Η Ἁγία Θωμαῒς ἡ ἐκ Λέσβου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Ἁγία Θωμαῒς ἡ ἐκ Λέσβου"

Transcript

1 + Μητροπολίτου Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανοῦ Προέδρου τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων Η Ἁγία Θωμαῒς ἡ ἐκ Λέσβου 910/ /951 Η προστάτις τοῦ συζυγικοῦ βίου καὶ συμφιλιώτρια τῶν συζύγων Μνήμη: 3η Ιανουαρίου Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Ἁγίας Θωμαΐδος. Η ἀθληφόρος Ἁγία στεφανώνεται ἀπὸ τὶς ἀρετὲς τῆς μαρτυρικῆς Υπομονῆς καὶ τῆς φωτιστικῆς Εγρηγόρσεως.

2 Υμνογραφικὰ τῆς Ἁγίας Θωμαΐδος Μνήμη: 3η Ιανουαρίου Ἀπολυτίκιον. Ηχος δʹ. Ταχὺ προκατάλαβε. Τὰς θλίψεις τοῦ βίου σου, ὡς προσφορὰν λογικήν, Χριστῷ προσενέγκασα, τὴν τῶν θαυμάτων ἰσχύν, Οσία ἀντείληφας. Οθεν ὡς συζυγίας, ὑποτύπωσιν θείαν, μέλπομεν Θωμαΐς σε, καὶ πιστῶς σοι βοῶμεν χαῖρε τῆς νήσου Λέσβου, σεμνὸν ἐγκαλλώπισμα. Κοντάκιον. Ηχος δʹ. Επεφάνης σήμερον. Πόνους πλείστους ἤνεγκας καὶ κακουχίας, Θωμαῒς πανθαύμαστε, ἐν τῇ δυνάμει τοῦ Χριστοῦ ὅθεν ἀξίως δεδόξασαι, καὶ τῶν Ἁγίων ἐδέξω τὸν στέφανον. Μεγαλυνάριον. θλησας ἐν πόνοις μαρτυρικοῖς, Θωμαῒς Οσία, Η καὶ κατῄσχυνας τὸν ἐχθρόν ὅθεν ἐδοξάσθης παρὰ Θεοῦ πλουσίως, καὶ νέμεις τοῖς αἰτοῦσι, τὴν σὴν βοήθειαν. Εποιήθησαν ὑπὸ τοῦ ἀειμνήστου Μοναχοῦ Γερασίμου Μικραγιαννανίτου, Υμνογράφου τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Εκκλησίας, ἐν ἔτει 1967.

3 Συναξάριον Τῇ γʹ τοῦ αὐτοῦ μηνὸς [ Ιανουαρίου ], Μνήμη τῆς Οσίας Μητρὸς ᾅμῶν Θωμαΐδος τῆς θαυματουργοῦ, ἐκ τῆς νήσου Λέσβου καταγομένης, καὶ ἐν Κωνσταντινουπόλει κοιμηθείσης ὁσίως, ἔνθα καὶ τὸ σεπτὸν αὐτῆς λείψανον ἐσώζετο. Στίχος Θλίψεσι πολλαῖς Θωμαῒς λαμπρυνθεῖσα, Δόξης ἀῤῥήτου παρὰ Χριστοῦ μετέσχε. Τριτάτῃ Θωμαΐδα πινυτόφρονα* ἀείδειν θέμις. Αὕτη ᾅ μακαρία ἐγεννήθη ἐν τῇ νήσῳ Λέσβῳ, ἐν ἀρχαῖς τοῦ δεκάτου αἰῶνος, ἐκ γονέων ἀρετῇ καὶ εὐσεβείᾳ κομώντων, ὧν αἱ κλήσεις Μιχαὴλ καὶ Καλή. Ταύτης ᾅ γέννησις προεμηνύθη τῇ στείρᾳ μητρὶ ὑπὸ τῆς Θεοτόκου Μαρίας, νυκτερινῇ ὄψει. Εν νομίμῳ ᾅλικίᾳ φθάσασα συνήφθη ἀνδρὶ ὀνόματι Στεφάνῳ, ὃς πολλὴν σκαιότητα, καὶ ἰταμότητα γνώμης ἐν ἑαυτῷ ἔκρυπτε. Μετοικήσασα πανοικεί, σὺν τοῖς φύσασιν, ἐν τῇ βασιλίδι τῶν πόλεων, μαρτυρικῶς διῆλθε τὸν βίον, τῇ τοῦ συζύγου ἀπανθρωπίᾳ καὶ σκληρότητι πολλὰς δεχομένη τιμωρίας καὶ πληγὰς καὶ ἀλγηδόνας ταῖς τούτου χερσίν, ὁσημέραι ἀλγυνομένη, δοξολογοῦσα καὶ εὐχαριστοῦσα ἐπὶ πᾶσι τοῖς δεινοῖς τὸν Κύριον. Καὶ δοκιμασθεῖσα ὡς χρυσὸς ἐν καμίνῳ, καὶ δοξασθεῖσα τῇ τοῦ Παρακλήτου δωρεᾷ, ἐκοιμήθη ὁσίως, τὸ τριακοστὸν καὶ ὄγδοον ἄγουσα τῆς ᾅλικίας ἔτος, καὶ κατετέθη τὸ ἱερὸν αὐτῆς λείψανον ἐν τῇ Μονῇ τῇ καλουμένῃ «τὰ Μικρὰ Ρωμαίου» ἢ «τὰ Ρωμαίου», ὅπερ, θείῳ δοξασθὲν Πνεύματι, ἠφθαρτίσθη, πηγὴ ἰαμάτων καταστὰν ἐν τῇ Κωνσταντίνου εὐδαίμονι πόλει, ἐν ᾗ διεσώζετο ὡς θησαυρὸς οὐράνιος πολλὰς γὰρ θεοσημείας ἐνήργει, δαιμονῶντας ἰώμενον, παραλύτους ἀνορθοῦν, καὶ πᾶσαν ἄλλην νόσον θεραπεῦον τοῖς εὐλαβῶς προσιοῦσιν, ὡς διεξοδικῶς ἱστορεῖ ὁ κατ αὐτὴν βίος. Βλ. Λεσβιακὸν «Μηναῖον», σελ. 92α, Μυτιλήνη 1969.

4 Η Ἁγία Θωμαῒς ᾅ ἐκ Λέσβου 910/ /951 Η προστάτις τοῦ συζυγικοῦ βίου καὶ συμφιλιώτρια τῶν συζύγων Διευκρίνισις γιὰ τὴν μνήμη τῆς Ἁγίας Θωμαΐδος «Η μνήμη αὐτῆς ἐτιμᾶτο ἐν Κωνσταντινουπόλει τὴν 1ην Ιανουαρίου, ᾅμέραν τοῦ θανάτου της, μετατεθεῖσα βραδύτερον τὴν 3ην Ιανουαρίου, πρὸς ἀποφυγὴν συμπτώσεως τῆς πανηγύρεώς της πρὸς τὴν ἑορτὴν τῆς πρώτης τοῦ ἔτους, τῆς Περιτομῆς τοῦ Κυρίου καὶ τῆς μνήμης τοῦ Μ. Βασιλείου. Η μνήμη αὐτῆς ἀναγράφεται τὴν 3ην Ιανουαρίου καὶ εἴς τινα Μηνολόγια (κώδικες Medico-Laurentianus 787, Paris. Nation Πρβλ. SEC, σ. 367). Η μνήμη της, συνδεομένη πρὸς τὸ λείψανον αὐτῆς, ἐλησμονήθη μετὰ τὴν ἀπώλειαν τούτου [ΙΓʹ αἰ.], διὸ καὶ δὲν ἀναγράφεται εἰς τὰς ἐντύπους ἐκδόσεις τῶν Μηναίων». Ιω. Φουντούλης, «Θ.Η.Ε.» τ. 6, στλ. 573.

5 α. «Πολλῷ τῶν ἀῤῥένων ἀῤῥενικωτέρα» ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ τοῦ δεκάτου αἰῶνος, μεταξὺ τῶν ἔτων , στὸ μυροβόλο καὶ ἁγιοτόκο νησὶ τῆς Λέσβου γεννήθηκε ἡ εὐλογημένη Θωμαῒς... Ηταν καρπὸς προσευχῆς... Απὸ τὴν ἀρχὴ ὅλα ἔδειχναν, ὅτι ἡ χαριτωμένη Θωμαῒς ἦταν προωρισμένη γιὰ μιὰ ζωὴ ὑψηλῶν πνευματικῶν ἐπιδόσεων. Αν καὶ δὲν ἔζησε σὲ ἐποχὴ ποὺ οἱ Χριστιανοὶ ἐδιώκοντο, ὅμως ἐπρόκειτο νὰ ἀθλήση σὲ ἕνα ἄλλο μαρτυρικὸ στάδιο... Καὶ μάλιστα νὰ δοξασθῆ ἴσως καὶ περισσότερο ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους Μάρτυρες τῆς Αγίας Πίστεώς μας. Τὰ κύρια χαρακτηριστικὰ τῆς θεοφιλοῦς πολιτείας της, στὴν σχετικὰ σύντομη ἐπίγεια πορεία της, ἔζησε μόνο τριάντα ὀκτὼ ἔτη, ἦσαν ἡ ὑπερβάλλουσα βία καὶ ὑπομονή, ἡ διαρκὴς ἐγρήγορσις καὶ προσευχή, ἡ ἀγάπη καὶ ἡ εὐσπλαγχνία γιὰ ὅλους... Ετσι, προετοιμαζόταν συνεχῶς γιὰ τὴν προϋπάντησι του Σωτῆρος μας Ιησοῦ Χριστοῦ. «Ιδοὺ ὁ Νυμφίος ἔρχεται ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτὸς... Καὶ μακάριος ὁ δοῦλος, ὃν εὑρήσει γρηγοροῦντα...». *** ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ τῆς Θωμαΐδος, Μιχαὴλ καὶ ἡ Καλή, ἦσαν εὐγενεῖς καὶ εὐκατάστατοι... Κυρίως ὅμως, ἦσαν πνευματικὰ πλούσιοι καὶ εὐσεβέστατοι... Οἱ σύγχρονοί τους ἐχαρακτήριζαν αὐτοὺς ὡς «ζεῦγος χρυσοῦν, ζεῦγος τρισευδαῖμον καὶ μακάριον». Εσήκωναν ὅμως τὸν βαρὺ σταυρὸ τῆς ἀτεκνίας... Καὶ ἀνέμεναν τὸ θαῦμα τοῦ Θεοῦ μὲ ταπείνωσι, ἐλπίδα καὶ ἐπίμονη προσευχή. «Διηνεκῶς τοῖς θείοις ναοῖς προσεδρεύοντας, παννύχοις ὑμνωδίαις προσμένοντας, νύκτωρ καὶ μεθ ἡμέραν ὑμνοῦντας τὸν Κύριον... Οὐκ ἔληγον ἐκλιπαροῦντες τὸν Θεόν, γονυπετοῦντες, καθικετεύοντες, ὅ- λην τὴν ἡμέραν πενθοῦντες ἦσαν καὶ σκυθρωπάζοντες... Καὶ ταῖς τῶν θείων Γραφῶν ἀναγνώσεσι προσεμμένοντες προσευχῇ τε παννύχῳ καὶ νηστείᾳ προσκείμενοι τέκνον δοθῆναι τούτοις ἐξελιπάρουν τὸν Κύριον...». Καὶ πράγματι, ὁ Κύριός μας ἐπιβράβευσε τὴν βαθειά τους εὐσέβεια... Ανέδειξε αὐτοὺς χαριτωμένους γεννήτορες ἑνὸς σκεύους ἐκλογῆς, ἑνὸς τέκνου ποὺ θὰ ἐδόξαζε τὸ Ονομα τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ καὶ θὰ ἀντεδοξάζετο ὑπέρμετρα. Η Πανάμωμος Μήτηρ καὶ Παρθένος φάνηκε μὲ δόξα καὶ μεγαλοπρέπεια στὸν ὕπνο τῆς ἐνάρετης Καλῆς... Καὶ τὴν διαβεβαίωσε, ὅτι ὄχι μόνο θὰ ἀποκτοῦσε παιδί, ἀλλὰ ὅτι αὐτὸ θὰ διακρινόταν γιὰ τὸν πλοῦτο τῶν χαρισμάτων καὶ τὴν ἁγιότητα... Θὰ ἦταν ἕνα μεγαλοφυὲς παιδί... Καὶ προέλεγε ἡ Υπερευλογημένη Δέσποινα στὴν μακάρια Καλή: «Ω γύναι, μεγάλη σου ἡ πίστις... Οπου νἆναι θὰ σπαρῆ στὴ μήτρα σου παιδὶ καὶ μετὰ τὸν ὡρισμένο χρόνο θὰ ἔλθη στὸ φῶς... Αν καὶ

6 θἆναι θηλυκὸ στὴ φύση, ὄχι ὅμως καὶ στὴν σταθερότητα καὶ γενναιότητα, ὅσον ἀφορᾶ τὴν ἀρετὴ... Αν καὶ θἆναι ἀκόμη ὄμορφο στὴν ὄψη καὶ πραγματικὰ χαριτωμένο παιδί, ὅμως θἆναι κατὰ πολὺ ἀνώτερο καὶ ἀσύγκριτο τὸ ψυχικό της κάλλος... Ακριβῶς ἐκεῖνο τὸ ὄμορφο καὶ χαριτωμένο παιδὶ θὰ γίνη στολίδι κοσμοθώρητο γιὰ τὴν πατρίδα καὶ τοὺς γονεῖς... Καὶ θὰ δοξασθῆ μὲ πολλὲς θεραπεῖες καὶ θαύματα καὶ σὰν μὲ ἠχηρὴ σάλπιγγα θὰ γίνη ξακουστὸ καὶ πασίγνωστο σὲ ὅλη τὴ δική μας Εὐρώπη καὶ Ασία...». «Μὴ στύγναζε, γύναι, μηδὲ δυσχέραινε τῆς ἀτεκνίας χάριν τῆς σῆς οὐ πολὺ τὸ ἐν μέσῳ, καὶ τέκνον θῆλυ τέξεις, πᾶσαν ἀθυμίαν ἀποδιώκειν μέλλον ἐκ σοῦ ποῤῥωτάτω, γύναι Καλή»!... Τὴν θαυμαστὴ αὐτὴ ὀπτασία εἶδε καὶ ὁ ἐνάρετος σύζυγός της Μιχαήλ... Τὸ θεοχαρίτωτο ζεῦγος, γεμᾶτο ἔκπληξι καὶ θαυμασμό, ἀνέμενε μὲ βεβαιότητα πλέον τὴν ἐκπλήρωσι τῆς θεομητορικῆς προφητείας... Μετὰ ἀπὸ ἕνα ἔτος γεννήθηκε ἡ προωρισμένη θυγατέρα... Στὸ ἅγιο Βάπτισμα τὴν ὠνόμασαν Θωμαΐδα. Σύντομα, φάνηκε ἡ θεία ἐπισκίασις στὴν κόρη... Τὰ πλούσια χαρίσματά της ἀποτελοῦσαν μιὰ θαυμαστὴ ἁρμονία... «Ρίζης εὐγενοῦς εὐγενέστερον βλάστημα οἷον γάρ φησι τὸ δένδρον, τοιοῦτος καὶ ὁ καρπός». Διακρινόταν ἀπὸ ὅλες τὶς κοπέλλες τῆς Λέσβου... Η ἀνωτερότητά της ἦταν πνευματικὴ καὶ σωματική... Εἶχε φρόνημα καὶ ἦθος γεροντικό... Η εὐκοσμία, ἡ εὐγένεια καὶ ἡ ἀρετή της κατέστησαν αὐτὴν περιώνυμη... «Ξυμπάσας λεσβίδας κάλλει καὶ μεγέθει διαφερόντως ὑπερελάσασαν ἣν σωματικαὶ καθωράϊσαν χάριτες, ἣν ἀρεταὶ περιεστοίχισαν ξύμπασαι... Τέκνον ἐξ ἐπαγγελίας ἀποτεχθέν, τὴν μὲν φύσιν θῆλυ, τὴν δ ἀρετὴν καὶ τὴν ἄσκησιν πολλῷ τῶν ἀῤῥένων ἀῤῥενικωτέραν...». Καὶ ὅσο περνοῦσαν τὰ χρόνια, τόσο ἡ χαριτωμένη Θωμαῒς ὡρίμαζε πνευματικά... Απόφευγε τὶς κοσμικὲς ἐνασχολήσεις... Εργαζόταν τὸ μέλι τῆς ἀρετῆς στὸ ταμεῖο τῆς καρδιᾶς της... β. Ο «ἀκάνθινος στέφανος» τοῦ γάμου Η ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ Θωμαῒς ἀφήνει πίσω της τὴν ἀνώριμη ἡλικία... Η φήμη της γιὰ τὰ φυσικὰ καὶ ἐπίκτητα χαρίσματά της ἁπλώνεται ὅλο καὶ περισσότερο... Πλησιάζει ἡ ὥρα γιὰ τὴν ἔναρξι τῆς μεγάλης καὶ πολυετοῦς δοκιμασίας... Ο Μιχαὴλ καὶ ἡ Καλὴ φαίνεται ὅτι ἔχουν λησμονήσει τὸ θεϊκὸ ὅραμα... Ξεθώριασαν στὴν μνήμη τους οἱ θεομητορικὲς ἐκεῖνες μεγάλες καὶ θαυμαστὲς ἐπαγγελίες... Πιέζουν τὴν εὐλογημένη κόρη τους νὰ ὑπανδρευθῆ... Δὲν εἶχαν ἄλλο παιδί... Ηθελαν ἐγγόνια... Η περιουσία τους μεγάλη...

7 Η Θωμαῒς ἦταν ἤδη εἴκοσι τεσσάρων ἐτῶν... Στὴν καρδιά της εἶχε ἀνάψει ὁ θεῖος ἔρωτας πρὸς τὸν ἐπουράνιο Νυμφίο... Δὲν ὑπῆρχε χῶρος καὶ γιὰ ἕναν ἐπίγειο νυμφίο... Μὲ βαθὺ σεβασμὸ πρὸς τοὺς ἐνάρετους γεννήτορές της, ἀλλὰ καὶ μὲ θερμὸ καὶ ἀνυποχώρητο ζῆλο, ἀρνεῖται κατηγορηματικὰ... Η Αειπάρθενος Μητέρα τοῦ Θεοῦ εἶχε προεξαγγείλει τὴν γέννησί της καὶ Αὐτὴν εἶχε ὡς πρότυπο... Η παρθενία τὴν κατέθελγε καὶ μέσα ἀπὸ αὐτήν, ὡσὰν σὲ κάτοπτρο, ἔβλεπε ἤδη τὴν δόξα τοῦ Οὐρανοῦ... Πῶς θὰ αἰχμαλωτιζόταν στὶς γήϊνες μετριότητες καὶ ματαιότητες;... Αλλωστε, ἀπὸ τότε ποὺ ἦταν ἀκόμη μικρή, τὸ εὐλαβικό της ὅραμα ἦταν νὰ γίνη Μοναχὴ... Αὐτὴ ἡ ἐπιθυμία τὴν εἶχε πλήρως κυριεύσει... Ο Μιχαὴλ καὶ ἡ Καλὴ ὅμως εἶναι ἀνυποχώρητοι... Γίνονται πείσμονες, αὐταρχικοὶ καὶ τέλος ἀπειλητικοὶ... Πρᾶγμα μυστήριο. Τὰ δάκρυα καὶ οἱ προσευχὲς τῆς κόρης, ποὺ ἦταν ἁγιασμένη ἀπὸ κοιλίας μητρός, δὲν ἔφεραν τὸ θαῦμα... Ο Κύριος παρεχώρησε νὰ γίνη τελικὰ τὸ θέλημα τῶν γονέων. «Πειθαρχεῖ τοῖς τοκεῦσι, πρὸς γάμον ἐκκλίνει, στεφάνῳ κλίνει τὴν κεφαλήν, ἀνδρὶ νομίμῳ συζεύγνυται»... *** ΗΤΑΝ ΑΡΑΓΕ εἴσοδος σὲ ἕνα γαλήνιο λιμάνι ἢ ἄνοιγμα σὲ ἕνα ταραγμένο πέλαγος; Η Θεία Πρόνοια ἔχει τὰ σχέδιά της... Γρήγορα τὸ γήϊνο στεφάνι τοῦ γάμου ἐπρόκειτο νὰ μετατραπῆ σὲ ἕναν πραγματικὰ «ἀκάνθινο στέφανο»... Καὶ νὰ γίνη πρόξενος πολλῶν οὐρανίων στεφάνων... Ο σύζυγός της, ποὺ ὠνομαζόταν Στέφανος, ἦταν ἄνθρωπος ἀκαλλιέργητος καὶ βάρβαρος... Διακρινόταν γιὰ τὸν ὑβριστικὸ καὶ θηριώδη χαρακτῆρα του... Οπως ἀπέδειξαν τὰ πράγματα, δὲν θὰ ἦταν βοηθὸς καὶ συναγωνιστής της στὰ ἱερὰ σκάμματα τῆς ἁγιότητος, ἀλλὰ ἀντίπαλος καὶ ἐχθρὸς... Ο γάμος δὲν ἐμετρίασε τὸν θεῖο ζῆλο τῆς Θωμαΐδος, δὲν τὴν ὡδήγησε σὲ ράθυμη, φιλήδονη καὶ ἀμέριμνη ζωὴ... Κάθε ἄλλο!... Εξακολούθησε νὰ ἀφοσιώνεται σὲ μακρὲς προσευχὲς καὶ νηστεῖες... Μελετοῦσε τὶς Αγιες Γραφὲς... Εσύχναζε στοὺς ἱεροὺς Ναοὺς... Βοηθοῦσε τοὺς πτωχοὺς... Εντυνε τοὺς γυμνοὺς... Συνέδραμε τοὺς ἀρρώστους καὶ ἐμπερίστατους... «Πρὸς οὐρανὸν ἀεὶ τὰς χεῖρας ἐκτείνουσα, γονυπετοῦσα, δακρύουσα, προσομιλοῦσα Θεῷ καὶ τὸν θεῖον διηνεκῶς ἀνάπτουσα ἔρωτα καὶ τὰ τῷ Θεῷ ἀρέσκοντα δρῶσα, γυμνητεύοντας ἐνδιδύσκουσα, πεπτωκότας ἀνιστῶσα καὶ διεγείρουσα». Ο Στέφανος ὅμως, ὁ σύζυγός της, ὄχι μόνο δὲν ἔδειξε ὅτι συγκινεῖται ἀπὸ τὴν θαυμαστὴ αὐτὴ πολιτεία τῆς Θωμαΐδος, ἀλλὰ καὶ προσπάθησε νὰ τὴν πείση διὰ τῆς βίας καὶ νὰ τῆς ἀλλάξη τὸ φρόνημα. Κτυποῦσε ἀπάνθρωπα τὴν γενναία δούλη τοῦ Θεοῦ... Τὴν ἔκαιγε... Τῆς

8 ἄνοιγε πληγὲς σὲ ὅλο τὸ σῶμα... Τὴν ἐχλεύαζε, τὴν ἐνέπαιζε, τὴν ὕβριζε, τὴν ὑποτιμοῦσε... Τὴν ἀπέτρεπε ἀπὸ τὶς θεάρεστες δραστηριότητές της... Στὴν ἀρχὴ μάλιστα, ὅταν διαπίστωσε τὸ φρόνημα καὶ τὸν τρόπο ζωῆς τῆς εὐλογημένης συζύγου του, τόσο πολὺ τὸν ἐκυρίευσε ὁ σατανᾶς, ὥστε ἀφοῦ τὴν ἐκτύπησε βάναυσα, τὴν ἔρριξε κάτω μὲ γροθιὲς καὶ τὴν τραβοῦσε ἀπὸ τὰ μαλλιά... Κατόπιν, τὴν ἔδεσε ὁ θηριώδης ἀπὸ τοὺς ἀγκῶνες καὶ τὴν ἐκράτησε κρεμασμένη ὅλη τὴν νύκτα καὶ ὅλη τὴν ἡμέρα... Απὸ τότε, αὐτὸ συνέβη πολλὲς φορὲς... Μὲ τέτοιους γαμήλιους ὕμνους καὶ γαμήλια δῶρα περιποιόταν ὁ ταλαίπωρος τὴν ὡραία ἐκείνη νύμφη τοῦ Χριστοῦ!... *** Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ αὐτὴ δὲν ἔπαυσε ποτὲ... Δὲν βασανιζόταν καὶ μαστιγωνόταν ἡ Θωμαῒς ἀπὸ ἀλλόφυλους καὶ ἀλλόθρησκους τυράννους, ἀλλὰ ἀπὸ τὸν σύζυγό της... Διὰ μέσου αὐτοῦ, ὁ ἀνθρωποκτόνος διάβολος ἤθελε νὰ τὴν ἐμποδίση ἀπὸ τὴν φωτεινὴ καὶ θεάρεστη ζωή της... Αὐτὴ ὅμως ἡ γενναία παρέμενε ἀκλόνητη... Ωσὰν σιδερένιος πύργος, ἀποκρούει τὸν σάλο τῶν πειρασμῶν... Δὲν ταράσσεται... Δὲν δειλιάζει... Τὰ ἀφρισμένα κύματα τῶν πειρασμῶν διαλύονται στὸν ἀσάλευτο βράχο τῆς καρδιᾶς της, ποὺ εἶναι κατοικητήριο τῆς Αγίας Τριάδος. Εχει βαθειὰ ἐπίγνωσι, ὅτι μέσῳ τοῦ Στεφάνου ἔχει εἰσέλθει στὰ καθημερινὰ σκάμματα καὶ ἀγωνίσματα γιὰ χάρι τοῦ Νυμφίου της... Ηταν μιὰ Μάρτυς τοῦ Χριστοῦ... Η λαμπάδα τῶν ἀρετῶν της ἔλαμπε ὅλο καὶ περισσότερο... Η ἔλευσις τοῦ Οὐράνιου Νυμφίου γινόταν ὅλο καὶ περισσότερο ποθητή... Η προετοιμασία γιὰ τὴν ὑποδοχή Του ὅλο καὶ προθυμότερη... Οσο ἔπασχε, τόσο αὔξανε ἡ διάθεσίς της γιὰ νέους ἀγῶνες... Οσο ἐμποδιζόταν ἀπὸ τὴν ἀγάπη γιὰ τοὺς πτωχούς, τόσο αὐτὴ γινόταν ἰσχυρότερη... Οσο ἀποτρεπόταν ἀπὸ τὸν θεῖο ἔρωτα, τόσο αὐτὸς φούντωνε στὴν καρδιά της... Κάποτε, καθὼς ξεκίνησε νὰ φύγη ἀπὸ τὸν ἱερὸ Ναό, ὅπου λαχταροῦσε νὰ εὑρίσκεται συνεχῶς, συνάντησε στὸ προαύλιο κάποιον ρακένδυτο πτωχό... Η καρδιά της τὸν εὐσπλαγχνίζεται... Αὐθόρμητα τοῦ δίνει τὸ δικό της ἔνδυμα... Μένει γυμνὴ γιὰ χάρι τοῦ Χριστοῦ μας καὶ ντύνει τὸν τυραννισμένο ἀδελφό της... Τότε ὁ Στέφανος, πραγματικὸ ὄργανο τοῦ σατανᾶ, τὴν μισεῖ, τὴν ἀποστρέφεται, τὴν κτυπάει καὶ τὴν μαστιγώνει ἀπάνθρωπα. Δὲν συγκινεῖται ὁ δυστυχὴς ἀπὸ τὴν ἐλεήμονα διάθεσι τῆς συζύγου του... Ο ψυχικὸς ἄνθρωπος δὲν δέχεται τὰ πνευματικὰ... Δὲν ἔχει καλὴ προαίρεσι... Δὲν ἀποτελεῖ «γῆν ἀγαθὴν»... Η μακαρία ὅμως Θωμαῒς «εὐχαρίστως ἔφερε τὰς πληγὰς ὡς μάρτυς χαίρουσα»... Πάσχει γιὰ τὸν Χριστό, ὁ ὁποῖος περιβλήθηκε γιὰ μᾶς ἀκάνθινο στεφάνι... Κτυπιέται ἀπὸ τὸν Στέφανο... Καὶ ὑπομένει γιὰ νὰ ἀπολαύση τὸ δεσποτικὸ στεφάνι τῆς δόξης...

9 γ. Κορύφωσις ἀγώνων ΜΕΤΑ ΑΠΟ μερικὰ χρόνια, οἱ ἐπιφανεῖς γονεῖς τῆς Θωμαΐδος, ἀφοῦ παρεχώρησαν τὰ κτήματά τους, ἔφυγαν ἀπὸ τὴν Λέσβο καὶ μετακόμισαν στὴν Κωνσταντινούπολι... Μαζί τους ἦσαν καὶ ὁ Στέφανος μὲ τὴν σύζυγό του. Στὴν Βασιλεύουσα, ὅπου ὁ Μιχαὴλ καὶ ἡ Καλὴ ἦσαν σὲ ὅλους γνωστοὶ καὶ ἀγαπητοὶ γιὰ τὴν ἀρετὴ καὶ τὴν εὐγενική τους καταγωγή, ἔζησαν εὐτυχισμένοι καὶ ἱκανοποιημένοι. Υστερα ἀπὸ λίγο καιρό, ὁ ἐνάρετος Μιχαὴλ ἀνεχώρησε ἀπὸ τὴν πρόσκαιρη αὐτὴ ζωὴ καὶ ἀπεδήμησε πρὸς τὴν ὄντως Ζωήν. Τότε, ἡ εὐλογημένη σύζυγός του Καλὴ ἀσπάζεται τὸν μοναχικὸ βίο... Γίνεται Μοναχὴ στὸ Μοναστήρι τῆς Θεοτόκου, ποὺ ἦταν γνωστὸ μὲ τὸ ὄνομα: «τὰ Μικρὰ Ρωμαίου», ὅπου ἀργότερα ἔγινε καὶ Ηγουμένη. Εκεῖ, μὲ τὴν βοήθεια τῆς Θεομήτορος, ἔζησε τὸ ὑπόλοιπο τῆς ζωῆς της ἀγγελικά: «Προσομιλεῖν ἀπάρχεται τῷ Θεῷ, τὴν κλίνην καθ ἑκάστην λούει τοῖς δάκρυσιν, ἀγρύπνῳ πρόσκειται προσευχῇ, νηστείᾳ διηνεκεῖ προσεμμένει, τὸν Κύριον ἑπτάκις τῆς ἡμέρας αἰνεῖ. Οὕτως ἐπὶ θεμελίῳ στερρῷ καλὸν ἐπιτίθησιν ὄροφον ἀσκητικῆς πολιτείας ἀντείχετο θέλουσα βιώσκειν ἀγγελικῶς καὶ τὰ τοιαῦτα δρῶσα νύκτωρ καὶ μεθ ἡμέραν οὐκ ἔληγεν». *** ΤΟ ΔΡΑΜΑ ὅμως τῆς γενναίας Θωμαΐδος ἐδῶ στὴν Βασιλεύουσα κορυφώνεται... Η ἀπάνθρωπη τακτικὴ τοῦ συζύγου της συνεχίζεται καὶ ἐπιδεινώνεται... Αλλὰ καὶ αὐτὴ δὲν ἀποθαρρύνεται... Τὸ νερό, ὅταν πιέζεται νὰ περάση ἀπὸ μιὰ μικρὴ ὀπή, ἐκτινάσσεται στὰ ὕψη... Στὴν Κωνσταντινούπολι «ποιός καὶ τί εἴδους Ναὸς δὲν τὴν εἶχε κατὰ τὸν καιρὸ τῶν ὕμνων καὶ τῆς φρικτῆς καὶ ἀναίμακτης δεσποτικῆς ἱερουργίας καὶ ἀναμνήσεως; Ποιά δὲ μνημεῖα καὶ ἀσκητήρια, ἱερὰ καὶ Μοναστήρια δὲν φρόντισε καὶ δὲν προνόησε γι αὐτοὺς ποὺ ἔμεναν σ αὐτά, ὅσο μποροῦσε; Ποιόν παρέβλεψε ποὺ νἄχε ἀνάγκη ἀπὸ συμπόνοια, ποὺ νὰ περιστοιχιζόταν ἀπὸ μεγάλες στενοχώριες;». Ο Στέφανος, μετὰ καὶ τὴν κοίμησι τῶν γονέων τῆς Θωμαΐδος, μὲ εὐκολία μεγαλύτερη πλέον ἐπινοοῦσε ὅλο καὶ νεώτερες τιμωρίες καὶ μεγαλύτερα βασανιστήρια ἐναντίον της... Ηθελε ὁ σκοτεινὸς νὰ ἀποτρέψη τὴν φωτεινὴ ἀπὸ τὴν ἄνοδό της... Η ὑπεράνθρωπη καρτερία καὶ γενναιότητα τῆς Αγίας προξενοῦσαν ὁπωσδήποτε κατάπληξι καὶ ἀπορία στὴν θηριώδη καρδιά του... Ηταν ὅμως κακοπροαίρετος, ὅπως ὁ Φαραώ... Ετσι, ἐμπόδιζε τὸ θεῖο φῶς νὰ εἰσέλθη μέσα

10 του, νὰ ἀνοίξη τοὺς ὀφθαλμούς του καὶ νὰ κατανοήση τὰ θαυμάσια τοῦ Θεοῦ... Καὶ ἔμενε ἀμετανόητος... Καὶ σκληρυνόταν ὅλο καὶ περισσότερο... Μιὰ φαινομενικὰ εὔλογη πρόφασι γιὰ νὰ τὴν κακοποιῆ ἦταν, ὅτι ἡ Θωμαῒς σπαταλοῦσε δῆθεν τὴν περιουσία τους στὶς ἐλεημοσύνες. Η ἀλήθεια βέβαια εἶναι, ὅτι «θὰ μποροῦσες κάθε μέρα νὰ βλέπεις τὴν Αγία νὰ προσφέρει ἄφθονα στοὺς φτωχούς, νὰ ντύνει γυμνούς, νὰ στολίζει κουρελῆδες, νὰ μοιράζει τροφὴ στὰ ὀρφανά, νὰ παρέχει στοὺς ἀπόρους πόρους ἀπαραίτητους γιὰ νὰ ζοῦν, νὰ αὐξάνει πιὸ πολὺ τὶς δωρεές της, νὰ θέλει ἡ ἴδια νὰ στερεῖται ἐνδύματα γιὰ χάρη τοῦ Χριστοῦ παρὰ νὰ ντύνει τὸ γήϊνο καὶ πήλινο αὐτὸ σῶμα, νὰ κάνει καὶ νὰ δρᾶ τὰ πάντα γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ». Ετσι λοιπόν, ὁ ἀγροῖκος Στέφανος, ὁ ὁποῖος εἶχε ὡς ἀσχολία του τὴν ναυτιλία, κάθε φορὰ ποὺ ἐπέστρεφε στὸ σπίτι ἐρευνοῦσε τὰ περιουσιακά τους... Καὶ ἐξαγριωνόταν, ὅταν διεπίστωνε ὅτι αὐτὴ συνέχιζε νὰ ἀγαπάη τοὺς ἐνδεεῖς καὶ νὰ εἶναι ἐλεήμων... Καὶ τὴν κτυποῦσε ἀνελέητα... Αὐτὴ ὅμως ἡ γενναία ἀπέβλεπε σταθερὰ στὴν μέλλουσα ἀνταπόδοσι... Καὶ δὲν ἐδείλιαζε... Αντιθέτως μάλιστα, προκαλοῦσε τὸν τύραννο: «Κτύπα σῶμα ποὺ σὲ λίγο θὰ φθαρῆ καὶ θὰ ἐπιστρέψη πάλι στὴν γῆ, ἀπὸ τὴν ὁποία ἔγινε!...». Εἶναι πάντως ἀξιοπρόσεκτο, ὅτι ἐκεῖνο ποὺ ἰδιαίτερα χαρακτήριζε τὴν Αγία ἦταν ἡ ἀγάπη καὶ ἡ εὐσπλαγχνία πρὸς ὅλους... Καὶ ὅσο ἡ σκληρότητα τοῦ μαρτυρίου της παρατεινόταν, τόσο ἡ καρδιά της μαλάκωνε καὶ πλάταινε γιὰ ὅλους... Ισως καὶ αὐτὸ νὰ εἶναι τὸ μυστικὸ τῆς δοκιμασίας της... Ο Θεὸς εἶναι Αγάπη καὶ Ελεος... Ο διάβολος εἶναι μῖσος καὶ κακία... Καὶ ὅσο αὐτὴ πλησίαζε τὸν Θεὸν τῆς Αγάπης, ὅσο ἑνωνόταν μὲ τὴν Αγάπη, ὅσο γινόταν Αγάπη, ὅσο ἔδειχνε καὶ ἔδινε Αγάπη, τόσο ὁ μοχθηρὸς σατανᾶς ἐξαγριωνόταν ἐναντίον της καὶ προσπαθοῦσε μέσῳ τοῦ Στεφάνου νὰ τὴν χωρίση ἀπὸ τὴν Αγάπη... «Η Θωμαῒς σύχναζε στοὺς ἱεροὺς Ναοὺς κι ἐκεῖ ὅλο καὶ πιὸ πολὺ πύκνωνε τὶς ἐπισκέψεις, ὅπου τελοῦνταν ὁλονύχτια Αγρυπνία. Συνήθιζε νὰ πηγαίνει στὸν Ναὸ τῶν Βλαχερνῶν. Νύχτα πάντοτε τὸν βάδιζε ὅλον τὸν δρόμο ὑμνολογώντας τὸν Θεό. Παρακαλοῦσε τὴν πάναγνη Μητέρα Του προσπέφτοντας στὴν πάντιμη καὶ πανάγια Σορό. Εκλαιγε καὶ θερμὰ παρακαλοῦσε. Ζητοῦσε χάρη γιὰ ὅλον τὸν κόσμο νὰ μεσιτεύσει στὸν Υἱόν Της, ὥστε νὰ βραδύνει τὴν τιμωρία καὶ νὰ καταπαύσει τὴν κάκωση τοῦ κόσμου ἐξ αἰτίας τῶν ἁμαρτιῶν του. Δὲν ἱκέτευε οὔτε παρακαλοῦσε τὸν Κύριο γιὰ τὸν ἑαυτό της, ἀλλὰ γιὰ τὸν λαὸ καὶ τὴ σωτηρία καὶ τὴ λύτρωση τοῦ κόσμου. Γιατὶ δὲν ζητοῦσε τὸ δικό της, ἀλλὰ τοῦ ἄλλου τὸ συμφέρον, σύμφωνα μὲ τὸν Απόστολο».

11 δ. Χάρισμα θαυματουργίας ΣΤΟ ΜΕΤΑΞΥ, ἡ ἐνάρετη ζωὴ τῆς Θωμαΐδος καὶ τὸ ἰδιότυπο μαρτύριό της ἄρχισαν νὰ γίνωνται γνωστά... Αποτελοῦσαν τὸ καλὸ παράδειγμα καὶ σὲ ἄλλες γυναῖκες, οἱ ὁποῖες ἀντιμετώπιζαν δύστροπους καὶ βάναυσους συζύγους. Μάλιστα, ἡ γενναία ἀθλήτρια τοῦ Χριστοῦ πολὺ σύντομα ἀπέκτησε τόση παρρησία ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ὥστε τῆς ἐδόθη καὶ τὸ χάρισμα τῆς θαυματουργίας γιὰ τὴν ἀνακούφισι ὅσων ὑπέφεραν. Αναφέρονται πέντε θαύματα, τὰ ὁποῖα ἐτέλεσε ὁ Κύριός μας διὰ μέσου τῆς δούλης Του ὅσο αὐτὴ ἦταν ἀκόμη στὴν πρόσκαιρη αὐτὴ ζωή. *** 1. Κάποτε, σὲ μιὰ Αγρυπνία στὶς Βλαχέρνες, κάποιος δαιμονισμένος ἔπεσε ξαφνικὰ στὰ πόδια τῆς Θωμαΐδος, κραυγάζοντας: «Ως πότε θὰ κρύπτης τὸν ἑαυτό σου, δούλη τοῦ Θεοῦ;... Ας μεγαλυνθῆ τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ μὲ ὄργανό Του ἐσένα... Ας γίνη θαυμαστὸ σὲ μένα, Θωμαΐς, τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ... Φανέρωσε τὸν ἑαυτό σου... Δεῖξον ὅτι θαυμάσια μεγάλα τερατουργεῖ διὰ σοῦ ὁ τῶν θαυμασίων Θεὸς... Ας θρυμματισθῆ μὲ τὸ δικό σου χέρι αὐτὸς ποὺ μὲ καταδυναστεύει...». Η Αγία κάμφθηκε ἀπὸ τὴν εὐσπλαγχνία... Υψωσε τὰ χέρια στὸν Θεὸ καὶ προσευχήθηκε... Υστερα ἄλειψε μὲ λάδι τῆς Θεοτόκου τὰ χέρια της καὶ ἔχρισε τὸν δαιμονισμένο... Καὶ ἐκεῖνος εὐθὺς ἀμέσως ἐλευθερώθηκε ἀπὸ τὸ πονηρὸ πνεῦμα! Στὴν Μονὴ τοῦ Αγκουρίου ζοῦσε ἕνας εὐνοῦχος ποὺ ὠνομαζόταν Κωνσταντῖνος καὶ ἔπασχε ἀπὸ παράλυσι καὶ κυνάγχη. Μιὰ νύχτα, εἶδε στὸν ὕπνο του κάποιον ποὺ στάθηκε πλησίον του καὶ ἄρχισε νὰ τὸν συμβουλεύη πῶς νὰ θεραπευθῆ: «Αν θέλης γρήγορα νὰ ἀπαλλαγῆς ἀπὸ τὸν κίνδυνο, χωρὶς καμμιὰ ἀναβολὴ στεῖλε ταχέως στὴν μακαρία Θωμαΐδα... Πάρε τὸ νερὸ ἀπὸ τὸ πλύσιμο τῶν ἁγίων χεριῶν της... Χρῖσε μὲ αὐτὸ τὸ μέρος τοῦ σώματος ποὺ σὲ ταλαιπωρεῖ... Καὶ ἀμέσως θὰ θεραπευθῆς...». Πείθεται ὁ ἀσθενὴς... Αφοῦ ξύπνησε, ἔκανε σύμφωνα μὲ τὶς ὁδηγίες... Εχρισε ὅλο τὸ σῶμα του μὲ τὸ ἀπόνερο τῆς Αγίας... Καὶ ἰάθη παραχρῆμα! Κάποτε ἡ Θωμαῒς ἀγρυπνοῦσε στὸν Ναὸ τῆς Παναγίας Οδηγητρίας... Ξαφνικά, προσπίπτει ἐνώπιόν της μιὰ γυναίκα... Αρκετὸ καιρὸ ἡ ταλαίπωρη βασανιζόταν ἀπὸ δαιμόνιο... Τὴν θερμοπαρακαλεῖ μὲ θρήνους καὶ κλαυθμούς: «Ελέησέ με τὴν δούλη σου, ὦ δούλη τοῦ Θεοῦ... Μὴ μὲ ἀφήσης νὰ μὲ σέρνη ὁ σατανᾶς σὰν ἀνδράποδο... Ικανὸς ὁ καιρὸς τῆς θλίψεως... Δὲν θὰ βρεθῆ κάποιος νὰ μὲ βοηθήση;...». Η Αγία τὴν εὐσπλαγχνίσθηκε.

12 «Ελαίῳ ἁγίῳ χρίει τὸ γύναιον καὶ παρευθὺς τὸ δαιμόνιον δραπετεύει καὶ ἄφαντον γίνεται...». 4. Μιὰ ἄλλη γυναίκα ζοῦσε ἄσεμνη καὶ ἀκόλαστη ζωή... Βασανιζόταν ὅμως ἀπὸ φοβερὴ ἀσθένεια: αἱμορροοῦσε περισσότερο ἀπὸ ἕξι χρόνια... Η Θωμαΐς, φωτισμένη ἀπὸ τὸν Θεό, κατάλαβε τὸ νόσημα καὶ τὴν ἐσυμβούλευσε: «Κοπέλλα μου, ἂν θέλης νὰ ἀπαλλαγῆς ἀπὸ τὴν ἀρρώστιά σου, παῦσε νὰ ἁμαρτάνης κατὰ τὶς μεγάλες Εορτές... Απόφευγε νὰ κάνης, ὅπως συνηθίζεις, πράγματα ποὺ ἀπαγορεύει ὁ θεῖος νόμος... Διῶξε πολὺ μακρυὰ τὴν συνήθεια νὰ κυλιέσαι στὸν βόρβορο τῶν παθῶν...». Η ἁμαρτωλὴ γυναίκα ὑποσχέθηκε ὅτι θὰ ἀπέχη ἀπὸ τὶς αἰσχροπραγίες αὐτὲς... Η Αγία τὴν ἔχρισε μὲ τὸ γνωστὸ λάδι καὶ τὴν ἐθεράπευσε! Ενα παρόμοιο θαῦμα ἔγινε μὲ μιὰ ἄλλη γυναῖκα... Ζοῦσε καὶ αὐτὴ βίον βδελυρὸ καὶ κυλιόταν στὸν βόρβορο... Τὴν ἐβασάνιζε ὅμως ἀσθένεια ὀδυνηρὴ καὶ ἀνυπόφορη: εἶχε καρκῖνο γύρω ἀπὸ τὸν μαστὸ... Πέφτει στὰ πόδια τῆς Θωμαΐδος, τὰ βρέχει μὲ δάκρυα καυτὰ καὶ ζητεῖ τὸ ἔλεος... Τότε ἀκούει τὴν δούλη τοῦ Χριστοῦ νὰ τῆς λέη: «Εἰ θέλεις ὑγιὴς γενέσθαι, τῆς παραλόγου καὶ βορβορώδους ἀπόστηθι μίξεως, τὸ ταύτης ἔκκοψον πάθος καὶ συζεύχθητι νομίμῳ ἀνδρὶ καὶ τεύξῃ ταχείας τῆς θεραπείας». Η ἀσθενής, ὅταν ὑποσχέθηκε ὅτι θὰ κάνη ὅλα αὐτὰ καὶ τὸ διαβεβαίωσε μὲ πολὺ φόβο, ἔγινε ἀμέσως καλά!... ε. Κοίμησις καὶ ἀφθαρσία ΗΔΗ ΕΧΟΥΜΕ φθάσει στὰ μέσα περίπου τοῦ δεκάτου αἰῶνος, Η ζωὴ τῆς γενναίας Θωμαΐδος κινεῖται μεταξὺ φθορᾶς καὶ ἀφθαρσίας... Εἶναι τριάντα ὀκτὼ ἐτῶν... Δεκατέσσαρα χρόνια ἔχουν κυλίσει μέσα σὲ ἕνα διαρκὲς Μαρτύριο... «Τὰ ρυάκια ἐκείνων τῶν ἀδιάκοπων αἱμάτων, οἱ νιφάδες τῶν τραυμάτων, οἱ σταλαγματιὲς τῶν πληγῶν, οἱ στρεβλώσεις τῶν μελῶν, τὸ κρέμασμα στὰ μάρμαρα καὶ οἱ ὑπόλοιπες παραφροσύνες, καθὼς συνέβαιναν σὲ βαθμὸ ὑπερβολικό, σὲ τίποτε δὲν ὑπολείπονταν ἀπὸ τὰ βασανιστήρια τῶν Μαρτύρων». Πλησίαζε ἡ κοίμησίς της... Η καρδιά της δὲν εἶχε ποτὲ δοθῆ στὸν ἐπίγειο νυμφίο της... Εἶχε νυμφευθῆ μυστικὰ τὸν Χριστὸ... Στολισμένη μὲ τὶς ἅγιες ἀρετές, πανέμορφη καὶ χαριτωμένη, ἀνέμενε τὸν Οὐράνιο Νυμφίο... Ποθοῦσε τοὺς οὐράνιους θαλάμους... «Σέ, Νυμφίε μου, ποθῶ καὶ Σὲ ζητοῦσα ἀθλῶ...». Καὶ ἐνῶ δεχόταν τὰ σφοδρὰ ἐκεῖνα κτυπήματα, τὶς ὀδυνηρὲς πληγές, τοὺς

13 ἀμέτρητους μώλωπες καὶ τὰ ἀπάνθρωπα ραπίσματα, ἄρχισε νὰ χρησιμοποιῆ προφητικὰ λόγια... Προεδήλωνε τὴν ἐκδημία της πρὸς τὸν Κύριό μας... Μαζὶ μὲ τὴν χάρι τῆς βαθειᾶς ταπεινοφροσύνης, τῆς εἶχε δοθῆ καὶ τὸ χάρισμα τῆς προφητείας... Παραγγέλει στοὺς γνωστούς της νὰ μὴν ἐνταφιάσουν τὸ σκήνωμά της μέσα στὸν ἱερὸ Ναό, ἀλλὰ στὸ προαύλιο, μέχρι νὰ δείξη ὁ πολυέλεος Θεὸς τὸ θέλημά του. «Επὰν ἐκ τοῦ παρόντος σκήνους ἐξέλθη τὸ πνεῦμά μου, παρεγγυῶμαι πᾶσιν ὑμῖν μὴ θελῆσαι καταθεῖναι τὸ γεῶδες τοῦτο σωμάτιον τοῦ θείου ναοῦ ἔνδοθεν, ἀλλ ἐν τοῖς προαυλίοις, ἄχρις ἂν ἡ θεία πρόνοια περὶ ἐμὲ τερατουργήσῃ θαυμάσια». Ετσι, ἡ ἀξιοθαύμαστη καὶ θεοδόξαστη Θωμαΐς, ἐνδεδυμένη τὰ φωτεινὰ ἱμάτια τοῦ θείου Γάμου, παραθέτει τὴν ἀθλητικὴ καὶ σεπτὴ ψυχή της στὰ ἄχραντα χέρια του Νυμφίου της Χριστοῦ στὴν μνήμη τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, τὴν πρώτη τοῦ Ιανουαρίου. Στὸ λαμπρότατο καὶ ἀνέσπερο Φῶς τὴν ὑποδέχονται οἱ Αγιοι Αγγελοι, διότι ἔζησε ἀγγελικὰ ὡς ἀσώματη... Τὴν ἐγκωμιάζουν οἱ Μάρτυρες, διότι ἔζησε μαρτυρικὰ... Τὴν καλωσορίζουν οἱ Οσιοι, διότι εἶχε ζήσει μὲ ἀδιάπτωτη ἀσκητικὴ ἐπαγρύπνησι... Τὴν εὐφημίζουν οἱ Ελεήμονες, διότι ἡ καρδιά της ἦταν γεμάτη ἔλεος καὶ ἀγάπη... Πῶς νὰ περιγράψη κανεὶς τὰ ἀκατανόητα καὶ ἀμέτρητα χαρίσματα τῆς ἔνδοξης αὐτῆς δούλης τοῦ Θεοῦ;... Μόνο ἡ ἀφθαρσία τοῦ Ιεροῦ Λειψάνου της καὶ ὁ ἀείρρυτος ποταμὸς τῶν θαυμάτων της εἶναι ἱκανὰ νὰ μιλήσουν μὲ ἕναν τρόπο ὑπερφυσικὸ καὶ νὰ μαρτυρήσουν γιὰ τὸ θησαυροφυλάκιο αὐτὸ τῆς Χάριτος. *** ΤΟ ΠΟΛΥΠΑΘΟ σκήνωμα τῆς Θωμαΐδος ἐτάφη στὴν Θεομητορικὴ Μονὴ «τὰ Μικρὰ Ρωμαίου», ἐκεῖ, ὅπου ἀναπαυόταν καὶ ἡ ὁσιωτάτη μητέρα της. Πολὺ σύντομα ὅμως, ὁ θάνατός της ἀποδείχθηκε ζωηφόρος... Καὶ ἄνοιξαν οἱ κρουνοὶ τῆς ζωῆς... Πηγὴ θαυμάτων φάνηκε ὁ τάφος καὶ τὸ ἱερὸ Λείψανό της, ἐνῶ ἀκόμη δὲν εἶχαν συμπληρωθῆ σαράντα ἡμέρες ἀπὸ τὴν ἐκδημία της!... «Καὶ θαυματοποιΐαι πλεῖσται γεγόνασι, τοῦ θείου ταύτης Λειψάνου τὰς ἰάσεις παρεχομένου τοῖς προσιοῦσι τούτῳ ῥαδίως καὶ θαύματα τελοῦντος ἐξαίσια». Μάρτυρας πολυφωνότατος κάλλους καὶ δόξης ἀρρήτου ἡ ἀφθαρσία τοῦ σεπτοῦ Λειψάνου της... Παρέμεινε ἀναλλοίωτο καὶ ἀδιάφθορο καὶ ἀκέραιο... Ακόμη καὶ οἱ πληγὲς ἀπὸ τὰ μαρτύριά της ἐφαίνοντο καθαρὰ στὸ δέρμα της!... Ενας εὐσεβὴς καὶ λόγιος ἐγκωμιαστὴς τοῦ ΙΑʹ ἢ ΙΒʹ αἰῶνος, σὲ μιὰ πανήγυρι τῆς Αγίας, καλεῖ μὲ τρόπο ἐντυπωσιακὸ τοὺς πιστοὺς νὰ διαπιστώσουν τὴν χάρι τοῦ Λειψάνου της μὲ τὰ ἴδια τους τὰ μάτια: «Ελα, λοιπόν, ὁ καθένας ποὺ ἄκουσε ἤδη τὰ λόγια [τοῦ Εγκωμίου] μου καὶ δές την καθὼς κείτεται, σὰν νὰ ἀναπνέη, σὰν νὰ φαίνεται ὅτι

14 κοιμᾶται ἤρεμα ἢ κάνει πὼς κοιμᾶται, σὰν νὰ μὴ βρίσκεται μέσα στὸν τάφο, ἀλλὰ νἆναι ξαπλωμένη πάνω σὲ ἀνακτορικὸ σκίμποδα. Πράγματι λοιπὸν ζοῦν γιὰ τὸν Θεό, ὅσοι ἔζησαν κατὰ Θεόν, ἀκόμη καὶ ἂν φύγουν ἀπὸ ἐδῶ... Δές την λοιπὸν μὲ θαυμασμὸ πῶς διαπρέπει καὶ αὐτὴ μὲ τῆς νύμφης τὴν ὀμορφιὰ σὰν τὶς ἕτοιμες ἐκεῖνες παρθένες καὶ πῶς στέκεται σὰν στὸ νυφικὸ θάλαμο σὲ στάση ἀναπαυτικὴ καὶ δίνοντας τὴν ἐντύπωση ὅτι εἶναι σὲ ἀγωνία μήπως χάση τὸν νυμφίο καθισμένη κοντὰ στὴν πόρτα, ἕτοιμη νὰ μανταλώση καὶ κλειδώση τὶς πόρτες, λάμποντας ἀπὸ τὸ λάδι τῶν ἰαμάτων καὶ τὴν ἀστραφτερὴ λαμπάδα τῶν θαυμάτων»... *** ΤΑ ΚΡΙΜΑΤΑ ὅμως τοῦ Θεοῦ εἶναι ἄβυσσος... Ο ἀνεκτίμητος αὐτὸς θησαυρὸς κάποια στιγμὴ χάθηκε... Ως τὸ 1204, ποὺ ἡ Πόλις κυριεύθηκε ἀπὸ τοὺς Φράγκους, φυλασσόταν σὲ ἱερὴ Λάρνακα μέσα στὸν Ναὸ τοῦ Μοναστηριοῦ τῆς Παναγίας... ϛ. Συμφιλιώτρια συζύγων Η ΑΓΙΑ ΘΩΜΑϊΣ, μετὰ τὴν κοίμησί της, ἔλαβε ἀπὸ τὸν Κύριό μας ἕνα ἐντελῶς ἰδιαίτερο χάρισμα: νὰ προστατεύη τὸν συζυγικὸ βίο καὶ νὰ συμφιλιώνη τοὺς συζύγους. Καὶ δὲν εἶναι βέβαια παράξενο νὰ ἐνδιαφέρεται τώρα ἡ Αγία γιὰ ὅσα αὐτὴ ὑπέφερε μιὰ ὁλόκληρη ζωὴ ἀπὸ τὸν βάναυσο Στέφανο στὴν διάρκεια ἐκείνου τοῦ ἀσυνθηκολόγητου πολέμου καὶ τῆς συνεχοῦς σωματικῆς φθορᾶς: τὸν φθόνο καὶ τὴν ζήλεια, τὸ μῖσος καὶ τὴν ἀντιπάθεια, τὰ βέλη τῆς κακίας ἀπὸ τὴν ἀνδρικὴ μοχθηρία... Ετσι, μὲ τὶς ὁσιομαρτυρικὲς πρεσβεῖες της, ἀποκρούει κάθε παράλογη ζηλοτυπία καὶ διαλύει τὴν ἀνδρικὴ θηριωδία... Εξορκίζει τὸν δαίμονα τῆς δυσαρέσκειας καὶ διαιρέσεως... Χαρίζει στοὺς συζύγους τὴν εἰρήνη καὶ τὴν κατανόησι, ὅταν διαπληκτίζωνται καὶ ἔχουν ἀσυνεννοησία... Η μεσιτεία τῆς χαριτωμένης Θωμαΐδος μαλακώνει εὔκολα τὴν καρδιὰ ἐκείνου ποὺ μισεῖ τὴν γυναῖκα του καὶ τὴν μεταστρέφει στὴν ἀγάπη της... Καὶ ἐκείνους ποὺ ἦσαν ἐκ διαμέτρου ἀντίθετοι καὶ δεινοὶ ἀντίπαλοι, τοὺς γαληνεύει καὶ συμφιλιώνει, τοὺς μονοιάζει καὶ τοὺς δίνει τέτοια καὶ τόση ἀγάπη, ὥστε νὰ μὴ θέλουν ποτὲ πλέον ἀκόμη καὶ νὰ θυμηθοῦν τὸ σκάνδαλο ποὺ συνέβη... Εἶναι πράγματι πολὺ συγκινητικὸ τὸ ἰδιαίτερο αὐτὸ χάρισμα τῆς Αγίας Θωμαΐδος, διότι ὅλα τὰ ἄλλα θαύματα ποὺ ἐπιτελεῖ τὰ βλέπουμε συνήθως καὶ σὲ ὅλους τοὺς Αγίους τῆς Πίστεώς μας. «Αλλὰ τὸ νὰ ἐξαφανίζη ἀμέσως, νὰ ἡμερώνη καὶ νὰ λουφάζη τέτοια ἀπέχθεια καὶ παράφορη ὀργή, τέτοιου εἴδους ἔξαψη τοῦ μυαλοῦ καὶ

15 τρικυμία τῆς καρδιᾶς, ποὺ δημιουργεῖ ἡ φοβερὴ ζήλεια, ζάλη, θύελλα καὶ φοβερὴ φουρτούνα, καὶ τόσο εὔκολα νὰ τὰ μεταβάλη σὲ πλήρη ὁμόνοια καὶ φιλικὸ συμβιβασμό, αὐτῆς ἐδῶ ἀποκλειστικὰ εἶναι ἔργο καὶ φροντίδα καὶ κανενὸς ἄλλου...». Πόση, ἀλήθεια, εὐγνωμοσύνη ὀφείλουμε στοὺς Αγίους καὶ φίλους τοῦ Θεοῦ!... Γιὰ ὅποια δοκιμασία ἔδειξαν μεγαλοψυχία μέχρι τέλους στὸν ἐπίγειο βίο τους, ἔλαβαν καὶ τὸ ἀνάλογο χάρισμα... Ετσι, βοηθοῦν τώρα καὶ ἐμᾶς τοὺς κριματισμένους, ὅταν ἀντιμετωπίζουμε τὸν ἴδιο πειρασμὸ... Ακολουθοῦν καὶ στὸ ζήτημα αὐτὸ τὸν φιλάνθρωπο Δεσπότη μας... «Εν ᾧ γὰρ πέπονθεν Αὐτὸς πειρασθείς, δύναται τοῖς πειραζομένοις βοηθῆσαι»... ζ. Θεραπεία Στεφάνου ΠΟΣΟ ΑΡΑΓΕ ὑπέφερε ἡ γενναία Θωμαῒς ἀπὸ τὸν σύζυγό της;... Θὰ ἦταν πράγματι δύσκολο νὰ συνειδητοποιήσουμε τὴν ἔκτασι καὶ τὴν ἔντασι τοῦ μαρτυρίου της, ἂν δὲν συνέβαινε ἕνα πολὺ θλιβερό, ἀλλὰ καὶ διδακτικὸ γεγονὸς... Καὶ ἐπίσης, ἂν δὲν ἦταν τόσο ψηλαφητὴ ἡ δόξα ποὺ ξεχύθηκε ἀπὸ τὴν θεοτίμητη Λάρνακά της!... Ο Στέφανος ἐκεῖνος, ὁ ἀγροῖκος καὶ θηριόγνωμος, ὅταν ἐξεδήμησε ἡ πολυχαριτωμένη σύζυγός του πρὸς Κύριον, ἀντιμετώπισε δύο μεγάλες δοκιμασίες... Ηταν ἆραγε δυνατὸν νὰ μὴν πληρώση γιὰ τὸν κάκιστο καὶ φαῦλο βίο του;... Στὴν ἀρχή, τὸν ἀπεστράφησαν οἱ πάντες... Πῶς νὰ τοῦ συγχωρήσουν τὴν βάναυσι συμπεριφορά του;... Πῶς νὰ λησμονήσουν, ὅτι ἔστειλε πρόωρα στὸν τάφο τὴν τόσο νέα καὶ εὐλογημένη σύζυγό του;... Επέτρεψε λοιπὸν ὁ Θεὸς νὰ τὸν μισήσουν οἱ ἄνθρωποι τόσο πολύ, ὥστε ὅσοι τὸν συναντοῦσαν ἔβλεπαν αὐτὸν σὰν κακὸ καὶ φοβερὸ «σημάδι»... Απὸ μακρυὰ προκαλοῦσε τὸ μῖσος καὶ τὴν ἀποστροφή... Τὸν ἔδιωχναν ὡσὰν ἕνα βδελυρὸ καὶ ἀποτρόπαιο ὄν... Κατόπιν, γιὰ νὰ τοῦ δώση ὁ Φιλάνθρωπος καὶ μιὰ τελικὴ εὐκαιρία γιὰ μετάνοια, κυριεύεται ἀπὸ λεγεῶνα πονηρῶν πνευμάτων!... Περιφερόταν στὴν πόλι σὰν ἀλλόκοτο τέρας... Ετρεμε, στριφογύριζε, κραύγαζε ὅπως τὰ θηρία... Σκορποῦσε τὸν φόβο σὲ ὅλους, καθὼς παρουσιαζόταν ξαφνικὰ μπροστά τους σὰν κάποιος δαίμονας ὑποταρτάριος... Κάποτε ὅμως καταλήγει μπροστὰ στὴν Λάρνακα τῆς συζύγου του... Μερικὰ παλληκάρια τὸν ἐλυπήθησαν... Τὸν ἐσήκωσαν παρὰ τὴν θέλησί του καὶ τὸν μετέφεραν στὸν Ναὸ τῆς Μονῆς. Θρηνοῦσε ὁ δυστυχὴς Στέφανος ἀπαρηγόρητα... Τὰ πονηρὰ πνεύματα δεινὰ τὸν σπαράσσουν... Δὲν θέλουν νὰ βγοῦν ἀπὸ μέσα του... Οἱ στιγμὲς εἶναι ἀπερίγραπτα συγκλονιστικές!... Η Αγία καλεῖται τώρα νὰ σώση τὸν τύραννο καὶ βασανιστή της!... Ω, τί κρίματα παράδοξα!... Ω, τί θαυμαστὴ πρεσβεία καὶ ἱκεσία!... Εκεῖνον ποὺ ἡ Θεία Πρόνοια χρησιμοποίησε γιὰ τὴν σωτηρία καὶ τὸν ἁγια-

16 σμό της ἐκεῖνον ποὺ διέπραξε ἄπειρα κακὰ ἐναντίον της ἐπὶ δεκατέσσερα χρόνια ἐκεῖνον καλεῖται ἡ Θωμαῒς νὰ εὐεργετήση καὶ θεραπεύση... Νὰ δείξη ἐπιείκεια στὸν διώκτη της... Νὰ περιποιηθῆ τὸν δήμιό της... «Καὶ πολλὰ τοῦ δαίμονος ἐκεῖσε τοῦτον σπαράξαντος καὶ μὴ θελήσαντος ἐκεῖθεν ἐξεληλυθέναι, τῇ δεήσει ταύτης τῆς σωτηρίας ἐπέτυχεν». Καὶ ὁ Στέφανος ὁδηγεῖται σὲ εἰλικρινῆ συναίσθησι καὶ μετάνοια γιὰ τὰ πρότερα κακουργήματα καὶ ἀνομήματά του... Αὐτὴ τελικὰ ἡ ἀμνησίκακη κηδεμονία τῆς Θωμαΐδος ἦταν τὸ μεγαλύτερο δῶρο της πρὸς τὸν Στέφανο, ὁ ὁποῖος χωρὶς ἐπίγνωσι τῆς εἶχε πλέξει τὸ στεφάνι τῆς θείας δόξης. Εθαύμασαν οἱ Αγγελοι!... Κατεπλάγησαν οἱ ἄνθρωποι!... Εφριξαν οἱ φάλαγγες τῶν πονηρῶν πνευμάτων... η. «Αν καὶ νεκρό, ἀνέβλυζε ζωή...» Ο ΘΕΟΣ ἐδόξασε πολὺ καὶ ἐτίμησε ποικιλοτρόπως τὸ πολύπαθο Λείψανο τῆς δούλης Του Θωμαΐδος... Τὰ πολλὰ καὶ θαυμαστὰ σημεῖα προξενοῦσαν τὴν ἔκπληξι τοῦ λαοῦ... Η φήμη της ἐξαπλώθηκε παντοῦ... «Ολοι ἔμεναν κατάπληκτοι καὶ ἔκθαμβοι γιὰ τὸ νεκρό της σῶμα βλέποντας τὴν ἀρτιότητα τῶν μελῶν»... Αν καὶ ἄψυχο, ἔμενε ἀκέραιο... Αν καὶ νεκρό, ἀνέβλυζε ζωή... «Τίποτε ἄλλο δὲν ἐπεδίωκαν τότε ὅλοι νὰ μάθουν, οὔτε ἄλλο εἶχαν στὰ χείλη φημολογούμενο καὶ πολυσυζητημένο παρὰ ὤ, ποιός νὰ τὄξερε! τὴν Θωμαΐδα ἢ πιὸ σωστά: τὰ ἔργα καὶ τὰ θαύματά της». Πόσο δοξαζόταν ἡ μεγαλωσύνη τοῦ Θεοῦ!... «Ετσι, συνέβαινε τότε νὰ βλέπης συρροὴ δαιμονισμένων, συρροὴ βασανισμένων καὶ ἀπελπισμένων καὶ ἄλλων ἀρρώστων καὶ ἀτύχων ἀνθρώπων, ὅλοι σὲ ἕνα δρόμο νὰ φθάνουν στὴ θεία σορὸ καὶ ἀπὸ ἐκεῖ νὰ ἐπιστρέφουν διαφορετικοί, ἀφοῦ εἶχαν τρυγήσει χαρούμενοι ξαφνικὰ τὴν θαυματουργικὴ γρήγορη, πολύμορφη καὶ πολύτροπη βοήθειά της, μὲ ἀποτέλεσμα κάποια θεία καὶ ἄρρητη χαρμονὴ καὶ πτερωτὴ φήμη νὰ κυκλοφορῆ ἀπὸ ἐδῶ στὴν οἰκουμένη γιὰ τὶς τόσο ἐξαίσιες καὶ θεοπρεπεῖς θεραπεῖες». Ω, τῆς ξακουστῆς πρὸς τὸν Θεὸ παρρησίας σου, ἔνδοξε Οσία καὶ Μάρτυς Θωμαΐς!... *** 1. Κάποιος ἄνδρας ἀπὸ τὴν Νικομήδεια εἶχε φοβερὸ δαιμόνιο καὶ προσέτρεξε στὴν σορὸ τῆς Αγίας... Εμεινε ἐκεῖ γιὰ λίγο καιρὸ προσευχόμενος... Τελικά, θεραπεύθηκε ἀπὸ τὸ δαιμόνιο ποὺ τὸν ἐνοχλοῦσε.

17 Οἱ Μοναχές, ὅταν εἶδαν τὸ παράδοξο τοῦ θαύματος, ἀμέσως θυμήθηκαν τὴν πρόρρησι τῆς μακαρίας Θωμαΐδος καὶ ἐξεπλάγησαν... Τότε, μὲ τὴν πρέπουσα τιμὴ μετέφεραν τὸ σεπτὸ Λείψανο τῆς Αγίας μέσα στὸν Ναό. 2. Μιὰ σεμνὴ καὶ ἐνάρετη γυναίκα ἀφιερώθηκε στὴν μοναχικὴ ζωή... Εἶχε ὅμως καὶ αὐτὴ φοβερὸ δαιμόνιο, τὸ ὁποῖο τὴν ἐβασάνιζε... Αὐτὴ λοιπὸν ἐπλησίασε τὸν τάφο τῆς Αγίας Θωμαΐδος καὶ μὲ πολὺ θερμὰ δάκρυα ζητοῦσε τὴν λύτρωσι... Τὸ ἀκάθαρτο πνεῦμα τὴν ἐσπάραζε δεινῶς... «Καὶ τὴν κεφαλὴν αὐτῆς τῷ τάφῳ προσαράττουσα (ἀφοῦ ἀκούμπησε) τὸν συνήθη ἔλεον εὕρατο καὶ τῆς δαιμονικῆς ἐπηρείας ἀπηλλάγη καὶ διοχλήσεως». 3. Κάποιος ἄλλος ἄνδρας μὲ τὸ ὄνομα Εὐτυχιανός, πάμπλουτος, ἀξιωματοῦχος, εὐγενὴς καὶ πασίγνωστος, ἦταν θῦμα μαγείας καὶ εἶχε γίνει παράλυτος... Αν καὶ ξώδευε τὴν περιουσία του στοὺς ἰατρούς, δὲν εὕρισκε τὴν ὑγεία του... Τελικά, προστρέχει στὸν Ναὸ τῆς Αγίας καὶ πέφτει ὁλόκληρος ἐπάνω στὸν τάφο της... Μὲ κραυγὲς καὶ προσευχὲς ζητάει τὰ ἐλέη της... Καὶ ἡ Θωμαῒς τὸν ἐθεράπευσε... «Καὶ ὁ πρώην βαδίσαι ὅλως μὴ δυνάμενος, ταχὺ ἐκ τόπου εἰς τόπον μεταβαίνειν ὡρᾶτο καὶ εὐδρόμως κινούμενος». 4. Ενας ἄνδρας βασανιζόταν ἀπὸ τὴν ἀνίατη ἀρρώστια τῆς ἐπιληψίας... Ηταν ἄχρηστο καὶ τὸ χέρι του καὶ τὸ πόδι του... Προσέτρεξε καὶ αὐτὸς στὸν τάφο τῆς Αγίας Θωμαΐδος... Θεραπεύθηκε καὶ γύρισε στὴν οἰκογένειά του ἄνοσος, ὑγιὴς καὶ ἀπαλλαγμένος ἀπὸ τὸ πάθος, «τὸν Θεὸν μεγαλύνων καὶ τῇ Αγίᾳ ὡς λαμπρὰς τὰς χάριτας ὁμολογῶν». 5. Κάποια γυναίκα βασανιζόταν ἀπὸ ὀξύτατους πόνους στὰ ἐντόσθια... Επειδὴ εἶχε χάσει κάθε ἐλπίδα γιὰ ἀνθρώπινη βοήθεια, προσῆλθε στὴν σορὸ τῆς Αγίας Θωμαΐδος μὲ πολὺ θερμὴ πίστι καὶ προσευχὴ... «Καὶ νύκτωρ καὶ μεθ ἡμέραν ἐγκαρτερήσασα καὶ δάκρυα συχνὰ καταχέασα, ταχύτατα λαμβάνει τὴν θεραπείαν καὶ τοῦ πιέζοντος πάθους παντελῶς ἀπαλάττεται». Αὐτὴ ἡ γυναίκα θέλησε νὰ ἐκφράση τὴν εὐγνωμοσύνη της... Μὲ πολὺ ζῆλο, ὕψωσε μιὰν ἁψῖδα πάνω ἀπὸ τὸν τάφο τῆς Αγίας καὶ τὴν ἐστόλισε με ἅγιες Εἰκόνες. 6. Ο εὐσεβὴς καὶ λόγιος ἐγκωμιαστὴς τῆς Αγίας, στὸν ὁποῖο προαναφερθήκαμε ( ε), περιγράφει μὲ γλαφυρότητα καὶ ἕνα προσωπικό του θαῦμα. Υπέφερε ἀπὸ κάποια πολὺ ὀδυνηρὴ ἀρρώστια... Τὸν ἐβασάνιζε ἕνας φοβερὸς πονοκέφαλος... Η ἰατρικὴ ἐπιστήμη εἶχε σηκώσει τὰ χέρια... Εἶχε χαθῆ κάθε ἐλπίδα... Μαζὶ μὲ τὸ κεφάλι ὑπέφεραν καὶ ὅλα τὰ μέλη τοῦ σώματος... Οταν ὅμως ἔφθασε κοντὰ στὸ θαυματόβρυτο Λείψανο, αἰσθάνθηκε τὸ φο-

18 βερὸ ἐκεῖνο καὶ κακόφημο πάθος ἀμέσως νὰ ὑποχωρῆ, ὡσὰν νὰ δραπέτευε φοβισμένο!... *** ΔΙΑΣΩΖΟΝΤΑΙ τρία ἀκόμη θαύματα. Αὐτὰ δὲν ἔχουν σχέσι μὲ θεραπεῖες σωματικὲς... Η ζωὴ τῆς Αγίας ἦταν συνυφασμένη μὲ τὴν λύπη, γι αὐτὸ καὶ τώρα βοηθάει γενικὰ ὅσους ἀντιμετωπίζουν ποικίλες θλίψεις καὶ στενοχώριες. 1. Στὸ Μοναστήρι «τὰ Μικρὰ Ρωμαίου», ὅπου εἶχε ταφῆ ἡ Θωμαΐς, συνέβη κάποτε οἱ Μοναχὲς νὰ χάσουν ἕνα βιβλίο... Δὲν τὸ εὕρισκαν καὶ γι αὐτὸ ἦσαν περίλυπες... Η εὐσπλαγχνικὴ Αγία δὲν καθυστέρησε... Εμφανίζεται τὴν νύκτα καὶ λέει στὶς Αδελφές: «Ζῆν με γινώσκετε ἀληθῶς, ἀδελφαί, εἰ καὶ πρὸς ὑμᾶς τέθνηκα, ἡ δὲ βίβλος ἐπὶ τὸν ἐμὸν κατάκειται τάφον συντηρουμένη μοι». Οἱ Μοναχὲς ἔτρεξαν ἀμέσως στὴν σεβάσμια σορό... Τὸ βιβλίο ἦταν ἐκεῖ ἀσφαλισμένο! Ενας Μοναχὸς ποὺ ὠνομαζόταν Συμεὼν καὶ ἦταν Κωνσταντινουπολίτης, εἶχε ἕνα καλλιτεχνικὸ καὶ πολύτιμο βιβλίο μὲ προσευχὲς... Ο Συμεὼν ἐδάνεισε το προσευχητάρι του αὐτὸ σὲ ἕναν ἀγαπητὸ φίλο του, τὸν Ιωάννη. Αὐτός, ὑποκινούμενος ἀπὸ τὸν σατανᾶ, δὲν ἐπέστρεψε τὸ βιβλίο, ἀλλὰ τὸ ἔκρυψε... Στὸ μεταξύ, ὁ Μοναχὸς ἐλησμόνησε ποῦ εἶχε δώσει τὸ ὡραῖο προσευχητάρι του... Η λύπη καὶ ἡ δυσανασχέτησις τὸν εἶχαν κυριεύσει... Τότε, ἡ Αγία Θωμαῒς ἐμφανίζεται στὸν ὕπνο του καὶ τοῦ ὑπενθυμίζει σὲ ποιὸν εἶχε δανείσει τὸ βιβλίο... Οταν τὸ πολύτιμο προσευχητάρι ἦλθε πάλι στὰ χέρια του, «τῇ Αγίᾳ μεγάλας τῆς περὶ αὐτὸν προμηθείας ὡμολόγει τὰς χάριτας». 3. Κάποιος ψαρὰς εἶχε ρίξει ὅπως συνήθως τὰ δίχτυα του γιὰ ψάρεμα... Η τρικυμία ὅμως καὶ ἡ ἀνεμοζάλη τὰ διασκόρπισαν... Η καταστροφὴ ἦταν πλήρης, ἐφ ὅσον καὶ ψάρια δὲν ἔπιασε καὶ τὰ ὄργανα τῆς τέχνης του ἔχασε. Μὲ δάκρυα καὶ ὀδυρμοὺς ὁ δυστυχὴς καταφεύγει στὴν εὔσπλαγχνη Θωμαΐδα... Εκείνη παρουσιάζεται στὸν ψαρὰ καὶ τοῦ δείχνει τὸν τόπο ποὺ εἶχαν καταλήξει τὰ δίχτυα. Σπεύδει ἐκεῖ, ὅπου πράγματι τὰ βρίσκει... Καὶ ἦσαν γεμᾶτα ἄφθονα καὶ μεγάλα ψάρια!... θ. Πλοῦτος ἀφυπνιστικὸς Η ΑΓΙΑ ΘΩΜΑϊΣ ἔζησε βίον ἀπαράκλητον... Καὶ τώρα εἶναι ἐκείνη ποὺ παρηγορεῖ ὅσους εἶναι βυθισμένοι στὶς θλίψεις... Ο Κύριος ἐδόξασε ὑπέρμετρα τὴν τρισχαριτωμένη δούλη Του... Καὶ πόσο δίκαια εἶναι ἀλήθεια τὰ κρίματά Του!...

19 Οἱ παλαιοὶ Μάρτυρες ὑπέφεραν ἀπὸ εἰδωλολάτρες... Καὶ τὰ παθήματά τους δὲν διαρκοῦσαν τόσο πολὺ... Η Θωμαῒς ὅμως ὑπέφερε ἀπὸ τὴν ὠμότητα τοῦ συζύγου της... Καὶ μάλιστα καθημερινῶς γιὰ δεκατέσσερα ὁλόκληρα χρόνια... Τί θὰ μποροῦσε νὰ γίνη χειρότερο καὶ βαρύτερο καὶ πιὸ ἀνυπόφορο;... Ο κατὰ Θεὸν βοηθὸς καὶ σύντροφος νὰ γίνεται δήμιος!... Νὰ μετατρέπη τὸν γλυκὺ καὶ εὐλογημένο ζυγὸ τοῦ γάμου σὲ πικρὸ καὶ ἀφόρητο βάρος!... Καὶ ὅμως, ἡ γενναία Θωμαῒς ξεπέρασε, θὰ μποροῦσε νὰ πῆ κανείς, τοὺς ὅρους τῆς φύσεως... Εζησε μὲ τρόπο ἀγγελικὸ... Κατετρόπωσε τὰ πνεύματα τῆς πονηρίας... Διέλυσε τὸ σκότος κάθε ἐμπαθοῦς ἐπιβουλῆς... Ενώθηκε μὲ τὸ πρῶτο καὶ περίλαμπρο Φῶς... Δέχθηκε τὸ δεύτερο φῶς τῶν οὐρανίων Δυνάμεων... Εγινε κάτοπτρο ἄχραντο τοῦ θείου Φωτὸς... Καὶ φωτίζει ἐμᾶς ποὺ θαλασσοποροῦμε στὸ σκοτεινὸ καὶ ἀπαράκλητο πέλαγος τῆς ματαιότητος... Ο βίος καὶ τὰ ἀθλήματά της, ἡ συνέπεια καὶ τὸ ἀνυποχώρητό της, τὸ ἄφθαρτο Λείψανό της καὶ τὰ ρεῖθρα τῶν θαυμάτων της, ὅλα μαζὶ ἀποτελοῦν τὸν ἀνεκτίμητο πλοῦτο τῆς Εκκλησίας μας... Ο πλοῦτος αὐτός, ἄφθαρτος καὶ ἀρίζηλος, μᾶς ἀφυπνίζει... Μᾶς ὑπενθυμίζει διαρκῶς τὰ ἐφόδια στὴν πορεία μας πρὸς τὸ Φῶς: τὴν παντοτινὴ ἐγρήγορσι, τὴν σταθερὴ ὑπομονή, τὴν συνεχῆ αὐτομεμψία, τὴν ἀνέσπερη ἐλπίδα, τὴν εὐσπλαγχνία γιὰ ὅλους... Πηγὲς - Βοηθήματα 1. Acta Sanctorum, Novembris t. IV, σελ , Bruxellis 1925, «Βίος τῆς ἁγίας Θωμαΐδος» [BHG 2454]. Εκδόθηκε στὰ AS ἀπὸ τὸν κώδικα Ambrosiano Η 31 sup. Ο «Βίος» αὐτὸς εἶναι γραμμένος μεταξὺ τῶν ἐτῶν , διότι στὸ τέλος, 26, ὁ συγγραφεὺς-ἐγκωμιαστὴς παρακαλεῖ τὴν Ἁγία Θωμαΐδα νὰ προσεύχεται γιὰ τὸν «φιλόχριστον ἄνακτα», «τὸν εὐθαλέστατον Ρωμανὸν» (Ρωμανὸς Βʹ, ). 2. «Βίος καὶ Πολιτεία τῆς Ἁγίας καὶ Θαυματουργοῦ Θωμαΐδος», ἐν Δημητρίου Γ. Τσάμη, Μητερικὸν τ. Δʹ, σελ , Ἀλεξανδρούπολη Εἶναι τὸ κείμενο τῶν Acta Sanctorum ( 1). Δημοσιεύεται τὸ ἀρχαῖο κείμενο καὶ «μετάφραση» νεοελληνική. 3. Κωνσταντίνου Ἀκροπολίτου (~ +1324), Λόγος στὴν Ἁγίαν Θωμαΐδα, ἐκφωνηθεὶς στὴν μνήμη της [BHG 2457]. Δημοσιεύεται στὰ Acta Sanctorum, ἔνθ ἀνωτ., σελ Εγκώμιον ἕτερον στὴν Ἁγία Θωμαΐδα, ἀνωνύμου, ΙΑʹ ἢ ΙΒʹ αἰ., ἀνέκδοτον [BHG 2455]. Εθνικὴ Βιβλιοθήκη Ἀθηνῶν, κῶδιξ 2104, φ. 30v-43r. 5. Ἀρχιμ. Χρυσ. Π. Ἀβαγιανοῦ, «Η Ἁγία Θωμαῒς ᾅ Λεσβία», περιοδ. «Ο Ποιμὴν» Μυτιλήνης, Ιανουάριος-Δεκέμβριος 1987.

20 Εἶναι ᾅ «μετάφραση» τοῦ «Εγκωμίου» ( 4), μὲ κατατοπιστικὰ «Εἰσαγωγικά». 6. Εγκώμιον ἕτερον, ἔμμετρον, ἀνέκδοτον [BHG 2456]. Εθνικὴ Βιβλιοθήκη Ἀθηνῶν, κῶδιξ 2104, φ. 43v-44r. 7. Ιωάννου Φουντούλη, «Η Ἁγία Θωμαῒς ᾅ Λεσβία», περιοδ. «Ποιμὴν» 27 (1962) Γιὰ τὴν χειρόγραφη παράδοσι. 8. Ιωάννου Φουντούλη, «Θωμαΐς» ἐν «Θ.Η.Ε.», τ. 6, σελ Γ.Π. Σωτηρίου, Οἱ Αγιοι τῆς Λέσβου, «12. Η Ἁγία Θωμαῒς ᾅ Λεσβία», σελ , Μυτιλήνη Λεσβιακὸν «Μηναῖον», Ιερὰ Ἀκολουθία τῆς Οσίας Μητρὸς ᾅμῶν Θωμαΐδος τῆς Λεσβίας τῆς Θαυματουργοῦ, Ιανουαρίου Γʹ, σελ , Μυτιλήνη Ποίημα τοῦ Οσ. Μοναχοῦ Γερασίμου Μικραγιαννανίτου, ἐν ἔτει Μακαρίου Σιμωνοπετρίτου, Ιερομονάχου, "Mémorie de la vénérable Thomaïde de Lesbos", ἐν Le Synaxaire, Tome Second: Décembre- Janvier, pp , Éditions To Perivoli tis Panaghias, Thessalonique 1988.

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι.

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Καί πράγματι εἶναι! σταματώντας ὁ χρόνος της, χρόνος ὅπου μετριοῦνται μέ τούς χτύπους τῆς καρδιᾶς, σταματάει

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων Ἀπρίλιος 2013 Κεντρικὴ Διάθεσις: Γεώργιος Χοροζίδης, Ἱ. Μονὴ Ἁγ. Κυπριανοῦ Α.Γ. 112, 133 51 ΦΥΛΗ Τηλέφ: 210 2411380,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς *

Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς * Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιον τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Σερβίας Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς * 29 Ἀπριλίου 1671 «ΣΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ οἰκογένεια τῆς Εκκλησίας ὁ λαὸς νοιώθει τοὺς Ἁγίους ὡς τοὺς

Διαβάστε περισσότερα

Βίος καὶ πολιτεία. τοῦ Νέου Μυροβλύτου,

Βίος καὶ πολιτεία. τοῦ Νέου Μυροβλύτου, Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Λεοντίου τοῦ Νέου Μυροβλύτου, ποὺ διακρίθηκε γιὰ τὴν ἄσκηση καὶ τὴ λαμπρότητα τοῦ βίου του στὸ Ἁγιώνυμον Ὄρος τοῦ Ἄθωνος, στὴν Μονὴ ποὺ καλεῖται τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό.

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό. Ο Μ Ι Λ Ι Α ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΟΥ (25 Ὀκτωβρίου 2013) Ἱερώτατε καὶ φίλτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ

Διαβάστε περισσότερα

Θείας πίστεως, τῇ φωταυγείᾳ,

Θείας πίστεως, τῇ φωταυγείᾳ, Μητροπολίτου Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανοῦ Προέδρου τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων Βίος καὶ Μαρτύριο τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης (*) Ἀπολυτίκιον Ηχος γʹ. Θείας πίστεως. Θείας πίστεως, τῇ φωταυγείᾳ,

Διαβάστε περισσότερα

Οσιος Μωϋσῆς ὁ Οὗγγρος*

Οσιος Μωϋσῆς ὁ Οὗγγρος* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ αὐτοῦ (26η Ιουλίου) Οσιος Μωϋσῆς ὁ Οὗγγρος* «Αὐτὸς ἀναδείχθηκε ἀνώτερος ἀπὸ τὸν πάγκαλο Ιωσὴφ στὴν σωφροσύνη, γι αὐτὸ μπορεῖ νὰ βοηθήση ἀποτελεσματικὰ ὅσους πολεμοῦνται ἀπὸ τὸ πάθος τῆς

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οσιος Ιωσὴφ ὁ Νέος ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ*

Ο Οσιος Ιωσὴφ ὁ Νέος ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Υποδοχῆς τῶν τιμίων αὐτοῦ Λειψάνων στὴν Ιερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς (Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα) Ο Οσιος Ιωσὴφ ὁ Νέος ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ* Βίος και Θαύματα α.γόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΗΣ

ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΗΣ Η ΙΕΡΑ ΕΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΗΣ Μνήμη: 6η Δεκεμβρίου 1 ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΗΣ Κατὰ τὸ θέρος τοῦ σωτηρίου ἔτους 2003,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ Ἀπόδοση στὴ νέα Ἑλληνική: Ἱερομόναχος Βενέδικτος Ἔκδοση Συνοδείας Σπυρίδωνος Ἱερομονάχου, Νέα Σκήτη, Ἅγιον Ὄρος ΠΡΟΛΟΓΟΣ Καὶ δικαιότατη καὶ αὐτὴ ποὺ πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αγιος Αλέξανδρος τοῦ Σβὶρ ἐν Ρωσίᾳ

Ο Αγιος Αλέξανδρος τοῦ Σβὶρ ἐν Ρωσίᾳ Ενα λαμπρὸ ἄστρο τῆς Θηβαΐδος τοῦ Βορρᾶ Ο Αγιος Αλέξανδρος τοῦ Σβὶρ ἐν Ρωσίᾳ Σύντομος Βίος, ἡ Πρόσφατος Ανακάλυψις τοῦ Αφθάρτου Ιεροῦ Λειψάνου του καὶ τρία σύγχρονα Θαύματα Αὐτοῦ* α. Ο Αγιος Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Οσίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκυ ( 15.11.1794) Η Ἀδιάλειπτος Προσευχὴ καὶ ἡ Εὐχὴ τοῦ Ιησοῦ. Κεφάλαια κδʹ

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Οσίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκυ ( 15.11.1794) Η Ἀδιάλειπτος Προσευχὴ καὶ ἡ Εὐχὴ τοῦ Ιησοῦ. Κεφάλαια κδʹ Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Οσίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκυ ( 15.11.1794) Η Ἀδιάλειπτος Προσευχὴ καὶ ἡ Εὐχὴ τοῦ Ιησοῦ Κεφάλαια κδʹ «Εθερμάνθη ἡ καρδία μου ἐντός μου, καὶ ἐν τῇ μελέτῃ μου ἐκκαυθήσεται πῦρ» (Ψαλμ.

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ

ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ 1 ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ Ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ δὲν γνωρίζουν τί εἶναι ὁ γάμος. Εἴτε ἔχουν, εἴτε δὲν ἔχουν συνάψει γάμο. Ὑπανδρευμένοι καὶ ἀνύπανδροι. Νυμφευμένοι καὶ ἀνύμφευτοι. Ἀλλὰ εἶναι ἀνάγκη,

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Η Πανήγυρις τῶν Αγίων Πάντων στὸ Αγρίνιο

Η Πανήγυρις τῶν Αγίων Πάντων στὸ Αγρίνιο ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ Η Πανήγυρις τῶν Αγίων Πάντων στὸ Αγρίνιο «Μόνο ἂν γίνουμε παιδιά, ἂν ἐπιστρέψουμε στὴ χαμένη μας παιδικὴ Αθωότητα καὶ Αγνότητα, μόνο τότε ἔχουμε ἐλπίδα νὰ εἰσέλθουμε στὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα

Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα Επὶ τῇ Συνάξει Πάντων τῶν ἐν Ἀσκήσει Λαμψάντων Οσίων (Σάββατον τῆς Τυρινῆς) Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα (1840-1915) Αʹ. Σύντομος Βίος Η ΗΓΟΥΜΕΝΗ Ταϊσία, κατὰ κόσμον

Διαβάστε περισσότερα

Ἐμφανίσεις καὶ θαύματα τῆς Παναγίας (ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου) Πρόλογος

Ἐμφανίσεις καὶ θαύματα τῆς Παναγίας (ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου) Πρόλογος Ἐμφανίσεις καὶ θαύματα τῆς Παναγίας (ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου) Α. ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Παναγία ἡ Πορταΐτισσα Παναγία ἡ Νιαμονίτισσα Παναγία ἡ Κασσιωπία Παναγία ἡ Λιμνιά Παναγία τῆς Σκριποῦς Παναγία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΕΣΑ σ ὅλες τὶς προσευχὲς καὶ τοὺς ὕμνους τῆς μεγάλης

ΑΝΑΜΕΣΑ σ ὅλες τὶς προσευχὲς καὶ τοὺς ὕμνους τῆς μεγάλης Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ Ενα πνευματικὸ ταξίδι πρὸς τὸ Τέλος τοῦ παλαιοῦ καὶ τὴν Ἀρχὴ τοῦ νέου Η Προσευχὴ τοῦ Ἁγίου Εφραὶμ τοῦ Σύρου * Η χριστιανικὴ ἀσκητικὴ εἶναι ἀγώνας ὄχι κατά, ἀλλὰ ὑπὲρ τοῦ σώματος. Γι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Μέρος Β - ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ 1. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ι) Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ γ) Η ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΜΑΣ 4. ΗΛΩΣΕΙΣ (d) Προφορικὴ δήλωσις 6.1.1993 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α www.sartzetakis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ ΚΛΙΜΑΞ

ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ ΚΛΙΜΑΞ ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΣ «ΠΛΑΚΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ» ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ τὸν ὁποῖον ἀπέστειλε εἰς τὸν ἀββᾶν Ἰωάννην, καθηγούμενον τῆς Ῥαϊθοῦ. Εἶναι διηρημένος εἰς τριάκοντα

Διαβάστε περισσότερα

Τὴν 25η Ιανουαρίου ἔχει ὁρισθῆ νὰ τιμῶνται κατ ἔτος πάντες οἱ

Τὴν 25η Ιανουαρίου ἔχει ὁρισθῆ νὰ τιμῶνται κατ ἔτος πάντες οἱ Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων τῆς Ρωσίας (25 Αʹ) Οἱ Ρῶσοι Αγιοι Νεομάρτυρες* Αʹ. Τὴν 25η Ιανουαρίου ἔχει ὁρισθῆ νὰ τιμῶνται κατ ἔτος πάντες οἱ Ρῶσοι Αγιοι Νεομάρτυρες. Πρῶτος τῆς μεγάλης καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Η τριπλῆ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Πνευματικὸ Πατέρα (*)

Η τριπλῆ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Πνευματικὸ Πατέρα (*) Η τριπλῆ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Πνευματικὸ Πατέρα (*) Πολυσέβαστε Μητροπολῖτα μας καὶ περιπόθητε Πνευματικέ μας Πατέρα ΑΠΟΤΟΛΜΩ καὶ πάλι νὰ λάβω τὸν λόγο καὶ νὰ Σᾶς προσφωνήσω μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ὀνομαστικῆς

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012 εκδοσεισ θεροσ 2012 ποταμιτου ποταμιτου καταλογοσ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ 8,99 σκληρὸ ἐξώφυλλο, 32 σελίδες, 22Χ22 ἑκατοστά Κάθε Σάββατο, ἡ Γιαγιὰ ἀφήνει τὸ καλαθάκι της μὲ τὰ

Διαβάστε περισσότερα

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α»

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Ἕνα δεύτερο σημαντικὸ Ἁγιογραφικὸ βῆμα «Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Μία ἐλπιδοφόρος ἀρχὴ Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ π. Ἰωάννου Ζόζουλακ Κοσμήτορος τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Πρέσοβ Σλοβακίας Ἔχουμε συνηθίσει ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι νὰ ἐνεργοῦμε μὲ μηχανικὸ τρόπο, νὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Πρπρευμένων τῶν Ἱερπαίδων μετὰ εἰκόνων καὶ θυμιατῦ, ὁ Ἱερεὺς ἐξέρχεται τῦ Ἱερῦ μετὰ τῦ Τιμίυ Σταυρῦ καὶ γίνεται λιτανεία πέριξ τῦ ἐσωτερικῦ τῦ Ναῦ εἰς τέσσαρες στάσς. Εἰς

Διαβάστε περισσότερα

όσους καὶ τόσους ἀγῶνες κάνουµε καθηµερινὰ γιὰ νὰ ἐκπληρώσουµε ἀναζητήσεις καὶ ὄνειρα ἐπιθυ-

όσους καὶ τόσους ἀγῶνες κάνουµε καθηµερινὰ γιὰ νὰ ἐκπληρώσουµε ἀναζητήσεις καὶ ὄνειρα ἐπιθυ- 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 88. ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ ὁλοένα στὸ τέλος αὐτῆς τῆς πονηρῆς ζωῆς....σὲ λίγο θὰ...σβύσει ὅλη τούτη ἡ ὀχλοβοὴ κι ἡ φωτοχυσία, σὰν κάποιο πράγμα ποὺ δὲν γίνηκε ποτές. Ὢ κατάδικοι, Τί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ χαλ νωτη γλ σσα Ἡ γλῶσσα εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα μέλη τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ. Σὲ σύγκριση μὲ ἄλλα ἀνθρώπινα μέλη, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὰ χέρια

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη συμβίωση: Διέξοδος ἢ παγίδα;*

Ελεύθερη συμβίωση: Διέξοδος ἢ παγίδα;* «Νομιμοποίηση τῆς Ἐλεύθερης Συμβίωσης» (δ ) Ἕνα εἶδος πολιτικοῦ γάμου; Ἕνα εἶδος τρίτου γάμου; Μείωση τῆς ἀπόστασης ἀπὸ τὸν Γάμο; Ἕνα βῆμα πρὸς τὸν Γάμο; Τρίτης κατηγορίας γάμος; Γάμος χωρὶς στεφάνι; Παλλακεία;

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ἁγία Παρθενομάρτυς Ελένη

Η Ἁγία Παρθενομάρτυς Ελένη Μητροπολίτου Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανοῦ Προέδρου τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων Η Ἁγία Παρθενομάρτυς Ελένη ἡ ἐκ Σινώπης τοῦ Πόντου Ενα Ελπιδοφόρο Μήνυμα γιὰ τὴν Αγνότητα Σήμερα Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Ἁγίας

Διαβάστε περισσότερα

Λόγος εἰς τὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης *

Λόγος εἰς τὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης * Λόγος εἰς τὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης * Η «Ομιλία ΝΓʹ, Εἰς τὴν πρὸς τὰ Αγια τῶν Ἁγίων Εἴσοδον» τῆς Υπερευλογημένης Θεοτόκου εἶναι ἕνα ἐκτενέστατο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ

Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ Ὁ κτηματίας Νικόλαος Μοτοβίλωφ, πού τό 1831 θεραπεύθηκε θαυματουργικά ἀπό σοβαρή ἀσθένεια μέ τήν προσευχή τοῦ ὁσίου Σεραφείμ, ἀπέκτησε

Διαβάστε περισσότερα

HISTÒRIA DE LA LLENGUA GREGA: DEL GREC CLÀSSIC AL GREC MODERN MORFOLOGIA DELS PRONOMS PERSONALS (teoria, praxi, autoavaluació) 2015

HISTÒRIA DE LA LLENGUA GREGA: DEL GREC CLÀSSIC AL GREC MODERN MORFOLOGIA DELS PRONOMS PERSONALS (teoria, praxi, autoavaluació) 2015 HISTÒRIA DE LA LLENGUA GREGA: DEL GREC CLÀSSIC AL GREC MODERN MORFOLOGIA DELS PRONOMS PERSONALS (teoria, praxi, autoavaluació) 2015 Ernest E. Marcos Hierro (GIDC ELECTRA) emarcos@ub.edu Pronoms personals

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

Βίος τοῦ Αγίου Ιωάννου Μαξίμοβιτς Μητροπολίτου Τομπὸλσκ τῆς Σιβηρίας * ( 10.6.1715)

Βίος τοῦ Αγίου Ιωάννου Μαξίμοβιτς Μητροπολίτου Τομπὸλσκ τῆς Σιβηρίας * ( 10.6.1715) Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ Αὐτοῦ (10η Ιουνίου) Βίος τοῦ Αγίου Ιωάννου Μαξίμοβιτς Μητροπολίτου Τομπὸλσκ τῆς Σιβηρίας * ( 10.6.1715) Μία μεγάλη φυσιογνωμία τῆς Εκκλησίας, ἕνας ἔξοχος Ιεράρχης, μεγάλος ἀσκητής, ποιητὴς

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ὁσιώτατος Γέροντας Διονύσιος, ὁ Κολιτσιώτης, ὡς πνευματικὸς καθοδηγητής, ὅπως τὸν γνώρισα * * * * * * * * *

Ὁ Ὁσιώτατος Γέροντας Διονύσιος, ὁ Κολιτσιώτης, ὡς πνευματικὸς καθοδηγητής, ὅπως τὸν γνώρισα * * * * * * * * * 1 Ὁ Ὁσιώτατος Γέροντας Διονύσιος, ὁ Κολιτσιώτης, ὡς πνευματικὸς καθοδηγητής, ὅπως τὸν γνώρισα 2015 Ὁ Ὁσιώτατος Γέροντας Διονύσιος, ὁ Κολιτσιώτης, ὡς πνευματικὸς καθοδηγητής, ὅπως τὸν γνώρισα Ὁ ὁσιώτατος

Διαβάστε περισσότερα

Η Ετήσιος Πανήγυρις τῆς Ιερᾶς Μητροπολιτικῆς Μονῆς τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης

Η Ετήσιος Πανήγυρις τῆς Ιερᾶς Μητροπολιτικῆς Μονῆς τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης ιερα μητροπολισ ωρωπου και φυλησ Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Η Ετήσιος Πανήγυρις τῆς Ιερᾶς Μητροπολιτικῆς Μονῆς τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης TΗΝ Τρίτη, 2/15.10.2013, ἐπανηγύρισε λαμπρῶς,

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά Νικοµάχεια (Β6, 4-10)

ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά Νικοµάχεια (Β6, 4-10) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΤΣΑΪΝΗΣ Μέλος τῆς Διεθνοῦς Ἑταιρείας Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας (Δ.Ε.Ε.Φ) ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ (ἤ περὶ ἔρωτος)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΤΣΑΪΝΗΣ Μέλος τῆς Διεθνοῦς Ἑταιρείας Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας (Δ.Ε.Ε.Φ) ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ (ἤ περὶ ἔρωτος) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΤΣΑΪΝΗΣ Μέλος τῆς Διεθνοῦς Ἑταιρείας Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας (Δ.Ε.Ε.Φ) ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ (ἤ περὶ ἔρωτος) ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Β ΕΚΔΟΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2010 ΠΛΑΤΩΝ (428 348 π.χ) Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Ἀββᾶς Ισαὰκ ὁ Σύρος, ὁ «ἀδικημένος» Αγιος*

Ἀββᾶς Ισαὰκ ὁ Σύρος, ὁ «ἀδικημένος» Αγιος* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ αὐτοῦ (28η Ιανουαρίου) Η ΦΟΒΕΡΗ Ἀββᾶς Ισαὰκ ὁ Σύρος, ὁ «ἀδικημένος» Αγιος* Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ιωάννου Φωτοπούλου σύγχυση τῶν ἀγεύστων τῆς Θείας Χάριτος θεολόγων τῆς Δύσεως, μέσῳ

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ Με ένα από τα αγαπημένα της θέματα ασχολήθηκε για μια ακόμη φορά, στο φύλλο 1991 της 27ης Σεπτεμβρίου 2013, η εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ. Αιτία, το κεφάλαιο του βιβλίου των Θρησκευτικών που διδάσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Φεύγουμε; Μένουμε; * * * Ἀλλὰ κι ἄλλα αντίθετα παραδείγματα νὰ πάρουμε ἱστορικά.

Φεύγουμε; Μένουμε; * * * Ἀλλὰ κι ἄλλα αντίθετα παραδείγματα νὰ πάρουμε ἱστορικά. Φεύγουμε; Μένουμε; Ἦταν γραμμένο, φίλοι, σὲ τοῖχο: «Μόνη λύση ἡ φυγή»! Ἀπὸ κάτω κάποιος ἄλλος εἶχε γράψει: «Ἡ φυγὴ εἶναι ἧττα»! Καὶ σκέφτηκα. Ἆραγε τί εἶναι ἡ φυγή, λύση ἢ ἧττα; Ἀνδρεία ἢ δειλία; Ἡρωϊσμὸς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ στὸ Φῶς τῆς Αναστάσεως,

ΜΕΣΑ στὸ Φῶς τῆς Αναστάσεως, ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ «Μακάριοι οἱ ἐν Κυρίῳ ἀποθνήσκοντες» Η μακαρία κοίμησις τοῦ ἐν Χριστῷ Αδελφοῦ μας Βασιλείου Σκληβανιώτου Παρασκευὴ τῆς Διακαινησίμου, 16/29.4.2011 ΜΕΣΑ στὸ Φῶς τῆς Αναστάσεως,

Διαβάστε περισσότερα

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἱερὸ Τελετὴ Λήξεως Μαθημάτων Ἁγιογραφίας τῆς Μητροπόλεώς μας Περίοδος ΣΤ, 2013-2014 Ζωὴ καὶ Δημιουργικὴ Συνέχεια στὴν Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία + Κυριακὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων, 9/22.6.2014 Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύναξις τῶν Οσίων Γερόντων τῆς Ιερᾶς Μονῆς τῆς Οπτινα*

Η Σύναξις τῶν Οσίων Γερόντων τῆς Ιερᾶς Μονῆς τῆς Οπτινα* Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιο τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας ἐν Ρωσίᾳ Η Σύναξις τῶν Οσίων Γερόντων τῆς Ιερᾶς Μονῆς τῆς Οπτινα* Οἱ 14 Στάρετς: Μωϋσῆς, Ἀντώνιος, Λεωνίδας/ Λέων, Μακάριος, Ιλαρίων, Ἀμβρόσιος, Ἀνατόλιος Αʹ, Ισαὰκ

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΡΙΑ & ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Σεβασμιώτατε, Αἰδεσιμολογιώτατοι, Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ Ο ΤΣΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Βʹ

ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ Ο ΤΣΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Βʹ ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ Ο ΤΣΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Βʹ Μέρος Ηʹ (Τελευταῖον) ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΙ τοῦ Κυρίου μας, κλείνουμε πρὸς τὸ παρὸν τὴν σειρὰ τῶν ἄρθρων μας ἐπὶ τῆς ἐπισήμου Ανακηρύξεως τῶν Αγίων Νεομαρτύρων τῆς Ρωσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ Ἡ συνεισφορὰ τῆς νήσου Κρήτης στὴ συγκρότηση τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου», καθὼς καὶ στὴν πνευματικὴ προαγωγή, δὲν συνίσταται μονάχα στὴν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΑΓΙΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ Ο ΤΣΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Βʹ

ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΑΓΙΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ Ο ΤΣΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Βʹ Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Μαρτυρίου τῆς Βασιλικῆς Οἰκογενείας ( 4.7.1918) ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΑΓΙΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ Ο ΤΣΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Βʹ Μέρος Βʹ «Τὸν Τσάρο ποὺ θὰ μὲ δοξάση, θὰ τὸν δοξάσω» ( Οσίου Σεραφεὶμ τοῦ Σάρωφ)

Διαβάστε περισσότερα

Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων

Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων Ὅ,τι ἐπεδόθη στοὺς Συνέδρους-Νέους καὶ τοὺς Παρατηρητὲς Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων Κείμενα Προβληματισμοῦ καὶ Ἀναμνηστικὰ α. Πρόγραμμα Συναντήσεως. β. Κεντρικὴ Εἰσήγησις. γ. Ποιήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25 εκεμβριου 2016 ἀριθμ. πρωτ. : 793.- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τοὺς εὐλαβεῖς Ἱερεῖς καὶ τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς τῆς καθ ἡμᾶς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Διάλεξη τοῦ Ἰωάννου Μ. Φουντούλη ποὺ ἔγινε στὸ Δημοτικὸ Θέατρο Μυτιλήνης στὰ πλαίσια τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Ἑβδομάδος τῶν Λεσβίων Ἁγίων στὶς 21 Ἰουνίου 1995. «Ὁ Ποιμήν», τ. Ξʹ (1995),

Διαβάστε περισσότερα

Ο ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ὁ Θαυματουργὸς*

Ο ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ὁ Θαυματουργὸς* Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιον τῆς Εκκλησίας τῆς Θεσσαλονίκης Ο ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ὁ Θαυματουργὸς* Μνήμη: 14 Νοεμβρίου 1 Ο ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ἐγεννήθη

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Οἱ Αγιοι Μάρτυρες Περπέτουα, Σάτυρος, Σατορνῖλος, Ρεουκᾶτος καὶ Φηλικιτάτη

Οἱ Αγιοι Μάρτυρες Περπέτουα, Σάτυρος, Σατορνῖλος, Ρεουκᾶτος καὶ Φηλικιτάτη Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ αὐτῶν (1η Φεβρουαρίου) Οἱ Αγιοι Μάρτυρες Περπέτουα, Σάτυρος, Σατορνῖλος, Ρεουκᾶτος καὶ Φηλικιτάτη Τ Ο «περίφημο Μαρτύριο τῆς Περπέτουας» ἀποτελεῖ ἕνα «σημαντικὸ ἁγιολογικὸ κείμενο, ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ*

ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ* Εναγώνια κραυγὴ ἀφυπνίσεως γιὰ ἕνα μεῖζον θέμα ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ* Τὰ εἰκοσάχρονα ἀπὸ τὴν ψήφιση τοῦ ἀνθρωποκτόνου Νόμου τῶν ἐκτρώσεων 1609/86 Τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου π. Νεκταρίου Ζιόμπολα ΠΟΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιμαντικὴ Επίσκεψις στὴν Ιερὰ Γυναικεία Μονὴ τῆς Αγίας Σκέπης στὸν Καναδᾶ*

Ποιμαντικὴ Επίσκεψις στὴν Ιερὰ Γυναικεία Μονὴ τῆς Αγίας Σκέπης στὸν Καναδᾶ* ἲ ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΕΤΝΑ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑΣ Ποιμαντικὴ Επίσκεψις στὴν Ιερὰ Γυναικεία Μονὴ τῆς Αγίας Σκέπης στὸν Καναδᾶ* ΙΑ τὴν Εορτὴ τῆς Αναλήψεως τοῦ Σωτῆρος μας, ὁ Σεβασμ. Αρχιεπίσκοπος Ετνα κ. Χρυσόστομος,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΝΟΛΟΥΛΟΥΔΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ. γιὰ τὴ δευτέρα τάξη τοῦ δημοτικοῦ σχολείου

ΚΡΙΝΟΛΟΥΛΟΥΔΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ. γιὰ τὴ δευτέρα τάξη τοῦ δημοτικοῦ σχολείου ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΡΙΝΟΛΟΥΛΟΥΔΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ γιὰ τὴ δευτέρα τάξη τοῦ δημοτικοῦ σχολείου ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1948 1. ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ Μὲ τὴ γλυκιὰν αὐγούλα χαρούμενο ξυπνῶ καὶ στέλνω

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ευτέρα Ἔκδοσις Τίπρέπεινὰγνωρίζῃ ΕΝΑΣΕΛΛΗΝΑΣΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 1. Ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ λένε τεράστια ψέματα καὶ ὅτι ἔστησαν ἕνα φαντασιώδη μύθο γιὰ τὴν καταγωγή τους. Στὴν πλειονότητά τους εἶναι Σλαῦοι

Διαβάστε περισσότερα

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς)

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς) Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου Ἀλεξίκακον Φάρμακον καὶ ἡ ἐπιστολὴ στὸν Κοραῆ Περὶ Νηστείας Εὐρωπαϊκῶν Νοσημάτων Θεραπευτικὴ Προλεγόμενα: π. Γεώργιος Μεταλληνός, Ἐκδόσεις «Γρηγόρη», Ἀθήνα 2016, σελίδες 229.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966)

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) Ἕνα σύγχρονο ἀλλὰ ἄγνωστο Ρῶσο ἅγιο θὰ παρουσιάσουμε σήμερα. Ἕνα ἅγιο, ποὺ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀνάγκασαν νὰ ζήσει καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Κριτικὴ πάνω στὸ ἄρθρο τοῦ κ. Γιανναρᾶ «Ψυχανάλυση καὶ Ἐκκλησιαστικὴ Ἀνθρωπολογία»)

ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Κριτικὴ πάνω στὸ ἄρθρο τοῦ κ. Γιανναρᾶ «Ψυχανάλυση καὶ Ἐκκλησιαστικὴ Ἀνθρωπολογία») Γεωργίου Χασούρου (Βιολόγου - Ἐκπαιδευτικοῦ) Α) Ἡ «ἐκκλησία» τῆς ιεθνοῦς Ψυχαναλυτικῆς Ἑταιρείας. Ἕνα ἄρθρο τοῦ κ. Γιανναρᾶ «ψυχανάλυση καὶ Ἐκκλησιαστικὴ ἀνθρωπολογία» ποὺ δηµοσιεύθηκε τὸ περασµένο ἔτος

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεις καὶ χωριά: Μητρόπολη Μυτιλήνης 52, Μηθύμνης 33 Ἐνοριακοὶ ναοί:» 67,» 37 Παρεκκλήσια Ἔξωκκλησια:»» 807,» 275

Πόλεις καὶ χωριά: Μητρόπολη Μυτιλήνης 52, Μηθύμνης 33 Ἐνοριακοὶ ναοί:» 67,» 37 Παρεκκλήσια Ἔξωκκλησια:»» 807,» 275 ΛΕΣΒΙΑΚΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ Διάλεξη στὰ πλαίσια τοῦ ἑορτασμοῦ ἀπὸ τὴ Λεσβιακὴ Παροικία Θεσσαλονίκης τῆς ἐπετείου ἀπελευθερώσεως τῆς Λέσβου. Δόθηκε στὸ ἀμφιθέατρο τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἱδρύματος Πατερικῶν Μελετῶν στὶς

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 95

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 95 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 95 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ Π οιὸς ἄνθρωπος ἐξουσιάζει τὴν ζωή; Κανεὶς, γιατί ὅλοι µας πεθαίνουµε.

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ Ἡ σύνταξη τῆς ἐργασίας αὐτῆς ἒγινε από τό Ιερόν Ησυχαστήριον «Ευαγγελιστής Ιωάννης ὁ Θεολόγος» και ἀποτελεί εἰσαγωγή τοῦ έργου «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς Λόγοι επτά» του Ἁγίου Νικόλαου Καβάσιλα ὅπως ἐκδόθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ιερὸν Προσκύνημα στοὺς Αγίους Τόπους καὶ τὸ Θεοβάδιστον Ορος Σινᾶ

Ιερὸν Προσκύνημα στοὺς Αγίους Τόπους καὶ τὸ Θεοβάδιστον Ορος Σινᾶ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ «Τῷ ζωοδόχῳ Σου τάφῳ, παρεστῶτες οἱ ἀνάξιοι, δοξολογίαν προσφέρομεν τῇ ἀφάτῳ Σου εὐσπλαγχνίᾳ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν ὅτι σταυρὸν κατεδέξω, καὶ θάνατον ἀναμάρτητε, ἵνα τῷ κόσμῳ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (5-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004, Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Γερόντισσα Μόνικα καί αἱ σύν ἐµοί ἐν Χριστῶ ἀδελφαί. Πρός αναγνώστεσ επιστολή...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Γερόντισσα Μόνικα καί αἱ σύν ἐµοί ἐν Χριστῶ ἀδελφαί. Πρός αναγνώστεσ επιστολή... ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 61 n κωδικός 01-7109 X Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ Ἡ ἐπίσηµη ἁγιοκατάταξή του τ. 61, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ.-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα γνωρίζετε, από τον Ιούνιο του 2010 ένα νέο «ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ» λειτουργεί και στη Χαλκίδα. Στο Φροντιστήριό μας, κάνοντας χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 27 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. κωδικός 7109. Ἀφιέρωμα: ἡ πρώτη Ἁγία, ἡ Παναγία μας!

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 27 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. κωδικός 7109. Ἀφιέρωμα: ἡ πρώτη Ἁγία, ἡ Παναγία μας! ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 27 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 κωδικός 7109 Ἀφιέρωμα: ἡ πρώτη Ἁγία, ἡ Παναγία μας! τ. 27, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56

Διαβάστε περισσότερα

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις,

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι προϊὸν μακρόχρονης ἐξέλιξης. Γιὰ εἴκοσι περίπου χρόνια, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Φρέγκε ἀποτέλεσε μέρος ἑνὸς ὁδοιπορικοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μόναχο καί, μέσω τῆς Ὀξφόρδης

Διαβάστε περισσότερα

ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους

ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΒΥΡΩΝΟΣ & ΥΜΗΤΤΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ & ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ YMHTTOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΙΕΡου ΛΕΙΨΑΝου τησ αγιασ φωτεινησ τησ σαμαρειτιδος ἐκ τῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΛΛΥΒΑΔΩΝ

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΛΛΥΒΑΔΩΝ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΛΛΥΒΑΔΩΝ Ὁ μοναχισμὸς ὑπῆρχε πάντοτε ὁ σθεναρὸς πρόμαχος τῆς ὀρθοδόξου πίστεως καὶ ὁ θεματοφύλακας τῶν ἱερῶν παραδόσεων τῆς Ἐκκλησίας. Πολὺ συχνὰ ὅμως οἱ μοναχοὶ ἐδιώχθηκαν καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ορθόδοξη Εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως καὶ τὸ νόημά της *

Η Ορθόδοξη Εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως καὶ τὸ νόημά της * Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ Ενα πνευματικὸ ταξίδι πρὸς τὸ Τέλος τοῦ παλαιοῦ καὶ τὴν Ἀρχὴ τοῦ νέου Η Ορθόδοξη Εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως καὶ τὸ νόημά της * Πρωτοπρεσβυτέρου π. Στεφάνου Ἀβραμίδη Η «ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ» ἢ καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β )

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/06/2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Αναστάσιμο Οδοιπορικὸ στὴν Αγία Γῆ

Αναστάσιμο Οδοιπορικὸ στὴν Αγία Γῆ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ Αναστάσιμο Οδοιπορικὸ στὴν Αγία Γῆ «Δεῦτε λάβετε Φῶς ἐκ τοῦ Ανεσπέρου Φωτός, καὶ δοξάσατε Χριστὸν τὸν Αναστάντα ἐκ νεκρῶν». Τὸ Ανέσπερο Φῶς τοῦ Αναστάντα Κυρίου μας καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οσιος Ἀλέξανδρος τοῦ Σβὶρ καὶ τὸ Μοναστήρι του στὴν Ρωσία*

Ο Οσιος Ἀλέξανδρος τοῦ Σβὶρ καὶ τὸ Μοναστήρι του στὴν Ρωσία* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ αὐτοῦ (30ὴ Αὐγούστου) Ο Οσιος Ἀλέξανδρος τοῦ Σβὶρ καὶ τὸ Μοναστήρι του στὴν Ρωσία* Ἀπὸ ἕνα σύγχρονο ταξιδιωτικὸ χρονικὸ Εχουμε ἤδη παρουσιάσει στὴν Ιστοσελίδα μας τὸν ἐκτενῆ Βίο τοῦ Οσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μάθημα: Ενόργανη Γυμναστική Χρήσιμα θεωρία στο κεφάλαιο της ενόργανης γυμναστικής για το γνωστικό αντικείμενο ΠΕ11 της Φυσικής Αγωγής από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΙ, ὁδηγία καὶ προστασία τῆς Αχράντου Θεοτόκου,

ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΙ, ὁδηγία καὶ προστασία τῆς Αχράντου Θεοτόκου, Η Θεοτόκος Σύμβολο Ενότητος καὶ Αλληλοπεριχωρήσεως Η Πάνσεπτος Κοίμησις τῆς Θεοτόκου ἰσχυροποιεῖ καὶ ἀναδεικνύει τὴν ἑνότητα Ελλήνων καὶ Βουλγάρων Ενισταμένων ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΙ, ὁδηγία καὶ προστασία τῆς

Διαβάστε περισσότερα

Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α

Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α Ἐσωτερικὸ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ἀποστόλων Κυμίνων Θεσσαλονίκης Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου πνευματικοῦ Πατρός μας, Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ὀκτώβριος 2011 14 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Τεῦχος 14 - Ὀκτώβριος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Δημητρίου ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ. Μετάφραση. Ελένη Δημητρίου. Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων

Ελένη Δημητρίου ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ. Μετάφραση. Ελένη Δημητρίου. Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ Μετάφραση Ελένη Δημητρίου Μετάφραση στίχων 1 99 Προλόγου ΑΝΤΙΓΟΝΗ Πολυαγαπημένη μου αδερφή Ισμήνη, άραγε ξέρεις αν υπάρχει καμιά συμφορά που μας κληροδότησε ο Οιδίποδας και να μην την

Διαβάστε περισσότερα