Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7"

Transcript

1 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής για τη διάδοση στα ενδιαφερόμενα μέρη πληροφοριών σχετικών με περιστατικά της πολιτικής αεροπορίας που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: αιτήσεις ενδιαφερομένων μερών εγκατεστημένων στο έδαφος κράτους μέλους διεκπεραιώνει το αντίστοιχο εθνικό κέντρο επαφής, ενώ τις αιτήσεις ενδιαφερομένων μερών από τρίτες χώρες ή από διεθνείς οργανισμούς διεκπεραιώνει η Επιτροπή. τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, την οδηγία 2003/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2003, για την αναφορά περιστατικών στην πολιτική αεροπορία ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 2, (5) Η Επιτροπή μπορείνα αποφασίσει σε μεταγενέστερο στάδιο να αναθέσει σε κάποιον φορέα τη διαχείριση των ανταλλασσόμενων πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας 2003/42/ΕΚ και τη διεκπεραίωση των αιτήσεων ενδιαφερομένων μερών από τρίτες χώρες ή από διεθνείς οργανισμούς. Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (6) Η Επιτροπή καταρτίζει και δημοσιοποιεί κατάλογο των κέντρων επαφής. (1) Η οδηγία 2003/42/ΕΚ απαιτείτη δημιουργία εθνικών συστημάτων αναφοράς περιστατικών, έτσι ώστε να εξασφαλισθείη αναφορά, συλλογή, αποθήκευση, προστασία και διάδοση των πληροφοριών που αφορούν την ασφάλεια πτήσεων με μόνο σκοπό την πρόληψη ατυχημάτων και περιστατικών, εξαιρουμένης επομένως της απόδοσης υπαιτιότητας ή ευθύνης. (7) Για να αποφευχθείκατάχρηση του συστήματος, το κέντρο επαφής που παραλαμβάνει αίτηση παροχής πληροφοριών ελέγχει εάν ο αιτών είναι ενδιαφερόμενο μέρος και αξιολογεί την αίτησή του πριν καθορισθεί ο όγκος και το επίπεδο διαβάθμισης των πληροφοριών που πρόκειται να παρασχεθούν. (2) Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις πληροφορίες που ανταλλάσσουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/42/ΕΚ. Οι πληροφορίες που αφορούν εθνικά περιστατικά, τα οποία έχουν αποθηκευθείσε εθνικές βάσεις δεδομένων, υπόκεινται στους εθνικούς κανονισμούς που διέπουν τη δημοσιοποίηση πληροφοριών ασφάλειας πτήσεων. (8) Τα εθνικά κέντρα επαφής διαθέτουν επαρκείς πληροφορίες που τους επιτρέπουν να επικυρώνουν και να αξιολογούν τις αιτήσεις. Προς το σκοπό αυτό, οφείλουν να χρησιμοποιούν έντυπο το οποίο περιέχει στοιχεία που αφορούν τον αιτούντα και τον λόγο για τον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση. (3) Ενδιαφερόμενα μέρη, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ορίζονται ως οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι σε θέση να συνεισφέρει στη βελτίωση της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας με την ορθή χρήση των σχετικών με την ασφάλεια πληροφοριών που συλλέγονται βάσει της οδηγίας 2003/42/ΕΚ. (9) Όταν ορισμένα ενδιαφερόμενα μέρη χρειάζονται συστηματικά πληροφορίες για την άσκηση των δραστηριοτήτων τους, πρέπει να είναι δυνατή η λήψη γενικής απόφασης σχετικά με την παροχή πληροφοριών προς τα εν λόγω ενδιαφερόμενα μέρη. (4) Τα εθνικά κέντρα επαφής έχουν πλήρη γνώση των ενδιαφερομένων μερών που είναι εγκατεστημένα στο αντίστοιχο κράτος μέλος. Για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων πληροφόρησης κατά τον ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο τρόπο, τις ( 1 ) ΕΕ L 167 της , σ. 23. (10) Οι αιτούντες πρέπει να διασφαλίζουν την προστασία της εχεμύθειας του συστήματος και περιορίζονται στη χρήση των πληροφοριών που λαμβάνουν για το σκοπό που προσδιορίζουν στην αίτησή τους, ο οποίος πρέπει να είναι σύμφωνος με τους στόχους της οδηγίας 2003/42/ΕΚ.

2 L 295/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (11) Όλα τα κέντρα επαφής είναι σε θέση να παρακολουθούν εάν υποβλήθηκε και πάλι σε αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους αίτηση που έχουν απορρίψει. Είναι επίσης σε θέση να παραδειγματίζονται από τις βέλτιστες πρακτικές άλλων κέντρων επαφής. Έχουν επομένως πρόσβαση στα αρχεία αιτήσεων, τα οποία περιέχουν τις πληροφορίες και τις αποφάσεις που έχουν ληφθείγια τις εν λόγω αιτήσεις. 1. «ενδιαφερόμενο μέρος», κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, κερδοσκοπικό ή μη, ή κάθε επίσημος φορέας, με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, ο οποίος είναι σε θέση να συνεισφέρει στη βελτίωση της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας έχοντας πρόσβαση σε σχετικές με περιστατικά πληροφορίες που ανταλλάσσουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/42/ΕΚ, και ανήκει σε μία από τις κάτωθι κατηγορίες ενδιαφερομένων μερών που αναφέρονται στο παράρτημα Ι 2. «κέντρο επαφής», (12) Πρέπει να χρησιμοποιείται η σύγχρονη τεχνολογία μεταβίβασης δεδομένων, ταυτόχρονα δε να εξασφαλίζεται η προστασία ολόκληρης της βάσης δεδομένων. (13) Για να είναι σε θέση η Επιτροπή να εκπονεί τα κατάλληλα μέτρα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών και Επιτροπής, όπως απαιτείται από το άρθρο 6 παράγραφος 4 της οδηγίας 2003/42/ΕΚ, ο παρών κανονισμός τίθεται σε εφαρμογή έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του. (14) Τα μέτρα που προβλέπει ο παρών κανονισμός είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής ασφάλειας πτήσεων που έχει συσταθείαπό το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1991, για την εναρμόνιση τεχνικών κανόνων και διοικητικών διαδικασιών στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας ( 1 ), ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών κανονισμός θεσπίζει μέτρα για τη διάδοση στα ενδιαφερόμενα μέρη πληροφοριών σχετικών με περιστατικά της πολιτικής αεροπορίας, τις οποίες ανταλλάσσουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/42/ΕΚ, με στόχο να παρέχονται στα ενδιαφερόμενα μέρη οι πληροφορίες που χρειάζονται για να βελτιωθείη ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας. Άρθρο 2 Ορισμοί 1. Για το σκοπό του παρόντος κανονισμού, νοείται ως: ( 1 ) ΕΕ L 373 της , σ. 4. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1900/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 377 της , σ. 176). α) ο φορέας στον οποίο υποβάλλεται αίτηση πληροφοριών βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, η αρμόδια αρχή που έχει ορίσει κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/42/ΕΚ ή, εάν ένα κράτος μέλος έχει ορίσει περισσότερες της μιας αρμόδιες αρχές, το κέντρο επαφής που έχει ορίσει αυτό το κράτος μέλος σύμφωνα με την ίδια διάταξη β) η Επιτροπή, όταν μια αίτηση πληροφοριών υποβάλλεται βάσει του άρθρου 3 παράγραφος Η Επιτροπή δημοσιεύει τον κατάλογο κέντρων επαφής. Άρθρο 3 Αιτήσεις πληροφοριών 1. Τα ενδιαφερόμενα μέρη που είναι εγκατεστημένα στην Κοινότητα, τα οποία είναι φυσικά πρόσωπα, απευθύνουν τις αιτήσεις παροχής πληροφοριών στο κέντρο επαφής του κράτους μέλους στο οποίο έχουν αδειοδοτηθεί ή, εφόσον δεν απαιτείται αδειοδότηση, στο κέντρο στο οποίο ασκούν τα καθήκοντά τους. Άλλα ενδιαφερόμενα μέρη που είναι εγκατεστημένα στην Κοινότητα απευθύνουν τις αιτήσεις πληροφοριών στο κέντρο επαφής του κράτους μέλους στο οποίο έχουν την καταστατική ή την επίσημη έδρα τους ή, ελλείψει τέτοιας έδρας, την κύρια επιχειρηματική δραστηριότητά τους. 2. Τα ενδιαφερόμενα μέρη που δεν είναι εγκατεστημένα στην Κοινότητα απευθύνουν τις αιτήσεις παροχής πληροφοριών στην Επιτροπή. 3. Οι αιτήσεις υποβάλλονται με τη βοήθεια εντύπων εγκεκριμένων από τα κέντρα επαφής. Τα έντυπα αυτά έχουν τουλάχιστον το περιεχόμενο που καθορίζεται στο παράρτημα II. Άρθρο 4 Ειδικές αιτήσεις Ένα ενδιαφερόμενο μέρος, το οποίο έχει υποβάλει μια συγκεκριμένη έκθεση, μπορείνα απευθύνει αίτηση παροχής πληροφοριών σχετιζόμενων με την έκθεση αυτή απευθείας στο κέντρο επαφής που παρέλαβε την έκθεση.

3 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/9 Άρθρο 5 Επικύρωση του αιτούντος 1. Κάθε κέντρο επαφής, το οποίο παραλαμβάνει αίτηση παροχής πληροφοριών, ελέγχει εάν υποβλήθηκε από ενδιαφερόμενο μέρος. 2. Όποτε ένα ενδιαφερόμενο μέρος απευθύνει αίτηση σε κέντρο επαφής άλλο από το αρμόδιο να διεκπεραιώσει την εν λόγω αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 3, καλείται να επικοινωνήσει με το αρμόδιο κέντρο επαφής. Άρθρο 6 Αξιολόγηση τωναιτήσεων 1. Κάθε κέντρο επαφής, το οποίο παραλαμβάνει αίτηση παροχής πληροφοριών, αξιολογεί κατά περίπτωση κατά πόσον η αίτηση είναι δικαιολογημένη και εφικτή. 2. Εάν η αίτηση γίνει δεκτή, το κέντρο επαφής καθορίζει τον όγκο και το επίπεδο διαβάθμισης των πληροφοριών που πρόκειται να παρασχεθούν. Η παροχή πληροφοριών περιορίζεται αυστηρά σε όσα ζητούνται από τον αιτούντα, με την επιφύλαξη του άρθρου 8 της οδηγίας 2003/42/ΕΚ. Πληροφορίες μη σχετιζόμενες με τον εξοπλισμό, τις λειτουργίες ή το πεδίο δραστηριότητας του αιτούντος παρέχονται μόνον σε συγκεντρωτική ή μη αναγνωρίσιμη μορφή, εκτός εάν ο αιτών υποβάλει λεπτομερή αιτιολόγηση. 3. Στα ενδιαφερόμενα μέρη που αναφέρονται στο παράρτημα I στοιχείο β) είναι δυνατόν να παρέχονται μόνον πληροφορίες σχετικές με τον εξοπλισμό, τις λειτουργίες ή το πεδίο δραστηριότητάς τους. Άρθρο 8 Χρήση και εμπιστευτικότητα τωνπληροφοριών 1. Ο αιτών χρησιμοποιείτις πληροφορίες που παραλαμβάνει μόνον για το σκοπό που προσδιορίζει στην αίτησή του, ο οποίος πρέπει να είναι σύμφωνος με το στόχο που ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2003/42/ΕΚ. Ο αιτών δεν δημοσιοποιείτις πληροφορίες που παρέλαβε χωρίς γραπτή συγκατάθεση του παρόχου των πληροφοριών. 2. Ο αιτών λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να κατοχυρώσει την πρέπουσα εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έλαβε. Άρθρο 9 Αρχείο αιτήσεων Κάθε κέντρο επαφής καταγράφει κάθε αίτηση που παραλαμβάνει και τη δράση που ανέλαβε. Οι πληροφορίες αυτές διαβιβάζονται στην Επιτροπή, όποτε παραλαμβάνεται αίτηση ή/και αναλαμβάνεται δράση. Η Επιτροπή διαθέτει σε όλα τα κέντρα επαφής τον επικαιροποιημένο κατάλογο των αιτήσεων που παραλαμβάνονται και των δράσεων που αναλήφθηκαν από τα διάφορα κέντρα επαφής και από την ίδια την Επιτροπή. Άρθρο 10 Μέσα διάδοσης Τα κέντρα επαφής μπορούν να παρέχουν πληροφορίες στα ενδιαφερόμενα μέρη σε έντυπη μορφή ή με τη χρήση ασφαλών ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας. Άρθρο 7 Αποφάσεις γενικής φύσεως Το κέντρο επαφής που παραλαμβάνει αίτηση από ενδιαφερόμενο μέρος αναφερόμενο στο παράρτημα I στοιχείο α) μπορείνα λάβει γενική απόφαση να παρέχει πληροφορίες σε τακτική βάση σε αυτό το ενδιαφερόμενο μέρος, με την προϋπόθεση ότι οι πληροφορίες που ζητούνται αφορούν τον εξοπλισμό, τις λειτουργίες ή το πεδίο δραστηριότητας του ενδιαφερομένου μέρους. Για λόγους ασφαλείας, δεν χορηγείται στα ενδιαφερόμενα μέρη απευθείας πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων οι οποίες περιέχουν πληροφορίες που παραλαμβάνουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/42/ΕΚ. Άρθρο 11 Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, 24Σεπτεμβρίου Για την Επιτροπή Jacques BARROT Αντιπρόεδρος

4 L 295/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ α) Κατάλογος ενδιαφερομένων μερών που μπορούν να παραλάβουν πληροφορίες με βάση κατά περίπτωση απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 ή με βάση γενική απόφαση βάσει του άρθρου 7 1. Αεροναυπηγική βιομηχανία: Σχεδιαστές και κατασκευαστές αεροσκαφών, κινητήρων, ελίκων και μερών και εξοπλισμού αεροσκαφών σχεδιαστές και κατασκευαστές συστημάτων και συστατικών στοιχείων διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (ATM) σχεδιαστές και κατασκευαστές συστημάτων και συστατικών στοιχείων αεροναυτιλιακών υπηρεσιών (ANS) σχεδιαστές και κατασκευαστές συστημάτων και εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται στον ελεγχόμενο χώρο των αεροδρομίων 2. Συντηρητές: Οργανισμοίπου εμπλέκονται στη συντήρηση ή τη γενική επισκευή αεροσκαφών, κινητήρων, ελίκων και μερών και εξοπλισμού αεροσκαφών στην εγκατάσταση, την τροποποίηση, τη συντήρηση, την επιδιόρθωση, τη γενική επισκευή, τον έλεγχο πτήσεων ή την επιθεώρηση αεροναυτιλιακών διευκολύνσεων ή στη συντήρηση ή τη γενική επισκευή συστημάτων, συστατικών στοιχείων και εξοπλισμού στον ελεγχόμενο χώρο των αεροδρομίων 3. Φορείς εκμετάλλευσης: Αεροπορικές εταιρείες και φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών και ενώσεις αεροπορικών εταιρειών και φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών φορείς εκμετάλλευσης αεροδρομίων και ενώσεις φορέων εκμετάλλευσης αεροδρομίων 4. Πάροχοι αεροναυτιλιακών υπηρεσιών και πάροχοι ειδικών λειτουργιών ATM 5. Πάροχοι εξυπηρέτησης αεροδρομίων: Φορείς που αναλαμβάνουν την επίγεια εξυπηρέτηση αεροσκαφών, στην οποία περιλαμβάνεται η τροφοδοσία καυσίμων, η εξυπηρέτηση αεροσκαφών, η συμπλήρωση της φορτωτικής, η φόρτωση, η αποπάγωση και η ρυμούλκηση σε αεροδρόμιο, καθώς και τα σωστικά συνεργεία και η πυροσβεστική υπηρεσία ή άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης 6. Οργανισμοί αεροπορικής εκπαίδευσης 7. Οργανισμοί τρίτων χωρών: Κυβερνητικές αεροπορικές αρχές και φορείς διερεύνησης ατυχημάτων τρίτων χωρών 8. Διεθνείς αεροπορικοί οργανισμοί 9. Έρευνα: Δημόσια ή ιδιωτικά ερευνητικά εργαστήρια, κέντρα ή οντότητες ή πανεπιστήμια που μετέχουν στην έρευνα ή σε μελέτες ασφάλειας πτήσεων. β) Κατάλογος ενδιαφερομένων μερών που μπορούν να παραλάβουν πληροφορίες με βάση κατά περίπτωση απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφοι 2 και Κυβερνήτες (σε προσωπική βάση) 2. Ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας (σε προσωπική βάση) και λοιπό προσωπικό ATM/ANS που εκτελείκαθήκοντα σχετιζόμενα με την ασφάλεια. 3. Μηχανικοί/Τεχνικοί/Προσωπικό ηλεκτρονικού εξοπλισμού ασφάλειας της εναέριας κυκλοφορίας/διαχειριστές πολιτικής αεροπορίας (ή αεροδρομίων) (σε προσωπική βάση) 4. Επαγγελματικοί φορείς εκπροσώπησης των απασχολούμενων που εκτελούν καθήκοντα σχετιζόμενα με την ασφάλεια.

5 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/63 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 27.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 167/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 528/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4108, 26/1/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4108, 26/1/2007 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Ή ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Κατάταξη Άρθρων ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/25

23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/25 23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/25 ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 150/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 174/88 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.7.2011 ΟΔΗΓΙΑ 2011/65/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 2011 για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940

Διαβάστε περισσότερα

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 809/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 392/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008

Διαβάστε περισσότερα

21.5.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 131/7

21.5.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 131/7 21.5.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 131/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Μαΐου 2008 για τη δημιουργία ευρωπαϊκού δικτύου μετανάστευσης (2008/381/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2005/15/ΕΚ) αίτησης.

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2005/15/ΕΚ) αίτησης. 11.1.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 7/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2005 σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 30 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

(2) Η ανάθεση των συμβάσεων που συνάπτονται στα κράτη. (3) Οι εν λόγω διατάξεις συντονισμού θα πρέπει να τηρούν,

(2) Η ανάθεση των συμβάσεων που συνάπτονται στα κράτη. (3) Οι εν λόγω διατάξεις συντονισμού θα πρέπει να τηρούν, L 134/114 ΟΔΗΓΙΑ 2004/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ KΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 65/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Ιανουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 89(Ι) του 1996 158(Ι) του 2001 25(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(3) Για να διασφαλιστείότι όλες οι εθνικές διοικήσεις είναι σε. (4) Για να εξασφαλιστείο αποτρεπτικός χαρακτήρας των ελέγχων,

(3) Για να διασφαλιστείότι όλες οι εθνικές διοικήσεις είναι σε. (4) Για να εξασφαλιστείο αποτρεπτικός χαρακτήρας των ελέγχων, L 368/74 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.12.2006 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) 1.2.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 31/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της28ηςιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 543/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995 1991R2092 EL 06.05.2006 026.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 24ης Ιουνίου 1991 περί του βιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟϊΠΟΜ^* Φ?ΤΗΓβ,-* α ϊ

ΟΜΟϊΠΟΜ^* Φ?ΤΗΓβ,-* α ϊ ΟΜΟϊΠΟΜ^* Φ?ΤΗΓβ,-* α ϊ ζ 0 /. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ δε Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 19Η ΤΕΛΩΝ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 3 Β. Διοικητικό Συμβούλιο 4 Γ. Επιτροπή Ελέγχου & Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 7 Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.4.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 96/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 302/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

µετά από αυτή της ακόλουθης επιφύλαξης:

µετά από αυτή της ακόλουθης επιφύλαξης: Παρ. 860 Ν. Αρ. 3758, 3.10.2003 Ο περί Μηχανοκίνητων Οχηµάτων και Τροχαίας (Τροποποιητικός) Νόµος του 2003 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας µε το Αρθρο 52 του Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 304/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.11.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα