ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ Ε.Ε. ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΥΛΩΝΕΣ Ε.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ Ε.Ε. ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΥΛΩΝΕΣ Ε.Ε."

Transcript

1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ Ε.Ε. ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΥΛΩΝΕΣ Ε.Ε. ΣΥΜΦΩΝΙΑ & ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΕΝΓΚΕΝ Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΠΗΓΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ SITE ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ WWW. EUROPA.EU.INT ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ Ε.Ε. ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

2 18 Απριλίου 1951: Η Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) υπεγράφη στο Παρίσι. Τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο του 1952 και έληξε τον Ιούλιο του Μαρτίου 1957: Η Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας (ΕΟΚ), η οποία οδήγησε στην τελωνειακή ένωση των κρατών µελών, και η Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας (ΕΥΡΑΤΟΜ) υπεγράφησαν στη Ρώµη 1957 και τέθηκαν σε ισχύ την 1 η Ιανουαρίου του Οι Συνθήκες αυτές αναφέρονται συχνά ως «Συνθήκες της Ρώµης». Όταν χρησιµοποιείται ο όρος «Συνθήκη της Ρώµης», εννοείται µόνο η Συνθήκη ΕΟΚ. 1986: Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (ΕΕΠ), που υπεγράφη στο Λουξεµβούργο και τη Χάγη, αποτέλεσε τη βάση για την ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Εσωτερικής Αγοράς, καθώς συµφωνήθηκε να καταστεί δυνατή η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, ειδών εµπορευµάτων, υπηρεσιών και κεφαλαίου µέχρι το τέλος του 1992 σε όλα τα κράτη µέλη. Με την ΕΕΠ τέθηκε επίσης η βάση για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνεργασία µε σκοπό την κοινή δράση σε θέµατα εξωτερικής πολιτικής. Η ΕΕΠ τέθηκε σε ισχύ την 1 η Ιουλίου του Ιουνίου 1990: Η Σύµβαση του ουβλίνου τέθηκε σε ισχύ 7 χρόνια αργότερα από την υπογραφή της (1 η Σεπτεµβρίου 1997) λόγω προβληµάτων στην πρακτική εφαρµογή της συµφωνίας, που καθυστερούσαν την ψήφισή της σε µεµονωµένα κράτη µέλη. Από τότε που τέθηκε σε ισχύ, αντικατέστησε τη Σύµβαση του Σένγκεν ως προς τις διατάξεις της που αναφέρονται στην εξέταση παροχής ασύλου. Η Σύµβαση του ουβλίνου αποβλέπει να διασφαλίσει δύο τινά: αφ ενός ότι υπάρχει µία µόνο διαδικασία εξέτασης για κάθε αίτηση ασύλου και αφ ετέρου ότι η διαδικασία αυτή θα διεξάγεται µε ευθύνη ενός µόνο κράτους µέλους. Έτσι επιδιώκεται η εξάλειψη του φαινοµένου των «περιπλανώµενων προσφύγων» («refugees in orbit»), δηλαδή των προσφύγων, οι οποίοι µετά την απόρριψη της αίτησης παροχής ασύλου από ένα κράτος µέλος εισέρχονται σε άλλο κράτος µέλος και υποβάλλουν εκεί εκ νέου αίτηση παροχής ασύλου, µετά την απόρριψη της οποίας συνεχίζουν σε ένα τρίτο κράτος µέλος. 19 Ιουνίου 1990: Σύµβαση του Σένγκεν (βλέπε αναλυτικό κείµενο) 7 Φεβρουαρίου 1992: Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που υπεγράφη στο Μάαστριχτ, τέθηκε σε ισχύ την 1 η Νοεµβρίου Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα µετονοµάστηκε σε «Ευρωπαϊκή Κοινότητα» και στηρίχθηκε σε τρεις πυλώνες. Η Συνθήκη του Μάαστριχτ δηµιούργησε µε τον πρώτο πυλώνα την κοινή Εσωτερική Αγορά και άνοιξε το δρόµο για την εξέλιξη της πολιτικής ένωσης της Κοινότητας. Με το δεύτερο πυλώνα, που αφορά στην Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) καθίσταται δυνατή η ανάπτυξη µίας κοινής ευρωπαϊκής αµυντικής πολιτικής, η οποία µπορεί να συµπεριλαµβάνει ανθρωπιστικό έργο, αποστολές διατήρησης της ειρήνης και καταπολέµησης κρίσεων.

3 Ο τρίτος πυλώνας αφορά στην Αστυνοµική και ικαστική Συνεργασία των κρατών µελών σε ποινικά θέµατα, όπως το εµπόριο όπλων και ναρκωτικών, η τροµοκρατία, το οργανωµένο έγκληµα καθώς επίσης θέµατα ασύλου και µετανάστευσης. Με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ πραγµατοποιήθηκε η Εσωτερική Αγορά, η οποία κατήργησε τα εσωτερικά σύνορα της Ε.Ε. και οδήγησε στην πραγµάτωση των τεσσάρων βασικών ελευθεριών: την ελεύθερη διακίνηση προσώπων, εµπορευµάτων, υπηρεσιών και κεφαλαίου. 2 Οκτωβρίου 1997: Συνθήκη του Άµστερνταµ (βλέπε αναλυτικό κείµενο) εκεµβρίου 1998: Στον τοµέα του ασύλου και της µετανάστευσης το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βιέννης προέτρεψε το Συµβούλιο να συνεχίσει το έργο του στο ζήτηµα της προσωρινής προστασίας, στο σύστηµα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, στο σύστηµα EURODAC 1, στις διατάξεις για τους υπηκόους τρίτων χωρών και σε µία σφαιρική στρατηγική µετανάστευσης. Σ αυτό το πλαίσιο επικρότησε την απόφαση του Συµβουλίου να συστήσει µία Oµάδα Υψηλού Επιπέδου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο (High Level Working Group on Immigration and Asylum) Οκτωβρίου 1999: Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κατέληξε στο Τάµπερε της Φινλανδίας σε µία σειρά συµπερασµάτων για τη µετανάστευση, µεταξύ των οποίων ήταν και η ανάγκη µίας κοινής προσέγγισης που θα εξασφαλίζει την κοινωνική ένταξη των µεταναστών που διαµένουν νόµιµα στην Ε.Ε.. Επιπλέον τονίστηκε, ότι η Ε.Ε. πρέπει να εξασφαλίσει τη δίκαια µεταχείριση υπηκόων τρίτων χωρών που διαµένουν νόµιµα στην επικράτεια ενός κράτους µέλους. Μια πιο σθεναρή πολιτική ένταξης πρέπει να στοχεύει στην παροχή δικαιωµάτων και υποχρεώσεων αντιστοίχων µε εκείνες των πολιτών της Ε.Ε., καθώς επίσης να καταπολεµά τις διακρίσεις στην οικονοµική, κοινωνική και πολιτισµική ζωή και να λαµβάνει µέτρα κατά της ξενοφοβίας και του ρατσισµού. 26 Φεβρουαρίου 2001: Η Συνθήκη της Νίκαιας, που τέθηκε σε ισχύ από την 1 η Φεβρουαρίου 2003 επέφερε αλλαγές στη σύνθεση της Επιτροπής, στη στάθµιση των ψήφων του Συµβουλίου και στον αριθµό των ευρωβουλευτών εν όψει της διεύρυνσης της Ένωσης από 15 σε 25 µέλη. Οι αρµοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διευρύνθηκαν µε την επέκταση του πεδίου εφαρµογής της συναπόφασης εκεµβρίου 2001: Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο που συνεδρίασε στο Λάακεν της Φινλανδίας επεσήµανε την αργή πρόοδο στην ανάπτυξη ενός κοινού ευρωπαϊκού συστήµατος ασύλου και δεσµεύτηκε να υιοθετήσει το συντοµότερο δυνατόν κοινή πολιτική στον τοµέα του ασύλου και της µετανάστευσης. 1 EURODAC: σύστηµα ελέγχου των δαχτυλικών αποτυπωµάτων που θα επιτρέπει στις αρχές, σε συνδυασµό µε τη βάση δεδοµένων για τα δαχτυλικά αποτυπώµατα, να καθορίζουν αµέσως τη χώρα που πρέπει να εξετάσει την αίτηση ασύλου. 2 Η διαδικασία συναπόφασης (άρθρο 251 -πρώην άρθρο 189 Β- της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας) θεσπίστηκε µε τη συνθήκη του Μάαστριχ. Παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την εξουσία να εκδίδει πράξεις από κοινού µε το Συµβούλιο. Η διαδικασία συναπόφασης περιλαµβάνει µία, δύο ή τρεις αναγνώσεις, µε αποτέλεσµα να πολλαπλασιάζει τις επαφές µεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου - τα δύο από κοινού νοµοθετούντα όργανα -, καθώς και µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

4 21-22 Ιουνίου 2002: Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Σεβίλλης δήλωσε την απόφασή του να επισπεύσει την εφαρµογή των συµπερασµάτων του Τάµπερε και κάλεσε τις επόµενες Προεδρίες να εξακολουθήσουν να δίνουν προνοµιακή θέση στα ζητήµατα της µετανάστευσης στα χρονοδιαγράµµατα των εργασιών τους. Έδωσε στο Συµβούλιο συγκεκριµένες οδηγίες για την υιοθέτηση µέτρων κατά της λαθροµετανάστευσης, µεταξύ των οποίων ήταν η επίσπευση σύναψης συµφωνιών επανεισδοχής, η έγκριση προγραµµάτων επαναπατρισµού καθώς και η υλοποίηση µέτρων για τη σταδιακή θέσπιση συντονισµένης και ολοκληρωµένης προστασίας των εξωτερικών συνόρων. Επιπλέον υπενθύµισε την ανάγκη µείωσης των αιτίων που προκαλούν τα µεταναστευτικά ρεύµατα µέσω της εντατικοποίησης της οικονοµικής συνεργασίας, της ανάπτυξης εµπορικών συναλλαγών, της αναπτυξιακής βοήθειας και της πρόληψης συγκρούσεων. Προς την κατεύθυνση αυτή ζήτησε τη συµπερίληψη ρήτρας για την κοινή διαχείριση µεταναστευτικών ροών και την υποχρέωση επανεισδοχής σε κάθε µορφής µελλοντική συµφωνία συνεργασίας που θα συνάψει η Ε.Ε. µε τρίτες χώρες εκεµβρίου 2002: Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο που συνεδρίασε στην Κοπεγχάγη συνέταξε ένα πλάνο εργασιών (Road Map) σε θέµατα ελέγχου των συνόρων, µετανάστευσης, ασύλου και συνεργασίας µε τρίτες χώρες επιδιώκοντας έτσι να τονίσει την ανάγκη λήψης αποφάσεων και δράσης. 18 Φεβρουαρίου 2003: Μετά από επανεξέταση της Σύµβασης του ουβλίνου ψηφίστηκε από το Συµβούλιο ένας νέος κανονισµός για τα κριτήρια και τους µηχανισµούς για τον προσδιορισµό του κράτους µέλους, το οποίο είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου υπηκόου τρίτης χώρας. Αυτός ο κανονισµός (ΕΚ 343/2003) είναι γνωστός ως ουβλίνο ΙΙ και αντικαθιστά τη Σύµβαση του ουβλίνου. Ο κανονισµός ορίζει κυρίως τις υποχρεώσεις που έχουν τα κράτη µέλη µεταξύ τους. Κάθε κράτος µέλος είναι υπεύθυνο έναντι όλων των υπολοίπων για τη δράση του όσον αφορά την είσοδο και τη διαµονή υπηκόων τρίτων χωρών και οφείλει να επωµίζεται τις συνέπειες µε πνεύµα αλληλεγγύης και καλόπιστης συνεργασίας Ιουνίου 2003: Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο διαπίστωσε στη σύνοδο της Θεσσαλονίκης, ότι η µετανάστευση ανήκει στην πρώτη προτεραιότητα των πολιτικών της Ε.Ε. και υπογράµµισε την ανάγκη για µια πολιτική µε πληρέστερη δοµή που θα καλύπτει όλο το φάσµα των σχέσεων µε τις τρίτες χώρες σε αυτόν τον τοµέα (καταπολέµηση της παράνοµης µετανάστευσης, διερεύνηση νόµιµων µεταναστευτικών οδών, οµαλή ένταξη των νοµίµων µεταναστών). Σε αυτό το πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενέκρινε διάφορες πρωτοβουλίες που αφορούν ιδίως την πολιτική των θεωρήσεων, τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων ή την προοπτική να εφαρµοστεί ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστηµα ασύλου. Οι τρεις πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η Συνθήκη του Μάαστριχτ στήριξε την Ευρωπαϊκή Ένωση σε τρεις πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας ανήκει στο «κοινοτικό σύστηµα», σύµφωνα µε το οποίο η Κοινότητα έχει την αρµοδιότητα να παίρνει αποφάσεις και να θεσπίζει νόµους. Ο δεύτερος και τρίτος

5 πυλώνας ανήκουν στη διακυβερνητική συνεργασία. Η δοµή αυτή µε τους τρεις πυλώνες συνεχίστηκε και στη Συνθήκη του Άµστερνταµ, µε µία όµως αλλαγή: η πολιτική ασύλου και µετανάστευσης, η οποία στη Συνθήκη του Μάαστριχτ υπαγόταν στον τρίτο πυλώνα, «κοινοτικοποιήθηκε», µεταπήδησε δηλαδή στον πρώτο πυλώνα και τέθηκε έτσι στη σφαίρα αρµοδιοτήτων της Κοινότητας. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ος Πυλώνας Ευρωπαϊκή Κοινότητα, Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα, ΕΥΡΑΤΟΜ Αγροτική πολιτική Ανάπτυξη Απασχόληση ηµόσια υγεία και καταναλωτές Εκπαίδευση, κατάρτιση, νεολαία Εµπόριο Έρευνα και τεχνολογία Κοινωνική και οικονοµική συνοχή Μεταφορές Οικονοµική και νοµισµατική ένωση Περιβάλλον Πολιτική ασύλου, µετανάστευσης και βίζας Πολιτισµός Τελωνειακή ένωση και εσωτερική αγορά Φορολογία 2 ος Πυλώνας Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) Εξωτερική Πολιτική ιατήρηση της ειρήνης Ανθρώπινα ικαιώµατα ηµοκρατία Βοήθεια σε τρίτα κράτη Προώθηση διεθνούς συνεργασίας Πολιτική Ασφαλείας Ενίσχυση της ασφάλειας Κοινή αµυντική πολιτική Ανθρωπιστικά έργα και έργα για τη διατήρηση της ειρήνης Καταπολέµηση κρίσεων 3 ος Πυλώνας Αστυνοµική και δικαστική συνεργασία σε ποινικά θέµατα ικαστική συνεργασία σε ποινικά θέµατα Αστυνοµική συνεργασία Καταπολέµηση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας Καταπολέµηση του εµπορίου όπλων και ναρκωτικών Καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος Καταπολέµηση της τροµοκρατίας Εγκλήµατα εις βάρος παιδιών και δουλεµπόριο Ο πρώτος πυλώνας είναι ο «κοινοτικός τοµέας» ο οποίος καλύπτει τις

6 περισσότερες από τις κοινές πολιτικές, όπου οι αποφάσεις λαµβάνονται µε την «κοινοτική µέθοδο» 3 µε συµµετοχή της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. Ο δεύτερος πυλώνας καλύπτει την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ), όπου οι αποφάσεις λαµβάνονται µόνο από το Συµβούλιο. Η νοµική της βάση αποκτήθηκε σχετικά καθυστερηµένα λόγω του ευαίσθητου χαρακτήρα της πολιτικής, που περιλαµβάνεται µεταξύ των αρµοδιοτήτων ενός κράτους. Όµως η µεταρρύθµιση του Άµστερνταµ κατέστη ιδιαίτερα επείγουσα ύστερα από τη διάλυση της πρώην Γιουγκοσλαβίας, οι τραγικές συνθήκες της οποίας κατέδειξαν πόσο αναγκαίο ήταν η ΕΕ να µπορεί να ενεργεί και να αποτρέπει και όχι µόνο να αντιδρά. Η συνθήκη του Μάαστριχτ παρέχει στην ΚΕΠΠΑ τα εξής µέσα: Κοινές θέσεις, που υιοθετούνται από το Συµβούλιο και καθορίζουν τη θέση της Ένωσης επί συγκεκριµένων ειδικών θεµάτων. Τα κράτη µέλη µεριµνούν, ώστε οι εθνικές τους πολιτικές να συνάδουν µε τις κοινές θέσεις. Κοινές δράσεις, που υιοθετούνται από το Συµβούλιο προκειµένου να αντιµετωπισθούν ειδικές καταστάσεις, όταν κρίνεται, ότι απαιτείται επιχειρησιακή δράση εκ µέρους της Ένωσης. Πρέπει να προσδιορίζονται οι στόχοι τους, το πεδίο εφαρµογής τους, τα µέσα που πρέπει να τεθούν στη διάθεση της Ένωσης, οι προϋποθέσεις εφαρµογής και, εφόσον είναι αναγκαίο, η διάρκειά τους. Είναι επιχειρησιακές δράσεις των κρατών µελών στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ. Η συνθήκη του Άµστερνταµ θέσπισε ένα νέο µέσο για την ΚΕΠΠΑ: Κοινές στρατηγικές στους τοµείς, που εφαρµόζονται στους τοµείς, στους οποίους τα κράτη µέλη έχουν σηµαντικά συµφέροντα, και οι σχετικές αποφάσεις λαµβάνονται από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, µετά από σύσταση του Συµβουλίου. Πρέπει να αποσαφηνίζονται οι στόχοι, η διάρκεια και τα µέσα που πρέπει να εφαρµόζονται από το Συµβούλιο, υιοθετώντας ιδίως κοινές δράσεις και κοινές θέσεις. Ο τρίτος πυλώνας αφορά την «αστυνοµική και δικαστική συνεργασία στον ποινικό τοµέα», όπου επίσης το Συµβούλιο λαµβάνει τις αποφάσεις. Εντός του πρώτου πυλώνα, το Συµβούλιο, κανονικά, λαµβάνει αποφάσεις µέσω ψηφοφοριών µε ενισχυµένη πλειοψηφία. Όσον αφορά τους άλλους δύο πυλώνες, η απόφαση του Συµβουλίου πρέπει να είναι οµόφωνη: κατά συνέπεια, µπορεί να παρεµποδιστεί, σε περίπτωση που προβάλλει βέτο οποιαδήποτε χώρα. Συµφωνία και Σύµβαση Σένγκεν Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 80 άρχισε η συζήτηση σχετικά µε τη σηµασία της έννοιας «ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων». Για ορισµένα κράτη µέλη, αυτή θα έπρεπε να εφαρµόζεται µόνο στους ευρωπαίους πολίτες, πράγµα που σήµαινε τη διατήρηση των ελέγχων στα σύνορα και των διαχωρισµό µεταξύ των 3 Πρόκειται για τη συνηθισµένη µέθοδο της ΕΕ όσον αφορά τη λήψη των αποφάσεων: η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση στο Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο, τα οποία την συζητούν, προτείνουν τροπολογίες και εν συνεχεία την θεσπίζουν ως µέρος της νοµοθεσίας της ΕΕ. Εν τω µεταξύ, ζητούν συχνά τη γνώµη και άλλων σωµάτων, όπως της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών.

7 ευρωπαίων πολιτών και των υπηκόων τρίτων χωρών. Αντίθετα άλλα κράτη µέλη επιθυµούσαν την ελεύθερη κυκλοφορία για όλους και την κατάργηση των συνοριακών ελέγχων. Επειδή ήταν αδύνατο να βρεθεί συµφωνία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, υπεγράφη στις 14 Ιουνίου 1985 στο Σένγκεν, η Συµφωνία Σένγκεν, που είναι η συµφωνία µεταξύ της Γερµανίας, του Βελγίου, της Γαλλίας, του Λουξεµβούργου και των Κάτω Χωρών, και αποσκοπεί στη προοδευτική κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα και εισάγει καθεστώς ελεύθερης κυκλοφορίας όλων των προσώπων που είναι υπήκοοι των κρατών τα οποία την έχουν υπογράψει, άλλων κρατών της Κοινότητας ή τρίτων χωρών. Η Σύµβαση Σένγκεν υπογράφηκε στις 19 Ιουνίου 1990 από τα πέντε αυτά κράτη, ωστόσο άρχισε να ισχύει το Καθορίζει τις προϋποθέσεις εφαρµογής και τις εγγυήσεις για την εφαρµογή αυτής της ελεύθερης κυκλοφορίας. Σιγά σιγά, ο χώρος Σένγκεν επεκτάθηκε: η Ιταλία υπέγραψε τις Συµφωνίες το 1990, η Ισπανία και η Πορτογαλία το 1991, η Ελλάδα το 1992, η Αυστρία το 1995, η ανία, η Φιλανδία και η Σουηδία το Η Ισλανδία και η Νορβηγία είναι επίσης συµβαλλόµενα µέρη στη συµφωνία αυτή. Αυτή η Συµφωνία και αυτή η Σύµβαση, οι κανόνες που θεσπίστηκαν βάσει των κειµένων αυτών καθώς και οι συναφείς συµφωνίες αποτελούν αυτό που ονοµάζουµε "κεκτηµένο Σένγκεν ". Μεταξύ των κυριοτέρων µέτρων που υιοθετήθηκαν από τα κράτη µέλη είναι τα εξής: Η κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα και η µεταφορά των ελέγχων αυτών στα εξωτερικά σύνορα. Ο κοινός καθορισµός των όρων διέλευσης των εξωτερικών συνόρων. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών µπορούν σύµφωνα µε τη Συµφωνία του Σένγκεν να εισέλθουν στη ζώνη του Σένγκεν για µία παραµονή µέχρι τρεις µήνες, εφόσον µπορούν να επιδείξουν ισχύοντα ταξιδιωτικά έγγραφα, ενδεχοµένως, αν χρειάζεται, θεώρηση και επαρκή οικονοµικά µέσα. Η εναρµόνιση των όρων εισόδου και θεώρησης για τις σύντοµες διαµονές. Τα κράτη του Σένγκεν ανέλαβαν την υποχρέωση να ακολουθούν κοινή πολιτική στην έκδοση θεωρήσεων για σύντοµη διαµονή, η οποία δεν ξεπερνά τους τρεις µήνες ανά εξάµηνο. Στην περίπτωση που ο τελικός προορισµός των υπηκόων τρίτων χωρών είναι άλλος από τα κράτη του Σένγκεν (τράνζιτ), η θεώρηση τους δίνει δικαίωµα παραµονής στη ζώνη του Σένγκεν ως πέντε ηµέρες. Η έκδοση θεωρήσεων για µεγαλύτερη παραµονή παρέµεινε στη σφαίρα αρµοδιοτήτων του κάθε κράτους του Σένγκεν. Τα κράτη που υπέγραψαν τη συµφωνία κατάρτισαν έναν κατάλογο 129 χωρών, οι υπήκοοι των οποίων χρειάζονται θεώρηση για να εισέλθουν στη ζώνη του Σένγκεν. Η λεγόµενη «µαύρη λίστα» µπορεί να τροποποιηθεί µόνο µε οµόφωνη απόφαση των κρατών του Σένγκεν. Στη Συµφωνία του Σένγκεν υιοθετήθηκε επίσης το δικαίωµα εισόδου και παραµονής ως τρεις µήνες σε όλη τη ζώνη του Σένγκεν για υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι διαµένουν νόµιµα σε ένα από τα κράτη της Συµφωνίας. Ο καθορισµός του ρόλου των µεταφορέων στην καταπολέµηση της παράνοµης µετανάστευσης.

8 Ο καθορισµός κανόνων σχετικά µε το ποιο κράτος είναι υπεύθυνο για εξέταση της αίτησης ασύλου. Οι κύριοι όροι της Συµφωνίας σε σχέση µε το άσυλο είναι: - Μόνο ένα από τα κράτη του Σένγκεν είναι κάθε φορά αρµόδιο για την εξέταση της αίτησης ασύλου. Κριτήριο αποτελεί γι αυτό η χώρα, στην οποία εισήλθε ο αιτών αρχικά. Η αίτηση εξετάζεται σύµφωνα µε το εκάστοτε εθνικό δίκαιο. - Τα κράτη του Σένγκεν δεσµεύονται να εξετάζουν κάθε αίτηση. - Κάθε κράτος του Σένγκεν διατηρεί το δικαίωµα σύµφωνα µε το εθνικό του δίκαιο να απελαύνει ή να στέλνει αιτούντες άσυλο σε τρίτη χώρα. - Η ανταλλαγή πληροφοριών ανάµεσα στα κράτη του Σένγκεν στον τοµέα του ασύλου περιορίζεται στις απαραίτητες πληροφορίες για την αρµοδιότητα της εξέτασης της αίτησης. Η προστασία προσωπικών δεδοµένων αποτέλεσε έτσι επίσης αντικείµενο της Συµφωνίας. Η καθιέρωση δικαιώµατος παρακολούθησης και δίωξης από τη µια χώρα στην άλλη. Η δηµιουργία ενός συστήµατος πληροφόρησης Σένγκεν (SIS) για την ανταλλαγή δεδοµένων, που προβλέπει το συντονισµό µεταξύ των υπηρεσιών αστυνοµίας, τελωνείων και δικαιοσύνης, και η λήψη των αναγκαίων µέτρων προκειµένου να καταπολεµηθεί η τροµοκρατία και το οργανωµένο έγκληµα. Ένα Πρωτόκολλο που επισυνάπτεται στη συνθήκη του Άµστερνταµ διέπει την ενσωµάτωση του κεκτηµένου του Σένγκεν στις συνθήκες. Για τη δηµιουργία νοµικής βάσης, σε ότι αφορά την ενσωµάτωση αυτή, ήταν αναγκαία η υπαγωγή των διατάξεων που αποτελούν το κεκτηµένο του Σένγκεν, είτε στον πρώτο πυλώνα ("Θεωρήσεις, άσυλο, µετανάστευση και λοιπές πολιτικές συνδεόµενες µε την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων" της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας) είτε στον τρίτο πυλώνα ("Αστυνοµική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις" της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Επί πλέον, το Πρωτόκολλο που επισυνάπτεται στη συνθήκη του Άµστερνταµ αναφέρει ότι το κεκτηµένο του Σένγκεν και τα άλλα µέτρα που λαµβάνουν τα όργανα εντός του πεδίου εφαρµογής του, πρέπει να είναι πλήρως αποδεκτά από όλα τα υποψήφια προς ένταξη κράτη. Η Ιρλανδία και το Ηνωµένο Βασίλειο δεν είναι συµβαλλόµενα µέρη στις προαναφερθείσες συµφωνίες, αλλά, σύµφωνα µε το πρωτόκολλο που επισυνάπτεται στη συνθήκη του Άµστερνταµ, οι δύο αυτές χώρες δύνανται να συµµετάσχουν σε µέρος ή στο σύνολο των διατάξεων του κεκτηµένου του Σένγκεν κατόπιν ψηφοφορίας στο Συµβούλιο, µε οµοφωνία των δεκατριών κρατών που είναι συµβαλλόµενα µέρη στις συµφωνίες και του εκπροσώπου της κυβέρνησης του σχετικού κράτους. Έτσι, το Ηνωµένο Βασίλειο ζήτησε να συµµετάσχει στην αστυνοµική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις, στην καταπολέµηση των ναρκωτικών και στο σύστηµα πληροφοριών Σένγκεν (SIS). Η Ιρλανδία ζήτησε να συµµετάσχει στο σύνολο των διατάξεων που αφορούν την εφαρµογή και λειτουργία του συστήµατος πληροφοριών Σένγκεν (SIS). Επί πλέον, η ανία, παρά το γεγονός ότι έχει ήδη υπογράψει τη σύµβαση του Σένγκεν, δύναται να επιλέξει, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά πόσον θα εφαρµόσει κάθε νέα απόφαση που λαµβάνεται µε βάση το κεκτηµένο του Σένγκεν.

9 Συνθήκη του Άµστερνταµ Η Συνθήκη του Άµστερνταµ είναι το αποτέλεσµα της ιακυβερνητικής ιάσκεψης που ξεκίνησε στις 29 Μαρτίου 1996 στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Τορίνο. Εγκρίθηκε στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Άµστερνταµ (16 και 17 Ιουνίου 1997) και στη συνέχεια υπεγράφη στις 2 Οκτωβρίου 1997 από τους Υπουργούς Εξωτερικών των 15 κρατών µελών. Τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαΐου 1999 µετά την κύρωσή της από όλα τα κράτη µέλη σύµφωνα µε τους αντίστοιχους συνταγµατικούς τους κανόνες. Στο νοµοθετικό επίπεδο, η Συνθήκη του Άµστερνταµ τροποποιεί ορισµένες διατάξεις της Συνθήκης για την ΕΕ (Μάαστριχτ), διατάξεις για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ορισµένες συναφείς πράξεις. Η εν λόγω Συνθήκη δεν υποκαθιστά τις υπόλοιπες, αλλά προστίθεται σε αυτές. Η Συνθήκη του Άµστερνταµ περιλαµβάνει ουσιαστικές προτάσεις για τις «θεσµικές» βάσεις των πολιτικών της ΕΕ, καθώς και της διαδικασίας εκδηµοκρατισµού. Συγκεκριµένα, αλλάζει τη συνεργασία στους τοµείς δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων µε τη δηµιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, όπου ο ρόλος των κοινοτικών οργάνων θα είναι πιο ισόρροπος. Ο έλεγχος των εξωτερικών συνόρων, το άσυλο, η µετανάστευση και τα δικαιώµατα υπηκόων τρίτων χωρών, καθώς και η δικαστική συνεργασία σε αστικά θέµατα, εντάσσονται στο εξής στον πρώτο πυλώνα και ακολουθούν στο εξής την κοινοτική µέθοδο («κοινοτικοποιούνται»). Οι τοµείς αυτοί έχουν χαρακτηριστεί ως θέµατα κοινού ενδιαφέροντος και προηγουµένως (Μάαστριχτ) ανήκαν στον τρίτο πυλώνα (διακυβερνητικό). Μόνο η αστυνοµική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις παραµένει στο πλαίσιο του τρίτου πυλώνα (διακυβερνητικής συνεργασίας), στον οποίο η Συνθήκη του Άµστερνταµ προσθέτει την πρόληψη και την καταπολέµηση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας. Συγκεκριµένα εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος της συνθήκης του Άµστερνταµ, το Συµβούλιο θα θεσπίσει µέτρα για θέµατα σχετικά µε το άσυλο και τη µετανάστευση. Μετά την πάροδο των πέντε ετών εναπόκειται στην Επιτροπή να λαµβάνει την πρωτοβουλία για τη θέσπιση µέτρων. Ωστόσο, τα µέτρα που αφορούν την κατανοµή των προσπαθειών µεταξύ των κρατών µελών για την υποδοχή προσφύγων και εκτοπισθέντων, οι προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής των µεταναστών όπως και τα δικαιώµατα των υπηκόων τρίτων χωρών εξαιρούνται της προθεσµίας αυτής. Η πολιτική για τη µετανάστευση Στο πλαίσιο αυτό, θα ληφθούν µέτρα στους ακόλουθους τοµείς: προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής και προδιαγραφές διαδικασιών µε τις οποίες τα κράτη µέλη χορηγούν θεωρήσεις και άδειες διαµονής µακράς διαρκείας, ιδίως εκείνων που αποσκοπούν στην επανένωση οικογενειών,

10 παράνοµη µετανάστευση και παράνοµη διαµονή, συµπεριλαµβανοµένου του επαναπατρισµού παρανόµως διαµενόντων. µέτρα που θα καθορίζουν τα δικαιώµατα και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι διαµένουν νοµίµως σε κράτος µέλος, θα µπορούν να διαµένουν σε άλλα κράτη µέλη. Τα κράτη µέλη µπορούν να διατηρήσουν ή να εισαγάγουν στην πολιτική τους για τη µετανάστευση εθνικές διατάξεις που συµβιβάζονται µε τη συνθήκη του Άµστερνταµ και τις διεθνείς συµφωνίες. Η πολιτική ασύλου ιεθνείς κανόνες για το άσυλο έχουν καθοριστεί στο πλαίσιο της Σύµβασης της Γενεύης του 1951 και του Πρωτοκόλλου της Νέας Υόρκης του 1967 σχετικά µε το καθεστώς των προσφύγων. Επιπλέον, στο πλαίσιο αυτό, το Συµβούλιο θεσπίζει µέτρα προκειµένου να καθορίσει: τα κριτήρια και τους µηχανισµούς για τον προσδιορισµό του κράτους µέλους το οποίο είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου υπηκόου τρίτης χώρας, τις ελάχιστες προδιαγραφές για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη µέλη, τις ελάχιστες προδιαγραφές για την αναγνώριση υπηκόων τρίτων χωρών ως προσφύγων, τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες µε τις οποίες τα κράτη µέλη χορηγούν ή ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα. Άλλα µέτρα σχετικά µε τους πρόσφυγες και τους εκτοπισθέντες πρέπει να θεσπιστούν και στους ακόλουθους τοµείς: ελάχιστες προδιαγραφές παροχής προσωρινής προστασίας σε εκτοπισθέντες από τρίτες χώρες, οι οποίοι δεν µπορούν να επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους, και σε άλλα πρόσωπα που χρειάζονται διεθνή προστασία, επιδίωξη δίκαιης κατανοµής των βαρών (burden sharing) µεταξύ κρατών µελών όσον αφορά την υποδοχή και την αντιµετώπιση των συνεπειών της υποδοχής προσφύγων και εκτοπισθέντων (το πρόβληµα των προσφύγων της πρώην Γιουγκοσλαβίας στη Γερµανία απέδειξε τη χρησιµότητα αυτού του µέτρου στην περίπτωση που θα επαναληφθεί µια τέτοια κατάσταση). Πρωτόκολλο για τη θέση του Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας. Οι χώρες αυτές δε συµµετέχουν στα µέτρα που θεσπίζονται για τα ζητήµατα χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Ωστόσο, εάν επιθυµούν να συµµετάσχουν στη θέσπιση ή την εφαρµογή ενός προτεινόµενου µέτρου, θα πρέπει αυτό να γνωστοποιείται στον Πρόεδρο του Συµβουλίου εντός τριών µηνών από την υποβολή

11 της πρότασης. Θα µπορούν επίσης να αποδεχθούν το εν λόγω µέτρο ανά πάσα στιγµή µετά τη θέσπισή του από το Συµβούλιο. Πρωτόκολλο για την εφαρµογή ορισµένων πτυχών του άρθρου 14 της ΣΕΚ στο Ηνωµένο Βασίλειο και την Ιρλανδία. Το Ηνωµένο Βασίλειο και η Ιρλανδία έχουν το δικαίωµα να διενεργούν ελέγχους στα σύνορά τους στα πρόσωπα που επιθυµούν να εισέλθουν στο έδαφός τους, ιδίως στους πολίτες κρατών συµβαλλοµένων µερών της συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο ή οποιασδήποτε άλλης συµφωνίας που δεσµεύει το Ηνωµένο Βασίλειο ή/ και την Ιρλανδία και να αποφασίζουν κατά πόσο επιτρέπεται η είσοδός τους στο έδαφός τους. Παράλληλα, τα άλλα κράτη µέλη µπορούν να διενεργούν ελέγχους στα πρόσωπα που προέρχονται από το Ηνωµένο Βασίλειο και την Ιρλανδία. Η Ιρλανδία εξέφρασε την επιθυµία να συµµετάσχει όσο το δυνατό περισσότερο στα µέτρα που λαµβάνονται δυνάµει του πρώτου πυλώνα και επιτρέπουν τη διατήρηση της κοινής ταξιδιωτικής ζώνης µε το Ηνωµένο Βασίλειο (αυτή η "κοινή ταξιδιωτική ζώνη" είναι ένας χώρος ελεύθερης κυκλοφορίας µεταξύ της Ιρλανδίας και του Ηνωµένου Βασιλείου). Πρωτόκολλο για τη θέση της ανίας Η ανία δεν συµµετέχει στα µέτρα που προτείνονται βάσει του πρώτου πυλώνα εκτός από τα µέτρα περί καθορισµού των τρίτων χωρών, των οποίων οι υπήκοοι πρέπει να διαθέτουν θεώρηση για να διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα των κρατών µελών και τα µέτρα που αφορούν τη θεώρηση ενιαίου τύπου. Ενσωµάτωση του κεκτηµένου του Σένγκεν στην ΕΕ Στο πλαίσιο της Συµφωνίας του Σένγκεν καθορίστηκαν το 1990 οι κοινοί κανόνες όσον αφορά τη θεώρηση, το δικαίωµα ασύλου, τον έλεγχο στα εξωτερικά σύνορα, τη συνεργασία µεταξύ αστυνοµιών και τελωνείων µε σκοπό να επιτραπεί η ελεύθερη κυκλοφορία των ατόµων στο πλαίσιο των συµβαλλοµένων µερών χωρίς να διαταραχθεί η δηµόσια τάξη. Τα κράτη µέλη της Ε.Ε. (εκτός του Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας), καθώς και η Νορβηγία και η Ισλανδία προσχώρησαν στη διακυβερνητική αυτή πρωτοβουλία. Πρωτόκολλο για την ενσωµάτωση του κεκτηµένου του Σένγκεν στο πλαίσιο της Ε.Ε. Τα κράτη µέλη που έχουν υπογράψει τις συµφωνίες του Σένγκεν εντάσσουν στο εξής τη "στενότερη συνεργασία " τους όσον αφορά την κατάργηση των εσωτερικών συνόρων εντός του νοµικού και θεσµικού πλαισίου της Ε.Ε.. Οι προαναφερόµενοι κοινοί κανόνες θα ενσωµατωθούν είτε στον πρώτο, είτε στον τρίτο πυλώνα. Οποιαδήποτε νέα πρόταση όσον αφορά τη θεώρηση, το δικαίωµα ασύλου, τον έλεγχο στα εξωτερικά σύνορα, τη συνεργασία µεταξύ αστυνοµιών και τελωνείων βασίζεται σε µια από αυτές τις νέες βάσεις.

12

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΛΑΚΕΝ 14 ΚΑΙ 15 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 SN 300/1/01 REV 1 EL

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΛΑΚΕΝ 14 ΚΑΙ 15 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 SN 300/1/01 REV 1 EL ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΛΑΚΕΝ 14 ΚΑΙ 15 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 SN 300/1/01 REV 1 Συµπεράσµατα της Προεδρίας - Λάκεν, 14 και 15 εκεµβρίου 2001 1. Τη στιγµή που η Ευρωπαϊκή Ένωση καθιερώνει

Διαβάστε περισσότερα

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση Ο οδηγός σας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά κείµενα. Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού. κοινοτικού δικαίου. του Dr Klaus-Dieter Borchardt. Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκά κείµενα. Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού. κοινοτικού δικαίου. του Dr Klaus-Dieter Borchardt. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το αλφάβητο του κοινοτικού δικαίου Ευρωπαϊκά κείµενα Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού Το αλφάβητο του κοινοτικού δικαίου του Dr Klaus-Dieter Borchardt Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το έντυπο αυτό εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση στον πολίτη

Παρουσίαση στον πολίτη Το Σύνταγµα της Ευρώπης Το Σύνταγµα που εγκρίθηκε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων Παρουσίαση στον πολίτη EL Ευρωπαϊκή Ένωση Η συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης ( 1 ) εγκρίθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 EL EL 30.3.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 83/1 Σ Ε Ε ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Σ Λ Ε Ε ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βλ, σχετικά, A. Riley, The EU Reform Treaty and the Competition Protocol: Undermining EC Competition Law, ECLR 2007, 703, Ν.

Βλ, σχετικά, A. Riley, The EU Reform Treaty and the Competition Protocol: Undermining EC Competition Law, ECLR 2007, 703, Ν. ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ 1. Εισαγωγή Στις 13.12.2007 υπεγράφη στη Λισσαβόνα το σχέδιο της συνθήκης για την τροποποίηση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση. του Pascal Fontaine

Ευρωπαϊκή Ένωση. του Pascal Fontaine Ευρωπαϊκή Ένωση του Pascal Fontaine Μπορείτε να βρείτε αυτό το φυλλάδιο και άλλες σύντομες και σαφείς πληροφορίες σχετικά με την ΕΕ στο διαδίκτυο στη διεύθυνση ec.europa.eu/publications Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστηµα Ασύλου. Εσωτερικές Υποθέσεις

Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστηµα Ασύλου. Εσωτερικές Υποθέσεις Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστηµα Ασύλου Εσωτερικές Υποθέσεις Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά σας για την Ευρωπαϊκή Ένωση Αριθμός δωρεάν τηλεφωνικής κλήσης (*):

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για δημιουργία χάρτη Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας

Πρόταση για δημιουργία χάρτη Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας Πρόταση για δημιουργία χάρτη Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας «Η ευρωπαϊκή ιθαγένεια είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Θα έπρεπε να συμβολίζει για την πολιτική ένωση αυτό που το Ευρώ συμβολίζει

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) 1.2.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 31/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της28ηςιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

21.5.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 131/7

21.5.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 131/7 21.5.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 131/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Μαΐου 2008 για τη δημιουργία ευρωπαϊκού δικτύου μετανάστευσης (2008/381/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές»

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 2000/31/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 2000/31/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 12.7.2000 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 178/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) Ο ΗΓΙΑ 2000/31/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 5(ΙΙΙ) του 2000

Αριθµός 5(ΙΙΙ) του 2000 Ο περί της Σύµβασης περί των ικαιωµάτων του Παιδιού (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόµος του 2000, εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος.

Διαβάστε περισσότερα

(2) Η ανάθεση των συμβάσεων που συνάπτονται στα κράτη. (3) Οι εν λόγω διατάξεις συντονισμού θα πρέπει να τηρούν,

(2) Η ανάθεση των συμβάσεων που συνάπτονται στα κράτη. (3) Οι εν λόγω διατάξεις συντονισμού θα πρέπει να τηρούν, L 134/114 ΟΔΗΓΙΑ 2004/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ KΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΛΛΑ ΑΣ Το έργο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Εσωτερικών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ικτύου Μετανάστευσης Συντάκτες της Μελέτης: Λάµπρος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/63 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ελ. Βενιζέλου 236, 163 41 Ηλιούπολη ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-9949837, Τηλεοµοιοτυπία (Fax): 210-5238967 Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e mail): esaea@otenet.gr http://www.esaea.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΚΤ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΚΤ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕNΑ ΜΕΡΗ, ΕΠIΘΥΜΩNΤΑΣ να καθορίσουν το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη κυκλοφορία. και διαμονή στην Ευρώπη. Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ

Ελεύθερη κυκλοφορία. και διαμονή στην Ευρώπη. Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην Ευρώπη Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης 1 Ο παρών οδηγός θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα τα δικαιώματά

Διαβάστε περισσότερα

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ 20 εκεµβρίου 2004 Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 11, 12, 16, 17, 18, 19 ΚΑΙ 20 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 178/2002 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προωθώντας τα θέματα ασύλου και διεθνούς προστασίας προς όφελος της Ε.Ε.

Προωθώντας τα θέματα ασύλου και διεθνούς προστασίας προς όφελος της Ε.Ε. Προωθώντας τα θέματα ασύλου και διεθνούς προστασίας προς όφελος της Ε.Ε. Συστάσεις της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες προς την Ελλάδα για την Προεδρία της Ε.Ε., Ιανουάριος-Ιούνιος 2014 Μητέρα

Διαβάστε περισσότερα

Μια ευκαιρία και μια πρόκληση Η μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Μια ευκαιρία και μια πρόκληση Η μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση Η Ευρώπη σε εξέλιξη Μια ευκαιρία και μια πρόκληση Η μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Ένωση Το εγχειρίδιο αυτό καθώς και άλλες συνοπτικές, σαφείς εξηγήσεις σχετικά με την ΕΕ διατίθενται επιγραμμικά

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίο Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Κοινωνιολογίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ευρωπαικές Κοινωνίες και Ευρωπαική Ολοκλήρωση

Πανεπιστήμιο Αιγαίο Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Κοινωνιολογίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ευρωπαικές Κοινωνίες και Ευρωπαική Ολοκλήρωση Πανεπιστήμιο Αιγαίο Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Κοινωνιολογίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ευρωπαικές Κοινωνίες και Ευρωπαική Ολοκλήρωση Μάθημα : Ευρωπαϊκό Δίκαιο Διδάσκοντες : Γρηγορίου Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Υιοθετήθηκε στις 25.10.2007 Έναρξη ισχύος: σύμφωνα με το άρθρο 45 της Σύμβασης, 1.7.2010 Κείμενο: European Treaty Series No. 201

Υιοθετήθηκε στις 25.10.2007 Έναρξη ισχύος: σύμφωνα με το άρθρο 45 της Σύμβασης, 1.7.2010 Κείμενο: European Treaty Series No. 201 Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης και κακοποίησης Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης

Διαβάστε περισσότερα

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 Περιεχόμενα 1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 2 Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με δημοσιονομικό ενδιαφέρον... 8 2.1 Αποκρατικοποίηση για την ώθηση της αποτελεσματικότητας στην οικονομία και την μείωση

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 27.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 167/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 528/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα