ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ λ.1809/1988

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ λ.1809/1988"

Transcript

1 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ λ.1809/1988 α) Μεραλνγξαθηθά εθδηδφκελα ζηνηρεία ήκαλζε κε ηε ρξήζε ΔΑΦΓ... 5 ΘΔΜΑ: Απαιιαγή ησλ ηεξνχλησλ πξφζζεηα βηβιία ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ π.δ. 186/1992 (Κ.Β..), απφ ηελ ρξήζε εηδηθψλ αζθαιψλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ ζήκαλζεο ζηνηρείσλ (Δ.Α.Φ.Γ...) ΘΔΜΑ: Αλάζεζε εθηχπσζεο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ζε ηξίην πξφζσπν ΘΔΜΑ: Έθδνζε κεραλνγξαθηθψλ ηηκνινγίσλ δηαθεκίζεσλ ρσξίο ηε ρξήζε ΔΑΦΓ Τπνρξέσζε ζεψξεζεο ή κε ΘΔΜΑ: ηνηρεία πνπ ζεκαίλνληαη κε ΔΑΦΓ ΘΔΜΑ: Δπηβνιή θπξψζεσλ γηα κε ηήξεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηεο Α.Τ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2003 «πεξί ζήκαλζεο ησλ κεραλνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ κε ηε ρξήζε ΔΑΦΓ ΘΔΜΑ: Υξήζε Δ.Α.Φ.Γ... γηα ηελ έθδνζε θαη ζήκαλζε ηεο κεληαίαο θαηάζηαζεο δηαηεζέλησλ εηζηηεξίσλ εηζφδνπ ΘΔΜΑ: Υξήζε ή κε Δ.Α.Φ.Γ... γηα ηελ ηήξεζε θαη ζήκαλζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Κ.Β ΘΔΜΑ: Τπνρξέσζε ή κε ζήκαλζεο κε κεραληζκφ ΔΑΦΓ ηνπ λ.1809/1988 κεραλνγξαθηθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηξάπεδα ΘΔΜΑ: Παξέρνληαη πιεξνθνξίεο ζε ζέκαηα παξαβάζεσλ θνξνινγηθψλ κεραληζκψλ ηνπ λ. 1809/ ΘΔΜΑ: Έθδνζε θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ ζε πεξίπησζε δηαθνπήο εξγαζηψλ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη αλάιεςεο απφ κέινο εηαηξηθήο κεξίδαο ζε είδνο ΘΔΜΑ: Αλάζεζε εθηχπσζεο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ζε ηξίηνπο ΘΔΜΑ: Υξήζε ησλ Δηδηθψλ Αζθαιψλ Φνξνινγηθψλ Γηαηάμεσλ ήκαλζεο ηνηρείσλ (ΔΑΦΓ) γηα ζήκαλζε θαη έθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ηελ πξνεγνχκελε γηα ζπλαιιαγέο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηελ επφκελε κέξα ΘΔΜΑ: Έθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο, κε ζήκαλζε απφ ΔΑΦΓ εγθαηεζηεκέλε ζην θεληξηθφ απηήο εηαηξίαο β) Φ.Σ.Μ ΘΔΜΑ: ρεηηθά κε δηαδηθαζία δήισζεο έλαξμεο θ.η.κ ΘΔΜΑ: Δπηρείξεζε παξνρήο ππεξεζηψλ καληθηνχξ-πεληηθηνχξ ΘΔΜΑ: Καηαινγηζκφο παξαβάζεσλ γηα απψιεηα βηβιηαξίσλ ζπληήξεζεο ηνπ Ν. 1809/ ΘΔΜΑ: Καηαζηξνθή Φνξνινγηθψλ Μεραληζκψλ κε δηαθχιαμε ηεο θνξνινγηθήο κλήκεο απηψλ...17 ΓΔΝΗΚΑ...19 ΘΔΜΑ: Φνξνινγηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζπλαιιαγέο κε ηελ αιινδαπή

2 ΘΔΜΑ: Καη νίθνλ δηδαζθαιία μέλσλ γισζζψλ Φνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο Δπηβνιή πξνζηίκσλ ΘΔΜΑ: Υξφλνο απφθηεζεο εηζνδήκαηνο ηαηξψλ πνπ ζπκβάιινληαη κε ηα αζθαιηζηηθά ηακεία Υξφλνο έθδνζεο ησλ Α.Π.Τ ΘΔΜΑ: Φνξνινγηθή κεηαρείξηζε γιχπηε ΘΔΜΑ: Σξφπνο θνξνιφγεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ πξαθηνξείσλ ηαμηδηψλ ΘΔΜΑ: Σήξεζε βηβιίσλ θαη έθδνζε ζηνηρείσλ απφ επηρείξεζε κε αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ηελ εκπνξία κεηαρεηξηζκέλσλ απηνθηλήησλ ΘΔΜΑ: Τπνρξέσζε ή κε πξνζθφκηζεο ησλ αρξεζηκνπνίεησλ ζεσξεκέλσλ ζηνηρείσλ γηα αθχξσζε θαηά ηελ δηαθνπή εξγαζηψλ ΘΔΜΑ: Δθαξκνγή ή κε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 2992/2002, γηα ζπλαιιαγέο κε αγξφηεο ΘΔΜΑ: Έθδνζε θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ γηα ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ ιακβάλεη αζθαιηζηηθφο ζχκβνπινο θαηά ηε ιχζε ηεο ζχκβαζεο ΘΔΜΑ: Δπίδξαζε ζην θχξνο βηβιίσλ ζε πεξίπησζε κε δηαθχιαμεο απφ ηνλ εθδφηε ησλ πξσηφηππσλ δειηίσλ απνζηνιήο πνπ αθνξνχλ ηηο πεξηπηψζεηο δηαθηλήζεσλ κε ζθνπφ ην «δεηγκαηηζκφ» (ρσξίο παξάδνζε) ΘΔΜΑ: Δπηβνιή θφξνπ ππεξαμίαο επί πψιεζεο παγίνπ ζηνηρείνπ ηεο επηρείξεζεο σο εκπνξεχκαηνο - εθδηδφκελα θνξνινγηθά ζηνηρεία ΘΔΜΑ: Αίηεκα γηα αθχξσζε εθδνζέληνο ηηκνινγίνπ ηερληθνχ έξγνπ (εγθαηάζηαζεο), πξνο ην Γεκφζην ΘΔΜΑ: Γσξεάλ δηάζεζε αγαζψλ θαη παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηνπο ππξφπιεθηνπο ΘΔΜΑ: α) Υξεζηκνπνίεζε ΔΑΦΓ γηα ηελ έθδνζε Γειηίσλ Απνζηνιήο ηεο εηαηξίαο ΑΟ Α.Δ. β) Καηαρψξηζε ή κε ησλ ινγαξηαζκψλ δηνδίσλ ζηηο ζπγθεληξσηηθέο θαηαζηάζεηο πειαηψλ - πξνκεζεπηψλ ηεο πεξ. α ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ π.δ. 186/ ΘΔΜΑ: Τπνρξεψζεηο δηαρεηξηζηή πνιπθαηνηθίαο ΘΔΜΑ: Έιεγρνο επαιήζεπζεο ζηνηρείσλ αληηζπκβαιιφκελνπ ΘΔΜΑ: Δθδηδφκελα παξαζηαηηθά γηα παξερφκελεο ππεξεζίεο απφ ην Γεκφζην ΘΔΜΑ: Δθαξκνγή κεησκέλνπ ζπληειεζηή Φ.Π.Α ΘΔΜΑ: ρεηηθά κε ηνλ ηξφπν έθδνζεο εηζηηεξίσλ ζεακάησλ ΘΔΜΑ: Δθπξφζεζκε ππνβνιή εθθαζαξηζηηθήο δήισζεο Φ.Π.Α. Δπίδξαζε ζηελ έθδνζε αζεσξήησλ ζηνηρείσλ ΘΔΜΑ: Πεξηγξαθή ηνπ είδνπο ζε εθδηδφκελα ηηκνιφγηα δειηία απνζηνιήο ΘΔΜΑ: Τπνρξέσζε ή κε έθδνζεο ζηνηρείσλ δηαθίλεζεο (Γ.Α.,.Γ.Α.) γηα ηε δηαθίλεζε αληαιιαθηηθψλ αλαισζίκσλ, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα επηζθεπέο ρξεζηδαλεηδφκελσλ κεραλεκάησλ (δνζνκεηξεηψλ) ΘΔΜΑ: Δθδηδφκελα θνξνινγηθά ζηνηρεία απφ εηαηξία πνπ παξέρεη ππεξεζίεο δηα ησλ κειψλ ηεο ΘΔΜΑ: Φνξνινγηθή κεηαρείξηζε επηδηθαζζέλησλ πνζψλ ζε θνηλνπξαμία κεηά ηε ιχζε ηεο ΘΔΜΑ: Παξέρνληαη δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ θαηαλνκή θνηλψλ δαπαλψλ θνηλνπξαμίαο ΘΔΜΑ: Δίδνο θαη ρξφλνο έθδνζεο θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ

3 ΘΔΜΑ: Έθδνζε ζπκπιεξσκαηηθνχ ηηκνινγίνπ πψιεζεο γηα πψιεζε λσπήο ειαηνππξήλαο ΘΔΜΑ: Σν θέξδνο πνπ απνθηά αλψλπκε εηαηξεία απφ ηελ κεηαβίβαζε ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο επξεζηηερλίαο βηνκεραληθήο παηέληαο παξαγσγήο θνξνινγείηαη κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο Δθδηδφκελα θνξνινγηθά ζηνηρεία ΘΔΜΑ: ρεηηθά κε ηελ αλαγξαθή ηνπ ΑΦΜ ηνπ εθδφηε ζε θαξλέ επηηαγψλ, πνχ ρνξεγείηαη ζε αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ΘΔΜΑ: Γηαθίλεζε αγαζψλ απφ ηνλ απνζεθεπηή απηψλ θαη εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ πειάηε ηνπ (απνζέηε ησλ αγαζψλ) ΘΔΜΑ: Αξκνδηφηεηα έθδνζεο απφθαζεο επηβνιήο πξνζηίκνπ ΘΔΜΑ: Έθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηηο ππεξεζίεο έθδνζεο αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ (service fees) ΘΔΜΑ: Δπηβνιή πξνζηίκνπ ζε πεξίπησζε απψιεηαο θινπή θνξνινγηθνχ κεραληζκνχ ΘΔΜΑ: Έθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ απφ αζηηθή εηαηξεία κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα γηα επηρνξεγήζεηο θαη δσξεέο ΘΔΜΑ: Αλάζεζε ηηκνιφγεζεο απφ επηηεδεπκαηία ζε ηξίην πξφζσπν εγθαηεζηεκέλν εθηφο ηεο ρψξαο ΘΔΜΑ: Αλαγξαθή ηεο ηηκήο κνλάδνο θαη ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ νπσξνιαραληθψλ θαη θξεάησλ ζην δειηίν απνζηνιήο Δμφθιεζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ αμίαο επξψ θαη άλσ κέζσ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ή δίγξακκεο επηηαγήο γηα ζπλαιιαγέο πνπ αθνξνχλ αγνξέο νπσξνιαραληθψλ θαη θξεάησλ ΘΔΜΑ: Έθδνζε παξαζηαηηθνχ γηα δσξεάλ δνθηκή θξεβαηηψλ καζάδ ζην ρψξν έθζεζήο ηνπο ΘΔΜΑ: Πξνπψιεζε εηζηηεξίσλ ζεακάησλ γηα ινγαξηαζκφ ησλ δηνξγαλσηψλ...56 ΘΔΜΑ: Έθδνζε ζηνηρείσλ γηα επηζηξνθή θαξηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο απφ ηδηψηεο ΘΔΜΑ: Μεραλνγξαθηθά εθδηδφκελν ζηνηρείν, κε ζπκπιήξσζε νξηζκέλσλ ελδείμεσλ ρεηξφγξαθα ΘΔΜΑ: Δπέθηαζε ηεο πξνζεζκίαο έθδνζεο απνδείμεσλ ιηαληθήο πψιεζεο απφ ηα θαξκαθεία ΘΔΜΑ: Έθδνζε ζηνηρείνπ παξάδνζεο θηηζκάησλ ΘΔΜΑ: Παξνρή δηαθεκηζηηθψλ ππεξεζηψλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ (Internet)...61 ΘΔΜΑ: Έθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηελ έδξα ηεο επηρείξεζεο γηα ζπλαιιαγέο πνπ δηελεξγεί ην ππνθαηάζηεκα ΘΔΜΑ: Τπνρξέσζε ή κε θχιαμεο Φνξνινγηθήο ήκαλζεο ηνηρείνπ (ΓΦ)..62 ΘΔΜΑ: Καηαζηξνθή Φνξνινγlθψλ Μεραληζκψλ κε δηαθχιαμε ηεο θνξνινγηθήο κλήκεο απηψλ...63 ΘΔΜΑ: Μεραλνγξαθηθή έθδνζε δειηίσλ θίλεζεο ηνπξηζηηθψλ ιεσθνξείσλ ΘΔΜΑ: Τπνρξέσζε ή κε ρξήζεο ΔΑΦΓ, γηα ηελ ζήκαλζε ησλ δειηίσλ ιήςεο θαη εθηέιεζεο παξαγγειηψλ, πνπ εθδίδνπλ νη αλζνπψιεο ζηηο πσιήζεηο αλζέσλ, θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ.1212/ θαη ΠΟΛ.1184/ ΘΔΜΑ: Αληηκεηψπηζε πεξηπηψζεσλ ζήκαλζεο κεραλνγξαθηθά εθδηδφκελσλ ζηνηρείσλ απφ θνξνινγηθφ κεραληζκφ (ΔΑΦΓ) κε πξνεθηππσκέλα ηα ζηνηρεία ηνπ εθδφηε ή άιιεο ελδείμεηο απφ εθηππσηή ζειίδαο (π.ρ.laser) - 3 -

4 γηα πσιήζεηο ζε κε θαηνίθνπο ΔΔ., φηαλ αλαρσξνχλ απφ ηελ Διιάδα γηα ρψξα εθηφο Κνηλφηεηαο ΘΔΜΑ: Δπηβνιή θπξψζεσλ γηα ηελ εθπξφζεζκε δήισζε Φνξνινγηθήο Σακεηαθήο Μεραλήο ΘΔΜΑ: Υνλδξηθέο πσιήζεηο επί πηζηψζεη απφ πξαηεξηνχρνπο εκπνξίαο πεηξειαίνπ θίλεζεο θαη βελδίλεο κε ηε ρξήζε θνξνινγηθψλ κεραληζκψλ ηνπ λ.1809/1988, ζπλδεδεκέλσλ κε ηηο αληιίεο

5 Ν. 1809/1988 (ΦΔΚ Α 222). α) Μεραλνγξαθηθά εθδηδόκελα ζηνηρεία ήκαλζε κε ηε ρξήζε ΔΑΦΓ /295/0015/ ΘΔΜΑ: Απαιιαγή ησλ ηεξνύλησλ πξόζζεηα βηβιία ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ π.δ. 186/1992 (Κ.Β..), από ηελ ρξήζε εηδηθώλ αζθαιώλ θνξνινγηθώλ δηαηάμεσλ ζήκαλζεο ζηνηρείσλ (Δ.Α.Φ.Γ...). ε απάληεζε ηεο απφ αίηεζήο ζαο, κε ηελ νπνία καο γλσξίδεηε φηη ε εηαηξεία ζαο πνπ έρεη σο αληηθείκελν εξγαζηψλ ηελ απνζήθεπζε αγαζψλ ηξίησλ θαη ηελ δηαλνκή ησλ αγαζψλ απηψλ ζηνπο πειάηεο ησλ απνζεηψλ ηεο θαη εθδίδεη κεραλνγξαθηθά ηα δειηία απνζηνιήο θαη ηα δειηία εηζαγσγήο ζεκαίλνληάο ηα πξναηξεηηθά κε ηε ρξήζε θνξνινγηθψλ κεραληζκνχ ηνπ λ.1809/1988 (Δ.Α.Φ.Γ...) θαη πεξαηηέξσ εξσηάηε εάλ ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο & Οηθνλνκηθψλ ΠΟΛ.1082/2003 απαιιάζζνληαη ηεο ζήκαλζεο πέξα απφ ηα ζηνηρεία αμίαο θαη ηα ζηνηρεία δηαθίλεζεο (δειηία απνζηνιήο) θαζψο θαη ηα δειηία εηζαγσγήο, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: 1. χκθσλα κε ηελ πεξίπησζε Β ηεο παξαγξάθνπ 3 ηεο Α.Τ.Ο.Ο / 913/0015/ΠΟΛ. 1284/ , φπσο ζπκπιεξψζεθε θαη θσδηθνπνηήζεθε κε ηελ Α.Τ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1082/2002, απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ρξεζηκνπνίεζεο Δ.Α.Φ.Γ... ηνπ λ.1809/1988 γηα ηελ έθδνζε, ζήκαλζε θαη δηαθχιαμε ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Κ.Β.., έζησ θαη εάλ απηά εθδίδνληαη κε κεραλνγξαθηθφ ηξφπν, νη επηηεδεπκαηίεο πνπ ηεξνχλ πξφζζεηα βηβιία πνπ νξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Κ.Β.. θαη απφ ζρεηηθέο απνθάζεηο. 2. Ζ αλσηέξσ απαιιαγή πξνθεηκέλνπ γηα απνζεθεπηή αγαζψλ ηξίησλ, αθνξά κφλν ηα κεραλνγξαθηθψο εθδηδφκελα ζηνηρεία εζφδνπ (Α.Π.Τ.), ηα ζηνηρεία δηαθίλεζεο (Γ.Α.) πξνο ηνλ απνζέηε ή πξνο ηξίην θαη εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ απνζέηε, θαζψο θαη ηα δειηία εηζαγσγήο, επεηδή νη ζπλαιιαγέο γηα ηηο νπνίεο εθδίδνληαη ηα αλσηέξσ ζηνηρεία θαηαρσξνχληαη ζην πξφζζεην βηβιίν ηνπ άξζξνπ 10 παξ.5 ηνπ Κ.Β.. (έγγξαθφ καο /491/0015/ ). Καηά ζπλέπεηα, ινηπά ζηνηρεία πνπ εθδίδνληαη κεραλνγξαθηθά γηα ζπλαιιαγέο πνπ δελ θαηαρσξνχληαη ζηα πξφζζεηα βηβιία ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 5 ηνπ Κ.Β.. ή ζε πξφζζεηα βηβιία πνπ πξνβιέπεηαη ε ηήξεζε απφ απνθάζεηο, εθδίδνληαη θαη ζεκαίλνληαη κε ηε ρξήζε Δ.Α.Φ.Γ Σέινο, ζαο γλσξίδνπκε φηη ν επηηεδεπκαηίαο κε δξαζηεξηφηεηα απαιιαζζφκελε ηνπ κέηξνπ θαη δξαζηεξηφηεηα κε απαιιαζζφκελε ηνπ κέηξνπ, κπνξεί λα εθδίδεη ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία θαη ησλ δχν δξαζηεξηνηήησλ ηνπ κε ηε ρξήζε Δ.Α.Φ.Γ /361/0015/ ΘΔΜΑ: Αλάζεζε εθηύπσζεο θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ ζε ηξίην πξόζσπν. Με ηελ απφ αίηεζή ζαο κάο γλσξίδεηε φηη ε επηρείξεζή ζαο, ε νπνία αζρνιείηαη κε ηε καθξνρξφληα κίζζσζε απηνθηλήησλ, ηεξεί βηβιίν θίλεζεο νρεκάησλ βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο πεξ. ηε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Κ.Β.. θαη θαηά ζπλέπεηα εθδίδεη αζεψξεηεο ηηο Α.Π.Τ. (βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο Α.Τ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1083/2003) γηα ηηο ζπλαιιαγέο πνπ θαηαρσξεί ζε απηφ. Οη ελ ιφγσ Α.Π.Τ. εθδίδνληαη κεραλνγξαθηθά θαη ε επηρείξεζή ζαο ηηο ζεκαίλεη κε ρξήζε κεραληζκνχ ΔΑΦΓ ηνπ λ. 1809/1988 πξναηξεηηθά, δεδνκέλνπ φηη, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο Α.Τ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1082/2003, απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε ρξήζεο κεραληζκνχ ΔΑΦΓ γηα ηε ζήκαλζε ησλ κεραλνγξαθηθψλ - 5 -

6 θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζπλαιιαγέο πνπ θαηαρσξνχληαη ζην σο άλσ πξφζζεην βηβιίν θίλεζεο νρεκάησλ. Ζ επηρείξεζε ζαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε ηξίηε επηρείξεζε- ηππνγξαθείν, έλαληη ακνηβήο, ηελ εθηχπσζε θαη απνζηνιή ησλ απνδείμεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πειάηεο ηεο. Γηα ην ιφγν απηφ ζηελ αξρή θάζε κήλα ζθνπεχεη λα απνζηέιιεη ζηελ ηξίηε επηρείξεζε δηζθέηηα ζηελ νπνία ζα είλαη ειεθηξνληθά απνζεθεπκέλεο νη πξνο έθδνζε Α.Π.Τ. θαη νη ζεκάλζεηο απηψλ, θαζψο επίζεο θελά έληππα γηα ηελ εθηχπσζή ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα ε επηρείξεζε ηνπ ηππνγξαθείνπ ζα εθηππψλεη θάζε Α.Π.Τ. ζε ηξία αληίηππα θαη ζα απνζηέιιεη έλα ζηνλ θάζε δηθαηνχρν αληηζπκβαιιφκελφ ζαο ελψ ηα ππφινηπα ζα επηζηξέθνληαη ζηελ επηρείξεζή ζαο. Ρσηάηε δε εάλ ε παξαπάλσ δηαδηθαζία είλαη ζχκθσλε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ. Δπί ηνπ αλσηέξσ εξσηήκαηνο ζάο γλσξίδνπκε φηη ε αλάζεζε ηεο εθηχπσζεο κφλν απφ ηξίηε επηρείξεζε ζηνηρείσλ ησλ νπνίσλ ηα αξρεία «a.txt θαη «b.txt έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ ηε δηθή ζαο επηρείξεζε γηα απνζηνιή ζηνπο πειάηεο ζαο δηθαηνχρνπο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, δελ ζπληζηά αλάζεζε ηηκνιφγεζεο, γηα ηελ νπνία νξίδνληαη εηδηθέο πξνυπνζέζεηο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18α ηνπ π.δ. 186/1992 (Κ.Β..), θαη θαηά ζπλέπεηα δελ αληίθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα απηνχ θαη ηηο ζπλαθείο ππνπξγηθέο απνθάζεηο /463/0015/ ΘΔΜΑ: Έθδνζε κεραλνγξαθηθώλ ηηκνινγίσλ δηαθεκίζεσλ ρσξίο ηε ρξήζε ΔΑΦΓ Τπνρξέσζε ζεώξεζεο ή κε. ε απάληεζε ηεο παξαπάλσ ζρεηηθήο αίηεζεο, αλαθνξηθά κε ην αληηθείκελν ηνπ ζέκαηνο, ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο: 1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ.3052/2002, θαζηεξψζεθε γηα ηνπο επηηεδεπκαηίεο πνπ εθδίδνπλ ηα θνξνινγηθά ηνπο ζηνηρεία κε κεραλνγξαθηθφ ηξφπν (κέζσ Ζ/Τ), γηα ηελ έθδνζε θαη δηαθχιαμε απηψλ, ππνρξέσζε ρξήζεο «Δηδηθψλ Αζθαιψλ Φνξνινγηθψλ Γηαηάμεσλ ήκαλζεο ηνηρείσλ» (ΔΑΦΓ). 2. Με ηελ Α.Τ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1284/ (φπσο θσδηθνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηελ Α.Τ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1082/2003), απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ρξήζεο ΔΑΦΓ ηνπ λ.1809/1988, γηα ηελ έθδνζε, ζήκαλζε θαη δηαθχιαμε ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Κ.Β.. (Π.Γ. 186/1992), έζησ θαη αλ απηά εθδίδνληαη κε κεραλνγξαθηθφ ηξφπν, κεηαμχ άιισλ θαη νη επηηεδεπκαηίεο πνπ ηεξνχλ πξφζζεηα βηβιία, πνπ νξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Κ.Β.. θαη απφ ζρεηηθέο απνθάζεηο. 3. Ζ Τπεξεζία καο, γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ εχξνπο εθαξκνγήο ηνπ λένπ κέηξνπ, ζπλέηαμε ην απφ 31/7/2003 ζπκπιεξσκαηηθφ θπιιάδην νδεγηψλ ζην νπνίν, κεηαμχ άιισλ, παξέρνληαη δηεπθξηλίζεηο γηα νξηζκέλεο εηδηθέο θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ θαη ζπλαιιαγψλ πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην κέηξν απηφ ή εκπίπηνπλ κεξηθψο. Μεηαμχ απηψλ είλαη θαη ηα πξφζσπα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1217/1996 «κέζα ελεκέξσζε ξαδηφθσλν, ηειεφξαζε, εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά». Σα αλσηέξσ πξφζσπα εθφζνλ ππνρξενχληαη απφ ηηο θαη ηδίαλ δηαηάμεηο ζε θαηαβνιή εηδηθνχ θφξνπ θαη αγγειηφζεκνπ, ππνρξενχληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ λ.2328/1995 λα ηεξνχλ ζεσξεκέλν ηξηπιφηππν αλαιπηηθφ εκεξνιφγην δηαθεκίζεσλ θαη ζπλεπψο ηα ηηκνιφγηα δηαθεκίζεσλ πνπ εθδίδνπλ κε κεραλνγξαθηθφ ηξφπν δελ ζεκαίλνληαη κε ηε ρξήζε ΔΑΦΓ. 4. Πεξαηηέξσ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Α.Τ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1083/2003, απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ζεψξεζεο ησλ ηηκνινγίσλ ηνπο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη κεηαμχ ησλ άιισλ θαη νη επηηεδεπκαηίεο, νη νπνίνη θαηά ηελ πξνεγνχκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν είραλ αζξνηζηηθά ηηο πην θάησ πξνυπνζέζεηο: α) αθαζάξηζηα έζνδα ηνπιάρηζηνλ ελληαθφζηεο ( ) ρηιηάδεο θαη άλσ θαη β) κέζν φξν πξνζσπηθνχ ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) άηνκα θαη άλσ

7 απφ ηε ζεψξεζε θαη ησλ Α.Π.Τ. (φηαλ απεπζχλνληαη ζε επηηεδεπκαηίεο θαη επέρνπλ ζέζε ηηκνινγίσλ). νη επηηεδεπκαηίεο πνπ ηεξνχλ πξφζζεηα βηβιία πνπ νξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Κ.Β.. Καηά ζπλέπεηα, δεδνκέλνπ φηη, ην αλαιπηηθφ εκεξνιφγην δηαθεκίζεσλ δελ νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Κ.Β.., ηα κεραλνγξαθηθψο εθδηδφκελα ηηκνιφγηα δηαθεκίζεσλ ζεσξνχληαη (δηαηξχνληαη) ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ., εθηφο εάλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο σο άλσ Α.Τ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1083/2003, νπφηε εθδίδνληαη αζεψξεηα κε ηελ έλδεημε «ΑΘΔΧΡΖΣΑ ΒΑΔΗ ΣΖ Α.Τ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1083/2003». 5. Σα ηηκνιφγηα απηά, εθφζνλ εθδίδνληαη απφ εθηππσηέο πνπ πξαθηηθά δελ κπνξνχλ λα εθηππψζνπλ δηπιφηππα ή ηξηπιφηππα έληππα, επηηξέπεηαη, φπσο έρεη γίλεη δεθηφ απφ ηε Γηνίθεζε (εγθ. 4547/140/εγθ. 40/ , εγγξ /5/ , /318/ , /728/ , /612/ ), ε δηαδνρηθή (ελ ζεηξά) εθηχπσζε φισλ ησλ αληηηχπσλ ηνπο, θαη αχμνληα αξηζκφ. 6. Πεξαηηέξσ εθφζνλ ρξεζηκνπνηνχληαη θηλεηά θχιια κεγέζνπο Α4, ζε πεξίπησζε ζεψξεζήο ηνπο, πξέπεη πξηλ απφ ηε ζεψξεζή ηνπο, λα είλαη πξνεθηππσκέλα ηα ζηνηρεία ηνπ εθδφηε (επσλπκία, επάγγεικα, Γ/λζε, ΑΦΜ, ΓΟΤ έδξαο) θαζψο θαη ε εληαία αξίζκεζε (αξηζκφο ζεψξεζεο), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Κ.Β.. Απηνλφεην είλαη, φηη ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε (κε ζεψξεζεο) κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνχληαη ιεπθά θχιια, ζηα νπνία ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα (ζηνηρεία εθδφηε, πεξηερφκελν θ.ι.π.) κπνξεί λα εθηππψλνληαη θαηά ηελ έθδνζή ηνπο /471/0015/ ΘΔΜΑ: ηνηρεία πνπ ζεκαίλνληαη κε ΔΑΦΓ. Απαληψληαο ζηελ απφ 27/6/2006 αίηεζή ζαο, ζρεηηθά κε ηελ ππνρξέσζε ζήκαλζεο κε ΔΑΦΓ ησλ ζηνηρείσλ πνπ εθδίδεηε θαη εηδηθφηεξα ησλ ηηκνινγίσλ (INVOICE), πνπ εθδίδεηε γηα ηελ εμαγσγή ρξεζηκνπνηεκέλσλ καγεηξηθψλ ιαδηψλ, κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή κέζσ πξνγξάκκαηνο «WORD», ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: 1. Σν κέηξν έθδνζεο, ζήκαλζεο θαη θχιαμεο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ κε ηε ρξήζε ΔΑΦΓ, πνπ θαζηεξψζεθε κε ηελ Α.Τ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1284/ (φπσο ζπκπιεξψζεθε θαη θσδηθνπνηήζεθε κε ηελ Α.Τ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1082/ ) θαηαιακβάλεη φια ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία ηνπ Κ.Β.., πνπ εθδίδνληαη κεραλνγξαθηθά, είηε πξνβιέπεηαη ζεψξεζε, είηε δελ πξνβιέπεηαη ζεψξεζή ηνπο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Β.., ή απφ απνθάζεηο θαη αλεμάξηεηα ηνπ ζθνπνχ γηα ηνλ νπνίν εθδίδνληαη (ρνλδξηθέο πσιήζεηο, ιηαληθέο, δηαθίλεζε θ.ιπ.) ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ή εθηφο απηήο (εμαγσγέο) θαζψο θαη αλεμάξηεηα αλ παξαιήπηεο ησλ ζεκαηλφκελσλ ζηνηρείσλ είλαη εκεδαπά ή αιινδαπά πξφζσπα (Γεκφζην, Ν.Π.Γ.Γ., αγξφηεο, ηδηψηεο θ.ιπ.). 2. ρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηνπ κεραλνγξαθηθνχ ηξφπνπ έθδνζεο ζηνηρείσλ απηφο θαζνξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 22 θαη 23 ηνπ Κ.Β.. (π.δ.186/1992) θαη ζπγθεθξηκέλα σο κεραλνγξαθηθή θαζνξίδεηαη ε έθδνζε ησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ νπνία γίλεηαη ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσ (ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή Ζ/Τ). Χο εθ ηνχηνπ, αλεμάξηεηα απφ ην είδνο ηνπ ινγηζκηθνχ ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ έθδνζε ζηνηρείσλ θαη εθφζνλ γίλεηαη ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, ε έθδνζε ησλ ζηνηρείσλ ζεσξείηαη σο κεραλνγξαθηθή έθδνζε θαη ηα εθδηδφκελα ζηνηρεία πξέπεη λα ζεκαίλνληαη κέζσ κεραληζκνχ ζήκαλζεο (ΔΑΦΓ). 3. Χο κεραλνγξαθηθή δε έθδνζε ζεσξείηαη θαη απηή πνπ γίλεηαη κέζσ εθαξκνγψλ θαη πξνγξακκάησλ φπσο ην «WORD», δεδνκέλνπ φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 22 θαη 23 ηνπ Κ.Β.. σο πξνο ηελ έθδνζε ζηνηρείσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ειιεληθή έθδνζε ηνπ «WORD» σο ηππνπνηεκέλν ινγηζκηθφ ζηε βαζηθή ηνπ έθδνζε ζπλνδεχεηαη απφ εγρεηξίδην νδεγηψλ ρξήζεο ζηελ ειιεληθή γιψζζα, πεξαηηέξσ δε - 7 -

8 πθίζηαηαη ε ππνρξέσζε ζχληαμεο εγρεηξίδησλ νδεγηψλ αλάινγα κε ηηο ηπρφλ εμεηδηθεπκέλεο εληνιέο ή ρεηξηζκνχο πνπ δίδνληαη γηα ηελ θάιπςε ηπρφλ ηδηαηηέξσλ αλαγθψλ ζαο. Δπίζεο, ηερληθά δελ ππάξρεη θαλέλα απνιχησο θψιπκα ζηελ έθδνζε θαη ζήκαλζε παξαζηαηηθψλ απφ «παξαζπξηθά» πξνγξάκκαηα θαη εθαξκνγέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ «Word» θαη «Excel», θαη άιισλ εθαξκνγψλ «Windows», θαζψο ζηελ αγνξά δηαηίζεληαη κεραληζκνί ΔΑΦΓ κε πηζηνπνηεκέλα ινγηζκηθά ζπκβαηά κε πξνγξάκκαηα φπσο ηα παξαπάλσ. 4. Απφ ηα πξναλαθεξζέληα ζπλάγεηαη φηη, ηα ηηκνιφγηα πνπ εθδίδεη ε εηαηξία ζαο κέζσ πξνγξάκκαηνο «WORD» γηα ζπλαιιαγέο ηεο κε ηελ αιινδαπή (εμαγσγέο ρξεζηκνπνηεκέλσλ καγεηξηθψλ ιαδηψλ), πξέπεη λα θέξνπλ ζήκαλζε απφ κεραληζκφ ΔΑΦΓ, δεδνκέλνπ φηη εθδίδνληαη κεραλνγξαθηθά /170/0015/ ΘΔΜΑ: Δπηβνιή θπξώζεσλ γηα κε ηήξεζε ησλ πξνϋπνζέζεσλ εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηεο Α.Τ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2003 «πεξί ζήκαλζεο ησλ κεραλνγξαθηθώλ ζηνηρείσλ κε ηε ρξήζε ΔΑΦΓ. Απαληψληαο ζηελ απφ αίηεζή ζαο, κε ηελ νπνία εξσηάηε, εάλ ε κε ηήξεζε βηβιίνπ εζφδσλ - εμφδσλ επηζχξεη κεηά ηνλ πέκπην κήλα θάζε δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ ηηο θπξψζεηο ησλ δηαηάμεσλ πεξί έθδνζεο αζεψξεησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα κε ηελ παξ.6 ηεο Α.Τ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2003 «πεξί ζήκαλζεο ησλ κεραλνγξαθηθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ» θαζψο επίζεο θαη εάλ ε κε ππνβνιή ηεο θαηάζηαζεο ησλ ζεκαηλφκελσλ παξαζηαηηθψλ θαηά ηε δήισζε έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΑΦΓ ηνπ λ.1809/1988, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ ίδηα σο άλσ ππνπξγηθή απφθαζε επηζχξεη ηηο ίδηεο θπξψζεηο (πεξί έθδνζεο αζεψξεησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ), ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: 1. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.6 ε. ηεο Α.Τ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1082/2003 ζην ηέινο ηνπ πέκπηνπ κήλα θάζε λένπ δηαρεηξηζηηθνχ έηνπο ζε πεξίπησζε χπαξμεο θνξνινγηθψλ ρξεψλ ή κε επίδνζεο δειψζεσλ θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 36 παξ.8 ηνπ Κ.Β.., νη ππφρξενη ζπλερίδνπλ κε επζχλε ηνπο ηελ έθδνζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπο κε ηε ρξήζε ΔΑΦΓ. Απφ ηελ πξψηε εκέξα ηνπ εβδφκνπ κήλα θάζε λένπ δηαρεηξηζηηθνχ έηνπο θαη εθφζνλ εμαθνινπζεί ε χπαξμε ησλ αλσηέξσ ππνρξεψζεσλ, εθαξκνγή έρνπλ φιεο νη δηαηάμεηο πεξί έθδνζεο αζεψξεησλ ζηνηρείσλ γηα ηα ζηνηρεία πνπ εθδίδνληαη κε ηε ρξήζε ΔΑΦΓ απφ ηελ εκεξνκελία απηή θαη κεηά, κε απνθιεηφκελεο ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ Πξντζηακέλνπ Γ.Ο.Τ. λα εγθξίλεη γηα πεξηνξηζκέλν ρξφλν ζπλέρηζε εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο εθαξκφδνληαο αλαιφγσο ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.8 ηνπ άξζξνπ 36 (ακέζσο επφκελν εδάθην κεηά ηελ πεξίπησζε β ). 2. ηηο σο άλσ κλεκνλεπφκελεο δηαηάμεηο ηεο παξ.8 ηνπ άξζξνπ 36 δελ αλαθέξεηαη σο θψιπκα ζεψξεζεο, ε πεξίπησζε ηεο κε ηήξεζεο βηβιίνπ εζφδσλ - εμφδσλ θαη επνκέλσο ε κε ηήξεζε ηνπ ελ ιφγσ βηβιίνπ απηή θαζαπηή, κεηά ηνλ πέκπην κήλα θάζε δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ δελ επηζχξεη ηηο θπξψζεηο ηεο έθδνζεο αζεψξεησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηεο Α.Τ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2003, αθνχ βέβαηα πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο απφθαζεο απηήο. 3. Πεξαηηέξσ κε ην κέηξν ηεο ζήκαλζεο ησλ κεραλνγξαθηθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ κε ηε ρξήζε ΔΑΦΓ πνπ θαζηεξψζεθε κε ηελ ΑΤΟΟ /913/0015/ ΠΟΛ.1284/ ), (φπσο ζπκπιεξψζεθε θαη θσδηθνπνηήζεθε κε ηελ ΑΤΟΟ /549/0015/ΠΟΛ.1082/ ), νπζηαζηηθά θαηαξγήζεθε ε ζεψξεζε - δηάηξεζε ησλ κεραλνγξαθηθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ κέζσ ησλ Γ.Ο.Τ. θαη ε αζθαιήο πηζηνπνίεζε (ζεψξεζε θαηά δηάθνξν ηξφπν) ηεο γλεζηφηεηάο ηνπο γίλεηαη πιένλ κε ζήκαλζε κέζσ ησλ ΔΑΦΓ

9 4. Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη, εθφζνλ ε αζθαιήο πηζηνπνίεζε ηεο γλεζηφηεηαο ησλ κεραλνγξαθηθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ γίλεηαη κε ηνλ αλσηέξσ ηξφπν, αληί ηνπ πξντζρχνληνο ηεο ζεψξεζεο δηάηξεζεο απφ ηε Γ.Ο.Τ., ε έθδνζε ησλ ελ ιφγσ ζηνηρείσλ (πιελ ησλ εμαηξέζεσλ πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην κέηξν) ρσξίο ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ΑΤΟΟ ΠΟΛ.1082/2003, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε δήισζε - θαηάζηαζε ησλ ζεκαηλφκελσλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιιεηαη ηαπηφρξνλα κε ηε δήισζε έλαξμεο ηνπ κεραληζκνχ ΔΑΦΓ, ζεσξείηαη σο έθδνζε αζεψξεησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ρσξίο ην ζηνηρείν ηεο «παξαδξνκήο» θαη επηζχξεη ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 παξ.8 πεξ.β ηνπ λ.2523/ /463/0015/ ΘΔΜΑ: Υξήζε Δ.Α.Φ.Γ... γηα ηελ έθδνζε θαη ζήκαλζε ηεο κεληαίαο θαηάζηαζεο δηαηεζέλησλ εηζηηεξίσλ εηζόδνπ. ε απάληεζε ηεο απφ αίηεζήο ζαο, κε ηελ νπνία δεηάηε λα ζαο γλσξίζνπκε εάλ κπνξεί ε εηαηξεία ζαο λα θάλεη ρξήζε Δ.Α.Φ.Γ... γηα ηελ έθδνζε θαη ζήκαλζε ηεο κεληαίαο θαηάζηαζεο δηαηεζέλησλ εηζηηεξίσλ εηζφδνπ ηεο παξαγξάθνπ 9 ηεο Α.Τ.Ο /ΠΟΛ. 1292/0015/ (ΦΔΚ Β 982), αληί ηεο ζεψξεζεο ηεο θαηάζηαζεο απηήο απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ., χζηεξα θαη απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο θαη ηα ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία πνπ καο απνζηείιαηε, ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο: χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 1809/1988, φπσο ηζρχεη απφ , νη επηηεδεπκαηίεο ηνπ Κ.Β.. (π.δ. 186/1992) πνπ εθδίδνπλ ηα ζηνηρεία ηνπο κε κεραλνγξαθηθφ ηξφπν, κέζσ Ζ/Τ, ππνρξενχληαη γηα ηελ έθδνζε θαη δηαθχιαμή ηνπο ζηε ρξεζηκνπνίεζε εηδηθψλ ειεθηξνληθψλ αζθαιψλ δηαηάμεσλ ζήκαλζεο Δ.Α.Φ.Γ Σν κέηξν ηεο έθδνζεο, ζήκαλζεο θαη θχιαμεο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ κε ηε ρξήζε Δ.Α.Φ.Γ... πνπ θαζηεξψζεθε κε ηελ Α.Τ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1284/ (φπσο ζπκπιεξψζεθε θαη θσδηθνπνηήζεθε κε ηελ Α.Τ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1082/ ) θαηαιακβάλεη, φπσο έρεη επαλεηιεκκέλα δηεπθξηληζζεί, φια ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία ηνπ Κ.Β.. πνπ εθδίδνληαη κεραλνγξαθηθά, είηε πξνβιέπεηαη ζεψξεζε είηε δελ πξνβιέπεηαη ζεψξεζή ηνπο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Β.. ή απφ απνθάζεηο, θαηαιακβάλεη δειαδή θαη ηα εηδηθά ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη απφ απνθάζεηο, δεδνκέλνπ φηη εληάζζνληαη ζηα εηδηθά ζηνηρεία ηνπ άξζξνπ 13α ηνπ Κ.Β.. θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 3 (θαηεγνξίεο ππφρξεσλ πνπ εμαηξνχληαη ηνπ κέηξνπ) θαη 4 (θαηεγνξίεο κεραλνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ πνπ εμαηξνχληαη ηνπ κέηξνπ) ηεο ππφςε απφθαζεο. Σα αλσηέξσ ζαο είραλ γίλεη άιισζηε γλσζηά θαη κε ην ππ αξηζκ /714/0015/ έγγξαθφ καο, πνπ αθνξνχζε ζρεηηθφ εξψηεκα ηεο εηαηξείαο ζαο σο πξνο ηελ ππνρξέσζε ζήκαλζεο ή κε ησλ εηδηθψλ ζηνηρείσλ ησλ Καδίλν πνπ νξίδνληαη κε ηελ Α.Τ.Ο /748/0015/ΠΟΛ 1212/ Δπίζεο, έρεη δηεπθξηληζζεί φηη ηφζν νη απαιιαζζφκελνη επηηεδεπκαηίεο φζν θαη ηα απαιιαζζφκελα ζηνηρεία κπνξνχλ λα εληαρζνχλ πξναηξεηηθά ζην κέηξν, ζε φπνηα ρξνληθή ζηηγκή ην επηιέμνπλ νη ελδηαθεξφκελνη. 2. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 9 ηεο Α.Τ.Ο /ΠΟΛ. 1292/ 0015/ , γηα ηα εθδηδφκελα, θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηελ ίδηα απφθαζε, εηζηηήξηα θαη απνδείμεηο «θαξηψλ», ηεξείηαη ζεσξεκέλε δηπιφηππε κεληαία θαηάζηαζε δηαηεζέλησλ εηζηηεξίσλ, ζηελ νπνία θαηαρσξνχληαη, αλά εκέξα θαη κέρξη ην ηέινο ηεο επφκελεο εκέξαο απφ ηελ εκέξα έθδνζήο ηνπο, νη αξηζκνί ησλ εηζηηεξίσλ ή απνδείμεσλ «θαξηψλ» θαη ην πιήζνο απηψλ, θαηά θαηεγνξία, ε ζπλνιηθή ηνπο αμία θαη ην πνζφ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ, σο θαη ηα κεληαία ζχλνια. Ζ αλσηέξσ θαηάζηαζε δχλαηαη λα ηεξείηαη κεραλνγξαθηθά θαη εθηππψλεηαη ακέζσο κεηά ηελ θαηαρψξεζε ησλ εηζηηεξίσλ θαη απνδείμεσλ ηεο ηειεπηαίαο εκέξαο εθάζηνπ κελφο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ελεκέξσζε (εηζαγσγή ζηνηρείσλ ζηνλ Ζ/Τ) ζα γίλεηαη ζηνλ - 9 -

10 νξηδφκελν ζηελ ίδηα παξάγξαθν ρξφλν θαη ζα είλαη δπλαηή ε εθηχπσζή ηεο, εθφζνλ απηή δεηεζεί απφ νπνηνλδήπνηε έιεγρν αξκνδίνπ νξγάλνπ. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 10 ηεο Α.Τ.Ο. ΠΟΛ 1292/1995, ην έλα αληίηππν ηεο θαηάζηαζεο ζπλππνβάιιεηαη κε ηελ δήισζε απφδνζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. 3. Καηά ζπλέπεηα, ζχκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα, ε ρξήζε Δ.Α.Φ.Γ.. είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηα εηδηθά ζηνηρεία ησλ Καδίλν πνπ νξίδνληαη απφ ζρεηηθέο απνθάζεηο (Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1212/1995, Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1292/1995), εθφζνλ εθδίδνληαη κε κεραλνγξαθηθφ ηξφπν. Πεξαηηέξσ θαη εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ην αίηεκά ζαο, ζαο γλσξίδνπκε φηη ε θαηάζηαζε ηεο παξαγξάθνπ 9 ηεο Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1292/1995, εθφζνλ εθδίδεηαη κεραλνγξαθηθά, εθεμήο αληί ηεο ζεψξεζήο ηεο, λα ζεκαίλεηαη κε ηελ ρξήζε Δ.Α.Φ.Γ... θαηά ηε δηαδηθαζία εθηχπσζεο απηήο ζην ρξφλν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ηδίαο παξαγξάθνπ, ή/θαη θαηά ηελ άκεζε εθηχπσζε απηήο, έπεηηα απφ απαίηεζε νπνηνπδήπνηε ειέγρνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε ελεκέξσζε ηεο θαηάζηαζεο απηήο (εηζαγσγή ζηνηρείσλ ζηνλ Ζ/Τ), εμαθνινπζεί λα γίλεηαη ζηνλ νξηδφκελν απφ ηηο ίδηεο δηαηάμεηο ρξφλν. Σέινο επηζεκαίλεηαη φηη πξν ηεο έλαξμεο ησλ δηαδηθαζηψλ ζήκαλζεο ηεο αλσηέξσ θαηάζηαζεο, πξέπεη λα έρεη πξνεγεζεί ε δήισζε απηήο ζηελ αξκφδηα ΓΟΤ, ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο Α.Τ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1082/ /555/0015/ ΘΔΜΑ: Υξήζε ή κε Δ.Α.Φ.Γ... γηα ηελ ηήξεζε θαη ζήκαλζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Κ.Β.. ε απάληεζε ηεο απφ αίηεζήο ζαο, κε ηελ νπνία δεηάηε λα ζαο γλσξίζνπκε εάλ ζα πξέπεη λα ζεκαίλεηαη κε ηε ρξήζε Δ.Α.Φ.Γ... ε θαηάζηαζε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Κ.Β.. (π.δ.186/1992), ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή εθδίδεηαη κε κεραλνγξαθηθφ ηξφπν, ζέηνπκε ππφςε ζαο ηα αθφινπζα: 1. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Κ.Β.., φπσο ηζρχεη (απφ ), γηα ηηο επαλαιακβαλφκελεο ρνλδξηθέο πσιήζεηο αγαζψλ θαη παξνρέο ππεξεζηψλ κέζα ζηνλ ίδην κήλα, πξνο ηνλ ίδην επηηεδεπκαηία ή πξφζσπν ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κψδηθα απηνχ, ν πσιεηήο επηηεδεπκαηίαο κπνξεί, λα ηεξεί αζεψξεηε θαηάζηαζε (δηπιφηππε), πξνθεηκέλνπ λα εθδίδεη ζε κεληαία βάζε (ή ζε κηθξφηεξα δηαζηήκαηα) ηηκνιφγην κε ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ αγαζψλ ή ησλ ππεξεζηψλ, επηζπλάπηνληαο ην έλα αληίηππν ηεο θαηάζηαζεο. Ζ θαηάζηαζε δελ απαηηείηαη φηαλ ηα δεδνκέλα απηήο πξνθχπηνπλ απφ ηα πξφζζεηα βηβιία ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Κψδηθα απηνχ ή φηαλ ην ηηκνιφγην πνπ εθδίδεηαη πεξηέρεη αλαιπηηθά φια ηα δεδνκέλα πνπ απαηηνχληαη απφ ηηο θαη' ηδίαλ δηαηάμεηο. ην ζεκείν απηφ ζεκεηψλνπκε φηη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.17 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Κ.Β.. φπσο ηζρχνπλ, φια ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία ηνπ άξζξνπ 12 (θαη επνκέλσο θαη ην Σηκνιφγην Παξνρήο ζηηο επαλαιακβαλφκελεο παξνρέο ππεξεζηψλ) πνπ εθδίδνληαη ζην ηέινο θάζε κήλα, επηηξέπεηαη λα εθδίδνληαη κέρξη ηε δέθαηε πέκπηε εκέξα ηνπ επφκελνπ κήλα κε εκεξνκελία έθδνζεο ηελ ηειεπηαία ηνπ πξνεγνχκελνπ κήλα. Πεξαηηέξσ, κε ην αξηζκ /1144/0015/ έγγξαθφ καο έρεη δηεπθξηληζζεί φηη, ε θαηάζηαζε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Κ.Β.., εθφζνλ εθδίδεηαη κε κεραλνγξαθηθφ ηξφπν δελ ζεκαίλεηαη κε ηε ρξήζε Δ.Α.Φ.Γ... Απφ ηα πξναλαθεξφκελα ζπλάγεηαη φηη, αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζή ζαο πξνκεζεπηεί Δ.Α.Φ.Γ... πξνθεηκέλνπ λα ζεκαίλεη ηα ηηκνιφγηα παξνρήο (γηα ηηο επαλαιακβαλφκελεο ππεξεζίεο), ηα νπνία ζα εθδίδεη πιένλ κε κεραλνγξαθηθφ ηξφπν, ζπλερίδνληαο παξάιιεια λα ηεξεί κε κεραλνγξαθηθφ ηξφπν ηελ ζρεηηθή θαηάζηαζε θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 12, ε ηειεπηαία εμαθνινπζεί λα εθδίδεηαη ρσξίο ζήκαλζε

11 /752/0015/ ΘΔΜΑ: Τπνρξέσζε ή κε ζήκαλζεο κε κεραληζκό ΔΑΦΓ ηνπ λ.1809/1988 κεραλνγξαθηθώλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ από ηξάπεδα. Απαληψληαο ζην απφ 12/10/2007 ειεθηξνληθφ ζαο κήλπκα, ην νπνίν καο δηαβηβάζαηε θαη κέζσ ηειενκνηνηππίαο (FAX) ζηηο , κε ην νπνίν δεηάηε λα ζαο γλσξίζνπκε εάλ είλαη ζχλλνκε ε έθδνζε κε κεραλνγξαθηθφ ηξφπν ησλ αζεψξεησλ απνδείμεσλ δαπαλψλ ρσξίο ηε ρξεζηκνπνίεζε κεραληζκνχ ΔΑΦΓ ηνπ λ.1809/1988 απφ ηελ ηξάπεδά ζαο, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.3 ηεο Α.Τ.Ο.Ο /549/ΠΟΛ.1082/ απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ρξεζηκνπνίεζεο ΔΑΦΓ ηνπ λ.1809/1988 γηα ηελ έθδνζε, ζήκαλζε θαη δηαθχιαμε ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Κ.Β.. (π.δ.186/1992), έζησ θαη εάλ απηά εθδίδνληαη κε κεραλνγξαθηθφ ηξφπν, κεηαμχ άιισλ θαη ηα Σξαπεδηθά - Πηζησηηθά Ηδξχκαηα. Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη, ε ηξάπεδά ζαο δελ ππνρξενχηαη ζηε ρξεζηκνπνίεζε θνξνινγηθψλ κεραληζκψλ ηνπ λ.1809/1988 (ΔΑΦΓ) γηα ηε ζήκαλζε ησλ απνδείμεσλ δαπαλψλ ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Κ.Β.. πνπ εθδίδνληαη κεραλνγξαθηθά /655/0015/ ΘΔΜΑ: Παξέρνληαη πιεξνθνξίεο ζε ζέκαηα παξαβάζεσλ θνξνινγηθώλ κεραληζκώλ ηνπ λ. 1809/1988. ε απάληεζε ηνπ αλσηέξσ ζρεηηθνχ, αλαθνξηθά κε ην αληηθείκελν ηνπ ζέκαηνο, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: 1. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο ε, ηεο παξαγξάθνπ 3, ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ.1809/1988 (Φ.Δ.Κ. Α 222), φπσο ηζρχνπλ κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπο κε ηελ παξάγξαθν 19, ηνπ άξζξνπ 34, ηνπ λ.3522/2006 (Φ.Δ.Κ. Α 276), εηδηθά ζηελ πεξίπησζε παξαβάζεσλ ιφγσ παξαβίαζεο ή παξαπνίεζεο θνξνινγηθψλ κεραληζκψλ θαη ζπζηεκάησλ, πνπ έρνπλ άδεηα θαηαιιειφηεηαο απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 7 ή επέκβαζεο θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ κεραληζκνχ ή δηάζεζεο ή ρξεζηκνπνίεζεο παξαβηαζκέλνπ ή δηαθνξνπνηεκέλνπ ή παξαπνηεκέλνπ ηέηνηνπ κεραληζκνχ, εθαξκφδεηαη ε Βάζε Τπνινγηζκνχ 1 (ΒΑ.ΤΠ.1) θαη ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο νξίδεηαη αλά ππαίηην σο εμήο: 2. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία πνπ παξαζέηεηε ζην έγγξαθφ ζαο, ζηελ έδξα ηεο ειεγρφκελεο επηρείξεζεο κε αληηθείκελν εξγαζηψλ εθδφζεηο μελφγισζζσλ βηβιίσλ θαη εκπνξία βηβιίσλ, βξέζεθε Ζ/Τ κε εγθαηεζηεκέλν ινγηζκηθφ κέζσ ηνπ νπνίνπ εθδίδνληαλ απφ εθηππσηή απνκηκήζεηο απνδείμεσλ ιηαληθήο πψιεζεο, πνπ πξνζνκνίαδαλ κε ηηο Α.Λ.Π. πνπ εθδίδνληαλ απφ ηελ εγθεθξηκέλε Φ.Σ.Μ. κε αξηζκφ κεηξψνπ.., ε νπνία είλαη δεισκέλε ζηελ Γ.Ο.Τ., ζην φλνκα αηνκηθήο επηρείξεζεο κε φκνην αληηθείκελν εξγαζηψλ (έθδνζε εκπνξία βηβιίσλ) κε ηελ επσλπκία Αληψληνο,. Όπσο δε ζπκπιεξσκαηηθά καο γλσξίζαηε, νη ελ ιφγσ Α.Λ.Π., πνπ αλαγξάθνπλ σο εθδφηε ηελ επηρείξεζε.. Αληψληνο, αθνξνχλ πξαγκαηηθέο ζπλαιιαγέο ηεο άιιεο επηρείξεζεο 3. πλεπψο, κε βάζε ηα δηαιακβαλφκελα ζην έγγξαθφ ζαο θαη φζνλ αθνξά ην πξψην ζαο εξψηεκα, έρνπκε ηελ άπνςε φηη νη αλσηέξσ δηαηάμεηο (παξάγξαθνο 1 ηνπ παξφληνο), δελ έρνπλ εθαξκνγή ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, δηφηη φπσο ξεηά νξίδεηαη, νη δηαηάμεηο απηέο αθνξνχλ πεξηπηψζεηο παξαβίαζεο ή παξαπνίεζεο ή ελ γέλεη επέκβαζεο ζηε ιεηηνπξγία θνξνινγηθψλ κεραληζκψλ, νη νπνίνη έρνπλ ιάβεη άδεηα θαηαιιειφηεηαο απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.1809/ Σν παξφλ θνηλνπνηείηαη ζηε Γ/λζε Διέγρνπ κε ζπλεκκέλα ηα έγγξαθα ηεο Τ.Π.Δ.Δ., πξνθεηκέλνπ λα απαληήζεη ζην εξψηεκα αλ νη εθδνζείζεο κε ηνλ σο άλσ

12 πεξηγξαθφκελν ηξφπν απνδείμεηο, εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ησλ πιαζηψλ θαη εηθνληθψλ ζηνηρείσλ ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ. 2523/1997, ιφγσ αξκνδηφηεηαο /301/0015/ ΘΔΜΑ: Έθδνζε θνξνινγηθνύ ζηνηρείνπ ζε πεξίπησζε δηαθνπήο εξγαζηώλ λνκηθνύ πξνζώπνπ θαη αλάιεςεο από κέινο εηαηξηθήο κεξίδαο ζε είδνο. Με ηελ απφ αίηεζή ζαο ζέηεηε ππφςε καο φηη ε εηαηξεία ζαο θάλεη εηζαγσγέο αγαζψλ, δηαπηζηψλνληαο ζπρλά ειιείκκαηα ή πιενλάζκαηα θαηά ηελ παξαιαβή ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ αλαγξαθφκελε πνζφηεηα ζην εθδηδφκελν ηηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή, ξσηάηε δε λα ζαο γλσξίζνπκε ην είδνο ηνπ ζηνηρείνπ πνπ ζα εθδίδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε θαζψο θαη εάλ ε αλαγξαθφκελε αμία επί ηνπ ηηκνινγίνπ ζα επηκεξίδεηαη ζηα πξαγκαηηθψο ιεθζέληα αγαζά (πνζφηεηα κηθξφηεξε ή κεγαιχηεξε απφ ηελ ηηκνινγεζείζα). Αλαθνξηθά κε ην ζέκα ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: 1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Κ.Β.. (π.δ.186/1992) φπσο απηή αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 19 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ.3522/2006 θαη ε νπνία ηζρχεη ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε ηγ ηνπ άξζξνπ 39 απηνχ ηνπ λφκνπ απφ , νξίδεηαη φηη ν επηηεδεπκαηίαο επί πνζνηηθήο παξαιαβήο ζε επαγγεικαηηθή ηνπ εγθαηάζηαζε ρσξίο ζηνηρείν δηαθίλεζεο εκπνξεχζηκσλ ή πάγησλ αγαζψλ απφ νπνηνλδήπνηε ηξίην γηα αγνξά, πψιεζε, απιή δηακεζνιάβεζε πξνο πψιεζε, απνζήθεπζε, θχιαμε, ρξήζε θαζψο θαη γηα επεμεξγαζία ζηελ πεξίπησζε πνπ ν απνζηνιέαο είλαη επηηεδεπκαηίαο ή αγξφηεο ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο, ηεξεί ζηελ επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε ζηελ νπνία δηελεξγείηαη ε παξαιαβή, βηβιίν πνζνηηθήο παξαιαβήο ή δηπιφηππν δειηίν πνζνηηθήο παξαιαβήο γηα θάζε παξαιαβή. ην βηβιίν ή δειηίν θαηαρσξνχληαη κε ηελ παξαιαβή ησλ αγαζψλ ε ρξνλνινγία ηεο παξαιαβήο, ην νλνκαηεπψλπκν ή ε επσλπκία, ην επάγγεικα θαη ε δηεχζπλζε ηνπ απνζηνιέα, ην είδνο θαη ε πνζφηεηα ησλ αγαζψλ πνπ παξαιακβάλνληαη, θαζψο θαη ν ζθνπφο ηεο παξαιαβήο. 2. Πεξαηηέξσ ζηελ παξάγξαθν ηεο /103/0015/ΠΟΛ 1024/ εξκελεπηηθήο εγθπθιίνπ ηνπ λ.3522/2006, κε ηελ νπνία παξαζρέζεθαλ νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, αλαθέξεηαη σο ελδεηθηηθή πεξίπησζε ηήξεζεο βηβιίνπ ή δειηίνπ πνζνηηθήο παξαιαβήο ε παξαιαβή αγαζψλ κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο απφ ηελ αλαγξαθφκελε ζην δειηίν απνζηνιήο (πιεφλαζκα) ρσξίο λα απαγνξεχεηαη ε ηήξεζε ηνπ βηβιίνπ ή δειηίνπ πνζνηηθήο παξαιαβήο θαη ζε πεξίπησζε παξαιαβήο αγαζψλ κηθξφηεξεο πνζφηεηαο απφ ηελ αλαγξαθφκελε ζην δειηίν απνζηνιήο (έιιεηκκα). 3. Δπίζεο, φπσο έρεη γίλεη δεθηφ απφ ηε Γηνίθεζε (έγγξαθά καο /418/0015/ , /532/0015/ θαη /508/0015/ ), ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ παξαιακβάλνληαη εκπνξεχκαηα απφ πξνκεζεπηέο θαη δηαπηζηψλνληαη πνζνηηθά ειιείκκαηα, θξίλεηαη ζθφπηκν, θαηά ηελ παξαιαβή ησλ εκπνξεπκάησλ θαη κεηά ηελ θαηακέηξεζε ή ηε δχγηζή ηνπο, λα αλαγξάθεηαη ζηα θνξνινγηθά ζηνηρεία δηαθίλεζεο (θαη επνκέλσο θαη ζηα ζηνηρεία πνπ ζπλελψλνληαη κε ζηνηρεία δηαθίλεζεο) ε αθξηβήο πνζφηεηα ή ην αθξηβέο βάξνο απηψλ. ηε ζπλέρεηα κε βάζε ηελ πξαγκαηηθά παξαδνζείζα πνζφηεηα θαη γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ηεο αλαθχπηνπζαο δηαθνξάο, πξέπεη λα εθδνζεί απφ ηνπο πξνκεζεπηέο πηζησηηθφ ηηκνιφγην, ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη ε πξαγκαηηθή αηηηνινγία έθδνζήο ηνπ. 4. Απφ ηα δηαιακβαλφκελα αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη ε εηαηξεία ζαο, εθφζνλ θαηά ηελ παξαιαβή παξαγγειζέλησλ αγαζψλ δηαπηζηψλεη ειιείκκαηα ή πιενλάζκαηα, κπνξεί λα εθδίδεη θαηά ηελ παξαιαβή ησλ ελ ιφγσ αγαζψλ ζεσξεκέλν δειηίν πνζνηηθήο παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα αλσηέξσ (παξ.1 θαη 2 ηνπ παξφληνο), κε ηε ζεκείσζε φηη πξφθεηηαη γηα παξαιαβή αγαζψλ κε δηαθνξεηηθή πνζφηεηα απφ ηελ αλαγξαθφκελε ζηα παξαζηαηηθά παξάδνζήο ηνπο θαη παξάιιειε κλεία ηνπ εθδφηε απηψλ, ηνπ αξηζκνχ θαη ηεο

13 εκεξνκελίαο έθδνζήο ηνπο θαζψο θαη ηεο δηαθνξάο (έιιεηκκα ή πιεφλαζκα) ηεο παξαιεθζείζαο πνζφηεηαο απφ ηελ αλαγξαθφκελε ζηα παξαζηαηηθά παξάδνζήο ηνπο. Σν πξψην αληίγξαθν ηνπ δειηίνπ πνζνηηθήο παξαιαβήο παξαδίδεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή, ν νπνίνο ζηε ζπλέρεηα εθδίδεη πηζησηηθφ ηηκνιφγην ή ζπκπιεξσκαηηθφ ηηκνιφγην (πψιεζεο) αλάινγα κε ην εάλ θαηά ηελ παξαιαβή δηαπηζηψζεθε έιιεηκκα ή πιεφλαζκα αληίζηνηρα. 5. εκεηψλεηαη φηη φπσο έρεη γίλεη δεθηφ απφ ηε δηνίθεζε (έγγξαθφ καο /933/0015/ ), ζηε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο απνδερζεί ηελ ειιεηκκαηηθή απνζηνιή αγαζψλ (ζέκα πξαγκαηηθφ) θαη δελ εθδψζεη πηζησηηθφ ηηκνιφγην, κπνξεί λα ηχρνπλ εθαξκνγήο νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Κ.Β.. θαη λα εθδνζεί εθ κέξνπο ηνπ παξαιήπηε ηηκνιφγην αγνξάο. 6. Αλαθνξηθά κε ηελ θαηαρψξεζε ζηα ηεξνχκελα βηβιία Β ή Γ θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.. ζαο γλσξίδνπκε φηη έρεηε ππνρξέσζε θαηαρψξεζεο ηεο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ πνπ παξαιάβαηε, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε αμία πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πνζφηεηα ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ ηηκνινγήζεθαλ θαη δελ παξαιήθζεθαλ ή παξαιήθζεθαλ σο πιεφλαζκα, θαη εθφζνλ εθδνζεί πηζησηηθφ ή ζπκπιεξσκαηηθφ ηηκνιφγην απφ ηνλ πξνκεζεπηή ηφηε απηφ θαηαρσξείηαη ζηα ηεξνχκελα βηβιία. Ο επηκεξηζκφο ηεο αμίαο ζηα αγαζά πνπ παξαιήθζεθαλ ζα γίλεη αλαιφγσο ησλ αλσηέξσ. 7. Σέινο ζεκεηψλεηαη φηη νη πεξηπηψζεηο απηέο σο αλαγφκελεο ζε πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά εμεηάδνληαη θαηά ηε δηελέξγεηα νπνηνπδήπνηε θνξνινγηθνχ ειέγρνπ /323/0015/ ΘΔΜΑ: Αλάζεζε εθηύπσζεο θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ ζε ηξίηνπο. Με ηελ απφ αίηεζή ζαο κάο γλσξίδεηε φηη ε επηρείξεζή ζαο, ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο, επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο πιεξνθνξίαο θπξίσο κέζσ επαγγεικαηηθψλ νδεγψλ θαη ε νπνία έρεη κεγάιν αξηζκφ επηηεδεπκαηηψλ πειαηψλ θαη εθδίδεη ηα ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθά κε ζήκαλζε ΔΑΦΓ, πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε ηξίηε επηρείξεζε ηελ εθηχπσζε ησλ θνξνινγηθψλ ηεο ζηνηρείσλ. Δηδηθφηεξα, πξνηίζεηαη λα εθδίδεη (παξάγεη) ηα ζηνηρεία κεραλνγξαθηθά ρσξίο λα ηα εθηππψλεη, δεκηνπξγψληαο ηα ειεθηξνληθά αξρεία «a.txt» θαη «b.txt». ηε ζπλέρεηα, ηα εθδνζέληα (παξαρζέληα) ζεκαζκέλα απφ κεραληζκφ ΔΑΦΓ ηηκνιφγηα ζα απνζεθεχνληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή pdf θαη ζα απνζηέιινληαη ζηελ ηξίηε πξναλαθεξζείζα επηρείξεζε, είηε κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ είηε κε άιιν ειεθηξνκαγλεηηθφ κέζν, πξνθεηκέλνπ λα εθηππσζνχλ, ηνπνζεηεζνχλ ζε θαθέινπο θαη απνζηαινχλ ζηνπο πειάηεο ζαο. Ρσηάηε δε εάλ ε παξαπάλσ δηαδηθαζία είλαη ζχκθσλε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ. Δπί ηνπ αλσηέξσ εξσηήκαηνο ζάο γλσξίδνπκε φηη ε αλάζεζε ηεο εθηχπσζεο κφλν απφ ηξίηε επηρείξεζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ησλ νπνίσλ ηα αξρεία «a.txt» θαη «b.txt» έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ ηε δηθή ζαο επηρείξεζε, ε νπνία θαη παξακέλεη ππεχζπλε σο εθδφηξηα ησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ απηψλ, δελ αληίθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 186/1992 (Κ.Β..) θαη ηηο ζπλαθείο ππνπξγηθέο απνθάζεηο (ζρεη. έγγξαθφ καο /361/0015/ ) /347/0015/ ΘΔΜΑ: Υξήζε ησλ Δηδηθώλ Αζθαιώλ Φνξνινγηθώλ Γηαηάμεσλ ήκαλζεο ηνηρείσλ (ΔΑΦΓ) γηα ζήκαλζε θαη έθδνζε θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ ηελ πξνεγνύκελε γηα ζπλαιιαγέο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ηελ επόκελε κέξα. ε απάληεζε ηνπ αλσηέξσ ζρεηηθνχ αλαθνξηθά κε ην αληηθείκελν ηνπ ζέκαηνο ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: Με ηελ /4181/ΠΟΛ. 1105/ εγθχθιην δηεπθξηλίζηεθε φηη επηηξέπεηαη ε ζπκπιήξσζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ηελ πξνεγνχκελε ηεο έθδνζεο κέξα, γηα ηηο

14 πξνγξακκαηηζκέλεο ζπλαιιαγέο ηεο επφκελεο, ρσξίο λα ζίγεηαη ε αξρή ηεο εληαίαο αξίζκεζεο (κπνξεί λα εθδίδνληαη απφ δηαθνξεηηθή ζεηξά ή ζην ηέινο ηεο εκέξαο απφ ηελ ίδηα ζεηξά). Ζ αλσηέξσ δηαδηθαζία γίλεηαη δεθηή θαη ηζρχεη αλαιφγσο φηαλ ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία (δειηία απνζηνιήο, ηηκνιφγηα θ.ι.π.) εθδίδνληαη κε ηε ρξήζε ΔΑΦΓ, ρσξίο λα απαηηείηαη απαξαίηεηα ε ρξήζε ηδηαίηεξεο ζεηξάο (ζρεηηθά έγγξαθά καο /558/ 0015/ , /687/0015/ θαη ελεκεξσηηθφ θπιιάδην νδεγηψλ / 541/0015/ ). ηελ πεξίπησζε απηή ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία (Γ.Α., ηηκνιφγηα θ.ι.π.) ζα θέξνπλ ηελ εκεξνκελία ηεο επφκελεο κέξαο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε ζπλαιιαγή, ζηε δε ζήκαλζε ζα απνηππψλεηαη (πεξηιακβάλεηαη) ε εκεξνκελία έθδνζήο ηνπο κέζσ ηεο ΔΑΦΓ (πξνεγνχκελε). Όηαλ κεζνιαβεί αββαηνθχξηαθν ή γεληθή αξγία, ηα παξαζηαηηθά πνπ πξνεθηππψλνληαη ηελ Παξαζθεπή ή ηελ παξακνλή ηεο αξγίαο, ζα έρνπλ εκεξνκελία (έθδνζεο) ηεο Γεπηέξαο, ή ηεο επφκελεο ηεο αξγίαο, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε ζπλαιιαγή θαη ζηε ζήκαλζε ηελ εκεξνκελία εθηχπσζήο ηνπο, δειαδή ηεο Παξαζθεπήο, ή ηεο παξακνλήο ηεο αξγίαο, θαηά πεξίπησζε. ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο δελ απαηηείηαη απαξαίηεηα ε ρξήζε ηδηαίηεξεο ζεηξάο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ζα ζίγεηαη ε αξρή ηεο εληαίαο αξίζκεζεο. Δπνκέλσο ην παξάδεηγκα πνπ αλαθέξεηαη ζηε ζρεηηθή αίηεζή ζαο δελ επζηαζεί θαζφζνλ λαη κελ επηηξέπεηαη ηε Γεπηέξα ην απφγεπκα λα εθηππψζεηε Γ. Απνζηνιήο (εκεξνκελία εθηχπσζεο) κε εκεξνκελία έθδνζεο ηεο Σξίηεο (πξνγξακκαηηζκέλε ζπλαιιαγή ηεο επφκελεο), δελ επηηξέπεηαη φκσο ζηε ζπλέρεηα λα εθδψζεηε ηελ ίδηα εκέξα (Γεπηέξα ) Γ. Απνζηνιήο γηα άκεζε απνζηνιή πνπ πξνέθπςε, απφ ηελ ίδηα ζεηξά, δεδνκέλνπ φηη ζηε πεξίπησζε απηή θαηαζηξαηεγείηαη ε αξρή ηεο εληαίαο αξίζκεζεο ησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ. Πεξαηηέξσ κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Κ.Β.. νξίδεηαη φηη θάζε εγγξαθή ζηα βηβιία, πνπ αθνξά ζπλαιιαγή ή άιιε πξάμε ηνπ ππφρξενπ, πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζε ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα απηνχ ή ζε δεκφζηα έγγξαθα ή ζε άιια πξφζθνξα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. πλεπψο ε ελεκέξσζε ηνπ βηβιίνπ απνζήθεο γίλεηαη κε ηα Γειηία Απνζηνιήο ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί κε ηνλ ηξφπν πνπ αλαθέξεηε παξαπάλσ /503/0015/ ΘΔΜΑ: Έθδνζε θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο, κε ζήκαλζε από ΔΑΦΓ εγθαηεζηεκέλε ζην θεληξηθό απηήο εηαηξίαο. Απαληψληαο ζηελ απφ 22/6/2009 ηειεκνηνηππία ζαο θαη ζηo εξψηεκα πνπ ζέηεηε αλαθνξηθά κε ην αληηθείκελν ηνπ ζέκαηνο, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: 1. Απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο Α.Τ.Ο.Ο /ΠΟΛ.1135/ (ΦΔΚ 1592 Β / ) «Κσδηθνπνίεζε ζπκπιήξσζε ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ Φνξνινγηθψλ Ζιεθηξνληθψλ Μεραληζκψλ θαη πζηεκάησλ Γηαδηθαζίεο ρξήζεο θαη ιεηηνπξγίαο», δελ πξνβιέπεηαη νχηε επηβάιιεηαη λνκνζεηηθά ε ρξήζε ηδηαίηεξνπ-μερσξηζηνχ κεραληζκνχ ζήκαλζεο (ΔΑΦΓ) γηα θάζε ζηαζκφ έθδνζεο παξαζηαηηθψλ. Τπνρξέσζε ππάξρεη γεληθά σο πξνο ηε ζήκαλζε ησλ κεραλνγξαθηθά εθδηδνκέλσλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ. Δπνκέλσο, εάλ ε ζήκαλζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ εθδίδνληαη απφ ην ππνθαηάζηεκα ηνπ ελ ιφγσ ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ ζα γίλεηαη κέζσ δηθηπαθήο ζχλδεζεο κε ην θεληξηθφ ζην νπνίν ζα βξίζθεηαη εγθαηαζηεκέλε ε ΔΑΦΓ, απνηειεί αληηθείκελν εθηίκεζεο ηεο δηθηπαθήο θαη νξγαλσηηθήο ππνδνκήο ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ πξαγκαηηθψλ παξακέηξσλ θαη ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο ηεο, θαζψο θαη απφ ηελ χπαξμε αληίζηνηρσλ δπλαηνηήησλ απφ ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν ηεο ΔΑΦΓ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ ππνζηήξημεο. 2. Δλφςεη ησλ πξναλαθεξνκέλσλ, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ πξνηεηλφκελνπ ηξφπνπ έθδνζεο ησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο ελ ιφγσ επηρείξεζεο επηηξέπεηαη ε πιεθηξνιφγεζε απφ ην ππνθαηάζηεκα θαη ζήκαλζε κέζσ θαηαιιήινπ δηθηχνπ

15 κε ΔΑΦΓ πνπ ζα βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλε ζην θεληξηθφ εθφζνλ ππάξρεη ηέηνηα δπλαηφηεηα ζχκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα θαη λα εθδίδνληαη κε on line δηθηπαθή ζχλδεζε ηα κεραλνγξαθηθά θνξνινγηθά ζηνηρεία απφ ην ππνθαηάζηεκα, κε ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: Όια ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία ζα εθδίδνληαη δηαθξηηά κε απηνηέιεηα αλά εγθαηάζηαζε. Θα απνηππψλνληαη ζ απηά φια ηα δεδνκέλα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο, πνπ απαηηνχληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 11,12,13 θαη 18 ηνπ Κ.Β.. Θα δεισζνχλ αλαιφγσο, κε γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ., θαζψο θαη ν αξηζκφο κεηξψνπ ηεο ΔΑΦΓ απφ ηελ νπνία ζα ζεκαίλνληαη. Θα ηίζεληαη άκεζα ζηε δηάζεζε ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ ηα δηαθπιαζζφκελα ειεθηξνληθά αξρεία θαη φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηε δηελέξγεηα απηνχ. Σέινο επηζεκαίλεηαη φηη, ν ππφρξενο αλεμάξηεηα απφ ηελ επηινγή ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ θνξνινγηθνχ κεραληζκνχ ζήκαλζεο, είλαη ππεχζπλνο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη, ζε θάζε πεξίπησζε, ε απξφζθνπηε έθδνζε θαη ζήκαλζε ησλ ζηνηρείσλ

16 β) Φ.Σ.Μ /61/0015/ ΘΔΜΑ: ρεηηθά κε δηαδηθαζία δήισζεο έλαξμεο θ.η.κ. Απαληψληαο ζην παξαπάλσ ζρεηηθφ έγγξαθφ ζαο, αλαθνξηθά κε ην εξψηεκα πνπ απεπζχλεηε εάλ ν αγνξαζηήο θ.η.κ. κπνξεί λα θάλεη ρξήζε απηήο πξηλ ηε δήισζή ηεο ζηνλ Κ.Β.. ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ. θαη ζηελ πεξίπησζε απηή εάλ νη εθδνζείζεο Α.Λ.Π. ζεσξνχληαη σο εθδνζείζεο απφ αδήισηε θ.η.κ., ζπλεπψο ινγίδνληαη σο αζεψξεηεο, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.1809/1988 «Ο αγνξαζηήο ή ρξήζηεο ή θάηνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ζηε Γ.Ο.Τ. ηεο έδξαο πνπ ππάγεηαη, κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εκέξα αγνξάο ή απφθηεζεο ηεο ρξήζεο θάζε θνξνινγηθήο ηακεηαθήο κεραλήο ή ζπζηήκαηνο, ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ν ηξφπνο θαη ε εκεξνκελία απφθηεζεο, ηα ζηνηρεία ηνπ νηθείνπ παξαζηαηηθνχ, θαζψο θαη ν αθξηβήο ηφπνο (δηεχζπλζε ηεο έδξαο, ππνθαηαζηήκαηνο ή άιινπ ρψξνπ) ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα εγθαηαζηήζεη θαη λα ιεηηνπξγήζεη ηελ ζπγθεθξηκέλε κεραλή. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε κεηαβνιήο, φπσο κεηαθνξάο ζε άιιε εγθαηάζηαζε, παχζε δξαζηεξηφηεηαο, πιήξσζε κλήκεο, αιιαγή θαηφρνπ θ.ι.π. ν σο άλσ ππφρξενο δειψλεη ηελ κεηαβνιή απηή κέζα ζηελ πην πάλσ πξνζεζκία θαη θαηά ηνλ ίδην ηξφπν.». Δπνκέλσο φπσο ζπλάγεηαη απφ ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο δελ απαγνξεχεηαη ε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία Φ.Σ.Μ. άκεζα κε ηελ απφθηεζε θαη εγθαηάζηαζή ηεο, εθ φζνλ εληφο 10εκέξνπ απφ ηελ απφθηεζή ηεο δεισζεί κε ηελ πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. Δπηζεκαίλεηαη ηέινο φηη ε έθδνζε απνδείμεσλ απφ κε δεισκέλε κεραλή κεηά ηελ εθπλνή ηνπ 10εκέξνπ επηζχξεη ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ.1809/1988 θαη ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.2523/1997 απφ ην ρξφλν ρξεζηκνπνίεζήο ηεο /626/0015/ ΘΔΜΑ: Δπηρείξεζε παξνρήο ππεξεζηώλ καληθηνύξ-πεληηθηνύξ. Απαληψληαο ζηελ απφ αίηεζή ζαο, αλαθνξηθά κε ηελ χπαξμε ππνρξέσζεο ηήξεζεο ή κε πξφζζεηνπ βηβιίνπ πειαηψλ απφ επηηεδεπκαηία πνπ απνθιεηζηηθά παξέρεη ππεξεζίεο πεξηπνίεζεο λπρηψλ ρεξηψλ θαη πνδηψλ (καληθηνχξ-πεληηθηνχξ) θαη ρξεζηκνπνηεί ηακεηαθή κεραλή γηα ηελ έθδνζε απφδεημεο κε ηελ νινθιήξσζε ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο, ζαο πιεξνθνξνχκε ηα εμήο: 1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο ε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Κ.Β.. (Π.Γ. 186/1992) νξίδεηαη κεηαμχ άιισλ φηη ν εθκεηαιιεπηήο θέληξνπ αηζζεηηθήο ηεξεί βηβιίν πειαηψλ, ζην νπνίν θαηαρσξεί γηα θάζε κία επίζθεςε ην νλνκαηεπψλπκν θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πειάηε, ην είδνο ηεο ππεξεζίαο πνπ ηνπ παξέρεη, ηε ρξνλνινγία επίζθεςήο ηνπ θαη φηαλ εθδνζεί ε απφδεημε παξνρήο ππεξεζηψλ, ηνλ αξηζκφ απηήο. Δπί δηαξθνχο παξνρήο ππεξεζίαο θαηαρσξεί ην νλνκαηεπψλπκν, ηε δηεχζπλζε ηνπ πειάηε, ην ζπκθσλνχκελν πνζφ, ηε ρξνλνινγία έλαξμεο θαη δηαθνπήο ηεο παξνρήο ππεξεζίαο. 2. Πεξαηηέξσ κε ηελ παξάγξαθν ηεο Δξκελεπηηθήο Δγθπθιίνπ /936/ 0015/Δγθ. 3/ , κε ηελ νπνία δφζεθαλ νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, δηεπθξηλίζηεθε κεηαμχ άιισλ φηη σο θέληξα αηζζεηηθήο ζεσξνχληαη εθείλεο νη επηρεηξήζεηο πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ θαιισπηζκφ θαη γεληθά ηελ πεξηπνίεζε ηνπ ζψκαηνο είηε κε ηε ρξήζε ηερληθψλ ή ηαηξηθψλ κέζσλ είηε φρη (πρ. θέληξα αδπλαηίζκαηνο, κεηαβνιηζκνχ, θαιισπηζκνχ, παξνρήο ζπκβνπιψλ δηαίηεο, αδπλαηίζκαηνο θαη παξαθνινχζεζεο βάξνπο, θέληξα εκθχηεπζεο καιιηψλ θ.ιπ.). 3. Με βάζε ηα πξναλαθεξφκελα ν επηηεδεπκαηίαο ηνπ νπνίνπ ην αληηθείκελν εξγαζηψλ είλαη ε πεξηπνίεζε λπρηψλ ρεξηψλ θαη πνδηψλ, επεηδή ε δξαζηεξηφηεηα απηή εκπίπηεη ζηελ

17 έλλνηα ηεο πεξηπνίεζεο ηνπ ζψκαηνο, ππνρξενχηαη ζηελ ηήξεζε ηνπ πξφζζεηνπ βηβιίνπ πειαηψλ ηεο πεξίπησζεο ε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Κ.Β.. (π.δ.186/1992). 4. Πεξαηηέξσ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Κ.Β.. νη ηεξνχληεο πξφζζεηα βηβιία ηεο παξ.5 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Κ.Β.. ζηηο εθδηδφκελεο Α.Π.Τ. αλαγξάθνπλ ην νλνκαηεπψλπκν θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πειάηε, ην πνζφ ηεο ακνηβήο αξηζκεηηθψο θαζψο θαη νινγξάθσο φηαλ απηή εθδίδεηαη ρεηξφγξαθε. 5. Δμάιινπ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.1809/1988 νη ηεξνχληεο βηβιία δεχηεξεο ή ηξίηεο θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.. εθδίδνπλ ηηο Α.Π.Τ. κε ηε ρξήζε θνξνινγηθνχ κεραληζκνχ ηνπ λ.1809/ Πεξαηηέξσ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ Α.Τ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2003 θαη 1083/2003, νη ηεξνχληεο πξφζζεηα βηβιία ηεο παξ.5 ηνπ άξζξνπ 10 κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη νη επηηεδεπκαηίεο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο καληθηνχξ-πεληηθηνχξ (παξ.3 ηνπ παξφληνο), απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ρξεζηκνπνίεζεο ΔΑΦΓ ηνπ λ.1809/1988 γηα ηελ έθδνζε, ζήκαλζε θαη δηαθχιαμε ησλ κεραλνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζπλαιιαγέο πνπ θαηαρσξνχληαη ζ απηά, θαζψο θαη ηεο ζεψξεζεο κφλν ησλ ζηνηρείσλ αμίαο ηνπ Κ.Β.. (π.δ.186/1992), ζηα νπνία απεηθνλίδνληαη ζπλαιιαγέο πνπ θαηαρσξνχληαη ζηα ηεξνχκελα πξφζζεηα βηβιία θαη ππνρξενχληαη λα αλαγξάθνπλ ζ απηά (ηα πξφζζεηα βηβιία), ηελ αμία θαη ηνλ αχμνληα αξηζκφ ηνπ εθδνζέληνο θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ κέρξη ην ηέινο ηεο επφκελεο εκέξαο απφ ηελ έθδνζή ηνπ. 7. Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη εθφζνλ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα ν επηηεδεπκαηίαο είλαη ππφρξενο ζηελ ηήξεζε πξφζζεηνπ βηβιίνπ πειαηψλ γηα ηηο ππεξεζίεο δειαδή ηνπ καληθηνχξ-πεληηθηνχξ, ζα εθδίδεη ηηο Α.Π.Τ. αζεψξεηεο ρεηξφγξαθεο ή αζεψξεηεο κεραλνγξαθηθά ρσξίο ζήκαλζε απφ ΔΑΦΓ γηα ηηο ζπλαιιαγέο πνπ θαηαρσξνχληαη ζ απηφ, ζέηνληαο επί απηψλ εληχπσο ή κε ζθξαγίδα ηελ έλδεημε «ΑΘΔΧΡΖΣΑ ΒΑΔΗ ΣΖ ΑΤΟΟ ΠΟΛ.1083/2003», θαη θαηαρσξψληαο ηνλ αχμνληα αξηζκφ θαη ηελ αμία απηψλ ζην ελ ιφγσ πξφζζεην βηβιίν κέρξη ην ηέινο ηεο επφκελεο εκέξαο απφ ηελ έθδνζή ηνπο, κε παξερνκέλεο ηεο δπλαηφηεηαο έθδνζήο ηνπο απφ απιή Φνξνινγηθή Σακεηαθή Μεραλή ηνπ λ.1809/1988, ιφγσ αδπλακίαο απνηχπσζεο ζηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο Α.Π.Τ. βάζεη ησλ πξναλαθεξφκελσλ δηαηάμεσλ ηεο παξ.4 ηνπ παξφληνο /621/0015/ ΘΔΜΑ: Καηαινγηζκόο παξαβάζεσλ γηα απώιεηα βηβιηαξίσλ ζπληήξεζεο ηνπ Ν. 1809/1988. ε απάληεζε ηνπ αλσηέξνπ ζρεηηθνχ εγγξάθνπ ζαο, αλαθνξηθά κε ην αληηθείκελν ηνπ ζέκαηνο, ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο: χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο δ, ηεο παξαγξάθνπ 3, ηνπ άξζξνπ 10, ηνπ λ.1809/1988 (Φ.Δ.Κ. Α 222), φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ θαη ηζρχνπλ (απφ ), κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 19, ηνπ άξζξνπ 34, ηνπ λ.3522/2006 (Φ.Δ.Κ. Α 276), ζε πεξίπησζε κε δηαθχιαμεο ή κε επίδεημεο ηνπ βηβιηαξίνπ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπψλ εθαξκφδεηαη ε Βάζε Τπνινγηζκνχ 1 (ΒΑ.ΤΠ.1) θαη ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ζε δχν (2). Καηά ζπλέπεηα, κε βάζε ηηο πξναλαθεξφκελεο δηαηάμεηο ζε πεξίπησζε κε δηαθχιαμεο (απψιεηαο) βηβιηαξίσλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπψλ, επηβάιιεηαη πξφζηηκν γηα θάζε απσιεζζέλ βηβιηάξην ζπληήξεζεο, ην νπνίν ηζνχηαη κε ηε Βάζε Τπνινγηζκνχ 1 επί ηνλ νηθείν ζπληειεζηή βαξχηεηαο πνπ έρεη αξηζκεηηθή ηηκή δχν (2). Σέινο, δηεπθξηλίδεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε απηή (απψιεηα βηβιηαξίνπ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπψλ), δελ πξνβιέπεηαη εθαξκνγή αλψηαηνπ νξίνπ πξνζηίκνπ δειαδή νξνθψλ /499/0015/ ΘΔΜΑ: Καηαζηξνθή Φνξνινγηθώλ Μεραληζκώλ κε δηαθύιαμε ηεο θνξνινγηθήο κλήκεο απηώλ ΥΔΣ : Ζ απφ αίηεζή ζαο

18 ε απάληεζε ηεο αλσηέξσ ζρεηηθήο αίηεζήο ζαο, κε ηελ νπνία καο ξσηάηαη αλ έρεηε ηελ δπλαηφηεηα λα δηαηεξήζεηε πξνο θχιαμε κφλν ηε θνξνινγηθή κλήκε θαη λα θαηαζηξέςεηε ην πιηθφ κέξνο (hardware) παιαηψλ Φνξνινγηθψλ Σακεηαθψλ Μεραλψλ ζαο, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: 1. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ ΚΒ (ΠΓ 186/1992), φπσο ηζρχνπλ απφ 14/12/2004 κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπο κε ηηο παξ. 10 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3296/2004 (ΦΔΚ 253Α ), ηα βηβιία, νη νπηηθνί δίζθνη θαη γεληθά φια ηα ειεθηξνκαγλεηηθά κέζα ζηα νπνία απνζεθεχνληαη δεδνκέλα βηβιίσλ, γηα ηα νπνία δελ ππάξρεη ππνρξέσζε εθηχπσζήο ηνπο, ηα ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ Κψδηθα απηφ, θαζψο θαη ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά ησλ εγγξαθψλ ζηα βηβιία δηαηεξνχληαη ζηνλ εθάζηνηε νξηδφκελν απφ ηηο ζρεηηθέο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο ρξφλν παξαγξαθήο ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ Γεκνζίνπ γηα επηβνιή θφξνπ. Σα βηβιία θαη ηα ζηνηρεία απηά δηαηεξνχληαη νπσζδήπνηε φζν ρξφλν εθθξεκεί ζρεηηθή ππφζεζε ελψπηνλ ησλ Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηεξίσλ ή ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο. Οη πην πάλσ δηαηάμεηο έρνπλ εθαξκνγή ζχκθσλα κε ηελ παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 3296/2004 γηα ηα βηβιία θαη ηα ζηνηρεία γηα ηα νπνία κέρξη ηε δεκνζίεπζε απηνχ ηνπ λφκνπ (14/12/204) δελ έρεη παξέιζεη ν ρξφλνο δηαθχιαμήο ηνπο κε βάζε ηηο πξντζρχνπζεο δηαηάμεηο. χκθσλα φκσο κε ηηο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηεο παξ. 20 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 3296/2004 ηα ζηνηρεία ησλ ρξήζεσλ εθείλσλ γηα ηηο νπνίεο νη ζρεηηθέο εγγξαθέο θαηέζηεζαλ ακεηάθιεηεο κέρξη ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ λφκνπ απηνχ (14/12/2004) κπνξεί λα θαηαζηξαθνχλ, αλεμάξηεηα απφ ην πφηε ιήγεη ν ρξφλνο δηαθχιαμήο ηνπο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ ΚΒ. 2. Δλφςεη ησλ αλσηέξσ, εθφζνλ φπσο αλαθέξεηε ζηελ αίηεζή ζαο ζα δηαθπιάμεηε φιεο ηηο θνξνινγηθέο κλήκεο ησλ ηακεηαθψλ κεραλψλ, θαζψο θαη ηθαλφ αξηζκφ ηακεηαθψλ κεραλψλ, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεηαη ε αλάγλσζε θάζε θνξνινγηθήο κλήκεο γηα ηηο ρξήζεηο πνπ δελ έρνπλ πεξαησζεί, κπνξείηε λα θαηαζηξέςεηε ην πιηθφ κέξνο ησλ ηακεηαθψλ κεραλψλ, ζπληάζζνληαο ζρεηηθφ πξσηφθνιιν θαηαζηξνθήο απηψλ, ην νπνίν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 18.1 ηεο Δγθ Κ.Β.. 3/1992 απνηειεί λφκηκν δηθαηνινγεηηθφ εγγξαθήο θαη πξφζθνξν απνδεηθηηθφ ζηνηρείν. 3. Σέινο, φζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ησλ ελ ιφγσ πξσηνθφιισλ, ζαο γλσξίδνπκε φηη νη δηαηάμεηο ηνπ Κ.Β.. δελ νξίδνπλ θάηη ζρεηηθφ, νχηε πξνβιέπνπλ ηε ζπκκεηνρή ππαιιήινπ ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ. θαηά ηελ θαηάξηηζή ηνπο ή ηελ ππνρξέσζε γλσζηνπνίεζεο ηεο θαηάξηηζήο ηνπο ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. Γφθηκν φκσο είλαη ζην πξσηφθνιιν απηφ λα αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά γηα θάζε ΦΖΜ πνπ θαηαζηξέθεηαη, ε νλνκαζία ηνπ κνληέινπ ηνπ ν αξηζκφο έγθξηζεο ηνπ απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 1809/1988 (ΦΔΚ 222Α/ ), θαζψο θαη ε εηαηξεία θαηαζθεπήο ή εηζαγσγήο ηνπ. Σέινο, φζνλ αθνξά ηα βηβιηάξηα ζπληήξεζεο θαη επηζθεπψλ ησλ ελ ιφγσ ΦΖΜ, ζα πξέπεη λα δηαηεξεζνχλ γηα φζν ρξφλν νξίδνπλ νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ ΚΒ (ΠΓ 186/1992), φπσο ηζρχνπλ απφ 14/12/2004 κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπο κε ηηο παξ. 10 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3296/2004 (ΦΔΚ 253Α ), γηα ηε δηαθχιαμε ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ηνπ Κ.Β

19 ΓΔΝΙΚΑ /46/0015/ ΘΔΜΑ: Φνξνινγηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ζπλαιιαγέο κε ηελ αιινδαπή. Απαληψληαο ζηελ απφ αίηεζή ζαο κε ηελ νπνία ξσηάηε εάλ ππφθεηηαη ζε ζεψξεζε ην ηηκνιφγην πνπ εθδίδεηαη γηα πψιεζε αγαζψλ πνπ απνζηέιινληαη ζηελ αιινδαπή, εθφζνλ έρεη πξνεγεζεί ζεσξεκέλν δειηίν απνζηνιήο, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: 1. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ π.δ.186/1992 (Κ.Β..) ζε θάζε πεξίπησζε ρνλδξηθήο πψιεζεο ή παξάδνζεο ή δηαθίλεζεο αγαζψλ πξνο νπνηνλδήπνηε θαη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν εθδίδεηαη απφ ηνλ επηηεδεπκαηία δειηίν απνζηνιήο, ελψ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ίδηνπ λνκνζεηήκαηνο γηα ηελ πψιεζε αγαζψλ απφ επηηεδεπκαηία ζε άιιν επηηεδεπκαηία, θαη εθηφο ηεο ρψξαο, εθδίδεηαη ηηκνιφγην. 2. Πεξαηηέξσ, απφ ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Κ.Β.. πξνθχπηεη φηη ην δειηίν απνζηνιήο θέξεη ζεψξεζε, ζε αληίζεζε κε ην ηηκνιφγην πψιεζεο αγαζψλ πνπ εθδίδεηαη αζεψξεην. Δμάιινπ, απφ ηε ζπλδπαζκέλε εξκελεία ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.1809/1988 πεξί θνξνινγηθψλ κεραληζκψλ θαη ησλ Τπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ ΠΟΛ 1082/2003 πεξί ηεο ζήκαλζεο ησλ κεραλνγξαθηθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ κε κεραληζκνχο ΔΑΦΓ ηνπ λ.1809/1988 θαη ΠΟΛ 1083/2003 πεξί ηεο έθδνζεο αζεψξεησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ πξνθχπηεη φηη ηα ζηνηρεία πνπ εθδίδνληαη κεραλνγξαθηθά (απφ Ζ/Τ) θέξνπλ ζήκαλζε απφ θνξνινγηθφ κεραληζκφ ΔΑΦΓ θαη δελ θέξνπλ ζεψξεζε (δηάηξεζε), πιελ νξηζκέλσλ ξεηά αλαθεξφκελσλ εμαηξέζεσλ. 3. Απφ ηα πξναλαθεξζέληα πξνθχπηεη φηη νη επηηεδεπκαηίεο πνπ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα γηα ηηο πσιήζεηο αγαζψλ πνπ δηελεξγνχλ πξνο πειάηεο πνπ εδξεχνπλ ζηελ αιινδαπή νθείινπλ λα εθδίδνπλ ην ίδην αθξηβψο θνξνινγηθφ ζηνηρείν πνπ εθδίδνπλ θαη πξνο ηνπο πειάηεο πνπ εδξεχνπλ ζηελ εκεδαπή, θαζψο δελ πξνβιέπεηαη θακία ζρεηηθή εμαίξεζε. Δθδίδνπλ, δειαδή, είηε δειηίν απνζηνιήο, ζεσξεκέλν εθφζνλ εθδίδεηαη ρεηξφγξαθα, ή κε θνξνινγηθή ζήκαλζε απφ κεραληζκφ Δ.Α.Φ.Γ... εάλ εθδίδεηαη κεραλνγξαθηθά, θαη ηηκνιφγην πψιεζεο αζεψξεην εάλ εθδίδεηαη ρεηξφγξαθα ή κε θνξνινγηθή ζήκαλζε εάλ εθδίδεηαη κεραλνγξαθηθά, είηε ζπλελσκέλν ηηκνιφγην δειηίν απνζηνιήο, ζεσξεκέλν ή αζεψξεην (ππαγσγή ή κε ζηηο δηαηάμεηο ηεο Α.Τ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1083/ 2003 πεξί αζεψξεησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ) εάλ εθδίδεηαη ρεηξφγξαθα, ή κε θνξνινγηθή ζήκαλζε απφ ΔΑΦΓ εάλ εθδίδεηαη κεραλνγξαθηθά /2799/ ΘΔΜΑ: Καη νίθνλ δηδαζθαιία μέλσλ γισζζώλ Φνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο Δπηβνιή πξνζηίκσλ. ε απάληεζε ηνπ αλσηέξσ ζρεηηθνχ εγγξάθνπ, αλαθνξηθά κε ην ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: Η. ΜΖΣΡΧΟ χκθσλα κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο /2627/ΓΜ/ΠΟΛ1102/ Α.Τ.Ο.Ο. θάζε Φπζηθφ Πξφζσπν φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 3 ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α. (λ.2859/2000) φπσο ηζρχεη, ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ζηνλ πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ. δήισζε έλαξμεο εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 36 ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α. πξηλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε νπνηαζδήπνηε ζπλαιιαγήο ζηα πιαίζηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο. ηελ πεξίπησζε κε ππνβνιήο ή εθπξφζεζκεο δήισζεο έλαξμεο εξγαζηψλ έρνπλ εθαξκνγή ηα πξφζηηκα ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.2523/97 φπσο

20 ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηε παξάγξαθν 30 ηνπ αξζξ.21 ηνπ λ.2948/01 ήηνη εθαηφλ δέθα επηά (117) επξψ κέρξη ρίιηα εθαηφλ εβδνκήληα (1.1170) επξψ ηα νπνία θαηά ηελ δηνηθεηηθή επίιπζε πεξηνξίδνληαη ζην 1/3. ΗΗ.ΚΒ. 1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κ.Β.. (Π.Γ.186/1992) νξίδεηαη κεηαμχ άιισλ φηη θάζε εκεδαπφ ή αιινδαπφ, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ αζθεί δξαζηεξηφηεηα ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα θαη απνβιέπεη ζηελ απφθηεζε εηζνδήκαηνο απφ ειεπζέξην επάγγεικα ή απφ νπνηαδήπνηε άιιε επηρείξεζε, αλαθεξφκελν ζην εμήο κε ηνλ φξν «επηηεδεπκαηίαο», ηεξεί, εθδίδεη, παξέρεη, δεηά, ιακβάλεη, ππνβάιιεη, δηαθπιάζζεη ηα βηβιία, ηα ζηνηρεία, ηηο θαηαζηάζεηο θαη θάζε άιιν κέζν ζρεηηθφ κε ηελ ηήξεζε βηβιίσλ θαη ηελ έθδνζε ζηνηρείσλ πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ Κψδηθα απηφ, θαηά πεξίπησζε. 2. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Κ.Β.. νξίδεηαη κεηαμχ άιισλ φηη εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία πνπ αληηζηνηρεί ζηα εηήζηα αθαζάξηζηα έζνδά ηνπο, φρη φκσο ζε θαηεγνξία θαηψηεξε ηεο δεχηεξεο, νη ινηπνί επηηεδεπκαηίεο, θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, γηα ηνπο νπνίνπο δελ πξνβιέπεηαη έληαμε κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ απηνχ, θαζψο θαη νη λένη επηηεδεπκαηίεο, θαηά ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπο, γηα ηνπο νπνίνπο δελ πξνβιέπεηαη εηδηθή έληαμε. 3. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο β' ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Κ.Β.. νξίδεηαη φηη ν εθκεηαιιεπηήο παηδηθνχ ζηαζκνχ, εθπαηδεπηεξίνπ, ζρνιήο, θξνληηζηεξίνπ, εξγαζηεξίνπ ειεπζέξσλ ζπνπδψλ θαη θάζε άιιεο θχζεο επηρείξεζεο ή νξγαληζκνχ κε ραξαθηήξα δηδαθηηθφ ή επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ηεξεί θαη κεηξψν καζεηψλ, ζην νπνίν θαηαρσξεί ην νλνκαηεπψλπκν, ηε δηεχζπλζε ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχλ, ηε ρξνλνινγία έλαξμεο ηεο θνίηεζεο, ην πνζφ πνπ ζπκθσλείηαη, ρσξηζηά ησλ δηδάθηξσλ, ησλ ηξνθείσλ, ησλ κεηαθνξηθψλ θαη ησλ ινηπψλ δηθαησκάησλ θαη ηε ρξνλνινγία δηαθνπήο ηεο θνίηεζεο. 4. Δπίζεο ζηελ παξάγξαθν ηεο 3/1992 εξκελεπηηθήο εγθπθιίνπ ηνπ Κ.Β.. αλαθέξεηαη φηη ε ηήξεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ κεηξψνπ καζεηψλ ηζρχεη κφλν γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε παξερφκελε εθπαίδεπζε (κάζεκα) ιακβάλεη ρψξα ζε εγθαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ παξέρνπλ ηελ εθπαίδεπζε (ηδηφθηεηεο ή κηζζσκέλεο). Γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε εθπαίδεπζε παξέρεηαη ζε εγθαηαζηάζεηο ηξίησλ (π.ρ. επηρεηξήζεσλ πειαηψλ θιπ.) πνπ δελ είλαη ζρνιέο, θξνληηζηήξηα θιπ. 5. Με βάζε ηα πξναλαθεξφκελα θαη δεδνκέλνπ φηη γηα ηνλ ειεχζεξν επαγγεικαηία πνπ παξέρεη ππεξεζίεο εθκάζεζεο μέλσλ γισζζψλ δελ πξνβιέπεηαη εηδηθή έληαμε, πξνθχπηεη φηη απηφο θαηά ηελ πξψηε δηαρεηξηζηηθή ηνπ πεξίνδν ζα πξέπεη λα ηεξήζεη βηβιία Β' θαηεγνξίαο ηνπ ΚΒ.., ελψ θαηά ηηο επφκελεο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο ζα πξέπεη λα ηεξήζεη βηβιία κε βάζε ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο πξνεγνχκελεο θάζε θνξά δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ, θαηεγνξίαο φκσο φρη θαηψηεξεο ηεο δεχηεξεο. Δπίζεο πξνθχπηεη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ελ ιφγσ επηηεδεπκαηίαο δηδάζθεη μέλεο γιψζζεο ζε δηθή ηνπ επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε (ηδηφθηεηε ή κηζζσκέλε), ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζ' απηήλ κεηξψν καζεηψλ, ελψ ζηελ πεξίπησζε πνπ δηδάζθεη ηηο μέλεο γιψζζεο απνθιεηζηηθά ζηηο νηθίεο ησλ καζεηψλ ηνπ, δελ ππνρξενχηαη λα ηεξεί ην πξφζζεην απηφ βηβιίν. 6. Πεξαηηέξσ ζχκθσλα κε ηηο ζπλδπαζκέλεο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 13 θαη 19ηνπ ΚΒ.., νη επηηεδεπκαηίεο πνπ ηεξνχλ βηβιία Β' ή Γ θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.. γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ην θνηλφ εθδίδνπλ ζεσξεκέλεο (απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ.) απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ. 7. Δμάιινπ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ Α.Τ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1083/2003 θαη ΠΟΛ.1082/2003 νη ηεξνχληεο πξφζζεηα βηβιία ηεο παξ.5 ηνπ άξζξνπ 1 Ο κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη νη εθκεηαιιεπηέο θξνληηζηεξίσλ μέλσλ γισζζψλ (παξ.3 ηνπ παξφληνο), απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ρξεζηκνπνίεζεο ΔΑΦΓ ηνπ λ.1809/1988 γηα ηελ έθδνζε, ζήκαλζε θαη δηαθχιαμε ησλ κεραλνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζπλαιιαγέο πνπ θαηαρσξνχληαη ζ'απηά, θαζψο θαη ηεο ζεψξεζεο κφλν ησλ ζηνηρείσλ αμίαο ηνπ Κ.Β.. (π.δ. 186/1992), ζηα νπνία απεηθνλίδνληαη ζπλαιιαγέο πνπ θαηαρσξνχληαη ζηα ηεξνχκελα πξφζζεηα βηβιία θαη ππνρξενχληαη λα αλαγξάθνπλ ζε απηά (ηα πξφζζεηα βηβιία), ηελ αμία θαη ηνλ αχμνληα αξηζκφ ηνπ εθδνζέληνο θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ κέρξη ην ηέινο ηεο επφκελεο εκέξαο απφ ηελ

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν.2523/1997

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν.2523/1997 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν.2523/1997 ΘΔΜΑ: Πξφζηηκν Κ.Β.. γηα έθδνζε αζεψξεησλ δειηίσλ απνζηνιήο... 5 ΘΔΜΑ: Δπηβνιή πξνζηίκσλ Κ.Β.. ζε βάξνο ησλ θιεξνλφκσλ απνβηψζαληνο θπζηθνχ πξνζψπνπ ππνθξππηφκελνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 10 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 10 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 10 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Σξφπνο ηήξεζεο βηβιίνπ επίζθεςεο αζζελψλ Έθδνζε α.π.π. απφ γηαηξνχο πνπ ζπκβάιινληαη κε αζθαιηζηηθά ηακεία θαη ην Γεκφζην.... 4 ΘΔΜΑ: Έθδνζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΛΤΔΗ ΔΣΩΝ 2006 & 2007 ζε θνξνινγηθά ζέκαηα: - Κ.Β.. (π.δ. 186/1992 ΦΔΚ Α 84) - Ν. 2523/1997 (ΦΔΚ Α 179) - Ν. 1809/1988 (ΦΔΚ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 17 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 17 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 17 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Υπνρξέσζε κεηαθνξάο ησλ δεδνκέλσλ ησλ βηβιίσλ ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ζηα βηβιία ηεο έδξαο.... 2 ΘΔΜΑ: Δπίδξαζε ηεο εθπξφζεζκεο πνζνηηθήο θαηαρψξεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 13 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 13 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 13 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Έθδνζε Α.Π.Τ. απφ γηαηξνχο ζε αζθαιηζκέλνπο ηνπ Γεκνζίνπ, γηα ακνηβή πνπ δελ εηζπξάηηεηαη.... 4 ΘΔΜΑ: Έθδνζε αζεψξεησλ ρεηξφγξαθσλ απνδείμεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 27 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 27 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 27 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Υπνρξέσζε ζχληαμεο απνγξαθήο Τξφπνο έθδνζεο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Κ.Β.Σ.... 2 ΘΔΜΑ: Αιιαγή ηεο κνλάδαο κέηξεζεο ησλ εκπνξεπνκέλσλ αγαζψλ....

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 19 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 19 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 19 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: ρεηηθά κε ηε ζεψξεζε βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ.... 2 ΘΔΜΑ: Αξκφδηνο πξντζηάκελνο Γ.Ο.Τ. γηα θαηά ηξφπν δηάθνξν ζεψξεζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ....

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 2 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 2 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 2 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Έλλνηα εθεκεξηδνπψιε Τπνβνιή ζπγθεληξσηηθψλ θαηαζηάζεσλ.... 2 ΘΔΜΑ: Καηαβνιή πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ζε ζπληαμηνχρν ζθελνζέηε, γηα πξνβνιή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α' ΠΟΛ.1023/20.1.2014 Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ 1.1.2014, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 3 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 3 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 3 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Έλλνηα είδνπο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Β..... 2 ΘΔΜΑ: Παξνρή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ έλαληη ακνηβήο Έθδνζε ζηνηρείνπ... 2 ΘΔΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ Αζήλα, 30.12.2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ I. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 2. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205 Αζήλα, 15/9/2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΜΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α' ΦΠΑ Σαρ.Γ/λζε ίλα 2-4 Σαρ.Κψδηθαο 10672

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΗΞ4Ζ-8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΠΟΛ. 1079

ΑΓΑ: ΒΗΞ4Ζ-8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΠΟΛ. 1079 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 η ) ΣΜΗΜΑΣΑ: Α -Β 2. 14 η Γ/ΝΗ Φ.Π.Α. ΣΜΗΜΑ Β 3. Γ/ΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Τπνρξέσζε ή κε έθδνζεο Γ.Α., γηα ηε δηαθίλεζε εμνπιηζκνχ απφ εηαηξεία πνπ αλαιακβάλεη ηε θσηηζηηθή θαη ερεηηθή θάιπςε κνπζηθψλ θαη ζεαηξηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ14 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ14 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ14 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Δθαξκνγή δηαηάμεσλ Φ.Π.Α. θαη Κ.Β.Σ. ζε ππεξεζίεο ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ πνπ παξέρνληαη δσξεάλ.... 2 ΘΔΜΑ: Έθδνζε ζηνηρείνπ απηνπαξάδνζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Κοινοποίηζη διαηάξεων ηηρ παπαγπάθος 12 ηος άπθπος 27 ηος ν. 3943/2011

Ι. Κοινοποίηζη διαηάξεων ηηρ παπαγπάθος 12 ηος άπθπος 27 ηος ν. 3943/2011 Αθήνα, 12.4.2011 ΠΟΛ:1077 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Β «Παποσή Τπηπεζιών & Διδικά Καθεζηώηα»

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 18α ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 18α ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 18α ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Έθδνζε θαη δηαβίβαζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ (Internet).... 2 ΘΔΜΑ: Δθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 18α ηνπ Κ.Β.Σ... 3 ΘΔΜΑ: Γιψζζα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 6 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 6 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 6 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Φνξνινγηθή κεηαρείξηζε ηεο δσξεάλ παξνρήο γεχκαηνο ζην πξνζσπηθφ.... 2 ΘΔΜΑ: Φνξνινγηθή κεηαρείξηζε επηρνξήγεζεο πνπ εηζπξάηηεη επηρείξεζε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 13α ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 13α ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 13α ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Έθδνζε ή κε ζεσξεκέλσλ απνδείμεσλ γηα ηε ρξέσζε αζθαιίζηξσλ.... 2 ΘΔΜΑ: Έθδνζε απνδείμεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ απφ πξαθηνξείν ηαμηδίσλ....

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

γ. Έρεη δεκηνπξγεζεί ε Τπεξεζία Δηδηθψλ Διέγρσλ (ΤΠ.Δ.Δ.) κε λέν λνκηθφ πιαίζην (λ.3296/2004, άξζξν 30 θαη Π.Γ.85/2005).

γ. Έρεη δεκηνπξγεζεί ε Τπεξεζία Δηδηθψλ Διέγρσλ (ΤΠ.Δ.Δ.) κε λέν λνκηθφ πιαίζην (λ.3296/2004, άξζξν 30 θαη Π.Γ.85/2005). ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΙΓΙΚΧΝ ΔΛΔΓΥΧΝ (ΤΠ.Δ.Δ.) ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Αζήλα, 30 Ιαλνπαξίνπ 2007 Αξηζ. Πξση.: 1506 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΔΛΔΓΥΧΝ ΣΜΗΜΑ Β ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΛΔΓΥΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Αιθίθξνλνο 92 & Πεηξαηώο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Ζ Φοπολογική Παπακολούθηζη Δπισειπήζεων με Βιβλία Β Καηηγοπίαρ ςποβληθείζα ζηον: Καθηγηηή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)».

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)». Αθήνα, 14.07.2011 ΠΟΛ.: 1150 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 15 η Γ/ΝΗ ΚΒ ΣΜΗΜΑ Α Σασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ : ΒΗΒΛΗΑ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΑ Β ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΑΗ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ : ΒΗΒΛΗΑ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΑ Β ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΑΗ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ : ΒΗΒΛΗΑ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΑ Β ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΑΗ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ Σεο ΥΑΣΕΖΠΑΟΤ ΔΛΔΝΖ Τπνβιεζείζα ζηελ θαζεγήηξηα θ. ΚΔΡΔΝΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: Έκδοζη θοπολογικών ζηοισείων για λιανικέρ πωλήζειρ αγαθών, με ηο ζύζηημα ηηρ καη οίκον επίδειξηρ.

ΘEMA: Έκδοζη θοπολογικών ζηοισείων για λιανικέρ πωλήζειρ αγαθών, με ηο ζύζηημα ηηρ καη οίκον επίδειξηρ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 ε ) ΣΜΗΜΑΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων»

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 η ) ΣΜΗΜΑΣΑ Α -Β -Γ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Φ.Π.Α. ΣΜΗΜΑΣΑ: Α -

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Σατ. Δ/νζε: Αξηζηνγείηνλνο 19 Σατ. Κώδικας : 176 71 - Καιιηζέα Σελέθφνο : 2131604540 Fax : 2131604566

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καιιηζέα, 27/01/2016 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ Αξηζκφο απφθαζεο: 178 Σαρ. Γ/λζε : Αξηζηνγείηνλνο 19 Σαρ. Κώδηθαο : 176 71 - Καιιηζέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα:

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 30 Ηνπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 30 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 30 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 30 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Διιείκκαηα εκπνξεπκάησλ θαηά ηηο πεξηνδηθέο απνγξαθέο ή θαηά ηελ απνγξαθή ηέινπο ρξήζεο.... 2 ΘΔΜΑ: Δπίδξαζε ηεο εθπξφζεζκεο πνζνηηθήο θαηαρψξεζεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Έκηακηο Ειδικό Σέλορ Ηλεκηποδοηούμενων Δομημένων Επιθανειών (Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε.)

Έκηακηο Ειδικό Σέλορ Ηλεκηποδοηούμενων Δομημένων Επιθανειών (Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε.) Νόμορ 4021/2011: Ενιζσςμένα μέηπα εποπηείαρ και εξςγίανζηρ ηων πιζηωηικών ιδπςμάηων - Ρύθμιζη θεμάηων σπημαηοπιζηωηικού σαπακηήπα - Κύπωζη ηηρ ύμβαζηρ -Πλαίζιο ηος Εςπωπαϊκού Σαμείος Χπημαηοπιζηωηικήρ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακά Υποκαταστήματα Οικονομικά Τμήματα. ΘΕΜΑ: «Αύξηση ΦΠΑ σε κλινικές».

Περιφερειακά Υποκαταστήματα Οικονομικά Τμήματα. ΘΕΜΑ: «Αύξηση ΦΠΑ σε κλινικές». ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 01.02.11 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. Γ32/ 36 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 10241 AΘΗΝΑ Πληροφορίες: Καραμήτρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001 ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Θ. ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ «ΜΔΡΟ Α ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΗΛΩΔΩΝ

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ «ΜΔΡΟ Α ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΗΛΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ιαλνπαξίνπ 2017 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ο Γηνηθεηήο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ Γηψξγνο Πηηζηιήο ππέγξαςε Απφθαζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ, ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο δειψζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ 475/1991: Πεπί οικονομολογικού επαγγέλμαηορ και άδειαρ αζκήζεώρ ηος. (51026)

ΠΔ 475/1991: Πεπί οικονομολογικού επαγγέλμαηορ και άδειαρ αζκήζεώρ ηος. (51026) ΠΔ 475/1991: Πεπί οικονομολογικού επαγγέλμαηορ και άδειαρ αζκήζεώρ ηος. (51026) Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 6 ηνπ Ν. 1100/1980 "πεξί ηδξχζεσο Οηθνλνκηθνχ Επηζηεκνληθνχ Επηκειεηεξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ Χ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΧΣ. ΣΗ ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΙ ΣΗ ΔΛΙΓΑ 7 (478 ανηί 479), ΓΙΟΡΘΧΗ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΔΓΑΦΙΟΤ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 62 ΚΑΙ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΚΑΣΑΥ.ΗΜΔΙΧΜΑΣΧΝ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 47, 57 και 58 ηος ν. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 47, 57 και 58 ηος ν. 4172/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓ/ΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 8 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 8 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 8 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Σήξεζε βηβιίνπ απνζήθεο απφ εθκεηαιιεπηή νχπεξ - Μάξθεη.... 2 ΘΔΜΑ: Τπνρξέσζε ή κε ηήξεζεο βηβιίνπ απνζήθεο απφ εθκεηαιιεπηή θαθεηέξηαο,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων)

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) ΝΟΜΟΣ 4070/2012 (ΦΕΚ Α 82) Άξζξν 133 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β' ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 1. Η παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΟΤ/ΣΜΗΜΑ Α ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ/ΣΜΗΜΑ A Γ/ΝΗ Φ.Π.Α./ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα:«Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 212Α/17.12.2010)»

Θέμα:«Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 212Α/17.12.2010)» Αθήνα, 03.01.2011 ΠΟΛ.: 1003 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α, Β 2. 15 η Γ/ΝΗ Κ.Β.. ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1006 ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΠΟΛ. 1006 ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΚΑΙ ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΣΜΗΜΑ Γ Σαχ. Δ/νζη: Καξ. εξβίαο 10 Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεζζαινλίθε, 31.05.2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αξηζκφο απφθαζεο: 579 ΑΤΣΟΣΕΛΕ ΣΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ Σαρ. Δ/λζε : Δγλαηία 45 Σαρ. Κώδηθαο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα