Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης"

Transcript

1 L 91/25 Ο ΗΓΙΑ 2004/33/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2004 για την εφαρµογή της οδηγίας 2002/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά ορισµένες τεχνικές απαιτήσεις για το αίµα και τα συστατικά του αίµατος (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, την οδηγία 2002/98/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, για τη θέσπιση προτύπων ποιότητας και ασφάλειας για τη συλλογή, τον έλεγχο, την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη διανοµή ανθρωπίνου αίµατος και συστατικών του αίµατος και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/EK ( 1 ), και ιδίως τα στοιχεία β) έως ζ) της παραγράφου 2 του άρθρου 29, Εκτιµώντας τα ακόλουθα: (1) Η οδηγία 2002/98/EK θεσπίζει πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας για τη συλλογή και τον έλεγχο του ανθρωπίνου αίµατος και των συστατικών του αίµατος, ανεξάρτητα από το σκοπό για τον οποίο προορίζονται, καθώς και για την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη διανοµή τους όταν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για µετάγγιση, ώστε να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας. (2) Για να προληφθείη µετάδοση ασθενειών µέσω του αίµατος και των συστατικών του αίµατος και να εξασφαλιστεί ισοδύναµο επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας, η οδηγία ζητεί τη θέσπιση ειδικών τεχνικών απαιτήσεων. (3) Η παρούσα οδηγία θεσπίζει αυτές τις τεχνικές απαιτήσεις, λαµβάνοντας υπόψη τη σύσταση 98/463/ΕΚ του Συµβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1998, για την καταλληλότητα των δοτών αίµατος και πλάσµατος και τον έλεγχο της αιµοδοσίας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ( 2 ), ορισµένες συστάσεις του Συµβουλίου της Ευρώπης, τη γνώµη της επιστηµονικής επιτροπής για τα φαρµακευτικά προϊόντα και τις ιατρικές συσκευές, τις µονογραφίες της ευρωπαϊκής φαρµακοποιίας, ιδιαίτερα όσον αφορά το αίµα ή τα συστατικά του αίµατος ως πρώτη ύλη για την παρασκευή φαρµακευτικών ιδιοσκευασµάτων, τις συστάσεις της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ), καθώς επίσης και τη διεθνή εµπειρία σε αυτό τον τοµέα. (4) Το αίµα και τα συστατικά του αίµατος που εισάγονται από τρίτες χώρες, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που χρησιµοποιούνται ως αρχική ή πρώτη ύλη για την παρασκευή φαρ- µακευτικών ιδιοσκευασµάτων προερχόµενων από ανθρώπινο αίµα ή ανθρώπινο πλάσµα, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις ποιότητας και ασφάλειας που θεσπίζει η παρούσα οδηγία. (5) Όσον αφορά το αίµα και τα συστατικά του αίµατος που συλλέγονται αποκλειστικά και µόνο για αυτόλογη µετάγγιση (τις αποκαλούµενες µονάδες αυτόλογου αίµατος), πρέπει να θεσπιστούν ειδικές τεχνικές απαιτήσεις, όπως ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 2 της οδηγίας 2002/98/ΕΚ. Τέτοιες µονάδες πρέπει να επισηµαίνονται σαφώς και να διατηρούνται χωριστά από άλλες µονάδες προκειµένου να εξασφαλιστείότι δεν θα χρησιµοποιηθούν για µετάγγιση σε άλλους ασθενείς. ( 1 ) ΕΕ L33της , σ. 30. ( 2 ) ΕΕ L 203 της , σ. 14. (6) Είναι αναγκαίο να υιοθετηθούν κοινοί ορισµοί τεχνικής ορολογίας προκειµένου να εξασφαλισθεί η οµοιόµορφη εφαρ- µογή της οδηγίας 2002/98/ΕΚ. (7) Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής που συστάθηκε µε την οδηγία 2002/98/EK, ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Ορισµοί Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι ορισµοίτου παραρτήµατος Ι. Άρθρο 2 Πληροφορίες προς τους ενδεχόµενους δότες Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι το κέντρο αιµοδοσίας παρέχει στους ενδεχόµενους δότες αίµατος ή συστατικών του αίµατος τις πληροφορίες που προβλέπονται στο µέρος Α του παραρτήµατος ΙΙ. Άρθρο 3 Πληροφορίες από τους δότες Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι, ύστερα από συµφωνία για τη δωρεά αίµατος ή συστατικών του αίµατος, οι δότες παρέχουν στο κέντρο αιµοδοσίας τις πληροφορίες που ορίζονται στο µέρος Β του παραρτήµατος ΙΙ. Άρθρο 4 Καταλληλότητα των δοτών Τα κέντρα αιµοδοσίας εξασφαλίζουν ότι οι δότες ολικού αίµατος και συστατικών του αίµατος πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας που ορίζονται στο παράρτηµα III. Άρθρο 5 Συνθήκες αποθήκευσης, µεταφοράς και διανοµής του αίµατος και των συστατικών του αίµατος Τα κέντρα αιµοδοσίας εξασφαλίζουν ότι οι συνθήκες αποθήκευσης, µεταφοράς και διανοµής του αίµατος και των συστατικών του αίµατος πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτηµα IV.

2 L 91/ Άρθρο 6 Απαιτήσεις ποιότητας και ασφάλειας για το αίµα και τα συστατικά του αίµατος Τα κέντρα αιµοδοσίας εξασφαλίζουν ότι οι απαιτήσεις ποιότητας και ασφάλειας για το αίµα και τα συστατικά του αίµατος πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτηµα V. Άρθρο 7 Μονάδες αυτόλογου αίµατος 1. Τα κέντρα αιµοδοσίας εξασφαλίζουν ότι οι µονάδες αυτόλογου αίµατος πληρούν τις ειδικές απαιτήσεις που ορίζει η παρούσα οδηγία. 2. Οι µονάδες αυτόλογου αίµατος προσδιορίζονται σαφώς ως τέτοιες και διατηρούνται χωριστά από τις µονάδες αλλογενούς αίµατος. Άρθρο 8 Επικύρωση Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι όλες οι εξετάσεις και διαδικασίες που περιγράφονται στα παραρτήµατα ΙΙ έως V επικυρώνονται. Άρθρο 9 Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο 1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 της οδηγίας 2002/98/ΕΚ, τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία το αργότερο έως τις 8 Φεβρουαρίου Κοινοποιούν αµέσως στην Επιτροπή το κείµενο αυτών των διατάξεων καθώς και τον πίνακα αντιστοιχίας µεταξύ των διατάξεων αυτών και της παρούσας οδηγίας. Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη έκδοσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη µέλη. 2. Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή το κείµενο των κύριων διατάξεων εθνικού δικαίου που θεσπίζουν στον τοµέα που καλύπτει η παρούσα οδηγία. Άρθρο 10 Έναρξη ισχύος Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην. Άρθρο 11 Αποδέκτες Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. Βρυξέλλες, 22Μαρτίου Για την Επιτροπή David BYRNE Μέλος της Επιτροπής

3 L 91/27 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΡΙΣΜΟΙ (όπως αναφέρονται στο άρθρο 1) 1. «Αυτόλογη αιµοδοσία»: το αίµα και τα συστατικά του αίµατος που συλλέγονται από ένα άτοµο και προορίζονται αποκλειστικά για µεταγενέστερη αυτόλογη µετάγγιση ή για άλλη ανθρώπινη χρήση στο ίδιο αυτό άτοµο. 2. «Αλλογενής αιµοδοσία»: το αίµα και τα συστατικά του αίµατος που συλλέγονται από ένα άτοµο και προορίζονται για µετάγγιση σε άλλο άτοµο, για χρήση σε ιατρικές συσκευές ή ως αρχική ή πρώτη ύλη για την παρασκευή φαρµακευτικών ιδιοσκευασµάτων. 3. «Επικύρωση»: η συλλογή τεκµηριωµένων και αντικειµενικών αποδεικτικών στοιχείων για το ότι οι ειδικές απαιτήσεις σχετικά µε µια προβλεπόµενη ειδική χρήση µπορούν να πληρούνται σταθερά. 4. «Ολικό αίµα»: µία δωρεά αίµατος από έναν δότη. 5. «Κρυοσυντήρηση»: παράταση της διάρκειας αποθήκευσης των συστατικών του αίµατος µε κατάψυξη. 6. «Πλάσµα»: το υγρό µέρος του αίµατος, εντός του οποίου αιωρούνται τα κύτταρα. Μπορείνα διαχωριστείαπό τα έµµορφα συστατικά του συλλεγόµενου ολικού αίµατος για θεραπευτικούς σκοπούς ως πρόσφατο κατεψυγµένο πλάσµα ή για περαιτέρω επεξεργασία σε κρυοΐζηµα και πλάσµα µετά την αφαίρεση του κρυοϊζήµατος για µετάγγιση. Μπορείνα χρησιµοποιηθείγια την παρασκευή για την παρασκευή φαρµακευτικών ιδιοσκευασµάτων παράγωγων του ανθρώπινου αίµατος και του ανθρώπινου πλάσµατος, ή την παρασκευή δεξαµενής αιµοπεταλίων, ή δεξαµενής αιµοπεταλίων ύστερα από αφαίρεση των λευκών αιµοσφαιρίων. 7. «Κρυοΐζηµα»: συστατικό του πλάσµατος που παρασκευάζεται από πρόσφατο κατεψυγµένο πλάσµα, µε διαχωρισµό των πρωτεϊνών µέσω ψύξης-απόψυξης και κατόπιν συµπύκνωση και επαναιώρηση του ιζήµατος των πρωτεϊνών σε µικρό όγκο του πλάσµατος. 8. «Πλύση»: διαδικασία πλασµαφαίρεσης ή αφαίρεσης του µέσου συντήρησης από τα έµµορφα προϊόντα µε φυγοκέντρηση, αφαίρεση του επιπλέοντος υγρού από τα κύτταρα και προσθήκη αιωρήµατος ισότονου υγρού, το οποίο γενικά αφαιρείται κατόπιν και αντικαθίσταται ύστερα από περαιτέρω φυγοκέντρηση του αιωρήµατος. Η διαδικασία φυγοκέντρησης, αφαίρεσης του επιπλέοντος υγρού, αντικατάστασης µπορείνα επαναληφθείπολλές φορές. 9. «Ερυθρά αιµοσφαίρια»: τα ερυθρά αιµοσφαίρια από µία µονάδα ολικού αίµατος ενός δότη, ύστερα από αφαίρεση µεγάλου ποσοστού πλάσµατος. 10. «Ερυθρά αιµοσφαίρια, µετά την αφαίρεση της υπερκείµενης λευκής στιβάδα»: τα ερυθρά αιµοσφαίρια από µία µονάδα ολικού αίµατος ενός δότη, ύστερα από αφαίρεση µεγάλου ποσοστού του πλάσµατος. Η λευκή στιβάδα, που περιέχει µεγάλο ποσοστό των αιµοπεταλίων και λευκών αιµοσφαιρίων αφαιρείται. 11. «Ερυθρά αιµοσφαίρια, ύστερα από αφαίρεση των λευκών αιµοσφαιρίων»: τα ερυθρά αιµοσφαίρια από µία µονάδα ολικού αίµατος ενός δότη, ύστερα από αφαίρεση µεγάλου ποσοστού του πλάσµατος, καθώς και των λευκών αιµοσφαιρίων. 12. «Ερυθρά αιµοσφαίρια σε προσθετικό διάλυµα»: τα ερυθρά αιµοσφαίρια από µία µονάδα ολικού αίµατος ενός δότη, ύστερα από αφαίρεση µεγάλου ποσοστού πλάσµατος και προσθήκη θρεπτικού/συντηρητικού διαλύµατος. 13. «Προσθετικό διάλυµα»: διάλυµα ειδικού τύπου ώστε να διατηρούνται οι χρήσιµες ιδιότητες των έµµορφων συστατικών κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης. 14. «Ερυθρά αιµοσφαίρια, µετά την αφαίρεση της υπερκείµενης λευκής στιβάδας, σε προσθετικό διάλυµα»: τα ερυθρά αιµοσφαίρια από µία µονάδα ολικού αίµατος ενός δότη, ύστερα από αφαίρεση µεγάλου ποσοστού του πλάσµατος. Η λευκή στιβάδα, που περιέχει µεγάλο ποσοστό των αιµοπεταλίων και λευκών αιµοσφαιρίων αφαιρείται. Προστίθεται θρεπτικό/συντηρητικό διάλυµα. 15. «Λευκή στιβάδα»: συστατικό του αίµατος που λαµβάνεται µε φυγοκέντρηση µιας µονάδας ολικού αίµατος, και περιέχει το σηµαντικότερο ποσοστό των λευκών αιµοσφαιρίων και αιµοπεταλίων. 16. «Ερυθρά αιµοσφαίρια, ύστερα από αφαίρεση των λευκών αιµοσφαιρίων, σε προσθετικό διάλυµα»: τα ερυθρά αιµοσφαίρια από µία µονάδα ολικού αίµατος, ύστερα από αφαίρεση µεγάλου ποσοστού του πλάσµατος καθώς και των λευκών αιµοσφαιρίων. Προστίθεται θρεπτικό/συντηρητικό διάλυµα. 17. «Ερυθρά αιµοσφαίρια από αφαίρεση»: τα ερυθρά αιµοσφαίρια που λαµβάνονται µε τη διαδικασία της αφαίρεσης από µία µονάδα αίµατος. 18. «Αφαίρεση»: µέθοδος µε την οποία λαµβάνονται ένα ή περισσότερα συστατικά του αίµατος µε µηχανική επεξεργασία του ολικού αίµατος κατά την οποία τα εναποµείναντα συστατικά που δεν χρειάζονται, επιστρέφονται στο δότη κατά τη διάρκεια ή στο τέλος της διαδικασίας. 19. «Αιµοπετάλια από αφαίρεση»: συµπυκνωµένο αιώρηµα αιµοπεταλίων, που λαµβάνεται µε τη διαδικασία της αφαίρεσης. 20. «Αιµοπετάλια από αφαίρεση, µετά την αφαίρεση των λευκών αιµοσφαιρίων»: συµπυκνωµένο αιώρηµα αιµοπεταλίων, που λαµβάνεται µε τη διαδικασία της αφαίρεσης, και από το οποίο αφαιρούνται τα λευκά αιµοσφαίρια.

4 L 91/ «εξαµενή αιµοπεταλίων»: συµπυκνωµένο αιώρηµα αιµοπεταλίων, που λαµβάνεται µε επεξεργασία µονάδων ολικού αίµατος και µε συγκέντρωση των αιµοπεταλίων των µονάδων αυτών κατά τη διάρκεια ή µετά το διαχωρισµό. 22. «εξαµενή αιµοπεταλίων, ύστερα από αφαίρεση των λευκών αιµοσφαιρίων»: συµπυκνωµένο αιώρηµα αιµοπεταλίων, που λαµβάνεται µε επεξεργασία των µονάδων ολικού αίµατος και µε συγκέντρωση των αιµοπεταλίων των µονάδων αυτών κατά τη διάρκεια ή µετά το διαχωρισµό. Τα λευκά αιµοσφαίρια αφαιρούνται. 23. «Αιµοπετάλια, ανακτηθέντα, από µία µονάδα ολικού αίµατος»: συµπυκνωµένο αιώρηµα αιµοπεταλίων, που λαµβάνεται µε επεξεργασία µίας µονάδας ολικού αίµατος. 24. «Αιµοπετάλια, ανακτηθέντα, µετά την αφαίρεση των λευκών αιµοσφαιρίων από µία µονάδα ολικού αίµατος»: συµπυκνωµένο αιώρηµα αιµοπεταλίων, που λαµβάνεται µε επεξεργασία µίας µονάδας ολικού αίµατος. Τα λευκά αιµοσφαίρια αφαιρούνται. 25. «Πρόσφατα κατεψυγµένο πλάσµα»: η υπερκείµενη στιβάδα πλάσµατος που διαχωρίζεται από µια δωρεά ολικού αίµατος ή πλάσµατος που συλλέγεται µε αφαίρεση και στη συνέχεια καταψύχεται και αποθηκεύεται. 26. «Πλάσµα, ύστερα από αφαίρεση του κρυοϊζήµατος, για µετάγγιση»: συστατικό του πλάσµατος που παρασκευάζεται από πρόσφατα κατεψυγµένο πλάσµα από ένα δότη. Περιέχει το µέρος που αποµένει µετά την αφαίρεση του κρυοϊζήµατος. 27. «Κοκκιοκύτταρα από αφαίρεση»: συµπυκνωµένο αιώρηµα κοκκιοκυττάρων, που λαµβάνεται µε τη διαδικασία της αφαίρεσης. 28. «Στατιστική διαδικασία ελέγχου»: µέθοδος ποιοτικού ελέγχου ενός προϊόντος ή µιας διαδικασίας βάσει συστήµατος ανάλυσης επαρκούς αριθµού δειγµάτων χωρίς να χρειάζεται η µέτρηση κάθε προϊόντος κατά τη διαδικασία.

5 L 91/29 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (όπως αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3) ΜΕΡΟΣ Α Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους ενδεχόµενους δότες αίµατος ή συστατικών αίµατος 1. Ακριβές και κατανοητό για το ευρύ κοινό εκπαιδευτικό υλικό σχετικά µε τα βασικά χαρακτηριστικά του αίµατος, τη διαδικασία αιµοδοσίας, τα προϊόντα που παράγονται από το ολικό αίµα και από την αφαίρεση, καθώς και τα σηµαντικά οφέλη της αιµοδοσίας για τους ασθενείς. 2. Για τις µονάδες αυτόλογου αίµατος και για τις µονάδες αλλογενούς αίµατος, οι λόγοι για τους οποίους απαιτείται ιατρική εξέταση, ιστορικό και έλεγχος της αιµοδοσίας καθώς και η σηµασία της «συγκατάθεσης ύστερα από σχετική ενηµέρωση». Για τις µονάδες αλλογενούς αίµατος, ο αυτοαποκλεισµός, ο προσωρινός και ο οριστικός αποκλεισµός, και οι λόγοι για τους οποίους ένα άτοµο δεν πρέπει να γίνει αιµοδότης ή δότης συστατικών του αίµατος όταν αυτό µπορεί να περικλείει κινδύνους για τον αποδέκτη. Για τις µονάδες αυτόλογου αίµατος, η πιθανότητα αποκλεισµού και οι λόγοι για τους οποίους δεν θα πραγµατοποιηθεί η διαδικασία σε περίπτωση κινδύνου για την υγεία του δότη ή του αποδέκτη των µονάδων αυτόλογου αίµατος ή συστατικών του αίµατος. 3. Πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων: καµία µη εξουσιοδοτηµένη κοινοποίηση της ταυτότητας του δότη, πληροφοριών σχετικών µε την υγεία του δότη και των αποτελεσµάτων των εξετάσεων που πραγµατοποιήθηκαν. 4. Οι λόγοι για τους οποίους δεν θα πρέπει να γίνονται δότες, όταν αυτό µπορείνα αποβείεπιζήµιο για την υγεία τους. 5. Ειδικές πληροφορίες σχετικά µε τη φύση των διαδικασιών που συνεπάγεται η αυτόλογη ή η αλλογενής αιµοδοσία και οι αντίστοιχοι κίνδυνοι που συνδέονται µε αυτές. Όσον αφορά τη αυτόλογη αιµοδοσία, η πιθανότητα να µην επαρκέσουν οι µονάδες αυτόλογου αίµατος και συστατικών του αίµατος για τις απαιτήσεις της προβλεπόµενης µετάγγισης. 6. Ενηµέρωση σχετικά µε τη δυνατότητα των δοτών να αλλάζουν γνώµη σχετικά µε την αιµοδοσία, προτού προβούν σε αυτή, ή δυνατότητα να υπαναχωρούν ή να αυτοαποκλείονται οποιαδήποτε στιγµή κατά τη διαδικασία της αιµοδοσίας, χωρίς να έρχονται σε δύσκολη θέση. 7. Τους λόγους για τους οποίους είναι σηµαντικό να ενηµερώνουν οι δότες το κέντρο αιµοδοσίας για οποιοδήποτε µεταγενέστερο συµβάν που µπορείνα έχει ως συνέπεια να καταστείακατάλληλη για µετάγγιση µια προηγούµενη αιµοδοσία. 8. Πληροφορίες σχετικά µε την ευθύνη του κέντρου αιµοδοσίας να ενηµερώσει το δότη, µέσω κατάλληλου µηχανισµού, εάν τα αποτελέσµατα των εξετάσεων δείξουν στοιχεία οποιασδήποτε παθολογίας. 9. Πληροφορίες σχετικά µε τους λόγους για τους οποίους οι µονάδες αυτόλογου αίµατος και συστατικών του αίµατος που δεν χρησιµοποιήθηκε(-αν) θα απορριφθούν και δεν θα χρησιµοποιηθούν για µετάγγιση σε άλλους ασθενείς. 10. Ενηµέρωση ότι τα αποτελέσµατα των εξετάσεων για την ανίχνευση δεικτών ιών, όπως HIV, HBV, HCV ή άλλων µικροβιολογικών παραγόντων που µεταδίδονται µέσω του αίµατος θα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισµό του δότη και την καταστροφή της µονάδας που έχει συλλεχθεί. 11. Η δυνατότητα να υποβάλλουν οι δότες ερωτήσεις οποιαδήποτε στιγµή. ΜΕΡΟΣ B Πληροφορίες που πρέπει να ζητούνται από τους δότες από το κέντρο αιµοδοσίας σε κάθε αιµοδοσία 1. Στοιχεία ταυτότητας του δότη Προσωπικά δεδοµένα του δότη που επιτρέπουν το µοναδικό και µονοσήµαντο προσδιορισµό της ταυτότητας κάθε δότη, και διεύθυνση του δότη. 2. Ιατρικό ιστορικό του δότη Κατάσταση της υγείας και ιατρικό ιστορικό, µε τη βοήθεια ερωτηµατολογίου και προσωπικής συνέντευξης από ειδικευµένο υγειονοµικό προσωπικό, που περιέχει όλους τους χρήσιµους παράγοντες για την ταυτοποίηση και τον αποκλεισµό προσώπων των οποίων η προσφορά αίµατος θα µπορούσε να ενέχει κίνδυνο για την υγεία τους ή κίνδυνο µετάδοσης ασθενειών σε άλλους.

6 L 91/ Υπογραφή του δότη Υπογραφή του δότη επίτου ερωτηµατολογίου για τον δότη, δίπλα στην υπογραφή του µέλους του υγειονοµικού προσωπικού που είναι αρµόδιο για τη σύνταξη του ιατρικού ιστορικού που επιβεβαιώνει ότι ο δότης: α) διάβασε και κατανόησε το εκπαιδευτικό υλικό που του δόθηκε β) του δόθηκε η δυνατότητα να υποβάλει ερωτήσεις γ) έλαβε ικανοποιητικές απαντήσεις δ) δηλώνει ότι συγκατατίθεται εν επιγνώσει να προβεί στη διαδικασία αιµοδοσίας ε) ενηµερώθηκε, σε περίπτωση αυτόλογης αιµοδοσίας, ότι οι µονάδες αυτόλογου αίµατος και συστατικών του αίµατος µπορείνα µην επαρκέσουν για τις απαιτήσεις της προβλεπόµενης µετάγγισης, και στ) βεβαιώνει ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχει ο δότης είναι ακριβείς βάσει όσων γνωρίζει.

7 L 91/31 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΤΩΝ ΟΛΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (όπως αναφέρονται στο άρθρο 4) 1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΟΤΩΝ ΟΛΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ TOY ΑΙΜΑΤΟΣ Κάτω από εξαιρετικές καταστάσεις, ατοµικές αιµοδοσίες από δότες που δεν ανταποκρίνονται στα παρακάτω κριτήρια µπορεί να εγκριθούν από µέλος του ειδικευµένου υγειονοµικού προσωπικού του κέντρου αιµοδοσίας. Οι περιπτώσεις αυτές πρέπει να καταγράφονται εµφανώς και να υποβάλλονται στις διατάξεις διαχείρισης της ποιότητας των άρθρων 11, 12 και 13 της οδηγίας 2002/98/ΕΚ. Τα ακόλουθα κριτήρια δεν αφορούν τις αυτόλογες αιµοδοσίες Ηλικία και βάρος των δοτών Ηλικία 18 έως 65 ετών 17 έως 18 ετών εκτός εάν θεωρείται ανήλικος βάσει του νόµου ή µε γραπτή συγκατάθεση του γονέα ή του κηδεµόνα σύµφωνα µε το νόµο ότες για πρώτη φορά ηλικίας άνω των 60 ετών Άνω των 65 ετών κατά την κρίση του ιατρού του κέντρου αιµοδοσίας µε την άδεια του ιατρού του κέντρου αιµοδοσίας, η οποία χορηγείται κάθε έτος Βάρος σώµατος 50 kg για δότες ολικού αίµατος ή συστατικών του αίµατος για αφαίρεση 1.2. Επίπεδα αιµοσφαιρίνης στο αίµα του δότη Αιµοσφαιρίνη για τις γυναίκες 125 g/l για τους άνδρες 135 g/l Ισχύει για δότες µονάδων αλλογενούς αίµατος και έµµορφων συστατικών 1.3. Επίπεδα πρωτεϊνών στο αίµα του δότη Πρωτεΐνη 60 g/l Ηανάλυση των πρωτεϊνών για δότες πλασµαφαίρεσης πρέπει να γίνεται τουλάχιστον µια φορά το χρόνο 1.4. Επίπεδα αιµοπεταλίων στο αίµα του δότη Αιµοπετάλια Αριθµός αιµοπεταλίων µεγαλύτερος ή ίσος των 150 x 10 9 /l Απαιτούµενο επίπεδο για δότες αιµοπεταλίων που λαµβάνονται µε τη διαδικασία της αφαίρεσης 2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΤΕΣ ΟΛΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ Οι εξετάσεις και οι περίοδοι αποκλεισµού που σηµειώνονται µε αστερίσκο (*) δεν απαιτούνται όταν το αίµα χρησιµοποιείται αποκλειστικά για την παρασκευή πλάσµατος για κλασµατοποίηση Κριτήρια οριστικού αποκλεισµού για δότες µονάδων αλλογενούς αίµατος Καρδιαγγειακές παθήσεις Νοσήµατα του κεντρικού νευρικού συστήµατος Αιµορραγική διάθεση Ενδεχόµενοι δότες που έπασχαν ή πάσχουν από σοβαρή καρδιαγγειακή πάθηση, εκτός των συγγενών ανωµαλιών που θεραπεύθηκαν πλήρως Ιστορικό σοβαρού νοσήµατος του κεντρικού νευρικού συστήµατος Ενδεχόµενοι δότες µε ιστορικό διαταραχών πήξης

8 L 91/ Επανειληµµένες λιποθυµικές κρίσεις ή ιστορικό σπασµών Νόσοι του γαστρεντερικού, του ουρογεννητικού συστήµατος, του αίµατος, του ανοσοποιητικού, του µεταβολικού, του νεφρικού ή του αναπνευστικού συστήµατος Σακχαρώδης διαβήτης Λοιµώδη νοσήµατα Εκτός σπασµών της παιδικής ηλικίας ή µετά την πάροδο τουλάχιστον τριών ετών από την τελευταία λήψη αντιεπιληπτικών φαρµάκων χωρίς υποτροπή Ενδεχόµενοι δότες µε σοβαρή ενεργό, χρόνια ή υποτροπιάζουσα νόσο Εφόσον αντιµετωπίζεται µε ινσουλίνη Ηπατίτιδα B, εκτός των ατόµων που είναι αρνητικά στο αντιγόνο HΒsAg και έχει αποδειχθείη ανοσία τους Ηπατίτιδα C HIV-1/2 HTLV I/II Πιροπλάσµωση (*) Kala Azar (λεϊσµανίαση) (*) Trypanosoma cruzi (νόσος του Chagas) (*) Κακοήθη νοσήµατα Εξαιρουµένου καρκίνου in situ (εντοπισµένου) που θεραπεύθηκε πλήρως Μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες (ΜΣΕ), (π.χ. νόσος Creutzfeldt- Jakob, παραλλαγή της νόσου Creutzfeldt- Jakob) Ενδοφλέβια ή ενδοµυϊκή χρήση ουσιών Πρόσωπα µε οικογενειακό ιστορικό που συνεπάγεται κίνδυνο ανάπτυξης ΜΣΕ, ή πρόσωπα που ήταν αποδέκτες µοσχεύµατος κερατοειδούς ή σκληράς µήνιγγος, ή οι οποίοι υποβλήθηκαν στο παρελθόν σε αγωγή µε φάρµακα παρασκευασµένα από ανθρώπινη υπόφυση. Για την ποικιλία της νόσου Creutzfeldt Jacob µπορείνα συσταθούν περαιτέρω προληπτικά µέτρα Οποιοδήποτε ιστορικό ενδοφλέβιας ή ενδοµυϊκής χρήσης ουσιών χωρίς ιατρική συνταγή, συµπεριλαµβανοµένων των αναβολικών στεροειδών ή των ορµονών Λήπτης ξενοµοσχεύµατος Σεξουαλική συµπεριφορά Πρόσωπα των οποίων η σεξουαλική συµπεριφορά συνεπάγεται υψηλό κίνδυνο µετάδοσης λοιµωδών νοσηµάτων που µπορούν να µεταδοθούν µέσω του αίµατος 2.2. Κριτήρια προσωρινού αποκλεισµού Λοιµώξεις ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού Ύστερα από µια λοίµωξη οι ενδεχόµενοι δότες πρέπει να αποκλείονται για περίοδο τουλάχιστον δύο εβδοµάδων µετά την πλήρη κλινική ανάρρωση. Ωστόσο, οι ακόλουθες περίοδοι αποκλεισµού πρέπει να εφαρµόζονται για τις λοιµώξεις που περιέχονται στον πίνακα Βρουκέλλωση (*) Οστεοµυελίτιδα Πυρετός Q (*) Σύφιλη (*) Τοξοπλάσµωση Φυµατίωση 2 έτη µετά την πλήρη ανάρρωση 2 έτη µετά από επιβεβαιωµένη θεραπεία 2 έτη µετά την ηµεροµηνία επιβεβαιωµένης θεραπείας 1 έτος µετά την ηµεροµηνία επιβεβαιωµένης θεραπείας 6 µήνες µετά την ηµεροµηνία κλινικής ανάρρωσης 2 έτη µετά την ηµεροµηνία επιβεβαιωµένης θεραπείας

9 L 91/33 Ρευµατικός πυρετός 2 έτη µετά την ηµεροµηνία εξάλειψης των συµπτωµάτων, εκτός εάν υπάρχουν αποδείξεις χρόνιας καρδιακής πάθησης Πυρετός > 38 C 2 εβδοµάδες µετά την ηµεροµηνία εξάλειψης των συµπτωµάτων Γριππώδες σύνδροµο 2 εβδοµάδες µετά την εξάλειψη των συµπτωµάτων Ελονοσία (*) Άτοµα που έζησαν τα πρώτα πέντε χρόνια της ζωής τους σε περιοχές µε ενδηµική ελονοσία 3 έτη µετά την επιστροφή από την τελευταία επίσκεψη στην ενδηµική περιοχή, υπό την προϋπόθεση ότι το άτοµο δεν παρουσιάζει συµπτώ- µατα αυτή η περίοδος µπορεί να µειωθεί σε 4 µήνες εάν υπάρχουν αρνητικά αποτελέσµατα µιας ανοσολογικής ή γονιδιακής µοριακής δοκιµασίας σε κάθε αιµοληψία Άτοµα µε ιστορικό ελονοσίας 3 έτη µετά τη λήξη της θεραπείας και την απουσία συµπτωµάτων. Μετά από την περίοδο αυτή, αποδοχή µόνον εφόσον τα αποτελέσµατα µιας ανοσολογικής ή γονιδιακής µοριακής δοκιµασίας είναι αρνητικά Ασυµπτωµατικοίεπισκέπτες σε ενδηµικές περιοχές 6 µήνες µετά την αποχώρηση από την ενδηµική περιοχή εκτός εάν τα αποτελέσµατα ανοσολογικής ή γονιδιακής µοριακής δοκιµασίας είναι αρνητικά Άτοµα µε ιστορικό αδιάγνωστης πυρετικής νόσου κατά τη διάρκεια ή εντός έξι µηνών από επίσκεψη σε ενδηµική περιοχή 3 έτη µετά την εξάλειψη των συµπτωµάτων, µπορείνα µειωθείη περίοδος σε 4 µήνες εάν µια ανοσολογική ή γονιδιακή µοριακή δοκιµασία είναι αρνητική Ιός υτικού Νείλου (West Nile Virus WNV) 28 ηµέρες µετά την αποχώρηση από µια περιοχή µε συνεχιζόµενη µετάδοση του WNV σε ανθρώπους Έκθεση σε κίνδυνο µετάδοσης λοίµωξης διά της µετάγγισης Ενδοσκοπική εξέταση µε τη χρήση εύκαµπτων εργαλείων Έκθεση βλεννογόνου σε εκτόξευση αίµατος ή ύστερα από νύξη βελόνης Μετάγγιση συστατικών του αίµατος Μεταµόσχευση ανθρώπινων ιστών ή κυττάρων Μείζονες χειρουργικές επεµβάσεις Τατουάζ ή τοποθέτηση κοσµηµάτων διά αιχµηρού οργάνου (body piercing) Βελονισµός εκτός εάν έγινε από ειδικό επαγγελµατία και µε αποστειρωµένη βελόνα µιας χρήσης Πρόσωπα που εκτίθενται σε κίνδυνο λόγω της επαφή στο στενό οικογενειακό τους περιβάλλον µε πρόσωπα που πάσχουν από ηπατίτιδα B Αποκλεισµός για 6 µήνες, ή για 4 µήνες εφόσον τα αποτελέσµατα µιας δοκιµασίας NAT για την ηπατίτιδα C είναι αρνητικά Πρόσωπα των οποίων η συµπεριφορά ή η δραστηριότητα συνεπάγεται κίνδυνο µετάδοσης λοιµωδών νοσηµάτων που µπορούν να µεταδοθούν µέσω του αίµατος Αποκλεισµός αφού σταµατήσει η συµπεριφορά αυτή για περίοδο της οποίας η διάρκεια εξαρτάται από την εν λόγω ασθένεια και από την ύπαρξη κατάλληλων δοκιµασιών

10 L 91/ Εµβολιασµός Εξασθενηµένοι ιοίή βακτηρίδια 4 εβδοµάδες Αδρανοποιηµένοι/νεκροίιοί, βακτηρίδια ή ρικέτσιες Τοξικές ουσίες Εµβόλια ηπατίτιδας A ή ηπατίτιδας B Αντιλυσσικό εµβόλιο Εµβόλιο κατά της κροτωνογενούς εγκεφαλίτιδας Αποδεκτοί εφόσον η κατάστασή τους είναι ικανοποιητική Αποδεκτοί εφόσον η κατάστασή τους είναι ικανοποιητική Αποδεκτοίεφόσον η κατάστασή τους είναι ικανοποιητική και δεν υπάρχει έκθεση στον ιό Αποδεκτοίεφόσον η κατάστασή τους είναι ικανοποιητική και δεν υπάρχει έκθεση Αποκλεισµός για ένα έτος εάν ο εµβολιασµός έχει γίνει ύστερα από έκθεση Αποδεκτοί εφόσον η κατάστασή τους είναι ικανοποιητική και δεν υπάρχει έκθεση Άλλες περιπτώσεις προσωρινού αποκλεισµού Εγκυµοσύνη Ήσσονες χειρουργικές επεµβάσεις Οδοντιατρική θεραπεία Φαρµακευτική αγωγή 6 µήνες µετά τον τοκετό ή το τέλος της εγκυµοσύνης, εκτός από ορισµένες εξαιρετικές περιπτώσεις και στη διακριτική ευχέρεια του ιατρού 1 εβδοµάδα Συνήθεις οδοντιατρικές εργασίες από οδοντίατρο ή οδοντίατρο υγειονολόγο αποκλεισµός έως την επόµενη ηµέρα. (Σηµείωση: Η εξαγωγή, τα σφραγίσµατα και οι παρόµοιες εργασίες θεωρούνται ως ήσσονες χειρουργικές επεµβάσεις) Ανάλογα µε τη φύση του φαρµάκου που έχει συνταγογραφηθεί, του τρόπου που ενεργεί και της ασθένειας για την οποία χορηγείται 2.3. Αποκλεισµός για ειδικές επιδηµιολογικές καταστάσεις Ειδικές επιδηµιολογικές καταστάσεις (π.χ. εκδήλωση ασθένειας) Αποκλεισµός ανάλογα µε την επιδηµιολογική κατάσταση. (Οι περίοδοι αποκλεισµού πρέπει να κοινοποιούνται από τις αρµόδιες αρχές στην Επιτροπή ώστε να λαµβάνονται µέτρα σε κοινοτικό επίπεδο) 2.4. Κριτήρια αποκλεισµού για δότες µονάδων αυτόλογου αίµατος Σοβαρή καρδιακή πάθηση Πρόσωπα που πάσχουν ή έπασχαν από: Ηπατίτιδα B, εκτός των ατόµων που είναι αρνητικά στο αντιγόνο HBsAg και έχει αποδειχθείη ανοσία τους Ηπατίτιδα C HIV-1/2 HTLV I/II Ανάλογα µε τις κλινικές συνθήκες της συλλογής του αίµατος Τα κράτη µέλη µπορούν ωστόσο να θεσπίσουν ειδικές διατάξεις για την αυτόλογη αιµοδοσία από τα εν λόγω πρόσωπα Ενεργός βακτηριακή λοίµωξη

11 L 91/35 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ (όπως αναφέρονται στο άρθρο 5) 1. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 1.1. Αποθήκευση σε υγρή µορφή Συστατικά Θερµοκρασία αποθήκευσης Ανώτατη διάρκεια αποθήκευσης Παρασκευάσµατα ερυθρών αιµοσφαιρίων και ολικό αίµα (εφόσον χρησιµοποιείται για µετάγγιση ως ολικό αίµα) +2έως +6 C ηµέρες ανάλογα µε τις διαδικασίες που εφαρµόζονται για τη συλλογή, την επεξεργασία και την αποθήκευση Παρασκευάσµατα αιµοπεταλίων +20έως +24 C 5 ηµέρες µπορούν να αποθηκευθούν έως 7 ηµέρες σε συνδυασµό µε σύστηµα ανίχνευσης ή ελάττωσης της βακτηριακής µόλυνσης Κοκκιοκύτταρα +20έως +24 C 24 ώρες 1.2. Κρυοσυντήρηση Συστατικά Ερυθρά αιµοσφαίρια Αιµοπετάλια Πλάσµα και κρυοΐζηµα Συνθήκες και διάρκεια αποθήκευσης Έως 30 έτη ανάλογα µε τις διαδικασίες που εφαρµόζονται για τη συλλογή, την επεξεργασία και την αποθήκευση Έως 24 µήνες ανάλογα µε τις διαδικασίες που εφαρµόζονται για τη συλλογή, την επεξεργασία και την αποθήκευση Έως 36 µήνες ανάλογα µε τις διαδικασίες που εφαρµόζονται για τη συλλογή, την επεξεργασία και την αποθήκευση Τα κρυοσυντηρηµένα ερυθρά αιµοσφαίρια και αιµοπετάλια πρέπει να εναιωρούνται σε ένα κατάλληλο µέσον µετά την απόψυξη. Η επιτρεπόµενη περίοδος αποθήκευσης µετά την απόψυξη θα εξαρτηθεί από τη µέθοδο που χρησιµοποιείται. 2. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗ Η µεταφορά και η διανοµή αίµατος και συστατικών του αίµατος σε όλα τα στάδια της αλυσίδας µετάγγισης-αιµοδοσίας πρέπει να πραγµατοποιείται υπό συνθήκες που εξασφαλίζουν την ακεραιότητα του προϊόντος. 3. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΛΟΓΗ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑ 3.1. Οι µονάδες αυτόλογου αίµατος και συστατικών του αίµατος πρέπει να προσδιορίζονται σαφώς ως τέτοιες και να αποθηκεύονται, να µεταφέρονται και να διανέµονται χωριστά από τις µονάδες αλλογενούς αίµατος και συστατικών του αίµατος Οι µονάδες αυτόλογου αίµατος και συστατικών του αίµατος πρέπει να επισηµαίνονται όπως ορίζεται στην οδηγία 2002/ 98/ΕΚ και επιπλέον στη σήµανση πρέπει να αναγράφεται η ταυτότητα του δότη και η προειδοποίηση «ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟ- ΛΟΓΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ».

12 L 91/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ (όπως αναφέρονται στο άρθρο 6) 1. ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ 1. Παρασκευάσµατα ερυθρών αιµοσφαιρίων Τα συστατικά που αναφέρονται στα σηµεία 1.1 έως 1.8 µπορούν να υποστούν περαιτέρω επεξεργασία στα κέντρα αιµοδοσίας και πρέπει να επισηµαίνονται ανάλογα 1.1 Ερυθρά αιµοσφαίρια 1.2 Ερυθρά αιµοσφαίρια ύστερα από αφαίρεση της υπερκείµενης λευκής στιβάδας 1.3 Ερυθρά αιµοσφαίρια από αφαίρεση των λευκών αιµοσφαιρίων 1.4 Ερυθρά αιµοσφαίρια σε προσθετικό διάλυµα 1.5 Ερυθρά αιµοσφαίρια ύστερα από αφαίρεση της υπερκείµενης λευκής στιβάδας, σε προσθετικό διάλυµα 1.6 Ερυθρά αιµοσφαίρια, ύστερα από αφαίρεση των λευκών αιµοσφαιρίων, σε προσθετικό διάλυµα 1.7 Ερυθρά αιµοσφαίρια από αφαίρεση 1.8 Ολικό αίµα 2. Παρασκευάσµατα αιµοπεταλίων Τα συστατικά που αναφέρονται στα σηµεία 2.1 έως 2.6 µπορούν να υποστούν περαιτέρω επεξεργασία στα κέντρα αιµοδοσίας και πρέπει να επισηµαίνονται ανάλογα 2.1 Αιµοπετάλια από αφαίρεση 2.2 Αιµοπετάλια από αφαίρεση, ύστερα από αφαίρεση των λευκών αιµοσφαιρίων 2.3 εξαµενή αιµοπεταλίων, ανακτηθέντων 2.4 εξαµενή αιµοπεταλίων, ανακτηθέντων, ύστερα από αφαίρεση των λευκών αιµοσφαιρίων 2.5 Αιµοπετάλια, ανακτηθέντα, µία µονάδα ολικού αίµατος 2.6 Αιµοπετάλια, ανακτηθέντα, ύστερα από αφαίρεση των λευκών αιµοσφαιρίων, µία µονάδα ολικού αίµατος 3. Παρασκευή πλάσµατος Τα συστατικά που αναφέρονται στα σηµεία 3.1 έως 3.3 µπορούν να υποστούν περαιτέρω επεξεργασία στα κέντρα αιµοδοσίας και πρέπει να επισηµαίνονται ανάλογα 3.1 Πρόσφατα κατεψυγµένο πλάσµα 3.2 Πρόσφατα κατεψυγµένο πλάσµα, µετά από αφαίρεση του κρυοϊζήµατος 3.3 Κρυοΐζηµα 4. Κοκκιοκύτταρα από αφαίρεση 5. Νέα συστατικά Οι απαιτήσεις ποιότητας και ασφάλειας για νέα συστατικά του αίµατος θεσπίζονται από την αρµόδια εθνική αρχή. Αυτά τα νέα συστατικά πρέπει να κοινοποιούνται στην Επιτροπή ώστε να λαµβάνονται µέτρα σε κοινοτικό επίπεδο 2. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ 2.1. Το αίµα και τα συστατικά του αίµατος πρέπει να υποβάλλονται στις ακόλουθες τεχνικές µετρήσεις της ποιότητας των οποίων τα αποτελέσµατα πρέπει να είναι αποδεκτά Πρέπει να πραγµατοποιείται κατάλληλος βακτηριολογικός έλεγχος της διαδικασία συλλογής και παρασκευής Τα κράτη µέλη πρέπει να λάβουν όλα τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίσουν ότι σε όλες οι εισαγωγές αίµατος και συστατικών του αίµατος από τρίτες χώρες, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που χρησιµοποιούνται ως αρχική ύλη/πρώτη ύλη για την παρασκευή φαρµακευτικών ιδιοσκευασµάτων προερχόµενων από ανθρώπινο αίµα ή ανθρώπινο πλάσµα, θα πρέπει να πληρούν ισοδύναµες απαιτήσεις ποιότητας και ασφάλειας όπως τίθενται από την οδηγία αυτή.

13 L 91/ Για αυτόλογες αιµοδοσίες, τα µέτρα που σηµειώνονται µε αστερίσκο (*) συνιστώνται αλλά δεν απαιτούνται. Συστατικά Απαιτούµενες µετρήσεις όσον αφορά την ποιότητα Ηαπαιτούµενη συχνότητα δειγ- µατοληψίας για το σύνολο των µέτρων καθορίζεται βάσει του στατιστικού ελέγχου των διαδικασιών Αποδεκτά αποτελέσµατα για τις µετρήσεις της ποιότητας Ερυθρά αιµοσφαίρια Σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά αποθήκευσης για τη διατήρηση Ερυθρά αιµοσφαίρια ύστερα από αφαίρεση της υπερκείµενης λευκής στιβάδας Ερυθρά αιµοσφαίρια ύστερα από αφαίρεση των λευκών αιµοσφαιρίων Ερυθρά αιµοσφαίρια σε προσθετικό διάλυµα Ερυθρά αιµοσφαίρια ύστερα από αφαίρεση της λευκής στιβάδας, σε προσθετικό διάλυµα Ερυθρά αιµοσφαίρια ύστερα από αφαίρεση των λευκών σε προσθετικό διάλυµα Συγκέντρωση λευκών αιµοσφαιρίων Συγκέντρωση λευκών αιµοσφαιρίων Τουλάχιστον 45 γραµµάρια ανά µονάδα Σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά αποθήκευσης για τη διατήρηση Όχι λιγότερο από 43 γραµµάρια ανά µονάδα Σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά αποθήκευσης για τη διατήρηση Όχι λιγότερο από 40 γραµµάρια ανά µονάδα Λιγότερο από ανά µονάδα Σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά αποθήκευσης για τη διατήρηση Όχι λιγότερο από 45 γραµµάρια ανά µονάδα Σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά αποθήκευσης για τη διατήρηση Όχι λιγότερο από 43 γραµµάρια ανά µονάδα Σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά αποθήκευσης για τη διατήρηση Όχι λιγότερο από 40 g ανά µονάδα Λιγότερο από ανά µονάδα

14 L 91/ Συστατικά Ερυθρά αιµοσφαίρια από αφαίρεση Απαιτούµενες µετρήσεις όσον αφορά την ποιότητα Ηαπαιτούµενη συχνότητα δειγ- µατοληψίας για το σύνολο των µέτρων καθορίζεται βάσει του στατιστικού ελέγχου των διαδικασιών Αποδεκτά αποτελέσµατα για τις µετρήσεις της ποιότητας Σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά αποθήκευσης για τη διατήρηση Όχι λιγότερο από 40 g ανά µονάδα. Ολικό αίµα Σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά αποθήκευσης για τη διατήρηση 450 ml +/ 50 ml. Για παιδιατρικές συλλογές αυτόλογου αίµατος να µη υπερβαίνει τα 10,5 ml ανά kg βάρους σώµατος Όχι λιγότερο από 45 g ανά µονάδα Αιµοπετάλια από αφαίρεση Σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά αποθήκευσης ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των προδιαγραφών όσον αφορά το ph Αριθµός αιµοπεταλίων Αποκλίσεις του αριθµού των αιµοπεταλίων από ένα δότη είναι επιτρεπτές εντός ορίων που συµφωνούν µε επικυρωµένες συνθήκες παρασκευής και συντήρησης ph 6,4-7,4 µε διόρθωση για 22 C, κατά τη λήξη της διάρκειας ζωής Αιµοπετάλια ύστερα από αφαίρεση των λευκών αιµοσφαιρίων ανακτηθέντων Αριθµός αιµοπεταλίων Σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά αποθήκευσης ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των προδιαγραφών όσον αφορά το ph Αποκλίσεις του αριθµού των αιµοπεταλίων από ένα δότη είναι επιτρεπτές εντός ορίων που συµφωνούν µε επικυρωµένες συνθήκες παρασκευής και συντήρησης Συγκέντρωση λευκών αιµοσφαιρίων Λιγότερο από ανά µονάδα ph 6,4-7,4 µε διόρθωση για 22 C, κατά τη λήξη της διάρκειας ζωής εξαµενή αιµοπεταλίων, ανακτηθέντων Σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά αποθήκευσης ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των προδιαγραφών όσον αφορά το ph Αριθµός αιµοπεταλίων Αποκλίσεις του αριθµού των αιµοπεταλίων ανά δεξαµενή είναι επιτρεπτές εντός ορίων που συµφωνούν µε επικυρωµένες συνθήκες παρασκευής και συντήρησης Συγκέντρωση λευκών αιµοσφαιρίων ph Λιγότερο από 0, ανά µία µονάδα (µέθοδος πλάσµατος πλούσιου σε αιµοπετάλια) Λιγότερο από 0, ανά µία µονάδα (µέθοδος αφαίρεσης της υπερκείµενης λευκής στιβάδας) 6,4-7,4 µε διόρθωση για 22 C, κατά τη λήξη της διάρκειας ζωής

15 L 91/39 Συστατικά Απαιτούµενες µετρήσεις όσον αφορά την ποιότητα Ηαπαιτούµενη συχνότητα δειγ- µατοληψίας για το σύνολο των µέτρων καθορίζεται βάσει του στατιστικού ελέγχου των διαδικασιών Αποδεκτά αποτελέσµατα για τις µετρήσεις της ποιότητας εξαµενή αιµοπεταλίων, ανακτηθέντων, ύστερα από αφαίρεση των λευκών αιµοσφαιρίων Σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά αποθήκευσης ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των προδιαγραφών όσον αφορά το ph Αριθµός αιµοπεταλίων Αποκλίσεις του αριθµού των αιµοπεταλίων ανά δεξαµενή είναι επιτρεπτές εντός ορίων που συµφωνούν µε επικυρωµένες συνθήκες παρασκευής και συντήρησης Αιµοπετάλια, ανακτηθέντα, µία µονάδα Αιµοπετάλια, ανακτηθέντα, ύστερα από αφαίρεση των λευκών αιµοσφαιρίων, µία µονάδα Συγκέντρωση λευκών αιµοσφαιρίων ph Αριθµός αιµοπεταλίων Συγκέντρωση λευκών αιµοσφαιρίων ph Αριθµός αιµοπεταλίων Συγκέντρωση λευκών αιµοσφαιρίων ph Λιγότερο από δεξαµενή 6,4-7,4 µε διόρθωση για 22 C, κατά τη λήξη της διάρκειας ζωής Σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά αποθήκευσης ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των προδιαγραφών όσον αφορά το Ph Αποκλίσεις του αριθµού των αιµοπεταλίων από ένα δότη είναι επιτρεπτές εντός ορίων που συµφωνούν µε επικυρωµένες συνθήκες παρασκευής και συντήρησης Λιγότερο από 0, ανά µία µονάδα (µέθοδος πλάσµατος πλούσιου σε αιµοπετάλια) 6,4-7,4 µε διόρθωση για 22 C, κατά τη λήξη της διάρκειας ζωής Σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά αποθήκευσης ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των προδιαγραφών όσον αφορά το ph Αποκλίσεις του αριθµού των αιµοπεταλίων από ένα δότη είναι επιτρεπτές εντός ορίων που συµφωνούν µε επικυρωµένες συνθήκες παρασκευής και συντήρησης Λιγότερο από ανά µονάδα 6,4-7,4 µε διόρθωση για 22 C, κατά τη λήξη της διάρκειας ζωής Πρόσφατα πλάσµα κατεψυγµένο ηλωθείς όγκος +/ 10 % Παράγοντας VIIIc (*) Μέσος όρος (µετά την ψύξη και την απόψυξη): 70 % ή περισσότερο της αξίας της πρόσφατα συλλεχθείσας µονάδας πλάσµατος Σύνολο πρωτεϊνών (*) Υπολειπόµενη συγκέντρωση έµµορφων ουσιών (*) Όχι λιγότερο από 50 g/l Ερυθρά αιµοσφαίρια: Λιγότερο από 6, /l Λευκά αιµοσφαίρια: Λιγότερο από 0, /l Αιµοπετάλια: Λιγότερο από /l Πρόσφατα κατεψυγµένο πλάσµα, ύστερα από αφαίρεση του κρυοϊζήµατος ηλωθείς όγκος +/ 10 % Υπολειπόµενη συγκέντρωση έµµορφων ουσιών (*) Ερυθρά αιµοσφαίρια: Λιγότερο από 6, /l Λευκά αιµοσφαίρια: Λιγότερο από 0, /l Αιµοπετάλια: Λιγότερο από /l Κρυοΐζηµα Συγκέντρωση ινωδογόνου (*) Περισσότερο από ή ίσο µε 140 mg ανά µονάδα Κοκκιοκύτταρα από αφαίρεση Περιεχόµενος παράγων VIIIc (*) Αριθµός κοκκιοκυττάρων Περισσότερο από ή ίσο µε 70 διεθνείς µονάδες ανά µονάδα Λιγότερο από 500 ml Περισσότερο από κοκκιοκύτταρα ανά µονάδα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4068, 10/2/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4068, 10/2/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με τα άρθρα 1, 6, 7 και 8 και τα Παραρτήματα Ι και V της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Eπίσημη Eφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4299, (Ι)/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2007

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4299, (Ι)/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2007 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4299, 21.10.2011 21.10.2011 135(Ι)/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2007 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο:

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση και επιλογή του αιµοδότη

Προσέλκυση και επιλογή του αιµοδότη Προσέλκυση και επιλογή του αιµοδότη Ελένη Θεοδωρή Αιµατολόγος Συντ/στρια /ντρια Αιµοδοσίας ΓΝΠ «ο Άγιος Ανδρέας» Στόχοι της Αιµοδοσίας Ασφάλεια µεταγγιζόµενου αίµατος αίµατος: η συλλογή αίµατος από σταθερούς

Διαβάστε περισσότερα

L 256/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.10.2005

L 256/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.10.2005 L 256/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.10.2005 ΟΔΗΓΙΑ 2005/61/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Σεπτεμβρίου 2005 για την εφαρμογή της οδηγίας 2002/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 256/41

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 256/41 1.10.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 256/41 ΟΔΗΓΙΑ 2005/62/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Σεπτεμβρίου 2005 για την εφαρμογή της οδηγίας 2002/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Αιµοδοσίας Νόµος του 1997 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος.

Ο περί Αιµοδοσίας Νόµος του 1997 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος. E.E. Παρ. I(I) Αρ. 3166, 11.7.97 Ν. 58(Ι)/97 Ο περί Αιµοδοσίας Νόµος του 1997 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος. Αριθµός 58(I)

Διαβάστε περισσότερα

21 Μαΐου Εθελοντική αιμοδοσία. τελείως ακίνδυνη σε είσαι ετών, δώσε άφοβα αίμα

21 Μαΐου Εθελοντική αιμοδοσία. τελείως ακίνδυνη σε είσαι ετών, δώσε άφοβα αίμα Εθελοντική αιμοδοσία 21 Μαΐου 2015 Κανένα φάρμακο δεν υποκαθιστά το αίμα που χρειάζονται οι ασθενείς τελείως ακίνδυνη σε 5-10 είσαι 18-62 ετών, δώσε άφοβα αίμα Εθελοντική αιμοδοσία Για μερικούς ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Για αύξηση του όγκου αίματος. 3. Για αναπλήρωση παραγόντων πήξης 4. Για αναπλήρωση λευκωματίνης

1. Για αύξηση του όγκου αίματος. 3. Για αναπλήρωση παραγόντων πήξης 4. Για αναπλήρωση λευκωματίνης Διαδραστική Συνεδρία εφ όλης της ύλης Ελισάβετ Γρουζή, Μαρία Γκανίδου Γιατί μεταγγίζουμε συμπυκνωμένα ερυθρά; 1. Για αύξηση του όγκου αίματος 2. Για μεταφορά οξυγόνου στους ιστούς 3. Για αναπλήρωση παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζετε για τις μεταγγίσεις των ερυθρών αιμοσφαιρίων

Γνωρίζετε για τις μεταγγίσεις των ερυθρών αιμοσφαιρίων Σκοπός του φυλλαδίου δεν είναι να αντικαταστήσει τις συμβουλές του γιατρού σας, ο οποίος σας εξέτασε και διέγνωσε την πάθησή σας. Μη διστάσετε να ρωτήσετε το γιατρό ή νοσηλευτή σας για ο,τιδήποτε που τυγχάνει

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια επιλογής αιμοδότη. Γεώργιος Μαρτίνης Κέντρο Αιμοδοσίας Αλεξανδρούπολης

Κριτήρια επιλογής αιμοδότη. Γεώργιος Μαρτίνης Κέντρο Αιμοδοσίας Αλεξανδρούπολης Κριτήρια επιλογής αιμοδότη Γεώργιος Μαρτίνης Κέντρο Αιμοδοσίας Αλεξανδρούπολης Οδηγία 2002/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27 ης Ιανουαρίου 2003 Για την θέσπιση προτύπων ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ. Λειτουργία των νεφρών. Συμπτώματα της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ. Λειτουργία των νεφρών. Συμπτώματα της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια είναι η προοδευτική, μη αναστρέψιμη μείωση της νεφρικής λειτουργίας, η οποία προκαλείται από βλάβη του νεφρού ποικίλης αιτιολογίας. Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ. Ευάγγελος Αγγελακόπουλος. Επισκέπτης Υγείας Γ.Ν.Α Ευαγγελισμός Αιμοδοσία

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ. Ευάγγελος Αγγελακόπουλος. Επισκέπτης Υγείας Γ.Ν.Α Ευαγγελισμός Αιμοδοσία ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ Ευάγγελος Αγγελακόπουλος Επισκέπτης Υγείας Γ.Ν.Α Ευαγγελισμός Αιμοδοσία Ορισμός της Αιμοδοσίας Αιμοδοσία είναι η υπηρεσία που έχει σαν στόχο τη συλλογή αίματος από υγιή πληθυσμό με

Διαβάστε περισσότερα

αίματος κατά τη μετάγγιση Η ιστορία της μετάγγισης ενήργησε μετάγγιση από άνθρωπο σε άνθρωπο. αίματος με το σύστημα ΑΒΟ της συμβατότητας

αίματος κατά τη μετάγγιση Η ιστορία της μετάγγισης ενήργησε μετάγγιση από άνθρωπο σε άνθρωπο. αίματος με το σύστημα ΑΒΟ της συμβατότητας Αίμα Παράγωγα αίματος και νοσηλευτικές ευθύνες κατά τη μετάγγιση Η ιστορία της μετάγγισης αίματος Μυθικά χρόνια το αίμα προκαλούσε δέος και φόβο Σταθμοί στην ιστορία της αιμοδοσίας ήταν 1790 ο James Blundell

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/34 22.5.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/40/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Μαΐου 2003 για τον καθορισµό του καταλόγου, των οριακών τιµών συγκεντρώσεων και των ενδείξεων για την επισήµανση των συστατικών των φυσικών µεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτα Κουτσογιάννη Αιµατολόγος ΝΥ Αιµοδοσίας Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισµός»

Παναγιώτα Κουτσογιάννη Αιµατολόγος ΝΥ Αιµοδοσίας Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισµός» ΑΙΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΜΑΚ ΜΕ ΜΙΚΤΗ ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΑΒΟ Παναγιώτα Κουτσογιάννη Αιµατολόγος ΝΥ Αιµοδοσίας Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισµός» ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ (ΜΑΚ) Αποδεκτή θεραπεία για ασθενείς µε: συγγενείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 2011-2015 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 2011-2015 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 2011-2015 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ 500.000 νέα κρούσµατα καρκίνου του τραχήλου διαγιγνώσκονται ετησίως. 250.000

Διαβάστε περισσότερα

στα θέματα αιμοδοσίας μεταγγισιοθεραπείας δημόσιας υγείας και επιδημιολογίας καθώςκαιστουςτομείςτηςεπικοινωνίας συμβουλευτικής, στατιστικής ανάλυσης

στα θέματα αιμοδοσίας μεταγγισιοθεραπείας δημόσιας υγείας και επιδημιολογίας καθώςκαιστουςτομείςτηςεπικοινωνίας συμβουλευτικής, στατιστικής ανάλυσης Γεώργιος Μαρτίνης στα θέματα αιμοδοσίας μεταγγισιοθεραπείας δημόσιας υγείας και επιδημιολογίας καθώςκαιστουςτομείςτηςεπικοινωνίας συμβουλευτικής, στατιστικής ανάλυσης εκπαίδευσης και οργάνωσης Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 25/2008 ΦΕΚ 50/Α'/

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 25/2008 ΦΕΚ 50/Α'/ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 25/2008 ΦΕΚ 50/Α'/24.3.2008 Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την Οδηγία 2005/61/ΕΚ της Επιτροπής της 30ής Σεπτεµβρίου 2005, για την εφαρµογή της Οδηγίας 2002/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ Ιούλιος 2009 Το παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 17ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 17ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 322/99 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3374 της 17ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 322 Οι περί Αιμοδοσίας (Λήψη,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ Τι πρέπει να ξέρει ο υποψήφιος εθελοντής αιμοδότης: - Κάθε υγιής άνδρας ή γυναίκα 18 62 ετών, μπορεί να δίνει άφοβα αίμα 3 4 φορές το χρόνο. - Ο όγκος αίματος που προσφέρει ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ. 2o ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 2012-2013

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ. 2o ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 2012-2013 ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 2o ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 2012-2013 2 ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 2012-2013 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ FANTASTIC 3 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΔΑΦΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΓΓΕΛΗ-ΒΑΓΓΕΛΗ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΣΤΡΟΥΜΦ ΗΛΙΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ. Η ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ το 2012

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ. Η ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ το 2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ Η ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ το 2012 ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΙΜΑΤΟΣ Μορφές παραγώγων-διαδικασίες παρασκευής και συντήρησης - Έλεγχος ποιότητας Δημήτριος Μαλτέζας Επιλογή ασκού To αίμα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.2.2003 L 31/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 223/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Φεβρουαρίου 2003 για τις απαιτήσεις στον τοµέα της επισήµανσης τις συναφείς µε τον βιολογικό τρόπο παραγωγής για τις ζωοτροφές, τις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ www.hsbt.gr Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 E Έκδοση Σύνταξη Dr. Μαραντίδου Όλγα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 E Έκδοση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ. ΑΙΜΑ Αιμοληψία Φιαλίδια κενού και ειδικές βελόνες (σύστημα VACUTAINER). Σύριγγες συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη μετάγγιση αίματος και παραγώγων. Α. Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ

Εισαγωγή στη μετάγγιση αίματος και παραγώγων. Α. Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ Εισαγωγή στη μετάγγιση αίματος και παραγώγων Α. Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ 24-02-2016 Σκοπός των Υπηρεσιών Αιμοδοσίας: Η επάρκεια και ασφάλεια του αίματος Προσέλκυση εθελοντών, με αλτρουιστικά κίνητρα Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ HIV ΛΟΙΜΩΞΗ: ΓΝΩΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΤΡΟΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ

ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ HIV ΛΟΙΜΩΞΗ: ΓΝΩΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΤΡΟΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ HIV ΛΟΙΜΩΞΗ: ΓΝΩΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΤΡΟΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΥΜΠΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΜΑΝΔΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Α. ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΟΡΙΣΜΟΙ Ορισμός AIDS: Acquired Immune

Διαβάστε περισσότερα

Μετάγγιση αίματος και παραγώγων. Α. Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ

Μετάγγιση αίματος και παραγώγων. Α. Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ Μετάγγιση αίματος και παραγώγων Α. Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ Ανάγκες σε μονάδες ερυθρών Το 60% του πληθυσμού θα χρειασθεί μετάγγιση αίματος ή παραγώγων σε κάποια στιγμή της ζωής του Παγκοσμίως συλλέγονται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.11.2003 L 285/33 Ο ΗΓΙΑ 2003/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Οκτωβρίου 2003 για την τροποποίηση του παραρτήµατος Ι της οδηγίας 2002/32/ΕΚ του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις ανεπιθύµητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟ ΟΤΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟ ΟΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ 0801 ΑΙΤΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟ ΟΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΜΟ ΟΤΗ Έτος γέννησης: Επάγγελµα: /νση: T.K. - Πόλη: Συνοικία: Τηλ. οικίας: Τηλ. Εργασ.: Άλλο: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΦΟΡΑΣ Πότε

Διαβάστε περισσότερα

Η αιµοδοσία µπροστά σε νέες προκλήσεις. Κ. Σταµούλης Αιµατολόγος Επιστηµονικός Δ/ντης Ε.ΚΕ.Α

Η αιµοδοσία µπροστά σε νέες προκλήσεις. Κ. Σταµούλης Αιµατολόγος Επιστηµονικός Δ/ντης Ε.ΚΕ.Α Η αιµοδοσία µπροστά σε νέες προκλήσεις Κ. Σταµούλης Αιµατολόγος Επιστηµονικός Δ/ντης Ε.ΚΕ.Α SECTION ONE Το παλαιό µοντέλο λειτουργίας 1667 1800 από τον Denis στον Blundell J.B. Denis πρώτη µετάγγιση ζώο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 10.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 275/27 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Αιμοδοσία: χορήγηση αίματος παραγώγων με μετάγγιση και η όλη οργάνωση που ασχολείται με τη λήψη, έλεγχο, συντήρηση και διάθεση αίματος Ως

Αιμοδοσία: χορήγηση αίματος παραγώγων με μετάγγιση και η όλη οργάνωση που ασχολείται με τη λήψη, έλεγχο, συντήρηση και διάθεση αίματος Ως Αιμοδοσία: χορήγηση αίματος παραγώγων με μετάγγιση και η όλη οργάνωση που ασχολείται με τη λήψη, έλεγχο, συντήρηση και διάθεση αίματος Ως επιστημονικός τομέας ιδιαίτερος κλάδος της αιματολογίας με εκρηκτική

Διαβάστε περισσότερα

Οικογενησ Μεσογειακοσ Πυρετοσ

Οικογενησ Μεσογειακοσ Πυρετοσ www.printo.it/pediatric-rheumatology/gr/intro Οικογενησ Μεσογειακοσ Πυρετοσ Έκδοση από 2016 2. ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 2.1 Πως μπαίνει η διάγνωση; Γενικά ακολουθείται η παρακάτω προσέγγιση: Κλινική υποψία:

Διαβάστε περισσότερα

CONSLEG - 76L /12/ σ.

CONSLEG - 76L /12/ σ. Οδηγία 91/157/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991 για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες ουσίες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 078 της 26/03/1991 σ. 0038-0041

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι 1.3.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 55/35 ΟΔΗΓΙΑ 2005/13/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Φεβρουαρίου 2005 για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΑΔΟΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ, ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ι, ΣΕΥΠ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α

ΚΑΠΑΔΟΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ, ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ι, ΣΕΥΠ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α ΚΑΠΑΔΟΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ, ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ι, ΣΕΥΠ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α Αίμα: Ένας ζωντανός ιστός σε υγρή κατάσταση με ιδιαίτερα σημαντικές λειτουργιές για τον έμβιο κόσμο: o Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης σε σημεία φροντίδας υγείας προσφύγων/μεταναστών

Εβδομαδιαία Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης σε σημεία φροντίδας υγείας προσφύγων/μεταναστών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης Για επικοινωνία: Τηλ: 210 5212 054, Φαξ: 210 8818 868 E-mail: epid @keelpno.gr (Επιδημιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ ΑΘΗΝΑ, 31/5 4/6/2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 20/9 24/9/2010 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΔΑΔΙΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ν Υ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΝΠΤΖΑΝΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αιμοδοσία, Μύθοι και Πραγματικότητες

Αιμοδοσία, Μύθοι και Πραγματικότητες ΜΥΘΟΣ 1ος «Τι πήγες κι έδωσες αίμα; Κανόνισε να σου συμβεί τίποτε καμία μέρα, εγώ, πάντως δεν εμπιστεύομαι κανέναν όσον αφορά την υγεία μου» Η ασφάλεια και η υγεία του δότη είναι απόλυτα εξασφαλισμένες.

Διαβάστε περισσότερα

Θάνατοι στην Ελλάδα κατά το έτος 2000, κατά ηλικία θανόντος και αιτία θανάτου (Συνεπτυγµένος ιεθνής Κατάλογος του 1975)

Θάνατοι στην Ελλάδα κατά το έτος 2000, κατά ηλικία θανόντος και αιτία θανάτου (Συνεπτυγµένος ιεθνής Κατάλογος του 1975) Θάνατοι στην Ελλάδα κατά το έτος 2000, κατά ηλικία θανόντος και αιτία θανάτου (Συνεπτυγµένος ιεθνής Κατάλογος του 1975) Κω- Αιτίες θανάτων Σύνολο Ηλικία του θανόντος ε δικός δηλώθηκε Κάτω του 1 1-4 5-9

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο ΑΙΜΑ ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ 1

Κεφάλαιο 4 ο ΑΙΜΑ ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ 1 Κεφάλαιο 4 ο ΑΙΜΑ ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ 1 Το αίμα Έχει όγκο περίπου 5 λίτρα Αποτελείται από Πλάσμα (55%) Είναι νερό και διαλυμένες ουσίες Πρωτεΐνες Ορμόνες Άλατα Άλλες θρεπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσου... γιατί. η ΗΠΑΤIΤΙΔΑ μπορεί να μη σου δώσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΠΑΤΟΣ. Αθήνα, Μάϊος 2008

Ενημερώσου... γιατί. η ΗΠΑΤIΤΙΔΑ μπορεί να μη σου δώσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΠΑΤΟΣ. Αθήνα, Μάϊος 2008 Ενημερώσου... γιατί η ΗΠΑΤIΤΙΔΑ μπορεί να μη σου δώσει μιαbευκαιρiα Αθήνα, Μάϊος 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΠΑΤΟΣ Ηπατίτιδα Β & Επιδημιολογία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΠΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ. Σταθμός Αιμοδοσίας Νοσοκομείου Λαμίας Ξυνοτρούλας Π. Ιωάννης Ειδικός Παθολόγος Επιμελητής Β

ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ. Σταθμός Αιμοδοσίας Νοσοκομείου Λαμίας Ξυνοτρούλας Π. Ιωάννης Ειδικός Παθολόγος Επιμελητής Β ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Σταθμός Αιμοδοσίας Νοσοκομείου Λαμίας Ξυνοτρούλας Π. Ιωάννης Ειδικός Παθολόγος Επιμελητής Β ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ Η μετάγγιση αίματος είναι μια ζωτική θεραπευτική πράξη

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης σε σημεία φροντίδας υγείας προσφύγων/μεταναστών

Εβδομαδιαία Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης σε σημεία φροντίδας υγείας προσφύγων/μεταναστών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης Για επικοινωνία: Τηλ: 210 5212 054, Φαξ: 210 8818 868 E-mail: epid@keelpno.gr (Επιδημιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη από έκθεση και προφύλαξη μετά από έκθεση σε HepB, HepC, και HIV σε χώρους παροχής υγείας. Αικατερίνη K. Μασγάλα Παθολόγος- Λοιμωξιολόγος

Πρόληψη από έκθεση και προφύλαξη μετά από έκθεση σε HepB, HepC, και HIV σε χώρους παροχής υγείας. Αικατερίνη K. Μασγάλα Παθολόγος- Λοιμωξιολόγος Πρόληψη από έκθεση και προφύλαξη μετά από έκθεση σε HepB, HepC, και HIV σε χώρους παροχής υγείας Αικατερίνη K. Μασγάλα Παθολόγος- Λοιμωξιολόγος Κίνδυνος έκθεσης Ο κίνδυνος έκθεσης σε αίμα είναι σαφώς μεγαλύτερος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 33/30 Ο ΗΓΙΑ 2002/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 για τη θέσπιση προτύπων ποιότητας και ασφάλειας για τη συλλογή, τον έλεγχο, την επεξεργασία, την αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Τι είναι η ηπατίτιδα Α; Η ηπατίτιδα Α είναι μια νόσος του ήπατος που προκαλείται από τον ιό της ηπατίτιδας Α.

Διαβάστε περισσότερα

15 συχνότερες ερωτήσεις για την γρίπη

15 συχνότερες ερωτήσεις για την γρίπη 15 συχνότερες ερωτήσεις για την γρίπη Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε ένα κρυολόγημα και τη γρίπη; Η γρίπη και το κοινό κρυολόγημα και οι δύο ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος, αλλά προκαλούνται από

Διαβάστε περισσότερα

www.c-afora.gr Η Ηπατίτιδα C μας αφορά όλους!

www.c-afora.gr Η Ηπατίτιδα C μας αφορά όλους! www.c-afora.gr Η Ηπατίτιδα C μας αφορά όλους! www.c-afora.gr Η ηπατίτιδα C είναι μία ιογενής λοίμωξη που μεταδίδεται αιματογεν ασθενών που προσβάλλονται δεν κατορθώνουν να αποβάλλουν τον αναπτύξει κίρρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ - ΧΛΑΜΥΔΙΑ - ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ - ΕΡΠΗΣ - ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ - ΣΥΦΙΛΗ - HIV - ΓΟΝΟΡΡΟΙΑ

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ - ΧΛΑΜΥΔΙΑ - ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ - ΕΡΠΗΣ - ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ - ΣΥΦΙΛΗ - HIV - ΓΟΝΟΡΡΟΙΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ - ΧΛΑΜΥΔΙΑ - ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ - ΕΡΠΗΣ - ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ - ΣΥΦΙΛΗ - HIV - ΓΟΝΟΡΡΟΙΑ Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα ή σεξουαλικώς μεταδιδόμενες ασθένειες ή αφροδίσια νοσήματα ονομάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης σε σημεία φροντίδας υγείας προσφύγων/μεταναστών

Εβδομαδιαία Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης σε σημεία φροντίδας υγείας προσφύγων/μεταναστών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης Για επικοινωνία: Τηλ: 210 5212 054, Φαξ: 210 8818 868 E-mail: epid@keelpno.gr (Επιδημιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Η αιμοθεραπεία σήμερα είναι ασφαλέστερη από ποτέ και οι μεταγγίσεις σώζουν ζωές κάθε χρόνο. Παρόλα αυτά. όπως το αίμα περιέχει κινδύνους...

Η αιμοθεραπεία σήμερα είναι ασφαλέστερη από ποτέ και οι μεταγγίσεις σώζουν ζωές κάθε χρόνο. Παρόλα αυτά. όπως το αίμα περιέχει κινδύνους... Η αιμοθεραπεία σήμερα είναι ασφαλέστερη από ποτέ και οι μεταγγίσεις σώζουν ζωές κάθε χρόνο. Παρόλα αυτά. όπως το αίμα περιέχει κινδύνους... Υπάρχει πάντα η πιθανότητα μετάδοσης παθογόνων που είτε δεν γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης σε σημεία φροντίδας υγείας προσφύγων/μεταναστών

Εβδομαδιαία Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης σε σημεία φροντίδας υγείας προσφύγων/μεταναστών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης Για επικοινωνία: Τηλ: 21 5212 54, Φαξ: 21 8818 868 E-mail: epid@keelpno.gr (Επιδημιολογική

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Η παρούσα οδηγία βασίζεται στη διεθνή εμπειρία που αποκτήθηκε

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Η παρούσα οδηγία βασίζεται στη διεθνή εμπειρία που αποκτήθηκε L 38/40 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.2.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/17/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2004/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο...2 I. Εφαρµογές της βιοτεχνολογίας στην ιατρική...2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ...7 ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΛΕΞΗ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο...2 I. Εφαρµογές της βιοτεχνολογίας στην ιατρική...2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ...7 ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΛΕΞΗ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο...2 I. Εφαρµογές της βιοτεχνολογίας στην ιατρική...2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ...7 ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΛΕΞΗ...10 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο I. Εφαρµογές της βιοτεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ MUPHORAN 200 mg, κόνις και διαλύτης για διάλυμα (προς αραίωση) για έγχυση. Fotemustine Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Μέρα Νταλαντύσε Αχµέτι Φλούτουρα

Μέρα Νταλαντύσε Αχµέτι Φλούτουρα Μέρα Νταλαντύσε Αχµέτι Φλούτουρα πολυσύνθετο εξελισσόµενο θέµα Τέλη 90 ο ιό ήταν θανατηφόρο Σύνδροµο επίκτητη ανοσολογική ανεπάρκεια (AIDS) 1998 πρώτε αποτελεσµατικέ θεραπείε Χρόνιο νόσηµα Ο φορέα συνεχίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΛΤΙΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΤΙΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ο χώρος µένει κενός αν πρόκειται για νέα αίτηση) i. Τίτλος Προγράµµατος ii. Σχολή/ Τµήµα iii. Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 25.11.2014 L 337/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1252/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Μαΐου 2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ιογενείς Ηπατίτιδες Ηπατίτιδα Β. Συχνές Ερωτήσεις

Ιογενείς Ηπατίτιδες Ηπατίτιδα Β. Συχνές Ερωτήσεις Ιογενείς Ηπατίτιδες Ηπατίτιδα Β Συχνές Ερωτήσεις Tι είναι ηπατίτιδα; Το ήπαρ (συκώτι) είναι ένα ζωτικό όργανο που βρίσκεται στο δεξιό άνω τμήμα της κοιλιακής χώρας. Έχει πολλές λειτουργίες και διαδραματίζει

Διαβάστε περισσότερα

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις. Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις. Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου Μεταγγίσεις σε νεογνά και παιδιά Μεταγγίσεις στον νεογνικό πληθυσμό Μεταγγίσεις στον

Διαβάστε περισσότερα

ειγµατοληψία Χοριακών Λαχνών (CVS)

ειγµατοληψία Χοριακών Λαχνών (CVS) 12 ειγµατοληψία Χοριακών Λαχνών (CVS) Μεταφρασµένο από την Κατερίνα Πουγούνια και την Μαρία Τζέτη. Ιανουάριος 2009 Τροποποιήθηκε από φυλλάδια που εκδόθηκαν από τα νοσοκοµεία Guy s και St Thomas στο Λονδίνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ/ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΧΛΑΜΥΔΙΑ Αιτία : βακτήρια Πρόληψη : Η χρήση προφυλακτικού Μειώνει τον κίνδυνο μετάδοσης

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ/ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΧΛΑΜΥΔΙΑ Αιτία : βακτήρια Πρόληψη : Η χρήση προφυλακτικού Μειώνει τον κίνδυνο μετάδοσης ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ/ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΧΛΑΜΥΔΙΑ Αιτία : βακτήρια Πρόληψη : Η χρήση προφυλακτικού Μειώνει τον κίνδυνο μετάδοσης Αυξημένες εκκρίσεις από τα γεννητικά όργανα ή τον πρωκτό.

Διαβάστε περισσότερα

Εμβόλιο Ανεμευλογιάς

Εμβόλιο Ανεμευλογιάς Εμβόλιο Ανεμευλογιάς ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ Είστε σίγουροι ότι έχετε πάρει τα κατάλληλα μέτρα προφύλαξης απο την ανεμευλογιά; ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ! ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΕΙΤΕ! ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΙΤΕ! ΕΜΒΟΛΙΟ Ανεμευλογιάς Θυμηθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Βλαστοκύτταρα και χρήσεις

Βλαστοκύτταρα και χρήσεις Βλαστοκύτταρα και χρήσεις Θαυµατουργές λύσεις στην ιατρική συνήθως δεν υπάρχουν. Ακόµη και ανακαλύψεις που υπόσχονται θαύµατα, τις περισσότερες φορές διανύουν πολύ δρόµο µέχρι να φτάσουν στην επιτυχία.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1(ΥΓΕΙΑ-ΑΝΘΡΩΠΟΣ)

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1(ΥΓΕΙΑ-ΑΝΘΡΩΠΟΣ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1(ΥΓΕΙΑ-ΑΝΘΡΩΠΟΣ) Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή στη φράση που συμπληρώνει σωστά την πρόταση: 1. Οι ιοί αποτελούνται

Διαβάστε περισσότερα

Η διατύπωση σχετικά με την κύηση και τους ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς θα πρέπει να είναι η ακόλουθη:

Η διατύπωση σχετικά με την κύηση και τους ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς θα πρέπει να είναι η ακόλουθη: Παραρτημα III Τροποποιήσεις που πρέπει να περιληφθούν στα σχετικά τμήματα των περιλήψεων των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης 48 Τροποποιήσεις που πρέπει να περιληφθούν στα σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Tραυματισμοί με μολυσμένα αντικείμενα κατά τη διάρκεια της οδοντιατρικής πράξης Πρωτόκολλο αντιμετώπισης

Tραυματισμοί με μολυσμένα αντικείμενα κατά τη διάρκεια της οδοντιατρικής πράξης Πρωτόκολλο αντιμετώπισης Tραυματισμοί με μολυσμένα αντικείμενα κατά τη διάρκεια της οδοντιατρικής πράξης Πρωτόκολλο αντιμετώπισης Κυριάκος Λιβέρδος Ειδικός Χειρουργός Στόματος Χατζηαναστασίου Χρυστάλλα Πρώτος Ιατρικός Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΝΙΟΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ. Μονάδα Πρόληψης Μεσογειακής Αναιμίας και άλλων Αιμοσφαιρινοπαθειών

ΑΜΝΙΟΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ. Μονάδα Πρόληψης Μεσογειακής Αναιμίας και άλλων Αιμοσφαιρινοπαθειών ΑΜΝΙΟΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ Μονάδα Πρόληψης Μεσογειακής Αναιμίας και άλλων Αιμοσφαιρινοπαθειών ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΛ: 2310892819 e-mail: hmesogiaki@ippokratio.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Χορήγηση και διακίνηση παραγώγων αίματος: Ιχνηλασιμότητα-Μηχανοργάνωση- Συντήρηση εκτός αιμοδοσίας-

«Χορήγηση και διακίνηση παραγώγων αίματος: Ιχνηλασιμότητα-Μηχανοργάνωση- Συντήρηση εκτός αιμοδοσίας- «Χορήγηση και διακίνηση παραγώγων αίματος: Ιχνηλασιμότητα-Μηχανοργάνωση- Συντήρηση εκτός αιμοδοσίας- Διαδικασία μετάγγισης». Σερένα Βαλσάμη Αιματολόγος Λέκτορας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Αιματολογικό Εργαστήριο-Αιμοδοσία,

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Η ορολογία που χρησιμοποιείται για την περιγραφή των

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Η ορολογία που χρησιμοποιείται για την περιγραφή των L 19/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.1.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/8/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιανουαρίου 2006 για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή τους στην τεχνική πρόοδο, των παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ νεφρά νεφρών Η υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση) είναι ένα από τα δύο κύρια αίτια χρόνιας νεφρικής νόσου παγκοσμίως (το άλλο είναι ο διαβήτης). Επίσης, τα νεφρά έχουν βασικό ρόλο στη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 304/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 304/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 92/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3.4.2008 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 304/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Απριλίου 2008 για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Παράγωγα Αίματος Μορφές Διαδικασίες Παρασκευής και Συντήρησης Έλεγχος Ποιότητας

Παράγωγα Αίματος Μορφές Διαδικασίες Παρασκευής και Συντήρησης Έλεγχος Ποιότητας Παράγωγα Αίματος Μορφές Διαδικασίες Παρασκευής και Συντήρησης Έλεγχος Ποιότητας Δρ. Φίλιππος Ι. Κλωνιζάκης Αιματολόγος Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν.Θ «Άγιος Παύλος» Τί είναι τα παράγωγα αίματος Τα συστατικά του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Μαΐου 1989 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα τρόφιµα που προορίζονται για ειδική διατροφή

Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Μαΐου 1989 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα τρόφιµα που προορίζονται για ειδική διατροφή 1989L0398 EL 20.11.2003 003.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Μαΐου 1989 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕ ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΥΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕ ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΥΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕ ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΥΣ ΟΝΟΜΑ:ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΠΙΘΕΤΟ:ΠΡΙΦΤΗ ΤΑΞΗ:Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: 4 ΗΜ/ΝΙΑ: 11/10/2013 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΘΟΓΟΝΟΥΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ένας μικροοργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡολοΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΙΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Ο ΡολοΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΙΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ο ΡολοΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΙΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΕΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ- Η Ελληνική Εμπειρία Ε. Πέτρακα 1, Μ. Κριτσιώτη1, Σ. Βαλσάμη 2, Ι. Καλαντζής1, Α. Τραυλού3, Ε. Γρουζή4 1 ΝΥ Αιµοδοσίας,

Διαβάστε περισσότερα

Η Αιμοδοσία το 2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ. Θεσσαλονίκη 20-22. 09.2012

Η Αιμοδοσία το 2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ. Θεσσαλονίκη 20-22. 09.2012 Η Αιμοδοσία το 2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ Θεσσαλονίκη 20-22. 09.2012 ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ Dr Παπαϊωάννου Γωγώ Αιματολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματοληψία Χοριακών Λαχνών (CVS) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ. Μονάδα Πρόληψης Μεσογειακής Αναιμίας και άλλων Αιμοσφαιρινοπαθειών

Δειγματοληψία Χοριακών Λαχνών (CVS) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ. Μονάδα Πρόληψης Μεσογειακής Αναιμίας και άλλων Αιμοσφαιρινοπαθειών Δειγματοληψία Χοριακών Λαχνών (CVS) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ Μονάδα Πρόληψης Μεσογειακής Αναιμίας και άλλων Αιμοσφαιρινοπαθειών ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΛ: 2310892819

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.10.2013

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.10.2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.10.2013 C(2013) 6782 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.10.2013 για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης σε σημεία φροντίδας υγείας προσφύγων/μεταναστών

Εβδομαδιαία Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης σε σημεία φροντίδας υγείας προσφύγων/μεταναστών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης Για επικοινωνία: Τηλ: 210 5212 054, Φαξ: 210 8818 868 E-mail: epid@keelpno.gr (Επιδημιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περίληψη εισήγησης σε σεµινάριο τεχνικών ασφαλείας του ΕΛΙΝΥΑΕ ΤΖΙΝΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Βιολογικοί

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης σε σημεία φροντίδας υγείας προσφύγων/μεταναστών

Εβδομαδιαία Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης σε σημεία φροντίδας υγείας προσφύγων/μεταναστών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης Για επικοινωνία: Τηλ: 210 5212 054, Φαξ: 210 8818 868 E-mail: epid @keelpno.gr (Επιδημιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3/11/2016 Αρ. Πρωτ.: 3488/ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π..

Αθήνα, 3/11/2016 Αρ. Πρωτ.: 3488/ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ & ΕΝ ΟΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

8741/16 GA/ag,alf DGG 2B

8741/16 GA/ag,alf DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ-ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ

ΘΕΜΑ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ-ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΘΕΜΑ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ-ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΜΙΛΟΡΟΛΑ ΚΛΕΟΝΙΚΗ,ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ,ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ ΚΟΝΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ ΤΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ,ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΠΓΝΑΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (3) Τα αέρια συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για τη

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (3) Τα αέρια συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για τη L 27/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.1.2008 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/5/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την αναγραφή, στην επισήμανση ορισμένων τροφίμων, υποχρεωτικών ενδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης σε σημεία φροντίδας υγείας προσφύγων/μεταναστών

Εβδομαδιαία Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης σε σημεία φροντίδας υγείας προσφύγων/μεταναστών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης Για επικοινωνία: Τηλ: 210 5212 054, Φαξ: 210 8818 868 E-mail: epid@keelpno.gr (Επιδημιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης σε σημεία φροντίδας υγείας προσφύγων/μεταναστών

Εβδομαδιαία Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης σε σημεία φροντίδας υγείας προσφύγων/μεταναστών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης Για επικοινωνία: Τηλ: 210 5212 054, Φαξ: 210 8818 868 E-mail: epid@keelpno.gr (Επιδημιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης σε σημεία φροντίδας υγείας προσφύγων/μεταναστών

Εβδομαδιαία Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης σε σημεία φροντίδας υγείας προσφύγων/μεταναστών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης Για επικοινωνία: Τηλ: 210 5212 054, Φαξ: 210 8818 868 E-mail: epid@keelpno.gr (Επιδημιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΙΜΑΤΟ ΟΣΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ

Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΙΜΑΤΟ ΟΣΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ 1 Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΙΜΑΤΟ ΟΣΙΑΣ ΘΕΜΑ 1 ο Α. Σελ.65, Αιµατολογία Αιµοδοσία Ι ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Τα µεγάλα µονοκύτταρα ή µονοπύρηνα αποτελούν τα φαγοκύτταρα του οργανισµού,

Διαβάστε περισσότερα

Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα. Εργασία: Γιάννης Π.

Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα. Εργασία: Γιάννης Π. Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα Εργασία: Γιάννης Π. Εισαγωγή Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα ή σεξουαλικώς μεταδιδόμενες ασθένειες ή αφροδίσια νοσήματα ονομάζονται ασθένειες ή μολύνσεις, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΗΤΑΛΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΗΤΑΛΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.3 : ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΜΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΣΙΑΣ ΘΕΜΑ 1 Χαρακτηρίστε τις προτάσεις ως σωστές ή λανθασµένες. 1. Οι βλεννογόνοι

Διαβάστε περισσότερα

9λόγοι. Οικογενειακή Φύλαξη. Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος. H καλύτερη Tράπεζα Βλαστικών Κυττάρων. στην Ευρώπη

9λόγοι. Οικογενειακή Φύλαξη. Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος. H καλύτερη Tράπεζα Βλαστικών Κυττάρων. στην Ευρώπη Οικογενειακή Φύλαξη Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος 9λόγοι για τους οποίους θα διαλέξετε τη Stem-Health Hellas Μοναδική Στιγμή. Μοναδική Απόφαση. H καλύτερη Tράπεζα Βλαστικών Κυττάρων στην Ευρώπη Η πρώτη μεταμόσχευση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΟΡΙΣΜΟΙ v Σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα είναι ασθένειες ή λοιμώξεις οι οποίες προκαλούνται από οργανισμούς οι οποίοι μεταδίδονται κυρίως μέσω της σεξουαλικής επαφής.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ (ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ (ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ (ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ) Η τεχνική μεθόδου οφείλει να: Έχει υψηλή ασφάλεια, ευαισθησία, αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Δεν δίνει ψευδείς αντιδράσεις. Διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα