Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης"

Transcript

1 L 345/90 Ο ΗΓΙΑ 2003/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Νοεµβρίου 2003 για τηνπεραιτέρω χρήση πληροφοριώντου δηµόσιου τοµέα ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ), τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής ( 2 ), (5) Μεταξύ των κύριων στόχων της εγκαθίδρυσης της εσωτερικής αγοράς συγκαταλέγεται η δηµιουργία όρων για την ανάπτυξη υπηρεσιών κοινοτικής κλίµακας. Οι πληροφορίες του δηµόσιου τοµέα είναι σηµαντικήπρώτη ύλη για προϊόντα και υπηρεσίες ψηφιακού περιεχοµένου και θα καταστούν ακόµα σηµαντικότερος πόρος περιεχοµένου ενόψει της εξέλιξης των ασύρµατων υπηρεσιών περιεχοµένου. Στο πλαίσιο αυτό ουσιαστικήσηµασία θα έχει και η ευρεία διασυνοριακήγεωγραφικήκάλυψη. Οι ευρύτερες δυνατότητες περαιτέρω χρήσης των πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα θα πρέπει, µεταξύ άλλων, να επιτρέψουν στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να εκµεταλλευτούν το δυναµικό του και να συµβάλουν στην οικονοµικήανάπτυξη και τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης. τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών ( 3 ), Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης ( 4 ), Εκτιµώντας τα ακόλουθα: (1) Η συνθήκη προβλέπει την εγκαθίδρυση εσωτερικής αγοράς και την καθιέρωση συστήµατος που θα αποτρέπει τις στρεβλώσεις του ανταγωνισµού στην εσωτερικήαγορά. Η εναρµόνιση των κανόνων και πρακτικών στα κράτη µέλη, που αφορούν την εκµετάλλευση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα, συµβάλλει στην επίτευξη των εν λόγω στόχων. (2) Η εξέλιξη προς την κατεύθυνση της κοινωνίας της πληροφορίας και της γνώσης επηρεάζει τη ζωήκάθε πολίτη στην Κοινότητα, µεταξύ άλλων, παρέχοντας στους πολίτες δυνατότητες για νέους τρόπους πρόσβασης στη γνώση και απόκτησής της. (3) Το ψηφιακό περιεχόµενο διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή. Η παραγωγήπεριεχοµένου συνέβαλε και συνεχίζει να συµβάλλει σε ταχεία αύξηση των θέσεων εργασίας κατά τα τελευταία έτη. Οι περισσότερες από αυτές τις θέσεις εργασίας δηµιουργήθηκαν σε µικρές αναδυόµενες εταιρείες. (4) Ο δηµόσιος τοµέας συλλέγει, παράγει, αναπαράγει και διαδίδει ευρύ φάσµα πληροφοριών σε πολλά πεδία δραστηριότητας, όπως πληροφορίες κοινωνικής, οικονοµικής και γεωγραφικής φύσεως, πληροφορίες µετεωρολογικής φύσεως, τουριστικές πληροφορίες, πληροφορίες περί επιχειρήσεων, πληροφορίες για διπλώµατα ευρεσιτεχνίας και εκπαίδευση. ( 1 ) ΕΕ C 227 Ε της , σ ( 2 ) ΕΕ C85της , σ. 25. ( 3 ) ΕΕ C73της , σ. 38. ( 4 ) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2003 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινήθέση του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 2003 (ΕΕ C 159 Ε της , σ. 1) και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Σεπτεµβρίου 2003 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα). Απόφαση του Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου (6) Οι κανόνες και οι πρακτικές των κρατών µελών όσον αφορά την εκµετάλλευση πληροφοριακών πόρων του δηµόσιου τοµέα παρουσιάζουν σηµαντικές διαφορές, οι οποίες συνιστούν φραγµούς για την πλήρη εκµετάλλευση του οικονο- µικού δυναµικού του καίριου αυτού πληροφοριακού πόρου. Η παραδοσιακήπρακτικήτων φορέων του δηµόσιου τοµέα κατά την εκµετάλλευση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα έχει διαµορφωθεί κατά πολύ διαφορετικό τρόπο. Τούτο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Ως εκ τούτου θα πρέπει να επιτευχθεί ελάχιστος βαθµός εναρµόνισης των εθνικών κανόνων και πρακτικών όσον αφορά την περαιτέρω χρήση εγγράφων του δηµόσιου τοµέα, σε περιπτώσεις όπου οι διαφορές εθνικών κανονισµών και πρακτικών ήη απουσία σαφήνειας παρεµποδίζουν την οµαλήλειτουργία της εσωτερικής αγοράς και την απρόσκοπτη εξέλιξη της κοινωνίας της πληροφορίας στην Κοινότητα. (7) Εξάλλου, χωρίς την ελάχιστη εναρµόνιση σε κοινοτικό επίπεδο, οι νοµοθετικές δραστηριότητες σε εθνικήκλίµακα, που έχουν ήδη δροµολογηθεί σε σειρά κρατών µελών ώστε να ανταποκριθούν στις τεχνολογικές προκλήσεις, ενδέχεται να καταλήξουν σε ακόµη πιο σηµαντικές διαφορές. Ο αντίκτυπος από τις νοµοθετικές αυτές διαφορές και αβεβαιότητες θα καταστεί σηµαντικότερος µε την περαιτέρω εξέλιξη της κοινωνίας της πληροφορίας, που έχει ήδη συµβάλει σε µεγάλο βαθµό στην αύξηση της διασυνοριακής εκµετάλλευσης πληροφοριών. (8) Χρειάζεται η δηµιουργία γενικού πλαισίου όσον αφορά τους όρους περαιτέρω χρήσης των εγγράφων του δηµόσιου τοµέα, για την εξασφάλιση δίκαιων, αναλογικών και ισότιµων όρων περαιτέρω χρήσης των πληροφοριών αυτών. Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα συλλέγουν, παράγουν, αναπαράγουν και διαδίδουν έγγραφα προκειµένου να εκπληρώνουν τη δηµόσια αποστολήτους. Η χρήση των εγγράφων αυτών για άλλους λόγους αποτελεί περαιτέρω χρήση. Οι πολιτικές των κρατών µελών είναι δυνατόν να υπερβαίνουν τα ελάχιστα πρότυπα που καθιερώνονται µε την παρούσα οδηγία, επιτρέποντας έτσι την πιο εκτεταµένη περαιτέρω χρήση.

2 L 345/91 (9) Η παρούσα οδηγία δεν επιβάλλει την υποχρέωση έγκρισης της περαιτέρω χρήσης εγγράφων. Η απόφαση για έγκριση ή µη της περαιτέρω χρήσης εναπόκειται στο οικείο κράτος µέλος ήφορέα του δηµοσίου. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρµόζεται σε έγγραφα τα οποία καθίστανται προσιτά για περαιτέρω χρήση όταν οι φορείς του δηµόσιου τοµέα χορηγούν σχετικές άδειες, πωλούν, διαδίδουν, ανταλλάσσουν ήδιαθέτουν πληροφορίες. Προκειµένου να αποφεύγονται οι διεπιδοτήσεις, η περαιτέρω χρήση θα πρέπει να περιλαµβάνει τη µεταγενέστερη χρήση των εγγράφων στα πλαίσια του αυτού φορέα για δραστηριότητες που δεν εµπίπτουν στο πεδίο της δηµόσιας αποστολής. Οι δραστηριότητες που δεν εµπίπτουν στο πεδίο της δηµόσιας αποστολής περιλαµβάνουν κατά γενικό κανόνα την παροχήεγγράφων που παράγονται και χρεώνονται σε αποκλειστικώς εµπορικήβάση και τα οποία βρίσκονται σε ανταγωνισµό µε άλλα έγγραφα στην αγορά. Ο ορισµός του «εγγράφου» δεν αποσκοπεί στην κάλυψη των προγραµµάτων υπολογιστών. Η οδηγία βασίζεται στα υφιστάµενα καθεστώτα πρόσβασης στα κράτη µέλη και δεν µεταβάλλει τους εθνικούς κανόνες για την πρόσβαση σε έγγραφα. εν εφαρµόζεται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες πολίτες ήεπιχειρήσεις µπορούν, βάσει του οικείου καθεστώτος πρόσβασης, να λάβουν έγγραφο µόνον εάν είναι σε θέση να αποδείξουν ότι έχουν συγκεκριµένο συµφέρον. Σε κοινοτικό επίπεδο, το άρθρο 41 (δικαίωµα στη χρηστήδιοίκηση) και το άρθρο 42 του Χάρτη των Θεµελιωδών ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζουν σε κάθε πολίτη της Ένωσης ήσε κάθε φυσικό ήνοµικό πρόσωπο που κατοικεί ή έχει την καταστατικήέδρα του σε κράτος µέλος, δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής. Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα θα πρέπει να ενθαρρύνονται ώστε να διαθέτουν προς περαιτέρω χρήση οιοδήποτε έγγραφο που βρίσκεται στην κατοχήτους. Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα θα πρέπει να προωθούν και να ενθαρρύνουν την περαιτέρω χρήση εγγράφων, συµπεριλαµβανοµένων των επίσηµων εγγράφων νοµοθετικής και διοικητικής φύσεως, σε εκείνες τις περιπτώσεις στις οποίες ο φορέας του δηµόσιου τοµέα έχει το δικαίωµα να επιτρέπει την περαιτέρω χρήση τους. (10) Οι ορισµοί του «φορέα του δηµόσιου τοµέα» και του «οργανισµού δηµοσίου δικαίου» λαµβάνονται από τις οδηγίες περί δηµοσίων συµβάσεων [92/50/ΕΟΚ ( 1 ), 93/36/ΕΟΚ ( 2 ), 93/ 37/ΕΟΚ ( 3 ) και 98/4/ΕΚ ( 4 )]. Οι δηµόσιες επιχειρήσεις δεν καλύπτονται από τους ορισµούς αυτούς. (12) Ο χρόνος απόκρισης σε αιτήµατα για περαιτέρω χρήση εγγράφων θα πρέπει να είναι εύλογος και να συµβαδίζει µε το χρόνο απόκρισης σε αιτήµατα πρόσβασης στα έγγραφα σύµφωνα µε τα οικεία καθεστώτα πρόσβασης. Εύλογα χρονικά περιθώρια σε ολόκληρη την Ένωση θα προαγάγουν τη δηµιουργία νέων συλλογικών πληροφοριακών προϊόντων και υπηρεσιών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Όταν χορηγείται έγκριση για περαιτέρω χρήση εγγράφων, οι φορείς του δηµόσιου τοµέα θα πρέπει να διαθέτουν τα έγγραφα σε χρονικό πλαίσιο που επιτρέπει την εκµετάλλευση ολόκληρου του οικονοµικού δυναµικού τους. Τούτο είναι ιδιαίτερα σηµαντικό όταν πρόκειται για δυναµικό περιεχόµενο (π.χ. στοιχεία που αφορούν την κυκλοφορία) η οικονοµικήαξία του οποίου εξαρτάται από το αν οι πληροφορίες είναι αµέσως διαθέσιµες και από το πόσο τακτικά ενηµερώνονται. Σε περίπτωση χρησιµοποίησης άδειας, η έγκαιρη διάθεση των εγγράφων µπορεί να περιλαµβάνεται στους όρους της άδειας. (13) Οι δυνατότητες για περαιτέρω χρήση µπορούν να βελτιωθούν περιορίζοντας την ανάγκη να µετατραπούν τα επί χάρτου έγγραφα σε ψηφιακά ήτην ανάγκη επέµβασης σε ψηφιακά αρχεία ώστε να καταστούν αµοιβαία συµβατά. Εποµένως, οι φορείς του δηµοσίου θα πρέπει να διαθέτουν τα έγγραφα υπό οιαδήποτε προϋφιστάµενη µορφή ή γλώσσα, µε ηλεκτρονικά µέσα όποτε αυτό είναι δυνατό και ενδεδειγµένο. Οι φορείς του δηµοσίου θα πρέπει να αντιµετωπίζουν θετικά τα αιτήµατα για τη χορήγηση αποσπάσµατος υφιστάµενου εγγράφου όταν η ικανοποίηση τέτοιου αιτήµατος συνεπάγεται µόνον έναν απλό χειρισµό. Ωστόσο, οι φορείς του δηµοσίου δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωµένοι να παρέχουν αποσπάσµατα εγγράφων όταν αυτό απαιτεί δυσανάλογη προσπάθεια. Για τη διευκόλυνση της περαιτέρω χρήσης, οι φορείς του δηµοσίου θα πρέπει να διαθέτουν τα δικά τους έγγραφα σε µορφότυπο ο οποίος, εφόσον είναι δυνατό και σκόπιµο, δεν θα εξαρτάται από τη χρήση συγκεκριµένου λογισµικού. Όπου είναι δυνατό και σκόπιµο, οι φορείς του δηµοσίου θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τις δυνατότητες για περαιτέρω χρήση εγγράφων από και για άτοµα µε ειδικές ανάγκες. (11) Η παρούσα οδηγία καθορίζει τη γενικήέννοια του όρου «έγγραφο» σύµφωνα µε τις εξελίξεις της κοινωνίας της πληροφορίας. Ο ορισµός αυτός καλύπτει κάθε αποτύπωση πράξεων, γεγονότων ήπληροφοριών και κάθε συλλογή τέτοιων πράξεων, γεγονότων ήπληροφοριών σε οποιοδήποτε µέσο (γραπτώς σε χαρτί ήσε ηλεκτρονικήµορφήήως ηχητική, οπτικήήοπτικοακουστικήεγγραφή), που έχουν στην κατοχήτους φορείς του δηµόσιου τοµέα. Ως έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχήενός φορέα του δηµόσιου τοµέα νοούνται τα έγγραφα, την περαιτέρω χρήση των οποίων έχει δικαίωµα να επιτρέψει ο φορέας του δηµοσίου τοµέα. ( 1 ) ΕΕ L 209 της , σ. 1 οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 285 της , σ. 1). ( 2 ) ΕΕ L 199 της , σ. 1 οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/78/ΕΚ της Επιτροπής. ( 3 ) ΕΕ L 199 της , σ. 54 οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/78/ΕΚ της Επιτροπής. ( 4 ) ΕΕ L 101 της , σ. 1. (14) Εφόσον χρεώνονται τέλη, το συνολικό έσοδο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το συνολικό κόστος συλλογής, παραγωγής, αναπαραγωγής και διάδοσης των εγγράφων καθώς και ένα εύλογο ποσοστό απόδοσης της επένδυσης, λαµβανοµένων δεόντως υπόψη, κατά περίπτωση, των αναγκών αυτοχρηµατοδότησης του οικείου φορέα του δηµόσιου τοµέα. Η παραγωγήπεριλαµβάνει τη δηµιουργία και την ταξινόµηση, η διάδοση, δε, δύναται επίσης να περιλαµβάνει υποστήριξη χρηστών. Η ανάκτηση των δαπανών, µαζί µε εύλογο ποσοστό απόδοσης της επένδυσης, το οποίο συµφωνεί µε τις εφαρµοστέες λογιστικές αρχές και µε τη σχετικήµέθοδο υπολογισµού κόστους του οικείου φορέα του δηµόσιου τοµέα, συνιστά ανώτατο όριο για τα τέλη, καθώς θα πρέπει να αποκλείονται υπερβολικές τιµές. Το ανώτατο όριο για τα τέλη που θεσπίζεται µε την παρούσα οδηγία δεν θίγει το δικαίωµα των κρατών µελών ήτου δηµόσιου τοµέα να επιβάλλουν χαµηλότερα ήκαθόλου τέλη, τα δε κράτη µέλη καλούνται να ενθαρρύνουν τους φορείς του δηµόσιου τοµέα να διαθέτουν τα έγγραφα µε χρέωση που δεν υπερβαίνει το οριακό κόστος αναπαραγωγής και διάδοσης των εγγράφων.

3 L 345/92 (15) Η εξασφάλιση σαφών και διαθέσιµων στο κοινό όρων και προϋποθέσεων περαιτέρω χρήσης εγγράφων του δηµόσιου τοµέα, αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη αγοράς πληροφοριών σε κοινοτικήκλίµακα. Κατά συνέπεια, όλοι οι ισχύοντες όροι θα πρέπει να είναι σαφείς σε όλους τους ενδιαφερόµενους για περαιτέρω χρήση εγγράφων. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν τη δηµιουργία ευρετηρίων των διαθέσιµων εγγράφων, τα οποία να διατίθενται ηλεκτρονικά (on line), όταν αυτό ενδείκνυται, ούτως ώστε να προωθούνται και να διευκολύνονται οι αιτήσεις για περαιτέρω χρήση. Οι αιτούντες έγγραφα για περαιτέρω χρήση θα πρέπει να ενηµερώνονται σχετικά µε τα ένδικα βοηθήµατα που µπορούν να ασκήσουν σε ό,τι αφορά αποφάσεις ήπρακτικές που τους επηρεάζουν. Αυτό θα είναι ιδιαίτερα σηµαντικό ιδίως για τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που ενδέχεται να µην είναι εξοικειωµένες µε τις αλληλοεπιδράσεις µε φορείς του δηµοσίου τοµέα άλλων κρατών µελών και τα αντίστοιχα ένδικα βοηθήµατα. (16) Η δηµοσιοποίηση όλων των εγγράφων τα οποία είναι κατά κανόνα διαθέσιµα και τα οποία έχει στην κατοχήτου ο δηµόσιος τοµέας όχι µόνο πολιτικού, αλλά και νοµικού και διοικητικού χαρακτήρα αποτελεί θεµελιώδες µέσο διεύρυνσης του δικαιώµατος στη γνώση, που συνιστά θεµελιώδη αρχήτης δηµοκρατίας. Ο στόχος αυτός ισχύει για όλα τα θεσµικά όργανα κάθε επιπέδου, τοπικού, εθνικού ή διεθνούς. (17) Σε ορισµένες περιπτώσεις η περαιτέρω χρήση των εγγράφων θα γίνεται χωρίς σχετικήαδειοδότηση. Σε άλλες περιπτώσεις θα χορηγείται άδεια µε την οποία θα επιβάλλονται όροι για την περαιτέρω χρήση εκ µέρους του αδειολήπτη, η οποία θα καλύπτει θέµατα όπως η ευθύνη, η ορθήχρήση των εγγράφων, η εγγύηση µη αλλοίωσης και η αναφορά της πηγής. Εάν οι φορείς του δηµόσιου τοµέα χορηγούν άδειες για την περαιτέρω χρήση εγγράφων, οι όροι της αδειοδότησης θα πρέπει να είναι δίκαιοι και διαφανείς. Οι τυποποιηµένες άδειες που διατίθενται ηλεκτρονικά (on line) µπορούν επίσης να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο εν προκειµένω. Ως εκ τούτου, τα κράτη µέλη θα πρέπει να µεριµνούν για τη διαθεσιµότητα τυποποιηµένων αδειών. (18) Σε περίπτωση που η αρµόδια αρχήαποφασίζει να µη διαθέτει πλέον ορισµένα έγγραφα προς περαιτέρω χρήση ή να σταµατήσει την ενηµέρωσή τους, θα πρέπει να δηµοσιοποιεί τις αποφάσεις αυτές το συντοµότερο, ει δυνατόν, µε ηλεκτρονικά µέσα. (19) Οι όροι για την περαιτέρω χρήση θα πρέπει να µην εισάγουν δυσµενείς διακρίσεις για συγκρίσιµες κατηγορίες περαιτέρω χρήσης. Τούτο δεν θα πρέπει, για παράδειγµα, να εµποδίζει τη δωρεάν ανταλλαγήπληροφοριών, µεταξύ φορέων του δηµόσιου τοµέα κατά την άσκηση της δηµόσιας αποστολής τους, έστω και εάν άλλοι ενδιαφερόµενοι χρεώνονται για την περαιτέρω χρήση των ιδίων εγγράφων. Τούτο δεν θα πρέπει επίσης να εµποδίζει τη θέσπιση διαφοροποιηµένης πολιτικής τελών για εµπορικήκαι µη εµπορικήπεραιτέρω χρήση. (20) Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα θα πρέπει να σέβονται τους κανόνες του ανταγωνισµού όταν καθορίζουν τις αρχές για την περαιτέρω χρήση εγγράφων, αποφεύγοντας κατά το δυνατόν τις αποκλειστικές συµφωνίες µε ιδιώτες εταίρους. Εν τούτοις, για λόγους παροχής υπηρεσίας προς το γενικό οικονοµικό συµφέρον, ενδέχεται ενίοτε να απαιτηθεί αποκλειστικό δικαίωµα για περαιτέρω χρήση εγγράφων του δηµόσιου τοµέα. Τούτο ενδέχεται να συµβεί σε περίπτωση που κανένας εµπορικός εκδότης δεν θα δηµοσίευε τις πληροφορίες χωρίς ανάλογο αποκλειστικό δικαίωµα. (21) Κατά την εφαρµογήτης παρούσας οδηγίας θα πρέπει να τηρούνται πλήρως οι αρχές της προστασίας προσωπικών δεδοµένων σύµφωνα µε την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών ( 1 ). (22) Η παρούσα οδηγία δεν επηρεάζει τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας τρίτων. Προς αποφυγήαµφιβολιών, ο όρος «δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας» αναφέρεται µόνον στην πνευµατικήιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώµατα (περιλαµβανοµένων των sui generis µορφών προστασίας). Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται σε έγγραφα που καλύπτονται από δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, όπως διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, καταχωρισµένα σχέδια και εµπορικά σήµατα. Η οδηγία δεν επηρεάζει υφιστάµενα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας φορέων του δηµόσιου τοµέα, ούτε περιορίζει την άσκηση των εν λόγω δικαιωµάτων κατ' ουδένα τρόπο πέραν των ορίων που τίθενται µε την παρούσα οδηγία. Οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την παρούσα οδηγία θα πρέπει να ισχύουν µόνον στο βαθµό που συµβιβάζονται µε τις διατάξεις διεθνών συµφωνιών για την προστασία δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, ιδίως της σύµβασης της Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων («σύµβαση της Βέρνης») και της συµφωνίας για τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας στον τοµέα του εµπορίου («συµφωνία TRIPS»). Ωστόσο οι φορείς του δηµόσιου τοµέα θα πρέπει να ασκούν τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας τους κατά τρόπον που να διευκολύνει την περαιτέρω χρήση. (23) Η ύπαρξη µέσων που βοηθούν τους ενδεχόµενους χρήστες να εντοπίζουν τα διατιθέµενα για περαιτέρω χρήση έγγραφα, καθώς και τους όρους για τη χρήση αυτή, µπορεί να διευκολύνει σηµαντικά τη διασυνοριακήχρήση των εγγράφων του δηµοσίου τοµέα. Τα κράτη µέλη θα πρέπει εποµένως να εξασφαλίζουν ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα πρακτικά µέτρα που βοηθούν τους χρήστες στην αναζήτηση των διαθέσιµων προς περαιτέρω χρήση εγγράφων. Παραδείγµατα τέτοιων πρακτικών µέτρων αποτελούν οι κατάλογοι, µε κατά προτίµηση ηλεκτρονικήπρόσβαση, των κυριότερων εγγράφων (εγγράφων που χρησιµοποιούνται ήπου µπορεί να χρησιµοποιηθούν εκτενώς) και οι ιστοσελίδες που συνδέονται µε αποκεντρωµένους καταλόγους. ( 1 ) ΕΕ L 281 της , σ. 31.

4 L 345/93 (24) Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για την εναρµόνιση ορισµένων πτυχών του δικαιώµατος του δηµιουργού και συγγενικών δικαιωµάτων στην κοινωνία της πληροφορίας ( 1 ) και την οδηγία 96/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11ης Μαρτίου 1996, σχετικά µε τη νοµικήπροστασία των βάσεων δεδοµένων ( 2 ). Καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους οι φορείς του δηµόσιου τοµέα µπορούν να ασκούν τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας τους στην εσωτερική αγορά πληροφοριών όταν επιτρέπουν την περαιτέρω χρήση εγγράφων. (25) εδοµένου ότι οι στόχοι της προτεινόµενης δράσης, ήτοι η διευκόλυνση της δηµιουργίας, σε κοινοτικήκλίµακα, πληροφοριακών προϊόντων ήυπηρεσιών που βασίζονται σε έγγραφα του δηµόσιου τοµέα, η ενίσχυση αποτελεσµατικής διασυνοριακής χρήσης εγγράφων του δηµόσιου τοµέα από ιδιωτικές εταιρείες για πληροφοριακά προϊόντα και υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας και ο περιορισµός των στρεβλώσεων του ανταγωνισµού στην κοινοτικήαγορά δεν µπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη µέλη, και, συνεπώς, µπορούν, λόγω του εγγενώς κοινοτικού χαρακτήρα του πεδίου εφαρµογής και των επιπτώσεων της εν λόγω δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί να λάβει µέτρα σύµφωνα µε την αρχήτης επικουρικότητας που διατυπώνεται στο άρθρο 5 της συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχήτης αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να επιτύχει µια στοιχειώδη εναρ- µόνιση, αποφεύγοντας έτσι περαιτέρω αποκλίσεις µεταξύ των κρατών µελών στη διεκπεραίωση θεµάτων περαιτέρω χρήσης εγγράφων του δηµόσιου τοµέα, ΕΞΕ ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής 1. Με την παρούσα οδηγία καθιερώνεται στοιχειώδης δέσµη κανόνων που διέπουν την περαιτέρω χρήση και τους πρακτικούς τρόπους για τη διευκόλυνση της περαιτέρω χρήσης υφιστάµενων εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχήφορέων του δηµόσιου τοµέα των κρατών µελών. 2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται: α) σε έγγραφα, η παροχήτων οποίων είναι δραστηριότητα που δεν εµπίπτει στη δηµόσια αποστολήτων οικείων φορέων του δηµόσιου τοµέα όπως ορίζεται από τη νοµοθεσία ήαπό άλλους δεσµευτικούς κανόνες στο κράτος µέλος, ή, εφόσον δεν υπάρχουν τέτοιοι κανόνες, όπως ορίζεται σύµφωνα µε την κοινή διοικητικήπρακτικήστο εν λόγω κράτος µέλος β) σε έγγραφα για τα οποία τρίτοι διαθέτουν δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας ( 1 ) ΕΕ L 167 της , σ. 10. ( 2 ) ΕΕ L77της , σ. 20. γ) σε έγγραφα στα οποία η πρόσβαση αποκλείεται δυνάµει των καθεστώτων πρόσβασης που ισχύουν στα κράτη µέλη, µεταξύ άλλων, ιδίως για λόγους: προστασίας της εθνικής ασφάλειας (π.χ. ασφάλεια του κράτους), άµυνας ήδηµόσιας ασφάλειας, στατιστικού ήεµπορικού απορρήτου δ) σε έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχήδηµόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων και των θυγατρικών τους, καθώς και άλλων φορέων ήτων θυγατρικών τους µε σκοπό την εκπλήρωση αποστολής ραδιοτηλεοπτικής εκποµπής δηµόσιας υπηρεσίας ε) σε έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχήεκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυµάτων, όπως σχολεία, πανεπιστήµια, αρχεία, βιβλιοθήκες και ερευνητικές εγκαταστάσεις, συµπεριλαµβανοµένων ενδεχοµένως των οργανισµών διαβίβασης αποτελεσµάτων ερευνών στ) σε έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχήπολιτιστικών ιδρυµάτων, όπως µουσεία, βιβλιοθήκες, αρχεία, ορχήστρες, λυρικές σκηνές, χοροδράµατα και θέατρα. 3. Η παρούσα οδηγία βασίζεται στα υφιστάµενα στα κράτη µέλη καθεστώτα πρόσβασης και δεν θίγει τα καθεστώτα αυτά. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες πολίτες ή επιχειρήσεις πρέπει να αποδεικνύουν ότι έχουν συγκεκριµένο συµφέρον δυνάµει του καθεστώτος πρόσβασης προκειµένου να αποκτήσουν πρόσβαση στα έγγραφα. 4. Η παρούσα οδηγία αφήνει ανέπαφο και ουδόλως θίγει το επίπεδο προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων βάσει των διατάξεων του κοινοτικού και του εθνικού δικαίου και ιδίως δεν µεταβάλλει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα που καθορίζονται στην οδηγία 95/46/ΕΚ. 5. Οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται µε την παρούσα οδηγία ισχύουν µόνον στο βαθµό που συνάδουν µε τις διατάξεις διεθνών συµφωνιών σχετικά µε την προστασία των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, ιδίως δε προς τη σύµβαση της Βέρνης και προς τη συµφωνία TRIPS. Άρθρο 2 Ορισµοί Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 1. Ως «φορείς του δηµόσιου τοµέα»: νοούνται οι κρατικές, περιφερειακές ήτοπικές αρχές, οι οργανισµοί δηµοσίου δικαίου και οι ενώσεις οι σχηµατιζόµενες από µία ήπερισσότερες από τις αρχές αυτές ήαπό έναν ήπερισσότερους από τους εν λόγω οργανισµούς δηµοσίου δικαίου. 2. Ως «οργανισµός δηµοσίου δικαίου»: νοείται κάθε οργανισµός: α) που έχει συσταθεί µε συγκεκριµένο σκοπό την κάλυψη αναγκών γενικού συµφέροντος που δεν έχουν βιοµηχανικό ή εµπορικό χαρακτήρα, και β) που έχει νοµικήπροσωπικότητα, και γ) του οποίου, είτε η δραστηριότητα χρηµατοδοτείται κατά κύριο λόγο από το κράτος, τις περιφερειακές ήτοπικές αρχές ήάλλους οργανισµούς δηµοσίου δικαίου είτε η διαχείρισήτου υπόκειται στην εποπτεία των ανωτέρω είτε διοικείται, διευθύνεται ήεποπτεύεται από όργανο του οποίου περισσότερα από τα µισά µέλη διορίζονται από το κράτος, τις περιφερειακές ήτοπικές αρχές, ήάλλους οργανισµούς δηµοσίου δικαίου.

5 L 345/94 3. Ως «έγγραφο»: νοείται: α) κάθε περιεχόµενο, ανεξάρτητα από το χρησιµοποιηθέν υπόθεµα (γραµµένο σε χαρτί ήαποθηκευµένο υπό ηλεκτρονική µορφήήµε ηχητική, οπτικήήοπτικοακουστικήεγγραφή) β) κάθε τµήµα τέτοιου περιεχοµένου. 4. Ως «περαιτέρω χρήση»: νοείται η χρήση, από φυσικά ήνοµικά πρόσωπα, εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχήφορέων του δηµόσιου τοµέα, για εµπορικούς ήµη εµπορικούς σκοπούς, εκτός του αρχικού σκοπού στα πλαίσια της δηµόσιας αποστολής για τον οποίο παρήχθησαν τα έγγραφα. Η ανταλλαγήεγγράφων µεταξύ φορέων του δηµόσιου τοµέα αποκλειστικά και µόνο κατά την άσκηση της δηµόσιας αποστολής τους δεν συνιστά περαιτέρω χρήση. 5. Ως «δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα»: νοούνται τα δεδοµένα όπως ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο α) της οδηγίας 95/46/ΕΚ. Άρθρο 3 Γενική αρχή Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε, όταν επιτρέπεται η περαιτέρω χρήση εγγράφων τα οποία ευρίσκονται στην κατοχή φορέων του δηµόσιου τοµέα, τα έγγραφα αυτά να είναι επαναχρησιµοποιήσιµα για εµπορικούς ήµη εµπορικούς σκοπούς σύµφωνα µε τους όρους που καθορίζονται στα κεφάλαια ΙΙΙ και ΙV. Όπου αυτό είναι δυνατόν, τα έγγραφα διατίθενται µε ηλεκτρονικά µέσα. 3. Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης, οι φορείς του δηµόσιου τοµέα ανακοινώνουν στον αιτούντα τους λόγους απόρριψης βάσει των συναφών διατάξεων του καθεστώτος πρόσβασης του οικείου κράτους µέλους, ήτων εθνικών διατάξεων που έχουν θεσπιστεί δυνάµει της παρούσας οδηγίας, ιδίως δε του άρθρου 1 παράγραφος 2 στοιχεία α), β) και γ), ήτου άρθρου 3. Σε περίπτωση που η απορριπτικήαπόφαση βασίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β), ο φορέας του δηµόσιου τοµέα συµπεριλαµβάνει αναφορά στο φυσικό ήνοµικό πρόσωπο που είναι ο δικαιούχος, όταν είναι γνωστός, ή, εναλλακτικά, στον αδειοδότη από τον οποίο ο φορέας του δηµόσιου τοµέα έχει λάβει το σχετικό υλικό. 4. Κάθε απορριπτικήαπόφαση περιλαµβάνει αναφορά στα ένδικα βοηθήµατα, σε περίπτωση που ο αιτών επιθυµεί να προσφύγει κατά της απόφασης. 5. Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα που καλύπτονται από το άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία δ), ε) και στ) δεν υποχρεούνται να συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΟΡΟΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗΣ Άρθρο 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗΣ Άρθρο 4 Προϋποθέσεις για τηνεπεξεργασία αιτήσεωνπεραιτέρω χρήσης 1. Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα επεξεργάζονται, µε ηλεκτρονικά µέσα όπου αυτό είναι δυνατό και ενδεδειγµένο, τα αιτήµατα περαιτέρω χρήσης και διαθέτουν το έγγραφο προς περαιτέρω χρήση στον αιτούντα ή, εάν χρειάζεται άδεια, οριστικοποιούν τη σχετική προσφορά τους προς τον αιτούντα σε εύλογο χρόνο που συνάδει µε τα προβλεπόµενα χρονικά διαστήµατα για την επεξεργασία των αιτηµάτων πρόσβασης στα έγγραφα. 2. Σε περίπτωση που δεν έχουν καθοριστεί χρονικά περιθώρια ή άλλοι κανόνες που να ρυθµίζουν την έγκαιρη παροχήτων εγγράφων, οι φορείς του δηµόσιου τοµέα επεξεργάζονται την αίτηση και παραδίδουν τα έγγραφα προς περαιτέρω χρήση στον αιτούντα ή, εφόσον χρειάζεται άδεια, οριστικοποιούν τη σχετικήπροσφορά τους προς τον αιτούντα το πολύ εντός είκοσι εργάσιµων ηµερών από την παραλαβήτης αίτησης. Το χρονοδιάγραµµα αυτό είναι δυνατόν να παρατείνεται κατά είκοσι εργάσιµες επιπλέον ηµέρες για τις µεγάλης κλίµακας ήτις περίπλοκες αιτήσεις. Στην περίπτωση αυτή, γνωστοποιείται στον αιτούντα, εντός τριών εβδοµάδων µετά την αρχική αίτηση, ότι απαιτείται περισσότερος χρόνος για την επεξεργασία της. ιαθέσιµοι µορφότυποι 1. Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα διαθέτουν τα έγγραφά τους υπό οποιαδήποτε προϋφιστάµενη µορφή ή γλώσσα, µε ηλεκτρονικά µέσα όπου αυτό είναι δυνατό και ενδεδειγµένο. Τούτο δεν συνεπάγεται την υποχρέωση των φορέων του δηµόσιου τοµέα να δηµιουργούν ήνα προσαρµόζουν τα έγγραφα ώστε να ανταποκρίνονται στο αίτηµα παροχής τους, ούτε την υποχρέωση να παρέχουν αποσπάσµατα εγγράφων, όταν αυτό συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια που υπερβαίνει έναν απλό χειρισµό. 2. Βάσει της παρούσας οδηγίας, δεν µπορεί να απαιτηθεί από τους φορείς του δηµόσιου τοµέα να συνεχίσουν την παραγωγήσυγκεκριµένου τύπου εγγράφων για το σκοπό της περαιτέρω χρήσης των εν λόγω εγγράφων από οργανισµό του ιδιωτικού ήτου δηµόσιου τοµέα. Άρθρο 6 Αρχές που διέπουντη χρέωση Εφόσον χρεώνονται τέλη, το συνολικό έσοδο από την παροχήκαι την άδεια περαιτέρω χρήσης των εν λόγω εγγράφων δεν υπερβαίνει το κόστος συλλογής, παραγωγής, αναπαραγωγής και διάδοσής τους, συµπεριλαµβανοµένης µιας εύλογης απόδοσης της επένδυσης. Τα τέλη θα πρέπει να βασίζονται στο κόστος που προκύπτει κατά τη διάρκεια της αντίστοιχης λογιστικής περιόδου και υπολογίζονται σύµφωνα µε τις λογιστικές αρχές που εφαρµόζονται στους οικείους φορείς του δηµόσιου τοµέα.

6 L 345/95 Άρθρο 7 ιαφάνεια Οι τυχόν όροι και πάγια τέλη για την περαιτέρω χρήση εγγράφων τα οποία βρίσκονται στην κατοχήφορέων του δηµόσιου τοµέα προκαθορίζονται και δηµοσιεύονται, µε ηλεκτρονικά µέσα όπου αυτό είναι δυνατό και ενδεδειγµένο. Κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφεροµένου, ο φορέας του δηµοσίου αναφέρει τη βάση υπολογισµού για το δηµοσιευόµενο τέλος. Ο οικείος φορέας του δηµόσιου τοµέα αναφέρει επίσης τους παράγοντες που θα λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό των τελών στις ιδιότυπες περιπτώσεις. Οι φορείς του δηµοσίου τοµέα µεριµνούν ώστε οι αιτούντες έγγραφα για περαιτέρω χρήση να ενηµερώνονται σχετικά µε τα ένδικα βοηθή- µατα που µπορούν να ασκήσουν σε ό,τι αφορά αποφάσεις ήπρακτικές που τους επηρεάζουν. Άρθρο 8 Άδειες 1. Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα δύνανται να επιτρέπουν την άνευ όρων περαιτέρω χρήση εγγράφων ή να επιβάλλουν όρους, ενδεχοµένως µέσω αδειοδότησης, για σχετικά θέµατα. Οι όροι αυτοί δεν περιορίζουν άνευ λόγου τις δυνατότητες περαιτέρω χρήσης και δεν χρησιµοποιούνται για τον περιορισµό του ανταγωνισµού. 2. Στα κράτη µέλη όπου χρησιµοποιούνται άδειες, τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι διατίθενται, σε ψηφιακήµορφήκαι µε δυνατότητα ηλεκτρονικής επεξεργασίας τους, τυποποιηµένες άδειες για την περαιτέρω χρήση των εγγράφων του δηµόσιου τοµέα, οι οποίες είναι δυνατόν να προσαρµόζονται προκειµένου να αντιµετωπίζονται ειδικότερες αιτήσεις αδειοδότησης. Τα κράτη µέλη ενθαρρύνουν όλους τους φορείς του δηµόσιου τοµέα να χρησιµοποιούν τις τυποποιηµένες άδειες. 2. Εάν τα έγγραφα χρησιµοποιούνται περαιτέρω από φορέα του δηµόσιου τοµέα ως αρχικό υλικό για τις εµπορικές δραστηριότητές του που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της δηµόσιας αποστολής του, τα έγγραφα για τις εν λόγω δραστηριότητες παρέχονται µε τα ίδια τέλη και τους λοιπούς όρους που ισχύουν για τους άλλους χρήστες. Άρθρο 11 Απαγόρευση αποκλειστικώνρυθµίσεων 1. Η περαιτέρω χρήση εγγράφων είναι ελεύθερη για όλους τους δυνητικούς παράγοντες της αγοράς, ακόµα και εάν ένας ήπερισσότεροι παράγοντες της αγοράς εκµεταλλεύονται ήδη προϊόντα προστιθέµενης αξίας που βασίζονται στα εν λόγω έγγραφα. Συµβάσεις ήάλλες ρυθµίσεις µεταξύ των φορέων του δηµόσιου τοµέα που κατέχουν τα έγγραφα και τρίτων δεν θεµελιώνουν αποκλειστικά δικαιώµατα. 2. Ωστόσο, όπου είναι απαραίτητο ένα αποκλειστικό δικαίωµα για την παροχήυπηρεσίας δηµόσιου συµφέροντος, η βασιµότητα του λόγου για τη χορήγησή του υποβάλλεται σε τακτική επανεξέταση, και, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον κάθε τριετία. Οι αποκλειστικές ρυθµίσεις που καθορίζονται µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας είναι διαφανείς και δηµοσιοποιούνται. 3. Οι υφιστάµενες αποκλειστικές ρυθµίσεις οι οποίες δεν εµπίπτουν στην εξαίρεση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 παύουν να ισχύουν στο τέλος της σύµβασης ήσε κάθε περίπτωση το αργότερο στις 31 εκεµβρίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 9 Πρακτικά µέτρα Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε να λαµβάνονται τα απαραίτητα πρακτικά µέτρα που διευκολύνουν την αναζήτηση διαθέσιµων προς περαιτέρω χρήση εγγράφων, όπως οι κατάλογοι, µε κατά προτίµηση ηλεκτρονικήπρόσβαση, των κυριότερων εγγράφων και οι ιστοσελίδες που συνδέονται µε αποκεντρωµένους καταλόγους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV Άρθρο 12 Εφαρµογή Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία το αργότερο την 1η Ιουλίου Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπήσχετικά. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ήσυνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσήτους. Ο τρόπος της αναφοράς καθορίζεται από τα κράτη µέλη. ΑΠΟΦΥΓΗ ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Άρθρο 13 Άρθρο 10 Αποφυγή διακρίσεων 1. Όλοι οι επιβαλλόµενοι όροι για την περαιτέρω χρήση εγγράφων δεν επιφέρουν διακρίσεις µεταξύ συγκρίσιµων κατηγοριών περαιτέρω χρήσης. Επανεξέταση 1. Η Επιτροπήπροβαίνει σε επανεξέταση της εφαρµογής της παρούσας οδηγίας πριν από την 1η Ιουλίου 2008 και κοινοποιεί τα αποτελέσµατα της επανεξέτασης αυτής, µαζί µε τυχόν προτάσεις για τροποποιήσεις της οδηγίας, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο.

7 L 345/96 2. Αντικείµενο της επανεξέτασης είναι ιδίως το πεδίο εφαρµογής και ο αντίκτυπος της παρούσας οδηγίας, συµπεριλαµβανοµένου του βαθµού αύξησης της περαιτέρω χρήσης των εγγράφων του δηµόσιου τοµέα, των συνεπειών της εφαρµογής των αρχών που διέπουν τη χρέωση και της περαιτέρω χρήσης επίσηµων εγγράφων νοµοθετικής και διοικητικής φύσεως, καθώς και οι περαιτέρω δυνατότητες βελτίωσης της ορθής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας περιεχοµένου. Άρθρο 14 Έναρξη ισχύος Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην. Άρθρο 15 Αποδέκτες Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. Βρυξέλλες, 17Νοεµβρίου Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος P. COX G. ALEMANNO

3. Η περ. α παρ. 1 άρθρου 3 ν. 3448/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

3. Η περ. α παρ. 1 άρθρου 3 ν. 3448/2006 αντικαθίσταται ως εξής: Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση διατάξεων πρώτου κεφαλαίου ν. 3448/2006 (Α 57) και προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004. 6.4.2004 L 100/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 631/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 για τροποποίηση του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 10.5.2012 2011/0430(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

21.12.2004 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 373/1. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

21.12.2004 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 373/1. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) 21.12.2004 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 373/1 Ι (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2182/2004 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Δεκεμβρίου 2004 σχετικά με τα

Διαβάστε περισσότερα

Νομικό πλαίσιο για τη συνεισφορά γλωσσικών δεδομένων ΤΑΤΙΆΝΑ-ΕΛΈΝΗ ΣΥΝΟΔΙΝΟΎ, ΑΝΑΠΛΗΡΏΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΉΤΡΙΑ, ΤΜΉΜΑ ΝΟΜΙΚΉΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚΎΠΡΟΥ

Νομικό πλαίσιο για τη συνεισφορά γλωσσικών δεδομένων ΤΑΤΙΆΝΑ-ΕΛΈΝΗ ΣΥΝΟΔΙΝΟΎ, ΑΝΑΠΛΗΡΏΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΉΤΡΙΑ, ΤΜΉΜΑ ΝΟΜΙΚΉΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚΎΠΡΟΥ Νομικό πλαίσιο για τη συνεισφορά γλωσσικών δεδομένων ΤΑΤΙΆΝΑ-ΕΛΈΝΗ ΣΥΝΟΔΙΝΟΎ, ΑΝΑΠΛΗΡΏΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΉΤΡΙΑ, ΤΜΉΜΑ ΝΟΜΙΚΉΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚΎΠΡΟΥ Νομικό πλαίσιο για τη συνεισφορά γλωσσικών δεδομένων: ένα πλέγμα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 268/24 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.12.2003 L 339/73 Ο ΗΓΙΑ 2003/125/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας εκεµβρίου 2003 για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τη θεµιτή παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Περαιτέρω Χρήση των πληροφοριών του δηµόσιου

Περαιτέρω Χρήση των πληροφοριών του δηµόσιου Περαιτέρω Χρήση των πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα «Νοµοθέτηση και Εφαρµογή» Καλλιόπη Αγγελετοπούλου PSI group Γενική Γραµµατεία Δηµόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 1 Α. Σύνταγµα 1975/1986/2001

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.7.2006 L 210/19 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Ιουλίου 2006 για τον ευρωπαϊκό όµιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

[ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ»] [ ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ»]

[ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ»] [ ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ»] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ [ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ»] [ ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ»] ΙΙΙ. 1 Ορισµοί Παράλληλα µε τους ορισµούς του άρθρου II.1, για την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/56/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Οκτωβρίου 2005 για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών

ΟΔΗΓΙΑ 2005/56/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Οκτωβρίου 2005 για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών 25.11.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 310/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΟΔΗΓΙΑ 2005/56/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 411 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ περί του καθεστώτος καιτων γενικών όρων άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 24.11.2014

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 24.11.2014 Εφαρμογή της νέας πολιτικής για την ανοικτή διάθεση της δημόσιας πληροφορίας (Επιχειρησιακά θέματα, διαδικασίες και υποχρεώσεις των Φορέων του δημοσίου) Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 24.11.2014 Κάλλη Αγγελετοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συνθήκης του Μαρακές για τη διευκόλυνση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.5.2011 COM(2011) 295 τελικό 2011/0131 (COD) C7-0140/11 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ 2011/0131 (COD)

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή Διακυβέρνηση: Νέα θεσμικά εργαλεία για τη διάθεση και περαιτέρω χρήση της δημόσιας πληροφορίας

Ανοικτή Διακυβέρνηση: Νέα θεσμικά εργαλεία για τη διάθεση και περαιτέρω χρήση της δημόσιας πληροφορίας Ανοικτή Διακυβέρνηση: Νέα θεσμικά εργαλεία για τη διάθεση και περαιτέρω χρήση της δημόσιας πληροφορίας Δρ. Βασιλική Νταλάκου Νομικός συνεργάτης Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων ΑΡΘΡΟ 29 - ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 5058/00/EL/TEΛΙΚΟ WP 33 Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων Γνωµοδότηση 5/2000 σχετικά µε τη Χρήση Tηλεφωνικών Καταλόγων για

Διαβάστε περισσότερα

5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1

5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1 5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 169/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές και την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 10.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 275/27 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

20.2.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 44/23

20.2.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 44/23 20.2.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 44/23 ΟΔΗΓΙΑ 2008/9/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Φεβρουαρίου 2008 για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων σχετικά με την επιστροφή του φόρου προστιθέμενης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 15.1.2003 EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 15.1.2003 EL 15.1.2003 L 9/3 Ο ΗΓΙΑ 2002/92/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης εκεµβρίου 2002 σχετικά µε την ασφαλιστική διαµεσολάβηση ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

89/391/ΕΟΚ) (90/269/ΕΟΚ)

89/391/ΕΟΚ) (90/269/ΕΟΚ) Οδηγία του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 1990 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κινδύνους ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ),

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ), L 171/12 Ο ΗΓΙΑ 1999/44/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Μαΐου1999 σχετικά µε ορισµένες πτυχές της πώλησης και των εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ. Κοινή δήλωση για τα άρθρα 22 και 29 της συµφωνίας

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ. Κοινή δήλωση για τα άρθρα 22 και 29 της συµφωνίας 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Erklärungen Griechisch (Normativer Teil) 1 von 7 ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ Κοινή δήλωση για τα άρθρα 22 και 29 της συµφωνίας Τα µέρη δηλώνουν ότι κατά την εφαρµογή των

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) L 181/6 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Ιουνίου 2001 σχετικά µε τον καθορισµό των αναγκαίων µέτρων για την προστασία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΙΘ. L 024 της 30/01/1998 σ. 0001-0008

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΙΘ. L 024 της 30/01/1998 σ. 0001-0008 Οδηγία 97/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1997 περί επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και προστασίας της ιδιωτικής ζωής στον τηλεπικοινωνιακό τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 20.11.2012 COM(2012) 697 τελικό 2012/0328 (COD) C7-0385/12 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για προσωρινή παρέκκλιση από την οδηγία 2003/87/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (Υποστήριξη έρευνας αιχµής)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (Υποστήριξη έρευνας αιχµής) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (Υποστήριξη έρευνας αιχµής) Ο/Η [επωνυµία της νοµικής οντότητας υποδοχής και πρόσληψης του κύριου ερευνητή], (στο εξής ο «δικαιούχος»), αφενός, και ο/η (ονοµατεπώνυµο του κύριου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 188(Ι) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ TO NΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004

Αριθµός 188(Ι) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ TO NΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3852, 30.4.2004 Ν. 188(Ι)/2004 Ο περί του Νοµικού Πλαισίου για τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές καθώς και για Συναφή Θέµατα Νόµος του 2004 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 8.11.2012 2012/0011(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2012/28/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις ορφανών έργων

ΟΔΗΓΙΑ 2012/28/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις ορφανών έργων 27.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 299/5 ΟΔΗΓΙΑ 2012/28/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις ορφανών έργων

Διαβάστε περισσότερα

β) σύστημα επιστροφής δασμών: το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγήμε τη μορφήτην οποία προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β)

β) σύστημα επιστροφής δασμών: το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγήμε τη μορφήτην οποία προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β) 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 47 Άρθρο 113 Τα κοινοτικά εμπορεύματα που υπάγονται στην κοινήγεωργικήπολιτική, τα οποία τίθενται υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης και αναφέρονται στο άρθρο 98 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν προσαρτάται στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2006 2007 και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της.

Το παρόν προσαρτάται στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2006 2007 και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΣΤΗΝ ΕΓΣΣΕ 2006-2007 Το παρόν προσαρτάται στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2006 2007 και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της. ΣYΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ 1. Γενικές παρατηρήσεις Μέσα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 30.4.2014 L 128/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/50/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή της κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 37/19 Ο ΗΓΙΑ 2002/95/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά µε τον περιορισµό της χρήσης ορισµένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού

Διαβάστε περισσότερα

3.11.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 289/15

3.11.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 289/15 3.11.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 289/15 ΟΔΗΓΙΑ 2005/71/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με ειδική διαδικασία εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών για σκοπούς επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση)

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σκοπός του εγγράφου Το παρόν έγγραφο περιγράφει την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά το ηλεκτρονικό εµπόριο και τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

CES, UNICE, CEEP Συµφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισµένου χρόνου Προοίµιο Γενικές παρατηρήσεις

CES, UNICE, CEEP Συµφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισµένου χρόνου Προοίµιο Γενικές παρατηρήσεις 10. 7. 1999 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 175/43 Ο ΗΓΙΑ 1999/70/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Ιουνίου 1999 σχετικά µε τη συµφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισµένου χρόνου που συνήφθη από

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 L 175/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 634/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. 1.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1164/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Νοεμβρίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 περί της υιοθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Προς: EETT. Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι

Προς: EETT. Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Αθήνα, 21/01/2008 Σελ.: 8 Προς: EETT Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Αττική Θέµα: Απάντηση της Net One A.E στην ηµόσια ιαβούλευση αναφορικά µε τον Κανονισµό Συνεγκατάστασης Κύριοι, Με το παρόν σας αποστέλλουµε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 334/36 Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης εκεµβρίου 1999 για τηνπροσαρµογή στηντεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το εκπεµπόµενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

21.12.2004 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 373/37

21.12.2004 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 373/37 21.12.2004 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 373/37 ΟΔΗΓΙΑ 2004/113/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Δεκεμβρίου 2004 για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 24.2.2011 ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2013. Τροποποίηση Κανονισµού Αδειών Πετρελαιοειδών Προϊόντων. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2013. Τροποποίηση Κανονισµού Αδειών Πετρελαιοειδών Προϊόντων. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2013 Τροποποίηση Κανονισµού Αδειών Πετρελαιοειδών Προϊόντων Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Ι ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

ΤΜΗΜΑ Ι ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Οδηγία 92/85/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 1992 σχετικά µε την εφαρµογή µέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 31.5.2001 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 145/43 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της30ήςμαΐου 2001 για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.5.2009 COM(2009) 235 τελικό 2006/0250 (CNS) C7-0045/09 Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1405 EL 07.02.2009 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους ΟΔΗΓΙΑ 2008 52 ΕΚ Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1997R2027 EL 30.05.2002 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EΚ) αριθ. 2027/97 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 1997 για την ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.9.2011 COM(2011) 577 τελικό 2011/0248 (CNS) C7-0311/11 EL Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2007/659/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρµογής και

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισµού σχετικά µε τις συµφωνίες ήσσονος σηµασίας οι οποίες δεν περιορίζουν σηµαντικά τον ανταγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕ αριθ. C 69 της 20. 3. 1989, σ. 72. (2) ΕΕ αριθ. C 262 της 10. 10. 1988, σ. 82. (4) ΕΕ αριθ. L 217 της 5. 8. 1986, σ. 21.

ΕΕ αριθ. C 69 της 20. 3. 1989, σ. 72. (2) ΕΕ αριθ. C 262 της 10. 10. 1988, σ. 82. (4) ΕΕ αριθ. L 217 της 5. 8. 1986, σ. 21. Κείµενο της Οδηγίας EMC 89/336/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των Κρατών Μελών σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα όπως τροποποιήθηκε από: την Οδηγία 91/263/ΕΟΚ σχετικά µε τηλεπικοινωνιακό

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29

Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29 Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29 00393/08/EL WP 146 Πρόγραµµα εργασίας 2008-2009 Οµάδα εργασίας του άρθρου 29 18 Φεβρουαρίου 2008 Η οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2013 (15.05) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0137 (COD) 6353/1/13 REV 1 ADD 1 UD 39 PI 19 COMER 22 CODEC 317 PARLNAT 111 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2008

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 29 Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισµούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.5.2008 COM(2008) 314 τελικό 2008/0097 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 για τη βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.4.2003 L 99/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 692/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Απριλίου 2003 για την τροποποίηση του κανονισµού (EOK) αριθ. 2081/92 για

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000)

ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000) ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000) Άρθρο 7 Εναρμόνιση με την Οδηγία 96/9/ΕΟΚτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 1996 σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής για τη διάδοση στα ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Την περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

L 343/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010

L 343/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010 L 343/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1259/2010 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 2010 για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα του δικαίου που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 93/104/ΕΚ του Συµβουλίου της 23ης Νοεµβρίου 1993 σχετικά µε ορισµένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας

Οδηγία 93/104/ΕΚ του Συµβουλίου της 23ης Νοεµβρίου 1993 σχετικά µε ορισµένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας Οδηγία 93/104/ΕΚ του Συµβουλίου της 23ης Νοεµβρίου 1993 σχετικά µε ορισµένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 Θέµα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. N 132/04 Πρόγραµµα ενισχύσεων FROST (δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής 5. ΟΔΗΓΙΑ 94/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Οκτωβρίου 1994 περί της προστασίας των αγοραστών ως προς ορισμένες πλευρές των συμβάσεων που αφορούν την απόκτηση δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 15.11.2014 L 330/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/95/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 58ο έτος 21 Μαΐου 2015 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) 2015/779 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων.

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισμός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

18.9.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 251/11

18.9.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 251/11 18.9.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 251/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 827/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουνίου 2012 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 255/22 Ο ΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεµβρίου 2005 σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αρ. 30. Α.Γνωστοποίηση συναλλαγών σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 13 ν. 3340/2005

Εγκύκλιος αρ. 30. Α.Γνωστοποίηση συναλλαγών σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 13 ν. 3340/2005 Εγκύκλιος αρ. 30 Θέµα: ιευκρινίσεις σχετικά µε τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 13 ν. 3340/2005 και στο άρθρο 6 της Απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Η εγκύκλιος αυτή απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα