ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ICS, ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ - ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ICS, ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ - ΑΠΟΘΗΚΗΣ"

Transcript

1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ICS, ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ - ΑΠΟΘΗΚΗΣ Σ. Ε. Πνευµατικάκης, Ι. Γ. Καούρης, Κ. Γκέρτζος Τµήµα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπίστηµιο Πατρών, 265, Πάτρα Τηλ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου επίπεδου ηλιακού θερµοσίφωνα ICS συλλέκτη αποθήκης. Περιγράφεται η κατασκευή της πειραµατικής διάταξης και η πειραµατική µελέτη του συγκεκριµένου συστήµατος. Τέλος, γίνεται η µελέτη της συµπεριφοράς του µέσου συντελεστή µετάδοσης θερµότητας για διαφορετικές ροές του νερού χρήσης, καθώς και για εξαναγκασµένη ανακυκλοφορία του ρευστού αποθήκευσης θερµότητας. Από την επεξεργασία των µετρήσεων προκύπτει ότι, η συµπεριφορά του συστήµατος αλλάζει ανάλογα µε την παροχή του νερού χρήσης, την ροή ανακυκλοφορίας του ρευστού αποθήκευσης θερµότητας, αλλά και τη θέση εισόδου του νερού χρήσης. Τέλος, εξάγονται χρήσιµα συµπεράσµατα, όσον αφορά τη βελτιστοποίηση του σχεδιασµού και την εκµετάλλευση του συγκεκριµένου συστήµατος. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα πλέον διαδεδοµένα ηλιακά θερµικά συστήµατα για οικιακή αλλά και βιοµηχανική χρήση είναι τα λεγόµενα θερµοσιφωνικά συστήµατα (ηλιακοί θερµοσίφωνες). Το χαµηλό κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας, σε συνάρτηση µε τις κλιµατολογικές συνθήκες της χώρας µας, συµβάλει στο να είναι εγκατεστηµένα σήµερα στην Ελλάδα πάνω από 1.5. m 2 ηλιακών συλλεκτών {1}. Η κατάταξη των θερµοσιφωνικών συστηµάτων γίνεται σε δύο κύριες κατηγορίες: τα λεγόµενα συστήµατα «κλειστού κυκλώµατος», όπου το υγρό του συλλέκτη είναι διαφορετικό από το νερό χρήσης, και τα συστήµατα «ανοικτού κυκλώµατος», όπου το υγρό του συλλέκτη είναι το ίδιο το προς χρήση νερό. Τα συστήµατα που ανήκουν στην πρώτη κατηγορία αποτελούνται από ένα δοχείο αποθήκευσης στο οποίο αποθηκεύεται το νερό χρήσης. Η ανταλλαγή θερµότητας µε το υγρό του συλλέκτη γίνεται µέσω εναλλάκτη, ο οποίος είτε εµβαπτίζεται µέσα στο δοχείο (υπό µορφή αυλών ή σερπαντίνας), είτε κατασκευάζεται γύρω από το δοχείο υπό µορφή µανδύα ώστε να περιβρέχει εξωτερικά το δοχείο σε µεγάλο µέρος της επιφάνειάς του {2}, {3}. Το βασικό πρόβληµα που πρέπει να αντιµετωπιστεί στην κατασκευή και λειτουργία ενός ηλιακού θερµοσίφωνα, είναι η διάβρωση του δοχείου αποθήκευσης (boiler) {2}. Λόγω της συνεχούς εναλλαγής του νερού χρήσης µέσα σε αυτό, της θερµοκρασίας αυτού, της κακής ποιότητας των δικτύων ύδρευσης και της ποιότητας του νερού, είναι απαραίτητη η πολύ καλή προστασία του εσωτερικού του δοχείου αποθήκευσης για να είναι η διάρκεια ζωής του τέτοια που να καθιστά συµφέρουσα την αγορά του. Οι τεχνικές προστασίας είναι πολλές, όλες όµως έχουν σηµαντική επίπτωση στο κόστος του ηλιακού θερµοσίφωνα. Η αποθήκευση θερµότητας στο πρωτεύoν κύκλωµα ενός θερµοσίφωνα κλειστού κυκλώµατος, έχει σαν στόχο την σηµαντική µείωση αυτού του κόστους. Η θερµότητα αποθηκεύεται στο υγρό αποθήκευσης, το οποίο δεν ανανεώνεται. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την ελαχιστοποίηση της διάβρωσης του υλικού, άρα είναι δυνατή η χρήση κάποιου φτηνού υλικού, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις προστασίας. Η ροή του νερού χρήσης µέσω ανοικτού κυκλώµατος επίσης, δεν επιτρέπει µεγάλη διάβρωση στις σωληνώσεις, λόγω του ότι το νερό δεν παραµένει στάσιµο. Το πρόβληµα των επικαθίσεων αλάτων, στην εσωτερική επιφάνεια του εναλλάκτη, µπορεί να αντιµετωπιστεί µε κατάλληλο σχεδιασµό που να επιτρέπει τον καθαρισµό τους µε χρήση κάποιας χηµικής ουσίας. Με κατάλληλη κατασκευή, είναι δυνατόν να επιτευχθεί µεγιστοποίηση της µεταφοράς θερµότητας και να δηµιουργηθεί ένα πολύ αξιόπιστο σύστηµα για κατοικίες, βιοµηχανίες κλπ. Η εργασία αυτή σαν στόχο έχει, να µελετήσει ένα ηλιακό θερµοσίφωνα µε αποθήκευση στο πρωτεύον κύκλωµα. Αυτό γίνεται, για να αναπτυχθεί ένα σύστηµα αξιόπιστο και οικονοµικό. Για να συµβεί αυτό, θα πρέπει να µελετηθούν οι µηχανισµοί µετάδοσης θερµότητας από το ρευστό αποθήκευσης στο νερό χρήσης, η γεωµετρία του θερµοσίφωνα και οι στρωµατώσεις της θερµοκρασίας µέσα στο δοχείο αποθήκευσης. Σε δεύτερο στάδιο, θα πρέπει να µελετηθεί η µόνωση του δοχείου για να περιοριστούν οι απώλειες προς το περιβάλλον, ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες. 1. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

2 Η πειραµατική συσκευή κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου από σίδηρο. Ο σίδηρος έχει το πλεονέκτηµα ότι είναι εύκολη η διαµόρφωσή του και είναι φτηνό υλικό. Αντιθέτως, µειονεκτεί στο ότι έχει χαµηλή θερµική αγωγιµότητα ενώ και τα πάχη τα οποία είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν, είναι µεγάλα σε σχέση µε τα αντίστοιχα του χαλκού. Για την κατασκευή χρησιµοποιήθηκαν περίπου 2m σιδερένιου σωλήνα εξωτερικής διαµέτρου 14 mm και πάχους τοιχώµατος 2 mm, φύλλο σιδήρου εµβαδού περίπου 2,1 m 2 και πάχους 1,7 mm και τα απαραίτητα εξαρτήµατα για τη σύνδεση των σωλήνων, την τοποθέτηση βανών κλπ. Η κατασκευή τοποθετήθηκε πάνω σε τροχήλατη βάση για να µπορεί να τοποθετηθεί υπό κλίση και να µετακινηθεί µε ευκολία. Οι µετρήσεις διεξήχθησαν στο χώρο του εργαστηρίου Μηχανολογίας του τµ. Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών του Παν. Πατρών, µε τη χρήση πειραµατικής διάταξης (Εικόνα 1). Ως υγρό αποθήκευσης της θερµότητας χρησιµοποιήθηκε αποσκληρυµένο νερό, µε το οποίο πληρώθηκε το δοχείο. Τοποθετήθηκαν βάνες στο κάτω µέρος της αριστερής πλευράς του δοχείου και στο άνω της δεξιάς πλευράς, για να γίνεται ανακυκλοφορία του νερού αποθήκευσης. Στο άνω µέρος του δοχείου τοποθετήθηκε δοχείο διαστολής, το οποίο έχει και το ρόλο δοχείου πλήρωσης στο σύστηµα. Η θέρµανση του νερού αποθήκευσης έγινε µε τη χρήση ενός κοινού ταχυθερµαντήρα νερού οικιακής χρήσεως, κατάλληλα διαµορφωµένου ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες του πειράµατος. Για την ανακυκλοφορία του νερού αποθήκευσης χρησιµοποιήθηκε απλός κυκλοφορητής όµοιος µε αυτούς που χρησιµοποιούνται σε εγκαταστάσεις κεντρικής θέρµανσης. Για τη διεξαγωγή των µετρήσεων, µε ανακυκλοφορία του νερού αποθήκευσης, χρησιµοποιήθηκε ηλεκτρονικό ροόµετρο για τη µέτρηση και καταγραφή της ροής ανακυκλοφορίας. Ολόκληρο το σύστηµα, οι σωληνώσεις ανακυκλοφορίας και το δοχείο διαστολής µονώθηκαν µε υαλοβάµβακα και µόνωση σωληνώσεων θέρµανσης. Η συλλογή των µετρήσεων έγινε µε τη χρήση κάρτας συλλογής δεδοµένων σε Η/Υ και κατάλληλο λογισµικό καταγραφής αυτών. Για την καταγραφή των µετρήσεων χρησιµοποιήθηκαν επτά θερµοζεύγη τύπου Ε, τέσσερα εκ των οποίων τοποθετήθηκαν εντός του δοχείου κατά µήκος του, σε ίσαπέχουσες αποστάσεις (θερµοκρασίες Τ 1, Τ 2, Τ 3, Τ 4 ). Τα υπόλοιπα τρία στην είσοδο, την έξοδο και το µέσον του εναλλάκτη (θερµοκρασίες Τ in, Τ out και Τ med ). Κατά τη διάρκεια των µετρήσεων η πειραµατική συσκευή τοποθετήθηκε σε κλίση 45 ο ως προς το οριζόντιο. Το λογισµικό που χρησιµοποιήθηκε για την καταγραφή των µετρήσεων προγραµµατίστηκε ώστε να Εικόνα 1 καταγράφει µία µέτρηση το δευτερόλεπτο και να ολοκληρώνει κάθε τριάντα (3) δευτερόλεπτα. Οι τιµές που προέκυπταν από την ολοκλήρωση καταγραφόταν σε αρχείο τύπου ASCII και αποθηκεύονταν. 2. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Οι µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν σε δύο στάδια, ένα χωρίς εξαναγκασµένη ανακυκλοφορία του ρευστού αποθήκευσης θερµότητας και ένα µε εξαναγκασµένη ανακυκλοφορία. Και στα δύο στάδια, η ροή του νερού χρήσης ρυθµίστηκε στα 3, 5 και 7 l h -1.Το υγρό αποθήκευσης θερµότητας θερµαινόταν µε τη βοήθεια του ταχυθερµαντήρα έως τη θερµοκρασία των 8 9 ο C και στα δύο στάδια των µετρήσεων. Σκοπός των µετρήσεων είναι να υπολογιστεί ο µέσος ολικός συντελεστής µετάδοσης θερµότητας U από το θερµό υγρό αποθήκευσης θερµότητας προς το ψυχρό νερό χρήσης. Ο συντελεστής προκύπτει από τη σχέση: m C Τ = Α U (1) {4} και λύνοντας ως προς U: p T m m C p Τ U = (2) Α Τ m

3 Όπου: m :παροχή νερού χρήσης στον εναλλάκτη (kg s -1 ) C p : Ειδική θερµότητα του νερού (J Kg -1 K -1 ) Τ=Τ out -Τ in για το νερό χρήσης (Κ) Α: εµβαδόν επιφάνειας εναλλαγής θερµότητας (m 2 ). Τ m =Τ mh -T mc Μέση θερµοκρασιακή διαφορά µεταξύ θερµού και ψυχρού ρευστού (Κ), όπου T1 + 2 T2 + 2 T3 + T4 Tin + 2 Tmed + Tout Tmh = και Tmc = 6 4 οι µέσες θερµοκρασίες του νερού αποθήκευσης και του νερού χρήσης. Επίσης, έγινε υπολογισµός των µέσων συντελεστών µετάδοσης για κάθε µία επιφάνεια του δοχείου Tin + Tmed ξεχωριστά, χρησιµοποιώντας την σχέση (2), όπου Τ = Τ med Tin, Tmc = για την επιφάνεια εισόδου 2 του νερού χρήσης και Τ = Τout T med, T med T out + T mc = για την επιφάνεια εξόδου του νερού χρήσης. 2 Α. Πειραµατικές µετρήσεις χωρίς εξαναγκασµένη ανακυκλοφορία Τα πειράµατα χωρίς εξαναγκασµένη ανακυκλοφορία έγιναν σε δύο στάδια. Kατά το πρώτο στάδιο, η είσοδος του κρύου νερού χρήσης γινόταν στην πίσω επιφάνεια του δοχείου και η έξοδος από την εµπρός επιφάνεια. Στο δεύτερο στάδιο, η είσοδος του κρύου νερού χρήσης γινόταν στην εµπρός επιφάνεια του δοχείου και η έξοδος στην πίσω. Α1. Είσοδος νερού χρήσης από την πίσω επιφάνεια του δοχείου Όπως ήταν αναµενόµενο, ο µέσος συντελεστής µετάδοσης θερµότητας U αυξάνεται όσο αυξάνεται η παροχή νερού χρήσης ενώ αντίθετα η θερµοκρασία εξόδου του νερού χρήσης από τον εναλλάκτη µειώνεται. Παρακάτω παρουσιάζονται συγκριτικά διαγράµµατα των µέσων συντελεστών µετάδοσης συναρτήσει της µέσης θερµοκρασιακής διαφοράς στον εναλλάκτη και των θερµοκρασιών εξόδου του νερού χρήσης συναρτήσει της µέσης θερµοκρασίας του υγρού αποθήκευσης θερµότητας για είσοδο νερού χρήσης στην πίσω επιφάνεια του δοχείου 3 l/h 5 l/h 7 l/h Εικόνα 2 Α2. Είσοδος νερού χρήσης από την εµπρός επιφάνεια του δοχείου Και σε αυτή την περίπτωση, ο µέσος συντελεστής µετάδοσης θερµότητας είναι µεγαλύτερος όσο µεγαλύτερη είναι η ροή εισόδου του νερού χρήσης στον εναλλάκτη, ενώ η θερµοκρασία εξόδου, αντίθετα, είναι µικρότερη. Η βασική διαφορά που παρατηρείται, είναι ότι η διαφορά µεταξύ των µέσων συντελεστών µετάδοσης, είναι µικρότερη σε αυτή την περίπτωση σε σχέση µε την προηγούµενη.

4 11 Θερµοκρασία εξόδου νερού χρήσης από τον εναλλάκτη για είσοδο από την εµπρός επιφάνεια l/h 5 l/h 7 l/h χρήσης Τm (K) Εικόνα 3 Σύγκριση µεταξύ των µετρήσεων χωρίς ανακυκλοφορία του ρευστού αποθήκευσης, για είσοδο του νερού χρήσης στην πίσω και την εµπρός επιφάνεια του δοχείου Στα συγκριτικά διαγράµµατα ανάµεσα στα δύο στάδια µετρήσεων, αυτό που παρατηρείται είναι ότι ο µέσος συντελεστής µετάδοσης θερµότητας U είναι µεγαλύτερος, όταν η είσοδος του νερού χρήσης γίνεται στην εµπρός επιφάνεια του δοχείου. Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει η διαφορά στην θερµοκρασία εξόδου από την πρώτη επιφάνεια του δοχείου, η οποία επίσης είναι αισθητά µεγαλύτερη, όταν η είσοδος γίνεται από την εµπρός επιφάνειά του. Ιδιαίτερα, όταν η θερµοκρασία του ρευστού αποθήκευσης είναι υψηλή. Η εξήγηση που δίνεται στα παραπάνω φαινόµενα, είναι ότι η επάνω επιφάνεια του δοχείου, λόγω της κλίσης αυτού κατά τη διάρκεια των µετρήσεων, έρχεται σε επαφή µε θερµότερα στρώµατα του υγρού αποθήκευσης. Όταν η είσοδος του νερού χρήσης είναι στην εµπρός επιφάνεια, τα θερµά στρώµατα του υγρού αποθήκευσης ψύχονται ταχύτερα και εντονότερα, µε αποτέλεσµα να εντείνεται η φυσική κυκλοφορία του υγρού αποθήκευσης λόγω διαφοράς θερµοκρασίας και να εντατικοποιείται η µετάδοση θερµότητας προς το νερό χρήσης. Το φαινόµενο αυτό παρατηρείται και στην περίπτωση που η είσοδος του νερού χρήσης είναι στην κάτω πλευρά του δοχείου, αλλά µε µικρότερη ένταση. Οι θερµοκρασίες εξόδου του νερού χρήσης από τον εναλλάκτη και στα δύο στάδια των µετρήσεων είναι περίπου ίσες, για ίδιες ροές εισόδου νερού χρήσης. 12 Σύγκριση µέσου συντελεστή µετάδοσης για ροή 3 l h U (είσοδος πίσω) U (είσοδος εµπρός) Εικόνα 4

5 Σύγκριση θερµοκρασιών T med για ροή 3 l h -1 7 θερµοκρασία εξόδου νερού χρήσης ( o C) Μέση θερµοκρασία υγρού αποθήκευσης θερµότητας ( o C) Tmed (είσοδος πίσω) Tmed (είσοδος εµπρός) 1 Εικόνα 5 12 Σύγκριση µέσου συντελεστή µετάδοσης για ροή 7 l h U (είσοδος πίσω) U (είσοδος εµπρός) χρήσης Τm (K) Εικόνα 6 Σύγκριση θερµοκρασιών T med για ροή 7 l h -1 4 Θερµοκρασία εξόδου νερού χρήσης ( ο C) Tout (είσοδος πίσω) Tout (είσοδος εµπρός) Μέση θερµοκρασία υγρού αποθήκευσης θερµότητας ( o C) Εικόνα 7

6 Β. Πειραµατικές µετρήσεις µε εξαναγκασµένη ανακυκλοφορία Τα πειράµατα µε εξαναγκασµένη ανακυκλοφορία του ρευστού αποθήκευσης έγιναν για ροές στις περιοχές των 4 l h -1, 7 l h -1, 8 l h -1 και 9 l h -1. Η παροχή του νερού χρήσης ρυθµίστηκε και πάλι στα 3 l h -1, 5 l h -1 και 7 l h -1. Η επεξεργασία των µετρήσεων για τις διαφορετικές παροχές του νερού χρήσης στον εναλλάκτη έδωσε αποτελέσµατα αντίστοιχα µε αυτά των µετρήσεων χωρίς ανακυκλοφορία του ρευστού αποθήκευσης θερµότητας, όσον αφορά τον µέσο συντελεστή µετάδοσης θερµότητας U και την θερµοκρασία εξόδου του νερού χρήσης από τον εναλλάκτη. Όπως και στην περίπτωση Α (χωρίς εξαναγκασµένη ανακυκλοφορία) έγιναν µετρήσεις µε είσοδο του νερού χρήσης και στην εµπρός και στην πίσω επιφάνεια του δοχείου. Σε αντίθεση µε την περίπτωση της µη εξαναγκασµένης ανακυκλοφορίας του ρευστού αποθήκευσης, δεν παρατηρούνται αξιοσηµείωτες διαφορές στους µέσους συντελεστές µετάδοσης U. Επίσης, η διαφορά στις θερµοκρασίες κατά την έξοδο από την πρώτη επιφάνεια (την εµπρός όταν η είσοδος του νερού χρήσης γίνεται στην εµπρός και την πίσω όταν η είσοδος γίνεται πίσω) παρουσιάζεται µόνο σε αρκετά υψηλές θερµοκρασίες του ρευστού αποθήκευσης θερµότητας. Αυτό οφείλεται στο ότι η εξαναγκασµένη ανακυκλοφορία του ρευστού αποθήκευσης της θερµότητας εντατικοποιεί την εξαναγκασµένη µετάδοση θερµότητας οµοιόµορφα και προς τις δύο επιφάνειες του δοχείου. Η επεξεργασία των µετρήσεων µε εξαναγκασµένη ανακυκλοφορία επικεντρώθηκε στη σύγκριση των µέσων συντελεστών µετάδοσης θερµότητας U και των θερµοκρασιών εξόδου από τον εναλλάκτη σε όµοιες ροές εισόδου νερού χρήσης και διαφορετικές ροές ανακυκλοφορίας για το ρευστό αποθήκευσης θερµότητας (Εικόνες 1 έως 15). Όπως ήταν αναµενόµενο όσο µεγαλύτερη είναι η ροή ανακυκλοφορίας του ρευστού αποθήκευσης, τόσο µεγαλύτερος είναι και ο µέσος συντελεστής µετάδοσης θερµότητας U. Επίσης, ακόµη και για χαµηλή ροή ανακυκλοφορίας ( της τάξεως των 4 45 l h -1 περίπου), ο U διαφέρει σηµαντικά σε σχέση µε την περίπτωση µη εξαναγκασµένης ανακυκλοφορίας. Ακόµη, στην περίπτωση µη ανακυκλοφορίας του ρευστού αποθήκευσης θερµότητας η θερµοκρασία εξόδου του νερού χρήσης είναι διακριτά µικρότερη απ ότι στις περιπτώσεις µε εξαναγκασµένη ανακυκλοφορία. Αντιθέτως, οι διαφορές των θερµοκρασιών εξόδου για τις διάφορες ροές ανακυκλοφορίας, είναι πολύ µικρές. 12 Σύγκριση των συντελεστών U για διάφορετικές ροές ανακυκλοφορίας, µε παροχή νερού χρήσης 3 l h U (428 l/h) U (7 l/h) U (8 l/h) U (923 l/h) 4 U ( l/h) Εικόνα 8

7 9 Σύγκριση θερµοκρασιών Tout για διάφορετικές ροές ανακυκλοφορίας, µε παροχή νερού χρήσης 3 l h -1 8 Θερµοκρασία εξόδου νερού χρήσης ( o C) Tout (428 l/h) Tout (7 l/h) 2 Tout (8 l/h) 1 Tout (923 l/h) Tout ( l/h) Μέση θερµοκρασία υγρού αποθήκευσης θερµότητας ( o C) Εικόνα 9 Σύγκριση συντελεστών U για διάφορετικές ροές ανακυκλοφορίας, µε παροχή νερού χρήσης 7 l h U (466 l/h) U (718 l/h) U (926 l/h) U ( l/h) Εικόνα 1 7 Σύγκριση θερµοκρασιών Tout για διάφορετικές ροές ανακυκλοφορίας, µε παροχή νερού χρήσης 7 l h -1 Θερµοκρασία εξόδου νερού χρήσης ( o C) Μέση θερµοκρασία υγρού αποθήκευσης θερµότητας (oc) Tout (466 l/h) Tout (718 l/h) Tout (926 l/h) Tout ( l/h) 1 Εικόνα 11

8 Γ. Σύγκριση µέσων συντελεστών µετάδοσης θερµότητας στις δύο επιφάνειες του δοχείου Γ1. Χωρίς εξαναγκασµένη ανακυκλοφορία του ρευστού αποθήκευσης θερµότητας Αυτό που παρατηρείται κατά τη µελέτη των µέσων συντελεστών µετάδοσης σε κάθε επιφάνεια του δοχείου, είναι ότι ανεξάρτητα από την επιφάνεια από την οποία γίνεται η είσοδος του νερού χρήσης και τη ροή αυτού, η εµπρός επιφάνεια παρουσιάζει υψηλότερους µέσους συντελεστές µετάδοσης σε σχέση µε την πίσω (Εικόνες 16 έως 21). Μάλιστα, η διαφορά είναι µεγαλύτερη όταν η είσοδος του νερού χρήσεως γίνεται στην πίσω επιφάνεια και όταν η ροή εισόδου είναι µεγάλη. Γ11. Είσοδος νερού χρήσης στην πίσω επιφάνεια του δοχείου 12 Μέσος συντελεστής µετάδοσης για είσοδο νερού χρήσης στην πίσω επιφάνεια του δοχείου και παροχή νερού χρήσης 3 l h Ufront Uολ Uback Εικόνα Μέσος συντελεστής µετάδοσης για είσοδο νερού χρήσης στην πίσω επιφάνεια του δοχείου και παροχή νερού χρήσης 7 l h Uολ Uback Ufront 6 Εικόνα 13

9 Γ12. Είσοδος νερού χρήσης στην εµπρός επιφάνεια του εναλλάκτη 12 Μέσος συντελεστής µετάδοσης για είσοδο νερού χρήσης στην εµπρός επιφάνεια του δοχείου και παροχή νερού χρήσης 3 l h χρήσης Τm (K) Εικόνα 14 Uολ Ufront Uback 12 Μέσος συντελεστής µετάδοσης για είσοδο νερού χρήσης στην εµπρός επιφάνεια του δοχείου και παροχή νερού χρήσης 7 l h Εικόνα 15 Uολ Ufront Uback Όταν η είσοδος του νερού χρήσης γίνεται στην εµπρός επιφάνεια του δοχείου, οι µέσοι συντελεστές µετάδοσης στις δύο επιφάνειες εµφανίζονται περισσότερο εξισορροπηµένοι. Αυτό συµβαίνει, διότι για περίπου ίδια µέση θερµοκρασιακή διαφορά µεταξύ του ρευστού αποθήκευσης θερµότητας και του νερού χρήσης ( Τ m ), η διαφορά θερµοκρασίας µεταξύ εξόδου και εισόδου του νερού χρήσης ( Τ wat ) σε κάθε επιφάνεια ξεχωριστά, είναι περίπου ίση. Στην πίσω επιφάνεια του δοχείου όµως, αυτή η αύξηση της θερµοκρασίας επιτυγχάνεται σε πολύ υψηλότερες θερµοκρασίες του ρευστού αποθήκευσης, σε σχέση µε την εµπρός επιφάνεια. Άρα, η εκµετάλλευση της αποθηκευµένης θερµότητας είναι αποδοτικότερη από την εµπρός επιφάνεια του δοχείου. Γ2. Με εξαναγκασµένη ανακυκλοφορία του ρευστού αποθήκευσης θερµότητας Κατά την εξαναγκασµένη ανακυκλοφορία του ρευστού αποθήκευσης θερµότητας, ανεξαρτήτως επιφάνειας εισόδου του νερού χρήσης, οι µέσοι συντελεστές µετάδοσης θερµότητας για κάθε επιφάνεια είναι περίπου ίσοι. Ο συντελεστής µετάδοσης για την εµπρός επιφάνεια είναι λίγο µεγαλύτερος από αυτόν της πίσω, ιδιαίτερα όταν η είσοδος του νερού χρήσης γίνεται στην πίσω επιφάνεια του δοχείου, όπως και στην περίπτωση χωρίς ανακυκλοφορία. Η εξήγηση είναι όµοια µε αυτήν της περίπτωσης χωρίς ανακυκλοφορία. Επιπλέον, η µικρή διαφορά µεταξύ των µέσων συντελεστών, σε σχέση µε την

10 περίπτωση της µη ανακυκλοφορίας, οφείλεται στο ότι η ανακυκλοφορία του ρευστού αποθήκευσης θερµότητας εντατικοποιεί τη µετάδοση θερµότητας µε όµοιο σχεδόν τρόπο και προς τις δύο επιφάνειες του δοχείου, πράγµα το οποίο δε συµβαίνει στην περίπτωση της µη ανακυκλοφορίας. 1. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Όπως προκύπτει από τις πειραµατικές µετρήσεις, το συγκεκριµένο σύστηµα µπορεί να είναι ένας αρκετά αξιόπιστος οικιακός ή και βιοµηχανικός ηλιακός θερµοσίφωνας. Η µετάδοση θερµότητας είναι ικανοποιητική και η χρήση ενός υλικού µε καλύτερη θερµική συµπεριφορά από το σίδηρο (για παράδειγµα χαλκό) µπορεί να βελτιώσει ακόµη περισσότερο την αποτελεσµατικότητά του. Αυτό που προκαλεί ενδιαφέρον είναι η διαφορετική συµπεριφορά του εναλλάκτη αναλόγως µε την επιφάνεια εισόδου του νερού χρήσης. Μπορεί η θερµοκρασία εξόδου από τον εναλλάκτη να είναι σχεδόν η ίδια και στις δύο περιπτώσεις, όµως από τις µετρήσεις φαίνεται καθαρά ότι η εµπρός επιφάνεια εκµεταλλεύεται πολύ καλύτερα την αποθηκευµένη ενέργεια, δίνοντας σε κάθε περίπτωση µεγαλύτερους µέσους συντελεστές µετάδοσης θερµότητας. Επίσης, η εξαναγκασµένη ανακυκλοφορία του ρευστού αποθήκευσης θερµότητας αυξάνει το ποσό θερµότητας που απάγεται από το νερό χρήσης. Ακόµη και µικρές ροές εξαναγκασµένης ανακυκλοφορίας εντατικοποιούν την µετάδοση θερµότητας αρκετά ώστε να είναι διακριτή η αύξηση της θερµοκρασίας εξόδου από τον εναλλάκτη. Με βάση τα παραπάνω συµπεράσµατα και τα φαινόµενα που τα προκαλούν, η ύπαρξη εναλλάκτη στην πίσω επιφάνεια του δοχείου αποθήκευσης θερµότητας µπορεί να καταργηθεί µε παράλληλη αύξηση του µήκους του στην εµπρός επιφάνεια. Προφανώς, για να επιτευχθούν ίσες θερµοκρασίες εξόδου, δεν χρειάζεται διπλάσιο µήκος εναλλάκτη, αφού η µετάδοση θερµότητας στην εµπρός επιφάνεια είναι εντονότερη. Επίσης, η ύπαρξη µιας αντλίας ανακυκλοφορίας του ρευστού αποθήκευσης εντατικοποιεί περισσότερο τη µετάδοση θερµότητας δίνοντας έτσι ένα περισσότερο αποδοτικό σύστηµα. Το κύριο πρόβληµα ενός τέτοιου συστήµατος έγκειται στον περιορισµό των απωλειών θερµότητας κατά τις νυκτερινές ώρες. Αυτό µπορεί να καλυφθεί ικανοποιητικά µε κατάλληλη µόνωση των πλαϊνών και της πίσω επιφάνειας του δοχείου αποθήκευσης, τη χρήση επιλεκτικής βαφής για την εµπρός επιφάνεια και την προστασία της µε χρήση διαφανούς µόνωσης. Συµπερασµατικά, το υπό µελέτη σύστηµα µπορεί να είναι αρκετά αξιόπιστο, µε τις κατάλληλες βελτιώσεις που αναφέρθηκαν. Ιδιαίτερα δε, για χρήση σε θερινές κατοικίες ή και βιοµηχανικές εφαρµογές που δεν απαιτούνται ιδιαίτερα υψηλές θερµοκρασίες, το παραπάνω σύστηµα µπορεί να αποτελέσει µια πολύ καλή πρόταση. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1) Κεντρικά Ηλιακά Συστήµατα, Αρχή εγγυηµένης απόδοσης Χρηµατοδότηση τρίτου µέρους, ΚΑΠΕ, Οκτώβριος ) Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 879, Μέθοδοι οκιµών Ηλιακών Συστηµάτων Ζεστού Νερού Οικιακής Χρήσης, ΕΛΟΤ (199) 3) Ευρωπαϊκό Πρότυπο EUN 1166 EN, European Solar Collector and Durability Tests of Solar Collectors and Water Heating Systems, JRC Ispra (May 1989) 4) VDI WARMEATLAS, Μετάδοση Θερµότητας, Έκτη Έκδοση, Τεχνοεκδοτική (1993)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΜΒΑΠΤΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΟΧΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ. Ν. Χασιώτης, Ι. Γ. Καούρης, Ν. Συρίµπεης. Τµήµα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών 65 (Ρίο) Πάτρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο. 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο. Οι ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου για ζεστό νερό χρήσης, ήταν η αρχική αιτία της επινόησης των εναλλακτών θερμότητας. Στους εναλλάκτες ένα θερμαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα διαχείρισης ενέργειας με ηλιακή υποβοήθηση για θέρμανση & ζεστό νερό χρήσης, με τη χρήση δοχείων διαστρωμάτωσης

Συστήματα διαχείρισης ενέργειας με ηλιακή υποβοήθηση για θέρμανση & ζεστό νερό χρήσης, με τη χρήση δοχείων διαστρωμάτωσης Συστήματα διαχείρισης ενέργειας με ηλιακή υποβοήθηση για θέρμανση & ζεστό νερό χρήσης, με τη χρήση δοχείων διαστρωμάτωσης Εκδήλωση ASHRAE, 31.05.2014 Κόνιας Γιάννης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 1 Οι εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα διαχείρισης ενέργειας με ηλιακή υποβοήθηση για θέρμανση & ζεστό νερό χρήσης, με τη χρήση δοχείων διαστρωμάτωσης

Συστήματα διαχείρισης ενέργειας με ηλιακή υποβοήθηση για θέρμανση & ζεστό νερό χρήσης, με τη χρήση δοχείων διαστρωμάτωσης Συστήματα διαχείρισης ενέργειας με ηλιακή υποβοήθηση για θέρμανση & ζεστό νερό χρήσης, με τη χρήση δοχείων διαστρωμάτωσης Εκδήλωση ASHRAE, 25.02.2014 Κόνιας Γιάννης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 1 Οι εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιοθερμικά συστήματα για θέρμανση κτιρίων κατοικίας

Ηλιοθερμικά συστήματα για θέρμανση κτιρίων κατοικίας Ηλιοθερμικά συστήματα για θέρμανση κτιρίων κατοικίας Εκδήλωση ASHRAE, 07.04.2015 Κόνιας Γιάννης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 1 Ετήσια ηλιακή ακτινοβολία σε οριζόντια επιφάνεια Μέση ετήσια ηλιακή ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτική Οµάδα: έσποινα Παναγιωτίδου

Συντακτική Οµάδα: έσποινα Παναγιωτίδου ιαθεµατική Εργασία µε Θέµα: Οι Φυσικές Επιστήµες στην Καθηµερινή µας Ζωή Η Ηλιακή Ενέργεια Τµήµα: β2 Γυµνασίου Υπεύθυνος Καθηγητής: Παζούλης Παναγιώτης Συντακτική Οµάδα: έσποινα Παναγιωτίδου ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακοίΣυλλέκτες Γιάννης Κατσίγιαννης Ηλιακοίσυλλέκτες Ο ηλιακός συλλέκτης είναι ένα σύστηµα που ζεσταίνει συνήθως νερό ή αέρα χρησιµοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία Συνήθως εξυπηρετεί ανάγκες θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Εγγύηση 5 χρόνια. Η Ελληνική Ολοκληρωμένη Πιστοποιημένη πρόταση!

Εγγύηση 5 χρόνια. Η Ελληνική Ολοκληρωμένη Πιστοποιημένη πρόταση! Η Ελληνική Ολοκληρωμένη Πιστοποιημένη πρόταση! Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εγγύηση 5 χρόνια Δοχείων ΖΝΧ & Αποθήκευσης ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 80L 2000L o Μονής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

4. ΕΠΙΠΕ ΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ.

4. ΕΠΙΠΕ ΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ. 4. ΕΠΙΠΕ ΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ. 4.1 Εισαγωγή. Η πλέον διαδεδοµένη συσκευή εκµετάλλευσης της ηλιακής ακτινοβολίας είναι ο επίπεδος ηλιακός συλλέκτης. Στην ουσία είναι ένας εναλλάκτης θερµότητας ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού ενός Συλλέκτη EasySolar

Παρακάτω είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού ενός Συλλέκτη EasySolar Ηλιακός Συλλέκτης EasySolar. ΓΕΝΙΚΑ: Ο συλλέκτης EasySolar ή ηλιακός θερμοσίφωνας είναι μια συσκευή που απορροφά τη θερμική ενέργεια του ήλιου και το μετατρέπει σε αξιοποιήσιμη θερμότητα. Η θερμότητα συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1η ενότητα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1η ενότητα 1η ενότητα 1. Εναλλάκτης σχεδιάζεται ώστε να θερμαίνει 2kg/s νερού από τους 20 στους 60 C. Το θερμό ρευστό είναι επίσης νερό με θερμοκρασία εισόδου 95 C. Οι συντελεστές συναγωγής στους αυλούς και το κέλυφος

Διαβάστε περισσότερα

1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exchangers)

1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exchangers) 1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exangers) Οι εναλλάκτες θερµότητας είναι συσκευές µε τις οποίες επιτυγχάνεται η µεταφορά ενέργειας από ένα ρευστό υψηλής θερµοκρασίας σε ένα άλλο ρευστό χαµηλότερης θερµοκρασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 12 Η Εταιρεία μας Πιστοποιήσεις. 13-16 Συλλέκτες. 17-18 Ηλιακά θερμοσιφωνικά συστήματα. 19 Ηλιακά Συστήματα.

Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 12 Η Εταιρεία μας Πιστοποιήσεις. 13-16 Συλλέκτες. 17-18 Ηλιακά θερμοσιφωνικά συστήματα. 19 Ηλιακά Συστήματα. Solar Energy Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Η Εταιρεία μας Πιστοποιήσεις 13-16 Συλλέκτες 17-18 Ηλιακά θερμοσιφωνικά συστήματα 19 Ηλιακά Συστήματα 1 - Μπόιλερ 18 19 Εγκατάσταση Η Εταιρεία μας Η Εταιρεία μας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ «ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ» Τεύχος 1389 Απρίλιος 2005 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Παναγιώτη Φαντάκη Μέρος 2 ο. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΠΟΪΛΕΡ Υπάρχουν μπόϊλερ διπλής και τριπλής ενέργειας. Τα μπόϊλερ διπλής ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

ΈΜΜΕΣΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΟΧΕΙΑ Α ΡΑΝΕΙΑΣ (HOT WATER TANKS BUFFERS)

ΈΜΜΕΣΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΟΧΕΙΑ Α ΡΑΝΕΙΑΣ (HOT WATER TANKS BUFFERS) ΈΜΜΕΣΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΟΧΕΙΑ Α ΡΑΝΕΙΑΣ (HOT WATER TANKS BUFFERS) Τύπου CL & CB ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ εξαµενές Ζεστού Νερού (BOILERS) σειράς

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΚΟΠΟΣ Ο υπολογισμός του μεταφερόμενου ποσού θερμότητας σε εναλλάκτη ομόκεντρων σωλήνων, ο συνολικός θερμικός βαθμός απόδοσης, οι θερμοκρασιακές αποδόσεις των δύο ρευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ευέλικτα ηλιοθερμικά συστήματα για θέρμανση και ζεστό νερό. Σύστημα ηλιοθερμίας allstor

Ευέλικτα ηλιοθερμικά συστήματα για θέρμανση και ζεστό νερό. Σύστημα ηλιοθερμίας allstor Ευέλικτα ηλιοθερμικά συστήματα για θέρμανση και ζεστό νερό Σύστημα ηλιοθερμίας allstor Ο ταμιευτήρας για κάθε εγκατάσταση θέρμανσης και για κάθε πηγή θερμότητας Πραγματικά πολύπλευρα πλεονεκτήματα κατά

Διαβάστε περισσότερα

HΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΕΝΟΥ

HΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΕΝΟΥ HΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΕΝΟΥ (VACUUM) VTN ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Περιγραφή Οι συλλέκτες Calpak VTN είναι ηλιακοί συλλέκτες κενού (Vacuum) οι οποίοι αποτελούνται από

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012 / 2013. Εξαρτήµατα για Ηλιακά Συστήµατα

Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012 / 2013. Εξαρτήµατα για Ηλιακά Συστήµατα Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012 / 2013 Εξαρτήµατα για Ηλιακά Συστήµατα Κωδικός Περιγραφή Τιµή ( ) Υδραυλικό συγκρότηµα Κιτ Υδραυλικής Σύνδεσης (Ηλιακός Σταθµός) FlowBox SOLAR 8010 FBS 8010E ελέγχου µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Συνοπτική περιγραφή Οι ταχυθερμαντήρες έχουν αποδειχθεί σαν μία ιδιαίτερα οικονομική λύση για να θερμανθεί μόνο η ποσότητα του νερού που πραγματικά απαιτείται καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Στρωματοποιημένο δοχείο

Στρωματοποιημένο δοχείο Στρωματοποιημένο δοχείο Stratus Combi δοχείο για ΖΝΧ και θέρμανση Visual_Stratified solar tank_stratus_1.1 Δοχείο Stratus Πεδία εφαρμογών: Ζεστό νερό χρήσης Θέρμανση Χρήσεις: Ενσωμάτωση σε θέρμανση Ζεστό

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή ΘΗΣ για θέρμανση κολυμβητικής δεξαμενής

Εφαρμογή ΘΗΣ για θέρμανση κολυμβητικής δεξαμενής Εφαρμογή ΘΗΣ για θέρμανση κολυμβητικής δεξαμενής ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ 50m 3 ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η πλειονότητα των κολυμβητικών δεξαμενών στην Ελλάδα αποτελείται από εξωτερικές, μη

Διαβάστε περισσότερα

Θερμικά Ηλιακά Συστήματα

Θερμικά Ηλιακά Συστήματα Θερμικά Ηλιακά Συστήματα Εξοικονόμηση Ενέργειας Ενεργειακή Απόδοση Εξοικονόμηση ενέργειας Τα θερμικά ηλιακά συστήματα της ΤΙΕΜΜΕ, καλύπτουν πάνω από το 90% των αναγκών για ΖΝΧ* και μέχρι το 40% των αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΧΕΙΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ GLASS 150-1000 ΛΙΤΡΑ- ΤΥΠΟΣ SIELINE BLS

ΔΟΧΕΙΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ GLASS 150-1000 ΛΙΤΡΑ- ΤΥΠΟΣ SIELINE BLS ΔΟΧΕΙΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ GLASS 150-1000 ΛΙΤΡΑ- ΤΥΠΟΣ SIELINE BLS ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΙΠΛΗΣ (ΙΙ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Υλικό : Λαμαρίνα Κόλληση:Αυτόματη κόλληση μετάλλου Επικάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδοχεία ROTEX Αριστη ποιότητα ζεστού νερού χρήσης.

Θερμοδοχεία ROTEX Αριστη ποιότητα ζεστού νερού χρήσης. Θερμοδοχεία ROTEX Αριστη ποιότητα ζεστού νερού χρήσης. Τα boilers της Rotex σας εξασφαλίζουν υγιεινό νερό χρήσης, κορυφαία απόδοση και μέγιστη οικονομία! Γνωρίζατε ότι: Η γερμανική εταιρεία Rotex,ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Ανάμικτη περισυλλογή Ένα δίκτυο για βρόχινα νερά και λύματα απλό και φθηνό διάμετροι μεγάλοι καθώς νερό βροχής μπορεί για μικρό διάστημα να είναι σε μεγάλες ποσότητες

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Συλλεκτών. 1.1 Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα

Είδη Συλλεκτών. 1.1 Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Είδη Συλλεκτών ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖA υπ. Διδ. Μηχ. Μηχ. ΕΜΠ MSc Environmental Design & Engineering Φυσικός Παν. Αθηνών ΚΑΠΕ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες Μορφές Ενέργειας

Ήπιες Μορφές Ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ενότητα 7: Ηλιακοί Συλλέκτες Καββαδίας Κ.Α. Τμήμα Μηχανολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ

ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ 1 ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΉΣΗΣ Είναι αδύνατο να φανταστεί κανείς εγκατάσταση ύδρευσης κουζίνας, λουτρού, γυμναστηρίου,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων. Τεχνολογίες Θέρμανσης Εξωτερικών Κολυμβητικών Δεξαμενών με χρήση ΘΗΣ. Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα. Επίπεδοι Συλλέκτες

Χρήση Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων. Τεχνολογίες Θέρμανσης Εξωτερικών Κολυμβητικών Δεξαμενών με χρήση ΘΗΣ. Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα. Επίπεδοι Συλλέκτες Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Χρήση Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων Πλεονεκτήματα Τεχνολογίες Θέρμανσης Εξωτερικών Κολυμβητικών Δεξαμενών με χρήση ΘΗΣ Επέκταση κολυμβητικής περιόδου από τον Απρίλιο μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ TEXNIKA XAΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ TEXNIKA XAΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CL ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ TEXNIKA XAΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CALPAK CL ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟY ΔΙΠΛΗΣ (ΙΙ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Υλικό: Λαμαρίνα Κόλληση: Αυτόματη κόλληση μετάλλου Επικάλυψη Προστασίας: Glass Εμαγιέ ( Σμάλτο)

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μεταφοράς Θερμότητας. Εργαστηριακή Άσκηση 2 Εναλλάκτης θερμότητας

Αρχές Μεταφοράς Θερμότητας. Εργαστηριακή Άσκηση 2 Εναλλάκτης θερμότητας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Αρχές Μεταφοράς Θερμότητας Εργαστηριακή Άσκηση Εναλλάκτης θερμότητας Στέγγου - Σαγιά Αθηνά, Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας στον κτιριακό τομέα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας στον κτιριακό τομέα 1 3η ΔιεθνήςΈκθεσηΕξοικονόμησηςκαι Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας EnergyReS 2009 19-22 Φεβρουαρίου 2009 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας στον κτιριακό τομέα Αναστασία Μπένου Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Θέρμανσης Εξωτερικών Κολυμβητικών Δεξαμενών με χρήση ΘΗΣ

Τεχνολογίες Θέρμανσης Εξωτερικών Κολυμβητικών Δεξαμενών με χρήση ΘΗΣ Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Τεχνολογίες Θέρμανσης Εξωτερικών Κολυμβητικών Δεξαμενών με χρήση ΘΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖΗ MSc ENVIRONMENTAL DESIGN & ENGINEERING BSc PHYSICS ΚΑΠΕ - ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα μποϊλερ. BSP σελίδα 2. Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης. BSP-SL σελίδα 3. BSP-W για αντλία θερμότητας σελίδα 4

Συστήματα μποϊλερ. BSP σελίδα 2. Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης. BSP-SL σελίδα 3. BSP-W για αντλία θερμότητας σελίδα 4 Συστήματα μποϊλερ Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP σελίδα 2 BSP-SL σελίδα 3 BSP-W για αντλία θερμότητας σελίδα 4 BSP-W-SL για αντλία θερμότητας σελίδα 5 Εξαρτήματα σελίδα 6 Μποϊλερ αποθήκευσης BSH σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

to edit Master title style

to edit Master title style ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Θέρμανση κολυμβητικών δεξαμενών ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖΗ MSc ENVIRONMENTAL DESIGN & ENGINEERING BSc PHYSICS ΚΑΠΕ - ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θερμαντήρες νερού χρήσης. Τι είναι πιο πολύτιμο από το νερό; Tο ζεστό νερό! Logalux SU Logalux ST Logalux LT Logalux SM Logalux PL

Θερμαντήρες νερού χρήσης. Τι είναι πιο πολύτιμο από το νερό; Tο ζεστό νερό! Logalux SU Logalux ST Logalux LT Logalux SM Logalux PL Τι είναι πιο πολύτιμο από το νερό; Tο ζεστό νερό! SU ST LT SM PL 1 Buderus Ανόδιο μαγνησίου Το πρώτο πράγμα με το οποίο ερχόμαστε στη ζωή μας σε επαφή είναι το ζεστό νερό. Ίσως γι αυτό νιώθουμε ένα ζεστό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 - Μέρος Α. Logalux & Flamco. SU 200/5E Σελ. 103. SU 300 - SU 400/5 Σελ. 104. SU 500 - SU 1000 Σελ. 106. SM 200/5 Σελ.

Κεφάλαιο 7 - Μέρος Α. Logalux & Flamco. SU 200/5E Σελ. 103. SU 300 - SU 400/5 Σελ. 104. SU 500 - SU 1000 Σελ. 106. SM 200/5 Σελ. Logalux SM 400/5E Κεφάλαιο 7 - Μέρος Α Logalux & Flamco Θερμαντήρες νερού χρήσης / Boiler SU 200/5E Σελ. 103 SU 300 - SU 400/5 Σελ. 104 SU 500 - SU 1000 Σελ. 106 SM 200/5 Σελ. 108 SM 290/5 - SM 400/5E

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθητική Ενέργεια. Φορτίο. Αντλία φορτίου. Σχήμα 4.1.1: Τυπικό ηλιακό θερμικό σύστημα

Βοηθητική Ενέργεια. Φορτίο. Αντλία φορτίου. Σχήμα 4.1.1: Τυπικό ηλιακό θερμικό σύστημα Κεφάλαιο 4: ΗΛΙΑΚΑ - ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 4.1 Τυπικό ηλιακό θερμικό σύστημα Ένα σύστημα που μετατρέπει ηλιακή ενέργεια σε θερμική ενέργεια ονομάζεται ηλιακό θερμικό σύστημα. Πρόκειται για συστήματα που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011. Ηλιακό σύστημα με 3 συλλέκτες και boiler 300 ltr. ASSOS BL-2 συνολικό κόστος πακέτου : 3.100,00

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011. Ηλιακό σύστημα με 3 συλλέκτες και boiler 300 ltr. ASSOS BL-2 συνολικό κόστος πακέτου : 3.100,00 ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 solar keymark Ηλιακό σύστημα με συλλέκτες και boiler ( 3ης ενεργείας ) ASSOS BL-2 ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ Επιλεκτικός συλλέκτης με επίστρωση τιτανίου

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας

Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας Η Αντλία Θερµότητας ανήκει στην κατηγορία των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. Για την θέρµανση, το ζεστό νερό χρήσης και για την ψύξη, το 70-80% της ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Χ. Τζιβανίδης, Λέκτορας Ε.Μ.Π. Φ. Γιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Κ.Α. Αντωνόπουλος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

5. Κυκλώματα θέρμανσης Χώρου. Δημήτρης Χασάπης

5. Κυκλώματα θέρμανσης Χώρου. Δημήτρης Χασάπης 5. Κυκλώματα θέρμανσης Χώρου Δημήτρης Χασάπης Συστήματα «combi» Γενική περιγραφή Solar combisystems ή απλά combi : ηλιακά θερμικά συστήματα που χρησιμοποιούνται για θέρμανση χώρου και νερού χρήσης. 10

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Άρθρο AN009 JUN-2009

Τεχνικό Άρθρο AN009 JUN-2009 Τεχνικό Άρθρο JUN-2009 Εφαρµογές ιαφορικών Θερµοστατών Γενικά Τα σύγχρονα συστήµατα θέρµανσης γίνονται ολοένα και πολυπλοκότερα. Οι σύγχρονες ανάγκες επιβάλλουν την ενσωµάτωση εξελιγµένων υποσυστηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Η θερμοκρασία του εδάφους είναι ψηλότερη από την ατμοσφαιρική κατά τη χειμερινή περίοδο, χαμηλότερη κατά την καλοκαιρινή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Προσανατολισμένης Έρευνας

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Προσανατολισμένης Έρευνας ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Προσανατολισμένης Έρευνας Δρ. Παπανικολάου Ηλίας Ερευνητής ΕΚΕΦΕ «Δ» 1 Φυσικό Αντικείμενο ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ 5. ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ/ ΕΚΦΟΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα θερμοσίφωνα Απλή και αποδοτική παραγωγή ζεστού νερού

Σύστημα θερμοσίφωνα Απλή και αποδοτική παραγωγή ζεστού νερού Σύστημα θερμοσίφωνα Απλή και αποδοτική παραγωγή ζεστού νερού Solar Keymark Σύστημα θερμοσίφωνα Απλή και αποδοτική παραγωγή ζεστού νερού Ένα ηλιακό σύστημα ζεστού νερού, το οποίο χαρακτηρίζεται από την

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση Ηλιακών Θερμικών σε κτίρια: Η σημαντική συμβολή των ηλιακών θερμικών συστημάτων στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Ενσωμάτωση Ηλιακών Θερμικών σε κτίρια: Η σημαντική συμβολή των ηλιακών θερμικών συστημάτων στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Ενσωμάτωση Ηλιακών Θερμικών σε κτίρια: Η σημαντική συμβολή των ηλιακών θερμικών συστημάτων στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Ηρακλής Δήμτσας Γενικός Γραμματέας ΕΒΗΕ ΧΟΡΗΓΟΙ Ένας κλάδος πρωτοπόρος και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης SIEMENS Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης Hvac Products Αναρίθµητες µελέτες αναφέρουν ότι το κόστος λειτουργίας ενός κτιρίου αντιστοιχεί στο 40% έως 60% του κόστους κατασκευής. Σχεδόν κάθε κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Άρθρο AN002 JAN-2006

Τεχνικό Άρθρο AN002 JAN-2006 Τεχνικό Άρθρο JAN-2006 ιαφορικοί Θερµοστάτες Η βασικότερη ενεργειακή πηγή των τελευταίων αιώνων, τα ορυκτά καύσιµα, βρίσκονται χρονικά πολύ κοντά στην οριστική τους εξάντληση. Ταυτόχρονα η αλόγιστη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΟΘΕΡΜ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2014 1

ΗΛΙΟΘΕΡΜ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2014 1 www.iliothern.com ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ 3 Ο χλμ Ε.Ο. Αγρινίου Καρπενησίου, ΑΓΡΙΝΙΟ - Τ.Κ.: 30100 Τηλ: 26410 33811 - Fax: 26410 29006 Κιν: 6948 616676 www.iliotherm.com info@iliotherm.com Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΤΖΗΠΑΡΑ ΕΙΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. Επιβλέπων καθηγητής: Κωνσταντίνος Ζορµπάς

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΤΖΗΠΑΡΑ ΕΙΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. Επιβλέπων καθηγητής: Κωνσταντίνος Ζορµπάς ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Περιεχόμενα Σελίδα Τυπολόγιο Διαγράμματα Ύδρευσης 02 ΑΣΚΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗ 06 ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ 08 ΑΣΚΗΣΗ 2 η ΘΕΡΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

VIEGA FONTERRA Συστήµατα Θέρµανσης και Ψύξης απέδου Όλα από ένα χέρι

VIEGA FONTERRA Συστήµατα Θέρµανσης και Ψύξης απέδου Όλα από ένα χέρι VIEGA FONTERRA Συστήµατα Θέρµανσης και Ψύξης απέδου Όλα από ένα χέρι Η απαίτηση για µια ευχάριστη θερµική άνεση κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου, όλο και αυξάνεται. Το σύστηµα θέρµανσης και ψύξης απέδου

Διαβάστε περισσότερα

1 Aπώλειες θερμότητας - Μονωτικά

1 Aπώλειες θερμότητας - Μονωτικά 1 Aπώλειες θερμότητας - Μονωτικά 1.1 Εισαγωγή Όταν ένα ρευστό ρέει μέσα σ' έναν αγωγό και η θερμοκρασία του διαφέρει από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, τότε μεταδίδεται θερμότητα: από το ρευστό προς

Διαβάστε περισσότερα

ROTEX Sanicube Το µπόιλερ υγιεινού ζεστού νερού

ROTEX Sanicube Το µπόιλερ υγιεινού ζεστού νερού ROTEX Sanicube Το µπόιλερ υγιεινού ζεστού νερού Όσο υγιεινό ζεστό νερό θέλετε Μια µεγάλη συµβολή στην ποιότητα της ζωής σας Το ζεστό νερό έχει γίνει απαραίτητο στοιχείο άνεσης σε κάθε σπίτι είτε για ένα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Πρόταση στην Ηλιακή Ενέργεια! Εγγύηση 5 χρόνια

Η Ελληνική Πρόταση στην Ηλιακή Ενέργεια! Εγγύηση 5 χρόνια Η Ελληνική Πρόταση στην Ηλιακή Ενέργεια! Εγγύηση 5 χρόνια Τεχνικά Χαρακτηριστικά Συλλεκτών Επιλεκτικών και Κενού Συλλέκτης Green Line Strip ENGINEERING Επιλεκτικός απορροφητής από φύλλο αλουμινίου strip

Διαβάστε περισσότερα

kwh/m 2 640.. 900 900.. 1050 1200.. 1350 1350.. 1500 1500.. 1700 1700.. 1900 1900.. 2300 > 2300

kwh/m 2 640.. 900 900.. 1050 1200.. 1350 1350.. 1500 1500.. 1700 1700.. 1900 1900.. 2300 > 2300 Εφαρµογή Θερµικών Ηλιακών Συστηµάτων Στον Οικιακό Τοµέα ηµήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τοµέας Θερµικών Ηλιακών Συστηµάτων Ηλιακά Θερµικά Συστήµατα Συστήµατα που απορροφούν ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Διαπίστευση Εργαστηρίου κατά ΕΝ ISO/IEC 17025 Σύστημα Ποιότητας, Διαδικασίες

ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Διαπίστευση Εργαστηρίου κατά ΕΝ ISO/IEC 17025 Σύστημα Ποιότητας, Διαδικασίες ΗΛΙΑΚΟΙ ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ (ΕΠΙΠΕ ΟΙ (ΕΠΙΠΕ ΟΙ ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΕΝΟΥ) ΚΕΝΟΥ) ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ ΝΕΡΟΥ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΚΑΘΕΤΕΣ) ΚΑΘΕΤΕΣ) ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ Διευθυντής: Διονύσιος-Ελευθ. Π. Μάργαρης, Αναπλ. Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 121 ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ Οι ηλιακοί Θερμοσίφωνες IIDEALL κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πρότυπα DIN από ειδικό χάλυβα SI 12-03/VE DCP και ειδικό υαλόκραμμα σύμφωνα με το DIN 4753 TEIL 3. Περιέχουν διπλή

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακών απαιτήσεων πρώτης ύλης, ενεργειακού περιεχομένου παραπροϊόντων, τρόπους αξιοποίησής

ενεργειακών απαιτήσεων πρώτης ύλης, ενεργειακού περιεχομένου παραπροϊόντων, τρόπους αξιοποίησής Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 03-4 ΤΜΗΜΑ: MHXANIKΩN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Προαπαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ 50m 3 ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Εφαρμογή ΘΗΣ για θέρμανση κολυμβητικής δεξαμενής στην Κέρκυρα

ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ 50m 3 ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Εφαρμογή ΘΗΣ για θέρμανση κολυμβητικής δεξαμενής στην Κέρκυρα ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ 50m 3 ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ Εφαρμογή ΘΗΣ για θέρμανση κολυμβητικής δεξαμενής στην Κέρκυρα & Άλλα παραδείγματα εφαρμογών ΘΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΡΓΟΥ Η πλειονότητα των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT Κύρια χαρακτηριστικά GBA - Κλειστός θάλαμος καύσης - Κεντρική θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης - Ενσωματωμένος εβδομαδιαίος προγραμματιστής - Εύκολη και γρήγορη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΧΕΙΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ 1500-9000 ΛΙΤΡΑ- ΤΥΠΟΣ SIELINE BLΕ

ΔΟΧΕΙΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ 1500-9000 ΛΙΤΡΑ- ΤΥΠΟΣ SIELINE BLΕ ΔΟΧΕΙΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ 1500-9000 ΛΙΤΡΑ- ΤΥΠΟΣ SIELINE BLΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ BLE-15 BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ 1500L ΜΕ 2 ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ Υλικό εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΕΝΟΥ AP

ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΕΝΟΥ AP ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΕΝΟΥ AP Oι σωλήνες κενού AP της APRICUS, είναι κατάλληλοι για κατοικίες, αλλά και για επιχειρήσεις. Ο σχεδιασμός αυτών των σωλήνων, είναι αποτέλεσμα 10ετούς μελέτης, εφαρμογής και πειραματισμού

Διαβάστε περισσότερα

NSIX ΜΠΟΪΛΕΡ ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ME ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ - 1 -

NSIX ΜΠΟΪΛΕΡ ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ME ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ - 1 - NSIX ΜΠΟΪΛΕΡ ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ME ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μπόιλερ με αφαιρούμενους εναλλάκτες. Μπόιλερ: 8 bar (10bar ειδική κατασκευή)/ 99 C. Εναλλάκτη: 12 bar

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Ενότητα 1. Συστήµατα θέρµανσης...9. Ενότητα 2. Το µονοσωλήνιο σύστηµα κεντρικής θέρµανσης...15. Ενότητα 3. Θερµικές απώλειες...

Περιεχόµενα. Ενότητα 1. Συστήµατα θέρµανσης...9. Ενότητα 2. Το µονοσωλήνιο σύστηµα κεντρικής θέρµανσης...15. Ενότητα 3. Θερµικές απώλειες... Περιεχόµενα Ενότητα 1 Συστήµατα θέρµανσης...9 Ενότητα Το µονοσωλήνιο σύστηµα κεντρικής θέρµανσης...15 Ενότητα 3 Θερµικές απώλειες...19 Ενότητα 4 Σωληνώσεις...41 Ενότητα 5 Θερµαντικά σώµατα...63 Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΠΗΝ: Ηλιοθερμική Παραγωγή Ηλεκτρισμού και αφαλατωμένου Νερού

ΗΠΗΝ: Ηλιοθερμική Παραγωγή Ηλεκτρισμού και αφαλατωμένου Νερού ΗΠΗΝ: Ηλιοθερμική Παραγωγή Ηλεκτρισμού και αφαλατωμένου Νερού Άρης Μπονάνος Κέντρο Ερευνών Ενέργειας Περιβάλλοντος και Υδάτινων Πόρων Ινστιτούτο Κύπρου 25 Απριλίου 2012 1 Στόχος ΗΠΗΝ Στόχος του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ροϊκών φαινομένων για μεγιστοποίηση θερμανταλλαγής σε ολοκληρωμένο ηλιακό σύστημα συλλέκτη-αποθήκης

Μελέτη ροϊκών φαινομένων για μεγιστοποίηση θερμανταλλαγής σε ολοκληρωμένο ηλιακό σύστημα συλλέκτη-αποθήκης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Π. ΓΚΕΡΤΖΟΥ ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Μελέτη ροϊκών φαινομένων για μεγιστοποίηση θερμανταλλαγής σε ολοκληρωμένο ηλιακό σύστημα συλλέκτη-αποθήκης ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Απλά θα είναι μαζί σας...

Απλά θα είναι μαζί σας... Απλά θα είναι μαζί σας... κάθε φορά που χρειάζεστε ζεστό νερό! Τα μπόιλερ με αντλία θερμότητας της ADTHERM εχουν σχεδιαστεί για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: COP ΕΩΣ 3,2 ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

Θερµικά ηλιακά συστήµατα. Θερµότητα µε ηλιακή ενέργεια. Η ζεστασιά είναι το στοιχείο μας. Logasol

Θερµικά ηλιακά συστήµατα. Θερµότητα µε ηλιακή ενέργεια. Η ζεστασιά είναι το στοιχείο μας. Logasol Θερµικά ηλιακά συστήµατα Logasol Θερµικά ηλιακά συστήµατα Θερµότητα µε ηλιακή ενέργεια Επίπεδοι ηλιακοί συλλέκτες Logasol SKN 3.0 Logasol SKE 2.0 Ηλιακοί θερμαντήρες Logalux Η ζεστασιά είναι το στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακά συστήματα παραγωγής φρέσκου ζεστού νερού και υποβοήθησης θέρμανσης

Ηλιακά συστήματα παραγωγής φρέσκου ζεστού νερού και υποβοήθησης θέρμανσης Theros Heat RM Ηλιακά συστήματα παραγωγής φρέσκου ζεστού νερού και υποβοήθησης θέρμανσης Τα συστήματα Heat προορίζονται για κατοικίες και μικρά κτήρια. Η ηλιακή ενέργεια αποθηκεύεται σε δοχείο αδράνειας

Διαβάστε περισσότερα

Χριστοδουλάκη Ρόζα MSc Environmental design & engineering Φυσικός Παν. Αθηνών

Χριστοδουλάκη Ρόζα MSc Environmental design & engineering Φυσικός Παν. Αθηνών Θερµικά Ηλιακά Συστήµατα Ζεστού Νερού Χρήσης και Θέρµανσης Κολυµβητικών εξαµενών Χριστοδουλάκη Ρόζα MSc Environmental design & engineering Φυσικός Παν. Αθηνών ΚΑΠΕ Τµήµα Θερµικών Ηλιακών 1. Εισαγωγή 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ROTEX SANICUBE: Συνδυασμός μπόιλερ αποθήκευσης και θερμαντήρα ροής. ROTEX Sanicube - Το μπόιλερ υγιεινού ζεστού νερού.

ROTEX SANICUBE: Συνδυασμός μπόιλερ αποθήκευσης και θερμαντήρα ροής. ROTEX Sanicube - Το μπόιλερ υγιεινού ζεστού νερού. ROTEX SANICUBE: Συνδυασμός μπόιλερ αποθήκευσης και θερμαντήρα ροής. ROTEX Sanicube - Το μπόιλερ υγιεινού ζεστού νερού. Όσο υγιεινό ζεστό νερό θέλετε. Μια μεγάλη συμβολή στην ποιότητα της ζωής σας Το ζεστό

Διαβάστε περισσότερα

COSMOSUN ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ GLASS ΕΥΡΩ ΤΥΠΟΣ BOILER ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ. 08H10815 80 1x1.50 1,50 1,00 x 1,50 450 x 900 480,00 -

COSMOSUN ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ GLASS ΕΥΡΩ ΤΥΠΟΣ BOILER ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ. 08H10815 80 1x1.50 1,50 1,00 x 1,50 450 x 900 480,00 - ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ GLASS 08H10815 80 1x1.50 1,50 1,00 x 1,50 450 x 900 480,00-08H11220 120 1x1.89 1,89 1,23 x 1,50 500 x 1050 600,00 640,00 - Εξωτερικό περίβλημα από βαρέως τύπου ναυπηγικό αλουμίνιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σχολικό έτος 2011/2012 ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΡΙΟΣ ΜΟΛΑΣΙΩΤΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΛΙΟΓΛΑΝΙΔΗΣ Υπεύθυνες καθηγήτριες Παπαδοπούλου Τζένη, Κοσμίδου Σόνια

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση και τον κλιματισμός του κτιρίου της ΙΩΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΥΚΑΙ ΑΕ με τη χρήση της γεωθερμικής ενέργειας Μια Προ-μελέτη Εφαρμογής της BONAIR

Θέρμανση και τον κλιματισμός του κτιρίου της ΙΩΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΥΚΑΙ ΑΕ με τη χρήση της γεωθερμικής ενέργειας Μια Προ-μελέτη Εφαρμογής της BONAIR Θέρμανση και τον κλιματισμός του κτιρίου της ΙΩΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΥΚΑΙ ΑΕ με τη χρήση της γεωθερμικής ενέργειας Μια Προ-μελέτη Εφαρμογής της BONAIR Σε αυτό το κεφάλαιο θα πραγματοποιηθεί μια μελέτη εφαρμογής σε

Διαβάστε περισσότερα

Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων

Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων BoilEFF Raising the efficiency of Boiler Installations www.rae.gr/boileff Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων Project No. EIE/06/134/sI2.448721 Π 4.1 Εγγυημένη

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ήπιων µορφών ενέργειας

Εργαστήριο ήπιων µορφών ενέργειας Εργαστήριο ήπιων µορφών ενέργειας Ενότητα: Θερµικός υπολογισµός ηλιακού συλλέκτη Ταουσανίδης Νίκος Τµήµα ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000 DWFI/O Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000DWFI (+5 C / +35 C) Bosch Compress 3000DWFO (-10 C / +35 C) 1 Γενικά χαρακτηριστικά Θέρμανση νερού με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Καθηγητής ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση. Ζεστό Νερό Χρήσης. Δροσισμός

Θέρμανση. Ζεστό Νερό Χρήσης. Δροσισμός Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Δροσισμός Τι είναι το σύστημα TriAqua? Εξαρτήματα συστήματος TriAqua Τεχνικές προδιαγραφές Εύρος Λειτουργίας Λειτουργία Ζεστού Νερού Χρήσης Οφέλη του συστήματος TriAqua Αντλία

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα σε Υφιστάμενες Κατοικίες. Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα σε Υφιστάμενες Κατοικίες. Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων Ηλιακά Θερμικά Συστήματα σε Υφιστάμενες Κατοικίες Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων Θέματα Παρουσίασης Θερμικοί ηλιακοί συλλέκτες Είδη συλλεκτών και

Διαβάστε περισσότερα

*** Η διαστασιολόγηση των εξαρτημάτων έχει βασιστεί σε μέγιστο μήκος σωλήνωσης 40 μέτρα και μέγιστη υψομετρική διαφορά μπόιλερ/συλλέκτης 10 μέτρα.

*** Η διαστασιολόγηση των εξαρτημάτων έχει βασιστεί σε μέγιστο μήκος σωλήνωσης 40 μέτρα και μέγιστη υψομετρική διαφορά μπόιλερ/συλλέκτης 10 μέτρα. Theros Sphere Ηλιακά συστήματα παραγωγής ζεστού νερού Τα συστήματα Sphere προορίζονται για την παραγωγή ζεστού νερού για κατοικίες και κτήρια. Είναι ο εύκολος και οικονομικός τρόπος για να αξιοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ κτηριων. Κατάλληλη χωροθέτηση κτηρίων. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ κτηριων. Κατάλληλη χωροθέτηση κτηρίων. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ κτηριων Κατάλληλη χωροθέτηση κτηρίων ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΚΕΛΥΦΟΣ κηλιακηενεργεια Για την επιτυχή εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας, η διαμόρφωση του κελύφους του κτηρίου πρέπει να είναι τέτοια,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΕΝΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ με ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΕΝΟΥ ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ με ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΕΝΟΥ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΕΝΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ με ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΕΝΟΥ ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ με ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΕΝΟΥ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΕΝΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ με ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΕΝΟΥ ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ με ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΕΝΟΥ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΕΝΟΥ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΧΜΗΣ Οι σωλήνες κενού αποτελούνται

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ο Ρ Υ Φ Α Ι Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Α Π Ο Τ Ο Ν Κ Ο Ρ Υ Φ Α Ι Ο Σ Υ Ν Ε Τ Α Ι Ρ Ι Σ Μ Ο. Viega Fonterra. Θέρµανση & Ψύξη απέδου

Κ Ο Ρ Υ Φ Α Ι Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Α Π Ο Τ Ο Ν Κ Ο Ρ Υ Φ Α Ι Ο Σ Υ Ν Ε Τ Α Ι Ρ Ι Σ Μ Ο. Viega Fonterra. Θέρµανση & Ψύξη απέδου Κ Ο Ρ Υ Φ Α Ι Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Α Π Ο Τ Ο Ν Κ Ο Ρ Υ Φ Α Ι Ο Σ Υ Ν Ε Τ Α Ι Ρ Ι Σ Μ Ο Viega Fonterra Θέρµανση & Ψύξη απέδου Viega Fonterra Συστήµατα Θέρµανσης & Ψύξης απέδου για ανεβασµένο επίπεδο ζωής.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕ 43 Χ10 6 m². Πηγή: Solar Thermal Barometer, 2008. (2007), ΜWth. Barbados 323 kwth/1000. kwth/1000

ΕΕ 43 Χ10 6 m². Πηγή: Solar Thermal Barometer, 2008. (2007), ΜWth. Barbados 323 kwth/1000. kwth/1000 ΕΙΣΗΓΗΤHΣ: Σ. Ψηµµένος Μηχανολόγος Μηχανικός 1 2 Κτιριακές εφαρµογές Θέρµανση νερού χρήσης Θέρµανση χώρων Ψύξη Βιοµηχανικές εφαρµογές ιεργασίες, ζεστό νερό χρήσης Τουριστικές εφαρµογές Ζεστό νερό χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Alféa. Aντλίες Θερµότητας Inverter

Alféa. Aντλίες Θερµότητας Inverter Alféa Aντλίες Θερµότητας Inverter Εµπιστευτείτε ένα µεγάλο Ευρωπαίο κατασκευαστή Ο Γαλλικός οίκος ATLANTIC µε 40 χρόνια εµπειρία στην παραγωγή συστηµάτων θέρµανσης και εξοικονόµησης ενέργειας και µε πάνω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ SOLAR KIT Ηλιακός σταθμός κυκλοφορίας ηλιακού ρευστού ( γκυκόλης ) για τον αυτοματισμό και έλεγχο του ζεστού νερού μεταξύ ηλιακών συλλεκτών και boiler αποθήκευσης νερού χρήσης σε κεντρικά ηλιακά συστήματα.

Διαβάστε περισσότερα

Ζεστασιά για το σπίτι σας

Ζεστασιά για το σπίτι σας Ζεστασιά για το σπίτι σας Επίτοιχοι λέβητες αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης από τη Bosch BOSCH Τεχνολογία για τη ζωή 2 Μέγιστη άνεση για θέρμανση και ζεστό νερό Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Συμπύκνωσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ Α1) ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ Ο ηλιακός τοίχος Trombe και ο ηλιακός τοίχος μάζας αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία. Ειδικότερα με τη νέα υπουργική απόφαση: Απλοποιείται η διαδικασία έκδοσης της άδειας εγκατάστασης γεωθερμικού συστήματος

Γεωθερμία. Ειδικότερα με τη νέα υπουργική απόφαση: Απλοποιείται η διαδικασία έκδοσης της άδειας εγκατάστασης γεωθερμικού συστήματος Γεωθερμία Σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες άρχισαν με συνεχώς αυξανόμενους ρυθμούς να κατασκευάζουν γεωθερμικά συστήματα. Στη χώρα μας λειτουργούν ήδη με επιτυχία αντίστοιχα πιλοτικά συστήματα. Θα είναι άραγε

Διαβάστε περισσότερα

μαζί, πρώτοι στον ήλιο EKΠΤΩΣΗ 20% κέρδος έως 600 αξίας 80 KAYTH ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ

μαζί, πρώτοι στον ήλιο EKΠΤΩΣΗ 20% κέρδος έως 600 αξίας 80 KAYTH ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ μαζί, πρώτοι στον ήλιο EKΠΤΩΣΗ 20% κέρδος έως 600 αξίας 80 KAYTH ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 30/06/201 1 H ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ Φιλοσοφία μας, εδώ και 40 χρόνια, είναι να

Διαβάστε περισσότερα

[επενδύστε στον ήλιο]

[επενδύστε στον ήλιο] Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας [επενδύστε στον ήλιο] με τη δύναμη του ήλιου [με τη δύναμη του ήλιου] Η ηλιακή θερμική ενέργεια είναι η πλέον οικονομική και οικολογική ανανεώσιμη μορφή ενέργειας.

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Ηλιακών Συστημάτων στη Βιομηχανία Γαλακτοκομικών Προϊόντων

Εφαρμογές Ηλιακών Συστημάτων στη Βιομηχανία Γαλακτοκομικών Προϊόντων Εφαρμογές Ηλιακών Συστημάτων στη Βιομηχανία Γαλακτοκομικών Προϊόντων ENERGIE ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Βιομηχανικές Εφαρμογές των Ηλιακών Θερμικών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα