλεο γηα ην πσο εκθαλίδεηαη ν αηαλάο ζε όζνπο από εκάο ηνλ έρνπκε δεη. Αληίζεηα κε ην ζπζρεηηζκό ηνπ αηαληζκνύ κε ην ζθόηνο, ν αηαλάο εκθαλίδεηαη θνξώληαο έλα καθξύ ιεπθό ρηηώλα, αθξηβώο όπσο θαίλεηαη ζηηο παξαθάησ εηθόλεο. Πνιινί απν εκάο ηνλ βιέπνπκε ζπρλά θαη έρνπκε πνιύ ζηελέο ζρέζεηο καδί ηνπ. Δίλαη παλέκνξθνο. Ζ εκθάληζε ηνπ είλαη ίδηα ζρεδόλ αθξηβώο κε ηηο εηθόλεο, εθηόο ηνπ όηη ζπάληα εκθαλίδεηαη κε θηεξά. Πνιινί άλζξσπνη ξώηεζαλ πσο είλαη νη θξαγίδεο ηνπ Παηέξα αηαλά. Σν ζύκβνιν δίπια ζπκβνιίδεη ην Πξαγκαηηθό Γηζθνπόηεξν. Απηό είλαη ην θύπειν πνπ θξαηά ην Διημίξην ηεο ληόηεο. 9

10 Ζ κέξα ηνπ είλαη ε Γεπηέξα. Σα ρξώκαηα ηνπ είλαη ην Μαύξν, Σν Κόθθηλν θαη ην Μπιε. Σα Υξώκαηα ΚΟΚΚΗΝΟ, ΑΠΡΟ, θαη ΜΑΤΡΟ πάλε όρη κόλν πίζσ ρξνλνινγηθά ζηελ Αξραία Αίγππην, αιιά θαη ζηηο ξίδεο ηνπο ζηελ Άπσ. Ζ Αίγππηνο ήηαλ γλσζηή σο Μαύξν Κόθθηλε ρώξα θαη ήηαλ ην θέληξν ηεο αιρεκείαο. Ζ Αιρεκεία είλαη ε εμέιημε ηεο αλζξώπηλεο ςπρήο ζηελ Θέσζε. Γηακέζνπ απηήο ηεο γλώζεο, ηειεηώλνπκε ηελ εξγαζία ηνπ Γεκηνπξγνύ Μαο, αηαλά, πάλσ ζε εκάο. Δίλαη ν Θεόο ΔΑ ησλ νπκεξίσλ, γλσζηόο θαη σο ΔΝΚΗ πνπ ζεκαίλεη Άξρνληαο ηεο Γεο. Δίλαη επίζεο γλσζηόο θαη σο Μέιεθ Σάνπο. Σα ηεξά δώα ηνπ είλαη ην Παγόλη, ην Φίδη, ν Σξάγνο, ν Γξάθνο θαη ην Κνξάθη. Οη αξηζκνί ηνπ είλαη ην 13, 666 θαη ην 4. Σα Εώδηά ηνπ είλαη ν Τδξνρόνο θαη ν Αηγόθεξνο Οη Πιαλήηεο ηνπ είλαη ν Οπξαλόο θαη ε Αθξνδίηε (Σν Άζηξν ηνπ Απγεξηλνύ). Οη Καηεπζύλζεηο ηνπ είλαη Νόηηα θαη Αλαηνιηθά. Ζ Πην ζεκαληηθή ηνπ εκέξα ηνπ ρξόλνπ είλαη ζηηο 23 Γεθεκβξίνπ, όηαλ ν Ήιηνο είλαη ζηε πξώηε δσδηαθή κνίξα ηνπ Αηγόθεξνπ. Ο Αηγόθεξνο είλαη ην 10ν δώδην θαη κε ηε πξώηε ηνπ κνίξα καο θάλεη έληεθα. Ζ επόκελε κέξα κεηά ην Υεηκεξηλό Ζιηνζηάζην είλαη ε Πξνζσπηθή ηνπ Ζκέξα θαη ζα πξέπεη λα γηνξηάδεηαη απν θάζε αθνζησκέλν αηαληζηή. (Απηό ππαγνξεύζεθε απεπζείαο απν ηνλ ίδην, πξνζσπηθά). 10

11 Σν όλνκα ηνπ αηαλά Μεηά απν πνιιά ρξόληα βαζείαο αλάιπζεο, όια ζπκπίπηνπλ ηειηθά. 1. Ζ βίβινο εθεπξέζεθε κε ζθνπό λα θξαηήζεη ηελ εζσηεξηθή γλώζε θαη ηελ γλώζε πεξί ηνπ κπαινύ/ςπρήο ζηα ρέξηα ησλ εθιεθηώλ. 2. O Υξηζηηαληζκόο, ν νπνίνο μεθίλεζε νπζηαζηηθά κε ηελ θαζνιηθή εθθιεζία, εθεπξέζεθε κε ζθνπό λα πηέζεη δηα ηεο ρείξαο ηα παξαπάλσ, θαη επίζεο γηα λα θαηαζηξέςεη θαη λα αληηθαηαζηήζεη ηηο αξρέηππεο ζξεζθείεο. Οη Αξρέηππεο ζξεζθείεο είραλ σο θέληξν ηελ επιάβεηα πξνο ην Φίδη (όθε). Σν Φίδη είλαη ην ύκβνιν ηνπ Κνπληαιίλη. Σν Γέληξν ηεο γλώζεο είλαη έλαο ράξηεο ηεο αλζξώπηλεο ςπρήο. Μπνξνύκε λα ην βξνύκε ζε ζρεδόλ όιεο ηηο αξραίεο ζξεζθείεο πξνηνπδαην/ρξηζηηαληζκνύ. Ο Κνξκόο ζπκβνιίδεη ην δέληξν, ηα θιαδηά ηα ηζάθξα θαη ηηο δηόδνπο γηα ην πέξαζκα ηεο θνπληαιίλη. Τπάξρνπλ 144, 000 nadis (Ναληίο) (Γίνδνη γηα ηελ ελέξγεηα Κνπληαιίλη) κέζα ζηελ αλζξώπηλε ςπρή. Ο Βνύδαο έθαηζε θάησ απν ην Γέληξν Βν θαη έθζαζε ηελ πιήξε θώηηζε. Bo ζεκέλεη Όθεο, όπσο ζην Bo-A ή ζην Bo-Ta. Η ρξηζηηαληθή εθθιεζία κπέξδεςε θαη θαηαδηέιπζε ό, ηη κπνξνύζε απν ηηο αξρέηππεο ζξεζθείεο. Τν Γέληξν ζπθηά, γλσζηό θαη σο Τν Γέληξν ηεο Σνθίαο Ficus religiosa. ² Ζ ρξηζηηαληθή εθθιεζία βξώκηζε ηνλ όξν απηό, κε ην λα βάδεη θύιια ζπθηάο πάλσ απν ηα κόξηα ηνπ Αδάκ θαη ηεο Δύαο. 3. αηαλάο ηα εβξαηθά ζεκέλεη ερζξόο θαη πνιέκηνο. Ζ ιέμε αηαλάο πάεη πνιύ πίζσ, εμαηξεηηθά πεξηζζόηεξν απν ηελ Δβξαηθή κεηάθξαζε θαη γιώζζα. - viewzone. com/matlock. html - Γείηε ηελ Βνξεηνδπηηθή γσλία ηνπ ράξηε ηεο Ηλδίαο, κηα πόιε κε ηνλ όλνκα Satana. (αηαλά) Satnam (αηλάκ) & Sa Ta Na Ma (α-σα-να-μα) είλαη θάπνηα ηεξά Μάληξα πνπ ρξεζεκνπνηνύληαη γηα ην Κνπληαιίλη (θε) θαη ηνπο δηαινγηζκνύο ηνπ. Οη πέληε βαζηθνί ήρνη ζηα Αξραία αλζθηξηηθε γιώζζα, κηα απν ηηο παιαηόηεξεο γλσζηέο γιώζζεο είλαη ην SA-TA-NA-MA. Sa ζεκέλεη άπεηξν (αηειεηώην), Ta ζεκέλεη δσε, Na ζεκέλεη ζάλαηνο θαη Ma ζεκέλεη αλαγέλλεζε. ια απηά είλαη κεηαβιεηέο ηνπ νλόκαηνο SATAN (ΑΣΑΝΑ) πνπ ζεκέλεη ΑΛΖΘΔΗΑ ζηελ αλζθξηηηθή, ε νπνία είλαη κηα απν ηηο πην αξραίεο θαη πην παιηέο γιώζζεο παγθνζκίσο. ια απηά έρνπλ λα θάλνπκε κε ηελ ελέξγεηα Κνπλαιίλη (θε) κέζα ζηνλ άλζξσπν. Ο Μαλδύαο ηνπ Ηαθώβ ζηελ βίβιν είλαη ε αύξα. Ο Άξηζκόο Δπηα, 7 είλαη ηα Σζάθξα. Σα παιηά γξηκόξηα είλαη εληειώο ιάζνο ζρεηηθά κε ηνπο 7 πιαλήηεο. Οη αξραίνη ήμεξαλ πνιύ πεξηζζόηεξα ζρεηηθά κε ηελ αζηξνλνκία. 11

12 Οπνηνζδήπνηε πνπ έρεη νηθεηόηεηα κε ηελ Κηλέδηθε Φαξκαθεπηηθή, θαη κε ηηο πξνρσξεκέλεο πνιεκηθέο, γλσξίδεη όηη ην Chi (ΚΗ, Ζ Εσηηθή ελέξγεηα, ίδηα κε ην Κνπληαιίλη) είλαη πην ελεξγό ζε κέξε ηνπ ζώκαηνο αλάινγα κε ηελ ώξα ηεο εκέξαο. Οη πγγξαθείο ησλ Αιρεκηζηεθώλ θεηκέλσλ ζηηο εκέξεο εθείλεο έγξαθαλ ηα ζπγγξάκαηα ηνπο ζε θώδηθεο, γηα λα μεθύγνπλ απν ηελ θαηαδηώμε ηεο εθθιεζίαο. Ο ήιηνο ήηαλ πνιύ ζεβάζκηνο ζαλ ύπαξμε γηα ηηο αξραίεο ζξεζθείεο. Απηό νθείιεηαη ζηελ θαζαξή δύλακε πνπ έδηλε, θαη επεηδή είλαη ε πεγή όιεο ηεο δσήο. Σν λα απνξνθάεη θαλείο ελέξγεηα απν ην θεγγάξη ε απν αζηέξηα, δελ είλαη ηίπνηα ελ ζπγθξίζεη κε ην ηη κπνξεί λα θάλεη κε ειηαθή ελέξγεηα, αλ θαη εθόζνλ έρεη ηελ απαξαίηεηε γλώζε θαη πξνπόλεζε. Οη Ηεξείο ηεο JoS μέξνπλ πσο. Σξύπεο ζηελ Αύξα, γηαηξεύνληαη θαη ε δσηηθή ελέξγεηα εληζρύηαη δξακαηηθά, όπσο κε θακία άιιε πεγή θσηόο. Δσζθόξνο. Απηό επίζεο δόζεθε ζηνλ Αγαπεκέλν καο Παηέξα σο όλνκα. Ο Δσζθόξνο ήηαλ αξρηθά έλαο Ρσκαηθόο Θεόο, πνπ δελ είρε ζρέζε κε ηνλ Παηέξα αηαλά/δα. Ζ πιιαβή Luc (Απν ην Lucifer, Λνπζηθεξ, Δσζθόξνο) ζεκέλεη ΦΧ. Ζ Φπρή ρξεηάδεηαη θώο. Σν άζηξν ηεο απγήο, Ζ Αθξνδίηε, ήηαλ κία πεγή θσηόο γηα ηνπο αξραίνπο, κηαο θαη ε άθημε ηνπ πξνεγείησ απηή Σνπ παληνδύλακνπ Ήιηνπ. Ζ Αθξνδίηε επίζεο θπβεξλά ην πνιύ ζήκαληηθό Σζάθξα ηεο Καξδηάο. Ο Παηέξαο αηαλάο (Μνπ αξέζεη λα ηνλ Λέσ αηαλά, πξνζσπηθά), Μνπ έρεη πεη πσο δελ έρεη πξόβιεκα λα ηνλ θαινύλ κε ηα νλόκαηα πνπ ηνλ μέξνπλ αλα ηνπο αηώλεο, παξόιν πνπ είλαη άζηνρα. Σνλ Καιώ Παηέξα αηαλά, νπνηεδήπνηε επηθνηλσλώ καδί ηνπ, ε ηνλ επραξηζηώ γηα θάηη. Γηα εκέλα, αηαλάο ζα ζεκέλεη πάληα Πνιέκηνο, πνιέκηνο ηνπ ερζξηθνύ ςέκκαηνο ηνπ ηνπδαηνρξηζηηαληζκνύ. Ζ θαζνιηθή εθθιεζία ήμεξε πσο νη Αξρέηππεο ζξεζθείεο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηαζνύλ κε θάηη άιιν, θαη απν εθεί πξνέξρνληαη όιεο νη ηζηνξίεο ζηελ βίβιν. Δίλαη όια απνκηκήζεηο απν ηα απζεληηθά θείκελα, ηα νπνία έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπ πνιύ πνιύ παιαηόηεξα απν ηνλ Ηνπδαην/Υξηζηηαληζκό, ν νπνίνο ζήθσζε ην βξώκηθν θεθάιη ηνπ πνιύ πξόζθαηα. Ζ Παξζέλνο Μαξία είλαη θιεκκέλε έλλνηα απν ηελ Άζηαξνζ, ε νπνία ιεγόηαλ Βαζίιηζζα Σνπ Οπξαλνύ. Ζ Άζηαξνζ ήηαλ Ζ πην δηάζεκε Θεα ζηνλ πξνρξηζηηαληθό θόζκν. Ο Φαληαζηηθόο Γηαρβέ, είλαη κηα θζελή θόπηα ηνπ Έλιηι/Βεειδεβνπι/Βααι, Πνπ ήηαλ ν πην δηάζεκνο Θενο ζηνλ πξν-ρξηζηηαληθό θόζκν, θαη κεηά έξρεηαη ν αγαπεκέλνο καο Παηέξαο αηαλάο πνπ θαηέιεμε σο ην Φίδη θαη ν Γηάβνινο. Ζ εμνπαιηθόηεηα, Πνπ είλαη ε πξσηεύνπζα αλάγθε γηα ηελ Εσηηθή ελέξγεηα, θαη επζείαλ ήξζε ππν ηελ κέγηζηε πίεζε ηεο εθθιεζίαο. Ο Οξγαζκόο θαη επζείαλ εξεζίδεη ηνλ θε Κνπληαιίλη, ζηελ βάζε ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο. 12

13 Ζ δεκηνπξγηθή ελέξγεηα πνπ θηηάρλεη άιιε αλζξώπηλε δσή κπνξεί λα ρξεζεκνπνηεζέη θαη γηα ηνλ ίδην ηνλ εαπηό, σζηε λα ελδπλακσζεί θαη λα αλπςσζεί ε ςπρή καο, ζαλ επαλαθόξηεζε ηεο ελέξγεηαο. Πξνθαλώο ε ζεμνπαιηθή δξαζηεξηόηεηα δελ κπνξνύζε λα απνθνθζεί εληειώο, θαη γηα απηό δηακέζνπ ηνπ θόβνπ ηνπνζεηήζεθε θάησ απν αζθηθηηθό κέηξν θαη έιεγρν. ηηο ρξηζηηαληθέο ζξεζθείεο, θαη θπξίσο ζηελ Καζνιηθή Δθθιεζία ησλ Παιαηώλ, νπνηαδήπνηε ζεμνπαιηθή επραξίζηεζε ήηαλ ακαξησιή θαη απαγνξεπκέλε απν ηελ εθθιεζία. Ζ ζεμνπαιηθή δηείζδπζε ππήξρε κόλν κε ζθνπό ηελ γέλλεζε παηδηώλ, θαη ηίπνηα άιιν. Σν λα είζαη γπκλόο έγηλε ακαξηία επεηδή νδεγνύζε ζε became a sin because it led to ζεμνπαιηθή επηζπκία. Ο Απλαληζκόο ζεσξήζεθε αθόκα κία Θαλάζηκε Ακαξηία. ηη ζρεηηδόηαλ κε ην ζήθσκα Σνπ Κνπληαιίλη δερόηαλ αλειέεηεο επηζέζεηο απν ηελ εθθιεζία. Ζ κόλε απνζηνιή ηεο ρξηζηηαληθήο εθθιεζίαο ήηαλ ε αθαίξεζε ηεο γλώζεο, θαη ηίπνηα παξαπάλσ. ζν Οη κάδεο έρνπλ αθαηξεζεί απν γλώζε θαη δύλακε, κόλν κεξηθνί πνπ έρνπλ δνπιέςεη γηα λα ραζεί ε γλώζε ζα έρνπλ ηελ ειεπζεξία θηλήζεσλ θαη ρξήζεο, πάλσ ζηνλ αγλώκνλα θόζκν. Jesuit assassins (Σδεζνπηη Αζαζηλο, Γνινθόλνη ηνπ Γεζνπα) ηεο θαζνιηθήο εθθιεζίαο, είλαη γλσζηό πσο κέρξη θαη ύπηαληαη απν ηελ ςπρηθή ελέξγεηα πνπ ιακβάλνπλ απν ηηο πξνζεπρέο ησλ δύζκνηξώλ ζπκάησλ ηνπο. ¹Cloak of the Illuminati by William Henry, 2003 ² Ibid. 13

14 14

15 Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Ο Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο, όπσο θαη ν Παξαδνζηαθόο αηαληζκόο, δηαθέξεη απν ηνλ αηαληζκό ηνπ Αληνλ ΛαΒεη. Γλσξίδνπκε πσο ν αηαλάο/δσζθόξνο είλαη πξαγκαηηθό σλ. Γελ είκαζηε άζενη! Παξά ηηο πνιιέο αζπκθσλίεο, ε Δθθιεζία ηνπ αηαλά (Church of Satan), πνπ ηδξύζεθε ην 1966 από ηνλ Άληνλ αληόξ Λαβέη, ηώξα παίξλεη κηα αζετζηηθή ζηάζε όζν αλαθνξά ηηο εμσηεξηθέο ζεόηεηεο θαη απνδέρεηαη ηνλ αηαλά κόλν σο Αξρέηππν. Τπό ην θσο λέαο γλώζεο πνπ βαζίδεηαη ζε εθαηνληάδεο ώξεο αλαδήηεζεο θαη εμνλπρηζηηθήο έξεπλαο, αλαθιύςακε ηα αθόινπζα: 1. Ο αηαλάο είλαη ν Πξαγκαηηθόο Γεκηνπξγόο Θεόο καο. Ο YHVH γλσζηόο θαη σο Γηαρβέ απν ηνπο παξαπιαλεκέλνπο, είλαη κηα ςεπδήο νληόηεηα. YHVH είλαη ηα ηέζζεξα απν ηα πέληε ζηνηρεία, πνπ είλαη πνιύ γλσζηά ζηα Δβξαηθά ζπζηήκαηα καγείαο πνπ είλαη θνηλά ζηνλ θόζκν. 2. Ο ραξαθηήξαο Ηεζνύο Υξηζηόο είλαη πιαζκαηηθόο θαη έρεη θιαπεί απν 18+ Παγαληζηηθνύο κύζνπο ελόο Θενύ πνπ θξεκάζηεθε από έλα δέληξν, όπσο ν ληηλ, θαη κεηά αλαζηήζεθε. Οη κύζνη απηνί είλαη κηα πεξηγξαθή ηεο αιρεκηθήο δηαδηθαζίαο ηεο κεηακόξθσζεο ηεο ςπρήο - ζάλαηνο θαη κεηά αλάζηαζε. Ο λαδσξαίνο δελ είλαη θαη νύηε πξόθεηηαη λα είλαη ηίπνηα παξαπάλσ απν έλα κέζν γηα ηελ αθαίξεζε όιεο ηεο πξαγκαηηθήο πλεπκαηηθήο γλώζεο θαη ηνλ αθνπιηζκό ηνπ θόζκνπ απν ηηο πλεπκαηηθέο ηνπο δπλάκεηο. Ζ αλζξσπόηεηα έρεη θαηαβάιεη πνζά ηξηζεθαηνκύξηνα ηξηζεθαηνκπξίσλ, κε αζζέλεηεο, κηδέξηα θαη βάζαλα, ιόγσ ηεο αθαίξεζεο απηήο ηεο γλώζεο. Ζ Πλεπκαηηθή γλώζε ζπζηεκαηηθά θαηαζηξέθεηαη, δηαζηξεβιώλεηαη θαη δηαθζείξεηαη κε ζθνπό ηε ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΟΓΟΤΛΧΖ. Δπηβάιινληαο ζηνλ θόζκν όηη ν Ναδσξαίνο είλαη κηα πξαγκαηηθή νληόηεηα, απηνί πνπ βξίζθνληαη ζηε θνξπθή δηαηεξνύλ ηνλ έιεγρν θαη απνθνκίδνπλ αλνκνιόγεηα πνζά πινύηνπ θαη δύλακεο. 3. Ο Πξαγκαηηθόο αηαληζκόο είλαη πξνγελέζηεξνο ηνπ Υξηζηηαληζκνύ θαηα ρηιιηάδεο ρξόληα θαη βαζίδεηαη ζηε πιήξε κεηακόξθσζε ηεο ςπρήο. Οη Υξηζηηαλνί παξαπιαλνύληαη ζην λα απνδερηνύλ ηνλ Ηεζνύ θαη πηζηεύνπλ όηη ζα ζσζνύλ, πνπ όια είλαη ςέκαηα. Σα πάληα ζηε Υξηζηηαληθή ζξεζθεία είλαη ςέκκαηα θαη απηό ην απνδεηθλύνπκε πέξα από θάζε ακθηβνιία. Ζ Υξηζηηαληθή απάηε ηεο σηεξίαο βαζίδεηαη ζε θιεκκέλεο θαη δηαζηξεβισκέλεο γλώζεηο αιρεκείαο, ζηηο νπνίεο ην άηνκν πξαγκαηηθά δνπιεύεη πλεπκαηηθά γηα λα κεηακνξθώζεη ηε ςπρή ηνπ θαη λα θηάζεη ζηε ζέσζε. Πνιινί Παξαδνζηαθνί αηαληζηέο πηζηεύνπλ ζηνλ αηαλά/δσζθόξν. Κάπνηνη ηνλ αλαγλσξίδνπλ ζαλ θίιν θαη δελ ηνλ ιαηξεύνπλ. Δκείο ζεβόκαζηε ηελ αηνκηθόηεηα θαη ηηο πξνζσπηθέο επηινγέο. Ζ ζρέζε ηνπ θαζελόο κε ηνλ αηαλά/δσζθόξν είλαη πξνζσπηθή, θαζώο ζην αηαληζκό εθηηκάηαη ε ειεύζεξε ζθέςε θαη ε αηνκηθόηεηα. 15

16 Ο αηαλάο είλαη ν δόηεο ηεο γλώζεο. Ο ζηόρνο ηνπ Πλεπκαηηθνύ αηαληζκνύ είλαη λα εθαξκόζεη απηή ηε γλώζε θαη λα κεηακνξθώζεη ηε ςπρή καο ζην επίπεδν ηεο ζέσζεο, όπσο αξρηθά πξννξηδόηαλ από ηνλ Γεκηνπξγό Θεό καο αηαλά. ε αληίζεζε κε ηηο πεξηζζόηεξεο ζξεζθείεο, ν Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο ελζαξύλεη ην άηνκν λα δηεξσηά ηα πάληα. Ζ νπζία ηνπ Πλεπκαηηθνύ αηαληζκόύ είλαη ην άηνκν λα θηάζεη ζην κέγηζην δπλαηό θαη λα μεπεξάζεη ηα όξηά ηνπ θαη απηό μεθηλά κε ηελ ρξήζε ηνπ κπαινύ ηνπ ζην έπαθξν ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ. Ο Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο δε ζπγθξνύεηαη κε ηελ επηζηήκε κε θαλέλα ηξόπν. Δλζαξξύλνπκε αλεπηθύιαθηα θαη ππνζηεξίδνπκε θάζε επηζηεκνληθή γλώζε θαη έξεπλα. Γλσξίδνπκε πνιύ θαιά όηη ε αλζξσπόηεηα πζηεξεί επηθύλδπλα ζηελ επηζηεκνληθή γλώζε ιόγσ αηώλσλ θαηαπίεζεο από ην ρξηζηηαληζκό. Πηζηεύνπκε πσο όια ηα πλεπκαηηθά θαη παξαθπζηθά θαηλόκελα κπνξνύλ λα εμεγεζνύλ επηζηεκνληθά κε νξζνινγηθό ηξόπν. Ζ επηζηεκνληθή γλώζε δελ έρεη πξννδεύζεη αξθεηά ώζηε λα θαηαλνεζεί ή λα εμεγεζεί ν ρώξνο ηνπ Τπεξθπζηθνύ. Γελ ππάξρνπλ ελδηάκεζνη ζηνλ Πλεπκαηηθό αηαληζκό. Δλζαξξύλνπκε έληνλα ηνπο αλζξώπνπο καο λα επηθνηλσλνύλ απεπζείαο κε ηνλ αηαλά. Σν ηεξαηείν είλαη εδώ κόλν γηα θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε. Ζ πξνζσπηθή ζρέζε ηνπ θαζέλα κε ηνλ αηαλά είλαη αλάκεζα ζε απηό ην άηνκν θαη ηνλ αηαλά. Δθαξκόδνπκε ηε ινγηθή ππεπζπλόηεηα ζηνπο ππεύζπλνπο. Γε βάδνπκε όξηα ζηε γλώζε ή ζηελ πξνζσπηθή δύλακε θαη θάλνπκε ό, ηη κπνξνύκε γηα λα θνηλνπνηήζνπκε ηε γλώζε ζε ΟΛΟΤ - όρη κόλν ζε κηα επίιεθηε νκάδα πνπ έρνπλ απηναλαθπξερζεί εθιεθηνί όπσο ζπκβαίλεη κε ηηο άιιεο ζξεζθείεο. Ο αηαλάο ελζαξύλεη ηε πξνζσπηθή κειέηε, ηε κάζεζε θαη ηελ άκεζε απόθηεζε εκπεηξηώλ. Οη πεξηζζόηεξνη Πλεπκαηηθνί αηαληζηέο θάλνπλ κηα δέζκεπζε ζηνλ αηαλά. Ζ δέζκεπζε απηή είλαη πνιύ ζεκαληηθή επεηδή ν αηαλάο καο πξνζηαηεύεη θαζώο αζρνινύκαζηε κε ηελ εμέιημε ησλ δπλάκεώλ καο. Απηνί πνπ πνξεύνληαη κόλνη ηνπο ή ρσξίο θακία πλεπκαηηθή πξνζηαζία, ζπρλά θαηαιήγνπλ ζηελ θαηαζηξνθή. Από ηε ζηηγκή πνπ θάπνηνο θάλεη απηή ηε δέζκεπζε, νη Γαίκνλεο καο θαζνδεγνύλ ζπρλά θαη ζπλεξγάδνληαη καδί καο βνεζώληαο καο λα αλαπηπρζνύκε. ε αληίζεζε κε ηηο ζξεζθείεο ηηο δεμηάο αηξαπνύ, ν Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο παξνηξύλεη ηε δξάζε. Ο αηαλάο ζέιεη νη άλξζσπνί ηνπ, λα δήζνπλ ηελ δσή ηνπο ζην έπαθξν θαη λα εμειηρζνύλ. Ο αηαλάο είλαη πάληα εδώ γηα εκάο, αιιά όζν εμειηζζόκαζηε πξνζδνθεί από εκάο λα ρεηξηδόκαζηε πξάγκαηα κόλνη καο ρξεζηκνπνηώληαο ηηο δπλάκεηο καο, αλάινγα κε ηηο ηθαλόηεηέο καο. Ο Υξηζηηαληζκόο θαη νη αθόινπζνί ηνπ εζθεκκέλα αθξσηεξηάδνπλ ηνπο αλζξώπνπο πλεπκαηηθά. Οη Υξηζηηαλνί ζπλερώο ιέλε πσο ν Ναδσξαίνο έρεη ζεξαπεύζεη αλζξώπνπο. Απηνί νη άλξζσπνη παξακέλνπλ ζθιάβνη επεηδή πνηέ δε δηδάζθνληαη, νύηε απαηηείηαη λα μέξνπλ λα ζεξαπεύνπλ ηνλ εαπηό ηνπο ή ηνπο άιινπο. Σν αξρέηππν ηνπ Ναδσξαίνπ αληηπξνζσπεύεη ηε ζθιαβηά, ηε δνπιεία θαη ηελ αλνρή αηειείσηεο θαθνπνίεζεο σζηε λα πξνγξακκαηηζηνύλ νη άλζξσπνη γηα λα είλαη νη ηέιεηνη ζθιάβνη ζε κηα λέα ηάμε πξαγκάησλ. 16

17 Ο Ναδσξαίνο δίλεη πιήξε έκθαζε ζηε κεηαζαλάηηα δσε κε ζθνπό λα πεξάζεη ηε λννηξνπία όηη ε δσή πνπ δνύκε ηώξα δελ έρεη ζεκαζία. Απηή ε λννηξνπία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ αλνρή θάζε είδνπο θαηάρξεζεο πξνο όθεινο ησλ ιίγσλ. Μαο ππεξέηεζε θαιά, απηόο ν κύζνο ηνπ Υξηζηνύ - Πάπαο Λέσλ Η ( ) ζν γηα ηα πεξηβόεηα ζαύκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ Υξηζηηαληζκό, νη όπνηεο ζεξαπείεο έγηλαλ ήηαλ πνιύ ιίγεο θαη πνιύ ζπνξαδηθέο. Καη απηέο βαζίδνληαη ζε αιιεγνξίεο ζρεηηθά κε ηελ κεηακόξθσζε ηεο ςπρήο. Κάζε άλζξσπνο κε πλεπκαηηθή γλώζε θαη δύλακε κπνξεί λα επηηεύμεη όια ηα θαηνξζώκαηα πνπ απνδίδνληαη ζηνλ λαδσξαίν ζηε βίβιν θαη αθόκε πεξηζζόηεξα. Οη πεξηζζόηεξνη Υξηζηηαλνί δελ έρνπλ θαλ ηδέα πσο ζπλαλαζηξέθνληαη κε θαθόβνπινπο εμσγήηλνπο (ερζξηθνί θαλδηλαβηθνί εμσγήηλνη γλσζηνί θαη σο άγγεινη θαη γθξίδνη), πνπ θάλνπλ κεξηθέο επηδείμεηο θάζε ηόζν γηα λα πξνζδόζνπλ αμηνπηζηία ζην ςέκα. Με ηνπο αζθνύκελνπο ηεο Νέαο Δπνρήο, πνιινί επηθαινύληαη ηνπο αγγέινπο γηα βνήζεηα θαη δελ καζαίλνπλ ηίπνηα. Σν ζέκα ηεο αλζξώπηλεο άγλνηαο θαη αληθαλόηεηαο επηθξαηεί θαη εδώ. Ο αηαλάο/δσζθόξνο είλαη ν Πξαγκαηηθόο Γεκηνπξγόο Θεόο θαη ν κεγάινο απειεπζεξσηήο ηεο αλζξσπόηεηαο. Γελ θνβάηαη νη άλζξσπνη λα έρνπλ πλεπκαηηθή δύλακε θαη γλώζε, θαζώο είλαη εηιηθξηλήο θαη δελ έρεη ηίπνηα λα θξύςεη. Ο αηαλάο καο δίλεη γλώζε γηα λα γίλνπκε αλεμάξηεηνη θαη ειεύζεξνη. Μαο θαηεπζύλεη ζην λα γίλνπκε θπξίαξρνη ηεο δσήο θαη ηεο κνίξαο καο. ν αηαλάο θαη νη Γαίκνλέο ηνπ είλαη πάληα εδώ γηα λα καο βνεζήζνπλ όηαλ ππάξρνπλ πξάγκαηα πνπ αθόκα δελ κπνξνύκε λα ρεηξηζηνύκε. Ο αηαλάο θξαηάεη ηηο ππνζρέζεηο ηνπ, είλαη ζπλεπήο θαη ζηνξγηθόο κε ηα δηθά ηνπ άηνκα. Ο αηαλάο αληηπξνζσπεύεη ηελ ειεπζεξία, ηε δύλακε, ηελ εμνπζία θαη ηε δηθαηνζύλε. Ο αηαλάο καο δίρλεη όηη ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΔΝΣΑΞΔΗ λα ππνκέλνπκε ηε θαθνκεηαρείξηζε. Μαο δίρλεη όηη είκαζηε άμηνη επραξίζηεζεο, ραξάο θαη κηαο θαιύηεξεο δσήο. Μαο δεκηνύξγεζε κέζσ ηεο Γελεηηθήο Μεραληθήο, ηελ ίδηα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ θαη νη επηζηήκνλεο γελεηηθήο ζήκεξα θαη δεκηνπξγνύλ θιώλνπο αιιά ζε πνιύ πην πξνρσξεκέλν επίπεδν. Πνιινί άλζξσπνη παξαβιέπνπλ ηελ απόθξπθε δύλακε, δελ ηε ιακβάλνπλ ζνβαξά ή είλαη εληειώο αλίδενη ζρεηηθά κε απηή. Ζ αιήζεηα είλαη πσο ε απόθξπθε δύλακε είλαη ζηα ρέξηα ιηγσλ γηα πνιινύο αηώλεο. Ο Υξηζηηαληζκόο είλαη ην κέζν ηνπο γηα λα αθαηξνύλ απηή ηελ γλώζε απν ηνλ θόζκν. Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο γλώζεο, έλα πιαζκαηηθό παξειζόλ δεκηνπξγήζεθε κε ζθνπό λα απνκαθξύλεη ηνπο αλζξώπνπο απν ην λα κάζνπλ ηελ αιήζεηα. Οη άλξζσπνη πνπ δελ θαηαιαβαίλνπλ ή δελ έηλαη εμνηθεησκέλνη κε απηέο ηηο ηθαλόηεηεο είλαη ζην έιενο απηώλ πνπ ηηο θαηέρνπλ θαη απηώλ πνπ είλαη έκπεηξνη ζε απηέο. Υηιηάδεο ρξόληα πξηλ, ζηελ Αξραία Αίγππην, απηή ε δύλακε ήηαλ γλσζηή θαη ν πεξηζζόηεξνο θόζκνο ήμεξε πσο λα ηε ρξεζηκνπνηεί. Με ηελ έιεπζε ηνπ Ηνπδαίν/Υξηζηηαληζκνύ θαη ηνπ Ηζιάκ, ε γλώζε θαηαζηξάθεθε νπνπδήπνηε ηελ έβξηζθαλ. 17

18 Πόιεηο, βηβιηνζήθεο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο πεγέο γλώζεο θαηαζηξάθεθαλ ζηελ πξνζπάζεηα λα εμεινζξεύζνπλ θάζε γλώζε γηα ηνπο Πξαγκαηηθνύο Θενύο [πνπ είλαη εμσγήηλα όληα] θαη ηηο δπλάκεηο ηεο αλζξώπηλεο ςπρήο. Οη Θενί πνπ αιιειεπηδξνύζαλ, ζπλαλαζηξέθνληαλ ή ππνζηήξηδαλ ηελ αλζξσπόηεηα θαηαξάζηεθαλ θαη εμνξίζηεθαλ. Ζ αλζξσπόηεηα έρεη απνθνπεί απν ηνλ Πξαγκαηηθό Γεκηνπξγό Θεό αηαλά θαη έρεη παξαθκάζεη από ηόηε. Ζ θαθνπνίεζε παηδηώλ θαη δώσλ, ε απεξίζθεπηε θαηαζηξνθή θαη ακέιεηα γηα ην πεξηβάιινλ, ηε γε θαη ηα δσληαλά όληα, είλαη κεξηθέο απν ηηο ζπλέπεηεο ηεο πλεπκαηηθήο παξαθκήο. Υηιίαδεο ρξόληα πξηλ, πνιύ πξηλ από ηελ έιεπζε ηνπ Ηνπδαην/Υξηζηηαληζκνύ, νη άλζξσπνη δνύζαλ δίπια ζηνπο Θενύο, ζηελ επνρή γλσζηή σο Υξπζή Δπνρή. Ο αηαλάο είλαη ν νπκέξηνο Θεόο γλσζηόο σο ΔΑ ή ΔΝΚΗ. Δίλαη έλαο ΘΔΟ θαη όρη άγγεινο! Έρεη δπζθεκηζηεί θαη ζπθνθαληεζεί ζην πέξαζκα ησλ αηώλσλ κε αλαιήζεηεο θαη ςέκαηα. Οη πεξηζζόηεξνη άλξζσπνη δε γλσξίδνπλ ηνλ αηαλά. Πηζηεύνπλ νηηδήπνηε ηνπο έρνπλ πεη ζρεηηθά κε απηόλ ρσξίο ακθηβνιία. Ο θόβνο είλαη έλα ηζρπξό εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη εδώ θαη αηώλεο γηα λα θξαηεζεί ε αλζξσπόηεηα καθξηα απν ηνλ αηαλά. Ο αηαλάο είλαη ν πην ιακπξόο θαη ν πην ηζρπξόο από ηνπο Θενύο. πκβνιίδεηαη κε ηνλ Τδξνρόν, ην 11ν δώδην. O Yδξνρόνο είλαη ην ζύκβνιν ηνπ αλζξσπηζκνύ, ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο ηδηνθπίαο. Έλαο από ηνπο αξηζκνύο ηνπ αηαλά είλαη ην 11. Ο αηαλάο/έλθη θαζηέξσζε ηελ Άξραία Αηγππηηαθή Σάμε ηνπ θεσο, γλσζηή θαη σο Ζ Αδειθόηεηα ηνπ θε. Με ην πέξαζκα ησλ ρηιηεηηώλ, ηα δηδάγκαηα δηαζηξεβιώζεθαλ θαη δελ κνηάδνπλ πιένλ κε αξρηθά. Απηή ε Σάμε εζηίαδε ζην λα θέξεη ζηελ αλζξσπόηεηα ηε Θεηθή γλώζε θαη δύλακε θαη λα νινθιεξώζεη ην Μέγα Έξγν ηεο κεηακόξθσζεο ηεο ςπρήο. Απηή ε γλώζε παξέκεηλε ζηα ρέξηα ιίγσλ θαη θαηαρξάζηεθε κε απνηέιεζκα ηε παξαθκή καο ππό ηηο θαηεπζύλζεηο ησλ ερζξηθώλ ζεώλ. Λέγεηαη ζηνπο αλζξώπνπο πσο αλ ηνπο δίλνληαλ απηή ε δύλακε, ζα ηε θαηαρξάδνληαλ. Απηό είλαη άιιν έλα ςέκα πνπ δεκηνύξγεζαλ θαη δηέδσζαλ απηνί πνπ εθκεηαιιεύνληαη απηέο ηηο δπλάκεηο γηα δόιηνπο ζθνπνύο. ια απηά, ππό ηε θαζνδήγεζε ησλ ερζξηθώλ εμσγήηλσλ πνπ κεηακθηέδνληαη σο Γηαρβέ θαη άιινπο. Σν λα απνθαιύςνπλ απηά ηα θαινδηαηεξεκέλα κπζηηθά ζην κέζν άηνκν ζα δηαβεβαίσλε όηη απηνί πνπ έρνπλ ηνλ έιεγρν δε κπνξνύλ λα δηαηεξήζνπλ ηε δύλακή ηνπο πιένλ. Οη Θενί είλαη αλζξσπνεηδείο εμσγήηλεο θπιέο όλησλ. ηελ Υξηζηηαληθή βίβιν αλαθέξνληαη σο Νεθειίκ. Απηά ηα όληα είλαη πνιύ αλεπηπγκέλα, πνιύ πξνρσξεκέλα, κε εμαηξεηηθέο γλώζεηο θαη κεγάιε δύλακε. Σξνπνπνίεζαλ γελλεηηθά ην DNA ηνπο ώζηε λα κελ γεξλνύλ. 18

19 ηελ έθδνζε ηνπ Νεθξνλόκηθνλ από ηνλ άηκνλ (απηό ην βηβιίν βαζίδεηαη ζηε κπζνινγία ηεο Μεζνπνηακίαο θαη ησλ νπκεξίσλ, παξόιν πνπ θαηαηάζζεηαη σο έξγν θαληαζίαο), ε θξάζε: ηαλ ε Μεγάιε Αξθνύδα θξέκεηαη ρακειά ζηνλ νπξαλό αλαθέξεηαη ζηνλ αζηεξηζκό ηεο Μεγάιεο Άξθηνπ. ηαλ νη πιαλήηεο επζπγξακκίδνληαη, αλνίγεη έλαο δξόκνο γηα ηνπο ηαμηδηώηεο ηνπ δηαζηήκαηνο. Οη άλξζσπνη πάληα θνηηάλε ζηνλ νπξαλό αλακέλνληαο ηελ επηζηξνθή ησλ Θεώλ. Ο απνθιεηζηηθόο ζθνπόο ησλ αλζξώπσλ ήηαλ γηα λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο ζθιάβνη εξγάηεο ζηα νξπρεία ησλ Νεθειίκ. Ζ θαηαζηξνθή καο ήηαλ πξνθαζνξηζκέλε κεηά ηελ εμόξπμε ηνπ ρξπζνύ. Ο αηαλάο, καδί κε πνιινύο άιινπο Νεθειίκ, έθαλαλ παηδηά κε αλζξώπηλεο κεηέξεο. Οη απόγνλνί ηνπο νλνκάζηεθαλ Ζκίζενη. Ο αηαλάο είλαη αθάληαζηα δπλαηόο, ιακπξόο θαη ηζρπξόο. Αξλήζεθε λα εηηεζεί. Έραζε κηα κάρε, αιιά νρη ηνλ πόιεκν. Ο ΑΣΑΝΑ/ΔΧΦΟΡΟ ΤΜΒΟΛΗΕΔΗ ΣΖΝ ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΧΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΣΤΡΑΝΝΗΑ! ΤΠΑΡΥΔΗ ΟΝΣΧ Ο ΑΣΑΝΑ; Ναη. Αιιειεπηδξά κε ηνπο καζεηέο θαη ηνπο αθόινπζνύο ηνπ. Πνιινί απν εκάο ηνλ έρνπκε δεη, έρνπκε βηώζεη ην ιεγόκελν ππεξθπζηθό θαη καο έρνπλ δνζεί ηθαλόηεηεο πέξα από απηέο ηνπο κέζνπ αηόκνπ. ηαλ ξσηάκε, παίξλνπκε απαληήζεηο. Αληίζεηα κε ηηο άιιεο ζξεζθείεο, όπνπ νη αθόινπζνη πξέπεη λα ςάμνπλ ηνπο ζενύο ηνπο, ν αηαλάο/δσζθόξνο έξρεηαη ζε εκάο. Μαο θάλεη γλσζηή ηελ παξνπζία ηνπ. Οη Γαίκνλεο, ζε αληίζεζε κε ηα Υξηζηηαληθέο ζπθνθαληίεο, είλαη θηιηθνί πξνο ηελ αλξζσπόηεηα. Οη Γαίκνλεο, πνπ είλαη νη Πξαγκαηηθνί Θενί, αθνύ δεκηνπξγεζεί κηα δπλαηή ζρέζε εκπηζηνζύλεο, καο δίλνπλ πνιιή εμαηνκηθεπκέλε πξνζνρή θαη πξνζηαζία. ηαλ έηκαζηε θνληά θαη ππό ηε πξνζηαζία ηνπ αηαλά, καο ζηέιλεη θαινύο Γαίκνλεο γηα λα ζπλεξγαζηνύκε. Οη θξαγίδεο ηνπο πεξηιακβάλνπλ ζρέδηα αιρεκηθώλ ζπκβόισλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην άλνηγκα ηεο ςπρήο. Ο αηαλάο δελ είλαη θαθόο, νύηε είλαη ππεύζπλνο γηα ηε πιεζώξα αζζελεηώλ, παζήζεσλ, ε νηηδήπνηε άιιν πιήηηεη ηελ αλζξσπόηεηα. Απηά ηα βάζαλα νθείινληαη ζηελ αθαίξεζε θαη ηε θαηαζηξνθή ηεο αξραίαο γλώζεο, πνπ αληηθαηαζηάζεθε κε ηα Υξηζηηαληθά πξνγξάκκαηα. Ο αηαληζκόο αληηπξνζσπεύεη ηελ ηζνξξνπία αλάκεζα ζηνλ πλεπκαηηζκό θαη ηε ηερλνινγία. Υσξίο απηήλ ηελ ηζνξξνπία ν πνιηηηζκόο ζα θαηαξεύζεη. Ζ θόιαζε δελ είλαη κηα θιεγόκελε ιίκλε ππξόο. Ούηε βξίζθεηαη κέζα ζηελ γε, όπσο κεξηθνί αλόεηνη Υξηζηηαλνί ηζρπξίδνληαη γηα λα ηξνκνθξαηήζνπλ ηνλ θόζκν. Ζ Υξηζηηαληθή αληίιεςε ηεο θόιαζεο είλαη γεινία. Μεξηθνί απν εκάο, πνπ είκαζηε θνληά ζηνλ αηαλά, έρνπκε δεί ηε Κόιαζε. Φαίλεηαη όηη όινη έρνπκε ηηο ίδηεο εκπεηξίεο. Κάπνηα κέξε ζηελ θόιαζε είλαη ζθνηεηλά θαη θσηίδνληαη κε έλα κπιε θώο θαη ζε άιια κέξε έρεη θσο εκέξαο. 19

20 Έλα απν ηα ρξώκαηα ηνπ Δσζθόξνπ είλαη ην κπιε θαη νη Γαίκνλεο ζπρλά εκθαλίδνληαη κε έλα κπιέ θσο. Σν κπιέ είλαη έλα πνιύ πλεπκαηηθό ρξώκα. Δίδα αλζξώπνπο λα θάζνληαη ζε έλα ηξαπεδάθη ζε έλα κπαξ ζηε Κόιαζε θαη παίδαλε ραξηία. Ο ρώξνο ήηαλ γεκάηνο θαπλό θαη νη άλξζσπνη απηνί όληαο λεθξνί κπνξνύζαλ λα θαπλίδνπλ όζν ήζειε ε ςπρή ηνπο. Απηνί νη άλζξσπνη ήηαλ ζε κνξθή πλεύκαηνο. Κάπνηνη επηζθέπηνληαη ηε Γε γηα λα βνεζήζνπλ αλζξώπνπο πνπ βξίζθνληαη ζην ζηελ Αξηζηεξή Αηξαπό. Δθεί είλαη πνπ ν αηαλάο θέξλνη ηνπο δηθνύο ηνπ αλζξώπνπο κέρξη λα κεηελζαξθσζνύλ, ώζηε λα εμειηρζνύλ πξνο ηε Θέσζε. Ζ Κόιαζε θαη ν Κάησ Κόζκνο είλαη επίζεο αιιεγνξίεο γηα ηα ηξία θαηώηεξα ηζάθξα. Ζ Κόιαζε αληηπξνζσπεύεη ην ηζάθξα ηεο βάζεο. Ο ιόγνο γηα απηό είλαη ν Φιεγόκελνο θηο Κνπληαιίλη θνηκάηαη ζπζπεηξσκέλνο θάησ απν ηζαθξα ηεο βαζεο θαη όηαλ δηεγεξζεί κπνξεί λα είλαη αλππόθνξα θαπηόο. Αληηζέησο κε ηνπο πζηεξηθνύο ηζρπξηζκνύο ησλ Υξηζηηαλώλ, ν αηαληζκόο δε ζρεηίδεηαη κε θαλέλα ηξόπν κε ηηο ζπζίεο αίκαηνο. ηελ Ηνπδαην/Υξηζηηαληθή βίβιν κπνξείηε λα βξείηε θάζε είδνο θόλνπ θαη ζπζίαο αίκαηνο. Ο θηο/φίδη, πνπ ζπκβνιίδεη ηνλ αηαλά, ζπκβνιίδεη ηελ ελέξγεηα Κνπληαιίλη ζηελ βάζε ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, αιιά θαη ην DNA. Σν θίδη ζπκβνιίδεη ηε δσε. ηαλ απηή ε δύλακε ελεξγνπνηείηαη, ζεξαπεπόκαζηε θαη δηαθσηηδόκαζηε. 20

21 Ζ πξνέιεπζε ηνπ αηαληζκνύ Ο αηαληζκόο δελ είλαη κηα ρξηζηηαληθή εθεύξεζε Ο αηαληζκόο είλαη πξνγελέζηεξνο ηνπ Υξηζηηαληζκνύ θαη όισλ ησλ άιισλ ζξεζθεηώλ Ο αηαληζκόο δε ζρεηίδεηαη κε θαληάζκαηα, θαιηθάληδαξνπο, βξηθόιαθεο, ηέξαηα απνθξηώλ ή άιισλ ζπλαθώλ νληνηήησλ Ο αηαληζκόο δελ έρεη λα θάλεη κε ην θαθό Ο αηαληζκόο δελ είλαη εθεύξεζε ηνπ Υξηζηηαληζκνύ ή κηα αληίδξαζε ζε απηόλ Ο αηαληζκόο δελ είλαη δεκηνύξγεκα ηνπ Άληνλ Λαβέη Ο αηαληζκόο δελ έρεη λα θάλεη κε ηνλ ζάλαην Ο πξαγκαηηθόο αηαληζκόο έρεη λα θάλεη κε ηελ αλύςσζε θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο αλζξσπόηεηαο γηα θηάζνπλ ζην ίδην επίπεδν κε ηνπο Θενύο, πνπ ήηαλ ε πξόζεζε ηνπ Πξαγκαηηθνύ Γεκηνπξγνύ καο (αηαλά). ΣΟ ΜΤΣΗΚ ΣΖ ΓΝΏΖ ΜΟΤ ΓΔΝ ΤΠΆΡΥΔΗ ΆΛΛΟ ΘΔ ΠΑΡΆ ΜΝΟ ΔΓΧ -ΑΣΑΝΆ. Από ην Δηξήλε Δηο Απηόλ Λόγσ αηώλσλ παξαπιεξνθόξεζεο, ςεκάησλ θαη ηεο ζπζηεκαηηθήο αθαίξεζεο ηεο γλώζεο, ιίγνη άλζξσπνη απηέο ηηο κέξεο θαηαλννύλ ή γλσξίδνπλ κε ηη ζρεηίδεηαη πξαγκαηηθά ν αηαληζκόο. Ο Υξηζηηαληζκόο είρε ηελ επρέξεηα λα επηβάιιεη ρσξίο θακία αληίζηαζε απηά πνπ ΗΥΤΡΊΕΔΣΑΗ όηη είλαη ν αηαληζκόο. Γηα λα ην πεηύρνπλ απηό, ε αιήζεηα έπξεπε λα θαηαζηξαθεί. Ζ Καζνιηθή εθθιεζία (ε πξαγκαηηθή Υξηζηηαληθή Δθθιεζία, από ηελ νπνία εμειίρζεθαλ όια ηα ππόινηπα δόγκαηα ηνπ ρξηζηηαληζκνύ), απνηξόπαηα βαζάληζε κέρξη ζαλάηνπ θαη δνινθόλεζε καδηθά εθαηνκκύξηα αζώνπο άλδξεο, γπλαίθεο θαη παηδηά, ζε απηό πνπ ζήκεξα γλσξίδνπκε σο Ηεξά Δμέηαζε. Μεξηθά παηδηά πνπ ηα έθαςαλ δσληαλά κέζα ζε ζπίηηα καγηζζώλ ήηαλ κόιηο 2 εηώλ. [1] Οη Υξηζηηαλνί ζπλερώο δηακαξηύξνληαη θαη νπξιηάδνπλ γηα ηε Νέα Σάμε Πξαγκάησλ, ζηελ νπνία ε δηαθνξεηηθόηεηα, νη θνπιηνύξεο, ην πξνζσπηθό απόξξεην θαη νη ειεπζεξίεο ζα έρνπλ ραζεί θαη νη άλζξσπνη αθνύ ζα έρνπλ ζπζηεκαηηθά καξθαξηζηεί ζαλ πξντόληα, ζα αλήθνπλ πιένλ ζε έλα παγθόζκην θξάηνο ζθιάβσλ. Απηό πνπ απνηπγράλνπλ λα αληηιεθζνύλ, είλαη ην πσο ε ιεγόκελε ζξεζθεία ηνπο θαη ε βίβινο ήηαλ από πάληα νη ξίδεο θαη νη βάζεηο γηα απηό ην θαζεζηώο. Σα πάληα ζηελ Ηνπδαίν/Υξηζηηαληθή Βίβιν έρνπλ θιαπεί θαη έρνπλ δηαζηξεβισζεί από ζξεζθείεο πξνγελέζηεξεο ηνπ Ηνπδατζκνύ, ηνπ Υξηζηηαληζκνύ θαη ηνπ Ηζιάκ θαηά εθαηνληάδεο ρξόληα. Με ηνλ Ηνπδατζκό θαη ην όξγαλό ηνπ ηνλ Υξηζηηαληζκό, όιε ε πλεπκαηηθή γλώζε ηνπ θόζκνπ (πνπ είλαη ΈΝΝΟΗΔ) έρεη θιαπεί θαη ζπζζσξεπηεί ζε κηα κάδα θαη έρεη δηαθζαξεί κε εβξατθά αξρέηππα, ραξαθηήξεο θαη ςεύηηθεο ηνπνζεζίεο. Απηό έδσζε ζηνλ Δβξατθό ιαό κηα ςεύηηθε ηζηνξία, πνιηηηθή εμνπζία θαη πλεπκαηηθή θπξηαξρία ηελ νπνία πνηέ δελ δηθαηνύηαλ. 21

22 Ζ Βίβινο είλαη έλα πνιύ δπλαηό ππνζπλείδεην εξγαιείν γηα ηνλ έιεγρν ησλ καδώλ. Ο θαζέλαο κπνξεί λα δεη όηη έλα έξγν θηηαγκέλν από αλζξώπνπο θαζώο ππάξρνπλ αηειείσηεο αληηθάζεηο. Ζ βίβινο επηβάιιεηαη ζπζηεκαηηθά ζην κπαιό ησλ αλζξώπσλ από πνιύ λεαξή ειηθία. Έλα ςέκα πξέπεη πάληα λα επηβάιιεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ αιήζεηα πνπ είλαη απηαπόδεηθηε. Δπεηδή ε πλεπκαηηθή γλώζε θαη ε απόθξπθε δύλακε έρεη αθαηξεζεί θαη παξακέλεη ζηα ρέξηα κεξηθώλ επίιεθησλ, ν ελ αγλνία πιεζπζκόο παξακέλεη αβνήζεηνο απέλαληί ηνπο. Ο ζθνπόο ηνπο είλαη λα θηηαρηεί έλα παγθόζκην θξάηνο ζθιάβσλ κε ηνπο επίιεθηνπο λα θπβεξλνύλ. Οη απηνπξγνί ξίρλνπλ ην θηαίμηκν, όπσο ήηαλ αλακελόκελν, ζηνλ αηαλά γηα λα δεκηνπξγήζνπλ έλαλ αληηπεξηζπαζκό, θαζώο απηνί ρξεζηκνπνηνύλ απόθξπθεο δπλάκεηο γηα λα επηηύρνπλ ηνπο ζθνπνύο ηνπο. Ζ ηζηνξία ηνπο είλαη γεκάηε κε πεξηζηαηηθά όπνπ θιέβνπλ από ηνπο ερζξνύο ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπο θαηεγνξνύλ γηα όηη θάλνπλ νη ίδηνη, ελώ ηαπηόρξνλα παξακέλνπλ ζε πςειή εθηίκεζε θαη πξνζπνηνύληαη όηη είλαη αζώνη. Οη πξσηαξρηθέο ζξεζθείεο, ηώξα γλσζηέο σο αηαληζκόο (παξεκπηπηόλησο, αηαλάο ζεκαίλεη ερζξόο ζηα εβξατθά), όιεο βαζίδνληαλ ζε απηό πνπ είλαη γλσζηό σο ην Magnum Opus ή ην Μέγα Έξγν. Απηόο πνπ είλαη γλσζηόο σο αηαλάο είλαη ν Πξαγκαηηθόο Γεκηνπξγόο Θεόο καο. Δκπνδίζηεθε από ηνπο άιινπο Θενύο λα νινθιεξώζεη ην έξγν ηνπ ζηελ αλζξσπόηεηα, απηό ηεο Θέσζεο. Ζ Θέσζε είλαη ε πιηθή θαη πλεπκαηηθή ηειεηόηεηα. Σώξα, εάλ ζπλερίζεηε λα δηαβάδεηε, ζα ζαο ην απνδείμσ απηό. Σν θίδη αληηπξνζσ πεύεη ην DNA, ηε δσηηθή δύλακε θαη ηελ ελέξγεηα θνπληαιίλη θαη έρεη επηβηώζεη σο ην έκβιεκα ηεο Ακεξηθαληθήο Ηαηξηθήο Έλσζεο θαη Κηεληαηξηθήο, όπνπ είλαη ζύκβνιν ηεο δσήο θαη ηεο ζεξαπείαο. Μόλν κε ηελ έιεπζε ηνπ Ηνπδαίν/Υξηζηηαληζκνύ, απηό ην ηεξό ζύκβνιν έρεη βεβεισζεί θαη βιαζθεκεζεί. Ο θηο/φίδη απεηθνλίδεηαη παληνύ ζε αξραία θεηκήιηα θαη θηίζκαηα. Σν θίδη ήηαλ ηεξό ζε όινπο ηνπο ηνκείο ηνπ αξραίνπ θόζκνπ. Ο αηαλάο είλαη ν Θεόο ΔΑ, γλσζηόο θαη σο ΈΝΚΗ, έλαο από ηνπο πξώηνπο Νεθειίκ πνπ έθηαζε ζε απηόλ ηνλ πιαλήηε θαη δεκηνύξγεζε ηνλ πξώην πνιηηηζκό. ηε νπκεξηθή κπζνινγία, ην ζύκβνιν ηνπ ΔΝΚΗ ήηαλ πάληα ην θίδη. ρεδόλ όινη καο είκαζηε εμνηθεησκέλνη κε ηνλ όξν έθπησηνο. Απηή ε ιέμε ρξεζηκνπνηείηαη ζπλέρεηα από ηνπο Υξηζηηαλνύο θιεξηθνύο όηαλ αλαθέξνληαη ζηνλ αηαλά θαη ηνπο Γαίκνλέο ηνπ. 22

23 ηελ πξαγκαηηθόηεηα, ην έθπησηνο αλαθέξεηαη ζην θίδη θνπληαιίλη (ην νπνίν από πάληα ζρεηίδνληαλ κε ηνλ Γεκηνπξγό Θεό καο αηαλά), ην νπνίν είλαη έθπησην ζε όινπο ηνπο αλζξώπνπο θαη ηώξα βξίζθεηαη αδξαλέο ζηε βάζε ηεο ζπνλδπιηθήο ηνπο ζηήιεο. Γηα ην ιόγν απηό, ε αλζξσπόηεηα ζην ζύλνιό ηεο βξίζθεηαη ζε πνιύ ρακειό επίπεδν πλεπκαηηθήο αληίιεςεο. Απεξίζθεπηε θαθνπνίεζε παηδηώλ θαη δώσλ, αζπλαίζζεηνη πόιεκνη, θηελσδία θαη αηειείσηε δηαθζνξά είλαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ έθπησηνπ όθε θνπληαιίλη. Σν Γέληξν ηεο Εσήο, ην νπνίν έρεη θιαπεί από αξραίεο Παγαληζηηθέο ζξεζθείεο θαη θαηέιεμε ζην βηβιίν ηεο Γέλεζεο, εκθαληδόηαλ ζε πνιιά κέξε ηνπ αξραίνπ θόζκνπ ζε δσθόξνπο αξραίσλ λαώλ θαη ζε νξηζκέλνπο ηύκβνπο. Σν Γέληξν ηεο Εσήο είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα έλαο ράξηεο ηεο αλζξώπηλεο ςπρήο. Ο θνξκόο είλαη ε ζπνλδπιηθή ζηήιε θαη ηα θιαδηά είλαη ηα κνλνπάηηα γηα ην ηζη (βηνειεθηξηζκόο). Σν θίδη θνπληαιίλη είλαη απηό πνπ ελδπλακώλεη ηε ςπρή, θέξλνληαο ηελ θαηάζηαζε παληνγλσζίαο ηεο ππεξζπλεηδεηόηεηαο γλσζηή σο ακάληη. Ο Θεόο-Ήιηνο ζηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη ε ζθαίξα ηνπ ζπκππθλσκέλνπ ηζη (βηνειεθηξηζκνύ), ην νπνίν νξακαηηδόκαζηε θαη θπθινθνξνύκε κέζσ θαζελόο από ηα ηζάθξα (Θενύο) γηα λα ελδπλακώζνπκε θαη λα θαζαξίζνπκε ηε ςπρή, ρξεζηκνπνηώληαο εηδηθνύο δηαινγηζκνύο. Απηό είλαη ην πξώην ζηάδην ηνπ Μεγάινπ Έξγνπ. Οη θιεκκέλεο αλαθνξέο ζηελ Ηνπδαίν/Υξηζηηαληθή Βίβιν ζρεηηθά κε αλζξώπνπο πνπ δνύζαλ εθαηνληάδεο ρξόληα ή πεξηζζόηεξα, ιακβάλνληαη από ηνλ θύξην ζηόρν ηνπ Μεγάινπ Έξγνπ. Δδώ θαηαιήγεη ε ιεγόκελε καγεία, ζηελ αιρεκεία ηεο ςπρήο. Απηό είλαη ην πςειόηεξν θαη ην πην βαζπζηόραζην έξγν ηνπ αλζξώπηλνπ κπαινύ, ηελ επίηεπμε ηεο ζέσζεο πνπ είλαη ην εθ γελεηήο δηθαίσκά καο από ηνλ Γεκηνπξγό καο αηαλά. Σν θσηνζηέθαλν πνπ βιέπνπκε ζε πνιιέο δσγξαθηέο/εηθνλίζκαηα είλαη ε καγηθή δύλακε ηνπ αλπςσκέλνπ όθε θνπληαιίλη. Οη Υξηζηηαλνί έθιεςαλ απηή ηελ έλλνηα από ηηο πξσηαξρηθέο ζξεζθείεο ηεο αλαηνιήο θαη ηεο δύζεο. Γηα παξάδεηγκα, ν Βνύδαο απεηθνλίδεηαη κε θσηνζηέθαλν όπσο θαη πνιινί άιινη Ηλδηθνί Θενί. Ζ επνρή ζηελ νπνία θπξηαξρνύζαλ νη πξαγκαηηθέο ζξεζθείεο ήηαλ γλσζηή σο Υξπζή Δπνρή. Πεξίπνπ ρξόληα πξηλ, νη Θενί καο άθεζαλ. Απηό ην άξζξν δελ έρεη ζθνπό λα κπεη ζε ιεπηνκέξεηεο γηα ην πσο θαη ην γηαηί. Απηό ζα θαιπθζεί ζε δηαθνξεηηθό άξζξν. Οη Θενί είλαη κηα εμσγήηλε θπιή όλησλ. 23

24 ηε πξαγκαηηθόηεηα, ππάξρνπλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο θπιέο εμσγήηλσλ πνπ έρνπλ δήζεη ζην πιαλήηε Γε, θαη έρνπλ ελδηαθεξζεί γηα ηα αλζξώπηλα όληα είηε θηιηθά, είηε ερζξηθά, είηε κε νπδέηεξν ηξόπν. Οη θύξηνη Θενί πνπ αιιειεπίδξαζαλ κε ηελ αλζξσπόηεηα θαη είλαη νη δεκηνπξγνί καο (κέζσ γελεηηθήο κεραληθήο) είλαη ε θπιή ησλ Θεώλ γλσζηή σο θαλδηλαβηθή. Ενπλ ζε όιν ην γαιαμία ζε δηάθνξα ειηαθά ζπζηήκαηα. Έρνπλ εμαηξεηηθά πξνεγκέλε γλώζε, επθπΐα θαη πλεπκαηηθόηεηα. Κάπνηνη βνεζνύλ ηνπο αλζξώπνπο όπσο θαη ν αηαλάο θαη νη Αξραίνη Θενί πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο Γαίκνλεο. Μεξηθνί είλαη νπδέηεξνη θαη θάπνηνη άιινη δνύιεπαλ θαη ζπλερίδνπλ λα δνπιεύνπλ γηα ηε θαηαζηξνθή καο. Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία κπνξείηε λα βξείηε κε πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζηα δηάθνξα άξζξα απηνύ ηνπ ηζηόηνπνπ. Γίλεηαη πόιεκνο γηα ηελ αλζξσπόηεηα ζηνλ νπνίν ν αηαλάο θαη νη Γαίκνλέο ηνπ ζέινπλ λα καο δώζνπλ ηε γλώζε γηα λα αλπςώζνπκε ηνπο εαπηνύο καο ζε επίπεδν πλεπκαηηθήο θαη πιηθήο ηειεηόηεηαο, ελώ ν ερζξόο ζέιεη λα δηαηεξήζεη ηελ πλεπκαηηθή θαη ςπρηθή άγλνηα ώζηε λα ρξεζηκνπνηεί ηε δσηηθή ελέξγεηά καο (ηε ςπρή καο) σο κηα ειεύζεξε πεγή ελέξγεηαο. ε πνιιά πλεπκαηηθά ή απόθξπθα θείκελα, νη όξνη Θεόο ή Θενί ρξεζηκνπνηνύληαλ θαη γηα λα πεξηγξάςνπλ ηα επηά ηζάθξα. Δμαηηίαο ησλ δησγκώλ αλά ηνπο αηώλεο θαηά όισλ όζσλ είραλ πλεπκαηηθή γλώζε, ηα δηδάγκαηα πεξηέρνπλ πνιιέο αιιεγνξίεο θαη ιέμεηο θιεηδηά. Ο αξηζκόο επηά επαλαιακβάλεηαη ζπλερώο ζηελ Ηνπδαίν/Υξηζηηαληθή βίβιν. Απηό είλαη κηα δηαθζνξά ηεο έλλνηαο ησλ επηά ηζάθξα ηεο ςπρήο. Ο πξαγκαηηθόο ζηαπξόο ήηαλ ηζνζθειήο, όπσο θαίλεηαη ζε πνιιέο θξαγίδεο Γαηκόλσλ, κε ηα ζεκεία (πνπ αληηπξνζσπεύνπλ ηα ηζάθξα) λα εθηείλνληαη πξνο ηα έμσ. Άιια γλσζηά παξαδείγκαηα είλαη ν Ναδηζηηθόο ηδεξνύο ηαπξόο. ηελ πξαγκαηηθόηεηα, απηό είλαη ην ζρήκα ηεο αλζξώπηλεο ςπρήο, θαη αληηπξνζσπεύεη ηα ηέζζεξα ζηνηρεία (θσηηά, γε, αέξαο θαη λεξό) από ηα νπνία απνηειείηαη ε αλζξώπηλε ςπρή. Ο αξηζκόο ηέζζεξα θιάπεθε θαη δηαζηξεβιώζεθε ζηελ Ηνπδαίν/Υξηζηηαληθή Βίβιν όπσο θαη κε ηνλ αξηζκό επηά, κε ην πην θξαπγαιέν παξάδεηγκα λα είλαη ηα ηέζζεξα επαγγέιηα. Σα Σαξώ, πνπ πξνέξρνληαη από ηελ Αίγππην θαη βαζίδνληαη ζηνπο αζηεξηζκνύο (ε Αίγππηνο ήηαλ ην θέληξν ηεο Πλεπκαηηθήο Αιρεκείαο) έρνπλ εμειηρζεί ζε κηα ηξάπνπια, από ηελ νπνία πξνήιζαλ θαη ηα ζύγρξνλα παηρλίδηα κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ θαξηώλ ηεο κεγάιεο αξθάλαο. Σα Σαξώ έρνπλ έλα θξπθό κήλπκα θαη νδεγίεο γηα ηελ ηέιεζε ηνπ Μεγάινπ Έξγνπ. Από ηα Σαξώ θιάπεθε θαη ε εβξατθή εθεύξεζε ηνπ Σνξά, έρνληαο δηαζηξεβιώζεη πιήξσο ηηο αξρηθέο δηδαζθαιίεο. 24

25 Σν Δβξατθό Σνξά είλαη επίζεο γλσζηό σο Σα Πέληε Βηβιία ηνπ Μσπζή (έλαο άιινο ςεύηηθνο εβξατθόο ραξαθηήξαο βαζηζκέλνο ζην Βαζηιηά άξγθνλ θαη ηνλ Φαξαώ Θνύηκνο) ή ηελ Πεληάηεπρν. Σα πέληε βηβιία ήηαλ αληηγξαθέο ησλ πέληε νκάδσλ ηεο ηξάπνπιαο Σαξώ: Μπαζηνύλη/Ραβδί (ην ζηνηρείν ηεο θσηηάο), Πεληάιθα/Καξώ (ην ζηνηρείν ηεο γεο), Κνύπα/Καξδηά (ην ζηνηρείν ηνπ λεξνύ) θαη παζί (ην ζηνηρείν ηνπ αέξα), κε ηε κεγάιε αξθάλα λα είλαη ν αηζέξαο ή πεκπηνπζία. Καη ηα πέληε ζηνηρεία απνηεινύλ ηελ νπζία ηεο αλζξώπηλεο ςπρήο (ην πέκπην ζηνηρείν ηεο πεκπηνπζίαο θξαηά θαη ηα ηέζζεξα καδί) θαη ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Μεγάινπ Έξγνπ. ινη νη Δβξατθνί ραξαθηήξεο θαη ηα αξρέηππα ηεο Βίβινπ είλαη ςεύηηθα θαη έρνπλ θιαπεί από ηνπο Παγαληζηηθνύο Θενύο. Ο Ηεζνύο δελ είλαη έλα πξαγκαηηθό νλ, αιιά κηα ΈΝΝΟΗΑ. Γηα ηνπο παξαπιαλεκέλνπο Υξηζηηαλνύο πνπ πηζηεύνπλ όηη έρνπλ βηώζεη ηνλ Ηεζνύ, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, επηθνηλσλνύλ κε θαθόβνπια εμσγήηλα όληα. Ο Άιηζηεξ Κξόνπιπ όηαλ ήηαλ ζε θαηάζηαζε ύπλσζεο, δσγξάθηζε κηα εηθόλα απηνύ πνπ είλαη γλσζηόο σο Γηαρβέ (ην όλνκά ηνπ πξνέξρεηαη από ην ΓΥΒΥ πνπ είλαη κηα αθόκα δηαζηξέβισζε ησλ ηεζζάξσλ θαηεπζύλζεσλ θαη ζηνηρείσλ, θάλνληαο ην όλνκα ηνπ λα κπνξεί λα πξνθεξζεί) θαη δσγξάθηζε έλα γθξίδν εμσγήηλν. Δθείλε ηελ επνρή, ε γλώζε γηα ηνπο εμσγήηλνπο δελ ήηαλ επξέσο δηαδεδνκέλε θαη νη θσηνγξαθίεο ηνπο ήηαλ αλύπαξθηεο. Απηά είλαη ηα ίδηα όληα πνπ ιέγεηαη όηη έρνπλ θάλεη ζπκθσλία κε ην Βαηηθαλό: ςπρέο ζε αληάιιαγκα πινύηνπ θαη εμνπζία ζηα ρέξηα ησλ ιίγσλ. Γηα ηελ επίηεπμε απηνύ ηνπ ζηόρνπ, όιε ε πλεπκαηηθή γλώζε έπξεπε λα αθαηξεζεί. Κακία απάηε δελ κπνξεί λα επηηύρεη εάλ ην ζύκα έρεη γλώζε. Γηα λα γίλεη θάπνηνο ζύκα κε επηηπρία, ζα πξέπεη λα είλαη ζε αγλνία. Ο αηαλάο είλαη ν δόηεο ηεο γλώζεο θαη ηεο θώηηζεο. Γελ έρεη ηίπνηα λα θξύςεη. Δπηζηξέθνληαο ζην λαδσξαίν -ν ζηαπξόο ηνπ νπνίνπ λα πξνζζέζσ όηη δελ παξαηεξήζεθε ζε θαλέλα κέξνο ιαηξείαο κέρξη ηνλ έλαην αηώλα θαη είλαη άιιε κηα αληηγξαθή από ηηο ηέζζεξηο θαηεπζύλζεηο- ην εβξατθό αξρέηππν Ηεζνύο/Γεζνπά είλαη κηα ΈΝΝΟΗΑ. Σα 33 ρξόληα πνπ ιέγεηαη όηη έδεζε αληηπξνζσπεύνπλ ηνπο 33 ζπνλδύινπο ηεο αλζξώπηλεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο ζηνπο νπνίνπο αλεβαίλεη ε ελέξγεηα Κνπληαιίλη. Ζ ζηαύξσζε ζπκβνιίδεη ην Μέγα Έξγν: ηα βαζαληζηήξηα, ηνλ ζάλαην θαη ηελ αλάζηαζε. Οη ζπκβνιηζκνί απηνύ ηνπ έξγνπ πξνέξρνληαη από ηνλ Αηγππηηαθό Φνίληθα (αλαγελληέηαη από ηηο ζηάρηεο), ν Αηγύπηηνο ζεόο εη, ν νπνίνο ζηαπξώζεθε ζε θνύξθα, ηελ ηζηνξία ηεο Ίζηδαο θαη ηνπ ζηξε, όπνπ ν ζηξηο ήηαλ αθξσηεξηαζκέλνο ζε ελλέα ηκήκαηα θαη αλαζηήζεθε από ηελ Ίζηδα. Ζ Δβξαία Παξζέλνο Μαξία είλαη κηα άζιηα δηαζηξέβισζε ηεο Άζηαξσζ. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηνλ αξράγγεινο Μηραήι πνπ είλαη θιεκκέλνο από ηνλ Μαξδνύθ. Ο αξράγγεινο Γαβξηήι θιάπεθε από ην Αηγύπηην Θεό Θσζ, ν Ραθαήι είρε θιαπεί από ηνλ Άδαδει θαη ν Οπξηήι από ηνλ Βεέιδεβνπβ. Καη πάιη, δηαζηξεβισκέλεο αληηγξαθέο από ηηο ηέζζεξηο θαηεπζύλζεηο. Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο, ππάξρνπλ ζύλδεζκνη κεηά ην ηέινο απηνύ ηνπ άξζξνπ. 25

26 Ζ αλζξώπηλε ζεμνπαιηθόηεηα ήηαλ πάληα απζηεξά ειεγρόκελε θαη απνδνθηκαδόηαλ από ηε Υξηζηηαληθή Δθθιεζία. Απηό νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη ε ζεμνπαιηθόηεηα θαη ν νξγαζκόο, όπσο θαη ε δσηηθή δύλακε είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ πλεπκαηηθή πξόνδν θαη ηελ αλύςσζε ηνπ όθε Κνπληαιίλη. Δπεηδή ε εθθιεζία δελ κπνξνύζε λα επηβιέπεη ηε ζεμνπαιηθή δξαζηεξηόηεηα, επέβαιαλ έλα δόγκα αθξαίαο ηξνκνθξαηίαο. Ο θόζκνο, απνγπκλσκέλνο από όιε ηε γλώζε θαη πλεπκαηηθή δύλακε (άγλνηα = θόβνο) έπεζε ζύκα ςεκκάησλ. Ζ θόιαζε εκθαλίζηεθε ζηε ζθελή. Ζ ιέμε θόιαζε είρε θιαπεί από ηε Ννξβεγηθή ιέμε Υει [Hel] πνπ αληηπξνζσπεύεη ηνλ Ννξβεγηθό θάησ θόζκν. ηελ πξαγκαηηθόηεηα, Παξάδεηζνο θαη Κόιαζε είλαη θώδηθεο ιέμεηο γηα ην ηζάθξα ηεο βάζεο θαη ηεο θνξώλαο αληίζηνηρα. Έγηλε θάζε πξνζπάζεηα από ηελ εθθιεζία γηα λα αληηθαηαζηήζεη όιεο ηηο πλεπκαηηθέο ζρέζεηο κε απηνύο ηνπο αξηζκνύο θαη νπνηνζδήπνηε άιινπο αξηζκνύο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ αλζξώπηλε ςπρή όπσο ην πνπ είλαη ν αξηζκόο ησλ Νάληη κέζα ζην αλζξώπηλν ζώκα γηα ηελ θπθινθνξία ηεο δσηηθήο ελέξγεηαο. Ο αξηζκόο δύν έγηλε ζπλώλπκνο κε ηνλ αηαλά. Σν δεύηεξν ηζάθξα είλαη ζεμνπαιηθήο θύζεο θαη ειέγρεη ηελ αλζξώπηλε ζεμνπαιηθόηεηα θαη όπσο ήηαλ θπζηθό νπνηαδήπνηε ζρέζε κε ην δύν ήηαλ θαθηά. Δλεξγεηαθνί θξαγκνί ζην δεύηεξν ηζάθξα θξαηάλε έλα άηνκν εληειώο ζθιαβσκέλν πλεπκαηηθά θαζώο ε δσηηθή ελέξγεηα παξακέλεη εληειώο αδξαλήο ζην πξώην ηζάθξα. Με ην θόβν, νη αλζξώπηλεο πεπνηζήζεηο θαη ζθέςεηο κπνξνύλ λα ειεγρζνύλ. Ζ αλζξσπόηεηα παξαπιαλήζεθε ζην λα πηζηέςεη όηη απηόο ν παληαρνύ παξώλ θαη παληνδύλακνο Θεόο κπνξνύζε λα γλσξίδεη ηελ θάζε ζθέςε θαη πξάμε ηνπο. Μέζσ ηνπ θόβνπ, νη άλζξσπνη άξρηζαλ λα πεξηνξίδνπλ ηηο ζθέςεηο θαη ηηο πξάμεηο ηνπο. Σα επηά κπζηήξηα (άιιε κηα δηαθζνξά πνπ πξνήιζε από ηα επηά ηζάθξα) ηεο Καζνιηθήο Δθθιεζίαο επέβαιιαλ απζηεξό έιεγρν πάλσ ζε θάζε ζηάδην ηεο δσήο ελόο αηόκνπ. Ο πην κεγάινο έιεγρνο αζθείηαη κέζσ ηεο ιεγόκελεο πξάμεο ηνπ κπζηεξίνπ ηεο εμνκνιόγεζεο. Μέζσ ηεο εμνκνιόγεζεο, ε εθθιεζία είρε αθόκα πεξηζζόηεξν έιεγρν, γλσξίδνληαο ηα βαζύηεξα κπζηηθά ηνπ ηξνκνθξαηεκέλνπ πιεζπζκνύ. Απηό επέηξεςε ζηνπο θπβεξλώληεο θιεξηθνύο λα έρνπλ εμνπζία πάλσ ζε βαζηιηάδεο, βαζίιηζζεο θαη ζε άιια κνλαξρηθά θαζεζηώηα. Ο αηαλάο καο ιέεη ζην Μαύξε Βίβιν (Σν Αι Σδηιβάρ), όηη πνιιά γξαπηά θείκελα θαη έρνπλ αιιαρζεί. Καηά ηελ έξεπλα ηεο πξνέιεπζεο ησλ δηαθόξσλ κύζσλ θαη ζξεζθεηώλ, δηαπηζηώλσ όηη πνιινί ζπγγξαθείο βξίζθνληαη ζε δηαθσλία, ηόζν ζξεζθεπηηθά όζν θαη θνζκηθά. Απηό νθείιεηαη ζηε ζπζηεκαηηθή θαηαζηξνθή θαη αθαίξεζε ηεο αξραίαο γλώζεο πνπ θάλεη ε Υξηζηηαληθή Δθθιεζία. Δπηπξνζζέησο, πνιιά από ηα αξρηθά θείκελα πνπ απέθπγαλ ηε θαηαζηξνθή, έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θάλνληαο ηα πξάγκαηα αθόκα ρεηξόηεξα. Οη Θενί καο άθεζαλ ηελ αιήζεηα ραξαγκέλε ζε πέηξα. Οη ππξακίδεο (νη ππξακίδεο είλαη ζην ζρήκα ησλ ηζάθξα) έρνπλ ζηαζεί ελάληηα ζην ρξόλν. Δίλαη πξνθαλέο όηη απηνί νη αξραίνπ κνλόιηζνη είραλ θαηαζθεπαζηεί γηα ηε κειινληηθή αλζξσπόηεηα, θαη αθέζεθαλ ζε καο από ηνπο Θενύο πνπ γλώξηδαλ ηε κνίξα καο. Σα κλεκεία απηά κηινύλ από κόλα ηνπο. Καηαζθεπάζηεθαλ γηα λα αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο θηλήζεηο ησλ άζηξσλ θαη λα ελεξγνύλ σο έλα εκεξνιόγην γηα ηελ έλαξμε ηεο πνιπζήκαληεο ηειεηήο ηνπ Μεγάινπ Έξγνπ. 26

27 Σν Μέγα Έξγν θαλνληθά μεθηλάεη ηελ άλνημε, όηαλ ν Ήιηνο κπαίλεη ζην δώδην ηνπ Κξηνύ, επνρή πνπ είλαη γλσζηή σο ε Δαξηλή Ηζεκεξία. Ο αθξηβήο ρξόλνο γηα ηελ έλαξμε απηνύ ηνπ έξγνπ είλαη ζηηο 3 π. κ., ε νπνία είλαη ε ώξα ηνπ αηαλά. Λέγεηαη όηη ν πιαζκαηηθόο λαδσξαίνο πέζαλε ζηηο 3 κ. κ. 3 κ. κ είλαη ζηελ νπζία 15:00, όρη ηξεηο, άξα είλαη ςεπδέο. Ο Κεξαζθόξνο Θεόο πξνέξρεηαη από ηε νπκεξία. Οη νπκέξηνη Θενί θνξνύζαλ θαιύκκαηα θεθαιήο κε θέξαηα. Απηό πξνεγείηαη ηνπ Ηνπδαίν/Υξηζηηαληζκνύ θαηά ρηιηάδεο ρξόληα. Οη Παγαληζηηθέο ζξεζθείεο ήηαλ γλσζηέο γηα ηε ιαηξεία ηνπο πξνο ηνλ Κεξαζθόξν Θεό. Μόλν κε ηελ έιεπζε ηνπ ρξηζηηαληζκνύ, θαηαπαηήζεθαλ επαλαιακβαλόκελα, αιιά ζπλέρηζαλ λα επαλέξρνληαη θαη λα επηβηώλνπλ. Καη πάιη, ν Κεξαζθόξνο Θεόο δπζθεκήζεθε θαη ραξαθηεξίζηεθε σο θαθόο. Ο Κεξαζθόξνο Θεόο είλαη έλα ζύκβνιν ηνπ ηζη, ηεο βηνειεθηξηθήο δσηηθήο δύλακεο. Απηό αληηπξνζσπεύεηαη από ηνλ Δξκή, θαζώο είλαη άζηαηνο, κέρξη λα ζηαζεξνπνηεζεί κε ην Μέγα Έξγν. Σν ζύκβνιν ηνπ πιαλήηε Δξκή έρεη ηα θέξαηα. Σα γιππηά θαη ηα ηεξνγιπθηθά ζηνπο ηνίρνπο ησλ Ναώλ θαη νη ππξακίδεο εμαθνινπζνύλ λα παξακέλνπλ καδί καο αθόκα θαη ζήκεξα, σο απόδεημε ηεο αιήζεηαο γηα όζνπο έρνπλ αξθεηή πλεπκαηηθή γλώζε γηα λα ηα εξκελεύζνπλ. Απηόο είλαη ν ιόγνο πνπ νη Θενί ηα απνηύπσζαλ ζε πέηξα. Ο αηαληζκόο βαζίδεηαη ζην Μέγα Έξγν. ια ηα αηαληθά ζύκβνια, ε έκθαζε ζηε καγεία θαη ηε γλώζε, όια απηά αληηπξνζσπεύνπλ ηελ επίηεπμε ηεο Θέσζεο. Σν Μέγα Έξγν ην παλ ζηνλ αηαληζκό: λα θηάζεη ε αλζξσπόηεηα ζηε ζσκαηηθή θαη πλεπκαηηθή ηειεηόηεηα. 27

28 28

29 Οη Γεδίδηο αηαληζηέο ζην Ηξαθ Τπήξμαλ πνιιά αληηθαζθόκελα άξζξα ζρεηηθά κε ηνπο Γεδίδη αηαληζηέο ηνπ Ηξάθ. Οη Γεδίδη ήξζαλ αξρηθά απν ην βόξεην Ηξάθ θαη κεηαλάζζεπζαλ κεηά ην πέζηκν ηεο Nineveh ην 612 BCE. Ζ Eridu ήηαλ γλσζηή θαη σο Enkidu - ήηαλ κηα αξραία πόιε ζην Ηξάθ. Απηή ήηαλ ε πόιε ηνπ Παηέξα αηαλά (ΔΝΚΗ). Ζ Κνηιάδα ηνπ Baten El Ghoul πνπ είλαη αθξηβώο απν πάλσ απν ηελ ζακκέλε αξραία πόιε, ηώξα είλαη γλσζηή σο Ζ Σξύπα ηνπ Γηαβόινπ. Ζ Κνηιηά ηνπ Θεξίνπ. Οη Jordanians(Λαόο ηεο πεξηνρήο) θαη πνιινί άιινη ηελ ζεσξνύζαλ ζηνηρεηώκέλε. Πνιινί πνπ είραλ πεξάζεη ην βξάδπ εθεί είραλ δεη Γαίκνλεο, θαη θπξίσο ζηξαηηώηεο ηνπ bivouac (θαηαζθελσηέο). πνηνη ήηαλ εθεί γηα όπνηνδήπνηε ρξνληθό δηάζηεκα ηζρπξίδνληαη πσο ζην ζεκείν απηό ππάξρεη εμαηξεηηθά ηζρπξή ελέξγεηα, πνπ νη αζπαδόκελνη ηηο ζξεζθείεο ελάληηα ζηνλ αηαλά, ηαπηνπνηνύλ σο Καθή. Απηνί πνπ έρνπλ πεξάζεη βξάδπ ζηελ πεξηνρή ηζρπξίδνληαη επίζεο πσο είλαη Λνπζκέλε κε έλα παξάμελν κπιε/γθξη θώο. Φαηλόκελα είλαη νξαηά επίζεο. (Οη παξαπάλσ πιεξνθνξίεο πάξζεθαλ απν ην βηβιίν Psychic Warrior ηνπ David Moorehouse). Ο ζπγγξαθέαο ήηαλ έλαο ζηξαηηώηεο ησλ ΖΠΑ πνπ ρηππήζεθε ζην θεθάιη κε έλα μύιηλν αληηθείκελν, κε απνηέιεζκα λα αξρίδεη λα απνθηά ςπρηθέο δπλαηόηεηεο πνπ δελ είρε πξηλ ην αηύρεκα. Απηό είρε σο απνηέιεζκα λα δηνξηζηεί ζην ηκήκα Φπρηθώλ Γπλάκεσλ ησλ ΖΠΑ. Σν Ηξαθ έρεη πνιιά αξραία επξήκαηα θαη απνδείμεηο ζρεηηθά κε ηνλ αηαλά. Σν Βνπλό Lalesh είλαη θνληά ζηελ αξραία Αζζπξηαθή πόιε ηεο Nineveh θαη 300 κίιηα καθξπά είλαη ηα Ziarahs; νη 7 πύξγνη ηνπ αηαλά κε ηνλ θεληξηθό πύξγν ζην βνπλό Lalesh. Οη Δπηα πύξγνη ε Δλεξγεηαθά ζεκεία - Έλαο άζπξνο θώλνο είλαη ην ζρήκα ηνπ θηεξίνπ κε δπλαηέο αθηίλεο λα θσηίδνληαη απν ηελ θνξπθή ηνπ. Κάζε πύξγνο έρεη ζηελ θνξπθή ηνπ έλα θσηεηλό ειηνγξαθηθό πνπ έρεη ζθνπό λα αληιεί δύλακε θαη λα ηελ θαηεπζύλεη ζαλ αθηίλα ζηνλ θόζκν, επεξεάδνληαο ηα γηλόκελα (Βάζε κε ηελ ζέιεζε ηνπ αηαληθνύ/τezidi Ηεξέα). Οη Γεδίδηο ήηαλ ζπρλά πεξηεγξακκέλνη σο κπζηηθνπαζείο άλζξσπνη πνπ δελ ηνπο δηλόηαλ ε άδεηα λα απνθαιύςνπλ ηελ ζξεζθεία ηνπο ζε παξίζαθηνπο, θξαηνύζαλ ηηο πξαγκαηηθέο ηνπο αληηιήςεηο θξπθέο. Οη Μνληέξλνη Γεδίδηο έρνπλ αιιάμεη ζε ζρέζε κε ηηο παιηέο ηνπο νδνύο, ιόγσ ηεο εμσηεξηθήο παξεκβνιήο. Οη Γεδίδη είραλ θαηαδησρηεί πέξαλ θαληαζίαο θαη ήηαλ πνιύ θαρύπνπηνη ζρεηηθά κε παξίζθαηνπο. Δίλαη πξνθαλέο πσο ηα δνθίκηα ηνπο έρνπλ αιιαρζεί γηα λα ηαηξηάδνπλ κε ηηο ρξηζηηαληθέο αληηιήςεηο - όπσο ην Qu ret Al Yezid, Ο αηαλάο αιινύ ιέεη πσο είλαη Θεόο, θαη αιινύ αλαγξάθεηαη πσο είλαη Αξράγγεινο. Ο αηαλάο ππαγόξεπζε ην Al Jilwah πξνζσπηθά ζηνλ Γεδίδη πξνθήηε Sheik Adi ζηνλ 12ν αηώλα. Σν Al Jilwah είλαη ην πην ζεκαληηθό δνθίκην ζηνλ αηαληζκό θαη θάζε αηαληζηήο επηβάιιεηαη λα είλαη νηθείνο κε ηα δηδάγκαηα ηνπ. Ρώηεζα ηνλ αηαλά αλ ην Al Jilwah ήηαλ απν απηόλ, θαη επηβεβαίσζε πσο ήηαλ, αιιά επίζεο επηζήκαλε πσο νη Μνπζνπικάλνη παξαράξαμαλ θάπνηα απν ηα δνθίκηα ησλ Γεδίδη. 29

30 Οη Γεδίδηο βξέζεθαλ ζύκαηα καδηθώλ δνισθνληώλ θαη αλζξσπνθηνληώλ ζηα ρέξηα άιισλ, θπξίσο ησλ ρξηζηηαλώλ θαη κνπζνπικάλσλ. Σν 1415 CE, νη Μνπζνπικάλνη έθαςαλ θαη δηέιπζαλ ηελ θαηαπαθηή ηνπ Sheik Adi, μεζαύνληαο ηα θόθθαια ηνπ θαη θαίγνληαο ηα κπξνζηά ζηνπο Γεδίδηο. Μεξηθνί απν ηνπο Γεδίδη πάξζεθαλ σο ζθιάβνη θαη θπιαθίζζεθαλ, ελώ άιινη δνινθνλήζεθαλ. Ο Badr al-din δηέηαμε επίζεο ηελ εθηέιεζε 200 αηόκσλ πνπ βξίζθνληαλ ζηελ πεξηνρή καδί κε ηνλ Sheik Adi ηελ ώξα πνπ ηα θόθθαια ηνπ θαίγνληαλ. Σν 1892, Ο Farik Omar Pasa επηζθεύζεθε πνιινύο Γεδίδη Αξρεγνύο ζηελ Mosul. θνπόο ηνπ ήηαλ λα πάξεη θόξνπο, ρξσζηνύκελνπο πξηλ 20 ρξόληα, θαη λα πξνζπαζήζεη λα ηνπο θάλεη Ηζιακηζηέο. Λίγνη ρξηζηηαλνί ήηαλ επίζεο καδί θαηα ηελ ζπλάληεζε. Άξρηζε λα ηνπο ιέεη νηη Αλ αθήζνπλ ηελ αηαληθή Λαηξεία, ζα αληακείβσληαλ κε πςειόβαζκεο ζέζεηο θαη ηηκέο, θαη ζα επραξηζηνύζαλ ηνλ πςειό Αιιάρ. ηαλ αξλήζεθαλ λα απαληήζνπλ, ν Farik ηνπο πέηαμε κέζα ζε θπιαθέο, θαηαθξενύξγεζε ην ρσξηό ηνπο θαη ζθόησζε γύξσ ζηνπο 500 απν απηνύο. 4 Οη Πεξηζζόηεξνη Γεδίδηο είλαη αγξάκκαηνη θαη πνιπ ιίγα απν ηα δνθίκηα ηνπο έρνπλ πεξάζεη απν γεληά ζε γεληά θαη απν ζηόκα ζε ζηόκα. Γηα λα απνθύγνπλ ηελ θαηαδίσμε, νη Γεδίδη ζθνπίκσο θνξόηδεςαλ ηνπο παξείζαθηνπο ζρεηηθά κε απηά πνπ πηζηεύνπλ θαη ηα δνθηκηα ηνπο. Απηό εμεγεί γηαηί ηόζεο πνιιέο αληηθάζθηεο ππάξρνπλ ζηα δνθίκηα ηνπο, εξρόκελα αληίζεηα κε απηά πνπ πηζηεύνπλ. Οη Γεδίδηο έρνπλ ειάρηζηα έγγξαθα, Σν Al-Jilwah, ην νπνίν ν αηαλάο ιέγεη : Οδεγώ ζηελ επζεία νδό ρσξίο απνθαιππηόκελν βηβιίν. Melek Ta us καζεύηεθε πξώηε απν αθνπζηηθή παξάδνζε, θαη αξγόηεξα απν ην βηβιίν 5 Οη Γεδίδη δελ είραλ άδεηα λα ιέλε ην όλνκα Shaitan (αηηαλ). Aλαθέξνληαη ζηνλ αηαλά σο Melek Ta us. Melek ζεκέλεη Βαζηιέαο. Δίλαη γλσζηόο σο ν Άγγεινο Παγώλη ιόγσ ηεο νκνξθηάο ηνπ θαη ηεο ππεξεθάλεηαο ηνπ. Δίλαη ν Πεξήθαλνο θαη ν Ζγέηεο ηεο Γήο. Δίλαη ν Θεόο ηνπ Φσηόο θαη όρη ηνπ ζθόηνπο θαη είλαη ζπλεθαζκέλνο κε ηελ κνίξα ηνπ θόζκνπ. 4 Οη Γεδίδηο ζπκβόιηδαλ ηνλ αηαλά θαη κε ην Παγώλη, αιιά θαη κε ην θίδη. Σν Παγώλη ζπκβνιίδεη ηελ Οκνξθηά ηνπ Πξνζθπλνύκελνπ Θενύ θαη ην Φίδη ζπκβνιίδεη ηελ ζνθία Γλώζε είλαη θαη όκνξθν, αιια θαη ζόθν. Σν ηεξό ηνπο θνηκήιην είλαη έλα ράιθηλν sanjak, κε εηθόλα απν Παγώλη. 6 Παίδνπλ θινγέξα θαη θξνπζηά ζηα παλεγύξηα ηνπο θαη ρνξεύνπλ - Μηα δνμαζία πνπ νδεγνύζε ζε θάζε θαηάρξεζε θαη όξγην. 7 Σν Jalwah θαη ην Resh εόκαν ηα απζεληηθά ηεξά δνθίκηα ησλ Γεδίδηο. Οη Γεδίδηο όρη κόλν αλαγλσξίδνπλ ηελ απνπζία πνιιώλ αληηγξάθσλ ησλ δνθηκίσλ ηνπο, αιια επίζεο ηνλ ρακό ηεο Shaikh Hayder s αληηγξαθήο ηνπ βηβιίνπ ηνπ Resh. Σν βηβιίν-γνθίκην Resh έζβεζε απν ηηο κλήκεο. Οη Γεδίδηο πξαγκαηηθά απέθεπγαλ λα πξνθέξνπλ απηό ην παλέκνξθν όλνκα αηαλάο ε νπνηαδήπνηε άιιε απν ηηο ηδηόηεηεο ηνπ - θξάηεζαλ ηα ζηόκαηα ηνπο θιεηζηά γηα αηώλεο θαη ηα βηβιία ηνπο έρνπλ κείλεη κπζηήξηα. Σνπο 30

31 απαγνξεύεηαη λα θνξνύλ ην κπιέ ρξώκα κηαο θαη είλαη ην Ηεξό ρξώκα ηνπ αηαλά. 8 Οη Γεδίδηο θάπνηεο θνξέο ρξεζεκνπνηνύλ ην όλνκα Ankar γηα ηνλ αηαλά θαη ην όλνκα Angar-Manyu γηα ην Ahriman ζηνλ Ενξναζηξηαληζκό. 9 Σν Mishaf (Γνθίκην) θαη ην Resh (Μαύξν) νη Γεδίδηο πηζηεύνπλ πσο γξάθηεθαλ απν ηνλ Shaikh Hasan al-basri θαη απνθαιείηαη Μάπξν επεηδή ε Λέμε αηαλάο είλαη θαιιπκέλε κέζα ηνπ. Κάπνηνη πηζηεύνπλ πσο είλαη ην Κνξάλη κε ηηο ιέμεηο ηνπ αηαλά, θαιιπκέλν κε θεξί. Έρεη δηαζηάζεηο 28 x 21 cm. θαη κηα δεξκάηηλε επηθάιπςε. Οη Γεδίδηο επίζεο έρνπλ ηελ θήκε πσο είλαη εμαηξεηηθνί γλώζηεο καύξεο καγείαο. 10 (Βηβιηνγξαθία - Αγγιηθά Μόλν. ) ¹ The Γεδίδηο, their Life and Beliefs by Sami Said Ahmed 1975 ² Adventures in Arabia: Among the Bedouins, Druses, Whirling Dervishes & Yezidee Devil Worshipers by W. B. Seabrook 1927 ³Γεδίδηοm- its Background, Observances and Textual Tradition by Philip G. Kreyenbroek Ibid. 5 The Γεδίδηο: A Study in Survival by J. S. Guest Peacock Angel by E. S. Drower Ibid 8 The Γεδίδηο, their Life and Beliefs by Sami Said Ahmed Ibid 10 Devil Worship 1919: The Sacred Books and Traditions of the Γεδίδηz by Isya Joseph 31

32 32

33 Αι-Σδηιβαρ Σν Μαύξν Βηβιίν ηνπ αηαλά Κεθάιαηνλ I Ήκνπλ, είκαη ηώξα, θαη δελ έρσ ηέινο. Δμαζθώ θπξηαξρία πάλσ ζε όια ηα δεκηνπξγήκαηα θαη πάλσ απν όιεο ηηο ππνζέζεηο όισλ όζσλ είλαη θάησ απν ηελ πξνζηαζία ηεο εηθόλαο κνπ. Δίκαη παληαρνύ παξόλ γηα λα βνεζήζσ όινπο όζνπο έρνπλ εκπηζηνζύλε ζε εκέλα, θαη κε θαινύλ ζηελ ώξα πνπ κε ρξεηάδνληαη. Γελ ππάξρεη ηόπνο ζην ζύκπαλ πνπ δελ γλσξίδεη ηελ παξνπζία κνπ. Παίξλσ κέξνο ζε όιεο ηηο ππνζέζεηο, πνπ απηνί πνπ είλαη δίρσο εκέλα απνθαινύλ θαθέο επεηδή ε θύζε ηνπο δελ είλαη απηή πνπ εγθξίλνπλ. Κάζε επνρή έρεη ηνλ δηθό ηεο δηεπζύλνλ, πνπ θαηεπζύλεη ηηο ππνζέζεηο βάζε ησλ δηαηαγκάησλ Μνπ. Απηή ε εμνπζία αιιάδεη απν γελία ζε γεληά, έηζη ώζηε ν θπβεξλήηεο απηνύ ηνπ θόζκνπ θαη νη αξρεγνί ηνπ κπνξνύλ λα απνιύζνπλ ηα θαζήθνληα ησλ ζεβάζκησλ θπβεξλεηώλ ν θαζέλαο κε ηελ ζεηξά ηνπ. Αθήλσ όινπο λα αθνινπζνύλ ηα δηαηάγκαηα ηεο θύζεσο ηνπο, αιιά απηόο πνπ κνπ αληηηίζεηαη ζα ην κεηαληώζεη νδπλεξά. Καλέλαο Θεόο δελ έρεη ην δηθαίσκα λα παξεκβάιιεη ζηηο ππνζέζεηο κνπ, θαη έρσ θάλεη απαξαβίαζην θαλόλα πσο όινη ζα πξέπεη λα απνθεύγνπλ λα πξνζθπλνύλ όινπο ηνπο ζενύο. ια ηα βηβιία ησλ παξείζαθησλ έρνπλ αιιαρζεί απν απηνύο - θαη απαξλήζεθαλ απν απηνύο, παξόιν πνπ γξάθηεθαλ απν πξνθήηεο θαη απνζηόινπο. Σν νηη ππάξρνπλ παξεκβνιέο επηβιέπεη ζην γεγνλόο πσο θάζε αίξεζε πξνζπαζεί λα απνδείμεη πσο νη άιινη είλαη ιάζνο θαη λα θαηαζηξέςεη ηα βηβιία ηνπο. ε εκέλα, ε αιήζεηα θαη ην ςέκα είλαη γλσζηά. ηαλ ν δειεαζκόο έξρεηαη, δίλσ ην ζπκβόιαην κνπ ζε απηόλ πνπ πηζηεύεη ζε εκέλα. Δπηπξνζζέησο, δίλσ ζπλεδξία ζηνπο ηθαλνύο θνξείο, δηόηη ηνπο έρσ ηάθηνπνηήζεη γηα πεξηόδνπο πνπ είλαη γλσζηέο ζε Δκέλα. Θπκάκαη ηηο αλαγθαίεο ππνζέζεηο θαη ηηο θέξλσ εηο πέξαο ζηνλ θαηάιιειν ρξόλν. Γηδάζθσ θαη νδεγώ απηνύο πνπ αθνινπζνύλ ηηο ζπκβνπιέο κνπ. Απηόο πνπ Με ππαθνύεη θαη ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο εληνιέο Μνπ, αο έρεη επηπρία, αγαιιίαζε, θαη άλεζε. Κεθάιαηνλ II Αληακείβσ ηνπο απνγόλνπο ηνπ Αδάκ, θαη ηνπο αληακείβσ κε δηάθνξεο αληακνηβέο πνπ κόλν εγώ μέξσ. Δπίζεο, δύλακε θαη εμνπζία ζε ό, ηη είλαη ζηελ γε, θαη όηη βξίζθεηαη απν πάλσ ε απν θάησ, επεηδή βξίζθνληαη ζηα ρέξηα κνπ. Γελ επηηξέπσ θηιηθή ζπλαλαζηξνθή κε άιινπο αλζξώπνπο, νύηε απνζηεξώ απν απηνύο πνπ είλαη δηθνί κνπ θαη κε ππαθνύλε από νηηδήπνηε είλαη θαιό γηα απηνύο. Βάδσ ηηο ππνζέζεηο κνπ ζηα ρέξηα απηώλ πνπ έρσ δνθηκάζεη θαη πνπ είλαη ζύκθσλνη κε ηηο επηζπκίεο κνπ. Δκθαλίδνκαη κε δηάθνξνπο ηξόπνπο ζε απηνύο πνπ κνπ είλαη πηζηνί θαη θάησ απν ηηο εληνιέο κνπ. 33

34 Γίλσ θαη παίξλσ καθξηά - εκπινπηίδσ θαη θησραίλσ - Πξνθαιώ θαη επηπρία θαη κηδέξηα. Σα θάλσ όια απηά γηα ηελ θξάηεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο θάζε επνρήο. Καη θαλείο δελ έρεη ην δηθαίσκα ηεο παξεκβνιήο κε ηελ δηαρείξηζε ησλ ππνζέζεσλ Μνπ. Απηνύο πνπ κνπ αληηηίζεληαη πιήηησ κε αζζέλεηα - αιιά νη δηθνί κνπ δελ ζα πεζάλνπλ όπσο ν πηνί ηνπ Αδάκ πνπ είλαη εθηόο Μνπ. Καλέλαο δελ ζα δήζεη ζε απηόλ ηνλ θόζκν πεξηζζόηεξν απν ηνλ ρξόλν πνπ έρσ θαζνξίζεη - θαη αλ επηζπκώ, ζηέιλσ θάπνην πξόζσπν κηα δεύηεξε ε ηξίηε θνξά ζε απηόλ ηνλ θόζκν ή ζε θάπνηνλ άιιν, κε ηελ κεηαλάζηεπζε ησλ ςπρώλ. Κεθάιαηνλ III Οδεγώ ζηελ επζεία νδό ρσξίο θάπνην απνθαιππηόκελν βηβιίν - Οδεγώ ζσζηά ηνπο αγαπεκέλνπο κνπ θαη ηνπο επίιεθηνπο κνπ, κε αόξαηα κέζα. ια ηα δηδάγκαηα κνπ είλαη εύθνια εθαξκνδόκελα ζε θάζε ρξόλν θαη θαηάζηαζε. Σηκσξώ ζε άιιν θόζκν όινπο απηνύο πνπ πάλε αληίζεηα κε ηελ ζέιεζε Μνπ. Σώξα, νη πηνη ηνπ Αδάκ δελ γλσξίδνπλ ην ηη πξόθεηηαη λα έξζεη. Γηα απηόλ ηνλ ιόγν πέθηνπλ ζε πνιιά ζθάικαηα. Σα αγξίκηα ηεο γήο, θαη ηα πνπιηά ηνπ νπξαλνύ θαη ηα ςάξηα ηεο ζάιαζζαο είλαη ππν ηνλ έιεγρν ησλ ρεξηώλ Μνπ. ινη νη ζεζαπξνί θαη ηα θξπκκέλα πξάγκαηα είλαη γλσζηά ζε εκέλα - θαη όπσο επηζπκώ, ηα παίξλσ από έλαλ θαη ηα παξέρσ ζε άιινλ. Φαλεξώλσ ηα κπζηήξηα Μνπ ζε απηνύο πνπ ηα αλαδεηνύλ, θαη κέζα ζηνλ ρξόλν ηα ζαύκαηα Μνπ ζε απηνύο πνπ ηα ιακβάλνπλ απν Δκέλα. Αιιά απηνί πνπ είλαη δίρσο Δκέλα είλαη ερζξνί κνπ, δηα ηνλ ιόγν νηη Μνπ αληηηίζεληαη. Ούηε γλσξίδνπλ πσο απηόο ν δξόκνο είλαη αληηκέησπνο κε ηα ελδηαθέξνληα ηνπο, κηαο θαη ν πινύηνο θαη ηα αγαζά είλαη ζηα ρέξηα Μνπ, θαη ηα βάδσ ζηα ρέξηα ησλ άμησλ απνγόλσλ ηνπ Αδάκ. Δηζη ε θπβέξλεζε ησλ θόζκσλ, θαη ε αιιαγή ησλ γελεώλ, θαη νη αιιαγέο ησλ δηνηθεηώλ ηνπο, είλαη πξνθαζνξηζκέλα από Δκέλα εμ αξρήο. Κεθάιαηνλ IV Γελ ζα δώζσ ηα δηθαηώκαηα κνπ ζε άιινπο ζενύο. Έρσ επηηξέςεη ηελ δεκηνπξγία ηεζζάξσλ ζηνηρείσλ, ηεζζάξσλ θνξώλ θαη ηεζζάξσλ γσληώλ - επεηδή είλαη απαξαίηεηα πξάγκαηα γηα ηα δεκηνπξγήκαηα. Σα βηβιία ηνλ εβξαίσλ, ησλ ρξηζηηαλώλ θαη ησλ κνπζνπκιάλσλ, όπσο θαη απηά πνπ είλαη ησλ παξείζαθησλ, δέρηείηε ηα σο έλα ζεκείν, δειαδή, αλ θαη εθόζνλ ζπκθσλνύλ θαη ζπκκνξθώλνληαη κε ηα θαηαζηαηηθά κνπ. Οηηδήπνηε είλαη αληίζεην ζε απηά, ην έρνπλ παξαραξάμεη, κελ ην δέρεζζε. Σξία πξάγκαηα είλαη ελαληίσλ κνπ θαη κηζώ ηξία πξάγκαηα. Αιιά όινη απηνί πνπ θξαηνύλ ηα κπζηηθά κνπ, ζα ιάβνπλ ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνζρέζεσλ κνπ. Απηνί πνπ ππνθέξνπλ γηα ηνλ ζθνπό κνπ ζίγνπξα ζα αληακεηθζνύλ ζε έλαλ από ηνπο θόζκνπο. 34

35 Δίλαη επηζπκία κνπ πσο όινη κνπ νη αθόινπζνη ελώλνληαη ζε κηα ζρέζε ελσηηθή - απν θόβν κήπσο νη παξείζαθηνη ζξηακβεύνπλ πάλσ ηνπο. Σώξα, ηόηε, όινη εζείο πνπ έρεηε αθνινπζήζεη ηηο εληνιέο κνπ θαη ηα δηδάγκαηα κνπ, απνξξίςηε όια ηα δηδάγκαηα θαη ξεηά απν απηά πνπ είλαη από παξείζαθηνπο*. Γελ έρσ δηδάμεη απηά ηα δηδάγκαηα, νύηε πξνέξρνληαη από Δκέλα. Μελ αλαθέξεηε ην όλνκα Μνπ, νύηε ηηο Ηδηόηεηεο κνπ, αο κελ ην κλεκνλεύεηε - επεηδή δελ γλσξίδεηε ηη κπνξεί λα θάλνπλ νη παξείζαθηνη. Kεθάιαηνλ V Χ εζείο πνπ πηζηέςαηε ζε εκέλα, δνμάζηε ην ζύκβνιν κνπ θαη ηελ εηθόλα κνπ, δηόηη ζαο ζπκίδνπλ Δκέλα. Παξαθνινπζείηε ηνπο λόκνπο κνπ θαη ηα θαηαζηαηηθά κνπ. Τπαθνύζηε ζηνπο ππεξέηεο κνπ θαη αθνύζηε ζε όηη έρνπλ λα ζαο δείμνπλ απν ηα θξπθά πξάγκαηα. Λάβεηε απηό, πνπ ιέγεηαη, θαη κελ ην κεηαθέξεηε ζηνπο παξείζαθηνπο, εβξαίνπο, ρξηζηηαλνύο, κνπζνπικάλνπο θαη άιινπο - επεηδή δελ γλσξίδνπλ ηελ θύζε ησλ δηδαγκάησλ κνπ. Μελ ηνπο δίλεηε ηα βηβιία ζαο, ιόγσ ηνπ όηη κπνξεί λα ηα παξαραξάμνπλ ρσξίο ηελ επίγλσζε ζαο. Μάζεηε δηα θαξδίαο ην κεγάιν θνκκάηη ηνπο, ιόγσ ηνπ όηη έρνπλ παξαραξαρζεί. 35

36 36

37 Κεξέη Αι-Γεδίδ H Aπνθάιπςε ηνπ Melek Ta us Αηηία, είλαη αιήζεηα πσο ε γλώζε κνπ πεξηηπιίγεη ηελ Αιήζεηα όιεο ηεο ύπαξμεο, Καη Η Σνθία κνπ δελ είλαη μερσξηζηή απν ηελ θαξδηά κνπ, Καη ε εκθάλεζε ηεο πξνέιεπζεο κνπ είλαη θαζαξή ζε εζάο, Καη όηαλ απνθαιπθζεί ζηα παηδηά ηνπ Αδάκ Θα γίλεη βιέςηκε απν όινπο. Καη πνιινί ζα ηξαληαρηνύλ σο εθ ηνύηνπ. Όιεο νη θαηνηθίεο θαη έξεκνη, είλαη πξάγκαηη θνκκάηη ηεο δεκηνπξγίαο κνπ, πνπ εθδίδνπλs, Όιε κνπ ηελ παληνδπλακία, όρη απηή ησλ ςεύηηθσλ ζεώλ. Αηηία, Δγώ είκαη απηόο πνπ νη άλζξσπνη έξρνληαη γηα ηελ νξζή ιαηξεία, Όρη νη ςεύηηθνη ζενί ησλ βηβιίσλ ηνπο, ιαλζάλνπζα γξακκέλνη. Αιιά έξρνληαη λα γλσξίζνπλ εκέλα, ην Παγώλη ην Φάιθηλν θαη ην Φξπζό, Με αλνηρηά θηεξά πάλσ απν ηελ Kaaba, λαόο, θαη εθθιεζία, ρσξίο λα ππεξζθηάδεη. Καη κέζα ζηελ θξπθή ζπειηά ηεο γλώζεο κνπ είλαη γλσζηό πσο δελ ππάξρεη άιινο ζεόο, παξα κόλν εγώ. Αξράγγεινο Οηθνδεζπόηεο, Melek Ta us. Ξέξσληαο απηό, πνηνο ηνικά λα αγλνήζεη? Ξέξσληαο απηό, πνίνο ηνικά λα αδπλαηεί ην πξνζθύλεκα? Ξέξσληαο απηό, πνίνο ηνικά λα πξνζθπλάεη ηνπο ςεύηηθνπο ζενύο ηνπ θνξαλίνπ θαη ηεο βίβινπ? Γλσζηό ζαο θάλσ πσο όπνηνο κε γλσξίζεη, ζα ηνλ βάισ ζηηο παξαδεηζέληεο απιέο ηεο επραξίζηεζεο κνπ! Αιιά ηνλ Yezid πνπ δελ κε γλσξίδεη, ζα ξίμσ ζηελ ιύπε. Πείηε ινηπόλ, Δίκαη ν Μόλνο θαη αλπςσκέλνο Αξράγγεινο Καη δίλσ πινύην ζε όπνηνλ Θειήζσ, Καη αλαδσγνσλσ όπνηνλ Θειήζσl. Πείηε ινηπόλ, Δγώ είκαη ν Γνμαζκέλνο απν ηνπο πύξγνπο ηεο Lalish, Καη απν ην βνπλό Ararat ζηελ δπηηθή ζάιαζζα.. Πείηε ινηπόλ, άθεηε ην θώο ηεο γλώζεο κνπ λα ιάκςεη έκπξνζζελ απν ηα ziarahs, Να ιάκςεη κπξνζηά απν ηνλ πνηακό Δθξάηε ζηελ θξπθή Shamballah. Αθήζηε ην Sanjak (Iεξό βηβιίν)κνπ λα θνπβαιεζεί απν ηελ αζθάιεηα ηνπ, ζηνλ λαν, Καη όιεο ηηο θπιέο ησλ Yezid λα μέξνπλ ηελ εκθαληζή κνπ, Αθόκα θαη ηνπο Sheikan, θαη Sinjar, θαη Haliteyeh, θαη Malliyeh, θαη Lepcho, Καη ησλ Kotchar πνπ αξκελίδνπλ αλάκεζα ζηνπο εηδσινιάηξεο. (Φπιέο ησλ Γεδίληη. ) -Έηζη ιέεη ν Σαηαλάο 37

38 38

39 Κάλνληαο ηελ Αθνζίσζε ζην αηαλά Aλ είρα όζεο ςπρέο όζεο θαη η αζηέξηα, ζα ηηο έδηλα όιεο ζηνλ Μεθηζηνθειή! - Γξ. Φάνπζη Παξαθαιώ λα δηαβάζεηε ηηο πρλέο Δξσηήζεηο ζην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο. Ση ζπκβαίλεη όηαλ θάλσ κηα επίζεκε αθνζίσζε ζην αηαλά; Ο αηαλάο πξνζέρεη ηα δηθά ηνπ άηνκα. Ο αηαλάο καο δίλεη εζσηεξηθή δύλακε θαη γηλόκαζηε πνιύ ηζρπξνί ζην πλεύκα. Αληίζεηα κε ηηο ζξεζθείεο ηεο δεμηάο αηξαπνπ, όπνπ νη αθνζησκέλνη πξνζεύρνληαη γηα πάληα θαη ςάρλνπλ ηνλ ζεν ηνπο, ν αηαλάο έξρεηαη ζε εκάο από κόλνο ηνπ. Πνιιέο θνξέο, κπνξνύκε λα ηνλ λνηώζνπκε. ηαλ είκαζηε πεζκέλνη, όηαλ έρνπκε αλεζπρίεο θαη όηαλ αληηκεησπίδνπκε πξνβιήκαηα έξρεηαη λα καο πξνζθέξεη θαζνδήγεζε. Μαο βάδεη ζηε ζσζηή γξακκή θαη καο θαηεπζύλεη πξνο απηό πνπ ρξεηάδεηαη λα θάλνπκε γηα λα είκαζηε ζπγθεληξσκέλνη θαη επηπρηζκέλνη. Ζ βάζε ηνπ Πλεπκαηηθνύ αηαληζκνύ είλαη ε νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηνπ αηαλά γηα ηελ αλζξσπόηεηα. Απηόο είλαη ν ζηόρνο ηεο Θέσζεο θαη επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ Γηαινγηζκνύ Ηζρύνο. Απηή ηελ επνρή, ε Αλζξσπόηεηα είλαη ζε πνιύ ρακειό πλεπκαηηθό επίπεδν. ηαλ μεθηλάκε λα θάλνπκε δηαινγηζκό, παξαηεξνύκε έληνλεο ζεηηθέο αιιαγέο ζηελ δσή καο. Ο αηαλάο θαη νη Γαίκνλεο ηνπ (Οη Πξαγκαηηθνί Θενί) καο πξνζέρνπλ θαη καο πξνζηαηεύνπλ θαζώο κεηακνξθσλόκαζηε θαη απνθηάκε πξνζσπηθε δύλακε. Με ηνλ αηαλά, έρνπκε πξνζηαζία πνπ δελ έρνπλ νη άιινη. Μπνξνύκε λα αλαπηύμνπκε ηηο δπλάκεηο ηνπ κπαινύ θαη ηεο ςπρήο καο όζν επηζπκνύκε. Γηα ηνπο ππόινηπνπο, απηό κπνξεί λα απνδεηρηεί επηθίλδπλν. Ο αηαλάο καο δίλεη επίζεο γλώζε. Οδεγώ ζην ζσζηό δξόκν ρσξίο θάπνην βηβιίν. Καζσο κεηακνξθσλόκαζηε θαη αλαπηπζζόκαζηε, νη δσέο καο αιιάδνπλ πξνο ην θαιύηεξν θαη γηλόκαζηε πνιύ πην επηπρηζκέλνη. Μαζαίλνπκε κέζσ ηνπ αηαλά πσο λα πάξνπκε ηνλ έιεγρν ηεο δσήο θαη ηεο κνίξαο καο, αληί λα είκαζηε ππό ην έιενο ηνπ πεπξσκέλνπ. Μαζαίλνπκε λα ζεξαπεύνπκε ηνλ εαπηό καο θαη λα πξαγκαηνπνηνύκε ηηο επηζπκίεο καο, ρξεζεκνπνηώληαο ηηο δπλάκεηο ηνπ κπαινύ θαη ηεο ςπρήο καο. Γηα λα θάλνπκε ηελ αθνζίσζε, πξαγκαηνπνηνύκε κηα επίζεκε ηειεηή. Απηό γίλεηαη κε ηελ ειεύζεξε βνύιεζή καο. Κάλνπκε κηα επηινγή, ζε αληίζεζε κε ην λα καο θνπβαιήζνπλ ζε κηα Υξηζηηαληθή εθθιεζία θαη λα απαγγέιινπκε θνλζεξβνπνηεκέλεο πξνζεπρέο (θιεκέλεο θαη δηαζηξεβισκέλεο από κάληξα ηεο Αλαηνιήο) κπξνζηα ζε έλα κάηζν ειίζηνπο. Με γλώζε θαη έξεπλα, κπνξνύκε λα απνδείμνπκε ρσξίο ακθηβνιία όηη ν λαδσξαίνο, ηερσβάο θαη νη όκνηνί ηνπο, είλαη όινη πιαζκαηηθνί ραξαθηήξεο, θιεκκέλνη θαη πξνεξρόκελνη απν δηαζηξεβισκέλεο έλλνηεο, κε ζθνπό ηελ αθαίξεζε θάζε 39

40 πλεπκαηηθήο γλώζεο έηζη σζηε κόλν θαπνηνη επίιεθηνη λα κπνξνύλ λα θπξηαξρήζνπλ ζην θόζκν ρξεζεκνπνηώληαο ηηο δπλάκεηο ηνπ κπαινύ. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, παξαθαιώ επηζθεθηεηηε ηε ζειίδα Δθζέηνληαο ηνλ Υξηζηηαληζκό: www. exposingchristianity. com (ζηα αγγιηθά) Δπεηδή πάξα πνιινί έρνπλ θαηερεζεί βίαηα κε απηνύο ηνπο ραξαθηήξεο θαη όηη αληηπξνζσπεύνπλ (ηνπο Δρζξνύο ηνπ αηαλά), ηνπο απνθεξύζζνπκε νξηζηηθά ζηε ηειεηή αθνζίσζεο. Απηό απνδεηθλύεηαη όηη είλαη ςπρνινγηθά πγηέο θαη απειεπζεξσηηθό. Σν ηειεηνπξγηθό κύεζεο είλαη πνιύ πξνζσπηθό, εθηόο θαη αλ απνθαζίζεηε λα ζπκκεηέρνπλ θαη νη θίινη ζαο, ή αλ ηε πξαγκαηνπνηήζεηε πνιιά άηνκα καδί. Θα ρξεηαζηείηε: 1 θεξί ή παξαπάλσ, ρξώκαηνο καύξνπ, κπιέ ή θόθθηλνπ (όζα ζέιεηε) Μηα απνζηεηξσκέλε βειόλα ή μπξαθάθη Έλα θαζαξό θύιιν ραξηί, αξθεηά κεγάιν γηα λα γξάςεηε ηελ παξαθάησ πξνζεπρή Έλα ζηπιν ρσξίο κειάλη γηα λα ππνγξάςεηε ην όλνκα ζαο κε αίκα (βάδνληαο ηελ κύηε ηνπ ζηπιό ζην αίκα ζαο) Γξάςηε ηελ αθόινπζε πξνζεπρή: Δλώπηνλ ηνπ παληνδύλακνπ θαη αλέθθξαζηνπ Θενύ Σαηαλά/Δσζθόξνπ θαη ππό ηε παξνπζία όισλ ησλ Γαηκόλσλ ηεο Κνιάζεσο, πνπ είλαη νη Αιεζηλνί θαη Πξαγκαηηθνί Θενί, Δγώ ν/ε (γξάςηε ην πιήξεο όλνκά ζαο) απνθεξύζζσ νπνηαδήπνηε θαη όιεο ηηο ππνηαγέο ηνπ παξειζόληνο. Απνθεξύζζσ ηνλ ςεπδή Ινπδαηνρξηζηηαληθό ζεν Ιερσβά, απνθεξύζζσ ηνλ άζιην θαη αλάμην πην ηνπ Ιεζνύ Φξηζηό, απνθεξύζζσ ην απνθξνπζηηθό, απερζέο θαη ζάπην άγην πλεύκα ηνπ. Αλαθεξύζζσ ηνλ Σαηαλά Δσζθόξν σο ηνλ έλα θαη κνλαδηθό Θεό κνπ. Υπόζρνκαη λα ηνλ αλαγλσξίδσ θαη λα ηνλ ηηκώ ζε όια ηα πξάγκαηα, ρσξίο επηθπιάμεηο, επηζπκόληαο ζε αληάιιαγκα ηε πνιιαπιή βνήζεηά ηνπ ζηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ πξνζπαζεηώλ κνπ. Δίλαη ζεκαληηθό λα θάλεηε κπάλην πξηλ νπνηαδήπνηε ηειεηή, απηό γίλεηαη σο έλδεημε ζεβαζκνύ. ηαλ είζηε έηνηκνη, κπνξείηε λα αλάςεηε ην θεξί. Πάξηε ηε βειόλα θαη ηξππήζηε ηνλ δείθηε ηνπ αξηζηεξνύ ζαο ρεξηνύ, πηέδνληαο λα βγεί ιίγν αίκα. Γξάςηε ην όλνκα ζαο κε ην αίκα. Απαγγείιηε ηε πξνζεπρή είηε δπλαηά είηε ζην κπαιό ζαο. Γηπιώζηε ην ραξηί θαη αθήζηε ην λα θαεί ζηε θσηηά ηνπ θεξηνύ. Πνιινί απν εκάο παξακείλακε θαη θάλακε δηαινγηζκό κέρξη λα θαεί όιν ην θεξί. ην ηέινο ηεο ηειεηήο, θιείζηε κε ηηο ιέμεηο Καη έηζη αο γίλεη. Καη έλα κεγάιν ΥΑΗΡΔ ΑΣΑΝΑ!!. 40

41 πρλέο Δξσηήζεηο/Αλεζπρίεο: Δξώηεζε: Μπνξώ λα θάλσ ηελ ηειεηή παξαπάλσ απν κηα θνξά; Απάληεζε: ΟΥΗ! Οη αηαληθέο ηειεηέο είλαη πξαγκαηηθέο θαη δεζκεπηηθέο. Ζ ηειεηή ζα πξέπεη λα γίλεη κόλν ΜΗΑ ΦΟΡΑ! Δξώηεζε: Έθαλα ηελ ηειεηή. Ίζα-ίζα πνπ θαηάθεξα λα βάισ ιίγν αίκα ζην ραξηί, παξακέλεη έγθπξε ε ηειεηή; Απάληεζε: ΝΑΗ!! Ζ πνζόηεηα ηνπ αίκαηνο δελ έρεη ζεκαζία, είλαη απιά ελδεηθηηθή. Απηό πνπ έρνπκε ζηελ θαξδηά καο θαη νη πξνζέζεηο πνπ έρνπκε, είλαη πνιύ πην ζεκαληηθό από ηε πνζόηεηα ηνπ αίκαηνο ζηελ ππνγξαθή καο. Δξώηεζε: Μπνξώ λα αληηζηξέςσ ηελ ηειεηή ζην κέιινλ; Απάληεζε: Οη αηαληθέο ηειεηέο, αληίζεηα κε ηηο ηειεηέο ησλ άιισλ ζξεζθεηώλ, είλαη πξαγκαηηθέο θαη κόληκεο. Έιαβα έλαλ πνιύ κηθξό αξηζκό αλζξώπσλ πνπ ήηαλ ζε ζύγρπζε θαη παξελνρινύληαλ απν ρξηζηηαλνύο. Έλα άηνκν έθαλε κηα αληίζηξνθε ηειεηή θαη ν αηαλάο ηνλ εγθαηέιεηςε. Πιήξσο. Ο αηαλάο δελ δνξίδεη θαλέλαλ. Οη ρξηζηηαλνί εμαπαηνύληαη. Πηζηεύνπλ όηη ν Θενο ηνπο Αγάπα θαη πγρσξεί. ηε πξαγκαηηθόηεηα, απηό ην ηέξαο είλαη έλαο κνρζεξόο, γεκάηνο κίζνο ερζξόο ηεο αλξζσπόηεηαο. ηαλ θάπνηνο είλαη κε ηνλ αηαλά, βξίζθεηαη πάληα ππό ηε πξνζηαζία ηνπ. Πξνζέρεη γηα εκάο θαη κπαίλνπκε ζε κηα λέα δσή όπνπ δελ έρνπκε ηηο αλεζπρίεο πνπ ππνκέλνπλ νη άιινη. Σα πξάγκαηα δελ είλαη ηέιεηα, αιιά είλαη πάληα πνιύ θαιύηεξα. Ο αηαλάο δελ ηηκσξεί ηνπο αλζξώπνπο πνπ ηνλ απνξξίπηνπλ, απιά ηνπο παξαηάεη θαη απηνί κέλνπλ κόλνη ηνπο λα ππνζηνύλ ηα βαζαληζηήξηα ηνπ ερζξνύ. Απηνί νη άλζξσπνη κνπ έγξξαςαλ κεηά απν κεξηθνύο κήλεο, παξαθαινύζαλ ηνλ αηαλά ηνπο μαλαδερηεί. Ο ερζξόο δελ έθαλε απνιύησο ηίπνηα γηα απηνύο. ινη ήηαλ εμαηξεηηθά κεηαλησκέλνη πνπ έθπγαλ θαη ήηαλ πνιύ απνγλσζκέλνη λα επηζηξέςνπλ. Δξώηεζε: Δίκαη αλήιηθνο/ε θαη νη γνλείο κνπ ζα κνπ πξνθαιέζνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα αλ κε πηάζνπλ λα θάλσ κηα αηαληθή Σειεηή. Απάληεζε: Αλ δελ ππάξρεη θαλέλαο απνιύησο ηξόπνο λα θάλεηε ηελ ηειεηή ρσξίο λα ζέζεηε ηνλ εαπηό ζαο ζε θίλδπλν, κπνξείηε λα ηελ θάλεηε ζηνλ αζηξηθό λαό ζαο. Μπνξείηε λα θάλεηε ηελ παξαπάλσ ηειεηή όηαλ είζηε κεγαιύηεξνη. Κάλνληαο ηελ αθνζίσζε ζην αζηξηθό επηπεδν είλαη εμίζνπ έγθπξν κε ην θπζηθό πεδίν. Ο αηαλάο δείρλεη θαηαλόεζε πξνο ηνπο εβήβνπο πνπ εμαλαγθάδνληαη λα απνδερηνύλ ην Υξηζηηαληζκό ελόζσ δνύλ ζην ζπίηη θαη είλαη αλήιηθνη. 41

42 Δξώηεζε: Δίκαη αλήιηθνο/ε, δσ ζε ρξηζηηαληθό ζπίηη θαη νη γνλείο κνπ κε αλαγθάδνπλ λα πεγαίλσ ζηελ εθθιεζία θαη λα ιακβάλσ κέξνο ζηα ρξηζηηαληθά κπζηήξηα. Μπνξώ αθόκα λα θάλσ ηελ αθνζίσζε; Θα λεπξηάζεη καδί κνπ ν αηαλάο; Απάληεζε: Ναη, κπνξείηε αθόκε λα θάλεηε ηελ ηειεηή. Ο αηαλάο θαηαλνεί. Δθόζνλ ηνπ είζηε πηζηόο κε ηελ θαξδηά ζαο, δελ ζα είλαη πνηέ λεπξηαζκέλνο καδί ζαο. ζνη είζηε θάησ ησλ 18 δελ είζηε ειεύζεξνη. Γελ ππάξρεη αλάγθε λα απνθαιύςεηε ζε θαλέλα ηε πίζηε ζαο ζην αηαλά. Απηό πνπ έρεηε ζηελ θαξδηά ζαο είλαη ζεκαληηθόηεξν από νηηδήπνηε άιιν. Ο αηαλάο καο ζπκβνπιέπεη ζην βηβιίν Αι-Σδηιβαρ λα κελ απνθαιύπηνπκε ηε ζξεζθεία καο ζηνπο άιινπο αλ ζα καο πξνθαιέζεη θαθό κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν, απηό είλαη πνιύ ζεκαληηθό γηα ηνπο εθήβνπο. Απιώο απνθεξύμηε ηνλ ρξηζηηαληθό Θεν ζην κπαιό ζαο αλ ζαο αλαγθάζνπλ λα ιάβεηε κέξνο ζε νπνηαδήπνηε ηειεηή. Ο αηαλάο θαηαλνεί πσο ην λα απνθαιύςνπλ ηε πίζηε ηνπο ζε απηόλ κπνξεί λα είλαη άθξσο επηθίλδπλν, θαη ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο αθνκά θαη απεηιεηηθό γηα ηε δσή ησλ εθήβσλ πνπ δνπλ ζε ρξηζηηαληθα ζπίηηα. 42

43 Γεκηνπξγώληαο έλαλ Αζηξηθό Ναό Ζ ηαθηηθή ρξήζε ελόο αζηξηθνύ λανύ κπνξεί λα απμήζεη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο καγείαο ζαο θαη έρεηο πνιιέο άιιεο ρξήζεηο. Ζ αζηξηθή πξνβνιή είλαη ηδαληθή, αιιά όρη αλαγθαία. Μία βαζηά θαηάζηαζε ζπιινγηζκνύ θαη ν νξακαηηζκόο είλαη ηα θιεηδηά. Θα πξέπεη λα θαηαζθεπάζεηε ην λαό ζαο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ηειεηνπξγίαο, όπνπ κπνξείηε λα δεηήζεηε απ ηνλ Παηέξα αηαλά λα ην επινγήζεη. Γηαινγηζηείηε γηα όζν ρξόλν ρξεηάδεηαη γηα λα θαηαζθεπάζεηε ην δηθό ζαο κέξνο. Απηό ζα πξέπεη λα γίλεη κεηά ηελ επίθιεζε όπνπ γξάθεηαη κία παξάθιεζε ζηνλ αηαλά λα επινγήζεη θαη λα αγηάζεη ην λαό ζαο. Μπνξείηε λα θαηαζθεπάζεηε ην λαό ζαο κε όπνην ηξόπν επηζπκείηε. Απηή είλαη ε πεξηνρή ζαο. Οξακαηηζηείηε ην εμσηεξηθό ηνπ λανύ ζαο πξώηα. Απηό κπνξεί λα είλαη κία ππξακίδα νπνηνπδήπνηε ζρήκαηνο δηαιέμεηε, θαη θηηαγκέλν από νπνηαδήπνηε πιηθά επηιέμεηε (ζα πξέπεη λα είλαη γεξά). Πεξπαηήζηε κέζα απ ηελ πόξηα. Απηή είλαη ε πεξηνρή ζαο. Φηηάμηε ην δηθό ζαο βσκό, ραιί ή δάπεδν, νπνηνπδήπνηε κεγέζνπο, ζρήκαηνο ή ρξώκαηνο. Μπνξείηε λα πξνζζέζεηε ην νηηδήπνηε ζην λαό ζαο αλ ην επηζπκείηε. Αλακέλεο ιπρλίεο θσηηάο, ηεξάζηηα Baphomets, βεινύδηλνη ηνίρνη κε θόθθηλν, κπιε, ή καύξν, θαζίζκαηα κε καμηιάξηα λα θαιύπηνπλ ηνπο ηνίρνπο γηα ζπλαληήζεηο κε Γαίκνλεο, ηεξάζηηα ρξπζά ή αζεκέληα ζπκηάκαηα- απηά είλαη απιώο κεξηθέο ηδέεο. Απηό είλαη ην δηθό ζαο πξνζσπηθό εζσηεξηθό κέξνο όπνπ είζηε ειεύζεξνο/ε. ζν πεξηζζόηεξν επηζθέπηεζηε απηό ην κέξνο, ηόζν πην δπλαηό ζα γίλεη. ηαλ ηειεηώζεηε κε ηελ ηειεηνπξγία, ζα πξέπεη θάπνηα ζηηγκή λα εθηειέζεηε ζεμ καγεία όπνπ πεγαίλεηε ζηνλ αζηξηθό ζαο λαό θαη ρξεζηκνπνηείηε νξγαζκό γηα λα θαηεπζύλεηε κία ηζρπξή ελέξγεηα θσηόο (απηό πξέπεη λα είλαη κπιε ειεθηξίθ) λα γεκίζεη νιόθιεξν ην κέξνο. Απηό κπνξεί λα γίλεη παξαπάλσ από κία θνξά. ηαλ ηειεηώζεηε, κπνξείηε λα πξνζθαιέζεηε ηνλ Φύιαθα Γαίκνλα ζαο θαη νπνηνπζδήπνηε άιινπο Γαίκνλεο κε ηνπο νπνίνπο έρεηε ζρέζεηο γηα λα ηνπο δείηε. Υξήζεηο ηνπ αζηξηθνύ ζαο λανύ: Σειεηνπξγία Γηαινγηζκόο (όια ηα είδε θαη αζηξηθή δνπιεηά) Σειεπαζεηηθή επηθνηλσλία κε άιινπο αλζξώπνπο πλάληεζε κε Γαίκνλεο Μπνξείηε λα ζπλαληεζείηε κε Γαίκνλεο εδώ. Θα πξέπεη πξώηα λα γλσξίδεηε Σνλ Γαίκνλα ηνλ νπνίνλ επηζπκείηε λα ζπλαληήζεηε θαη λα έρεηε κία ζρέζε καδί ηνπ/ηεο. Δδώ είλαη ην κέξνο όπνπ κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε θαη λα θάλεηε εξσηήζεηο. Μπνξείηε επίζεο λα πάηε εθεί θαη λα εζηηάζεηε ζε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα πνπ απαηηνύλ ςπρηθή δύλακε ή λα επηθνηλσλήζεηε ηειεπαζεηηθά. 43

44 Γηα λα επηθνηλσλήζεηε ηειεπαζεηηθά κε θάπνηνλ άιινλ άλζξσπν, πεγαίληε ζην λαό ζαο κία ώξα όπνπ ν άιινο θνηκάηαη θαη θέξηε κε ηε ζέιεζε ζαο ηελ ςπρή ηνπ/ηεο ζην λαό ζαο. Κάληε ην απηό κε νξακαηηζκό. ηαλ απηόο/ή είλαη παξόλ, αλ επηζπκείηε λα ηνλ/ηελ επεξεάζεηε, δηαρσξίζηε ηελ ςπρή ηνπ/ηεο ηξαβώληαο έμσ ην θσηεηλό ζώκα θαη κηιήζηε ζην θσηεηλό ζώκα, δίλνληαο κηθξέο εληνιέο ζηνλ ελεζηώηα. Δάλ επηζπκείηε λα ζπδεηήζεηε θάηη ζεκαληηθό, κηιήζηε όπσο ζα κηινύζαηε αλ απηόο/ή θαζόηαλ απέλαληη ζαο. Μπνξείηε επίζεο λα ηνπ/ηεο πείηε όηη απηόο/ή δε ζα ζπκάηαη ηελ πξαγκαηηθή ζπλάληεζε λα ζπκβαίλεη όηαλ απηόο/ή μππλήζεη, αιιά ζα ππαθνύζεη όιεο ηηο εληνιέο. 44

45 श थ ञ Οη Ρίδεο ηνπ αηαληζκνύ ζηελ Άπσ Αλαηνιή Μέζα από ρξόληα έξεπλαο θαη θαζνδήγεζεο από ηνλ Αγαπεκέλν καο Παηέξα αηαλά, έρνπκε αλαθαιύςεη ηηο πξαγκαηηθέο ξίδεο ηνπ αηαληζκνύ. Έρνπκε θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα, γλσξίδνληαο όηη ν Ηνπδατζκόο, ν Υξηζηηαληζκόο θαη ην Ηζιάκ είλαη απαξάκηιια θαη κνρζεξά ςέκαηα θαηά ηεο αλζξσπόηεηαο, όηη νη ηζρπξηζκνί πνπ θάλνπλ απηά ηα πξνγξάκκαηα ζε ό, ηη αθνξά ηελ πξνέιεπζε ηεο αλζξσπόηεηαο από ηε Μέζε Αλαηνιή είλαη ςέκαηα θαη ζπγθαιύςεηο γηα λα κπεξδέςνπλ πεξαηηέξσ ηνπο αλζξώπνπο σο πξνο ηελ αιήζεηα. Οη πλεπκαηηθέο γλώζεηο θαη νη δηδαζθαιίεο ήξζαλ ζηελ Αίγππην θαη ηε Μεζνπνηακία από ηελ Άπσ Αλαηνιή. Ζ Άπσ Αλαηνιή είλαη, επίζεο, ην κέξνο όπνπ ν Ηνπδατζκόο θαη ν Υξηζηηαληζκόο ΈΚΛΔΦΑΝ ηα δόγκαηα ηνπο, αθνύ ηα δηέθζεηξαλ θαη ηα αληηθαηάζηεζαλ κε βξσκεξέο θαθνβνπιίεο, κε ζηόρν λα απνκαθξύλνπλ όιε ηε πλεπκαηηθή γλώζε από ηνλ θόζκν. Σν κνλνπάηη ησλ ςεκάησλ ηνπο είλαη γεκάην κε ηελ δνινθνλία, ην βαζαληζκό, ηνλ θαηαδηθάζηκν θαη ηνλ πλεπκαηηθό εθθπιηζκό ηεο αλζξσπόηεηαο. ιν θαη πεξηζζόηεξα ςέκαηα είλαη απαξαίηεηα ζε απηά ηα πξνγξάκκαηα γηα λα θαιύςνπλ ηα βξσκεξά ζεκέιηα ηνπο πνπ είλαη γεκάηα από πηώκαηα, θαηεζηξακκέλα ηζηνξηθά θεηκήιηα θαη θξηθηέο δηαθζνξέο. ηαλ θάλεηε νπνηαδήπνηε πξνζσπηθή έξεπλα/κειέηε κόλνη ζαο ζρεηηθά κε ηνπο θιάδνπο ηεο Άπσ Αλαηνιήο, είλαη πνιύ ζεκαληηθό λα ζπκάζηε όηη, δπζηπρώο, απηά έρνπλ ζε κεγάιν βαζκό κνιπλζεί κε ρξηζηηαληθή βξσκηά θαη ςέκαηα, όπσο ζρεδόλ νηηδήπνηε άιιν. Ο ΠΡΑΓΜΑΣΗΚ ζηόρνο ηνπ αηαληζκνύ [ε ξίδα ηεο ιέμεο/νλόκαηνο «ΑΣ» όισλ ησλ νλνκάησλ ηνπ αηαλά θαη ηηο παξαιιαγέο ηνπο ζεκαίλεη «ΑΛΉΘΔΗΑ» ζηα αλζθξηηηθά, ε νπνία είλαη κία από ηηο αξραηόηεξεο γιώζζεο ηνπ θόζκνπ], είλαη λα πξννδεύζνπκε ηε ςπρή καο θαη λα ελδπλακώζνπκε ηνπο εαπηνύο καο. Αλόεηεο αεδίεο όπσο νη αλαθνξέο ζε νξηζκέλε «εζηθή» θαη ζε «πξνζσπηθή ζπκπεξηθνξά» ζα πξέπεη λα μεξηδσζνύλ ζαλ παξαθπάδεο. ηελ πξαγκαηηθόηεηα απηά δελ έρνπλ θακία απνιύησο ζρέζε κε ηελ απόθηεζε δπλάκεσλ ηνπ κπαινύ θαη ηεο ςπρήο. Ζ γλώζε θαη ε εθαξκνγή απηήο ηεο γλώζεο είλαη ην κόλν θιεηδί. Μέρξη ηνλ δέθαην-ηξίην αηώλα, νη πξαθηηθέο Γηάληξα-Τάληξα άλζηζαλ ζε επξεία βάζε ζε όιε ηελ Αλαηνιηθή Ιλδία. Τνλ δέθαην-ηξίην αηώλα, νη κνπζνπικάλνη εηζβνιείο θαηέζηξεςαλ ηα θεκηζκέλα παλεπηζηήκηα θαη θέληξα εθκάζεζεο ηεο Γηάληξα-Τάληξα θαη αθάληζαλ ρηιηάδεο ηόκνπο ηεο ινγνηερλίαο ζε κνξθή βηβιίσλ, ρεηξνγξάθσλ θαη εηθνληζκάησλ. Οη άλζξσπνη πνπ αζθνύζαλ ηελ ηέρλε ηεο Γηάληξα-Τάληξα ζθαγηάζηεθαλ θαη όζνη θαηάθεξαλ λα ζώζνπλ ηε δσή ηνπο δηέθπγαλ ζηε Νόηηα Ιλδία, ζην Αζζάκ θαη ζε ρώξεο όπσο ην Νεπάι, ην Θηβέη, ηε Βηξκαλία, ηε Κεϋιάλε θαη ηε Τδάβα. Σηηο πην ζύγρξνλεο επνρέο, νη Κηλέδνη εηζβνιείο πνπ ιεειάηεζαλ ην Θηβέη, θαηέζηξεςαλ πεξαηηέξσ ηα κνλαζηήξηα θαη ηε ινγνηερλία ηνπ Γηάληξα-Τάληξα. Παξαπνκπή: Power of Mantra and Yantra από ηνλ P. Khurrana πσο κπνξνύκε εύθνια λα δηαθξίλνπκε από ην παξαπάλσ απόζπαζκα, ν Υξηζηηαληζκόο θαη ην Ηζιάκ δελ είλαη ηίπνηα πεξηζζόηεξν από δεηλά εξγαιεία γηα λα θαηαζηξέςνπλ όιε ηε πξαγκαηηθή πλεπκαηηθόηεηα θαη λα ηελ αληηθαηαζηήζνπλ κε ςεπδείο θαθνβνπιίεο θαη δηαθζνξέο. Πνιιά έρνπλ θαηαζηξαθεί. Ο αηαλάο καο νδεγεί ζηελ αιήζεηα κέζα από ηε πξνζσπηθή καο κειέηε θαη κέζα από ην άλνηγκα ηεο ςπρήο θαη ηνπ κπαινύ καο. 45

46 46

47 H ξίδεο θαη ε αξρή ηνπ αηαληζκνύ Μεηά απν ρξόληα έξεπλαο πάλσ ζην αηαληζκό, αλαθαιύςακε πσο ε ξίδα ηνπ είλαη ζηελ Άπσ Αλαηνιή. ηαλ θάπνηνο μεθηλήζεη λα αλαδεηά ζρεηηθά κε ηνλ αηαληζκό, ζα ςάμεη ζηνλ Γπηηθό απνθξπθηζκό. Ο Γπηηθόο απνθξπθηζκόο έρεη παξαραξαρζεί θαη έρεη έξζεη πηα λα ζπλνλεκεί κε ηνλ Δβξαηνζεό. ρεδόλ ηα πάληα πεξί Γπηηθνύ απνθξπθηζκόπ όκσο, έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο ζηελ Άπσ Αλαηνιή. Ο Γπηηθόο απνθξπθηζκόο, είλαη γεκάηνο κε Δβξαηθά γξακκαηα, λνπκεξνινγία, αγγέινπο θαη ινηπά απνβξαζκαηα. Οη πξαγκαηηθνί καο Θενη πνπ καο έδσζαλ πλεπκαηηθή γλώζε, βιαζθεκήζεθαλ θαη ηνπο αλήγαγαλ ζε ηέξαηα. Αλ αθνινπζήζνπκε ην λήκα πίζσ ζηελ Άπσ Αλαηνιή, ηα νλόκαηα ησλ Θεώλ καο ζηελ αλζθηξηηθή είλαη ΗΔΡΑ θαη θπιάηηνληαη κε ηελ εππξέπεηα πνπ ηνπο αξκόδεη. Σν όλνκα αηαλάο πνπ ζεκέλεη Δρζξόο ζηα Δβξαηθά, ζεκέλεη ΑΛΖΘΔΗΑ θαη ΓΖΜΗΟΤΡΓΟ ΘΔΟ ζηελ αλζθηξηηθε. Φπζηθά, νη άλζξσπνη ηνπ ςεύδνπο ζα έζεηαλ ηελ ΑΛΖΘΔΗΑ σο ηνλ ζαλάζηκν ερζξό ηνπο. Ο Πνιηηηζκόο δελ άξρηζε ζηελ Μέζε Αλαηνιή όπσο καο έρνπλ κάζεη. νπκεξία, Αίγππηνο, θαη άιινη πνιηηηζκνί πήξαλ ηηο πλεπκαηηθέο θαη απόθξπθεο ηνπο γλώζεηο απν ηελ Άπσ Αλαηνιή. Σν Νεθξνλόκηθνλ, έρεη παξαδερηεί απν ηνπο ζπγγξαθείο ηνπ πσο είλαη γξακκέλν κε ξίδεο ζηελ αλζθηξηηθε. πνηζδεπνηε έρεη γλώζε πάλσ ζηελ αλζθηξηηθή κπνξεί λα δεί πσο πνιιέο ιέμεηο θαη νλόκαηα απν ην βηβιην έρνπλ λα θάλνπλ κε απηή. Ο αηαληζηήο, Υεηλξηηο Υίκιεξ, ήμεξε ηελ αιήζεηα ζρεηηθα κε ηηο πλεπκαηηθέο παο πξνειέπζεηο ζηελ Άπσ Αλαηνιή, θαη έζηεηιε εθζηξαηεία ζην Θηβέη, πνπ νη Γεξκαλνί θάλεθαλ λα είλαη εππξόζδεθηνη. Ζ Δθζηξαηεία έθεξε 30 Θηβεηηαλνύο Μνλαρνύο ζην Μπεξιίλ, πνπ όινη απηνθηόλεζαλ ζε κηα νκαδηθή ηειεηή ηελ άλνημε ηνπ 1945, κε ηελ πηώζε ηεο Σξίηεο Μεξαξρείαο. Ο Αιεζηλόο αηαληζκόο κπνξεί λα βξεζεί ζηελ Κνπληαιίλη [Οθεο/Φίδη] Γηόγθα, θαη ζηελ νδό ηεο αξηζηεξήο ρείξαο [Σάληξα]. Γπζηερώο, όπσο θαη κε νηηδήπνηε άιιν, έρνπλ ππάξμεη θαη εδώ παξαραξάμεηο ζηηο παξαπάλσ αλαθνξέο εηδώλ πλεπκαηηθώλ αζθήζεσλ, πνπ εηζέβαιιε ην όπιν ησλ Δβξαίνλ νλόκαηη ρξηζηηαληζκόο... Οη πεξηζζόηεξνη απν εζάο πνπ είζηε Αθνζησκέλνη ζηνλ αηαλά, ζα αλαγλσξίζεηε ηελ αιήζεηα ζηηο βαζηθέο ζαο πλεπκαηηθέο αλαδεηήζεηο. Ζ απόθηεζε γλώζεο ζεκέλεη θαζαξηζκόο απν ηελ αθαζαξζία ε αθόκα θαη βξσκηά ιόγσ ςεκκάησλ θαη ςπρηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ. ην αθνύξαζην θαη αζηακάηεην ζθνπό πνπ έρνπλ γηα παγθόζκηα θπξηαξρία, παίξλνληαο ηελ ζέζε ηνπ Πξαγκαηηθνύ Γεκηνπξγνύ Θενύ, Πνπ είλαη γλσζηόο σο αηαλαο, νη Δβξαίνη έρνπλ ρξεζεκνπνηήζεη όηη πεξλάεη απν ην ρέξη ηνπο γηα λα θαηαζηξέςνπλ, απνηξέςνπλ, θαη λα παξαραξαμνπλ όιε ηελ πλεπκαηηθή γλώζε. 47

48 Ζ Μαδηθνί ζθαγηαζκνί κε Δβξαίσλ Ηεξέσλ θαη κάγσλ, ε ζπζηεκαηηθή θαηαζηξνθή κε ηελ δηείζδπζε ζε νξγαλώζεηο, νπνησλδήπνηε επηηπρεκέλσλ απνθξπθηζηώλ (Με Δβξαίσλ), όπσο ε Μαζσλία [Πνπ ηώξα πηα έηλαη νξγάλσζε θνπκνπληζκόπ], άθεζαλ πίζσ ηνπο νπξά απν δνινθνλίεο, θαη θόλνπο, ςέκκαηα γηα λα ζπγθαιεθζεί απηή ε μεδηαληξσπε κάζηηγα θαη παξαράξαμε. Σν απνηέιεκα πνπ βγήθε ήηαλ νκνκνπληζκόο, ν νπνίνο είλαη ην απνθνξύθσκα όιεο ηεο αθαίξεζεο γλώζεο απν ηνπο Με Δβξαίνπο, θαζώο νη Δβξαόη εγέηεο έρνπλ πάξεη ηελ ζέζε ηνπ Θενύ. ε ζηάδην πξνεηνηκαζίαο, ζρεδόλ θάζε ζειίδα ηεο Ηνπδαην/Υξηζηηαληθήο βίβινπ έρεη ηελ ιέμε Δβξαίνο Δβξαίνη θαη/ε Ηζξαήι επάλσ ηεο. Ζ Αηδέληα ηνπο είλαη απιή. Παίξλνπλ νλόκαηα, ηόπνπο, ζεκαληηθέο εκεξνκελίεο θαη ηδεεο απν ηνπο Με Δβξαίνπο θαη ηα αληηθαζηζηνύλ κε θαληαζηηθνύο ραξαθηήξεο, αξρέηππα, δηεζηξακκέλα δηδάγκαηα, κε ζθνπό λα καο αθνπιήζνπλ πλεπκαηηθά. Υξεζεκνπνηνύλ επίζεο απηά ηα ςέκκαηα γηα λα ιέλε πσο είλαη νη Ηδξπηέο ηεο κνλαδηθήο ζξζθείαο, πνιηηηζκνύ, πλεπκαηηθώλ δηδαρώλ θαη ην ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΟ ηνπο ΦΔΜΑ είλαη πσο είλαη ν Δπίιεθηνο Λανο ηνπ Θενύ. Πνιιά απν απηά είλαη ππνζπλήδεηηα κπλήκαηα. Δηδηθά ζηα Δβξαηθα ζρνιεία είλαη πνπ νη Δβξαίνη καζαίλνπλ λα καιώλνπλ θαη παίξλνπλ γλώζε γηα λα θαηαζηξέςνπλ ηνπο Με Δβξαίνπο, απηναπνθαινύκελνη ηβαο. Σν όλνκα απηό έρεη θιαπεί απν ηελ Αξζεληθή ελέξγεηα ηνπ Κνπληαιίλη, ην ηαίξη ηεο ζπιεθήο - άθηη. Με άιια ινγηα, νη εγθέθαινη πνπ θαζνδεγνύλ ηελ πλεπκαηηθή ελέξγεηα λα πάξεη κνξθή ζην πιηθό επίπεδν, κε κηα ζπγθεθξηκέλε κνξθή. Πνιιά βηβιία, κέρξη θαη ζην ιύθεην ηζρπξίδνληαη πσο ν Ηνπδαηζκόο είλαη απν ηηο παιαηόηεξεο ζξεζθείεο, πνπ εηλαη ΦΔΜΜΑ. Δλα ηξαλό παξάδηγκα είλαη ε ρξήζε παξαραξαγκέλεο ηζηνξίεο ζρεηηθά κε ηελ Παιαηζηήλε. Πήξαλ απηή ηελ ρώξα δηακέζνπ ςεκκάησλ. Απν ηόηε, νη Παιαηζηίληνη ππέθεξαλ ηξαγηθά. Γελ ππήξρε εηξήλε ζηελ Μέζε Αλαηνιή κεηά απν ηελ εδξαίσζε ηεο θιεθην-ρώξαο Ηζξαήι. Απηά ηα ςέκκαηα έρνπλ δώζεη ζηνπο Δβξαίνπο εηδηθά πξνλόκηα θαη ηζηνξία, ηελ νπνία δελ ηνπο αλήθεη. Aπόθξπθε Γύλακε ππάξρεη ζηνλ θαζέλα απν εκάο. Με ηελ αθαίξεζε απηήο ηεο γλώζεο, θαη ηελ θξαηεζή ηεο κόλν γηα απηνύο, νη Δβξαίνη κπνξνύλ λα ξίρλνπλ θαηάξεο ζε νπνηνλδήπνηε δηαιέγνπλ, θαη νη Με Δβξαίνη πνπ είλαη ηα ζύκαηα, ρσξίο γλώζε, βνήζεηα θαη πλεπκαηηθή δύλακε, γίλνληαη ζύκαηα. Πεξηθαλεύνληαη ζρεηηθα κε απηό, θαη άιια πνιιά ζηα Πξσηόθνια ησλ Γεξέσλ ηεο ηώλ, ιέγνληαο πσο βάδνπλ αύξα πξνζηαζίαο γύξσ απν ηνπο αλζξώπνπο ηνπο, έηζη ώζηε όηαλ μεζπάζεη ην ράνο απν ηνπο Με Δβξαίνπο [δηακάρεο κεηαμύ ησλ, ιόγσ ηεο Δβξαηθήο κεηαλάζηεπζεο] νη δηθνί ηνπο ζα είλαη πξνζηαηεπκέλνη. Ο Υξηζηηαληζκόο όρη κόλν αθαηξεί ηελ πλεπκαηηθή γλώζε θαη ηελ αληηθαζηζηά κε Δβξαηθά ςέκκαηα, αιια επίζεο επεθηείλεηαη κε ηελ ρξήζε ησλ ελεξγεηώλ απηώλ πνπ ηνλ αθνινπζνύλ. Απηό ην Δβξαηθό όπιν πξέπεη νπσζδήπνηε λα θαηαζηξαθεί, θαη ην απνηέιεζκα ηνπ, πνπ είλαη ν απόιπηνο θνκνπληζκόο, κπνξεί λα δηαθξηζεί παλεύθνια ζηα βηβιηθά κπλήκαηα γεληθόηεξα, αιια θαη ζηηο παξαβνιέο ηνπ θιεκκέλνπ λαδσξαίνπ. 48

49 Maya ζεκέλεη Φεπδαίζζεζε ζηελ αλζθηξηηθε. Πνιινί αλεζπρνύλ γηα ην Ζκεξνιόγην ησλ Maya πνπ ιέεη πσο ην ηέινο ζα επέιζεη ην Με βάζε ηελ έξεπλα πνπ έρσ θάλεη [Πνπ βξίζθεηαη ζηελ αξρή ηεο αθόκα], ηα νλόκαηα πνιιώλ πνιηηηζκώλ, θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ αξραίσλ πνιηζηηζκώλ, έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο ζηελ αλζθηξηηθε, όπσο νπκέξηνο/νπκε(α)ξπαλόο. Ζ ρέζε κε ηνπο Maya έρεη λόεκα. Πηζηεύνπκε πσο ην 2012 κπνξεί λα είλαη ε ρξνληά πνπ νη Με Δβξαίνη σο ζύλνιν ζα μππλήζνπλ απν ην ΞΟΡΚΗ θαη ηελ ΦΖΜΖ ηνπ Υξηζηηαληζκνύ. Έλαο Δβξαίνο Ραβίλνο είπε πσο ην Δβξαηθό γξάκκα Vau πνπ εηλαη ζηελ λνπκεξνινγία ηνπο ην έμη, είλαη επίζεο ην W. WWW [Γηαδίθηπν] ηζνδπλακεί κε 666 πνπ νη Δβξαίνη νλόκαζαλ Σν Θεξίν. Οη πιεξνθνξίεο ζην ίληεξλεη δελ κπνξνύλ λα ειεγρζνύλ. Απηό ζα είλαη ε θαηαζηξνθή ηνπο. Kιείλνληαο, ζα ήζεια λα πξνζζέζσ κεξηθέο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα Αλαηνιηθά δηδάγκαηα πνπ είλαη δηαζέζεκα ζήκεξα. πσο κε ηα πάληα, πνιιή απν ηελ ζεκεξηλή καο γλώζε είλαη κνιπζκέλε κε ηα Υξηζηηαληθά Φέκκαηα, θαζόινπ δηαθνξεηηθά απν ηα δηδάγκαηα ησλ Νεν επνρηηώλ πνπ είλαη Υξηζηηαλνπνηεκέλνο Παγαληζκόο θαη Μαγεία. Καζώο θάλνπκε έξεπλα γηα ηελ Κνπληαιίλη Yoga θαη ηηο Θξεζθείεο ηεο Αξηζηεξήο ρείξαο (Σαληξα), κπνξνύκε θαζαξά λα δνύκε ζηα ζύκβνια, ζηα κάληξα, ζηηο ιέμεηο θαη ζηηο ηερληθέο, ηηο αηαληθέο ξίδεο θαη απαξρέο απηώλ. Σν πην ζεκαληηθό πνπ κπνξεί θάπνηνο λα θάλεη όηαλ δηαβάδεη γηα Yoga είλαη λα θαηαιάβεη νηη ό, ηη καο είλαη δηαζέζηκν έρεη παξαραξαρζέη. Γελ ππάξρνπλ Νόκνη ζε απηά ηα ζέκαηα. ιε απηή ε ζαβνύξα ζρεηηθα κε ηελ απνρή απν ην ζεμ, απνθνπή απν ην λα ηξώο θάπνηα θαγεηα, πηέζε θάπνησλ αξεηώλ, έιιεηςε επηζπκίαο θαη απνθνπή, θαη ζπληθαζκέλα κε απηά, όρη κόλν ηα παξαπάλσ είλαη παληειώο απόβιεηα, αιια θαη επηβαβιή γηα ηνλ άλζξσπν. Έρσ θάλεη αξθεηή έξεπλα, θαη καδί κε ηελ πξνζσπηθή κνπ εκπεηξία, ην γλσξίδσ πνιύ θαιά. Δπηπξνζζέησο, ε Έιιεηςε Δπηζπκίαο πνπ ζπλερώο πξνκνηάξεηε απν ηα Αλαηνιηθά δηδάγκαηα [Πνπ κνιύλζεθαλ πξόζθαηα απν ηνλ Υξηζηηαλνζσηήξα], είλαη εκθαλώο όρη κόλν βιαθείεο, αιια θαη ςέκκαηα. Οινθιεξσηηθή Έιιεηςε επηζπκίαο = Θάλαηνο. Αλ θάπνηνο δελ είρε επηζπκίεο, θαλέλαο δελ ζα δηαινγηδόηαλ, νύηε ζα πεξπαηνύζε πξνο ηελ εμύςσζε ηνπ πλεύκαηνο θαη ηελ θώηηζε. Θα ήηαλ λεθξόο. Απηά ηα ςεπην-δηδάγκαηα έρνπλ ζθνπό λα απνηξέςνπλ απηνύο πνπ απνθηνύλ δύλακε κε ηηο παξαπάλσ κεζόδνπο, απν ην λα ηελ ρξεζεκνπνηνύλ. Ζ ρξήζε ηεο Λεπθήο θαη Μαύξεο καγείαο είλαη απηό πνπ νη ερζξνί καο θνβνύληαη πεξηζζόηεξν. Γηα απηό, παξαραξάρζεθαλ όια ηα δηδάγκαηα. ζν γηα ηελ έιιεηςε επηζπκίαο, ε κόλε αιήζεηα κέζα ζε απηό είλαη πσο αλ θάπνηνο θάλεη ηηο αζθήζεηο θαζεκεξηλά, ζα βνεζεζεί ζην λα θόςεη ηα λαξθσηηθά/ςπρσηηθά θάξκαθα θαη ηα ζπλαθε. H αιεζηλή Αξηζηεξά Οδόο/Θξεζθεία πξεζβέβεη ην λα δνύκε ηελ δσή καο ζην έπαθξν, αγάπε ζηελ επραξίζηεζε, θαζώο πξνρσξνύκε πξνο ηελ θώηηζε δηακέζσ Γηαινγηζκνύ θαη γλώζεο - αηαληθή Οδόο. 49

50 Πνιιά βηβιία ζρεηηθά κε ηελ Τνga αληηθάζθνπλ κεηαμύ ηνπο, θαη απηό θαλεξώλεη ηηο παξαραξαγκέλεο πιεξνθνξίεο. Πξέπεη λα αλνίμεηο ην κπαιό όηαλ δηαβάδεηο θάηη - Γηαβάδνληαο ην απν αηαληθή ζθνπηα- θαη λα αθαηξέζεηο ηα απόβξάζκαηα πνπ δπζηερώο έρνπλ θπηεπζεί κέζα ζηα πάληα ζρεδόλ. ηελ ελδπλάκσζε ηεο ςπρήο, αιεζώο ιεγόκελα, θαη κηιάσ εκπεηξηθά εδώ : Γελ ππάξρνπλ εηδηθνί λόκνη γηα ηελ δηαηξνθή Γελ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλνη ηξόπνη δσήο ή ύπαξμεο. Με άιια ιόγηα, είζηε ΔΛΔΤΘΔΡΟΗ ΝΑ ΔΗΣΔ Ο ΔΑΤΣΟ Α, θαη λα δείηε ηελ δσε όπσο δηαιέγεηε. Γελ ππάξρνπλ ζεμνπαιηθά ηακπνύ, ελλνώληαο νηη είζηε ειεύζεξνη λα θάλεηε ζεμ όπσο ζέιεηε, κε όπνηνλ ζέιεηε, θαη όζν ζέιεηε. To κόλν πξάγκα πνπ είλαη Αλαγθαίν ζηνπο καζεηέο απηνύο, είλαη ε ΤΝΔΥΖ ΔΞΑΚΖΖ, θαη όρη θάηη άιιν. Ζ νπζία ησλ δηδαγκάησλ απηώλ έρεη λα θάλεη κε ηελ εμάζθεζε ησλ δπλάκεσλ ηνπ Μπαινύ θαη ηεο Φπρήο, πνπ είλαη δηαζέζεκα ζε νπνηνλδήπνηε ζην ζύκπαλ. Μελ δείο ηελ δσή ζνπ κε ζπγθεθξηκέλνπο λόκνπο. Ζ ελέξγεηα θάλεη απηό πνπ ηεο ιέλε. Σν κόλν πνπ ρξεηάδεηαη είλαη αθξηβήο γλώζε. Σε γλώζε ζην πσο κπνξείο λα θηάζεηο εδώ, θαη ζην πσο κπνξείο λα γίλεηο ό, ηη θαιύηεξν κπνξείο. Χο αηαληζηέο, Γνπιεύνπκε κε ζθνπό : Δμάζθεζε ησλ Γπλάκεσλ γλσζηέο σο ηληρηο, όπσο ε Σειεθίλεζε, ηειεπάζεηα, αηώξεζε (Σν λα ύπηαζαη) θαη ινηπά. Απηά είλαη δώξα ηνπ αηαλά πξνο εκάο. Δμάζθεζε ησλ πξνζσπηθώλ καο δπλάκεσλ γηα λα πξνθαιέζνπκε επηζπκηηέο αιιαγέο ζηε δσή καο, ε ζηηο δσέο ησλ άιισ, πνπ ρξεζεκνπνηώληαο ην κπαιό θαη ηελ ςπρή καο. Ζ ρξήζε ησλ δπλάκεσλ πνπ απνθηνύκε απν Yoga, Μάληξα, Γηαινγηζκό θαη ινηπά, είλαη γηα λα θαιιηηεξεύζνπκε ηελ δσή καο, λα δώζνπκε δηθαηνζύλε αλ καο κεηώζνπλ, λα θεξδίζνπκε πινύην, λα ζεξαπεπόκαζηε, θαη ό, ηη άιιν επηζπκνύκε. ΣΑ ΠΔΡΗΟΣΔΡΑ ΓΗΓΑΓΜΑΣΑ ΚΑΗ ΓΟΓΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΗ ΑΡΥΑΗΔ ΘΡΖΚΔΗΔ ΔΥΟΤΝΠΑΡΑΥΑΡΑΥΘΔΗ/ΚΑΣΑΣΡΑΦΔΗ. ΑΓΝΟΖΣΔ ΣΑ. ΟΗ ΑΚΖΔΗ ΣΖ ΥΑΘΑ ΚΑΗ ΚΟΤΝΣΑΛΗΝΗ YOGA, ΑΚΖΔΗ ΑΝΑΠΝΟΖ, ΠΟΛΔΜΗΚΔ ΣΔΥΝΔ ΚΛΠ. ΑΤΣΑ ΔΗΝΑΗ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΑ, ΚΑΗ ΔΗΝΑΗ ΠΟΛΤ ΓΤΝΑΣΑ ΣΟ ΝΑ ΖΚΧΝΟΤΜΔ ΣΟ ΚΟΤΝΣΑΛΗΝΗ, ΜΑΓΗΚΖ ΔΝΡΓΔΗΑ, ΚΗ, ΒΡΗΛ. ΑΤΣΖ ΔΗΝΑΗ Ζ ΟΤΗΑ ΣΟΤ ΑΣΑΝΗΜΟΤ. Ζ ΘΔΛΖΖ είλαη ην θιεηδή ζηελ απνηειεζκαηηθή καγεία. ηαλ ην κπαιό θαη ε ςπρή καο ελδπλακόλνληαη δηακέζνπ ηεο Yoga, ηνπ δηαινγηζκνύ θαη ησλ κάληξα, απην πνπ ΘΔΛΟΤΜΔ ζα εκθαληζηεί ζηελ δσή καο, θαη κεηά απν θάπνην ζεκέην, ρσξίο ηειεηή ή μόξθη. Σν γλσξίδσ απηό απν πξνζσπηθή εκπεηξία. Ζ ΘΔΛΖΖ ζα ην θέξεη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, αλ θάπνηνο έρεη ηελ δύλακε. 50

51 αηαληθά ύκβνια Δίλαη ιππεξό ην πόζνη ιίγνη αηαληζηέο μέξνπλ ηελ πξαγκαηηθή ζεκαζία ησλ ζπκβόισλ καο. Οη πεξηζζόηεξνη βγαίλνπλ ζε ιάζνο ζπκπεξάζκαηα επεηδή ςάρλνπλ απαληήζεηο απν ρξηζηηαληθέο πεγέο. Καη νη ρξηζηηαλνί βεβαίσο δείρλνπλ ηελ άγλνηα ηνπο δίλνληαο ιάζνο απαληήζεηο. Ζ Γλώζε είλαη ν πην ηζρπξόο ερζξόο ελάληηα ζηηο θεκνινγίεο, θαη ζηα ςέκκαηα πάζεο θύζεσο θαη κνξθήο. Κάζε αηαληθό ζύκβνιν έρεη βαζύ πλεπκαηηθό λόεκα ζρεηηθό κε ηελ Θέσζε ηεο αλζξσπόηεηαο - ηελ ςπρηθή θαη ζσκαηηθή ηειεηόηεηα θαη αζαλαζία. Σα πεξηζζόηεξα, αλ όρη όια αηαληθά ζύκβνια έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ πξαγκαηηθή πλεπκαηηθή γλώζε θαη ηελ αλζξώπηλε ςπρή. ΣΟ ΦΗΓΗ/ΟΦΖ : Σν πην Ηεξό ζύκβνιν ζηνλ αηαληζκό. πκβνιίδεη ηελ ελέξγεηα Κνπληαιίλη ζηελ βάζε ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο. ηαλ ν θεο ελεξγνπνηεζεί κέζσ Γπλακηθώλ Γηαινγηζκώλ θαη ζπγθεθξηκέλσλ αζθήζεσλ, ζεθώλεηαη δηακέζνπ ησλ 7 ηζάθξα, θέξλνληαο ππεξζπλεδεηηόηεηα, θώηηζε, ςπρηθέο δπλάκεηο θαη ηθαλόηεηεο, θαη παληνγλσζία. Ζ Κόκπξα, πνπ ζπκβνιίδεηαη ζε πνιιέο ηνηρνγξαθίεο θαη επξήκαηα ζηελ Αίγππην, ζπκβνιίδεη ηελ εθηεηακέλε ζπλεδεηηόηεηα κεηά απν ηελ αλύςσζε ηνπ όθε. Απηή είλαη ε ΑΛΖΘΗΝΖ βάζε ηνπ αηαληζκνύ - Ζ αλύςσζε ηνπ θε. Απηνί πνπ ζεθώλνπλ απνηειεζκαηηθά ηνλ θε βξίζθνληαη ζε πνιύ πςειά πλεπκαηηθά επίπεδα θαη δελ κπνξνύλ λα ηνπο θνξνηδεύνπλ ηα ςέκκαηα ηνπ ρξηζηηαληζκνύ θαη ησλ ινηπώλ πξνγξακκάησλ. Ζ Πεληάιθα πνπ ζηξέθεηαη πξνο ηα θάησ ζπκβνιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ κπαίλεη ζην Σζάθξα ηεο Κνξώλαο (7ν Σζάθξα) απν επάλσ. Ο αηαληθόο Κεξαπλόο ζπκβνιίδεη ηνλ αηαλά σο Θεό Γεκηνπξγό καο. Ο θεξαπλόο είλαη ε βηνειεθηξηθόηεηα - ε δσηηθή ελέξγεηα. Κάζε ζύκβνιν πνπ θνηηάδεη πξνο ηα θάησ ζπκβνιίδεη ηελ ελέξγεηα απν επάλσ πνπ δίλεη δσή θαη ελδπλακώλεη ηελ αλζξώπηλε Φπρή. Ο Ηζόπιεπξνο ηαπξόο βξίζθεηαη ζηηο πεξηζζόηεξεο ζθξαγίδεο Γαηκόλσλ ζθξαγίδεο Γαηκόλσλ θαη ζπκβνιίδεη ηελ ζσζηή ηνπνζέηεζε θαη θνξά ησλ Σζάθξα, αιιά θαη ην ζρήκα ηεο αλζξώπηλεο ςπρήο. 51

52 Ο Δσζθόξνο έρεη πνιιά ζύκβνια. ιεο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ Θέσζε. Σν ζύκβνιν δίπια ζπκβνιίδεη ην Πξαγκαηηθό Γηζθνπόηεξν. Απηό είλαη ην θύπειν πνπ θξαηά ην Διημίξην ηεο ληόηεο. Ζ Καζνιηθή εθθιεζία έθιεςε απηήλ ηελ ηδέα θαη ηελ παξαράξαμε. Σν Γηζθνπόηεξν είλαη θνκκάηη ηνπ Μέγα Έξγνπ, ηεο δπλαηόηεηαο λα γίλνπκε Θενί πνπ έρνπκε κέζα καο. Γελ είλαη θάπνηνη αληηθέηκελν, είλαη έλα δόγκα. Σν αίκα ησλ ηζάθξα είλαη ε ελέξγεηα πνπ ξέεη όηαλ ηα εξεζίζνπκε. Σν Γηζθνπόηεξν είλαη αλαθνξά ζην Βαζηιηθό Αίκα. Απηό είλαη ην Αίκα ησλ ηζάθξα. Σα ζύκβνια δίπια είλαη ηεο Άζηαξνζ. Καη ηα δύν ζρεηίδνληαη κε ηελ ΑΝΚΖ (Σνλ Αηγππηηαθό ζηαπξό κε ηνλ θύθιν ζην επάλσ κέξνο. ) Ζ Αηγππηηαθή ΑΝΚΖ ζπκβνιίδεη ην θιεηδί ζηελ ςπρή θαη ην Σζάθξα ηεο Καξδηάο. Δπίζεο έρεη παξόκνην ζύκβνιν κε ηνλ πιαλήηε Αθξνδίηε (Σν νπνίν ζύκβνιν αλαπηύρζεθε απν ηελ ΑΝΚΖ. Καη Ο Πιαλήηεο Αθξνδίηε θαη ην Σζάθξα ηεο Καξδηάο είλαη ηεο Άζηαξνζ. Ζ Σξίαηλα ηνπ Γηαβόινπ είλαη γηα ηελ αθξίβεηα έλα παλάξραην ζύκβνιν πνπ πάεη ρηιιηεηίεο πίζσ απν ηνλ ρξηζηηαληζκό. Απηό ην ζύκβνιν έρεη ξίδεο ζηελ Άπσ αλαηνιή [ην κέξνο απν ην νπνίν ν ρξηζηηαληζκόο έθιεςε αλειέεηα - αιιά θαη παξαράξαμε ηα θισπηκαία - κε ζθνπό ηελ πλεπκαηηθή ππνδνύισζε ησλ αλζξώπσλ ππν ησλ επίιεθησλ ]. Δίλαη γλσζηή σο Tξηζνύι (Trishul) θαη ζπκβνιίδεη ηνπο ηξείο ελεξγεηαθνύο θόκπνπο ζηελ βάζε, θάξδηα θαη 6ν Σζάθξα, γλσζηό θαη σο Γθξάλζηο (granthis) ζηελ αλζθηξηηθή. Γηα λα ζεθσζεί ό όθεο, θαη νη ηξείο θόκπνη πξέπεη λα είλαη αλνηρηνί. Σν Σξηζνύι ζπκβνιίδεη ηελ ελέξγεηα ηνπ θε πνπ πεξλάεη απν ηνπο ηξείο Γθξαλζίο. Ζ ΠΤΡΑΜΗΓΑ είλαη ζπκβνιηθή θαη ζην ζρήκα ηνπ αλζξσπίλνπ ηζάθξα. Σν θνκκάηη πνπ ιείπεη ζπκβνιίδεη ηελ κε ηειεησκέλε δνπιεηά θαη ην Μάηη πνπ βιέπεη ηα πάληα ζπκβνιίδεη ηελ Απόιπηε γλώζε όηαλ θάπνηνο θηάλεη ζηελ Θέσζε. Απηή ε θαηάζηαζε είλαη γλσζηή σο ακαληί (Shamadi) ή Τπεξζπλεδεηηόηεηα. Ζ Γηπιαλή θσηνγξαθία πάξζεθε απν ην κνλνδόιιαξν ηεο Ακεξηθήο. Οη ΖΠΑ, θπβεξλεηηθά θαη γεληθόηεξα ήηαλ Μαζσληθή, θαη όρη ρξηζηηαληθή, κε θακία θαληαζία. Ζ ΑΡΥΔΣΤΠΖ Μαζσλία ήηαλ ηνπ αηαλά. 52

53 666 είλαη ην Κακπαιηζηηθό Σεηξάγσλν ηνπ ήιηνπ. Ζ αιεζηλή έλλνηα ηνπ Νανύ ηνπ νισκόληα είλαη ΝΑΟ ΣΟΤ ΖΛΗΟΤ. Sol - Oκ - Oλ είλαη ιέμεηο γηα ηνλ ήιην. Sνι είλαη ε ιαηηληθή ιέμε γηα ηνλ ήιην. Οκ είλαη έλα όλνκα πνπ δίλνπλ νη Ηλδνπηζηέο ζηνλ Πλεπκαηηθό ήιην θαη Ολ εηλαη ε Αηγππηηαθή ιέμε γηα ηνλ ήιην. Ο πκβνιηζκόο ηνπ Νανύ ηνπ νισκόληα θιάπεθε απν ηνπ εβξαίνπο θαη αλαθπξήρζεθε σο αλύπαξθηνο ραξαθηήξαο, όπσο θαη ν λαδσξαίνο, θαη γεληθά όιε ε Ηνπδαην/ρξηζηηαληθή βίβινο. Ζ Πξαγκαηηθή έλλνηα ηνπ Νανύ ηνπ Ήιηνπ είλαη πλεπκαηηθή. Απηό ζπκβνιίδεη ηελ ηειεηνπνηεκέλε ςπρή, αθηίλεο θσηόο απν ην Σζάθξα ηεο θαξδηάο, πνπ είλαη ην θέληξν ηεο ςπρήο θαη δηαλέκεη ηελ πλεπκαηηθή ελέξγεηα, αθηηλνβνιεί ζε 8 θαηεπζύλζεηο. Ζ Λακπξή ςπρή ζπκβνιίδεηαη κε ηνλ Ήιην. Ο Αξηζκόο 8 αλήθεη ζηελ Άζηαξνζ. Απηή είλαη επίζεο θαη ε Νέα Ηεξνπζαιήκ. Σν όλνκα Ηεξνπζαιήκ θιάπεθε επίζεο θαη βιαζθεκίζεθε λα νλνκάδεη κηα πόιε ζην Ηζξαήι. Ζ Ηεξνπζαιήκ εηλαη ΓΟΓΜΑ. Σα δύν αηαληθά ζύκβνια πάλσ δεμηά έρνπλ ην αλεζηξακκέλν 8. Σν 8 είλαη ην ζύκβνιν ηεο αζαλαζίαο. Ο ηαπξόο κε ηα δύν ζύκβνια ζπκβνιίδεη ηελ ςπρή ζηα ζεκεία ηεο θαξδηάο θαη ηνπ 3νπ Μαηηνύ. Σν Οθηάθηηλν άζηξν ζηα αξηζηεξά είλαi ην αζηέξη ηεο Άζηαξνζ. H Καζνιηθή εθθιεζία ην έρεη ηαπηίζεη ηελ θξαγίδα ηνπ Θεξίνπ., ηη έρεη λα θάλεη κε πλεπκαηηζκό βιαζκηκήζεθε, θαηαθξενπξγήζεθε θαη ππνβαζκίζηεθε απν απν ηηο ρξηζηηαληθέο εθθιεζίεο. Ζ ιακπξή ηειεηνπνηεκέλε ςπρή εηλαη επίζεο ζπκβνιηδόκελε κε Σν Φώο. Σν ύκβνιν ηεο Άζηαξνζ ζπκβνιίδεη ηελ ηζζνξνπία θαη ηελ εμηζνξόπεζε, όηαλ ε Ηda θαη ε Pigala είλαη ην ίδην ελεξγά, θαη ε Sushumna δελ είλαη πιένλ αλελεξγή. Σν Κξαλίν θαη ηα θόθθαια ζπκβνιίδνπλ ην Νηγθξέλην (Nigredo) ζεκείν ηνπ Mέγα Έξγνπ. (Ζ Μεηακόξθσζε ηεο ςπρήο ζηελ Θέσζε). Απηό είλαη ην ζεκείν Θαλάηνπ, πξηλ ε ςπρή θαζαξηζηεί πιήξσο θαη γίλεη Θεηθή. Ζ ςπρηθή ξππαξόηεηα θαζαξίδεηαη απν ηελ αλγόηεηα. Ο Μαύξνο Ήιηνο, Σν Κνξάθη, είλαη όια καύξα ζην ρξώκα θαη ζπκβνιίδνπλ ην ζηάδην Nigredo. Σν Παγώλη είλαη Ηεξό γηα ηνλ αηαλά θαη πκβνιίδεη ην πνιύρξσκν ζηάδην Σνπ Μέγα Έξγνπ, Πνπ αθνινπζεί ην Nigredo. Δσζθόξε, Δσζθόξε, Τελησζε ηελ Οπξά ζνπ, θαη νδήγεζε κε αιινύ κε όιε ηελ ηαρύηεηα ζην επζείν πέξαζκα, ζηελ ραξάδξα ηνπ Θαλάηνπ, ζην Φσηηλό Φώο, ζην παιάηη ησλ Θεώλ. -Isanatha Muni Ο αλεζηξακκέλνο ζηαπξόο είλαη παλάξραην ζύκβνιν, ΝΑΗ, πην παιαηό απν ηνλ ρξηζηηαληζκό θαη ηελ εβξαηθή ηνπ ξίδα, γηα εθαηνληάδεο ρξόληα. Ο πξαγκαηηθόο ηνπ πκβνιηζκόο εηλαη ε επίηεπμε ηνπ Μέγα Έξγνπ, πνπ ηα ηζάθξα αλαπνδνγπξίδνπλ, θαη ηα θάησ ηζάθξα πεγαίλνπλ επάλσ ζηελ ςπρή. 53

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

3. Τα ΑΒΓΓ θαη ΔΒΕΖ είλαη ηεηξάγσλα, ΑΔ=2cm θαη ΔΒ=5cm. Τν εκβαδόλ ηνπ γξακκνζθηαζκέλνπ ζρήκαηνο είλαη: είλαη: (Γ) 10

3. Τα ΑΒΓΓ θαη ΔΒΕΖ είλαη ηεηξάγσλα, ΑΔ=2cm θαη ΔΒ=5cm. Τν εκβαδόλ ηνπ γξακκνζθηαζκέλνπ ζρήκαηνο είλαη: είλαη: (Γ) 10 Α, υμναςίου η Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα Απρίλιοσ 0. Πνηνο από ηνπο πην θάησ αξηζκνύο είλαη ν κεγαιύηεξνο; (Α) 0 0 () 00 () ( 0) ( 0) () 0 0 () ( 0) ( 0). Σην πην θάησ ζρήκα νη επζείεο ε θαη ε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Ελόηεηα 11 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Γηα ηελ Εθθιεζία ε αλάζηαζε ηνπ αλζξώπνπ είλαη κόλν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ζπιπθό. ΠΡΩΣΟ ΥΡΟΝΟ : Κάλνπκε ηελ νηθνγέλεηα 2 ΔΕΤΣΕΡΟ ΥΡΟΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ. Πεγή λεξνύ (Γεμακελή ή ιίκλε) Νεξό βξύζεο. (3) Φίιηξν (4) Πξνζζήθε ριωξίνπ

ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ. Πεγή λεξνύ (Γεμακελή ή ιίκλε) Νεξό βξύζεο. (3) Φίιηξν (4) Πξνζζήθε ριωξίνπ ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ Πεγή λεξνύ (Γεμακελή ή ιίκλε) Νεξό βξύζεο (1) ράξα (2) Γεμακελή θαζίδεζεο (3) Φίιηξν (4) Πξνζζήθε ριωξίνπ (5) Έιεγρνο πνηόηεηαο λεξνύ Σν παξαπάλω ζρήκα δείρλεη κε πνηνλ ηξόπν ην λεξό πνπ ηξνθνδνηεί

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN ΒΔΡΥΚΟΚΙΓΗ ΔΛΔΝΗ ΑΓΓΔΛΑ ηόρνο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο νινθιεξωκέλεο πξνζωπηθόηεηαο ηνπ Eric Cartman από ην South Park ζην ΑΙΒΟ. Σν South Park είλαη κηα ζεηξά επεηζνδίωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα