National Union / Fire Insurance Co of Pittsburgh, PA. url:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "National Union / Fire Insurance Co of Pittsburgh, PA. BS-Enviro.Gr@chartisinsurance.com url: www.chartisinsurance.gr."

Transcript

1 ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Enviro Solutions Επωνυµία Ασφαλιστικής Εταιρίας για την οποία έχει συνταχθεί η παρούσα αίτηση Name of Insurance Company to which Application is made (herein called the Company) NATIONAL UNION FIRE INSURANCE CO. OF PITTSBURGH, PA. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΕΡΘΕΙ ΚΑΙ ΗΛΩΘΕΙ THIS IS AN APPLICATION FOR A CLAIMS-MADE INSURANCE POLICY Ο ΗΓΙΕΣ 1. Η παρούσα αίτηση πρέπει να ολοκληρωθεί µε την βοήθεια του υπευθύνου για ζητήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης των εγκαταστάσεων της εταιρίας σας. 2. Επισυνάψτε όλα τα έγγραφα τα οποία έχετε στην κατοχή σας για τις προς ασφάλιση εγκαταστάσεις (σχεδιάγραµµα, τοπογραφικό, σχέδιο ελέγχου αποβλήτων, λίστα µε δεξαµενές και χωρητικότητα αυτών, κατάλογος ακατέργαστων υλικών ποσοτήτων, Σχέδιο Ελέγχου Ρύπανσης, Σχέδιο δράσης έκτακτης ανάγκης, Περιβαλλοντικό σχέδιο κατάρτισης/εκπαίδευσης αντίγραφα αδειών λειτουργίας των εγκαταστάσεων, Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, έγκριση περιβαλλοντικών όρων κ.λ.π.). 3. Συµπληρώστε την παρούσα αίτηση µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εάν δεν µπορείτε να απαντήσετε σε κάποια ερώτηση, δηλώστε ότι κανένας εντός των εγκαταστάσεων σας δε γνώριζε την απάντηση ή επικοινωνήστε µε την ασφαλιστική εταιρία για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις. ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SECTION 1 GENERAL INFORMATION Επωνυµία της ασφαλιζόµενης Εταιρίας: Applicant s Legal Name: _ Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε µαζί µας στο 1 / 27

2 Το νοµικό πρόσωπο της ασφαλιζόµενης Εταιρίας είναι: Applicant s Legal Name is a: Συνεταιρισµός ( ) Συνεργασία ( ) Κοινοπραξία ( ) Άλλο ( ) Partnership ( ) Corporation ( ) Joint venture ( ) Other ( ) Έτος ίδρυσης / Year established: Α.Φ.Μ. / Tax register no:.ο.υ. / Tax office: ιεύθυνση Αλληλογραφίας / Legal Address: Οδός / Street Πόλη / City αρ. / No. Τ.Κ. / Postal code Τηλέφωνο / Tel: FAX : Πλήρης περιγραφή των δραστηριοτήτων της. Detailed Description of Operations: Παρακαλούµε παρέχετε εγγράφως οτιδήποτε το οποίο να περιγράφει τη δραστηριότητα της συγκεκριµένης εγκατάστασης ( ιαφηµιστικά έντυπα κ.λ.π.). Please provide anything in writing that describes the site operations (Brochures, Marketing Materials, etc.). _ Λίστα θυγατρικών εταιριών οι οποίες ζητούν κάλυψη ( επισυνάψτε ξεχωριστό φύλλο εάν απαιτείται): List of subsidiary companies requesting coverage (attach separate sheet if required): _ Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε µαζί µας στο 2 / 27

3 Κατά την τελευταία πενταετία έχει αλλάξει η επωνυµία του ασφαλιζόµενου, έχει εξαγορασθεί κάποια άλλη επιχείρηση ή έχει πραγµατοποιηθεί κάποια συγχώνευση ή ενοποίηση εταιρειών; During the past five years has the name of the applicant been changed or has any other business been purchased or have any mergers or consolidations taken place? Yes - Ναι No -Όχι. Εάν «ΝΑΙ», αναφέρατε λεπτοµερώς. If yes, please describe. Κύκλος εργασιών προηγούµενου έτους και πρόβλεψη τρέχοντος έτους / Prior year's turnover and this year s estimate: Ετήσια µισθοδοσία προηγούµενου έτους και πρόβλεψη τρέχοντος έτους / Prior year's payroll and this year s estimate: Αριθµός Εργαζοµένων / Number of Employees: ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τους σκοπούς των κατωτέρω ερωτήσεων, η λέξη «Εσείς» περιλαµβάνει την ασφαλιζόµενη εταιρία, το συνεταιρισµό που συµµετέχει ο αιτών ή οποιοδήποτε µέλους του.σ., ιευθυντή, Στέλεχος ή Εταίρο επ αυτού. NOTE: For the purposes of the following question, "YOU" includes the Corporation, Entity, or Partnership of the applicant and any Director, Officer or Partner thereof. Έχετε λάβει τα τελευταία πέντε (5) χρόνια κάποια αναφορά/γνώση ή/και παράπονο για απελευθέρωση ή διαρροή επικίνδυνων ουσιών ή/και επικίνδυνων αποβλήτων ή/και για οποιαδήποτε άλλα περιστατικά µόλυνσης, σύµφωνα µε όσα καθορίζονται από το ισχύουσα περιβαλλοντικής νοµοθεσία ή/και από κανονισµούς ή διατάξεις; ΟΧΙ ΝΑΙ Αν ναι, περιγράψτε αναλυτικά: Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε µαζί µας στο 3 / 27

4 Ηave you during the past five (5) years had any reportable releases or spills of hazardous substances, hazardous waste or any other pollutants, as defined by applicable environmental statutes or regulations? No Yes if yes, describe in detail: Έχει γίνει αγωγή εναντίον των ασφαλισµένων επωνυµιών τα τελευταία πέντε (5) χρόνια, ή/και αν έχει πέσει στην αντίληψή σας κάποιο περιστατικό το οποίο θα µπορούσε να οδηγήσει σε αγωγή για παράβαση, πταίσµα του νόµου ή/και των διατάξεων το οποίο σχετίζεται µε την εµφάνιση ή µε τον κίνδυνο εµφάνισης στις εγκαταστάσεις του ασφαλισµένου επικίνδυνων ουσιών ή/και επικίνδυνων αποβλήτων ή/και οποιεσδήποτε άλλες ουσίες που θα µπορούσαν να ρυπάνουν; ΟΧΙ ΝΑΙ Αν ναι, περιγράψτε αναλυτικά: Ηave you during the last five (5) years been prosecuted, or are you currently being prosecuted, for contravention of any standard or law relating to the release or threatened release from the location of a hazardous substance, hazardous waste or any other pollutant? NO YES IF YES, DESCRIBE IN DETAIL: Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε µαζί µας στο 4 / 27

5 Απαριθµείστε όλες τις απαιτήσεις οι οποίες έχουν εγερθεί εναντίον της εταιρίας σας τα τελευταία (5) χρόνια για εργασίες καθαρισµού ή ενέργειες αποκατάστασης του περιβάλλοντος ή/και για σωµατική βλάβη ή υλικές ζηµίες που έχουν προκύψει από την απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών, επικίνδυνων αποβλήτων ή/και άλλων ρυπογόνων ουσιών σε σχέση µε τη δραστηριότητα του ασφαλισµένου. Παρέχετε µια σύντοµη περιγραφή των απαιτήσεων και σε ποιο στάδιο βρίσκονται. Εάν δεν υπάρχουν απαιτήσεις, παρακαλούµε όπως το δηλώσετε. List all claims made against you during the past five years for cleanup or remediation of environment or other bodily injury, or property damage, resulting from the release of hazardous substances, hazardous waste, or other pollutants, in relation with your operatiosn. Provide a brief description of the claim(s) and its disposition. If none, so state. _ Τη στιγµή της συµπλήρωσης και υπογραφής της παρούσας αίτησης, γνωρίζετε οποιοδήποτε γεγονός ή συνθήκες οι οποίες µπορούν να οδηγήσουν σε απαίτηση ή/και σε ισχυρισµό απαίτησης εναντίον της εταιρίας σας για καθαρισµό ή αποκατάσταση του περιβάλλοντος ή/και για σωµατική βλάβη ή/και υλική ζηµία η οποία προέρχεται από απελευθέρωση ρυπαντών στο περιβάλλον; ΟΧΙ ΝΑΙ Αν ναι, περιγράψτε αναλυτικά: At the time of the signing of this application, do you know of any facts or circumstances which may reasonably be expected to result in a claim or claims being asserted against your company for environmental cleanup or remediation, or for bodily injury or property damage arising from the release of pollutants into the environment? NO YES IF YES, DESCRIBE IN DETAIL: Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε µαζί µας στο 5 / 27

6 ΣΑΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΕΙ ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ: ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ: ΕΝΟΤΗΤΑ 4 ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ: ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ YOU ARE INTERESTED IN: SECTION 2 LOCATIONS: SECTION 3 TRANSPORTATION OPERATIONS SECTION 4 CONTRACT WORKS NO YES NO YES NO YES Η συµπλήρωση της παρούσας αίτησης δεν υποχρεώνει σε σύναψη ασφάλισης. Απαιτείται η γραπτή αποδοχή από την ασφαλιζόµενη εταιρία της προσφοράς ασφάλισης που θα υποβληθεί από την ασφαλιστική Εταιρία, καθώς και η γραπτή αποδοχή από την ασφαλιστική Εταιρία της εντολής ασφάλισης, για την σύναψη της ασφάλισης και την έκδοση του ασφαλιστηρίου. Εάν συναφθεί η ασφάλιση, η παρούσα αίτηση ασφάλισης επισυνάπτεται στο ασφαλιστήριο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα αυτού και γι αυτό είναι απαραίτητο να έχουν απαντηθεί µε λεπτοµέρειες όλες οι ερωτήσεις. Κάθε γραπτή δήλωση και συµπληρωµατικό πληροφοριακό υλικό που παρέχονται στην ασφαλιστική εταιρία ως επισυναπτόµενα της παρούσας αίτησης θα θεωρούνται αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας αίτησης ασφάλισης. Ο αιτών υπογράφει/πιστοποιεί ότι οι ανωτέρω δηλώσεις και τα γεγονότα είναι αληθινά και ότι δεν έχουν αποκρυφτεί, παρερµηνευτεί ή κατασταλεί άλλα γεγονότα. Completion of this application form does not bind coverage. Applicant s acceptance of Company s quotation and Company s written agreement to be bound is required to bind coverage and to issue policy. If an order is received, the application is attached to the policy so it is necessary that all questions be answered in detail. All written statements and materials furnished to the Company in conjunction with this application are hereby incorporated by reference into this application and made a part hereof. The applicant represents that the above statements and facts are true and that no material facts have been suppressed or misstated. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / DATE ΥΠΟΓΡΑΦΗ / SIGNATURE ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΟΣ & ΤΙΤΛΟΣ/ APPLICANT S NAME & TITLE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΩΝ/ BROKER Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε µαζί µας στο 6 / 27

7 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ SECTION 2 LOCATIONS ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ FILL IN SEPARATE APPLICATION FORM FOR EACH LOCATION 1. ιεύθυνση Εγκαταστάσεων / Premises Address: Οδός / Street Τ.Κ. / Postal code Πόλη / City αρ. / No. 2. Περιγράψτε τη δραστηριότητα της επιχείρησης στη συγκεκριµένη εγκατάσταση / Describe the business operation at this location 3. Επισυνάψτε το σχέδιο/τοπογραφικό της συγκεκριµένης εγκατάστασης, εάν είναι εφικτό / Attach facility site plan/site diagram and attach, if available 4. Ιστορικό των εγκαταστάσεων: Περιγραφή προηγούµενων δραστηριοτήτων και χρήση της γης. Site History: Description of past occupancies & land use. 5. Περιγραφή περιβάλλοντος χώρου και Χρήση γης, εδάφους: Περιγράψτε τον περιβάλλον χώρο /χρήση γης και όλων των βιοµηχανικών συγκροτηµάτων, αποθηκών, σταθµό αυτοκινήτων, σχολείων, κατοικιών, δηµόσιων κτιρίων, αγροκτηµάτων, χωραφιών, αποθηκευτικών χώρων, «ευαίσθητων βιοτόπων», υδάτινων οδών, φρεατίων πόσιµου νερού, κ.λ.π που γειτνιάζουν µε την /τις εγκαταστάσεις σας. Surrounding Environmental & Land Use: Describe the surrounding environment/land use and proximity to all industrial complexes, warehouses, parking lot, schools, residential properties, public buildings, farmland, vacant land, landfills, drum storage area, Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε µαζί µας στο 7 / 27

8 sensitive habitats, waterways, drinking wells, etc: 6. Πόσο καιρό η τοποθεσία σας δραστηριοποιείται στις αιτούµενες για ασφάλιση εγκαταστάσεις? How long has your company occupied this site? 7. Περιγράψτε τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις της εταιρίας σας: Describe the existing operational facilities Μέγεθος ιδιοκτησίας: Size of Property: Αριθµό κτιρίων (µέγεθος τύπος κατασκευής κ.λ.π.) Number of Buildings size, type of construction, etc. Υγειονοµικές εγκαταστάσεις αστικών αποβλήτων Sanitary waste water facilities ιαδικασίες και Λειτουργίες παραγωγικής λειτουργίας Manufacturing and production operations Επιφάνειας εδάφους ( π.χ. βλάστηση, άσφαλτος, τσιµέντο κ.λ.π.) Land surface (e.g., vegetation, asphalt, concrete) ίκτυο υπόγειων σωληνώσεων, χαντακιών, φρεατίων, βόθρων, άνυδρων πηγαδιών Underground process piping, trenches, sumps, pits, dry wells Βοηθητικές Εγκαταστάσεις (π.χ. χώρος µηχανηµάτων, χώρος συντήρησης κ.λ.π.) Support facilities (e.g, machine shops, maintenance shops, etc.) Υπάρχουν υπόγειες δεξαµενές αποθήκευσης? ΝΑΙ ( ) ΟΧΙ ( ) Underground storage tanks? Yes ( ) No ( ) 8. Περιγραφή των περιοχών αποθήκευσης/ εµπορευµατοκιβωτίων / καταλυµάτων: Description of the container/drum storage areas: Πόσοι αποθηκευτικοί χώροι υπάρχουν εντός των εγκαταστάσεων; How many storage areas are there on-site? Τι ποσότητες αποθηκεύονται εντός των εγκαταστάσεων; What are the quantities stored on-site? Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε µαζί µας στο 8 / 27

9 Ποιος δευτεροβάθµιος τρόπος συγκράτησης του περιεχοµένου παρέχεται στα εµπορευµατοκιβώτια / βαρέλια αποθήκευσης εντός των εγκαταστάσεων;(π.χ. χωµάτινα χαντάκια, τσιµεντένια αυλάκια, λεκάνες απορροής, αισθητήρες ανίχνευσης διαρροών κ.λ.π.) What type of secondary containment is provided for the container/drum storage areas? (i.e. earthen dikes, concrete dikes, liners, leak/spill detection sensors, etc.) 9. Περιγραφή των υπέργειων δεξαµενών αποθήκευσης: Description of the aboveground storage tank areas: Πόσες υπέργειες δεξαµενές υπάρχουν στις εγκαταστάσεις; How many aboveground tanks are there on-site? Ποιος είναι ο µέσος όρος χωρητικότητας όλων των υπέργειων δεξαµενών της εγκατάστασης; What is the combined tank capacity of all the aboveground tanks? Τι περιέχουν οι υπέργειες δεξαµενές (παρακαλώ επισυνάψτε λίστα από όλες τις υπέργειες δεξαµενές και τα περιεχόµενα τους εάν είναι διαθέσιµο) What do the aboveground storage tanks contain (attach a list of all aboveground tanks and their contents if available)? Ποια η κατασκευή των υπέργειων δεξαµενών? What is the tank construction of the aboveground storage tanks? Ποια είναι η ηλικία των υπέργειων δεξαµενών? What is the age of the aboveground storage tanks? Ποιος δευτεροβάθµιος τύπος συγκράτησης του περιεχοµένου παρέχεται γύρω από κάθε δεξαµενή (π.χ. χωµάτινα αναχώµατα, τσιµεντένια αναχώµατα, γραµµές, ανιχνευτές διαρροών κ.λ.π) What type of secondary containment is provided around each tank? (i.e. earthen dikes, concrete dikes, liners, leak/spill detection sensors, etc.) Γίνονται τακτικές επιθεωρήσεις των δεξαµενών, δοχείων περιοδικά προκειµένου να βεβαιωθείτε ότι οι δεξαµενές βρίσκονται σε καλή κατάσταση χωρίς να έχουν διαρροές κλ.π. ΝΑΙ ( ) ΟΧΙ ( ) Are tank/vessel inspections conducted periodically to ensure the tanks are in good condition and not leaking? Yes ( ) No ( ) Εάν «Ναι» ποιος έχει αναλάβει την επιθεώρηση των δεξαµενών/ δοχείων; If Yes, who conducts the tank/vessel inspections? Υπάρχουν έγγραφα από πρόσφατες επιθεωρήσεις των δεξαµενών/ δοχείων; ΝΑΙ ( ) ΟΧΙ ( ) Are the tank/vessel inspections documented? Yes ( ) No ( ) Πότε έγινε η τελευταία επιθεώρηση δεξαµενών / δοχείων (επισυνάψτε αντίγραφο της τελευταίας επιθεώρησης ); When were the last tank/vessel inspections conducted (attach copy of the last tank/vessel inspection)? 10. Έχουν γίνει επιθεωρήσεις του περιβάλλοντος, έλεγχοι, ή διερευνήσεις από κάποια Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε µαζί µας στο 9 / 27

10 εταιρία εντός των εγκαταστάσεων σας µέσα στα τελευταία πέντε χρόνια. ΝΑΙ ( ) ΟΧΙ ( ) Εάν «Ναι», παρακαλώ προωθήστε αντίγραφο. Have any environmental surveys, audits or investigation been conducted at the site within the past five years? Yes ( ) No ( ) If Yes, please forward a copy. 11. Έχει γίνει κάποιο περιστατικό ρύπανσης στις εγκαταστάσεις σας (π.χ. διαρροή, απελευθέρωση, φωτιά ή έκρηξη)? ΝΑΙ ( ) ΟΧΙ ( ) Εάν «Ναι» παρακαλώ προσκοµίστε όλα τα σχετικά διαθέσιµα έγγραφα. Have there been any previous pollution events on the Site (i.e spills, releases, fires, explosions)? Yes ( ) No( ) If Yes, please provide available documentation 12. Υπάρχει κάποια γνωστή ρύπναση εδάφους ή/και υπόγειων υδάτων εντός των εγκαταστάσεων; ΝΑΙ ( ) ΟΧΙ ( ) Εάν «Ναι» παρακαλώ προσκοµίστε όλα τα σχετικά διαθέσιµα έγγραφα. Is there any existing soil or groundwater contamination on-site? Yes ( ) No ( ) If Yes, please provide available documentation 13. Πραγµατοποιείται αυτή τη στιγµή κάποιο έργο αποκατάστασης του εδάφους ή/και των υπόγειων υδάτων στις εγκαταστάσεις σας? ΝΑΙ ( ) ΟΧΙ ( ) Εάν «Ναι» παρακαλώ περιγράψτε την κάθε εργασία αποκατάστασης, προσκοµίζοντας τα διαθέσιµα σχετικά σχέδια, ενηµερώνοντας µας για τυχόν εµπλοκή των δηµοσίων αρχών, τη συµµετοχή του κοινού, καθώς επίσης προσκοµίζοντας µας το χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης των εργασιών και τα εκτιµώµενα κόστη. Are there any ongoing/planned soil or groundwater remediation projects at the site? Yes ( ) No ( ) If Yes, please describe each project, indicating the availability design documents, government agencies involved, public participation, schedule for project completion, estimated costs. 14. Εκκρεµεί κάποια αγωγή εναντίον σας για ρύπανση ου περιβάλλοντος από τις εγκαταστάσεις σας; ΝΑΙ ( ) ΟΧΙ ( ) Εάν «Ναι» παρακαλώ προσκοµίστε όλα τα σχετικά διαθέσιµα έγγραφα. Are there any environmental lawsuits pending against the site? Yes ( )No ( ) If Yes, please provide available documentation 15. Υπάρχει εντός των εγκαταστάσεών σας σύστηµα παρακολούθησης υπογείων υδάτων; Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε µαζί µας στο 10 / 27

11 ΝΑΙ ( ) ΟΧΙ ( ) Are there any on-site groundwater monitoring wells? Yes ( ) No ( ) Γιατί υπάρχει εγκατεστηµένο το σύστηµα παρακολούθησης; Why were the monitoring wells installed? Εάν ΝΑΙ πόσα υπάρχουν εγκατεστηµένα στις εγκαταστάσεις σας; If Yes, how many wells are there on site? Πόσο συχνά παίρνονται δείγµατα για ανάλυση; How often are samples taken and analyzed? Ποιος αναλαµβάνει τη δειγµατοληψία; Who conducts the sampling? Έχουν σηµειωθεί προβλήµατα στα υπόγεια ύδατα έως σήµερα; ΝΑΙ ( ) ΟΧΙ ( ) Any groundwater problems noted to date? Yes ( ) No ( ) Περιγράψτε οποιοδήποτε γνωστό πρόβληµα υπογείων υδάτων στις εγκαταστάσεις σας: Describe any known groundwater problems on-site: Περιγράψτε οποιοδήποτε γνωστό πρόβληµα υπογείων υδάτων εκτός των εγκαταστάσεων σας: Describe any known groundwater problems off-site: Ποια είναι η κατεύθυνση των υπογείων ρευµάτων στις εγκαταστάσεις σας; What is the direction of the groundwater flow at the site? 16. Περιγράψτε τύπους των πρώτων υλών (στερεών και υγρών) τα οποία αποθηκεύονται εντός των εγκαταστάσεων σας: Describe the types of raw materials (solids and liquids) stored on-site: Περιγράψτε τις ποσότητες των πρώτων υλών τα οποία αποθηκεύονται εντός των εγκαταστάσεων σας: Describe the quantities of raw materials stored on-site: Περιγράψτε τη µέθοδο αποθήκευσης των πρώτων υλών στις εγκαταστάσεις σας. Describe the method of raw material storage on-site: Περιγράψτε τους περιβαλλοντικούς ελέγχους που ελέγχουν διάφορους τύπους των πρώτων υλών τα οποία αποθηκεύονται εντός των εγκαταστάσεών σας ( π.χ. δεξαµενές, τάφροι, αναχώµατα, διαδικασίες ελέγχου σκόνης κ.λ.π.) Describe the environmental controls utilized to control the various types of raw materials stored on-site (i.e. tanks, dikes, physical barriers, dust control procedures, etc.): Πόση ποσότητα πρώτης ύλης χρησιµοποιείτε ετησίως; How much of the raw materials are used annually? 17. Γίνεται κάποια προσωρινή διαχείριση των αποβλήτων εντός των εγκαταστάσεων σας; ΝΑΙ ( ) ΟΧΙ ( ) ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ ( ) Is any waste currently disposed on-site? Yes ( ) No ( ) N/A ( ) Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε µαζί µας στο 11 / 27

12 If Yes, please provide the following: Εάν ΝΑΙ παρακαλούµε όπως παρέχετε τα ακόλουθα: Τύπο Type Υλικά ή/και ακατέργαστα απόβλητα; Materials or raw waste? Πόσα χρόνια τα απόβλητα αποθηκεύονται στις εγκαταστάσεις σας; Number of years waste has been stored on-site? Έχουν οι εγκαταστάσεις «άδεια» για απόβλητα; Does the site have a waste permit? Ποσό Amount Επικίνδυνες κατηγορίες/ Ισχύον Καθεστώς Hazard class/regulatory status Μέθοδος αποθήκευσης (αγροτεµάχια, επιφάνεια εγκατάστασης, βάθος φρεατίου, αποτέφρωση, άλλο) Method of storage (landfill, surface impoundment, deep well injection, including depth, incineration, other) Κατασκευή, ηλικία και συντήρηση Construction, age, and maintenance 18. Υπάρχει άδεια για εκµετάλλευση υγρών αποβλήτων/λυµάτων? ΝΑΙ ( ) ΟΧΙ ( ) ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ ( ) Does the facility have a Wastewater Permit? Yes ( ) No ( ) N/A ( ) Αναφέρετε τύπο υγρών αποβλήτων που προκύπτουν από τις εγκαταστάσεις (π.χ. όµβρια ύδατα, νερό προερχόµενο από την παραγωγική διαδικασία κ.λ.π.) What types of wastewater does the facility produce (i.e. Stormwater runoff, process water, etc.)? Περιγράψτε τις διαδικασίες διαχείρισης των υδάτινων αποβλήτων ( επισυνάψτε πληροφορίες από τον πελάτη εάν είναι εφικτό) Describe the wastewater treatment process (attached information from the client, if available). Που η εταιρία διοχετεύει τα υγρά απόβλητα? Where does the company discharge its wastewater? ηµοσία Παροχή (Αποχέτευση); ΝΑΙ ( ) ΟΧΙ( ) Μ/Ε ( ) Public Treatment Facility? Yes ( ) No ( ) N/A ( ) ηµόσιο σύστηµα Ύδατος; ΝΑΙ ( ) ΟΧΙ( ) Μ/Ε ( ) Public Storm Water System? Yes ( ) No ( ) N/A ( ) Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε µαζί µας στο 12 / 27

13 Λίµνη ΝΑΙ ( ) ΟΧΙ( ) Μ/Ε ( ) Lake? Yes ( ) No ( ) N/A ( ) Ποτάµι ΝΑΙ ( ) ΟΧΙ( ) Μ/Ε ( ) River? Yes ( ) No ( ) N/A ( ) Ρέµα? ΝΑΙ ( ) ΟΧΙ( ) Μ/Ε ( ) Stream? Yes ( ) No ( ) N/A ( ) Λιµνοθάλασσα ΝΑΙ ( ) ΟΧΙ( ) Μ/Ε ( ) Lagoon? Υes ( ) No ( ) N/A ( ) Βαθιά έγχυση σε φρεάτιο; ΝΑΙ ( ) ΟΧΙ( ) Μ/Ε ( ) Deep well injection? Yes ( ) No ( ) N/A ( ) Άλλα Other: Έχει πότε η εγκατάσταση υπερβεί τα επιτρεπόµενα όρια; ΝΑΙ ( ) ΟΧΙ( ) Μ/Ε ( ) Has the facility ever exceeded permit limits? Yes ( ) No ( ) N/A ( ) Εάν η εταιρία έχει υπερβεί τα επιτρεπόµενα όρια των υδάτινων αποβλήτων περιγράψτε την περίπτωση (π.χ. χηµικά) If the company has ever exceeded its Wastewater Permit, describe the instances when the permit was exceeded (i.e. chemicals, etc.): 19. Έχει η επιχείρηση «Άδεια Αέριων ρύπων» στις υπό ασφάλιση εγκαταστάσεις? ΝΑΙ ( ) ΟΧΙ( ) Μ/Ε ( ) Does the company have an Air Permit at this site? Yes ( ) No ( ) N/A ( ) Υπάρχει κάποιο σύστηµα ελέγχου ατµοσφαιρικής ρύπανσης εντός των εγκαταστάσεων σας; ΝΑΙ ( ΟΧΙ ( ) Are there any air monitoring/control systems on-site?yes ( ) No ( ) Εάν «ΝΑΙ» περιγράψτε το σύστηµα ελέγχου ατµοσφαιρικής ρύπανσης εντός των Εγκαταστάσεων. If Yes, describe the air monitoring systems on-site: Γνωρίζεται για προβλήµατα αέρα στις εγκαταστάσεις(εντός και εκτός αυτών); ΝΑΙ ( ) ΟΧΙ Has the facility experienced any air problems (indoor or outdoor)? Yes ( ) No ( ) Εάν ΝΑΙ περιγράψτε τα προβλήµατα στον αέρα τα οποία αναφέρονται από τη ιεύθυνση: If Yes, describe these air problems mentioned by management: 20. Έχει η εγκατάσταση άλλες περιβαλλοντικές άδειες; ΝΑΙ ( ) ΟΧΙ ( ) Μ/Ε ( ) Εάν ΝΑΙ περιγράψτε τις άλλες άδειες: Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε µαζί µας στο 13 / 27

14 Does the facility have any other environmental permits? Yes ( )No ( ) N/A ( ) If Yes, describe the other permits: 21. Υπάρχει κάποιο αίτηµα ή σχέδιο να εγκατασταθούν ή/και αναβαθµιστούν οι ανιχνευτές για ρύπανση αέρα ή τα συστήµατα για τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων. Ναι ( ) Όχι ( ) Μ/Ε ( ) Εάν Ναι παρακαλούµε όπως παρέχετε όλα τα διαθέσιµα έγγραφα τα οποία θα περιγράφουν τα αναβαθµισµένα συστήµατα που θα εγκατασταθούν και την αιτία της συγκεκριµένης εγκατάστασης. Are there any requirements or plans to install or upgrade air pollution control devices or wastewater treatment equipment? Yes ( ) No ( ) N/A ( ) If Yes, please provide available documentation describing the equipment to be installed or upgraded and the reason for the project. 22. Υπάρχει οποιαδήποτε έργο πλάνο κατασκευή/κατεδάφιση προγραµµατισµένο για το µέλλον; ΝΑΙ ( ) ΟΧΙ ( ) Εάν ΝΑΙ παρακαλώ δώστε πληροφορίες Are there any construction/demolition projects planed or scheduled in the future? Yes ( ) No( ) N/A ( ) If Yes, please provide details. _ 23. Έχει προγραµµατιστεί διαδικασία επιθεώρησης στις εγκαταστάσεις σας ή προβλέπεται κάποια για το µέλλον; ΝΑΙ ( ) ΟΧΙ Εάν ΝΑΙ παρακαλώ δώστε πληροφορίες Are there any site investigations projects planed or scheduled for the future? Yes ( ) No ( ) N/A ( ) If Yes, please provide details. 24. Έχει η εταιρία σας κάποιο/α από τα ακόλουθα σχέδια; Does the company have any of the following Plans? Υπάρχει σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης σε ισχύ; ΝΑΙ ( ) ΟΧΙ( ) Is there an Emergency Response Plan in place? Yes ( ) No ( ) Εάν ΝΑΙ παρακαλώ επισυνάψτε αντίγραφο; If Yes, please attach a copy Υπάρχει σχέδιο ελέγχου διαρροών σε ισχύ; ΝΑΙ ( ) ΟΧΙ ( ) Is there a Spill Control Plan in place? Υes ( ) No ( ) Εάν ΝΑΙ παρακαλώ επισυνάψτε αντίγραφο If Yes, please attach a copy Υπάρχει πρόγραµµα πυροπροστασίας σε ισχύ; ΝΑΙ ( ) ΟΧΙ ( ) Is there Fire Protection Program in place? Yes ( ) No ( ) Υπάρχει εντός των εγκαταστάσεων Οµάδα Επειγουσών περιστατικών; Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε µαζί µας στο 14 / 27

15 ΝΑΙ ( ) ΟΧΙ ( ) Is there an on-site Emergency Response Team: Υes ( ) No ( ) Εάν ΝΑΙ ποια η εµπειρία και η εκπαίδευση των µελών της οµάδας; If Yes, what is the experience and training of the team members? 24. Παρακαλώ δηλώστε / Please state: Τα επιθυµητά όρια ευθύνης / Required Limits of Liability ανά συµβάν / any one claim: αθροιστικό όριο / policy aggregate: Απαλλαγή / Deductible : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / DATE ΥΠΟΓΡΑΦΗ / SIGNATURE ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΟΣ & ΤΙΤΛΟΣ/ APPLICANT S NAME & TITLE Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε µαζί µας στο 15 / 27

16 ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ SECTION 3 TRANSPORTATION OPERATIONS Πληροφορίες των µεταφορών/details of transportation: a) Για κάθε όχηµα:τύπος, µάρκα, έτος κατασκευής, αριθµός πλαισίου/for each vehicle: type, make, age, plate number b) Περιγραφή διαδροµής ταξιδιού (συχνότητα, από σε) /Describe Travel itinerary (frequency, from - to) 1. οδική µεταφορά /road transportation: 2. σιδηροδροµική µεταφορά /rail transportation: 3. θαλάσσια µεταφορά/sea transportation: 4. αεροπορική µεταφορά/air transportation c) Γεωγραφικά όρια µεταφοράς/territory of transportation d) Περιγραφή αποβλήτων τα οποία µεταφέρονται µε τους επίσηµους κωδικούς όπως αυτοί αναφέρονται στην Υπουργική απόφαση Η.Π.13588/28/03/2006/ Describe waste that are transported and provide their codes as per Addendum 1 of P.D / published ) e) Μεταφερόµενα απόβλητα περιλαµβανοµένου αµιάντου ή/και µολύβου/transported waste includes Asbestos and /or Lead? Yes No f) Παρακαλώ αναφέρετε ετήσιες ποσότητες ανά κατηγορία µεταφεροµένων αποβλήτων/please mention annual quantities per category of transported waste g) Περιγράψτε τον τύπο της συσκυασίας/περιεχοµένου (χύµα, συσκευασµένα κ.λ.π.)/describe the type of packaging / containment (bulk, container) Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε µαζί µας στο 16 / 27

17 h) Ιστορικό Ζηµιών αυτοκινήτου/των κατ ελάχιστο τελευταία 3ετία/ Auto Loss history (a minimum of 3yrs) Ετος Αριθµός πλαισίου Περιγραφή ατυχήµατος ποσό απαίτησης / διακανονισµός Year plate no. description of accident amount of claim / settlement i) Εάν τρίτοι µεταφορείς (υπεργολάβοι) χρησιµοποιούνται παρακαλώ να παρέχετε τα κάτωθι στοιχεία:/if Third party carriers (sub-contractors) are used, please provide the following: j) Την πλήρη επωνυµία των υπεργολάβων /The full name of sub- contractor k) Ποσοστό εργασιών οι οποίες ανατίθενται στους υπεργολάβους / Percentage of works assigned to the sub-contractor l) Ιστορικό ζηµιών αυτοκινήτων να περιλαµβάνεται στην προαναφερόµενη ερώτηση/ Αuto loss history to be included in the above question m) Zητάται ξεχωριστή κάλυψη γενικής και περιβαλλοντικής ευθύνης από τους υπεργολάβους; Εάν Ναι ποια είναι τα ελάχιστα όρια τα οποία απαιτούνται; /is separate General and Environmental Liability insurance required by the subcontractor? If yes, what are the minimum limits? Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε µαζί µας στο 17 / 27

18 Παρακαλώ δηλώστε / Please state: Τα επιθυµητά όρια ευθύνης / Required Limits of Liability ανά συµβάν / any one claim: αθροιστικό όριο / policy aggregate: Απαλλαγή / Deductible : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / DATE ΥΠΟΓΡΑΦΗ / SIGNATURE ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΟΣ & ΤΙΤΛΟΣ/ APPLICANT S NAME & TITLE Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε µαζί µας στο 18 / 27

19 ΕΝΟΤΗΤΑ 4 ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ SECTION 4 CONTRACT WORKS 1. Αξίες Kατασκευαστικών Eργων Construction Values Τύπος εργασιών (1) Στη στήλη Α παρακαλώ δώστε % του τζίρου της εταιρίας σας που πραγµατοποιούνται από την ίδια την εταιρία (εργασίες και υπηρεσίες) (2) Στη στήλη Β παρακαλώ δώστε % του τζίρου της εταιρίας σας που πραγµατοποιούνται από υπεργολάβους (εργασίες και υπηρεσίες) (3) Το άθροισµα των στηλών Α+Β πρέπει να είναι 100%, για τις προβλεπόµενες πωλήσεις για κάθε µία από τις κατωτέρω κατηγορίες. (4) Πρόβλεψη = 12 µήνες από την προβλεπόµενη ηµεροµηνία έναρξης της κάλυψης. Profile of Operations (1) In column A, please provide % of firm's sales performed by in house operations and services. (2) In column B, please provide % of firm's sales in subcontracted operations and services. Εκτίµηση για τους επόµενους 12 µήνες Estimate for next 12 months Τρέχον 12µηνο Present 12 months Προηγούµενο 12µηνο Previous 12 months Από From Έως To Όλες οι εργασίες All Operations Μόνο κατασκευές χωρίς το σχεδιασµό Construction only no design (3) Columns A+B should equal 100%. (4) Projected sales = 12 months from anticipated date of coverage for operations and services. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε µαζί µας στο 19 / 27

20 Περιβαλλοντικές Εργασίες Environmental Contracting Α+ % In house Από την εταιρεία Β= % Sub-contracted out Που αναθέτετε µε υπεργολαβία C Projected sales Προβλέψεις πωλήσεων ειγµατοληψία υπογείων υδάτων Groundwater Sampling ειγµατοληψία Εδάφους Soil Sampling Καθαρισµός Επικίνδυνων Υλικών, Εκσκαφές εδάφους Haz material clean-up, soil excavation Ανάκτηση και εξυγίανση υπογείων υδάτων Groundwater Treatment & Recovery Αποθήκευση αποβλήτων Waste Storage Εντός των εγκαταστάσεων αποθήκευση και διαχείριση επικίνδυνων υλικών On-site haz waste treatment Κινητός αποτεφρωτήρας Mobile Incinerators Εργολάβοι Barrier/Liner Contractors Επείγουσα οµάδα καθαρισµού επικίνδυνων αποβλήτων Emergency Haz Material Clean-Up Αποξήλωση / εγκατάσταση δεξαµενών Tank Removal/Installation PCB πετρέλαιο/εξοπλισµός αναγόµωσης & µετακίνησης PCB Oil/Equipment Retrofill & removal Υδρογονάνθρακες ή χηµικά Ανακύκλωση/ Ανάκτηση Hydrocarbon or Chemical Recycling/Recovery Γεωτρήσεις Drilling Αµίαντος / µόλυβδος Αποξήλωση Asbestos/Lead Abatement Άλλα (αναλύστε) Other (explain) Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε µαζί µας στο 20 / 27

21 Γενικές Εργασίες Non Environmental Contracting (a) % In house από την εταιρεία (b) % Sub-contracted out που αναθέτετε µε υπεργολαβία (c) Projected sales Προβλεπόµενες πωλήσεις Ξυλουργικές εργασίες/κατασκευές Carpentry, Framing ιαχείριση κατασκευών Construction Management Καταδαφίσεις/ αποσυναρµολογήσεις Demolition/Dismantling Γεωτρήσεις Drilling Ηλεκτρολογικές εργασίες Electrical Εκσκαφές/Ισοπεδώσεις Excavation/Grading Γενικές συµβάσεις General Contracting Κατασκευαστές κτιρίων Home Builders, Developers Μηχανολογικές εργασίες/ HVAC HVAC/Mechanical Βιοµηχανικός καθαρισµός (συµπεριλ. Αποχέτευσης / σηπτικοί βόθροι) Industrial Cleaning (incl. sewer/septic) Μονώσεις Insulation Υλοτοµία Logging Τοιχοποιία / κατασκευές σκυροδέµατος Masonry, concrete Θαλάσσια ρύπανση-marine Λάδια Oil Λειτουργία και συντήρηση Operations & Maintenance Βαφές [πωλήσεις χωρίς µείωση] Painting [non abatement sales] Παρασιτοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, µηκυτοκτόνα, λιπάσµατα. Pesticide, herbicide, fungicide, fertilizer. Πετρελαιαγωγοί Pipeline Υδραυλικές εργασίες Plumbing Κατασκευή οροφών/στεγάστρων Roofing Κατασκευές Συναρµολόγηση χάλυβα Steel Erection Έργα οδοποιίας Street and Road Λοιπά (παρακαλείσθε να εξηγήσετε) Other (please explain) Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε µαζί µας στο 21 / 27

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS Ονομα εταιρείας / Company name Περίοδος άδειας: Start End Τίτλος έργου / Project title Permit duration Αριθμός εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SECTION 1 GENERAL INFORMATION Επωνυµία της ασφαλιζόµενης Εταιρίας: Applicant s Legal Name: _ Το νοµικό πρόσωπο της ασφαλ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SECTION 1 GENERAL INFORMATION Επωνυµία της ασφαλιζόµενης Εταιρίας: Applicant s Legal Name: _ Το νοµικό πρόσωπο της ασφαλ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Enviro Solutions Επωνυµία Ασφαλιστικής Εταιρίας για την οποία έχει συνταχθεί η παρούσα αίτηση Name of Insurance Company to which Application is made (herein

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ CLINICAL TRIALS LIABILITY PROPOSAL FORM

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ CLINICAL TRIALS LIABILITY PROPOSAL FORM National Union / Fire Insurance Co of Pittsburgh, PA Λεωφόρος Κηφισίας 119, 151 24 Μαρούσι, τηλ.:+ 30 210-8127600, fax:+30 210-8027189 Yποκ. Θεσσαλονίκης : Μαρίνου Αντύπα 42, 57001 Πυλαία Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΜΗΜΑ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Part 1 General Information 1. Επωνυμία επιχείρησης/εταιρίας (Name of firm) Α.Φ.Μ.: Δ.Ο.Υ: 2. Διεύθυνση έδρας (Address

Διαβάστε περισσότερα

Κ Λ Α Ο Σ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩ Ν Α Π Ω Λ Ε Ι Ω Ν ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κ Λ Α Ο Σ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩ Ν Α Π Ω Λ Ε Ι Ω Ν ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Κ Λ Α Ο Σ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩ Ν Α Π Ω Λ Ε Ι Ω Ν ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επωνυµία Ασφαλιζόµενου: Ο Ασφαλιζόµενος είναι: Συνεταιρισµός Εταιρεία Άλλο

Διαβάστε περισσότερα

Registration Form Version 1

Registration Form Version 1 Registration Form Version 1 1. Γενικά Στοιχεία General Details Στοιχεία ταυτότητας του Αιτητή Applicant s identification details Όνομα ή Εγγεγραμμένη Επωνυμία Name or Registered Name Αρ. Εγγραφής ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ENTERPRISE EUROPE NETWORK HELLAS ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ENTERPRISE EUROPE NETWORK HELLAS ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ENTERPRISE EUROPE NETWORK HELLAS ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ BUSINESS CO-OPERATION DATABASE FORM Παρακαλούµε να συµπληρώσετε ΟΛΑ τα ζητούµενα πεδία έτσι ώστε να µπορέσει

Διαβάστε περισσότερα

Ι. GENERAL INFORMATION ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ι. GENERAL INFORMATION ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΗΛ. ΑΜΙΓΟΣ - Σ. ΚΑΛΦΟΓΛΟΥ Ο.Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ Α.Μ.Ε.Ε.Θ.: 99445 email: info@go2abc.gr TRAVEL AGENTS PROFESSIONAL LIABILITY INSURANCE APPLICATION ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Αναστάσεως 2 & Ι. Τσιγάντε (ανάρτηση στην ιστοσελίδα Τ.Κ.: ΑΘΗΝΑ του Υπουργείου) Πληροφορίες: Μπακούλας Κ. Τηλέφωνο:

Ταχ. /νση: Αναστάσεως 2 & Ι. Τσιγάντε (ανάρτηση στην ιστοσελίδα Τ.Κ.: ΑΘΗΝΑ του Υπουργείου) Πληροφορίες: Μπακούλας Κ. Τηλέφωνο: Α Α: ΒΛΛ61-Ι74 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 7 Οκτωβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: οικ. 45457/6070/13 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Κωδικός Αριθ. Συµβαλλοµένου ίκτυο Πωλήσεων ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Όνοµα Εταιρίας/Α.Φ.Μ./.Ο.Υ 2. ιεύθυνση Κεντρικών Γραφείων 3. ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Ι. GENERAL INFORMATION ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ι. GENERAL INFORMATION ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΗΛ. ΑΜΙΓΟΣ - Σ. ΚΑΛΦΟΓΛΟΥ Ο.Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ Α.Μ.Α.Π.Ε.Ε.Θ.: 99445 email: info@go2abc.gr LAWYERS PROFESSIONAL LIABILITY INSURANCE APPLICATION ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR From: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor [mailto:dtati@otenet.gr] Sent: Tuesday, April 12, 2011 1:17 PM To: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor Subject: FAIR ANNOUNCEMENT AND

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΤΟ ΕMAIL ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚ ΕΤΕ:

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΤΟ ΕMAIL ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚ ΕΤΕ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΤΟ ΕMAIL ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚ ΕΤΕ: 1. Full name(s) and/or trading style(s) of the Firm(s) and addresses(es): Όνομα Ασφαλιζόμενης Επιχείρησης και Διεύθυνση: Name(es) /

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ IKYDA 2012 PROGRAMME IKYDA 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ IKYDA 2012 PROGRAMME IKYDA 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ IKYDA 2012 PROGRAMME FOR THE PROMOTION OF THE EXCHANGE AND SCIENTIFIC COOPERATION BETWEEN GREECE AND GERMANY

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ»

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Προς Όλους τους Συνεργάτες Από Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αθήνα 16/6/2015 Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Αγαπητοί Συνεργάτες, Στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε το έργο

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Αναστάσεως 2 & Ι. Τσιγάντε (ανάρτηση στην ιστοσελίδα Τ.Κ.: ΑΘΗΝΑ του Υπουργείου) Πληροφορίες: Μπακούλας Κ. Τηλέφωνο:

Ταχ. /νση: Αναστάσεως 2 & Ι. Τσιγάντε (ανάρτηση στην ιστοσελίδα Τ.Κ.: ΑΘΗΝΑ του Υπουργείου) Πληροφορίες: Μπακούλας Κ. Τηλέφωνο: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 30 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: οικ. 42665/2710 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ EΓΚΡΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

Professional Indemnity Proposal Form For the Technology Industry Επαγγελματική Ευθύνη Ερωτηματολόγιο για την Βιομηχανία Τεχνολογίας

Professional Indemnity Proposal Form For the Technology Industry Επαγγελματική Ευθύνη Ερωτηματολόγιο για την Βιομηχανία Τεχνολογίας Professional Indemnity Proposal Form For the Technology Industry Επαγγελματική Ευθύνη Ερωτηματολόγιο για την Βιομηχανία Τεχνολογίας This is a proposal for a claims made policy Αυτό είναι ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό.

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό. UΓενικές Επισημάνσεις 1. Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις του Υπουργείου, σχετικά με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας. Διευκρινίζεται ότι στα περισσότερα θέματα οι απαντήσεις ήταν προφορικές (τηλεφωνικά),

Διαβάστε περισσότερα

Hazmat notification prior to entry into a Greek port

Hazmat notification prior to entry into a Greek port Hazmat notification prior to entry into a Greek port New notification//νέα αναφορά Notification update//ενημέρωση αναφοράς Αναφορά προ κατάπλου πλοίου με επικίνδυνα ή ρυπογόνα σε ελληνικό λιμένα Must be

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγός: Κωδ. Παραγωγής:

Παραγωγός: Κωδ. Παραγωγής: Παραγωγός: Κωδ. Παραγωγής: Τηλ.: Φαξ: Proposal Form for the Insurance of Professional Liability of Private Security Companies Πρόταση για την ασφάλιση της Επαγγελματικής Ευθύνης Ιδιωτικών Εταιρειών Ασφάλειας.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ : ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ :

Διαβάστε περισσότερα

NEA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ

NEA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ NEA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ Ασφαλιζόμενος: Ο πιστοποιημένος επαγγελματίας, ψυκτικός υδραυλικός - συντηρητής και/ή εγκαταστάτης καυστήρων ηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

www.hepo.gr Αγαπητοί συνεργάτες,

www.hepo.gr Αγαπητοί συνεργάτες, /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αρµόδια: Ε. Παναγιωταροπούλου Τηλ.: 210 9982342 Fax : 210 9982402 e-mail: panagiotaropoulou@hepo.gr Url: ΚΥΠΡΟΣ - ΛΕΥΚΩΣΙΑ (13-15/12/2009) Αγαπητοί συνεργάτες, Εκατοντάδες ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ APPLICATION FORM FOR GREEK APPLICANTS. 1. Τίτλος Κοινού Ερευνητικού Σχεδίου:... Title of joint project:...

ΑΙΤΗΣΗ APPLICATION FORM FOR GREEK APPLICANTS. 1. Τίτλος Κοινού Ερευνητικού Σχεδίου:... Title of joint project:... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Κωδικός Διαμεσολαβούντα CROMAR INSURANCE BROKERS LTD ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Αριθμός Συμβολαίου ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ / ΛΗΠΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get)

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Νόμος περί Αναπηριών 2006 (Disability Act 2006) Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Greek Νόμος περί Αναπηριών

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

2. Διεύθυνση των κεντρικών γραφείων της επιχείρησης. 3. Διευθύνσεις των περιφερειακών γραφείων και θυγατρικών εταιριών

2. Διεύθυνση των κεντρικών γραφείων της επιχείρησης. 3. Διευθύνσεις των περιφερειακών γραφείων και θυγατρικών εταιριών ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΛΥΨΗ Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Επωνυμία / Τίτλος της Επιχειρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία: Τοπογραφικό διάγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή κεντρικού λιμένα Κέρκυρας και κτιρίου νέου επιβατικού σταθμού σε τρισδιάστατη μορφή και σχεδίαση με AutoCAD

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΗΛ. ΑΜΙΓΟΣ - Σ. ΚΑΛΦΟΓΛΟΥ Ο.Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ Α.Μ.Α.Π.Ε.Ε.Θ.: 99445 email: info@go2abc.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: 6 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Accountants Professional Indemnity Short Proposal Form Book-keeping & Taxation services

Accountants Professional Indemnity Short Proposal Form Book-keeping & Taxation services Accountants Professional Indemnity Short Proposal Form Book-keeping & Taxation services Πρόταση Ασφάλισης Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Λογιστών Υπηρεσίες Τήρησης Βιβλίων & Φορολογικά θέματα Methodology

Διαβάστε περισσότερα

60 61 62 63 64 65 Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Τ Ω Ν Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Ω Ν Ι Ν S T R U C T I N O N S C O N C E R N I N G Τ Η Ε C A S E M E N T S M A I N T E N A N C E Ο τακτικός καθαρισμός των βαμμένων

Διαβάστε περισσότερα

LONDON MARKET INSURANCE BROKERS

LONDON MARKET INSURANCE BROKERS LONDON MARKET INSURANCE BROKERS ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ GENERAL FARM PROPOSAL FORM Κωδικός Συνεργάτη Ημερομηνία έναρξης ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ GENERAL FARM

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή ανάπτυξη. Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS

Ψηφιακή ανάπτυξη. Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS Ψηφιακή ανάπτυξη Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS Learning Objective : SEO και Analytics Fabio Calefato Department of Computer

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE

«ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE «ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE We would like to invite you to participate in GAMIAN- Europe research project. You should only participate if you want to and choosing

Διαβάστε περισσότερα

* ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 62

* ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 62 -- 847 -- * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 62 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Ιουνίου 1999 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1058790/845/ΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ.: 1139

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Όλοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι του 10000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Based on the provisions of paragraph (2) of section 10D of the Streets and Buildings Regulation (Amendment) Law of 2011

Based on the provisions of paragraph (2) of section 10D of the Streets and Buildings Regulation (Amendment) Law of 2011 REPUBLIC OF CYPRUS THE STREETS AND BUILDINGS REGULATION LAW STATEMENT OF INTENT FOR THE LEGALISATION OF EXISTING BUILDINGS OR / AND BUILDING PLOTS UNDER DEVELOPMENT Based on the provisions of paragraph

Διαβάστε περισσότερα

MULTI RISK LIABILITY INSURANCE FOR SECURITY COMPANIES PROPOSAL FORM ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ SECURITY

MULTI RISK LIABILITY INSURANCE FOR SECURITY COMPANIES PROPOSAL FORM ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ SECURITY MULTI RISK LIABILITY INSURANCE FOR SECURITY COMPANIES PROPOSAL FORM ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ SECURITY This Proposal Form, together with the information provided, has been compiled in

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή, 12 Μαρτίου 2017

Κυριακή, 12 Μαρτίου 2017 Αξιότιμοι κύριοι, Σας γνωστοποιούμε ότι η Hμερίδα TASTE OF GREECE IN EGYPT (TGE), θα πραγματοποιηθεί στο Κάιρο την Κυριακή, 12 Μαρτίου 2017 Η (TGE) αποτελεί την ιδανική ευκαιρία για την προβολή της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2013 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ WELCOME TO ST. CATHERINE S GREEK SCHOOL! WEEKDAY GREEK SCHOOL - REGISTRATION FORM SCHOOL YEAR 2016-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Ελληνικά Ι English 1/7 Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Επιχειρηματικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

6. ΣΕ ΠΟΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΗΚΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΤΕ: 1. Παρασκευάζονται εξ ολοκλήρου από την εταιρία

6. ΣΕ ΠΟΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΗΚΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΤΕ: 1. Παρασκευάζονται εξ ολοκλήρου από την εταιρία ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ Α.Δ.Τ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων. Εξάμηνο 7 ο

Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων. Εξάμηνο 7 ο Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων Εξάμηνο 7 ο Procedures and Functions Stored procedures and functions are named blocks of code that enable you to group and organize a series of SQL and PL/SQL

Διαβάστε περισσότερα

E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE

E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE '80 - CMAS.,,. EOUDATK - CMAS GREECE........ 2118,3/101/07/10-8-2007.,,......., EOUDATK - CMAS GREECE. 1. 1.1 EOUDATK - CMAS GREECE......... (.... ) 1.2, EOUDATK - CMAS GREECE,

Διαβάστε περισσότερα

Proposal Form / Πρόταση Ασφάλισης

Proposal Form / Πρόταση Ασφάλισης Proposal Form / Πρόταση Ασφάλισης Proposal Form for the Insurance of Public and Professional Liability of Private Security Companies Πρόταση για την ασφάλιση της Γενικής και Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Nuclear Physics 5. Name: Date: 8 (1)

Nuclear Physics 5. Name: Date: 8 (1) Name: Date: Nuclear Physics 5. A sample of radioactive carbon-4 decays into a stable isotope of nitrogen. As the carbon-4 decays, the rate at which the amount of nitrogen is produced A. decreases linearly

Διαβάστε περισσότερα

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded Features EIA standard colour-coding Non-Flame type available Low noise and voltage coefficient Low temperature coefficient range Wide precision range in small package Too low or too high ohmic value can

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΕΡ ΟΥ: 1. ΓΕΝΙΚA ΣΤΟΙΧEIΑ 1.1 Στοιχεία Ασφαλισμένου Επωνυμία Υπερ ού Διακριτικός Τίτλος Διεύθυνση Αλληλογραφίας Τ.Κ. Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ. Νόμιμος Εκπρόσωπος Τηλέφωνο επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΥΠΡΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΥΠΡΟΣ Τα πεδία που σημειώνονται με * είναι απαραίτητα Μέρος Α'- Προσωπικά Στοιχεία Επώνυμο: * Όνομα:* Surname:* Name:* Ημερομηνία Γεννήσεως:* Υπηκοότητα:*

Διαβάστε περισσότερα

Professional Indemnity Insurance Miscellaneous Πρόταση ασφάλισης Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης

Professional Indemnity Insurance Miscellaneous Πρόταση ασφάλισης Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Allianz Hellas S.A. Κωδικός Συνεργάτη Eκδοση ασφαλιστηρίου / Issuance of Insurance Policy Εκδοση προσφοράς / Issuance of Quotation Associate s code Professional Indemnity Insurance Miscellaneous Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΟΜΔΑ ΓΟΜΟΣΑΣΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΤΘΤΜΗΑ ΝΗΚ. ΚΟΤΚΗΟΤ 01104766 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ:ΑΝ.ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC CIVIL AVIATION AUTHORITY MEMBER OF EASA HCAA REFERENCE No.: FSD REFERENCE No.: (HCAA USE ONLY- Αριθμοί Πρωτοκόλλου /Χρήση ΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση επάρκειας ικανότητας φορέων ( ΚΠΣ)

Πιστοποίηση επάρκειας ικανότητας φορέων ( ΚΠΣ) Risk Advisory Services Πιστοποίηση επάρκειας ικανότητας φορέων ( ΚΠΣ) Ιωάννης Σουφλής, ιευθυντής 9 Ιουλίου 2006 AUDIT / TAX / ADVISORY / LINE OF BUSINESS Πίνακας περιεχοµένων Αποτελέσµατα ελέγχων Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Ο.Ε. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ : 1. Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία ασφαλιζόμενου : 2. Πατρώνυμο 3. Επάγγελμα / Είδος επιχείρησης: 4. Α.Φ.Μ. : Δ.Ο.Υ. : 6. Διεύθυνση Αλληλογραφίας : οδός

Διαβάστε περισσότερα

Context-aware και mhealth

Context-aware και mhealth ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Context-aware και mhealth ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Του Κουβαρά

Διαβάστε περισσότερα

Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός

Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ειδικά θέματα: Ανακύκλωση Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός Guidance on waste and recovered substances Το άρθρο 2 παρ. 2 του κανονισμού REACH προβλέπει ότι «Τα απόβλητα, όπως ορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα

Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα CURRICULUM VITAE Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα 1.What is it? Τι είναι αυτό 2.Chronological example of a CV Χρονολογικό Παράδειγμα Βιογραφικού 3.Steps to send your

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΤΝΑΜΙΚΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΓΡΔΒΔΝΧΝ ΜΔ ΣΗ ΒΟΗΘΔΙΑ PHP MYSQL Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Υξήζηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη των υλικών των προετοιμασιών σε υφασμάτινο υπόστρωμα, φορητών έργων τέχνης (17ος-20ος αιώνας). Διερεύνηση της χρήσης της τεχνικής της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 133: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 Javadoc Tutorial

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 133: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 Javadoc Tutorial ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 Javadoc Tutorial Introduction Το Javadoc είναι ένα εργαλείο που παράγει αρχεία html (παρόμοιο με τις σελίδες στη διεύθυνση http://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/index.html) από τα σχόλια

Διαβάστε περισσότερα

Immigration Housing. Housing - Renting. Stating that you want to rent something. δωμάτιο Type of accommodation. Type of accommodation

Immigration Housing. Housing - Renting. Stating that you want to rent something. δωμάτιο Type of accommodation. Type of accommodation - Renting Greek Θα ήθελα να ενοικιάσω ένα. Stating that you want to rent something δωμάτιο διαμέρισμα γκαρσονιέρα / στούντιο διαμέρισμα μονοκατοικία ημι-ανεξάρτητο σπίτι σπίτι σε σειρά κατοικιών Πόσο είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Architects & Engineers Professional Indemnity Proposal Form

Architects & Engineers Professional Indemnity Proposal Form Architects & Engineers Professional Indemnity Proposal Form Πρόταση Ασφάλισης Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Αριχτεκτόνων & Μηχανικών Methodology/Οδηγίες συμπλήρωσης Please answer all questions fully.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ Α.Δ.Τ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. κέντρο: Fax: Tηλ. κέντρο: Fax:

Τηλ. κέντρο: Fax: Tηλ. κέντρο: Fax: VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Ζηµιών Βασ. Σοφίας 97, 115 21 - Αθήνα Τηλ. κέντρο: 210 3705300 - Fax: 210 3705550 Α.Φ.Μ.:094256484.Ο.Υ.:ΦΑΕΕ Αθηνών Α.Μ.Α.Ε.: 20264/05/Β/89/008 Υποκατάστηµα Β.Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της Συμβολαιακής Γεωργίας στην Χρηματοοικονομική Διοίκηση των Επιχειρήσεων Τροφίμων. Ιωάννης Γκανάς

Επίδραση της Συμβολαιακής Γεωργίας στην Χρηματοοικονομική Διοίκηση των Επιχειρήσεων Τροφίμων. Ιωάννης Γκανάς ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING. Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE)

EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING. Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE) EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE) Performing Static Analysis 1 Class Name: The fully qualified name of the specific class Type: The type of the class

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ Καλύπτεται η Επαγγελματικής Αστικής ευθύνης του Εκάστοτε Ασφαλιζομένου Υδραυλικού. (άρθρο 7, π.δ.112/2012 ) έναντι Τρίτων για

Διαβάστε περισσότερα

Econ 2110: Fall 2008 Suggested Solutions to Problem Set 8 questions or comments to Dan Fetter 1

Econ 2110: Fall 2008 Suggested Solutions to Problem Set 8  questions or comments to Dan Fetter 1 Eon : Fall 8 Suggested Solutions to Problem Set 8 Email questions or omments to Dan Fetter Problem. Let X be a salar with density f(x, θ) (θx + θ) [ x ] with θ. (a) Find the most powerful level α test

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 6: Working Capital

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 6: Working Capital ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ξένη Ορολογία Ενότητα 6: Working Capital Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *4358398658* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2015 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *3148288373* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2016 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Χρυσάνθη Κοντογιώργη, Χηµικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc, Γραφείο Ευκολιών Υποδοχής Αποβλήτων Πλοίων, ΟΛΠ ΑΕ Ιωάννης Θεοχάρης, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, ιευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ FRAMME LIFE 08 NAT//GR//000533 ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ Το FRAMME, "Μεθοδολογία Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Μεσογειακών Δασών - Ασφάλεια & Αποδοτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Proposal Form / Πρόταση Ασφάλισης. Public Professional Liability Insurance of M.O.T. Companies Γενική και Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιδιωτικών ΚΤΕΟ

Proposal Form / Πρόταση Ασφάλισης. Public Professional Liability Insurance of M.O.T. Companies Γενική και Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιδιωτικών ΚΤΕΟ Proposal Form / Πρόταση Ασφάλισης Public Professional Liability Insurance of M.O.T. Companies Γενική και Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιδιωτικών ΚΤΕΟ The present Proposal Form is filled out by the Proposer,

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα

*2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009

*2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΩΝ 1 I.ΓΕΝΙΚΑ 1. Όνομα εταιρίας, Α.Φ.Μ. 1.1 Άδεια λειτουργίας (Μεσίτης ή Πράκτορας ή Παραγωγός) Αριθμός Άδειας λειτουργίας:

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details. Οργανισμός - Organisation. Όνομα οργανισμού Name of organisation. Διεύθυνση - Address

Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details. Οργανισμός - Organisation. Όνομα οργανισμού Name of organisation. Διεύθυνση - Address Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details Οργανισμός - Organisation Όνομα οργανισμού of organisation Διεύθυνση - Address Ταχυδρομική θυρίδα P.O.Box Ταχυδρομικός τομέας Postal Code Οδός και αριθμός Street

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ (Policy Number): 55489 / 72657 ΛΗΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ : 439261 ΔΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (Policy Holder) ΘΗΣΕΩΣ 4 ΑΦΜ: 19003 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΔΟΥ : Τηλ.: 2299076469 ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ : 439261

Διαβάστε περισσότερα