ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΝΟΗΣΙΚΗ ΤΣΔΡΗΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΝΟΗΣΙΚΗ ΤΣΔΡΗΗ"

Transcript

1 Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθόξεζεο ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΝΟΗΣΙΚΗ ΤΣΔΡΗΗ Σεο θνηηήηξηαο: ηαύξεο Μνπδνπξίδε (Α. Μ. 202/02) Δπόπηεο Καζεγεηήο: Λ.Ν. Λνΐδνπ Θεζζαινλίθε,

2 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ εξγαζία απηή πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ησλ απαηηήζεσλ ησλ πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζην Σκήκα βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθφξεζεο ηνπ ΑΣΔΗ Θεζζαινλίθεο. Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπoληα θαζεγεηή θ. Λ.Ν. Λνΐδνπ γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη ηελ ππνζηήξημή ηνπ γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο εξγαζίαο απηήο. Αθφκα ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηα κνπ θαη ηελ θίιε κνπ θαη θηιφινγν, Μαξία Παλαγηψηνπ, γηα ηελ ζηήξημε πνπ κνπ πξφζθεξαλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν. Μνπδνπξίδε ηαπξνχια Κχπξνο, Ννέκβξηνο

3 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ 01 ΔΗΑΓΧΓΖ ΝΟΖΜΟΤΝΖ 1.1 Τη είλαη λνεκνζύλε Πνηνη Παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηε λνεκνζύλε Ζ επίδξαζε ησλ αηζζήζεσλ ζηε λνεκνζύλε Ζ επίδξαζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο εθπαίδεπζεο ζηε λνεκνζύλε Δίδε λνεκνζύλεο Σπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε Γηαλνεηηθή Ννεκνζύλε Πλεπκαηηθή λνεκνζύλε ΔΓΚΔΦΑΛΟ 2.1 Φάζεηο εμέιημεο ηνπ εγθεθάινπ από ηελ γέλλεζε ηνπ αλζξώπνπ Γπλαηόηεηεο εθγύκλαζεο θαη ελδπλάκσζεο ηνπ εγθεθάινπ Γπλαηόηεηεο αλαδηνξγάλσζεο ηνπ εγθεθάινπ ΝΟΖΣΗΚΖ ΤΣΔΡΖΖ 3.1 Οξηζκόο λνεηηθήο πζηέξεζεο Αίηηα λνεηηθήο πζηέξεζεο Φαξαθηεξηζηηθά αηόκσλ κε ήπηα λνεηηθή πζηέξεζε Φαξαθηεξηζηηθά αηόκσλ κε κέηξηα λνεηηθή ζηέξεζε Φαξαθηεξηζηηθά αηόκσλ κε ζνβαξή λνεηηθή πζηέξεζε Φαξαθηεξηζηηθά αηόκσλ κε βαξηά λνεηηθή πζηέξεζε ΔΗΓΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΑΝΑΓΝΧΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΒΗΒΛΗΧΝ ΑΠΟ ΑΣΟΜΑ ΜΔ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΟΡΑΖ, ΚΗΝΖΣΗΚΑ ΚΑΗ ΝΟΖΣΗΚΖ ΤΣΔΡΖΖ. 4.1 Δηζαγσγή Λνγηζκηθό Αλάγλσζεο / Μεγέζπλζεο Οζόλεο 33 2

4 4.3 Σπζθεπή Μεγέζπλζεο νζόλεο (Κιεηζηό θύθισκα ηειεόξαζεο) Οζόλε Braille Δθηππσηήο Braille Λνγηζκηθό Σύλζεζεο θσλήο ΒΗΒΛΗΟ ΚΑΗ ΠΑΗΓΗΑ ΜΔ ΝΟΖΣΗΚΖ ΤΣΔΡΖΖ ΔΜΠΔΗΡΗΚΟ ΜΔΡΟ 6.1 Δηζαγσγή Ηαηξηθό ηζηνξηθό ηεο Αγγειηθήο Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε Αληηκεηώπηζε ηεο κεηέξαο Αληηκεηώπηζε ηνπ παηέξα Αληηκεηώπηζε ηνπ αδεξθνύ Ζ Αγγειηθή ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ Απηνεμππεξέηεζε ηεο Αγγειηθήο Φόκπη θαη αζρνιίεο ηεο Αγγειηθήο ΔΠΗΛΟΓΟ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ΠΔΡΗΛΖΦΖ SUMMARY ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 67 3

5 ΔΙΑΓΧΓΗ Απφ ηελ ζηηγκή πνπ έλα παηδί έξρεηαη ζηνλ θφζκν είλαη απαξαίηεην λα ηθαλνπνηεζνχλ θάπνηεο ζσκαηηθέο θαη ςπρνζπλαηζζεκαηηθέο ηνπ αλάγθεο, έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί ε πγηήο ηνπ αλάπηπμε. Καζψο ην παηδί κεγαιψλεη, νη αλάγθεο θαη νη επηζπκίεο δηαθνξνπνηνχληαη θαη απμάλνληαη. Γηα παξάδεηγκα, εκθαλίδεηαη ε αλάγθε γηα γλσξηκία κε δηάθνξα αληηθείκελα θαη ε αλαθάιπςε ηεο ρξήζεο ηνπο, ε αλάγθε γηα ζπλαηζζεκαηηθή αζθάιεηα, ε αλάγθε γηα πξνζνρή, ε αλάγθε γηα επηθνηλσλία θαη αλάπηπμε ιφγνπ, ε έθθξαζε κέζα απφ ηελ δσγξαθηθή ή άιιεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ε αλάγθε γηα απηνλφκεζε θαη αλεμαξηεηνπνίεζε. Γεληθφηεξα, εκθαλίδνληαη δηάθνξεο αλάγθεο πνπ έρεη ν άλζξσπνο θαη ζρεηίδνληαη κε ηε ζσκαηηθή, πλεπκαηηθή θαη θνηλσληθή ηνπ αλάπηπμε. Οη γνλείο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα πξνεηνηκάζνπλ ην παηδί γηα λα αληηκεησπίζεη ηηο δπζθνιίεο ηεο δσήο θαη λα εληαρζεί ζην θνηλσληθφ ζχλνιν, κε απνηέιεζκα λα ληψζνπλ ηελ αλάγθε λα ηνπ κεηαβηβάζνπλ γλψζεηο. Έρεη απνδεηρζεί φηη, απφ ηελ πεξίνδν ηεο θχεζεο, ην έκβξπν αληηιακβάλεηαη θαη αληηδξά ζε δηάθνξα εξεζίζκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο θαη γηα ην ιφγν απηφ δελ είλαη ιίγνη νη γνλείο πνπ απνθαζίδνπλ απφ πνιχ λσξίο λα πξνζθέξνπλ δηάθνξα απφ απηά ηα εξεζίζκαηα ζηα παηδηά ηνπο. Πνιιέο κεηέξεο έρνπλ παξαηεξήζεη φηη ην έκβξπν αληηδξά φηαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο κηιάλε, ηξαγνπδάλε ή δηαβάδνπλ ηζηνξίεο. Πέξα, φκσο, απφ ηελ κεηάδνζε γλψζεσλ, νη γνλείο ληψζνπλ ηελ αλάγθε λα δνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο λα θαξπνθνξνχλ, πξάγκα πνπ απνηειεί γηα ηνπο ίδηνπο έλα είδνο αληακνηβήο. Ση γίλεηαη, φκσο, ζηελ πεξίπησζε φπνπ έλα παηδί, ιφγσ θάπνηαο αλαπεξίαο ή λνεηηθήο πζηέξεζεο δελ αληαπνθξίλεηαη ζην βαζκφ πνπ αλακέλεηαη; χκθσλα κε ηνλ Υξεζηάθε 4

6 (1996), ηα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλνχλ νη γνλείο, κφιηο ηνπο γλσζηνπνηεζεί φηη ην παηδί ηνπο αληηκεησπίδεη θάπνην πξφβιεκα αλαπεξίαο, είλαη ην ζνθ, ε άξλεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ε αλάπηπμε ελνρψλ, ην πέλζνο θαη, ηειηθά, ε παξαδνρή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ε επέλδπζε πξνζπάζεηαο θαη ελέξγεηαο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ. Πνιιέο θνξέο, ηαπηίδνπλ ηνλ εξρνκφ απηνχ ηνπ παηδηνχ κε ην ζάλαην θαη ζπλερψο αλεζπρνχλ γηα ηελ επηβίσζε θαη ηελ θνηλσληθή έληαμή ηνπ, θπξίσο φηαλ απηνί πεζάλνπλ. Δδψ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη δελ θαηαθέξλνπλ πάληα φινη νη γνλείο λα θηάζνπλ κέρξη ην ζηάδην ηεο απνδνρήο θαη ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. Απηέο είλαη νη πεξηπηψζεηο φπνπ ε παξέκβαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ησλ ςπρνιφγσλ θαη άιισλ αξκνδίσλ έρεη δσηηθή ζεκαζία γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ, αιιά θαη ηε ζηήξημε θαη θαζνδήγεζε ησλ γνληψλ. Σν ζρνιείν, γεληθφ ή εηδηθφ, απνηειεί θαηάιιειν πιαίζην γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη θνηλσληθνπνίεζε ησλ παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε, αιιά θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ γνληψλ γηα ηξφπνπο εθπαίδεπζεο. Βέβαηα, ην βαζηθφηεξν εξγαιείν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ άιισλ θνξέσλ ζηελ δηεμαγσγή ηνπ έξγνπ ηνπο δελ είλαη άιιν απφ ην βηβιίν. Έλα βηβιίν κπνξεί λα ςπραγσγήζεη ην παηδί, λα κεηαθέξεη γλψζεηο, λα ελεκεξψζεη δαζθάινπο θαη γνλείο γηα ηξφπνπο παξέκβαζεο θαη λέεο κεζφδνπο εθπαίδεπζεο, ελψ ηαπηφρξνλα πξνζθέξεη επθαηξίεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηνπ παηδηνχ κε θάπνηνλ άιιν. ε γεληθέο γξακκέο, ηα βηβιία, αλαιφγσο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο, ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: 1. Απηά πνπ πξνζθέξνπλ γλψζεηο, φπσο ηα εθπαηδεπηηθά, ηα επηζηεκνληθά, ηα εγθπθινπαηδηθά θηι. ηελ θαηεγνξία απηή ππάγνληαη θαη ηα ζρνιηθά βηβιία, ηα νπνία δηαβάδνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηα παηδηά. 5

7 2. Σα ινγνηερληθά βηβιία, ηα νπνία πεξηγξάθνπλ ηζηνξίεο θαληαζηηθέο ή πξαγκαηηθέο θηι. 3. Σελ πνίεζε, πνπ εζηηάδεηαη θπξίσο ζηελ αηζζεηηθή απφιαπζε, θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο θαληαζίαο θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο γιψζζαο. 4. Σα βηβιία απαζρφιεζεο θαη εξγαζίαο, φπσο π.ρ. ηεο δσγξαθηθήο, κε ηα νπνία κπνξεί ην παηδί λα ςπραγσγεζεί θαη, ζπγρξφλσο, λα κάζεη κε έλα δεκηνπξγηθφ ηξφπν. Δίλαη ζεκαληηθφ λα γίλνληαη νη ζσζηέο επηινγέο απφ ηνπο ελήιηθεο, αθνχ έλα βηβιίν κπνξεί, αλακθίβνια, λα επεξεάζεη ζε κεγάιν βαζκφ ην παηδί. Οη γνλείο πξέπεη λα θξνληίδνπλ έηζη, ψζηε ηα παηδηά λα έξζνπλ ζε επαθή κε φια ηα είδε ησλ βηβιίσλ, αλαιφγσο ηεο ειηθίαο θαη ησλ αλαγθψλ ηνπο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε γλψζε ηνπο δελ ζα είλαη κνλφπιεπξε θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο ζα δηεπξπλζνχλ. Δίλαη ζεκαληηθφ, κέζα απφ ηνλ ηξφπν πεξηγξαθήο ησλ γεγνλφησλ, λα απνθεχγεηαη ε ζενπνίεζε ησλ εξψσλ, γηαηί ηα παηδηά εχθνια επεξεάδνληαη θαη ηαπηίδνληαη κε ήξσεο θαη θαηαζηάζεηο. Δίλαη θαιφ, ην βηβιίν λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην θνληά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη λα απνδίδεη ηηο ζσζηέο δηαζηάζεηο ηεο δσήο, λα πξνβιεκαηίδεη θαη λα δηεγείξεη ηε ζθέςε θαη δεκηνπξγηθφηεηα. ρεηηθά κε ηα βηβιία πνπ πξνζθέξνπλ γλψζεηο, πξέπεη λα βεβαησζνχκε φηη δίλνπλ αθξηβείο πιεξνθνξίεο, ρσξίο λα παξαπνηνχλ ηα γεγνλφηα ή λα σξαηνπνηνχλ θαηαζηάζεηο, έηζη ψζηε λα κε δεκηνπξγνχληαη ιαλζαζκέλεο εληππψζεηο ζην παηδί θαη λα δνκνχληαη ιαλζαζκέλεο γλσζηηθέο βάζεηο. Σα ινγνηερληθά βηβιία έρνπλ σο βαζηθφ ζθνπφ ηελ αηζζεηηθή απφιαπζε θαη ηε κεηάδνζε αξρψλ θαη κελπκάησλ, ζπρλά φκσο θαη γλψζεσλ. Γειαδή, ζηνρεχνπλ ζην λα ςπραγσγήζνπλ, αιιά θαη λα δηδάμνπλ ην 6

8 παηδί. Ζ επηινγή βηβιίσλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο πξέπεη λα γίλεηαη ηεο ειηθίαο ηνπ παηδηνχ. Βαζηθφο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα ζπλεηζθέξεη ζηελ ελεκέξσζε γηα ηε ζπκβνιή ηνπ βηβιίνπ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε. Δπηδηψθεηαη ε ελίζρπζε ηεο άπνςεο φηη έλα βηβιίν κπνξεί λα βνεζήζεη έλα παηδί κε λνεηηθή πζηέξεζε λα δηακνξθψζεη ζεκαληηθά ην ραξαθηήξα ηνπ, θαζψο επίζεο θαη λα αληεπεμέιζεη ζηηο δηάθνξεο δπζθνιίεο ηεο δσήο. ην πξψην κέξνο παξνπζηάδεηαη ν νξηζκφο ηεο λνεκνζχλεο, ηα είδε ηεο, θαζψο θαη νη παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ. Αθνινχζσο εμεηάδεηαη ε αξλεηηθή επίδξαζε ηεο λνεηηθήο πζηέξεζεο ζηνλ άλζξσπν. Απψηεξνο ζηφρνο είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν έλα βηβιίν κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο λνεηηθήο πζηέξεζεο. ην δεχηεξν κέξνο παξνπζηάδεηαη ε εκπεηξηθή έξεπλα, ζηε νπνία ζα πάξεη ζέζε ε πξάμε γηα λα επηβεβαησζεί ε ζεσξία. Με άιια ιφγηα ζα εξεπλεζεί πεξίπησζε ελφο αηφκνπ κε λνεηηθή πζηέξεζε θαη πνηα ε ζρέζε ηνπ κε ην βηβιίν. Μέζα απφ απηή ηελ εξγαζία ζα επηρεηξεζεί ν νξηζκφο ηεο λνεκνζχλεο θαη ηα είδε ηεο, θαζψο θαη ε δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ ηελ επεξεάδνπλ. Θα αλαθεξζεί ν ηξφπνο αξλεηηθήο επήξεηαο ηεο λνεηηθήο πζηέξεζεο, κε ζθνπφ λα δεηρηεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν έλα βηβιίν κπνξεί λα βνεζήζεη ηα άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε λα δηακνξθψζνπλ ζεκαληηθά ην ραξαθηήξα ηνπο θαη λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο δηάθνξεο δπζθνιίεο ηεο δσήο. 7

9 1. ΝΟΗΜΟΤΝΗ 1.1 Ση είλαη λνεκνζύλε Ο άλζξσπνο μερσξίδεη απφ ηα δψα, ιφγσ ηεο ηθαλφηεηάο ηνπ λα ρξεζηκνπνηεί ηε ινγηθή γηα λα καζαίλεη, λα θαηαιαβαίλεη θαη λα δηαρεηξίδεηαη ηηο λέεο θαη δχζθνιεο θαηαζηάζεηο. Έηζη, κπνξεί λα αληηιακβάλεηαη θαη λα μερσξίδεη ηα αληηθείκελα ηνπ εμσηεξηθνχ θφζκνπ, αιιά θαη ηηο εζσηεξηθέο ηνπ, ςπρηθέο δηεξγαζίεο. Με ιίγα ιφγηα, ν άλζξσπνο δηαζέηεη λνεκνζχλε, ε νπνία νξίδεηαη απφ ηνλ Fontana (1995) σο ε ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα βιέπεη ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηα πξάγκαηα θαη λα ηηο ρξεζηκνπνηεί, γηα λα επηιχεη πξνβιήκαηα. Σα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ άλζξσπν γηα λα εθθξαζηεί ε λνεκνζχλε είλαη νη έλλνηεο θαη ε γιψζζα. Οη έλλνηεο εθθξάδνληαη κέζα απφ ηηο ιέμεηο θαη νη ιέμεηο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ραξαθηεξηζηνχλ ηα αληηθείκελα, λα εθθξαζηνχλ θξίζεηο, λα γίλνπλ ζπιινγηζκνί, θαζψο θαη αθεξεκέλεο ζθέςεηο. Σν πινχζην ιεμηιφγην κπνξεί λα απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ ηεο λνεκνζχλεο ελφο αηφκνπ. 1.2 Πνηνη παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηε λνεκνζύλε Ζ λνεκνζχλε δηαθέξεη απφ άλζξσπν ζε άλζξσπν θαη ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαζελφο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζε απηφ: Ζ ιχζε ελφο πξνβιήκαηνο κπνξεί λα εμαξηάηαη απφ ηελ «επθακςία» θαη ηελ ηαρχηεηα ηεο ζθέςεο, ηε ζπγθέληξσζε ηεο πξνζνρήο, ηελ επθνιία αλαδξνκήο ζην παξειζφλ, ην ζπζρεηηζκφ ηνπ λένπ πξνβιήκαηνο κε θάπνην άιιν, γη απηφ δπν άηνκα κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζα ρξεηαζηνχλ δηαθνξεηηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα γηα λα ιχζνπλ ην ίδην πξφβιεκα θαη ζα ην πεηχρνπλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Απηά ηα ζηνηρεία απνηεινχλ ηα θξηηήξηα, βάζεη ησλ νπνίσλ νη άλζξσπνη θαηαηάζζνληαη ζε θαηεγνξίεο σο πξνο ηε λνεκνζχλε ηνπο. 8

10 Ο L. Thurstone (1938) ππνζηεξίδεη φηη νη δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη κεηαμχ ησλ αηφκσλ ζηα δηάθνξα ηεζη λνεκνζχλεο νθείινληαη ζε εθηά πξσηνγελείο παξάγνληεο: ηε γισζζηθή ηθαλφηεηα, ηε ιεθηηθή επρέξεηα, ηελ αξηζκεηηθή ηθαλφηεηα, ηελ αληίιεςε ηνπ ρψξνπ, ηε κεραληθή κλήκε, ηελ αληίιεςε θαη ηελ ινγηθή ηθαλφηεηα. Καηά παξφκνην ηξφπν ν Gardner (1985) κίιεζε γηα ηα δηαθνξεηηθά είδε λνεκνζχλεο, ηα νπνία ζα αλαθεξζνχλ αλαιπηηθά ζηε ζπλέρεηα. Οη δηαθνξέο απηέο κπνξεί λα νθείινληαη ζε βηνινγηθνχο ή πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο. Πξσηεχνληα ξφιν, ζε ζρέζε κε ηνπο βηνινγηθνχο παξάγνληεο, παίδεη ε θιεξνλνκηθφηεηα, θαζψο θαη βιάβεο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ. Ζ θαθή δηαηξνθή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο κπνξεί, επίζεο, καθξνρξφληα λα επεξεάζεη ηε λνεηηθή ηθαλφηεηα. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη πσο ηα παηδηά πνπ δελ έρνπλ ηξαθεί επαξθψο ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο δσή ηνπο είλαη ιηγφηεξν ζπλεξγάζηκα κε ηνπο ελήιηθεο θαη έρνπλ ιηγφηεξα θίλεηξα γηα κάζεζε, ζε ζρέζε κε ηνπο ζπλνκήιηθνχο ηνπο, πνπ ηξάθεθαλ επαξθψο. εκαληηθή αξλεηηθή επηξξνή ζηελ αλάπηπμε ηεο λνεκνζχλεο κπνξεί λα πξνθιεζεί απφ ηελ έθζεζε ζε νξηζκέλεο ηνμίλεο, φπσο π.ρ. ζην κφιπβδν, ηελ ππεξβνιηθή θαηαλάισζε αιθνφι θαη απφ ηηο πξνγελλεηηθέο θαη πεξηγελλεηηθέο αγρνγφλεο θαηαζηάζεηο. Απφ ηνπο πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο πεξηζζφηεξν επεξεάδεη ην θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ επίπεδν, ην νπνίν θαζνξίδεηαη ζπλήζσο απφ ηελ επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε ηνπ αηφκνπ. ζν πην ςειφ είλαη ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν, ηφζν απμάλεηαη ν Γείθηεο Ννεκνζχλεο, ζε γνλείο θαη παηδηά. Σα παηδηά πνπ πξνέξρνληαη απφ ρακειά θνηλσληθν-νηθνλνκηθά ζηξψκαηα έρνπλ ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο πξφζβαζεο ζε πιηθφ εμνπιηζκφ πνπ δηεγείξεη ηε δηαλνεηηθή δξαζηεξηφηεηα, φπσο, π.ρ., ηα βηβιία θαη ηα θαηαζθεπαζηηθά παηρλίδηα. Δίλαη, επίζεο, ζπάλην λα έρνπλ θάπνηνλ ελήιηθα, πνπ ζα αθηεξψζεη 9

11 ρξφλν γηα λα ηνπο δηαβάζεη βηβιία, ή έλα δσκάηην, φπνπ κπνξνχλ λα κειεηήζνπλ ήζπρα. Δπίζεο, δελ έρνπλ ηελ επθαηξία λα ιάβνπλ ζχλζεηα ιεθηηθά εξεζίζκαηα απφ άηνκα ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο θαη λα ελζαξξπλζνχλ ζηε ζρνιηθή ηνπο απφδνζε απφ γνλείο πνπ ηξέθνπλ πςειέο θηινδνμίεο γη απηά (Fontana, 1981). χκθσλα κε κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη ζε δίδπκα πηνζεηεκέλα παηδηά, ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ζεκαληηθέο πεξηβαιινληηθέο αιιαγέο επεξεάδνπλ ηε λνεκνζχλε ηνπο (Howe, 1997). Οη κειέηεο ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο ππνζηεξίδνπλ φηη ν δείθηεο λνεκνζχλεο ησλ πηνζεηεκέλσλ παηδηψλ, ησλ νπνίσλ νη βηνινγηθνί γνλείο είραλ δείθηε λνεκνζχλεο θάησ απφ ην κέζν φξν, κπνξνχζε λα αλεβεί πάλσ απφ ην κέζν φξν (Locurto, 1990). ε κηα παιαηφηεξε κειέηε (Skodac & Skeels, 1949) βξέζεθε φηη ν δείθηεο λνεκνζχλεο ησλ πηνζεηεκέλσλ παηδηψλ ήηαλ 21 κνλάδεο πάλσ απφ ηνπο αληηζηνίρνπο ησλ βηνινγηθψλ ηνπο κεηέξσλ, ελψ ζε άιιεο έξεπλεο ε δηαθνξά απηή έθζαζε ηηο 30 κνλάδεο. Οη ζπγγξαθείο απέδσζαλ ηε ζεκαληηθή απηή αχμεζε ζην θνηλσληθν-νηθνλνκηθά αλψηεξν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, ζην νπνίν ηνπνζεηήζεθαλ ηα πηνζεηεκέλα παηδηά. πλνπηηθά, νη έξεπλεο πνπ κειέηεζαλ ηηο επηδξάζεηο ησλ πηνζεζηψλ ζηε λνεκνζχλε ησλ παηδηψλ θαηαιήγνπλ ζηε δηαπίζησζε φηη ε έγθαηξε πηνζέηεζε απφ νηθνγέλεηεο πςειφηεξνπ θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχ επηπέδνπ απφ ηε θπζηθή νηθνγέλεηα κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζεκαληηθή απηήο ηεο λνεκνζχλεο (Howe,1997). Καη αληίζηνηρν ηξφπν, δηάθνξεο κειέηεο παξέκβαζεο (intervention studies), πνπ ζρεδηάζηεθαλ γηα λα αληηζηαζκίζνπλ ηηο ειιείςεηο ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο, έδεημαλ κεγάιεο βειηηψζεηο ζην δείθηε λνεκνζχλεο, φηαλ ηα παηδηά εμνπιίδνληαλ κε γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο. 1.3 Η επίδξαζε ησλ αηζζήζεσλ ζηε λνεκνζύλε Οη αηζζήζεηο απνηεινχλ ην εξγαιείν, κε ην νπνίν ν άλζξσπνο αιιειεπηδξά κε ην πεξηβάιινλ ηνπ. Απφ απηέο εμαξηψληαη θαη επεξεάδνληαη πνιιέο ηθαλφηεηεο, φπσο ε νμπδέξθεηα, ε αληίιεςε θαη ε θξίζε, ε αληαιιαγή 10

12 πιεξνθνξηψλ, επνκέλσο ε κάζεζε θαη ε πξνζσπηθή εμέιημε. Οη πιεξνθνξίεο πνπ δερφκαζηε θαζεκεξηλά απνηεινχλ εξεζίζκαηα γηα ηα αληίζηνηρα ηκήκαηα ηνπ εγθεθάινπ, θη έηζη, γηα παξάδεηγκα, θάπνηνο πνπ αζρνιείηαη απφ κηθξφο κε κνπζηθή είλαη πηζαλφ λα γίλεη θαιφο κνπζηθφο, ελψ θάπνηνο άιινο πνπ ηνπ αξέζεη λα αζρνιείηαη κε καζεκαηηθά, θαιφο καζεκαηηθφο θ.ν.θ. ηαλ, ιφγσ θάπνηαο αηζζεηεξηαθήο αλαπεξίαο, εκπνδίδεηαη ε πξφζιεςε πιεξνθνξηψλ απφ ην πεξηβάιινλ, ν ξπζκφο θαη ε δηαδηθαζία λνεηηθήο αλάπηπμεο επεξεάδνληαη αξλεηηθά. Έλα άηνκν κε ζνβαξφ πξφβιεκα φξαζεο δπζθνιεχεηαη λα θαηαθηήζεη έλλνηεο αληηθεηκέλσλ, ζρεκάησλ θαη ρξσκάησλ θαη, πνιχ πεξηζζφηεξν, ηηο αθεξεκέλεο έλλνηεο, φπσο π.ρ. «εδψ» ή «εθεί». Παξφκνην πξφβιεκα παξνπζηάδεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε θσθψλ αηφκσλ. Οη θσθνί δελ ιακβάλνπλ θαζφινπ αθνπζηηθά εξεζίζκαηα θαη απηφ έρεη επηπηψζεηο ζηελ θαηάθηεζε θάπνησλ ελλνηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ήρνπο, αιιά θαη ηνλ ξπζκφ αληίιεςεο αιιαγψλ ζην πεξηβάιινλ. Ζ ρεηξφηεξε πεξίπησζε αηζζεηεξηαθήο αλαπεξίαο, φκσο, είλαη φηαλ ππάξρεη ζπλδπαζκφο θψθσζεο θαη ηχθισζεο, νπφηε ην άηνκν δε ιακβάλεη ζρεδφλ θαζφινπ εξεζίζκαηα απφ ην πεξηβάιινλ θαη, επνκέλσο, επηβξαδχλεηαη δξακαηηθά ηφζν ε λνεηηθή, φζν θαη ε ςπρνζπλαηζζεκαηηθή ηνπ αλάπηπμε. Ζ αλάπηπμε ηεο γλψζεο θαη ηεο επθπΐαο εμαξηψληαη ζεκαληηθά απφ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνθαινχληαη απφ ηηο αηζζήζεηο θαη ηηο εκπεηξίεο καο. Γηα παξάδεηγκα, αλ δελ ππήξρε ε αίζζεζε ηνπ πφλνπ, δε ζα κπνξνχζε ν άλζξσπνο λα μερσξίζεη ηηο επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο θαη λα αλαπηχμεη ζηξαηεγηθέο γηα λα ηηο απνθχγεη. 1.4 Η επίδξαζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο εθπαίδεπζεο ζηε λνεκνζύλε Ο ζεζκφο ηνπ ζρνιείνπ κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα δηαθνξνπνίεζεο ηνπ επηπέδνπ λνεκνζχλεο. χκθσλα κε επηζηεκνληθέο κειέηεο, 11

13 ε δηαθνπή ηεο ζρνιηθήο θνίηεζεο ζπλδέεηαη κε ρακειφ δείθηε λνεκνζχλεο. ζν πεξηζζφηεξα είλαη ηα ρξφληα απνπζίαο απφ ην ζρνιείν, ηφζν πην ρακειφο είλαη ν δείθηεο λνεκνζχλεο (Howe, 1997). Έξεπλεο πνπ έγηλαλ ζηε νπεδία κε παηδηά ειηθίαο 13 εηψλ, ηα νπνία είραλ ίδην θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ ππφβαζξν θαη θνηηνχζαλ ζηηο ίδηεο ζρνιηθέο ηάμεηο, έδεημαλ φηη ηα παηδηά πνπ εγθαηέιεηςαλ ην ζρνιείν είραλ κηα απψιεηα πεξίπνπ 1.8 κνλάδσλ ζην δείθηε λνεκνζχλεο, θαηά κέζν φξν, γηα θάζε έηνο πνπ δελ νινθιήξσλαλ ην γπκλάζην (Harnquist,1968). Παξφκνηεο έξεπλεο πνπ έγηλαλ ηε δεθαεηία ηνπ 1960 ζηε Virginia ησλ ΖΠΑ έδεημαλ φηη ην θιείζηκν ησλ ζρνιείσλ πνπ έγηλε γηα λα εκπνδηζηεί ε θπιεηηθή επηκεημία είρε πνιχ αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζην δείθηε λνεκνζχλεο ησλ παηδηψλ, ν νπνίνο κεηψζεθε θαηά κέζν φξν 6 κνλάδεο αλά έηνο απψιεηαο ηνπ ζρνιείνπ. Με βάζε ηηο πην πάλσ κειέηεο, νδεγνχκαζηε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε λνεκνζχλε δελ είλαη ακεηάβιεηε, αιιά επεξεάδεηαη απφ ην νηθνγελεηαθφ, ζρνιηθφ θαη ην επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, επνκέλσο κπνξεί λα βειηησζεί ζεκαληηθά. Απηή ε ζέζε φκσο δε γίλεηαη δεθηή απφ φινπο ηνπο ςπρνιφγνπο. Κάπνηνη πξνβάιινπλ αληηξξήζεηο σο πξνο ηε βειηίσζε ηεο λνεκνζχλεο θαη ηζρπξίδνληαη φηη νη απμήζεηο ζην δείθηε λνεκνζχλεο είλαη πξνζσξηλέο θαη κεηά απφ θάπνην δηάζηεκα εμαλεκίδνληαη, κε απνηέιεζκα ηα παηδηά λα επαλέξρνληαη ζηελ αξρηθή ηνπο λνεηηθή θαηάζηαζε, ε νπνία παξακέλεη «παγησκέλε θαη ζηαηηθή». Σν γεγνλφο φηη νη απμήζεηο ζην δείθηε λνεκνζχλεο επηβξαδχλνληαη, χζηεξα απφ θάπνηα δηαζηήκαηα θαη θάησ απφ νξηζκέλεο πεξηζηάζεηο, ζεσξείηαη θπζηθφ. Απηφ ζπκβαίλεη φηαλ δελ ππάξρνπλ ζπλερείο επθαηξίεο, νη νπνίεο λα επλννχλ ηε ρξήζε θαη εθαξκνγή ησλ λέσλ ηθαλνηήησλ. Απηφ ζπλέβε ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο παηδηψλ πνπ παξαθνινχζεζαλ παξεκβαηηθά πξνγξάκκαηα θαη, ελψ ε λνεκνζχλε ηνπο αξρηθά απμήζεθε, ζηε ζπλέρεηα κεηψζεθε, αθνχ επέζηξεςαλ ζην αξρηθφ νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ. Δθεί θπξηαξρνχζε θαη πάιη ε θηψρεηα θαη 12

14 ε αλεξγία θαη απνπζίαδαλ νη επθαηξίεο λα αζθνχλ ηηο ηθαλφηεηεο, ηηο νπνίεο είραλ απνθηήζεη ζηα παξεκβαηηθά πξνγξάκκαηα, φπσο απνπζίαδε θαη ην επξχηεξν εθπαηδεπηηθφ καζεζηαθφ θιίκα (Howe, 1997). Απηφ φκσο πνπ καο ελδηαθέξεη είλαη ε δηαπίζησζε φηη ε λνεκνζχλε δελ είλαη αλαιινίσηε, αιιά κπνξεί λα απμεζεί θαη, κάιηζηα, νπζηαζηηθά. Σν ζρνιείν φκσο δελ είλαη ν κνλαδηθφο θνξέαο, πνπ έρεη ηελ επζχλε λα πξνζθέξεη ηα θαηάιιεια εξεζίζκαηα, ηα νπνία ζα βνεζήζνπλ ηελ λνεηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ. Δμίζνπ ζεκαληηθφ ξφιν, αλ φρη κεγαιχηεξν, έρεη θαη ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ. 1.5 Δίδε λνεκνζύλεο Ο Gardner (1985) ππνζηήξημε φηη δελ ππάξρεη έλα κφλν είδνο λνεκνζχλεο, ην νπνίν ζεσξείηαη ζεκαληηθφ γηα ηελ επηηπρία ζηε δσή. Μέζα απφ ηηο έξεπλέο ηνπ κε παηδηά εληφπηζε δεδνκέλα πνπ έδεηρλαλ πσο νη δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο είραλ σο πεγή δηαθνξεηηθά θέληξα ζηνλ εγθέθαιν. Απηφο ν πινπξαιηζκφο ηεο επθπΐαο νδήγεζε ζηελ αλαζεψξεζε ηνπ δείθηε λνεκνζχλεο θαη ηεο ηδέαο φηη ε επθπΐα απνηειεί απιψο εκθάληζε βηνινγηθνχ δπλακηθνχ, ην νπνίν ππάξρεη κέζα ζηνλ άλζξσπν. Ζ λέα ζεσξία βαζίδεηαη πάλσ ζε κεηξήζεηο κε ηεζη, φπσο νη πεξηζζφηεξεο κέρξη ηψξα ζεσξίεο λνεκνζχλεο. Ζ λέα απηή πξφηαζε δέρεηαη ηελ χπαξμε νθηψ ηνπιάρηζηνλ εηδψλ λνεκνζχλεο. Σα πεξηζζφηεξα ηεζη λνεκνζχλεο κειεηνχλ είηε ηε γιψζζα, είηε ηε ινγηθή ή θαη ηα δχν, ρσξίο λα ιακβάλνπλ ππφςε ηα άιια έμη είδε. Αλ θαη φινη δηαζέηνπκε ηκήκαηα θαη απφ ηα νθηψ είδε λνεκνζχλεο, ζπρλά ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ έρνπλ ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλν έλα απφ απηά. Δίλαη αδχλαην, φκσο, λα βξνχκε δχν άηνκα κε ηνλ ίδην αθξηβψο ζπλδπαζκφ λνεκνζχλεο, αθνχ θάζε άηνκν έρεη έλα κνλαδηθφ ζπλδπαζκφ ηθαλνηήησλ, αθφκε θαη νη νκνδπγψηεο δίδπκνη, επεηδή νη εκπεηξίεο ηνπο είλαη δηαθνξεηηθέο θαη ε λνεκνζχλε ηνπ θαζελφο εμειίζζεηαη δηαθνξεηηθά. 13

15 Οη νθηψ ηχπνη λνεκνζχλεο πνπ εληφπηζε ν Gardner είλαη νη εμήο: I. Ζ Γισζζηθή, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα λα δηαθξίλνπκε ηελ επηδεμηφηεηα κε ηηο ιέμεηο, ηε γιψζζα θαη ηνλ ζπλδπαζκφ πξνηάζεσλ κεηαμχ ηνπο, γηα ηελ έθθξαζε ηδεψλ. ζνη έρνπλ αλεπηπγκέλε γισζζηθή λνεκνζχλε είλαη επαίζζεηνη ζηε ζεκαζία ησλ ιέμεσλ, αιιά θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αθνχγνληαη. Δίλαη πνιχ ηθαλνί ζηηο αθεγήζεηο, ηηο κνλνινγηθέο παξνπζηάζεηο, ηηο απαγγειίεο, ηε ζπδήηεζε, ηηο δηαιεθηηθέο αληηπαξαζέζεηο, ηηο εκεξνινγηαθέο θαηαγξαθέο, ηηο γξαπηέο εξγαζίεο, ηηο πεξηιήςεηο. II. Ζ Λνγηθν-καζεκαηηθή λνεκνζχλε αθνξά ηηο ζρέζεηο αηηηψλ θαη απνηειεζκάησλ θαη ηηο ιχζεηο πξνβιεκάησλ, ηηο θαηεγνξηνπνηήζεηο, ηηο ηεξαξρήζεηο, ηηο δηεξεπλήζεηο, ηηο αλαιχζεηο, ηνπο ζπιινγηζκνχο, ηηο γεληθεχζεηο, ηηο πνζνηηθνπνηήζεηο, ηνπο ππνινγηζκνχο αμίαο, κεγέζνπο, βάξνπο, απφζηαζεο θαη ρξφλνπ. III. Ζ Μνπζηθή λνεκνζχλε ζρεηίδεηαη κε ήρνπο, ξπζκνχο θαη κεισδίεο. Ζ ζθέςε πεξλά κέζα απφ ην θίιηξν ηεο κνπζηθφηεηαο, γη απηφ θαη ππάξρεη ζηελή ζρέζε κεηαμχ ηεο κνπζηθήο, ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηεο αληίιεςεο ηνπ θφζκνπ. IV. Με ηε Φσξνηαμηθή λνεκνζχλε ππάξρεη ε ηάζε λα ζθεθηφκαζηε κε εηθφλεο θαη κπνξνχκε λα ζρεκαηίζνπκε λνεηηθά κνληέια ηνπ θφζκνπ ζην κπαιφ καο. Σα άηνκα κε αλεπηπγκέλε ρσξηθή λνεκνζχλε πξνζαλαηνιίδνληαη θαιά ζην ρψξν θαη κπνξνχλ, π.ρ., λα ρσξέζνπλ πνιιά πξάγκαηα ζε θάπνην ρψξν, λα θηηάρλνπλ γξαθηθέο παξαζηάζεηο θαη κνληεινπνηήζεηο θαη έρνπλ εηθαζηηθέο θαη επνπηηθέο επηδφζεηο. V. ζνη έρνπλ αλεπηπγκέλε Σσκαηηθή θηλαηζζεηηθή λνεκνζχλε ζθέθηνληαη κέζσ ηεο θίλεζεο θαη ρξεζηκνπνηνχλ ην ζψκα ηνπο κε επηδέμην θαη εθθξαζηηθφ ηξφπν. 14

16 VI. Ζ Γηαπξνζσπηθή λνεκνζχλε είλαη απαξαίηεηε ζηελ αιιειεπίδξαζε κε άιια άηνκα, ζηελ θαηαλφεζε θνηλσληθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ζηελ πξφβιεςε θνηλσληθψλ ζπλεπεηψλ. Σα άηνκα απηά αζρνινχληαη κε ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο, νκαδηθέο εξγαζίεο, αιιειν-δηδαζθαιία, δηαπξνζσπηθέο δηακεζνιαβήζεηο, δηαρείξηζε θξίζεσλ. VII. Ζ Δλδνπξνζσπηθή λνεκνζχλε αλαθέξεηαη ζηελ θαηαλφεζε θαη ηε γλψζε ηνπ εαπηνχ καο. Σα άηνκα κε αλεπηπγκέλε ελδνπξνζσπηθή λνεκνζχλε δνπιεχνπλ πνιχ ζηε βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο θη ελδηαθέξνληαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηή επηδξά ζηελ ςπρνινγία ησλ αλζξψπσλ πνπ ηνπο πεξηζηνηρίδνπλ. Δίλαη επηδέμηνη ζηελ έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ, ζηελ αλαπφιεζε, ζηνλ αλαζηνραζκφ, ζηηο πξνζσπηθέο επηινγέο, ηηο πξνζσπηθέο λνεκαηνδνηήζεηο, ηνπο πξνζσπηθνχο πξνγξακκαηηζκνχο, ηηο αηνκηθέο εξγαζίεο, ηελ απηναμηνιφγεζε, ηελ απηνξπζκηδφκελε κάζεζε. VIII. Ζ Ναηνπξαιηζηηθή λνεκνζχλε ζπλδέεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο ησλ θπζηθψλ κνξθψλ θαη ηελ ηάζε επηθνηλσλίαο κε ηε θχζε θαη ηα δψα. Σα άηνκα κε λαηνπξαιηζηηθή λνεκνζχλε είλαη ηθαλά ζηελ θαηαλφεζε ησλ κνηίβσλ ηεο δσήο θαη ησλ θπζηθψλ δπλάκεσλ. 1.6 πλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε Ζ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, κέρξη λα θαηαιήμεη ζε απηφ ηνλ νξηζκφ, άιιαμε πνιιέο νλνκαζίεο. Ο Thorndike (1920) ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν θνηλσληθή λνεκνζχλε (social intelligence). Αξγφηεξα ν Gardner θαη o Hatch (1989) ηελ θαζηέξσζαλ κε ηνλ φξν «δηαπξνζσπηθή λνεκνζχλε» (interpersonal intelligence). Σν 1993 ν Gardner αλαζεσξεί ηελ νξνινγία θαη ηε κεηαηξέπεη ζε πξνζσπηθή λνεκνζχλε (personal intelligence. 1993). Μεηά απφ ζρεηηθή έξεπλα, νη Goleman 15

17 θαη Cooper, ηελ νλφκαζαλ ζπλαηζζεκαηηθφ πειίθν (emotional quotient. 1996). Με παξέκβαζε ηνπ Steiner (1997), κεηαηξέπεηαη ζε ζπλαηζζεκαηηθή παηδεία (emotional literacy). Ζ επηθξαηέζηεξε νξνινγία είλαη ε γλσζηή «ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε» ησλ Salovey & Mayer (1990) θαη ηνπ Goleman (1996). Ο Goleman (1997 b) θαζνξίδεη ηε ζεκαζία ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο σο ηε γλψζε απφ θάπνηνλ γη απηφ πνπ αηζζάλεηαη θαη ηελ ηθαλφηεηα λα ρεηξίδεηαη ηα ζπλαηζζήκαηα ρσξίο απηά λα ηνλ παξαζχξνπλ, λα κπνξεί λα παξαθηλεί ηνλ εαπηφ ηνπ λα επηηειεί δεκηνπξγηθέο θαη απνδνηηθέο εξγαζίεο θαη, ηέινο, λα αληηιακβάλεηαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ θαη λα ρεηξίδεηαη ηηο ζρέζεηο απνηειεζκαηηθά. χκθσλα κε ηνλ Martinez (1997), είλαη «κηα ζεηξά απφ άγλσζηεο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ελφο αηφκνπ ζηελ αληηκεηψπηζε πεξηβαιινληηθψλ απαηηήζεσλ θαη πηέζεσλ». 1.7 Γηαλνεηηθή Ννεκνζύλε Ζ Γηαλνεηηθή λνεκνζχλε ή, αιιηψο, επθπΐα, ζρεηίδεηαη κε ην αξηζκεηηθφ θαη γλσζηηθφ θνκκάηη ηεο λνεκνζχλεο θαη ειέγρεη ηελ ινγηθή. πλδέεηαη κε ηε δπλαηφηεηα ηνπ εγθεθάινπ λα ζθέθηεηαη, λα εθινγηθεχεη, λα αληηιακβάλεηαη αθεξεκέλεο έλλνηεο, λα ιχλεη πξνβιήκαηα θαη λα καζαίλεη, επνκέλσο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθηέιεζε δηαθφξσλ ρεηξσλαθηηθψλ ή άιισλ ιεηηνπξγηψλ πνπ απαηηνχλ γλψζεηο. Με ηε δηαλνεηηθή λνεκνζχλε δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ άλζξσπν λα ρξεζηκνπνηεί επέιηθηα ζπκβνιηθέο ιεηηνπξγίεο, φπσο, π.ρ., ν ζπιινγηζκφο θαη ε αλάκλεζε, γηα θαιχηεξε αληίιεςε θαηαζηάζεσλ θαη φξσλ ηνπ πεξηβάιινληνο. Δίλαη κηα ιεηηνπξγία ε νπνία πξνθαζνξίδεηαη απφ ηε γέλλεζε ηνπ αλζξψπνπ θαη αλαπηχζζεηαη κέρξη θάπνηα ειηθία. ηαλ 16

18 ππνζηεί θζνξά, είηε απφ αηχρεκα είηε απφ γεξαηεηά, ε επαλαθνξά ηεο είλαη πνιχ δχζθνιε, κέρξη αδχλαηε. 1.8 Πλεπκαηηθή λνεκνζύλε Ζ πλεπκαηηθή λνεκνζχλε είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο δηαλνεηηθήο θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο. Με απηήλ αληηκεησπίδνπκε θαη επηιχνπκε πξνβιήκαηα νπζίαο θαη αμίαο, ηνπνζεηνχκε ηελ δσή θαη ηηο πξάμεηο καο ζε έλα επξχηεξν, πινπζηφηεξν θαη βαζχηεξν πιαίζην. Γηα λα ζεσξεζεί φηη θάπνηνο έρεη αλεπηπγκέλε πλεπκαηηθή λνεκνζχλε, πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ελεξγή θαη απζφξκεηε πξνζαξκνζηηθφηεηα, κεγάιν βαζκφ απηνζπλείδεζεο, ηθαλφηεηα αληηκεηψπηζεο ηεο νδχλεο, ηθαλφηεηα έκπλεπζεο απφ νξάκαηα θαη ηδαληθά, ηελ άξλεζε πξφθιεζεο βιάβεο ζην ζπλάλζξσπν, ζηα δψα θαη ζηε θχζε γεληθφηεξα. Πξέπεη λα έρεη ηελ ηάζε λα βιέπεη ηε ζρέζε αλάκεζα ζηα δηαθνξεηηθά πξάγκαηα, ηελ ηάζε λα αλαξσηηέηαη πάλσ ζε ζεκειηψδε ππαξμηαθά δεηήκαηα θαη λα αλαδεηεί νπζηαζηηθέο απαληήζεηο, ηελ ηθαλφηεηα λα ιεηηνπξγεί θαηά ηεο ζπκβαηηθφηεηαο, λα είλαη αλνηθηφο ζηελ ππεξπξνζσπηθή ππεξβαηηθή ςπρνινγηθή εκπεηξία θαη ηελ πιήξε απηνπξαγκάησζε ή αθχπληζε ή θψηηζε. Ζ πλεπκαηηθή λνεκνζχλε είλαη απηή πνπ καο θάλεη λα αλαξσηηφκαζηε γηα ηα πην έληνλα ππαξμηαθά πξνβιήκαηα ηεο δσήο, ηα νπνία παξνπζηάδνληαη έμσ απφ ην πεδίν ηνπ θαζεκεξηλνχ θαη αλακελφκελνπ Δίλαη ε ιεηηνπξγία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε δεκηνπξγηθφηεηα. Ζ πλεπκαηηθή λνεκνζχλε θαη ε βαζηά δηαίζζεζε ηεο νπζίαο θαη ηεο αμίαο ησλ πξαγκάησλ καο θαζνδεγεί, φηαλ βξηζθφκαζηε ζην «φξην». Δίλαη ε ζπλείδεζή καο. 17

19 2. ΔΓΚΔΦΑΛΟ 2.1 Φάζεηο εμέιημεο ηνπ εγθεθάινπ από ηε γέλλεζε ηνπ αλζξώπνπ Ζ δηαδηθαζία αλάπηπμεο θαη σξίκαλζεο ηνπ εγθεθάινπ, απφ ηελ αξρή ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ εκβξχνπ κέρξη ηελ ελειηθίσζε, απνηειεί κηα εμαηξεηηθά πεξίπινθε δηαδηθαζία, ε κειέηε ηεο νπνίαο βξίζθεηαη ζε αξρηθά ζηάδηα. χκθσλα κε νξηζκέλεο ελδείμεηο, ε αλάπηπμε θαη σξίκαλζε ηνπ εγθεθάινπ επηηειείηαη κε εληαηηθνχο ξπζκνχο θαηά ηελ εκβξπτθή πεξίνδν. Μηα δεχηεξε πεξίνδνο εληαηηθήο σξίκαλζεο παξαηεξείηαη κεηά ηε γέλλεζε, ηδίσο κεηαμχ 2 12 κελψλ. ηηο πεξηφδνπο εληαηηθήο αλάπηπμεο ν εγθέθαινο είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηνο ζε εμσγελείο επηδξάζεηο πνπ κπνξνχλ λα αζθήζνπλ κφληκε επίδξαζε, ελψ παξφκνηεο επηδξάζεηο εθηφο ησλ πεξηφδσλ απηψλ δε ζα νδεγήζνπλ ζε κε αλαζηξέςηκεο αιιαγέο. Δίλαη απηέο νη θξίζηκεο πεξίνδνη επαηζζεζίαο, θαηά ηηο νπνίεο ππάξρεη έληνλε λεπξσληθή «πιαζηηθφηεηα». Ζ δηαθνξνπνίεζε θαη σξίκαλζε ζπλερίδεηαη θαη ζηε δηάξθεηα ηεο παηδηθήο θαη εθεβηθήο ειηθίαο. Ζ αλάπηπμε νθείιεηαη, ζχκθσλα κε ελδείμεηο, ζηελ αλάπηπμε δηθηχσλ θαη ζηα δχν εκηζθαίξηα θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ αχμεζε ησλ γλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ιφγνπ. Απφ ηε γέλλεζε θαη έπεηηα ε αλάπηπμε θαη σξίκαλζε ηνπ εγθεθάινπ εμαξηάηαη θαη απφ ηελ εκπεηξία, πνπ ζα ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία ιεηηνπξγηθψλ δηθηχσλ θαη ζπλάςεσλ. Απνπζία εκπεηξίαο, π.ρ., ιφγσ απνκφλσζεο, ζα αθήζεη ηα δίθηπα αδξαλή, ελψ, αληηζέησο, έλα πεξηβάιινλ πινχζην ζε εξεζίζκαηα ζα δξαζηεξηνπνηήζεη απηά πνπ έρνπλ ήδε αλαπηπρζεί. 18

20 2.2 Γπλαηόηεηεο εθγύκλαζεο θαη ελδπλάκσζεο ηνπ εγθεθάινπ Απφ ηε ζηηγκή πνπ έξρεηαη θαλείο ζηνλ θφζκν ην λεπξηθφ ηνπ ζχζηεκα ζπλερψο αλαπηχζζεηαη. Ηδηαηηέξσο, φπσο ιέρζεθε πην πάλσ, θαηά ηνπο πξψηνπο κήλεο ηεο δσήο, ε αλάπηπμε είλαη ξαγδαία. Σα λεπξηθά θχηηαξα δεκηνπξγνχλ λέα κνλνπάηηα, ηφζν κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ πεξηνρψλ ηνπ εγθεθάινπ, φζν θαη κεηαμχ εγθεθάινπ θαη πεξηθεξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο (απφ θαη πξνο ηελ ζπνλδπιηθή ζηήιε θαη ηνλ εγθέθαιν). Χο βξέθε έρνπκε ηελ έκθπηε ηάζε λα εθγπκλάδνπκε ηνλ εγθέθαιν, ψζηε λα «αλαγθάζνπκε» ην ζψκα καο λα ρηίζεη λέα κνλνπάηηα πξνο ηηο ζεκαληηθέο πεξηνρέο. ινη έρνπκε παξαηεξήζεη έλα βξέθνο πνπ θάλεη αδέμηεο θηλήζεηο, πξνζπαζψληαο λα επεμεξγαζηεί έλα αληηθείκελν κε ηα ρέξηα ηνπ. Απηφ ην παηρλίδη πεξηέξγεηαο, φκσο, είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έλαο πξσηαξρηθφο κεραληζκφο αλάπηπμεο ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ ηειηθφ ζπληνληζκφ ησλ θηλήζεσλ ηνπ παηδηνχ κεηά απφ θάπνηα πεξίνδν αλάπηπμεο. Σν ίδην αθξηβψο ζπκβαίλεη κε φια ηα λεπξηθά δίθηπα ηνπ ζψκαηνο καο: φξαζε, αθνή, φζθξεζε, θηι. ζν θάπνηνο αζθείηαη ζε κηα δξαζηεξηφηεηα, ηφζν θαιχηεξνο γίλεηαη ηειηθά, κηαο θαη δπλακψλεη ν εγθέθαιφο ηνπ. Οη επηζηήκνλεο ιέλε φηη πνηέ δελ είλαη αξγά γηα λα αξρίζεη θάπνηνο λα αζθεί ηνλ εγθέθαιφ ηνπ. Μπνξεί ε αλάπηπμή ηνπ λα είλαη ξαγδαία ζηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο, αξγφηεξα, φκσο, παξαηεξείηαη κηα ζηαδηαθή κείσζε ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο. Απηφ δε ζεκαίλεη, αζθαιψο, κεδεληθή αλάπηπμε ησλ λεπξηθψλ θπηηάξσλ. Σα ππάξρνληα θχηηαξα κπνξνχλ λα απιψζνπλ ηνπο δελδξίηεο θαη ηνπο άμνλέο ηνπο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ λέεο ζπλάςεηο κεηαμχ ηνπο. Σν εξψηεκα, επνκέλσο, δελ είλαη ην «πφηε» θάπνηνο κπνξεί λα μεθηλήζεη λα αζθεί ηνλ εγθέθαιφ ηνπ γηα λα δεη απνηειέζκαηα, αιιά ην «πψο» πξέπεη λα ην θάλεη απηφ. 19

21 2.3 Γπλαηόηεηεο αλαδηνξγάλσζεο ηνπ εγθεθάινπ Ο εγθέθαινο απνηειεί έλα επαίζζεην φξγαλν ηνπ αλζξσπίλνπ ζψκαηνο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο, φπσο δηάθνξεο αζζέλεηεο θαη είδε κνιχλζεσλ (εγθεθαιίηηδα, απφζηεκα εγθεθάινπ), αγγεηαθά επεηζφδηα, πνπ απνηεινχληαη απφ εγθεθαιηθέο αηκνξξαγίεο, εγθεθαιηθέο καιαθχλζεηο, ηζραηκία θηι., φγθν θαη θαξθίλν ηνπ εγθεθάινπ, πνπ πνιιέο θνξέο νδεγεί ηνλ αζζελή ζε ζάλαην, πδξνθεθαιηζκφ, παξεγθεθαιίηηδα, δηφγθσζε εγθεθάινπ θηι. Βαζηθφηεξε, φκσο, αηηία πξφθιεζεο βιάβεο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ, είλαη νη θαθψζεηο, νη νπνίεο έρνπλ απμεζεί ζεκαληηθά, ιφγσ ησλ απηνθηλεηηζηηθψλ θαη βηνκεραληθψλ αηπρεκάησλ. Ζ αλάπηπμε ηνπ εγθεθάινπ μεθηλάεη θαηά ηελ εκβξπτθή ειηθία κέρξη ηελ γέλλεζε, νπφηε δηακνξθψλεηαη ζε κεγάιν πνζνζηφ. ηελ ελήιηθε δσή ζπλερίδεη λα αλαπηχζζεηαη, ράξε ζε δπν ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ: Σελ δψλε γχξσ απφ ηηο θνηιίεο θαη ηνλ ηππφθακπν, πνπ είλαη ην θέληξν ηεο κλήκεο. Σν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο είλαη φηη έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα παξάγνπλ λεπξψλεο. Οη λεπξψλεο είλαη ηα θχηηαξα πνπ κεηαθέξνπλ ηα ειεθηξηθά ζήκαηα, δειαδή ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παίξλνπκε απφ ην πεξηβάιινλ. Αθξηβψο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ν ελήιηθνο εγθέθαινο δηαηεξεί ηελ ηθαλφηεηα λα θηηάρλεη λένπο λεπξψλεο φπνηε θαη φπνπ ρξεηάδνληαη. Μπνξεί, π.ρ., λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ επνχισζε θάπνηνπ ηξαχκαηνο ή γηα λα θηηάμνπλ λέα δίθηπα ζε πεξίπησζε εθκάζεζεο λέσλ δεμηνηήησλ. Ζ ηθαλφηεηα απηή ηνπ εγθεθάινπ ιέγεηαη πιαζηηθόηεηα θαη είλαη απηή πνπ καο βνεζάεη λα καζαίλνπκε θαηλνχξγηα πξάγκαηα ζπλερψο θαη λα ηα ζπκφκαζηε. Απηφ γίλεηαη ζε φιε ηελ ελήιηθε δσή, κέρξη θαη ηα γεξάκαηα, κφλν πνπ θαζψο πεξλάλε ηα ρξφληα κεηψλεηαη ιίγν. 20

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν

Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν Σ.Δ.Ι. ΗΠΔΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΙΑ Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν Καξαληνχια Μαξία Καξπαζίνπ Δηξήλε - Αιεμάλδξα ΔΠΟΠΣΡΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Ηγλαηίνπ Μαξία Ιωάννινα Μάρτιοσ 2013 Δθπνλεζείζα πηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Γηαηί νη γνλείο; Η νηθνγέλεηα είλαη ε βαζηθή κνλάδα κέζα από ηελ νπνία ην παηδί εηζάγεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή θαη θαη επέθηαζε ζηε ζρνιηθή δσή.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205 ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205 ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ 1 2 ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ορισμοί και θεωρίες Προσωπικότητας Παράγοντες που επηρεάζουν την προσωπικότητα Αξιολόγηση προσωπικότητας Οι έννοιες του φυσιολογικού και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΠΡΩΣΑ ΣΑΓΙΑ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ. Σι είναι ηο παιδί;

ΣΑ ΠΡΩΣΑ ΣΑΓΙΑ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ. Σι είναι ηο παιδί; ΣΑ ΠΡΩΣΑ ΣΑΓΙΑ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ Σι είναι ηο παιδί; Καη αξρήλ ην παηδί,- ζα-πξέπεη λα ην δνχκε ζαλ μερσξηζηή πξνζσπηθφηεηα. Δίλαη πηα απφ φινπο παξαδεθηφ, φηη ην παηδί δελ είλαη έλαο ελήιηθαο δηαθέξεη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σηεθαλίδεο Ισάλλεο AM Δ200616

Σηεθαλίδεο Ισάλλεο AM Δ200616 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΨΝ ΣΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΣΙΚΨΝ ΣΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΨΡΙΑ ΣΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΜΗΜΑ ΥΙΛΟΟΥΙΑ ΠΑΙΔΑΓΨΓΙΚΗ & ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΨΝ ΚΑΙ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΑΓΨΓΗ Δηαπαλεπηζηεκηαθό

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΔΣΑΗ ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ ΘΔΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα