Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό"

Transcript

1 Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily ( ) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι είναι οι καθπεπτικοί νεςπώνερ Τα πξόζθαηα επξήκαηα επεθηείλνπλ κε ηαρείο ξπζκνύο ηελ θαηαλόεζε ησλ εξεπλεηώλ γηα κία θαηεγνξία λέσλ εγθεθαιηθώλ θπηηάξσλ ηνπο θαζξεπηηθνύο λεπξώλεο νη νπνίνη ελεξγνπνηνύληαη ηόζν όηαλ νη άλζξσπνη εθηεινύλ κία πξάμε όζν θαη όηαλ ηελ βιέπνπλ λα εθηειείηαη. Κάπνηνη επηζηήκνλεο εηθάδνπλ όηη έλα θαζξεπηηθό ζύζηεκα ζηνπο αλζξώπνπο δηακνξθώλεη ηε βάζε γηα ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, γηα ηελ ηθαλόηεηά καο λα κηκνύκαζηε, λα απνθηνύκε ηε γιώζζα, θαη λα δείρλνπκε ελζπλαίζζεζε θαη θαηαλόεζε. Μπνξεί επίζεο λα παίδεη έλα ξόιν ζηελ εμέιημε ηνπ ιόγνπ θαη ηεο νκηιίαο. Οη θαζξεπηηθνί λεπξώλεο νλνκάζηεθαλ έηζη γηαηί, ππξνδνηνύληαη όηαλ έλα ζειαζηηθό πξάηηεη θάηη αιιά θαη όηαλ απιά βιέπεη ηελ ίδηα πξάμε. Σθέθηεηαη δειαδή ηελ «θαζξεπηηθή» θίλεζε, ζαλ λα ηελ έπξαηηε ν ίδηνο ν παξαηεξεηήο. Με ηελ εμέιημε ηεο έξεπλαο έρνπλ νξηζηεί δηαθνξεηηθνί ηύπνη θαζξεπηηθώλ λεπξώλσλ ζε πηζήθνπο (ζηνπο πηζήθνπο πξσηνπεξηγξάθεθαλ νη θαζξεπηηθνί λεπξώλεο) θαη επίζεο έρεη δνζεί κεγάιε έκθαζε ζην πόζν εμαηξεηηθά ζπληνληζκέλα κπνξνύλ λα είλαη απηά ηα ππνζύλνια θαζξεπηηθώλ λεπξώλσλ. Οη λέεο κειέηεο έρνπλ επίζεο δείμεη κε νκαιή δξαζηεξηόηεηα ζηνπο εγθέθαινπο ησλ παηδηώλ κε απηηζκό, πξνηείλνληαο λέεο πξνζεγγίζεηο γηα ηε ζεξαπεία. «Ο ηεξάζηηνο ελζνπζηαζκόο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ζην ρώξν από ηε κειέηε ησλ θαζξεπηηθώλ λεπξώλσλ πεγάδεη από ηηο ζπλέπεηεο ησλ επξεκάησλ, νη νπνίεο έρνπλ νδεγήζεη ζε πνιιέο λέεο ππνζέζεηο γηα ηε ζπκπεξηθνξά, ηελ αλζξώπηλε εμέιημε, θαη ηηο λεπξναλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο», ιέεη ν Mahlon DeLong (MD, Emory University School of Medicine). Οη θαζξεπηηθνί λεπξώλεο, κία θαηεγνξία λεπξηθώλ θπηηάξσλ ζε πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ πνπ κεηαδίδνπλ ζήκαηα γηα ην ζρεδηαζκό ηεο θίλεζεο θαη ηελ εθηέιεζε ηεο, αλαθαιύθζεθαλ ζηα ηέιε ηνπ 20 νπ αηώλα θαη απνηεινύλ παξαθιάδη ησλ κειεηώλ πνπ εμεηάδνπλ ηηο θηλήζεηο ησλ ρεξηώλ θαη ηνπ ζηόκαηνο ζηνπο πηζήθνπο. Η έξεπλα γηα ηνπο θαζξεπηηθνύο λεπξώλεο ζηα ρξόληα πνπ πέξαζαλ έρεη επεθηαζεί ζε έλα επξύ θάζκα πεδίσλ. Καη νη ζπλέπεηεο ήηαλ ηεξάζηηεο πεξηθιείνληαο ηελ εμειηθηηθή αλάπηπμε, ηηο ζεσξίεο

2 ηνπ εαπηνύ θαη ηνπ λνπ θαη ηηο ζεξαπείεο γηα ηε ζρηδνθξέλεηα θαη ην εγθεθαιηθό επεηζόδην. Τα επξήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζην Neuroscience 2007 πεξηιακβάλνπλ κία λέα έξεπλα βαζηζκέλε ζηελ εξγαζία ζε πηζήθνπο, δείρλνληαο όηη ηα ππνζύλνια ησλ θαζξεπηηθώλ λεπξώλσλ δηαθξίλνληαη κεηαμύ ησλ παξαηεξνύκελσλ πξάμεσλ πνπ εθηεινύληαη ζε απόζηαζε ρεξηνύ (θνληηλή απόζηαζε) θαη ζε εθείλεο πέξα από ηνλ πξνζσπηθό ρώξν ηνπ δώνπ (πην καθξηλή απόζηαζε). Σε απηή ηε κειέηε, ν Peter Thier, PhD, ζην Tübingen University, πξνζδηόξηζε πξώηα κία νκάδα θαζξεπηηθώλ λεπξώλσλ θαηαγξάθνληαο κε ειεθηξόδηα ηε δξαζηεξηόηεηα κεκνλσκέλνπ λεπξηθνύ θπηηάξνπ όηαλ έλαο πίζεθνο έπηαλε δηάθνξα αληηθείκελα θαη όηαλ ν πίζεθνο έβιεπε έλαλ άλζξσπν λα πηάλεη ηα ίδηα αληηθείκελα, ηόζν θνληά όζν θαη ζε κεγάιε απόζηαζε. Πεξίπνπ ηα κηζά λεπξηθά θύηηαξα πνπ ήηαλ ελεξγά όηαλ ν πίζεθνο ζήθσλε ηα αληηθείκελα επίζεο ηίζνληαλ ζε δξάζε όηαλ έβιεπε έλαλ άλζξσπν λα ην θάλεη (Peter Thier, Antonio Casile, Vittorio Caggiano, Giacomo Rizzolatti, ζην University of Parma & Tübingen University). Παξαηήξεζαλ επίζεο όηη θάπνηνη από απηνύο ηνπο θαζξεπηηθνύο λεπξώλεο ήηαλ ελεξγνί κόλν όηαλ ν πίζεθνο παξαθνινπζνύζε ηε δξαζηεξηόηεηα κέζα ζηνλ πξνζσπηθό ηνπ ρώξν (απόζηαζε ρεξηνύ άκεζε ηθαλόηεηα πξνζέγγηζεο), ελώ άιινη αληαπνθξίλνληαλ κόλν ζε πξάμεηο πνπ εθηεινύληαλ ζε έλα ρώξν έμσ από ηνλ έιεγρν ηνπ πηζήθνπ (καθξηλή απόζηαζε όρη άκεζε ηθαλόηεηα πξνζέγγηζεο). Ο Thier θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ θαηέγξαςαλ απηήλ ηελ επηιεθηηθή δξαζηεξηόηεηα ζε 22 λεπξηθά θύηηαξα (ζην ήκηζπ ησλ θαζξεπηηθώλ λεπξώλσλ). Τν άιιν κηζό ησλ θαζξεπηηθώλ λεπξώλσλ έδεημε δξαζηεξηόηεηα ε νπνία δελ εμαξηώηαλ από ην πόζν θνληά ζηνλ πίζεθν γηλόηαλ ε πξάμε. Παξά ην γεγνλόο όηη ζε απηό ην ζηάδην ε αλάζεζε ελόο ιεηηνπξγηθνύ ξόινπ είλαη αθόκα πνιύ επηθίλδπλν θαη απζαίξεην λα γίλεη, ν Thier πξνηείλεη όηη απηή ε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα ζηνπο θαζξεπηηθνύο λεπξώλεο κπνξεί λα παίδεη έλα ζεκαληηθό ξόιν όηαλ παξαθνινπζνύκε ηη ζπκβαίλεη γύξσ καο, ή ρξεζηκεύεη σο ε βάζε γηα λα πξνβιέςνπκε ηηο πξνζέζεηο ησλ άιισλ θαη γηα ηε ζπκπεξηθνξά ζπλεξγαζίαο. Αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά όηη «απηνί νη λεπξώλεο κπνξεί λα θσδηθνπνηνύλ πξάμεηο ησλ άιισλ ηηο νπνίεο νη παξαηεξεηέο ζα κπνξνύζαλ λα επεξεάζνπλ άκεζα, ή κε ηηο νπνίεο ην ζειαζηηθό κπνξεί λα αιιειεπηδξάζεη»,. Άιια επξήκαηα δείρλνπλ όηη ε δξαζηεξηόηεηα ησλ θαζξεπηηθώλ λεπξώλσλ είλαη θαζνξηζηηθή ζηελ εξκελεία ησλ εθθξάζεσλ ηνπ πξνζώπνπ θαη ησλ πξνζέζεσλ αιιά θαη πξάμεσλ ησλ άιισλ αιιά κπνξεί λα κελ επαξθεί κόλν απηή ε δξαζηεξηόηεηα γηα ηελ απνθσδηθνπνίεζε ησλ ζθέςεσλ θαη ησλ πξνζέζεσλ ηνπο. Οη κειέηεο εμέηαζαλ αιιαγέο ζε ζπγθεθξηκέλα ειεθηξνεγθεθαινγξαθήκαηα (ΗΔΓ) ή κνηίβα εγθεθαιηθώλ θπκάησλ (γλσζηά σο m ξπζκνί), πνπ έρνπλ

3 ζπρλόηεηα 8-13 hertz, ή ηαιαληώζεηο αλά δεπηεξόιεπην. Τα πξνεγνύκελα επξήκαηα βαζηζκέλα ζε θαηαγξαθέο ΗΔΓ από ην θνκκάηη ηνπ εγθεθάινπ πνπ ζπλδέεηαη άκεζα ζηελ αλακεηάδνζε ζεκάησλ γηα ηελ θίλεζε θαη ηελ αίζζεζε ησλ εξεζηζκάησλ, (αηζζεηηθνθηλεηηθόο θινηόο), ππέδεημαλ όηη νη m ξπζκνί ηππηθά θαηαζηέιινληαη από ηελ θαζξεπηηθή δξαζηεξηόηεηα ζηηο πξνθηλεηηθέο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ. Ωζηόζν, απηό δε ζπκβαίλεη ζηα παηδηά κε απηηζκό. Ωο απνηέιεζκα, ε λέα έξεπλα πξνηείλεη λα κειεηεζνύλ νη ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ αλαπηύζζνληαη θαη θαιιηεξγνύληαη ζηνπο εγθεθάινπο απηώλ ησλ παηδηώλ γηα ηελ αλάγλσζε πξνζώπσλ θαη ηελ θαηαλόεζε ησλ άιισλ. Μελέτερ σε άτομα με αςτισμό σε σσέση με νεςποτςπικά άτομα Αθνινπζώληαο δύν παξάιιειεο κειέηεο, ν Jaime Pineda, PhD, ζην University of California, San Diego, έζεζε ζαλ ζηόρν λα καδέςεη ζηνηρεία ζηελ ππνζηήξημε ηεο κηαο από ηηο δύν ζεσξίεο (γηα ηνπο ηξόπνπο πνπ εθηηκνύκε ηηο πξάμεηο θαη ηηο πξνζέζεηο ησλ άιισλ αηόκσλ- είηε έκκεζα είηε κέζσ ηεο γιώζζαο-) κε βάζε ηηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο. Χξεζηκνπνηώληαο ηηο θαηαγξαθέο ησλ ΗΔΓ γηα λα εμεηάζεη ηα κνηίβα ηεο δξαζηεξηόηεηαο ησλ εγθεθαιηθώλ θπκάησλ, ν Pineda αξρηθά δνύιεςε κε 23 ελήιηθεο, ζηνπο νπνίνπο δεηήζεθε λα θνηηνύλ θσηνγξαθίεο πνπ έδεηρλαλ κόλν ηελ πεξηνρή ησλ νθζαικώλ (όρη όιν ην πξόζσπν) αλζξώπσλ πνπ έθαλαλ πνηθίιεο εθθξάζεηο ηνπ πξνζώπνπ. Σε ηξεηο μερσξηζηέο δνθηκέο, δεηήζεθε ζηα ππνθείκελα λα πξνζδηνξίζνπλ είηε ην ζπλαίζζεκα, είηε ηε θπιή, είηε ην γέλνο ησλ αηόκσλ ζηηο θσηνγξαθίεο. Σε κία επόκελε δνθηκαζία, ηα ππνθείκελα θνηηνύζαλ ηζηνξίεο θόκηθο ηξηώλ θαξέ θαη ηνπο δεηνύληαλ λα δηαιέμνπλ έλα ηέηαξην θαξέ πνπ νινθιήξσλε ην ζελάξην είηε ην ζπκπέξαζκα από κηα ζεηξά θπζηθώλ δξάζεσλ ή ην απνηέιεζκα ελόο αηόκνπ πνπ αιιειεπηδξά κε έλα αληηθείκελν-. Μία ζεηξνζέηεζε γηα παξάδεηγκα ελόο θξαηνπκέλνπ πνπ αθαηξεί ην παξάζπξν από ην θειί ηνπ, κεηά θνηηάεη ην θξεβάηη ηνπ, ζα κπνξνύζε λα αθνινπζείηαη από κία εηθόλα όπνπ ν θξαηνύκελνο θνηκάηαη, ραζκνπξηέηαη, ή ρξεζηκνπνηεί ην ζεληόλη γηα λα θηηάμεη έλα ζθνηλί. Η ζσζηή απάληεζε εμαξηάηαη από ηελ θαηάιιειε εξκελεία ησλ πξνζέζεσλ ηνπ ραξαθηήξα ηνπ θόκηθ ή από ηελ θαηαλόεζε ηνπ πώο αιιειεπηδξά κε ηα θπζηθά αληηθείκελα. Ο Pineda επαλέιαβε ηηο κειέηεο κε 28 παηδηά, ειηθίαο 7 έσο 17 εηώλ, ηα κηζά εθ ησλ νπνίσλ είραλ απηηζκό. Τα ππόινηπα κηζά ήηαλ παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο. Οη θαηαγξαθέο από ηηο κειέηεο κε ηνπο ελήιηθεο έδεημαλ κία ζπζρέηηζε κεηαμύ ηεο θαηαζηνιήο ησλ m ξπζκώλ, ή ηε δξαζηεξηόηεηα ηνπ θαζξεπηηθνύ λεπξώλα, κε αθξίβεηα θαη γηα ηηο δύν δνθηκαζίεο. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα, ε θαηαζηνιή ησλ m ξπζκώλ θαηά ηε δνθηκαζία κε ηελ έθθξαζε ηνπ πξνζώπνπ επίζεο ζπζρεηηδόηαλ κε αθξίβεηα κε ηελ άζθεζε κε ηα θόκημ, γεγνλόο πνπ ππνδειώλεη όηη ε αλάγλσζε ησλ εθθξάζεσλ ησλ αλζξώπσλ θαη ε εξκελεία ησλ πξνζέζεσλ ηνπο κπνξεί λα αληινύληαη από παξόκνηα δξαζηεξηόηεηα ζηνλ εγθέθαιν.

4 Οη θαηαγξαθέο από ηα ηππηθά αλαπηπζζόκελα παηδηά έδεημαλ παξόκνηα κνηίβα θαηαζηνιήο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δύν δνθηκαζηώλ, ππνδεηθλύνληαο όηη ε δξαζηεξηόηεηα ηνπ θαζξεπηηθνύ λεπξώλα είλαη πιήξσο αλεπηπγκέλε ζηελ ειηθία ησλ 7 εηώλ. Νέα έξεπλα πξνηείλεη όηη ε δξαζηεξηόηεηα ηνπ θαζξεπηηθνύ λεπξώλα είλαη πιήξσο αλεπηπγκέλε ζηελ ειηθία ησλ 7 εηώλ. Οη επηζηήκνλεο ζεκεηώλνπλ όηη ε αλάγλσζε ησλ εθθξάζεσλ ησλ αλζξώπσλ θαη ε εξκελεία ησλ πξνζέζεσλ ηνπο κπνξεί λα αληινύληαη από παξόκνηα δξαζηεξηόηεηα ζηνλ εγθέθαιν. (Πεγή: istockphoto/isabel Mass) Αληίζεηα, νη θαηαγξαθέο ησλ παηδηώλ κε απηηζκό έδεημαλ όηη νη m ξπζκνί εληζρύζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα θαη ησλ δύν δνθηκαζηώλ. Η ελίζρπζε είλαη κία έλδεημε όηη ην θαζξεπηηθό λεπξηθό ζύζηεκα δελ ελεπιάθε ζηηο δνθηκαζίεο. Ωζηόζν, επεηδή ηα παηδηά αθόκε ήηαλ ηθαλά λα εθηειέζνπλ ηε δξαζηεξηόηεηα, ν Pineda αλαθέξεη όηη «πξνηείλνπκε όηη ηα παηδηά κε απηηζκό αλαπηύζζνπλ ελαιιαθηηθέο, κε θαζξεπηηθέο, λεπξσληθά - βαζηδόκελεο αληηγξαθηθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ θαηαλόεζε ησλ εθθξάζεσλ ηνπ πξνζώπνπ θαη ηελ εξκελεία άιισλ ςπρηθώλ θαηαζηάζεσλ.». Γειώλεη όηη «απηέο νη αληηζηαζκηζηηθέο ζηξαηεγηθέο πεξηιακβάλνπλ ηελ αλαζηνιή ηεο ελαπνκέλνπζαο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαζξεπηηθνύ λεπξώλα.» Απηά ηα απνηειέζκαηα ζα κπνξνύζαλ λα εθαξκνζηνύλ γηα ηελ αλάπηπμε ζεξαπεηώλ γηα ηνλ απηηζκό. Ο Pineda θαη ε νκάδα ηνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ηε λεπξνεπαλαηξνθνδνηηθή εθπαίδεπζε γηα λα εμνκαιύλνπλ θαη πάιη κε επηηπρία ηε ιεηηνπξγία απηνύ ηνπ ζπζηήκαηνο. Γειαδή, βιέπνπλ ηελ θαηαζηνιή ησλ m ξπζκώλ πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθή ζηνλ ηππηθά αλαπηπζζόκελνπ εγθεθάινπ λα αθνινπζεί ηέηνηα εθπαίδεπζε. «Τα επξήκαηά καο είλαη ζύκθσλα κε ηελ ηδέα όηη νη θαζξεπηηθνί λεπξώλεο δελ απνπζηάδνπλ ζηνλ απηηζκό,» ιέεη ν Pineda «αιιά κάιινλ αληαπνθξίλνληαη αζπλήζηζηα ζε εξεζίζκαηα θαη αζπλήζηζηα ελζσκαηώλνληαη ζε επξύηεξα θνηλσληθν - γλσζηηθά εγθεθαιηθά θπθιώκαηα. «Απηό ζεκαίλεη όηη ε ηδέα ηεο επαλεθπαίδεπζεο ησλ θαζξεπηηθώλ λεπξώλσλ γηα λα αληαπνθξίλνληαη θαηάιιεια ζηα εξεζίζκαηα θαη λα ελζσκαηώλνληαη νκαιά ζε επξύηεξα θπθιώκαηα κπνξεί λα κεηώζεη ηα θνηλσληθά ζπκπηώκαηα ηνπ απηηζκνύ». Οη εμειίμεηο ζηελ θαηαγξαθή ηεο εγθεθαιηθήο δξαζηεξηόηεηαο έρνπλ επίζεο θαηαζηήζεη εθηθηά επξήκαηα πνπ δείρλνπλ όηη ηα θαζξεπηηθά ζπζηήκαηα είλαη ελεξγά αθόκα θαη όηαλ δελ παξαθνινπζνύκε ζπγθεθξηκέλεο πξάμεηο κε ην κάηη γηα λα ηηο επαλαιάβνπκε. Ο Suresh Muthukumaraswamy, PhD, ζην

5 Cardiff University, βξήθε όηη ην θαζξεπηηθό ζύζηεκα είλαη ελεξγνπνηεκέλν όηαλ παξαθνινπζνύκε ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηόηεηεο, αθόκα θαη όηαλ είκαζηε ζπγθεληξσκέλνη ζε κηα δηαθνξεηηθή δξαζηεξηόηεηα. Τα απνηειέζκαηα βαζίδνληαη ζε κία πξνεγνύκελε έξεπλα πνπ δείρλεη όηη ηα θηλεηηθά ζπζηήκαηα ηνπ εγθεθάινπ ελεξγνπνηνύληαη όηαλ έλα άηνκν παξαηεξεί κηα πξάμε πνπ εθηειείηαη θαη ζηηο εξκελείεο, γεγνλόο πνπ ππνδειώλεη όηη θαηαιαβαίλνπκε θαη καζαίλνπκε λα κηκνύκαζηε ηηο πξάμεηο ησλ άιισλ κέζα από απηνύο ηνπο εγθεθαιηθνύο κεραληζκνύο. Πποσοσή και καθπεπτικοί νεςπώνερ Γνπιεύνληαο κε 13 ελήιηθεο κε κέζν όξν ειηθίαο ηα 29 έηε, ν Muthukumaraswamy ζπλέθξηλε ηελ εγθεθαιηθή δξαζηεξηόηεηα πνπ θαηαγξάθεθε κέζσ καγλεηηθνύ εγθεθαινγξαθήκαηνο (ΜΔΓ). Απηή ε ηερληθή παξαθνινύζεζεο κεηξά ηα αζζελή καγλεηηθά πεδία πνπ εθπέκπνληαη από ηα λεπξηθά θύηηαξα, θαη, θαηαγξάθνληαο από 275 εγθεθαιηθέο ηνπνζεζίεο, ν Muthukumaraswamy ήηαλ ζε ζέζε λα παξαθνινπζεί ηηο αιιαγέο ζηε δξαζηεξηόηεηα θάζε 600ν ηνπ δεπηεξνιέπηνπ. «Αλ θαη ην ΜΔΓ ππάξρεη πεξηζζόηεξν από 20 ρξόληα, νη πξόζθαηεο πξόνδνη ζε πιηθό, ε ηερλνινγία ησλ ππνινγηζηώλ θαη ε αιγνξηζκηθή αλάιπζε πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ επηηξέπνπλ πεξηζζόηεξε ιεπηνκεξή αλάιπζε ηεο εγθεθαιηθήο ιεηηνπξγίαο από όηη ήηαλ εθηθηή πξηλ», αλαθέξεη. Η εγθεθαιηθή δξαζηεξηόηεηα θαηαγξαθόηαλ θαζώο ηα ππνθείκελα παξαθνινπζνύζαλ παζεηηθά κία αθνινπζία δαρηπιηθώλ θηλήζεσλ, έβιεπαλ ηηο θηλήζεηο γλσξίδνληαο όηη ζα ηνπο δεηεζεί λα ηηο επαλαιάβνπλ, πξνζηέζεθε αξηζκόο δαθηύισλ πνπ θηλνύληαλ θαζώο παξαθνινπζνύζαλ, θαη εθηέιεζαλ ηελ αθνινπζία ησλ θηλήζεσλ νη ίδηνη. Τα απνηειέζκαηα απηώλ ησλ θαηαγξαθώλ έδεημαλ παξόκνηα δξαζηεξηόηεηα ηόζν όηαλ ηα ππνθείκελα εθηεινύζαλ ηελ αθνινπζία ησλ θηλήζεσλ όζν θαη όηαλ παξαθνινπζνύζαλ θάπνηνλ άιιν λα ηελ θάλεη. Δπηπξόζζεηα, ν Muthukumaraswamy παξαηήξεζε απμεκέλε δξαζηεξηόηεηα ζε πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ πνπ ξπζκίδνπλ ηελ θηλεηηθή δξαζηεξηόηεηα όηαλ ηα ππνθείκελα παξαηεξνύζαλ ηηο θηλήζεηο γλσξίδνληαο όηη αξγόηεξα ζα ηηο θάλνπλ, θαη όηαλ πξόζζεζαλ ηνλ αξηζκό ησλ δαρηύισλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαλ, ζπγθξίλνληαο κε ηελ παζεηηθή παξαθνινύζεζε. «Απηά ηα δεδνκέλα ππνδειώλνπλ όηη ε δξαζηεξηόηεηα ηνπ αλζξώπηλνπ θαζξεπηηθνύ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο γεληθά απμάλεηαη από ηελ ζρεηηθή πξνζνρή ζηελ παζεηηθή παξαηήξεζε, αθόκα θαη όηαλ απηή ε πξνζνρή δελ ζηξέθεηαη πξνο κία ζπγθεθξηκέλε θηλεηηθή δξαζηεξηόηεηα» ιέεη ν Muthukumaraswamy γηα λα θαηαιήμεη: «Τα απνηειέζκαηά καο ππνδειώλνπλ όηη ην θαζξεπηηθό ζύζηεκα παξακέλεη ελεξγό αλεμάξηεηα από ηελ όπνηα άιιε ηαπηόρξνλε δξαζηεξηόηεηα θαη σο εθ ηνύηνπ είλαη πηζαλώο έλα απηόκαην ζύζηεκα. Δίλαη ζεκαληηθή κία θαιή θαηαλόεζε ησλ ηδηνηήησλ ηνπ θαζξεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ζε λεπξνηππηθνύο αλζξώπνπο γηαηί απηό κπνξεί λα

6 βνεζήζεη ζηελ θαηαλόεζε ησλ θιηληθώλ δηαηαξαρώλ όπσο ν απηηζκόο όπνπ ην θαζξεπηηθό ζύζηεκα κπνξεί λα κε ιεηηνπξγεί θαλνληθά». Εξοικείωση και καθπεπτική λειτοςπγία στον αςτισμό Άιια επξήκαηα βαζηζκέλα ζηηο θαηαγξαθέο ΗΔΓ παξέρνπλ ηα πξώηα ζηνηρεία ηεο θαλνληθήο θαζξεπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζε παηδηά κε απηηζκό: Οηθείνη ζηα παηδηά κε απηηζκό άλζξσπνη κπνξεί λα ελεξγνπνηήζνπλ θαζξεπηηθέο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ ζε θαλνληθά κνηίβα, θάηη πνπ δελ γίλεηαη κε κε νηθείνπο αλζξώπνπο. Πξνεγνύκελε έξεπλα έρεη δείμεη όηη νη m ξπζκνί θαηαζηέιινληαη όηαλ έλα ππνθείκελν ηαπηίδεηαη κε έλα ελεξγεηηθό άηνκν πνπ παξαηεξεί. Βαζηζκέλε ζε απηή ηελ εξγαζία, ε Lindsay Oberman, PhD, ζην University of California, San Diego, εμέηαζε ην ξόιν δύν δηαθνξεηηθώλ παξαγόλησλ πνπ απνθξίλνληαη ζην θαζξεπηηθό ζύζηεκα παηδηώλ κε απηηζκό. Πξνβιήζεθαλ ινηπόλ έμη βίληεν ζε κηα νκάδα 26 αγνξηώλ, από 8 έσο 12 εηώλ, όπνπ ηα κηζά είραλ απηηζκό. Τα ηξία βίληενο έδεηρλαλ εηθόλεο παξνπζηάδνληαο πνηθίινπο βαζκνύο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο: δύν κπάιεο πνπ αλαπεδνύλ (ε βαζηθή κέηξεζε), ηξεηο άλζξσπνη πνπ πεηνύλ κηα κπάια ζηνλ εαπηό ηνπο, θαη ηξεηο άλζξσπνη πνπ ξίρλνπλ ηελ κπάια ν έλαο ζηνλ άιιν θαη από ηελ νζόλε ζην ζεαηή. Η άιιε νκάδα ησλ βίληενο έδεηρλε αλζξώπνπο κε πνηθίινπο βαζκνύο εμνηθείσζεο κε ηα ππνθείκελα: άγλσζηνπο λα αλνίγνπλ θαη λα θιείλνπλ ηα ρέξηα ηνπο, κέιε ηεο νηθνγέλεηαο λα θάλνπλ ηελ ίδηα θίλεζε ρεξηώλ, θαη ηα ίδηα ηα ππνθείκελα λα θάλνπλ ην ίδην. Οη θαηαγξαθέο ηνπ ΗΔΓ από 13 ειεθηξόδηα ζε έλα ζθνπθάθη έδεημαλ όηη ε δξαζηεξηόηεηα ησλ είλαη m είρε θαηαζηαιεί πεξηζζόηεξν όηαλ ηα ππνθείκελα έβιεπαλ ηα βίληεν ηνπ εαπηνύ ηνπο, ππνδεηθλύνληαο ηε κεγαιύηεξε δξαζηεξηόηεηα ηνπ θαζξεπηηθνύ λεπξώλα. Καη γηα ηηο δύν νκάδεο, νη κεηξήζεηο έδεημαλ ειαθξώο ρακειόηεξν επίπεδν θαηαζηνιήο όηαλ ηα ππνθείκελα παξαθνινπζνύζαλ νηθείνπο αλζξώπνπο ζην βίληεν θαη ηε ιηγόηεξε όηαλ έβιεπαλ αγλώζηνπο. Απηό ππνδεηθλύεη όηη ε θαλνληθή θαζξεπηηθή λεπξηθή δξαζηεξηόηεηα πξνθιήζεθε όηαλ ηα παηδηά κε απηηζκό έβιεπαλ κέιε ηεο νηθνγελείαο, άιια όρη αγλώζηνπο. «Έηζη, ην λα πνύκε όηη ην θαζξεπηηθό λεπξηθό ζύζηεκα είλαη κε ιεηηνπξγηθό κπνξεί λα είλαη κόλν κεξηθώο ζσζηό» δηαπηζηώλεη ε Oberman. «Ίζσο ηα άηνκα κε απηηζκό λα έρνπλ ιηγόηεξνπο θαζξεπηηθνύο λεπξώλεο θαη/ή ιηγόηεξνπο ιεηηνπξγηθνύο θαζξεπηηθνύο λεπξώλεο πνπ απαηηνύλ έλα κεγαιύηεξν βαζκό θηλεηνπνίεζεο από ό,ηη ην ζύζηεκα ελόο ηππηθνύ παηδηνύ έηζη ώζηε λα αληαπνθξηζνύλ.» Τν θαζξεπηηθό λεπξηθό ζύζηεκα κπνξεί λα αληηδξά ζε εξεζίζκαηα πνπ ν παξαηεξεηήο βιέπεη σο «ζαλ θη εκέλα» (ηαύηηζε). Αλ απηή είλαη ε ζσζηή ππόζεζε, πξνηείλεη ε Oberman, «ίζσο ηα ηππηθά άηνκα εθαξκόδνπλ απηή ηελ αλαγλώξηζε ζε όινπο ηνπο αλζξώπνπο (ηόζν ζηνπο νηθείνπο όζν θαη ζηνπο κε νηθείνπο), κε απνηέιεζκα ηελ ελεξγνπνίεζε απηώλ ησλ πεξηνρώλ ζε απάληεζε ζην παξαηεξνύκελν εξέζηζκα, ελώ ηα άηνκα ζην απηηζηηθό θάζκα

7 ζεσξνύλ κόλν ηα νηθεία πξόζσπα (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εαπηνύ ηνπο) σο <<ζαλ θη εκέλα>>». «Απηό ην ζηνηρείν γηα ηελ θαλνληθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ θαζξεπηηθνύ λεπξώλα κπνξεί λα ππνδεηθλύεη όηη ην θαζξεπηηθό ζύζηεκα πνπ δπζιεηηνπξγεί ζε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο αληαλαθιά ηελ αλεπάξθεηα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό θαη παξαρώξεζε πξνζσπηθήο ζεκαζίαο ζε κε νηθείνπο αλζξώπνπο θαη αληηθείκελα», δειώλεη ε Oberman. «Τν θαηά πόζν ηα ειιείκκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε κε νηθείνπο αλζξώπνπο πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθό ηνπ απηηζκνύ είλαη ε αηηία ή ην απνηέιεζκα δπζιείηνπξγηθνύ θαζξεπηηθνύ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο είλαη αθόκα αζαθέο». Το Καθπεπτικό Νεςπωνικό Σύστημα στον Αςτισμό: Κατεστπαμμένο ή Απλά Απγά Αναπτςσσόμενο; Μία λέα κειέηε πνπ δεκνζηεύζεθε ζην Biological Psychiatry (2011), αλαθέξεη όηη ην θαζξεπηηθό ζύζηεκα ζηα άηνκα κε απηηζκό δελ είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα θαηεζηξακκέλν, απιά θαζπζηεξεί ε εμέιημή ηνπ.. Ο Dr. Christian Keysers, επηθεθαιήο ηεο έξεπλαο, έδσζε ιεπηνκέξεηεο γηα ηα επξήκαηά ηνπ, «Δλώ νη πεξηζζόηεξνη από καο έρνπλ ηελ ηζρπξόηεξε θαζξεπηηθή δξαζηεξηόηεηα όηαλ είλαη λένη, ηα άηνκα κε απηηζκό δείρλνπλ λα έρνπλ έλα αδύλακν θαζξεπηηθό ζύζηεκα ζηε λεαξή ηνπο ειηθία, αιιά ε θαζξεπηηθή ηνπο δξαζηεξηόηεηα απμάλεηαη κε ηελ ειηθία, έξρεηαη ζε κία κάιινλ θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ζηελ ειηθία ησλ 30 εηώλ θαη εκθαλίδεηαη αζπλήζηζηα πςειή ζηε ζπλέρεηα.» Απηή ε αύμεζε ζηε ιεηηνπξγία ησλ θαζξεπηηθώλ λεπξσληθώλ ζπζηεκάησλ κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε ηελ απμεκέλε ηθαλόηεηα γηα θνηλσληθή ιεηηνπξγία ή ηελ αληαπόθξηζε ζηηο ζεξαπείεο απνθαηάζηαζεο ησλ αηόκσλ κε απηηζκό. «Η δηαπίζησζε ηεο θαζπζηεξεκέλεο αλάπηπμεο ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ θπθιώκαηνο ζα κπνξνύζε λα είλαη πνιύ ζεκαληηθή. Αλαξσηηέηαη θάπνηνο αλ νη πξόζθαηεο αλαθαιύςεηο ζηε γελεηηθή ηνπ απηηζκνύ ζα κπνξνύζαλ λα βνεζήζνπλ λα πξνζδηνξηζηνύλ νη αηηίεο γηα ηηο αλαπηπμηαθέο θαζπζηεξήζεηο. Απηνύ ηνπ είδνπο ην γεθύξσκα ζα κπνξνύζε λα βνεζήζεη λα πξνζδηνξηζηνύλ λένη κεραληζκνί ζεξαπείαο γηα ηνλ απηηζκό» πξνηείλεη ν Dr. John Krystal, Δθδόηεο ηνπ Biological Psychiatry. Έλα από ηα επόκελα βήκαηα ζε απηή ηε γξακκή έξεπλαο ζα είλαη γηα ηνπο εξεπλεηέο λα εμεηάζνπλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ηα άηνκα κε απηηζκό πξαγκαηνπνηνύλ απηή ηε βειηίσζε κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ, θαη πώο νη ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο ζηνρεύνληαο ζηνλ ίδην κεραληζκό κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ζηελ ππνζηήξημε απηήο ηεο ζεκαληηθήο δηαδηθαζίαο.

8 Αςηό ηο γπάθημα δείσνει ηη ζσέζη μεηαξύ ηηρ ηλικίαρ και ηηρ καθπεπηικήρ δπαζηηπιόηηηαρ για έναν νεςποηςπικό εγκέθαλο και έναν με αςηιζμό. (Πηγή: Image courtesy of Elsevier)

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος**

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος** Φξπζνζηόκνπ Μ., Φξηζηνθόξνπ Ε., & Λεκνλίδεο Φ., (2008). Σύγθξηζε δηαδηθαζηώλ κνληεινπνίεζεο καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ. Ππακηικά 10 ος Παγκύππιος Σςνεδπίος Μαθημαηικήρ Παιδείαρ και Δπιζηήμηρ, Πάθορ

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Λόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο όξαζεο κεηαμύ ησλ αηζζήζεσλ, έρνπκε επεθηείλεη κεηαθνξηθά ηελ έλλνηα ηνπ «βιέπσ» θαη ζηηο λνεηηθέο παξαζηάζεηο πνπ ζρεκαηίδνπκε. Σηηο ζπδεηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο:

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: 12 Φπινζύλδεηε ζην Χ Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: θιεξνλνκηθόηεηα Εξγαζηήξην Ιαηξηθήο Γελεηηθήο Παλεπηζηήκην Αζελώλ Ννζνθνκείν Παίδσλ " Αγία Σνθία" Αζήλα Τει: +210 7795553 http://iatriki-genetiki.med.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Ανοζοπαθογένεια ηης θσμαηίωζης Μ.Τοσμπής

Ανοζοπαθογένεια ηης θσμαηίωζης Μ.Τοσμπής Ανοζοπαθογένεια ηης θσμαηίωζης Μ.Τοσμπής Ο αλζξώπηλνο νξγαληζκόο είλαη εθηεζεηκέλνο ζε πιεζώξα παζνγόλσλ κηθξννξγαληζκώλ. Ζ εθιεθηηθή επηινγή ρηιηάδσλ εηώλ νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε αλνζνινγηθνύ ζπζηήκαηνο,

Διαβάστε περισσότερα

Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ

Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ Μσξαΐηνπ Μάξζα, Μαία, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Σκήκα Μαηεπηηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα επηθέξεη ηελ ςπρνζσκαηηθή - δηαλνεηηθή εμηζνξξόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ»

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» «ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» Απμακόλαρ ηέθανορ Δ.Τ.Π (Δηδηθό Τερληθό Πξνζσπηθό) (M.Sc) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι ο ρατσισμός;

τι είναι ο ρατσισμός; τι είναι ο ρατσισμός; Ραηζηζκόο είλαη λα ζεσξνύκε θάπνηνπο άιινπο αλζξώπνπο σο θαηώηεξνπο από εκάο, θπξίσο ιόγσ θάπνησλ ζσκαηηθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ, ηεο θπιεηηθήο ή εζληθήο ηνπο θαηαγσγήο κε απνηέιεζκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα Πεξηερόκελα Δηζαγσγηθό ζεκείσκα... 1. Ή άξραία Διιάδα, ζπέξκα θαη όρη πξόηππν... 2. Ή αξρή ηεο άκθηζβήηεζεο... 3. Ή

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ]

Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ] Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ] Γιάννης Ρένηζος iren@otenet.gr www.geander.gr Δίλαη πνιιά ρξόληα ηώξα πνπ δηαβάδσ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΣΔΥΝΖ Ω ΜΝΖΜΔΗΟ ΥΩΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟ

Ζ ΣΔΥΝΖ Ω ΜΝΖΜΔΗΟ ΥΩΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟ Ηεξνκόλαρνπ ΑΒΑΣΗΔ ΜΠΑΣΟΒΟΪ Ζ ΣΔΥΝΖ Ω ΜΝΖΜΔΗΟ ΥΩΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟ Ζ ηέρλε ζπληζηά εθείλν ην νπνίν ν άλζξσπνο θαηάιαβε κεηά ηνλ ρσξηζκό ηνπ από ηνλ Θεό, απνηειεί δε ην δξάκα ηνπ ρσξηζκνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

+13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ

+13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ Γηδαθηηθή -εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε πεδνύ ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ +13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ Γηδαθηηθνί ζηόρνη Αλακέλεηαη από ηνπο καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε: Να επηζεκαίλνπλ θαη λα ηεθκεξηώλνπλ κέζα από κηα

Διαβάστε περισσότερα

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ Ο ζειζμόρ είλαη θαηλόκελν ην νπνίν εθδειώλεηαη ζπλήζσο ρσξίο ζαθή πξνεηδνπνίεζε, δελ κπνξεί λα απνηξαπεί θαη παξά ηε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιεο πιηθέο δεκηέο ζηηο αλζξώπηλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ Ζ ηζηνξία ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ ζηε ρώξα καο, κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, αθνινπζεί κηα πνξεία αλάινγε κε ηηο πνιηηηθέο κεηαβνιέο θαη ηα αλεβνθαηεβάζκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Σ.Ε.Ι ΚΡΗΣΗ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ TΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Επιμέλεια : Ανωγειανάκης Εμμανουήλ Α.Μ. 4323 ΦΑΝΙΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ)

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολστετνική Στολή Τμήμα Πολιτικών Μητανικών Υπεύθσνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Προσανατολισμού

Φυσική Προσανατολισμού Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου «Θέμα Β» Τα Διαγωνίσματα έχουν δύο ερωτήματα (πολλαπλής επιλογής με αιτιολόγηση). Σε αρκετά από τα διαγωνίσματα το ένα ερώτημα είναι από τα Κεφάλαια της

Διαβάστε περισσότερα