ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΗ 17 Η ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΗ ΣΜΗΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο Αζήλα Πιεξνθνξίεο : Γ. Μπνπξγαλνχ Σειέθσλν : Fax : Πξνο : Αζήλα 3 Φεβξνπαξίνπ 2012 Αξηζκ. Πξση :Γ17Γ ΔΞ2012 Ωο Πίλαθαο Γηαλνκήο ΘΔΜΑ : «Απινπνηεκέλε δηαδηθαζία απφδεημεο ηεο Πξνηηκεζηαθήο Καηαγσγήο ή ηεο Διεχζεξεο Κπθινθνξίαο ησλ εκπνξεπκάησλ απφ Δγθεθξηκέλν Δμαγσγέα θαη θαζνξηζκφο αξκνδηφηεηαο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο «Άδεηαο Δγθεθξηκέλνπ Δμαγσγέα». ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Έρνληαο ππφςε: α)σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20, παξ.3 ζηνηρεία δ θαη ε ηνπ θαλ. (ΔΟΚ) 2913/92 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο «πεξί ζεζπίζεσο Κνηλνηηθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα». β)σα Πξσηφθνιια Καηαγσγήο, πνπ επηζπλάπηνληαη ζε Πξνηηκεζηαθέο πκθσλίεο πνπ έρεη ζπλάςεη ε Κνηλφηεηα κε νξηζκέλεο ηξίηεο ρψξεο, ηα νπνία πξνβιέπνπλ ηε δπλαηφηεηα απινπνηεκέλεο δηαδηθαζίαο απφδεημεο ηεο θαηαγσγήο κε δήισζε ηνπ εμαγσγέα ζην εκπνξηθφ ηηκνιφγην ή ζε θάζε εκπνξηθφ έγγξαθν. γ)σν Πξσηφθνιιν Καηαγσγήο ηεο ππ αξηζκ. 2001/822/ΔΚ/ Απφθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ, γηα ηε ζχλδεζε ησλ Τπεξπφληησλ Υσξψλ θαη Δδαθψλ κε ηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα, ην νπνίν πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα απινπνηεκέλεο δηαδηθαζίαο απφδεημεο ηεο θαηαγσγήο κε δήισζε ηνπ εμαγσγέα ζην εκπνξηθφ ηηκνιφγην ή ζε θάζε εκπνξηθφ έγγξαθν.

2 δ)σηο δηαηάμεηο ηνπ Καλ. (ΔΟΚ) 2454/93 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, γηα ηνλ θαζνξηζκφ νξηζκέλσλ δηαηάμεσλ εθαξκνγήο ηνπ Καλ. (ΔΟΚ) 2913/92, θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο θαηαγσγήο πνπ εθαξκφδνληαη είηε ζε πξντφληα θαηαγσγήο αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ ηα νπνία εηζάγνληαη ζηελ Κνηλφηεηα ζην πιαίζην ηνπ πζηήκαηνο Γεληθεπκέλσλ Πξνηηκήζεσλ (.Γ.Π.) είηε ζε πξντφληα ρσξψλ θαη εδαθψλ ησλ Γπηηθψλ Βαιθαλίσλ, πνπ εθαξκφδεη ππέξ απηψλ κνλνκεξψο Πξνηηκεζηαθφ Καζεζηψο ε Κνηλφηεηα θαη πξνβιέπνπλ ηε δπλαηφηεηα απινπνηεκέλεο δηαδηθαζίαο απφδεημεο ηεο θαηαγσγήο κε δήισζε ηνπ εμαγσγέα ζην εκπνξηθφ ηηκνιφγην ή ζε θάζε εκπνξηθφ έγγξαθν. ε)σν Πξσηφθνιιν Καηαγσγήο ηνπ Καλ. (ΔΚ) αξηζ. 1528/2007 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο , πεξί εθαξκνγήο, ζηα πξντφληα θαηαγσγήο νξηζκέλσλ ρσξψλ κειψλ ηεο νκάδαο θξαηψλ Αθξηθήο, Καξατβηθήο θαη Δηξεληθνχ (ΑΚΔ), ησλ ξπζκίζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο πκθσλίεο Οηθνλνκηθήο Δηαηξηθήο ρέζεο ή ζηηο πκθσλίεο πνπ νδεγνχλ ζηε ζχλαςε ηέηνησλ πκθσληψλ, ην νπνίν πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα απινπνηεκέλεο δηαδηθαζίαο απφδεημεο ηεο θαηαγσγήο κε δήισζε ηνπ εμαγσγέα ζην εκπνξηθφ ηηκνιφγην ή ζε θάζε εκπνξηθφ έγγξαθν. ζη)σν Πξσηφθνιιν Καηαγσγήο ηεο πκθσλίαο Διεπζέξσλ πλαιιαγψλ κεηαμχ ηεο ΔΔ θαη ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Κνξέαο (Νφηηα Κνξέα), ην νπνίν πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα απινπνηεκέλεο δηαδηθαζίαο απφδεημεο ηεο θαηαγσγήο κε Γήισζε Καηαγσγήο ηνπ εμαγσγέα ζην εκπνξηθφ ηηκνιφγην ή ζε θάζε εκπνξηθφ έγγξαθν. δ)σελ απφθαζε 1/2006 (άξζξν 11) ηεο Δπηηξνπήο Σεισλεηαθήο πλεξγαζίαο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο-Σνπξθίαο, ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγήο ηεο Απφθαζεο αξηζ. 1/95 ηνπ πκβνπιίνπ χλδεζεο Δ.Κ.- Σνπξθίαο, ε νπνία πξνβιέπεη δπλαηφηεηα απφδεημεο ηεο Διεχζεξεο Κπθινθνξίαο κε έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ A.TR. κε απινπνηεκέλε δηαδηθαζία. ε)σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1207/2001 (L 24/ ) ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο δηεπθφιπλζεο ηεο έθδνζεο πηζηνπνηεηηθψλ θπθινθνξίαο EUR 1, πηζηνπνηεηηθψλ θπθινθνξίαο EUR-MED, ηεο ζχληαμεο δειψζεσλ ηηκνινγίνπ θαη ηεο ζχληαμεο δειψζεσλ ηηκνινγίνπ EUR-MED θαη ηεο έθδνζεο νξηζκέλσλ αδεηψλ εγθεθξηκέλνπ εμαγσγέα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηηο πξνηηκεζηαθέο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηεο Δ.Δ. θαη νξηζκέλσλ ρσξψλ. ζ)σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λφκνπ 2690/1999, πεξί άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο πξνεγνχκελεο αθξφαζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο (ΦΔΚ 45/Α/ ), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. η)σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 284/88 «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (Φ.Δ.Κ. 128/Α/88), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.

3 θ)σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 551/1988 «Οξγαληζκφο Ννκαξρηψλ (Οξγάλσζε νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ)» (Φ.Δ.Κ. Α/259), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. ι) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 παξάγξαθνο 2 ηνπ Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ θπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα, ν νπνίνο θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ Π.Γ. 63/2005 (Φ.Δ.Κ. 98/Α / ) «Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα». κ)σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 180 παξάγξαθνο 2 ηνπ Ν. 2960/01 πεξί Δζληθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα. 2. Δθηηκψληαο ην γεγνλφο φηη: α) H πξνψζεζε ηνπ εμαγσγηθνχ εκπνξίνπ ηεο ρψξαο ζπλαξηάηαη, κεηαμχ άιισλ, κε ηελ εθαξκνγή απινπνηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ απφδεημεο ηεο θαηαγσγήο ή ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ησλ εκπνξεπκάησλ. β) Βάζεη ηεο απινπνηεκέλεο δηαδηθαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη, ηφζν ζε νξηζκέλεο Πξνηηκεζηαθέο πκθσλίεο, φζν θαη ζηνλ Δθαξκνζηηθφ Σεισλεηαθφ Κψδηθα θαζψο θαη ζηνλ Καλνληζκφ θαη ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο αλσηέξσ παξαγξάθνπο 1β, 1γ,1δ θαη 1ε, είλαη δπλαηφλ, ε απφδεημε ηεο θαηαγσγήο ησλ εκπνξεπκάησλ λα παξέρεηαη κε ζρεηηθή δήισζε ηνπ «Δγθεθξηκέλνπ Δμαγσγέα» ζην ηηκνιφγην, ζην δειηίν παξάδνζεο ή ζε άιιν εκπνξηθφ έγγξαθν (Γήισζε Σηκνινγίνπ), ρσξίο λα απαηηείηαη ε έθδνζε Πηζηνπνηεηηθνχ Καηαγσγήο θαη αλεμαξηήησο ηεο αμίαο ησλ εμαγνκέλσλ εκπνξεπκάησλ. γ) Bάζεη ησλ Πξσηνθφιισλ Καηαγσγήο ηεο πκθσλίαο γηα ηνλ Δπξσπατθφ Οηθνλνκηθφ Υψξν (ΔΟΥ) θαζψο θαη ησλ Δπξσκεζνγεηαθψλ πκθσληψλ χλδεζεο ηεο Παλεπξσκεζνγεηαθήο Εψλεο Διεπζέξσλ πλαιιαγψλ κεηαμχ ηεο Κνηλφηεηαο αθελφο θαη ηεο Αιγεξίαο, ηεο Αηγχπηνπ, ησλ Νήζσλ Φεξφε, ηεο Ηζιαλδίαο, ηεο πξίαο, ηνπ Ηζξαήι, ηεο Ηνξδαλίαο, ηνπ Μαξφθνπ, ηεο Ννξβεγίαο, ηεο Διβεηίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Ληρηελζηάηλ), ηεο Σπλεζίαο, ηεο Σνπξθίαο (πκθσλία Άλζξαθα θαη Υάιπβα θαη πκθσλία Γεσξγηθψλ), ηεο Γπηηθήο Όρζεο θαη ηεο Λσξίδαο ηεο Γάδαο θαη ηνπ Ληβάλνπ, αθεηέξνπ, είλαη επίζεο δπλαηφλ, νη Σεισλεηαθέο Αξρέο λα επηηξέπνπλ ζε «Δγθεθξηκέλν Δμαγσγέα» λα ζπληάζζεη, αλαιφγσο ηεο πεξίπησζεο, «Γειψζεηο Σηκνινγίνπ» ή «Γειψζεηο Σηκνινγίνπ EUR-MED» ζην ηηκνιφγην, ζην δειηίν παξάδνζεο ή ζε άιιν εκπνξηθφ έγγξαθν, αλεμάξηεηα απφ ηελ αμία ησλ εμαγφκελσλ εκπνξεπκάησλ. δ) Bάζεη ηνπ Πξσηνθφιινπ Καηαγσγήο (άξζξν 17) ηεο πκθσλίαο Διεπζέξσλ πλαιιαγψλ κεηαμχ ηεο ΔΔ θαη ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Κνξέαο (Νφηηα Κνξέα) (ΔΔ L 127/ ), νη Σεισλεηαθέο Αξρέο επηηξέπνπλ ζε «Δγθεθξηκέλν Δμαγσγέα» λα ζπληάζζεη «Γειψζεηο Καηαγσγήο» ζην ηηκνιφγην, ζην δειηίν παξάδνζεο ή ζε άιιν εκπνξηθφ έγγξαθν, αλεμάξηεηα απφ ηελ αμία ησλ εμαγφκελσλ εκπνξεπκάησλ.

4 ε) Bάζεη ηνπ άξζξνπ 11 ηεο Απφθαζεο 1/2006 ηεο Δπηηξνπήο Σεισλεηαθήο πλεξγαζίαο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο-Σνπξθίαο, είλαη δπλαηφλ, νη Σεισλεηαθέο Αξρέο λα επηηξέπνπλ ζε «Δγθεθξηκέλν Δμαγσγέα» λα εθδίδεη πηζηνπνηεηηθά θπθινθνξίαο A.TR., ρσξίο λα πθίζηαηαη ππνρξέσζε ηνπ ηειεπηαίνπ λα πξνζθνκίδεη ηα πηζηνπνηεηηθά γηα ζεψξεζε ζην Σεισλείν θαηά ην ρξφλν ηεο εμαγσγήο ησλ εκπνξεπκάησλ. ζη) Βάζεη ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Καλ. (ΔΚ) αξηζ. 1207/2001, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ε Άδεηα Δγθεθξηκέλνπ Δμαγσγέα δχλαηαη λα εθδίδεηαη απφ ην Κξάηνο Μέινο ηεο έδξαο ηεο επηρείξεζεο θαη λα ηζρχεη θαη ζηα ππφινηπα Κξάηε-Μέιε ηεο Δ.Δ. δ) Δίλαη αλάγθε λα θαζνξηζηνχλ ηφζν νη αξκφδηεο Σεισλεηαθέο Αξρέο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ηνπ «Δγθεθξηκέλνπ Δμαγσγέα», φζν θαη εθείλεο νη νπνίεο ζα είλαη επηθνξηηζκέλεο κε ηνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ θαηά ηε ρξήζε ηεο άδεηαο απφ ηνπο «Δγθεθξηκέλνπο Δμαγσγείο». ε) Ζ αξηζ. Γ. 1622/931/ Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ (ΦΔΚ 13/Β/ ) πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί, πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ ππφςε νη ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο Πξνηηκεζηαθήο Καηαγσγήο θαη ηεο Διεχζεξεο Κπθινθνξίαο ησλ Δκπνξεπκάησλ. ζ) Σελ αξηζκ Y25 / (ΦΔΚ 2792/B / ) Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ πεξί θαζνξηζκνχ αξκνδηνηήησλ ησλ αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ Φίιηππνπ αρηλίδε θαη Παληειή Οηθνλφκνπ. η) Απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο Απφθαζεο απηήο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ Άξζξν 1 Πεδίν Δθαξκνγήο 1. Ζ, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηεο παξνχζαο Απφθαζεο, απινπνηεκέλε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο ηεο θαηαγσγήο απφ «Δγθεθξηκέλν Δμαγσγέα» κε δήισζε ζην ηηκνιφγην ή ζε άιιν εκπνξηθφ έγγξαθν, αλεμαξηήησο ηεο αμίαο ησλ εμαγφκελσλ εκπνξεπκάησλ πνπ ζην εμήο ζα απνθαιείηαη «Γήισζε Σηκνινγίνπ», εθαξκφδεηαη ηφζν ζηηο Πξνηηκεζηαθέο πκθσλίεο πνπ έρεη ζπλάςεη ε Κνηλφηεηα κε νξηζκέλεο ηξίηεο ρψξεο, φζν θαη ζηα Απηφλνκα Πξνηηκεζηαθά Καζεζηψηα ππέξ νξηζκέλσλ ρσξψλ, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο πξνηηκεζηαθψλ θαζεζηψησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 2.Ζ, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηεο παξνχζαο Απφθαζεο, απινπνηεκέλε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο ηεο θαηαγσγήο απφ «Δγθεθξηκέλν Δμαγσγέα» κε δήισζε ζην ηηκνιφγην ή ζε άιιν εκπνξηθφ έγγξαθν, αλεμαξηήησο ηεο αμίαο ησλ εμαγφκελσλ εκπνξεπκάησλ, πνπ ζην εμήο

5 ζα απνθαιείηαη «Γήισζε Σηκνινγίνπ EUR-MED», εθαξκφδεηαη ζην πιαίζην ησλ Δπξσκεζνγεηαθψλ πκθσληψλ χλδεζεο ηεο Παλεπξσκεζνγεηαθήο Εψλεο Διεπζέξσλ πλαιιαγψλ, ζηηο πεξηπηψζεηο δηεζλψλ ζπλαιιαγψλ φπνπ ηπγράλεη εθαξκνγήο ν θαλφλαο ηεο δηαγψληαο ζψξεπζεο θαηαγσγήο κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπιάρηζηνλ κίαο εθ ησλ αθφινπζσλ ρσξψλ: Αιγεξίαο, ηεο Αηγχπηνπ, ησλ Νήζσλ Φεξφε, ηνπ Ηζξαήι, ηεο Ηνξδαλίαο, ηνπ Μαξφθνπ, ηεο Σπλεζίαο, ηεο πξίαο, ηεο Γπηηθήο Όρζεο θαη ηεο Λσξίδαο ηεο Γάδαο, θαη ηνπ Ληβάλνπ. 3.Ζ, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηεο παξνχζαο Απφθαζεο, απινπνηεκέλε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο ηεο θαηαγσγήο απφ «Δγθεθξηκέλν Δμαγσγέα» κε δήισζε ζην ηηκνιφγην ή ζε άιιν εκπνξηθφ έγγξαθν, πνπ ζην εμήο ζα απνθαιείηαη «Γήισζε Καηαγσγήο», ρξεζηκνπνηείηαη ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηεο πκθσλίαο Διεπζέξσλ πλαιιαγψλ κεηαμχ ηεο Δ.Δ. θαη ηεο Ν. Κνξέαο. 4. Ζ, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηεο παξνχζαο Απφθαζεο, απινπζηεπκέλε δηαδηθαζία ζεψξεζεο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ θπθινθνξίαο A.TR. απφ «Δγθεθξηκέλν Δμαγσγέα», εθαξκφδεηαη ζην πιαίζην ηεο Απνθάζεσο 1/2006 ηεο Δπηηξνπήο Σεισλεηαθήο πλεξγαζίαο Δ.Κ.-Σνπξθίαο. Άξζξν 2 Οξηζκνί α) Απινπνηεκέλε δηαδηθαζία απφδεημεο ηεο πξνηηκεζηαθήο θαηαγσγήο. Ζ δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ε απφδεημε ηεο πξνηηκεζηαθήο θαηαγσγήο ησλ πξντφλησλ παξέρεηαη κε δήισζε ηνπ «Δγθεθξηκέλνπ Δμαγσγέα» ζην ηηκνιφγην, ζην δειηίν απνζηνιήο ή ζε άιιν εκπνξηθφ έγγξαθν («Γήισζε Σηκνινγίνπ», «Γήισζε Σηκνινγίνπ EUR-MED» ή «Γήισζε Καηαγσγήο»), αλεμαξηήησο ηεο αμίαο ησλ εμαγνκέλσλ πξντφλησλ θαη ρσξίο λα απαηηείηαη ε κεζνιάβεζε ησλ αξκφδησλ Σεισλεηαθψλ Αξρψλ. β) Απινπζηεπκέλε δηαδηθαζία απφδεημεο ηεο Διεχζεξεο Κπθινθνξίαο Ζ απφδεημε ηεο Διεχζεξεο Κπθινθνξίαο ησλ Δκπνξεπκάησλ κε έθδνζε Πηζηνπνηεηηθψλ Κπθινθνξίαο A.TR. ρσξίο λα πθίζηαηαη ππνρξέσζε ηνπ εμαγσγέα λα ηα πξνζθνκίδεη, γηα ζεψξεζε ζην αξκφδην Σεισλείν θαηά ην ρξφλν εμαγσγήο ησλ εκπνξεπκάησλ. γ) «Δγθεθξηκέλνο Δμαγσγέαο» γηα ηελ απφδεημε ηεο θαηαγσγήο. Κάζε εμαγσγέαο, ζηνλ νπνίν, θαηφπηλ εηδηθήο άδεηαο, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζχληαμεο, αλαιφγσο ηεο πεξίπησζεο, «Γειψζεσλ Σηκνινγίνπ», «Γειψζεσλ Σηκνινγίνπ EUR-MED» ή «Γειψζεσλ Καηαγσγήο» γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο πξνηηκεζηαθήο θαηαγσγήο, αλεμαξηήησο ηεο αμίαο ησλ εμαγφκελσλ πξντφλησλ θαη ρσξίο λα απαηηείηαη ε κεζνιάβεζε ησλ αξκφδησλ Σεισλεηαθψλ Αξρψλ.

6 δ) «Δγθεθξηκέλνο Δμαγσγέαο» γηα ηελ απφδεημε ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο. Κάζε εμαγσγέαο, ζηνλ νπνίν, θαηφπηλ εγθξίζεσο ηεο αξκφδηαο Σεισλεηαθήο Αξρήο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα εθδίδεη πηζηνπνηεηηθά θπθινθνξίαο A.TR., ρσξίο λα πθίζηαηαη ππνρξέσζε λα ηα πξνζθνκίδεη γηα ζεψξεζε ζην Σεισλείν θαηά ην ρξφλν ηεο εμαγσγήο. ε) Αξκφδηα Σεισλεηαθή Αξρή γηα ηε ρνξήγεζε ηεο «Άδεηαο Δγθεθξηκέλνπ Δμαγσγέα». Ζ Σεισλεηαθή Αξρή ζηελ νπνία αλαηίζεηαη ε αξκνδηφηεηα παξαιαβήο ηεο αίηεζεο γηα έθδνζε «Άδεηαο Δγθεθξηκέλνπ Δμαγσγέα», θαη ε νπνία κεξηκλά γηα ηελ εμέηαζε ηήξεζεο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ έθδνζήο ηεο θαζψο θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απ απηήλ θαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, εθδίδεη, απνξξίπηεη ή αλαθαιεί ηελ άδεηα ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ Πξνηηκεζηαθψλ Καζεζηψησλ θαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ παξνχζα Απφθαζε. ζη) Σεισλείν Διέγρνπ. Σν Σεισλείν (ή ηα Σεισλεία) πνπ είλαη αξκφδην γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο ρξήζεο ηεο «Άδεηαο Δγθεθξηκέλνπ Δμαγσγέα» θαζψο θαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηαθηηθψλ θαη εθηάθησλ ειέγρσλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Δγθεθξηκέλνπ Δμαγσγέα πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ Πξνηηκεζηαθψλ Καζεζηψησλ. Άξζξν 3 Αξκφδηα Σεισλεηαθή Αξρή γηα ηε έθδνζε ή ηελ αλάθιεζε ηεο «Άδεηαο Δγθεθξηκέλνπ Δμαγσγέα». 1. Αξκφδηα Σεισλεηαθή Αξρή γηα ηελ παξαιαβή ηεο αίηεζεο, ηελ έθδνζε ή ηελ αλάθιεζε ηεο «Άδεηαο Δγθεθξηκέλνπ Δμαγσγέα», νξίδεηαη ε Σεισλεηαθή Πεξηθέξεηα ζηε ρσξηθή αξκνδηφηεηα ηεο νπνίαο είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν εμαγσγέαο. Ωο ηφπνο εγθαηάζηαζεο ηνπ εμαγσγέα νξίδεηαη ε έδξα ηεο επηρείξεζεο ή ηα ππνθαηαζηήκαηα απηήο, φπνπ ηεξνχληαη νη πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν ινγηζηηθέο εγγξαθέο. 2. Καηά ην ζηάδην έθδνζεο θαη επαλεμέηαζεο ηεο «Άδεηαο Δγθεθξηκέλνπ Δμαγσγέα», νη Σεισλεηαθέο Πεξηθέξεηεο ζπλεπηθνπξνχληαη άκεζα ή έκκεζα, σο πξνο ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ ηήξεζεο ησλ ζρεηηθψλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ, απφ ηελ αξκφδηα ΔΛΤΣ ζηε ρσξηθή αξκνδηφηεηα ηεο νπνίαο είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν εμαγσγέαο θαζψο θαη απφ ην αξκφδην Σεισλείν Διέγρνπ. 3. Ζ Σεισλεηαθή Πεξηθέξεηα νξίδεη ην/ηα Σεισλείν/α Διέγρνπ, θαηφπηλ ζρεηηθήο δήισζεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ εμαγσγέα.

7 Άξζξν 4 Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ έθδνζε ηεο «Άδεηαο Δγθεθξηκέλνπ Δμαγσγέα» 1. H «Άδεηα Δγθεθξηκέλνπ Δμαγσγέα», γηα ηελ απφδεημε ηεο θαηαγσγήο ησλ εκπνξεπκάησλ ρνξεγείηαη ζηηο εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ εμαγσγέο ζηηο Πξνηηκεζηαθέο Υψξεο ζην πιαίζην ησλ Πξνηηκεζηαθψλ πκθσληψλ ΔΔ-Σξίησλ Υσξψλ θαη ησλ Απηφλνκσλ Γαζκνινγηθψλ Πξνηηκεζηαθψλ Καζεζηψησλ θαη πιεξνχλ ηνπο παξαθάησ φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο: α) Πξαγκαηνπνηνχλ ζπρλά εμαγσγέο πξντφλησλ ησλ νπνίσλ ε θαηαγσγή, βάζεη ησλ ζρεηηθψλ θαλφλσλ Καηαγσγήο, παξακέλεη ε ίδηα γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. β) Σα ινγηζηηθά ηνπο βηβιία επηηξέπνπλ ζηηο Σεισλεηαθέο Αξρέο λα ειέγρνπλ ηηο ζπλαιιαγέο κε ηηο ρψξεο απηέο. γ) Γελ έρνπλ δηαπξάμεη ζνβαξέο ή επαλεηιεκκέλεο παξαβάζεηο ηεο ηεισλεηαθήο ή θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο. δ) Παξέρνπλ φια ηα ερέγγπα ζην Σεισλείν Διέγρνπ ή ζε άιιε Διεγθηηθή Σεισλεηαθή Αξρή, γηα ηελ επαιήζεπζε ηνπ θαηαγφκελνπ ραξαθηήξα ησλ πξνο εμαγσγή πξντφλησλ θαη γηα ηελ ηήξεζε ησλ ινηπψλ πξνυπνζέζεσλ πνπ νξίδνληαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο Καηαγσγήο, ηδίσο εθείλσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ απαγφξεπζε επηζηξνθήο δαζκψλ φπσο θαη ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο «πεξί δειψζεσλ πξνκεζεπηή». 2. H «Άδεηα Δγθεθξηκέλνπ Δμαγσγέα» γηα ηελ απφδεημε ηεο Διεχζεξεο Κπθινθνξίαο ησλ εκπνξεπκάησλ, ζην πιαίζην ησλ δηαηάμεσλ ηεο Απφθαζεο 1/2006 ηεο Δπηηξνπήο Σεισλεηαθήο πλεξγαζίαο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο-Σνπξθίαο, ρνξεγείηαη ζηηο εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο πνπ πιεξνχλ ηνπο παξαθάησ φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο: α) Πξαγκαηνπνηνχλ ζπρλά εμαγσγέο ζηελ Σνπξθία. β) Σα ινγηζηηθά ηνπο βηβιία επηηξέπνπλ ζηηο Σεισλεηαθέο Αξρέο λα ειέγρνπλ ηηο ζπλαιιαγέο κε ηε ρψξα απηή. γ) Γελ έρνπλ δηαπξάμεη ζνβαξέο ή επαλεηιεκκέλεο παξαβάζεηο ηεο ηεισλεηαθήο ή θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο. δ) Παξέρνπλ φια ηα ερέγγπα ζην Σεισλείν Διέγρνπ ή ζε άιιε Διεγθηηθή Σεισλεηαθή Αξρή γηα ηελ επαιήζεπζε ηνπ θαζεζηψηνο Διεχζεξεο Κπθινθνξίαο ησλ εκπνξεπκάησλ. Άξζξν 5 Αίηεζε γηα ηελ έθδνζε ηεο «Άδεηαο Δγθεθξηκέλνπ Δμαγσγέα» 1)Ζ αίηεζε γηα ηελ έθδνζε ηεο «Άδεηαο Δγθεθξηκέλνπ Δμαγσγέα» πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο:

8 φλνκα, δηεχζπλζε, ΑΦΜ, θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα ηεο εμαγσγηθήο επηρείξεζεο θαη βεβαίσζε εγγξαθήο ηεο ζην κεηξψν εμαγσγέσλ, γλσζηνπνίεζε ηνπ Ννκίκνπ Δθπξνζψπνπ ηεο επηρείξεζεο, γλσζηνπνίεζε ηνπ/ησλ Σεισλείνπ/σλ Δμαγσγήο ησλ εκπνξεπκάησλ, πιήξε πεξηγξαθή θαη αθξηβή δαζκνινγηθή θιάζε ησλ πξνο εμαγσγή πξντφλησλ, πεξηγξαθή ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε επηρείξεζε είλαη θαη παξαγσγφο ησλ πξντφλησλ πνπ εμάγεη, έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ηνλ θαηαγφκελν ραξαθηήξα ή ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ πξντφλησλ ή ησλ ζπζηαηηθψλ κεξψλ ηνπο, δείγκαηα, θσηνγξαθίεο ή άιια έγγξαθα ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ή ηε ζχλζεζε ησλ εκπνξεπκάησλ, ρψξεο πξνο ηηο νπνίεο εμάγνληαη ηα εκπνξεχκαηα, αξηζκφ εμαγσγψλ θαη έηνο, πιεξνθφξεζε πεξί ηνπ αλ είλαη ή φρη θάηνρνο πηζηνπνηεηηθνχ ΑΔΟ ή άιιεο άδεηαο απινπζηεπκέλσλ δηαδηθαζηψλ, γλσζηνπνίεζε ηεισλείνπ/σλ άιινπ/σλ θξάηνπο/ψλ κέινπο/ψλ απφ ην/ηα νπνίν/α ν εμαγσγέαο εμάγεη ηαθηηθά εκπνξεχκαηα, γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ν ελ ιφγσ εμαγσγέαο αηηείηαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Καλ (ΔΚ) 1207/2001 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Δ., ηελ έθδνζε Άδεηαο Δγθεθξηκέλνπ Δμαγσγέα κε ηζρχ ζε πεξηζζφηεξα Κξάηε- Μέιε. 2) ηελ αίηεζε επηζπλάπηνληαη ηα αθφινπζα έγγξαθα : ππεχζπλε δήισζε ηνπ εμαγσγέα, φηη : α) ηα εκπνξεχκαηα γηα ηα νπνία δεηείηαη ε άδεηα πιεξνχλ ηνπο θαλφλεο θαηαγσγήο ή ειεχζεξεο θπθινθνξίαο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Πξνηηκεζηαθφ Καζεζηψο, ζην νπνίν ππάγεηαη ε ρψξα ή νη ρψξεο ζηηο νπνίεο ζα εμαρζνχλ, θαη β) αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε ελεκέξσζεο γηα ελδερφκελεο κεηαβνιέο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο πνπ εθαξκφδεη ε εμαγσγηθή επηρείξεζε. εξσηεκαηνιφγην απηo-αμηνιφγεζεο σο πξνο ηελ θαηαγσγή ησλ εκπνξεπκάησλ, πνπ ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνλ εμαγσγέα, πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί ππφςε απφ ηελ αξκφδηα Σεισλεηαθή Αξρή, θαηά ηε δηαδηθαζία γηα ηε δηαπίζησζε ηεο ηήξεζεο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ρνξήγεζε ηεο «Άδεηαο Δγθεθξηκέλνπ Δμαγσγέα».

9 Άξζξν 6 Γηαδηθαζία απνδνρήο/απφξξηςεο ηεο αίηεζεο. Ζ Σεισλεηαθή Πεξηθέξεηα δηελεξγεί ηνλ έιεγρν ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ ή πιεξνθνξηψλ θαη απνδέρεηαη ή απνξξίπηεη αλάινγα ηελ αίηεζε. Δηδηθφηεξα : 1. ε πεξίπησζε απνδνρήο ηεο αίηεζεο, ε Σεισλεηαθή Πεξηθέξεηα θνηλνπνηεί αληίγξαθν ηεο αίηεζεο θαη ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απην-αμηνιφγεζεο, ζηελ αξκφδηα ΔΛΤΣ ηνπ ηφπνπ εγθαηάζηαζεο ηνπ εμαγσγέα, πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγήζεη έιεγρν θαη αμηνιφγεζε αλαθνξηθά κε ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 4 ηεο παξνχζαο Απφθαζεο θαη λα ζπληάμεη ζρεηηθή έθζεζε απνηειεζκάησλ ειέγρνπ. 2. ε πεξίπησζε απφξξηςεο ηεο αίηεζεο, ιφγσ κε ππνβνιήο ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ ή αλεπάξθεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ, ε Σεισλεηαθή Πεξηθέξεηα πξνβαίλεη ζηηο θαησηέξσ ελέξγεηεο : α) θνηλνπνηεί εγγξάθσο ζηνλ αηηνχληα ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο πξνηίζεηαη λα απνξξίςεη ηελ αίηεζε θαη ηνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα αζθήζεη ην Γηθαίσκα Πξνεγνχκελεο Αθξφαζεο, πξνθεηκέλνπ λα εθζέζεη ηηο απφςεηο ηνπ εληφο πέληε (5) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκέξα θνηλνπνίεζεο ηεο θιήζεο. β) ζε πεξίπησζε πνπ θαη κεηά ηελ έθζεζε ησλ απφςεσλ ηνπ αηηνχληνο, εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη νη ιφγνη απφξξηςεο, ε Σεισλεηαθή Πεξηθέξεηα ηνπ θνηλνπνηεί αηηηνινγεκέλε απφθαζε απφξξηςεο ηεο αίηεζεο γηα ηελ έθδνζε ηεο «Άδεηαο Δγθεθξηκέλνπ Δμαγσγέα». Άξζξν 7 Γηαδηθαζία ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ έθδνζε ηεο «Άδεηαο Δγθεθξηκέλνπ Δμαγσγέα». 1. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 4 θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε αίηεζε γίλεηαη απνδεθηή, ειέγρνληαη θαη αμηνινγνχληαη απφ ηηο αξκφδηεο Σεισλεηαθέο Αξρέο εάλ πιεξνχληαη νη ζην ελ ιφγσ άξζξν αλαθεξφκελνη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έθδνζε ηεο «Άδεηαο Δγθεθξηκέλνπ Δμαγσγέα». Δηδηθφηεξα : α. Oη αξκφδηεο ΔΛΤΣ ειέγρνπλ θαη αμηνινγνχλ εάλ νη εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο: - πξαγκαηνπνηνχλ ζπρλά εμαγσγέο πξντφλησλ ζηηο Πξνηηκεζηαθέο Υψξεο ησλ νπνίσλ ε θαηαγσγή, βάζεη ησλ θαλφλσλ Καηαγσγήο, παξακέλεη ε ίδηα γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, - Σα ινγηζηηθά ηνπο βηβιία επηηξέπνπλ ζηηο Σεισλεηαθέο Αξρέο λα ειέγρνπλ ηηο ζπλαιιαγέο κε ηηο ρψξεο απηέο, - Παξέρνπλ φια ηα ερέγγπα ζην Σεισλείν Διέγρνπ γηα ηελ επαιήζεπζε ηνπ θαηαγφκελνπ ραξαθηήξα ή ηνπ θαζεζηψηνο ηεο Διεχζεξεο Κπθινθνξίαο ησλ πξνο εμαγσγή πξντφλησλ

10 θαη γηα ηελ ηήξεζε ησλ ινηπψλ πξνυπνζέζεσλ πνπ νξίδνληαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο, ηδίσο εθείλσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ απαγφξεπζε επηζηξνθήο δαζκψλ ή απαιιαγήο απφ δαζκνχο, φπσο θαη ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο «πεξί δειψζεσλ πξνκεζεπηή». Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ, ζπληάζζνπλ θαη ππνβάιινπλ ζηελ αξκφδηα Σεισλεηαθή Πεξηθέξεηα, «έθζεζε απνηειεζκάησλ ειέγρνπ» κε αηηηνινγεκέλε γλψκε πνπ λα επηηξέπεη ζηελ ελ ιφγσ Αξρή ηε ιήςε απφθαζεο γηα ηελ έθδνζε ή κε ηεο αηηνχκελεο «Άδεηαο Δγθεθξηκέλνπ Δμαγσγέα». β. Ζ αξκφδηα Σεισλεηαθή Πεξηθέξεηα ειέγρεη θαη αμηνινγεί πξηλ ηελ έθδνζε ηεο «Άδεηαο Δγθεθξηκέλνπ Δμαγσγέα» ζε ζπλεξγαζία κε ηα εκπιεθφκελα Σεισλεία, εάλ νη εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ δηαπξάμεη ζνβαξέο ή επαλεηιεκκέλεο παξαβάζεηο ηεο ηεισλεηαθήο ή θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο. 2.Όηαλ ν αηηψλ είλαη θάηνρνο πηζηνπνηεηηθνχ ΑΔΟ ηεισλεηαθψλ απινπζηεχζεσλ ή πηζηνπνηεηηθνχ ΑΔΟ ηεισλεηαθψλ απινπζηεχζεσλ-αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο, ζεσξείηαη φηη πιεξνχληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ ζηνηρείσλ β) θαη γ) ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο, φζνλ αθνξά ηνλ έιεγρν ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ θαη ηελ απνπζία ζνβαξψλ θαη επαλαιακβαλφκελσλ παξαβάζεσλ ηεο Σεισλεηαθήο θαη Φνξνινγηθήο Ννκνζεζίαο, θαη δελ εθαξκφδεηαη γη απηά ε ζρεηηθή δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Άξζξν 8 Έθδνζε «Άδεηαο Δγθεθξηκέλνπ Δμαγσγέα» 1. Ζ αξκφδηα Σεισλεηαθή Πεξηθέξεηα ρνξεγεί ηελ αηηνχκελε Άδεηα, εθφζνλ απφ ηνπο ειέγρνπο πνπ δηελήξγεζε ε ίδηα ζε ζπλεξγαζία κε ην/ηα εκπιεθφκελν/α Σεισλείν/α θαζψο θαη απφ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έθζεζεο απνηειεζκάησλ ειέγρνπ ηεο αξκφδηαο ΔΛ.Τ.Σ., πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έθδνζε απηήο. 2. Ζ εθδηδφκελε «Άδεηα Δγθεθξηκέλνπ Δμαγσγέα», πξέπεη : - λα θέξεη ηνλ αχμνληα αξηζκφ «Άδεηαο Δγθεθξηκέλνπ Δμαγσγέα» πνπ απνηειείηαη απφ : α) ηνλ θσδηθφ Διιάδνο (GR), β) ηνλ δηςήθην θσδηθφ ηεο αξκφδηαο Σεισλεηαθήο Πεξηθέξεηαο (01-10), γ) ηνλ ηεηξαςήθην αξηζκφ ηεο «Άδεηαο» ( ) θαη δ) ην έηνο έθδνζεο (ηέζζεξα ςεθία). Ο αχμσλ αξηζκφο «Άδεηαο Δγθεθξηκέλνπ Δμαγσγέα» θαηαρσξείηαη ζην Δηδηθφ Βηβιίν Αδεηψλ ηνπ άξζξνπ 11 ηεο παξνχζαο Απφθαζεο. - λα θαζνξίδεη ην/ηα Σεισλείν/α Διέγρνπ, θαηφπηλ ζρεηηθήο δήισζεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ εμαγσγέα, πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ππνβαιιφκελε αίηεζε ηνπ

11 άξζξνπ 5 ηεο παξνχζαο Απφθαζεο. 3. Σν Σεισλείν Διέγρνπ παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηε ρξήζε ηεο «Άδεηαο Δγθεθξηκέλνπ Δμαγσγέα» απφ ηελ εμαγσγηθή επηρείξεζε θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εηζεγείηαη ζηελ αξκφδηα Σεισλεηαθή Πεξηθέξεηα, κε ηελ ππνβνιή ζ απηήλ εκπεξηζηαησκέλεο αλαθνξάο, ηελ αλάθιεζε απφ ηελ ηειεπηαία ηεο «Άδεηαο Δγθεθξηκέλνπ Δμαγσγέα», φηαλ απηφο ν εμαγσγέαο παχεη λα πιεξνί ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 4 ηεο παξνχζαο Απφθαζεο. 4. Ζ «Άδεηα Δγθεθξηκέλνπ Δμαγσγέα» θνηλνπνηείηαη : - ζην δηθαηνχρν, - ζην/α αξκφδην/α Σεισλείν/α Δμαγσγήο-Διέγρνπ, - ζηελ αξκφδηα Οηθνλνκηθή Δπηζεψξεζε, - ζηε 17 ε Γαζκνινγηθή Γηεχζπλζε, Σκήκα Γ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Σεισλείσλ θαη Δ.Φ.Κ. ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, - ζηελ Δ.Λ.Τ.Σ. Αηηηθήο, ηκήκα Α θαζψο θαη -ζηελ εθάζηνηε αξκφδηα ΔΛ.Τ.Σ. ηνπ ηφπνπ εγθαηάζηαζεο ηνπ εμαγσγέα. ηελ πεξίπησζε εμαγσγηθήο επηρείξεζεο, ηεο νπνίαο ε «Άδεηα Δγθεθξηκέλνπ Δμαγσγέα» ηζρχεη γηα εμαγσγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ άιια Κξάηε-Μέιε ηεο Δ.Δ. ζε Πξνηηκεζηαθέο Υψξεο, ζην πιαίζην ηεο εληαίαο αγνξάο, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Καλ. (ΔΚ) 1207/01 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Δ., ε Άδεηα απηή θνηλνπνηείηαη, κέζσ ηεο 17 εο Γαζκνινγηθήο Γ/λζεο-Σκήκα Γ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ζηηο αξκφδηεο Σεισλεηαθέο Τπεξεζίεο ησλ Κξαηψλ-Μειψλ απφ ηα νπνία ν «Δγθεθξηκέλνο Δμαγσγέαο» ζα πξαγκαηνπνηεί ηηο εμαγσγέο. Άξζξν 9 Απφξξηςε αίηεζεο γηα ηελ έθδνζε ηεο «Άδεηαο Δγθεθξηκέλνπ Δμαγσγέα» 1. Ζ αξκφδηα Σεισλεηαθή Πεξηθέξεηα δελ πξνβαίλεη ζηελ έθδνζε «Άδεηαο Δγθεθξηκέλνπ Δμαγσγέα» φηαλ απφ ηνπο ειέγρνπο πνπ ε ίδηα δηελήξγεζε ζε ζπλεξγαζία κε ην/ηα εκπιεθφκελν/α Σεισλείν/α θαζψο θαη απφ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο Έθζεζεο απνηειεζκάησλ ειέγρνπ ηεο αξκφδηαο ΔΛΤΣ, πξνθχπηεη φηη δελ πιεξνχληαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έθδνζε απηήο. 2. Ζ αξκφδηα Σεισλεηαθή Πεξηθέξεηα, ζηελ πεξίπησζε πνπ ζπληξέρνπλ ιφγνη απφξξηςεο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, πξνβαίλεη ζηηο ελέξγεηεο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηεο παξνχζαο Απφθαζεο.

12 Άξζξν 10 Αλάθιεζε ηεο «Άδεηαο Δγθεθξηκέλνπ Δμαγσγέα» 1. Ζ αξκφδηα Σεισλεηαθή Πεξηθέξεηα πξνβαίλεη ζηελ αλάθιεζε ηεο Άδεηαο, εθφζνλ δελ πιεξνχληαη πιένλ νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο Απφθαζεο βάζεη ησλ νπνίσλ απηή εθδφζεθε. 2. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, ην/ηα Σεισλείν/α Διέγρνπ θαη ε αξκφδηα ΔΛ.Τ.Σ. ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, ελεκεξψλνπλ ηελ αξκφδηα Σεισλεηαθή Πεξηθέξεηα ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ησλ ηαθηηθψλ θαη εθηάθησλ ειέγρσλ πνπ δηελήξγεζαλ ζηνλ «Δγθεθξηκέλν Δμαγσγέα», έρνληαο ηε δπλαηφηεηα λα εηζεγνχληαη ηελ αλάθιεζε ηεο άδεηαο φηαλ απηφο παχεη λα πιεξνί ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 4 ηεο παξνχζαο Απφθαζεο. 3. ε πεξίπησζε πνπ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλάθιεζεο ηεο άδεηαο, ε Σεισλεηαθή Πεξηθέξεηα πξνβαίλεη, θαη αλαινγία, ζηηο ελέξγεηεο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηεο παξνχζαο Απφθαζεο θαη ελεκεξψλεη άκεζα ηηο Αξρέο ζηηο νπνίεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο παξνχζαο Απφθαζεο, είρε θνηλνπνηεζεί ε Άδεηα. Ζ αλάθιεζε ηεο άδεηαο ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ζηνλ θάηνρφ ηεο. Άξζξν 11 Σήξεζε Δηδηθνχ Βηβιίνπ Αδεηψλ απφ ηελ αξκφδηα Σεισλεηαθή Πεξηθέξεηα. 1.Μέρξη ηε ζέζε ζε πιήξε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηνπ Αλαζεσξεκέλνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Σεισλείσλ (ICIS-net), γηα ηηο αλάγθεο παξαθνινχζεζεο ησλ αηηήζεσλ θαη δηαρείξηζεο ησλ Αδεηψλ Δγθεθξηκέλνπ Δμαγσγέα ηεξείηαη Δηδηθφ Βηβιίν ζε θάζε αξκφδηα Σεισλεηαθή Πεξηθέξεηα. 2.ην Βηβιίν απηφ θαηαγξάθνληαη ρξνλνινγηθά θαη θαηά αχμνληα αξηζκφ νη αηηήζεηο πνπ παξαιακβάλνληαη, νη γλσζηνπνηήζεηο απφξξηςεο ησλ αηηήζεσλ, νη απνθάζεηο πεξί κε έθδνζεο «Αδεηψλ Δγθεθξηκέλνπ Δμαγσγέα» κεηά απφ ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ θξηηεξίσλ θαη νη Άδεηεο πνπ εθδίδνληαη ή αλαθαινχληαη. Άξζξν 12 Απινπνηεκέλε δηαδηθαζία απφδεημεο ηεο Πξνηηκεζηαθήο Καηαγσγήο. 1. Σα απνδεηθηηθά πξνηηκεζηαθήο θαηαγσγήο θαηά ηελ απινπνηεκέλε δηαδηθαζία ζπληάζζνληαη ππφ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο :

13 -Ζ εθαξκνδφκελε, ζηα Πξνηηκεζηαθά Καζεζηψηα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζαο, «Γήισζε Σηκνινγίνπ», ζπληάζζεηαη, εθφζνλ ηα ζρεηηθά πξντφληα κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο πξντφληα θαηαγσγήο Κνηλφηεηαο ή ζηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο ηνπ θαλφλα ηεο δηαγψληαο ζψξεπζεο θαηαγσγήο, κίαο απφ ηηο ρψξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηή, θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο Καηαγσγήο, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ παξαξηήκαηνο Η. -Ζ εθαξκνδφκελε ζηηο Πξνηηκεζηαθέο ζπλαιιαγέο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζαο Απφθαζεο, «Γήισζε Σηκνινγίνπ EUR-MED», ζπληάζζεηαη εθφζνλ ηα ζρεηηθά πξντφληα κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο πξντφληα θαηαγσγήο Κνηλφηεηαο ή, θαηαγσγήο κίαο απφ ηηο ρψξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαγψληα ζψξεπζε, θαηά ηα νξηδφκελα ζηα Πξσηφθνιια Καηαγσγήο ησλ Δπξσκεζνγεηαθψλ πκθσληψλ χλδεζεο ηεο Παλεπξνκεζνγεηαθήο Εψλεο Διεπζέξσλ πλαιιαγψλ, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ παξαξηήκαηνο ΗΗ. - Ζ εθαξκνδφκελε ζηελ Πξνηηκεζηαθή πκθσλία ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζαο «Γήισζε Καηαγσγήο», ζπληάζζεηαη, εθφζνλ ηα ζρεηηθά πξντφληα κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο πξντφληα θαηαγσγήο Κνηλφηεηαο θαηά ηα νξηδφκελα ζην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν Καηαγσγήο, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ παξαξηήκαηνο ΗΗΗ. 2. Σα παξαπάλσ απνδεηθηηθά πξνηηκεζηαθήο θαηαγσγήο («Γήισζε Σηκνινγίνπ», «Γήισζε Σηκνινγίνπ EUR-MED», «Γήισζε Καηαγσγήο») ζπληάζζνληαη σο εμήο : α) θέξνπλ πάληνηε ηνλ αξηζκφ «Άδεηαο Δγθεθξηκέλνπ Δμαγσγέα». β) ζπληάζζνληαη απφ ηνλ εγθεθξηκέλν εμαγσγέα κε δαθηπινγξάθεζε, επίζεζε ζθξαγίδαο ή κε εθηχπσζε ζην ηηκνιφγην, ζην δειηίν παξάδνζεο ή ζε άιιν εκπνξηθφ έγγξαθν θαη δελ είλαη απαξαίηεην λα θέξνπλ ην πξσηφηππν ηεο ρεηξφγξαθεο ππνγξαθήο ηνπ εμαγσγέα, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο παξέρεη ζηηο Σεισλεηαθέο Αξρέο ηεο ρψξαο εμαγσγήο γξαπηή αλάιεςε ππνρξέσζεο φηη απνδέρεηαη ηελ πιήξε επζχλε γηα ηηο ελ ιφγσ δειψζεηο θαη φηη νη δειψζεηο απηέο ηζρχνπλ, ζαλ λα έθεξαλ πξάγκαηη ηελ ηδηφρεηξε ππνγξαθή ηνπ. γ) κπνξεί λα ζπληάζζνληαη απφ ηνλ εγθεθξηκέλν εμαγσγέα θαηά ηελ εμαγσγή ή κεηά ηελ εμαγσγή ησλ πξντφλησλ πνπ αθνξνχλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηέο πξνζθνκίδνληαη ζην Σεισλείν Δηζαγσγήο ην αξγφηεξν δχν έηε κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπο. 3) Ο «Δγθεθξηκέλνο Δμαγσγέαο» έρεη, εθηφο ησλ αλσηέξσ, θαη ηηο αθφινπζεο ππνρξεψζεηο : α) Πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίδεη αλά πάζα ζηηγκή, εάλ απηφ δεηεζεί απφ ηηο Σεισλεηαθέο Αξρέο, θάζε έγγξαθν πνπ απνδεηθλχεη ηνλ θαηαγφκελν ραξαθηήξα ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ εμάγεη θαη λα ηεξεί φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζην ζρεηηθφ Πξνηηκεζηαθφ Καζεζηψο. β) Πξέπεη λα θπιάζζεη ηα αληίγξαθα ησλ ελ ιφγσ δειψζεσλ θαζψο θαη ηα έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ηνλ θαηαγφκελν ραξαθηήξα ησλ εκπνξεπκάησλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ ηνπιάρηζηνλ εηψλ.

14 Άξζξν 13 Απινπζηεπκέλε Γηαδηθαζία απφδεημεο ηεο Διεχζεξεο Κπθινθνξίαο ζην πιαίζην ηεο πκθσλίαο χλδεζεο Δ.Κ. Σνπξθίαο. 1. Οη εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο ζην φλνκα ησλ νπνίσλ έρεη εθδνζεί ε «Άδεηα Δγθεθξηκέλνπ Δμαγσγέα», έρνπλ ηε δπλαηφηεηα επηινγήο κίαο εθ ησλ δχν πεξηπηψζεσλ απινπζηεπκέλεο δηαδηθαζίαο : α) εθ ησλ πξνηέξσλ ζεψξεζε ησλ Πηζηνπνηεηηθψλ Κπθινθνξίαο A.TR., ζηε ζέζε 12 (Θεψξεζε ηνπ Σεισλείνπ), κε ηελ ππνγξαθή ελφο ππαιιήινπ ηνπ αξκφδηνπ Σεισλείνπ, ή β) ζεψξεζε ησλ Πηζηνπνηεηηθψλ Κπθινθνξίαο A.TR., απφ ηνλ εγθεθξηκέλν εμαγσγέα κε εηδηθή κεηαιιηθή ζθξαγίδα, εγθεθξηκέλε απφ ηηο Σεισλεηαθέο Αξρέο ηνπ θξάηνπο εμαγσγήο, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην παξάξηεκα ΗV ηεο παξνχζαο Απφθαζεο. Σν απνηχπσκα ηεο ελ ιφγσ ζθξαγίδαο κπνξεί λα έρεη πξνεθηππσζεί ζηε ζέζε 12 ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Κπθινθνξίαο A.TR. 2. Σα Πηζηνπνηεηηθά Κπθινθνξίαο A.TR., πνπ εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξίπησζε α) ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ πξέπεη λα θέξνπλ ζην ρψξν 8 ηελ έλδεημε «Απινπζηεπκέλε δηαδηθαζία». Άξζξν 14 Σήξεζε Δηδηθνχ Βηβιίνπ Ο θάηνρνο «Άδεηαο Δγθεθξηκέλνπ Δμαγσγέα», ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζεσξεκέλν εηδηθφ βηβιίν, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ηα εμαγφκελα εκπνξεχκαηα, ηνπο αληίζηνηρνπο αξηζκνχο ησλ δηαζαθήζεσλ εμαγσγήο θαη ηνπο αξηζκνχο ηηκνινγίσλ ή άιισλ εκπνξηθψλ εγγξάθσλ επί ησλ νπνίσλ έρεη ζπληαρζεί δήισζε θαζψο θαη νπνηνδήπνηε ζηνηρείν απφ ην νπνίν απνδεηθλχεηαη ν ραξαθηήξαο ησλ θαηαγφκελσλ πξντφλησλ. Σν εηδηθφ βηβιίν, ζα θπιάζζεηαη ζηελ έδξα ηνπ εγθεθξηκέλνπ εμαγσγέα θαη δηαηεξείηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε (5) εηψλ. Άξζξν 15 Γηελέξγεηα εθ ησλ πζηέξσλ ειέγρσλ Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο νξζήο ηήξεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηελ παξνχζα απφθαζε, φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ δηελεξγνχληαη ηαθηηθνί θαη έθηαθηνη έιεγρνη, σο αθνινχζσο : α) Σν ή ηα αξκφδην/α ηεισλείν/α Δμαγσγήο-Διέγρνπ δηελεξγνχλ ηαθηηθνχο εηήζηνπο θαζψο θαη έθηαθηνπο εθ ησλ πζηέξσλ ειέγρνπο ηήξεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ θαηφρσλ «Αδεηψλ Δγθεθξηκέλνπ Δμαγσγέα».

15 β) Οη αξκφδηεο Σεισλεηαθέο Πεξηθέξεηεο, επηβιέπνπλ ηνπο ειέγρνπο απηνχο θαη ελεκεξψλνληαη γηα ηα απνηειέζκαηά ηνπο. Δπηπιένλ, κπνξνχλ λα δεηήζνπλ απφ ηα αξκφδηα Σεισλεία Διέγρνπ, ηε δηελέξγεηα επηπιένλ ειέγρσλ θαη, εθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην, ηελ ζρεηηθή ζπλδξνκή ηεο αξκφδηαο ΔΛΤΣ ηνπ ηφπνπ εγθαηάζηαζεο ηνπ εμαγσγέα. γ) Οη ΔΛΤΣ εληάζζνπλ ζην εηήζην πξφγξακκά ηνπο, επαλέιεγρν ηφζν ησλ θαηφρσλ «Αδεηψλ Δγθεθξηκέλνπ Δμαγσγέα», φζν θαη ησλ αληίζηνηρσλ αξκφδησλ Σεισλείσλ, γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ηήξεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο άδεηεο απηέο, θαζψο θαη ηεο νξζήο εθαξκνγήο ησλ ηεισλεηαθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ειέγρσλ θαη ελ γέλεη ηεο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο. Άξζξν 16 1.Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο, θαηαξγείηαη ε αξηζ. Γ 1622/931/ (ΦΔΚ 13/Β/ ) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. 2.Ζ παξνχζα Απφθαζε λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ YΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΑΝΣΔΛΖ ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ

16 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΓΖΛΩΖ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ Ο εμαγσγέαο ησλ πξντφλησλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ην παξφλ έγγξαθν [άδεηα ηεισλείνπ ππ αξηζ..(¹)] δειψλεη φηη, εθηφο εάλ δειψλεηαη ζαθψο άιισο, ηα πξντφληα απηά είλαη πξνηηκεζηαθήο θαηαγσγήο..(²). ( 3 ) (Σφπνο θαη εκεξνκελία) ( 4 ) (Τπνγξαθή ηνπ εμαγσγέα θαζψο θαη επθξηλήο αλαγξαθή ηνπ νλφκαηνο ηνπ ππνγξάθνληνο ηε δήισζε) (¹)Όηαλ ε δήισζε ηηκνινγίνπ ζπληάζζεηαη απφ εγθεθξηκέλν εμαγσγέα, ν αξηζκφο άδεηαο ηνπ εγθεθξηκέλνπ εμαγσγέα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζ απηή ηε ζέζε. Όηαλ ε δήισζε ηηκνινγίνπ δελ ζπληάζζεηαη απφ εγθεθξηκέλν εμαγσγέα, είλαη δπλαηφ λα παξαιείπνληαη νη ιέμεηο πνπ πεξηέρνληαη ζηηο αγθχιεο ή λα παξακέλεη θελφο ν ρψξνο. (²)Πξέπεη λα δειψλεηαη ε θαηαγσγή ησλ πξντφλησλ. Όηαλ ε δήισζε αθνξά, εμ νινθιήξνπ ή ελ κέξεη, πξντφληα θαηαγφκελα απφ ηε Θένπηα θαη ηε Μειίιηα, ν εμαγσγέαο πξέπεη λα ηα αλαθέξεη ζαθψο ζην έγγξαθν επί ηνπ νπνίνπ ζπληάζζεηαη ε δήισζε κε ην ζχκβνιν «CM». ( 3 ) Σα ζηνηρεία απηά είλαη δπλαηφ λα παξαιείπνληαη αλ ε πιεξνθνξία απηή πεξηέρεηαη ζην ίδην ην έγγξαθν. ( 4 ) ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ δεηείηαη απφ ηνλ εμαγσγέα λα ππνγξάςεη, ε εμαίξεζε απφ ηελ ππνρξέσζε ππνγξαθήο ζπλεπάγεηαη επίζεο ηελ εμαίξεζε απφ ηελ ππνρξέσζε αλαγξαθήο ηνπ νλφκαηνο ηνπ ππνγξάθνληνο.

17 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ ΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΓΖΛΩΖ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ EUR-MED Ο εμαγσγέαο ησλ πξντφλησλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ην παξφλ έγγξαθν [άδεηα ηεισλείνπ ππ αξηζ..(¹)] δειψλεη φηη, εθηφο εάλ δειψλεηαη ζαθψο άιισο, ηα πξντφληα απηά είλαη πξνηηκεζηαθήο θαηαγσγήο..(²). -cumulation applied with.(όλνκα ρψξαο/ολφκαηα ρσξψλ) -no cumulation applied ( 3 ) ( 4 ) (Σφπνο θαη εκεξνκελία) ( 5 ) (Τπνγξαθή ηνπ εμαγσγέα θαζψο θαη επθξηλήο αλαγξαθή ηνπ νλφκαηνο ηνπ ππνγξάθνληνο ηε δήισζε) (¹)Όηαλ ε δήισζε ηηκνινγίνπ ζπληάζζεηαη απφ εγθεθξηκέλν εμαγσγέα, ν αξηζκφο άδεηαο ηνπ εγθεθξηκέλνπ εμαγσγέα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζ απηή ηε ζέζε. Όηαλ ε δήισζε ηηκνινγίνπ δελ ζπληάζζεηαη απφ εγθεθξηκέλν εμαγσγέα, είλαη δπλαηφ λα παξαιείπνληαη νη ιέμεηο πνπ πεξηέρνληαη ζηηο αγθχιεο ή λα παξακέλεη θελφο ν ρψξνο. (²)Πξέπεη λα δειψλεηαη ε θαηαγσγή ησλ πξντφλησλ. Όηαλ ε δήισζε αθνξά, εμ νινθιήξνπ ή ελ κέξεη, πξντφληα θαηαγφκελα απφ ηε Θένπηα θαη ηε Μειίιηα, ν εμαγσγέαο πξέπεη λα ηα αλαθέξεη ζαθψο ζην έγγξαθν επί ηνπ νπνίνπ ζπληάζζεηαη ε δήισζε κε ην ζχκβνιν «CM». (³)πκπιεξψζηε θαη δηαγξάςηε, φπνπ ρξεηάδεηαη. ( 4 ) Σα ζηνηρεία απηά είλαη δπλαηφλ λα παξαιείπνληαη, αλ ε πιεξνθνξία απηή πεξηέρεηαη ζην ίδην ην έγγξαθν. ( 5 ) ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ δεηείηαη απφ ηνλ εμαγσγέα λα ππνγξάςεη, ε εμαίξεζε απφ ηελ ππνρξέσζε ππνγξαθήο ζπλεπάγεηαη επίζεο ηελ εμαίξεζε απφ ηελ ππνρξέσζε αλαγξαθήο ηνπ νλφκαηνο ηνπ ππνγξάθνληνο.

18 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ ΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΓΖΛΩΖ ΚΑΣΑΓΩΓΖ Ο εμαγσγέαο ησλ πξντφλησλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ην παξφλ έγγξαθν [άδεηα ηεισλείνπ ππ αξηζ..(¹)] δειψλεη φηη, εθηφο εάλ δειψλεηαη ζαθψο άιισο, ηα πξντφληα απηά είλαη πξνηηκεζηαθήο θαηαγσγήο..(²). ( 3 ) (Σφπνο θαη εκεξνκελία) ( 4 ) (Τπνγξαθή ηνπ εμαγσγέα θαη αλαγξαθή, νινγξάθσο, ηνπ νλνκαηεπσλχκνπ ηνπ πξνζψπνπ πνπ ππνγξάθεη ηε δήισζε) (¹)Όηαλ ε δήισζε θαηαγσγήο ζπληάζζεηαη απφ εγθεθξηκέλν εμαγσγέα, ν αξηζκφο άδεηαο ηνπ εγθεθξηκέλνπ εμαγσγέα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζ απηή ηε ζέζε. Όηαλ ε δήισζε θαηαγσγήο δελ ζπληάζζεηαη απφ εγθεθξηκέλν εμαγσγέα, παξαιείπνληαη νη ιέμεηο πνπ πεξηέρνληαη ζηηο παξελζέζεηο ή παξακέλεη θελφο ν ρψξνο. (²)Αλαγξάθεηαη ε θαηαγσγή ησλ πξντφλησλ. Όηαλ ε δήισζε θαηαγσγήο αθνξά, εμ νινθιήξνπ ή ελ κέξεη, πξντφληα θαηαγφκελα απφ ηε Θένπηα θαη ηε Μειίιηα, ν εμαγσγέαο πξέπεη λα ηα αλαθέξεη ζαθψο ζην έγγξαθν επί ηνπ νπνίνπ ζπληάζζεηαη ε δήισζε κε ην ζχκβνιν «CM». (³)Σα ζηνηρεία απηά είλαη δπλαηφ λα παξαιείπνληαη αλ ε πιεξνθνξία απηή πεξηέρεηαη ζην ίδην ην έγγξαθν. ( 4 )ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν εμαγσγέαο δελ ππνρξενχηαη λα ππνγξάςεη, ε απαιιαγή απφ ηελ ππνρξέσζε ππνγξαθήο ζπλεπάγεηαη θαη ηελ απαιιαγή απφ ηελ ππνρξέσζε αλαγξαθήο ηνπ νλφκαηνο ηνπ ππνγξάθνληνο.

19 30 mm ΑΔΑ: Β44ΥΗ-Α3Σ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗV Τπφδεηγκα απνηππψκαηνο ηεο ζθξαγίδαο πνπ κλεκνλεχεηαη ζην άξζξν 13 παξάγξαθνο 1β ηεο Απφθαζεο. 30mm (1) A.TR. (2) (1) Αξρηθά ή έκβιεκα ηνπ θξάηνπο εμαγσγήο. (2) Οη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ εγθεθξηκέλνπ εμαγσγέα.

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Αξηζκ. A8/48012/5053/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο Ληαληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας».

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας». ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘ. ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ ΣΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΥ. ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Λακπξνπνχινπ Σειέθσλν : 210-3843343

Διαβάστε περισσότερα

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009).

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009). Αξηζ. 54/2012 «Ειδικοί όροι λειηοσργίας εμθιαλωηηρίων οίνων και αρωμαηιζμένων οίνων» Έρνληαο ππφςε: ΑΠΟΦΑΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Σo ππ αξηζ. νηθ.30/077/439/14.02.2012 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζη Γ15/οικ/15658 (ΦΔΚ 2300 Β/16-9-2013)

Απόθαζη Γ15/οικ/15658 (ΦΔΚ 2300 Β/16-9-2013) Απόθαζη Γ15/οικ/15658 (ΦΔΚ 2300 Β/16-9-2013) Θέμα: «Σροποποίηζη ηης με αριθ. Γ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β 1105) Τποσργικής Απόθαζης με θέμα «Έκδοζη Δνημερόηηηας Πηστίοσ και Βεβαιώζεων ανεκηέλεζηοσ σπολοίποσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Καθοπιζμόρ διαδικαζίαρ αναζηολήρ ηος Απιθμού Φοπολογικού Μηηπώος (Α.Φ.Μ.) για διενέπγεια ενδοκοινοηικών ζςναλλαγών.

ΘΔΜΑ: Καθοπιζμόρ διαδικαζίαρ αναζηολήρ ηος Απιθμού Φοπολογικού Μηηπώος (Α.Φ.Μ.) για διενέπγεια ενδοκοινοηικών ζςναλλαγών. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. Γ/ΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Β και Σ 2. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΜΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΜΖΜΑ Α - ΦΠΑ 3. Γ/ΝΖ ΠΑΡΟΥΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΦΔΚ 1940/Β/2015 ΑΓΑ: 75ΩΠΖ-ΟΞ7 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Γ/ΝΖ ΠΑΡΟΥΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ Σ - ΜΖΣΡΩΟΤ & ΔΓΓΡΑΦΖ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ 475/1991: Πεπί οικονομολογικού επαγγέλμαηορ και άδειαρ αζκήζεώρ ηος. (51026)

ΠΔ 475/1991: Πεπί οικονομολογικού επαγγέλμαηορ και άδειαρ αζκήζεώρ ηος. (51026) ΠΔ 475/1991: Πεπί οικονομολογικού επαγγέλμαηορ και άδειαρ αζκήζεώρ ηος. (51026) Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 6 ηνπ Ν. 1100/1980 "πεξί ηδξχζεσο Οηθνλνκηθνχ Επηζηεκνληθνχ Επηκειεηεξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 2 Γεθεκβξίνπ 2010 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. Αξ. Πξση.: Γ/ΝΗ 19Η ΣΔΛ. ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Γ/ΝΗ 33Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Σασ αποςτζλλουμε την απόφαςη του Αναπληρωτή Υπουργοφ Οικονομικών Παντελή Οικονόμου για την διαδικαςία επιςτροφήσ ΦΠΑ προσ τουσ επιχειρηματίεσ και επιτηδευματίεσ. Αζήλα, 2 Απξηιίνπ 2012 ΠΟΛ. 1090 ΔΛΛΖΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ «ΜΔΡΟ Α ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΗΛΩΔΩΝ

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ «ΜΔΡΟ Α ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΗΛΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ιαλνπαξίνπ 2017 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ο Γηνηθεηήο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ Γηψξγνο Πηηζηιήο ππέγξαςε Απφθαζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ, ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο δειψζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Αζήλα, 19-07-2011. Α.Π.: Οηθ. 8803/741

ΑΠΟΦΑΗ. Αζήλα, 19-07-2011. Α.Π.: Οηθ. 8803/741 Αζήλα, 19-07-2011 Α.Π.: Οηθ. 8803/741 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ, ΣΜΖΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 10192, Αζήλα Σειέθσλν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ Θέκα: Γηάζεζε κεξηδίσλ ή κεηνρψλ νξγαληζκψλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ πνπ δελ ππφθεηληαη ζηελ Οδεγία 85/611/ΔΟΚ ζηελ Διιάδα. Λακβάλνληαο ππφςε: ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 20 Απρηιίοσ 2011 Α) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & Αρηζκ. Πρφη.: 19664 ΗΛ/ΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΣΑ ΠΡΟ: α) Αποθεληρφκέλες ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001 ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Θ. ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, / /2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αριθ. πρωη:. ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ Πιεξ.: Δ. Σζνπξάθε, Κ. ηνπξλάξαο Σει.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης

Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης (Σημείωζη: Παπαηίθενηαι οι ζημανηικόηεπερ διαηάξειρ) Π.Δ. 84/86 (ΦEK A' 31) "Άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο εγθαηαζηάζεσο θαη ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο Διιεληθή 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΑΠΟΠΑΜΑ Αξηζ.Απνθ.23/2013 Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Κοινοποίηζη διαηάξεων ηηρ παπαγπάθος 12 ηος άπθπος 27 ηος ν. 3943/2011

Ι. Κοινοποίηζη διαηάξεων ηηρ παπαγπάθος 12 ηος άπθπος 27 ηος ν. 3943/2011 Αθήνα, 12.4.2011 ΠΟΛ:1077 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Β «Παποσή Τπηπεζιών & Διδικά Καθεζηώηα»

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: Β440Η-ΗΟ2 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ B 541/1.03.2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Αζήλα, 24 Φεβξνπαξίνπ 2012 1.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ λ.1809/1988

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ λ.1809/1988 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ λ.1809/1988 α) Μεραλνγξαθηθά εθδηδφκελα ζηνηρεία ήκαλζε κε ηε ρξήζε ΔΑΦΓ... 5 ΘΔΜΑ: Απαιιαγή ησλ ηεξνχλησλ πξφζζεηα βηβιία ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ π.δ. 186/1992 (Κ.Β..),

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ & ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Ταρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 142/2016 Αρ. 4943, Αριθμός 142 ΟΙ ΠΔΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 2012ΔΩ 2016

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 142/2016 Αρ. 4943, Αριθμός 142 ΟΙ ΠΔΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 2012ΔΩ 2016 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 142/2016 Αρ. 4943, 28.4.2016 Αριθμός 142 ΟΙ ΠΔΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 2012ΔΩ 2016 Οδεγία ΟΓ78-2012-23 ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο φζνλ αθνξά ηα

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ

ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ Ελληνική ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ ΓΖΚ. ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ Γ/ΛΠΖ ΑΙΙΝΓΑΞΥΛ & ΚΔΡΑΛΑΠΡΔΠΖΠ Αζήλα, 7 Λνεκβξίνπ 2006 Α.Ξ. Νηθ: 21585/2006 Ξξνο: ΞΗΛΑΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΤΒ-ΚΣΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΗΤΒ-ΚΣΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Γ/ΝΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΑΠΑ ΣΜΖΜΑ Δ Μειηζζνθνκίαο & εξνηξνθίαο Σαρ. Γ/λζε: Βεξαλδέξνπ 46 Σ. Κ.: 104 38, Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/414/ΕΟΚ ηοσ Σσμβοσλίοσ ηης 15ης Ιοσλίοσ 1991 ζτεηικά με ηη διάθεζη ζηην αγορά θσηοπροζηαηεσηικών προϊόνηων

Οδηγία 91/414/ΕΟΚ ηοσ Σσμβοσλίοσ ηης 15ης Ιοσλίοσ 1991 ζτεηικά με ηη διάθεζη ζηην αγορά θσηοπροζηαηεσηικών προϊόνηων Avis juridique important 31991L0414 Οδηγία 91/414/ΕΟΚ ηοσ Σσμβοσλίοσ ηης 15ης Ιοσλίοσ 1991 ζτεηικά με ηη διάθεζη ζηην αγορά θσηοπροζηαηεσηικών προϊόνηων Επίζημη Εθημερίδα αριθ. L 230 ηης 19/08/1991 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπλνπηηθνχ ηίηινπ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 1. Ο ζπλνπηηθφο ηίηινο ηνπ βαζηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία

Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία Π.Γ.28/15 (ΦΔΚ 34 Α/23-03-2015) : Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ Σαρ. Γ/λζε: Θεκηζηνθιένπο 87, 106 81 Αζήλα Μνλάδα Α2 Πιεξνθνξίεο: Γ. Παπαδφπνπινο, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΊΑ 2013/32/ΔΔ ΣΟΤ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΊΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΊΟΤ. ηεο 26εο Ινπλίνπ 2013

ΟΓΗΓΊΑ 2013/32/ΔΔ ΣΟΤ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΊΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΊΟΤ. ηεο 26εο Ινπλίνπ 2013 ΟΓΗΓΊΑ 2013/32/ΔΔ ΣΟΤ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΊΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΊΟΤ ηεο 26εο Ινπλίνπ 2013 ζρεηηθά κε θνηλέο δηαδηθαζίεο γηα ηε ρνξήγεζε θαη αλάθιεζε ηνπ θαζεζηψηνο δηεζλνχο πξνζηαζίαο (αλαδηαηχπσζε) ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παξάξηεκα 1. Εμαγωγή ζηα πιαίζηα εληαίαο ζύκβαζεο κεηαθνξάο. Η πεξίπηωζε ηεο εληαίαο ζύκβαζεο κεηαθνξάο (άξζξν 793παξ.2(β) ΔΕΚΣΚ)

Παξάξηεκα 1. Εμαγωγή ζηα πιαίζηα εληαίαο ζύκβαζεο κεηαθνξάο. Η πεξίπηωζε ηεο εληαίαο ζύκβαζεο κεηαθνξάο (άξζξν 793παξ.2(β) ΔΕΚΣΚ) Παξάξηεκα 1 Εμαγωγή ζηα πιαίζηα εληαίαο ζύκβαζεο κεηαθνξάο Η πεξίπηωζε ηεο εληαίαο ζύκβαζεο κεηαθνξάο (άξζξν 793παξ.2(β) ΔΕΚΣΚ) Σν άξζξν 793παξ.2(β) ΓΔΚΣΚ θαζηεξψλεη παξέθθιηζε απφ ην γεληθφ θαλφλα φηη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Μονάδα Β Σαρ. Γ/λζε : Κνξαή 4 ΣΚ 10564 Πιεξνθνξίεο : Κψζηαο Ρνπκπφπνπινο Σει : 210-3256775

Διαβάστε περισσότερα

Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ )

Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ ) Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ 10 7-2007) 1) Η πεξίπηωζε ηβ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ Α 150) αληηθαζίζηαηαη ωο εμήο: «ηβ Γπλαηφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Θαηαγξαθή ησλ κηθξψλ λεζησηηθψλ πγξνηφπσλ ηεο ρψξαο θαη θαζνξηζκφο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζή ηνπο»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Θαηαγξαθή ησλ κηθξψλ λεζησηηθψλ πγξνηφπσλ ηεο ρψξαο θαη θαζνξηζκφο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζή ηνπο» ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Θαηαγξαθή ησλ κηθξψλ λεζησηηθψλ πγξνηφπσλ ηεο ρψξαο θαη θαζνξηζκφο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζή ηνπο» Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3937/2011 (Α 60) «Γηαηήξεζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Αληηθείκελν (Άξζξν 1 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηεο Οδεγίαο) Άξζξν 2 Πεδίν Δθαξκνγήο (Άξζξν 1 6 θαη 7 ηεο Οδεγίαο)

ΝΟΜΟ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Αληηθείκελν (Άξζξν 1 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηεο Οδεγίαο) Άξζξν 2 Πεδίν Δθαξκνγήο (Άξζξν 1 6 θαη 7 ηεο Οδεγίαο) ΝΟΜΟ "Γηθαίωκα ηωλ εξγαδνκέλωλ ζηελ ελεκέξωζε θαη δηαβνύιεπζε ζε θνηλνηηθήο θιίκαθαο επηρεηξήζεηο θαη νκίινπο επηρεηξήζεωλ ζε ζπκκόξθωζε πξνο ηελ Οδεγία 2009/38/ΔΚ/6.5.2009" ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓEN. Γ/ΝΖ ΦΤΣ. ΠΑΡΑΓΩΓΖ Γ/ΝΖ ΠΑΠ ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓEN. Γ/ΝΖ ΦΤΣ. ΠΑΡΑΓΩΓΖ Γ/ΝΖ ΠΑΠ ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓEN. Γ/ΝΖ ΦΤΣ. ΠΑΡΑΓΩΓΖ Γ/ΝΖ ΠΑΠ ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ Αζήλα, 18.09.2009 Αξ. πξση.: 323902 ΘΔΜΑ: «πκπιεξσκαηηθά κέηξα εθαξκνγήο ηνπ θαλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)».

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)». Αθήνα, 14.07.2011 ΠΟΛ.: 1150 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 15 η Γ/ΝΗ ΚΒ ΣΜΗΜΑ Α Σασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καιιηζέα, 27/01/2016 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ Αξηζκφο απφθαζεο: 178 Σαρ. Γ/λζε : Αξηζηνγείηνλνο 19 Σαρ. Κώδηθαο : 176 71 - Καιιηζέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ Αζήλα, 23-12-2011 Α.Π.: Οηθ. 19120/4195 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΜΔ, ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 10192, Αζήλα Πιεξνθνξίεο : Ι. Κσηηάθεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ ΤΗΛ FAX:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ ΤΗΛ FAX: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 34 ΤΗΛ. 210-82.03.911 FAX: 210-82.26.204 http://www.aueb.gr ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΛΔΥΗ ΑΚΑΓ. ΔΣΟ: 2013-2014 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η Γ Ι Α Δ Κ

Διαβάστε περισσότερα