Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης"

Transcript

1 L 390/ Ο ΗΓΙΑ 2004/108/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης εκεµβρίου 2004 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα και για την κατάργηση της οδηγίας 89/336/ΕΟΚ (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής, τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής ( 1 ), Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης ( 2 ), Εκτιµώντας τα εξής: (1) Η οδηγία 89/336/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 3ης Μαΐου 1989 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητικήσυµβατότητα ( 3 ) αναθεωρήθηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας η οποία είναι γνωστήως απλούστερη νοµοθεσία για την εσωτερικήαγορά (SLIM). Τόσο η διαδικασία SLIM όσο και η διεξοδικήδιαβούλευση που ακολούθησε αποκάλυψαν την ανάγκη συµπλήρωσης, ενίσχυσης και διασαφήνισης του πλαισίου που θεσπίζεται από την οδηγία 89/336/EOK. (5) Η ηλεκτροµαγνητικήσυµβατότητα του εξοπλισµού θα πρέπει να ρυθµιστεί µε στόχο την εξασφάλιση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, δηλαδήενός χώρου δίχως εσωτερικά σύνορα όπου εµπορεύµατα, άτοµα, υπηρεσίες και κεφάλαια διακινούνται ελεύθερα. (6) Ο εξοπλισµός που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία θα πρέπει να περιλαµβάνει τόσο τις συσκευές όσο και τις σταθερές εγκαταστάσεις. Ωστόσο, θα πρέπει να προβλεφθούν χωριστές διατάξεις για κάθε κατηγορία. Ο λόγος είναι ότι, ενώ οι ίδιες οι συσκευές επιτρέπεται να κυκλοφορούν ελεύθερα εντός της Κοινότητας, οι σταθερές εγκαταστάσεις είναι τοποθετηµένες για µόνιµη χρήση σε προκαθορισµένο χώρο, ως σύνολα διαφόρων τύπων συσκευών και, ενδεχοµένως, άλλων διατάξεων. Η σύνθεση και η λειτουργία των εν λόγω εγκαταστάσεων ανταποκρίνονται, στις περισσότερες περιπτώσεις, στις ειδικές ανάγκες των χειριστών τους. (7) Ο ραδιοεξοπλισµός και ο τηλεπικοινωνιακός τερµατικός εξοπλισµός δεν θα πρέπει να καλύπτονται από την παρούσα οδηγία δεδοµένου ότι διέπονται ήδη από την οδηγία 1999/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1999, σχετικά µε το ραδιοεξοπλισµό και τον τηλεπικοινωνιακό τερµατικό εξοπλισµό και την αµοιβαία αναγνώριση της πιστότητας των εξοπλισµών αυτών ( 4 ). Οι απαιτήσεις ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας και στις δύο οδηγίες επιτυγχάνουν το ίδιο επίπεδο προστασίας. (2) Τα κράτη µέλη είναι υπεύθυνα να διασφαλίζουν ότι οι ραδιοεπικοινωνίες, συµπεριλαµβανοµένης της ραδιοφωνικής λήψης και της ραδιοερασιτεχνικής υπηρεσίας που λειτουργεί σύµφωνα µε τους κανονισµούς της ιεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών ( ΕΤ), τα δίκτυα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, καθώς και ο εξοπλισµός που συνδέεται µε αυτά, προστατεύονται από τις ηλεκτροµαγνητικές διαταραχές. (3) Οι εθνικές διατάξεις που εξασφαλίζουν την προστασία από τις ηλεκτροµαγνητικές διαταραχές θα πρέπει να είναι εναρ- µονισµένες για να εγγυώνται την ελεύθερη κυκλοφορία των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, χωρίς τη µείωση των δικαιολογηµένων επιπέδων προστασίας στα κράτη µέλη. (4) Η προστασία από τις ηλεκτροµαγνητικές διαταραχές απαιτεί την επιβολήυποχρεώσεων στους διάφορους οικονοµικούς παράγοντες. Οι εν λόγω υποχρεώσεις θα πρέπει να εφαρµόζονται µε δίκαιο και αποτελεσµατικό τρόπο για την επίτευξη αυτής της προστασίας. ( 1 ) ΕΕ C 220 της , σ. 13. ( 2 ) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Μαρτίου 2004 (δεν έχει δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και Απόφαση του Συµβουλίου της 29ης Νοεµβρίου ( 3 ) ΕΕ L 139 της , σ. 19 οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 93/68/EOK (ΕΕ L 220 της , σ. 1). (8) Τα αεροσκάφη και ο εξοπλισµός που προορίζεται να τοποθετηθεί σε αεροσκάφη δεν θα πρέπει να καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, δεδοµένου ότι υπόκεινται ήδη σε ειδικούς κοινοτικούς ήδιεθνείς κανόνες που διέπουν την ηλεκτροµαγνητικήσυµβατότητα. (9) Η παρούσα οδηγία δεν χρειάζεται να θεσπίσει κανόνες για τον εξοπλισµό ο οποίος, λόγω των εγγενών χαρακτηριστικών του, είναι ακίνδυνος από την άποψη της ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας. (10) Η ασφάλεια του εξοπλισµού δεν θα πρέπει να καλύπτεται από την παρούσα οδηγία, δεδοµένου ότι το θέµα ρυθµίζεται από χωριστήκοινοτικήήεθνικήνοµοθεσία. (11) Εφόσον η παρούσα οδηγία διέπει τις συσκευές, θα πρέπει να αναφέρεται στις έτοιµες συσκευές που διατίθενται για πρώτη φορά στην κοινοτικήαγορά. Ορισµένα συστατικά µέρη ή υποσύνολα θα πρέπει, υπό ορισµένες συνθήκες, να θεωρούνται συσκευές εάν τίθενται στη διάθεση του τελικού χρήστη. ( 4 ) ΕΕ L 91, , σ. 10 οδηγία όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 (ΕΕ L 284 της , σ. 1).

2 L 390/25 (12) Οι αρχές στις οποίες βασίζεται η παρούσα οδηγία είναι αυτές που καθορίζονται στο ψήφισµα του Συµβουλίου της 7ης Μαΐου 1985 για νέα προσέγγιση στο θέµα της τεχνικής εναρµόνισης και τυποποίησης ( 1 ). Σύµφωνα µε την προσέγγιση αυτήν, ο σχεδιασµός και η κατασκευήεξοπλισµού υπόκεινται στις ουσιώδεις απαιτήσεις που αφορούν την ηλεκτρο- µαγνητικήσυµβατότητα. Οι εν λόγω απαιτήσεις αποκτούν τεχνικήέκφραση µε εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα τα οποία εγκρίνονται από τους διάφορους ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης, CEN (ΕυρωπαϊκήΕπιτροπήΤυποποίησης), CENEC (ΕυρωπαϊκήΕπιτροπήΗλεκτροτεχνικής Τυποποίησης) και ETSI (Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων). Η CEN, η CENEC και το ETSI αναγνωρίζονται ως αρµόδια όργανα στον τοµέα της παρούσας οδηγίας για την έγκριση εναρµονισµένων προτύπων τα οποία καταρτίζουν σύµφωνα µε τις γενικές κατευθύνσεις συνεργασίας µεταξύ αυτών και της Επιτροπής και µε τη διαδικασία που καθορίζεται στην οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1998 για την καθιέρωση µιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τοµέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά µε τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών ( 2 ). (13) Τα εναρµονισµένα πρότυπα απηχούν την πλέον πρόσφατη γενικώς αναγνωρισµένη τεχνολογία στον τοµέα της ηλεκτρο- µαγνητικής συµβατότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προς το συµφέρον λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς πρέπει, εποµένως, να υπάρχουν πρότυπα για την ηλεκτροµαγνητικήσυµβατότητα εναρµονισµένα σε κοινοτικό επίπεδο. Mετά τη δηµοσίευση των στοιχείων του προτύπου στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η τήρησή του αποτελεί τεκµήριο συµµόρφωσης προς τις σχετικές ουσιώδεις απαιτήσεις, αν και η συµµόρφωση µπορεί να αποδειχθεί και µε άλλα µέσα. Η τήρηση των εναρµονισµένων προτύπων σηµαίνει συµµόρφωση προς τις διατάξεις τους και απόδειξη µε τις µεθόδους τις οποίες περιγράφουν τα εναρµονισµένα πρότυπα ήστις οποίες αναφέρονται. (14) Οι κατασκευαστές εξοπλισµού που προορίζεται να συνδεθεί σε δίκτυα θα πρέπει να κατασκευάζουν τον εν λόγω εξοπλισµό µε τρόπο ώστε να αποφεύγεται η απαράδεκτη υποβάθ- µιση της λειτουργίας των δικτύων υπό κανονικές συνθήκες χρήσης. Οι χειριστές δικτύων θα πρέπει να κατασκευάζουν τα δίκτυά τους µε τρόπο ώστε οι κατασκευαστές εξοπλισµού που µπορεί να συνδεθεί σε δίκτυα να µην επωµίζονται δυσανάλογο βάρος για την αποφυγήτης απαράδεκτης υποβάθµισης της λειτουργίας των δικτύων. Οι ευρωπαϊκοί οργανισµοί τυποποίησης θα πρέπει να λαµβάνουν δεόντως υπόψη το στόχο αυτόν (συµπεριλαµβανοµένων των σωρευτικών επιπτώσεων των σχετικών ηλεκτροµαγνητικών φαινοµένων) όταν εκπονούν εναρµονισµένα πρότυπα. ( 1 ) ΕΕ C 136 της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ L 204 της , σ. 37 οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την Πράξη Προσχώρησης του (15) Η διάθεση συσκευών στην αγορά ήη θέση τους σε λειτουργία θα πρέπει να επιτρέπεται µόνον αν οι ενδιαφερόµενοι κατασκευαστές έχουν αποδείξει ότι οι συσκευές έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Οι συσκευές που διατίθενται στην αγορά θα πρέπει να φέρουν τη σήµανση CE που πιστοποιεί τη συµ- µόρφωση προς την οδηγία. Αν και η ευθύνη για την αξιολόγηση της συµµόρφωσης ανήκει στον κατασκευαστή, χωρίς να χρειάζεται η ανάµιξη ανεξάρτητου φορέα αξιολόγησης της συµµόρφωσης, οι κατασκευαστές είναι ελεύθεροι να χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες ενός τέτοιου φορέα. (16) Η υποχρέωση αξιολόγησης της συµµόρφωσης θα πρέπει να απαιτεί από τον κατασκευαστήνα αξιολογεί την ηλεκτρο- µαγνητικήσυµβατότητα της συσκευής, βάσει των σχετικών φαινοµένων, για να εξακριβώνει εάν πληροί ήόχι τις απαιτήσεις προστασίας που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία. (17) Σε περίπτωση που η συσκευήµπορεί να διαµορφωθεί µε διαφορετικούς τρόπους, η αξιολόγηση της ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας θα πρέπει να επιβεβαιώνει ότι η συσκευή πληροί τις απαιτήσεις προστασίας στις διαµορφώσεις που προβλέπει ο κατασκευαστής ως αντιπροσωπευτικές της συνήθους χρήσης στις προβλεπόµενες εφαρµογές στις περιπτώσεις αυτές, αρκεί η διενέργεια αξιολόγησης βάσει της διαµόρφωσης που είναι πιο πιθανό να προκαλέσει τη σηµαντικότερη διαταραχήήτης διαµόρφωσης που είναι πιο ευαίσθητη στις διαταραχές. (18) Οι σταθερές εγκαταστάσεις, συµπεριλαµβανοµένων των µεγάλων µηχανηµάτων και δικτύων, ενδέχεται να προκαλέσουν ηλεκτροµαγνητικήδιαταραχή, ήνα επηρεαστούν από αυτήν. Μπορεί να υπάρχει διασύνδεση µεταξύ σταθερών εγκαταστάσεων και συσκευών, οπότε οι ηλεκτροµαγνητικές διαταραχές που προκαλούνται από τις σταθερές εγκαταστάσεις ενδέχεται να επηρεάζουν τις συσκευές και αντίστροφα. Όσον αφορά την ηλεκτροµαγνητικήσυµβατότητα, δεν έχει σηµασία αν η ηλεκτροµαγνητικήδιαταραχήπροκαλείται από συσκευήήαπό σταθερήεγκατάσταση. Συνεπώς, οι σταθερές εγκαταστάσεις και οι συσκευές θα πρέπει να υπόκεινται σε συνεκτικό και γενικό καθεστώς ουσιωδών απαιτήσεων. Θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα χρήσης εναρµονισµένων προτύπων για σταθερές εγκαταστάσεις ώστε να αποδεικνύεται η συµµόρφωση προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις που καλύπτονται από τα πρότυπα αυτά. (19) Λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών τους, για τις σταθερές εγκαταστάσεις δεν θα πρέπει να απαιτείται τοποθέτηση της σήµανσης CE ούτε να γίνεται δήλωση συµµόρφωσης. (20) Η αξιολόγηση της συµµόρφωσης των συσκευών που διατίθενται στην αγορά για να ενσωµατωθούν σε συγκεκριµένη σταθερήεγκατάσταση και δεν διατίθενται στο εµπόριο για άλλο σκοπό, δεν έχει νόηµα αν πραγµατοποιείται χωριστά από την σταθερήεγκατάσταση στην οποία πρόκειται να ενσωµατωθεί. Συνεπώς, οι εν λόγω συσκευές θα πρέπει να εξαιρούνται από τις διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης που εφαρµόζονται συνήθως στις συσκευές. Ωστόσο, οι συσκευές αυτές δεν πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο τη συµ- µόρφωση των σταθερών εγκαταστάσεων στις οποίες ενσωµατώνονται. Αν µια συσκευήείναι ενσωµατωµένη σε περισσότερες της µιας σταθερές εγκαταστάσεις, ο προσδιορισµός των χαρακτηριστικών ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητάς της θα πρέπει να επαρκεί για τη διασφάλιση της εξαίρεσής της από τη διαδικασία ελέγχου της συµµόρφωσης.

3 L 390/ (21) Θα πρέπει να προβλεφθεί µια µεταβατικήπερίοδος για να εξασφαλιστεί ότι οι κατασκευαστές και οι λοιποί ενδιαφερό- µενοι θα µπορέσουν να προσαρµοστούν στο νέο ρυθµιστικό καθεστώς. (22) εδοµένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, δηλαδήη εξασφάλιση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς µε την απαίτηση της συµµόρφωσης του εξοπλισµού µε ένα επαρκές επίπεδο ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας, είναι αδύνατον να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη µέλη, και δύναται συνεπώς, λόγω των διαστάσεων ήτων αποτελεσµάτων της να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα δύναται να θεσπίσει µέτρα, σύµφωνα µε την αρχήτης επικουρικότητας κατά την έννοια του άρθρου 5 της συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχήτης αναλογικότητας, όπως καθορίζεται στο προαναφερόµενο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του εν λόγω στόχου. (23) Συνεπώς, η οδηγία 89/336/EOK θα πρέπει να καταργηθεί, ΕΞΕ ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής 1. Η παρούσα οδηγία διέπει την ηλεκτροµαγνητικήσυµβατότητα εξοπλισµού. Στόχος της είναι να εξασφαλιστεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς απαιτώντας τη συµµόρφωση του εξοπλισµού µε ένα επαρκές επίπεδο ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στον εξοπλισµό, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται: α) στον εξοπλισµό που καλύπτεται από την οδηγία 1999/5/ΕΚ β) στα αεροναυτικά προϊόντα, εξαρτήµατα και εξοπλισµούς που αναφέρονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2002, για κοινούς κανόνες στον τοµέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση ευρωπαϊκού οργανισµού ασφάλειας της αεροπορίας ( 1 ) ( 1 ) ΕΕ L 240 της , σ. 1 κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1701/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 243 της , σ. 5). γ) στον ραδιοεξοπλισµό που χρησιµοποιείται από ραδιοερασιτέχνες, όπως ορίζεται στους κανονισµούς ραδιοεπικοινωνιών που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του Καταστατικού Χάρτη και της Σύµβασης της ιεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών ( 2 ), εκτός αν ο εξοπλισµός αυτός διατίθεται στο εµπόριο. Τα έτοιµα συστήµατα (kits) κατασκευαστικών στοιχείων, προς συναρµολόγηση από ραδιοερασιτέχνες, καθώς και ο εµπορικός εξοπλισµός ο οποίος τροποποιείται και χρησιµοποιείται από τους ραδιοερασιτέχνες δεν θεωρούνται εξοπλισµός διαθέσιµος στο εµπόριο. 3. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται στον εξοπλισµό του οποίου τα εγγενήφυσικά χαρακτηριστικά είναι τέτοια ώστε: α) να µην µπορεί να προκαλέσει ήνα συµβάλει στην πρόκληση ηλεκτροµαγνητικών εκποµπών οι οποίες υπερβαίνουν ένα επίπεδο που επιτρέπει στο ραδιοεξοπλισµό, στον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό και στον λοιπό εξοπλισµό να λειτουργούν όπως προβλέπεται, και β) να λειτουργεί χωρίς απαράδεκτη υποβάθµιση παρά την ύπαρξη ηλεκτροµαγνητικής διαταραχής που προκαλείται συνήθως κατά την προβλεπόµενη χρήση του. 4. Όταν, για τον εξοπλισµό που αναφέρεται στην παράγραφο 1, οι ουσιώδεις απαιτήσεις που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι καθορίζονται πιο συγκεκριµένα, εν όλω ήεν µέρει, σε άλλες κοινοτικές οδηγίες, η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται, ήπαύει να εφαρµόζεται στον εξοπλισµό αυτόν όσον αφορά τις εν λόγω απαιτήσεις, από την ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής των οδηγιών αυτών. 5. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την εφαρµογήκοινοτικής ή εθνικής νοµοθεσίας που διέπει την ασφάλεια του εξοπλισµού. Άρθρο 2 Ορισµοί 1. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: α) «εξοπλισµός»: κάθε συσκευήήσταθερήεγκατάσταση β) «συσκευή»: κάθε τελικήδιάταξη, ήσυνδυασµός διατάξεων, που διατίθεται στο εµπόριο ως ενιαία λειτουργικήµονάδα, προοριζόµενη για τον τελικό χρήστη, και ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροµαγνητικήδιαταραχή, ήτης οποίας η λειτουργία µπορεί να επηρεαστεί από τέτοιου είδους διαταραχή γ) «σταθερήεγκατάσταση»: συγκεκριµένος συνδυασµός διαφόρων τύπων συσκευών και, ενδεχοµένως, άλλων διατάξεων, που συναρµολογούνται, τοποθετούνται και προορίζονται να χρησι- µοποιούνται µονίµως σε έναν προκαθορισµένο τόπο δ) «ηλεκτροµαγνητικήσυµβατότητα»: ικανότητα του εξοπλισµού να λειτουργεί ικανοποιητικά στο ηλεκτροµαγνητικό του περιβάλλον χωρίς να προκαλεί απαράδεκτες ηλεκτροµαγνητικές διαταραχές σε άλλον εξοπλισµό που ευρίσκεται στο περιβάλλον αυτό ε) «ηλεκτροµαγνητικήδιαταραχή»: ηλεκτροµαγνητικό φαινόµενο που µπορεί να υποβαθµίσει τη λειτουργία εξοπλισµού. Μια ηλεκτροµαγνητικήδιαταραχήµπορεί να είναι θόρυβος ηλεκτρο- µαγνητικής προέλευσης, ανεπιθύµητο σήµα ή µεταβολή του ιδίου του µέσου δια του οποίου γίνεται η διάδοση ( 2 ) Καταστατικός χάρτης και Σύµβαση της ιεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών που εγκρίθηκε από την Συµπληρωµατική ιάσκεψη Πληρεξουσίων (Γενεύη, 1992) όπως τροποποιήθηκε από τη ιάσκεψη Πληρεξουσίων (Κυότο, 1994).

4 L 390/27 στ) «ατρωσία»: ικανότητα του εξοπλισµού να λειτουργεί χωρίς να υποβαθµίζεται η ποιότητα της λειτουργίας του παρά την ύπαρξη ηλεκτροµαγνητικής διαταραχής ζ) «λόγοι ασφαλείας»: η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής ή περιουσίας η) «ηλεκτροµαγνητικό περιβάλλον»: το σύνολο όλων των ηλεκτρο- µαγνητικών φαινοµένων τα οποία είναι δυνατόν να παρατηρηθούν σε µια δεδοµένη τοποθεσία. 2. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, τα ακόλουθα θεωρούνται συσκευές κατά την έννοια της παραγράφου 1 σηµείο β): α) «συστατικά µέρη» ή «υποσύνολα» που προορίζονται να ενσωµατωθούν σε µια συσκευήαπό τον τελικό χρήστη, τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν ηλεκτροµαγνητικήδιαταραχήήτων οποίων η λειτουργία µπορεί να επηρεαστεί από τέτοιου είδους διαταραχή β) «κινητές εγκαταστάσεις» που ορίζονται ως συνδυασµός συσκευών, και κατά περίπτωση άλλων διατάξεων, που προορίζονται να µετακινούνται και να λειτουργούν σε διάφορες τοποθεσίες. Άρθρο 3 ιάθεση στην αγορά ή/και έναρξη λειτουργίας Τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα µέτρα ώστε ο εξοπλισµός να µπορεί να διατίθεται στην αγορά ή/και να τίθεται σε λειτουργία µόνον αν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, εφόσον εγκαθίσταται και συντηρείται όπως πρέπει και χρησιµοποιείται κατά προορισµόν. Άρθρο 4 Ελεύθερη κυκλοφορίαεξοπλισµού 1. Τα κράτη µέλη δεν εµποδίζουν, για λόγους ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας, τη διάθεση στην αγορά ή/και τη θέση σε λειτουργία στο έδαφός τους του εξοπλισµού που είναι σύµφωνος µε την παρούσα οδηγία. 2. Οι απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας δεν εµποδίζουν την εφαρµογήστα κράτη µέλη των ακόλουθων ειδικών µέτρων σχετικά µε τη θέση σε λειτουργία ήτη χρήση εξοπλισµού: α) µέτρων για την αντιµετώπιση υφισταµένου ήπροβλεπόµενου προβλήµατος ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας σε ένα συγκεκριµένο τόπο β) µέτρων που λαµβάνονται για λόγους ασφαλείας προκειµένου να προστατεύονται τα δηµόσια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα ήοι σταθµοί εκποµπής ή λήψης όταν χρησιµοποιούνται για σκοπούς ασφαλείας σε σαφώς καθορισµένες καταστάσεις σε σχέση µε το φάσµα. Με την επιφύλαξη της οδηγίας 98/34/ΕΚ, τα κράτη µέλη κοινοποιούν τα ειδικά αυτά µέτρα στην Επιτροπήκαι τα λοιπά κράτη µέλη. Τα ειδικά µέτρα που γίνονται αποδεκτά δηµοσιεύονται από την Επιτροπήστην. 3. Τα κράτη µέλη δεν παρεµποδίζουν, κατά τη διάρκεια εµποροπανηγύρεων, εκθέσεων, ήάλλων εκδηλώσεων, την παρουσίαση ή/και την επίδειξη εξοπλισµού ο οποίος δεν συµµορφώνεται προς την παρούσα οδηγία εφόσον αναφέρεται σαφώς σε ορατήπινακίδα ότι ο εξοπλισµός δεν διατίθεται στην αγορά ή/και τίθεται σε λειτουργία πριν συµµορφωθεί προς την παρούσα οδηγία. Η επίδειξη µπορεί να πραγµατοποιείται µόνον εφόσον λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα για να αποφευχθούν οι ηλεκτροµαγνητικές διαταραχές. Άρθρο 5 Ουσιώδεις απαιτήσεις Ο εξοπλισµός που αναφέρεται στο άρθρο 1 πρέπει να πληροί τις ουσιώδεις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτηµα I. Άρθρο 6 Εναρµονισµένα πρότυπα 1. «Εναρµονισµένο πρότυπο»: είναι µια τεχνικήπροδιαγραφήπου εγκρίνεται από αναγνωρισµένο ευρωπαϊκό οργανισµό τυποποίησης κατόπιν εντολής της Επιτροπής, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που καθορίζονται στην οδηγία 98/34/ΕΚ για τους σκοπούς θέσπισης µιας ευρωπαϊκής απαίτησης. Η συµµόρφωση µε τα «εναρµονισµένα πρότυπα» δεν είναι υποχρεωτική. 2. Η συµµόρφωση του εξοπλισµού προς τα σχετικά εναρµονισµένα πρότυπα τα στοιχεία αναφοράς των οποίων έχουν δηµοσιευθεί στην αποτελεί τεκµήριο, εκ µέρους των κρατών µελών, συµµόρφωσης προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις που αναφέρονται στο παράρτηµα I τις οποίες αφορούν τα εν λόγω πρότυπα. Το τεκµήριο συµµόρφωσης περιορίζεται στο πεδίο εφαρµογής των εν λόγω εναρµονισµένων προτύπων και των σχετικών ουσιωδών απαιτήσεων που καλύπτονται από αυτά τα εναρµονισµένα πρότυπα. 3. Όταν ένα κράτος µέλος ήη Επιτροπήθεωρεί ότι ένα εναρµονισµένο πρότυπο δεν ικανοποιεί πλήρως τις ουσιώδεις απαιτήσεις που αναφέρονται στο παράρτηµα I, υποβάλλει το θέµα στη µόνιµη επιτροπήπου συστάθηκε µε την οδηγία 98/34/ΕΚ (η οποία στη συνέχεια ονοµάζεται «επιτροπή»), αναφέροντας τους λόγους για την ενέργεια αυτή. Η επιτροπήγνωµοδοτεί χωρίς καθυστέρηση. 4. Με βάση τη γνώµη της επιτροπής, η Επιτροπήτων Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων λαµβάνει µία από τις ακόλουθες αποφάσεις σε σχέση µε τα στοιχεία αναφοράς των σχετικών εναρµονισµένων προτύπων: α) να µην τα δηµοσιεύσει β) να τα δηµοσιεύσει µε περιορισµούς γ) να διατηρήσει τα στοιχεία αναφοράς στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δ) να αποσύρει τα στοιχεία αναφοράς από την Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπήενηµερώνει αµελλητί τα κράτη µέλη για την απόφασή της.

5 L 390/ ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΣΥΣΚΕΥΕΣ Άρθρο 7 ιαδικασία αξιολόγησης της συµµόρφωσης για συσκευές Η συµµόρφωση µιας συσκευής προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι αποδεικνύεται µε τη διαδικασία που περιγράφεται στο παράρτηµα ΙΙ (εσωτερικός έλεγχος παραγωγής). Ωστόσο, κατά την κρίση του κατασκευαστήήτου εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του στην Κοινότητα, επιτρέπεται να εφαρµόζεται και η διαδικασία που περιγράφεται στο παράρτηµα ΙΙΙ. 3. Ο κατασκευαστής παρέχει πληροφορίες για οποιεσδήποτε ειδικές προφυλάξεις που πρέπει να λαµβάνονται κατά τη συναρµολόγηση, την εγκατάσταση, τη συντήρηση ή τη χρήση της συσκευής ώστε να εξασφαλίζεται, όταν τεθεί σε λειτουργία, η συµµόρφωσή της προς τις απαιτήσεις προστασίας που προβλέπονται στο παράρτηµα Ι, σηµείο Οι συσκευές, για τις οποίες η συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις προστασίας δεν εξασφαλίζεται σε κατοικηµένες περιοχές, συνοδεύονται από σαφήένδειξη αυτού του περιορισµού χρήσης και, όπου απαιτείται, η ένδειξη αυτήεµφαίνεται στη συσκευασία. 5. Οι πληροφορίες που απαιτούνται για να είναι δυνατήη χρήση της συσκευής σύµφωνα µε τον προβλεπόµενο προορισµό της περιέχονται στις οδηγίες που συνοδεύουν τη συσκευή. Άρθρο 8 Σήµανση CE 1. Οι συσκευές των οποίων η συµµόρφωση προς την παρούσα οδηγία έχει διαπιστωθεί µε τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 7 φέρουν τη σήµανση CE που πιστοποιεί το γεγονός αυτό. Την ευθύνη για την επίθεση της σήµανσης CE έχει ο κατασκευαστής ήο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του στην Κοινότητα. Η σήµανση CE τίθεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παραρτήµατος V. 2. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να απαγορεύουν την επίθεση, στη συσκευήήστη συσκευασία της ήστις οδηγίες χρήσης της, σηµάτων τα οποία ενδέχεται να παραπλανήσουν τρίτους ως προς τη σηµασία ή/και τη γραφικήαπεικόνιση της σήµανσης CE. 3. Τυχόν άλλο σήµα µπορεί να τοποθετείται στη συσκευή, στη συσκευασία της ήστις οδηγίες χρήσης της, εφόσον δεν καθιστά λιγότερο ευδιάκριτη και ευανάγνωστη τη σήµανση CE. 4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10, εάν η αρµόδια αρχήδιαπιστώνει ότι η σήµανση CE έχει τοποθετηθεί αντικανονικά, ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του στην Κοινότητα υποχρεούται να µεριµνήσει για τη συµµόρφωση της συσκευής προς τις διατάξεις σχετικά µε τη σήµανση CE υπό τους όρους που επιβάλλει το οικείο κράτος µέλος. Άρθρο 9 Άλλα σήµατα και πληροφορίες 1. Κάθε συσκευήαναγνωρίζεται από τον αριθµό τύπου, παρτίδας, σειράς, ήοποιαδήποτε άλλη πληροφορία επιτρέπει την αναγνώρισήτης. 2. Κάθε συσκευήσυνοδεύεται από το όνοµα και τη διεύθυνση του κατασκευαστήκαι, εάν δεν είναι εγκατεστηµένος στην Κοινότητα, από το όνοµα και τη διεύθυνση του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του ήτου προσώπου στην Κοινότητα που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση της συσκευής στην κοινοτική αγορά. Άρθρο 10 Μέτραδιασφάλισης 1. Όταν ένα κράτος µέλος διαπιστώνει ότι συσκευήπου φέρει τη σήµανση CE δεν πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο ώστε να αποσύρεται η συσκευή από την αγορά ήνα απαγορεύεται η διάθεσήτης στην αγορά ήη θέση σε λειτουργία, ήνα περιορίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία της. 2. Το οικείο κράτος µέλος ενηµερώνει αµέσως την Επιτροπήκαι τα υπόλοιπα κράτη µέλη σχετικά µε το µέτρο αυτό και αναφέρει τους λόγους για τους οποίους έλαβε την απόφαση και, ειδικότερα, αν η µη συµµόρφωση οφείλεται σε: α) µη τήρηση των ουσιωδών απαιτήσεων του παραρτήµατος I, εφόσον η συσκευήδεν πληροί τα εναρµονισµένα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 6 β) πληµµελήεφαρµογήτων εναρµονισµένων προτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 6 γ) ελλείψεις των εναρµονισµένων προτύπων που αναφέρονται στο άρθρο Η Επιτροπήδιαβουλεύεται µε τα ενδιαφερόµενα µέρη το συντοµότερο δυνατόν και, στη συνέχεια, ενηµερώνει τα κράτη µέλη για το κατά πόσον θεωρεί το µέτρο δικαιολογηµένο. 4. Αν το µέτρο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 οφείλεται σε ελλείψεις των εναρµονισµένων προτύπων, η Επιτροπήτων Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ύστερα από διαβούλευση µε τους ενδιαφεροµένους, εφόσον το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος σκοπεύει να το διατηρήσει, προσφεύγει στην επιτροπήκαι κινεί τη διαδικασία του άρθρου 6 παράγραφοι 3 και Όταν η συσκευή, η οποία δεν συµµορφώνεται προς την οδηγία, έχει υποβληθεί στη διαδικασία αξιολόγησης της συµµόρφωσης που αναφέρεται στο παράρτηµα ΙΙΙ, το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα έναντι αυτού που συνέταξε τη δήλωση που αναφέρεται στο παράρτηµα ΙΙΙ σηµείο 3 και ενηµερώνει σχετικά την Επιτροπήκαι τα άλλα κράτη µέλη.

6 L 390/29 Άρθρο 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III Αποφάσεις σχετικά µε την απόσυρση, την απαγόρευση ή τον περιορισµό της ελεύθερης κυκλοφορίας των συσκευών ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1. Κάθε απόφαση που λαµβάνεται σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία για να αποσυρθεί µια συσκευήαπό την αγορά, να απαγορευθεί ήνα περιοριστεί η διάθεσήτης στην αγορά ήη θέση της σε λειτουργία, ήνα εµποδιστεί η ελεύθερη κυκλοφορία της, πρέπει να αιτιολογείται. Οι αποφάσεις αυτές κοινοποιούνται στον ενδιαφερό- µενο, το συντοµότερο δυνατόν, µε ταυτόχρονη µνεία των µέσων προσφυγής τα οποία προβλέπει η ισχύουσα νοµοθεσία στο οικείο κράτος µέλος, καθώς και των προθεσµιών εντός των οποίων πρέπει να ασκηθούν οι προσφυγές αυτές. 2. Σε περίπτωση απόφασης κατά την έννοια της παραγράφου 1, ο κατασκευαστής, ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του, ήάλλος ενδιαφερόµενος έχουν τη δυνατότητα να εκθέσουν την άποψήτους εκ των προτέρων, εκτός αν η διαβούλευση αυτήδεν είναι δυνατή λόγω του επείγοντα χαρακτήρα του µέτρου που πρέπει να ληφθεί, κυρίως όταν πρόκειται για απαιτήσεις σε σχέση µε το δηµόσιο συµφέρον. Άρθρο 12 Κοινοποιηµένοι οργανισµοί 1. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπήτα στοιχεία των φορέων τους οποίους ορίζουν για την εκτέλεση των καθηκόντων που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙΙ. Όταν ορίζουν τους φορείς αυτούς, τα κράτη µέλη εφαρµόζουν τα κριτήρια του παραρτήµατος VΙ. Στην κοινοποίηση προσδιορίζεται αν οι οργανισµοί αυτοί έχουν οριστεί για να εκτελούν τα καθήκοντα που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙΙ για όλες τις συσκευές που καλύπτει η παρούσα οδηγία ή/και να διασφαλίζουν την τήρηση των ουσιωδών απαιτήσεων που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι ή αν η εντολή τους περιορίζεται σε ορισµένες ειδικές πτυχές ή/και κατηγορίες συσκευών. Άρθρο 13 Σταθερές εγκαταστάσεις 1. Οι συσκευές που έχουν διατεθεί στην αγορά και µπορούν να ενσωµατωθούν σε σταθερήεγκατάσταση διέπονται από όλες τις συναφείς διατάξεις για τις συσκευές, οι οποίες ορίζονται στην παρούσα οδηγία. Ωστόσο, οι διατάξεις των άρθρων 5, 7, 8 και 9 δεν είναι υποχρεωτικές στην περίπτωση συσκευών που προορίζονται να ενσωµατωθούν σε συγκεκριµένη σταθερήεγκατάσταση και δεν διατίθενται στο εµπόριο για άλλο σκοπό. Στις περιπτώσεις αυτές, η συνοδευτικήτεκµηρίωση προσδιορίζει τη σταθερήεγκατάσταση και τα χαρακτηριστικά της ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας και τις προφυλάξεις που πρέπει να λαµβάνονται για την ενσωµάτωση της συσκευής στη σταθερή εγκατάσταση για να µην τίθεται σε κίνδυνο η συµµόρφωση της συγκεκριµένης εγκατάστασης. Επιπλέον, η τεκµηρίωση αυτήπρέπει να περιλαµβάνει τις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου Εάν υπάρχουν ενδείξεις µη συµµόρφωσης της σταθερής εγκατάστασης, ιδίως δε εάν υπάρχουν καταγγελίες για διαταραχές που προκαλούνται από την εγκατάσταση, οι αρµόδιες αρχές του οικείου κράτους µέλους µπορούν να ζητούν απόδειξη της συµµόρφωσης της σταθερής εγκατάστασης και, ενδεχοµένως, να κινούν διαδικασία αξιολόγησης. Όταν διαπιστώνεται µη συµµόρφωση, οι αρµόδιες αρχές µπορούν να επιβάλλουν κατάλληλα µέτρα για τη συµµόρφωση της εγκατάστασης προς τις απαιτήσεις προστασίας του παραρτήµατος Ι, σηµείο Τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις αναγκαίες διατάξεις για τον προσδιορισµό του ήτων προσώπων που θα είναι υπεύθυνα για τη διαπίστωση της συµµόρφωσης µιας σταθερής εγκατάστασης προς τις σχετικές ουσιώδεις απαιτήσεις. 2. Οι οργανισµοί που πληρούν τα κριτήρια αξιολόγησης τα οποία προβλέπονται στα εναρµονισµένα πρότυπα τεκµαίρεται ότι πληρούν τα κριτήρια του παραρτήµατος VΙ τα οποία καλύπτονται από τα εν λόγω εναρµονισµένα πρότυπα. Η Επιτροπήδηµοσιεύει στην τα στοιχεία αναφοράς των προτύπων αυτών. 3. Η Επιτροπήδηµοσιεύει στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατάλογο των κοινοποιηµένων οργανισµών. Η Επιτροπήεξασφαλίζει την ενηµέρωση του καταλόγου. 4. Αν ένα κράτος µέλος διαπιστώσει ότι ένας οργανισµός δεν πληροί πλέον τα κριτήρια που αναφέρονται στο παράρτηµα VΙ, ενηµερώνει σχετικά την Επιτροπήκαι τα υπόλοιπα κράτη µέλη. Η Επιτροπήαποσύρει τα στοιχεία αναφοράς του εν λόγω οργανισµού από τον κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 14 Κατάργηση Η οδηγία 89/336/EOK καταργείται από τις 20 Ιουλίου Κάθε αναφορά στην οδηγία 89/336/ΕΟΚ θεωρείται ότι γίνεται στην παρούσα οδηγία και διαβάζεται σύµφωνα µε τον πίνακα αντιστοιχίας που περιέχεται στο παράρτηµα VΙΙ.

7 L 390/ Άρθρο 15 Μεταβατικές διατάξεις Τα κράτη µέλη δεν εµποδίζουν τη διάθεση στην αγορά ή/και τη θέση σε λειτουργία του εξοπλισµού που πληροί τις διατάξεις της οδηγίας 89/336/EOK και ο οποίος είχε διατεθεί στην αγορά πριν από τις 20 Ιουλίου Άρθρο 16 Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο 1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν και δηµοσιεύουν, το αργότερο στις 20 Ιανουαρίου 2007, τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία. Πληροφορούν αµέσως την Επιτροπήσχετικά. Εφαρµόζουν τις διατάξεις αυτές από την 20 Ιουλίου Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ήσυνοδεύονται από την αναφορά αυτήν κατά την επίσηµη έκδοσήτους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη µέλη. 2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπήτο κείµενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου, τις οποίες θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 17 Έναρξη ισχύος Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστήηµέρα από τη δηµοσίευσήτης στην. Άρθρο 18 Αποδέκτες Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. Στρασβούργο, 15 εκεµβρίου Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ο Πρόεδρος J. BORRL FONTLES Για το Συµβούλιο Ο Πρόεδρος A. NICOLAÏ

8 L 390/31 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΟΥΣΙΩ ΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 1. Απαιτήσεις προστασίας Ο εξοπλισµός σχεδιάζεται και κατασκευάζεται κατά τρόπον ώστε, λαµβάνοντας υπόψη το επίπεδο της τεχνολογίας, να εξασφαλίζεται ότι: α) οι προκαλούµενες ηλεκτροµαγνητικές διαταραχές περιορίζονται σε επίπεδο τέτοιο ώστε ο ραδιοεξοπλισµός και ο τηλεπικοινωνιακός εξοπλισµός ή άλλος εξοπλισµός να µπορεί να λειτουργεί όπως θα έπρεπε β) έχει το αναµενόµενο επίπεδο ατρωσίας στις ηλεκτροµαγνητικές διαταραχές για την προβλεπόµενη χρήση του, που του επιτρέπει να λειτουργεί χωρίς απαράδεκτη υποβάθµιση της προβλεπόµενης χρήσης του. 2. Ειδικές απαιτήσεις για τις σταθερές εγκαταστάσεις Εγκατάσταση και προβλεπόµενη χρήση των κατασκευαστικών στοιχείων Μια σταθερή εγκατάσταση τοποθετείται σύµφωνα µε ορθές µηχανολογικές πρακτικές και λαµβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες για την προβλεπόµενη χρήση των κατασκευαστικών στοιχείων της, για την ικανοποίηση των απαιτήσεων προστασίας που προβλέπονται στο σηµείο 1. Οι εν λόγω ορθές µηχανολογικές πρακτικές πρέπει να είναι τεκµηριωµένες, η δε τεκµηρίωσή τους να βρίσκεται στη διάθεση του υπεύθυνου ή των υπευθύνων των αρµόδιων εθνικών αρχών, για σκοπούς επιθεωρήσεων, καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας της σταθερής εγκατάστασης.

9 L 390/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 (εσωτερικός έλεγχος παραγωγής) 1. Ο κατασκευαστής αξιολογεί την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα της συσκευής, βάσει των σχετικών φαινοµένων, για την τήρηση των απαιτήσεων προστασίας που προβλέπονται στο παράρτηµα Ι, σηµείο 1. H ορθή εφαρµογή όλων των σχετικών εναρµονισµένων προτύπων, των οποίων τα στοιχεία αναφοράς έχουν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ισοδυναµεί µε την πραγµατοποίηση της αξιολόγησης της ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας. 2. Κατά την αξιολόγηση της ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας, λαµβάνονται υπόψη όλες οι κανονικές συνθήκες της προβλεπό- µενης λειτουργίας. Εάν η συσκευή µπορεί να διαµορφωθεί µε διαφορετικούς τρόπους, η αξιολόγηση της ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας επιβεβαιώνει ότι η συσκευή πληροί τις απαιτήσεις προστασίας που προβλέπονται στο παράρτηµα Ι, σηµείο 1 σε όλες τις πιθανές διαµορφώσεις που ο κατασκευαστής θεωρεί αντιπροσωπευτικές της προβλεπόµενης χρήσης της. 3. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του παραρτήµατος ΙV, ο κατασκευαστής καταρτίζει τεχνικό φάκελο ο οποίος αποδεικνύει τη συµ- µόρφωση της συσκευής προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. 4. Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του τηρεί τον τεχνικό φάκελο στη διάθεση των αρµόδιων αρχών επί δέκα έτη τουλάχιστον από την ηµεροµηνία κατασκευής της τελευταίας συσκευής. 5. Η συµµόρφωση της συσκευής προς όλες τις σχετικές ουσιώδεις απαιτήσεις βεβαιώνεται µε δήλωση συµµόρφωσης ΕΚη οποία εκδίδεται από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του στην Κοινότητα. 6. Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του τηρεί τη δήλωση συµµόρφωσης ΕΚστη διάθεση των αρµόδιων αρχών επί δέκα έτη τουλάχιστον από την ηµεροµηνία κατασκευής της τελευταίας συσκευής. 7. Σε περίπτωση που ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του είναι εγκατεστηµένοι στην Κοινότητα, η υποχρέωση τήρησης της δήλωσης συµµόρφωσης ΕΚκαι του τεχνικού φακέλου στη διάθεση των αρµόδιων αρχών βαρύνει το πρόσωπο που διαθέτει τη συσκευή στην κοινοτική αγορά. 8. Ο κατασκευαστής πρέπει να λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα ώστε τα προϊόντα να κατασκευάζονται σύµφωνα µε τον τεχνικό φάκελο που αναφέρεται στο σηµείο 3 και προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας οι οποίες ισχύουν για αυτά. 9. Ο τεχνικός φάκελος και η δήλωση συµµόρφωσης ΕΚκαταρτίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις που ορίζονται στο παράρτηµα ΙV.

10 L 390/33 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 1. Η διαδικασία συνίσταται στην εφαρµογή του παραρτήµατος ΙI µε τις εξής συµπληρώσεις: 2. Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του στην Κοινότητα υποβάλλει στον κοινοποιηµένο οργανισµό που αναφέρεται στο άρθρο 12 τον τεχνικό φάκελο και ζητά από τον κοινοποιηµένο οργανισµό τη διενέργεια αξιολόγησης. Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του στην Κοινότητα επισηµαίνουν στον κοινοποιηµένο οργανισµό τις πτυχές των ουσιωδών απαιτήσεων που πρέπει να αξιολογήσει ο κοινοποιηµένος οργανισµός. 3. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός εξετάζει τον τεχνικό φάκελο και αξιολογεί εάν ο τεχνικός φάκελος αποδεικνύει ορθώς την τήρηση των απαιτήσεων της οδηγίας τις οποίες πρέπει να αξιολογήσει. Εάν επιβεβαιωθεί η συµµόρφωση της συσκευής, ο κοινοποιηµένος οργανισµός χορηγεί, στον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του στην Κοινότητα, δήλωση µε την οποία επιβεβαιώνεται η συµµόρφωση της συσκευής. Η δήλωση περιορίζεται στις πτυχές των ουσιωδών απαιτήσεων τις οποίες αξιολόγησε ο κοινοποιηµένος οργανισµός. 4. Ο κατασκευαστής προσθέτει τη δήλωση του κοινοποιηµένου οργανισµού στον τεχνικό φάκελο.

11 L 390/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΙ ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ 1. Τεχνικός φάκελος Ο τεχνικός φάκελος πρέπει να επιτρέπει την αξιολόγηση της συµµόρφωσης της συσκευής προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις. Πρέπει να καλύπτει το σχεδιασµό και την κατασκευή της συσκευής και να περιλαµβάνει ιδίως: γενική περιγραφή της συσκευής, αποδεικτικά στοιχεία όσον αφορά τη συµµόρφωση µε τα τυχόν εναρµονισµένα πρότυπα που έχουν εφαρµοστεί εξ ολοκλήρου ή εν µέρει, αν ο κατασκευαστής δεν έχει εφαρµόσει εναρµονισµένα πρότυπα ή τα έχει εφαρµόσει µόνο εν µέρει, περιγραφή και επεξήγηση των ληφθέντων µέτρων για την τήρηση των ουσιωδών απαιτήσεων της οδηγίας, συµπεριλαµβανοµένης περιγραφής της αξιολόγησης της ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας που προβλέπεται στο παράρτηµα IΙσηµείο 1, αποτελέσµατα υπολογισµών σχεδιασµού, εξετάσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί, εκθέσεις δοκιµών, κ.λπ. δήλωση του κοινοποιηµένου οργανισµού, στις περιπτώσεις που εφαρµόζεται η διαδικασία του παραρτήµατος ΙΙΙ. 2. ήλωσησυµµόρφωσης ΕΚ Η δήλωση συµµόρφωσης ΕΚ πρέπει να περιέχει, τουλάχιστον, τα εξής: αναφορά στην παρούσα οδηγία, στοιχεία αναγνώρισης της συγκεκριµένης συσκευής, όπως ορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1, όνοµα και διεύθυνση του κατασκευαστή και, ενδεχοµένως, όνοµα και διεύθυνση του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του στην Κοινότητα, χρονολογηµένη αναφορά των προδιαγραφών ως προς τις οποίες δηλώνεται η συµµόρφωση για να εξασφαλιστεί η συµ- µόρφωση της συσκευής προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, ηµεροµηνία της δήλωσης, στοιχεία ταυτότητας και υπογραφή του προσώπου που έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί για λογαριασµό του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του.

12 L 390/35 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΣΗΜΑΝΣΗ «CE», ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 Η σήµανση «CE» αποτελείται από τα αρχικά «CE» µε την ακόλουθη µορφή: Η σήµανση CE πρέπει να έχει ύψος τουλάχιστον 5 mm. Σε περίπτωση σµίκρυνσης ή µεγέθυνσης της σήµανσης CE, πρέπει να τηρούνται οι αναλογίες της παραπάνω γραφικής απεικόνισης. Η σήµανση CE πρέπει να τοποθετείται στη συσκευή ή στην αναγνωριστική πινακίδα της. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό ή δικαιολογηµένο λόγω της φύσης της συσκευής, πρέπει να τοποθετείται στη συσκευασία, αν υπάρχει, και στα συνοδευτικά έγγραφα. Εάν η συσκευή αποτελεί το αντικείµενο άλλων οδηγιών που καλύπτουν άλλες πτυχές και προβλέπουν επίσης τη σήµανση CE, η σήµανση υποδηλώνει συµµόρφωση της συσκευής και προς τις εν λόγω άλλες οδηγίες. Ωστόσο, αν µία ή περισσότερες από τις οδηγίες αυτές επιτρέπουν στον κατασκευαστή, κατά τη διάρκεια µεταβατικής περιόδου, να επιλέγει τις ρυθµίσεις που επιθυµεί να εφαρµόσει, η σήµανση CE υποδηλώνει συµµόρφωση µόνο µε τις οδηγίες που εφαρµόζει ο κατασκευαστής. Στην περίπτωση αυτήν, τα στοιχεία των οδηγιών που εφαρµόζονται, όπως δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να αναγράφονται στα απαιτούµενα έγγραφα, σηµειώµατα ή οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν την εν λόγω συσκευή.

13 L 390/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΟΥΝ 1. Οι οργανισµοί που κοινοποιούνται από τα κράτη µέλη πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες στοιχειώδεις προϋποθέσεις: α) πρέπει να διαθέτουν το αναγκαίο προσωπικό, µέσα και εξοπλισµό β) το προσωπικό πρέπει να διαθέτει τεχνική επάρκεια και επαγγελµατική ακεραιότητα γ) ανεξαρτησία όσον αφορά τη σύνταξη των εκθέσεων και την διενέργεια των ελέγχων που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία δ) τα στελέχη και το τεχνικό προσωπικό πρέπει να είναι ανεξάρτητα από όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη, οµάδες ή πρόσωπα που έχουν άµεση ή έµµεση σχέση µε το συγκεκριµένο εξοπλισµό ε) το προσωπικό πρέπει να τηρεί το επαγγελµατικό απόρρητο στ) πρέπει να είναι ασφαλισµένοι για αστική ευθύνη εκτός αν η ευθύνη αυτή καλύπτεται από το κράτος µέλος δυνάµει της εθνικής νοµοθεσίας. 2. Ητήρηση των προϋποθέσεων που αναφέρονται στο σηµείο 1 επαληθεύεται περιοδικά από τις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους.

14 L 390/37 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ Οδηγία 89/336/EOK Παρούσα οδηγία Άρθρο 1, σηµείο 1 Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχεία α), β) και γ) Άρθρο 1, σηµείο 2 Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο ε) Άρθρο 1, σηµείο 3 Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο στ) Άρθρο 1, σηµείο 4 Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο δ) Άρθρο 1 σηµεία 5 και 6 Άρθρο 2 παράγραφος 1 Άρθρο 1, παράγραφος 1 Άρθρο 2, παράγραφος 2 Άρθρο 1, παράγραφος 4 Άρθρο 2, παράγραφος 3 Άρθρο 1, παράγραφος 2 Άρθρο 3 Άρθρο 3 Άρθρο 4 Άρθρο 5 και παράρτηµα I Άρθρο 5 Άρθρο 4, παράγραφος 1 Άρθρο 6 Άρθρο 4, παράγραφος 2 Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο α) Άρθρο 6, παράγραφοι 1 και 2 Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο β) Άρθρο 7, παράγραφος 2 Άρθρο 7, παράγραφος 3 Άρθρο 8, παράγραφος 1 Άρθρο 6, παράγραφοι 3 και 4 Άρθρο 8, παράγραφος 2 Άρθρο 9, παράγραφος 1 Άρθρο 10, παράγραφοι 1 και 2 Άρθρο 9, παράγραφος 2 Άρθρο 10, παράγραφοι 3 και 4 Άρθρο 9, παράγραφος 3 Άρθρο 10, παράγραφος 5 Άρθρο 9, παράγραφος 4 Άρθρο 10, παράγραφος 3 Άρθρο 10, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο Άρθρο 7, παραρτήµατα ΙΙ και ΙΙΙ Άρθρο 10, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο Άρθρο 8 Άρθρο 10, παράγραφος 2 Άρθρο 7, παραρτήµατα ΙΙ και ΙΙΙ Άρθρο 10, παράγραφος 3 Άρθρο 10, παράγραφος 4 Άρθρο 10, παράγραφος 5 Άρθρο 7, παραρτήµατα ΙΙ και ΙΙΙ Άρθρο 10, παράγραφος 6 Άρθρο 12 Άρθρο 11 Άρθρο 14 Άρθρο 12 Άρθρο 16 Άρθρο 13 Άρθρο 18 Παράρτηµα I, τµήµα 1 Παράρτηµα IV, τµήµα 2 Παράρτηµα I, τµήµα 2 Παράρτηµα II Παράρτηµα V Παράρτηµα VΙ Παράρτηµα III, τελευταία παράγραφος Άρθρο 9, παράγραφος 5

ΕΕ αριθ. C 69 της 20. 3. 1989, σ. 72. (2) ΕΕ αριθ. C 262 της 10. 10. 1988, σ. 82. (4) ΕΕ αριθ. L 217 της 5. 8. 1986, σ. 21.

ΕΕ αριθ. C 69 της 20. 3. 1989, σ. 72. (2) ΕΕ αριθ. C 262 της 10. 10. 1988, σ. 82. (4) ΕΕ αριθ. L 217 της 5. 8. 1986, σ. 21. Κείµενο της Οδηγίας EMC 89/336/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των Κρατών Μελών σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα όπως τροποποιήθηκε από: την Οδηγία 91/263/ΕΟΚ σχετικά µε τηλεπικοινωνιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2014/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2014/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 29.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 96/79 ΟΔΗΓΙΑ 2014/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 ΦΕΚ 134/Β/01-03-1995 Τροποποίηση της υπ αριθ. 15233/3.7.1991 (ΦΕΚ 487/Β/4.7.1991) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 59

Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 59 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 59 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο-

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1.11.2000 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 279/33 Ο ΗΓΙΑ 2000/55/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Σεπτεµβρίου 2000 σχετικά µε τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

την πρόταση της Επιτροπής (1), Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2), Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),

την πρόταση της Επιτροπής (1), Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2), Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3), 31993L0068 Οδηγία 93/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση των οδηγιών 87/404/ΕΟΚ (απλά δοχεία πίεσης), 88/378/ΕΟΚ (ασφάλεια των παιχνιδιών), 89/106/ΕΟΚ (προϊόντα του τομέα των

Διαβάστε περισσότερα

9. Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση

9. Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση Οδηγία 93/68/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση των οδηγιών 87/404/ΕΟΚ (απλά δοχεία πίεσης), 88/378/ΕΟΚ (ασφάλεια των παιχνιδιών), 89/106/ΕΟΚ (προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών),

Διαβάστε περισσότερα

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.6.2008 ΟΔΗΓΙΑ 2008/63/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουνίου 2008 σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές εξοπλισμού τηλεπικοινωνιακών τερματικών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR)

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR) Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR) Του Βάσου Βασιλείου* Από την 1 η Ιουλίου 2013 έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή ο νέος Κανονισμός για Δομικά Προϊόντα (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (γνωστός με το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/95/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 12ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/95/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 12ης Δεκεμβρίου 2006 L 374/10 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/95/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 2006 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 765/2008 (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ Ο παρών κανονισμός καθορίζει σαφείς κανόνες οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΑ ΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα

Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα Eυρωπαϊκή Επιτροπή Γ Επιχειρήσεις και Βιοµηχανία Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα Γ. Kατσαράκης (Georgios.Katsarakis@ec.europa.eu) ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

CONSLEG - 76L /12/ σ.

CONSLEG - 76L /12/ σ. Οδηγία 91/157/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991 για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες ουσίες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 078 της 26/03/1991 σ. 0038-0041

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΙΙΙ. (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 19.10.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 282 E/1 ΙΙΙ (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΣΗ (ΕΕ) αριθ. 15/2010 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ όσον αφορά την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004. 6.4.2004 L 100/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 631/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 για τροποποίηση του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/127/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/127/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 25.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 310/29 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/127/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/42/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ 2010 ΕΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΕΕ 2010 ΕΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΕΕ 2010 ΕΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εισηγητής: Ροδόλφος Δρακούλης MSc. Mechanical Engineering RWTH AACHEN ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι 1.3.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 55/35 ΟΔΗΓΙΑ 2005/13/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Φεβρουαρίου 2005 για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 για τροποποίηση της οδηγίας 80/777/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Οϊ ΠΕΡϊ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ του άρθρου 59 Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε

Οϊ ΠΕΡϊ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ του άρθρου 59 Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε Αριθµός 314 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Νέοι Αέβητες Ζεστού Νερού Τροφοδοτούµενοι µε Υγρά ή Αέρια Καύσιµα) Κανονισµοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο δυνάµει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 4.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 88/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 305/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α Θ Η Ν Α Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ Η διαρκώς παρατηρούμενη σύγχυση στο πρόβλημα της αναγνώρισης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις των ιατρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.5.2009 COM(2009) 235 τελικό 2006/0250 (CNS) C7-0045/09 Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την απόκτηση σήμανσης CE

Οδηγός για την απόκτηση σήμανσης CE Οδηγός για την απόκτηση σήμανσης CE 1 Εισαγωγή Θεμελιώδης στόχος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας είναι η διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων εντός των συνόρων της Ευρώπης και η εξάλειψη των τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.2.2003 L 31/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 223/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Φεβρουαρίου 2003 για τις απαιτήσεις στον τοµέα της επισήµανσης τις συναφείς µε τον βιολογικό τρόπο παραγωγής για τις ζωοτροφές, τις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2008/43/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ 2008/43/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 94/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.4.2008 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/43/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Απριλίου 2008 για την καθιέρωση, σύμφωνα με την οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου, συστήματος αναγνώρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 2001/115/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 2001/115/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 15/24 Ο ΗΓΙΑ 2001/115/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής εκεµβρίου 2001 για την τροποποίηση της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ µε στόχο την απλοποίηση, τον εκσυγχρονισµό και την εναρµόνιση των όρων που επιβάλλονται στην

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

8741/16 GA/ag,alf DGG 2B

8741/16 GA/ag,alf DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/24/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/24/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 111/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.5.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/24/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 για τη νομική προστασία των προγραμμάτων ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Από τον Ιούλιο 2013 αλλάζουν για τους κατασκευαστές μερικά βασικά σημεία για τη σήμανση CE των δομικών υλικών σύμφωνα με τον κανονισμό 305/2011 ΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΑ 2014/53/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 14ης Απριλίου 2014.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΑ 2014/53/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 14ης Απριλίου 2014. L 153/62 ΟΔΗΓΙΑ 2014/53/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/34 22.5.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/40/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Μαΐου 2003 για τον καθορισµό του καταλόγου, των οριακών τιµών συγκεντρώσεων και των ενδείξεων για την επισήµανση των συστατικών των φυσικών µεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

31989L0106. κή έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόµος 17 σ. 0185

31989L0106. κή έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόµος 17 σ. 0185 31989L0106 Οδηγία 89/106/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης εκεµβρίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών όσον αφορά τα προϊόντα του τοµέα των δοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2016 L 81/51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/425 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Μαρτίου 2016 σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας και για την κατάργηση της οδηγίας 89/686/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.10.2013

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.10.2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.10.2013 C(2013) 6782 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.10.2013 για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 49/36 19.2.2004 Ο ΗΓΙΑ 2004/3/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Φεβρουαρίου 2004 για την τροποποίηση των οδηγιών 70/156/ΕΟΚ και 80/1268/EΟΚ του Συµβουλίου όσον αφορά την µέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (3) Τα αέρια συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για τη

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (3) Τα αέρια συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για τη L 27/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.1.2008 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/5/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την αναγραφή, στην επισήμανση ορισμένων τροφίμων, υποχρεωτικών ενδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 7.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 291/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1061/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Δ.Π. 361/ Κατάταξη στραγγαλιστικών. Παράρτημα Ι. Ενεργειακή κατανάλωση. Παραρτήματα. Ι, II και IV. Παραρτήματα. Σήμανση συμμόρφωσης.

Κ.Δ.Π. 361/ Κατάταξη στραγγαλιστικών. Παράρτημα Ι. Ενεργειακή κατανάλωση. Παραρτήματα. Ι, II και IV. Παραρτήματα. Σήμανση συμμόρφωσης. Ε.Ε. Παρ. III(I) 2133 Κ.Δ.Π. 361/2003 Αρ. 3710, 2.5.2003 Αριθμός 361 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων (Στραγγαλιστικά Πηνία που Προορίζονται για τους

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 268/24 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και

Διαβάστε περισσότερα

L 345/68 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 345/68 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 345/68 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.12.2008 ΟΔΗΓΙΑ 2008/112/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 76/768/ΕΟΚ,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

L 96/26 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 552/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

L 96/26 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 552/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 96/26 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 552/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Μαρτίου 2004 σχετικά µε τη διαλειτουργικότητα του ευρωπαϊκού δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής για τη διαρκή αξιοπλοΐα

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1992L0042 EL 11.08.2005 003.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 92/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 1992 σχετικά με τις απαιτήσεις απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1830 EL 11.12.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Ο ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Ε.Ε. Παρ. III(I) 313 Κ.Δ.Π. 82/2003 Αρ. 3679, 31.1.2003 Αριθμός 82 Οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α / )

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α / ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α /28-6-2000) [όπως τροποιήθηκε με το ΠΔ 373/2001 (ΦΕΚ 251/τ. Α /22-10-2001) και το ΠΔ 385/2002 (ΦΕΚ 334/τ. Α /31-12-2002)] Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.11.2016 COM(2016) 709 final 2016/0355 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων

ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 123/16 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/752 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2015 για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 7.10.2009 COM(2009) 516 τελικό 2009/0146 (COD) C7-0211/09 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Για την κατάργηση της απόφασης 79/542/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα

Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - Βρυξέλλες 1.2.2010 Έγγραφο καθοδήγησης 1 Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.5.2011 COM(2011) 295 τελικό 2011/0131 (COD) C7-0140/11 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ 2011/0131 (COD)

Διαβάστε περισσότερα

Παρατίθεται πιο κάτω το κείμενο της Οδηγίας:

Παρατίθεται πιο κάτω το κείμενο της Οδηγίας: ΟΔΗΓΙΑ 2013/53/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για τα σκάφη αναψυχής και τα ατομικά σκάφη και την κατάργηση της οδηγίας 94/25/ΕΚ Στις 28-ΔΕΚ-2013 δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013

L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013 L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 304/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 304/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 92/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3.4.2008 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 304/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Απριλίου 2008 για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 12. 5. 84 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΓΔΟΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Απριλίου 1984 βασιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Ιουνίου 1991 για τη συμπλήρωση των μέτρων που αποσκοπούν στο να προαγάγουν τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εργαζομένων με σχέση εργασίας ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4325, 30/3/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4325, 30/3/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L153, 18.6.2010, σ. 1. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

L 96/20 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 551/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

L 96/20 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 551/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 96/20 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 551/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Μαρτίου 2004 για την οργάνωση και τη χρήση του εναέριου χώρου στο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.5.2014 COM(2014) 246 final 2014/0132 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της οδηγίας 93/5/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς 16 Ιανουαρίου 2002 ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-3 Σχέδιο έκθεσης (PE 301.518) Rainer Wieland σχετικά µε την πρόταση οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ότι η οδηγία 84/528/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την

ότι η οδηγία 84/528/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την 31995L0016 Οδηγία 95/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1995 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τους ανελκυστήρες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.5.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 440/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Μαΐου 2010 σχετικά με τα τέλη που καταβάλλονται στον

Διαβάστε περισσότερα

EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/127

EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/127 1.10.2005 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/127 Άρθρο 3 Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συµµορφωθούν προς

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για τη πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 13.1.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 8/17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη θέσπιση των βασικών παραμέτρων για τα μητρώα αδειών μηχανοδηγού και τα μητρώα συμπληρωματικών

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 668/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012

Διαβάστε περισσότερα

89/391/ΕΟΚ) (90/269/ΕΟΚ)

89/391/ΕΟΚ) (90/269/ΕΟΚ) Οδηγία του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 1990 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κινδύνους ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του νόµου 1558/85 "κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα" (ΦΕΚ 137/Α).

1. Τις διατάξεις του νόµου 1558/85 κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα (ΦΕΚ 137/Α). Αριθ. 16440/Φ.10.4/445. Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογουµένων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (Β 756). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 59

Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 59 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 59 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο-

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων

Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Λευκωσία, 3 Νοεμβρίου 2015 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Κυρίες / Κύριοι, Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Συσκευές και Συστήματα Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/82 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1355/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 σχετικά με την έγκριση ορισμένων κωδίκων και συναφών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.12.2003 L 339/73 Ο ΗΓΙΑ 2003/125/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας εκεµβρίου 2003 για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τη θεµιτή παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα