ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΟΥ (Ε.ΚΕ.ΔΙ.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΟΥ (Ε.ΚΕ.ΔΙ.)"

Transcript

1 ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 3, ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ , ΦΑΧ / ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Π. 209 Αθήνα, 01/09/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ 01/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Αξιοποίηση των εξελίξεων στην βιοπληροφορική και την αναδυόμενη τεχνολογία των μικροκυκλωμάτων για την δόμηση ενός συστήματος υγειονομικής περίθαλψης νέας γενιάς, με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση, πρόληψη και εξατομικευμένη ιατρική αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2» η Πράξη ου Π π σ ημίου Αθη ώ μ ί λο: «Αξιοποίηση των εξελίξεων στην βιοπληροφορική και την αναδυόμενη τεχνολογία των μικροκυκλωμάτων για την δόμηση ενός συστήματος υγειονομικής περίθαλψης νέας γενιάς, με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση, πρόληψη και εξατομικευμένη ιατρική αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2» ωδ ό 11ΣΥΝ_10_1821 που άσσ σ η Κ η ορί Πράξ ω «ΣΥΝΕΡ ΑΣΙΑ 2011, Συμπράξ π ρ ω ώ ρ υ η ώ φορέω σ σ σμέ ου ρ υ η ού χ ολο ού ομ ί», μ Επ σ ημο ό Υπ ύθυ ο ο Καθηγητή κ. Σωτήριο Α. Ράπτη σ ο πλ ίσ ο ου Επ χ ρησ ού Προ ράμμ ο «Α ω σ ό η & Επ χ ρημ ό η (ΕΠΑΝ-ΙΙ)», ου Άξο Προ ρ ό η (Α.Π.) 3 «Ε ίσχυση η Α ω σ ό η, η Κ ο ομί η Ψηφ ή Σύ λ ση», η ου ομ η ρ υ η ή υποσ ήρ ξη ω έρ ω. Η Πράξη έχ προϋπολο σμό θ συ χρημ οδο ηθ ί πό η Ευρωπ ϊ ή Έ ωση (Ευρωπ ϊ ό Τ μ ίο Π ρ φ ρ ή Α άπ υξη ) πό Εθ ού Πόρου. Η χρο ή δ άρ ου φυσ ού μέ ου ου

2 ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 3, ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ , ΦΑΧ / έρ ου ί πο 21/10/2013 έω 30/06/2015. Η σύμβ ση που θ υπο ρ φ ί μ ο Ε.ΚΕ.ΔΙ. θ ί σύμβ ση μίσθωση έρ ου. Π ρ λού όλο ο δ φ ρόμ ο δ φ ρόμ μ λ ήσου η σύ ομη π ρ ρ φή ου έρ ου (βλ. Π ράρ ημ Ι), λάβου υπόψη προσό που π ού όπω π ρ ράφο π ρ ά ω, δηλώσου ο δ φέρο ου συμπληρώ ο Πρό ση (βλ. Π ράρ ημ 2) η οποί θέ ου ή ποσ έλλου χυδρομ ώ μ ί μ λυ ό β ο ρ φ ό σημ ίωμ σ ο οποίο θ π συ άπ ο πλά ί ρ φ π υχίω, δ ολο η ώ, β β ώσ ω, συσ ώ π σ ολώ ο δήπο άλλο ρί σ όπ μο ά η ρίση ω υποψήφ ω προ πόδ ξη ω προσό ω ου σ η π ρ ά ω δ ύθυ ση: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 3, ΑΘΗΝΑ με την ένδειξη «EΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - Πρόσκληση 01/2014 του έργου με κωδικό 11ΣΥΝ_10_1821-ARETAEUS» Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2014 (19/09/2014), και ώρα 16:30 Εμπρόθ σμ θ ωρού ο προ άσ που θ π ρ ληφθού πό ο Πρω ό ολλο ου Ε.ΚΕ.ΔΙ. μέχρ η π ρ πά ω ορ όμ η ημ ρομη ί ώρ. Σ η π ρίπ ωση χυδρομ ή ποσ ολή ή ποσ ολή μέσω χυμ φορά, ο Ε.ΚΕ.ΔΙ. ουδ μί υθύ η φέρ ο χρό ο ο π ρ χόμ ο ω φ έλω η πρό ση που θ ποσ λού δ δ σμ ύ πό η ημ ρομη ί που ράφ σ η σφρ ίδ ου χυδρομ ίου.

3 ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 3, ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ , ΦΑΧ / Η δ άρ έλ ση η σύμβ ση θ ί 10 θρωπομή, σ μ ά π ρίπ ωση δ θ ί μ λύ ρη η δ άρ ου άσ ο έρ ου. Η συ ολ ή μ ή πο ημίωση ί ,00, η οποί μπορ ί βληθ ί ί συ ολ ά ί μημ ά. ΑΞΙΟΛΟ ΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 1. Από προ άσ που υποβάλλο μπρόθ σμ π ρ δ ά ά ω έρω, π λέ ί η που ρί π ο άλληλη. Σ η συ έχ, συ άπ σύμβ ση μίσθωση έρ ου μ ο / η π λ χθέ / ίσ σ ο πλ ίσ ο η λ υθ ρί ω συμβάσ ω (ΑΚ 361). 2. Α άσ ση η πρό ση, δ όρθωση ή συμπλήρωση υχό λλ πό ω δ ολο η ώ π ρέπ μό ο μέχρ η λήξη η προθ σμί υποβολή ω προ άσ ω. 3. Σημ ω έο ό ά ο ί λο σπουδώ π π σ ημ ή π ίδ υση (προπ υχ οί ή/ μ π υχ οί ί λο σπουδώ ) έχου χορη ηθ ί πό δρύμ ου ξω ρ ού, θ πρέπ ο δ φ ρόμ ο προσ ομίσου ου ί λου ου ( πλό ί ρ φο η ομίμω π υρωμέ η μ άφρ ση ). Ο ί λο η λλοδ πή θ πρέπ συ οδ ύο πό πλό ί ρ φο ου πρω ο ύπου ου π σ οπο η ού ώρ ση η σο μί ου πό ο ΔΟΑΤΑΠ, πί πο ή π ρ δέ ου. 4. Επ σημ ί ό η π ρ ρ φόμ η σ η π ρούσ πρόσ ληση δ δ σί πρόσ ληση υποβολή προ άσ ω η π ροχή έρ ου δ συ σ ά δ ω σ ή δ δ σί. Τυχό π λο ή δ φ ρόμ ου - συμβ λλόμ ου έχ ο χ ρ ήρ ποδοχή πρό ση σύ ψη σύμβ ση όχ «πρόσληψη». Η δ δ σί η π ρούσ πρόσ ληση ολο ληρώ μ η σύ ξη πί ά ξη, ώ όσο π λ ού θ δοπο ηθού ράφω δί. Σ π ρίπ ωση σοβ θμί π λέ ά σ ρά η πρό ση ου δ φ ρόμ ου ) μ η μ λύ ρη μπ ρί β) μ ο μ λύ ρο β θμό σ ο β σ ό ί λο σπουδώ ) μ ο μ λύ ρο β θμό σ ο μ π υχ ό ί λο σπουδώ. 5. Υποβληθ ίσ πρό ση, η οποί δ πληροί π ούμ υπ ά ουσ σ ά προσό η πρόσ ληση, δ β θμολο ί πορρίπ. 6. Κ θ όλη η δ άρ έλ ση ου έρ ου ά ου όρου η σύμβ ση η Α θέ ουσ Αρχή δύ προχωρήσ σ άσ ση ου π λ χθέ ο μ άλλο δ φ ρόμ ο σ ο πλ ίσ ο η π ρούση πρόσ ληση δήλωση δ φέρο ο σύμφω μ ο συ μέ ο πί ά ξη. 7. Το Ε.ΚΕ.ΔΙ. δ λ μβά μί δέσμ υση προ σύ ψη σύμβ ση, θό π φί σ η πόλυ η δ ρ ή ου υχέρ η σύ ψη ή μη συμβάσ ω, θώ ο ρ θμό υ ώ, άλο μ ά ου έρ ου, πο λ όμ η ω προ έρω ο σδήπο ξ ώσ ω ω δ φ ρομέ ω οπο οδήπο λό ο ί.

4 ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 3, ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ , ΦΑΧ / 8. Η π σ οποίηση ώση ου ί λου λωσσομάθ ποδ ύ μ βάση ο άρθρο 1 π.δ. 146/2007 «Τροποποίηση δ άξ ω ου π.δ. 50/2001 Κ θορ σμό προσό ω δ ορ σμού σ θέσ φορέω ου δημόσ ου ομέ όπω υ ό σχύ» (ΦΕΚ 185/ /.Α ), σ συ δυ σμό μ ο λ υ ίο δάφ ο η π ρ.1 ου άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση ου άρθρου 28 ου π.δ. 50/2001» (ΦΕΚ 115/ /.Α ). 9. ου άρρ υποψηφίου : Ν έχου πληρώσ σ ρ ω έ ου υποχρ ώσ. Ειδικότητα: Πλήθος συνεργατών Αντικείμενο σύμβασης μίσθωσης έργου: Διάρκεια σύμβασης μίσθωσης έργου: Απαραίτητα προσόντα: Τόπος απασχόλησης: Ερευνητής Έ (1) ά ομο Ανάπτυξη συνδυαστικού μοντέλου μοριακών βιοδεικτών για τη διάγνωση/πρόγνωση του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2 στον Ελληνικό πληθυσμό. Η δ άρ ί 10 ανθρωπομήνες πό η ημ ρομη ί υπο ρ φή η σύμβ ση έω ο έλο ου έρ ου (30/6/2015) Κά οχο Π υχίου ΑΕΙ σ ο π δίο η Β ολο ί, ή Β οχημ ί Κά οχο Δ δ ορ ού Δ πλώμ ο σ ο π δίο η Μορ ή Β ολο ί /Β οχημ ί /Α οσολο ί ώση λ ή λώσσ π πέδου Proficiency Εμπ ρί σ υ ρο λλ έρ, μορ έ οσοχημ έ χ έ, σ σ ή π ξ ρ σί δ δομέ ω. Χρο ό δ άσ ημ πό η πό ηση ου Δ δ ορ ού Δ πλώμ ο όχ μ λύ ρο πό πέ (5) έ η. Ερ σ ήρ ο Β οχημ ί, Τομέ Β οχημ ί & Μορ ή Β ολο ί, Τμήμ Β ολο ί, Εθ ό & Κ ποδ σ ρ ό Π π σ ήμ ο Αθη ώ.

5 ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 3, ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ , ΦΑΧ / ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. Η ξ ολό ηση ω προ άσ ω θ ί πό η π ροπή ξ ολό ηση σ δυο φάσ. Σ πρώ η φάση, όσο υποψήφ ο πληρού π ρ ί η προσό, λού σ συ έ υξη όπου ξ ολο ί η προσωπ ό η ου άθ υποψηφίου. Σ δ ύ ρη φάση, μ η ολο λήρωση ω συ ύξ ω, η π ροπή θ β θμολο ήσ προ άσ ω προ υπ ά π θυμη ά προσό ω υποψηφίω όπω υ ά ράφο π ο πά ω ά δ ό η βάσ ω β ο ρ φ ώ σημ ωμά ω ω προσ ομ όμ ω δ ολο η ώ. 2. Η β θμολό ηση ω υποψηφίω θορί μ βάση όλουθ ρ ήρ : Α/Α ΠΕΡΙ ΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 1 Απαραίτητα προσόντα 1 Β θμό Π υχίου (μ άρ σ ο 10) x β Κ οχή Δ δ ορ ού Δ πλώμ ο 50 1 Απόδ ξη μπ ρί σ υ ρο λλ έρ, μορ έ 80 οσοχημ έ χ έ, σ σ ή π ξ ρ σί δ δομέ ω μέσω ου β ο ρ φ ού σημ ώμ ο η σχ ή μπ ρί 1δ ώση λ ή λώσσ 30 - π πέδου Proficiency ή μ μ π υχ έ σπουδέ ουλάχ σ ο 1 έ ου σ λόφω ο Π π σ ήμ ο λλοδ πή (=30) - π πέδου Lower (=20) Συνολική μέγιστη βαθμολογία απαραίτητων προσόντων % 2 Συνέντευξη 2 Συνέντευξη Συνολική μέγιστη βαθμολογία συνέντευξης % ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 200

6 ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 3, ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ , ΦΑΧ / 3. H Eπ ροπή Αξ ολό ηση ση ί σ ο Δ.Σ. ου Ε.ΚΕ.ΔΙ. η έ ρ ση η π λο ή συ ρ ώ ου πί ά ξη. YΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Ο δ φ ρόμ ο δύ υποβάλου ράφω έ σ ση σ ο Ε.ΚΕ.ΔΙ. ό δέ (10) ημ ρώ πό η ο οποίηση η πόφ ση σ η οποί ράφ ο πί ά ξη ω υποψηφίω μ η οποί ρί η π λο ή ου συ ρ ά η. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ Ο υποψήφ ο έχου δ ίωμ πρόσβ ση σ έ ρ φά ου θώ σ υ ά ω συ υποψηφίω ου όπ ρ π ή ου ί ηση υπό προϋποθέσ ου άρθρου 5 ου Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45/ ). Πληροφορίες:. Αχ μ ού, ηλ: , Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Καθηγητής Σωτήριος Α. Ράπτης Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθυντής Κλινικής και Εργαστηριακής Έρευνας Ε.ΚΕ.ΔΙ.

7 ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 3, ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ , ΦΑΧ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Τίτλος του έργου: «Αξ οποίηση ω ξ λίξ ω σ η β οπληροφορ ή η δυόμ η χ ολο ί ω μ ρο υ λωμά ω η δόμηση ό συσ ήμ ο υ ο ομ ή π ρίθ λψη έ ά, μ σ οπό η πο λ σμ ή δ χ ίρ ση, πρόληψη ξ ομ υμέ η ρ ή μ ώπ ση ου Σ χ ρώδη Δ βή η ύπου 2». Κωδικός: 11ΣΥΝ_10_1821 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κ θη η ή Σω ήρ ο Α. Ράπ η Διάρκεια: 24 μή Προϋπολογισμός: ,00 Φυσικό αντικείμενο: Ο Σ χ ρώδη Δ βή η ύπου 2 (ΣΔ2) πο λ ί χρό ο μ βολ ό όσημ, μ υξημέ η θ η ό η δ ί ρ υψηλή πίπ ωση σ η Ελλάδ. Σ η π ρούσ σύμπρ ξη, μ σ όχο η πο λ σμ ό ρη μ ώπ ση ου ΣΔ2, θ υ οθ ηθού δύο δράσ : ( ) η ξ οποίηση η χ ολο ί «έξυπ ω ρ ώ» μ η χρήση άλληλου λο σμ ού, η πο λ σμ ή δ χ ίρ ση ου μ άλου ό ου ρ ώ δ δομέ ω ω σθ ώ μ ΣΔ2 (β) η άπ υξη πρω οπορ ώ προϊό ω β ο χ ολο ί. Ο π ρ πά ω δράσ θ οδη ήσου σ μί έ ποχή ξ ομ υμέ η ρ ή μ ώπ ση σθ ώ μ ΣΔ2. η πί υξη ω σ όχω υ ώ, δημ ουρ ήθη μί σύμπρ ξη μ ξύ ου Εθ ού Κέ ρου Δ βή η (Ε.ΚΕ.ΔΙ.), ω ρ ού συ ο σ ού φορέ ο ΣΔ2, ου Τομέ Β οχημ ί Μορ ή Β ολο ί (Ερ σ ήρ ο Β οχημ ί ), μί ρ ί β οϊ ρ ή μί ρ ί πληροφορ ή. Η σύμπρ ξη π ρ λ μβά η δ ύωση 20 οσο ομ ίω ά η Ελλάδ, π ρέχο σφ λή ή ημέρωση, μ φορά πρόσβ ση ρ ώ δ δομέ ω, θώ π ρ ολούθηση η πορ ί ω σθ ώ σ πρ μ ό χρό ο. Επ πλέο, π ρ λ μβά η σωμά ωση λ ώ -β ολο ώ δ δομέ ω σ «έξυπ άρ», που θ π υχθού πό η συ ρ όμ η ρ ί πληροφορ ή. Τ υ όχρο, ο Ε.ΚΕ.ΔΙ. σ συ ρ σί μ ο Ερ σ ήρ ο Β οχημ ί θ π ύξου θ ξ ολο ήσου έου β οδ ί πο λ σμ ό ρη πρό ωση η όσου. Ο σ όχο υ ό θ π υχθ ί μέσω σύ χρο ω μ θοδολο ώ, όπω χ ολο ί «πόμ η ά» λληλούχ ση ου ο δ ώμ ο (next-generation sequencing), θώ υπ ρ υ ίσθη ω μορ ώ μ θοδολο ώ π σ οποίηση, β σ όμ ω σ η Real-Time PCR. Η ρ ί β οϊ ρ ή, θ σ υάσ δ ά δ μορφωμέ η (custom) φ ρμο ή μ ροσυσ ο χ ώ, άλληλη χρήση

8 ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 3, ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ , ΦΑΧ / σ η λ ή πράξη. Η π ρούσ πρό ση οδη ί σ η άπ υξη ό ρ βέσ ρου ξ ομ υμέ ου προ ωσ ού οχήμ ο η π ρ ολούθηση η πορ ί η όσου η πό ρ ση σ η θ ρ π υ ή ω ή, β λ ώ ο μ υ ό ο ρόπο η πο ό η ωή ω σθ ώ.

9 ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 3, ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ , ΦΑΧ / Αθήνα,././.. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Όνομα :. Επώνυμο :. Δ/νση :. Τηλέφωνο :. Ε-mail : ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ Πλουτάρχου 3, Αθήνα ΘΕΜΑ: Πρό ση σ ο πλ ίσ ο η 01/2014 πρόσ ληση δήλωση δ φέρο ο η άρ ση σύμβ ση μίσθωση έρ ου η ρ υ η ή υποσ ήρ ξη ου έρ ου μ ί λο «Αξ οποίηση ω ξ λίξ ω σ η β οπληροφορ ή η δυόμ η χ ολο ί ω μ ρο υ λωμά ω η δόμηση ό συσ ήμ ο υ ο ομ ή π ρίθ λψη έ ά, μ σ οπό η πο λ σμ ή δ χ ίρ ση, πρόληψη ξ ομ υμέ η ρ ή μ ώπ ση ου Σ χ ρώδη Δ βή η ύπου 2» ωδ ό 11ΣΥΝ_10_1821. Σε απάντηση της σχετικής πρόσκλησή σας, σάς υποβάλλω πρόταση για την ειδικότητα: Ερευνητής Ο/ Η υποβάλων/ουσα την πρόταση

W E B E D I T I O N Ε Γ Χ Ε Ρ Δ Ο Α Ο Χ Ο

W E B E D I T I O N Ε Γ Χ Ε Ρ Δ Ο Α Ο Χ Ο WEB EDITION Ε ΓΧΕ Ρ Δ Ο Α ΟΧΟ ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Χ Ρ Σ Ο Μ ΠΟ Π Λ Ξ VOLVO π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά η, ό ο η ι ς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. στο πλαίσιο της Δράσης: «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. στο πλαίσιο της Δράσης: «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2014 Αρ. Πρωτ. 920000/ 1863-14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις υπαλλήλων στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.)

Προς: ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις υπαλλήλων στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) Αθήνα, 02/09/2014 Αρ. Πρωτ. οικ.: 1438 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Οικονομικών, Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής Υποστήριξης Πατησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 681 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 38 17 Φεβρουαρίου 2014 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω παράλειψης ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4238 Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.),

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 CHRONICA OF CHALKIDIKI JOURNAL OF ΤΗ Ε HI SΤORICA L Α ΝΟ FOLKLORE SOCIETY OF CHA L K I D IΚ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γραφείο Προγραμμάτων και Διαγωνισμών Διεύθυνση: Α. Τσόχα 36, Τ.Κ.: 11521 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2013 Αριθ. Πρωτ. 4491 Πληροφορίες: Δημήτρης Μαγγιώρης Τηλ. 210-3310283, εσωτ. 511 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7499 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 237 31 Οκτωβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πλη ροφοριών και δεδομένων του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3 / 2 015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3 / 2 015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 27 Απρίλιος 2015 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου Α 1-546 40 Αριθ. Πρωτ: 30817 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Δ (Π.Ε.Δ.) Ι Ν ΠΕΔ. Κανονισμοί. ΟΕΥ Προσωπικού Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης Εποπτικού Συμβουλίου

Π Ε Δ (Π.Ε.Δ.) Ι Ν ΠΕΔ. Κανονισμοί. ΟΕΥ Προσωπικού Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης Εποπτικού Συμβουλίου Π Ε Δ (Π.Ε.Δ.) Ι Ν ΠΕΔ ΙΝ Κανονισμοί ΟΕΥ Προσωπικού Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης Εποπτικού Συμβουλίου Ιανουάριος 2012 Σύντομα Περιε όμενα 1 Ορ ανισμός Εσ τερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3121 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 194 23 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 218/7541 Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των κανο νισμών (ΕΚ) 1308/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6867 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΟΙΚ. 494 Καθορισμός εισοδηματικών και περιουσιακών στοιχείων των δικαιούχων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τον χρόνο υποβολής τους,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7867 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 258 8 Δεκεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4310 Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 116 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός κατ αποκοπή χορηγήματος για καθα ριότητα της Υ.Δ.Ε. Ν. Τρικάλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.)/ΕΥΕ (Κύριος Δικαιούχος) Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) (Φορέας Υλοποίησης/Επιμέρους Δικαιούχος) Ταχ. Δ/νση: Χαριλάου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 148 16 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3685 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2444 14 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση απόφασης Επιστημονικής Διασύνδε σης.... 1 Καθορισμός του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2198 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατά ξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 177 6 Οκτωβρίου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 100 Ενεργειακοί Επιθεωρητές κτιρίων, λεβήτων και εγκα ταστάσεων θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1828 3 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της υπ αριθμ. 8966/18.5.2006 (ΦΕΚ 692/ τ. Β ) υπουργικής απόφασης....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 539 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 50 14 Μαΐου 2015 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4327 Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 158 8 Αυγούστου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4279 Κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ της 1ης Υγειο νομικής Περιφέρειας Αττικής, του

Διαβάστε περισσότερα

Το με αριθμ. Πρωτ: 1115/3-4-2012 σύμφωνο Αποδοχής όρων του φορέα με την ΕΥΤΥΚΑ.

Το με αριθμ. Πρωτ: 1115/3-4-2012 σύμφωνο Αποδοχής όρων του φορέα με την ΕΥΤΥΚΑ. Σελίδα Αρ. Πρωτ.: Ε.Λ.Κ.Ε.-Ε.Σ.Δ.Υ.:0/-5-05 Ημερομηνία: /5/05 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ γ ι α Υ π ο β ο λ ή Π ρ ο τ ά σ ε ω ν Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 193 17 Σεπτεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4186 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Ταχ. Δ/νση : Χαριλάου Τρικούπη αρ. 51 & Βαλτετσίου Αθήνα, 13 Μαρτίου 2014 Ταχ. Κώδικας: 106 81 - Αθήνα Αριθμ. Πρωτ.: 28135 Τηλ. Επικοιν: 210 3898005, 022 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34057 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2780 16 Οκτωβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 11790 Κανονισμός Λειτουργίας Σχολών Επαγγελματικής Κα τάρτισης (ΣΕΚ) που υπάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7943 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 261 17 Δεκεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4313 Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3075 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 143 28 Ιουνίου 2007 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3584 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα