Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ"

Transcript

1 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ

2 Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει το βίντεο. Οπερατζρ: Τρζχει το βίντεο. κριπτ: Σκθνι 1, λιψθ 1 κθνοκζτθσ: Ράμε [2]

3 Ειςαγωγι κθνι 1 Στθ δεκαετία του 1820 θ εφεφρεςθ τθσ φωτογραφίασ ζδωςε τθν ϊκθςθ ςτθν εξζλιξθ του κινθματογράφου. Θ ιδιότθτα που ζχει το ανκρϊπινο μάτι να ςυγκρατεί ςτον αμφιβλθςτροειδι του χιτϊνα μία εικόνα για 1/12 του δευτερολζπτου μετά τθν εξαφάνιςι τθσ (κετικό μετείκαςμα), αποτζλεςε τθν αρχι πάνω ςτθν οποία ςτθρίχκθκε ο κινθματογράφοσ. Ο Λουί Λυμιζρ, επικεφαλισ του μεγαλφτερου φωτογραφικοφ εργοςταςίου τθσ Ευρϊπθσ, ιταν ο εφευρζτθσ τθσ κινθματογραφικισ μθχανισ (1895) και τα κζματά του τα ζπαιρνε από το πεδίο τθσ φωτογραφίασ. Οι ταινίεσ και θ ςυςκευι κατατζκθκαν ςτο όνομα των αδελφϊν Λουί και Ογκφςτ Λυμιζρ. Δφο χρόνια αργότερα, ο Ηορη Μελλιζ χτίηει ζξω από το Ραρίςι το πρϊτο κινθματογραφικό ςτοφντιο. Θ ιςτορία του κινθματογράφου είναι ζνα κομμάτι εκτόσ του πεδίου ενδιαφζροντοσ αυτϊν των ςθμειϊςεων. Αυτό όμωσ που πρζπει να αναφερκεί είναι ότι, τα ςτάδια μιασ κινθματογραφικισ δθμιουργίασ είναι τρία: το ςενάριο, θ ςκθνοκεςία και το μοντάη. Σι είναι ςενάριο κθνι 2, λιψθ 1 Σενάριο είναι μια ιςτορία που λζγεται με εικόνεσ. Ο κινθματογράφοσ είναι ζνα οπτικό μζςον που δραματοποιεί κάποια ιςτορία. Αυτι θ ιςτορία, όπωσ ςυμβαίνει κατά κανόνα, ζχει αρχι, μζςθ και τζλοσ. Ζτςι λοιπόν, το ςενάριο χωρίηεται: 1. ςτθν ειςαγωγι (το πρϊτο ¼ τθσ ταινίασ) ςτθν οποία ειςάγεται ζνασ ιρωασ (ι περιςςότεροι) και προβάλλεται ζνα ερϊτθμα, 2. ςτθν ςφγκρουςθ (τα επόμενα 2/4 τθσ ταινίασ), όπου ο ιρωασ αποφαςίηει να κυνθγιςει το ςτόχο του, ςυναντά και ξεπερνά εμπόδια, και τζλοσ 3. ςτθν λφςθ τθσ ταινίασ, το τελευταίο ¼, κατά το οποίο παρακολουκοφμε τθν τελικι «μάχθ» του ιρωα και τθν απάντθςθ ςτο ερϊτθμα που εμφανίςτθκε ςτθν αρχι: Κα πετφχει ο ιρωασ τον ςτόχο του; Αυτι θ δομι είναι ο «ακαδθμαϊκόσ» τρόποσ να διθγθκοφμε τθν ιςτορία μασ. Αυτό όμωσ δεν ςθμαίνει ότι απαγορεφονται οι «πειραματικζσ» προςεγγίςεισ. [3]

4 Ποια είναι τα βαςικά ςτοιχεία ενόσ ςεναρίου κθνι 2, λιψθ 2 Θ κλιμάκωςθ. Θ πορεία προσ τθ «λφςθ» τθσ ιςτορίασ μασ πρζπει να είναι μζςα από εμπόδια-προβλιματα, όπου κλιμακωτά θ λφςθ του ενόσ οδθγεί ςτο άλλο, μζχρι τθν κορφφωςι τουσ. Αυτι θ κλιμάκωςθ κάνει μζτοχο το κεατι, του κινεί το ενδιαφζρον για τα «δρϊμενα» και του εντείνει τθν αγωνία μζχρι να ζρκει θ «λφςθ». Θ ςυνοχι. Είναι θ λογικι ςχζςθ που χαρακτθρίηει το κάκε δραματουργικό ςτοιχείο (χαρακτιρασ, πλοκι, διάλογοσ, μφκοσ). Το κίνθτρο. Οι ενζργειεσ των θρϊων κα πρζπει να είναι αποτζλεςμα τθσ ανάγκθσ. Κάκε γεγονόσ να μθν είναι αυκαίρετο, αλλά να μπορεί να εξθγθκεί. Να είναι εμφανι τα αίτια. Ζτςι θ ιςτορία μασ αποκτά δραματουργικι υπόςταςθ. Οι ςυγκροφςεισ. Χωρίσ ςυγκροφςεισ δεν υπάρχει ιςτορία. Οι ςυγκροφςεισ μεταξφ των θρϊων ι των καταςτάςεων δθμιουργοφν τα γεγονότα και αυτά με τθ ςειρά τουσ τθν ιςτορία. Θ κφρια ςφγκρουςθ παράγεται μεταξφ του ιρωα και του κυρίαρχου προβλιματοσ που διατρζχει τθν ιςτορία μασ και ο ιρωασ καλείται να το λφςει. Οι ςυγκροφςεισ είναι: Ε ΩΣΕΡΙΚΗ ςφγκρουςθ, θ οποία προκαλείται από τθν ίδια τθ ςυνείδθςθ του ιρωα ι τθν ςυναιςκθματικι του κατάςταςθ. Πταν δθλαδι ο ιρωασ είναι αναγκαςμζνοσ να δράςει κόντρα ςτισ ιδζεσ του, ςτα πιςτεφω του, ςτθν καρδιά του. ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ςφγκρουςθ, όταν ο ιρωασ ι οι ιρωζσ μασ ςυγκροφονται με άλλουσ που ζχουν διαφορετικζσ επιδιϊξεισ από αυτοφσ ι αγωνίηονται ν αντιμετωπίςουν μια φυςικι κατάςταςθ. Ο ρυκμόσ. Θ διάρκεια τθσ κάκε ςκθνισ και ο διάλογοσ πρζπει να ζχουν τθν αναγκαία ζκταςθ. Να μθν υπάρχει δθλαδι οφτε φλυαρία οφτε πλατειαςμόσ. Οι διάλογοι. Ρρζπει να υπάρχει φυςικότθτα. Τα λόγια του κάκε ιρωα να ζχουν να κάνουν με τα βιϊματά του, τον κοινωνικό του χϊρο, το μορφωτικό του επίπεδο, τισ ανάγκεσ του. Το περιβάλλον. Ρρζπει να γνωρίηουμε πωσ λειτουργεί ο κάκε χϊροσ. Το αςτικό ςπίτι ι το καλφβι του βοςκοφ; Θ πόλθ ι το απομακρυςμζνο χωριό; Μόνο τότε κα είναι βιωματικι θ ςυμπεριφορά των θρϊων μασ, τα λόγια τουσ και πειςτικζσ οι ςυγκροφςεισ. [4]

5 Το φφοσ. Θ κάκε ταινία πρζπει να ζχει το δικό τθσ φφοσ. Αυτό πρζπει να το υπαινίςςεται το ςενάριο. Το ενιαίο φφοσ εξαςφαλίηεται με τθ ςυνζπεια όλων των δραματουργικϊν ςτοιχείων από τθν αρχι ζωσ το τζλοσ τθσ ταινίασ και όταν όλα όςα ςυμβαίνουν ζχουν μεταξφ τουσ διαλεκτικι ςχζςθ (αίτιο και αιτιατό). Ο χαρακτιρασ κθνι 2, λιψθ 3 Στο διάλογο και τισ ιδζεσ του ζργου δίνει ςάρκα και οςτά ο ιρωασ. Διότι αυτόσ, με βάςθ τθν ιςτορία που κα τον βάλουμε να βιϊςει, είναι που κα μεταφζρει ςτο κεατι το κζμα που προαποφαςίςαμε. Σε αυτό το ςθμείο θ δουλειά του ςεναριογράφου είναι να απαντά ςε δεκάδεσ ερωτιςεισ. Κα είναι αγόρι ι κορίτςι; Ιρωασ ι αντιιρωασ. Ντόπιοσ ι από άλλο τόπο; Αν είναι από άλλο τόπο, από ποιο; Σκεφτόμαςτε προςεχτικά τθν ταυτότθτα του ιρωά μασ. Ρριν περιγράψουμε οποιαδιποτε πράξθ του, οφείλουμε να γνωρίηουμε γιατί τθν κάνει. Ακόμθ κι αν αυτά δεν φανοφν ποτζ ςτθν οκόνθ, εμείσ πρζπει να γνωρίηουμε το παρελκόν του, τα πικανά «τραφματά» του, τα ςχζδιά του, τισ φιλοδοξίεσ του και όλα τα ςτοιχεία που ςυγκροτοφν τθν προςωπικότθτά του. Αν ο ιρωάσ μασ ηει ςε μια άλλθ εποχι, ι ςε μια ςυγκεκριμζνθ πόλθ ι οτιδιποτε άλλο, κα πρζπει να κάνουμε τθν ζρευνά μασ, το απαραίτθτο διάβαςμα και τισ βόλτεσ μασ ςτα μζρθ που κινείται. Πλα αυτά είναι προαπαιτοφμενα προκειμζνου ο ιρωασ που πλάκουμε να ζχει αλθκοφάνεια. Η αρχι και το τζλοσ κθνι 2, λιψθ 4 Θ αρχι και το τζλοσ είναι ουςιαςτικά ςτοιχεία κάκε καλοχτιςμζνου ςεναρίου. Ο καλφτεροσ τρόποσ για να αρχίςουμε είναι: να ξζρουμε πωσ κα τελειϊςουμε. Αν ξζρουμε το τζλοσ μασ, μποροφμε να διαλζξουμε αποτελεςματικά και τθν αρχι μασ, αρκεί να επινοιςουμε ζνα γεγονόσ που κα μασ οδθγιςει εκεί. Ποια είναι θ ςχζςθ μεταξφ ςεναρίου και λογοτεχνίασ κθνι 2, λιψθ 5 Το κφριο εργαλείο ενόσ ςεναρίου είναι θ εικόνα. Το κφριο εργαλείο τθσ λογοτεχνίασ είναι οι λζξεισ. Πμωσ και οι ςεναριακζσ εικόνεσ με λζξεισ περιγράφονται. Παράδειγμα: Ζνασ άνκρωποσ πλθροφορείται ότι κάποιο οικείο του πρόςωπο που επζβαινε ςε αυτοκίνθτο τράκαρε και μεταφζρκθκε ςε κρίςιμθ κατάςταςθ ςτο νοςοκομείο. Σπεφδει ςτο νοςοκομείο και ςτθ ρεςεψιόν του λζνε πωσ βρίςκεται ςτο κάλαμο 85 ςτο βάκοσ του διαδρόμου. [5]

6 Θ λογοτεχνία τθν αγωνία αυτοφ του ανκρϊπου κα τθν περιζγραφε κάπωσ ζτςι: Η αγωνία του ζφταςε ςτο κατακόρυφο. Ζνοιωςε τισ δυνάμεισ του να τον εγκαταλείπουν. ε τι κατάςταςθ κα βρει τον άνκρωπό του; Γεμάτο αίματα; Με κομμζνο χζρι; Η καρδιά του χτυπάει ςαν τρελι. Αιϊνασ του φάνθκε ο χρόνοσ ϊςπου να φτάςει ςτο κάλαμο 85 κ.λπ. κ.λπ. Ο κινθματογράφοσ κα βρει άλλθ λφςθ: ζνα ατζλειωτο διάδρομο ο άνκρωποσ προχωράει. Προχωράει προχωράει Δεν χρειάηεται να γραφτεί τίποτα άλλο. Ο ίδιοσ ο μακρφσ διάδρομοσ, ο χρόνοσ που απαιτείται για να διανυκεί κορυφϊνει τθν αγωνία. Μετά ο κάκε ςκθνοκζτθσ κα βρει το δικό του τρόπο να χειριςτεί το ηιτθμα. Ο ζνασ κα προτιμιςει μονοπλάνο με τθ μθχανι ακίνθτθ. Ο άλλοσ κα ςπάςει τθ ςκθνι ςε πλάνα: γενικό, κοντινό ποδιϊν που περπατοφν, τράβελινγκ πίςω και κοντινό ςτο πρόςωπο κ.λπ. Ζνασ ιδιοφυισ ςκθνοκζτθσ κα βρει κάτι εντελϊσ ζξω από τα κλιςζ, κάτι απρόβλεπτο. Ποια είναι θ πρακτικι χρθςιμότθτα του ςεναρίου κθνι 2, λιψθ 6 Το ςενάριο είναι τα κεμζλια που πάνω του κα χτιςτεί θ παραγωγι τθσ ταινίασ. Είναι θ αρχι και ο οδθγόσ για όλουσ τουσ ςυντελεςτζσ: Ο ςκθνοκζτθσ κα ςυλλάβει ςτο μυαλό του τθν ακριβι εικόνα ολόκλθρθσ τθσ ταινίασ. Κα περάςει το όραμά του ςε όλουσ τουσ ςυνεργάτεσ του, θκοποιοφσ και τεχνικοφσ. Ο διευκυντισ παραγωγισ κα μελετιςει το ςενάριο και ςε ςυνεργαςία με τον ςκθνοκζτθ και τουσ τεχνικοφσ ςυντελεςτζσ κα προβλζψει το χρόνο που κα χρειαςτεί, τθν τεχνικι υποςτιριξθ που κα απαιτθκεί, τα ντεκόρ, τα κοςτοφμια. Ο βοθκόσ ςκθνοκζτθσ κα το αναλφςει για να βγάλει τισ ανάγκεσ ςε ρόλουσ, χϊρουσ, εςωτερικά-εξωτερικά γυρίςματα, θμεριςια-νυχτερινά κ.λπ. Ο ςκθνογράφοσ κα δει τθν αναγκαιότθτα των ςκθνικϊν ςε ςτυλ, φυςικοφσ χϊρουσ, καταςκευζσ, παρεμβάςεισ. Ο ενδυματολόγοσ κα φροντίςει το πϊσ και το με τι κα ντφςει τουσ θκοποιοφσ. Ο φροντιςτισ κα εντοπίςει τα μικροαντικείμενα που κα απαιτθκοφν. Το ςκριπτ για να παρακολουκεί τισ ςωςτζσ ςυνδζςεισ από πλάνο ςε πλάνο, από ςκθνι ςε ςκθνι ϊςτε να μθ χάνεται θ λογικι ςυνζχεια (π.χ. ζνα ποτιρι που ιταν [6]

7 γεμάτο ςε μία λιψθ να μθν αδειάηει «μαγικά» ςτθν επόμενθ είναι αυτό που ςτον κινθματογράφο ονομάηεται ρακόρ). Οι θκοποιοί κα μάκουν τουσ διαλόγουσ, κα κάνουν μια πρϊτθ προςζγγιςθ του ρόλου και κατόπιν ςε ςυνεργαςία με τον ςκθνοκζτθ κα πλάςουν ζναν ολοκλθρωμζνο χαρακτιρα. Ο διευκυντισ φωτογραφίασ κα αναηθτιςει τον κατάλλθλο φωτιςμό που κα προτείνει ςτον ςκθνοκζτθ. Διαςκευι ςεναρίου κθνι 3 Πταν διαςκευάηουμε (ζνα βιβλίο, ζνα μυκιςτόρθμα, ζνα κεατρικό ζργο, ζνα άρκρο μιασ εφθμερίδασ, ζνα τραγοφδι, ζνα ποίθμα) για τον κινθματογράφο είναι ςαν να γράφουμε ζνα καινοφργιο ςενάριο από τθν αρχι. Διαςκευάηω ςθμαίνει μεταφράηω από ζνα μζςον ςε ζνα άλλο (βιβλίο ςενάριο). Το μυκιςτόρθμα, το κεατρικό ζργο, το άρκρο ι το τραγοφδι που διαςκευάηουμε κεωρείται μόνο το αρχικό ερζκιςμα, θ πθγι, θ πρϊτθ φλθ, τίποτε άλλο. Χρθςιμοποιϊντασ τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ ςεναριογραφίασ διαςκευάηουμε το μυκιςτόρθμα ςε ςενάριο και δεν είμαςτε υποχρεωμζνοι να μζνουμε πιςτοί ςε αυτό (ςτο μυκιςτόρθμα δθλαδι). Θ μοναδικι μασ ζγνοια πρζπει να είναι να το κάνουμε κινθματογραφικό. Γι αυτό πρζπει να είμαςτε πιςτοί μόνο ςτο γενικό πνεφμα του αρχικοφ μασ υλικοφ. Αν π.χ. γράφουμε ζνα ιςτορικό ςενάριο δεν είμαςτε υποχρεωμζνοι να είμαςτε ακριβείσ με τα πρόςωπα που χρθςιμοποιοφμε, πρζπει να είμαςτε πιςτοί ςτα γεγονότα και τα αποτελζςματά τουσ. Ζτςι λοιπόν, αν χρειαςτεί να προςκζςουμε ςκθνζσ, το κάνουμε χωρίσ φόβο. Ραρακάτω, ωσ παράδειγμα, ςασ παρακζτω απόςπαςμα από το βιβλίο του Syd Field «Σο ςενάριο θ τζχνθ και θ τεχνικι». «Ο τρόποσ που προςεγγίηετε τθ ηωι του ιρωά ςασ προςδίδει ςτο ςενάριό ςασ μια ςτοιχειϊδθ μυκοπλαςτικι κατεφκυνςθ, που χωρίσ αυτιν είναι αδφνατο να υπάρξει ςενάριο. Πριν λίγο καιρό μια μακιτριά μου πιρε τα δικαιϊματα για να γράψει ζνα ςενάριο με κζμα τθ ηωι τθσ πρϊτθσ γυναίκασ που ζγινε αρχιςυντάκτθσ ςτθ χϊρα. Προςπάκθςε να τα βάλει όλα μζςα ςτο κείμενό τθσ. Σθν παιδικι θλικία τθσ θρωίδασ, γιατί είχε ενδιαφζρον. Σο γάμο και τθν οικογενειακι τθσ ηωι, γιατί ιςαν ζξω από τα ςυνθκιςμζνα κλιςζ. Σα πρϊτα χρόνια δουλειάσ τθσ, γιατί ιςαν ςυναρπαςτικά. Σθν αρχι τθσ αρχιςυντακτικισ τθσ καριζρασ, γιατί ζμεινε ςτθν ιςτορία. Προςπάκθςα να τθν πείςω ότι ζπρεπε να εςτιάςει το ςενάριό τθσ ςε μερικά μόνο γεγονότα τθσ ηωισ εκείνθσ τθσ γυναίκασ. Η μακιτριά μου, όμωσ, ιταν τόςο ςυναιςκθματικά δεμζνθ με τθ δουλειά τθσ που δεν μποροφςε να δει τίποτα [7]

8 αντικειμενικά. Σότε τθσ ζδωςα μια άςκθςθ, τθσ είπα να μου φζρει το μφκο γραμμζνο ςε λίγεσ ςελίδεσ. Μου ζφερε 26 ςελίδεσ και δεν είχε γράψει παρά τθν μιςι βιογραφία τθσ θρωίδασ τθσ! Εκείνο το πράγμα δεν ιταν μφκοσ, ιταν μια ανιαρι παράταξθ θμερομθνιϊν. Σθσ είπα ότι δεν ιταν καλό, τθσ πρότεινα να διαλζξει μία ι δφο περίφθμεσ υποκζςεισ, τισ οποίεσ θ θρωίδα τθσ είχε καλφψει δθμοςιογραφικά. Μια βδομάδα αργότερα ιρκε και μου είπε ότι τθσ ιταν αδφνατο να διαλζξει, γιατί δεν ιξερε, μζςα ςε τόςεσ, ποιεσ ιςαν οι πιο κατάλλθλεσ για να δομιςει το μφκο τθσ. Νικθμζνθ, αμφιταλαντευόμενθ και καταπτοθμζνθ αποκαρδιϊκθκε και τα παράτθςε. Μια μζρα με πιρε ςτο τθλζφωνο κλαίγοντασ, τθσ ξανάπα, λοιπόν, να διαλζξει τρία από τα πιο χαρακτθριςτικά γεγονότα τθσ ηωισ τθσ θρωίδασ τθσ και, αν χρειαηόταν, να ρωτιςει τθν ίδια τθν θρωίδα ποια νομίηει εκείνθ ότι ιςαν τα πιο ενδιαφζροντα γεγονότα τθσ ηωισ τθσ. Αυτι τθν φορά ζκανε ότι τθσ είπα. Καταςκεφαςε το μφκο, που τθσ ζλειπε, κι ζγραψε το ςενάριο Διαλζξτε προςεχτικά εκείνα μόνο τα επειςόδια που κα προβάλουν κακαρά το μφκο ςασ, κα φωτίςουν τουσ ιρωζσ ςασ και κα αποτελζςουν ςωςτά δραματικά και οπτικά (κινθματογραφικά) ςτοιχεία. Σο ςενάριο πρζπει να βαςίηεται ςτισ δραματικζσ ανάγκεσ του μφκου ςασ. Σο υλικό είναι μια ακατζργαςτθ πρϊτθ φλθ μοναχά, είναι θ αφετθρία κι όχι το τζρμα τθσ δουλειάσ ςασ» Ντοκιμαντζρ ςθμαίνει ντοκουμζντο κθνι 4 Το είδοσ αυτό τθσ κινθματογραφικισ τζχνθσ απαιτεί κυρίωσ ζρευνα ςε βάκοσ, μεγάλθ προετοιμαςία και οργανωτικζσ ικανότθτεσ. Θ διαφορά και θ ομοιότθτά του από τον μυκοπλαςτικό κινθματογράφο είναι ότι εμμζνει ςε πραγματικά γεγονότα χρθςιμοποιϊντασ τθν φανταςία. Το πρώτο βιμα είναι να διαλζξουμε το κζμα μασ. Τι είδουσ ντοκιμαντζρ κζλουμε να κάνουμε; Λςτορικό; Λαογραφικό; Κοινωνικό; Ρεριβαλλοντολογικό; Μιασ προςωπικότθτασ που μασ εντυπωςιάηει; Το κακζνα από αυτά ζχει και τον δικό του χειριςμό. Δεφτερο και ςθμαντικότερο βιμα είναι θ ζρευνα γφρω από το κζμα που ζχουμε διαλζξει, θ οποία μπορεί να διαρκζςει ιδιαίτερα μεγάλο χρονικό διάςτθμα. Ζρευνα ςε αρχεία και ςτο διαδίκτυο, ξθμεροβραδιάςματα ςε βιβλιοκικεσ, μελζτθ βιβλίων, εντοπιςμόσ των κατάλλθλων ανκρϊπων που μποροφν να μασ διαφωτίςουν ςτο κζμα μασ. Τα αποτελζςματα τθσ ζρευνάσ μασ κα κακορίςουν ςε μεγάλο βακμό τα όςα είναι εφικτό να γυρίςουμε. Σ αυτό το ςτάδιο (τρίτο βιμα) χρειαηόμαςτε ζνα φφλλο χαρτί που κα γράψουμε τισ «ςκθνζσ» του ντοκιμαντζρ με τθν ςειρά -κάτι ςαν το ντεκουπάη τθσ μυκοπλαςίασ που κα δοφμε παρακάτω-, ϊςτε να ξζρουμε βιμαβιμα τι επιηθτοφμε ςτα γυρίςματά μασ. Για παράδειγμα, βοθκά να ξζρουμε, [8]

9 αν ετοιμάηουμε ζνα ντοκιμαντζρ για μια παλιά θκοποιό, ότι θ ταινία μασ κα ξεκινά με μια ςκθνι από ταινία τθσ θκοποιοφ, ςτθν ςυνζχεια κα ακολουκεί ςυνζντευξθ με τθν κόρθ τθσ, ςτθν ςυνζχεια από εν ηωι παλιοφσ θκοποιοφσ που ςυνεργάςτθκαν μαηί τθσ, ςτθν ςυνζχεια ξανά πλάνα ταινίασ τθσ, φωτογραφίεσ τθσ από το αρχείο, πλάνα αρχείου από προςωπικζσ τθσ ςτιγμζσ και άλλα. Στο τζταρτο βιμα, αν πρόκειται να πραγματοποιιςουμε ςυνεντεφξεισ με ανκρϊπουσ που κα μιλιςουν μπροςτά ςτον φακό μασ, αναηθτάμε τουσ κατάλλθλουσ. Αν π.χ. ετοιμάηουμε μία ταινία αρχαιολογικοφ κζματοσ αναηθτάμε αρχαιολόγουσ που ζχουν τθν μεγαλφτερθ γνϊςθ και πείρα ςτον χϊρο. Σ αυτό το ςτάδιο οι κατάλλθλεσ ερωτιςεισ -οι οποίεσ κα προκφψουν από τθν ζρευνά μασζχουν πολφ μεγάλθ ςθμαςία. Ρροςοχι μόνο ςτον κίνδυνο του «απαντθμζνου ερωτιματοσ». Κάποιοι δθλαδι κάνουν ντοκιμαντζρ ςτο οποίο αντί να κζτουν ζνα ερϊτθμα, δίνουν τθν απάντθςθ που είχαν προςχεδιάςει από τθν αρχι. Αν για παράδειγμα κάνουμε ζνα ντοκιμαντζρ για τθν κρίςθ και ζχουμε αποφαςίςει από πριν ότι κα βγει ζνασ λίβελλοσ εναντίον του ΔΝΤ, των Γερμανϊν κ.λπ. κ.λπ., δεν ζχει και πολφ νόθμα να κάνουμε το ντοκιμαντζρ ι τισ ςυνεντεφξεισ, γιατί ςτθν ουςία δεν κα αναηθτάμε τθν γνϊμθ των ςυνεντευξιαηόμενων, αλλά απλϊσ τθν επιβεβαίωςθ όλων όςων εμείσ κζλουμε να ποφμε. Φυςικά γίνεται κι αυτό, υπό τθν ζννοια τθσ καταγραφισ τθσ αντικειμενικισ πραγματικότθτασ, αλλά κατά πόςο όμωσ μπορεί να οριςτεί ωσ ντοκιμαντζρ; Γι αυτό λοιπόν, προκειμζνου να αποφφγουμε τον κίνδυνο, φροντίηουμε οι «καλεςμζνοι» μασ να καλφπτουν ςφαιρικά το ηιτθμα, να προζρχονται από πολλοφσ και διαφορετικοφσ χϊρουσ και από όλεσ τισ πλευρζσ τισ οποίεσ αφορά το κζμα μασ. ΠΡΟΟΧΗ! Πταν κάνουμε ερϊτθςθ ςτον «καλεςμζνο» μασ του ηθτάμε να επαναλάβει ςτθν αρχι τθσ απάντθςισ του τθν ερϊτθςι μασ, ζτςι ϊςτε ςτο μοντάη να μθ βρεκοφμε μπροςτά ςτο πρόβλθμα τθσ «ανϊμαλθσ» μετάβαςθσ με απαντιςεισ τισ οποίεσ το κοινό δεν κα αντιλαμβάνεται ςε τι ακριβϊσ απαντοφν. Το οπτικό υλικό του ντοκιμαντζρ (πζμπτο βιμα), εκτόσ των ςυνεντεφξεων, είναι εξαιρετικά χριςιμο για δφο λόγουσ. Ρρϊτον, δίνει κινθματογραφικι οπτικι ςτο τελικό αποτζλεςμα και δεφτερον, χρθςιμοποιείται εμβόλιμα όςο μιλοφν οι ςυνεντευξιαηόμενοι για να «ξεκουράηεται» το μάτι του κεατι και να μθ βλζπει ςυνεχϊσ ζνα πρόςωπο να μιλά. Θ ςθμαςία αυτοφ του υλικοφ κα φανεί ιδιαίτερα ςτο ςτάδιο του μοντάη. Γι αυτό όςο περιςςότερο υλικό ζχουμε τόςο το καλφτερο. Το ςενάριο του ντοκιμαντζρ, το οποίο μπορεί να γράφεται και κατά τθ διάρκεια τθσ ζρευνασ ι των γυριςμάτων ι και του μοντάη ακόμα, είναι ζνα ιδιαίτερα ςθμαντικό κείμενο, αφοφ κα πρζπει να τραβιξει το ενδιαφζρον και τθν προςοχι του κεατι για να τον κερδίςει και να μθν «παρατιςει» γριγορα τθ κζαςθ. Χρειάηεται φειδϊ ςτο λόγο και να εςτιάηουμε όςο μποροφμε ςτο να παρουςιάςουμε πράγματα μζςω τθσ εικόνασ. [9]

10 Σα πάντα αρχίηουν από το ςενάριο κθνι 5, λιψθ 1 Είναι θ ταινία μασ, αποτυπωμζνθ ςε ςελίδεσ αντί για εικόνεσ. Είναι θ ιδζα μασ που κα μεταμορφωκεί ςε δομθμζνο ζργο, μετά από πολλι επεξεργαςία, πολλι ςυηιτθςθ με τουσ ςυνεργάτεσ που κα διαλζξουμε να μασ βοθκιςουν και με πολλζσ ςκζψεισ του ςτυλ «πϊσ να το τελειϊςω;» ι «τι να βάλω για αρχι;» ι «μετά τι κα γίνει;» Ρριν λοιπόν ξεκινιςουμε να γράφουμε, ςυγκεκριμενοποιοφμε με τι κζλουμε να αςχολθκοφμε. Τι κζλουμε να ποφμε με τθν ταινία. Παράδειγμα ςυγγραφισ ςεναρίου ταινίασ μικροφ μικουσ κθνι 5, λιψθ Κεντρικι ιδζα (π.χ. τα παιδιά μιασ γειτονιάσ δεν ζχουν χϊρο για παιχνίδι και αντιδροφν). Χρόνο και τόπο (π.χ. μια Κυριακι ςε μια γειτονιά τθσ Ρόδου). Παρουςίαςθ μιασ υπάρχουςασ κατάςταςθσ (π.χ. τα παιδιά δεν ζχουν χϊρουσ να παίξουν και δυςαναςχετοφν). φγκρουςθ των προςϊπων με ςκοπό τθν αλλαγι τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ, ι ανατροπι τθσ κατάςταςθσ από κάποιον εξωτερικό παράγοντα (π.χ. τα παιδιά κλείνουν το δρόμο για να παίξουν ποδόςφαιρο και δεν αφινουν τα αυτοκίνθτα να περάςουν). Πλοκι τθσ δράςθσ και ςαςπζνσ (π.χ. οι οδθγοί κυμϊνουν και φωνάηουν ςτα παιδιά). Κορυφαία ςκθνι ςτθν οποία κορυφϊνεται θ δράςθ (π.χ. κακϊσ οι οδθγοί λογομαχοφν με τα παιδιά, ζνα αςκενοφόρο περνάει κορνάροντασ από δίπλα τουσ και ςταματάει λίγο πιο κάτω, όπου ζνα παιδί ζχει χτυπιςει από ζνα διερχόμενο αυτοκίνθτο). Λφςθ του προβλιματοσ (π.χ. αφοφ ςυγκεντρϊνεται όλθ θ γειτονιά ςτο ςθμείο του ατυχιματοσ, αποφαςίηουν να πάνε ςτο διμαρχο και να του ηθτιςουν να φτιάξει μια παιδικι χαρά και ζνα γιπεδο, πράγμα που γίνεται τελικά). Το πρώτο βιμα κατά τθ ςυγγραφι του ςεναρίου μασ, είναι να κάνουμε μια ςφνοψθ τθσ ιςτορίασ μασ. Θ ςφνοψι μασ κα πρζπει να είναι ςφντομθ (10-15 γραμμζσ) και να φανερϊνει τθν κεντρικι ιδζα τθσ ταινίασ που κζλουμε να φτιάξουμε, δίνοντασ ταυτόχρονα τισ εξισ πλθροφορίεσ: - Ροιοσ (ι ποιοι): π.χ. τα παιδιά μιασ γειτονιάσ Ροφ: π.χ. ςτθ όδο Ρότε: π.χ. μια Κυριακι πρωί [10]

11 - Τι: (κάνει ι ςυμβαίνει) π.χ. αποφάςιςαν να κλείςουν το δρόμο - Γιατί: π.χ. για να παίξουν - Τι άλλο ςυμβαίνει (αντιδράςεισ ι ςυνζπειεσ του αρχικοφ γεγονότοσ: π.χ. ακολουκεί ςφγκρουςθ των παιδιϊν με τουσ οδθγοφσ. Ζνα τροχαίο πείκει τουσ μεγάλουσ να βοθκιςουν τα παιδιά). Αν τϊρα κάνουμε τθ ςφνοψθ τθσ ιςτορίασ που χρθςιμοποιιςαμε παραπάνω ωσ παράδειγμα, αυτι κα ζχει τθν ακόλουκθ μορφι: Σα παιδιά μιασ γειτονιάσ ςτθ Ρόδο, αποφαςίηουν μια Κυριακι πρωί, να κλείςουν το δρόμο τθσ γειτονιάσ τουσ για να παίξουν ποδόςφαιρο, επειδι δεν υπάρχει ςτθ γειτονιά κάποιοσ χϊροσ κατάλλθλοσ. Οι οδθγοί όμωσ ενοχλοφνται και φωνάηουν ςτα παιδιά. Σότε, περνάει δίπλα τουσ κορνάροντασ ζνα αςκενοφόρο, το οποίο ςταματάει λίγο πιο κάτω. Σρζχοντασ όλοι να δουν τι ςυνζβθ, βλζπουν ζνα παιδάκι να είναι πεςμζνο μπροςτά από ζνα αυτοκίνθτο και να κλαίει κρατϊντασ το πόδι του. Σο ατφχθμα ζγινε κακϊσ το παιδί ζτρεξε ςτο δρόμο για να πιάςει τθ μπάλα που του ζφυγε. Ακολουκεί ςυηιτθςθ μεταξφ των γειτόνων και αποφαςίηεται να πάνε ςτο διμαρχο και να του ηθτιςουν να φτιάξει παιδικι χαρά και γιπεδο ποδοςφαίρου. Ζτςι, μετά από 6 μινεσ, τα παιδιά τθσ γειτονιάσ μποροφν να παίηουν ςτο νζο γιπεδο που ζφτιαξε ο διμαρχοσ, χωρίσ να κινδυνεφουν. Αφοφ κάνουμε τθ ςφνοψθ, περνάμε ςτο δεφτερο βιμα που είναι θ επεξεργαςία τθσ (δθλαδι, θ τελικι μορφι ςεναρίου). Θ επεξεργαςμζνθ μορφι μιασ ςφνοψθσ κα πρζπει καταρχιν να είναι απαλλαγμζνθ από όλα τα λογοτεχνικά ςτοιχεία που μπορεί να είχε αρχικά, και να αποτελείται από λιτζσ περιγραφζσ των πράξεων των προςϊπων και από τουσ διαλόγουσ του ζργου. Βαςικι μασ δουλειά, κατά τθν επεξεργαςία τθσ ςφνοψισ μασ, είναι να χωρίςουμε το κείμενο ςε ςκθνζσ με βάςθ τθν εξζλιξθ τθσ δράςθσ. Ταυτόχρονα με το χωριςμό τθσ δράςθσ ςε ςκθνζσ, γράφουμε και τουσ διαλόγουσ, οι οποίοι κα πρζπει να είναι ςφντομοι. Ζτςι, το ςενάριό μασ διαμορφϊνεται ωσ εξισ: Σίτλοσ: «Εγϊ ποφ κα παίξω;» Πρόςωπα: 6 παιδιά, 2 οδθγοί, 4 γείτονεσ, 1 τραυματιςμζνο παιδί, 2 νοςοκόμοι, 1 οδθγόσ ατυχιματοσ. Σκθνι 1 θ Πρόςωπα: παιδιά Χϊροσ: δρόμοσ μιασ γειτονιάσ ςτθν πόλθ τθσ όδου Χρόνοσ: πρωί Κυριακισ ΣΘΜΕΛΩΣΕΛΣ [11]

12 Δράςθ: Τα παιδιά κάκονται ςτο πεηοδρόμιο και μιλοφν. Παιδί Α: Ραιδιά, παίηουμε ποδόςφαιρο; Παιδί Β: Ροφ να παίξουμε; Αφοφ περνάνε αυτοκίνθτα Παιδί Α: Να κλείςουμε το δρόμο με πζτρεσ, να μθν περνάνε! Παιδί Γ: Ναι, ρε παιδιά. Καλά λζει. Αφοφ δεν υπάρχει άλλοσ χϊροσ να παίξουμε! Δράςθ: Τα παιδιά μαηεφουν πζτρεσ και κλείνουν το δρόμο. Ζπειτα παίηουν ποδόςφαιρο. Σκθνι 2 θ Πρόςωπα: παιδιά, οδθγοί Χϊροσ: θ μια άκρθ του δρόμου Χρόνοσ: αμζςωσ μετά ΣΘΜΕΛΩΣΕΛΣ Δράςθ: Τα αυτοκίνθτα κορνάρουν για να περάςουν. Τα παιδιά ςταματοφν και πθγαίνουν κοντά. Οι οδθγοί βγαίνουν από τα αυτοκίνθτα και φωνάηουν ςτα παιδιά. Οδθγόσ Α: Φφγετε γριγορα απ τθ μζςθ, πριν κυμϊςω! Παιδί Α: Εςείσ μπορείτε να πάτε γφρω-γφρω. Εμείσ, όμωσ δεν ζχουμε που να παίξουμε Οδθγόσ Β: Οι δρόμοι είναι για τ αυτοκίνθτα. Κάντε ςτθν άκρθ γριγορα. Δράςθ: Ο οδθγόσ Β μετακινεί τισ πζτρεσ ςτθν άκρθ και πάει προσ το αυτοκίνθτό του. Ξαφνικά ακοφγεται ςειρινα αςκενοφόρου και ζνα αςκενοφόρο περνάει από πίςω τουσ και ςταματάει λίγο πιο κάτω. Οδθγόσ Α: Κάτι ζγινε! Ράμε να δοφμε Δράςθ: Μπροςτά οι οδθγοί και πίςω τουσ τα παιδιά και κάποιοι γείτονεσ, τρζχουν προσ το μζροσ που χάκθκε το αςκενοφόρο. Σκθνι 3 θ Πρόςωπα: παιδιά, οδθγοί, τραυματιςμζνο παιδί, οδθγόσ ατυχιματοσ, νοςοκόμοι, γείτονεσ Χϊροσ: ζνασ διπλανόσ δρόμοσ Χρόνοσ: αμζςωσ μετά ΣΘΜΕΛΩΣΕΛΣ [12]

13 Δράςθ: Ζνα παιδί είναι πεςμζνο ςτο δρόμο, μπροςτά από ζνα αυτοκίνθτο, και κλαίει, κρατϊντασ το πόδι του. Οι δφο νοςοκόμοι το φροντίηουν. Οδθγόσ ατυχ.: Δεν ζφταιγα εγϊ, ςασ τ ορκίηομαι! Το παιδί πετάχτθκε μπροςτά μου Γείτονασ Α: Αλικεια λζει. Το παιδί ζτρεξε να πιάςει τθ μπάλα χωρίσ να προςζξει Γείτονασ Β: Αυτά ςυμβαίνουν γιατί τα παιδιά δεν ζχουν που να παίξουν. Δε φταίνε όμωσ αυτά. Εμείσ φταίμε που δεν τουσ φτιάχνουμε χϊρουσ. Γείτονασ Γ: Ζχεισ δίκιο! Τα παιδιά μασ κινδυνεφουν. Ρρζπει να κάνουμε κάτι! Παιδί Α: Να μασ φτιάξετε γιπεδο! Παιδί Β: Και παιδικι χαρά! Γείτονασ Δ: Εντάξει παιδιά. Αφριο κιόλασ κα πάμε ςτον διμαρχο και κα απαιτιςουμε να μασ φτιάξει αυτά που ηθτάτε! Γείτονεσ: (Πλοι μαηί) Ναι, ναι, αυτό κα κάνουμε! ΚΑΤΑ: «Ζτςι, 6 μινεσ αργότερα» Σκθνι 4 θ Πρόςωπα: παιδιά Χϊροσ: το νζο γιπεδο Χρόνοσ: 6 μινεσ αργότερα ΣΘΜΕΛΩΣΕΛΣ Δράςθ: Τα παιδιά παίηουν μπάλα ςτο γιπεδο. Ακοφγονται οι φωνζσ τουσ και ο ιχοσ τθσ μπάλασ. Παιδί Α: Ρζτα! Παιδί Β: Κάνε πάςα! Παιδί Γ: Γκοοοολ! ΣΕΛΟ Το ςενάριο είναι ζτοιμο να παραδοκεί ςτον ςκθνοκζτθ για να το μελετιςει και να αποφαςίςει με ποιόν τρόπο κα το υλοποιιςει. [13]

14 κθνοκεςία κθνι 6, λιψθ 1 Για να γίνει πιο εφκολοσ ο προγραμματιςμόσ των γυριςμάτων φτιάχνουμε ζναν πίνακα όπου κάκε γραμμι κα αντιςτοιχεί ςε μία ςκθνι και κάκε ςτιλθ κα αναφζρει τα εξισ: Τι γίνεται ςτθ ςκθνι (ςε μία πρόταςθ), πόςο διαρκεί ςε ςελίδεσ ι ςε γραμμζσ, πόςοι χαρακτιρεσ εμφανίηονται, αν διαδραματίηεται θμζρα ι νφχτα, ο χϊροσ, τα αντικείμενα που κα χρειαςτοφμε, τα ροφχα που κα χρειαςτοφμε και όποιεσ άλλεσ ςθμειϊςεισ. Ρ.χ. ΚΗΝΗ Νο. Σι γίνεται ςτθ ςκθνι 1 Ραιδιά αποφαςίηουν να κλείςουν το δρόμο και να παίξουν ποδόςφαιρο Οδθγοί ενοχλοφνται και φωνάηουν ςτα παιδιά Ατφχθμα Συηιτθςθ γειτόνων Ραιδιά παίηουν ποδόςφαιρο Διάρκεια ςκθνισ ςε γραμμζσ ι ςελίδεσ 12 γραμμζσ Χαρακτιρεσ (θκοποιοί) Μζρα / Νφχτα Χϊροσ Αντικείμενα Ροφχα Οχιματα 6 παιδιά Μζρα Δρόμοσ γειτονιάσ Μπάλα ποδοςφαίρου Ρζτρεσ Ακλθτικά 20 γραμμζσ 6 παιδιά 2 οδθγοί 4 γείτονεσ Μζρα / αμζςωσ μετά Θ μια άκρθ του δρόμου Μπάλα ποδοςφαίρου Ανδρικά για πρωί Κυριακισ 2 αυτοκίν. 1 αςκενοφ. 23 γραμμζσ 6 παιδιά 2 οδθγοί 1 τραυματ. παιδί 1 οδθγόσ ατυχιμ. 2 νοςοκόμοι 4 γείτονεσ Μζρα / αμζςωσ μετά Διπλανόσ δρόμοσ Οινόπνευμα, ιϊδιο, γάηεσ 1 αυτοκίν. 1 αςκενοφ. 9 γραμμζσ 6 παιδιά Μζρα Γιπεδο Μπάλα ποδοςφαίρου Ρρωινά ανδρικά για τουσ οδθγοφσ Άςπρεσ ποδιζσ για τραυματιοφορείσ Ακλθτικά Στθ ςυνζχεια «ςπάμε» τθν κάκε ςκθνι ςε πλάνα (ντεκουπάη). Αν δθλαδι, κζλουμε να τραβιξουμε από μακριά μια κατάςταςθ (γενικό πλάνο) ι από κοντά ζνα πρόςωπο που μιλάει ι ζνα αντικείμενο (κοντινό πλάνο). Επίςθσ, διαλζγουμε και τθ γωνία λιψθσ τθσ κάμερασ (από πάνω προσ τα κάτω, από δεξιά, από αριςτερά κ.λπ.). Πλα αυτά τα ςθμειϊνουμε δίπλα ςτο ςενάριο, το οποίο κα ζχει τθν ακόλουκθ μορφι: Σίτλοσ: «Εγϊ ποφ κα παίξω;» Πρόςωπα: 6 παιδιά, 2 οδθγοί, 4 γείτονεσ, 1 τραυματιςμζνο παιδί, 2 νοςοκόμοι, 1 οδθγόσ ατυχιματοσ. Σκθνι 1θ Πρόςωπα: παιδιά Χϊροσ: δρόμοσ μιασ γειτονιάσ ςτθν πόλθ τθσ όδου [14] ΗΜΕΙΩ ΕΙ Κάμερα, τρίποδο, Μπάλα ποδοςφαίρου

15 Χρόνοσ: πρωί Κυριακισ Δράςθ: Τα παιδιά κάκονται ςτο πεηοδρόμιο και μιλοφν. Παιδί Α: Ραιδιά, παίηουμε ποδόςφαιρο; Παιδί Β: Ροφ να παίξουμε; Αφοφ περνάνε αυτοκίνθτα Παιδί Α: Να κλείςουμε το δρόμο με πζτρεσ, να μθν περνάνε! Παιδί Γ: Ναι, ρε παιδιά. Καλά λζει. Αφοφ δεν υπάρχει άλλοσ χϊροσ να παίξουμε! Δράςθ: Τα παιδιά μαηεφουν πζτρεσ και κλείνουν το δρόμο. Ζπειτα παίηουν ποδόςφαιρο. Σκθνι 2 θ Πρόςωπα: παιδιά, οδθγοί Χϊροσ: θ μια άκρθ του δρόμου Χρόνοσ: αμζςωσ μετά Δράςθ: Τα αυτοκίνθτα κορνάρουν για να περάςουν. Τα παιδιά ςταματοφν και πθγαίνουν κοντά. Οι οδθγοί βγαίνουν από τα αυτοκίνθτα και φωνάηουν ςτα παιδιά. Οδθγόσ Α: Φφγετε γριγορα απ τθ μζςθ, πριν κυμϊςω! Παιδί Α: Εςείσ μπορείτε να πάτε γφρω-γφρω. Εμείσ, όμωσ δεν ζχουμε που να παίξουμε Οδθγόσ Β: Οι δρόμοι είναι για τ αυτοκίνθτα. Κάντε ςτθν άκρθ γριγορα. Δράςθ: Ο οδθγόσ Β μετακινεί τισ πζτρεσ ςτθν άκρθ και πάει προσ το αυτοκίνθτό του. Ξαφνικά ακοφγεται ςειρινα αςκενοφόρου και ζνα αςκενοφόρο περνάει από πίςω τουσ και ςταματάει λίγο πιο κάτω. Οδθγόσ Α: Κάτι ζγινε! Ράμε να δοφμε Δράςθ: Μπροςτά οι οδθγοί και πίςω τουσ τα παιδιά και κάποιοι γείτονεσ, τρζχουν προσ το μζροσ που χάκθκε το αςκενοφόρο. Σκθνι 3 θ Πρόςωπα: παιδιά, οδθγοί, τραυματιςμζνο παιδί, οδθγόσ ατυχιματοσ, νοςοκόμοι, γείτονεσ Χϊροσ: ζνασ διπλανόσ δρόμοσ Γενικό πλάνο Γενικό πλάνο ΗΜΕΙΩΕΙ Γενικό πλάνο Γενικό πλάνο Γενικό πλάνο ΗΜΕΙΩΕΙ [15]

16 Χρόνοσ: αμζςωσ μετά Δράςθ: Ζνα παιδί είναι πεςμζνο ςτο δρόμο, μπροςτά από ζνα αυτοκίνθτο, και κλαίει, κρατϊντασ το πόδι του. Οι δφο νοςοκόμοι το φροντίηουν. Οδθγόσ ατυχ.: Δεν ζφταιγα εγϊ, ςασ τ ορκίηομαι! Το παιδί πετάχτθκε μπροςτά μου Γείτονασ Α: Αλικεια λζει. Το παιδί ζτρεξε να πιάςει τθ μπάλα χωρίσ να προςζξει Γείτονασ Β: Αυτά ςυμβαίνουν γιατί τα παιδιά δεν ζχουν που να παίξουν. Δε φταίνε όμωσ αυτά. Εμείσ φταίμε που δεν τουσ φτιάχνουμε χϊρουσ. Γείτονασ Γ: Ζχεισ δίκιο! Τα παιδιά μασ κινδυνεφουν. Ρρζπει να κάνουμε κάτι! Παιδί Α: Να μασ φτιάξετε γιπεδο! Παιδί Β: Και παιδικι χαρά! Γείτονασ Δ: Εντάξει παιδιά. Αφριο κιόλασ κα πάμε ςτον διμαρχο και κα απαιτιςουμε να μασ φτιάξει αυτά που ηθτάτε! Γείτονεσ: (Πλοι μαηί) Ναι, ναι, αυτό κα κάνουμε! Γενικό πλάνο Γενικό πλάνο ΚΑΤΑ: «Ζτςι, 6 μινεσ αργότερα» Σκθνι 4 θ Πρόςωπα: παιδιά Χϊροσ: το νζο γιπεδο Χρόνοσ: 6 μινεσ αργότερα Δράςθ: Τα παιδιά παίηουν μπάλα ςτο γιπεδο. Ακοφγονται οι φωνζσ τουσ και ο ιχοσ τθσ μπάλασ. ΗΜΕΙΩΕΙ Γενικό πλάνο Παιδί Α: Ρζτα! Παιδί Β: Κάνε πάςα! Παιδί Γ: Γκοοοολ! ΣΕΛΟ Το ντεκουπάη μπορεί να φαντάηει πολφ εξειδικευμζνθ δουλειά για κάποιον εραςιτζχνθ, αλλά ςτθν πορεία κα διαπιςτϊςετε πωσ ζχει αποτζλεςμα, ζςτω και ςτθν πολφ βαςικι του μορφι που αναφζρεται εδϊ. [16]

17 Αν ζχουμε ετοιμάςει ζνα οργανωμζνο ντεκουπάη, τα πράγματα είναι εφκολα διότι γνωρίηουμε τθν ςειρά των πλάνων μασ, τοποκετοφμε τουσ θκοποιοφσ μασ ςτο χϊρο, φωτίηουμε με τον τρόπο που εξυπθρετεί τθν «δραματικότθτα» τθσ κάκε ςκθνισ και πατάμε το Rec ςτθν κάμερα μζχρι να πετφχουμε ικανοποιθτικι λιψθ. Ποια είναι τα βαςικά ςτοιχεία μιασ λιψθσ κθνι 6, λιψθ 2 Σο μζγεκοσ του πλάνου. Πςο πιο κοντινό είναι τόςο πιο πολφ τονίηονται τα ςυναιςκιματα και οι αντιδράςεισ του θκοποιοφ ι δίνεται ζμφαςθ ςε ζνα αντικείμενο. Πςο πιο γενικό είναι ζνα πλάνο τόςο πιο «επεξθγθματικό» είναι ϊςτε να «ςυςτιςει» τον χϊρο. Η κίνθςθ τθσ κάμερασ. Ζχουμε τζςςερα είδθ κινιςεων, ςφμφωνα με τα οποία μποροφμε να δϊςουμε διαφορετικζσ εντυπϊςεισ: το τράβελινγκ, το πανοραμίκ, το βερτικάλ και τθν ςφνκετθ κίνθςθ. 1. Το τράβελινγκ (μπροςτά, πίςω, παράλλθλα, κυκλικά) είναι θ μετακίνθςθ τθσ κάμερασ επάνω ςε ράγεσ ι με τθ βοικεια γερανοφ (κάκετα). Το ηουμ (μπροςτά, πίςω) είναι ζνα οπτικό τράβελινγκ με τθν κάμερα να παραμζνει ςτακερι. Με το τράβελινγκ-μπροςτά (ι ηουμ-μπροςτά), κατευκφνεται το βλζμμα του κεατι προσ ζνα κζντρο ενδιαφζροντοσ. Μερικζσ από τισ ερμθνείεσ αυτισ τθσ κίνθςθσ είναι ότι: α) μασ ειςάγει ςτο χϊρο όπου πρόκειται να εκτυλιχκεί θ δράςθ ι μζροσ τθσ δράςθσ, β) αποκαλφπτει κάποιο ςθμαντικό ςτοιχείο για τθν εξζλιξθ τθσ ιςτορίασ, γ) περνάει ςτθν πιο προςωπικι, εςωτερικι ηωι κ.ά. Το τράβελινγκ-πίςω (ι ηουμ-πίςω) μπορεί να πάρει τισ εξισ ςθμαςίεσ: α) αποκάλυψθ, β) ςυμπζραςμα, γ) απομάκρυνςθ ςτο χϊρο, δ) θκικι αποδζςμευςθ, ε) εντφπωςθ μοναξιάσ ι κανάτου κ.ά. 2. Με το πανοραμίκ και το βερτικάλ, θ κάμερα κινείται πάνω ςτον άξονά τθσ, χωρίσ να μετακινθκεί από τθ κζςθ τθσ. Θ πανοραμικι κίνθςθ (από τα δεξιά προσ τα αριςτερά και αντίςτροφα) είναι οριηόντια, ενϊ θ κάκετθ κίνθςθ (από πάνω προσ τα κάτω και αντίςτροφα) ονομάηεται βερτικάλ. Και οι τζςςερισ αυτζσ κινιςεισ τθσ κάμερασ είναι περιγραφικζσ (όταν πρόκειται για τοπία) ι ακολουκοφν τθν μετακίνθςθ ενόσ προςϊπου ι ενόσ αντικειμζνου. 3. Θ ςφνκετθ κίνθςθ, ςυνδυάηει ταυτόχρονα το τράβελινγκ (ι ηουμ) με το πανοραμίκ και ζχει περιγραφικό χαρακτιρα. [17]

18 Η γωνία λιψθσ είναι θ ακριβισ κζςθ τθσ κάμερασ. Οι πιο ςπουδαίεσ γωνίεσ λιψεωσ είναι: 1. Θ κζςθ τθσ κάμερασ βρίςκεται ςτο φψοσ του ανκρϊπου και βλζπει ακριβϊσ απζναντί τθσ (κανονικι γωνία). 2. Θ κζςθ τθσ κάμερασ βρίςκεται χαμθλά και βλζπει από κάτω προσ τα επάνω (contre plongée). 3. Θ κζςθ τθσ κάμερασ βρίςκεται ψθλά και βλζπει από πάνω προσ τα κάτω (plongée). 4. Θ κζςθ τθσ κάμερασ είναι ζτςι ϊςτε να μασ παρζχει ζνα κάδρο κεκλιμζνο δεξιά ι αριςτερά (cadrqge penchée). 5. Μθ πραγματικό κάδρο (inquadratura irreale). Ρρόκειται για τα κάδρα εκείνα για τα οποία θ κζςθ τθσ κάμερασ είναι τελείωσ απίκανθ. Ρ.χ. ανοίγει κάποιοσ το ψυγείο και τον καδράρουμε μζςα από αυτό. Για τθν ιςτορία και μόνο: Οι κλαςικοί κεωρθτικοί1 προςζδωςαν ςτο plongée, ςτο contre plongée και ςτα κεκλιμζνα κάδρα μία ιδιαίτερθ βαρφτθτα που, από μερικοφσ ςχολιαςτζσ, χαρακτθρίςτθκε ςαν κανόνασ. Θ λιψθ plongée, δίνει ςτθν ανκρϊπινθ μορφι τθν αίςκθςθ τθσ ταπείνωςθσ. Αντίκετα, το contre plongée, δίνει ςτθν ανκρϊπινθ μορφι κάτι το μεγαλοπρεπζσ ι το αλαηονικό και τυραννικό. Πςο για τα κεκλιμζνα κάδρα προςδίδουν μια πνευματικι αςτάκεια και ψυχικι ανιςορροπία. Φυςικά οι απόψεισ αυτζσ είναι πολφ ςχετικζσ. Εκείνο που πρζπει να ζχουμε υπόψθ μασ είναι ότι κάκε γωνία λιψεωσ αποκτά μια ςυγκεκριμζνθ ςθμαςία και δικαιολογείται τότε μόνο: όταν είναι άμεςα ςυνδεδεμζνθ με το όλο φφοσ και τθν αιςκθτικι αναγκαιότθτα τθσ ταινίασ. Ο άξονασ. Είναι θ κατεφκυνςθ που ζχουν άνκρωποι ςτθν κίνθςι τουσ ι το βλζμμα τουσ και αντικείμενα (π.χ. ζνα αυτοκίνθτο) όταν φαίνονται μζςα από τθν κάμερα. Πταν το κζμα μασ κινείται προσ μια κατεφκυνςθ ςε ζνα πλάνο, πρζπει να διατθριςει τθν ίδια κατεφκυνςθ και ςτα επόμενα πλάνα, εκτόσ αν θ αλλαγι τθσ κατεφκυνςθσ δείχνεται ςτο πλάνο. Ρ.χ. ζνα αυτοκίνθτο κινείται από αριςτερά προσ δεξιά του κάδρου. Μζχρι να ολοκλθρϊςει τθν πορεία του πρζπει να κρατιςει τθν ίδια ςχζςθ. Αν θ τάςθ του αλλάξει ςε κάποια πλάνα κα φαίνεται ςα να επιςτρζφει. Επίςθσ, αν «κόψουμε» ςε πλάνο μζςα ςτο αυτοκίνθτο, πάλι ςτο φόντο κα πρζπει να υπάρχει θ ίδια τάςθ από αριςτερά προσ τα δεξιά. ΠΡΟ ΟΧΗ! Ο άξονασ δεν πρζπει να παραβιάηεται από το ζνα πλάνο ςτο άλλο, παρά μόνο κατά τθν εξζλιξθ τθσ δράςθσ μζςα ςτο πλάνο. Αν παραβιαςτεί ο άξονασ ανατρζπεται θ κατεφκυνςθ και ο κεατισ οδθγείται ςε ςφγχυςθ όςον αφορά τα βλζμματα, τθ δράςθ, «τθ γεωγραφία του χϊρου». 1 Ζνασ αξιοςθμείωτοσ κεωρθτικόσ του κινθματογράφου γφρω ςτθ δεκαετία του 1960 ιταν ο Μαρςζλ Μαρτζν. [18]

19 Σο πλάνο κθνι 6, λιψθ 3 Το μζγεκοσ του πλάνου εξαρτάται από τθν απόςταςθ τθσ κάμερασ αναφορικά με το κζμα που κινθματογραφοφμε. Κακορίηει επίςθσ και τθ διάρκειά του αναφορικά με τον χρόνο που πρζπει να αφινει ςτον κεατι για να αντιλθφκεί το περιεχόμενό του. Ζνα γενικό πλάνο διαρκεί ςυνικωσ πιο πολφ από ζνα κοντινό. Ρροςοχι μόνο μθ γίνει θ ταινία ανιαρι. Αν π.χ. δείξουμε ζνα πλικοσ ανκρϊπων να περπατά ςε γενικό πλάνο για 40 δευτερόλεπτα, ςίγουρα θ εικόνα μασ κα είναι ανιαρι. Αν όμωσ δείξουμε λεπτομζρειεσ αυτοφ του πλικουσ ςε ςφιχτά κοντινά (γκρο) πλάνα, θ εικόνα μασ δεν κα είναι ανιαρι ακόμα κι αν ζχει διάρκεια 80 δευτ. Θ επιλογι των πλάνων ςτοχεφει ςτθν ευκολία κατανόθςθσ και ςτθν ςαφινεια τθσ αφιγθςθσ. Επίςθσ, το ςφιχτό κοντινό και το γενικό πλάνο ζχουν μια κακοριςμζνθ ψυχολογικι ςθμαςία και όχι ζναν απλά περιγραφικό ρόλο. Το γενικό πλάνο, κάνοντασ τον άνκρωπο μικροςκοπικι ςιλουζτα, τον τοποκετεί μζςα ςτον κόςμο. Τον εντάςςει ςε μία διαλεκτικι ςχζςθ με τα αντικείμενα του χϊρου, τον «αντικειμενοποιεί». Αντίκετα, το ςφιχτό κοντινό πλάνο μασ επιτρζπει να διαβάςουμε ςτο πρόςωπο τα πιο απόκρυφα δράματα, φωτογραφίηει το «υποςυνείδθτο». Αυτι θ αποκάλυψθ των μυςτικϊν και φευγαλζων εκφράςεων ενόσ προςϊπου είναι ζνασ από τουσ πιο κακοριςτικοφσ παράγοντεσ τθσ γοθτείασ που εξαςκεί ο κινθματογράφοσ. Πλάνα με βάςθ το ανκρϊπινο ςϊμα [19]

20 Μοντάη κθνι 7 Το μοντάη είναι θ οργάνωςθ των πλάνων με νόθμα και ρυκμό. Ραρόλο που το μοντάη προβλζπεται από το ντεκουπάη του ςκθνοκζτθ, ο μοντζρ εξακολουκεί να ζχει ζνα ςθμαντικό μζροσ πρωτοβουλίασ κατά τθν πράξθ του μοντάη, θ οποία δθμιουργείται αναπόφευκτα από πικανζσ ελλείψεισ του ντεκουπάη, από ελλείψεισ ι διαφοροποιιςεισ κατά το γφριςμα ςε ςχζςθ με το αρχικό ντεκουπάη, ι τζλοσ από τισ ςυχνά καλφτερεσ ιδζεσ που μπορεί να ζχει κανείσ όταν ζχει μπροςτά του τα ίδια τα πλάνα (κατά το μοντάη) και όχι τθ φανταςτικι τουσ εικόνα (κατά το ντεκουπάη). Το μοντάη μπορεί να γίνεται και από τον ίδιο τον ςκθνοκζτθ. Ρροτιμότερο όμωσ είναι να γίνεται από ειδικό μοντζρ, με τθν παρακολοφκθςθ και τθ ςφμπραξθ του ςκθνοκζτθ. Οι ςυνδζςεισ ανάμεςα ςτα πλάνα είναι το ίδιο ςθμαντικζσ όςο και τα ίδια τα πλάνα. Συνικωσ ςυμβολίηουν αλλαγζσ ςτο χϊρο και το χρόνο τθσ κινθματογραφικισ αφιγθςθσ. Συνολικά υπάρχουν επτά τρόποι -μαηί με αρκετζσ παραλλαγζσ- για να ςυνδεκοφν δφο πλάνα μεταξφ τουσ: 1. Το cut (κόψιμο). Χρθςιμοποιείται ευρφτατα ςυνδζοντασ οποιεςδιποτε χρονικζσ περιόδουσ. 2. Το dissolve (διπλοτυπία). Συμβολίηει ζνα χρονικό πζραςμα. 3. Τα διάφορα wipes (ςάρωςθ, ςκοφπα κ.λπ.). Θ εικόνα ενόσ πλάνου «φεφγει» με διάφορουσ τρόπουσ από τθν οκόνθ και με τον ίδιο τρόπο ζρχεται θ επόμενθ εικόνα. Συνικωσ μασ περνάει ςε κάποιο άλλο χϊρο για να ςυνεχιςτεί θ κινθματογραφικι αφιγθςθ. 4. Τo fade-out («ςβιςιμο» ςε μαφρο). Το «ςβιςιμο» ςε μαφρο χωρίηει ςκθνζσ. Ενϊ τα cut και dissolve ενϊνουν ςκθνζσ. Σε ρεαλιςτικό επίπεδο, το ςβιςιμο μπορεί να ςυνδεκεί με μια φωτιςτικι κατάςταςθ π.χ. ςε μια ςκθνι όπου τα φϊτα ςβινουν. 5. To fade-in («άνοιγμα» από μαφρο). Σε ρεαλιςτικό επίπεδο, το «άνοιγμα» από μαφρο μπορεί να ςυνδεκεί με μια φωτιςτικι κατάςταςθ π.χ. ςε μια ςκθνι όπου τα φϊτα ανάβουν. 6. Το white-out («ςβιςιμο» ςε λευκό). Το ςβιςιμο ςε λευκό πολλζσ φορζσ βοθκάει ςαν πζραςμα ςτο όνειρο, ςε μια οπταςία, ςε κάτι το αικζριο. Σαν ρεαλιςτικότερο ζναυςμα για το ςβιςιμο ςε λευκό, μπορεί να χρθςιμεφςει ωσ αφετθρία, κάποιο πολφ φωτεινό ςτοιχείο του πλάνου όπωσ ζνα παράκυρο, το οποίο ςταδιακά κα οδθγιςει ςτο πλιρεσ «κάψιμο» τθσ εικόνασ, δθλαδι το λευκό. Το ςβιςιμο ςε λευκό διακζτει μια αικζρια ποιότθτα, αντίκετα με τα dissolve που τείνουν περιςςότερο προσ το λυριςμό και τθν ελεγεία. [20]

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά (Παραμφκι δθμιουργθμζνο από τα παιδιά του Παιδικοφ τακμοφ «Παιδικό Χαμόγελο», Εκπαιδευτικός: Αλζξανδρος Πανταηις, Ρζκυμνο 2013) -«Καλθμζρα αράχνθ!» Είπε λαχανιαςμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ

ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ 1 ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ 2 ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΧΩΡΙ ΜΠΑΛΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ.

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ, ζνα ναυάγιο (Σιτανικόσ) τράβθξε τθν προςοχι μασ και μασ ζδωςε τροφι για ςκζψθ. Ζτςι καταλιξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ:

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: 2008030075 ΕΙΑΓΩΓΗ Το Heartstone είναι ζνα ψθφιακό παιχνίδι καρτϊν που διεξάγιεται πάνω ςτο Battle.net, ζναν διακομιςτι τθσ εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3 1 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3 Δεξιότητεσ: τακερόσ παλμόσ, ςυντονιςμόσ χεριοφ-ματιοφ, εςτιαςμόσ προςοχισ, ςυγκζντρωςθ, ακουςτικι μνιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ. ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ

ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ. ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ ΟΙΣΜΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΘΣ ΒΙΑΣ Κατάςταςθ κατά τθν οποία αςκείται εςκεμμζνθ, απρόκλθτθ, ςυςτθματικι και επαναλαμβανόμενθ βία και επικετικι

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα Στα πλαίςια του προγράμματοσ Κυκλοφοριακισ Αγωγισ : «Ασ μάκουμε τα ςιματα, μθν πάκουμε ατυχιματα» που υλοποιεί θ τάξθ μασ κατά τθ φετινι ςχολικι χρονιά, τθν Τρίτθ 17 Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποιιςαμε επίςκεψθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ (ΔΕΙΤΕ ΡΩΤΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΡΟΥ ΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΚΙΒΩΣ ΑΡΟ ΚΑΤΩ, ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ -ΚΑΤΩ ΑΡΟ ΤΟΥΣ ΡΙΝΑΚΕΣ, ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΤΟΡΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ. ΑΡΟ ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΧΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ.

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Πρωτότυπο: The bullying prevention roll play Game. Πθγι : Social Skills Central. Μετάφραςθ: Μουρελάτου ταμοφλα - Εργοκεραπεφτρια Δφο ι περιςςότεροι

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 Το 1912 ξζςπαςε ο Αϋ Βαλκανικόσ Πόλεμοσ, ςτον οποίο θ Βουλγαρία, θ Σερβία, θ Ελλάδα και το Μαυροβοφνιο ςυμμάχθςαν εναντίον τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ,

Διαβάστε περισσότερα

Η πολικι ευκυγράμμιςθ με διολίςκθςθ με τθν χριςθ του software PHD2 ςασ εξαςφαλίηει μια γριγορθ και ακριβισ πολικι ευκυγράμμιςθ τθσ ςτιριξισ ςασ.

Η πολικι ευκυγράμμιςθ με διολίςκθςθ με τθν χριςθ του software PHD2 ςασ εξαςφαλίηει μια γριγορθ και ακριβισ πολικι ευκυγράμμιςθ τθσ ςτιριξισ ςασ. Drift Alighment με το PHD2 (Μετϊφραςη από το πρωτότυπο από τον Θοδωρή Καψή) Η πολικι ευκυγράμμιςθ με διολίςκθςθ με τθν χριςθ του software PHD2 ςασ εξαςφαλίηει μια γριγορθ και ακριβισ πολικι ευκυγράμμιςθ

Διαβάστε περισσότερα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα Τα χάλκιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα 1. Γιατί τα λζμε χάλκινα πνευςτά όργανα; Πνευςτά χαρακτθρίηονται όλα τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται από τθν (ανα)πνοι

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΟ ΔΘΜΟΤΛΚΟ ΣΧΟΛΕΛΟ ΜΑΩΝΛΟΥ- ΨΕΜΑΤΛΣΜΕΝΟΥ Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο Διαθεματική Εργαςία από τουσ μαθητέσ τησ Γ και Δ τάξησ. Δαςκάλα: Φρυςοβαλάντω Θουκυδίδου ΣΧΟΛΛΚΘ ΧΟΝΛΑ 2010 2011 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω;

Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω; Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω; Μετάφραςθ: Φανι Καραμανϊλθ Εάν ζχετε ζνα μωρό με ςφνδρομο Down ίςωσ θ μζρα που κα μπορεί να μιλιςει να ςασ φαίνεται πολφ μακρινι. Στα πρϊτα ςτάδια

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο τησ δημιουργίασ βίντεο για τα MOOC του υποέργου 4 με τίτλο «Μονάδα Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ και Επιμόρφωςησ» τησ Πράξησ

Το έργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο τησ δημιουργίασ βίντεο για τα MOOC του υποέργου 4 με τίτλο «Μονάδα Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ και Επιμόρφωςησ» τησ Πράξησ Το έργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο τησ δημιουργίασ βίντεο για τα MOOC του υποέργου 4 με τίτλο «Μονάδα Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ και Επιμόρφωςησ» τησ Πράξησ «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιςτήμιο», η οποία έχει ενταχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Ένασ από τουσ πρϊτουσ ανκρϊπουσ που μίλθςε για τθν ικανότθτα των παιδιϊν να ςκζφτονται αφθρθμζνα ιταν ο ιδρυτισ τθσ Φιλοςοφίασ για παιδιά Matthew Lipman.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ Όςο κι αν με «τάραηε» το μάκθμα τθσ «φυςικισ» ςτο ςχολείο, όπου κι αν το ςυνάντθςα αυτό, (γυμνάςιο, λφκειο, ςχολι, διαιτολογία κλπ), το ίδιο και θ «βιολογία-βιοχθμεία», τόςο τα εκτίμθςα

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ Λεπτζσ Αξονικζσ γραμμζσ χρθςιμοποιοφνται για να δθλϊςουν τθν φπαρξθ ςυμμετρίασ του αντικειμζνου. Υπενκυμίηουμε ότι οι άξονεσ ςυμμετρίασ χρθςιμοποιοφνται μόνον όταν το ίδιο το εξάρτθμα είναι πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

Treasures of the Earth

Treasures of the Earth Treasures of the Earth www.oav.gr ΣΚΕΛΟΣ 3 -Λοιπόν Cap, ετοίμαςε τισ βαλίτςεσ ςου, ενθμζρωςε το πλιρωμα, ςε 3 ϊρεσ φεφγουμε για Δελχί. Εκεί κα κακίςετε ςτο ξενοδοχείο και κα περιμζνετε νζεσ οδθγίεσ. Captain;

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Περιεχόμενα 1) Αρχικι Σελίδα...2 2) Φόρμα Σφνδεςθσ...2 3) Μετά τθ ςφνδεςθ...2 4) Λίςτα Υποκζςεων...3 5) Δθμιουργία Νζασ Υπόκεςθσ...4 6) Σελίδα Υπόκεςθσ...7 7) Αλλαγι Κωδικοφ...9

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη 0 Χαρακτθριςτικά 1 Χαρακτθριςτικά 2 Χαρακτθριςτικά 3 Χαρακτθριςτικά Μια ταινία καταγραφισ κα παρουςιάηει τα δεδομζνα που

Διαβάστε περισσότερα

Αλάγλωζε εηθαζηηθώλ έργωλ ως ηζηορηθώλ πεγώλ. Γεκήηρηος Βιάτος, Στοιηθός Σύκβοσιος Φηιοιόγωλ Ροδόπες

Αλάγλωζε εηθαζηηθώλ έργωλ ως ηζηορηθώλ πεγώλ. Γεκήηρηος Βιάτος, Στοιηθός Σύκβοσιος Φηιοιόγωλ Ροδόπες Αλάγλωζε εηθαζηηθώλ έργωλ ως ηζηορηθώλ πεγώλ Γεκήηρηος Βιάτος, Στοιηθός Σύκβοσιος Φηιοιόγωλ Ροδόπες Ανάγνωςθ εικαςτικϊν ζργων ωσ ιςτορικϊν πθγϊν Τρία επίπεδα ερμθνείασ που αντιςτοιχοφν, κατά τον Ζρβιν

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθέρια Ιωαννίνων και Περιαστικό Δάσος Ιωαννίνων

Ελευθέρια Ιωαννίνων και Περιαστικό Δάσος Ιωαννίνων Ελευθέρια Ιωαννίνων και Περιαστικό Δάσος Ιωαννίνων Ξθμζρωνε μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ και κανείσ δεν περίμενε να εξελιχκεί διαφορετικι. Τα ηϊα και οι άνκρωποι ςτο περιβάλλον του κάςτρου και τθσ λίμνθσ

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Το Άγιον Προσ είναι θ μεγαλφτερθ και ςθμαντικότερθ ορκόδοξθ κοινότθτα ςτθν Ελλάδα. Είναι θ πθγι τθσ πίςτεωσ, για εκατομμφρια πιςτϊν Ορκοδόξων Χριςτιανϊν, και είναι επίςθσ μζροσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Αςφυξία και πνιγμονθ

Αςφυξία και πνιγμονθ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ηλικιακθ ωριμότητα 0-3 ετϊν: τα περιςςότερα παιδιά κάτω των τριϊν ετϊν δεν μποροφν να αντιλθφκοφν τθν επικινδυνότθτα μιασ πράξθσ ι να κυμθκοφν μια ςυμβουλι για πρόλθψθ ατυχιματοσ. Γι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) 19 Μαρτίου 2011 10:00-11:15 3 point/μονάδες 1) Στθν πιο κάτω εικόνα πρζπει να υπάρχει αρικμόσ ςε κάκε κουκκίδα ϊςτε το άκροιςμα των αρικμϊν ςτα άκρα κάκε ευκφγραμμου τμιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 2013

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 2013 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 2013 ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. β Α3. α Α4. δ Α5. α ΘΕΜΑ Β Β1. ελ. 123-124 «Η γονιδιακι κεραπεία εφαρμόςτθκε και ειςάγονται πάλι ς αυτόν.» Β2. ελ. 133 «Διαγονιδιακά ονομάηονται

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1 Δρ. Χρήστος Ηλιούδης Θζματα διάλεξησ ΣΤ1 Προςθεςη αφαίρεςη ςτο ΣΤ1 2 ή ΣΤ1 Ονομάηουμε ςυμπλιρωμα ωσ προσ μειωμζνθ βάςθ R ενόσ μθ προςθμαςμζνου αρικμοφ Χ = ( Χ θ-1 Χ θ-2... Χ 0 ) R ζναν άλλον αρικμό Χ'

Διαβάστε περισσότερα

Αςκιςεισ και παιχνίδια με ευρϊ

Αςκιςεισ και παιχνίδια με ευρϊ 1 ο Ειδικό Δ.Σ. Ρειραιά 2013 χολικό Βοικθμα Μζροσ Α Αςκιςεισ και παιχνίδια με ευρϊ Γεράςιμοσ Σπίνοσ Πλγα Σουρίδθ Αντί για πρόλογο Οι αςκιςεισ που κα ακολουκιςουν, αναφζρονται ςτθν εκμάκθςθ των χρθμάτων

Διαβάστε περισσότερα

: Α ΚΗ ΕΙ ΣΕΧΝΙΚΟΣΑΚΣΙΚΗ Α ΚΗ Η ΠΑ Α

: Α ΚΗ ΕΙ ΣΕΧΝΙΚΟΣΑΚΣΙΚΗ Α ΚΗ Η ΠΑ Α Craig Brown, Former National Coach Team "A" Scotland The Development of the 4-4-2 System Presented at the NSCAA Convention, St. Louis / USA, January 2009 Craig Brown : ΑΚΗΕΙ ΣΕΧΝΙΚΟΣΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΑΑ Οι

Διαβάστε περισσότερα

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών ΚΙΜΩΛΟΣ Αξιοθζατα Εχει ωραία αξιοκζατα όπωσ το κάςτρο, ο βράχοσ μανιτάρι και ο μεγάλοσ βράχοσ ελζφαντασ, από όπου ςκαρφαλϊνουν και κάνουν πολλζσ βουτιζσ τα παιδιά το καλοκαίρι!! Φαγητό διαςκζδαςη Τα εςτιατόρια

Διαβάστε περισσότερα

τα κρουςτά! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα κρουςτά

τα κρουςτά! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα κρουςτά Τα κροσζηά! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα κρουςτά τα κρουςτά! 1. Γιατί ονομάηονται κρουςτά όργανα; Το όνομα «κρουςτά» όργανα προζρχεται από το ριμα κροφω/χτυπώ και δθλϊνει τον τρόπο με τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο: Honeybee Small

Εγχειρίδιο: Honeybee Small ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τηλ/Fax: 20 993677 Άγιος Δημήτριος, Αττικής 73 42 Ν. Ζέρβα 29 e-mail: Kokkinos@kokkinostoys.gr www.kokkinostoys.gr Εγχειρίδιο: Honeybee Small HEYBEE SMALL CRANE MACHINE DIP SW 2 3 4 5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ελίδα 1 από 24 ΤΝΟΨΗ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΩΝ 26% κακζσ εντυπϊςεισ από τθν τθλεφωνικι εξυπθρζτθςθ

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης

Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης ΠΡΟΟΧΘ! ΑΤΣΟ Ο ΟΔΘΓΟ ΕΙΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΝΕΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΑΛΛΑ Θ ΣΡΑΣΘΓΙΚΘ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΕΤΚΟΛΑ Ε ΠΑΛΙΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΙ ΩΦΕΛΘΕΙ... Μια προςφορά του http://nextnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΙΚΟΝΑ ΟΡΘΗ ΑΠΑΝΣΗΗ Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. Αςτυνομικόσ. Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. Σχολικόσ Τροχονόμοσ

A/A ΕΙΚΟΝΑ ΟΡΘΗ ΑΠΑΝΣΗΗ Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. Αςτυνομικόσ. Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. Σχολικόσ Τροχονόμοσ Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. Αςτυνομικόσ Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. 2 Σχολικόσ Τροχονόμοσ Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. 3 Ρυροςβζςτθσ Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. 4 Ρεηόσ Αναγνωρίςτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΡΟΤΑΣΗΣ

ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΡΟΤΑΣΗΣ Αφόρμθςθ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΟΓΑΝΙΣΜΟΙ/ΦΥΤΑ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΡΟΤΑΣΗΣ Δείκτθσ Επιτυχίασ: Να διατυπϊνουν παρατθριςεισ για διάφορεσ εμφανείσ ιδιότθτεσ των ηωντανϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ IMC (Key Stage II) 9 Μαρτίου 2016 ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ Λύςεισ : Πρόβλημα 1 (α) Να βρείτε τθν τιμι του για να ιςχφει θ πιο κάτω ςχζςθ: (β) Ο Ανδρζασ τελειϊνει

Διαβάστε περισσότερα

Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects

Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects Ειςαγωγή κοπόσ αυτοφ του κειμζνου είναι να δϊςει ςφντομεσ οδθγίεσ για τθν επεξεργαςία των ςελίδων του wiki τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ. Πλιρθσ οδθγόσ για

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Δ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Δ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Δ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 Οδηγίερ: 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 5 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com

Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Περιεχόμενα ςυςκευαςίασ: 1. Ζνα αςφρματο ακουςτικό Bluetooth Moshi Moshi 04 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα,

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα, Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων Α Σάξη Α/ Μαθηματικό περιεχόμενο Δείκτεσ Επιτυχίασ Ώρεσ Α Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1 Αλ1.1 υγκρίνουν και ταξινομοφν αντικείμενα ςφμφωνα με κάποιο χαρακτθριςτικό/κριτιριο/ιδιότθτά Ομαδοποίθςθ,

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. Φιλιοποφλου Ειρινθ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. Φιλιοποφλου Ειρινθ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Φιλιοποφλου Ειρινθ Βάςθ Δεδομζνων Βάζη δεδομένων είναι μια οπγανωμένη ζςλλογή πληποθοπιών οι οποίερ πποζδιοπίζοςν ένα ζςγκεκπιμένο θέμα.χπηζιμεύοςν ζηην Σςλλογή

Διαβάστε περισσότερα

DIOSCOURIDES VERSION

DIOSCOURIDES VERSION DIOSCOURIDES VERSION 2.15.29 ΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑ ΚΑΙ & ΕΠΑΝΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ ΠΑΡΑΥΑΡΜΑΚΩΝ Για τθν τροποποίθςθ των παραπάνω ςτοιχείων ςτθ νζα ζκδοςθ ςασ δίνουμε τθ δυνατότθτα να αλλάξετε το ΦΠΑ και τθ λιανικι

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε

Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε ζναν δρόμο ςκζψθσ για τθν αγωγι του παιδιοφ που περνά

Διαβάστε περισσότερα

Μια Ενεργειακή και Πνευματική Θεραπεφτρια ςτη Παρζα του Astrocosmos!

Μια Ενεργειακή και Πνευματική Θεραπεφτρια ςτη Παρζα του Astrocosmos! Μια Ενεργειακή και Πνευματική Θεραπεφτρια ςτη Παρζα του Astrocosmos! Με χαρά το site Astrocosmos φζρνει κοντά ςασ μζςα από αυτι τθ ςυνζντευξθ τθν Ενεργειακι κεραπεφτρια Ελευκερία Γαβριθλίδου. Αφοφ γνωρίςαμε

Διαβάστε περισσότερα

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων)

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων) 1)Πώσ ορύζεται η Στατιςτικό επιςτόμη; Στατιςτικι είναι ζνα ςφνολο αρχϊν και μεκοδολογιϊν για: το ςχεδιαςμό τθσ διαδικαςίασ ςυλλογισ δεδομζνων τθ ςυνοπτικι και αποτελεςματικι παρουςίαςι τουσ τθν ανάλυςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο www.datalabs.edu.gr και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοι. Δομζσ Δεδομζνων Διάλεξθ 9

Γράφοι. Δομζσ Δεδομζνων Διάλεξθ 9 Γράφοι Δομζσ Δεδομζνων Διάλεξθ 9 Περιεχόμενα Γράφοι Γενικζσ ζννοιεσ, οριςμόσ, κτλ Παραδείγματα Γράφων Αποκικευςθ Γράφων Βαςικοί Οριςμοί Γράφοι και Δζντρα Διάςχιςθ Γράφων Περιοδεφων Πωλθτισ Γράφοι Οριςμόσ:

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β 4 o ΔΙΓΩΝΙΜ ΠΡΙΛΙΟ 04: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΠΝΣΗΔΙ ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΔΥΘΥΝΣΗΣ 4 ο ΔΙΓΩΝΙΣΜ ΔΝΔΔΙΚΤΙΚΔΣ ΠΝΤΗΣΔΙΣ ΘΔΜ. β. β 3. α 4. γ 5. α.σ β.σ γ.λ δ.σ ε.λ. ΘΔΜ Β Σωςτι είναι θ απάντθςθ γ. Έχουμε ελαςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010

Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010 Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010 Περιεχόμενα Μεγζκθ Κίνθςθσ: ελίδεσ 1-4 Μετατόπιςθ, Σαχφτθτα, Μζςθ Σαχφτθτα Ευκφγραμμεσ Κινιςεισ: ελίδεσ 5-20 Ευκφγραμμθ Ομαλι Ευκ. Ομαλά

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα Μάιοσ 2008 PI0825 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα