ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ"

Transcript

1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Μάιος 2014

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 2 Κεφάλαιο 1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Κεφάλαιο 2.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Επιχειρηματικά συμφέροντα και σχέσεις τρίτων Διαφθορά, δώρα και παράνομες πληρωμές Συγγενείς και προσωπικές σχέσεις Ανταγωνισμός με τη Mapei ΠΟΡΟΙ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ, IT Διαχείριση εταιρικών πόρων Πνευματική Ιδιοκτησία Ακρίβεια και διαφάνεια οικονομικών εκθέσεων IT Εμπιστευτικότητα και απόρρητο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΠΕΛΑΤΕΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Ανταγωνισμός Σχέσεις με πελάτες Απάτη Πολιτική χρηματοδότηση Διαχείριση προμηθευτών ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΦΗΜΗ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ Εταιρική εικόνα Δημόσιοι φορείς Σχέσεις με τα μέσα ενημέρωσης

3 Κεφάλαιο 3.ΑΝΘΡΩΠΟΙ Εργατικές πολιτικές Ίσες ευκαιρίες Παρενόχληση Εργασιακό περιβάλλον Απόρρητο Πολιτικές δραστηριότητες Κεφάλαιο 4.ΥΓΙΕΙΝΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας Περιβαλλοντική προστασία στις εργασιακές διαδικασίες Περιβαλλοντική επίπτωση και ασφάλεια προϊόντων Κεφάλαιο 5.ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Έλεγχος, αναφορές και παραβάσεις Διανομή του Κώδικα

4 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 2 Ο Κώδικας δεοντολογίας είναι ένα έγγραφο που συνοψίζει τις δεοντολογικές αρχές της συμπεριφοράς που απαιτείται κατά τη διεξαγωγή επιχειρηματικής δραστηριότητας με τον Όμιλο Mapei, καθώς και τις υποχρεώσεις και ευθύνες των Διευθυντών, Διαχειριστών και άλλων Υπαλλήλων. Ο Κώδικας αποτελεί βασικό εργαλείο που ετοίμασε η Mapei για να αποτρέπει και να ελέγχει τυχόν πιθανές παραβάσεις των προτύπων που πρέπει να εφαρμόζονται στις δραστηριότητες του Ομίλου. Ο Κώδικας αντιπροσωπεύει έναν καταστατικό χάρτη των αρχών και αξιών της ορθής συμπεριφοράς, και το πεδίο εφαρμογής του δεν είναι αυτό της παροχής ενός λεπτομερούς οδηγού λειτουργίας αναφορικά με κάθε πτυχή της ζωής μέσα στην Εταιρεία. Ο Κώδικας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του μοντέλου Οργάνωσης, Διοίκησης και Ελέγχου. Ο Κώδικας εφαρμόζεται σε όλους τους Διευθυντές, Γενικούς Διαχειριστές, Διαχειριστές και Υπαλλήλους των Εταιρειών του Ομίλου Mapei και των άλλων προσώπων, φυσικών και νομικών, που ενεργούν στο όνομα και εκ μέρους του Ομίλου Mapei. Η τήρηση του Κώδικα δεοντολογίας θεωρείται ουσιώδης προϋπόθεση των συμβατικών υποχρεώσεων κάθε Διευθυντή, διαχειριστή, υπαλλήλου και συνεργάτη της Εταιρείας. Ο Όμιλος Mapei θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι ο Κώδικας δεοντολογίας θεωρείται πρότυπο αριστείας για την επαγγελματική συμπεριφορά όλων των μερών με τα οποία ο Όμιλος διατηρεί μακροχρόνιες επιχειρηματικές σχέσεις, όπως σύμβουλοι, εμπειρογνώμονες, αντιπρόσωποι, έμποροι, προμηθευτές και πελάτες.

5 Ο Όμιλος Mapei πιστεύει ακράδαντα ότι όλες οι επιχειρηματικές σχέσεις πρέπει να χαρακτηρίζονται από διαφάνεια, ακεραιότητα και πίστη, και ότι οι σχέσεις αυτές πρέπει να διατηρούνται χωρίς καμία μορφή σύγκρουσης ανάμεσα στην Εταιρεία και τα προσωπικά συμφέροντα. Για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός, ο Όμιλος Mapei απαιτεί από κάθε Διευθυντή, Διαχειριστή και Υπάλληλο να πληροί τα υψηλότερα πρότυπα επαγγελματικής συμπεριφοράς κατά τη διεξαγωγή των καθηκόντων και εργασιών του, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κώδικα δεοντολογίας. Ως εκ τούτου, ο Όμιλος Mapei αναλαμβάνει να: διαδώσει τον Κώδικα σε ολόκληρο τον Όμιλο και σε όλους όσους απευθύνεται ο Όμιλος εγγυηθεί ότι οποιοσδήποτε αναφέρει παράβαση του Κώδικα αυτού καλή τη πίστει δεν θα υποστεί καμίας μορφής αντεκδίκηση ελέγχει τακτικά τη συμμόρφωση με τα πρότυπα του Κώδικα 3 υιοθετεί, αν απαιτείται, δίκαια μέτρα αναλογικά των παραβάσεων που προκύπτουν ενάντια στα πρότυπα του Κώδικα.

6 2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 4 Ο Όμιλος Mapei διεξάγει τις δραστηριότητές του, και απαιτεί από κάθε Διευθυντή, Διαχειριστή, Υπάλληλο και τρίτους υπαγόμενους στον Κώδικα να διεξάγουν τις δραστηριότητές τους, σε συμμόρφωση με τις αξίες επαγγελματικής συμπεριφοράς αυτού. Κάθε Διευθυντής, Διαχειριστής, Υπάλληλος και τρίτος υπαγόμενος στον Κώδικα πρέπει να κατανοεί ότι εκπροσωπεί τον Όμιλο Mapei και ότι οι ενέργειές του έχουν αντίκτυπο στη φήμη του Ομίλου και στην κουλτούρα εντός του Ομίλου. Συνεπώς, πρέπει να διεξάγει τις επιχειρηματικές δραστηριότητές του εκ μέρους του Ομίλου Mapei σε συμμόρφωση με τις πολιτικές που διατυπώνονται εδώ στη συνέχεια. ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται εκ μέρους του Ομίλου Mapei πρέπει να λαμβάνονται προς το βέλτιστο συμφέρον του Ομίλου. Συνεπώς, οποτεδήποτε είναι δυνατόν, οι Διευθυντές, Διαχειριστές, Υπάλληλοι και τρίτοι υπαγόμενοι στον Κώδικα πρέπει να αποφεύγουν συγκρούσεις συμφερόντων (ή ακόμα και μόνo την πιθανότητα δυνητικής σύγκρουσης συμφερόντων) με ειδική αναφορά στα προσωπικά, οικονομικά ή οικογενειακά συμφέροντα. Τυπικές περιπτώσεις δυνητικής σύγκρουσης περιλαμβάνουν, αλλά όχι αποκλειστικά: κατοχή οικονομικής ή εμπορικής επένδυσης σε προμηθευτές, πελάτες ή ανταγωνιστές αποδοχή οποιωνδήποτε δώρων, χρημάτων, οφέλους ή οικονομικών πλεονεκτημάτων από τρίτους υπό οποιαδήποτε μορφή εξαιτίας/ λόγω της εργασίας/ αρμοδιότητάς τους

7 καθιέρωση και καλλιέργεια επαγγελματικών και εμπορικών σχέσεων με συγγενείς οποιουδήποτε βαθμού. Το κλειδί για την αντιμετώπιση δυνητικών συγκρούσεων είναι η πλήρης διαφάνεια και η γνωστοποίηση των γεγονότων. Αυτό καθιστά εφικτή τη σωστή ανάλυση όλων των πτυχών του ζητήματος. Συνεπώς, κάτι που εκ πρώτης όψεως φαίνεται να είναι ένα προβληματικό ζήτημα στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου επιβλαβές για την Εταιρεία. Ωστόσο, μόνο η πλήρης γνωστοποίηση όλων των γεγονότων μπορεί να εγγυηθεί ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη είναι βέβαια και μπορούν με εμπιστοσύνη να δηλώσουν την κατάσταση αυτή σε άλλα άτομα. Επιχειρηματικά συμφέροντα και σχέσεις τρίτων Όλοι όσοι υπάγονται σε αυτόν τον Κώδικα δεοντολογίας πρέπει να αποφεύγουν επενδύσεις ή/και άλλα οικονομικά/ χρηματοοικονομικά συμφέροντα τα οποία ενδέχεται να παρεμβάλλονται, ακόμα και φαινομενικά, με την ικανότητά τους να λαμβάνουν αποφάσεις κατ αποκλειστικό συμφέρον της Εταιρείας. Επομένως, απαγορεύεται να: 5 κατέχουν χρηματοοικονομικό συμφέρον σε μια εταιρεία που είναι πελάτης ή προμηθευτής της Mapei εκμεταλλεύονται για προσωπικό όφελος οποιαδήποτε επιχείρηση ή ευκαιρία κέρδους που σχετίζεται με την Mapei ή τα οποία, σε κάθε περίπτωση, είναι ανταγωνιστικά της Εταιρείας.

8 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Γενικά, οι υπάλληλοι επιτρέπεται να έχουν άλλη νόμιμη εργασία εκτός της Mapei υπό τον όρο ότι οι δραστηριότητες αυτές δεν διεξάγονται εντός των κανονικών ωρών εργασίας τους και ότι αυτή η άλλη εργασία δεν έχει επίπτωση στην ικανότητά τους να εκτελούν την εργασία τους εντός της Mapei. Απαγορεύεται να: προσλαμβάνονται ή να λαμβάνουν πληρωμές από πελάτη, προμηθευτή ή ανταγωνιστή της Mapei διατηρούν αξίωμα ως υπάλληλοι ή διαχειριστές οποιασδήποτε κερδοσκοπικής εταιρείας εκτός του Ομίλου Mapei χωρίς να ζητούν πρώτα την έγκριση του άμεσα προϊστάμενού τους και από τη Γενική Διοίκηση της Mapei. Δεν απαιτείται έγκριση εάν η εργασία εκτελείται σε μη κερδοσκοπικούς ή φιλανθρωπικούς οργανισμούς. 6 Διαφθορά, δώρα και παράνομες πληρωμές Ο Όμιλος Mapei, οι Διευθυντές, Διαχειριστές, Υπάλληλοι του και όλοι όσοι υπάγονται στον Κώδικα αυτό αναλαμβάνουν να ενεργούν με απόλυτη ακεραιότητα, εντιμότητα και δικαιοσύνη σε όλες τις σχέσεις, τόσο εντός όσο και εκτός του Ομίλου, σε συμμόρφωση με την εθνική και διεθνή νομοθεσία εναντίον της διαφθοράς. Ο Όμιλος Mapei δεν ανέχεται οποιαδήποτε μορφή διαφθοράς (είτε την αποδοχή είτε την προσφορά χρημάτων για την επίτευξη αθέμιτου εμπορικού πλεονεκτήματος) προς δημόσιους λειτουργούς, ή τρίτους που σχετίζονται με δημόσιο λειτουργό, ή οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

9 Δεν επιτρέπεται σε κανένα Διευθυντή, Διαχειριστή, Υπάλληλο, Εκπρόσωπο ή άλλον Αντιπρόσωπο, είτε άμεσα είτε έμμεσα, να αποδεχτεί, να εξαιτηθεί, να προσφέρει ή να καταβάλλει οποιαδήποτε χρηματικά ποσά ή άλλα κέρδη (συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών, οφέλους ή δώρων) - με εξαίρεση εμπορικά είδη μικρής αξίας που γίνονται συνήθως αποδεκτά σε διεθνές επίπεδο - ακόμα και αν βρίσκεται υπό παράνομη πίεση. Σχετικά με δώρα ή ψυχαγωγία, ο χρυσός κανόνας είναι η συνολική διαφάνεια και η πλήρης γνωστοποίηση των γεγονότων σε άμεσα προϊστάμενους και στη Διοίκηση. Όλες οι καταστάσεις που αποτελούν ή δυνητικά μπορεί να αποτελέσουν σύγκρουση συμφερόντων πρέπει συνεπώς να αναφέρονται αμέσως στον άμεσα προϊστάμενο ή στο Τμήμα ανθρώπινων πόρων, στην Εταιρική Γενική Διοίκηση της Mapei. Συγγενείς και προσωπικές σχέσεις Σε καμία περίπτωση σε άτομα που προσλαμβάνονται από εταιρείες του Ομίλου δεν θα ανατίθενται θέσεις εργασίας από τις οποίες μπορούν να επηρεάσουν, να ελέγξουν ή να προσδιορίσουν την καριέρα, μισθό ή, γενικά, την εργασία και εργασιακές συνθήκες κάποιου συγγενή. Συνεπώς, στο βαθμό που αφορά συγγενείς, η Εταιρική Γενική Διοίκηση της MAPEI πρέπει να ενημερώνεται εκ των προτέρων εάν υποβληθεί πρόταση πρόσληψης υποψηφίου ο οποίος είναι συγγενής Διευθυντή, Διαχειριστή ή Υπαλλήλου έτσι ώστε να αξιολογηθεί πλήρως αν υπάρχει σύγκρουση συμφέροντος, και πριν από την έγκριση ή μη έγκριση της πρόσληψης του υποψηφίου αυτού. 7 Ανταγωνισμός με τη Mapei Ο ανταγωνισμός με την Mapei απαγορεύεται: σε επιχειρήσεις ή δραστηριότητες στις οποίες εμπλέκεται η Mapei, στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση αγαθών, και απαγορεύεται η προσωπική αποδοχή τυχόν οικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή ευκαιριών για τις οποίες μπορεί να ενδιαφέρεται η Mapei εάν γνωρίζετε ότι υπάρχει τέτοιου είδους ενδιαφέρον.

10 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Οποιοδήποτε σημαντικό οικονομικό συμφέρον δικό σας ή ενός μέλους της οικογένειάς σας αναφορικά με οποιοδήποτε πρόσωπο ή οργανισμό που βρίσκεται σε ανταγωνισμό με την Mapei πρέπει να γνωστοποιείται αμέσως. ΠΟΡΟΙ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ, IT Διαχείριση εταιρικών πόρων Είμαστε όλοι υποχρεωμένοι να προστατεύουμε τους πόρους του Ομίλου Mapei και να τους χρησιμοποιούμε κατάλληλα με υπεύθυνη συμπεριφορά. Οι πόροι του Ομίλου Mapei προορίζονται μόνο για εταιρική χρήση, και συνεπώς οι υπάλληλοι πρέπει να: χρησιμοποιούν εταιρικά περιουσιακά στοιχεία και κεφάλαια με νόμιμο και υπεύθυνο τρόπο 8 προστατεύουν όλους τους πόρους της Mapei από κλοπή, σπατάλη και παραμέληση μην χρησιμοποιούν εταιρικά περιουσιακά στοιχεία, κεφάλαια ή άλλους πόρους για την προαγωγή εξωτερικών ή μη εξουσιοδοτημένων δραστηριοτήτων. Πνευματική Ιδιοκτησία Η διαρκής επιτυχία της Εταιρείας και η μελλοντική ανάπτυξή της εξαρτώνται από καινοτόμα προϊόντα και λύσεις. Για την επίτευξη σημαντικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για όλες τις δραστηριότητες της Mapei, η πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας πρέπει να προστατεύεται από κλοπή, ακατάλληλη χρήση και απώλεια.

11 Κάθε πνευματική ιδιοκτησία και τεχνογνωσία του Ομίλου Mapei είναι, εξ ορισμού, στρατηγικός πόρος που πρέπει να προστατεύεται από όλους τους υπαγόμενους στον Κώδικα αυτό. Αν η τεχνογνωσία αυτή κοινοποιηθεί ακατάλληλα, είτε εσκεμμένα είτε άλλως πως, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα περιουσιακά στοιχεία ή/και την εικόνα του Ομίλου Mapei. Επομένως, όλοι οι Διευθυντές, διαχειριστές, υπάλληλοι και άλλοι που υπάγονται στον Κώδικα αυτό δεν πρέπει να γνωστοποιούν οποιαδήποτε πληροφορία σε τρίτους αναφορικά με τεχνικά, τεχνολογικά και εμπορικά δεδομένα που ανήκουν στον Όμιλο Mapei, ή όποιες άλλες μη δημοσιευμένες πληροφορίες σχετικά με τον Όμιλο Mapei. Ακρίβεια και διαφάνεια οικονομικών εκθέσεων Για σκοπούς σύνταξης οικονομικών εκθέσεων, είναι απαραίτητο οι οικονομικές καταστάσεις και τα αρχεία της Mapei να αντανακλούν με ακρίβεια και εντιμότητα όλες τις συναλλαγές. Τα αποτελέσματα των συναλλαγών που διεξάγονται από την Mapei πρέπει να καταχωρούνται σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις και με χρήση των γενικά αποδεκτών λογιστικών αρχών. Κάθε καταχώριση πρέπει να υποστηρίζεται από την κατάλληλη τεκμηρίωση. Παραδείγματα εγγράφων της Mapei περιλαμβάνουν οικονομικές καταστάσεις, εκθέσεις σχετικά με ταξίδια και δαπάνες, έγγραφα τεκμηρίωσης αγορών και πωλήσεων, εσωτερικές εκθέσεις των διευθυντών και τυχόν άλλα έγγραφα που μπορεί να αναφέρονται σε τιμή ή σε οικονομική ή χρηματοοικονομική συναλλαγή. Απαγορεύεται αυστηρά η παραποίηση ή παράλειψη οποιασδήποτε συναλλαγής που μπορεί να προκαλέσει λανθασμένη καταγραφή περιουσιακών στοιχείων, στοιχείων παθητικού, εσόδων ή δαπανών. 9

12 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 10 IT Η εταιρεία πραγματοποιεί εντατική χρήση υπολογιστών και τηλεπικοινωνιακών δικτύων, και επομένως τέτοιου είδους συστήματα πρέπει να προστατεύονται από κάθε ακατάλληλη χρήση. Ως εκ τούτου, οι υπάλληλοι πρέπει να: συμμορφώνονται με τις εταιρικές πολιτικές σχετικά με την προστασία των πληροφοριών και με τις απαιτήσεις προστασίας δεδομένων χρησιμοποιούν και να προστατεύουν κωδικούς πρόσβασης σε υπολογιστές και δίκτυα αποθηκεύουν ευαίσθητες, ιδιόκτητες ή εξαιρετικά εμπιστευτικές πληροφορίες σε προστατευμένα αρχεία στους ασφαλείς διακομιστές που παρέχει η Εταιρεία προστατεύουν πάντα όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές συμμορφώνονται με τους ελέγχους ασφαλείας πληροφοριών προστατεύουν εταιρικό εξοπλισμό και συστήματα από πορνογραφία, τυχερά παίγνια και άλλη παράνομη, προσβλητική ή ακατάλληλη χρήση. Εμπιστευτικότητα και απόρρητο Κατά την εκτέλεση των κανονικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ο Όμιλος Mapei συγκεντρώνει σημαντικό αριθμό προσωπικών δεδομένων και εμπιστευτικών πληροφοριών τα οποία ο Όμιλος αναλαμβάνει να χειρίζεται σε συμμόρφωση με όλους τους νόμους που αφορούν την εμπιστευτικότητα και ισχύουν στις δικαιοδοσίες στις οποίες λειτουργεί ο Όμιλος και με τις βέλτιστες πρακτικές για την προστασία του απορρήτου.

13 Για να γίνει αυτό, ο Όμιλος Mapei εγγυάται υψηλό επίπεδο ασφάλειας κατά την επιλογή και χρήση των συστημάτων ΙΤ που προορίζονται για το χειρισμό προσωπικών δεδομένων και εμπιστευτικών πληροφοριών. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΠΕΛΑΤΕΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Ανταγωνισμός Ο Όμιλος Mapei αναγνωρίζει τη θεμελιώδη σημασία μιας ανταγωνιστικής αγοράς και αναλαμβάνει να συμμορφώνεται πλήρως με τους κανονισμούς που σχετίζονται με τον ανταγωνισμό και τυχόν άλλους νόμους προστασίας του καταναλωτή που ενδέχεται να εφαρμόζονται εκεί όπου λειτουργεί ο Όμιλος. Ο Όμιλος Mapei και οι Διευθυντές, Διαχειριστές και Υπάλληλοί του δεν πρέπει να εφαρμόζουν οποιεσδήποτε πρακτικές που ενδέχεται να αντιστοιχούν σε παράβαση της νομοθεσίας που ρυθμίζει τον ανταγωνισμό. Εντός του πεδίου του θεμιτού ανταγωνισμού, ο Όμιλος Mapei δεν πρέπει να παραβιάζει εσκεμμένα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων. Επιτρέπεται να συγκεντρώνονται πληροφορίες σχετικά με τους ανταγωνιστές μας από δημόσιες πηγές, μεταξύ των οποίων άρθρα, διαφημίσεις, φυλλάδια, εκθέσεις αναλυτών, δελτία τύπου και δημόσια έγγραφα. Είναι αθέμιτη η προσπάθεια απόκτησης εμπιστευτικών πληροφοριών σχετικά με κάποιον ανταγωνιστή μέσω των υπαλλήλων του ή άλλων τρίτων οι οποίοι, εξ όσων γνωρίζουμε, δεσμεύονται με εμπιστευτικότητα προς τον ανταγωνιστή. Ο Όμιλος Mapei και όλοι οι υπάλληλοί του πρέπει να αναλαμβάνουν τη διατήρηση και βελτίωση των σχέσεών τους με κάθε κατηγορία ενδιαφερόμενων για την Εταιρεία, ενεργώντας καλή τη πίστει, νομοταγώς, δίκαια, διαφανώς και με δέοντα σεβασμό για τις θεμελιώδεις αξίες του Ομίλου Mapei. 11

14 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 12 Σχέσεις με πελάτες Ο Όμιλος Mapei στοχεύει στην πλήρη εκπλήρωση των προσδοκιών των τελικών πελατών. Όλοι οι Διευθυντές, Διαχειριστές και Υπάλληλοι του Ομίλου Mapei δεσμεύονται να ενεργούν έτσι ώστε να βελτιώνεται διαρκώς η ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών του Ομίλου. Για τον Όμιλο Mapei, είναι θεμελιώδες να αντιμετωπίζονται οι πελάτες με δικαιοσύνη και εντιμότητα, και συνεπώς απαιτείται οι Διαχειριστές, Υπάλληλοι του Ομίλου καθώς και τρίτοι υπαγόμενοι στον Κώδικα αυτό να καθιερώνουν έντιμες, επαγγελματικά δίκαιες και διαυγείς σχέσεις και επαφές με πελάτες. Οι υπάλληλοι πρέπει να τηρούν τις εσωτερικές διαδικασίες που εφαρμόζονται από τις αντίστοιχες Εταιρείες τους και στοχεύουν στην επίτευξη αυτού του αντικειμενικού σκοπού μέσω της ανάπτυξης και διατήρησης επικερδών και μακράς διάρκειας σχέσεων με πελάτες, προσφέροντας ασφάλεια, βοήθεια, ποιότητα και αξία που υποστηρίζεται από τη συνεχή καινοτομία. Οι εταιρείες του Ομίλου Mapei πρέπει να αποφεύγουν τις άδικες διακρίσεις σε διαπραγματεύσεις με πελάτες και δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη συμβατική ισχύ τους αθέμιτα εις βάρος οποιουδήποτε πελάτη. Απάτη Η δόλια συμπεριφορά απαγορεύεται υπό κάθε περίσταση. Ενέργειες που πρέπει να αποφεύγονται με κάθε κόστος περιλαμβάνουν: την παραποίηση ή αλλοίωση επιταγών, λογαριασμών ή άλλων εγγράφων, την κατάχρηση κεφαλαίων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων, την αθέμιτη διαχείριση ή αναφορά κεφαλαίων ή χρηματοοικονομικών συναλλαγών, την κλοπή ή την ανεντιμότητα, την καταστροφή, βλάβη ή κλοπή εγγράφων, εξαρτημάτων, επίπλων ή εξοπλισμού.

15 Πολιτική χρηματοδότηση Απαγορεύεται η χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων, πολιτικών επιτροπών, πολιτικών υποψηφίων ή ατόμων σε δημόσιες θέσεις σε οποιαδήποτε χώρα εκ μέρους της Mapei, ακόμα και αν αυτό θεωρείται νομοθετικά θεμιτό, εκτός αν αυτό έχει λάβει τη ρητή εξουσιοδότηση από τη Γενική Διοίκηση της Mapei SpA. Διαχείριση προμηθευτών Οι προμηθευτές παίζουν θεμελιώδη ρόλο στη βελτίωση της γενικής ανταγωνιστικότητας του Ομίλου Mapei. Όλοι οι Διευθυντές του Ομίλου Mapei και άλλοι Υπάλληλοι προσκαλούνται να καθιερώνουν και να διατηρούν σταθερές, διαφανείς και συνεργατικές σχέσεις με προμηθευτές. Για τη σταθερή εγγύηση του υψηλότερου επιπέδου ικανοποίησης των πελατών, ο Όμιλος επιλέγει τους προμηθευτές του με κατάλληλες και αντικειμενικές μεθόδους που εξετάζουν την ποιότητα, καινοτομία, κόστος και υπηρεσίες που προσφέρονται, σε συνδυασμό με την κοινωνική και περιβαλλοντική επίδοση και αξίες που περιγράφονται στον Κώδικα. Επομένως, αναμένεται από όλους τους υπαλλήλους που αντιμετωπίζουν προμηθευτές να: επιλέγουν προμηθευτές με βάση ανταγωνιστικές προσφορές που βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια για την αξιολόγηση των επιδόσεών τους και την ποιότητα των υπηρεσιών τους εγγυώνται ότι όλες οι προσφορές των προμηθευτών συγκρίνονται και αναλύονται δίκαια χωρίς ειδικές εύνοιες είναι διαυγείς κατά τη διαδικασία υποβολής προσφορών και παρέχουν έντιμα σχόλια με ευαισθησία σε απορριφθείσες προσφορές. 13

16 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αποφεύγεται η αποδοχή τυχόν προσωπικού οφέλους που προκύπτει από τη σχέση εργασίας με την Mapei ή τη θέση εργασίας στην Mapei. Επομένως, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χρήση των υπηρεσιών προσωπικά ή κατά την αγορά αγαθών από νομικό ή φυσικό πρόσωπο που διεξάγει ή προτίθεται να διεξάγει επιχειρηματικές δραστηριότητες με την Mapei. Για την αποφυγή ακόμα και της υπόνοιας σύγκρουσης συμφερόντων, είναι απαραίτητη η καταβολή της σωστής τιμής (τιμή αγοράς) για αγαθά ή υπηρεσίες και, σε κάθε περίπτωση, να αποτρέπεται οποιοδήποτε προσωπικό πλεονέκτημα να επιφέρει βλάβη ή να υποβαθμίζει την Mapei. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΦΗΜΗ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ 14 Εταιρική εικόνα Η εικόνα του Ομίλου Mapei εξαρτάται επίσης από τη συμπεριφορά καθενός μεμονωμένου υπαλλήλου. Επομένως, κάθε ένας που υπάγεται στον Κώδικα αυτό πρέπει να: ενεργεί προς το βέλτιστο συμφέρον της Mapei επιδεικνύει τις αξίες της Mapei στην καθημερινή επαγγελματική συμπεριφορά του αποφεύγει να μιλά ή να γράφει εκ μέρους της Mapei εκτός εάν λάβει προηγούμενη εξουσιοδότηση προς τούτο αποφεύγει να μιλά ή να γράφει για ζητήματα που δεν εμπίπτουν εντός του πεδίου της προσωπικής αρμοδιότητάς του

17 να διασφαλίζει ότι δεν υπάρχει σύγχυση ανάμεσα στις προσωπικές απόψεις και τις απόψεις της Εταιρείας (για παράδειγμα, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται έντυπα ή ηλεκτρονικά μηνύματα που φέρουν το λογότυπο της Mapei για την έκφραση προσωπικών απόψεων ή για προσωπικές εμπορικές δραστηριότητες). Δημόσιοι φορείς Η διαχείριση των σχέσεων με δημόσιους φορείς πρέπει να γίνεται μόνο από εκείνους τους ρόλους και υπαλλήλους στους οποίους ανατίθεται το καθήκον αυτό. Όλες αυτές οι σχέσεις πρέπει να προσεγγίζονται με διαφάνεια σε συμμόρφωση με τις αξίες του Ομίλου Mapei. Δώρα ή δωρεές (αν είναι νομικά αποδεκτές) προς τυχόν εκπροσώπους ενός δημόσιου φορέα πρέπει να είναι μικρής αξίας και κατάλληλα και, σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως μέσο επίτευξης ή προσπάθειας επίτευξης αθέμιτου οφέλους για τον Όμιλο Mapei. 15 Σχέσεις με τα μέσα ενημέρωσης Οι επικοινωνίες προς τα μέσα ενημέρωσης παίζουν θεμελιώδη ρόλο για τους σκοπούς καθιέρωσης της εικόνας του Ομίλου Mapei. Επομένως, πληροφορίες που αφορούν τον Όμιλο Mapei πρέπει να παρέχονται με ειλικρινή και σταθερό τρόπο μόνο από Διαχειριστές και Υπαλλήλους με αρμοδιότητα επί των σχέσεων με τα μέσα ενημέρωσης, και τηρώντας αυστηρά τις πολιτικές του Ομίλου Mapei.

18 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Κανένας άλλος Διαχειριστής ή Υπάλληλος δεν θα προσφέρει οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με τον Όμιλο Mapei σε εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης που δεν είναι διαθέσιμες δημοσίως, δεν θα καθιερώνει καμία επαφή με τα μέσα ενημέρωσης για να γνωστοποιεί εμπιστευτικές εταιρικές ειδήσεις και θα διασφαλίζει ότι αναφέρει οποιαδήποτε ερώτηση υποβάλλεται από τα μέσα ενημέρωσης στο κατάλληλο άτομο ή ρόλο με σχετική αρμοδιότητα. 16

19 3 ΑΝΘΡΩΠΟΙ Εργατικές πολιτικές Οπουδήποτε λειτουργεί ο Όμιλος Mapei, η Εταιρεία αναγνωρίζει και συμμορφώνεται με τη νομοθεσία που διέπει την εργασία και την πρόσληψη προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των νόμων που προστατεύουν την ελευθερία του σχετίζεσθαι, την ιδιωτικότητα και τις ίσες ευκαιρίες εργασία Επομένως, ο Όμιλος Mapei: πιστεύει ότι μια θετική και άμεση προσέγγιση προς τους υπαλλήλους είναι ο βέλτιστος τρόπος να ενεργεί προς συμφέρον τους αναλαμβάνει να συνεργάζεται με τους δεόντως εκλεγμένους εκπροσώπους των υπαλλήλων έτσι ώστε να προστατεύονται τα συμφέροντα των υπαλλήλων, λαμβάνοντας υπ όψιν την αποστολή της Εταιρείας δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει καταναγκαστική ή ακούσια εργασία και θα συμμορφώνεται με τη νομοθεσία σχετικά με την παιδική εργασία. Ίσες ευκαιρίες Ο Όμιλος Mapei αναλαμβάνει να προσφέρει ευκαιρίες ίσης εργασίας και εξέλιξης σταδιοδρομίας σε όλους τους υπαλλήλους και να βοηθά τους υπαλλήλους να εκφράζουν όλες τις δυνατότητές τους μέσω εκπαίδευσης και ανάπτυξης. Ο επικεφαλής κάθε ενός τμήματος θα εγγυάται ότι, για κάθε πτυχή της εργασιακής σχέσης (όπως η πρόσληψη, εκπαίδευση, μισθοί, προαγωγές, μεταθέσεις και τερματισμό της εργασιακής σχέσης), οι υπάλληλοι θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την ικανότητά τους να εκπληρώνουν τις απαιτήσεις της θέσης και της εργασίας που τους ανατίθεται, αποφεύγοντας κάθε μορφή διακρίσεων εξαιτίας της φυλής, του φύλου, του γενετήσιου προσανατολισμού, της κοινωνικής και προσωπικής θέσης, της σωματικής κατάστασης και υγείας, των αναπηριών, της ηλικίας, της εθνικότητας, της θρησκείας, της ιδιότητας μέλους συνδικαλιστικών ενώσεων ή των πολιτικών ή/και ατομικών πεποιθήσεων. 17

20 ΑΝΘΡΩΠΟΙ Κάθε μία εταιρεία στον Όμιλο Mapei προσφέρει τις ίδιες ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε οποιονδήποτε διαθέτει τις προϋποθέσεις πρόσβασης σε ανώτερες θέσεις, χωρίς καμία διάκριση, με βάση αποκλειστικά την αξία και τις αποκτηθείσες επαγγελματικές δεξιότητες. Ο Όμιλος Mapei θεωρεί ότι η εκπαίδευση των υπαλλήλων και η διαρκής ενημέρωση για συγκεκριμένα ζητήματα (για παράδειγμα, υγιεινή, περιβάλλον και ασφάλεια) αποτελούν πρωταρχική προϋπόθεση για την Εταιρεία. Απαγορεύεται σε όλους τους Διευθυντές και Υπαλλήλους του Ομίλου Mapei να δέχονται ή να ζητούν υποσχέσεις ή καταβολές μετρητών, περιουσιακά στοιχεία ή οφέλη, πίεση ή υπηρεσίες παντός είδους οι οποίες ενδέχεται καθ οιονδήποτε τρόπο να στοχεύουν στην προώθηση της πρόσληψης συγκεκριμένου ατόμου ως υπάλληλο ή της μετάθεσης ή προαγωγής του. 18 Παρενόχληση Κάθε υπάλληλος πρέπει να αντιμετωπίζεται με αξιοπρέπεια και σεβασμό. Δεν θα γίνεται αποδεκτή καμία συμπεριφορά ή ενέργεια η οποία ενδέχεται - ακόμα και έμμεσα - να παραβιάζει τα δικαιώματα αυτά και, ιδιαιτέρως, καμία μορφή παρενόχλησης ή εκφοβισμού. Στην Mapei μπορούν να αμφισβητούνται γεγονότα και ιδέες αλλά όχι οι άνθρωποι. Ο Όμιλος Mapei δεν επιτρέπει κανέναν τύπο παρενόχλησης ή κακόβουλης συμπεριφοράς μεταξύ των οποίων οτιδήποτε συνδέεται με τη φυλή, το φύλο ή άλλα προσωπικά χαρακτηριστικά, ο στόχος ή/και η επίδραση των οποίων μπορεί με οποιονδήποτε τρόπο να παραβιάζει ή να διαταράσσει την ευαισθησία και αξιοπρέπεια του προσώπου στο οποίο στοχεύει τέτοιου είδους παρενόχληση ή συμπεριφορά, τόσο εντός όσο και εκτός του χώρου εργασίας.

21 Εργασιακό περιβάλλον Όλοι οι άνθρωποι που εργάζονται με και για τον Όμιλο Mapei δικαιούνται ένα υγιεινό, ασφαλές και προστατευμένο εργασιακό περιβάλλον. Επομένως, ο Όμιλος Mapei αναμένει από όλους τους υπαλλήλους να: συμμορφώνονται με τους κανόνες της Εταιρείας σχετικά με το περιβάλλον και την υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας υιοθετούν κάθε εύλογη προφύλαξη ώστε να διατηρούν ασφαλή και υγιεινό χώρο εργασίας διασφαλίζουν ότι δεν θέτουν τον εαυτό τους ή άλλους σε κίνδυνο εξαιτίας των ενεργειών τους διασφαλίζουν ότι γνωρίζουν τι να κάνουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης στο χώρο εργασίας αναφέρουν τυχόν συμπεριφορά, εγκαταστάσεις ή αντικείμενα που μπορεί να υποβαθμίζουν την ασφάλεια του εργασιακού χώρου στη διοίκηση εγκαίρως, όπως και κάθε ατύχημα, συμπεριλαμβανομένων των ελασσόνων ατυχημάτων. 19 Κάθε υπάλληλος πρέπει επίσης να ενεργεί έτσι ώστε να διατηρείται ένα υγιεινό και συνεργατικό περιβάλλον, όπου γίνεται σεβαστή η αξιοπρέπεια και ψυχοσωματική ακεραιότητα κάθε ατόμου.

22 ΑΝΘΡΩΠΟΙ Συγκεκριμένα, όλοι όσοι υπάγονται σε αυτόν τον Κώδικα δεοντολογίας: δεν θα εργάζονται υπό την επήρεια αλκοολούχων ουσιών ή ναρκωτικών θα εξετάζουν τις ανάγκες όσων ενδέχεται να επηρεάζονται από τις επιπτώσεις του παθητικού καπνίσματος στο χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων δωματίων όπου το κάπνισμα δεν απαγορεύεται δια νόμου θα αποφεύγουν κάθε συμπεριφορά που μπορεί να δημιουργεί απειλητικό ή εχθρικό περιβάλλον προς συναδέλφους ή υφιστάμενους με στόχο την απομόνωση ή απαξίωσή τους στο χώρο εργασίας. Απόρρητο Η Mapei σέβεται την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με τους υπαλλήλους της εταιρείας. Η Εταιρεία ζητά και φυλάσσει μόνο τα δεδομένα που απαιτούνται για την αποτελεσματική διαχείριση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου Mapei. 20 Επομένως, όλοι οι υπάλληλοι που διαθέτουν εξουσιοδότηση πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα συναδέλφων: θα παρέχουν τέτοιου είδους πληροφορίες μόνο σε εξουσιοδοτημένα μέρη, και μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο δεν θα παρέχουν ποτέ τέτοιου είδους δεδομένα σε τρίτους εκτός της Mapei εκτός αν είναι νομικά υποχρεωμένοι να το κάνουν ή εξουσιοδοτηθούν συγκεκριμένα από τον υπάλληλο θα διατηρούν τέτοιου είδους δεδομένα με ασφάλεια και ποτέ για περισσότερο χρόνο από όσο είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του νομικού ή εμπορικού λόγου στον οποίο βασίζεται η συλλογή δεδομένων.

23 Η Mapei αναμένει από όλους τους υπαλλήλους να: απέχουν από την πρόσβαση και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων υπαλλήλων, εκτός αν έχουν αντίστοιχη εξουσιοδότηση να το κάνουν και διαθέτουν σαφή εμπορική ανάγκη να γνωρίζουν τέτοιου είδους δεδομένα σέβονται το δικαίωμα των συναδέλφων τους για το απόρρητο. Πολιτικές δραστηριότητες Ο Όμιλος Mapei σέβεται τα δικαιώματα των Διαχειριστών και Υπαλλήλων να συμμετέχουν ατομικά στην πολιτική διαδικασία, εφ όσον δεν προάγουν την ψευδή πεποίθηση ότι εκπροσωπούν την Εταιρεία στη δραστηριότητα αυτή. Επομένως, όλοι οι υπάλληλοι που συμμετέχουν σε πολιτικές δραστηριότητες: θα εξηγούν με σαφήνεια ότι δεν εκπροσωπούν τον Όμιλο Mapei κατ ουδένα τρόπο 21 θα αποφεύγουν να χρησιμοποιούν οποιουσδήποτε εταιρικούς πόρους οποιασδήποτε μορφής (συμπεριλαμβανομένου χρόνου, τηλεφώνων, εντύπων με το λογότυπο της εταιρείας, ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή άλλων) για τη διεξαγωγή ή υποστήριξη ατομικών πολιτικών δραστηριοτήτων ή πολιτικών δραστηριοτήτων τρίτων μερών.

24 4 ΥΓΙΕΙΝΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 22 Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας Ο Όμιλος Mapei αναγνωρίζει την υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας ως ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα του υπαλλήλου και ως βασικό στοιχείο της βιωσιμότητας του Ομίλου. Όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τον Όμιλο Mapei πρέπει να σέβονται την υγιεινή και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας. Ο Όμιλος Mapei έχει υιοθετήσει και συνεχίζει να βελτιώνει μια αποτελεσματική πολιτική για την Υγιεινή και την Ασφάλεια στο χώρο εργασίας, που βασίζεται στην ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης ασφάλειας (Safety Management System - SMS) και σε ατομικά και ομαδικά προληπτικά μέτρα για την ελαχιστοποίηση του πιθανού κινδύνου τραυματισμού ή/και άγχους στο χώρο εργασίας. Ο Όμιλος Mapei προτίθεται να εγγυάται άριστες συνθήκες εργασίας σε βιομηχανικό επίπεδο, σύμφωνα με τις αρχές υγιεινής, βιομηχανικής εργονομίας, οργανωτικών διαδικασιών και ατομικών ενεργειών. Ο Όμιλος Mapei πιστεύει στην εξάπλωση της κουλτούρας αποτροπής ατυχημάτων και γνώσης των κινδύνων ανάμεσα στους εργαζόμενους, και προάγει ενεργά την κουλτούρα αυτή μέσω ειδικών μαθημάτων εκπαίδευσης και πληροφόρησης. Οι υπάλληλοι πρέπει να θεωρούν τον εαυτό τους προσωπικά υπεύθυνους και να υιοθετούν έτσι όλα τα προληπτικά μέτρα και μέτρα σχετικά με τη συμπεριφορά που αναφέρονται από τον Όμιλο Mapei για την προστασία της υγείας και ασφάλειάς τους, όπως αυτά διαδίδονται μέσω ειδικών οδηγιών, καθοδηγήσεων, εκπαίδευσης και πληροφόρησης. Οι υπάλληλοι δεν θα εκθέτουν τον εαυτό τους ή άλλους εργαζόμενους σε κινδύνους που ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμό ή βλάβη.

25 Περιβαλλοντική προστασία στις εργασιακές διαδικασίες Ο Όμιλος Mapei πιστεύει ότι η περιβαλλοντική προστασία αποτελεί βασικό παράγοντα που πρέπει να προάγεται στη γενική προσέγγιση προς τις δραστηριότητες της Εταιρείας. Ο Όμιλος Mapei αναλαμβάνει τη διαρκή βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης των διαδικασιών παραγωγής του και την εκπλήρωση όλων των βασικών νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που διέπουν το ζήτημα αυτό. Αυτό συμπεριλαμβάνει την ανάπτυξη και επέκταση ενός αποτελεσματικού πιστοποιημένου συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης (Environmental Management System - EMS) βάσει των θεμελιωδών αρχών ελαχιστοποίησης της περιβαλλοντικής επίπτωσης και βελτιστοποίησης της χρήσης των πόρων. Ο Όμιλος Mapei παρακινεί και ενθαρρύνει τους υπαλλήλους να συμμετέχουν ενεργά στην εφαρμογή αυτών των αρχών μεταδίδοντας πληροφορίες και παρέχοντας τακτικά μαθήματα εκπαίδευσης, και συνεπώς αναμένει ότι οι υπάλληλοι παίζουν ενεργό ρόλο στην εφαρμογή των αρχών αυτών στην εργασία τους. Περιβαλλοντική επίπτωση και ασφάλεια προϊόντων Ο Όμιλος Mapei αναλαμβάνει να αναπτύξει και να εφαρμόσει καινοτόμες τεχνικές λύσεις που ελαχιστοποιούν την περιβαλλοντική επίπτωση και μεγιστοποιούν την ασφάλεια. Ο Όμιλος Mapei αναλαμβάνει την κατασκευή και πώληση προϊόντων που συμμορφώνονται με τα υψηλότερα πρότυπα με όρους περιβαλλοντικής απόδοσης και ασφάλειας σε πλήρη συμμόρφωση με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις. 23

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 0 ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Περιεχόμενα Σελ. 1 Δήλωση Διοίκησης Σελ. 2 Βασικές Αρχές Λειτουργίας 1. Ανθρώπινα Δικαιώματα 2. Δίκαιες Συνθήκες Εργασίας 3. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ι. Δέσμευση της Διοίκησης. 1. Αρχές. 2. Βασικοί άξονες. ΙΙ. Αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς. 1. Σύγκρουση συμφερόντων. 2. Προστασία περιουσιακών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ

Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ Πρόλογος Με τον Κώδικα Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς, αποτυπώνουμε σε ένα ενιαίο κείμενο το σύνολο των δεσμεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους

Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους Τηλ. 44 (0) 207 401 76461 5 Adam Street Φαξ 44 (0) 207 960 2350 London WC2N 6LA Αγγλία Μήνυμα από τον Διευθύνοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ο Κώδικας Δεοντολογίας της Charalambides-Christis.μας καθοδηγεί στις καθημερινές μας επιχειρηματικές αλληλεπιδράσεις, αντικατοπτρίζοντας το πρότυπό μας για τη σωστή συμπεριφορά μας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Άρθρο 1. Γενικά 3 Άρθρο 2. Συμμόρφωση με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΙ ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΙ ΜΑ Α.Ε. Σελίδα 1 αϖό 8 ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Η Εταιρεία ΣΙ ΜΑ Α.Ε., λόγω της µακρόχρονης ϖορείας της και της ϖολυετούς εµϖειρίας της στο

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1 Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Σελίδα 2 από 13 Εισαγωγή... 3 Σκοπός... 3 Πεδίο Εφαρμογής... 4 1. Οι Αρχές μας... 5 2. Ακεραιότητα και Πρότυπα Ηθικής... 6 3. Συμμόρφωση... 7 4. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

* Κώδικας Δεον τολογίας

* Κώδικας Δεον τολογίας * * Κώδικας Δεον τολογίας M A R Q U A R D & B A H L S Περιεχόμενα Μήνυμα από την Εκτελεστική Επιτροπή Μήνυμα από την Εκτελεστική Επιτροπή... 3 Επιχειρηματικές και Οικονομικές Υποθέσεις... 4 1 Νομική Συμμόρφωση...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ Έκδοση 2.0 Ισχύει από: 01/01/2015 Επικοινωνία: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον

Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον Παγκόσμια Πολιτική της Novartis 1 Μαρτίου 2014 Έκδοση HSE 001.V1.EL 1. Εισαγωγή Στη Novartis, ο στόχος μας είναι να είμαστε ηγέτες στην Υγεία, την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ Περιεχόµενα Γενικές Αρχές Σχέσεις µε Τρίτους Ανθρώπινο υναµικό Πελάτες Προµηθευτές Εκµισθωτές ηµόσιες Αρχές Μέτοχοι και Οικονοµική Κοινότητα Ανταγωνισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 Απρίλιος 2014 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα 5. Συνθήκες Εργασίας 6. Περιβάλλον 7. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2011 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 Κώδικας Δεοντολογίας Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Κώδικας δεοντολογίας με φοιτητές και αποφοίτους προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΗΡ Ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2015

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΗΡ Ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2015 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΗΡ Ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2015 I. Εισαγωγή Στην ΗΡ συνεργαζόμαστε στενά με τους Συνεργάτες μας για την ολοκλήρωση των εργασιών μας με πάθος για τα προϊόντα και τους πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 1. ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 1.1 Η DPG DIGITAL MEDIA δεσμεύεται να ασκεί τις δραστηριότητές της σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC. Κατευθυντήριες οδηγίες για τους προμηθευτές (στο εξής

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC. Κατευθυντήριες οδηγίες για τους προμηθευτές (στο εξής Η μετάφραση παρέχεται αποκλειστικά για λόγους ευκολίας σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύει η αγγλική έκδοση. Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC Κατευθυντήριες οδηγίες για τους προμηθευτές

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC Η μετάφραση παρέχεται αποκλειστικά για λόγους ευκολίας σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύει η αγγλική έκδοση. Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC Κατευθυντήριες οδηγίες για τους προμηθευτές

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΚΛΕΜΑΝ Δεκέμβριος 2011 Σελίδα 1 από 9 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Εισαγωγή... 3 Βασικές αρχές λειτουργίας Ομίλου Kleemann... 4 Τήρηση Κώδικα Δεοντολογίας...

Διαβάστε περισσότερα

II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Άρθρο 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ I. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 4 1 Φυσικά πρόσωπα 4 2 Χρόνος ισχύος II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 5 3 Γενικοί κανόνες 5 4 Επιλεξιμότητα και απόρριψη 6 5 Συγκρούση συμφερόντων 6 6

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Προοίμιο 03 Ι. Η δέσμευση της Διοίκησης απέναντι στους εργαζόμενους 04 ΙΙ. Το όραμα μας 04 ΙΙΙ. Οι εταιρικές αξίες 05 ΙV. Οι ικανότητες και δεξιότητες των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 ΑΠΟΣΤΟΛΗ 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 3 ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 4 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας FRIGOGLASS

Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας FRIGOGLASS Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας FRIGOGLASS 2014 Περιεχόμενα Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου Οι Αξίες μας Βασικές λειτουργικές αρχές 1. Συμμόρφωση με το νόμο 2. Χώρος εργασίας 3. Αγορά 4. Κοινωνία 5.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2015 L 135/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/856 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΚΤ/2015/12)

Διαβάστε περισσότερα

«Οι Αξίες και τα Πρότυπά μας» για Επιχειρηματικούς Εταίρους

«Οι Αξίες και τα Πρότυπά μας» για Επιχειρηματικούς Εταίρους ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΗΣ MSD ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ «Οι Αξίες και τα Πρότυπά μας» για Επιχειρηματικούς Εταίρους Κώδικας Συμπεριφοράς Επιχειρηματικών Εταίρων της MSD [Έκδοση Ι] Η MSD δεσμεύεται για τη

Διαβάστε περισσότερα

Marquard & Bahls. Κώδικας Δεοντολογίας

Marquard & Bahls. Κώδικας Δεοντολογίας Marquard & Bahls Κώδικας Δεοντολογίας Marquard & Bahls Κώδικας Δεοντολογίας Περιεχόμενα Μήνυμα από την Εκτελεστική Επιτροπή... 3 Στρατηγική προσέγγιση... 4 Όραμα και Αποστολή... 4 Προτεραιότητες... 4 Αξίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικας Ηθικης του Ομιλου Pirelli

Κωδικας Ηθικης του Ομιλου Pirelli Κωδικας Ηθικης του Ομιλου Pirelli Η ταυτότητα του Ομίλου Pirelli βασίζεται ιστορικά σε πληθώρα αξιών των οποίων την διαφύλαξη και επιδίωξη πάντοτε φροντίζαμε όλοι μας. Οι αξίες αυτές, με την πάροδο του

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 01. 1. Κατευθυντήριε αρχέ 02. 2. Εµπλεκόµενοι τοµεί 03

Εισαγωγή 01. 1. Κατευθυντήριε αρχέ 02. 2. Εµπλεκόµενοι τοµεί 03 ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. Κώδικα εοντολογία του Οµίλου Generali ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΙΛΑΝΟ, 12 ΜΑΪΟΥ 2010 Κώδικα εοντολογία του Οµίλου Generali Εισαγωγή 01 1. Κατευθυντήριε αρχέ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 04 Συμμόρφωση με την Εμπορική Νομοθεσία και τη Νομοθεσία περί Ανταγωνισμού 05 Συμμόρφωση με τη Νομοθεσία περί διαφθοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 9.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 40/13 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Μέρος 0 των κανόνων της ΕΚΤ για θέματα προσωπικού, το οποίο περιλαμβάνει το πλαίσιο δεοντολογίας (Το παρόν κείμενο ακυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας για Τρίτα Μέρη

Πρότυπα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας για Τρίτα Μέρη Όλες οι επιχειρηματικές δραστηριότητες στη Bristol-Myers Squibb (BMS) στηρίζονται ακλόνητα στα θεμέλια της ακεραιότητας και συμμόρφωσής μας με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς, κατευθυντήριες οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υιοθετήθηκε ομόφωνα από την Ολομέλεια του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΩΝ στις 30 Νοεμβρίου 2007, με τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (Εγκρίθηκε µε απόφαση του.σ.- ΟΤΕ στην 2751/26-5-2006 συνεδρίασή του) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Nestlé που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα

Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα δικαιώματά σας και τις υποχρεώσεις σας. Το αυθεντικό Αγγλικό

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς Προμηθευτών της Microsoft

Κώδικας Συμπεριφοράς Προμηθευτών της Microsoft Κώδικας Συμπεριφοράς Προμηθευτών της Microsoft Η Microsoft δεν φιλοδοξεί να είναι απλώς μια επιτυχημένη εταιρεία, στόχος της είναι να καταξιωθεί ως σπουδαία εταιρεία. Για την εκπλήρωση αυτού του στόχου,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Κάθε μέρα καθένας μας είναι υπεύθυνος, μέσω των ενεργειών του, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλον, τους πελάτες μας, τους προμηθευτές και

Διαβάστε περισσότερα

RΕ/ΜΑΧ EUROPE ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

RΕ/ΜΑΧ EUROPE ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ RΕ/ΜΑΧ EUROPE ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Υιοθετήθηκε την 1η Αυγούστου 1994 από την RΕ/ΜΑΧ EUROPE Πρόλογος Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας προετοιμάστηκε και υιοθετήθηκε από την RE/MAX Europe. Σκοπό έχει να προωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

DAIMLER. Κώδικας εοντολογίας της Daimler AG

DAIMLER. Κώδικας εοντολογίας της Daimler AG DAIMLER Κώδικας εοντολογίας της Daimler AG 1 1. Εισαγωγή Η DaimlerAG ("η Εταιρία") υιοθέτησε τον παρόντα Κώδικα εοντολογίας* ("ο Κώδικας") µε σκοπό να αποτρέψει τυχόν ανάρµοστες πράξεις και να προάγει:»

Διαβάστε περισσότερα

Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες της Johnson Controls για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες της Johnson Controls για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες της Johnson Controls για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Αντικείμενο και εφαρμογή 3. Διαφάνεια και Ειδοποιήσεις 4. Εντιμότητα και περιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Συνεργατών. I. Εισαγωγή

Κώδικας Δεοντολογίας Συνεργατών. I. Εισαγωγή Κώδικας Δεοντολογίας Συνεργατών I. Εισαγωγή Στην Hewlett Packard Enterprise (ΗΡE) συνεργαζόμαστε στενά με τους Συνεργάτες μας για την ολοκλήρωση των εργασιών μας με πάθος για τα προϊόντα και τους πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Μάιος 2012

Κώδικας Δεοντολογίας Μάιος 2012 Κώδικας Δεοντολογίας Μάιος 2012 2 Δέσμευση της Διοίκησης του Ομίλου O Όμιλος ΤΙΤΑΝ κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχει επεκταθεί πέρα από γεωγραφικά και πολιτιστικά σύνορα, ωστόσο, οι βασικές του αξίες,

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Ο Κώδικας αυτός Δεοντολογίας έχει συνταχθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Ενωσης με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλος Generali. Κώδικας δεοντολογίας. Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της

Ομιλος Generali. Κώδικας δεοντολογίας. Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομιλος Generali Κώδικας δεοντολογίας Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Assicurazioni Generali S.p.A. στις 14 Δεκεμβρίου 2012 1 Ένα μήνυμα από το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Αγαπητοί συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Γ Ε Ν Ι Κ Α Τα ακόλουθα αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην ενότητα «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» της ιστοσελίδας www.oeetak.gr του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (O.E.E.T.A.K.),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές.

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Αναστασία Δημητρίου Αν. Καθηγήτρια Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και τωv επιχειρηματικών της

Διαβάστε περισσότερα

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΟΣ 3-4 ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΣΟΥΦΛΗΣ Δρ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (isouflis@otenet.gr) ΜΑΙΟΣ 2013 ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΤΑΣΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθετες σχέσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων: Αρχές ορθής πρακτικής

Κάθετες σχέσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων: Αρχές ορθής πρακτικής Κάθετες σχέσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων: Αρχές ορθής πρακτικής Προτάθηκαν από τα ακόλουθα βασικά μέλη της πλατφόρμας για συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων (business to business - B2B) AIM CEJA CELCAA

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό κώδικα επαγγελματικών προτύπων και δεοντολογίας του MSPA για τα μέλη

Συμφωνητικό κώδικα επαγγελματικών προτύπων και δεοντολογίας του MSPA για τα μέλη Συμφωνητικό κώδικα επαγγελματικών προτύπων και δεοντολογίας του MSPA για τα μέλη Ο Οργανισμός έρευνας Μυστικού Επισκέπτη (MSPA - Mystery Shopping Providers Association) είναι αφιερωμένος στη βελτίωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Οι άνθρωποι μας Ίσες ευκαιρίες Υγεία και Ασφάλεια στον χώρο εργασίας Εκπρόσωποι Συνδικαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών (Supplier Code of Conduct) ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών (Supplier Code of Conduct) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Τίτλος: Τομέας: Υπεύθυνη Οργανωτική Μονάδα (Process Owner): Ημερομηνία Έκδοσης: Περίληψη: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜHΘΕΥΤΩΝ (SUPPLIER CODE OF CONDUCT) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Σκοπός Σκοπός της Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων (εφεξής καλούμενης «η Πολιτική») είναι να καθορίσει τις διαδικασίες που εφαρμόζονται από τη Spotoption Exchange Limited,

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής. Δεοντολογίας και Ηθικής

Κώδικας Επαγγελματικής. Δεοντολογίας και Ηθικής Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας και Ηθικής ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) ΑΕ 2014 1 Περιεχόμενα Μήνυμα Διοίκησης Το Όραμα και οι Στρατηγικοί Στόχοι της ΔΕΠΑ Ο Κώδικας και οι Αξίες της Εταιρίας 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠ Επιστημών & Υγείας ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ 1. Σκοπός Ο Κώδικας Δεοντολογίας των μελών του Συνδέσμου σκοπό έχει να προτρέπει τα μέλη του Συνδέσμου στο να κατανοούν και να εφαρμόζουν συστηματοποιημένους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΏΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ. Ζήστε το Πιστεύω μας, Γνωρίστε τον Κώδικά μας

ΚΏΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ. Ζήστε το Πιστεύω μας, Γνωρίστε τον Κώδικά μας ΚΏΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ Ζήστε το Πιστεύω μας, Γνωρίστε τον Κώδικά μας 1 Το Πιστεύω μας Πιστεύουμε ότι η πρώτη μας ευθύνη είναι προς τους γιατρούς, τις νοσηλεύτριες και τους ασθενείς, τις μητέρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Παράρτηµα 6 ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΥΠΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 12 ΚΑΙ 13 ΤΟΥ Ν. 3606/2007 Α. Για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ HARTMANN. PAUL HARTMANN AG Paul-Hartmann-Straße 12 89522 Heidenheim Γερμανία. www.hartmann.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ HARTMANN. PAUL HARTMANN AG Paul-Hartmann-Straße 12 89522 Heidenheim Γερμανία. www.hartmann. ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ HARTMANN PAUL HARTMANN AG Paul-Hartmann-Straße 12 89522 Heidenheim Γερμανία www.hartmann.info Αγαπητοί εργαζόμενοι, Για να ευθυγραμμιστούμε με τις διεθνείς απαιτήσεις συμμόρφωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ-ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ Συνδεδεμένη με την Σ.Κ.Τράπεζα (Κεντρικό Φορέα) ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Γενικά 2 2. Συμπεριφορά προς τους πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικές Eυκαιρίες. Οι Ευθύνες μας

Εταιρικές Eυκαιρίες. Οι Ευθύνες μας Code of Conduct Greek November 2012 Εισαγωγή Ο Κώδικας Δεοντολογίας είναι η γενική μας Δήλωση για τη Δεοντολογική Επιχειρηματική Συμπεριφορά Σε ποιους απευθύνεται ο Κώδικας; Υπάλληλοι με Ηγετικούς Ρόλους

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συμπεριφοράς

Κώδικας συμπεριφοράς Κώδικας συμπεριφοράς 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Το παρόν περιέχει τον Κώδικα συμπεριφοράς" που πρέπει να τηρούν οι Σύμβουλοι, οι Ελεγκτές, οι Διευθυντές, οι υπάλληλοι του Ομίλου Pirelli και γενικά όλοι όσοι

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας Κώδικας Δεοντολογίας 1. Εισαγωγή...2 2. Συμμόρφωση με Ισχύουσα Νομοθεσία...3 3. Σύγκρουση Συμφερόντων...3 4. Εσωτερικές πληροφορίες & Συναλλαγές βάσει αυτών...4 5. Εταιρικές Ευκαιρίες- Ευρεσιτεχνίες...4

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων «Νέες εκδόσεις προτύπων διαχείρισης ποιότητας και περιβάλλοντος» Νέες εκδόσεις προτύπων για διαχείριση της ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα. Φροντίδα Παγκόσμια Ομαδική Εργασία Συνεχής Βελτίωση

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα. Φροντίδα Παγκόσμια Ομαδική Εργασία Συνεχής Βελτίωση ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Οι αξίες μας Φροντίδα Παγκόσμια Ομαδική Εργασία Συνεχής Βελτίωση Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα Ένα μήνυμα από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλό μας Η Η Colgate-Palmolive

Διαβάστε περισσότερα

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που Συμπληρωματικές διατάξεις του Ν.2190/1920 Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που επιβάλλει τη συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ O παρών δικτυακός τόπος http: //www.playopap.gr ( εφεξής η «ιστοσελίδα»), ανήκει στην ΟΠΑΠ Α.Ε. και έχει ως στόχο την πληροφόρηση/ προσωπική ενημέρωση των συνεργατών

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συμπεριφοράς

Κώδικας συμπεριφοράς Κώδικας συμπεριφοράς ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Το παρόν περιέχει τον Κώδικα συμπεριφοράς" που πρέπει να τηρούν οι Σύμβουλοι, οι Ελεγκτές, οι Διευθυντές, οι υπάλληλοι του Ομίλου Pirelli και γενικά όλοι όσοι

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους )

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Όλοι οι φοιτητές έχουν δικαίωμα στο απόρρητο των πληροφοριών.το προσωπικό της Bloomsbury International δεν θα περάσει προσωπικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΜΨΩΝ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΑΜ 836)

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΜΨΩΝ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΑΜ 836) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΜΨΩΝ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΑΜ 836) Κάθε επιχείρηση που θέλει να είναι βιώσιμη και να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του μέλλοντος οφείλει να έχει βαθιά πίστη στο όραμά της. Η προσπάθεια αυτή απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Όροι Χρήσης Εάν επιθυμείτε να κάνετε χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος all-about-sneakers.com, οφείλετε να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης και αγορών όπως αυτοί εκτίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης. 1. Γενικά

Όροι χρήσης. 1. Γενικά Όροι χρήσης 1. Γενικά Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτυακού τόπου www.metonkyriako.gr, οι οποίοι διατυπώνονται κατά τρόπο σαφή, συγκεκριμένο και εύληπτο διέπουν τη χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς ABB

Κώδικας Συμπεριφοράς ABB ABB Μήνυμα από τον CEO 4 Αποφασιστικότητα Πώς βοηθάμε τους πελάτες μας να επιτύχουν 6 Ποιότητα και απόδοση 7 Εμπιστοσύνη και ακεραιότητα 7 Δίκαιος ανταγωνισμός 7 Ανάρμοστες πληρωμές 8 Δώρα και ψυχαγωγία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις

ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 1. Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Οι αξίες μας ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα 2 ΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΜΑΣ Η ηθική ηγεσία

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Σωκράτης Κ. Κάτσικας Τμήμα Μηχ/κών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Σωκράτης Κ. Κάτσικας Τμήμα Μηχ/κών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων Σωκράτης Κ. Κάτσικας Τμήμα Μηχ/κών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Στόχοι της παρουσίασης H παρουσίαση αυτή στοχεύει στην απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.12.2003 L 339/73 Ο ΗΓΙΑ 2003/125/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας εκεµβρίου 2003 για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τη θεµιτή παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

S P E M Y THE CODE OF BUSINESS CONDUCT J E P N S S I

S P E M Y THE CODE OF BUSINESS CONDUCT J E P N S S I N T R E S P E O J E M Y THE CODE OF BUSINESS CONDUCT C T P N A E S S I N O ΜΉΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΌΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΈΝΟΥΣ Η HEINEKEN έφθασε να αποτελεί τη ζυθοποιία με τον πιο έντονο διεθνή προσανατολισμό στον κόσμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα