ΑΠΟΦΑΣΗ. 1/434/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα : Εξειδίκευση υποχρεώσεων περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης του ν. 3556/2007.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ. 1/434/3.7.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα : Εξειδίκευση υποχρεώσεων περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης του ν. 3556/2007."

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΣΗ 1/434/ του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Εξειδίκευση υποχρεώσεων περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης του ν. 3556/2007. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Την περίπτωση (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 3, τις περιπτώσεις, (β) και (γ) της παραγράφου 8 του άρθρου 5, την παράγραφο 2 του άρθρου 11, την παράγραφο 4 του άρθρου 12, την παράγραφο 7 του άρθρου 13, την παράγραφο 4 του άρθρου 14, την παράγραφο 3 του άρθρου 15, την περίπτωση (α) της παραγράφου 7 του άρθρου 21 και την περίπτωση (α) της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του ν / Το άρθρο 13 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Β/137/1993) «Κεφαλαιαγορά-Επιχειρήσεις ηµόσια Κτήµατα κλπ». 3. Το στοιχείο (α) της παραγράφου 3 του άρθρου 2, το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 5, το στοιχείο (γ) της παραγράφου 6 του άρθρου 5, την παράγραφο 7 του άρθρου 9, τα στοιχεία (β) έως (ε) της παραγράφου 8 του άρθρου 12, την παράγραφο 2 του άρθρου 13, την παράγραφο 2 του άρθρου 14, την περίπτωση (α) της παραγράφου 4 του άρθρου 21, το σηµείο (ii) της παραγράφου 4 και την παράγραφο 7 του άρθρου 23 της Οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25 ης εκεµβρίου 2004, για την εναρµόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά µε την πληροφόρηση σχετικά µε εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά και για την τροποποίηση της Οδηγίας 2001/34/ΕΚ. 4. Την Οδηγία 2007/14/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «για τον καθορισµό αναλυτικών κανόνων για την εφαρµογή ορισµένων διατάξεων της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, για την εναρµόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά µε την πληροφόρηση σχετικά µε εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά». 5. Την Τελική Εισήγηση επί τεχνικών θεµάτων αναφορικά µε πιθανά εκτελεστικά µέτρα της Οδηγίας για τη ιαφάνεια της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Ρυθµιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών (CESR) του Ιουνίου 2005 (CESR/05-407). 6. Την Τελική Έκθεση της «Επιτροπής Σοφών» για τη ρύθµιση των ευρωπαϊκών αγορών κινητών αξιών, όπως αυτή εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Στοκχόλµης τον Μάρτιο 2001 και ψηφίστηκε την 5 η Φεβρουαρίου 2002 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 7. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α/98/2005).

2 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Άρθρο 1 Σκοπός και πεδίο εφαρµογής Η παρούσα απόφαση έχει ως σκοπό την προσαρµογή του κανονιστικού πλαισίου προς την Οδηγία 2007/14/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (OJ. L69/27/2007) και εξειδικεύει ορισµένες υποχρεώσεις περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης του ν. 3556/2007 σχετικά µε εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά και για τους οποίους η Ελλάδα είναι το κράτος µέλος καταγωγής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Άρθρο 2 Ελάχιστο περιεχόµενο των εξαµηνιαίων µη ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων 1. Το ελάχιστο περιεχόµενο των συνοπτικών εξαµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων της περίπτωσης (β) της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007, για την περίπτωση που αυτές δεν συντάσσονται σύµφωνα µε τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που έχουν εγκριθεί σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1606/2002, περιλαµβάνει τα αναφερόµενα στο άρθρο αυτό. 2. Ο συνοπτικός εξαµηνιαίος ισολογισµός και ο συνοπτικός εξαµηνιαίος λογαριασµός αποτελεσµάτων χρήσεως (εξαµηνιαία κατάσταση αποτελεσµάτων) πρέπει να εµφανίζουν κάθε ένα από τα κεφάλαια (τίτλους) και τα υποσύνολα (µερικά αθροίσµατα) που περιλαµβάνονται στις πιο πρόσφατες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του εκδότη. Πρόσθετα κονδύλια περιλαµβάνονται εάν η παράλειψή τους θα έχει ως αποτέλεσµα, οι εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις να παρέχουν µία παραπλανητική εικόνα των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, της χρηµατοοικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων χρήσεως (περιόδου) του εκδότη. 3. Περιλαµβάνονται οι εξής συγκριτικές πληροφορίες: (α) ισολογισµός για το τέλος του πρώτου εξαµήνου του τρέχοντος οικονοµικού έτους και συγκριτικός ισολογισµός για το τέλος του αµέσως προηγούµενου οικονοµικού έτους (β) λογαριασµός αποτελεσµάτων χρήσεως (κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου) για το πρώτο εξάµηνο του τρέχοντος οικονοµικού έτους µε συγκριτικές πληροφορίες για την αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου οικονοµικού έτους. 4. Οι επεξηγηµατικές σηµειώσεις περιλαµβάνουν: (α) επαρκείς πληροφορίες ώστε να εξασφαλίζεται η συγκρισιµότητα των συνοπτικών εξαµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων µε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και 2

3 (β) επαρκείς πληροφορίες και επεξηγήσεις ώστε να εξασφαλίζεται η σαφής κατανόηση από το χρήστη τυχόν ουσιωδών αλλαγών σε ποσά και τυχόν εξελίξεων, οι οποίες αντικατοπτρίζονται στον ισολογισµό και στον λογαριασµό αποτελεσµάτων και αφορούν στην υπό εξέταση εξαµηνιαία περίοδο. Άρθρο 3 Σηµαντικότερες συναλλαγές µεταξύ µερών 1. Στις εξαµηνιαίες εκθέσεις του διοικητικού συµβουλίου που αφορούν ατοµικούς και ενοποιηµένους λογαριασµούς (οικονοµικές καταστάσεις), οι εκδότες µετοχών δηµοσιοποιούν τις σηµαντικότερες συναλλαγές µεταξύ συνδεδεµένων προσώπων (συνδεόµενα µέρη) όπως αυτά ορίζονται στο ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24 και τουλάχιστον: (α) συναλλαγές µεταξύ του εκδότη και κάθε συνδεδεµένου προσώπου που πραγµατοποιήθηκαν κατά το πρώτο εξάµηνο του τρέχοντος οικονοµικού έτους και οι οποίες επηρέασαν ουσιαστικά τη χρηµατοοικονοµική θέση ή τις επιδόσεις της επιχείρησης κατά την εν λόγω περίοδο, (β) τυχόν µεταβολές των συναλλαγών µεταξύ του εκδότη και κάθε συνδεδεµένου προσώπου που περιγράφονται στην τελευταία ετήσια έκθεση οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν ουσιαστικές συνέπειες για τη χρηµατοοικονοµική θέση ή τις επιδόσεις της επιχείρησης κατά το πρώτο εξάµηνο του τρέχοντος οικονοµικού έτους. 2. Η αναφορά στις συναλλαγές περιλαµβάνει τουλάχιστον (α) το ποσό αυτών των συναλλαγών, (β) το ανεξόφλητο υπόλοιπο τους στο τέλος της περιόδου, (γ) τη φύση της σχέσεως του συνδεδεµένου προσώπου µε τον εκδότη καθώς και (δ) άλλα πληροφοριακά στοιχεία για τις συναλλαγές, τα οποία είναι απαραίτητα για την κατανόηση της οικονοµικής θέσης του εκδότη των µετοχών, εφόσον οι συναλλαγές αυτές είναι ουσιώδεις και δεν έχουν πραγµατοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς. 3. Τα πληροφοριακά στοιχεία για τις µεµονωµένες συναλλαγές κάθε συνδεδεµένου προσώπου µε τον εκδότη µπορούν να συναθροίζονται ανάλογα µε τη φύση τους, εκτός εάν απαιτούνται χωριστά πληροφοριακά στοιχεία για την κατανόηση των επιπτώσεων των συναλλαγών του συνδεόµενου µέρους στην οικονοµική θέση του εκδότη των µετοχών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Άρθρο 4 Ηµερολόγιο ηµερών διαπραγµάτευσης 1. Για τους σκοπούς των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 14 και της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 3556/2007, εφαρµόζεται το ηµερολόγιο ηµερών διαπραγµάτευσης όπως αυτό καθορίζεται από κάθε οργανωµένη αγορά που βρίσκεται ή λειτουργεί στην Ελλάδα. 2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δηµοσιεύει στον διαδικτυακό της τόπο τα ηµερολόγια ηµερών διαπραγµάτευσης της προηγούµενης παραγράφου των οργανωµένων αγορών που βρίσκονται ή λειτουργούν στην Ελλάδα. 3

4 Άρθρο 5 Υποχρέωση γνωστοποίησης σηµαντικών συµµετοχών από πρόσωπα του άρθρου 10 του ν.3556./ Η υποχρέωση ενηµέρωσης σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του ν. 3556/2007 αποτελεί ατοµική υποχρέωση κάθε προσώπου (µετόχου ή µη) του άρθρου 10 του ν. 3556/2007 όταν το ποσοστό των δικαιωµάτων ψήφου που δικαιούται να αποκτά, να διαθέτει ή να ασκεί το πρόσωπο αυτό φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3556/2007 ή σηµειώνει µεταβολή ίση προς ή µεγαλύτερη του 3% σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 9 του ν. 3556/ Η υποχρέωση ενηµέρωσης µπορεί να αφορά ένα µόνο ή και όλα τα πρόσωπα που αναφέρονται στην εφαρµοζόµενη κάθε φορά περίπτωση του άρθρου 10 του ν. 3556/ Η υποχρέωση ενηµέρωσης, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του ν. 3556/ 2007, αποτελεί, κατά περίπτωση, υποχρέωση των ακόλουθων προσώπων εφόσον συντρέχει ως προς κάθε πρόσωπο µεταβολή των δικαιωµάτων ψήφου που προβλέπεται στην παράγραφο 1 ή 4 του άρθρου 9 του ν. 3556/2007 (α) Στην περίπτωση του στοιχείου (α) του άρθρου 10 του ν /2007, η υποχρέωση ενηµέρωσης αποτελεί υποχρέωση για κάθε ένα από τα µέρη της συµφωνίας ως προς το συνολικά διαµορφούµενο ποσοστό δικαιωµάτων ψήφου. (β) Στην περίπτωση του στοιχείου (β) του άρθρου 10 του ν. 3556/ 2007, η υποχρέωση ενηµέρωσης αποτελεί υποχρέωση: (αα) του προσώπου που αποκτά δικαιώµατα ψήφου και δικαιούται να τα ασκεί δυνάµει της συµφωνίας καθώς και (ββ) του προσώπου που µεταβιβάζει προσωρινά έναντι ανταλλάγµατος τα δικαιώµατα ψήφου που κατέχει. (γ) Στην περίπτωση του στοιχείου (γ) του άρθρου 10 του ν. 3556/ 2007, η υποχρέωση (δ) (ε) (στ) ενηµέρωσης αποτελεί υποχρέωση (αα) του προσώπου στο οποίο έχουν παρασχεθεί µετοχές ως εµπράγµατη ασφάλεια, αν το πρόσωπο αυτό ελέγχει τα δικαιώµατα ψήφου που ενσωµατώνονται σε αυτές και έχει δηλώσει την πρόθεσή του να τα ασκήσει καθώς και (ββ) του προσώπου που παρέχει την εµπράγµατη ασφάλεια επί των µετοχών µε µεταβίβαση των δικαιωµάτων ψήφου. Στην περίπτωση του στοιχείου (δ) του άρθρου 10 του ν. 3556/ 2007, η υποχρέωση ενηµέρωσης αποτελεί υποχρέωση (αα) του προσώπου που καθίσταται ισόβιος επικαρπωτής των µετοχών εάν δικαιούται να ασκεί τα δικαιώµατα ψήφου που ενσωµατώνονται στις µετοχές καθώς και (ββ) του προσώπου που διαθέτει τα δικαιώµατα ψήφου. Στην περίπτωση του στοιχείου (ε) του άρθρου 10 του ν. 3556/ 2007, όταν η ελεγχόµενη επιχείρηση έχει ατοµικά υποχρέωση ενηµέρωσης, αντίστοιχη υποχρέωση έχει και το πρόσωπο που την ελέγχει καθώς και οι ενδιάµεσες ελεγχόµενες από αυτό επιχειρήσεις. Η υποχρέωση του ελέγχοντος προσώπου είναι ανεξάρτητη από την ύπαρξη υποχρέωσης της ελεγχόµενης επιχείρησης. Στην περίπτωση του στοιχείου (στ) του άρθρου 10 του ν. 3556/ 2007, η υποχρέωση ενηµέρωσης αποτελεί υποχρέωση (αα) του προσώπου στο οποίο έχουν κατατεθεί οι µετοχές, αν το πρόσωπο αυτό µπορεί να ασκεί τα δικαιώµατα ψήφου που ενσωµατώνονται στις κατατεθειµένες µετοχές κατά την κρίση του καθώς και (ββ) του µετόχου που καταθέτει της µετοχές του. 4

5 (ζ) (η) Στην περίπτωση του στοιχείου (ζ) του άρθρου 10 του ν. 3556/ 2007, η υποχρέωση ενηµέρωσης αποτελεί υποχρέωση του προσώπου που ελέγχει τα δικαιώµατα ψήφου. Στην περίπτωση του στοιχείου (η) του άρθρου 10 του ν. 3556/ 2007, η υποχρέωση ενηµέρωσης αποτελεί υποχρέωση (αα) του πληρεξουσίου, εφόσον µπορεί να ασκεί τα δικαιώµατα ψήφου κατά την κρίση του ελλείψει ειδικών συγκεκριµένων οδηγιών των µετόχων καθώς και (ββ) του µετόχου που χορηγεί πληρεξούσιο. 3. Σε περίπτωση που µέτοχος χορηγεί πληρεξούσιο σχετικά µε µια γενική συνέλευση µετόχων, µπορεί να προβεί σε µία µόνο ενηµέρωση εντός της προβλεπόµενης στην παράγραφο 2 του άρθρου 14 του ν. 3556/2007 προθεσµίας από την παράδοση του πληρεξουσίου εφόσον καθιστά σαφές στην ενηµέρωση ποιο θα είναι το ποσοστό των δικαιωµάτων ψήφου που θα κατέχει όταν ο πληρεξούσιος δεν θα δύναται πλέον να ασκεί τα δικαιώµατα ψήφου κατά τη διακριτική του ευχέρεια. Στην περίπτωση που ο πληρεξούσιος λάβει ένα ή περισσότερα πληρεξούσια σχετικά µε µια γενική συνέλευση µετόχων, µπορεί να προβεί σε µία (µόνο) ενιαία ενηµέρωση εντός της προβλεπόµενης στην παράγραφο 2 του άρθρου 14 του ν. 3556/2007 προθεσµίας από την παραλαβή των πληρεξουσίων, εφόσον αναφέρει σαφώς στην ενηµέρωση ποιο θα είναι το ποσοστό των δικαιωµάτων ψήφου που θα κατέχει όταν δεν θα δύναται πλέον να ασκεί τα δικαιώµατα ψήφου κατά τη διακριτική του ευχέρεια. 4. Όταν περισσότερα πρόσωπα έχουν υποχρέωση ενηµέρωσης, η εν λόγω ενηµέρωση µπορεί να γίνεται µε µια ενιαία ενηµέρωση. Τα υπόχρεα πρόσωπα µπορούν να ορίσουν ως εκπρόσωπο είτε ένα από αυτά είτε τρίτο πρόσωπο προκειµένου να προβεί στην ενηµέρωση για λογαριασµό τους. Η ενιαία ενηµέρωση δεν απαλλάσσει οποιοδήποτε από τα πρόσωπα στα οποία αφορά, από την ευθύνη του σχετικά µε την υποχρέωση ενηµέρωσης ή το περιεχόµενο της ενηµέρωσης. Άρθρο 6 Περιστάσεις υπό τις οποίες ο υπόχρεος όφειλε να έχει πληροφορηθεί την απόκτηση ή τη διάθεση ή τη δυνατότητα άσκησης δικαιωµάτων ψήφου Στην περίπτωση του στοιχείου (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν. 3556/2007, ο µέτοχος ή το πρόσωπο του άρθρου 10 του ίδιου νόµου θεωρείται ότι έλαβε γνώση της απόκτησης, της διάθεσης ή της δυνατότητας να αποκτήσει, να διαθέσει ή να ασκήσει δικαιώµατα ψήφου το αργότερο δύο ηµέρες διαπραγµάτευσης µετά τη συναλλαγή. Άρθρο 7 Συνήθης σύντοµος κύκλος διακανονισµού Η µέγιστη διάρκεια του αναφερόµενου στην περίπτωση (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 3556/2007 συνήθους σύντοµου κύκλου διακανονισµού είναι τρεις ηµέρες διαπραγµάτευσης µετά τη συναλλαγή είτε αυτή διενεργείται σε οργανωµένη αγορά είτε διενεργείται εκτός οργανωµένης αγοράς. Άρθρο 8 Ειδικοί διαπραγµατευτές 5

6 1. Προκειµένου ο ειδικός διαπραγµατευτής να τύχει της απαλλαγής της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 3556/2007, γνωστοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το αργότερο εντός της προθεσµίας που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 14 του νόµου αυτού ότι ασκεί ή ότι προτίθεται να ασκήσει δραστηριότητες ειδικής διαπραγµάτευσης όσον αφορά έναν συγκεκριµένο εκδότη. 2. Όταν ο ειδικός διαπραγµατευτής, ο οποίος έχει προβεί στη γνωστοποίηση της προηγουµένης παραγράφου, παύει να ασκεί δραστηριότητες ειδικού διαπραγµατευτή όσον αφορά συγκεκριµένο εκδότη ή πρόκειται να παρέµβει στη διοίκηση του εκδότη αυτού ή να ασκήσει επιρροή στον εκδότη αυτό προκειµένου ο εκδότης να προβεί σε αγορά των µετοχών ή στήριξη της τιµής τους, ενηµερώνει εντός του αντικειµενικά απαραιτήτου χρόνου την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να ζητήσει από τον ειδικό διαπραγµατευτή που επιθυµεί να τύχει της απαλλαγής της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 3556/2007: (α) Να προσκοµίσει τη σύµβαση ειδικής διαπραγµάτευσης, την οποία έχει τυχόν συνάψει µε τον εκδότη και το χρηµατιστήριο. (β) Να προσδιορίζει τις µετοχές ή τα άλλα χρηµατοπιστωτικά µέσα τα οποία κατέχει για τους σκοπούς της ειδικής διαπραγµάτευσης, µε οποιοδήποτε ευχερώς επαληθεύσιµο τρόπο. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε περίπτωση που είναι δυσχερής η επαλήθευση απαιτεί από τον ειδικό διαπραγµατευτή να τηρεί ξεχωριστό λογαριασµό για τους σκοπούς της ειδικής διαπραγµάτευσης. Άρθρο 9 Όροι ανεξαρτησίας για τις εταιρείες διαχείρισης και τις Ε.Π.Ε.Υ. 1. Προκειµένου να τύχει η µητρική επιχείρηση µιας εταιρείας διαχείρισης ή Εταιρείας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) της απαλλαγής από την άθροιση συµµετοχών που προβλέπεται στις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 13 του ν. 3556/2007, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) Η µητρική επιχείρηση δεν παρεµβαίνει στην άσκηση των δικαιωµάτων ψήφου από την εταιρεία διαχείρισης ή την Ε.Π.Ε.Υ. δίνοντας οδηγίες απευθείας ή εµµέσως ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Ως οδηγία που δίδεται απευθείας νοείται κάθε οδηγία που δίνει η µητρική επιχείρηση ή άλλη επιχείρηση που ελέγχεται από αυτή, η οποία ορίζει τον τρόπο µε τον οποίο θα ασκήσει τα δικαιώµατα ψήφου η εταιρεία διαχείρισης ή η Ε.Π.Ε.Υ. σε συγκεκριµένες περιπτώσεις. Ως οδηγία που δίδεται εµµέσως νοείται κάθε γενική ή ειδική οδηγία, ασχέτως µορφής, που δίνει η µητρική επιχείρηση ή άλλη επιχείρηση που ελέγχεται από αυτή, η οποία περιορίζει τη διακριτική ευχέρεια της εταιρείας διαχείρισης ή της Ε.Π.Ε.Υ. σε σχέση µε την άσκηση δικαιωµάτων ψήφου προκειµένου να εξυπηρετηθούν συγκεκριµένα επιχειρηµατικά συµφέροντα της µητρικής επιχείρησης ή άλλης επιχείρησης που ελέγχεται από αυτή. (β) Η εταιρεία διαχείρισης ή η Ε.Π.Ε.Υ. είναι ελεύθερη να ασκεί, ανεξάρτητα από τη µητρική επιχείρηση, τα δικαιώµατα ψήφου που συνδέονται µε τα περιουσιακά στοιχεία που διαχειρίζεται. 2. Προκειµένου να κάνει χρήση της απαλλαγής της άθροισης συµµετοχών, η µητρική επιχείρηση εταιρίας διαχείρισης ή Ε.Π.Ε.Υ. γνωστοποιεί εκ των προτέρων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως προς εκδότη του οποίου τα δικαιώµατα ψήφου ενσωµατώνονται σε συµµετοχές τις οποίες διαχειρίζονται οι εταιρείες διαχείρισης ή οι Ε.Π.Ε.Υ., τα παρακάτω: 6

7 (α) (β) Κατάλογο των εταιρειών διαχείρισης και των Ε.Π.Ε.Υ., αναφέροντας την επωνυµία τους και την αρµόδια αρχή που ασκεί εποπτεία σ αυτές. Ο κατάλογος δεν περιλαµβάνει αναλυτικά τους σχετικούς εκδότες. Η µητρική επιχείρηση επικαιροποιεί τον κατάλογο σε συνεχή βάση. ήλωση ότι, για κάθε µία από τις σχετικές εταιρείες διαχείρισης ή Ε.Π.Ε.Υ., η µητρική επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1. Η µητρική επιχείρηση ενηµερώνει χωρίς υπαίτια βραδύτητα την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µόλις παύει να ισχύει η δήλωση αυτή. 3. Προκειµένου η µητρική επιχείρηση να κάνει χρήση της απαλλαγής της άθροισης συµµετοχών µόνο σε σχέση µε τα χρηµατοπιστωτικά µέσα του άρθρου 11 του ν. 3556/2007, γνωστοποιεί εκ των προτέρων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µόνο τον κατάλογο που αναφέρεται στο στοιχείο (α) της παραγράφου Η µητρική επιχείρηση µίας εταιρείας διαχείρισης ή µίας Ε.Π.Ε.Υ. αποδεικνύει χωρίς υπαίτια βραδύτητα, κατόπιν σχετικού αιτήµατος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι: (α) Οι οργανωτικές δοµές της µητρικής επιχείρησης και της εταιρείας διαχείρισης ή της Ε.Π.Ε.Υ. διασφαλίζουν ότι τα δικαιώµατα ψήφου ασκούνται ανεξάρτητα από τη µητρική επιχείρηση. Κατ ελάχιστον η µητρική επιχείρηση και η εταιρεία διαχείρισης ή η Ε.Π.Ε.Υ. πρέπει να διαθέτουν γραπτές οδηγίες και διαδικασίες οι οποίες ευλόγως αποβλέπουν στην αποτροπή της ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ της µητρικής επιχείρησης και της εταιρείας διαχείρισης ή της Ε.Π.Ε.Υ. σε σχέση µε την άσκηση των δικαιωµάτων ψήφου. (β) Τα πρόσωπα που αποφασίζουν πώς θα ασκηθούν τα δικαιώµατα ψήφου ενεργούν ανεξάρτητα. (γ) Στην περίπτωση που η µητρική επιχείρηση είναι πελάτης της εταιρείας διαχείρισης ή της εταιρείας επενδύσεων, ή έχει συµµετοχή στα περιουσιακά στοιχεία που διαχειρίζεται η εταιρεία διαχείρισης ή η Ε.Π.Ε.Υ., η σχέση µεταξύ της µητρικής επιχείρησης και της εταιρείας διαχείρισης ή της Ε.Π.Ε.Υ. ρυθµίζεται αναλυτικά από γραπτή σύµβαση υπό συνήθεις εµπορικούς όρους (arms length). Άρθρο 10 Είδη χρηµατοπιστωτικών µέσων του άρθρου 11 του ν. 3556/ Ως χρηµατοπιστωτικά µέσα της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 3556/2007, νοούνται οι κινητές αξίες, τα συµβόλαια δικαιωµάτων προαίρεσης, τα συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης, οι συµβάσεις ανταλλαγής (swaps), οι προθεσµιακές συµβάσεις επιτοκίου και κάθε άλλη σύµβαση παραγώγου µέσου, του τµήµατος Γ του παραρτήµατος Ι της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ, (α) εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 3556/2007 και (β) εφόσον ο κάτοχος του χρηµατοπιστωτικού µέσου κατά την ηµεροµηνία λήξης του διαθέτει είτε δικαίωµα απόκτησης άνευ όρων των υποκείµενων µετοχών είτε διακριτική ευχέρεια να αποκτήσει τις µετοχές οι οποίες ενσωµατώνουν τα δικαιώµατα ψήφου. 2. Ως επίσηµη συµφωνία νοείται µια συµφωνία που είναι δεσµευτική βάσει της κείµενης νοµοθεσίας. 7

8 3. Ο κάτοχος των χρηµατοπιστωτικών µέσων της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 3556/2007, αθροίζει και γνωστοποιεί όλα τα χρηµατοπιστωτικά µέσα, κατά την έννοια της παραγράφου 1, που έχουν σχέση µε τον ίδιο εκδότη των υποκείµενων µετοχών. Εάν ένα χρηµατοπιστωτικό µέσο συνδέεται µε περισσότερες από µία υποκείµενες µετοχές, πραγµατοποιεί ξεχωριστή ενηµέρωση προς κάθε εκδότη των υποκείµενων µετοχών. 4. Η ενηµέρωση που γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του ν. 3556/2007 περιλαµβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες: (α) το ποσοστό των δικαιωµάτων ψήφου που θα κατέχεται ως αποτέλεσµα της απόκτησης ή διάθεσης, το οποίο υπολογίζεται αναφορικά προς το συνολικό αριθµό των δικαιωµάτων ψήφου και του κεφαλαίου σύµφωνα µε την πιο πρόσφατη δηµοσιοποίηση από τον εκδότη, βάσει της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του ν. 3556/2007, (β) την αλυσίδα των ελεγχόµενων επιχειρήσεων µέσω των οποίων κατέχονται στην ουσία τα χρηµατοπιστωτικά µέσα, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, (γ) την ηµεροµηνία κατά την οποία το ποσοστό των δικαιωµάτων ψήφου έφθασε, υπερέβη ή κατήλθε των ορίων της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3556/2007 ή σηµειώνει µεταβολή ίση προς ή µεγαλύτερη του 3% σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 9 του ν. 3556/2007 λόγω της απόκτησης ή διάθεσης του άρθρου 11 του ν. 3556/2007, (δ) προκειµένου περί χρηµατοπιστωτικών µέσων για τα οποία ισχύει περίοδος άσκησης, αναφορά της ηµεροµηνίας ή της χρονικής περιόδου κατά την οποία θα αποκτηθούν, ή µπορεί να αποκτηθούν, µετοχές, εφόσον συντρέχει περίπτωση, (ε) την ηµεροµηνία λήξης ή εκπνοής του χρηµατοπιστωτικού µέσου, (στ) την ταυτότητα του κατόχου του χρηµατοπιστωτικού µέσου, (ζ) την επωνυµία του εκδότη των υποκειµένων µετοχών. 5. Η προθεσµία ενηµέρωσης είναι η προβλεπόµενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 14 του ν. 3556/2007. Η ενηµέρωση πραγµατοποιείται προς τον εκδότη και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΙΑΧΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Άρθρο 11 Ελάχιστες προϋποθέσεις διάχυσης ρυθµιζόµενων πληροφοριών 1. Για την πραγµατοποίηση διάχυσης των ρυθµιζόµενων πληροφοριών που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 21 του ν. 3556/2007 πρέπει να πληρούνται τουλάχιστον οι ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) Οι ρυθµιζόµενες πληροφορίες διαδίδονται κατά τρόπο που να εξασφαλίζει ότι µπορούν να διαδοθούν, µε τη µικρότερη δυνατή χρονική διαφορά, στο ευρύτερο δυνατό κοινό, στο κράτος µέλος καταγωγής, ή το κράτος µέλος υποδοχής στην περίπτωση της παραγράφου 6 του άρθρου 21 του ν. 3556/2007 καθώς και στα λοιπά κράτη µέλη. (β) Το πλήρες κείµενο, χωρίς τροποποιήσεις, των ρυθµιζόµενων πληροφοριών κοινοποιείται στα µέσα ενηµέρωσης. Ειδικά προκειµένου για τις εκθέσεις και καταστάσεις των άρθρων 4, 5, 6 και 7 του ν. 3556/2007, η απαίτηση αυτή θεωρείται ότι πληρούται: 8

9 (γ) (δ) (ε) (αα) εάν η ανακοίνωση σχετικά µε τις ρυθµιζόµενες πληροφορίες ανακοινωθεί στα µέσα ενηµέρωσης και (ββ) εάν παρέχεται ένδειξη του δικτυακού τόπου στον οποίο είναι διαθέσιµα τα σχετικά έγγραφα, πέραν του επίσηµα καθορισµένου µηχανισµού κεντρικής αποθήκευσης των ρυθµιζόµενων πληροφοριών του άρθρου 21 του ν. 3556/2007. Οι ρυθµιζόµενες πληροφορίες κοινοποιούνται στα µέσα ενηµέρωσης µε τέτοιο τρόπο ώστε (αα) να εξασφαλίζεται η ασφάλεια της κοινοποίησης, (ββ) να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος αλλοίωσης των δεδοµένων και µη επιτρεπόµενης πρόσβασης σε αυτά και (γγ) να διασφαλίζεται η ταυτότητα της πηγής των ρυθµιζόµενων πληροφοριών. Κάθε αστοχία ή διαταραχή κατά την κοινοποίηση τους, πρέπει να αποκαθίσταται το συντοµότερο δυνατό ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια της λήψης των ρυθµιζόµενων πληροφοριών. Οι ρυθµιζόµενες πληροφορίες κοινοποιούνται στα µέσα ενηµέρωσης µε τέτοιο τρόπο ώστε να προσδιορίζεται µε σαφήνεια: (αα) ότι πρόκειται για ρυθµιζόµενες πληροφορίες, (ββ) η ταυτότητα του εκδότη, (γγ) το αντικείµενο των ρυθµιζόµενων πληροφοριών και (δδ) η ηµεροµηνία και ώρα κοινοποίησης των πληροφοριών από τον εκδότη, ή το πρόσωπο που ζήτησε την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά χωρίς την συγκατάθεση του εκδότη. 2. Οι ρυθµιζόµενες πληροφορίες κοινοποιούνται στα µέσα ενηµέρωσης: (α) είτε από τον εκδότη, ή το πρόσωπο που ζήτησε την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά χωρίς την συγκατάθεση του εκδότη (β) είτε από τρίτο ο οποίος ενεργεί για λογαριασµό του. 3. Ο εκδότης ή το πρόσωπο το οποίο ζήτησε την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά χωρίς την συγκατάθεση του εκδότη, δεν είναι υπεύθυνος για συστηµικά σφάλµατα ή ελλείψεις που παρουσιάζονται στα µέσα ενηµέρωσης στα οποία κοινοποιήθηκαν οι ρυθµιζόµενες πληροφορίες. 4. Ο εκδότης ή το πρόσωπο το οποίο ζήτησε την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά χωρίς την συγκατάθεση του εκδότη, πρέπει, κατόπιν αιτήµατος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά µε οποιαδήποτε δηµοσιοποίηση ρυθµιζόµενων πληροφοριών, να την ενηµερώνει εντός του αντικειµενικά απαραιτήτου χρόνου για: (α) το όνοµα του προσώπου που κοινοποίησε τις πληροφορίες στα µέσα ενηµέρωσης, (β) τα λεπτοµερή στοιχεία σχετικά µε τον έλεγχο για την διασφάλιση (security validation) των στοιχείων της περιπτώσεως (γ) της παραγράφου 1, (γ) την ηµεροµηνία και ώρα κοινοποίησης των πληροφοριών στα µέσα ενηµέρωσης, (δ) τον τρόπο (ηλεκτρονικό ή έγχαρτο) µε το οποίο κοινοποιήθηκαν οι πληροφορίες, (ε) τις λεπτοµέρειες για την ενδεχόµενη απόφαση του εκδότη να µην δηµοσιοποιήσει (embargo) τις ρυθµιζόµενες πληροφορίες πριν από συγκεκριµένη ηµεροµηνία, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση. 9

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΣΟ ΥΝΑΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Άρθρο 12 Επιλογή κράτους µέλους καταγωγής Όταν ο εκδότης επιλέγει κράτος µέλος καταγωγής σύµφωνα µε την περίπτωση (ββ) του σηµείου (η) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3556/2007, η επιλογή αυτή δηµοσιοποιείται µε την ίδια διαδικασία που εφαρµόζεται για τις ρυθµιζόµενες πληροφορίες. Άρθρο 13 Ισοδύναµες υποχρεώσεις περιοδικής πληροφόρησης 1. Τρίτη χώρα θεωρείται ότι προβλέπει απαιτήσεις ισοδύναµες µε τις απαιτήσεις του στοιχείου (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 3556/2007 εάν, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας αυτής, η ετήσια έκθεση του διοικητικού συµβουλίου περιλαµβάνει υποχρεωτικά τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: (α) ορθή απεικόνιση της εξέλιξης, των επιδόσεων και της θέσης του εκδότη, συµπεριλαµβανοµένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζει, έτσι ώστε η απεικόνιση να παρουσιάζει µια ισόρροπη και ολοκληρωµένη ανάλυση της εξέλιξης, των επιδόσεων και της θέσης του εκδότη, σε συνάρτηση µε το µέγεθος και την πολυπλοκότητα της επιχείρησης, καθώς επίσης και, στο βαθµό που είναι αναγκαίο για την κατανόηση της εξέλιξης, των επιδόσεων ή της θέσης του εκδότη, χρηµατοοικονοµικούς και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, µη χρηµατοοικονοµικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων (απόδοσης) που έχουν σχέση µε τη συγκεκριµένη επιχείρηση. (β) ένδειξη τυχόν σηµαντικών γεγονότων που συνέβησαν µετά τη λήξη του οικονοµικού έτους, (γ) ενδείξεις ως προς την πιθανή µελλοντική εξέλιξη του εκδότη. 2. Τρίτη χώρα θεωρείται ότι προβλέπει απαιτήσεις ισοδύναµες µε τις απαιτήσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007 εάν, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας αυτής προβλέπεται υποχρεωτική δηµοσίευση εξαµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων και εξαµηνιαίας έκθεσης του διοικητικού συµβουλίου η οποία περιλαµβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: (α) ανασκόπηση της περιόδου που καλύπτει η έκθεση, (β) ενδείξεις ως προς την πιθανή µελλοντική εξέλιξη του εκδότη για το δεύτερο εξάµηνο του οικονοµικού έτους και (γ) προκειµένου για εκδότες µετοχών, τις σηµαντικότερες συναλλαγές µεταξύ του εκδότη και των συνδεδεµένων προσώπων εάν αυτές δεν γνωστοποιούνται ήδη σε διαρκή βάση. 3. Τρίτη χώρα θεωρείται ότι προβλέπει απαιτήσεις ισοδύναµες µε τις απαιτήσεις του στοιχείου (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 4 και του στοιχείου (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007 εάν, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας αυτής, ένα ή 10

11 περισσότερα πρόσωπα είναι υπεύθυνα για τον εκδότη ως προς τις ετήσιες και τις εξαµηνιαίες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες και, συγκεκριµένα, για τα εξής: α) τη συµµόρφωση των οικονοµικών καταστάσεων µε το σχετικό πλαίσιο πληροφόρησης ή τη σχετική δέσµη λογιστικών προτύπων, β) την ορθή απεικόνιση της διαχείρισης (ανασκόπησης του διοικητικού συµβουλίου) που περιλαµβάνεται στην έκθεση του διοικητικού συµβουλίου. 4. Τρίτη χώρα θεωρείται ότι προβλέπει απαιτήσεις ισοδύναµες µε τις απαιτήσεις του άρθρου 6 του ν /2007 εάν, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας αυτής, οι εκδότες υποχρεούνται να δηµοσιεύουν τριµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις. 5. Τρίτη χώρα θεωρείται ότι προβλέπει απαιτήσεις ισοδύναµες µε τις απαιτήσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 3556/2007 εάν, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας αυτής, ο εκδότης, σε περίπτωση που δεν απαιτείται η παροχή ατοµικών οικονοµικών καταστάσεων της µητρικής: (α) υποχρεούται κατά την κατάρτιση των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, να περιλαµβάνει: (αα) τις ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά µε το κεφάλαιο και τους ίδιους πόρους καθώς και θέµατα ρευστότητας, εφόσον συντρέχει περίπτωση και (ββ) προκειµένου για εκδότες µετοχών, τον υπολογισµό των µερισµάτων και την ικανότητα πληρωµής µερισµάτων (β) µπορεί να θέσει στη διάθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς πρόσθετες ελεγµένες γνωστοποιήσεις οι οποίες παρέχουν πληροφορίες ξεχωριστά για τους ατοµικούς λογαριασµούς (ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις) του εκδότη, σχετικά µε τα αναφερόµενα στην περίπτωση (α). Οι γνωστοποιήσεις αυτές µπορούν να καταρτίζονται σύµφωνα µε τα λογιστικά πρότυπα της τρίτης χώρας. 6. Τρίτη χώρα θεωρείται ότι ορίζει ισοδύναµες απαιτήσεις µε εκείνες που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 του ν. 3556/2007 σχετικά µε τους ατοµικούς λογαριασµούς όταν, σύµφωνα µε το δίκαιο µιας τρίτης χώρας, ένας εκδότης που έχει την καταστατική του έδρα στην χώρα αυτή δεν υποχρεούται να καταρτίζει ενοποιηµένους λογαριασµούς (ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις), αλλά υποχρεούται να καταρτίζει ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα διεθνή λογιστικά πρότυπα τα οποία αναγνωρίζεται ότι ισχύουν εντός της Κοινότητας σύµφωνα µε το άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002, ή σύµφωνα µε τα εθνικά λογιστικά πρότυπα τρίτης χώρας που ισοδυναµούν µε τα προαναφερθέντα πρότυπα. Για τους σκοπούς της ισοδυναµίας, εάν αυτές οι οικονοµικές πληροφορίες δεν είναι σύµφωνες µε τα προαναφερόµενα πρότυπα, πρέπει να παρουσιάζονται µε τη µορφή αναπροσαρµοσµένων οικονοµικών καταστάσεων. Οι ατοµικοί λογαριασµοί πρέπει να ελέγχονται ανεξάρτητα. Άρθρο 14 Ισοδύναµες απαιτήσεις αναφορικά µε τις υποχρεώσεις διαρκούς πληροφόρησης 1. Τρίτη χώρα θεωρείται ότι προβλέπει απαιτήσεις ισοδύναµες µε τις απαιτήσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν. 3556/2007 εάν, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας αυτής, η προθεσµία εντός της οποίας οι σηµαντικές συµµετοχές πρέπει να γνωστοποιούνται στον εκδότη που έχει την καταστατική του έδρα στην τρίτη χώρα και εντός της οποίας ο εκδότης πρέπει να γνωστοποιήσει στο κοινό αυτές τις σηµαντικές συµµετοχές είναι συνολικά 11

12 ίση ή µικρότερη από πέντε ηµέρες διαπραγµάτευσης. Οι προθεσµίες σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της τρίτης χώρας για την ενηµέρωση του εκδότη και για την επακόλουθη δηµοσιοποίηση από τον εκδότη στο κοινό µπορούν να είναι διαφορετικές από τις οριζόµενες στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 14 του ν. 3556/ Τρίτη χώρα θεωρείται ότι προβλέπει απαιτήσεις ισοδύναµες µε τις απαιτήσεις του άρθρου 15 του ν. 3356/2007 εάν, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας αυτής, ο εκδότης που έχει την καταστατική του έδρα στην τρίτη χώρα υποχρεούται να πληροί τους ακόλουθους όρους: (α) (β) (γ) στην περίπτωση εκδότη που επιτρέπεται να κατέχει κατ ανώτατο όριο 5% των δικών του µετοχών, οι οποίες ενσωµατώνουν δικαιώµατα ψήφου, ο εκδότης υποχρεούται να ενηµερώνει κάθε φορά που το ποσοστό των δικών του µετοχών φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται του ορίου αυτού, στην περίπτωση εκδότη που επιτρέπεται να κατέχει κατ ανώτατο όριο από 5% έως 10% των δικών του µετοχών, οι οποίες ενσωµατώνουν δικαιώµατα ψήφου, ο εκδότης υποχρεούται να ενηµερώνει κάθε φορά που το ποσοστό των δικών του µετοχών φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται του ορίου του 5% ή του ανώτατου αυτού ορίου, στην περίπτωση εκδότη που επιτρέπεται να κατέχει άνω του 10% των δικών του µετοχών, οι οποίες ενσωµατώνουν δικαιώµατα ψήφου, ο εκδότης πρέπει να ενηµερώνει κάθε φορά που το ποσοστό των δικών του µετοχών φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται του ορίου του 5% ή του ορίου του 10%. 3. Τρίτη χώρα θεωρείται ότι προβλέπει απαιτήσεις ισοδύναµες µε τις απαιτήσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του ν. 3556/2007 εάν, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας αυτής, ο εκδότης που έχει την καταστατική του έδρα στην τρίτη χώρα υποχρεούται να γνωστοποιεί στο κοινό το συνολικό αριθµό των δικαιωµάτων ψήφου και το ύψος του κεφαλαίου του εντός 30 ηµερολογιακών ηµερών από την αύξηση ή τη µείωση του εν λόγω συνολικού αριθµού. 4. Τρίτη χώρα θεωρείται ότι προβλέπει προϋποθέσεις ανεξαρτησίας ισοδύναµες µε τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2 έως 5 του άρθρου 13 του ν. 3556/2007 εάν, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας αυτής, οι εταιρείες διαχείρισης ή οι Ε.Π.Ε.Υ. που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 13 του ν. 3556/2007 πληρούν υποχρεωτικά τις εξής προϋποθέσεις: (α) η εταιρεία διαχείρισης ή η Ε.Π.Ε.Υ. πρέπει σε κάθε περίπτωση να ασκεί τα δικαιώµατα ψήφου που συνδέονται µε τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία διαχειρίζεται ανεξάρτητα από τη µητρική της επιχείρηση και (β) η εταιρεία διαχείρισης ή η Ε.Π.Ε.Υ. δεν λαµβάνει υπόψη τα συµφέροντα της µητρικής επιχείρησης ή οποιασδήποτε επιχείρησης που ελέγχεται από την µητρική επιχείρηση εάν προκύψει σύγκρουση συµφερόντων και (γ) η µητρική επιχείρηση, (αα) πληροί τις απαιτήσεις γνωστοποίησης που ορίζονται στο στοιχείο (α) της παραγράφου 2 και στην παράγραφο 3 του άρθρου 9 της απόφασης αυτής, (ββ) υποβάλλει δήλωση προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύµφωνα µε την οποία, για κάθε σχετική εταιρεία διαχείρισης ή Ε.Π.Ε.Υ., η µητρική επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις περιπτώσεις (α) και (β) της παρούσας παραγράφου, (γγ) αποδεικνύει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, έπειτα από σχετικό αίτηµά της, ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 9 της απόφασης αυτής. Άρθρο 15 12

13 Ισοδύναµες απαιτήσεις αναφορικά µε την ενηµέρωση κατόχων κινητών αξιών Τρίτη χώρα θεωρείται ότι προβλέπει απαιτήσεις ισοδύναµες µε τις απαιτήσεις της παραγράφου 2 και του στοιχείου (α) των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 17 του ν. 3556/2007 όσον αφορά το περιεχόµενο των πληροφοριών για τις συνεδριάσεις εάν, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας αυτής, ο εκδότης που έχει την καταστατική του έδρα στην χώρα αυτή υποχρεούται να παρέχει πληροφορίες τουλάχιστον για τον τόπο, την ώρα και την ηµερήσια διάταξη των συνεδριάσεων. Άρθρο 16 Τελικές διατάξεις 1. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού ή του προϋπολογισµού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 2. Η παρούσα να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β). 3. Με την εξαίρεση του εποµένου εδαφίου η απόφαση αυτή ισχύει από τη λήψη της. Η υποχρέωση συµπερίληψης των συγκριτικών πληροφοριών του στοιχείου (β) της παραγράφου 3 του άρθρου 2 αρχίζει να ισχύει δύο χρόνια µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης. 4. Οι διατάξεις των άρθρων 2 και 3 της παρούσας οι οποίες εξειδικεύουν υποχρεώσεις του άρθρου 5 του ν. 3556/2007 καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 13 της παρούσας οι οποίες παραπέµπουν στις διατάξεις των άρθρων 4-6 του ν. 3556/2007 εφαρµόζονται στις ετήσιες και περιοδικές οικονοµικές καταστάσεις και εκθέσεις που αφορούν σε οικονοµικές χρήσεις που αρχίζουν την ή µετά την 20 η Ιανουαρίου Ο Γραµµατέας Ο Πρόεδρος Ο Β Αντιπρόεδρος Αλέξιος Α. Πιλάβιος Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης Τα Μέλη 13

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία της ετήσιας και εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης και της ετήσιας και εξαµηνιαίας έκθεσης του διοικητικού συµβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Α Σκοπός, Πεδίο Εφαρμογής, Ορισμοί. Άρθρο 1 Σκοπός

Κεφάλαιο Α Σκοπός, Πεδίο Εφαρμογής, Ορισμοί. Άρθρο 1 Σκοπός Σχέδιο νόμου για τις Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις Κεφάλαιο Α Σκοπός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1 ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1 ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ (ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ ν. 3556/2007) ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΑΡΘΡΟ 11 ΤΟΥ ν. 3556/2007) i 1. Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Την περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια» Αφού έλαβε υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007) H «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.», µε σκοπό την ενηµέρωση και διευκόλυνση των µετόχων της και του επενδυτικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αρ. 33. Η Εγκύκλιος δεν περιορίζει ούτε τροποποιεί µε οποιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο νόµος και η απόφαση.

Εγκύκλιος αρ. 33. Η Εγκύκλιος δεν περιορίζει ούτε τροποποιεί µε οποιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο νόµος και η απόφαση. Εγκύκλιος αρ. 33 Θέµα : ιευκρινίσεις σχετικά µε τις υποχρεώσεις διαρκούς πληροφόρησης που προβλέπονται στα άρθρα 9-16 του ν. 3556/2007 «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά µε εκδότες των

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 Ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2003/ 51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003 "για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 1/503/13.3.2009 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Αποδεκτή πρακτική αγοράς: Αγορά ιδίων µετοχών και διακράτησή τους για µελλοντική απόκτηση µετοχών άλλης εταιρείας. Λαµβάνοντας υπόψη: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των εκδοτών για τη δηµοσιοποίηση προνοµιακών πληροφοριών

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των εκδοτών για τη δηµοσιοποίηση προνοµιακών πληροφοριών ΑΠΟΦΑΣΗ 3/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των εκδοτών για τη δηµοσιοποίηση προνοµιακών πληροφοριών ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εποπτεία και έλεγχος των Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Παράρτηµα 6 ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΥΠΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 12 ΚΑΙ 13 ΤΟΥ Ν. 3606/2007 Α. Για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αρ. 30. Α.Γνωστοποίηση συναλλαγών σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 13 ν. 3340/2005

Εγκύκλιος αρ. 30. Α.Γνωστοποίηση συναλλαγών σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 13 ν. 3340/2005 Εγκύκλιος αρ. 30 Θέµα: ιευκρινίσεις σχετικά µε τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 13 ν. 3340/2005 και στο άρθρο 6 της Απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Η εγκύκλιος αυτή απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 (Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 Τροποποίηση του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 (Α 37) 1. Ο τίτλος του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 2 Τροποποίηση του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 (Α 37) 1. Ο τίτλος του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής: «Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11 ης Ιουλίου 2007, σχετικά µε την άσκηση ορισµένων δικαιωµάτων από µετόχους εισηγµένων εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

------------- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Τµήµα Παρακολούθησης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφοριών Εισηγµένων Εταιριών Πληροφορίες: Κωνσταντίνος Πεταλάκης Τηλ.: 210-33.77.187 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000 Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 12470/06/Β/86/44 Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 11.06.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131 ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Τρόποι κατανοµής και προσδιορισµού της τελικής τιµής διάθεσης µετοχών που διατίθενται µε δηµόσια προσφορά µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών.

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμός ΓΕΜΗ : 57235404000 (τέως αριθμός Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το Κ.Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ. ν. 2190/1920 «περί

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 καμία αλλαγή] [ 3 καμία αλλαγή]

[ 1 καμία αλλαγή] [ 3 καμία αλλαγή] ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυμία Έδρα Διάρκεια Σκοπός Άρθρο 1 Σύσταση Επωνυμία 1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία» και ο διακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ α) Το άρθρο 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 114/4.8.2014

Συνεδρίαση 114/4.8.2014 Συνεδρίαση 114/4.8.2014 ΘΕΜΑ: 1 Μεταβατικές διατάξεις για τον υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

«J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σε

«J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σε «J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ». AΡ. Μ.Α.Ε. 14303/06/Β/86/26 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 29 Ιουνίου 2011, ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. «ix. «xi.

Άρθρο 1. Άρθρο 2. «ix. «xi. ΑΠΟΦΑΣΗ 1/495/31.12.2008 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισµός Λειτουργίας του Συστήµατος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ 901 Β/16.6.2004).

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙI. ΕΠΙΠΕ Ο ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΙI. ΕΠΙΠΕ Ο ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙI. ΕΠΙΠΕ Ο ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Υποχρέωση σε ατοµική βάση. 12. (1) Οι τράπεζες πρέπει να συµµορφώνονται µε τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 66 αναφορικά µε την εσωτερική διακυβέρνηση, και 19 αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. Α.Μ.Α.Ε. 13782/06/Β/86/06. ΑΡ. ΓΕΜΗ 356301000 Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. Α.Μ.Α.Ε. 13782/06/Β/86/06. ΑΡ. ΓΕΜΗ 356301000 Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. Α.Μ.Α.Ε. 13782/06/Β/86/06 ΑΡ. ΓΕΜΗ 356301000 Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Σύµφωνα µε το

Διαβάστε περισσότερα

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 και Γ.Ε.ΜΗ 51231919000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενες τροποποιήσεις καταστατικού (Τακτική Γενική Συνέλευση 21 Ιουνίου 2011)

Προτεινόμενες τροποποιήσεις καταστατικού (Τακτική Γενική Συνέλευση 21 Ιουνίου 2011) Προτεινόμενες τροποποιήσεις καταστατικού (Τακτική Γενική Συνέλευση 21 Ιουνίου 2011) Σύμφωνα με το άρθρο 19, παρ. 2 του Ν.3556/2007, η CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. παραθέτει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρον 19ον. ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ επί του οποίου συνέρχεται να ψηφίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29-06-2011

Άρθρον 19ον. ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ επί του οποίου συνέρχεται να ψηφίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29-06-2011 EIΣAΓΩΓH EMΠOPIA ΣIΔHPOY & XAΛYBA EΔPA: ΛOYTΣAΣ & ΠEΛOΠONNHΣOY, 25ον χλμ. E.O. AΘHNΩN - KOPINΘOY, 19600, T.Θ. 10, MANΔPA ATTIKHΣ THΛ. KENTPO: 210 5500700, TMHMA ΠΩΛHΣEΩN: 210 5500800, FAX ΠΩΛHΣEΩN: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9615/06/Β/86/41 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121923260000 σε Α Επαναληπτική Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση «ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.)»

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Η Σ Η Σ

Ε Λ Τ Ι Ο Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Η Σ Η Σ Ε Λ Τ Ι Ο Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Η Σ Η Σ Ν ο 70 ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. Εγκύκλιος της ΕΚ σχετικά µε τις κοινές επενδυτικές µερίδες στο ΣΑΤ, σελ. 1. 2. Ψηφίστηκε ο νόµος για την τροποποίηση του ν.2778/1999

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15/09/2015 (ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3, ΑΡΘΡ. 27, Ν. 2190/20)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15/09/2015 (ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3, ΑΡΘΡ. 27, Ν. 2190/20) ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ. ΑΡ.ΜΑΕ: 10920/06/Β/86/40 ΈΔΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙ ΚΙΛΚΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και το

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) 1. Οι μετοχές διακρίνονται σε: (α) ονομαστικές και ανώνυμες (β) προνομιούχες και κοινές (γ) σε αυτές που ενσωματώνουν δικαίωμα ψήφου και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2141 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 91 30 Απριλίου 2007 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3556 Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχε τικά με εκδότες των οποίων οι κινητές

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 5780001000 Έδρα: Αθήνα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 5780001000 Έδρα: Αθήνα ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 5780001000 Έδρα: Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Κατόπιν αποφάσεως

Διαβάστε περισσότερα

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ» Μεσογείων 2-4, Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8429/06/B/86/50 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ», με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και τωv επιχειρηματικών της

Διαβάστε περισσότερα

«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06

«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06 «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ TAKTIKΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.12.2003 L 336/33 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2273/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας εκεµβρίου 2003 για την εφαρµογή της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις απαλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.12.2003 L 339/73 Ο ΗΓΙΑ 2003/125/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας εκεµβρίου 2003 για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τη θεµιτή παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Στην Ετήσια Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 Σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 27/03/2015 Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. ΓΕΜΗ 340401000 Σύμφωνα με το Νόμο και το

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Με πράξη του υπουργικού συµβουλίου οριστικοποιήθηκαν τη ευτέρα οι όροι ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού κλάδου.

Με πράξη του υπουργικού συµβουλίου οριστικοποιήθηκαν τη ευτέρα οι όροι ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού κλάδου. Με πράξη του υπουργικού συµβουλίου οριστικοποιήθηκαν τη ευτέρα οι όροι ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού κλάδου. Οι βασικές παράµετροι της κεφαλαιακής στήριξης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

5. Εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

5. Εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. 31/10/2014 Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 3954/06/B/86/13 Αρ. ΓΕΜΗ 340401000

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στους ελέγχους των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων επιχειρήσεων. Νοµοθεσία: Τροποποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2016 το πλαίσιο

Αλλαγές στους ελέγχους των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων επιχειρήσεων. Νοµοθεσία: Τροποποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2016 το πλαίσιο Αλλαγές στους ελέγχους των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων επιχειρήσεων Νοµοθεσία: Τροποποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2016 το πλαίσιο Τετάρτη, 30 Σεπτεµβρίου 2015 ραστικές αλλαγές στο πλαίσιο ελέγχων όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ " και το διακριτικό τίτλο "INTRAΚΑΤ" ΑΡ.ΓΕΜΗ: 000408501000

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

18.9.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 251/11

18.9.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 251/11 18.9.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 251/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 827/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουνίου 2012 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών εφαρµόζεται στις εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

88(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟ TOY 2012

88(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟ TOY 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4515, 16.6.2015 Ν. 88(I)/2015 88(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟ TOY 2012 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων - Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. Κ4-01-003 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ και δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εσωτερική ιαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (Ε ΑΚΕ) των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και ιαδικασία Εποπτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Κεφάλαιο 7: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 171 Κεφάλαιο 7ο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 07_MHXANOGRAFIKH ORG EPIXEIR.indd 171 11/8/2015 1:17:34 μμ

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση (ΔΛΠ 34) Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση κατά Τομέα (ΔΛΠ 14, ΔΠΧΠ 8) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ALSINCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις Α) της Οδηγίας 2013/34/ΕΚ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Σε Εκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90)

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και την από 15.5.2014 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ SPIDER ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ SPIDER ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ SPIDER ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10498/06/Β/86/41 Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την από 31.7.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ: MiFID II/ MiFIR ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

ΤΟ ΝΕΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ: MiFID II/ MiFIR ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΟ ΝΕΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ: MiFID II/ MiFIR ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Μανώλης Αρβανίτης ΑΘΗΝΑ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Αποσαφήνιση πρωτοεμφανιζόμενων όρων και υποχρεώσεων Ανάδειξη στόχων και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Ο παρών νόµος ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων και των χρηµατιστηριακών αγορών εµπορευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

XII. ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

XII. ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ XII. ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Υποχρέωση για δηµοσιοποίηση πληροφοριών. 70. (1) Για τους σκοπούς της παρούσας Οδηγίας, οι τράπεζες δηµοσιοποιούν τις πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα