KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ"

Transcript

1 KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ Απριλίοσ 2010 Οκάδα Ννηην-αλαηνιηθήο Δπξώπεο 1

2 ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΝΟΣΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΔΤΡΩΠΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Η κεηαξξύζκηζε ηνπ ηνπξθηθνύ πληάγκαηνο (Γιόθηζιος Κσριάκος) 03 Νέα πνιηηηθή παξάηαμε ηεο ειιεληθήο κεηνλόηεηαο ηεο Βνξείνπ Ηπείξνπ (Μποσηέλης Κωνζηανηίνος Παναγιωηίδοσ Ράνια) 07 εξβία: κηα κεη εκπνδίσλ βαιθαληθή ζπκθηιίσζε (Μούζζη Έλλη κούρηη Ελιάνα) 14 Η πεξίπησζε ηνπ Κνζόβνπ γηα ην ξόιν ηνπ ΟΗΔ ζηε δηαηήξεζε ηεο δηεζλνύο εηξήλεο θαη αζθάιεηαο (Βοστιούνης Νίκος) 17 Μαηηέο ζηελ Δπηθαηξόηεηα (Επιμέλεια: Μποσηέλης Κωνζηανηίνος) 22 Copyright Κέληξν Έξεπλαο Ρσζίαο, Δπξαζίαο θαη Ννηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο

3 Η κεηαξξύζκηζε ηνπ ηνπξθηθνύ ζπληάγκαηνο Σν δήηεκα ηεο κεηαξξχζκηζεο ηνπ πληάγκαηνο επαλέξρεηαη γηα κηα αθφκε θφξα ζην πνιηηηθφ πξνζθήλην ηεο Σνπξθίαο απφ ηελ θπβέξλεζε Erdogan. Η κεηαξξχζκηζε ηνπ πληάγκαηνο απνηειεί θαζνξηζηηθφ ζεκείν ηεο αληηπαξάζεζεο ηνπ πνιηηηθνχ Ιζιάκ κε ην θεκαιηθφ θαηεζηεκέλν, δειαδή ηνλ ζηξαηφ θαη ην δηθαζηηθφ ζψκα, γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ ραξαθηήξα ηνπ ηνπξθηθνχ θξάηνο. Σν ηζρχνλ ζχληαγκα ηεο Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο ηνπ 1982 θαηαξηίζζεθε απφ ηε ρνχληα Evren θαη δηαπλέεηαη απφ πλεχκα θαηήρεζεο ζηνλ θεκαιηζκφ θαη ην ηεξφ θαη απαξαβίαζην ηεο εμνπζίαο ηνπ θξάηνπο. Απνηειεί ζηφρν επηθξίζεσλ απφ φινπο ηνπο θηιειεχζεξνπο ζηνραζηέο γηα ην κηιηηαξηζηηθφ ηνπ πλεχκα θαη ηελ ππαγσγή ηνπ αηφκνπ θαη ησλ ειεπζεξηψλ ηνπ ζηελ αμία ηεο «πξνζηαζίαο ηνπ εληαίνπ θαη αδηαηξέηνπ ηνπ θξάηνπο». Όπσο επηζεκαίλνπλ νη επηθξηηέο ηνπ, κνηάδεη πεξηζζφηεξν κε αληηηξνκνθξαηηθφ λφκν, παξά κε χληαγκα δεκνθξαηηθνχ θξάηνπο. Παξά ηηο αιιεπάιιειεο αλαζεσξήζεηο ηνπ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ εθδεκνθξαηηζκνχ θαη ηεο πξνζαξκνγήο ζην θνηλνηηθφ θεθηεκέλν, ν θηιειεχζεξνο θφζκνο ηνλίδεη φηη είλαη απαξάδεθην έλα ρνπληηθφ έγγξαθν λα βξίζθεηαη ζηε βάζε ηεο ηνπξθηθήο πνιηηηθήο δσήο. Σν χληαγκα ηνπ 1982 θαηαξηίζζεθε απφ κηα ζηξαηησηηθή ρνχληα πνπ ζηεξείην ιατθήο λνκηκνπνίεζεο, ελψ απνηέιεζε νπζηαζηηθά ην φρεκα ψζηε λα «δηαησληζζεί» ην πνιηηηθφ ηδεψδεο ησλ ρνπληηθψλ επί ηνπ πνιηηηθνχ ζθεληθνχ. Πξνεθινγηθέο ππνζρέζεηο δίρσο αληίθξηζκα Η αληηθαηάζηαζε ηνπ «ρνπληηθνχ πληάγκαηνο» κε έλα λέν, «πνιηηηθφ» χληαγκα επξσπατθψλ πξνδηαγξαθψλ απνηεινχζε κία απφ ηηο θχξηεο πξνεθινγηθέο ππνζρέζεηο ηνπ Κφκκαηνο Γηθαηνζχλεο θαη Αλάπηπμεο (ΑΚΡ) ην Σν θφκκα ππνζρφηαλ ζηνπο Σνχξθνπο έλα χληαγκα πνπ ζα ηνπο θαηνρχξσλε επξείεο ειεπζεξίεο, ελψ παξάιιεια ζα έδηλε ηέινο ζηα ππνιείκκαηα ηεο ζηξαηνθξαηίαο θαη ηεο θεδεκνλίαο πνπ κε εθιεγκέλα θέληξα αζθνχλ ζην δεκφζην βίν. Σν ζεκαληηθφ κεηαξξπζκηζηηθφ έξγν πνπ επηηέιεζε ην ΑΚΡ θαηά ηελ πξψηε ζεηεία ηνπ θέξδηζε γηα ην θφκκα ηελ ππνζηήξημε ησλ Σνχξθσλ θηιειεπζέξσλ θαη ζηαζσηψλ ηνπ εθδεκνθξαηηζκνχ. Σνπ ράξηζαλ ηηο ςήθνπο ηνπο, ζπκβάιινληαο ζηε ζαξσηηθή λίθε ηνπ κε πνζνζηφ 47%, ζηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο ηνπ Ινπιίνπ Μεηεθινγηθά, ην θφκκα ζπλέζηεζε επηηξνπή ζπληαγκαηνιφγσλ γηα ηελ θαηάξηηζε ζρεδίνπ πληάγκαηνο, ζηελ νπνία νη ελ ιφγσ θηιειεχζεξνη είραλ ζεκαίλνληα ξφιν. 3

4 ε έθθιεζε γηα αλαζεψξεζε είρε θαιέζεη θαη ν λενεθιεγείο Σνχξθνο πξφεδξνο ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο ζπλέιεπζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, Mevlüt Çavuşoğlu. Ο Çavuşoğlu ζεσξνχζε πσο ε Σνπξθία έρεη αλάγθε ελφο πληάγκαηνο πνπ ζα ην θαηαζηξψζνπλ πνιηηηθνί, θαζψο ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο απνδίδεη κεγάιε ζεκαζία ζηελ ελίζρπζε ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο έλαληη ησλ κε εθιεγκέλσλ θέληξσλ, ζεσξψληαο ηελ απαξαίηεηε βάζε ηεο δεκνθξαηίαο. ηηο θσλέο πνπ δεηνχλ κεηαξξχζκηζε πξνζηέζεθε θαη εθείλε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ηνπ Διζίλθη, πνπ ζηελ έθζεζή ηνπ γηα ηελ πεξαζκέλε ρξνληά αλέθεξε πσο ε θαηάξηηζε λένπ πληάγκαηνο πξέπεη λα απνηειέζεη πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ Σνπξθία. χκθσλα κε ην Παξαηεξεηήξην, αθελφο δηαηάμεηο ηνπ ηζρχνληνο πληάγκαηνο πεξηνξίδνπλ ηα αηνκηθά δηθαηψκαηα, αθεηέξνπ ε δηθαζηηθή εμνπζία ηηο εξκελεχεη θαηά ηξφπν πνπ αγλνεί ζπζηεκαηηθά ηελ Δπξσπατθή χκβαζε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη άιιεο δηεζλείο ζπκβάζεηο πνπ έρεη ππνγξάςεη ε Σνπξθία, αιιά θαη ηε λνκνινγία ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ. Αλ θαη ην ηνπξθηθφ χληαγκα ηξνπνπνηήζεθε ζε κεγάιν βαζκφ θπξίσο ηελ πεξίνδν , ψζηε λα επηηξαπεί ζηε ρψξα λα πιεξνί ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ έλαξμε ησλ εληαμηαθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ππήξραλ αθφκε πεξηνξηζηηθέο δηαηάμεηο. Γηάςεπζε ησλ εμαγγειηώλ Σν ΑΚΡ, φκσο, γξήγνξα απνγνήηεπζε ηνπο θηιειεχζεξνπο πνπ ην ςήθηζαλ, παξφηη αηζζάλνληαη άβνια κε ηε ζξεζθφιεπηε θνηλσληθή εζηθή ηνπ, γνεηεπκέλνη απφ ηηο ππνζρέζεηο λένπ πληάγκαηνο. Ο Erdogan θαη ην θφκκα ηνπ εγθαηέιεηςαλ ηηο εμαγγειίεο θαη πξνψζεζαλ έλα πεξηνξηζκέλν αλαζεσξεηηθφ παθέην, κε θχξηα ηελ θαζηέξσζε απεπζείαο εθινγήο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο απφ ην ιαφ. Σν παθέην πεξηειάκβαλε θαη ηελ ηδηαίηεξα επίκαρε ηξνπνπνίεζε πνπ ήξε ηελ απαγφξεπζε ζηηο θνηηήηξηεο λα θέξνπλ ηελ ηζιακηθή καληίια εληφο ηνπ παλεπηζηεκίνπ. Αλ θαη ην δήηεκα ηεο πξνεδξηθήο εθινγήο έπξεπε λα επηιπζεί, θαζψο ε Δζλνζπλέιεπζε είρε απνδεηρζεί αδχλακε λα εθιέμεη πξφεδξν, νδεγψληαο ηε ρψξα ζε πξφσξεο εθινγέο, ε πηνζέηεζε ηνπ αηηήκαηνο ησλ ηζιακηζηψλ σο κφλν δήηεκα πξνζσπηθήο ειεπζεξίαο έζημε πνιινχο θαη φρη κφλν ηνπο θεκαιηζηέο. Ο ιφγνο είλαη φηη ε θπβέξλεζε αγλφεζε επίκνλα αηηήκαηα άιισλ νκάδσλ γπλαίθεο, Αιεβίηεο, άζενη, νκνθπιφθηινη γηα ζπληαγκαηηθή θαηνρχξσζε ησλ ειεπζεξηψλ ηνπο θαη ηεο απαγφξεπζεο ησλ εηο βάξνο ηνπο δηαθξίζεσλ. 4

5 Σν θπβεξλφλ θφκκα ζηελ Σνπξθία πξνζπάζεζε λα παξνπζηάζεη κέρξη ηα ηέιε Μαξηίνπ κηα ζπληαγκαηηθή αλαζεψξεζε ζην Κνηλνβνχιην ζηε ρψξα, φκσο, μέζπαζε θξίζε, κε ηε ζχιιεςε ζηξαηησηηθψλ θαηεγνξνχκελσλ γηα εμχθαλζε ζπλσκνζίαο θαη ζπκκεηνρή ζηελ ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε ηνπ παξαθξάηνπο «Δξγθέλεθνλ» γηα ζεηξά ζρεδίσλ πξαμηθνπήκαηνο κε ζθνπφ ηελ αλαηξνπή ηεο θπβέξλεζεο πνπ θαηαζηξψζεθαλ ηα ρξφληα Η έθξεμε νξγήο θαηά ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ πνπ πξνθάιεζαλ νη πξφζθαηεο απνθαιχςεηο ηεο εθεκεξίδαο Taraf γηα ζρέδην πξαμηθνπήκαηνο έθαλε αλαγθαία ηελ πξφηαζε αλαζεψξεζεο. Σν ζρέδην αλαζεώξεζεο Η «κίλη ζπληαγκαηηθή αλαζεψξεζε», θαηά ηελ πξσζππνπξγηθή έθθξαζε, αθνξά ζηνλ ηξφπν εθινγήο θαη ζηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ ηνπ πληαγκαηηθνχ Γηθαζηεξίνπ, αιιά θαη ηνπ Αλψηαηνπ πκβνπιίνπ Γηθαζηψλ θαη Δηζαγγειέσλ, πξσηίζησο δε ζηε κεηαβνιή ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ απαγφξεπζε ησλ θνκκάησλ 1. Άιιν θαίξην ζεκείν ηεο παξνχζαο αλαζεψξεζεο είλαη ε πξνζαγσγή ζηξαηησηηθψλ ζε πνιηηηθά δηθαζηήξηα θαη ε δπλαηφηεηα δηθαζηηθήο δίσμεο εηο βάξνο ησλ πξσηεξγαηψλ ηνπ πξαμηθνπήκαηνο ηνπ Σελ έλαξμε ηεο δηαβνχιεπζεο ζηελ ηνπξθηθή Δζλνζπλέιεπζε, κε αληηθείκελν ηε ζπδήηεζε γηα ην θπβεξλεηηθφ ζρέδην αλαζεψξεζεο πεξίπνπ 30 άξζξσλ ηνπ ηνπξθηθνχ πληάγκαηνο, κε έκθαζε ζην δηθαζηηθφ ζχζηεκα, αθνινχζεζε ε αλαθνξά ηεο «Zaman» φηη «ε Σνπξθία ζα θιεηζηεί ζηνλ εαπηφ ηεο γηα δχν εβδνκάδεο, ιφγσ απηήο ηεο δηθαζηηθήο κεηαξξχζκηζεο» χκθσλα πάιη κε ηε «Zaman», ζηνπο δχν πξψηνπο γχξνπο ηεο ςεθνθνξίαο ηα ππφ αλαζεψξεζε 30 άξζξα ζα ςεθηζηνχλ ρσξηζηά. Αληίδξαζε πνιηηηθνύ θόζκνπ «Γελ πξφθεηηαη λα αλαζεσξήζνπκε εμ νινθιήξνπ ην χληαγκα αιιά ζθνπεχνπκε λα ηξνπνπνηήζνπκε νξηζκέλα άξζξα», ηφληζε ν Erdogan ζε ζπλέληεπμε Σχπνπ πξνζπαζψληαο λα θαζεζπράζεη ηα ππφινηπα θφκκαηα πνπ πξφζθεηληαη ζην θεκαιηθφ ζηξαηφπεδν. Η θεκαιηθή αμησκαηηθή αληηπνιίηεπζε (CHP), φκσο, θαη ην εζληθηζηηθφ ΜΗΡ έρνπλ πξναλαγγείιεη φηη ζα θαηαςεθίζνπλ ηελ αλαζεψξεζε 2. Μάιηζηα, ν Deniz Baikal έρεη πξνεηδνπνηήζεη φηη ζα πξνζθχγεη ζην πληαγκαηηθφ Γηθαζηήξην. «Αληηδεκνθξαηηθή» ραξαθηήξηζε ηε ζηάζε ηνπο ν Σνχξθνο πξσζππνπξγφο ζε εκθάληζε ηνπ ζην Κνηλνβνχιην. Γηα λα εγθξηζεί ε αλαζεψξεζε, ρξεηάδνληαη 367 ςήθνη, θαζψο ζε αληίζεηε πεξίπησζε, ζα πξνθεξπρζεί 1 Καζεκεξηλή Καζεκεξηλή

6 δεκνςήθηζκα, πξάγκα πνπ πξνυπνζέηεη φηη ην ζρέδην ζπληαγκαηηθήο αλαζεψξεζεο ζα ςεθηζηεί απφ ηνπιάρηζηνλ 330 βνπιεπηέο. Σν ΑΚΡ δηαζέηεη 336 έδξεο αιιά θαη δηάθνξνπο ππνζηεξηθηέο. Ο πξόεδξνο Γθηνπι Δλψ θνχλησλε γηα κία αθφκε θνξά ε ζπδήηεζε γηα ην χληαγκα, κία παξέκβαζε ηνπ πξνέδξνπ Gül πξνθάιεζε πνιηηηθφ αλαβξαζκφ. Ο Gül, θαζνδφλ πξνο ηελ Ιλδία φπνπ βξηζθφηαλ ζε επίζεκε επίζθεςε, δήισζε ζηνπο δεκνζηνγξάθνπο φηη ζηελ Σνπξθία ππάξρεη επξεία ζπλαίλεζε γχξσ απφ ηελ αλάγθε ελφο λένπ πληάγκαηνο. Πξφζζεζε, φκσο, φηη ε παξνχζα Βνπιή θαίλεηαη πσο έραζε ηελ επθαηξία λα θαηαξηίζεη ην ελ ιφγσ λέν χληαγκα, αθήλνληαο αλνηρηφ ην ελδερφκελν φηη ε εθπφλεζε λένπ πληάγκαηνο ζα απνηειέζεη ηνλ ππξήλα ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ θφκκαηνο γηα ηε λίθε ζηηο εθινγέο ηνπ Πξνεγήζεθε, βέβαηα, δήισζε ηνπ Erdogan φηη : «εάλ ε θνηλή γλψκε κάο δψζεη ην 2011 ην δηθαίσκα λα επηρεηξήζνπκε ηφζν κεγάιε αιιαγή κέζσ ελφο λένπ πληάγκαηνο, ίζσο ην ζέκα λα εληαρζεί ζην ρξνλνδηάγξακκα θαη λα ζπδεηεζεί». Δμέθξαζε θαη ηελ πξνηίκεζή ηνπ πξνο ην «ακεξηθαληθφ πξφηππν», ην νπνίν ζπλάδεη κε ηελ εγθαζίδξπζε πνιηηεχκαηνο Πξνεδξηθήο Γεκνθξαηίαο, ζχκθσλα κε ην νπνίν ην Κνγθξέζν είλαη ν ηειηθφο θξηηήο λνκνζρεδίσλ θαη πξνηάζεσλ ηνπ πξνέδξνπ. «Σειηθφο θξηηήο ζηε θάζε απηή ζα είλαη ν ιαφο», είπε, αλαθεξφκελνο ζην λέν ηνπξθηθφ χληαγκα, πνπ ήηαλ άιισζηε θαη επηζπκία Σνχξθσλ παλεπηζηεκηαθψλ, δηαλννπκέλσλ, αιιά θαη ηεο εγεζίαο ηεο Έλσζεο Βηνκεράλσλ θαη Δπηρεηξεκαηηψλ (TUSIAD). Ο Gül πξφζζεζε πσο επηβάιιεηαη αθφκα λα αιιάμεη θαη ην πεξίθεκν έγγξαθν Δζληθήο Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο (γλσζηφ θαη σο Κφθθηλν Βηβιίν), ζην νπνίν θαζνξίδνληαη νη εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο απεηιέο γηα ηελ αζθάιεηα ηεο ρψξαο θαη θαηαξηίδεηαη απφ εθπξνζψπνπο ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ θαη ησλ αξκφδησλ ππνπξγείσλ, ρσξίο λα επέρεη ηζρχ θαλφλνο δηθαίνπ. Ο Gül ζηε ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή αληηπαξάζεζε βξίζθεηαη άζειά ηνπ ζην επίθεληξν ηεο φιεο ζπδήηεζεο πεξί αλαζεψξεζεο: εμειέγε απφ ηελ Δζλνζπλέιεπζε πξηλ ην δεκνςήθηζκα πνπ θαζφξηζε ηα πεξί πξνεδξηθήο εθινγήο θαη ζεηείαο, κε απνηέιεζκα λα ηίζεηαη ην δήηεκα εάλ ζα ππαρζεί ζην πξνεγνχκελν θαζεζηψο ηεο επηαεηνχο ζεηείαο, ή ζην λέν ηεο πεληαεηνχο. χκθσλα κε ην δηεπζπληή ηεο Radikal, Ismet Berkan, ηε ιχζε ζα πξέπεη λα δψζεη ην Αλψηαην πκβνχιην Δθινγψλ. Πεξαηηέξσ, θάζε ζπληαγκαηηθή αλαζεψξεζε ζα έρεη άκεζεο ζπλέπεηεο ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Gül: αλακέλεηαη πσο ην λέν χληαγκα, κε δεδνκέλε ηελ εθινγή ηνπ πξνέδξνπ απεπζείαο απφ ην ιαφ, ζα 6

7 δηεπξχλεη ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξαρσξνχληαη, θαζηεξψλνληαο έλα πνιηηηθφ ζχζηεκα θνληχηεξα ζην θνηλνβνπιεπηηθφ, αιιά κε ζηνηρεία πξνεδξηθνχ. Οη θηιειεχζεξνη δηακαξηχξνληαη, ζεκεηψλνληαο πσο ε επθαηξία γηα ηελ θαηάξηηζε λένπ πληάγκαηνο δελ έρεη ραζεί γηα ηελ παξνχζα Βνπιή, πνπ είλαη αξκφδηα λα θαηαξηίζεη θαη λα ςεθίζεη λέν χληαγκα. Δμάιινπ, ελάκηζε έηνο καο ρσξίδεη απφ ηελ εκεξνκελία ησλ πξνζερψλ βνπιεπηηθψλ εθινγψλ. Χζηφζν, ηδίσο ζην θεκαιηθφ ζηξαηφπεδν, πνιινί είλαη απηνί πνπ επηζπκνχλ λα κελ πξνρσξήζεη ην ΑΚΡ ζηα ζρέδηα αληηθαηάζηαζεο ηνπ «ρνπληηθνχ πληάγκαηνο». ε θάζε πεξίπησζε, ε φιε ζπδήηεζε ζα νδεγήζεη πάιη ζε νμχηαηε πφισζε αλάκεζα ζην θπβεξλεηηθφ ζηξαηφπεδν θαη ην θεκαιηθφ ζηξαηφπεδν, φπσο θαη ζην παξειζφλ. Υαξαθηεξηζηηθέο πξνο απηήλ ηελ πξννπηηθή νη δειψζεηο ηνπ πξψελ εηζαγγειέα ηνπ Αλσηάηνπ Αθπξσηηθνχ, Sabih Kanadoğlu, πσο ην ΑΚΡ, σο θφκκα πνπ κε απφθαζε ηνπ πληαγκαηηθνχ Γηθαζηεξίνπ απνηειεί εζηία δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηνπ θνζκηθνχ πνιηηεχκαηνο, δε δχλαηαη λα θαηαξηίζεη λέν χληαγκα νχηε λα πξνβεί ζε αλαζεψξεζε ηνπ ηζρχνληνο. Η λέα πνιηηηθή παξάηαμε ηεο ειιεληθήο κεηνλόηεηαο ηεο Βνξείνπ Ηπείξνπ Η ειιεληθή κεηνλφηεηα ηεο Αιβαλίαο είλαη ζπγθεληξσκέλε ζην λφηην ηκήκα ηεο αιβαληθήο επηθξάηεηαο θαη ζην βφξεην ηκήκα ηεο πεξηνρήο ηεο Ηπείξνπ. Ο φξνο «Βφξεηνο Ήπεηξνο» ρξεζηκνπνηήζεθε επίζεκα γηα πξψηε θνξά ζην Πξσηφθνιιν ηεο Κέξθπξαο πνπ ππνγξάθζεθε ηνλ Μάην ηνπ Βάζεη ηνπ Πξσηνθφιινπ, ε αιβαληθή θπβέξλεζε αλαγλψξηζε ηε Βφξεην Ήπεηξν σο απηφλνκν θξάηνο θαη δεζκεχηεθε λα δηδάζθεηαη ε ειιεληθή γιψζζα ζηα ζρνιεία. ήκεξα, ν βνξεηνεπεηξσηηθφο ειιεληζκφο είλαη κηα επίζεκα αλαγλσξηζκέλε εζληθή κεηνλφηεηα εληφο ηνπο αιβαληθνχ θξάηνπο. Ο αξηζκφο ησλ θαηνίθσλ ηεο Βφξεηνπ Ηπείξνπ ζήκεξα δελ έρεη θαηαγξαθεί επίζεκα 3. Σν 1919, ζηε δηάζθεςε ηνπ Παξηζηνχ, ε ειιεληθή κεηνλφηεηα αξηζκνχζε θαηνίθνπο, ελψ ε ηειεπηαία απνγξαθή ππφ ην θνκνπληζηηθφ θαζεζηψο ην 1989 αλαθέξεη κφλν Οη εθηηκήζεηο γηα ηνλ αξηζκφ ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο 3 Η απνγξαθή ησλ εζληθψλ νκάδσλ πνπ δνπλ ζηελ Αιβαλία απνηειεί κηα απφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ έρεη επηβάιιεη ε Δπξσπατθή Έλσζε ψζηε λα κπνξέζεη ε ρψξα λα ππνβάιιεη αίηεζε γηα λα εληαρζεί. 7

8 γηα ζήκεξα πνηθίινπλ. Η Οξγάλσζε Δζλψλ θαη Λαψλ ππνινγίδεη ηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα ζε πεξίπνπ άηνκα ελψ ε CIA εθηηκά φηη είλαη Η ειιεληθή κεηνλφηεηα ηεο Αιβαλίαο απνηεινχζε βαζηθφ πεδίν έληαζεο ζηηο ζρέζεηο Διιάδαο-Αιβαλίαο. Η ειιεληθή πιεπξά θαζ φιε ηε δηάξθεηα ησλ ρξφλσλ θαηεγνξνχζε ηελ Αιβαλία φηη θαηαπαηά ηα δηθαηψκαηα ηεο κεηνλφηεηαο θαη παξαβηάδεη ην Πξσηφθνιιν ηεο Κέξθπξαο. Σν 1991 νη ζρέζεηο ησλ δπν ρσξψλ βξέζεθαλ ζε ηελησκέλν ζρνηλί κεηά ηελ πηψζε ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο ζηελ Αιβαλία. Αιιά θαη ηξία ρξφληα κεηά, ην 1994, νη ζρέζεηο Διιάδαο-Αιβαλίαο επηδεηλψζεθαλ, επεηδή αιβαληθφ δηθαζηήξην θαηαδίθαζε έμη Έιιελεο ηεο κεηνλφηεηαο κε ην αηηηνινγηθφ φηη ππνλφκεπζαλ ην αιβαληθφ θξάηνο. Η ειιεληθή θπβέξλεζε σο αληίπνηλα πάγσζε ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνο ηελ Αιβαλία, θιείλνληαο ηα ζχλνξα ηεο κε εθείλε θαη απειαχλνληαο πάλσ απφ παξάλνκνπο Αιβαλνχο κεηαλάζηεο. Χζηφζν, ηα ηειεπηαία ρξφληα, νη ζρέζεηο ησλ δπν ρσξψλ αλαζεξκάλζεθαλ θαη νκαινπνηήζεθαλ. Σνλ Μάξηην ηνπ 1996 Διιάδα θαη Αιβαλία ππέγξαςαλ ζχκθσλν θηιίαο θαη ζπλεξγαζίαο θαη έθηνηε νη δπν ρψξεο έρνπλ αλαπηχμεη ζεκαληηθέο εκπνξηθέο ζρέζεηο. Απφ ην 1991, ε ειιεληθή κεηνλφηεηα εθπξνζσπείηαη απφ ηε Γεκνθξαηηθή Έλσζε Δζληθήο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο «Οκφλνηα». ηελ αξρή νη εθινγηθνί ηεο ζπλδπαζκνί πεξηνξίζηεθαλ ζηα 99 ρσξηά ησλ Αγίσλ αξάληα θαη Αξγπξνθάζηξνπ πνπ νη αιβαληθέο αξρέο ζεσξνχλ σο κεηνλνηηθά. Όκσο, ζηηο εθινγέο ηνπ Απξηιίνπ ηνπ 1991, ε «Οκφλνηα» εμέιεμε ζπλνιηθά 5 βνπιεπηέο θαη αλαδείρζεθε ηξίηε δχλακε, ζην αιβαληθφ θνηλνβνχιην. Σν 1992 δεκηνπξγήζεθε ην παλαιβαληθήο εκβέιεηαο θφκκα «Έλσζε γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα», έλα θφκκα ρσξίο έληνλεο κεηνλνηηθέο απνρξψζεηο, κε ην νπνίν ζπλεξγάζηεθε ην θφκκα ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο Γεκνθξαηηθή Έλσζε Δζληθήο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο. ηηο εθινγέο ηνπ 1992 ε Έλσζε Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ εμέιεμε δχν βνπιεπηέο. Η πνξεία ηνπ θφκκαηνο ζηε ζπλέρεηα ήηαλ κάιινλ απνγνεηεπηηθή, θαζψο ε παξάηαμε ελεπιάθε ζην παηρλίδη αληηπαιφηεηαο κεηαμχ ησλ δχν κεγάισλ θνκκάησλ ηεο Αιβαλίαο (ην Γεκνθξαηηθφ θαη ην νζηαιηζηηθφ) κε απνθνξχθσκα ηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο ηνπ 2009, φπνπ ην ΚΔΑΓ ηελ ηειεπηαία ζηηγκή εγθαηέιεηςε ηε ζπκκαρία κε ην Γεκνθξαηηθφ Κφκκα θαη ζπζηξαηεχηεθε κε ην νζηαιηζηηθφ, θαηαθέξλνληαο λα εθιέμεη κφιηο έλα βνπιεπηή. Χζηφζν, έσο θαη ηηο ηειεπηαίεο εθινγέο ην ΚΔΑΓ ήηαλ ην κνλαδηθφ θφκκα ην νπνίν δηεθδηθνχζε ηελ εθπξνζψπεζε ηεο κεηνλφηεηαο. 8

9 Χζηφζν, ηα δεδνκέλα άιιαμαλ ζηηο 23 Μαξηίνπ εθδίδεηαη αλαθνίλσζε ζηα αιβαληθά Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο αλαθνξηθά κε ηελ ίδξπζε λένπ πνιηηηθνχ ζρεκαηηζκνχ. Σν λέν θφκκα θέξεη ηελ επσλπκία «MEGA» (Διιεληθή Δζληθή Μεηνλφηεηα ηνπ Μέιινληνο) θαη έρεη επηθεθαιήο δηαλννχκελνπο θαη επηρεηξεκαηίεο. Η ηδξπηηθή δηαθήξπμε ππεγξάθε ζην ρσξίν Καξαράηδε απφ εθπξνζψπνπο ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο, εθ ησλ νπνίσλ θάπνηνη πξνέξρνληαη απφ ηελ «Οκφλνηα». Σν «MEGA» θέξεηαη λα πξφζθεηηαη ζην Κεληξνδεμηφ Γεκνθξαηηθφ Κφκκα ηνπ Sali Berisa αληίζεηα κε ην ΚΔΑΓ πνπ έρεη πξνζρσξήζεη ζηε ζπκκαρία ησλ νζηαιηζηψλ. χκθσλα κε ηελ αλαθνίλσζε, ην λέν θφκκα έρεη σο ζηφρν λα δψζεη ζηε κεηνλφηεηα έλα θφκκα εζληθνχ ραξαθηήξα, «ψζηε λα ζπάζεη ην κνλνπψιην ηνπ Κφκκαηνο Αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ην νπνίν δελ εθπιήξσζε ηελ απνζηνιή ηνπ». ηειέρε ηνπ θφκκαηνο αλαθέξνπλ πσο ην θφκκα απνηειεί κεηεμέιημε ηεο «Οκφλνηαο» ζε πνιηηηθφ θφκκα, θαζψο ηελ πξσηνβνπιία αλέιαβαλ 26 απφ ηα 43 κέιε ηνπ Γεληθνχ πκβνπιίνπ. Η δεκηνπξγία λένπ θφκκαηνο ήηαλ ιίγν πνιχ κηα αλακελφκελε απφ πνιινχο εμέιημε, θαζψο απφ θαηξφ θξίζε δηάζπαζεο ηαιαλίδεη ηελ πνιηηηθή εγεζία ηεο κεηνλφηεηαο. Η ίδξπζε ηνπ «MEGA» θαη νη δειψζεηο φηη πξφθεηηαη γηα κεηεμέιημε ηεο «Οκφλνηαο» πξνθάιεζε ηελ αληίδξαζε ηεο ηειεπηαίαο πνπ φρη κφλν δελ επηθξφηεζε ηελ πξσηνβνπιία ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ θαη πνιιά κέιε ηεο αιιά επεζήκαλε επίζεο πσο «ε πνιπδηάζπαζε ηεο εθινγηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ κειψλ ηεο Δζληθήο Διιεληθήο Κνηλφηεηαο ζηα κεγάια πνιηηηθά θφκκαηα, άιιν ηφζν, κηα εζσηεξηθή δηάζπαζε, δελ εμππεξεηνχλ ηελ ππφζεζε ηεο βειηίσζεο ηεο ζέζεο απηήο ηεο Κνηλφηεηαο ζηελ αιβαληθή πξαγκαηηθφηεηα». Η ειιεληθή κεηνλφηεηα αληηκεησπίδεη ρξφληα δεηήκαηα απφ ζχζηαζεο αθφκα ηνπ αιβαληθνχ θξάηνπο, γη απηφ θαη ν θαηάινγνο ησλ ζεκείσλ ηξηβήο κε ην αιβαληθφ θέληξν είλαη καθξνζθειήο θαη πεξηιακβάλεη ηφζν δεηήκαηα «ζεσξεηηθά» (αθνξνχλ ζηηο ηζηνξηθέο θαηαβνιέο ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο, ζην ξφιν ηεο ζην αιβαληθφ θξάηνο θ.α.) φζν θαη ακηγψο πξαθηηθά. Η απνπζία κηαο «δίθαηεο» θαη ζχγρξνλεο απνγξαθήο θαίλεηαη λα είλαη ην βαζηθφηεξν δήηεκα πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ε κεηνλφηεηα, θαζψο ν πιεζπζκφο ηεο, εμαθνινπζεί αθφκα θαη ζήκεξα, λα νξίδεηαη απφ ηελ απνγξαθή ηνπ ηηο επφκελεο απνγξαθέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, ην αιβαληθφ θξάηνο δε ζπκπεξηέιαβε ζηα εξσηεκαηνιφγηα δήισζε ζξεζθεπηηθψλ θαη εζληθψλ πεπνηζήζεσλ κε ζπλέπεηα ε κεηνλφηεηα λα επηιέμεη ηελ απνρή απφ ηε δηαδηθαζία. Χο απνηέιεζκα ηα Σίξαλα γηα ηε δηακφξθσζε 9

10 ηεο πνιηηηθήο ηνπο απέλαληη ζηε κεηνλφηεηα λα επηθαινχληαη ηα πνξίζκαηα ηεο απνγξαθήο ηνπ 1989, ε νπνία πέξα απφ αλαρξνληζηηθή είλαη θαη πεξηνξηζηηθή ηφζν γηα ηνλ πιεζπζκφ φζν θαη γηα ηε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηεο κεηνλφηεηαο: νη Έιιελεο ηεο Αιβαλίαο αξηζκνχλ 59 ρηιηάδεο θαη θαηνηθνχλ ζηηο «κεηνλνηηθέο δψλεο» 99 ρσξηψλ θαη κφλν. Δπνκέλσο σο επηηαθηηθή θξίλεηαη ε δηεμαγσγή κηαο δίθαηεο απνγξαθήο ρσξίο πεξηνξηζκνχο πνπ ζα απνηππψζεη κε ξεαιηζηηθφ ηξφπν ηα πξαγκαηηθά κεγέζε ηεο κεηνλφηεηαο. ηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο ίζσο ηα ζεκαληηθφηεξα δεηήκαηα είλαη απηά ηεο έιιεηςεο ειιεληθψλ ζρνιείσλ θαη ησλ πεξηνξηζκψλ ζηνπο νπνίνπο ππφθεηηαη ε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. Σα ειιεληθά δηδάζθνληαη κφλν ζηα ζρνιεία ησλ «κεηνλνηηθψλ δσλψλ» θαη φρη ζε φιεο ηηο πφιεηο πνπ θαηνηθνχλ ζπκπαγείο θαη επάξηζκνη ειιεληθνί πιεζπζκνί (φπσο ε Υηκάξα), ελψ ε δηδαζθαιία ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη κφλν ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε (κέρξη θαη ην δεκνηηθφ). Δπηπιένλ, αθφκα θαη ζηα ζρνιεία φπνπ δηδάζθεηαη ε ειιεληθή, νη καζεηέο νθείινπλ λα απνδείμνπλ φηη θαη νη δχν γνλείο ηνπο είλαη Έιιελεο ψζηε λα παξαθνινπζήζνπλ ηα καζήκαηα Η κεηνλφηεηα, επηπιένλ, ππνζηεξίδεη φηη ε ειιεληθή γιψζζα έξρεηαη αληηκέησπε κε έλαλ γεληθφηεξν «δησγκφ» απφ ηελ αιβαληθή εγεζία, πέξα απφ ηηο δπζρέξεηεο ζηε δηδαζθαιία θαη ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Δηδηθφηεξα, ηα ειιεληθά δελ θαηέρνπλ θακία ζέζε νχηε αθφκα ζην δεκφζην βίν ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο, θαζψο θαλέλα έγγξαθν ζηα ειιεληθά δε δηαζέηεη λνκηθή ηζρχ γηα ην αιβαληθφ θξάηνο. Αθφκα πην ζνβαξέο είλαη νη θαηαγγειίεο πξνο ηα φξγαλα ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ γηα ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα αιβαλνπνηήζεο ειιεληθψλ νλνκάησλ θαη ηνπσλπκίσλ κε απψηεξν ζθνπφ ηνλ αθειιεληζκφ κεηνλνηηθψλ ζηνηρείσλ. Δλδεηθηηθφ ησλ παξαπάλσ είλαη ε ηαθηηθή ησλ ιεμηαξρηθψλ γξαθείσλ θαηά ηε ζχληαμε ηεο ιεμηαξρηθήο πξάμεο γελλήζεσο, φπνπ ηα ειιεληθά νλφκαηα ππφθεηληαη ζε κεξηθή ηξνπνπνίεζε ψζηε λα πιεζηάδνπλ εγγχηεξα ζηελ αιβαληθή πξνθνξά θαη ηα θαηά θαηξνχο ζρέδηα γηα αιιαγή ησλ νλνκάησλ ζε κεηνλνηηθέο πφιεηο θαη ρσξηά. Η ηζρπξφηεξε εθπξνζψπεζε ησλ Διιήλσλ Βνξεηνεπεηξσηψλ ζηε ζηειέρσζε ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ απνηειεί έλα αθφκε δεηνχκελν ηεο κεηνλφηεηαο. Οη κεηνλνηηθνί, σο Αιβαλνί πνιίηεο άιισζηε, δηεθδηθνχλ ηελ θαηάιεςε ζέζεσλ ζην ζηξαηφ, ηελ αζηπλνκία, ην δηθαζηηθφ ζψκα, ην δηπισκαηηθφ ζψκα, ηελ θξαηηθή ηειεφξαζε. Η ζεκεξηλή κάιινλ ηζρλή παξνπζία ηεο κεηνλφηεηαο ζηα δεκφζηα φξγαλα πεξηζσξηνπνηεί ηε ζπκπεξηθνξά ησλ κειψλ ηεο ελψ θαιιηεξγεί έλα αίζζεκα αλαζθάιεηαο θαη ηξσηφηεηαο απέλαληη ζηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ. 10

11 Γεληθφηεξα ν λφηνο ηεο Αιβαλίαο θαη εηδηθφηεξα ε ειιεληθή κεηνλφηεηα έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ην έιιεηκκα αζθάιεηαο φπσο θαη ην θιίκα ηξνκνθξαηίαο. Σα απμαλφκελα θξνχζκαηα ιεζηεηψλ, επηζέζεσλ αθφκα θαη απαγσγψλ κειψλ ηεο κεηνλφηεηαο έρνπλ θαηαγξαθεί θαη απφ Γηεζλείο Οξγαληζκνχο, φπσο ν ΓΑΔ, πνπ ζπκπιεξψλνπλ ζε απηά ελέξγεηεο θαη απφ φξγαλα ηνπ θξάηνπο πνπ αλαθφπηνπλ ηελ νηθνλνκηθή αλαδσνγφλεζε ηεο πεξηνρήο 4. Σν δήηεκα απηφ έρεη ζεκαληηθφηαηεο πξνεθηάζεηο ζην βαζκφ πνπ ην αλαζθαιέο θιίκα εθδηψθεη ηνπο Έιιελεο ηεο Αιβαλίαο, νη νπνίνη αλαγθάδνληαη λα κεηαλαζηεχζνπλ. Δλ πξνθεηκέλσ ηα Σίξαλα ζα πξέπεη λα πξνβνχλ ζηηο θαηάιιειεο ελέξγεηεο ψζηε λα εμαζθαιίζνπλ ηελ ηάμε θαη ηελ εξεκία πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ νκαιή δηαβίσζε ηεο κεηνλφηεηαο. Δλζηάζεηο ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο εληνπίδνληαη θαη ζηε δηνηθεηηθή δνκή ζε φ,ηη αθνξά ζηε γεσγξαθηθή δηακφξθσζε ησλ εθινγηθψλ πεξηθεξεηψλ. Η επαλαδηεπζέηεζε ησλ δηνηθεηηθψλ πεξηνρψλ ζηνλ αιβαληθφ λφην πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ πξάμε δηνηθεηηθήο αλαδηάηαμεο ηνπ αγλφεζε ελ πνιινίο ηα δεδνκέλα γηα ηελ χπαξμε πιεζπζκψλ Διιήλσλ θαη Διιήλσλ-Βιάρσλ κε απνηέιεζκα λα θαηαζηαιεί ε εθινγηθή ηνπο δχλακε θαη ζπλαθφινπζα ε εθπξνζψπεζε ηνπο ζηα εζληθά θαη ηνπηθά φξγαλα. Δμίζνπ ζεκαληηθά είλαη θαη ηα πξνβιήκαηα ηδηνθηεζίαο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη Έιιελεο Βνξεηνεπεηξψηεο πνπ δηεθδηθνχλ εθηάζεηο γεο, ησλ νπνίσλ ηελ ηδηνθηεζία απφ ηα κέιε ηεο κεηνλφηεηαο αθαίξεζε ην αιβαληθφ θξάηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη δηεθδηθήζεηο ησλ Διιήλσλ αθνξνχλ κεγάιεο εθηάζεηο βνζθνηφπσλ θαη θηηζκάησλ ζε πφιεηο θαη θσκνπφιεηο κε ειιεληθφ πιεζπζκφ. Δπίζεο, θαηαγγέιιεηαη ε απζαίξεηε, φπσο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνπο κεηνλνηηθνχο, εθκεηάιιεπζε ησλ ηνπξηζηηθψλ πεξηνρψλ ηνπ λφηνπ απφ ην θξάηνο πνπ παξαρσξεί κεγάιεο εθηάζεηο αθηψλ ζε αιινδαπέο μελνδνρεηαθέο εηαηξίεο. Δδψ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη αληηδξάζεηο ησλ κεηνλνηηθψλ ην πεξαζκέλν έηνο απέηξεςαλ ηνπξηζηηθέο εηαηξείεο απφ ηελ αλέγεξζε μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Καθνκηάο φπνπ είραλ εθδειψζεη ελδηαθέξνλ. Σέινο, αξθεηά ζεκαληηθφ ζεσξείηαη ην δήηεκα ηεο δπζαλάινγεο θαηαλνκήο ηνπ δεκνζίνπ θεθαιαίνπ ζε ζρέζε κε ηελ νηθνλνκηθή ζπλεηζθνξά ησλ πεξηνρψλ φπνπ δηαβηεί ε ειιεληθή εζληθή κεηνλφηεηα. Δπηπιένλ, πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ηεο 4 Μαιθίδεο, Θ. «Η Δζληθή Διιεληθή Μεηνλφηεηα ζηελ Αιβαλία». Δθδ. Παλεπεηξσηηθή Οκνζπνλδία Ακεξηθήο 2007 ζει

12 εμσηεξηθήο νηθνλνκηθήο βνήζεηαο πνπ ιακβάλεη ε Αιβαλία θηάλεη ζηηο κεηνλνηηθέο πεξηνρέο κε ηε κνξθή επέλδπζεο ζε έξγα αλάπηπμεο. Η δηθαηνινγεηηθή βάζε πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ε ίδξπζε ηνπ λένπ πνιηηηθνχ ζρεκαηηζκνχ είλαη ε κε εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπ Κφκκαηνο γηα ηελ Έλσζε ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ σο πνιηηηθνχ θνξέα πνπ εθθξάδεη ηα αηηήκαηα ηεο εζληθήο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο. Χζηφζν, έλα ηέηνην ζπκπέξαζκα ζα κπνξνχζε λα εμαρζεί κφλν ππφ ην πξίζκα ηεο πξνψζεζεο ησλ ζεκάησλ ηεο «κεηνλνηηθήο» αηδέληαο θαη ηνπ βαζκνχ απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηε δηεθδίθεζε ησλ κεηνλνηηθψλ δηθαησκάησλ. Η απνπζία έληνλνπ εζληθνχ θαη κεηνλνηηθνχ ραξαθηήξα ήηαλ κηα ζπλεηδεηή επηινγή ηεο Έλσζεο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ σο κφλεο δηεμφδνπ γηα ην θφκκα λα απνθηήζεη παλαιβαληθή εκβέιεηα, πξνζπεξλψληαο ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ έζεηε ην Αιβαληθφ Κέληξν (ην κεηνλνηηθφ θφκκα θαηεβάδεη ππνςεθίνπο απνθιεηζηηθά ζηηο κεηνλνηηθέο δψλεο). Αλακθίβνια, ζηα επηηεχγκαηα ηνπ ΚΔΑΓ θαηαρσξείηαη ε είζνδνο ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο ζην πνιηηηθφ ζθεληθφ ηεο Αιβαλίαο κε ηελ εθινγή βνπιεπηψλ θαη ηελ αδηάιεηπηε, έζησ θαη κεησκέλε ηα ηειεπηαία ρξφληα, παξνπζία ηνπο ζην Κνηλνβνχιην. Η αλεπαξθήο, φκσο, πξφνδνο ζε θαίξηα δεηήκαηα πνπ άπηνληαη αθφκα θαη ηεο επηβίσζεο ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο (απνγξαθή, εθπαίδεπζε, αζθάιεηα) πηζαλψο λα θαηαδεηθλχεη ηελ αλάγθε ε δηεθδίθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηεο κεηνλφηεηαο λα απνθηήζεη έλα πεξηζζφηεξν δπλακηθφ ραξαθηήξα απζηεξά πξνζαλαηνιηζκέλν ζηα αηηήκαηα ησλ Διιήλσλ Βνξεηνεπεηξσηψλ. Κάησ απφ απηή ηελ νπηηθή γσλία, ε ίδξπζε ελφο λένπ πνιηηηθνχ ζρεκαηηζκνχ κε έληνλν εζληθφ ραξαθηήξα (φπσο ηνπιάρηζηνλ έρνπλ επηζεκάλεη νη ηδξπηέο ηνπ) ζα απνηεινχζε έλα βήκα κε ζεηηθέο πξννπηηθέο. Δπί ηνπ παξφληνο, φκσο, ε παξνπζία ηεο πνιηηηθήο παξάηαμεο MEGA κάιινλ πεξηνξίδεη ηηο δπλαηφηεηεο απνηειεζκαηηθήο ππεξάζπηζεο ησλ κεηνλνηηθψλ ζπκθεξφλησλ ζην βαζκφ πνπ ζέηεη ζε θίλδπλν κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο θαηαθηήζεηο ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο: ηελ εθπξνζψπεζε ηεο ζην αιβαληθφ Κνηλνβνχιην θαη ηελ παξνπζία ηεο ζηελ πνιηηηθή δσή ηεο Αιβαλίαο ζε εζληθφ επίπεδν. Οη θφβνη απηνί είλαη εχινγνη, θαζψο ε δεκηνπξγία λένπ θφκκαηνο δε θαίλεηαη λα απνηειεί ηελ πξνζπάζεηα γηα κηα δπλακηθφηεξε εθπξνζψπεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο κεηνλφηεηαο αιιά ην απνηέιεζκα εζσηεξηθψλ αληηπαξαζέζεσλ θαη αληηπαινηήησλ πνπ ήδε έρνπλ πξνθαιέζεη δεκηά ζηελ εθινγηθή δχλακε ηεο 5. Ήδε ηα 5 Σδίκαο,. «Γχν θφκκαηα ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο ζηελ Αιβαλία». ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΗ. 12

13 πξψηα κελχκαηα δελ είλαη ελζαξξπληηθά θαζψο ε «Οκφλνηα» επίζεκα απνθήξπμε ηεο ίδξπζε ηνπ λένπ θφκκαηνο, δηακνξθψλνληαο πιένλ ην πνιηηηθφ ζθεληθφ ηεο Βνξείνπ Ηπείξνπ σο πεδίν ζχγθξνπζεο δχν αληίπαισλ παξαηάμεσλ. Σν γεγνλφο απηφ πξνκελχεη δηάζπαζε ηεο ήδε κεησκέλεο εθινγηθήο δχλακεο ησλ Βνξεηνεπεηξσηψλ κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ηελ εθινγή βνπιεπηψλ απφ κεηνλνηηθέο παξαηάμεηο ζην κέιινλ. Μηα ηέηνηα δπζάξεζηε εμέιημε ζα απνηεινχζε βαξχ πιήγκα γηα ηελ έθθξαζε Διιήλσλ κέζα απφ κεηνλνηηθά θφκκαηα θαη ζα ελίζρπε ηελ άπνςε γηα πξνψζεζε Διιήλσλ πνιηηηθψλ κέζα απφ ηηο κεγάιεο αιβαληθέο παξαηάμεηο (ζέζε πνπ θαίλεηαη λα θπξηαξρεί ζηελ εθινγηθή ζπκπεξηθνξά ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο). Μαθξνπξφζεζκα ε επηινγή απηήο ηεο ηαθηηθήο ζα ππνλφκεπε θαζνξηζηηθά ηελ παξνπζία «απηφλνκσλ» πνιηηηθψλ ζρεκαηηζκψλ ηεο κεηνλφηεηαο. ηελ παξνχζα, φκσο, ρξνληθή ζπγθπξία θάηη ηέηνην ζα ήηαλ αξθεηά επηδήκην, θαζψο ε απνπζία απηφλνκεο πνιηηηθήο παξνπζίαο ζα ζηεξνχζε απφ ηε κεηνλφηεηα ηε δπλαηφηεηα λα «εθκεηαιιεπηεί» ζην έπαθξν ηελ επξσπατθή πξννπηηθή ηεο Αιβαλίαο ψζηε λα επηηχρεη κέξνο ησλ επηδηψμεσλ ηεο. εξβία: κηα κεη εκπνδίσλ βαιθαληθή ζπκθηιίσζε Μεηά θαη απφ ηε ζχιιεςε ηνπ θαηαδεηνχκελνπ γηα εγθιήκαηα πνιέκνπ, Radovan Karadzic, ην 2008, ε εξβία θαίλεηαη λα έρεη μεθηλήζεη κηα εθζηξαηεία «θάζαξζεο» θαη πξνζπάζεηα απηνθξηηηθήο, φζνλ αθνξά ζην βίαην πξφζθαην παξειζφλ ηεο. Δλφςεη επαλαπξνζδηνξηζκνχ εαπηήο σο ηζρπξνχ παξάγνληα ζηελ εγγχηεξε πεξηνρή θαη αμηφινγνπ ππνςεθίνπ πξνο έληαμε ζηελ επξσπατθή νηθνγέλεηα, ε εξβία έρεη θάλεη ζεκαληηθά βήκαηα σο πξνο ηελ αλαγλψξηζε εγθιεκάησλ πνπ δηεπξάρζεζαλ απφ αμησκαηνχρνπο ηεο θαηά ηελ δηάιπζε ηεο πξψελ Γηνπγθνζιαβηθήο Οκνζπνλδίαο θαη, θαηά ζπλέπεηα, σο πξνο ηε «ζπκθηιίσζε» κε ηα αληίζηνηρα θξάηε, πξψελ κέιε ηεο νκνζπνλδίαο, πνπ ππέζηεζαλ, αιιά θαη ζπκκεηείραλ αληίζηνηρα, ζηηο ζεξησδίεο πνιέκνπ. Θα ήηαλ ελδηαθέξνλ ινηπφλ, λα παξαζέζνπκε, ελ ηάρεη, ηα θπξηφηεξα ζεκεία ηεο αθνινπζνχκελεο γξακκήο, αιιά ηαπηνρξφλσο, θαη ηνλ αληίθηππν θαζεαπηφ, πνπ είλαη ζηελ νπζία εμίζνπ ζεκαληηθφο γηα ηελ ρψξα ηελ ίδηα, ζηε βειηίσζε ησλ ζρέζεψλ ηεο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ δπηηθψλ Βαιθαλίσλ. Γεκνζηεχηεθε ζηηο Αλαθηήζεθε ζηηο

14 Δγρεηξήκαηα ζηελ απόδνζε δηθαηνζύλεο Απφ ηελ 1 ε Μαξηίνπ, νπφηε θαη ν Karadzic αλέπηπμε ηελ ακπληηθή ηνπ γξακκή ζην Γηθαζηήξην ηεο Υάγεο, ε δηθαηνζχλε ζε ζρέζε κε εγθιήκαηα ζηνλ πφιεκν ηεο Γηνπγθνζιαβίαο, θαίλεηαη λα απαζρνιεί φιεο ηηο ρψξεο ηεο πξψελ Γηνπγθνζιαβηθήο Οκνζπνλδίαο. Γπν κέξεο κεηά, ζηηο 3 Μαξηίνπ, ε βξεηαληθή αζηπλνκία ζπλέιαβε ηνλ Βφζλην Ejup Ganic, κεηά απφ αίηεκα ηεο εξβίαο, θαζφηη θαηεγνξείηαη γηα εθηέιεζε 42 έξβσλ ζηξαηησηψλ, σο αληαπάληεζε ηεο νκεξίαο ηνπ Βφζληνπ πξνέδξνπ, Alija Izetbegovic, πνπ θξαηνχληαλ απφ έξβνπο ζηξαηηψηεο ζηνλ πφιεκν ηνπ ε αληίζεζε κε ηνλ Karadzic πνπ ππεξακχλζεθε ησλ επηινγψλ ηνπ 6, ραξαθηεξίδνληαο ηνλ πφιεκν σο δίθαην θαη ηεξφ, ν Ganic δήισζε αζψνο γηα ηε δνινθνλία πνπ ηνπ πξνζάπηεηαη. Δλ ηέιεη, ε ζχιιεςε ηνπ Ganic, αλ θαη κεηά απφ αίηεκα ηεο εξβίαο, δελ θαίλεηαη λα βνήζεζε ζηηο δηκεξείο ζρέζεηο, θαζψο πνιχ ζχληνκα εθθπιίζηεθε ζε κηα ζεηξά αιιεινθαηεγνξηψλ κεηαμχ έξβσλ θαη Βνζλίσλ. Οπζηαζηηθή αιιά αλακθίβνια δχζθνιε πξάμε ζηα πιαίζηα αλαγλψξηζεο επζπλψλ ζηηο αηκαηνρπζίεο ζηνλ πφιεκν ηεο Γηνπγθνζιαβίαο ππήξμε ην ςήθηζκα ηνπ ζεξβηθνχ θνηλνβνπιίνπ πνπ, ζηηο 31 Μαξηίνπ 2010, αλαγλψξηζε ηε ζθαγή ζηε ξεκπξέληηζα. Σν ςήθηζκα πηνζεηήζεθε νξηαθά κε 127 ςήθνπο απφ 250, κε εληνλφηαηεο αληηξξήζεηο λα έρνπλ δηαηππσζεί απφ θφκκαηα ηεο αληηπνιίηεπζεο. Οξηζκέλνη βνπιεπηέο ςήθηζαλ ππέξ κφλν δηφηη είραλ ιάβεη εγγπήζεηο γηα κηα κειινληηθή πξφηαζε πνπ ζα θαηαδηθάζεη ηα εγθιήκαηα πνπ δηεπξάρζεζαλ ελαληίνλ έξβσλ ζηνπο Βαιθαληθνχο πνιέκνπο ηεο δεθαεηίαο ηνπ Σαπηνρξφλσο, ππάξρνπλ θαη εθείλνη 7 πνπ ζεσξνχλ φηη ε απφθαζε απηή δελ ήηαλ αξθεηά ηζρπξή, δηφηη δελ εκπεξηείρε ηε ιέμε "γελνθηνλία". ηα πιαίζηα ηεο πνιηηηθήο απηήο, πξηλ απφ πέληε ρξφληα, ν πξφεδξνο Tadic κεηέβε ζηε ξεκπξέληηζα γηα λα απνηίζεη θφξν ηηκήο ζηα ζχκαηα, κε ηελ ειπίδα φηη απηφ ζα νδεγήζεη ζε έλα λέν, θηιηθφηεξν ζηάδην ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ έξβσλ θαη Βνζλίσλ. Πξνο ην παξφλ, σζηφζν, νη ζρέζεηο εξβίαο κε ηε Β-Δ, κηα ρψξα πνπ πξσηίζησο ζα πξέπεη λα επηιχζεη ην δήηεκα ηεο εζλνηηθήο ηεο δηρφλνηαο σο θξάηνο, είλαη αθφκε ριηαξέο. ε θάζε πεξίπησζε, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην ςήθηζκα δελ απνδέρεηαη νπζηαζηηθά ηελ επζχλε γηα ηηο δνινθνλίεο, παξά κφλν, αθνινπζεί ηελ απφθαζε ηνπ Γηεζλνχο Γηθαζηεξίνπ ην 2007, κε βάζε ηελ νπνία νη αξρέο ηεο εξβίαο, αλ θαη δελ θξίζεθαλ έλνρεο γηα ηε ζθαγή, ζα κπνξνχζαλ λα 6 Καζεκεξηλή Milovanovic, B. «Serbian parliament condemns Srebrenica atrocities». SouthEast European Times. Γεκνζηεχηεθε ζηηο Αλαθηήζεθε ζηηο

15 είραλ ελεξγήζεη γηα λα ην απνηξέςνπλ. Δλδερνκέλσο απηή ε εηθφλα λα είλαη θαη ε αληηπξνζσπεπηηθφηεξε φζνλ αθνξά ζηε ζέζε ηεο εξβίαο ζε ζρέζε κε ηηο θαηεγνξίεο πνιέκνπ πνπ ηε βαξχλνπλ ελ γέλεη. ε θάζε πεξίπησζε, ζεηηθή ήηαλ ε αληίδξαζε ηεο EE, ε νπνία ραηξέηηζε ην ςήθηζκα σο νπζηαζηηθή πξφνδν, ηφζν γηα ηε εξβία, φζν θαη γηα ηελ επξχηεξε πεξηνρή. Αληηζέησο, σο ππνθξηηηθφ ην ραξαθηήξηζαλ νη επηδψληεο θαη νη ζπγγελείο ησλ ζπκάησλ ηεο ξεκπξέληηζα. Δληνχηνηο, νξηζκέλεο επξσπατθέο θπβεξλήζεηο -θαη θπξίσο ε Οιιαλδία- ζπλερίδνπλ λα δηαηεξνχλ επηθπιάμεηο ζρεηηθά κε ηηο πξνζέζεηο ηεο εξβίαο, θαζψο αθφκε δελ έρεη ζπιιεθζεί ν απηνπξγφο ηνπ καθειεηνχ ηεο ξεκπξέληηζα θαη πξψελ ζηξαηεγφο ησλ ζεξβνβνζληαθψλ δπλάκεσλ, Ratko Mladic. Οξηζκέλνη δηπισκάηεο, κάιηζηα, ζεσξνχλ απίζαλν λα ππάξμνπλ νπζηαζηηθέο αιιαγέο, φζνλ αθνξά ζην status ηεο εξβίαο ζηα πιαίζηα επξσπατθήο πξννπηηθήο, εάλ δελ πξνεγεζεί ε ζχιιεςε ηνπ Mladic, ε νπνία απνηειεί ην βαζηθφ δεηνχκελν. Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, νη αμηψζεηο πνπ είραλ εθθξαζηεί πξφζθαηα απφ ηελ εγεζία ηεο εξβίαο, γηα αλάδεημε ηεο ρψξαο ζε ηζρπξή δχλακε επηξξνήο ζηηο ρψξεο ηεο πξψελ Γηνπγθνζιαβηθήο Οκνζπνλδίαο, ζηελ παξνχζα θάζε ηνπιάρηζηνλ, θαληάδνπλ αλέθηθηεο. Γηαηήξεζε θαιώλ γεηηνληθώλ ζρέζεσλ Σελ ηειεπηαία δεθαεηία, νη πεξηζζφηεξεο βαιθαληθέο ρψξεο θαίλεηαη λα είλαη ζε αγψλα δξφκνπ πξνθεηκέλνπ λα απνδείμνπλ ζηε δηεζλή θνηλφηεηα, θαη εηδηθά ζηελ επξσπατθή, πφζν θαιέο ζρέζεηο δηαηεξνχλ κε ηνπο γείηνλέο ηνπο, ηελ σξηκφηεηα πνπ επηδεηθλχνπλ θαη πφζν ηθαλέο είλαη λα ππεξπεδήζνπλ εκπφδηα θαη «θαληάζκαηα» ηνπ πξφζθαηνπ παξειζφληνο ηνπο. Αλάινγε πξνζπάζεηα ππήξμε θαη ε ζχλνδνο ηνπ Brdo, ηελ νπνία δηνξγάλσζε ε ινβελία κε ηε ζπλδξνκή ηεο Κξναηίαο, πξνθεηκέλνπ λα θαζίζνπλ ζην ίδην ηξαπέδη φιεο νη ρψξεο ησλ Βαιθαλίσλ κε επξσπατθή πξννπηηθή. Οη δχν απηέο ρψξεο, αθνχ μεπέξαζαλ ηηο δηελέμεηο ηνπο πεξί ησλ ζαιάζζησλ ζπλφξσλ ηνπο, απνθάζηζαλ λα ζπγθαιέζνπλ ηνπο πξσζππνπξγνχο φισλ ησλ πξνο έληαμε βαιθαληθψλ ρσξψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξσζππνπξγψλ ηεο Αιβαλίαο θαη ηνπ Κνζφβνπ. ηε ζχλνδν ζα παξίζηαην επίζεο θαη ν Herman Van Rompuy, ν λένο πξφεδξνο ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ, θαη ν Miguel Ángel Moratinos, ν ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ ηεο Ιζπαλίαο, ε νπνία αζθεί ηελ πξνεδξία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σειεπηαία ζηηγκή, σζηφζν ε απφθαζε ηνπ Boris Tadic ήηαλ λα κπντθνηάξεη ηε ζπλάληεζε ιφγσ ηεο παξνπζίαο, επί ίζνηο φξνηο, ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ, ηελ αλεμαξηεζία ηνπ νπνίνπ ε 15

16 εξβία δελ αλαγλσξίδεη. Παξά ηα φζα δπζρεξαίλνπλ ηηο ζρέζεηο ηνπο, νη δπν ρψξεο έρνπλ κπνξέζεη κέρξη ζηηγκήο λα δηαηεξνχλ κηα ζρεηηθά ςχρξαηκε ζηάζε ν έλαο απέλαληη ζηνλ άιιν. ηε ζχλνδν ηνπ Brdo, σζηφζν, θξίλνληαο φηη έηζη ζα εδξαίσλε ην δηπισκαηηθφ πξνθίι ηνπ Κνζφβνπ, αιιά ιακβάλνληαο ππφςε θαη ην πνιηηηθφ θφζηνο πνπ απηφ ζα είρε ζην εζσηεξηθφ, ν Tadic δελ κεηέβε ζηε ινβελία. Σν πςειφ πξνθίι ηεο ζπλφδνπ θνξπθήο ήηαλ ζηελ νπζία αθαλζψδεο δήηεκα. Σν λα δερηεί λα βξίζθεηαη ζην ίδην ηξαπέδη ζπδεηήζεσλ κε ηνλ πξσζππνπξγφ κηαο ρψξαο 8, ηελ αλεμαξηεζία ηεο νπνίαο αξλείηαη, ζα ήηαλ ηδηαηηέξσο δεκηνγφλν γηα ηελ εηθφλα ηνπ Tadic ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ηνπ, κε απνηέιεζκα λα ζεσξεζεί σο θαηαιιειφηεξε ιχζε ε απνρή. Χο απνηέιεζκα, νη Van Rompuy θαη Moratinos αληηκέησπνη κε ηε ζηάζε ηεο εξβίαο, φπσο άιισζηε είραλ πξνεηδνπνηήζεη, αξλήζεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε ζχλνδν. Δληνχηνηο, αλ θαη κέζσ ηεο απνρήο ηνπ ν Tadic θαηάθεξε λα ππνλνκεχζεη ηε ζχλνδν ηνπ Brdo, νη έξβνη ζα πξέπεη πιένλ λα απνηάμνπλ ηελ εηθφλα ηνπ δχζηξνπνπ θξάηνπο πνπ δελ κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Με ην λα κε ζπκκεηάζρεη ζηε ζχλνδν ε εξβία κπφξεζε λα αλαβάιιεη εμειίμεηο, σζηφζν απηφ δελ κπνξεί λα απνηειέζεη καθξνπξφζεζκε ζηξαηεγηθή. Η «αγλφεζε» πνπ ε εξβία επεθχιαμε ζηελ θπβέξλεζε ηεο ινβελίαο, κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη ηελ επηινγή ηεο ινβελίαο λα «εθδηθεζεί», επηβξαδχλνληαο ηελ νινθιήξσζε εληαμηαθψλ δηαδηθαζηψλ ηεο ΔΔ κε ηε εξβία. Αξγφηεξα ην 2010 κηα κεγάιε ζχλνδνο θνξπθήο ΔΔ-Βαιθαλίσλ πξνβιέπεηαη ζην εξάγεβν θαη ε ΔΔ αζθεί εληεηλφκελε πίεζε ζηα θξάηε ησλ Βαιθαλίσλ λα βειηηψζνπλ ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο. Δάλ ε εξβία παξακέλεη καθξηά θαη πάιη, νη ζπλέπεηεο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ζνβαξέο. Πνιιέο ηζρπξέο θσλέο ζηελ ΔΔ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Υξηζηηαλνδεκνθξαηψλ ηεο Γεξκαλίαο, ζέινπλ λα δνπλ κηα κεγάιε παχζε ζηε δηεχξπλζε γηα ηε δηεξεχλεζε, αθφηνπ ε ΔΔ ζα έρεη αλαιάβεη ηελ Ιζιαλδία θαη ηελ Κξναηία, πηζαλψο ην Θεσξείηαη πσο ππάξρνπλ ηάζεηο ζηελ επξσπατθή θνηλφηεηα πνπ δελ βιέπνπλ απαξαίηεηα σο αξλεηηθή ηελ πηζαλφηεηα ε εξβία λα επηκέλεη λα ζέηεη ην Κφζνβν πάλσ απφ ηελ Δπξψπε. Δάλ απηφ ζπκβεί, ε εξβία, ε νπνία πξν πνιινχ ράζεη ην Κνζζπθνπέδην, ελδέρεηαη λα «ράζεη» θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Δλ θαηαθιείδη, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο θηλήζεηο ηεο εξβίαο ζηα πιαίζηα ηεο δεκηνπξγίαο ή επαλάθηεζεο θαιψλ γεηηνληθψλ ζρέζεσλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, ζε 8 Corriere Della Sera

17 κηα πξψηε αλάγλσζε, ε ρψξα δίλεη ηελ εληχπσζε ελφο θξάηνπο πνπ παξαπαίεη: λαη κελ, πξνβαίλεη ζε ζεκαληηθφηαηεο θηλήζεηο, φπσο ε αλαγλψξηζε ηεο ζθαγήο ζηε ξεκπξέληηζα, πξνζέρνληαο πάληα λα πξνθαιέζεη φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξνπο ηξηγκνχο ζηε θνηλή γλψκε πνπ, πξνθαλψο, είλαη αθφκε απξνεηνίκαζηε λα δερηεί νξηζκέλα γεγνλφηα, απφ ηελ άιιε δε, ηεξεί αδηάιιαθηε ζηάζε ζε θηλήζεηο πνπ επεξεάδνπλ νπζηαζηηθά ην επξσπατθφ ηεο πξνθίι, αιιά νη νπνίεο ηαπηνρξφλσο αγγίδνπλ θαη ην δήηεκα ηνπ Κνζφβνπ. Δληνχηνηο, θαλείο νθείιεη λα ιάβεη ππφςε πσο γελλαίεο πνιηηηθέο γξακκέο θαη εηιηθξηλείο πξνζπάζεηεο επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηαπηφηεηνο, θάηη πνπ επηδηψθεη ε επίζεκε θπβέξλεζε, θαη θνηλή γλψκε, ε νπνία δηαηεξεί αθφκε λσπέο ηηο κλήκεο ηνπ πξφζθαηνπ παξειζφληνο ζην νπνίν ππήξμε ζχηεο αιιά θαη ζχκα, ζε ζπλδπαζκφ κε ην πιεφλαζκα ηζηνξίαο, πνπ θέξεη ζρεδφλ θάζε βαιθαληθφ έζλνο, δελ είλαη πάληα εχθνιν λα επζπγξακκηζηνχλ. Η εξβία έρεη πάξεη αμηφινγεο πξσηνβνπιίεο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη «επξσπατθή» ρψξα, σζηφζν ελδερνκέλσο λα ρξεηαζηεί λα μεπεξάζεη εαπηφλ, πξνθεηκέλνπ απηέο λα κεηαπνηεζνχλ ζε απηά απνηειέζκαηα, θαη γη απηφ, ίζσο λα ρξεηαζηεί κηα πνιηηηθή ηάμε πνπ κπνξεί θαη πξνρσξά ζε πξαγκαηηθέο ηνκέο, αςεθψληαο, φηαλ απηφ είλαη απαξαίηεην, ην εγρψξην πνιηηηθφ θφζηνο. Η πεξίπησζε ηνπ Κνζόβνπ γηα ην ξόιν ηνπ ΟΗΔ ζηε δηαηήξεζε ηεο δηεζλνύο εηξήλεο θαη αζθάιεηαο Η θαηάξγεζε ην 1989 απφ ηνλ πξφεδξν ηεο εξβίαο, Slobodan Milošević, ηνπ θαζεζηψηνο απηνλνκίαο ηεο επαξρίαο ηνπ Κνζφβνπ, ην νπνίν είρε θαζηεξσζεί κε ζρεηηθή πξφβιεςε ηνπ Γηνπγθνζιαβηθνχ πληάγκαηνο ην 1974, ζπλέβαιε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηάιπζε ηεο ΔΓ θαη ηηο απνζρηζηηθέο/εζληθηζηηθέο ηάζεηο ησλ ζπζηαηηθψλ νληνηήησλ ηεο ίδηαο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο, ζηε ζχξξαμε κεηαμχ ηνπ πιεηνςεθνχληνο αιβαληθνχ ζηνηρείνπ ηεο ελ ιφγσ επαξρίαο θαη ησλ ζεξβηθψλ ηαθηηθψλ θαη παξαζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ. Η εξβία, καδί κε ην Μαπξνβνχλην, είρε ζπζηήζεη απφ ην 1992 θαη έσο ην 2006 ηελ Οκφζπνλδε Γεκνθξαηία ηεο Γηνπγθνζιαβίαο. Οη Αιβαλνί ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ είραλ ζπζηήζεη ηνλ «Απειεπζεξσηηθφ ηξαηφ ηνπ Κνζφβνπ» (1996), κε ππνζηήξημε θαη απφ ηελ αιβαληθή δηαζπνξά, ελψ απφ ην 1998 άξρηζαλ λα εληζρχνληαη θαη απφ ηηο ΗΠΑ, παξά 17

18 ηηο αληηξξήζεηο ηνπ Κνγθξέζνπ ιφγσ δηαζχλδεζεο ηνπ ΑΚ κε ηελ ηζιακηθή ηξνκνθξαηία θαη ην νξγαλσκέλν έγθιεκα 9. Σελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν (1998) απαληψληαη θαη νη πξψηεο απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ησλ ΗΔ. Δπξφθεηην γηα ηηο Resolutions 1160/March 1998, 1199/September 1998 θαη 1203/October 1998, ζηηο νπνίεο πξνβιεπφηαλ ε απαγφξεπζε πψιεζεο/δηάζεζεο ζηξαηησηηθνχ πιηθνχ ζηελ Οκφζπνλδε Γεκνθξαηία ηεο Γηνπγθνζιαβίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Κνζφβνπ) θαζψο θαη θεθαιαίσλ πνπ ελδερνκέλσο ζα αμηνπνηνχλην πξνο αγνξά ηέηνηνπ πιηθνχ ή εθπαίδεπζεο ηξνκνθξαηηθψλ/παξαζηξαηησηθψλ δπλάκεσλ. Καη νη ηξεηο απνθάζεηο πεξηείραλ σο αηηηνινγία ησλ ππαγνξεπφκελσλ κέηξσλ ην Κεθάιαην 7 ηεο Υάξηαο ησλ ΗΔ, ελψ πξνο ηνλ ίδην ζθνπφ ζπζηάζεθε Δπηηξνπή ηνπ Α, κε πξφεδξν ηνλ Celso L. N. Amorim (Brazil). ε έγγξαθν ηνπ Μαξηίνπ 1999, ε Δπηηξνπή ελεκέξσλε γηα ηε ζπκκφξθσζε 53 θξαηψλ (βάζεη αλαθνξψλ ηνπο) αιιά ηαπηφρξνλα ππνδείθλπε θαη παξαβηάζεηο, πξνο φθεινο θπξίσο ηνπ ΑΚ. Χζηφζν ην Φήθηζκα 1160 απέθπγε ρξήζε ηνπ Άξζξνπ 39, κε πξνζδηνξίδνληαο «απεηιή θαηά ηεο εηξήλεο», «παξαβίαζε ηεο εηξήλεο» ή «επηζεηηθή πξάμε». Απηφ ππαγνξεχζεθε απφ ην δεδνκέλα αλακελφκελν veto Ρσζίαο θαη Κίλαο. Καηά ζπλέπεηα, πξνηηκήζεθε ε αλαθνξά ζην Άξζξν 41, αηηηνινγψληαο ην εκπάξγθν ζηξαηησηηθνχ πιηθνχ. Καη αληίζεζε κε ην Φήθηζκα 1160, ηα κεηαγελέζηεξα Φεθίζκαηα 1199 θαη 1203 πεξηείραλ αλαθνξά ζην Άξζξν 39, κία αλαθνξά πνπ ζην παξειζφλ είρε θξηζεί πξναπαηηνχκελν γηα ηελ έγθξηζε πξάμεσλ «επηβνιήο ηεο εηξήλεο» εθ κέξνπο ηνπ Α (δειαδή φζσλ πξνβιέπνληαη ζηα Άξζξα 41, 42 πεξί απνθεληξσκέλεο ζηξαηησηηθήο δξάζεο - θαη 53, παξάγξαθνο 1). Η εζσηεξηθή θχζε ηεο ζχξξαμεο ζην Κνζζπθνπέδην, θαη αληίζεζε κε ηελ απηαπφδεηθηε παξαβίαζε ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ Υάξηε πνπ ζπλεπάγεηαη κία δηαθξαηηθή ζχξξαμε, δε δχλαην λα βαζηζηεί απνθιεηζηηθά ζην Άξζξν 2 (παξάγξαθνο 7). 10 Η αλάιεςε δξάζεο εθ κέξνπο ηνπ ΝΑΣΟ έπξεπε βάζεη ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ λα έρεη σο λνκηθή βάζε ζρεηηθή εμνπζηνδφηεζε απφ ην Α. Η κε χπαξμε αλάινγνπ ςεθίζκαηνο, ιφγσ ηεο δεδεισκέλεο πξφζεζεο άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο αξλεζηθπξίαο απφ δχν κφληκα κέιε, άθελε αλνηθηή ηελ επηινγή πξνζθπγήο ζηε 9 Γηα κία ζχληνκε ηζηνξηθή πεξηγξαθή ηνπ δεηήκαηνο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ βι. Αικπάλεο, Β.Δ. Διεθνήρ Επέμβαζη, Δθδ. LIBRO ΑΘΗΝΑ 2001, ει Σα ζρεηηθά κε ην Κνζζπθνπέδην ςεθίζκαηα ησλ ΗΔ, ζε ζπλδπαζκφ κε κία λνκηθνχ ηχπνπ θξηηηθή ζεψξεζε, παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθφηεξα ζην Lavalle, R., Legal Aspects of the Kosovo crisis and its outcome : An overview, Revue Hellenique de Droit International, Vol.53,

19 Γεληθή πλέιεπζε (κε πξναπαηηνχκελα ηελ ππνβνιή ζρεδίνπ ςεθίζκαηνο ζην Α θαη απφξξηςή ηνπ απφ Ρσζία θαη Κίλα), ε νπνία ζε έθηαθηε ζχλνδφ ηεο (φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ Φεθίζκαηνο Uniting for Peace θαη ζην Άξζξν 8 πεξί ησλ «θαλφλσλ δηαδηθαζίαο») ζα πξφηεηλε ηε ρξήζε βίαο. Η κε αλαθνξά, φκσο, ηφζν ζην Φήθηζκα 1199 φζν θαη ζην Φήθηζκα 1203, ζε «δηαηάξαμε ηεο εηξήλεο» ή «επηζεηηθή ελέξγεηα», παξά κφλν ζε «απεηιή θαηά ηεο εηξήλεο» ηζνδπλακνχζε κε αδπλακία πξνζθπγήο ζηε Γεληθή πλέιεπζε. Σνλ Ινχλην 1999 θαη ελψ είραλ πξνεγεζεί (Μάξηηνο-Ινχληνο 1999) νη λαηντθνί βνκβαξδηζκνί δίρσο πξφηεξε εμνπζηνδφηεζε ηνπ Α ησλ ΗΔ (θαζψο επίζεο θαη ην ςήθηζκα 1239/May 1999 πεξί ηεο ζπλδξνκήο ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο γηα ηνπο Πξφζθπγεο), ε πηνζέηεζε ηεο Resolution 1244 πξνέβιεςε πξνζσξηλή πνιηηηθή δηνίθεζε ηνπ Κνζφβνπ απφ ηα ΗΔ, εηξελεπηηθή απνζηνιή (peacekeeping force) κε επηθεθαιήο ην ΝΑΣΟ θαη εθθίλεζε δηαβνπιεχζεσλ γηα ηελ θαζηέξσζε ελφο κεηαβαηηθνχ πνιηηηθνχ πιαηζίνπ απηνλνκίαο (interim political framework agreement providing for a substantial self-government) κε ζεβαζκφ σο πξνο ηελ εδαθηθή αθεξαηφηεηα ηεο Οκφζπνλδεο Γεκνθξαηίαο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο. ε απηφ ην πιαίζην ζπζηάζεθε ε UNMIK, κε επηθεθαιή ηνλ Δηδηθφ Απεζηαικέλν ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ησλ ΗΔ, Lamberto Zannier. Χο απνζηνιή πνπ ζπκκεηέρεη ζηηο επηρεηξήζεηο ησλ ΗΔ εθιακβάλεηαη σο επηθνπξηθφ φξγαλν ηνπ Οξγαληζκνχ θαη ηα κέιε ηεο απνιακβάλνπλ ησλ ίδησλ πξνλνκίσλ θαη αζπιηψλ κε ην πξνζσπηθφ ησλ ΗΔ. Σα ΗΔ αζθνχλ δηνίθεζε ζε ζηξαηεγηθφ θαη επηρεηξεζηαθφ επίπεδν, κε ηα ζπλεηζθέξνληα θξάηε λα έρνπλ πνηληθή θαη κηζζνδνηηθή αξκνδηφηεηα. Η UNMIK ινηπφλ αλέιαβε λα: εθπιεξψζεη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο θαζεκεξηλήο, δηνηθεηηθήο θχζεο (perform basic civilian administrative functions) πξνσζήζεη ηελ εγθαζίδξπζε ζεζκψλ απηνδηνίθεζεο θαη νπζηαζηηθήο απηνλνκίαο (promote the establishment of substantial autonomy and selfgovernment in Kosovo) δηεπθνιχλεη ηε δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο θαη δηαπξαγκάηεπζεο γηα ην κειινληηθφ θαζεζηψο ηεο πεξηνρήο (facilitate a political process to determine Kosovo's future status) ζπληνλίζεη ηελ αλζξσπηζηηθή βνήζεηα ηνπ ζπλφινπ ησλ εκπιεθφκελσλ δηεζλψλ νξγαλψζεσλ (coordinate humanitarian and disaster relief of all international agencies) 19

20 ζπκβάιιεη ζηελ αλνηθνδφκεζε βαζηθψλ ππνδνκψλ (support the reconstruction of key infrastructure) δηαηεξήζεη ην λφκν θαη ηε δεκφζηα ηάμε (maintain civil law and order; promote human rights) εγγπεζεί ηελ αλεκπφδηζηε θαη αζθαιή επηζηξνθή φισλ ησλ πξνζθχγσλ θαη ησλ εθηνπηζκέλσλ αηφκσλ (assure the safe and unimpeded return of all refugees and displaced persons to their homes in Kosovo) Η KFOR, αληηζέησο, σο ζπκκεηέρνπζα δχλακε έπεηηα απφ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Α, δελ θαιχπηεηαη απφ ηππνπνηεκέλε ζπκθσλία νχηε ζεσξείηαη (εηξελεπηηθή ή άιιε) επηρείξεζε ησλ ΗΔ. Η έθηαζε ηεο δηθαηνδνζίαο ηεο θαη ην λνκηθφ ηεο θαζεζηψο ελ γέλεη νξίδνληαη ad hoc. Πέξαλ ηνπ Φεθίζκαηνο 1244, ε εληνιή ηεο KFOR πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε ηξαηησηηθνηερληθή πκθσλία (Military-Technical Agreement - MTA) κε ηελ (ηφηε) Οκφζπνλδε Γεκνθξαηία ηεο Γηνπγθνζιαβίαο 11. Σα αξρηθά ηεο θαζήθνληα εμαληινχλην ζηα εμήο: - απνηξνπή ηπρφλ απεηιψλ θαη επηζεηηθψλ ελεξγεηψλ εθ κέξνπο ηεο Οκφζπνλδεο Γεκνθξαηίαο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο θαηά ηνπ Κνζφβνπ - εγθαηάζηαζε ελφο αζθαινχο πεξηβάιινληνο θαη δηαηήξεζε ηεο δεκφζηαο ηάμεο θαη αζθάιεηαο - απνζηξαηηθνπνίεζε (αθνπιηζκφ) ηνπ ΑΚ - ππνζηήξημε ηεο δηεζλνχο αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο - ππνβνήζεζε θαη ζπληνληζκφ κε ην δηεζλέο πνιηηηθφ πξνζσπηθφ Σν έξγν ηεο KFOR είρε αληίθηππν ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ θαηνίθσλ ηεο επαξρίαο, θαζψο αθνξνχζε ζηε ζπγθέληξσζε θαη θαηαζηξνθή παξάλνκνπ νπιηζκνχ (κε αληάιιαγκα ακλεζηία), ηελ παξεκπφδηζε δηαζπλνξηαθνχ ιαζξεκπνξίνπ φπισλ, ηελ αδξαλνπνίεζε λαξθνπεδίσλ, ηελ νξγάλσζε θαη επηηήξεζε εθινγηθψλ δηαδηθαζηψλ, ηελ πξνζηαζία κεηνλνηήησλ, ηε θχιαμε κλεκείσλ ηζηνξηθήο, ζξεζθεπηηθήο θαη πνιηηηζκηθήο ζεκαζίαο θαη ηε δηάζεζε ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θαη επηζηηηζηηθήο βνήζεηαο. Ιδηαίηεξεο αλαθνξά ρξήδεη ε ζπκκεηνρή θξαηψλ κε κειψλ ηεο Βνξεηναηιαληηθήο πκκαρίαο ζηελ KFOR. Οη ελ ιφγσ ρψξεο ζπκκεηέρνπλ θαηφπηλ ζχλαςεο ζρεηηθήο εηδηθήο ζπκθσλίαο (ζπκβαηηθήο ξχζκηζεο), εθρσξψληαο πξσηίζησο ηνλ επηρεηξεζηαθφ έιεγρν ησλ δπλάκεψλ ηνπο ζην ΝΑΣΟ. Πξφθεηηαη γηα 11 Γηα ην θαζεζηψο ηεο ζπκκεηέρνπζαο δχλακεο θαζψο θαη απηψλ θαζαπηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ ΗΔ βι. Γίπια, Υ. Γνχζε, Δ. (επηκ.), Εξήνηα σπόνια από ηην ίδπςζη ηυν Ηνυμένυν Εθνών, Δθδ. Ι.ηδέξεο ΑΘΗΝΑ 2007 ζει θαη 85-86, & Υξηζηνδνπιίδεο Θ. Μπνπξαληψλεο Γ., Ο ΟΗΕ ζηο καηώθλι ηηρ μεηατςσποπολεμικήρ εποσήρ,, Δθδ. Ι.ηδέξεο ΑΘΗΝΑ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ Ιανοσαρίοσ 2010 Οκάδα Ννηην-αλαηνιηθήο Δπξώπεο 1 ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΝΟΣΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΔΤΡΩΠΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Η επξσπατθή πξννπηηθή ηεο εξβίαο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Μαλφιεο Κνχκαο. Ένα σπόδειγμα παραδοζιακής ρωζικής πολιηικής; οι κρίζεις ζηο Βόρειο Κρηπίδωμα 1945-1946

Μαλφιεο Κνχκαο. Ένα σπόδειγμα παραδοζιακής ρωζικής πολιηικής; οι κρίζεις ζηο Βόρειο Κρηπίδωμα 1945-1946 Μαλφιεο Κνχκαο Ένα σπόδειγμα παραδοζιακής ρωζικής πολιηικής; οι κρίζεις ζηο Βόρειο Κρηπίδωμα 1945-1946 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ν ηάιηλ θέξεηαη λα εθκπζηεξεχηεθε ζηνλ Σδίιαο φηη «ηνχηνο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Τμήμα: Μεςογειακών Σπουδών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Πολιτικέσ, Οικονομικέσ και Διεθνείσ Σχέςεισ ςτη Μεςόγειο. Ονοματεπώνυμο: Καΰζερλή Ντουΰςάλ ΑΜ: 433Μ/2009017 Θέμα διπλωματικήσ εργαςίασ:

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ Νοεμβρίοσ 2009 Οκάδα Ννηην-αλαηνιηθήο Δπξώπεο ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΝΟΣΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΔΤΡΩΠΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Δγθιήκαηα πνιέκνπ ζηε Βνζλία Δξδεγνβίλε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε.

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. Working Paper 04/2011 Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. ύιβηα-αιεμάλδξα Ράληνπ M.Sc. ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Γφθηκε Δξεπλήηξηα Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ Γεθεμβρίοσ 2009 Οκάδα Ννηην-αλαηνιηθήο Δπξψπεο ΜΗΝΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΝΟΣΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΔΤΡΩΠΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Πεξηθεξεηαθέο πξσηνβνπιίεο ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. 1.1 Ζ ΘΔΖ ΣΧΝ ΖΠΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 1.2 Ζ ΠΟΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Η ένηαξη ηηρ Τοςπκίαρ ζηην Εςπωπαϊκή Ένωζη και οι ζςνέπειερ για ηην Ελλάδα ππνβιεζείζα ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 Τν Γξαθείν Ε.Ο.Τ. Μ. Βξεηαλίαο & Ιξιαλδίαο ζπκκεηείρε ζηε δηεζλή έθζεζε ηνπξηζκνύ WORLD TRAVEL MARKET, ε νπνία έιαβε ρώξα ζην Λνλδίλν θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ENRICO LETTA FORMER PRIME MINISTER OF ITALY TO THE 18 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE «THE BIG RETHINK FOR EUROPE THE BIG TURNING POINT FOR GREECE» ΣΔΣΑΡΣΗ 9 ΙΟΤΛΙΟΤ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΡΑ JEAN MONNET «ΝΔΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΝΟΜΙΚΔ ΠΟΤΓΔ» εκεηώζεηο Επξσπατθνύ Δηθαίνπ θαη Επξσπατθήο Οινθιήξσζεο

ΔΓΡΑ JEAN MONNET «ΝΔΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΝΟΜΙΚΔ ΠΟΤΓΔ» εκεηώζεηο Επξσπατθνύ Δηθαίνπ θαη Επξσπατθήο Οινθιήξσζεο ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΔΓΡΑ JEAN MONNET «ΝΔΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΝΟΜΙΚΔ ΠΟΤΓΔ» εκεηώζεηο Επξσπατθνύ Δηθαίνπ θαη Επξσπατθήο Οινθιήξσζεο Notebooks on EU Law and European

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ Φεβροσαρίοσ 2010 Οκάδα Ννηην-αλαηνιηθήο Δπξώπεο 1 ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ ΟΜΑΓΑ ΝΟΣΗΟΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΔΤΡΩΠΖ Πεξηερόκελα Πξνθιήζεηο θαη πξνβιήκαηα ηεο Βνζλίαο

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα