Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης"

Transcript

1 L 162/40 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 874/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Απριλίου 2004 για τη θέσπιση κανόνων δηµοσίου συµφέροντος σχετικά µε την υλοποίηση και τις λειτουργίες του.eu τοµέα ανωτάτου επιπέδου και τις αρχές που διέπουν την καταχώριση (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: σε θέµατα σχετικά µε τους κοινοτικούς τίτλους, το εφαρµοστέο δίκαιο πρέπει να είναι το δίκαιο ενός εκ των κρατών µελών. τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 733/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Απριλίου 2002, για την υλοποίηση του τοµέα ανωτάτου επιπέδου.eu ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 1, Μετά από διαβουλεύσεις µε το µητρώο, σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 733/2002. Εκτιµώντας τα ακόλουθα: (1) Οι αρχικές φάσεις υλοποίησης του τοµέα ανωτάτου επιπέδου.eu, που εγκαθιδρύεται δυνάµει του κανονισµού (EΚ) αριθ. 733/2002, ολοκληρώθηκαν µε τον ορισµό νοµικής οντότητας, η οποία δηµιουργήθηκε εντός της Κοινότητας, για να ασκήσει λειτουργίες µητρώου, επιφορτισµένου µε τη διοίκηση και διαχείριση του τοµέα ανωτάτου επιπέδου.eu. Το µητρώο, που ορίστηκε µε την απόφαση 2003/375/ΕΚ της Επιτροπής ( 2 ), απαιτείται να είναι µη κερδοσκοπικός οργανισµός, ο οποίος πρέπει να λειτουργεί και να παρέχει υπηρεσίες µε βάση την κάλυψη του κόστους και σε προσιτές τιµές. (2) Η υποβολή αίτησης για όνοµα τοµέα πρέπει να καθίσταται δυνατή µε ηλεκτρονικά µέσα µέσω µιας απλής, γρήγορης και αποτελεσµατικής διαδικασίας, σε όλες τις επίσηµες γλώσσες της Κοινότητας, µέσω διαπιστευµένων καταχωρητών. (3) Η διαπίστευση των καταχωρητών πρέπει να διεξάγεται από το µητρώο, σύµφωνα µε µια διαδικασία η οποία διασφαλίζει τον θεµιτό και ανοικτό ανταγωνισµό µεταξύ καταχωρητών. Η διαδικασία διαπίστευσης πρέπει να είναι αντικειµενική, διαφανής και αµερόληπτη. Επιλέξιµα για διαπίστευση πρέπει να είναι µόνο µέρη τα οποία πληρούν ορισµένες βασικές τεχνικές απαιτήσεις τις οποίες καθορίζει το µητρώο. (4) Οι καταχωρητές πρέπει να κάνουν δεκτές µόνο τις αιτήσεις καταχώρισης ονοµάτων τοµέα που υποβάλλονται µετά από τη διαπίστευσή τους και να τις διαβιβάζουν µε τη χρονολογική σειρά παραλαβής τους. (5) Για την καλύτερη προστασία των δικαιωµάτων των καταναλωτών και µε την επιφύλαξη οιωνδήποτε κοινοτικών κανόνων σχετικά µε τη δικαιοδοσία και το εφαρµοστέο δίκαιο σε περίπτωση διαφορών µεταξύ καταχωρητών και καταχωριζóντων ( 1 ) ΕΕ L 113 της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ L 128 της , σ. 29. (6) Οι καταχωρητές πρέπει να απαιτούν τα ακριβή στοιχεία επικοινωνίας των πελατών τους, όπως πλήρες όνοµα, διεύθυνση κατοικίας, αριθµό τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, καθώς και πληροφορίες όσον αφορά το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την τεχνική λειτουργία του ονόµατος τοµέα. (7) Το µητρώο πρέπει να ακολουθείπολιτική προώθησης της χρήσης όλων των επίσηµων γλωσσών της Κοινότητας. (8) Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 733/2002, τα κράτη µέλη δύνανται να ζητήσουν η επίσηµη ονοµασία τους, καθώς και το όνοµα µε το οποίο είναι κοινώς γνωστά, να µην καταχωρίζονται απ ευθείας στον τοµέα.eu, παρά µόνον από την κυβέρνηση της χώρας. Οι χώρες που αναµένεται να προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση µετά τον Μάιο του 2004 πρέπει να είναι σε θέση να δεσµεύσουν την επίσηµη ονοµασία τους καθώς και το όνοµα µε το οποίο είναι κοινώς γνωστά ούτως ώστε να µπορούν να τα καταχωρίσουν σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία. (9) Πρέπει να επιτρέπεται σε ένα κράτος µέλος να ορίσει τον φορέα ο οποίος θα καταχωρίσει ως όνοµα τοµέα την επίσηµη ονοµασία του εν λόγω κράτους, καθώς και το όνοµα µε το οποίο είναι κοινώς γνωστό. Παροµοίως, πρέπει να επιτρέπεται στην Επιτροπή να επιλέγει τα ονόµατα τοµέα τα οποία θα χρησιµοποιηθούν από τα θεσµικά όργανα της Κοινότητας, και να ορίζει τον φορέα των εν λόγω ονοµάτων τοµέα. Το µητρώο πρέπει να είναι εξουσιοδοτηµένο να δεσµεύει έναν αριθµό ειδικών ονοµάτων τοµέα για την επιχειρησιακή του λειτουργία. (10) Σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 733/2002, ορισµένα κράτη µέλη κοινοποίησαν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη µέλη έναν περιορισµένο κατάλογο ευρέως αναγνωρισµένων ονοµάτων όσον αφορά γεωγραφικές ή και γεωπολιτικές έννοιες, που έχουν επιπτώσεις στην πολιτική ή εδαφική τους οργάνωση. Τέτοιοι κατάλογοι περιλαµβάνουν ονόµατα τα οποία µπορούν είτε να µην καταχωρίζονται, είτε να καταχωρίζονται µόνο σε τοµέα δευτέρου επιπέδου, σύµφωνα µε τους κανόνες πολιτικής δηµοσίου συµφέροντος. Τα ονόµατα που περιλαµβάνονται στους εν λόγω καταλόγους δεν υπόκεινται στην αρχή της εξυπηρέτησης κατά σειρά προτεραιότητας.

2 L 162/41 (11) Η αρχή της εξυπηρέτησης κατά σειρά προτεραιότητας πρέπει να αποτελέσει τη βασική αρχή επίλυσης διαφορών µεταξύ κατόχων προηγούµενων δικαιωµάτων κατά τη διάρκεια της σταδιακής καταχώρισης. Μετά από την ολοκλήρωση της σταδιακής καταχώρισης, κατά τη διάθεση των ονοµάτων τοµέα πρέπει να εφαρµόζεται η αρχή της εξυπηρέτησης κατά σειρά προτεραιότητας. (12) Για τη διαφύλαξη προηγούµενων δικαιωµάτων που αναγνωρίστηκαν από το κοινοτικό ή το εθνικό δίκαιο, πρέπει να θεσπιστείµια διαδικασία σταδιακής καταχώρισης. Η σταδιακή καταχώριση πρέπει να πραγµατοποιείται σε δύο φάσεις, µε σκοπό να διασφαλιστείότι δίνονται στους κατόχους προηγούµενων δικαιωµάτων οι κατάλληλες ευκαιρίες ώστε να καταχωρίσουν τα ονόµατα επί των οποίων κατέχουν προηγούµενα δικαιώµατα. Το µητρώο πρέπει να διασφαλίζει ότι η επικύρωση των δικαιωµάτων διενεργείται από εντεταλµένους φορείς επικύρωσης. Βάσει των αποδεικτικών στοιχείων που υποβάλλονται από τους υποψηφίους, οι φορείς επικύρωσης πρέπει να διενεργούν εκτίµηση του διεκδικούµενου δικαιώµατος επίσυγκεκριµένου ονόµατος. Η διάθεση του εν λόγω ονόµατος πρέπει κατόπιν να γίνεται µε βάση την αρχή της εξυπηρέτησης κατά σειρά προτεραιότητας, εάν για ένα όνοµα τοµέα υπάρχουν δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι που κατέχουν προηγούµενο δικαίωµα. (16) Το µητρώο πρέπει να προβλέπει τη διαδικασία εναλλακτικής επίλυσης διαφορών η οποία πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές στον εν λόγω τοµέα και, ιδίως, τις σχετικές συστάσεις της Παγκόσµιας Οργάνωσης Πνευµατικής Ιδιοκτησίας, προκειµένου να διασφαλίσει την αποφυγή, στο µέτρο του δυνατού, των κερδοσκοπικών και καταχρηστικών καταχωρίσεων. (17) Το µητρώο πρέπει να επιλέγει τους παρόχους υπηρεσιών µε την κατάλληλη εµπειρογνωσία, βάσει αντικειµενικών, διαφανών και αµερόληπτων κριτηρίων. Κατά τη διαδικασία της εναλλακτικής επίλυσης διαφορών πρέπει να τηρείται ένας ελάχιστος αριθµός ενιαίων διαδικαστικών κανόνων παρό- µοιων µε εκείνους που θεσπίστηκαν στο πλαίσιο της πολιτικής ενιαίας επίλυσης διαφορών, η οποία εγκρίθηκε από το ICANN (Internet Corporation of Assigned Names and Numbers). (18) Ενόψει της επικείµενης διεύρυνσης της Ένωσης, είναι επιτακτικό το σύστηµα κανόνων δηµοσίου συµφέροντος που θεσπίζεται από τον παρόντα κανονισµό να τεθείσε ισχύ χωρίς καθυστέρηση. (19) Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής επικοινωνιών που συστάθηκε βάσει του άρθρου 22 παράγραφος 1 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου ( 1 ), (13) Το µητρώο πρέπει να συνάψει κατάλληλη συµφωνία µεσεγγύησης, προκειµένου να διασφαλίσει αδιάλειπτη παροχή της υπηρεσίας, και ιδίως να διασφαλίσει ότι σε περίπτωση αλλαγής εκπροσώπησης ή άλλων απρόβλεπτων καταστάσεων, θα είναι σε θέση να εξακολουθήσει να παρέχει υπηρεσίες στην τοπική κοινότητα διαδικτύου µε την ελάχιστη δυνατή αναστάτωση. Το µητρώο πρέπει επίσης να συµµορφώνεται µε τους σχετικούς κανόνες για την προστασία των δεδοµένων, τις αρχές, τις κατευθυντήριες γραµµές και τις βέλτιστες πρακτικές, κυρίως όσον αφορά την ποσότητα και το είδος των δεδοµένων που εµφανίζονται στη βάση δεδοµένων WHOIS. Τα ονόµατα τοµέα που έχουν κριθείαπό δικαστήριο κράτους µέλους ως δυσφηµητικά, ρατσιστικά ή αντίθετα µε το δηµόσιο συµφέρον πρέπει να δεσµεύονται και, ενδεχοµένως, να αποσύρονται µετά από την έκδοση της τελικής απόφασης του δικαστηρίου. Τέτοια ονό- µατα τοµέα πρέπει να αποκλείονται από κάθε µελλοντική καταχώριση. ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρµογής Ο παρών κανονισµός θεσπίζει τους κανόνες δηµοσίου συµφέροντος σχετικά µε την υλοποίηση και τις λειτουργίες του τοµέα ανωτάτου επιπέδου.eu και τις αρχές δηµοσίου συµφέροντος για την καταχώριση που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 733/2002. (14) Σε περίπτωση θανάτου ή αφερεγγυότητας ενός κατόχου ονόµατος τοµέα, εάν δεν έχει δροµολογηθείµεταβίβαση έως τη λήξη της περιόδου καταχώρισης, το όνοµα τοµέα πρέπει να τελείυπό αναστολή για σαράντα ηµερολογιακές ηµέρες. Εάν οι ενδιαφερόµενοι κληρονόµοι ή διαχειριστές δεν έχουν καταχωρίσει το όνοµα κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου, το όνοµα διατίθεται σε γενική καταχώριση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΑΡΧΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ Άρθρο 2 Επιλεξιµότητα και γενικές αρχές καταχώρισης (15) Το µητρώο πρέπει να είναι σε θέση να ανακαλεί ονόµατα τοµέα, για περιορισµένο αριθµό καθορισµένων λόγων, εφόσον δοθείστον ενδιαφερόµενο κάτοχο του ονόµατος τοµέα η δυνατότητα να λάβει τα κατάλληλα µέτρα. Πρέπει επίσης να είναι δυνατή η ανάκληση των ονοµάτων τοµέα µέσω διαδικασίας εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. Ένα επιλέξιµο µέρος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 733/2002, επιτρέπεται να καταχωρίσει ένα ή περισσότερα ονόµατα τοµέα στον τοµέα ανωτάτου επιπέδου.eu. ( 1 ) ΕΕ L 108 της , σ. 33.

3 L 162/42 Με την επιφύλαξη του κεφαλαίου IV, ένα συγκεκριµένο όνοµα τοµέα διατίθεται για χρήση στο επιλέξιµο µέρος του οποίου η αίτηση έχει παραληφθεί πρώτη κατά σειρά από το µητρώο, µε τεχνικώς σωστό τρόπο και σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, το εν λόγω κριτήριο της παραλαβής κατά προτεραιότητα θα αναφέρεται ως αρχή της «εξυπηρέτησης κατά σειρά προτεραιότητας». Από τη στιγµή που ένα όνοµα τοµέα καταχωρίζεται, καθίσταται µη διαθέσιµο για µελλοντική καταχώριση, έως ότου λήξει η καταχώριση χωρίς ανανέωση, ή έως ότου το όνοµα τοµέα αποσυρθεί. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα κανονισµό, τα ονόµατα τοµέα καταχωρίζονται απ ευθείας στο όνοµα τοµέα ανωτάτου επιπέδου.eu. Η καταχώριση ονόµατος τοµέα είναι έγκυρη µόνο µετά από την καταβολή του ανάλογου τέλους από το µέρος που υποβάλλει την αίτηση. Τα ονόµατα τοµέα που καταχωρίζονται στον τοµέα ανωτάτου επιπέδου.eu είναι µεταβιβάσιµα µόνο σε µέρη τα οποία είναι επιλέξιµα για καταχώριση ονοµάτων τοµέα.eu. Άρθρο 3 Αιτήσεις καταχώρισης ονόµατος τοµέα Η αίτηση καταχώρισης ονόµατος τοµέα περιλαµβάνει όλα τα κάτωθι στοιχεία: α) το όνοµα και τη διεύθυνση του µέρους που υποβάλλει την αίτηση β) δήλωση, σε ηλεκτρονική µορφή, του µέρους που υποβάλλει την αίτηση ότι πληροί τα γενικά κριτήρια επιλεξιµότητας που θεσπίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 733/2002 γ) βεβαίωση, σε ηλεκτρονική µορφή, του µέρους που υποβάλλει την αίτηση ότι, εξ όσων γνωρίζει, η αίτηση καταχώρισης ονόµατος τοµέα υποβάλλεται καλόπιστα και ότι δεν παραβιάζει οιαδήποτε δικαιώµατα τρίτου µέρους δ) δέσµευση, σε ηλεκτρονική µορφή, του µέρους που υποβάλλει την αίτηση ότι θα τηρήσει όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις καταχώρισης, συµπεριλαµβανοµένης της διαδικασίας εναλλακτικής επίλυσης διαφορών που προβλέπεται στο κεφάλαιο VI. Οιαδήποτε ουσιώδης ανακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) συνιστά παράβαση των όρων καταχώρισης. Οιαδήποτε επαλήθευση από το µητρώο της εγκυρότητας των αιτήσεων καταχώρισης πραγµατοποιείται µετά από την καταχώριση, µε πρωτοβουλία του µητρώου ή στο πλαίσιο διαφοράς που ανακύπτει σχετικά µε την καταχώριση του σχετικού ονόµατος τοµέα, εξαιρέσει των αιτήσεων που υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σταδιακής καταχώρισης, δυνάµει των άρθρων 10, 12 και 14. Άρθρο 4 ιαπίστευση καταχωρητών Μόνον οι καταχωρητές που είναι διαπιστευµένοι από το µητρώο επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες καταχώρισης για ονόµατα του τοµέα ανωτάτου επιπέδου.eu. Η διαδικασία διαπίστευσης καταχωρητών καθορίζεται από το µητρώο και είναι εύλογη, διαφανής και αµερόληπτη, διασφαλίζει δε τους αποτελεσµατικούς και δίκαιους όρους ανταγωνισµού. Οι καταχωρητές απαιτείται να έχουν πρόσβαση και να χρησιµοποιούν τα αυτόµατα συστήµατα καταχώρισης του µητρώου. Το µητρώο δύναται να θέσει περαιτέρω βασικές τεχνικές απαιτήσεις για τη διαπίστευση των καταχωρητών. Το µητρώο δύναται να ζητήσει από τους καταχωρητές την προκαταβολική πληρωµή των τελών καταχώρισης, τα οποία καθορίζονται ετησίως από το µητρώο βάσει λογικής εκτίµησης της αγοράς. Η διαδικασία, οι όροι διαπίστευσης των καταχωρητών και ο κατάλογος των διαπιστευµένων καταχωρητών διατίθενται στο κοινό από το µητρώο σε εύκολα προσβάσιµη µορφή. Κάθε καταχωρητής δεσµεύεται µε σύµβαση µε το µητρώο να τηρεί τους όρους διαπίστευσης και, ιδίως, να συµµορφώνεται µε τις αρχές δηµοσίου συµφέροντος που θεσπίζονται στον παρόντα κανονισµό. Άρθρο 5 ιατάξεις περί καταχωρητών Με την επιφύλαξη οιουδήποτε κανόνα διέπει τη δικαιοδοσία και το εφαρµοστέο δίκαιο, οι συµφωνίες µεταξύ του καταχωρητή και του καταχωρίζοντος όνοµα τοµέα δεν µπορούν να ορίζουν ως εφαρµοστέο άλλο δίκαιο πλην του δικαίου ενός εκ των κρατών µελών ούτε µπορούν να ορίζουν ως αρµόδιο φορέα επίλυσης διαφορών, εκτός και αν έχει επιλεγείαπό το µητρώο δυνάµει του άρθρου 23, ούτε διαιτητικό δικαστήριο, ούτε δικαστήριο εκτός της Κοινότητας. Ο καταχωρητής ο οποίος λαµβάνει περισσότερες από µία αιτήσεις καταχώρισης για το ίδιο όνοµα διαβιβάζει τις εν λόγω αιτήσεις στο µητρώο µε τη χρονολογική σειρά µε την οποία ελήφθησαν. Στο µητρώο διαβιβάζονται µόνον αιτήσεις οι οποίες λαµβάνονται µετά από την ηµεροµηνία διαπίστευσης. Οι καταχωρητές απαιτούν από όλους τους υποψηφίους να υποβάλλουν ακριβή και αξιόπιστα στοιχεία, ενός τουλάχιστον φυσικού ή νοµικού προσώπου που είναι υπεύθυνο για την τεχνική λειτουργία του ονόµατος τοµέα για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση.

4 L 162/43 Οι καταχωρητές δύνανται να εκπονήσουν συστήµατα εµπορικών σηµάτων, επαλήθευσης ταυτότητας και σηµάτων εµπιστοσύνης, προκειµένου να ενισχύσουν την εµπιστοσύνη των καταναλωτών στην αξιοπιστία των πληροφοριών που διατίθενται µέσω ενός ονόµατος τοµέα το οποίο έχουν καταχωρίσει, σύµφωνα µε το ισχύον εθνικό και κοινοτικό δίκαιο. Εν αναµονή επίλυσης των αντιρρήσεων, το µητρώο δηµοσιεύει στον ιστότοπό του δύο καταλόγους ονοµάτων. Ο ένας κατάλογος περιλαµβάνει τον κατάλογο των ονοµάτων που η Επιτροπή έχει κοινοποιήσει ως µη καταχωρίσιµα. Ο άλλος κατάλογος περιλαµβάνει τον κατάλογο των ονοµάτων που η Επιτροπή έχει κοινοποιήσει ως καταχωρίσιµα µόνο σε τοµέα δευτέρου επιπέδου. Άρθρο 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ονόµατα χωρών και κωδικοί άλφα-2 που αντιπροσωπεύουν χώρες Άρθρο 6 Γλώσσες Οι καταχωρίσεις ονοµάτων τοµέα.eu αρχίζουν να γίνονται µόνον αφού το µητρώο ενηµερώσει την Επιτροπή ότι οι αιτήσεις καταχώρισης ονοµάτων τοµέα.eu και οι κοινοποιήσεις των αποφάσεων που αφορούν την καταχώριση είναι δυνατές σε όλες τις επίσηµες γλώσσες των κοινοτικών οργάνων, οι οποίες εφεξής καλούνται «επίσηµες γλώσσες». Το µητρώο διασφαλίζει ότι οιαδήποτε κοινοποίησή του, η οποία θίγει τα δικαιώµατα ενός µέρους σε σχέση µε την καταχώριση, όπως η χορήγηση, η µεταβίβαση, η ακύρωση ή η απόσυρση ονόµατος, είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθεί σε όλες τις επίσηµες γλώσσες. Το µητρώο διενεργείτην καταχώριση των ονοµάτων τοµέα χρησιµοποιώντας όλους τους αλφαβητικούς χαρακτήρες των επισήµων γλωσσών, εφόσον διατίθενται τα κατάλληλα διεθνή πρότυπα. Το µητρώο δεν οφείλει να εκτελεί λειτουργίες χρησιµοποιώντας άλλες γλώσσες εκτός από τις επίσηµες. Άρθρο 7 ιαδικασία για τα γεωγραφικά και γεωπολιτικά ονόµατα που έχουν δεσµευθεί Οι αντιρρήσεις που προβάλλονται στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής αντιρρήσεων όσον αφορά τους καταλόγους των ευρέως αναγνωρισµένων ονοµάτων, σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 733/2002, κοινοποιούνται στα µέλη της επιτροπής επικοινωνιών που έχει συσταθείδυνάµει του άρθρου 22 παράγραφος 1 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ και στον γενικό διευθυντή της γενικής διεύθυνσης οινωνία της πληροφορίας της Επιτροπής. Τα µέλη της επιτροπής επικοινωνιών και ο γενικός διευθυντής δύνανται να ορίσουν άλλους υπευθύνους για τις επαφές σχετικά µε τις εν λόγω κοινοποιήσεις. Οι αντιρρήσεις και ο διορισµός υπευθύνων για τις επαφές κοινοποιούνται µε τη µορφή ηλεκτρονικού µηνύµατος, µε επίδοση από ιδιωτική ταχυδροµική εταιρεία ή αυτοπροσώπως, ή µέσω ταχυδρο- µείου µε συστηµένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής. Τα κράτη µέλη και οι υπό ένταξη χώρες δύνανται να ζητήσουν η επίσηµη ονοµασία τους και το όνοµα µε το οποίο είναι κοινώς γνωστά σε µία ή περισσότερες επίσηµες γλώσσες της Κοινότητας, µετά από τη διεύρυνσή της τον Μάιο του 2004, να µην καταχωρίζονται απ ευθείας στον τοµέα ανωτάτου επιπέδου.eu από οιοδήποτε πρόσωπο εκτός από την κυβέρνηση της χώρας. Για το σκοπό αυτό, κάθε κράτος µέλος ή υπό ένταξη χώρα διαβιβάζει στην Επιτροπή εντός δύο µηνών µετά την έναρξη ισχύος τους παρόντος κανονισµού κατάλογο των ονοµάτων εκείνων που πρέπει να δεσµευθούν και κοινοποιείτον φορέα που διορίστηκε για να εκπροσωπήσει την κυβέρνηση της χώρας στην καταχώριση ονοµάτων. Η Επιτροπή κοινοποιείστο µητρώο τα ονόµατα που δεσµεύονται και τους φορείς που εκπροσωπούν τις εθνικές κυβερνήσεις στην καταχώριση ονοµάτων. Οι υποψήφιες για ένταξη χώρες που δεν πρόκειται να προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Μάιο του 2004 και τα κράτη µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου που δεν είναι κράτη µέλη δύνανται να ζητήσουν η επίσηµη ονοµασία τους και το όνοµα µε το οποίο είναι κοινώς γνωστά στη γλώσσα τους, καθώς και σε οιαδήποτε επίσηµη γλώσσα, από τον Μάιο του 2004 να µην καταχωρίζονται απ ευθείας στον τοµέα ανωτάτου επιπέδου.eu. Για το σκοπό αυτό, οι εν λόγω χώρες δύνανται να διαβιβάσουν στην Επιτροπή, εντός δύο µηνών µετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού, κατάλογο των ονοµάτων εκείνων που δεν πρέπει να καταχωριστούν. Η Επιτροπή κοινοποιείστο µητρώο τα ονόµατα που δεν καταχωρίζονται. Οι κωδικοίάλφα-2 που αντιπροσωπεύουν χώρες δεν χρησιµοποιούνται για την καταχώριση ονοµάτων τοµέα απ ευθείας στον τοµέα ανωτάτου επιπέδου.eu. Άρθρο 9 Όνοµα τοµέα δευτέρου επιπέδου για τα γεωγραφικά και γεωπολιτικά ονόµατα Η καταχώριση γεωγραφικών και γεωπολιτικών εννοιών ως ονοµάτων τοµέα, σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 733/2002 δύναται να διασφαλίζεται από ένα κράτος µέλος που έχει κοινοποιήσει τα ονόµατα. Η εν λόγω καταχώριση δύναται να γίνεται σε οιοδήποτε όνοµα τοµέα το οποίο έχει καταχωριστείαπό το εν λόγω κράτος µέλος.

5 L 162/44 Η Επιτροπή δύναται να ζητήσει από το µητρώο να εισαγάγει ονό- µατα τοµέα απ ευθείας στον τοµέα ανωτάτου επιπέδου.eu, για χρήση από τα κοινοτικά θεσµικά όργανα και οργανισµούς. Μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού και όχι αργότερο από µία εβδοµάδα πριν από την έναρξη της περιόδου σταδιακής καταχώρισης που προβλέπεται στο κεφάλαιο IV, η Επιτροπή κοινοποιείστο µητρώο τα ονόµατα που πρέπει να δεσµευθούν και τους φορείς που εκπροσωπούν τα κοινοτικά θεσµικά όργανα και οργανισµούς στην καταχώριση ονοµάτων. Άρθρο 11 Ειδικοί χαρακτήρες Όσον αφορά την καταχώριση πλήρων ονοµάτων, όταν τα ονόµατα αυτά περιλαµβάνουν διάστηµα µεταξύ των λέξεων ή των τµηµάτων λέξεων, λογίζεται ότι υπάρχει ταυτοποίηση µεταξύ αυτών των πλήρων ονοµάτων και των ιδίων ονοµάτων που είναι γραµµένα µε παύλες µεταξύ των τµηµάτων λέξεων ή συνδυάζονται σε µία λέξη στο εφαρµοζόµενο όνοµα τοµέα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΣΤΑ ΙΑΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ Όταν το όνοµα για το οποίο προβάλλονται προηγούµενα δικαιώ- µατα περιλαµβάνει ειδικούς χαρακτήρες, διαστήµατα ή σηµεία στίξης, αυτά απαλείφονται εξ ολοκλήρου από το αντίστοιχο όνοµα τοµέα, και αντικαθίστανται από παύλες ή, εάν είναι δυνατόν, µεταγράφονται. Άρθρο 10 Επιλέξιµα µέρη και ονόµατα που µπορούν να καταχωρίσουν 1. Οι κάτοχοι προηγούµενων δικαιωµάτων που έχουν αναγνωριστείή θεσπιστείαπό το εθνικό ή και το κοινοτικό δίκαιο και οι δηµόσιοι φορείς δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για καταχώριση ονοµάτων τοµέα κατά τη διάρκεια της περιόδου σταδιακής καταχώρισης, πριν από την έναρξη της γενικής καταχώρισης στον τοµέα.eu. Τα «προηγούµενα δικαιώµατα» περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, τα κατατεθέντα εθνικά εµπορικά σήµατα, τα κατατεθέντα κοινοτικά εµπορικά σήµατα, τις γεωγραφικές ενδείξεις ή τις ονοµασίες προέλευσης και, στο µέτρο που προστατεύονται από το εθνικό δίκαιο των κρατών µελών στα οποία κατέχονται, τα µη κατατεθέντα εµπορικά σήµατα, τις εµπορικές επωνυµίες, τα αναγνωριστικά ταυτότητας επιχείρησης, τις εταιρικές επωνυµίες, τα οικογενειακά ονόµατα και τους χαρακτηριστικούς τίτλους προστατευόµενων λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων. Στους «δηµόσιους φορείς» περιλαµβάνονται τα κοινοτικά όργανα και οργανισµοίτης Ένωσης, οι εθνικές και τοπικές κυβερνήσεις, οι κυβερνητικοίφορείς, οι αρχές, οι οργανισµοίκαι οι φορείς που διέπονται από το δηµόσιο δίκαιο, καθώς και οι διεθνείς και διακυβερνητικοίοργανισµοί. Στους ειδικούς χαρακτήρες και τα σηµεία στίξης όπως αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: \/:;',.? Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 τρίτο εδάφιο, εάν το όνοµα για το οποίο υφίσταται προηγούµενο δικαίωµα περιλαµβάνει γράµµατα τα οποία έχουν επιπρόσθετα ορθογραφικά σηµάδια που δεν µπορούν να αναπαραχθούν σε κώδικα ASCII, όπως τα ä, é ή ñ, τα εν λόγω γράµµατα χρησιµοποιούνται χωρίς τα ορθογραφικά σηµάδια (ήτοι a, e, n) ή αντικαθίστανται από συµβατικά αποδεκτή ορθογραφία (όπως ae). Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, το όνοµα τοµέα είναι ταυτόσηµο µε τα στοιχεία του κειµένου ή των λέξεων του ονόµατος για το οποίο υφίσταται προηγούµενο δικαίωµα. Άρθρο 12 Αρχές σταδιακής καταχώρισης 1. H σταδιακή καταχώριση δεν ξεκινάει πριν από την 1η Μαΐου 2004 και ξεκινά µόνον εφόσον τηρείται η απαίτηση της πρώτης παραγράφου του άρθρου 6 και έχει λήξει η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 8. Το µητρώο δηµοσιεύει τουλάχιστον δύο µήνες νωρίτερα την ηµεροµηνία έναρξης της σταδιακής καταχώρισης και ενηµερώνει σχετικά όλους τους διαπιστευµένους καταχωρητές. 2. Η καταχώριση µε βάση προηγούµενο δικαίωµα συνίσταται στην καταχώριση ολόκληρου του ονόµατος για το οποίο υφίσταται προηγούµενο δικαίωµα, όπως αναγράφεται στα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι το εν λόγω δικαίωµα υπάρχει. 3. Η καταχώριση από δηµόσιο φορέα συνίσταται στην καταχώριση ολόκληρου του ονόµατος του δηµοσίου φορέα ή του ακρωνυ- µίου το οποίο γενικώς χρησιµοποιεί. Οι δηµόσιοι φορείς που είναι υπεύθυνοι για τη διοίκηση συγκεκριµένων γεωγραφικών εδαφών δύνανται επίσης να καταχωρίσουν το πλήρες όνοµα των εδαφών για τα οποία είναι υπεύθυνοι, και το όνοµα µε το οποίο τα εν λόγω εδάφη είναι κοινώς γνωστά. Το µητρώο δηµοσιεύει στον ιστότοπό του δύο µήνες πριν από την έναρξη της σταδιακής καταχώρισης λεπτοµερή περιγραφή όλων των τεχνικών και διοικητικών µέτρων που χρησιµοποιεί, προκειµένου να διασφαλίσει την κατάλληλη, δίκαιη και τεχνικώς ορθή διοίκηση της περιόδου σταδιακής καταχώρισης. 2. Η διάρκεια της περιόδου σταδιακής καταχώρισης είναι τέσσερις µήνες. Η γενική καταχώριση των ονοµάτων τοµέα δεν ξεκινάει πριν από την ολοκλήρωση της περιόδου σταδιακής καταχώρισης. Η σταδιακή καταχώριση συνίσταται σε δύο φάσεις διάρκειας δύο µηνών έκαστη.

6 L 162/45 Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης της σταδιακής καταχώρισης, µόνο για τα κατατεθέντα εθνικά και κοινοτικά εµπορικά σήµατα, τις γεωγραφικές ενδείξεις και τα ονόµατα και ακρωνύµια που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 3, δύναται να υποβληθείαίτηση για καταχώρισή τους ως ονοµάτων τοµέα από κατόχους προηγού- µενων δικαιωµάτων και κατόχων αδειών και από τους δηµόσιους φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν την επικύρωση των ονοµάτων που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 3. Για το σκοπό αυτό, τα κράτη µέλη αποστέλλουν στην Επιτροπή, εντός δύο µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού, σαφείς οδηγίες για τις διευθύνσεις στις οποίες πρέπει να αποστέλλονται τα προς επαλήθευση αποδεικτικά στοιχεία. Η Επιτροπή κοινοποιείστο µητρώο τις εν λόγω διευθύνσεις. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης της σταδιακής καταχώρισης, για τα ονόµατα τα οποία µπορούν να καταχωριστούν στην πρώτη φάση, καθώς και για τα ονόµατα που βασίζονται σε όλα τα άλλα προηγούµενα δικαιώµατα, δύναται να υποβληθείαίτηση καταχώρισής τους ως ονοµάτων τοµέα από κατόχους προηγούµενων δικαιωµάτων. Το µητρώο δηµοσιεύει τις πληροφορίες για τους φορείς επικύρωσης στον ιστότοπό του. 3. Η αίτηση καταχώρισης ονόµατος τοµέα βάσει προηγούµενου δικαιώµατος, δυνάµει του άρθρου 10 παράγραφοι 1 και 2 περιλαµβάνει αναφορά στη νοµική βάση του εθνικού ή κοινοτικού δικαίου για δικαίωµα επί του ονόµατος, καθώς και άλλες σχετικές πληροφορίες, όπως τον αριθµό καταχώρισης εµπορικού σήµατος, πληροφορίες σχετικά µε τη δηµοσίευση σε επίσηµη εφηµερίδα ή στην εφηµερίδα της κυβερνήσεως, πληροφορίες για την καταχώριση σε επαγγελµατικές ή εµπορικές ενώσεις και σε εµπορικά επιµελητήρια. 4. Το µητρώο δύναται να εξαρτά τις αιτήσεις για καταχώριση ονόµατος τοµέα από την καταβολή επιπρόσθετων τελών, υπό τον όρο ότι τα εν λόγω τέλη χρησιµεύουν απλώς στην κάλυψη του κόστους που προκύπτει από την εφαρµογή του παρόντος κεφαλαίου. Το µητρώο δύναται να επιβάλλει διαφοροποιηµένα τέλη, ανάλογα µε την πολυπλοκότητα των διαδικασιών που απαιτούνται για την επικύρωση προηγούµενων δικαιωµάτων. 5. Στο τέλος της σταδιακής καταχώρισης διεξάγεται ανεξάρτητος έλεγχος µε έξοδα του µητρώου και τα πορίσµατά του υποβάλλονται στην Επιτροπή. Ο ελεγκτής διορίζεται από το µητρώο, µετά από διαβούλευση µε την Επιτροπή. Σκοπός του ελέγχου είναι να επιβεβαιωθείη δίκαιη, κατάλληλη και ορθή από λειτουργική και τεχνική άποψη διοίκηση της περιόδου σταδιακής καταχώρισης από το µητρώο. 6. Για την επίλυση διαφοράς σχετικά µε όνοµα τοµέα εφαρµόζονται οι κανόνες που προβλέπονται στο κεφάλαιο VI. Άρθρο 13 Επιλογή φορέων επικύρωσης Άρθρο 14 Επικύρωση και καταχώριση των αιτήσεων που λαµβάνονται κατά τη διάρκεια της σταδιακής καταχώρισης Όλες οι αξιώσεις επίπροηγούµενων δικαιωµάτων, βάσει του άρθρου 10 παράγραφοι 1 και 2, πρέπει να µπορούν να επαληθευτούν βάσει στοιχείων τα οποία αποδεικνύουν την ύπαρξη δικαιώµατος σύµφωνα µε το δίκαιο δυνάµει του οποίου υπάρχει. Το µητρώο, µετά από την παραλαβή της αίτησης, δεσµεύει το σχετικό όνοµα τοµέα, έως ότου πραγµατοποιηθείη επικύρωση ή έως ότου λήξει η προθεσµία παραλαβής των αποδεικτικών στοιχείων. Εάν στο µητρώο υποβληθεί πάνω από µία αίτηση αξίωσης για τον ίδιο τοµέα κατά τη διάρκεια της περιόδου σταδιακής καταχώρισης, οι αιτήσεις εξετάζονται µε αυστηρή χρονολογική σειρά. Το µητρώο καθιστά διαθέσιµη µια βάση δεδοµένων, η οποία περιλαµβάνει πληροφορίες για τα ονόµατα τοµέα που υποβάλλονται για καταχώριση δυνάµει της διαδικασίας σταδιακής καταχώρισης, τους αιτούντες, τον καταχωρητή που υπέβαλε την αίτηση, την προθεσµία υποβολής των εγγράφων επικύρωσης, καθώς και τις µεταγενέστερες αξιώσεις επίτων ονοµάτων. Κάθε αιτών υποβάλλει αποδεικτικά στοιχεία τα οποία καταδεικνύουν ότι είναι κάτοχος προηγούµενου δικαιώµατος, για το οποίο προβάλλει αξίωση, επίσχετικού ονόµατος. Τα αποδεικτικά στοιχεία υποβάλλονται στον φορέα επικύρωσης που υποδεικνύεται από το µητρώο. Ο αιτών υποβάλλει τα στοιχεία έτσι ώστε αυτά να παραλαµβάνονται από τον φορέα επικύρωσης εντός σαράντα ηµερών από την υποβολή της αίτησης για όνοµα τοµέα. Εάν τα αποδεικτικά στοιχεία δεν έχουν παραληφθεί έως την ανωτέρω προθεσµία, η αίτηση για όνοµα τοµέα απορρίπτεται. Οι φορείς επικύρωσης είναι νοµικά πρόσωπα, εγκατεστηµένα στο έδαφος της Κοινότητας. Οι φορείς επικύρωσης πρέπει να είναι ευυπόληπτοι οργανισµοίµε ανάλογη εµπειρία. Το µητρώο επιλέγει τους φορείς επικύρωσης µε αντικειµενικό, διαφανή και αµερόληπτο τρόπο, διασφαλίζοντας την ευρύτερη δυνατή γεωγραφική ποικιλία. Το µητρώο απαιτείαπό τον φορέα επικύρωσης να εκτελείτην επικύρωση µε αντικειµενικό, διαφανή και αµερόληπτο τρόπο. Οι φορείς τεκµηρίωσης χρονοσφραγίζουν τα αποδεικτικά στοιχεία κατά την παραλαβή τους. Οι φορείς επικύρωσης εξετάζουν τις αιτήσεις για κάθε συγκεκριµένο όνοµα τοµέα µε βάση τη σειρά παραλαβής της αίτησης από το µητρώο.

7 L 162/46 Ο εκάστοτε φορέας επικύρωσης εξετάζει εάν ο αιτών που έχει σειρά να αξιολογηθείγια όνοµα τοµέα και έχει υποβάλει τα αποδεικτικά στοιχεία εµπρόθεσµα κατέχει προηγούµενα δικαιώµατα επί του ονό- µατος. Εάν τα αποδεικτικά στοιχεία δεν παραληφθούν εγκαίρως ή εάν ο φορέας επικύρωσης κρίνει ότι τα αποδεικτικά στοιχεία δεν τεκµηριώνουν προηγούµενο δικαίωµα, το κοινοποιείστο µητρώο. Εάν ο φορέας επικύρωσης κρίνει ότι υφίστανται προηγούµενα δικαιώµατα σχετικά µε αίτηση για συγκεκριµένο όνοµα τοµέα, η οποία έχει προτεραιότητα, προβαίνει στη σχετική κοινοποίηση στο µητρώο. Η εν λόγω εξέταση κάθε αξίωσης µε βάση τη χρονολογική σειρά παραλαβής συνεχίζεται έως ότου εντοπιστεί αξίωση για την οποία επιβεβαιώνεται η ύπαρξη προηγούµενων δικαιωµάτων επίτου συγκεκριµένου ονόµατος από τον φορέα επικύρωσης. Το µητρώο καταχωρίζει το όνοµα τοµέα βάσει της αρχής της «εξυπηρέτησης κατά σειρά προτεραιότητας» εφόσον διαπιστώσει ότι ο αιτών κατέδειξε την ύπαρξη προγενεστέρου δικαιώµατος σύµφωνα µε την διαδικασία που προβλέπεται στο δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο. γ) σε περίπτωση άρσης της µεσεγγύησης, η Επιτροπή έχει το αποκλειστικό, αµετάκλητο και χωρίς υποχρέωση καταβολής τελών δικαίωµα να ασκήσει όλα τα δικαιώµατα που είναι αναγκαία για να ορίσει νέο µητρώο δ) εάν καταγγελθείη σύµβαση µε το µητρώο, η Επιτροπή, σε συνεργασία µε το µητρώο, λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα για τη µεταβίβαση της διοικητικής και λειτουργικής ευθύνης για τον τοµέα ανωτάτου επιπέδου.eu και οιωνδήποτε αποθεµατικών κεφαλαίων σε τρίτο µέρος που θα ορίσει η Επιτροπή. Σε αυτή την περίπτωση, το µητρώο καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να αποφευχθείη διακοπή παροχής της υπηρεσίας και εξακολουθεί, ιδίως να ενηµερώνει τις πληροφορίες που αφορούν τη µεσεγγύηση έως ότου ολοκληρωθείη µεταβίβαση. Άρθρο 16 Βάση δεδοµένων WHOIS Σκοπός της βάσης δεδοµένων WHOIS είναι να παρασχεθούν κατά το δυνατόν ακριβείς και ενηµερωµένες πληροφορίες σχετικά µε τους τεχνικούς και διοικητικούς υπευθύνους που διαχειρίζονται τα ονόµατα τοµέα του τοµέα ανωτάτου επιπέδου.eu. ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ, Ε ΟΜΕΝΑ WHOIS ΚΑΙ ΑΝΑΡΜΟΣΤΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ Άρθρο 15 Η βάση δεδοµένων WHOIS περιλαµβάνει πληροφορίες για τον κάτοχο ονόµατος τοµέα, οι οποίες είναι σχετικές και µη υπερβολικές σε συνάρτηση µε τον σκοπό της βάσης δεδοµένων. Στο µέτρο που πληροφορίες δεν είναι απολύτως απαραίτητες ως προς τον σκοπό της βάσης δεδοµένων και αν ο κάτοχος του ονόµατος τοµέα είναι φυσικό πρόσωπο, απαιτείται η απερίφραστη συγκατάθεσή του για δηµόσια διάθεση των πληροφοριών αυτών. Η εσκεµµένη διαβίβαση ανακριβών πληροφοριών είναι βάσιµος λόγος για να θεωρηθεί ότι η καταχώριση του ονόµατος τοµέα πραγµατοποιήθηκε κατά παράβαση των όρων καταχώρισης. Συµφωνία µεσεγγύησης 1. Το µητρώο, ιδίαις δαπάναις, συνάπτει συµφωνία µε ευυπόληπτο καταπιστευµατοδόχο ή άλλον φορέα µεσεγγύησης εγκατεστηµένο στο έδαφος της Κοινότητας, ορίζοντας την Επιτροπή ως δικαιούχο της συµφωνίας µεσεγγύησης. Η Επιτροπή εγκρίνει την εν λόγω συµφωνία πριν από τη σύναψή της. Το µητρώο υποβάλει στον φορέα µεσεγγύησης, σε ηµερήσια βάση, ηλεκτρονικό αντίγραφο του τρέχοντος περιεχοµένου της βάσης δεδοµένων.eu. 2. Η συµφωνία προβλέπει ότι τα δεδοµένα τηρούνται από τον φορέα µεσεγγύησης µε βάση τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις: α) τα δεδοµένα που παραλαµβάνονται και φυλάσσονται µε µεσεγγύηση, έως ότου διαβιβαστούν στην Επιτροπή, δεν υποβάλλονται σε άλλη διαδικασία εκτός από επαλήθευση για να εξακριβωθείεάν είναι πλήρη, συνεκτικά και σε κατάλληλο µορφότυπο β) τα δεδοµένα αποδεσµεύονται από τη µεσεγγύηση κατά τη λήξη της χωρίς ανανέωση ή κατά τη λύση της σύµβασης µεταξύ µητρώου και Επιτροπής για οιονδήποτε από τους λόγους που περιγράφονται στη σύµβαση και ανεξαρτήτως οιωνδήποτε διαφορών ή δικαστικών προσφυγών µεταξύ Επιτροπής και µητρώου Άρθρο 17 Ονόµατα που δεσµεύονται από το µητρώο Τα κάτωθι ονόµατα δεσµεύονται για τις επιχειρησιακές λειτουργίες του µητρώου: eurid.eu, registry.eu, nic.eu, dns.eu, internic.eu, whois.eu, das.eu, coc.eu, eurethix.eu, eurethics.eu, euthics.eu Άρθρο 18 Ανάρµοστες καταχωρίσεις Εάν ένα όνοµα τοµέα κριθείαπό δικαστήριο κράτους µέλους δυσφηµητικό, ρατσιστικό ή αντίθετο στο δηµόσιο συµφέρον, δεσµεύεται από το µητρώο µόλις κοινοποιηθείη δικαστική απόφαση και αποσύρεται µόλις κοινοποιηθείη τελική απόφαση του δικαστηρίου. Το µητρώο αποκλείει από κάθε µελλοντική καταχώριση όσα ονόµατα αποτέλεσαν αντικείµενο παρόµοιας δικαστικής απόφασης, για όσο διάστηµα η δικαστική απόφαση παραµένει σε ισχύ.

8 L 162/47 Άρθρο 19 Θάνατος και εκκαθάριση 1. Εάν ο κάτοχος ονόµατος τοµέα αποβιώσει κατά τη διάρκεια της περιόδου καταχώρισης του ονόµατος τοµέα, οι εκτελεστές της διαθήκης του ή οι νόµιµοι κληρονόµοι του δύνανται να ζητήσουν µεταβίβαση του ονόµατος στους κληρονόµους υποβάλλοντας παράλληλα τα κατάλληλα έγγραφα. Εάν κατά τη λήξη της περιόδου καταχώρισης δεν έχει δροµολογηθείη µεταβίβαση, το όνοµα τοµέα τελείυπό αναστολή για περίοδο σαράντα ηµερολογιακών ηµερών και δηµοσιεύεται στον ιστότοπο του µητρώου. Κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου, οι εκτελεστές ή οι νόµιµοι κληρονόµοι δύνανται να ζητήσουν την καταχώριση του ονόµατος, υποβάλλοντας τα κατάλληλα έγγραφα. Εάν οι κληρονόµοι δεν έχουν καταχωρίσει το όνοµα κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου των σαράντα ηµερών, το όνοµα τοµέα διατίθεται στη συνέχεια για γενική καταχώριση. β) ο κάτοχος δεν πληροίτα γενικά κριτήρια επιλεξιµότητας του άρθρου 4, παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 733/2002 γ) ο κάτοχος έχει παραβείτους όρους καταχώρισης που προβλέπονται στο άρθρο 3. Το µητρώο θεσπίζει διαδικασία σύµφωνα µε την οποία δύναται να ανακαλείτα ονόµατα τοµέα για τους ανωτέρω λόγους. Η εν λόγω διαδικασία περιλαµβάνει γνωστοποίηση στον κάτοχο του ονόµατος τοµέα, ώστε να του δοθείη δυνατότητα να λάβει τα αναγκαία µέτρα. Η ανάκληση ονόµατος τοµέα και, κατά περίπτωση, η µεταγενέστερη µεταβίβασή του, δύναται επίσης να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε απόφαση που εκδίδει οργανισµός εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών. 2. Εάν ο κάτοχος του ονόµατος τοµέα είναι επιχείρηση, νοµικό ή φυσικό πρόσωπο, ή οργανισµός που υπόκειται σε διαδικασίες αφερεγγυότητας, τελείυπό εκκαθάριση, παύση των δραστηριοτήτων του, διαδικασία δικαστικής διαχείρισης ή οιαδήποτε παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από εθνικό δίκαιο, κατά την περίοδο καταχώρισης του ονόµατος τοµέα, τότε ο νόµιµα διορισµένος διαχειριστής του κατόχου ονόµατος τοµέα δύναται να ζητήσει τη µεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων του κατόχου του ονόµατος τοµέα στον αγοραστή, υποβάλλοντας τα κατάλληλα έγγραφα. Εάν κατά τη λήξη της περιόδου καταχώρισης δεν έχει ξεκινήσει η µεταβίβαση, το όνοµα τοµέα τελείυπό αναστολή για περίοδο σαράντα ηµερολογιακών ηµερών και δηµοσιεύεται στον ιστότοπο του µητρώου. Κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου ο διαχειριστής δύναται να υποβάλει αίτηση καταχώρισης του ονόµατος υποβάλλοντας τα κατάλληλα έγγραφα. Εάν ο διαχειριστής δεν έχει καταχωρίσει το όνοµα κατά τη διάρκεια της περιόδου των σαράντα ηµερών, το όνοµα τοµέα διατίθεται στη συνέχεια για γενική καταχώριση. Άρθρο 21 Κερδοσκοπικές και καταχρηστικές καταχωρίσεις 1. Ένα καταχωρηµένο όνοµα τοµέα ανακαλείται, µε την κατάλληλη εξωδικαστική ή δικαστική διαδικασία, όταν το εν λόγω όνοµα είναι ταυτόσηµο ή παρόµοιο σε βαθµό που να προκαλεί σύγχυση µε όνοµα για το οποίο έχει αναγνωριστεί ή θεσπιστεί δικαίωµα βάσει της εθνικής ή και της κοινοτικής νοµοθεσίας, όπως τα δικαιώµατα που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1, και όταν το εν λόγω όνοµα τοµέα: α) καταχωρίσθηκε από τον κάτοχό του ο οποίος δεν έχει δικαιώ- µατα ή έννοµο συµφέρον επίτου ονόµατος τοµέα ή ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ Άρθρο 20 β) καταχωρίσθηκε ή χρησιµοποιείται µε κακή πίστη. 2. Το έννοµο συµφέρον, υπό την έννοια της παραγράφου 1 στοιχείο α) µπορείνα αποδειχθείόταν: α) πριν από οιαδήποτε κοινοποίηση της διαδικασίας εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, ο κάτοχος του ονόµατος τοµέα χρησιµοποίησε το όνοµα τοµέα ή ένα όνοµα αντίστοιχο του ονόµατος τοµέα, σε συνδυασµό µε προσφορά αγαθών ή υπηρεσιών, ή ήταν αποδεδειγµένα έτοιµος να το πράξει Ανάκληση ονοµάτων τοµέα Το µητρώο δύναται να ανακαλείόνοµα τοµέα µε δική του πρωτοβουλία και χωρίς να προσφεύγει για την επίλυση της διαφοράς σε οιαδήποτε διαδικασία εξωδικαστικής διευθέτησης διαφορών, αποκλειστικά για τους παρακάτω λόγους: α) εκκρεµή ανεξόφλητα χρέη στο µητρώο β) ο κάτοχος ονόµατος τοµέα είναι εταιρεία, οργανισµός ή φυσικό πρόσωπο που έχει γίνει ευρέως γνωστός µε το όνοµα τοµέα, ακόµη και ελλείψει δικαιώµατος αναγνωρισµένου ή θεσπισµένου δυνάµει της εθνικής ή και της κοινοτικής νοµοθεσίας γ) ο κάτοχος ονόµατος τοµέα πραγµατοποιείνόµιµη και µη εµπορική ή δίκαιη χρήση του ονόµατος τοµέα, χωρίς πρόθεση να παραπλανήσει τους καταναλωτές ή να βλάψει τη φήµη του ονό- µατος για το οποίο έχει αναγνωριστεί ή θεσπιστεί δικαίωµα δυνάµει της εθνικής ή και της κοινοτικής νοµοθεσίας.

9 L 162/48 3. Η κακή πίστη, υπό την έννοια της παραγράφου 1 στοιχείο β), είναι δυνατόν να αποδειχθεί όταν: Άρθρο 22 α) οι περιστάσεις καταδεικνύουν ότι το όνοµα τοµέα καταχωρίστηκε ή αποκτήθηκε πρωτίστως µε σκοπό την πώληση, την εκµίσθωση ή τη µεταβίβαση άλλως πως του ονόµατος τοµέα σε κάτοχο ονόµατος για το οποίο έχει αναγνωριστεί ή θεσπιστεί δικαίωµα δυνάµει της εθνικής ή και της κοινοτικής νοµοθεσίας, ή σε δηµόσιο φορέα ή β) το όνοµα τοµέα έχει καταχωριστείπροκειµένου να αποτραπείο κάτοχος του εν λόγω ονόµατος για το οποίο έχει αναγνωριστεί ή θεσπιστείδικαίωµα δυνάµει της εθνικής ή και της κοινοτικής νοµοθεσίας, ή ο δηµόσιος φορέας, να µετατρέψει το εν λόγω όνοµα σε αντίστοιχο όνοµα τοµέα, υπό την προϋπόθεση ότι: i) η συγκεκριµένη συµπεριφορά του καταχωρίζοντος είναι δυνατόν να αποδειχθεί, ή ii) το όνοµα τοµέα δεν χρησιµοποιήθηκε µε τον ανάλογο τρόπο για δύο τουλάχιστον έτη από την ηµεροµηνία καταχώρισης, ή iii) σε περιπτώσεις όπου, κατά τη στιγµή έναρξης της διαδικασίας ΕΕΕ, ο κάτοχος ονόµατος τοµέα για το οποίο έχει αναγνωριστείή θεσπιστείδικαίωµα δυνάµει της εθνικής ή και της κοινοτικής νοµοθεσίας, ή ο κάτοχος ονόµατος τοµέα δηµοσίου φορέα έχει δηλώσει την πρόθεσή του να χρησιµοποιήσει το όνοµα τοµέα δεόντως, αλλά παραλείπει να το πράξει στο διάστηµα των έξι µηνών που έπονται µετά από την ηµεροµηνία έναρξης της διαδικασίας ΕΕΕ γ) το όνοµα τοµέα καταχωρίσθηκε πρωτίστως µε σκοπό την παρενόχληση των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων ανταγωνιστή ή δ) το όνοµα τοµέα χρησιµοποιήθηκε σκοπίµως µε σκοπό το εµπορικό κέρδος για να προσελκύσει χρήστες του διαδικτύου, στον ιστότοπο ή σε άλλη θέση σε απευθείας σύνδεση του κατόχου του ονόµατος τοµέα, δηµιουργώντας πιθανότητα σύγχυσης µε όνοµα για το οποίο έχει αναγνωριστεί ή θεσπιστεί δικαίωµα δυνάµει της εθνικής ή και της κοινοτικής νοµοθεσίας, ή µε όνοµα δηµοσίου φορέα, πιθανότητα σύγχυσης η οποία αφορά την πηγή, τη χορηγία, την υπαγωγή ή την έγκριση του ιστοτόπου ή της θέσης ή ενός προϊόντος ή υπηρεσίας που προσφέρονται επίτου ιστοτόπου ή της θέσης του κατόχου ονόµατος τοµέα ή ε) το όνοµα τοµέα που έχει καταχωριστείείναι όνοµα προσώπου για το οποίο δεν υπάρχει αποδεδειγµένη σχέση µεταξύ του κατόχου του ονόµατος τοµέα και του ονόµατος τοµέα που έχει καταχωριστεί. 4. εν είναι δυνατή η επίκληση των διατάξεων των παραγράφων 1, 2 και 3 για να παρακωλυθείη προβολή αξιώσεων δυνάµει του εθνικού δικαίου. ιαδικασία εναλλακτικής επίλυσης διαφορών 1. Καθένα από τα µέρη µπορείνα κινήσει τη διαδικασία εναλλακτικής επίλυσης διαφορών όταν: α) η καταχώριση είναι κερδοσκοπική ή καταχρηστική, κατά την έννοια του άρθρου 21 ή β) η απόφαση η οποία έχει ληφθεί από το µητρώο αντίκειται στον παρόντα κανονισµό ή στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 733/ Η συµµετοχή στη διαδικασία εναλλακτικής επίλυσης διαφορών είναι υποχρεωτική για τον κάτοχο του ονόµατος τοµέα και για το µητρώο. 3. Ο καταγγέλλων καταβάλλει τέλος για τη διαδικασία εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. 4. Εκτός εάν τα µέρη συµφωνήσουν διαφορετικά ή εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη συµφωνία καταχώρισης µεταξύ καταχωρητή και κατόχου ονόµατος τοµέα, η γλώσσα της διοικητικής διαδικασίας είναι η γλώσσα αυτής της συµφωνίας. Ο κανόνας αυτός ισχύει µε την επιφύλαξη λήψης διαφορετικής απόφασης, λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της υπόθεσης. 5. Οι καταγγελίες και οι απαντήσεις σε αυτές πρέπει να υποβάλλονται στον πάροχο υπηρεσιών εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, ο οποίος επιλέγεται από τον καταγγέλλοντα από τον κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1. Η υποβολή τελείται σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό και σύµφωνα µε τις δηµοσιευµένες συµπληρωµατικές διαδικασίες του παρόχου υπηρεσιών εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. 6. Μόλις η αίτηση για εναλλακτική επίλυση διαφορών υποβληθείκατά τα δέοντα στον πάροχο σχετικών υπηρεσιών και καταβληθείτο ανάλογο τέλος, ο πάροχος των υπηρεσιών αυτών ενηµερώνει το µητρώο για την ταυτότητα του καταγγέλλοντος και το εµπλεκόµενο όνοµα τοµέα. Το µητρώο αναστέλλει την ακύρωση ή τη µεταβίβαση του εµπλεκόµενου ονόµατος τοµέα, έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες επίλυσης διαφορών ή οι επακόλουθες νοµικές διαδικασίες και κοινοποιηθεί η απόφαση στο µητρώο. 7. Ο πάροχος υπηρεσιών εναλλακτικής επίλυσης διαφορών εξετάζει την καταγγελία ως προς τη συµµόρφωση µε τους διαδικαστικούς κανόνες, µε τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού και του κανονισµού (EΚ) αριθ. 733/2002 και, εκτός και αν διαπιστώσει µη συµµόρφωση, διαβιβάζει την καταγγελία στον καθ ού, εντός πέντε εργάσιµων ηµερών από την πληρωµή των τελών που οφείλει να καταβάλει ο καταγγέλλων.

10 L 162/49 8. Εντός τριάντα εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής της καταγγελίας, ο καθ' ού διαβιβάζει απάντηση στον πάροχο υπηρεσιών εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. 9. Οιαδήποτε γραπτή κοινοποίηση στον καταγγέλλοντα ή στον καθ ού πραγµατοποιείται µε τα µέσα που έχει δηλώσει ότι προτιµά ο καταγγέλλων ή ο καθ' ού αντιστοίχως, ή, ελλείψει σχετικής διευκρίνισης, ηλεκτρονικώς µέσω διαδικτύου, υπό τον όρο ότι τηρούνται αποδεικτικά της διαβίβασης. µητρώο. Η απόφαση κοινοποιείται στο µητρώο και στον καταγγέλλοντα µε συστηµένη επιστολή ή µε άλλο ισοδύναµο ηλεκτρονικό µέσο. 13. Τα αποτελέσµατα της διαδικασίας εναλλακτικής επίλυσης διαφορών είναι δεσµευτικά για τα µέρη και το µητρώο, εκτός εάν κινηθούν δικαστικές διαδικασίες εντός τριάντα ηµερολογιακών ηµερών από την κοινοποίηση στα µέρη του αποτελέσµατος της διαδικασίας εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. Όλες οι κοινοποιήσεις σχετικά µε τη διαδικασία εναλλακτικής επίλυσης διαφορών στον κάτοχο ονόµατος τοµέα που υπόκειται σε τέτοια διαδικασία αποστέλλονται στη διεύθυνση που αναφέρεται στις πληροφορίες που διαθέτει ο καταχωρητής, ο οποίος µεριµνά για την καταχώριση του ονόµατος τοµέα, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις καταχώρισης. 10. Η παράλειψη οιουδήποτε µέρους εµπλέκεται στη διαδικασία εναλλακτικής επίλυσης διαφορών να απαντήσει εντός των προβλεπόµενων προθεσµιών ή να εµφανιστείγια ακρόαση ενώπιον της επιτροπής δύναται να εκληφθείως λόγος αποδοχής των καταγγελιών του αντιδίκου. 11. Σε περίπτωση διαδικασίας κατά κατόχου ονόµατος τοµέα, η επιτροπή εναλλακτικής επίλυσης διαφορών αποφασίζει την ανάκληση του ονόµατος τοµέα, εάν θεωρήσει ότι η καταχώριση είναι κερδοσκοπική ή καταχρηστική, όπως ορίζεται στο άρθρο 21. Το όνοµα τοµέα µεταβιβάζεται στον καταγγέλλοντα, εάν έχει υποβάλει αίτηση για το εν λόγω όνοµα τοµέα και πληροί τα γενικά κριτήρια επιλεξιµότητας που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 733/2002. Σε περίπτωση κίνησης διαδικασίας κατά του µητρώου, η επιτροπή εναλλακτικής επίλυσης διαφορών αποφασίζει εάν µια απόφαση που έλαβε το µητρώο αντίκειται στον παρόντα κανονισµό ή στον κανονισµό (EΚ) αριθ. 733/2002. Η επιτροπή εναλλακτικής επίλυσης διαφορών αποφασίζει εάν η απόφαση ακυρώνεται και δύναται να αποφασίσει, σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, εάν το σχετικό όνοµα τοµέα µεταβιβάζεται, ανακαλείται ή διατίθεται, µε την προϋπόθεση ότι, κατά περίπτωση, πληρούνται τα γενικά κριτήρια επιλεξιµότητας που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισµού (EΚ) αριθ. 733/2002. Στην απόφαση της επιτροπής εναλλακτικής επίλυσης διαφορών ορίζεται η ηµεροµηνία εφαρµογής της απόφασης. Άρθρο 23 Επιλογή παρόχων υπηρεσιών εναλλακτικής επίλυσης διαφορών και µελών της επιτροπής εναλλακτικής επίλυσης διαφορών 1. Το µητρώο δύναται να επιλέξει τους παρόχους υπηρεσιών διαδικασία εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, οι οποίοι πρέπει να είναι ευυπόληπτοι φορείς µε ανάλογη εµπειρία, κατά τρόπο αντικει- µενικό, διαφανή και αµερόληπτο. Ο κατάλογος των παρόχων υπηρεσιών εναλλακτικής επίλυσης διαφορών δηµοσιεύεται στον ιστότοπο του µητρώου. 2. Οιαδήποτε διαφορά υποβάλλεται σε διαδικασία εναλλακτικής επίλυσης διαφορών εξετάζεται από διορισµένη διαιτητική µονοµελή ή τριµελή επιτροπή. Τα µέλη της επιτροπής επιλέγονται σύµφωνα µε τις εσωτερικές διαδικασίες των παρόχων υπηρεσιών εναλλακτικής επίλυσης διαφορών που έχουν επιλεγεί. ιαθέτουν ανάλογη εµπειρογνωσία και επιλέγονται κατά τρόπο αντικειµενικό, διαφανή και αµερόληπτο. Κάθε πάροχος υπηρεσιών εναλλακτικής επίλυσης διαφορών τηρεί δηµοσίως διαθέσιµο κατάλογο των µελών της επιτροπής µε τα προσόντα τους. Το µέλος της επιτροπής είναι αµερόληπτο και ανεξάρτητο και αποκαλύπτει στον πάροχο υπηρεσιών εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, πριν αποδεχθείτον διορισµό του, οτιδήποτε ενδέχεται να δώσει λαβή σε δικαιολογηµένες αµφιβολίες σχετικά µε την αµεροληψία ή την ανεξαρτησία του. Εάν σε οιαδήποτε φάση των διοικητικών διαδικασιών ανακύψουν νέες περιστάσεις οι οποίες θα µπορούσαν να δώσουν λαβή σε δικαιολογηµένες αµφιβολίες σχετικά µε την αµεροληψία ή την ανεξαρτησία µέλους της επιτροπής, το εν λόγω µέλος της επιτροπής αποκαλύπτει αµέσως τις συγκεκριµένες περιστάσεις στον πάροχο. Σε αυτή την περίπτωση, ο πάροχος διορίζει αναπληρωµατικό µέλος. Οι αποφάσεις της επιτροπής λαµβάνονται µε απλή πλειοψηφία. Η επιτροπή εναλλακτικής επίλυσης διαφορών εκδίδει την απόφασή της εντός ενός µηνός από την ηµεροµηνία παραλαβής της απάντησης από τον πάροχο υπηρεσιών εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. Η απόφαση πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογηµένη. Οι αποφάσεις της επιτροπής δηµοσιεύονται. 12. Εντός τριών εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή της απόφασης της επιτροπής, ο πάροχος υπηρεσιών εναλλακτικής επίλυσης διαφορών κοινοποιείτο πλήρες κείµενο της απόφασης σε κάθε µέρος, στον (στους) ενδιαφερόµενο(-ους) καταχωρητή(-ές) και στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 24 Έναρξη ισχύος Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής του στην.

11 L 162/50 Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος µέλος. Βρυξέλλες, 28Απριλίου Για την Επιτροπή Erkki LIIKANEN Μέλος της Επιτροπής

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ADR.eu -.eu Alternative Dispute Resolution Κανόνες Επίλυσης Διαφορών.eu (οι "Κανόνες ΕΕΔ")

ADR.eu -.eu Alternative Dispute Resolution Κανόνες Επίλυσης Διαφορών.eu (οι Κανόνες ΕΕΔ) A ΓΕΝΙΚΆ... 3 1 Ερμηνεία... 3 2 Επικοινωνίες και Χρονικές Περιόδοι... 4 3 Γλώσσα που Χρησιμοποιείται κατά τη Διαδικασία... 6 4 Διακανονισμός ή Άλλοι Λόγοι Τερματισμού... 7 5 Διαδικασίες ενώπιον Δικαστηρίου...

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 668/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 L 175/47 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 14ης Απριλίου 2014 σχετικά με την ίδρυση διοικητικού συμβουλίου επανεξέτασης και τον κανονισμό λειτουργίας του (ΕΚΤ/2014/16) (2014/360/EE)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Καταχώρησης Ονόματος Τομέα.eu

Όροι και Προϋποθέσεις Καταχώρησης Ονόματος Τομέα.eu Όροι και Προϋποθέσεις Καταχώρησης Ονόματος Τομέα.eu 1/17 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακας Περιεχομένων...2 Ορισμοί...3 Αντικείμενο και Σκοπός...6 Εδάφιο 1. Επιλέξιμες απαιτήσεις...6 Εδάφιο 2. Η Αρχή της«εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ

Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ Αρ. 4349, 27.7.2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ της 25ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό

Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1049/2001 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: CT/CA-012/2004/01EL ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1049/2001 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Κατάλογος της ΕΕ που περιλαµβάνει πρόσωπα, οµάδες και οντότητες στις οποίες εφαρµόζονται ειδικά µέτρα για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας 22 εκεµβρίου 2009 Η ΕΕ θέσπισε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012 Αρ.4338, 8.6.2012 69(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

A ΓΕΝΙΚΑ Πεδίο Εφαρμογής Ερμηνεία Αμοιβές και Οδηγίες Πληρωμής Οδηγίες Επικοινωνίας Χρονικές Περίοδοι...

A ΓΕΝΙΚΑ Πεδίο Εφαρμογής Ερμηνεία Αμοιβές και Οδηγίες Πληρωμής Οδηγίες Επικοινωνίας Χρονικές Περίοδοι... A ΓΕΝΙΚΑ...2 1 Πεδίο Εφαρμογής... 2 2 Ερμηνεία... 2 3 Αμοιβές και Οδηγίες Πληρωμής... 2 4 Οδηγίες Επικοινωνίας... 2 5 Χρονικές Περίοδοι... 2 B ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ...3 1 Υποβολή Καταγγελίας... 3 2

Διαβάστε περισσότερα

Nόµος 3412/05 ΦΕΚ Α 276/ Πλαίσιο Ρυθµίσεων για τη Σύσταση και τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας

Nόµος 3412/05 ΦΕΚ Α 276/ Πλαίσιο Ρυθµίσεων για τη Σύσταση και τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Nόµος 3412/05 ΦΕΚ Α 276/4-11-2005 Πλαίσιο Ρυθµίσεων για τη Σύσταση και τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο πού ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

JC 2014 43 27 May 2014

JC 2014 43 27 May 2014 JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τον χειρισµό παραπόνων/καταγγελιών για τον τοµέα των κινητών αξιών (ESMA) και τον τραπεζικό τοµέα (ΕΑΤ) 1 Περιεχόµενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Φορείς πιστοποίησης Άρθρο 5 Προσφυγή στη διαµεσολάβηση Άρθρο 6 Διαδικασία

Άρθρο 4 Φορείς πιστοποίησης Άρθρο 5 Προσφυγή στη διαµεσολάβηση Άρθρο 6 Διαδικασία ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2008/52/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 21

Διαβάστε περισσότερα

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής για τη διάδοση στα ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/4 9.9.2016 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1612 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την παροχή ενίσχυσης για τη μείωση της παραγωγής γάλακτος Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2011/99/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής Η παρούσα αποτελεί τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 13.1.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 8/17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη θέσπιση των βασικών παραμέτρων για τα μητρώα αδειών μηχανοδηγού και τα μητρώα συμπληρωματικών

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ L 109/56 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 19.4.2001 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Απριλίου 2001 περί αρχών για τα εξωδικαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2006O0004 EL 24.05.2013 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε». ΑΡ.Μ.Α.Ε. 4580/06/Β/86/8 ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε». ΑΡ.Μ.Α.Ε. 4580/06/Β/86/8 ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚ ΟΤΙΚΗ, ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», µε δ.τ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των µετόχων της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) σε Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

(6) ότι πρέπει να διευκρινιστεί η έννοια του «εργαζομένου» βάσει της νομολογίας του ικαστηρίου 7

(6) ότι πρέπει να διευκρινιστεί η έννοια του «εργαζομένου» βάσει της νομολογίας του ικαστηρίου 7 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100, την πρόταση της Επιτροπής (1), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κοινοποιήσεις διαβατηρίου για μεσίτες πιστώσεων βάσει της οδηγίας για την ενυπόθηκη πίστη 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

1. Διαβούλευση για κατάθεση αιτήσεως εκτάκτου διαχειριστικού ελέγχου.

1. Διαβούλευση για κατάθεση αιτήσεως εκτάκτου διαχειριστικού ελέγχου. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των µετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «AUTOGLASS SERVICE ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ &ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 765/2008 (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ Ο παρών κανονισμός καθορίζει σαφείς κανόνες οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.2.2014 COM(2014) 106 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που θα υιοθετηθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7 21.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 254/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Μαρτίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 340/2008 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης

Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης Αριθ. 295/65 Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης (ΦΕΚ B' 1730/24.11.2003) Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) Έχοντας υπόψη: α. το Ν. 2867/2000

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ 15ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Κεφάλαια:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 188(Ι) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ TO NΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004

Αριθµός 188(Ι) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ TO NΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3852, 30.4.2004 Ν. 188(Ι)/2004 Ο περί του Νοµικού Πλαισίου για τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές καθώς και για Συναφή Θέµατα Νόµος του 2004 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2006R1082 EL 22.06.2014 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Ενοποιημένη έκδοση Θεσπίστηκε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου MB/11/2008 της 14ης Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική WHOIS Ονομάτων Τομέα.eu

Πολιτική WHOIS Ονομάτων Τομέα.eu Πολιτική WHOIS Ονομάτων Τομέα.eu 1/7 ΟΡΙΣΜΟΙ Οι όροι που περιγράφονται στους Όρους και τις Προϋποθέσεις και /ή στους Κανόνες Επίλυσης Διαφορών.eu χρησιμοποιούνται στο παρόν με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 10.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 275/27 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ L 332/126 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ (EE) 2015/2392 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την υποβολή αναφορών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής, για τη διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/66 1.12.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2218 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία εξαίρεσης μελών του προσωπικού εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων από την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 3) «αιτούν κράτος-μέλος»: το κράτος-μέλος από το έδαφος του οποίου έχει

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 3) «αιτούν κράτος-μέλος»: το κράτος-μέλος από το έδαφος του οποίου έχει Σχέδιο νόμου «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15 ης Μαΐου 2014 σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο.

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο. 1. Η παράγραφος 13 του άρθρου 14, του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (Α 248), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 18.03.2004 L 080/33 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Φεβρουαρίου 2004 για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισµού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2004/2)

Διαβάστε περισσότερα

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4538, 6.11.2015 Ν. 155(Ι)/2015 155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 218,

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Στην Ετήσια Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ.GR.

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ.GR. ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ.GR. Γ. Κολυβάς, Προϊστάµενος Τµήµατος Ρύθµισης Τηλεπικοινωνιακών Θεµάτων, ΕΕΤΤ Α. Καπώνη, ικηγόρος, ΕΕΤΤ Ηµερίδα Ενηµέρωσης Καταχωρητών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «MEDITERRA AE» σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΑΡ.Μ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

3. Η περ. α παρ. 1 άρθρου 3 ν. 3448/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

3. Η περ. α παρ. 1 άρθρου 3 ν. 3448/2006 αντικαθίσταται ως εξής: Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση διατάξεων πρώτου κεφαλαίου ν. 3448/2006 (Α 57) και προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη:

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 94, την πρόταση της Επιτροπής, τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(1), τη γνώμη

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004O0013 EL 22.12.2004 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουλίου 2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.5.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 440/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Μαΐου 2010 σχετικά με τα τέλη που καταβάλλονται στον

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 5780001000 Έδρα: Αθήνα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 5780001000 Έδρα: Αθήνα ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 5780001000 Έδρα: Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Κατόπιν αποφάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΓΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 26ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΓΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 26ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 5/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΓΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2473 της 26ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 5 Κανονισμοί οι οποίοι εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Κατάλογος της ΕΕ που περιλαμβάνει πρόσωπα, ομάδες και οντότητες στις οποίες εφαρμόζονται ειδικά μέτρα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 6 Φεβρουαρίου 2008 Η ΕΕ θέσπισε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ 243701000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Π Ρ Ο Ο Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 967/2012 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 2012 για την τροποποίηση του εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26-04-2004 ΑΠ: 877 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004 ΘΕΜΑ: Όροι για την νόµιµη επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

«O περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2015» ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ

«O περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2015» ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ «O περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2015» ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ Στόχος του τροποποιητικού νόµου είναι ο εκσυγχρονισµός της διαδικασίας αναγκαστικής εκκαθάρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, Ν. 5ί(Ι)/92

E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, Ν. 5ί(Ι)/92 E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, 3.7.92 799 Ν. 5ί(Ι)/92 Ο περί Ρύθμισης των Σχέσεων Εμπορικού Αντιπροσώπου και Αντιπροσωπεύαμε νου Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 89/647/ΕΟΚ του Συµβουλίου όσον αφορά την αναγνώριση από τις εποπτικές αρχές των συµβάσεων ανανέωσης οφειλής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ...4 ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩ ΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ:...5 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ...5 ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8-A ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8-A ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8-A ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ Τα μέρη επιβεβαιώνουν πως αμφότερα αντιλαμβάνονται ότι: 1. Μια απαλλοτρίωση μπορεί να είναι άμεση ή έμμεση: α) περίπτωση άμεσης απαλλοτρίωσης συντρέχει όταν ορισμένη επένδυση

Διαβάστε περισσότερα

[ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ»] [ ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ»]

[ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ»] [ ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ»] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ [ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ»] [ ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ»] ΙΙΙ. 1 Ορισµοί Παράλληλα µε τους ορισµούς του άρθρου II.1, για την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ. ν. 2190/1920 «περί

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Σε Εκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 14/48 21.1.2015 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στην οδηγία 2014/26/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ EBA/GL/2015/12 19.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τις καθυστερήσεις και τις κατασχέσεις 1 Περιεχόμενα Ενότητα 1 Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής αναφορών 3 Ενότητα 2 Αντικείμενο, πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία»)

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία») ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B 47.586 (η «Εταιρεία») ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Δεδομένου ότι κατά την προηγούμενη Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 123/16 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/752 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2015 για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ TO NΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ TO NΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ TO NΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: «Οδηγία 1999/93/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα