ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ Ε.Ε. ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΥΛΩΝΕΣ Ε.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ Ε.Ε. ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΥΛΩΝΕΣ Ε.Ε."

Transcript

1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ Ε.Ε. ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΥΛΩΝΕΣ Ε.Ε. ΣΥΜΦΩΝΙΑ & ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΕΝΓΚΕΝ Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΠΗΓΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ SITE ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ WWW. EUROPA.EU.INT ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ Ε.Ε. ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

2 18 Απριλίου 1951: Η Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) υπεγράφη στο Παρίσι. Τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο του 1952 και έληξε τον Ιούλιο του Μαρτίου 1957: Η Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας (ΕΟΚ), η οποία οδήγησε στην τελωνειακή ένωση των κρατών µελών, και η Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας (ΕΥΡΑΤΟΜ) υπεγράφησαν στη Ρώµη 1957 και τέθηκαν σε ισχύ την 1 η Ιανουαρίου του Οι Συνθήκες αυτές αναφέρονται συχνά ως «Συνθήκες της Ρώµης». Όταν χρησιµοποιείται ο όρος «Συνθήκη της Ρώµης», εννοείται µόνο η Συνθήκη ΕΟΚ. 1986: Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (ΕΕΠ), που υπεγράφη στο Λουξεµβούργο και τη Χάγη, αποτέλεσε τη βάση για την ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Εσωτερικής Αγοράς, καθώς συµφωνήθηκε να καταστεί δυνατή η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, ειδών εµπορευµάτων, υπηρεσιών και κεφαλαίου µέχρι το τέλος του 1992 σε όλα τα κράτη µέλη. Με την ΕΕΠ τέθηκε επίσης η βάση για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνεργασία µε σκοπό την κοινή δράση σε θέµατα εξωτερικής πολιτικής. Η ΕΕΠ τέθηκε σε ισχύ την 1 η Ιουλίου του Ιουνίου 1990: Η Σύµβαση του ουβλίνου τέθηκε σε ισχύ 7 χρόνια αργότερα από την υπογραφή της (1 η Σεπτεµβρίου 1997) λόγω προβληµάτων στην πρακτική εφαρµογή της συµφωνίας, που καθυστερούσαν την ψήφισή της σε µεµονωµένα κράτη µέλη. Από τότε που τέθηκε σε ισχύ, αντικατέστησε τη Σύµβαση του Σένγκεν ως προς τις διατάξεις της που αναφέρονται στην εξέταση παροχής ασύλου. Η Σύµβαση του ουβλίνου αποβλέπει να διασφαλίσει δύο τινά: αφ ενός ότι υπάρχει µία µόνο διαδικασία εξέτασης για κάθε αίτηση ασύλου και αφ ετέρου ότι η διαδικασία αυτή θα διεξάγεται µε ευθύνη ενός µόνο κράτους µέλους. Έτσι επιδιώκεται η εξάλειψη του φαινοµένου των «περιπλανώµενων προσφύγων» («refugees in orbit»), δηλαδή των προσφύγων, οι οποίοι µετά την απόρριψη της αίτησης παροχής ασύλου από ένα κράτος µέλος εισέρχονται σε άλλο κράτος µέλος και υποβάλλουν εκεί εκ νέου αίτηση παροχής ασύλου, µετά την απόρριψη της οποίας συνεχίζουν σε ένα τρίτο κράτος µέλος. 19 Ιουνίου 1990: Σύµβαση του Σένγκεν (βλέπε αναλυτικό κείµενο) 7 Φεβρουαρίου 1992: Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που υπεγράφη στο Μάαστριχτ, τέθηκε σε ισχύ την 1 η Νοεµβρίου Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα µετονοµάστηκε σε «Ευρωπαϊκή Κοινότητα» και στηρίχθηκε σε τρεις πυλώνες. Η Συνθήκη του Μάαστριχτ δηµιούργησε µε τον πρώτο πυλώνα την κοινή Εσωτερική Αγορά και άνοιξε το δρόµο για την εξέλιξη της πολιτικής ένωσης της Κοινότητας. Με το δεύτερο πυλώνα, που αφορά στην Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) καθίσταται δυνατή η ανάπτυξη µίας κοινής ευρωπαϊκής αµυντικής πολιτικής, η οποία µπορεί να συµπεριλαµβάνει ανθρωπιστικό έργο, αποστολές διατήρησης της ειρήνης και καταπολέµησης κρίσεων.

3 Ο τρίτος πυλώνας αφορά στην Αστυνοµική και ικαστική Συνεργασία των κρατών µελών σε ποινικά θέµατα, όπως το εµπόριο όπλων και ναρκωτικών, η τροµοκρατία, το οργανωµένο έγκληµα καθώς επίσης θέµατα ασύλου και µετανάστευσης. Με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ πραγµατοποιήθηκε η Εσωτερική Αγορά, η οποία κατήργησε τα εσωτερικά σύνορα της Ε.Ε. και οδήγησε στην πραγµάτωση των τεσσάρων βασικών ελευθεριών: την ελεύθερη διακίνηση προσώπων, εµπορευµάτων, υπηρεσιών και κεφαλαίου. 2 Οκτωβρίου 1997: Συνθήκη του Άµστερνταµ (βλέπε αναλυτικό κείµενο) εκεµβρίου 1998: Στον τοµέα του ασύλου και της µετανάστευσης το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βιέννης προέτρεψε το Συµβούλιο να συνεχίσει το έργο του στο ζήτηµα της προσωρινής προστασίας, στο σύστηµα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, στο σύστηµα EURODAC 1, στις διατάξεις για τους υπηκόους τρίτων χωρών και σε µία σφαιρική στρατηγική µετανάστευσης. Σ αυτό το πλαίσιο επικρότησε την απόφαση του Συµβουλίου να συστήσει µία Oµάδα Υψηλού Επιπέδου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο (High Level Working Group on Immigration and Asylum) Οκτωβρίου 1999: Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κατέληξε στο Τάµπερε της Φινλανδίας σε µία σειρά συµπερασµάτων για τη µετανάστευση, µεταξύ των οποίων ήταν και η ανάγκη µίας κοινής προσέγγισης που θα εξασφαλίζει την κοινωνική ένταξη των µεταναστών που διαµένουν νόµιµα στην Ε.Ε.. Επιπλέον τονίστηκε, ότι η Ε.Ε. πρέπει να εξασφαλίσει τη δίκαια µεταχείριση υπηκόων τρίτων χωρών που διαµένουν νόµιµα στην επικράτεια ενός κράτους µέλους. Μια πιο σθεναρή πολιτική ένταξης πρέπει να στοχεύει στην παροχή δικαιωµάτων και υποχρεώσεων αντιστοίχων µε εκείνες των πολιτών της Ε.Ε., καθώς επίσης να καταπολεµά τις διακρίσεις στην οικονοµική, κοινωνική και πολιτισµική ζωή και να λαµβάνει µέτρα κατά της ξενοφοβίας και του ρατσισµού. 26 Φεβρουαρίου 2001: Η Συνθήκη της Νίκαιας, που τέθηκε σε ισχύ από την 1 η Φεβρουαρίου 2003 επέφερε αλλαγές στη σύνθεση της Επιτροπής, στη στάθµιση των ψήφων του Συµβουλίου και στον αριθµό των ευρωβουλευτών εν όψει της διεύρυνσης της Ένωσης από 15 σε 25 µέλη. Οι αρµοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διευρύνθηκαν µε την επέκταση του πεδίου εφαρµογής της συναπόφασης εκεµβρίου 2001: Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο που συνεδρίασε στο Λάακεν της Φινλανδίας επεσήµανε την αργή πρόοδο στην ανάπτυξη ενός κοινού ευρωπαϊκού συστήµατος ασύλου και δεσµεύτηκε να υιοθετήσει το συντοµότερο δυνατόν κοινή πολιτική στον τοµέα του ασύλου και της µετανάστευσης. 1 EURODAC: σύστηµα ελέγχου των δαχτυλικών αποτυπωµάτων που θα επιτρέπει στις αρχές, σε συνδυασµό µε τη βάση δεδοµένων για τα δαχτυλικά αποτυπώµατα, να καθορίζουν αµέσως τη χώρα που πρέπει να εξετάσει την αίτηση ασύλου. 2 Η διαδικασία συναπόφασης (άρθρο 251 -πρώην άρθρο 189 Β- της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας) θεσπίστηκε µε τη συνθήκη του Μάαστριχ. Παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την εξουσία να εκδίδει πράξεις από κοινού µε το Συµβούλιο. Η διαδικασία συναπόφασης περιλαµβάνει µία, δύο ή τρεις αναγνώσεις, µε αποτέλεσµα να πολλαπλασιάζει τις επαφές µεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου - τα δύο από κοινού νοµοθετούντα όργανα -, καθώς και µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

4 21-22 Ιουνίου 2002: Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Σεβίλλης δήλωσε την απόφασή του να επισπεύσει την εφαρµογή των συµπερασµάτων του Τάµπερε και κάλεσε τις επόµενες Προεδρίες να εξακολουθήσουν να δίνουν προνοµιακή θέση στα ζητήµατα της µετανάστευσης στα χρονοδιαγράµµατα των εργασιών τους. Έδωσε στο Συµβούλιο συγκεκριµένες οδηγίες για την υιοθέτηση µέτρων κατά της λαθροµετανάστευσης, µεταξύ των οποίων ήταν η επίσπευση σύναψης συµφωνιών επανεισδοχής, η έγκριση προγραµµάτων επαναπατρισµού καθώς και η υλοποίηση µέτρων για τη σταδιακή θέσπιση συντονισµένης και ολοκληρωµένης προστασίας των εξωτερικών συνόρων. Επιπλέον υπενθύµισε την ανάγκη µείωσης των αιτίων που προκαλούν τα µεταναστευτικά ρεύµατα µέσω της εντατικοποίησης της οικονοµικής συνεργασίας, της ανάπτυξης εµπορικών συναλλαγών, της αναπτυξιακής βοήθειας και της πρόληψης συγκρούσεων. Προς την κατεύθυνση αυτή ζήτησε τη συµπερίληψη ρήτρας για την κοινή διαχείριση µεταναστευτικών ροών και την υποχρέωση επανεισδοχής σε κάθε µορφής µελλοντική συµφωνία συνεργασίας που θα συνάψει η Ε.Ε. µε τρίτες χώρες εκεµβρίου 2002: Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο που συνεδρίασε στην Κοπεγχάγη συνέταξε ένα πλάνο εργασιών (Road Map) σε θέµατα ελέγχου των συνόρων, µετανάστευσης, ασύλου και συνεργασίας µε τρίτες χώρες επιδιώκοντας έτσι να τονίσει την ανάγκη λήψης αποφάσεων και δράσης. 18 Φεβρουαρίου 2003: Μετά από επανεξέταση της Σύµβασης του ουβλίνου ψηφίστηκε από το Συµβούλιο ένας νέος κανονισµός για τα κριτήρια και τους µηχανισµούς για τον προσδιορισµό του κράτους µέλους, το οποίο είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου υπηκόου τρίτης χώρας. Αυτός ο κανονισµός (ΕΚ 343/2003) είναι γνωστός ως ουβλίνο ΙΙ και αντικαθιστά τη Σύµβαση του ουβλίνου. Ο κανονισµός ορίζει κυρίως τις υποχρεώσεις που έχουν τα κράτη µέλη µεταξύ τους. Κάθε κράτος µέλος είναι υπεύθυνο έναντι όλων των υπολοίπων για τη δράση του όσον αφορά την είσοδο και τη διαµονή υπηκόων τρίτων χωρών και οφείλει να επωµίζεται τις συνέπειες µε πνεύµα αλληλεγγύης και καλόπιστης συνεργασίας Ιουνίου 2003: Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο διαπίστωσε στη σύνοδο της Θεσσαλονίκης, ότι η µετανάστευση ανήκει στην πρώτη προτεραιότητα των πολιτικών της Ε.Ε. και υπογράµµισε την ανάγκη για µια πολιτική µε πληρέστερη δοµή που θα καλύπτει όλο το φάσµα των σχέσεων µε τις τρίτες χώρες σε αυτόν τον τοµέα (καταπολέµηση της παράνοµης µετανάστευσης, διερεύνηση νόµιµων µεταναστευτικών οδών, οµαλή ένταξη των νοµίµων µεταναστών). Σε αυτό το πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενέκρινε διάφορες πρωτοβουλίες που αφορούν ιδίως την πολιτική των θεωρήσεων, τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων ή την προοπτική να εφαρµοστεί ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστηµα ασύλου. Οι τρεις πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η Συνθήκη του Μάαστριχτ στήριξε την Ευρωπαϊκή Ένωση σε τρεις πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας ανήκει στο «κοινοτικό σύστηµα», σύµφωνα µε το οποίο η Κοινότητα έχει την αρµοδιότητα να παίρνει αποφάσεις και να θεσπίζει νόµους. Ο δεύτερος και τρίτος

5 πυλώνας ανήκουν στη διακυβερνητική συνεργασία. Η δοµή αυτή µε τους τρεις πυλώνες συνεχίστηκε και στη Συνθήκη του Άµστερνταµ, µε µία όµως αλλαγή: η πολιτική ασύλου και µετανάστευσης, η οποία στη Συνθήκη του Μάαστριχτ υπαγόταν στον τρίτο πυλώνα, «κοινοτικοποιήθηκε», µεταπήδησε δηλαδή στον πρώτο πυλώνα και τέθηκε έτσι στη σφαίρα αρµοδιοτήτων της Κοινότητας. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ος Πυλώνας Ευρωπαϊκή Κοινότητα, Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα, ΕΥΡΑΤΟΜ Αγροτική πολιτική Ανάπτυξη Απασχόληση ηµόσια υγεία και καταναλωτές Εκπαίδευση, κατάρτιση, νεολαία Εµπόριο Έρευνα και τεχνολογία Κοινωνική και οικονοµική συνοχή Μεταφορές Οικονοµική και νοµισµατική ένωση Περιβάλλον Πολιτική ασύλου, µετανάστευσης και βίζας Πολιτισµός Τελωνειακή ένωση και εσωτερική αγορά Φορολογία 2 ος Πυλώνας Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) Εξωτερική Πολιτική ιατήρηση της ειρήνης Ανθρώπινα ικαιώµατα ηµοκρατία Βοήθεια σε τρίτα κράτη Προώθηση διεθνούς συνεργασίας Πολιτική Ασφαλείας Ενίσχυση της ασφάλειας Κοινή αµυντική πολιτική Ανθρωπιστικά έργα και έργα για τη διατήρηση της ειρήνης Καταπολέµηση κρίσεων 3 ος Πυλώνας Αστυνοµική και δικαστική συνεργασία σε ποινικά θέµατα ικαστική συνεργασία σε ποινικά θέµατα Αστυνοµική συνεργασία Καταπολέµηση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας Καταπολέµηση του εµπορίου όπλων και ναρκωτικών Καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος Καταπολέµηση της τροµοκρατίας Εγκλήµατα εις βάρος παιδιών και δουλεµπόριο Ο πρώτος πυλώνας είναι ο «κοινοτικός τοµέας» ο οποίος καλύπτει τις

6 περισσότερες από τις κοινές πολιτικές, όπου οι αποφάσεις λαµβάνονται µε την «κοινοτική µέθοδο» 3 µε συµµετοχή της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. Ο δεύτερος πυλώνας καλύπτει την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ), όπου οι αποφάσεις λαµβάνονται µόνο από το Συµβούλιο. Η νοµική της βάση αποκτήθηκε σχετικά καθυστερηµένα λόγω του ευαίσθητου χαρακτήρα της πολιτικής, που περιλαµβάνεται µεταξύ των αρµοδιοτήτων ενός κράτους. Όµως η µεταρρύθµιση του Άµστερνταµ κατέστη ιδιαίτερα επείγουσα ύστερα από τη διάλυση της πρώην Γιουγκοσλαβίας, οι τραγικές συνθήκες της οποίας κατέδειξαν πόσο αναγκαίο ήταν η ΕΕ να µπορεί να ενεργεί και να αποτρέπει και όχι µόνο να αντιδρά. Η συνθήκη του Μάαστριχτ παρέχει στην ΚΕΠΠΑ τα εξής µέσα: Κοινές θέσεις, που υιοθετούνται από το Συµβούλιο και καθορίζουν τη θέση της Ένωσης επί συγκεκριµένων ειδικών θεµάτων. Τα κράτη µέλη µεριµνούν, ώστε οι εθνικές τους πολιτικές να συνάδουν µε τις κοινές θέσεις. Κοινές δράσεις, που υιοθετούνται από το Συµβούλιο προκειµένου να αντιµετωπισθούν ειδικές καταστάσεις, όταν κρίνεται, ότι απαιτείται επιχειρησιακή δράση εκ µέρους της Ένωσης. Πρέπει να προσδιορίζονται οι στόχοι τους, το πεδίο εφαρµογής τους, τα µέσα που πρέπει να τεθούν στη διάθεση της Ένωσης, οι προϋποθέσεις εφαρµογής και, εφόσον είναι αναγκαίο, η διάρκειά τους. Είναι επιχειρησιακές δράσεις των κρατών µελών στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ. Η συνθήκη του Άµστερνταµ θέσπισε ένα νέο µέσο για την ΚΕΠΠΑ: Κοινές στρατηγικές στους τοµείς, που εφαρµόζονται στους τοµείς, στους οποίους τα κράτη µέλη έχουν σηµαντικά συµφέροντα, και οι σχετικές αποφάσεις λαµβάνονται από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, µετά από σύσταση του Συµβουλίου. Πρέπει να αποσαφηνίζονται οι στόχοι, η διάρκεια και τα µέσα που πρέπει να εφαρµόζονται από το Συµβούλιο, υιοθετώντας ιδίως κοινές δράσεις και κοινές θέσεις. Ο τρίτος πυλώνας αφορά την «αστυνοµική και δικαστική συνεργασία στον ποινικό τοµέα», όπου επίσης το Συµβούλιο λαµβάνει τις αποφάσεις. Εντός του πρώτου πυλώνα, το Συµβούλιο, κανονικά, λαµβάνει αποφάσεις µέσω ψηφοφοριών µε ενισχυµένη πλειοψηφία. Όσον αφορά τους άλλους δύο πυλώνες, η απόφαση του Συµβουλίου πρέπει να είναι οµόφωνη: κατά συνέπεια, µπορεί να παρεµποδιστεί, σε περίπτωση που προβάλλει βέτο οποιαδήποτε χώρα. Συµφωνία και Σύµβαση Σένγκεν Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 80 άρχισε η συζήτηση σχετικά µε τη σηµασία της έννοιας «ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων». Για ορισµένα κράτη µέλη, αυτή θα έπρεπε να εφαρµόζεται µόνο στους ευρωπαίους πολίτες, πράγµα που σήµαινε τη διατήρηση των ελέγχων στα σύνορα και των διαχωρισµό µεταξύ των 3 Πρόκειται για τη συνηθισµένη µέθοδο της ΕΕ όσον αφορά τη λήψη των αποφάσεων: η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση στο Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο, τα οποία την συζητούν, προτείνουν τροπολογίες και εν συνεχεία την θεσπίζουν ως µέρος της νοµοθεσίας της ΕΕ. Εν τω µεταξύ, ζητούν συχνά τη γνώµη και άλλων σωµάτων, όπως της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών.

7 ευρωπαίων πολιτών και των υπηκόων τρίτων χωρών. Αντίθετα άλλα κράτη µέλη επιθυµούσαν την ελεύθερη κυκλοφορία για όλους και την κατάργηση των συνοριακών ελέγχων. Επειδή ήταν αδύνατο να βρεθεί συµφωνία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, υπεγράφη στις 14 Ιουνίου 1985 στο Σένγκεν, η Συµφωνία Σένγκεν, που είναι η συµφωνία µεταξύ της Γερµανίας, του Βελγίου, της Γαλλίας, του Λουξεµβούργου και των Κάτω Χωρών, και αποσκοπεί στη προοδευτική κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα και εισάγει καθεστώς ελεύθερης κυκλοφορίας όλων των προσώπων που είναι υπήκοοι των κρατών τα οποία την έχουν υπογράψει, άλλων κρατών της Κοινότητας ή τρίτων χωρών. Η Σύµβαση Σένγκεν υπογράφηκε στις 19 Ιουνίου 1990 από τα πέντε αυτά κράτη, ωστόσο άρχισε να ισχύει το Καθορίζει τις προϋποθέσεις εφαρµογής και τις εγγυήσεις για την εφαρµογή αυτής της ελεύθερης κυκλοφορίας. Σιγά σιγά, ο χώρος Σένγκεν επεκτάθηκε: η Ιταλία υπέγραψε τις Συµφωνίες το 1990, η Ισπανία και η Πορτογαλία το 1991, η Ελλάδα το 1992, η Αυστρία το 1995, η ανία, η Φιλανδία και η Σουηδία το Η Ισλανδία και η Νορβηγία είναι επίσης συµβαλλόµενα µέρη στη συµφωνία αυτή. Αυτή η Συµφωνία και αυτή η Σύµβαση, οι κανόνες που θεσπίστηκαν βάσει των κειµένων αυτών καθώς και οι συναφείς συµφωνίες αποτελούν αυτό που ονοµάζουµε "κεκτηµένο Σένγκεν ". Μεταξύ των κυριοτέρων µέτρων που υιοθετήθηκαν από τα κράτη µέλη είναι τα εξής: Η κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα και η µεταφορά των ελέγχων αυτών στα εξωτερικά σύνορα. Ο κοινός καθορισµός των όρων διέλευσης των εξωτερικών συνόρων. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών µπορούν σύµφωνα µε τη Συµφωνία του Σένγκεν να εισέλθουν στη ζώνη του Σένγκεν για µία παραµονή µέχρι τρεις µήνες, εφόσον µπορούν να επιδείξουν ισχύοντα ταξιδιωτικά έγγραφα, ενδεχοµένως, αν χρειάζεται, θεώρηση και επαρκή οικονοµικά µέσα. Η εναρµόνιση των όρων εισόδου και θεώρησης για τις σύντοµες διαµονές. Τα κράτη του Σένγκεν ανέλαβαν την υποχρέωση να ακολουθούν κοινή πολιτική στην έκδοση θεωρήσεων για σύντοµη διαµονή, η οποία δεν ξεπερνά τους τρεις µήνες ανά εξάµηνο. Στην περίπτωση που ο τελικός προορισµός των υπηκόων τρίτων χωρών είναι άλλος από τα κράτη του Σένγκεν (τράνζιτ), η θεώρηση τους δίνει δικαίωµα παραµονής στη ζώνη του Σένγκεν ως πέντε ηµέρες. Η έκδοση θεωρήσεων για µεγαλύτερη παραµονή παρέµεινε στη σφαίρα αρµοδιοτήτων του κάθε κράτους του Σένγκεν. Τα κράτη που υπέγραψαν τη συµφωνία κατάρτισαν έναν κατάλογο 129 χωρών, οι υπήκοοι των οποίων χρειάζονται θεώρηση για να εισέλθουν στη ζώνη του Σένγκεν. Η λεγόµενη «µαύρη λίστα» µπορεί να τροποποιηθεί µόνο µε οµόφωνη απόφαση των κρατών του Σένγκεν. Στη Συµφωνία του Σένγκεν υιοθετήθηκε επίσης το δικαίωµα εισόδου και παραµονής ως τρεις µήνες σε όλη τη ζώνη του Σένγκεν για υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι διαµένουν νόµιµα σε ένα από τα κράτη της Συµφωνίας. Ο καθορισµός του ρόλου των µεταφορέων στην καταπολέµηση της παράνοµης µετανάστευσης.

8 Ο καθορισµός κανόνων σχετικά µε το ποιο κράτος είναι υπεύθυνο για εξέταση της αίτησης ασύλου. Οι κύριοι όροι της Συµφωνίας σε σχέση µε το άσυλο είναι: - Μόνο ένα από τα κράτη του Σένγκεν είναι κάθε φορά αρµόδιο για την εξέταση της αίτησης ασύλου. Κριτήριο αποτελεί γι αυτό η χώρα, στην οποία εισήλθε ο αιτών αρχικά. Η αίτηση εξετάζεται σύµφωνα µε το εκάστοτε εθνικό δίκαιο. - Τα κράτη του Σένγκεν δεσµεύονται να εξετάζουν κάθε αίτηση. - Κάθε κράτος του Σένγκεν διατηρεί το δικαίωµα σύµφωνα µε το εθνικό του δίκαιο να απελαύνει ή να στέλνει αιτούντες άσυλο σε τρίτη χώρα. - Η ανταλλαγή πληροφοριών ανάµεσα στα κράτη του Σένγκεν στον τοµέα του ασύλου περιορίζεται στις απαραίτητες πληροφορίες για την αρµοδιότητα της εξέτασης της αίτησης. Η προστασία προσωπικών δεδοµένων αποτέλεσε έτσι επίσης αντικείµενο της Συµφωνίας. Η καθιέρωση δικαιώµατος παρακολούθησης και δίωξης από τη µια χώρα στην άλλη. Η δηµιουργία ενός συστήµατος πληροφόρησης Σένγκεν (SIS) για την ανταλλαγή δεδοµένων, που προβλέπει το συντονισµό µεταξύ των υπηρεσιών αστυνοµίας, τελωνείων και δικαιοσύνης, και η λήψη των αναγκαίων µέτρων προκειµένου να καταπολεµηθεί η τροµοκρατία και το οργανωµένο έγκληµα. Ένα Πρωτόκολλο που επισυνάπτεται στη συνθήκη του Άµστερνταµ διέπει την ενσωµάτωση του κεκτηµένου του Σένγκεν στις συνθήκες. Για τη δηµιουργία νοµικής βάσης, σε ότι αφορά την ενσωµάτωση αυτή, ήταν αναγκαία η υπαγωγή των διατάξεων που αποτελούν το κεκτηµένο του Σένγκεν, είτε στον πρώτο πυλώνα ("Θεωρήσεις, άσυλο, µετανάστευση και λοιπές πολιτικές συνδεόµενες µε την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων" της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας) είτε στον τρίτο πυλώνα ("Αστυνοµική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις" της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Επί πλέον, το Πρωτόκολλο που επισυνάπτεται στη συνθήκη του Άµστερνταµ αναφέρει ότι το κεκτηµένο του Σένγκεν και τα άλλα µέτρα που λαµβάνουν τα όργανα εντός του πεδίου εφαρµογής του, πρέπει να είναι πλήρως αποδεκτά από όλα τα υποψήφια προς ένταξη κράτη. Η Ιρλανδία και το Ηνωµένο Βασίλειο δεν είναι συµβαλλόµενα µέρη στις προαναφερθείσες συµφωνίες, αλλά, σύµφωνα µε το πρωτόκολλο που επισυνάπτεται στη συνθήκη του Άµστερνταµ, οι δύο αυτές χώρες δύνανται να συµµετάσχουν σε µέρος ή στο σύνολο των διατάξεων του κεκτηµένου του Σένγκεν κατόπιν ψηφοφορίας στο Συµβούλιο, µε οµοφωνία των δεκατριών κρατών που είναι συµβαλλόµενα µέρη στις συµφωνίες και του εκπροσώπου της κυβέρνησης του σχετικού κράτους. Έτσι, το Ηνωµένο Βασίλειο ζήτησε να συµµετάσχει στην αστυνοµική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις, στην καταπολέµηση των ναρκωτικών και στο σύστηµα πληροφοριών Σένγκεν (SIS). Η Ιρλανδία ζήτησε να συµµετάσχει στο σύνολο των διατάξεων που αφορούν την εφαρµογή και λειτουργία του συστήµατος πληροφοριών Σένγκεν (SIS). Επί πλέον, η ανία, παρά το γεγονός ότι έχει ήδη υπογράψει τη σύµβαση του Σένγκεν, δύναται να επιλέξει, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά πόσον θα εφαρµόσει κάθε νέα απόφαση που λαµβάνεται µε βάση το κεκτηµένο του Σένγκεν.

9 Συνθήκη του Άµστερνταµ Η Συνθήκη του Άµστερνταµ είναι το αποτέλεσµα της ιακυβερνητικής ιάσκεψης που ξεκίνησε στις 29 Μαρτίου 1996 στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Τορίνο. Εγκρίθηκε στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Άµστερνταµ (16 και 17 Ιουνίου 1997) και στη συνέχεια υπεγράφη στις 2 Οκτωβρίου 1997 από τους Υπουργούς Εξωτερικών των 15 κρατών µελών. Τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαΐου 1999 µετά την κύρωσή της από όλα τα κράτη µέλη σύµφωνα µε τους αντίστοιχους συνταγµατικούς τους κανόνες. Στο νοµοθετικό επίπεδο, η Συνθήκη του Άµστερνταµ τροποποιεί ορισµένες διατάξεις της Συνθήκης για την ΕΕ (Μάαστριχτ), διατάξεις για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ορισµένες συναφείς πράξεις. Η εν λόγω Συνθήκη δεν υποκαθιστά τις υπόλοιπες, αλλά προστίθεται σε αυτές. Η Συνθήκη του Άµστερνταµ περιλαµβάνει ουσιαστικές προτάσεις για τις «θεσµικές» βάσεις των πολιτικών της ΕΕ, καθώς και της διαδικασίας εκδηµοκρατισµού. Συγκεκριµένα, αλλάζει τη συνεργασία στους τοµείς δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων µε τη δηµιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, όπου ο ρόλος των κοινοτικών οργάνων θα είναι πιο ισόρροπος. Ο έλεγχος των εξωτερικών συνόρων, το άσυλο, η µετανάστευση και τα δικαιώµατα υπηκόων τρίτων χωρών, καθώς και η δικαστική συνεργασία σε αστικά θέµατα, εντάσσονται στο εξής στον πρώτο πυλώνα και ακολουθούν στο εξής την κοινοτική µέθοδο («κοινοτικοποιούνται»). Οι τοµείς αυτοί έχουν χαρακτηριστεί ως θέµατα κοινού ενδιαφέροντος και προηγουµένως (Μάαστριχτ) ανήκαν στον τρίτο πυλώνα (διακυβερνητικό). Μόνο η αστυνοµική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις παραµένει στο πλαίσιο του τρίτου πυλώνα (διακυβερνητικής συνεργασίας), στον οποίο η Συνθήκη του Άµστερνταµ προσθέτει την πρόληψη και την καταπολέµηση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας. Συγκεκριµένα εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος της συνθήκης του Άµστερνταµ, το Συµβούλιο θα θεσπίσει µέτρα για θέµατα σχετικά µε το άσυλο και τη µετανάστευση. Μετά την πάροδο των πέντε ετών εναπόκειται στην Επιτροπή να λαµβάνει την πρωτοβουλία για τη θέσπιση µέτρων. Ωστόσο, τα µέτρα που αφορούν την κατανοµή των προσπαθειών µεταξύ των κρατών µελών για την υποδοχή προσφύγων και εκτοπισθέντων, οι προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής των µεταναστών όπως και τα δικαιώµατα των υπηκόων τρίτων χωρών εξαιρούνται της προθεσµίας αυτής. Η πολιτική για τη µετανάστευση Στο πλαίσιο αυτό, θα ληφθούν µέτρα στους ακόλουθους τοµείς: προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής και προδιαγραφές διαδικασιών µε τις οποίες τα κράτη µέλη χορηγούν θεωρήσεις και άδειες διαµονής µακράς διαρκείας, ιδίως εκείνων που αποσκοπούν στην επανένωση οικογενειών,

10 παράνοµη µετανάστευση και παράνοµη διαµονή, συµπεριλαµβανοµένου του επαναπατρισµού παρανόµως διαµενόντων. µέτρα που θα καθορίζουν τα δικαιώµατα και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι διαµένουν νοµίµως σε κράτος µέλος, θα µπορούν να διαµένουν σε άλλα κράτη µέλη. Τα κράτη µέλη µπορούν να διατηρήσουν ή να εισαγάγουν στην πολιτική τους για τη µετανάστευση εθνικές διατάξεις που συµβιβάζονται µε τη συνθήκη του Άµστερνταµ και τις διεθνείς συµφωνίες. Η πολιτική ασύλου ιεθνείς κανόνες για το άσυλο έχουν καθοριστεί στο πλαίσιο της Σύµβασης της Γενεύης του 1951 και του Πρωτοκόλλου της Νέας Υόρκης του 1967 σχετικά µε το καθεστώς των προσφύγων. Επιπλέον, στο πλαίσιο αυτό, το Συµβούλιο θεσπίζει µέτρα προκειµένου να καθορίσει: τα κριτήρια και τους µηχανισµούς για τον προσδιορισµό του κράτους µέλους το οποίο είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου υπηκόου τρίτης χώρας, τις ελάχιστες προδιαγραφές για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη µέλη, τις ελάχιστες προδιαγραφές για την αναγνώριση υπηκόων τρίτων χωρών ως προσφύγων, τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες µε τις οποίες τα κράτη µέλη χορηγούν ή ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα. Άλλα µέτρα σχετικά µε τους πρόσφυγες και τους εκτοπισθέντες πρέπει να θεσπιστούν και στους ακόλουθους τοµείς: ελάχιστες προδιαγραφές παροχής προσωρινής προστασίας σε εκτοπισθέντες από τρίτες χώρες, οι οποίοι δεν µπορούν να επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους, και σε άλλα πρόσωπα που χρειάζονται διεθνή προστασία, επιδίωξη δίκαιης κατανοµής των βαρών (burden sharing) µεταξύ κρατών µελών όσον αφορά την υποδοχή και την αντιµετώπιση των συνεπειών της υποδοχής προσφύγων και εκτοπισθέντων (το πρόβληµα των προσφύγων της πρώην Γιουγκοσλαβίας στη Γερµανία απέδειξε τη χρησιµότητα αυτού του µέτρου στην περίπτωση που θα επαναληφθεί µια τέτοια κατάσταση). Πρωτόκολλο για τη θέση του Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας. Οι χώρες αυτές δε συµµετέχουν στα µέτρα που θεσπίζονται για τα ζητήµατα χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Ωστόσο, εάν επιθυµούν να συµµετάσχουν στη θέσπιση ή την εφαρµογή ενός προτεινόµενου µέτρου, θα πρέπει αυτό να γνωστοποιείται στον Πρόεδρο του Συµβουλίου εντός τριών µηνών από την υποβολή

11 της πρότασης. Θα µπορούν επίσης να αποδεχθούν το εν λόγω µέτρο ανά πάσα στιγµή µετά τη θέσπισή του από το Συµβούλιο. Πρωτόκολλο για την εφαρµογή ορισµένων πτυχών του άρθρου 14 της ΣΕΚ στο Ηνωµένο Βασίλειο και την Ιρλανδία. Το Ηνωµένο Βασίλειο και η Ιρλανδία έχουν το δικαίωµα να διενεργούν ελέγχους στα σύνορά τους στα πρόσωπα που επιθυµούν να εισέλθουν στο έδαφός τους, ιδίως στους πολίτες κρατών συµβαλλοµένων µερών της συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο ή οποιασδήποτε άλλης συµφωνίας που δεσµεύει το Ηνωµένο Βασίλειο ή/ και την Ιρλανδία και να αποφασίζουν κατά πόσο επιτρέπεται η είσοδός τους στο έδαφός τους. Παράλληλα, τα άλλα κράτη µέλη µπορούν να διενεργούν ελέγχους στα πρόσωπα που προέρχονται από το Ηνωµένο Βασίλειο και την Ιρλανδία. Η Ιρλανδία εξέφρασε την επιθυµία να συµµετάσχει όσο το δυνατό περισσότερο στα µέτρα που λαµβάνονται δυνάµει του πρώτου πυλώνα και επιτρέπουν τη διατήρηση της κοινής ταξιδιωτικής ζώνης µε το Ηνωµένο Βασίλειο (αυτή η "κοινή ταξιδιωτική ζώνη" είναι ένας χώρος ελεύθερης κυκλοφορίας µεταξύ της Ιρλανδίας και του Ηνωµένου Βασιλείου). Πρωτόκολλο για τη θέση της ανίας Η ανία δεν συµµετέχει στα µέτρα που προτείνονται βάσει του πρώτου πυλώνα εκτός από τα µέτρα περί καθορισµού των τρίτων χωρών, των οποίων οι υπήκοοι πρέπει να διαθέτουν θεώρηση για να διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα των κρατών µελών και τα µέτρα που αφορούν τη θεώρηση ενιαίου τύπου. Ενσωµάτωση του κεκτηµένου του Σένγκεν στην ΕΕ Στο πλαίσιο της Συµφωνίας του Σένγκεν καθορίστηκαν το 1990 οι κοινοί κανόνες όσον αφορά τη θεώρηση, το δικαίωµα ασύλου, τον έλεγχο στα εξωτερικά σύνορα, τη συνεργασία µεταξύ αστυνοµιών και τελωνείων µε σκοπό να επιτραπεί η ελεύθερη κυκλοφορία των ατόµων στο πλαίσιο των συµβαλλοµένων µερών χωρίς να διαταραχθεί η δηµόσια τάξη. Τα κράτη µέλη της Ε.Ε. (εκτός του Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας), καθώς και η Νορβηγία και η Ισλανδία προσχώρησαν στη διακυβερνητική αυτή πρωτοβουλία. Πρωτόκολλο για την ενσωµάτωση του κεκτηµένου του Σένγκεν στο πλαίσιο της Ε.Ε. Τα κράτη µέλη που έχουν υπογράψει τις συµφωνίες του Σένγκεν εντάσσουν στο εξής τη "στενότερη συνεργασία " τους όσον αφορά την κατάργηση των εσωτερικών συνόρων εντός του νοµικού και θεσµικού πλαισίου της Ε.Ε.. Οι προαναφερόµενοι κοινοί κανόνες θα ενσωµατωθούν είτε στον πρώτο, είτε στον τρίτο πυλώνα. Οποιαδήποτε νέα πρόταση όσον αφορά τη θεώρηση, το δικαίωµα ασύλου, τον έλεγχο στα εξωτερικά σύνορα, τη συνεργασία µεταξύ αστυνοµιών και τελωνείων βασίζεται σε µια από αυτές τις νέες βάσεις.

12

Συνθήκη της Λισαβόνας

Συνθήκη της Λισαβόνας Συνθήκη της Λισαβόνας Α. Εισαγωγή Στις 13 Δεκεμβρίου 2007, οι αρχηγοί των είκοσι επτά χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Με τη Συνθήκη τροποποιούνται οι δύο βασικές Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ 52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά θέματα προς συζήτηση:

Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Η ανάπτυξη της Κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Η λήψη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2013 (15.05) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0137 (COD) 6353/1/13 REV 1 ADD 1 UD 39 PI 19 COMER 22 CODEC 317 PARLNAT 111 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Οι απαρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στα τέλη της δεκαετίας του 1940 η Ευρώπη υπέφερε ακόµη από τις συνέπειες των δύο µακροχρόνιων και ολέθριων

Διαβάστε περισσότερα

Σένγκεν. Η πύλη σου προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟΣ 2013

Σένγκεν. Η πύλη σου προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟΣ 2013 EL Σένγκεν Η πύλη σου προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟΣ 2013 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΉ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2 Εσωτερικά σύνορα 2 Εξωτερικά

Διαβάστε περισσότερα

CONSILIUM. Σένγκεν. Η πύλη προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

CONSILIUM. Σένγκεν. Η πύλη προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 EL CONSILIUM Σένγκεν Η πύλη προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Πίνακας περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2 ΜΕΤΡΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 Εσωτερικά

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΙΧΑΛΗΣ.Ι.ΤΣΙΝΙΣΙΖΕΛΗΣ

1 ΜΙΧΑΛΗΣ.Ι.ΤΣΙΝΙΣΙΖΕΛΗΣ 1 ΜΙΧΑΛΗΣ.Ι.ΤΣΙΝΙΣΙΖΕΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΙ, Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΟ ΚΑΙ [ΠΟΛΥΤΟΜΕΑΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΛΕΙΣΤΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/LB/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 1948 7-11 Μαΐου Η διάσκεψη της Χάγης: περισσότεροι από χίλιοι αντιπρόσωποι από 20 ευρωπαϊκές χώρες συζητούν για τις νέες μορφές συνεργασίας στην Ευρώπη. Εκφράζονται

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΚΤΥΟY ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ. Εισήγηση: Χριστόφορου Κορυφίδη 1 24/5/2007

2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΚΤΥΟY ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ. Εισήγηση: Χριστόφορου Κορυφίδη 1 24/5/2007 2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΚΤΥΟY ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ Αθήνα, 28-29 Ιουνίου 2002 Εισήγηση: Χριστόφορου Κορυφίδη 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΟΜΗ ***** ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Πρόλογος 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ανήλικοι 1. Απόφαση-πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22.12.2003 για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 27.10.2015 COM(2015) 610 final ANNEX 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές

Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές Μετά από την έγκριση διαφόρων ευρωπαϊκών νομοθετικών πράξεων, τόσο οι διεθνείς οδικές μεταφορές όσο και οι εμπορευματικές και επιβατικές ενδομεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (2002)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (2002) 24.12.2002 Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 325/1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (2002)

Διαβάστε περισσότερα

Η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης ως δημόσια πολιτική

Η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης ως δημόσια πολιτική EXPOSEC 2015 5-6 Μαΐου 2015 Η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης ως δημόσια πολιτική Δρ Ελένη-Ανδριανή Σαμπατάκου Εργαστήριο για τη Μελέτη της Μετανάστευσης και της Διασποράς Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 85 griechische Erklärungen (Normativer Teil) 1 von 13 ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ AF/EEE/BG/RΟ/DC/el

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ Στην Ειδική Επιτροπή για την επεξεργασία και εξέταση του Σχεδίου Νόµου "Κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

EXPOSEC 2013. 3-4 Απριλίου 2013

EXPOSEC 2013. 3-4 Απριλίου 2013 EXPOSEC 2013 3-4 Απριλίου 2013 Σκέψειςγιατησχέση / διασύνδεση µετανάστευσης και ασφάλειας. ρ Ελένη-Ανδριανή Σαµπατάκου Επιστηµονική Συνεργάτις Εργαστήριο για τη Μελέτη της Μετανάστευσης και της ιασποράς

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών Δήμητρα Κονδύλη, ερευνήτρια ΕΚΚΕ Καλαμάτα 6/6/2010 Η Ευρωπαϊκή Εμπειρία στον τομέα ένταξης μεταναστών Το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τη μετανάστευση

Διαβάστε περισσότερα

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Επιτροπή των Περιφερειών ιάσκεψη µε θέµα Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 16.12.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0171/2012, του Klaus Träger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ EE28 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ EE28 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ Η περιφερειακή ανάλυση που ακολουθεί βασίζεται στις έρευνες Ευρωβαρόμετρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΣΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ"

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" Εισαγωγικός Διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2014 Δείγμα Σημειώσεων για το μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΗ ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τα συµβαλλόµενα µέρη τονίζουν τη σηµασία της έγκαιρης

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερική Ασφάλεια ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑ Α ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

Εσωτερική Ασφάλεια ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑ Α ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ Εσωτερική Ασφάλεια ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ Ο καθένας χρειάζεται να νιώθει ασφάλεια στην καθηµερινή του ζωή. Αν και οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν έχουν ζήσει πόλεµο εδώ και

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές και την

Διαβάστε περισσότερα

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Η υλοποίηση αυτών των στόχων ζήτηση» (σ. 195) Ήδη σήµερα 500 περίπου Ευρωσύµβουλοι βοηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ IΘΑΚΗΣ 29, 112 57 ΑΘΗΝΑ url: http://www.aueb.gr/statistical-institute ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ Ιθάκης 29 Αθήνα 112 57

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ http://www.imepo.gr

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ http://www.imepo.gr ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, που ψηφίστηκε στο Άµστερνταµ το 1997 και τέθηκε σε ισχύ το 1999, υπάγει τη µεταναστευτική πολιτική στη σφαίρα αρµοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 24 Σεπτεµβρίου 2008 (09.10) (OR. fr) 13440/08 LIMITE ΑSIM 72 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 24 Σεπτεµβρίου 2008 (09.10) (OR. fr) 13440/08 LIMITE ΑSIM 72 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Conseil UE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 24 Σεπτεµβρίου 2008 (09.10) (OR. fr) PUBLIC 13440/08 LIMITE ΑSIM 72 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Προεδρίας προς : το Συµβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ. : 13189/08 ΑSIM

Διαβάστε περισσότερα

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj Δίκαιο της Ε.Ε. klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjkl 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ zxcvbnmσγqwφertyuioσδφpγρaηsόρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 148(Ι)/2012 Αρ.4361, 2.11.2012 148(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΠΛΟΥ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΟΥ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC 16371/1/13 REV1

PUBLIC 16371/1/13 REV1 ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες,2Δεκεμβρίου2013 (OR.fr) PUBLIC 16371/1/13 REV1 LIMITE ASIM98 TU10 ΣΗΜΕΙΩΜΑΣΗΜΕΙΟΥ«Ι/A» Αποστολέας: ΓενικήΓραμματείατουΣυμβουλίου Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση KANONIΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση KANONIΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 26.5.2004 COM(2004) 391 τελικό 2004/0127 (CNS) Πρόταση KANONIΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά µε το καθεστώς διέλευσης των

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0258 (NLE) 6731/15 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: SOC 149 EMPL 76 MIGR 12 JAI 148 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Κατάλογος της ΕΕ που περιλαµβάνει πρόσωπα, οµάδες και οντότητες στις οποίες εφαρµόζονται ειδικά µέτρα για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας 22 εκεµβρίου 2009 Η ΕΕ θέσπισε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ Ανακοίνωση προς τα Μέλη Θέµα: Πρόγραµµα της ελληνικής προεδρίας - Πρώτο εξάµηνο 2003 Επισυνάπτεται το πρόγραµµα δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιλαμβάνει: Άσκηση νομοθετικής εξουσίας Άσκηση δημοκρατικού ελέγχου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιλαμβάνει: Άσκηση νομοθετικής εξουσίας Άσκηση δημοκρατικού ελέγχου Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλέγεται κάθε πέντε χρόνια με άμεσες, γενικές εκλογές που διεξάγονται την ίδια περίοδο στα κράτη μέλη. Τον

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (2005/C 53/01)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (2005/C 53/01) 3.3.2005 C 53/1 I (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΚΑΙΟ- ΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (2005/C 53/01) Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ To Eυρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ. Κοινή δήλωση για τα άρθρα 22 και 29 της συµφωνίας

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ. Κοινή δήλωση για τα άρθρα 22 και 29 της συµφωνίας 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Erklärungen Griechisch (Normativer Teil) 1 von 7 ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ Κοινή δήλωση για τα άρθρα 22 και 29 της συµφωνίας Τα µέρη δηλώνουν ότι κατά την εφαρµογή των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 411 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ περί του καθεστώτος καιτων γενικών όρων άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ Κείμενα Εργασίας 2008/18 Working Papers

Διαβάστε περισσότερα

GROSOLI ΑΠΟΦΑΣΗ TOY ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

GROSOLI ΑΠΟΦΑΣΗ TOY ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ GROSOLI ΑΠΟΦΑΣΗ TOY ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 1973 * Στην υπόθεση 131/73, που έχει ως αντικείμενο αίτηση του Tribunale του Τρέντο προς το Δικαστήριο, κατ' εφαρμογή του άρθρου 177

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ονομάζεται το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλέγεται

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: «ιευκρινήσεις µετά την δηµοσίευση του Ν. 4052/01-03-2012 (ΦΕΚ Α 41), προς τους Φορείς Υγεία και Πρόνοιας»

Θέµα: «ιευκρινήσεις µετά την δηµοσίευση του Ν. 4052/01-03-2012 (ΦΕΚ Α 41), προς τους Φορείς Υγεία και Πρόνοιας» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14.03.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 2269/19-3-2012 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (ETUC) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUI) με θέμα Μετανάστευση και κοινωνική ένταξη στις πρωτεύουσες

Διαβάστε περισσότερα

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.;

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; 1 Ενημερωτικό Σημείωμα # 04 / Απρίλιος 2011 Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; της Σύλβιας Ράντου M.Sc. στις Ευρωπαϊκές Σπουδές Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δόκιμης Ερευνήτριας Κ.Ε.ΔΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004. 6.4.2004 L 100/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 631/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 για τροποποίηση του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ. 8.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ. 8.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 8.1 Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό της έρευνάς µας θα ασχοληθούµε µε το συνεχώς αυξανόµενο πρόβληµα της µετανάστευσης. Η παράνοµη µετανάστευση αποτελεί µία ακόµη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ Ε.Κ.Κ.Ε.

ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ Ε.Κ.Κ.Ε. ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Συνθήκη Αμστερνταμ 1997 Τάμπερε 1999 Πρόγραμμα Χάγης 2004-2010 Συνθήκη Λισσαβώνας Χάρτης Θεμελιωδών

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ Του Μιχάλη Φεφέ, Μέλους ΣΕΠ ΔΕΟ 10 του ΕΑΠ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ Του Μιχάλη Φεφέ, Μέλους ΣΕΠ ΔΕΟ 10 του ΕΑΠ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ Του Μιχάλη Φεφέ, Μέλους ΣΕΠ ΔΕΟ 10 του ΕΑΠ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την έναρξη της ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, την 1η Δεκεμβρίου 2009, η Ευρωπαϊκή Ένωση απέκτησε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΚΔΟΣΗ: 28 Νοεμβρίου 2008 (σελίδα 1) ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ (+ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ) 1 (σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι σημερινές προκλήσεις για το μέλλον

Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι σημερινές προκλήσεις για το μέλλον ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι σημερινές προκλήσεις για το μέλλον Επιβλέπων Γεώργιος Ντούσκας Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΕΡΑΤΩΣ ΚΟΖΑΚΟΥ-ΜΑΡΚΟΥΛΛΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, 11:00 πμ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Για μια Ευρώπη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Για μια Ευρώπη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Για μια Ευρώπη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Μανιφέστο της AEDH και των μελών της ενόψει των εκλογών του 2014 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βρυξέλλες, 11 Νοεμβρίου 2013 1. Ιθαγένεια, δημοκρατία και σεβασμός

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Η διεύρυνση της Ένωσης

Η διεύρυνση της Ένωσης Η διεύρυνση της Ένωσης Την 1η Ιουλίου 2013, η Κροατία έγινε το 28ο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ένταξη της Κροατίας, μετά την Ρουμανία και την Βουλγαρία που προσχώρησαν την 1η Ιανουαρίου 2007,

Διαβάστε περισσότερα

(Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (2005/C 198/01)

(Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (2005/C 198/01) 12.8.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 198/1 I (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Σχέδιο δράσης του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την εφαρμογή του προγράμματος της Χάγης για την ενίσχυση της ελευθερίας,

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες αλλοδαπού πληθυσµού και θεσµικό πλαίσιο

Κατηγορίες αλλοδαπού πληθυσµού και θεσµικό πλαίσιο Ηράκλειο 30 Ιουνίου 2014 Γρηγόρης Τσιούκας 1 Πολίτες τρίτων χωρών µε νόµιµη διαµονή σύµφωνα µε το µεταναστευτικό νόµο Οµογενείς: Αλβανία, χώρες πρώην ΕΣΣ, άλλες χώρες Πολίτες κρατών µελών της ΕΕ Αιτούντες

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αναφορών 2004 22 Ιουλίου 2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 893/2003 του Antonio Cecoro ιταλικής ιθαγένειας σχετικά µε περιβαλλοντικό ζήτηµα που αφορά την ακτή της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 8.11.2012 2012/0011(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Φεβρουαρίου 2012

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Φεβρουαρίου 2012 EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τους όρους των τίτλων έκδοσης ή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου (CON/2012/12) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) L 181/6 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Ιουνίου 2001 σχετικά µε τον καθορισµό των αναγκαίων µέτρων για την προστασία του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 58ο έτος 21 Μαΐου 2015 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) 2015/779 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 17.6.2008 COM(2008) 360 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Την 29 Μαρτίου 2010, δημιουργείται η Ομάδα ίκυκλης Αστυνόμευσης ( Ι.ΑΣ) στην Αθήνα με 3000 αστυνομικούς. Αρχικά εφαρμόστηκε σε όλες

Διαβάστε περισσότερα

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Στις 29 Απριλίου 2004, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε και επίσημα τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 883/2004. Ο κανονισμός αυτός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ακρόαση Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ακρόαση Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων LIBE_OJ(2011)1208_1 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ακρόαση Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 24.11.2010 2006/0252(NLE) *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ. 3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.: 2131306609) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Πρόσβαση αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων σε Ι.Ε.Κ. (Αναφορά υπ αρ. πρωτ: 14976/2008) Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Χειριστής: Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 340 της 10ης Νοεμβρίου 1997

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 340 της 10ης Νοεμβρίου 1997 ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 340 της 10ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 1. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 1.1. Ιστορική εξέλιξη Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο άρχισε να λειτουργεί ανεπίσημα το 1974 ως φόρουμ συζήτησης μεταξύ των ηγετών της ΕΕ. Γρήγορα εξελίχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΚΘ-55Π ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: Β49ΚΘ-55Π ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02/05/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ. 45610 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ.κ.διοικητεσ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΟΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. Εισαγωγή...5 2. Η επιρροή του αμερικανικού

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Η θέση των συµβουλίων στη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος

Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Η θέση των συµβουλίων στη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος 4. Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Από τη σύντοµη επισκόπηση που προηγήθηκε προκύπτει ότι στον ορισµό και στα χαρακτηριστικά ενός συµβουλίου παιδείας που θέσαµε στην αρχή της µελέτης ανταποκρίνονται αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

2. Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ: Η ΘΕΣΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ

2. Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ: Η ΘΕΣΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 2. Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ: Η ΘΕΣΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 2.1 Προσδιοριστικοί παράγοντες των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Τα όργανα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης

Τα όργανα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης Τα όργανα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης φέρουν την κύρια ευθύνη για τον καθορισμό της ευρωπαϊκής νομισματικής πολιτικής, τις αποφάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα