Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα"

Transcript

1 2007R0653 EL Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 653/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2007 σχετικά με τη χρήση κοινού ευρωπαϊκού εντύπου για τα πιστοποιητικά ασφαλείας και για τα έγγραφα της αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 10 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και σχετικά με την εγκυρότητα των πιστοποιητικών ασφαλείας που εκδίδονται σύμφωνα με την οδηγία 2001/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (EE L 153 της , σ. 9) Τροποποιείται από: Επίσημη Εφημερίδα αριθ. σελίδα ημερομηνία M1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 445/2011 της Επιτροπής της 10ης Μαΐου 2011 L

2 2007R0653 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 653/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2007 σχετικά με τη χρήση κοινού ευρωπαϊκού εντύπου για τα πιστοποιητικά ασφαλείας και για τα έγγραφα της αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 10 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και σχετικά με την εγκυρότητα των πιστοποιητικών ασφαλείας που εκδίδονται σύμφωνα με την οδηγία 2001/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, την οδηγία 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόμων, η οποία τροποποιεί την οδηγία 95/18/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις άδειες σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και την οδηγία 2001/14/ΕΚ σχετικά με την κατανομή της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών και τις χρεώσεις για τη χρήση σιδηροδρομικής υποδομής καθώς και με την πιστοποίηση ασφάλειας (Οδηγία για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων) ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 15, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 881/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων (Κανονισμός για τον Οργανισμό) ( 2 ), και ιδίως το άρθρο 7, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Η οδηγία 2004/49/ΕΚ για την ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόμων προβλέπει λεπτομερείς διατάξεις για τα πιστοποιητικά ασφαλείας των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων. Το άρθρο 10 της εν λόγω οδηγίας προβλέπει ότι προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στη σιδηροδρομική υποδομή, μία σιδηροδρομική επιχείρηση πρέπει να έχει λάβει πιστοποιητικό ασφαλείας. Το πιστοποιητικό ασφαλείας αποβλέπει στο να αποδείξει ότι η σιδηροδρομική επιχείρηση έχει θεσπίσει το σύστημά της για τη διαχείριση της ασφάλειας και είναι σε θέση να πληροί τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητας που θεσπίστηκαν δυνάμει της οδηγίας 96/48/ΕΚ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1996, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας ( 3 ), της οδηγίας 2001/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2001, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού συμβατικού σιδηροδρομικού συστήματος ( 4 ), και άλλων κοινοτικών νομικών πράξεων, καθώς και δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας με σκοπό τον έλεγχο των κινδύνων και την ασφαλή λειτουργία στο σιδηροδρομικό δίκτυο. ( 1 ) ΕΕ L 164 της , σ. 44, όπως διορθώθηκε στην ΕΕ L 220 της , σ. 16. ( 2 ) ΕΕ L 164 της , σ. 1, όπως διορθώθηκε στην ΕΕ L 220 της , σ. 3. ( 3 ) ΕΕ L 235 της , σ. 6. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2004/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 164 της , σ. 114, όπως διορθώθηκε στην ΕΕ L 220 της , σ. 40). ( 4 ) ΕΕ L 110 της , σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/50/ΕΚ.

3 2007R0653 EL (2) Τα κράτη μέλη οφείλουν να καταβάλουν προσπάθειες για να βοηθήσουν όσους υποψηφίους επιθυμούν να εισέλθουν στην αγορά ως σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, και συγκεκριμένα, οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και να ανταποκρίνονται χωρίς καθυστέρηση στα αιτήματα πιστοποίησης της ασφάλειας. Για τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που εκτελούν διεθνείς μεταφορές, είναι σημαντικό να ακολουθούνται όμοιες διαδικασίες για την πιστοποίηση της ασφάλειας στα διάφορα κράτη μέλη για το λόγο αυτό, τα κοινά μέρη του πιστοποιητικού ασφαλείας πρέπει να εναρμονιστούν ώστε να θεσπιστεί κοινό πρότυπο. Προς το σκοπό αυτό, το άρθρο 15 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ προβλέπει την εναρμόνιση των πιστοποιητικών ασφαλείας. Το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2004, αναφέρει ότι ο Οργανισμός καταρτίζει και συνιστά μία ενιαία μορφή πιστοποιητικού ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης μιας ηλεκτρονικής μορφής, καθώς και μία ενιαία μορφή αίτησης χορήγησης πιστοποιητικού ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου του καταλόγου των βασικών στοιχείων που πρέπει να παρέχονται. (3) Σύμφωνα με το άρθρο 33 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ, τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία έως τις 30 Απριλίου Ως εκ τούτου, από την ημερομηνία αυτή και εξής, τα πιστοποιητικά ασφαλείας εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/49/ΕΚ. Προς το σκοπό αυτό, χρειάζεται να αναληφθεί εγκαίρως δράση, ώστε να εναρμονιστεί η προσέγγιση που ακολουθείται για τα πιστοποιητικά ασφαλείας προκειμένου τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν εναρμονισμένη προσέγγιση το ταχύτερο δυνατόν. (4) Το άρθρο 10 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ προβλέπει ότι το πιστοποιητικό ασφαλείας περιλαμβάνει δύο μέρη: την πιστοποίηση της αποδοχής του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας της σιδηροδρομικής επιχείρησης, η οποία γίνεται αποδεκτή σε ολόκληρη την Κοινότητα (μέρος A), και το δεύτερο μέρος, το οποίο αφορά την πιστοποίηση της αποδοχής των μέτρων που λαμβάνει η σιδηροδρομική επιχείρηση προκειμένου να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις που επιβάλλει η ασφαλής εκμετάλλευση του σχετικού δικτύου (μέρος B). Οι εναρμονισμένες αιτήσεις πιστοποιητικού ασφαλείας και οι οδηγίες για την υποβολή των αιτήσεων που περιλαμβάνονται στον εν λόγω κανονισμό παρέχουν καθοδήγηση στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και στις αρμόδιες για την ασφάλεια εθνικές αρχές σχετικά με τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται σε μία αίτηση για καθένα από τα μέρη του πιστοποιητικού ασφαλείας. (5) Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 6 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ, οι αρμόδιες για την ασφάλεια εθνικές αρχές ενημερώνουν τον Οργανισμό για τα πιστοποιητικά ασφαλείας που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο α) της εν λόγω οδηγίας (πιστοποιητικά του μέρους A). Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2004, ο Οργανισμός, είναι υπεύθυνος για την τήρηση δημόσιου μητρώου των πιστοποιητικών ασφαλείας που χορηγούνται σύμφωνα με το άρθρο 10 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ. Στη διάταξη αυτή προβλέπεται η υποχρέωση του Οργανισμού να δημοσιεύει τόσο τα πιστοποιητικά του μέρους Α όσο και του μέρους Β. Επομένως, δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2004, τα κράτη μέλη ενημερώνουν τον Οργανισμό για τα πιστοποιητικά ασφαλείας του μέρους Β που χορηγούν βάσει του άρθρου 10 παράγραφος 2 στοιχείο β) της οδηγίας 2004/49/ΕΚ, καθώς και για τα πιστοποιητικά του μέρους Α.

4 2007R0653 EL (6) Οι αρμόδιες για την ασφάλεια εθνικές αρχές μπορούν να ενημερώνουν τον Οργανισμό για την έκδοση, την ανανέωση, την τροποποίηση ή την ανάκληση των πιστοποιητικών ασφαλείας με τρεις κυρίως τρόπους: μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού, μέσω της υποβολής του πιστοποιητικού ασφαλείας υπό τη μορφή ηλεκτρονικού αρχείου ή μέσω της αποστολής του πιστοποιητικού ασφαλείας με φαξ. Για τη διευκόλυνση της χρήσης του τυποποιημένου εντύπου και για να εξασφαλιστεί η χρήση της πλέον πρόσφατης μορφής των εντύπων, συνιστάται να χρησιμοποιούν οι αρμόδιες για την ασφάλεια εθνικές αρχές το ηλεκτρονικό έντυπο πού είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Οργανισμού ή να τηλεφορτώνουν είτε το ηλεκτρονικό αρχείο είτε τα κύρια έγγραφα που περιλαμβάνονται στην ίδια ιστοσελίδα. Συνιστάται ιδιαίτερα η χρήση της ηλεκτρονικής μορφής που βρίσκεται στην εν λόγω ιστοσελίδα, δεδομένου ότι επιτρέπει την απευθείας αποθήκευση του εγγράφου στη βάση δεδομένων του Οργανισμού. (7) Σε κάθε πιστοποιητικό ασφαλείας που χορηγείται από τα κράτη μέλη, πρέπει να χορηγείται ένας ιδιαίτερος αριθμός, μοναδικός για κάθε πιστοποιητικό. Ο αριθμός αυτός θα διευκολύνει επίσης την εγγραφή του πιστοποιητικού ασφαλείας στη δημόσια βάση δεδομένων που θα δημιουργήσει ο Οργανισμός. (8) Για να αποφευχθούν περιττές δημοσιονομικές και διοικητικές επιβαρύνσεις, πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που έχουν λάβει πιστοποιητικό ασφαλείας σύμφωνα με την οδηγία 2001/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2001, σχετικά με την κατανομή της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών και τις χρεώσεις για τη χρήση σιδηροδρομικής υποδομής καθώς και με την πιστοποίηση ασφαλείας ( 1 ), δεν υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση για την έκδοση νέου πιστοποιητικού ασφαλείας έως την 1η Ιανουαρίου Τα υφιστάμενα πιστοποιητικά ασφαλείας ισχύουν εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις ισχύος τους εφόσον παύσει να τηρείται μία από τις προϋποθέσεις αυτές (όπως, για παράδειγμα, η εκπνοή ή η μεταβολή του γεωγραφικού πεδίου), υποβάλλεται νέα αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικού ασφαλείας. Αυτό δεν εμποδίζει μία σιδηροδρομική επιχείρηση, η οποία ήδη διαθέτει πιστοποιητικό που εκδόθηκε σύμφωνα με την οδηγία 2001/14/ΕΚ, να ζητήσει την έκδοση πιστοποιητικού στο νέο, εναρμονισμένο μορφότυπο. Το ζήτημα αυτό τέθηκε υπόψη της Επιτροπής στο πλαίσιο του άρθρου 28 παράγραφος 1 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ. (9) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 21 της οδηγίας 96/48/ΕΚ, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Τα πιστοποιητικά ασφαλείας που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2004/49/ΕΚ (πιστοποιητικά του μέρους Α) χρησιμοποιούν το τυποποιημένο μορφότυπο που προβλέπεται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού. ( 1 ) ΕΕ L 75 της , σ. 29. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2004/49/ΕΚ.

5 2007R0653 EL Το μορφότυπο αυτό χρησιμοποιείται κάθε φορά κατά την έκδοση, ανανέωση, ενημέρωση, τροποποίηση ή ανάκληση πιστοποιητικού του μέρους Α. Άρθρο 2 Τα πιστοποιητικά ασφαλείας που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο β) της οδηγίας 2004/49/ΕΚ (πιστοποιητικά του μέρους Β), χρησιμοποιούν το τυποποιημένο έντυπο που προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού. Το έντυπο αυτό χρησιμοποιείται κάθε φορά κατά την έκδοση, ανανέωση, ενημέρωση, τροποποίηση ή ανάκληση πιστοποιητικού του μέρους Β. Άρθρο 3 Για τις αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών του μέρους A ή/και του μέρους Β που υποβάλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 12 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ χρησιμοποιείται το τυποποιημένο έντυπο που προβλέπεται στο παράρτημα III του παρόντος κανονισμού. Το έντυπο της αίτησης συμπληρώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα III του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 4 Σε κάθε πιστοποιητικό ασφαλείας δίνεται ιδιαίτερος αριθμός, μοναδικός για κάθε πιστοποιητικό, σύμφωνα με το πρωτόκολλο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 5 Η αρμόδια για την ασφάλεια αρχή ενημερώνει τον Οργανισμό σχετικά με την έκδοση, την ανανέωση, την τροποποίηση ή την ανάκληση κάθε πιστοποιητικού του μέρους A και του μέρους B που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ. Άρθρο 6 Κάθε πιστοποιητικό ασφαλείας που εκδίδεται σύμφωνα με την οδηγία 2001/14/ΕΚ, αντικαθίσταται από πιστοποιητικό ασφαλείας που θα εκδοθεί σύμφωνα με την οδηγία 2004/49/ΕΚ και με τον παρόντα κανονισμό, έως την 1η Ιανουαρίου 2011 το αργότερο. H τροποποίηση, η ενημέρωση ή η ανανέωση πιστοποιητικού ασφαλείας που εκδόθηκε σύμφωνα με την οδηγία 2001/14/ΕΚ πραγματοποιείται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και με την οδηγία 2004/49/ΕΚ. Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που ήδη διαθέτουν πιστοποιητικά ασφαλείας, τα οποία εκδόθηκαν σύμφωνα με την οδηγία 2001/14/ΕΚ, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από την εθνική αρμόδια για την ασφάλεια αρχή την έκδοση νέου πιστοποιητικού ασφαλείας σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και με την οδηγία 2004/49/ΕΚ. Άρθρο 7 Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

6 2007R0653 EL M1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

7 2007R0653 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

8 2007R0653 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Τυποποιημένο έντυπο αίτησης και οδηγίες ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

9 2007R0653 EL

10 2007R0653 EL

11 2007R0653 EL ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στο έντυπο της αίτησης για τα πιστοποιητικά ασφαλείας του μέρους A και του μέρους B ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έντυπο αίτησης προορίζεται για χρήση από τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις (αναφερόμενες επίσης ως «ο αιτών»), οι οποίες υποβάλλουν αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικού ασφαλείας του μέρους A ή/και του μέρους B (άρθρο 10 παράγραφος 1 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ). Στο παρόν έγγραφο, εάν δεν διευκρινίζεται διαφορετικά, οι παραπομπές αφορούν άρθρα της οδηγίας 2004/49/ΕΚ. Μια σιδηροδρομική επιχείρηση που υποβάλλει αίτηση για ένα από αυτά τα δύο πιστοποιητικά, ή και για τα δύο, μπορεί να κάνει χρήση του παρόντος εντύπου αίτησης για να υποβάλει το αίτημά της στην αρμόδια για την ασφάλεια αρχή/οργανισμό που εκδίδει τα πιστοποιητικά. Η χρήση του εντύπου θα επιτρέψει στην αρχή/στον οργανισμό να εξετάσει το αίτημα χωρίς περιττή καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1. Όλα τα πεδία του εντύπου πρέπει να συμπληρώνονται. Όλες οι πληροφορίες που ζητούνται πρέπει να παρέχονται από τη σιδηροδρομική επιχείρηση.

12 2007R0653 EL Πιστοποιητικά ασφαλείας του μέρους A και του μέρους B Το έγγραφο αυτό επιτρέπει σε μια σιδηροδρομική επιχείρηση να υποβάλει αίτηση συγχρόνως για πιστοποιητικά του μέρους Α και του μέρους Β, ή για ένα μόνον από αυτά, κάνοντας χρήση του ίδιου εντύπου. Το έντυπο αυτό μπορεί να χρησιμοποιείται για την αίτηση έκδοσης νέου, ανανεωμένου ή ενημερωμένου/ τροποποιημένου πιστοποιητικού του μέρους Α ή/και του μέρους Β (όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 5). Ο αιτών μπορεί να υποβάλει αίτηση για την έκδοση μόνον ενός νέου πιστοποιητικού του μέρους Α και, στη συνέχεια, να υποβάλει νέα αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικού του μέρους Β. Προκειμένου να υποβάλει αίτηση για την έκδοση μόνον ενός πιστοποιητικό του μέρους Β, ο αιτών οφείλει να διαθέτει ισχύον πιστοποιητικό του μέρους Α. Είδος και έκταση των σιδηροδρομικών δραστηριοτήτων Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 5, το πιστοποιητικό ασφαλείας ενημερώνεται, εν μέρει ή στο σύνολό του, κάθε φορά που ο τύπος ή η έκταση της δραστηριότητας υφίσταται ουσιαστική τροποποίηση και ο κάτοχος του πιστοποιητικού ασφαλείας ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση την αρμόδια για την ασφάλεια αρχή για όλες τις σημαντικές τροποποιήσεις των όρων του οικείου μέρους του πιστοποιητικού ασφαλείας. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό να γνωρίζει η αρμόδια για την ασφάλεια αρχή και να προσδιορίζει η σιδηροδρομική επιχείρηση το «είδος» και την «έκταση» των σιδηροδρομικών υπηρεσιών. Το «είδος» και η «έκταση» αποτελούν τη βάση της κοινοτικής ισχύος των πιστοποιητικών του μέρους Α και βάσει αυτών ορίζονται οι «ισοδύναμες δραστηριότητες σιδηροδρομικών μεταφορών» (άρθρο 10 παράγραφος 3) στο σύνολο της Κοινότητας. Το «είδος» της υπηρεσίας καθορίζεται από τη μεταφορά επιβατών, είτε συμπεριλαμβάνονται οι υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας είτε όχι, από τη μεταφορά φορτίων, είτε συμπεριλαμβάνονται οι υπηρεσίες επικίνδυνων εμπορευμάτων είτε όχι, και από τις υπηρεσίες ελιγμών σιδηροδρόμων μόνον. Η «έκταση» της υπηρεσίας και της σιδηροδρομικής επιχείρησης καθορίζεται από τον όγκο των επιβατών/εμπορευμάτων και από το εκτιμώμενο μέγεθος της σιδηροδρομικής επιχείρησης ως προς τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολεί στον τομέα των σιδηροδρόμων (πολύ μικρή, μικρή, μεσαίου μεγέθους, μεγάλη επιχείρηση). Το «είδος» και η «έκταση» των υπηρεσιών για όλα τα πιστοποιητικά του μέρους Β, οι οποίες παρέχονται συνολικά από την ίδια σιδηροδρομική επιχείρηση σε ένα τουλάχιστον κράτος, πρέπει να καλύπτονται από το «είδος» και την «έκταση» των υπηρεσιών των πιστοποιητικών του μέρους Α. Όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα πεδία [2.6] έως [2.19] και [3.6] έως [3.16] είναι απαραίτητες προκειμένου να προσδιοριστεί εάν οι υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν με το πιστοποιητικό ασφαλείας που ζητήθηκε είναι ισοδύναμες ή όχι με άλλες σιδηροδρομικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται ήδη από τον αιτούντα με ισχύον(-τα) πιστοποιητικό(-ά) που διέθετε ήδη. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η σελίδα 3 του εντύπου αίτησης υπενθυμίζει τα έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν κάθε αίτηση. Πρέπει να χρησιμοποιείται ως κατάλογος αναφοράς τόσο από τον αιτούντα όσο και από τον οργανισμό/ αρχή έκδοσης του πιστοποιητικού και, ως εκ τούτου, πρέπει να χρησιμοποιείται ως πρώτη σελίδα των παραρτημάτων του εντύπου αίτησης (κάθε τετραγωνίδιο πρέπει να συμπληρώνεται ανάλογα με τη συγκεκριμένη περίπτωση). Για διευκόλυνση όσων το χρησιμοποιούν, κάθε πεδίο του εντύπου αίτησης είναι αριθμημένο και επεξηγείται στις σελίδες που ακολουθούν. Το έντυπο της αίτησης υποβάλλεται στον αρμόδιο για την ασφάλεια οργανισμό/αρχή αφού υπογραφεί στο προβλεπόμενο σημείο από το εξουσιοδοτημένο για την έγκριση της αίτησης άτομο. Ο υπογράφων αναγράφει το όνομά του και ολογράφως.

13 2007R0653 EL ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ονομασία και διεύθυνση του αρμόδιου για την ασφάλεια οργανισμού/αρχής όπου υποβάλλεται η αίτηση. Οι αιτούντες μπορούν να βρουν ενημερωμένες πληροφορίες, μεταξύ άλλων, στο διαδικτυακό χώρο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων (www.era.eu.int), καθώς και, εάν υπάρχει, στο διαδικτυακό χώρο του αρμόδιου για την ασφάλεια οργανισμού/της αρχής που εξέδωσε τα πιστοποιητικά Στο πεδίο αυτό διευκρινίζεται εάν το έντυπο της αίτησης αφορά την έκδοση του πιστοποιητικού ασφαλείας του μέρους A. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να περιληφθούν πρόσθετες πληροφορίες και να συμπληρωθούν τα τετραγωνίδια που ακολουθούν ώστε να προσδιορίζεται το είδος και η έκταση των υπηρεσιών της σιδηροδρομικής επιχείρησης Ο αιτών πρέπει να επιλέξει το τετραγωνίδιο αυτό στις ακόλουθες περιπτώσεις: A) εάν υποβάλλει για πρώτη φορά αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικού ασφαλείας του μέρους Α B) εάν έχει ανακληθεί το προηγούμενο πιστοποιητικό ασφαλείας, το οποίο αφορά το ίδιο είδος και έκταση της υπηρεσίας Γ) σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που δεν καλύπτεται από τα πεδία [2.3] και [2.4] που ακολουθούν Το πιστοποιητικό ασφαλείας ανανεώνεται κατόπιν αιτήσεως της σιδηροδρομικής επιχείρησης κατά διαστήματα τα οποία δεν υπερβαίνουν την πενταετία (άρθρο 10 παράγραφος 5) Το πιστοποιητικό ασφάλειας ενημερώνεται, εν μέρει ή στο σύνολό του, κάθε φορά που ο τύπος ή η έκταση της δραστηριότητας υφίσταται ουσιαστική τροποποίηση και, ως εκ τούτου, χρειάζεται να ζητηθεί ενημερωμένο/τροποποιημένο πιστοποιητικό. Επιπλέον, ο κάτοχος του πιστοποιητικού ασφάλειας ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση την αρχή για την ασφάλεια για όλες τις σημαντικές τροποποιήσεις των όρων του οικείου μέρους του πιστοποιητικού ασφάλειας και όποτε εισάγονται νέες κατηγορίες προσωπικού ή νέοι τύποι τροχαίου υλικού (άρθρο 10 παράγραφος 5) Εάν χρειάζεται, να αναφερθεί ο πλήρης αριθμός αναγνώρισης ΕΕ του προηγούμενου πιστοποιητικού του μέρους Α σε σχέση με το οποίο υποβάλλεται το έντυπο της αίτησης στον αρμόδιο για την ασφάλεια οργανισμό/αρχή που αναφέρεται στα πεδία [1.1] και [1.2] Κατά την υποβολή αίτησης η οποία αφορά επίσης/μόνον υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών, πρέπει να διευκρινίζεται, επιλέγοντας το κατάλληλο τετραγωνίδιο, εάν οι σχετικές δραστηριότητες θα περιλαμβάνουν ή όχι υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας: μόνον μια επιλογή είναι δυνατή. Ωστόσο, οι υπηρεσίες που αναφέρονται στο σημείο που επιλέξατε [2.6 ή 2.7], περιλαμβάνουν επίσης οποιοδήποτε άλλο είδος μεταφοράς επιβατών (δηλ. περιφερειακή, μικρής, μέσης, μεγάλης απόστασης κ.λπ) καθώς και οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες απαιτούνται για την προσφορά των υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών που αφορά η αίτηση (δραστηριότητες ελιγμών κ.λπ). Για τους ορισμούς των υπηρεσιών υψηλής ταχύτητας, βλ. παράρτημα I της οδηγίας 96/48/ΕΚ Εάν η αίτηση αφορά υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών [2.6 ή 2.7], πρέπει να διευκρινίζεται, επιλέγοντας το κατάλληλο τετραγωνίδιο, ο εκτιμώμενος πραγματικός ή προγραμματιζόμενος όγκος των υπηρεσιών, βάσει του αριθμού των επιβατών-χλμ ετησίως. Μόνον μια επιλογή είναι δυνατή. Οι σχετικές κατηγορίες είναι σύμφωνες με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1192/2003 σχετικά με τις στατιστικές των σιδηροδρομικών μεταφορών.

14 2007R0653 EL Εάν η αίτηση αφορά επίσης/μόνον υπηρεσίες μεταφοράς φορτίων, πρέπει να διευκρινίζεται, επιλέγοντας το κατάλληλο τετραγωνίδιο, εάν στις δραστηριότητες περιλαμβάνεται ή όχι η μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων: μόνον μια επιλογή είναι δυνατή. Ωστόσο, οι υπηρεσίες που αναφέρονται στο σημείο που έχει επιλεγεί [2.10 ή 2.11], περιλαμβάνουν και κάθε άλλο τύπο μεταφοράς φορτίων που δεν αναφέρεται ρητώς, καθώς και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία είναι αναγκαία για την παροχή των υπηρεσιών μεταφοράς φορτίων για τις οποίες υποβάλλεται η αίτηση (δραστηριότητες ελιγμών, κ.λπ). Για ορισμούς σχετικά με τα επικίνδυνα εμπορεύματα, πρβλ. οδηγία 96/49/ΕΚ και τα παραρτήματα αυτής. Οι φορείς εκμετάλλευσης που παρέχουν υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών για εσωτερικές ανάγκες των σιδηροδρόμων θεωρείται ότι εμπίπτουν στο πεδίο της κατηγορίας της μεταφοράς φορτίων (π.χ. επιχειρήσεις συντήρησης των σιδηροτροχιών οι οποίες μετακινούν σε διαφορετικό εργοτάξιο μηχανήματα, ή επιχειρήσεις που θέτουν σε λειτουργία αμαξοστοιχίες μετρήσεων) Εάν η αίτηση αφορά υπηρεσίες μεταφοράς φορτίων [2.10 ή 2.11], πρέπει να διευκρινίζεται, επιλέγοντας το κατάλληλο τετραγωνίδιο, ο υπολογιζόμενος πραγματικός ή προγραμματιζόμενος όγκος των υπηρεσιών, βάσει του αριθμού των επιβατών-χλμ ετησίως. Μόνον μια επιλογή είναι δυνατή. Οι σχετικές κατηγορίες είναι σύμφωνες με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1192/2003 σχετικά με τις στατιστικές των σιδηροδρομικών μεταφορών Εάν ο αιτών προτίθεται να παρέχει μόνον υπηρεσίες ελιγμών χωρίς να πραγματοποιεί μεταφορά επιβατών ή φορτίων, επιλέγεται αυτό το τετραγωνίδιο Όσον αφορά τις υπηρεσίες (επιβατών, φορτίων, μόνον ελιγμών), για τις οποίες υποβάλλεται η αίτηση, πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία κατά την οποία προβλέπεται η έναρξη της υπηρεσίας ή, σε περίπτωση ανανεωμένου ή ενημερωμένου/τροποποιημένου πιστοποιητικού, η ημερομηνία κατά την οποία προβλέπεται ότι το νέο πιστοποιητικό θα τεθεί σε ισχύ αντικαθιστώντας το προηγούμενο Εάν ο αριθμός των ατόμων που εργάζονται στον τομέα των σιδηροδρόμων ή συμμετέχουν σε σιδηροδρομικές δραστηριότητες και σε σχετικές εργασίες, συμπεριλαμβανομένων των εργοληπτών, είναι από 0 (δηλ. εάν εργάζεται μόνον ο επιχειρηματίας) έως 9, επιλέγεται στην περίπτωση αυτή το τετραγωνίδιο «Πολύ μικρή επιχείρηση». Το μέγεθος των επιχειρήσεων προσδιορίζεται βάσει των κριτηρίων που εφαρμόζει η ΓΔ ENTR. Επιλέγεται μόνον ένα τετραγωνίδιο [ ] Εάν ο αριθμός των ατόμων που εργάζονται στον τομέα των σιδηροδρόμων ή συμμετέχουν σε σιδηροδρομικές δραστηριότητες και σε σχετικές εργασίες, συμπεριλαμβανομένων των εργοληπτών, είναι από 10 έως 49, επιλέγεται στην περίπτωση αυτή το τετραγωνίδιο «Μικρή επιχείρηση». Το μέγεθος των επιχειρήσεων προσδιορίζεται βάσει των κριτηρίων που εφαρμόζει η ΓΔ ENTR. Επιλέγεται μόνον ένα τετραγωνίδιο [ ] Εάν ο αριθμός των ατόμων που εργάζονται στον τομέα των σιδηροδρόμων ή συμμετέχουν σε σιδηροδρομικές δραστηριότητες και σε σχετικές εργασίες, συμπεριλαμβανομένων των εργοληπτών, είναι από 50 έως 249, επιλέγεται στην περίπτωση αυτή το τετραγωνίδιο «Επιχείρηση μεσαίου μεγέθους». Το μέγεθος των επιχειρήσεων προσδιορίζεται βάσει των κριτηρίων που εφαρμόζει η ΓΔ ENTR. Επιλέγεται μόνον ένα τετραγωνίδιο [ ] Εάν ο αριθμός των ατόμων που εργάζονται στον τομέα των σιδηροδρόμων ή συμμετέχουν σε σιδηροδρομικές δραστηριότητες και σε σχετικές εργασίες, συμπεριλαμβανομένων των εργοληπτών, είναι 250 και άνω, επιλέγεται στην περίπτωση αυτή το τετραγωνίδιο «Μεγάλη επιχείρηση». Το μέγεθος των επιχειρήσεων προσδιορίζεται βάσει των κριτηρίων που εφαρμόζει η ΓΔ ENTR. Επιλέγεται μόνον ένα τετραγωνίδιο [ ].

15 2007R0653 EL Στο πεδίο αυτό προσδιορίζεται εάν το έντυπο της αίτησης αφορά πιστοποιητικό ασφαλείας του μέρους B. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να περιληφθούν πρόσθετες πληροφορίες επιλέγοντας τα ακόλουθα τετραγωνίδια, ώστε να προσδιορίζεται το είδος και την έκταση των υπηρεσιών που παρέχει η σιδηροδρομική επιχείρηση Ο αιτών καλείται να επιλέξει αυτό το τετραγωνίδιο στις ακόλουθες περιπτώσεις: A) εάν αιτείται την έκδοση πιστοποιητικού για πρώτη φορά ή οποιουδήποτε άλλου νέου πιστοποιητικού ασφαλείας του μέρους Β B) εάν το προηγούμενο πιστοποιητικό ασφαλείας, για το ίδιο είδος και έκταση της υπηρεσίας, έχει ανακληθεί Γ) για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που δεν καλύπτεται από τα ακόλουθα πεδία 3.3 και Το πιστοποιητικό ασφαλείας ανανεώνεται κατόπιν αιτήσεως της σιδηροδρομικής επιχείρησης σε διαστήματα τα οποία δεν υπερβαίνουν την πενταετία (άρθρο 10 παράγραφος 5) Το πιστοποιητικό ασφαλείας ενημερώνεται, εν μέρει ή στο σύνολό του, κάθε φορά που ο τύπος ή η έκταση της δραστηριότητας υφίσταται ουσιαστική τροποποίηση και, ως εκ τούτου, χρειάζεται να ζητηθεί ενημερωμένο/τροποποιημένο πιστοποιητικό. Επιπλέον, ο κάτοχος του πιστοποιητικού ασφάλειας ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση την αρχή για την ασφάλεια για όλες τις σημαντικές τροποποιήσεις των όρων του οικείου μέρους του πιστοποιητικού ασφάλειας και όποτε εισάγονται νέες κατηγορίες προσωπικού ή νέοι τύποι τροχαίου υλικού (άρθρο 10 παράγραφος 5) Εάν χρειάζεται, να αναφερθεί ο πλήρης αριθμός αναγνώρισης ΕΕ του προηγούμενου πιστοποιητικού του μέρους Α σε σχέση με το οποίο υποβάλλεται το έντυπο της αίτησης στον αρμόδιο για την ασφάλεια οργανισμό/αρχή που αναφέρεται στα πεδία [1.1] και [1.2] Όπως στις παραγράφους [2.6] - [2.7] (βλ. ανωτέρω) Όπως στις παραγράφους [2.8] - [2.9] (βλ. ανωτέρω) Όπως στις παραγράφους [2.10] - [2.11] (βλ. ανωτέρω) Όπως στις παραγράφους [2.12] - [2.13] (βλ. ανωτέρω) Όπως στην παράγραφο [2.14] (βλ. ανωτέρω) Όπως στην παράγραφο [2.15] (βλ. ανωτέρω) Το πιστοποιητικό ασφαλείας του μέρους B μπορεί να καλύπτει ολόκληρο το σιδηροδρομικό δίκτυο ενός κράτους μέλους ή μόνον ένα καθορισμένο τμήμα αυτού (άρθρο 10 παράγραφος 1), και, ως εκ τούτου, πρέπει να προσδιορίζονται με σαφήνεια όλες οι γραμμές στις οποίες προβλέπεται η προσφορά υπηρεσιών (επιβατών, φορτίων ή μόνον ελιγμών). Η ονομασία των γραμμών είναι αυτή που αναφέρεται στη «δήλωση δικτύου» (βλ. άρθρο 3 και παράρτημα I της οδηγίας 2001/14/ΕΚ): οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις πρέπει να αναφέρουν τις γραμμές στις οποίες δραστηριοποιούνται κάνοντας χρήση αυτών των ονομασιών. Εάν δεν επαρκεί ο διαθέσιμος χώρος στο έντυπο, ο αιτών πρέπει να επισυνάψει παραρτήματα στο έντυπο αίτησης και να χρησιμοποιήσει το πεδίο αυτό για να τα προσδιορίσει Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να παρέχονται μόνον εάν ο αιτών υποβάλλει αίτηση για νέο, ανανεωμένο ή ενημερωμένο/τροποποιημένο πιστοποιητικό ασφαλείας του μέρους B και εάν διαθέτει ήδη έγκυρο πιστοποιητικό ασφαλείας του μέρους A. Ο αριθμός αναγνώρισης ΕΕ παρέχεται από κάθε αρχή/οργανισμό που εκδίδει το πιστοποιητικό βάσει καθορισμένων κανόνων κωδικοποίησης, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων. Οι πληροφορίες που παρέχονται στο πεδίο αυτό, δεν απαλλάσσουν τον αιτούντα από την υποχρέωση υποβολής αντιγράφου του πιστοποιητικού ασφαλείας του μέρους A μαζί με την αίτηση [8.1]. Εάν δεν έχει χορηγηθεί ακόμα αριθμός αναγνώρισης ΕΕ, πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη «ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ» στο τετραγωνίδιο.

16 2007R0653 EL Στο πεδίο αυτό πρέπει να αναφέρεται το κράτος που εξέδωσε το πιστοποιητικό ασφαλείας του μέρους A (δηλ. το κράτος στο οποίο ανήκει η αρχή/ο οργανισμός έκδοσης του πιστοποιητικού). Οι πληροφορίες που παρέχονται στο πεδίο αυτό, δεν απαλλάσσουν τον αιτούντα από την υποχρέωση υποβολής αντιγράφου του πιστοποιητικού ασφαλείας του μέρους A μαζί με την αίτηση [8.1] Η πληροφορία αυτή παρέχεται μόνο σε περίπτωση που ο αιτών διαθέτει ένα τουλάχιστον έγκυρο πιστοποιητικό ασφαλείας του μέρους B. Ο αριθμός (οι αριθμοί) των ήδη εκδοθέντων πιστοποιητικών του μέρους Β πρέπει να δηλώνεται, με χρήση της καθέτου («/») εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός αριθμοί. Δεν χρειάζεται να υποβάλλει ο αιτών αντίγραφο του πιστοποιητικού/πιστοποιητικών ασφαλείας του μέρους B μαζί με την αίτηση Η πληροφορία αυτή παρέχεται μόνον εάν υποβάλλεται αίτηση για πιστοποιητικά του μέρους A ή/και του μέρους B σε περίπτωση που σιδηροδρομική επιχείρηση διαθέτει ήδη έγκυρη άδεια (οδηγία 95/18/ΕΚ του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2001/13/ΕΚ). Οι πληροφορίες που παρέχονται στο πεδίο αυτό, δεν απαλλάσσουν τον αιτούντα από την υποχρέωση υποβολής αντιγράφου της άδειας μαζί με την αίτηση [8.1]. Σημείωση: Μια σιδηροδρομική επιχείρηση, όπως ορίζεται στην οδηγία 2001/14/ΕΚ, πρέπει να διαθέτει άδεια σύμφωνα με την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία, ενώ μια σιδηροδρομική επιχείρηση, όπως ορίζεται στην οδηγία 2004/49/ΕΚ, δεν απαιτείται πάντοτε να διαθέτει άδεια Στο πεδίο αυτό πρέπει να προσδιορίζεται το κράτος που εξέδωσε την άδεια (δηλ. το κράτος στο οποίο ανήκει η αρχή/ο οργανισμός έκδοσης του πιστοποιητικού). Οι πληροφορίες που παρέχονται στο πεδίο αυτό, δεν απαλλάσσουν τον αιτούντα από την υποχρέωση υποβολής αντιγράφου της άδειας μαζί με την αίτηση [7.2 και 8.2] Σε περίπτωση που η «Επωνυμία» και η «Ονομασία της σιδηροδρομικής επιχείρησης» διαφέρουν, πρέπει να αναφέρονται και οι δύο Ο αιτών πρέπει να υποβάλει τις αναγκαίες πληροφορίες που θα επιτρέψουν στον οργανισμό έκδοσης του πιστοποιητικού να έλθει σε επαφή με τη σιδηροδρομική επιχείρηση (ο αριθμός τηλεφώνου που θα αναφέρεται πρέπει να είναι ο αριθμός του τηλεφωνικού κέντρου, εφόσον υπάρχει, και όχι του υπαλλήλου που είναι αρμόδιος για την έκδοση του πιστοποιητικού οι αριθμοί τηλεφώνου και φαξ πρέπει να περιλαμβάνουν τον κωδικό χώρας οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις πρέπει να είναι αυτές της σιδηροδρομικής επιχείρησης και όχι του αρμόδιου υπαλλήλου). Τα στοιχεία επαφής της σιδηροδρομικής επιχείρησης πρέπει να αφορούν τη γενική διεύθυνση της επιχείρησης αποφεύγοντας κάθε αναφορά σε συγκεκριμένο άτομο, καθώς οι σχετικές πληροφορίες μπορούν να αναφερθούν στα σημεία [6.1] έως [6.5]. Η αναφορά συγκεκριμένου διαδικτυακού χώρου [5.8] δεν είναι υποχρεωτική Εάν η εθνική νομοθεσία παρέχει περισσότερους του ενός αριθμούς καταχώρισης στην αιτούσα σιδηροδρομική επιχείρηση, στο έντυπο αίτηση υπάρχει η δυνατότητα αναφοράς τόσο του ΑΦΜ [5.10] όσο και δεύτερου αριθμού καταχώρησης [5.9] (π.χ. αριθμού εμπορικού μητρώου) Στο πεδίο αυτό μπορούν να αναφερθούν, εάν χρειάζεται, πληροφορίες διαφορετικές από αυτές που ζητήθηκαν ρητώς στα άλλα πεδία Καθ όλη τη διαδικασία πιστοποίησης, ο αρμόδιος υπάλληλος αποτελεί το σύνδεσμο μεταξύ της αιτούσας σιδηροδρομικής επιχείρησης και του οργανισμού/αρχής που εκδίδει το πιστοποιητικό. Ο υπάλληλος αυτός παρέχει, εφόσον χρειάζεται, υποστήριξη, αρωγή, πληροφορίες, διευκρινίσεις, και σε αυτόν απευθύνεται ο οργανισμός/η αρχή που εξετάζει την αίτηση. Οι αριθμοί τηλεφώνου και φαξ πρέπει να περιλαμβάνουν τον κωδικό χώρας η ηλεκτρονική διεύθυνση δεν είναι υποχρεωτική.

17 2007R0653 EL Το έγγραφο αυτό πρέπει να υποβάλλεται σε περίπτωση αίτησης για την έκδοση (νέου, ανανεωμένου ή ενημερωμένου/τροποποιημένου) πιστοποιητικού ασφαλείας του μέρους A. Η «Σύνοψη του εγχειριδίου του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας (ΣΔΑ)» προορίζεται να χρησιμεύσει ως επισκόπηση των κύριων στοιχείων του ΣΔΑ της σιδηροδρομικής επιχείρησης. Πρέπει να αναφέρει λεπτομερώς, με συγκεκριμένα στοιχεία και πληροφορίες, τις διάφορες διαδικασίες ή προδιαγραφές/κανόνες της επιχείρησης που τίθενται σε ισχύ (ή βρίσκονται σε φάση εφαρμογής), κάνοντας παραπομπές και συνδέοντάς τες με τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 9 και στο παράρτημα III Μια σιδηροδρομική επιχείρηση, όπως ορίζεται στην οδηγία 2001/14/ΕΚ, πρέπει να διαθέτει άδεια σύμφωνα με την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία. Ωστόσο, ορισμός της σιδηροδρομικής επιχείρησης στην οδηγία 2004/49/ΕΚ δεν προβλέπει υποχρέωση να διαθέτει άδεια και, ως εκ τούτου, πρέπει να υποβάλει αντίγραφο έγκυρης άδειας μόνον εάν ισχύει η περίπτωση αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση, επιλέγεται το τετραγωνίδιο «Δεν ισχύει» [7.3 ή/και 8.3] Βλ. [7.2] Εάν το έντυπο της αίτησης αφορά (νέο, ανανεωμένο ή ενημερωμένο/ τροποποιημένο πιστοποιητικό) πιστοποιητικό ασφαλείας του μέρους B, αλλά όχι και πιστοποιητικό ασφαλείας του μέρους A, πρέπει να υποβάλλεται αντίγραφο έγκυρου πιστοποιητικού ασφαλείας του μέρους A Όπως στην παράγραφο [7.2] (βλ. ανωτέρω) Όπως στην παράγραφο [7.3] (βλ. ανωτέρω) Σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας 95/18/ΕΚ, η σιδηροδρομική επιχείρηση πρέπει να είναι επαρκώς ασφαλισμένη ή να έχει προβεί σε ανάλογες ρυθμίσεις (π.χ. χρηματική εγγύηση ), ώστε να καλύπτεται κατ εφαρμογή της εθνικής και διεθνούς νομοθεσίας από πλευράς αστικής ευθύνης ατυχημάτων. Η απόδειξη ότι μια σιδηροδρομική επιχείρηση που έχει λάβει άδεια συμμορφώνεται με τις εθνικές απαιτήσεις περί ασφάλισης ή έχει προβεί σε ανάλογες ρυθμίσεις, ώστε να καλύπτεται από πλευράς αστικής ευθύνης, επισυνάπτεται στην άδεια (σύσταση 2004/358/ΕΚ της Επιτροπής). Αντίγραφο της ασφάλισης ή της χρηματικής εγγύησης για την κάλυψη της αστικής ευθύνης το οποίο επισυνάπτεται στην άδεια, πρέπει να υποβάλλεται με το έντυπο της αίτησης Ο αιτών απαριθμεί ή υποβάλλει τεκμηρίωση σχετικά με τις ΤΠΔ ή τα μέρη των ΤΠΔ και, εφόσον χρειάζεται, των εθνικών κανόνων ασφαλείας και άλλων κανόνων σχετικών με το προσωπικό, το τροχαίο υλικό και, εν γένει, τις υπηρεσίες που προτίθεται να προσφέρει με το πιστοποιητικό που αιτείται. Πρέπει να γίνεται σαφής αναφορά στις διαδικασίες και στα έγγραφα όπου εφαρμόζονται οι ΤΠΔ. Για την αποφυγή επαναλήψεων και για τη μείωση του όγκου των ζητούμενων πληροφοριών, πρέπει να υποβάλλονται μόνον περιληπτικά έγγραφα σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν τη συμμόρφωση με τις ΤΠΔ και με άλλες απαιτήσεις των οδηγιών 96/48/ΕΚ και 2001/16/ΕΚ Ο αιτών πρέπει να υποβάλει πλήρη κατάλογο των διαφόρων ΚΑΤΗ ΓΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (μονίμου ή επί συμβάσει) που πρόκειται να απασχολήσει για υπηρεσίες τις οποίες θα παρέχει με το πιστοποιητικό που αιτείται. Ο κατάλογος των ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙ ΚΟΥ πρέπει να είναι σύμφωνος με τους εθνικούς κανόνες και με τους κανόνες για το συγκεκριμένο δίκτυο οι οποίοι αφορούν τις συγκεκριμένες κατηγορίες Ο αιτών πρέπει να υποβάλει περιγραφή ή αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με εκείνες τις διαδικασίες που περιλαμβάνονται στο σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας και αφορούν το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων που αποδεικνύουν ότι πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπουν οι εθνικοί κανόνες ή/και οι σχετικές ΤΠΔ και ότι το προσωπικό έχει πιστοποιηθεί δεόντως.

18 2007R0653 EL Ο αιτών πρέπει να υποβάλει όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν τους διάφορους ΤΥΠΟΥΣ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ που προτίθεται να θέσει σε λειτουργία με το πιστοποιητικό που αιτείται. Οι ΤΥΠΟΙ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ πρέπει να είναι σύμφωνοι με τους εθνικούς κανόνες και με τους κανόνες που διέπουν το συγκεκριμένο δίκτυο όσον αφορά την κατηγορία τους Ο αιτών πρέπει να υποβάλει περιγραφή ή αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με το σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας που αφορά το ΤΡΟ ΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων που αποδεικνύουν ότι πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπουν οι εθνικοί κανόνες ή/και οι σχετικές ΤΠΔ και ότι το τροχαίο υλικό έχει πιστοποιηθεί δεόντως Στο πεδίο αυτό, οι αιτούντες μπορούν αν αναφέρουν άλλα έγγραφα που υποβάλλουν με την αίτησή τους. Παρακαλούμε να συμπεριλάβετε τον αριθμό και τον τύπο, καθώς και σύντομη περιγραφή του περιεχομένου του εγγράφου.

19 2007R0653 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Κώδικας για το εναρμονισμένο σύστημα αρίθμησης γνωστό ως «αριθμός αναγνώρισης ΕΕ» (ΕΙΝ) των πιστοποιητικών ασφαλείας Κωδικός χώρας (2 στοιχεία) Τύπος του εγγράφου (2 ψηφία) Έτος έκδοσης (4 ψηφία) Αύξων αριθμός (4 ψηφία) Παράδειγμα: I T Δομή του αριθμού αναγνώρισης ΕΕ (EIN) I T Κωδικός χώρας (2 στοιχεία) Τύπος του εγγράφου (2 ψηφία) Έτος έκδοσης (4 ψηφία) Αύξων αριθμός (4 ψηφία) Πεδίο 1 Πεδίο 2 Πεδίο 3 Πεδίο 4 ΠΕΔΙΟ 1 Κωδικός χώρας (2 στοιχεία) Οι κωδικοί των χωρών είναι αυτοί που δημοσιεύονται και ενημερώνονται επισήμως στο διοργανικό εγχειρίδιο σύνταξης κειμένων του δικτυακού χώρου Europa και βασίζονται στο πρότυπο ISO 3166 alpha-2. Χώρα Κωδικός Χώρα Κωδικός Χώρα Κωδικός Αυστρία AT Ουγγαρία HU Πολωνία PL Βέλγιο BE Ισλανδία IS Πορτογαλία PT Βουλγαρία BG Ιρλανδία IE Ρουμανία RO Κύπρος CY Ιταλία IT Σλοβακική Δημοκρατία SK Τσεχική Δημοκρατία CZ Λεττονία LV Σλοβενία SI Δανία DK Λιχτενστάιν LI Ισπανία ES Εσθονία EE Λιθουανία LT Σουηδία SE Φινλανδία FI Λουξεμβούργο LU Ελβετία CH Γαλλία FR Νορβηγία NO Ηνωμένο Βασίλειο UK Γερμανία DE Μάλτα MT Ελλάδα EL Κάτω Χώρες NL Η Channel Tunnel Safety Authority, η οποία είναι σήμερα η μόνη πολυεθνική αρμόδια για την ασφάλεια αρχή, έχει τον εξής διψήφιο κωδικό: ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κωδικός Channel Tunnel Safety Authority CT

20 2007R0653 EL ΠΕΔΙΟ 2 Τύπος του εγγράφου (διψήφιος αριθμός) Τα δύο ψηφία επιτρέπουν τον προσδιορισμό του τύπου του εγγράφου: το πρώτο ψηφίο προσδιορίζει την γενική ταξινόμηση του εγγράφου, εάν πρόκειται για πιστοποιητικό ασφαλείας (αριθμός 1) ή για άλλο είδος εγγράφου (αριθμός διαφορετικός του 1) το δεύτερο ψηφίο προσδιορίζει τον υποτύπο του εγγράφου, εάν πρόκειται για πιστοποιητικό του μέρους A (αριθμός 1) ή του μέρους B (αριθμός 2). Προς το παρόν, οι ενδεχόμενοι συνδυασμοί των αριθμών αφορούν μόνο δύο περιπτώσεις που παρουσιάζουν ενδιαφέρον: [1 1] για τα πιστοποιητικά ασφαλείας Μέρος Α [1 2] για τα πιστοποιητικά ασφαλείας Μέρος B. Αυτό το σύστημα αρίθμησης μπορεί να επεκταθεί εφόσον υπάρξει ανάγκη για άλλους κωδικούς. Ακολουθεί ο προτεινόμενος κατάλογος των γνωστών, ενδεχόμενων συνδυασμών διψήφιων αριθμών σε σχέση με τον τύπο των εγγράφων που αφορούν: Συνδυασμός αριθμών για το πεδίο 2 Τύπος εγγράφου Υποτύπος εγγράφου [0 1] Άδειες Δεν αφορά τον παρόντα κανονισμό [0 x] Άδειες Δεν αφορά τον παρόντα κανονισμό [1 1] Πιστοποιητικό ασφαλείας Μέρος A [1 2] Πιστοποιητικό ασφαλείας Μέρος B [1 x] Πιστοποιητικό ασφαλείας Δεν αφορά τον παρόντα κανονισμό [2 1] Έγκριση ασφαλείας Δεν αφορά τον παρόντα κανονισμό [2 2] Έγκριση ασφαλείας Δεν αφορά τον παρόντα κανονισμό [2 x] Έγκριση ασφαλείας Δεν αφορά τον παρόντα κανονισμό [3 x] Πιστοποιητικά για εργαστήρια συντήρησης [4 x] Πιστοποιητικό για κοινοποιημένους οργανισμούς Δεν αφορά τον παρόντα κανονισμό Δεν αφορά τον παρόντα κανονισμό [5 x] [9 x] Αποθεματικό (5 τύποι εγγράφων) Δεν αφορά τον παρόντα κανονισμό ΤΟΜΕΑΣ 3 Έτος έκδοσης (τετραψήφιος αριθμός) Στο πεδίο αυτό αναφέρεται το έτος (σε τετραψήφια μορφή, δηλ. yyyy) κατά το οποίο εκδόθηκε το πιστοποιητικό. ΤΟΜΕΑΣ 4 Αύξων αριθμός Πρόκειται για αριθμό που αυξάνεται κατά μία μονάδα κάθε φορά που εκδίδεται ένα πιστοποιητικό, είτε πρόκειται για νέο είτε για ανανεωμένο ή ενημερωμένο/τροποποιημένο πιστοποιητικό. Ακόμα και σε περίπτωση ανάκλησης ενός πιστοποιητικού, ο αριθμός στον οποίο αναφέρεται δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκ νέου. Κάθε χρόνο, ο αύξων αριθμός αρχίζει εκ νέου από το μηδέν.

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στο έντυπο της αίτησης για τα πιστοποιητικά ασφαλείας του µέρους A και του µέρους B ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έντυπο αίτησης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 153/9

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 153/9 14.6.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 153/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 653/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2007 σχετικά με τη χρήση κοινού ευρωπαϊκού εντύπου για τα πιστοποιητικά ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 189/19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουλίου 2010 σχετικά με τους κοινούς στόχους ασφάλειας που αναφέρονται στο άρθρο 7 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002L0004 EL 01.01.2007 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2002/4/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2002 περί της εγγραφής σε μητρώα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27.4.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 115/27 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Απριλίου 2012 σχετικά με τη δεύτερη δέσμη κοινών στόχων ασφαλείας για το σιδηροδρομικό σύστημα [κοινοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)?

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? MEMO/11/406 Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2011 Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? Στις διακοπές να περιµένετε το απροσδόκητο. Σχεδιάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Ο γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση της ετήσιας αύξησης του οικονομικά ενεργού πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή/και προσωρινή απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 4.10.2014 L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1044/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2014, δημοσιονομικών ανώτατων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS. Κινητικότητα Προσωπικού

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS. Κινητικότητα Προσωπικού ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS Κινητικότητα Προσωπικού Μπορούν να συμμετάσχουν μέλη του προσωπικού που είναι: Υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης(LLP). Υπήκοοι

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2016 L 121/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Μισσός Βλάσης Ερευνητής του Παρατηρητηρίου Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, phd student Χαρακτηριστικά των σχημάτων ΕΕΕ στις χώρες τις Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ, ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ, ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Κοινή Ανακοίνωση σχετικά με την εφαρμογή του «IP Translator» v1.2, 20 Φεβρουαρίου 2014 1 Στις 19/06/2012 το Δικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του για την υπόθεση C-307/10 «IP Translator», δίδοντας τις ακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ Το σύστηµα της ηλεκτρονικής υποβολής υποστηρίζει την εισαγωγή στοιχείων από εξωτερικό αρχείο. Ο σκοπός της εισαγωγής στοιχείων από αρχείο είναι η αποφυγή πολλαπλών πληκτρολογήσεων αν τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.9.2016 COM(2016) 491 final ANNEXES 1 to 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης για Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Βλέπε «Οδηγίες» στη σελίδα 4 E 411 ( 1 ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2015 COM(2015) 117 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Eξαιρέσεις χορηγούμενες από τα κράτη μέλη δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 1371/2007

Διαβάστε περισσότερα

9332/15 ADD 3 ΓΒ/μκρ/ΠΜ 1 DG D 2A

9332/15 ADD 3 ΓΒ/μκρ/ΠΜ 1 DG D 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιουνίου 205 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 203/09 (COD) 9332/5 ADD 3 JUSTCIV 35 FREMP 2 CODEC 793 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 13.1.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 8/17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη θέσπιση των βασικών παραμέτρων για τα μητρώα αδειών μηχανοδηγού και τα μητρώα συμπληρωματικών

Διαβάστε περισσότερα

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.5.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2011 για την εκκαθάριση των λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών των κρατών μελών στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

L 284/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 284/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.10.2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1278/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Οκτωβρίου 2007 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2007 για καθορισμότων

Διαβάστε περισσότερα

Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ :

Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ : Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ : Θέματα για συζήτηση μετά το 2013 Τάσος Χανιώτης Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Αναλύσεων, Προοπτικών και Αξιολογήσεων Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.9.2014 COM(2014) 592 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικ με την εφαρμογή, κατ την περίοδο από τις 4

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανακοπής

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανακοπής ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) (Σήματα, σχέδια και υποδείγματα) Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανακοπής 1. Γενικές παρατηρήσεις 1.1 Χρήση του εντύπου Το έντυπο διατίθεται δωρεάν από το

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 2 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πακέτο που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα για την Ευρώπη των

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 2 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πακέτο που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα για την Ευρώπη των

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014

Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014 Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014 Πίνακας επιδόσεων Ένωση Καινοτομίας για την έρευνα και την καινοτομία Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Enterprise Enterprise and and Industry Industry Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) Τελευταία ενημέρωση: 07/2013 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ Αριθμός σελίδων (συμπεριλαμβανομένης αυτής) Στοιχεία αιτούντος/αντιπροσώπου

Διαβάστε περισσότερα

VIES ( VAT INFORMATION EXCHANGE SYSTEM)

VIES ( VAT INFORMATION EXCHANGE SYSTEM) VIES ( VAT INFORMATION EXCHANGE SYSTEM) ΣΚΟΠΟΣ: αλληλοενημέρωση και έλεγχος των ΚΜ σχετικά με τον ΦΠΑ στο ενδοκοινοτικό εμπόριο. 1 VIES τέθηκε σε εφαρμογή 1/5/2004 ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών 1/1/2010

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο της αίτησης για την κήρυξη ακυρότητας κοινοτικού σήματος

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο της αίτησης για την κήρυξη ακυρότητας κοινοτικού σήματος ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) Σήματα, σχέδια και υποδείγματα Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο της αίτησης για την κήρυξη 1. Γενικές παρατηρήσεις 1.1 Χρήση του εντύπου Το έντυπο διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου (2015) για την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2011 COM(2011) 382 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ που αφορά την εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα 12/04/2011. Αριθ. Πρωτ.Γ31/58

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα 12/04/2011. Αριθ. Πρωτ.Γ31/58 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 12/04/2011 Αριθ. Πρωτ.Γ31/58 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ταχ.Διεύθυνση: Αγ.Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004 ελτίο Τύπου Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 24 Η ανάπτυξη της δυναµικής της τεχνολογίας των πολυµέσων και του ιαδικτύου για εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.9.2016 COM(2016) 618 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Έκθεση για να διευκολυνθεί ο υπολογισμός της καταλογισθείσας ποσότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και έκθεση προκειμένου να

Διαβάστε περισσότερα

L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.10.2004 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1860/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Στις 19/06/2012 το ικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του για την υπόθεση C-307/10 «IP Translator», δίδοντας τις ακόλουθες απαντήσεις στα υποβληθέντα ερωτή

Στις 19/06/2012 το ικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του για την υπόθεση C-307/10 «IP Translator», δίδοντας τις ακόλουθες απαντήσεις στα υποβληθέντα ερωτή Κοινή ανακοίνωση σχετικά µε την κοινή πρακτική όσον αφορά τις γενικές ενδείξεις των επικεφαλίδων των κλάσεων της ταξινόµησης της 1 Νίκαιας v1.2, 28 Οκτωβρίου 2015 Στις 19/06/2012 το ικαστήριο εξέδωσε την

Διαβάστε περισσότερα

EB71.3 - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009. Μετεκλογική ανάλυση Πρώτα αποτελέσματα: επικέντρωση στην κατανομή ανδρών/γυναικών

EB71.3 - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009. Μετεκλογική ανάλυση Πρώτα αποτελέσματα: επικέντρωση στην κατανομή ανδρών/γυναικών Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Διεύθυνση Γ Σχέσεις με τους πολίτες ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 27/10/2009 EB71.3 - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009 Μετεκλογική ανάλυση Πρώτα αποτελέσματα: επικέντρωση στην κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

Το εν λόγω ποσό πρέπει να αναγράφεται σε ευρώ στρογγυλεµένο στο πλησιέστερο ευρώ.

Το εν λόγω ποσό πρέπει να αναγράφεται σε ευρώ στρογγυλεµένο στο πλησιέστερο ευρώ. Οδηγίες συµπλήρωσης της δήλωσης INTRASTAT (ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ) Η δήλωση αυτή υποβάλλεται στην Υπηρεσία ΦΠΑ για κάθε µήνα µέχρι την 10 η µέρα του επόµενου µήνα που έπεται του µήνα αναφοράς. Σε περίπτωση που κάποιος

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ονομάζεται το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλέγεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4204, 30/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4204, 30/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L255, 30.9.2005, σ.22.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, C Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισμό εκτελεστικών

Διαβάστε περισσότερα

Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ Πασχάλης Χαριζάνης Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Κερί Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος η παραγωγή κεριού για

Διαβάστε περισσότερα

Όρια βαρέων μετάλλων για ΕΕ

Όρια βαρέων μετάλλων για ΕΕ Όρια βαρέων μετάλλων για ΕΕ αποβλήτων. Ακολουθούν τα όρια των βαρέων μετάλλων στα Ευρωπαϊκά πρότυπα για το κομπόστ και τα προϊόντα της αναερόβιας ζύμωσης, από το προσχέδιο της Έκθεσης για τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο Πλαίσιο και στόχοι της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης: Το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες επιδιώκουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πανεπιστημιακός Χάρτης Erasmus Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 3 βασικές δράσεις (Key Actions) KA1 Μαθησιακή Κινητικότητα των Aτόμων ΚΑ2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2016 COM(2016) 660 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 Εκτέλεση της απόφασης 2014/335/ΕΕ για τους ίδιους πόρους μετά την

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν - Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν - Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Ο Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν - Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Νοεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 47412 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ: Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ GRUNDTVIG

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ GRUNDTVIG ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΛΟΥΠΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρίες επιχειρήσεων από την Ενιαία Αγορά Υπηρεσιών

Εμπειρίες επιχειρήσεων από την Ενιαία Αγορά Υπηρεσιών Εμπειρίες επιχειρήσεων από την Ενιαία Αγορά Υπηρεσιών Εισαγωγή Το ερωτηματολόγιο αυτό σχεδιάστηκε για ιδιοκτήτες ή εκπροσώπους επιχειρήσεων οι οποίοι χρησιμοποιούν/αγοράζουν ή παρέχουν υπηρεσίες σε άλλες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

L 72/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 72/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 72/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.3.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 208/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 562/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2009 Αποχή και εκλογική συµπεριφορά κατά τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2009

ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2009 Αποχή και εκλογική συµπεριφορά κατά τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2009 Γενική ιεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα παρακολούθησης της κοινής γνώµης Βρυξέλλες, 13 Νοεµβρίου 2012 ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2009 Αποχή και εκλογική συµπεριφορά κατά τις ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ) 23.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/65 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2011 για τον καθορισμό καταλόγου τρίτων χωρών και περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Standard Eurobarometer European Commission ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2009 Standard Eurobarometer 72 / Φθινόπωρο 2009 TNS Opinion & Social ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ GREECE Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 151/25 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Πρόγραμμα Πολιτισμός (2007-2013) Υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος:

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 152/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 469/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 Ατυχήματα στην Ελλάδα Σε 3.828 ανήλθε το 2013 ο αριθμός των ατυχημάτων από αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη Σένγκεν Η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες αποφάσισαν, το 1985,

Συνθήκη Σένγκεν Η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες αποφάσισαν, το 1985, Συνθήκη Σένγκεν Ο χώρος και η συνεργασία Σένγκεν βασίζονται στη συνθήκη του Σένγκεν (Λουξεμβούργο) του 1985. Ο χώρος Σένγκεν αποτελεί έδαφος όπου εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Οι χώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 645 τελικό 2010/0313 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, XXX C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ..../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισμό εκτελεστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.7.2012 COM(2012) 385 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Δ.Ο.Σ. (Α ) Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 8.7.2015 L 178/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1070 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Μαρτίου 2015 για την τροποποίηση των παραρτημάτων III, V και VII του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Παρουσίαση του J.M. Barroso, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 4ης Φεβρουαρίου 2011 Περιεχόμενα 1 I. Η Ευρώπη κινδυνεύει να χάσει έδαφος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ. ασοπονία και αγορά προϊόντων ξύλου

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ. ασοπονία και αγορά προϊόντων ξύλου LOGO ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ασοπονία και αγορά προϊόντων ξύλου ρ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Λάρισας E-mail: papad@teilar.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R1207 EL 18.02.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2001, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.2.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 49/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/228 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2015 για την αντικατάσταση των παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

16 33 37 83 86 363 367 388 Πίνακας 29: 363 366 388 63 66 68 76 77 78 87 88 Böwer Michou Ungerer 333 373 376 377 378 383 386 387 388 388 - - - - - - - - - 1/4 - - - - - -. - - - -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση θα εφαρµοστεί* εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσας κοινής ανακοίνωσης.

Η απόφαση θα εφαρµοστεί* εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσας κοινής ανακοίνωσης. Κοινή ανακοίνωση σχετικά µε την κοινή πρακτική όσον αφορά τις γενικές ενδείξεις των επικεφαλίδων των κλάσεων της ταξινόµησης της Νίκαιας v1.0, 20 Νοεµβρίου 2013 Στις 19/06/2012 το ικαστήριο εξέδωσε την

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ Α.Ε.Π. ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ Α.Ε.Π. ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ Α.Ε.Π. ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΩΛΛΑ Επιβλέπων: Γιώργος Γιαννής, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1993R2454 EL 04.03.2007 010.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Ιουλίου 1993 για τον καθορισμό ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2013) XXX Επικύρωση της δεύτερης περιόδου ανάληψης υποχρεώσεων στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου του Κιότο στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 12. 5. 84 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΓΔΟΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Απριλίου 1984 βασιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3930, 3/12/2004. «Ο ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) (Αρ. 2) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004»

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3930, 3/12/2004. «Ο ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) (Αρ. 2) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004» «Ο ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) (Αρ. 2) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004» Για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Οδηγία 77/452/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανανέωσης καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανανέωσης καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) (σήματα, σχέδια και υποδείγματα) Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανανέωσης καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Το έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Απριλίου 2012 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 304/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 304/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 92/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3.4.2008 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 304/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Απριλίου 2008 για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ετήσια Μελέτη Ελληνικής Ταχυδρομικής Αγοράς Η διεύθυνση ταχυδρομείων της ΕΕΤΤ διεξήγαγε την ετήσια μελέτη της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης Αθήνα 18 Ιουνίου 2009, Διήμερη συνάντηση εργασίας του ΤΕΕ «Πιστοποίηση Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

8 Μαρτίου 2012: Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας Ανισότητες μεταξύ των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

8 Μαρτίου 2012: Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας Ανισότητες μεταξύ των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Διεύθυνση Σχέσεων με τους Πολίτες Μονάδα παρακολούθησης της κοινής γνώμης Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2012 8 Μαρτίου 2012: Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας Ανισότητες μεταξύ των φύλων

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 668/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.5.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 440/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Μαΐου 2010 σχετικά με τα τέλη που καταβάλλονται στον

Διαβάστε περισσότερα