ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ"

Transcript

1 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ Μαυρίδου Σ. 1, Οικονόµου Ν. 2, Κατσιφαράκης Κ.Λ. 2 και Μπίκας. 2 1 ρ. Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, Χηλής 29, 55132, Θεσσαλονίκη, 2 Καθηγητής, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, ΑΠΘ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παραγωγή και επιλογή δοµικών υλικών που προκαλούν τις ελάχιστες δυνατές περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις αποτελεί σηµαντικό βήµα στην κατεύθυνση της φιλικής προς το περιβάλλον δόµησης. Για την επιλογή των δοµικών υλικών µε περιβαλλοντικά κριτήρια απαιτείται η γνώση πληθώρας παραµέτρων, που καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής των υλικών. Σε κάθε περίπτωση, ο µηχανικός που θα επιλέξει τα δοµικά υλικά µιας κατασκευής οφείλει να είναι καλός γνώστης των ιδιοτήτων των υλικών, κυρίως εκείνων που επιδρούν αρνητικά στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. Στην παρούσα εργασία πραγµατοποιείται οικολογική αξιολόγηση δύο βασικών θερµοµονωτικών υλικών, κάνοντας συνδυασµένη χρήση των µεθόδων πολυκριτηριακής ανάλυσης και της ανάλυσης κύκλου ζωής. Ο πετροβάµβακας και η εξηλασµένη πολυστερίνη χρησιµοποιούνται ευρέως στις σύγχρονες κατασκευές και σε ιδιαίτερα αυξηµένες ποσότητες. Εποµένως κρίθηκε σκόπιµος ο έλεγχος των υλικών αυτών από περιβαλλοντική σκοπιά µε στόχο την αξιολόγηση της χρήσης τους κατασκευαστικά, λειτουργικά αλλά κυρίως περιβαλλοντικά. ECOLOGICAL EVALUATION OF BASIC INSULATING MATERIALS BY COMBINING MULTICRITERIA ANALYSIS AND LIFE CYCLE ANALYSIS Mavridou S. 1, Oikonomou N. 2, Katsifarakis K. L. 2 and Bikas D. 2 1 Dr Civil Engineer AUTh, 29 Hilis str, 55132, Thessaloniki, Greece, 2 Professor, Department of Civil Engineering, AUTh ABSTRACT Building materials production, causing the least of negative environmental effects is crucial towards sustainable development. For the desirable successful choice of building materials with environmental criteria, the decision maker should take into account many parameters covering the whole life cycle of them. In every case, the engineer who is responsible for the material s choice should know the properties of the materials, especially those which have a negative impact on the environment and/or human health. This study deals with the environmental assessment of two basic insulating materials, namely extruded polystyrene and rockwool, by the combined use of multicriteria analysis and Life Cycle Analysis. These materials are widely used in building construction, in large quantities. So it is crucial to examine these materials in terms of environmental effects in order to certify their constructional, functional but also environmental use. 1

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο κύκλος ζωής των δοµικών υλικών, από το αρχικό στάδιο εξόρυξης πρώτων υλών µέχρι το τελικό στάδιο της διάθεσής τους (απόρριψης), έχει σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Τα κριτήρια επιλογής των υλικών αυτών έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα και σηµασία, όχι µόνο κατασκευαστικά και λειτουργικά, αλλά κυρίως περιβαλλοντικά. Για την επιλογή των δοµικών υλικών µε περιβαλλοντικά κριτήρια, απαιτούνται γνώσεις σχετικές µε τη διαθεσιµότητα και την επάρκεια των φυσικών πρώτων υλών, την ενέργεια που απαιτείται για την παραγωγή καθώς και για τις υπόλοιπες φάσεις του κύκλου ζωής των υλικών, τα παραγόµενα απορρίµµατα (στερεά-υγρά-αέρια), την τοξικότητα, την ανθεκτικότητά τους, τις ανάγκες συντήρησης, την περιεκτικότητά τους σε ανακυκλωµένα υλικά, καθώς και τη δυνατότητα επανάχρησης ή ανακύκλωσης των ιδίων µετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο µηχανικός που θα επιλέξει τα δοµικά υλικά µιας κατασκευής οφείλει να είναι καλός γνώστης των ιδιοτήτων των υλικών, κυρίως εκείνων που επιδρούν αρνητικά στο περιβάλλον και κατ επέκταση στην ανθρώπινη υγεία. Οι παράµετροι που προσδιορίζουν τους στόχους της εναρµονισµένης µε το περιβάλλον δόµησης, αναφορικά µε την παραγωγή, διάθεση, µεταφορά και εφαρµογή των δοµικών υλικών στον κατασκευαστικό τοµέα, συνοψίζονται στα παρακάτω: Περιβαλλοντικά ορθός σχεδιασµός υλικών. Τυποποίησή τους. Ενσωµάτωση ανακυκλωµένων προϊόντων στην κατασκευή. Εξασφάλιση εύκολου διαχωρισµού των επιµέρους συστατικών ενός δοµικού υλικού. Πρόνοια για απλοποίηση της συντήρησης ή επισκευής τους, µε αποφυγή χρήσης τοξικών ουσιών, οι οποίες χρησιµοποιούνται για την ενίσχυση των ιδιοτήτων τους. Πρόνοια για τις φάσεις µετά το τέλος του κύκλου ζωής των υλικών και κυρίως όσον αφορά την ανακύκλωση και επαναχρησιµοποίησή τους. Μείωση των παραγόµενων απορριµµάτων (αερίων, στερεών και υγρών) και της καταναλισκόµενης ενέργειας κατά τα διάφορα στάδια του κύκλου ζωής των δοµικών υλικών, καθώς και Χρήση φιλικών προς το περιβάλλον µέσων µεταφοράς για τη διάθεση των προϊόντων. Μέχρι πρότινος, η επιλογή των δοµικών υλικών επηρεαζόταν από παράγοντες, όπως το κόστος, η διαθεσιµότητα και ο λειτουργικός σκοπός της κατασκευής. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η καταλληλότητα των υλικών από περιβαλλοντική σκοπιά αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα. Το ζήτηµα της µόνωσης µιας κατασκευής είναι κρίσιµο και αρκετά περίπλοκο. Η σωστή µόνωση του κελύφους είναι ο κύριος παράγοντας που καθορίζει την ενεργειακή συµπεριφορά ενός κτιρίου, τόσο στο εσωτερικό όσο και το εξωτερικό του περιβάλλον. Στην παρούσα εργασία αξιολογούνται δύο βασικά θερµοµονωτικά υλικά, η εξηλασµένη πολυστερίνη και ο πετροβάµβακας, τα οποία χρησιµοποιούνται ευρέως σε κατασκευαστικά έργα. Η αξιολόγηση των υλικών αυτών βασίζεται σε πληθώρα κριτηρίων που σχετίζονται άµεσα µε τα διάφορα στάδια του κύκλου ζωής των προϊόντων αυτών. 2. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Η συνεχώς αυξανόµενη ευαισθητοποίηση της παγκόσµιας κοινής γνώµης για την προστασία του περιβάλλοντος γενικώς και τον περιορισµό των πιθανών επιπτώσεων από την παραγωγή και κατανάλωση προϊόντων ειδικότερα, έχει σαφώς αυξήσει το ενδιαφέρον για ανάπτυξη µεθόδων ή µηχανισµών περιβαλλοντικής διαχείρισης, µε τη βοήθεια των οποίων µπορούν να ελαχιστοποιηθούν αυτές οι πιθανές αρνητικές επιπτώσεις. Στις µέρες µας, έχουν αναπτυχθεί και αναπτύσσονται διαρκώς πολλές µέθοδοι εκτίµησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Κύριος σκοπός της χρήσης των µεθόδων αυτών είναι η ορθή περιβαλλοντικά επιλογή υλικών, διεργασιών ή διαδικασιών. 2

3 Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας επιλέχθηκαν δύο µέθοδοι (πολυκριτηριακή ανάλυση και ανάλυση κύκλου ζωής), οι οποίες συνδυαζόµενες µπορούν να οδηγήσουν σε περιβαλλοντική αξιολόγηση των εξεταζόµενων υλικών. Στοιχεία τόσο για τις µεθόδους όσο και για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των εξεταζόµενων δοµικών υλικών αναφέρονται στη συνέχεια. 2.1 ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ένα πρόβληµα πολυκριτηριακής ανάλυσης αφορά ένα σύνολο εναλλακτικών λύσεων, οι οποίες αξιολογούνται χωριστά µε βάση προκαθορισµένα κριτήρια. Αυτή αποτελεί ένα εργαλείο λήψης αποφάσεων που έχει αναπτυχθεί για σύνθετα προβλήµατα πολλαπλών κριτηρίων, τα οποία περιλαµβάνουν ποιοτικές ή/και ποσοτικές πτυχές ενός προβλήµατος κατά την διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η πολυκριτηριακή ανάλυση προϋποθέτει αφενός τη διατύπωση όλων των κριτηρίων που σχετίζονται µε τη λήψη µιας απόφασης µε ποσοτικούς όρους και αφετέρου την ενσωµάτωση τους σε µια ενιαία αριθµητική έκφραση, η οποία είναι γνωστή ως συνάρτηση χρησιµότητας. Η πρώτη προϋπόθεση είναι δύσκολο να υλοποιηθεί όταν τα κριτήρια είναι υποκειµενικά ή δεν µπορούν παρά να βαθµονοµηθούν µε ποιοτικούς όρους. Για το λόγο αυτό, γενικά χρησιµοποιούνται κλίµακες µε µικρό αριθµητικό εύρος, κάτι που υιοθετείται και στην παρούσα εργασία. Η δεύτερη προϋπόθεση ενέχει τον κίνδυνο υποτίµησης ή υπερτίµησης ορισµένων κριτηρίων σε σχέση µε τα υπόλοιπα, µε αποτέλεσµα τη διατύπωση µεροληπτικών συναρτήσεων χρησιµότητας. Παρόλο που έχει προταθεί ένα µεγάλο πλήθος τεχνικών αντιµετώπισης των παραπάνω προβληµάτων, εξάλειψη της µεροληψίας κατά την εφαρµογή της πολυκριτηριακής ανάλυσης δεν µπορεί να επιτευχθεί. Μερικές γνωστές µέθοδοι πολυκριτηριακής ανάλυσης που αναφέρονται στην βιβλιογραφία είναι οι ELECTRE I-II, PROMETHEE, Compromise programming, Goal programming, Weighting method και A.H.P. (Analytic Hierarchy Process) [1]. Η χρησιµότητα της πολυκριτηριακής ανάλυσης είναι αδιαµφισβήτητη (ποσοτικοποιεί το πρόβληµα και οδηγεί σε λήψη αποφάσεων), µολονότι δεν είναι απολύτως αντικειµενική. Μέχρι σήµερα όµως, αποτελεί το µοναδικό νοητικό εργαλείο για να αντιµετωπιστούν σύνθετα (πολυκριτηριακά) προβλήµατα αποκτώντας ποσοτική εικόνα, χωρίς απαραιτήτως η λύση που παρουσιάζεται να είναι µονοσήµαντη, κυρίως λόγω της φύσης των εφαρµοζόµενων κριτηρίων, καθώς και του υποκειµενισµού που είναι δυνατόν να υπεισέλθει από τον χρήστη της µεθόδου. Η µέθοδος πολυκριτηριακής ανάλυσης παρέχει έναν ελαστικό δρόµο αντιµετώπισης ποιοτικών πολυδιάστατων περιβαλλοντικών επιπτώσεων αποφάσεων, ωστόσο δεν αποτελεί πανάκεια, καθώς δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί εύκολα σε όλες τις περιπτώσεις. 2.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ Μια από τις τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί για τη βελτίωση και τη µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι η ανάλυση κύκλου ζωής ενός προϊόντος (Life Cycle Analysis-LCA). Η ανάλυση κύκλου ζωής αποτελεί µια τεχνική εκτίµησης των περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων που συνδέονται µε κάποιο προϊόν ή δραστηριότητα ή διεργασία. Προσδιορίζοντας και ποσοτικοποιώντας την ενέργεια και τα υλικά που χρησιµοποιούνται καθώς και τα απόβλητα που απελευθερώνονται στο περιβάλλον, µπορούν να εκτιµηθούν οι επιπτώσεις από τη χρήση της ενέργειας και των υλικών, καθώς και από την απελευθέρωση των αποβλήτων. Επίσης µε τον τρόπο αυτό αναγνωρίζονται και εκτιµώνται οι δυνατότητες περιβαλλοντικών βελτιώσεων. Η µέθοδος αυτή αποτελεί σηµαντικό εργαλείο για την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων που άπτονται της προστασίας του περιβάλλοντος. Ο στόχος, τα σύνορα και το επίπεδο των λεπτοµερειών µιας µελέτης ανάλυσης κύκλου ζωής εξαρτάται από το θέµα και την προβλεπόµενη χρήση της µελέτης. Επίσης το βάθος και το πλάτος ανάλυσης µιας µελέτης ανάλυσης κύκλου ζωής µπορεί να διαφέρει αρκετά από τη µια µελέτη στην άλλη, ανάλογα µε 3

4 το σκοπό που έχει η συγκεκριµένη µελέτη. Εντούτοις όµως σε κάθε περίπτωση, οι αρχές και το πλαίσιο που καθιερώνονται από πλευράς ιεθνούς Οργανισµού Τυποποίησης µε το ιεθνές Πρότυπο ISO14040:1997 [2] πρέπει να ακολουθηθούν ως ελάχιστη προϋπόθεση. Το πλαίσιο µεθοδολογίας της ανάλυσης κύκλου ζωής (ΑΚΖ) που προτείνεται από τον SETAC (Society of Environmental Toxicology and Applied Chemistry) αποτελείται από τέσσερα βασικά στάδια: Προσδιορισµός του στόχου και του σκοπού της ανάλυσης. Καταγραφή δεδοµένων, δηλαδή εισροών και εκροών του υπό µελέτη συστήµατος, τα οποία στην περίπτωσή µας είναι πρώτες ύλες, ενέργεια, απόβλητα και θόρυβος. Ανάλυση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Βελτιστοποίηση του κύκλου ζωής. Η µέθοδος της ανάλυσης κύκλου ζωής αποτελεί ένα εργαλείο περιβαλλοντικής διαχείρισης και η εφαρµογή της σε οποιαδήποτε παραγωγική διεργασία είναι ιδιαίτερα σηµαντική για την περαιτέρω επιβίωση των ανθρώπων σε ένα καθαρό και υγιές περιβάλλον [3]. Ωστόσο, η ανάλυση κύκλου ζωής είναι ένας από τους πολλούς µηχανισµούς περιβαλλοντικής διαχείρισης, διότι δεν είναι ο πλέον ενδεικνυόµενος µηχανισµός για κάθε περίπτωση. 2.3 ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕΘΟ ΩΝ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η οικολογική αξιολόγηση δύο βασικών θερµοµονωτικών δοµικών υλικών, της εξηλασµένης πολυστερίνης και του πετροβάµβακα, συνδυάζοντας την ανάλυση κύκλου ζωής µε την πολυκριτηριακή ανάλυση, ώστε το τελικό αποτέλεσµα να είναι όσο το δυνατόν πιο αντικειµενικό. Για το σκοπό αυτό λαµβάνονται υπόψη διάφορα κριτήρια (παραγωγή αποβλήτων, θορύβου, κατανάλωση ενέργειας, δυνατότητα ανακύκλωσης κ.α.), τα οποία συνδυάζονται µε τα διάφορα στάδια του κύκλου ζωής των υλικών (εξόρυξη πρώτων υλών, παραγωγική διαδικασία, µεταφορά, χρήση και τελική απόθεση). Στην ανάλυση εκτιµώνται ποιοτικά οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των υλικών (α ι ) κατά τα διάφορα στάδια του κύκλου ζωής τους. Όπως είναι γνωστό, δεν µπορεί να οριστεί µονοσήµαντα και ποσοτικά η οικολογική συµπεριφορά ενός υλικού, παρά µόνο ποιοτικά. Για το λόγο αυτό, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του υλικού εκφράζονται σε µια κλίµακα από -2 έως +2, ανάλογα µε το µέγεθος της περιβαλλοντικής επίπτωσης. Για την τιµή -2 υπάρχει µεγάλο περιβαλλοντικό κόστος ενώ για το +2 το κόστος είναι µηδενικό. Η κλίµακα είναι µικρού εύρους, δεδοµένου ότι αύξηση του εύρους της προκαλεί αύξηση σφαλµάτων εκτίµησης των παραµέτρων [4]. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στον συντελεστή βαρύτητας β ι, ο οποίος κυµαίνεται µεταξύ 1 και 5, ενώ εκτιµάται σύµφωνα µε τη σπουδαιότητα κάθε παραµέτρου. Με 1 συµβολίζεται το κριτήριο που έχει το µικρότερο περιβαλλοντικό κόστος και µε 5 αυτό µε το µεγαλύτερο. Η συνάρτηση χρησιµότητας των στοιχείων έχει στόχο να προκύψει ένα εύχρηστο νούµερο, που να εκφράζει ποιοτικά την οικολογική συµπεριφορά του υλικού. Η συνάρτηση χρησιµότητας εκφράζεται από τη σχέση: Υ=Σ(β ι x(σα ι )) και είναι το άθροισµα των γινοµένων (συντελεστής βαρύτητας x (άθροισµα αξιολόγησης των επιπτώσεων κάθε περιβαλλοντικής επίπτωσης)). Ανάλογα µε το αποτέλεσµα που θα προκύψει, θα πραγµατοποιηθεί η σύγκριση οικολογικής συµπεριφοράς των εξεταζόµενων υλικών. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η σύγκριση αυτή θα αφορά γενικά τα δοµικά υλικά και όχι συγκεκριµένες εφαρµογές τους [5]. Όσον αφορά στην πολυκριτηριακή ανάλυση, επιλέχθηκαν κριτήρια, τα οποία σχετίζονται άµεσα µε τον κύκλο ζωής των δοµικών υλικών και τα οποία είναι τα εξής: 1. Απόβλητα. 2. Ρύπανση εδάφους, νερού, αέρα. 3. Θόρυβος. 4

5 4. Κατανάλωση ενέργειας. 5. Κατανάλωση φυσικών πόρων. 6. Ενσωµάτωση άλλων υλικών στο παραγόµενο υλικό. 7. Πολυπλοκότητα διαδικασίας εξόρυξης-συλλογής πρώτων υλών και παραγωγής του υλικού. 8. Σχέση µεγέθους των χρησιµοποιούµενων πόρων µε την ικανότητα ανανέωσής τους. 9. Απαιτούµενη συντήρηση κατά τη διάρκεια ζωής του υλικού. 10. Χρόνος ζωής υλικού. 11. Ικανότητα ανακύκλωσης και 12. Ικανότητα βιοδιάσπασής του. Όσον αφορά στην µέθοδο Ανάλυσης Κύκλου Ζωής, γίνεται διάκριση της ζωής των δοµικών υλικών στα παρακάτω στάδια: 1. Εξόρυξη πρώτων υλών. 2. Παραγωγή. 3. Μεταφορά. 4. Χρήση και 5. ιάθεση µετά το τέλος του κύκλου ζωής. 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Περιβαλλοντικές επιπτώσεις εξηλασµένης πολυστερίνης Όπως ισχύει και µε άλλα συνθετικά υλικά, ένα τµήµα της ρύπανσης από την εξηλασµένη πολυστερίνη είναι αποτέλεσµα της εξαγωγής του πετρελαίου και της παρασκευής ενδιάµεσων προϊόντων στην πετρελαϊκή βιοµηχανία. Προέρχεται από µη ανανεώσιµη πηγή ενέργειας (υδρογονάνθρακες), ενώ η κατανάλωση ενέργειας κατά την παραγωγή της ανέρχεται στα 24,90 MJ/Kg. Η εξηλασµένη πολυστερίνη προκαλεί ρύπανση λόγω της διαφυγής τοξικών πτητικών αερίων στο περιβάλλον, όπως CFC (χλωροφθοράνθρακες), πεντανίου (καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος και ενισχύουν το φαινόµενο του θερµοκηπίου) και στυρενίου (ουσία νευροτοξική, που ενοχοποιείται για καρκινογενέσεις). Σε περίπτωση φωτιάς παράγονται τοξικά βρωµιούχα αέρια, εξ αιτίας των ουσιών που περιέχει, οι οποίες χρησιµοποιούνται εξαρχής µε στόχο την καθυστέρηση εκδήλωσης πυρκαγιάς [6]. Ποσοτικά, η εξηλασµένη πολυστερίνη µπορεί να ανακυκλωθεί σε ποσοστό 20% της αρχικής πρώτης ύλης [7]. Ιδιαίτερα σηµαντική εναλλακτική επιλογή της αποτελεί η ενσωµάτωσή της σε προϊόντα τσιµέντου για την παραγωγή ελαφροσκυροδέµατος, κατάλληλου για δάπεδα, οροφές αλλά και για την κατασκευή δεξαµενών κολύµβησης [8] Αξιολόγηση εξηλασµένης πολυστερίνης από περιβαλλοντική σκοπιά Με βάση τα παραπάνω συντάχθηκε ο πίνακας 1 περιβαλλοντικής αξιολόγησης της εξηλασµένης πολυστερίνης. Όπως φαίνεται και από τον πίνακα, τα στάδια µε το µεγαλύτερο περιβαλλοντικό αρνητικό φορτίο είναι το στάδιο της εξόρυξης των πρώτων υλών, της παραγωγικής διαδικασίας καθώς και το τελευταίο στάδιο, της διάθεσης µετά το τέλος του κύκλου ζωής της, ενώ το περισσότερο φιλικό προς το περιβάλλον είναι το στάδιο της χρήσης. 5

6 Πίνακας 1. Περιβαλλοντική αξιολόγηση της εξηλασµένης πολυστερίνης Συντ. βαρυτ. βi Επιπτώσεις Απόβλητα Ρύπανση εδάφους Ρύπανση νερού Εκποµπές αερίων Θόρυβος Κατανάλωση ενέργειας Κατανάλωση φυσικών πόρων Ενσωµάτωση άλλων υλικών στο τελικό προϊόν Πολυπλοκότητα εξόρυξηςπαραγωγής υλικού Σχέση µεγέθους χρησιµοποιούµενων πόρων µε δυνατότητα ανανέωσης τους Εξόρυξη πρώτων υλών (α1) Παραγωγή (α2) Μεταφορά (α3) -2 Χρήση (α4) 2 2 ιάθεση (α5) Συντήρηση Χρόνος ζωής Ικανότητα ανακύκλωσης Ικανότητα βιοδιάσπασης ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ βi *(Σαi) Περιβαλλοντικές επιπτώσεις πετροβάµβακα Ο πετροβάµβακας αποτελεί µη ανανεώσιµο υλικό (εκτός της υάλου), που προέρχεται όµως από υλικά που βρίσκονται σε αφθονία στη φύση όπως η άµµος, ο βασάλτης κλπ. Η κατανάλωση ενέργειας κατά την παραγωγή του ανέρχεται στα 92,38MJ/Kg. Η κύρια ρύπανση που προκαλεί εµφανίζεται και περιορίζεται στις µονάδες παραγωγής (λόγω του διοξειδίου του άνθρακα CO 2 ) και κατά τη διάρκεια της µεταφοράς του. Παράλληλα, µειονέκτηµά του είναι ότι απελευθερώνει ίνες που θεωρούνται επιβλαβείς για την υγεία, γι' αυτό θέλει προσοχή κατά την τοποθέτηση και καλό εγκλωβισµό στα δοµικά στοιχεία της κατασκευής. Σε αντίθεση µε τις ίνες αµιάντου, οι ίνες του πετροβάµβακα δεν διαχωρίζονται κατά το µήκος τους, αλλά σπάνε κάθετα στη µάζα τους και σύµφωνα µε το I.A.R.C. η επικινδυνότητά τους έγκειται στις διαστάσεις τους (µήκος ανώτερο των 5 µm και διάµετρος µικρότερη των 3 µm)[6]. Τέλος, ο πετροβάµβακας µπορεί να ανακυκλωθεί κατά 16-30% οδηγώντας σε σηµαντική εξοικονόµηση πρώτων υλών και ενέργειας κάνοντας χρήση ενός σπαστήρα και ενός φούρνου (χαµηλής ισχύος) για την προθέρµανση του υλικού [7, 9] Αξιολόγηση πετροβάµβακα από περιβαλλοντική σκοπιά Με βάση τις παραπάνω ενότητες συντάχθηκε πίνακας περιβαλλοντικής αξιολόγησης του πετροβάµβακα. Όπως φαίνεται και από τον πίνακα, τα στάδια µε το µεγαλύτερο περιβαλλοντικό αρνητικό φορτίο είναι το στάδιο της εξόρυξης των πρώτων υλών και της παραγωγικής διαδικασίας και της τελικής διάθεσης, ενώ το περισσότερο φιλικό προς το περιβάλλον είναι το στάδιο της χρήσης. 6

7 Πίνακας 2. Περιβαλλοντική αξιολόγηση πετροβάµβακα Συντ. βαρυτ. βi Επιπτώσεις Απόβλητα Ρύπανση εδάφους Ρύπανση νερού Εκποµπές αερίων Θόρυβος Κατανάλωση ενέργειας Κατανάλωση φυσικών πόρων Ενσωµάτωση άλλων υλικών στο τελικό προϊόν Πολυπλοκότητα εξόρυξηςπαραγωγής υλικού Σχέση µεγέθους χρησιµοποιούµενων πόρων µε δυνατότητα ανανέωσης τους Εξόρυξη πρώτων υλών (α1) Παραγωγή (α2) Μεταφορά (α3) -2 Χρήση (α4) 2 2 ιάθεση (α5) Συντήρηση Χρόνος ζωής Ικανότητα ανακύκλωσης Ικανότητα βιοδιάσπασης ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ βi *(Σαi ) ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Όσον αφορά στην περιβαλλοντική αξιολόγηση των εξεταζόµενων υλικών, προέκυψε ο παρακάτω συγκεντρωτικός πίνακας 3, µε τα αποτελέσµατα των συναρτήσεων χρησιµότητάς τους. Πίνακας 3. Αποτελέσµατα συνάρτησης χρησιµότητας εξεταζόµενων θερµοµονωτικών υλικών Υλικό Αποτέλεσµα συνάρτησης χρησιµότητας Εξηλασµένη πολυστερίνη -82 Πετροβάµβακας -89 Το αρνητικό πρόσηµο σηµαίνει ότι κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους τα παραπάνω υλικά επιδρούν αρνητικά στο περιβάλλον. Όσο µεγαλύτερη είναι η απόλυτη τιµή της συνάρτησης, τόσο πιο βλαβερό περιβαλλοντικά είναι το υλικό. Εποµένως µε βάση τα συγκεκριµένα κριτήρια, συντελεστές βαρύτητας και δεδοµένα µπορούµε να συµπεράνουµε ότι ο πετροβάµβακας είναι πιο βλαβερός περιβαλλοντικά από την πολυστερίνη. Αναλυτικά, η σύγκριση της εξηλασµένης πολυστερίνης και του πετροβάµβακα δείχνει ότι η εξηλασµένη πολυστερίνη υπερέχει ενεργειακά και ως προς την εκποµπή αερίων ρύπων του πετροβάµβακα, καθ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους (πίνακας 4). Παράλληλα, η εξηλασµένη πολυστερίνη και ο πετροβάµβακας έχουν συγκρίσιµες τιµές του συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας (0, W/(m.K) και ,041 W/(m.K) 7

8 αντίστοιχα)[10]. Ωστόσο, ο πετροβάµβακας µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε µεγαλύτερο εύρος θερµοκρασιών (-100 έως 750 ο C έναντι -60 έως 75 ο C της εξηλασµένης πολυστερίνης) [7]. Πίνακας 4. Σύγκριση εξηλασµένης πολυστερίνης-πετροβάµβακα από άποψη εκποµπών αερίων και απαιτούµενης ενέργειας [7] CO 2 eq (kg) SO 2 eq (kg) PO 4 eq (kg) C 2 H 4 eq (kg) Συνολική Ενέργεια (MJ) Υλικό Εξηλασµένη πολυστερίνη 2,17 0, , , ,90 Πετροβάµβακας 4,04 0, , , ,38 CO 2 : σχετίζεται µε το φαινόµενο του θερµοκηπίου, SO 2 : σχετίζεται µε την οξίνιση, PO 4 : σχετίζεται µε τον ευτροφισµό, C 2 H 4 : σχετίζεται µε τη φωτοχηµική αιθαλοµίχλη 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στην παρούσα εργασία έγινε προσπάθεια περιβαλλοντικής αξιολόγησης βασικών θερµοµονωτικών υλικών όπως είναι η εξηλασµένη πολυστερίνη και ο πετροβάµβακας, που χρησιµοποιούνται ευρέως στη δόµηση. Η αξιολόγηση βασίσθηκε σε συνδυασµένη εφαρµογή της µεθόδου Ανάλυσης Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ) και της πολυκριτηριακής ανάλυσης. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα προκύπτει ότι η εξηλασµένη πολυστερίνη υπερέχει έναντι του πετροβάµβακα, από περιβαλλοντική σκοπιά. Ωστόσο, θα πρέπει να τονιστεί ότι δεν έχει εξαλειφθεί κάθε υποκειµενικότητα στα αποτελέσµατα, δεδοµένου του ότι τα συγκεκριµένα κριτήρια, που χρησιµοποιούνται για την περιβαλλοντική αξιολόγηση των υπό εξέταση δοµικών υλικών, αποτελούν επιλογή των συγγραφέων της εργασίας. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Ζορµπά. (2010) Πολυκριτηριακή ανάλυση µε χρήση συµβιβαστικού Προγραµµατισµού, Εφαρµογή σε αρδευτικά δίκτυα της πεδιάδας Θεσσαλονίκης, Μεταπτυχιακή ιατριβή, ΠΜΣ Γεωπληροφοριακή- Κατεύθυνση Υδατικών Πόρων, Τµήµα Αγρονόµων Τοπογράφων, Α.Π.Θ., σελ ISO 14040, 1997, A standard on principles and framework of LCA, 1 st Edition Κορωναίος Αιµ. και Σαργεντής Φ. (2005) οµικά Υλικά και Οικολογία, ΕΜΠ, Αθήνα. 5. Μαυρίδου Σ., (2010) Περιβαλλοντική αξιολόγηση συµβατικών δοµικών υλικών µε συνδυασµό των µεθόδων ανάλυσης κύκλου ζωής και πολυκριτηριακής ανάλυσης, Μεταπτυχιακή ιατριβή, Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος και Βιώσιµης Ανάπτυξης, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, ΑΠΘ Αναστασέλος. (2009) Σύστηµα αξιολόγησης θερµοµονωτικών λύσεων µε έµφαση στις δυνατότητες επαναχρησιµοποίησης και ανακύκλωσής τους, ιδακτορική ιατριβή, Α.Π.Θ. 8. Amianti M., Botaro V. (2008) Recycling of EPS: A new methodology for production of concrete impregated with polystyrene (CIP), Cement & Concrete Composites, 30, p Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /2010 «Θερµοφυσικές ιδιότητες οµικών υλικών και έλεγχος της θερµοµονωτικής επάρκειας των κτηρίων», πίνακας 2, Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας, Αθήνα, Ιούλιος

Η ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (LIFE CYCLE ASSESMENT) ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ. ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Πολ. Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική αξιολόγηση κύκλου ζωής μιας φιάλης κρασιού

Περιβαλλοντική αξιολόγηση κύκλου ζωής μιας φιάλης κρασιού Περιβαλλοντική αξιολόγηση κύκλου ζωής μιας φιάλης κρασιού Κων/νος νος Αμπελιώτης Επικ. Καθηγητής, Τμ. Οικιακής Οικονομίας Οικολογίας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Περιεχόμενα Η έννοια του κύκλου ζωής Ο ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

ες πράσινο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C www.c3.teiwm.gr 14/12/20112011

ες πράσινο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C www.c3.teiwm.gr 14/12/20112011 Εργαλεία και μεθοδολογίυ σχεδιασμού συσκευασιών ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C 3 www.c3.teiwm.gr 1 Αειφορία Περιεχόμενα Εργαλεία πράσινου σχεδιασμού Αξιολόγηση κύκλου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΟ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ

ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΟ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΟ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ Σ.Κ Μυλωνάς Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ. Μαρτινόπουλος, M. Ekhrawat, Γ. Τσιλιγκιρίδης Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την παραγωγή θερμομονωτικού κονιάματος από εξηλασμένη πολυστερίνη ως παραπροϊόν κατά την παραγωγική της διαδικασία

Έρευνα για την παραγωγή θερμομονωτικού κονιάματος από εξηλασμένη πολυστερίνη ως παραπροϊόν κατά την παραγωγική της διαδικασία Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη 24-25 Σεπτεμβρίου 2012 Έρευνα για την παραγωγή θερμομονωτικού κονιάματος από εξηλασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ήµητρα Τζουρµακλιώτου Επίκουρος Καθηγήτρια. Π. Θ., Τµ. Πολ. Μηχ., Εργ. Μετ. Κατ. Ξάνθη, Ελλάδα e-mail: dimitratz@gmail.com Μαριάννα Νάρη Υποψήφια ιδάκτορας. Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Τ Η Ν Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α : Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ε Σ Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Ε Σ & Κ Α Τ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Ε Δ Α Φ Ο Υ Σ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Τ Η Ν Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α : Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ε Σ Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Ε Σ & Κ Α Τ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Ε Δ Α Φ Ο Υ Σ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Τ Η Ν Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α : Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ε Σ Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Ε Σ & Κ Α Τ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Ε Δ Α Φ Ο Υ Σ Γεωργία Νέα ΚΑΠ: -εφαρμογή υποχρεωτικών μέτρων «Πολλαπλή Συμμόρφωση»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι δύο μίγματα υδρογονανθράκων που χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς από τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 (Υπάρχει και σχετική αρθρογραφία και βιβλιογραφία που μπορεί να διατεθεί) Επιβλέπων: I Zιώμας (Τηλ. 210-7722358, Email: ziomas@chemeng.ntua.gr)

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 Ξεν. Holliday Inn, Αττική, 23-24 Οκτωβρίου 2009 ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δρ. Γ. Αγερίδης, Α. Ανδρουτσόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στοχεύει αφενός στην υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Κυρίες και Κύριοι, Η στροφή στην οικολογία εμφανίζεται σήμερα σαν μία νέα τάση, απόρροια της απομάκρυνσης του ανθρώπου από το φυσικό του περιβάλλον. Συγκεκριμένα ο τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Μονωτικά υλικά & περιβάλλον

Μονωτικά υλικά & περιβάλλον KT 079 OS 084.QXP_Layout /05/0 :34 ΜΜ Page Μονωτικά υλικά & περιβάλλον Εναλλακτικά & ανακυκλώσιμα προϊόντα Ο σωστός συνδυασμός του είδους του μονωτικού υλικού και της ποσότητας που χρησιμοποιείται είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΥΟ ΝΕΩΝ ΤΥΠΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΕΣ ΙΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι απαιτήσεις κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης και Σχεδιασμός Χρήσεων Γης

Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης και Σχεδιασμός Χρήσεων Γης ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ: Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης και Σχεδιασμός Χρήσεων Γης Ι. Ζιώμας, Καθηγητής ΕΜΠ Αντικείμενο Η ανάπτυξη μεθοδολογίας λήψης

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική μηχανική

Περιβαλλοντική μηχανική Περιβαλλοντική μηχανική 2 Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab Enve-Lab, 2015 1 Environmental Μεγάλης κλίμακας περιβαλλοντικά προβλήματα Παγκόσμια κλιματική αλλαγή Όξινη βροχή Μείωση στρατοσφαιρικού

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Χ. Τζιβανίδης, Λέκτορας Ε.Μ.Π. Φ. Γιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Κ.Α. Αντωνόπουλος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοσφαιρική ρύπανση και κλιματική αλλαγή. Νικόλαος Σ. Μουσιόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ.

Ατμοσφαιρική ρύπανση και κλιματική αλλαγή. Νικόλαος Σ. Μουσιόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ. Ατμοσφαιρική ρύπανση και κλιματική αλλαγή Νικόλαος Σ. Μουσιόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ. AUT/LHTEE Εισαγωγή (1/3) Για 1-2 αιώνες, δηλ. ένα ελάχιστο κλάσμα της παγκόσμιας ιστορίας, καίμε μέσα σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση σύγχρονων εργαλείων περιβαλλοντικής και ενεργειακής αξιολόγησης: H περίπτωση της καλλιέργειας της φιστικιάς στην Αίγινα

Χρήση σύγχρονων εργαλείων περιβαλλοντικής και ενεργειακής αξιολόγησης: H περίπτωση της καλλιέργειας της φιστικιάς στην Αίγινα AGROSTRAT Ημερίδα, 20 Σεπτεμβρίου 2014, Αίγινα Χρήση σύγχρονων εργαλείων περιβαλλοντικής και ενεργειακής αξιολόγησης: H περίπτωση της καλλιέργειας της φιστικιάς στην Αίγινα Καθ. Κ. Κομνίτσας Δρ. Γ. Μπάρτζας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Όλο και συχνότερα στις µέρες µας γίνεται λόγος για τις Αρχές της Βιοκλιµατικής Αρχιτεκτονικής και τις απαιτήσεις της για: Θερµοµόνωση Παθητικό αερισµό Όµως ποιες είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 20.12.2007 Α. Πεδίο Εφαρµογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρµόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΗΕλληνικά Πετρέλαια Ανταποκρίνεται στον Στόχο της για Βιώσιµη Ανάπτυξη Αναβάθµιση των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ ΚΑΙ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ ΚΑΙ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ ΚΑΙ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Καραµάνος Α.Κ.*, Γιαµά Ε., Χαδιαράκου Σ., Παπαδόπουλος Α.Μ. Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Τµήµα Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS TELE INDUSTRY SA ECO DESIGN

SIEMENS TELE INDUSTRY SA ECO DESIGN SIEMENS in the Balkans SIEMENS TELE INDUSTRY SA Regional Offices/ Representatives THESSALONIKI ALBANIA FYROM CYPRUS ARMENIA Albania FYROM Production Sites Greece Siemens Tele Industry SA Software center

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός 1 Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός Η διαχείριση των στερεών απορριμμάτων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα, δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ

ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ...είναι το σπίτι μας και το μέλλον των παιδιών μας Τι είναι η βιώσιμη ανάπτυξη και γιατί ΜΑσ αφορα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: www.4design.gr Η βιώσιµη ή αειφόρος ανάπτυξη αποσκοπεί στο να βελτιώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

αειφορία και περιβάλλον

αειφορία και περιβάλλον ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αειφορία και Περιβάλλον ΠΟΜ 215 Ι ΑΡΧΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ http://www.evangelosakylas.weebly.com Ευάγγελος Ακύλας Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Κατερίνα Χατζηβασιλειάδη Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ 1. Εισαγωγή Η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9.1 Εισαγωγή Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι µία πολυδιάστατη έννοια, η οποία αποτελεί µία εναλλακτική αντίληψη της ανάπτυξης, µε κύριο γνώµονα το καθαρότερο περιβάλλον και επιδρά στην

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

(Σανταµούρης Μ., 2006).

(Σανταµούρης Μ., 2006). Β. ΠΗΓΕΣ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO 2 ) Οι πιο σηµαντικές πηγές διοξειδίου προέρχονται από την καύση ορυκτών καυσίµων και την δαπάνη ενέργειας γενικότερα. Οι δύο προεκτάσεις της ανθρώπινης ζωής που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Καραμπάτσος. Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc - DS Consulting

Γιάννης Καραμπάτσος. Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc - DS Consulting Γιάννης Καραμπάτσος Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc - DS Consulting Κλιματική αλλαγή και το φαινόμενο του θερμοκηπίου Η ηλιακή ορατή ακτινοβολία, η οποία έχει μικρό μήκος κύματος, φτάνει στην επιφάνεια της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ξέφρενη ανάπτυξη της τεχνολογίας την τελευταία πεντηκονταετία είχε και έχει σαν επακόλουθο εκτεταµένες οικολογικές καταστροφές που προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Project: Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Κέλυφος Κτιρίου

Project: Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Κέλυφος Κτιρίου Project: Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Κέλυφος Κτιρίου Tάξη: Β3 Έτος: 2013-2014 Ομάδα 1: Μπακογεώργου Ανδρεάνα Παπαδόπουλος Αλέξανδρος Ντινοπούλου Παναγιώτα Πολοπετράκης Γιάννης Παπαποστόλου Αλκηβιάδης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ LIFE CYCLE ASSESSMENT APPLICATION TO MINERALS AND METALS Η. NTOYNH Μ. ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ Ι. ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ Ε.Μ.Π.,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙAΧΕIΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» Του φοιτητή Κασαπιάν Αρτίν Αρ. Μητρώου: 2000.05.0042 Επιβλέπων Καθηγητής Παλαιολόγος Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc Αρχές ενεργειακού σχεδιασμού κτηρίων Αξιοποίηση των τοπικών περιβαλλοντικών πηγών και τους νόμους ανταλλαγής ενέργειας κατά τον αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

Ησυμβολήτης Διογκωμένης Πολυστερίνης στην εξοικονόμηση ενέργειας

Ησυμβολήτης Διογκωμένης Πολυστερίνης στην εξοικονόμηση ενέργειας Ησυμβολήτης Διογκωμένης Πολυστερίνης στην εξοικονόμηση ενέργειας Τυποποίηση και Σήμανση των προϊόντων EPS σύμφωνα με την 89/106/ΕΟΚ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΤΕΝΙΩΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ E.O.Q MANAGER ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Υπάρχουν πάρα πολλά υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για θερμομόνωση οικοδομικών κατασκευών. Ανάλογα με το τμήμα που θα χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο LEED και το Commissioning. Εθελοντικά συστήματα βαθμονόμησης κτιρίων και ιαδικασίες Λειτουργικής Παραλαβής Συστημάτων

Εισαγωγή στο LEED και το Commissioning. Εθελοντικά συστήματα βαθμονόμησης κτιρίων και ιαδικασίες Λειτουργικής Παραλαβής Συστημάτων Εισαγωγή στο LEED και το Commissioning. Εθελοντικά συστήματα βαθμονόμησης κτιρίων και ιαδικασίες Λειτουργικής Παραλαβής Συστημάτων Παρασκευόπουλος Βασίλης Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, P.E., ASHRAE Accredited

Διαβάστε περισσότερα

Σκυρόδεμα οπλισμένο με χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων

Σκυρόδεμα οπλισμένο με χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων Σκυρόδεμα οπλισμένο με χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων Κυριάκος Νεοκλέους, Κύπρος Πηλακούτας, Peter Waldron Centre for Cement and Concrete, Department of Civil and Structural

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπος οπλισμός Νεοκλέους, Πηλακούτας και Tlemat. σκυροδέματος: χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκινήτων

Πρότυπος οπλισμός Νεοκλέους, Πηλακούτας και Tlemat. σκυροδέματος: χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκινήτων Πρότυπος οπλισμός σκυροδέματος: χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκινήτων Κυριάκος Νεοκλέους Κύπρος Πηλακούτας Houssam Tlemat Centre for Cement and Concrete, Department of Civil

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις.

Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις. Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις. Περίληψη Η επιβάρυνση του περιβάλλοντος που προκαλείται από την παροχή ηλεκτρικής ή θερµικής ενέργειας είναι ιδιαίτερα σηµαντική.

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο Εισηγητής: Αμανατίδης Άνθιμος Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική μηχανική

Περιβαλλοντική μηχανική Περιβαλλοντική μηχανική 1 Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab Enve-Lab, 2015 1 Οι στόχοι του μαθήματος Η συνειδητοποίηση των περιβαλλοντικών προοπτικών για την τεχνολογική δραστηριότητα Ευαισθητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Χτίζοντας Το Μέλλον Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Θεώνη Καρλέση Φυσικός Περιβάλλοντος Ομάδα Μελετών Κτιριακού Παριβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

LIFE+ Environment Policy and Governance Environmental Policy Support Tool for Recycling in Islands - REPT

LIFE+ Environment Policy and Governance Environmental Policy Support Tool for Recycling in Islands - REPT LIFE+ Environment Policy and Governance Environmental Policy Support Tool for Recycling in Islands - REPT Identification of Constraints and Obstacles Greek Executive Summary Nicosia, 2010 Action 5 Nicolaides

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση τριφασικής και διφασικής µεθόδου ελαιοποίησης του. ελαιοκάρπου

Αξιολόγηση τριφασικής και διφασικής µεθόδου ελαιοποίησης του. ελαιοκάρπου Αξιολόγηση τριφασικής και διφασικής µεθόδου ελαιοποίησης του Νασιούλα Χρυσοβαλάντου ελαιοκάρπου Η συνολική ετήσια παραγωγή ελαιολάδου στην Ελλάδα ανέρχεται στους 375.000 τόνους/έτος, ενώ από την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στόχος Βασικές έννοιες για την ποιότητα και τα συστήματα ποιότητας Έννοια της ποιότητας και των συστημάτων ποιότητας Τεκμηρίωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ (Εco Tools) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ (Εco Tools) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ (Εco Tools) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ Γ. Μαρτινόπουλος 1 M. Ekhrawat 2, Γ. Τσιλιγκιρίδης 1,. Τσιπάς 2 1 Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών ιεργασιών, 2 Εργαστήριο Μεταλλογνωσίας Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

τη-γη Αρχιτεκτονική µε-τη Σαργέντης & Ν. Συµεωνίδης Γ.-Φοίβος Οκτώβριος 2011

τη-γη Αρχιτεκτονική µε-τη Σαργέντης & Ν. Συµεωνίδης Γ.-Φοίβος Οκτώβριος 2011 Αρχιτεκτονική µε-τη τη-γη Κρίση, περιβαλλοντική εκτίµηση και αποτίµηση της τεχνικής µε γαιόσακους Γ.-Φοίβος Σαργέντης & Ν. Συµεωνίδης Οκτώβριος 2011 Περιεχόµενα παρουσίασης Γιατί αρχιτεκτονική µε-τη-γη?

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότητα των μετρήσεων κατανάλωσης ενέργειας ως παράγοντας του επιχειρηματικού κινδύνου

Η ποιότητα των μετρήσεων κατανάλωσης ενέργειας ως παράγοντας του επιχειρηματικού κινδύνου Η ποιότητα των μετρήσεων κατανάλωσης ενέργειας ως παράγοντας του επιχειρηματικού κινδύνου Γεώργιος Ν. Παπαδάκος Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Σύμβουλος Μετρολογίας Προοπτικές ανάπτυξης και οφέλη των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Είναι το πλέον αξιόπιστο θερμομονωτικό υλικό σε όλο τον κόσμο. Είναι το θερμομονωτικό που εμπιστεύονται οι περισσότεροι Έλληνες Μηχανικοί

Είναι το πλέον αξιόπιστο θερμομονωτικό υλικό σε όλο τον κόσμο. Είναι το θερμομονωτικό που εμπιστεύονται οι περισσότεροι Έλληνες Μηχανικοί Γιατί STYROFOAM : Είναι το πλέον αξιόπιστο θερμομονωτικό υλικό σε όλο τον κόσμο Η DOW είναι η μόνη εταιρεία που διαθέτει αποτελέσματα τεχνικών εκθέσεων επιστημονικών φορέων και ινστιτούτων στη Γερμανία,

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού κτιρίων The environmental impact of residential heating and cooling systems

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού κτιρίων The environmental impact of residential heating and cooling systems BENCHMARKING SEMINAR ENERGY AND ENVIRONMENT Patras 2012 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού κτιρίων The environmental impact of residential heating and cooling systems Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ Η ενσωματωμένη ενέργεια στα υλικά των κτιρίων μελετάται τις τελευταίες δεκαετίες σε μια προσπάθεια συσχετισμού των υλικών και της διαδικασίας παραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεοδοσίου Γ., Κορωναίος Χ., Μουσιόπουλος Ν. Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες και πρωτοβουλίες της βιομηχανίας δόμησης

Δραστηριότητες και πρωτοβουλίες της βιομηχανίας δόμησης Δραστηριότητες και πρωτοβουλίες της βιομηχανίας δόμησης Ημερίδα ΚΑΠΕ Ενεργειακή αποδοτικότητα στον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία ενός κτιρίου Αθήνα,, 3 Οκτωβρίου 2007 Γιώργος Πολυμενόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Βιοτεχνολογία και Παραγωγή: Ποια ερωτήµατα πρέπει να απαντηθούν

Βιοτεχνολογία και Παραγωγή: Ποια ερωτήµατα πρέπει να απαντηθούν Βιοτεχνολογία και Παραγωγή: Ποια ερωτήµατα πρέπει να απαντηθούν Γ. Ν. Σκαράκης Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Συνέδριο Αγροτικής Επιχειρηµατικότητας Αθήνα, 10 Μαΐου 2015 Βασικοί στόχοι γεωργικής ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ "

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων WASTEMED ΕΠΕ Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων Εταιρική Παρουσίαση H WASTEMED Ε.Π.Ε. δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Κλιματικές αλλαγές σε σχέση με την οικονομία και την εναλλακτική μορφή ενέργειας. Μπασδαγιάννης Σωτήριος - Πετροκόκκινος Αλέξανδρος

Κλιματικές αλλαγές σε σχέση με την οικονομία και την εναλλακτική μορφή ενέργειας. Μπασδαγιάννης Σωτήριος - Πετροκόκκινος Αλέξανδρος Κλιματικές αλλαγές σε σχέση με την οικονομία και την εναλλακτική μορφή ενέργειας Μπασδαγιάννης Σωτήριος - Πετροκόκκινος Αλέξανδρος Ιούνιος 2014 Αρχή της οικολογίας ως σκέψη Πρώτος οικολόγος Αριστοτέλης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ενεργειακός σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. Μάρτιος 2013 66/2013 1 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Μ. Σανταμούρης 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ Η GREEN EVOLUTION Α.Ε. δραστηριοποιείται στους τοµείς του Περιβάλλοντος, της Ενέργειας και της Οικονοµίας Άνθρακα. Προσφέρει ολοκληρωµένες εξειδικευµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΜΗΜΑ : Α3 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ : Σωτηρόπουλος Σάββας. Τσόγκας Βασίλης

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΜΗΜΑ : Α3 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ : Σωτηρόπουλος Σάββας. Τσόγκας Βασίλης ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΜΗΜΑ : Α3 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ : Σωτηρόπουλος Σάββας Τσόγκας Βασίλης ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Η συγκέντρωση του πληθυσμού στα μεγάλα αστικά κέντρα, η κοινωνική και τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών IP/04/84 Βρυξέλλες, 22 Ιανουάριος 2004 Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαµβάνει ευρέως φάσµατος νοµική δράση µε στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Όσον δοµικό σε µεταφορά αφορά την ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου, ο πηλός είναι ένα

Εισαγωγή Όσον δοµικό σε µεταφορά αφορά την ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου, ο πηλός είναι ένα «όµηση µε χώµα» ΤΕΕ Μαγνησίας, Μ.Ε. Eπαγγελµατικών Θεµάτων- Νέων Μηχανικών και Επιµόρφωσης, Μηχανικοί της Γης ρ όµηση (ΚΕΝΑΚ) Ελευθερία Αλεξανδρή, µε Πηλό Πολιτικός και Κανονισµός Μηχανικός ΕΜΠ, MPhil

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««2009 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2004/0036(COD) 11.1.2005 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του

Διαβάστε περισσότερα

TERMS USED IN STANDARDIZAfiON OF CHEMICAL FOOD ANALYSIS SUMMARY

TERMS USED IN STANDARDIZAfiON OF CHEMICAL FOOD ANALYSIS SUMMARY ΑΠΟΔΟΣΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ 85 "Τρόφιμα", Κ. Τζιά, I. Σαριδάκης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το αντικείμενο της εργασίας είναι η απόδοση των

Διαβάστε περισσότερα

«ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη γιαµια

«ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη γιαµια «ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη τηχρήσηηλιακώνσυστηµάτων γιαµια µιααειφόροπροοπτική» Ν. Φραντζεσκάκη 1, Β. Γκέκας 1 και Θ. Τσούτσος 2 1. Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά 2. Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

[Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»]

[Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»] 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δέσποινα Παπαδοπούλου dpsd07038 [Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ

Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ Ομιλητές: Ι. Νικολετάτος Σ. Τεντζεράκης, Ε. Τζέν ΚΑΠΕ ΑΠΕ και Περιβάλλον Είναι κοινά αποδεκτό ότι οι ΑΠΕ προκαλούν συγκριτικά τη μικρότερη δυνατή περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΣΥΜΒΑΤΩΝ) Χριστόφορος Κουτίτας Καθηγητής ΑΠΘ Αντιπρόεδρος ιοικούσας Επιτροπής Ι.ΠΑ.Ε. Ενέργεια πολιτισµός (τεχνολογικός/καταναλωτικός) Συσχέτιση

Διαβάστε περισσότερα

S t y r o p a n E P S P r o d u c t s EPS. Building Insulation Products

S t y r o p a n E P S P r o d u c t s EPS. Building Insulation Products EPS Building Insulation Products Θ ε ρ μ ο μ ό ν ω σ η μ ε π ρ ο ϊ ό ν τ α Δ ι ο γ κ ω μ έ ν η Π ο λ υ σ τ ε ρ ί ν η P r o d u c t s o f E x p a n d e d P o l y s t y r e n e S t y r o p a n E P S EPS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ SUSTAINABLE INDICATORS THE CASE OF ROMANIA

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ SUSTAINABLE INDICATORS THE CASE OF ROMANIA ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ Μαυράκη., Σιταρά Α. και Λουκάτος Α. Ε.ΠΕ.Μ. Α.Ε., Τοµέας ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Βιώσιµης Ανάπτυξης, Αχαρνών 141Β, Αθήνα KEYWO Περιβαλλοντικοί δείκτες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο φυσικός φωτισµός αποτελεί την τεχνική κατά την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙV: ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙV:

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κουρκούμπας, Γ. Θεοπούλου, Π. Γραμμέλης, Σ. Καρέλλας

Δ. Κουρκούμπας, Γ. Θεοπούλου, Π. Γραμμέλης, Σ. Καρέλλας Chemical Process and Energy Resources Institute Centre for Research and Technology Hellas ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΗΣΙ Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2012

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Κ. Αμπελιώτης, Λέκτορας Τμ. Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Οι επιβαρύνσεις συνοπτικά Κατανάλωση φυσικών πόρων Ρύπανση Στην

Διαβάστε περισσότερα

Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ. Πρόλογος Το παρόν τεύχος Ανάλυση Κύκλου Ζωής πετροβάµβακα αποτελεί παραδοτέο της β φάσης του έργου Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Καινοτόµων Προϊόντων Πετροβάµβακα για την Ενεργειακή Αναβάθµιση Υφισταµένων & Νεόδµητων

Διαβάστε περισσότερα

Course: Renewable Energy Sources

Course: Renewable Energy Sources Course: Renewable Energy Sources Interdisciplinary programme of postgraduate studies Environment & Development, National Technical University of Athens C.J. Koroneos (koroneos@aix.meng.auth.gr) G. Xydis

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9 3. Ας περιγράψουμε σχηματικά τις αρχές επί των οποίων βασίζονται οι καινοτόμοι σχεδιασμοί κτηρίων λόγω των απαιτήσεων για εξοικονόμηση ενέργειας και ευαισθησία του χώρου και του περιβάλλοντος ; 1. Τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

Ξενία 11500 11420 14880 12800

Ξενία 11500 11420 14880 12800 Γ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ CO 2 Γ.1 Περιγραφή κτιριακών εγκαταστάσεων Η συνολική έκταση του Πανεπιστηµίου είναι 23,22 στρ. όπου βρίσκονται οι κτιριακές του εγκαταστάσεις όπως είναι το κτίριο της Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Συνάντησης

Πρόγραμμα Συνάντησης 4 th SPP NETWORK MEETING GREECE. Athens, 16 December 2011 Agenda Προεδρείο: Ε. Σκουλά, Κ. Γεωργίου, Α. Δαλαμάγκα Πρόγραμμα Συνάντησης Ώρα Θέμα Εισηγητής 10:00-10:05 Χαιρετισμός Νικόλαος Σαράντης Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Νησιών Αθήνα 9 Σεπτεμβρίου 2006. Εισαγωγική ομιλία κ. Στ. Δήμα Επιτρόπου Περιβάλλοντος

Συνέδριο για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Νησιών Αθήνα 9 Σεπτεμβρίου 2006. Εισαγωγική ομιλία κ. Στ. Δήμα Επιτρόπου Περιβάλλοντος Συνέδριο για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Νησιών Αθήνα 9 Σεπτεμβρίου 2006 Εισαγωγική ομιλία κ. Στ. Δήμα Επιτρόπου Περιβάλλοντος Κυρίες και κύριοι, Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας να προλογίσω

Διαβάστε περισσότερα

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας 2η Εβδομάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ Ημερίδα ΙΕΝΕ/ΥΜΕ για Πράσινες Μεταφορές Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008 Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας για μια βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Ι: Ενεργειακή κατάσταση των 25 επιλεγμένων κατοικιών και προτεινόμενα μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής τους απόδοσης με το συνεπαγόμενο

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Ι: Ενεργειακή κατάσταση των 25 επιλεγμένων κατοικιών και προτεινόμενα μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής τους απόδοσης με το συνεπαγόμενο ELIH-MED PROJECT ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Ι: Ενεργειακή κατάσταση των 25 επιλεγμένων κατοικιών και προτεινόμενα μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής τους απόδοσης με το συνεπαγόμενο κόστος 3 η Σεπτεμβρίου, 2012 3 Pericleous

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εβελίνα Θεμιστοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΚΑΘΑΡΟΤΕΡΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΚΑΘΑΡΟΤΕΡΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΚΑΘΑΡΟΤΕΡΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η συγκεκριµένη µελέτη περίπτωσης καθαρότερης παραγωγής πραγµατοποιήθηκε σε Γαλακτοκοµείο των Κάτω Χωρών. Παρουσιάζει ένα παράδειγµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΥΠΝΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΠΙΤΙ.

ΕΞΥΠΝΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΠΙΤΙ. ΕΞΥΠΝΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΠΙΤΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΠΙΤΙ 1.1. Γενικά 1.2. Πλεονεκτήματα - Λειτουργίες 2. ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ 2.1. Τι είναι το έξυπνο σπίτι; 2.2. Πλεονεκτήματα Λειτουργίες 2.3. Κόστος 3. ΕΞΥΠΝΟ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ

Διαβάστε περισσότερα