ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ"

Transcript

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΑ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤAΣ», με έδρα.. 2 ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Για σκοπούς ιστορικούς, θα αναφέρεται ότι το Σωματείο αυτό, προήλθε από το KENTPO ΝΕΟΤΗΤΑΣ., του οποίου η ιστορία θα καταγραφτεί και θα φυλαχτεί για τις επόμενες γενεές. 3 ΣΚΟΠΟΙ Οι σκοποί του Σωματείου είναι: 1. Προώθηση της ιδέας και των αρχών του εθελοντισμού. 2. Η πρόοδος, ευημερία και ενσωμάτωση όλων των νέων. 3. Η άσκηση των νέων στην εφαρμογή των δημοκρατικών διαδικασιών και η ανάπτυξη προσήλωσης και σεβασμού στις αρχές και τα ιδεώδη του δημοκρατικού βίου. 4. Η παροχή ευκαιριών στους νέους για συμμετοχή και ανάληψη ευθύνης στην πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη και πρόοδο της κοινωνίας και του τόπου τους γενικότερα. 5. Η παροχή προληπτικών, υποστηρικτικών υπηρεσιών στην νεολαία. 6. Η δημιουργική απασχόληση και υγιής ψυχαγωγία των νέων κατά τον ελεύθερο τους χρόνο. 7. Η δημιουργία εγκαταστάσεων για εφήβους και νέους με στόχο την διαπαιδαγώγηση, την ανάπτυξη υγιούς πνευματικής ζωής, την προστασία, υγιή απασχόληση και ψυχαγωγία τους. 8. Η ενημέρωση και προστασία των νέων σχετικά με τους κινδύνους που ελλοχεύουν για τη νεολαία. 9. Η Ανάληψη κοινών δραστηριοτήτων με άλλα σωματεία, οργανισμούς, σώματα, εταιρείες σε επαρχιακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. 10. Η προαγωγή, ανάπτυξη και καλλιέργεια του αθλητισμού που επιδιώκεται με τη δημιουργία διαφόρων αθλητικών ομάδων 11. Η προσήλωση και επιδίωξη της ελευθερίας και της ειρήνης στη Κύπρο. 12. Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων με στόχο την προβολή και τη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς 13. Η ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης για την προστασία της κοινότητας και του τόπου γενικότερα. 14. Η ευαισθητοποίηση πολιτικών, τεχνοκρατών, ανεξάρτητων αξιωματούχων του κράτους, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και γενικότερα των πολιτών αναφορικά με θέματα νεολαίας. 15. Η κινητοποίηση των επαγγελματικών, κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών κύκλων για την αναζήτηση μίας πιο ουσιαστικής πολιτικής σε θέματα νεολαίας. 16. Η οργάνωση εκδηλώσεων, όπως συνέδρια, σεμινάρια, διαλέξεις, δημόσιες συζητήσεις και ακροάσεις, κλπ., ικανών να προάγουν την ατομική, συλλογική και επαγγελματική ηθική συμπεριφορά και την ενημέρωση για διάφορα θέματα. Η σύσταση επιτροπών, ομάδων εργασίας, συντονιστικών οργάνων και η έκδοση διαφόρων εντύπων όπως περιοδικά, επετηρίδες, επιθεωρήσεις κ.α., που προωθούν τους σκοπούς του και ευαισθητοποιούν την κοινή γνώμη. 17. Να προωθεί την σχεδίαση, ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικών και/ή επιμορφωτικών προγραμμάτων με σκοπό την ενημέρωση και επιμόρφωση των νέων. 18. Να προωθήσει και να προάγει, την ανάπτυξη και λειτουργία εκδοτικής δραστηριότητας πάσης φύσεως ή κατηγορίας, είτε με συμβατικά μέσα είτε με μέσα σύγχρονης και προηγμένης οπτικοακουστικής τεχνολογίας που έχει άμεση ή έμμεση σχέση με τους κύριους σκοπούς του σωματείου και την συλλογή, ετοιμασία, επεξεργασία και διανομή πληροφοριών, μελετών, ερευνών, στατιστικών. 19. H ευαισθητοποίησης της κοινωνίας για τα άτομα με ιδιαιτερότητες. 20. Γενικά να προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη πράξη η οποία οδηγεί ή συμβάλλει στην επίτευξη όλων ή μερικών από τους σκοπούς που αναφέρονται πιο πάνω. 1

2 4 ΜΕΣΑ Τα μέσα για την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου είναι τα ακόλουθα: 1. Η παροχή των κατάλληλων διευκολύνσεων για κοινωνικές επαφές, υγιή και δημιουργική απασχόληση και ψυχαγωγία. 2. Συνεργασία με άλλα Σωματεία, Ομοσπονδίες, Ενώσεις, Οργανώσεις, Οργανισμούς, Σώματα, Εταιρείες, Νομικά πρόσωπα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για συντονισμό και ανάπτυξη κοινών δραστηριοτήτων δημοσίου συμφέροντος. 3. Η οργάνωση συγκεντρώσεων, συζητήσεων και διαλέξεων για σκοπούς επιμόρφωσης και επίλυσης προβλημάτων που απασχολούν τους νέους. 4. Η δημιουργία ομάδων και ομίλων για την προώθηση ειδικών ενδιαφερόντων των μελών του. 5. Η οργάνωση εκδρομών, καλλιτεχνικών, πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και αθλητικών εκδηλώσεων. 6. Η συμμετοχή σε έργα κοινής ωφέλειας με την προσφορά εθελοντικής εργασίας. 7. Η προαγωγή αγαθοεργών πράξεων με σκοπό την ανακούφιση συνανθρώπων μας. 8. Η ανάληψη κοινών δραστηριοτήτων και συνεργασιών με άλλες εθελοντικές μη κερδοσκοπικές ομάδες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 9. Η συμμετοχή σε προγράμματα για νέους σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 10. Ο σχηματισμός αθλητικών ομάδων. 11. Η τέλεση αθλητικών αγώνων και διαγωνισμών σύμφωνα με τους κανονισμούς που θα ισχύουν κατά καιρούς, με τη συμμετοχή και τη συνεργασία σε αθλητικές εκδηλώσεις με αθλητικές ομοσπονδίες και οργανισμούς, πάντοτε με την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. 12. Η αποδοχή εισφορών, συνδρομών, δωρεών, κληροδοτημάτων ή άλλης μορφής παραχωρήσεων. 13. Η διοργάνωση ενημερωτικών σεμιναρίων ή ομιλιών ή άλλων εκδηλώσεων για θέματα που αφορούν τους νέους. 14. Η ανάληψη δραστηριοτήτων τα εισοδήματα των οποίων θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την προώθηση των σκοπών του Σωματείου. 15. Η απόκτηση κινητής και ακίνητης περιουσίας με αγορά, ανταλλαγή, μίσθωση, δωρεά ή διαφορετικά, και η ανέγερση, συντήρηση, ανάπτυξη, τροποποίηση, πώληση, εκμίσθωση και ή με οποιοδήποτε τρόπο διάθεση κάθε τέτοιας περιουσίας, με όρους όπως αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, νομική συμβουλή και άλλη αναγκαία συμβουλή. 16. Η παραχώρηση ή μεταβίβαση με επιτροπική πράξη (trust) ή άλλως πως, οποιασδήποτε κινητής ή ακίνητης περιουσίας του Σωματείου σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οργανισμό για λογαριασμό και προς όφελος του Σωματείου με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, νομική συμβουλή και άλλη αναγκαία συμβουλή. 17. Η επένδυση των χρημάτων του Σωματείου τα οποία δεν απαιτούνται αμέσως για τους σκοπούς του Σωματείου καθώς και κάθε άλλης περιουσίας που αποκτάται με επιτροπική πράξη (trust) ή άλλως πως, σε αξίες ή ασφάλειες ή άλλα περιουσιακά στοιχεία όπως η Γενική Συνέλευση του Σωματείου ήθελε κρίνει σκόπιμο λαμβάνοντας νομική συμβουλή και άλλη αναγκαία συμβουλή. 18. Η σύναψη δανείων και η με άλλο τρόπο εξεύρεση χρημάτων για εξυπηρέτηση των σκοπών του Σωματείου και η υποθήκευση ή άλλως πως επιβάρυνση της κινητής και ακίνητης περιουσίας και του ενεργητικού, παρόντος και μελλοντικού του Σωματείου, εξαιρουμένων των περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν με επιτροπική πράξη (trust) ή περιουσίας που δεν παρέχει τέτοια ευχέρεια, με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, νομική συμβουλή και άλλη αναγκαία συμβουλή. 19. Η ίδρυση, προώθηση και συμμετοχή στην ίδρυση ή προώθηση οποιουδήποτε άλλου Σωματείου ή Ομοσπονδίας ή Ένωσης, ή Οργάνωσης, ή Οργανισμού, ή Σώματος, ή Εταιρείας ή Νομικού προσώπου του οποίου οι σκοποί είναι όμοιοι με τους σκοπούς του Σωματείου που καθιδρύεται με το παρόν έγγραφο και η μεταβίβαση ή άλλως πως παραχώρηση προς το Σωματείο ή τον οργανισμό που θα ιδρυθεί όπως προαναφέρθηκε ολόκληρης ή μέρος της περιουσίας του Σωματείου με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, νομική συμβουλή και άλλη αναγκαία συμβουλή. 20. Η συγχώνευση με οποιοδήποτε άλλο Σωματείο με το ίδιο καταστατικό που καθιδρύεται με το παρόν έγγραφο με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, νομική συμβουλή και άλλη αναγκαία συμβουλή. 21. Η πρόσληψη και αμοιβή κατάλληλων επαγγελματιών, επιστημονικών συνεργατών, συμβούλων και οιουδήποτε προσωπικού κριθεί αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών και την καλύτερη λειτουργία του Σωματείου. 22. Να προβαίνει στην πληρωμή συνδρομών ή εισφορών για φιλανθρωπικούς, αγαθοεργούς ή άλλους κοινωφελείς σκοπούς που συνάδουν με τους σκοπούς και αρχές του Σωματείου. 23. Η χρήση άλλων νόμιμων και αποδεκτών από την κοινωνία μέσων που μπορούν να προάγουν τους σκοπούς του Σωματείου. 2

3 5 ΜΕΛΗ Άτομα που δεν είναι εγγεγραμμένα στο Καταστατικό ή στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εισαχθούν για να γίνουν Μέλη του Σωματείου κατόπιν αιτήσεως προς το Σωματείο στη μορφή που απαιτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποκείμενη σε τέτοιες προϋποθέσεις και από την εν λόγω διαδικασία και, σύμφωνα με τέτοια κριτήρια, όπως το Διοικητικό Συμβούλιο, με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης δύναται από καιρό σε καιρό να απαιτήσει ή να ορίσει. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόλυτη διακριτικότητα, να απορρίψει για εισδοχή οποιονδήποτε ως Μέλος εφόσον δικαιολογήσει την πράξη του αυτή. Σε κάθε περίπτωση Μέλη του Σωματείου μπορεί να είναι μόνο φυσικά πρόσωπα. 5.1 Τακτικά μέλη Τακτικό μέλος του Σωματείου μπορεί να γίνει κάθε νέος ή νέα, ηλικίας 13 μέχρι 35 χρονών που αποδέχεται τους σκοπούς του Σωματείου. Νοείται ότι για τα μέλη που δεν έχουν συμπληρωμένο το 18o έτος της ηλικίας τους απαιτείται η έγγραφη συναίνεση αυτών που έχουν την γονική μέριμνα. Για ειδικές περιπτώσεις που αφορούν στους αξιωματούχους του Σωματείου, διοικητικούς σκοπούς και την καλύτερη λειτουργία του Σωματείου το όριο ηλικίας παρατείνεται μέχρι και τα 40 χρόνια, νοουμένου ότι το μέλος αυτό έχει αποδεδειγμένη προσφορά και πλούσια δραστηριότητα στο Σωματείο η οποία υπόκειται στην κρίση της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου. 5.2 Έκτακτα - Ειδικά και Επίτιμα Μέλη Έκτακτο μέλος μπορεί να εγγραφεί κάθε άτομο ηλικίας κάτω των 13 χρόνων που θα θεωρηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ως κατάλληλο για την προώθηση των στόχων του Σωματείου, νοουμένου ότι θα υπάρχει έγγραφη συναίνεση αυτών που έχουν την γονική μέριμνα Άτομα τα οποία κατά την διάρκεια της θητείας τους ως μέλη υπερβούν το ηλικιακό όριο των 40 ετών ανακηρύσσονται αυτόματα σε Ειδικά Μέλη. Για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου η εν λόγω ρύθμιση τίθεται σε ισχύ μετά τη λήξη της θητείας τους Επίτιμα Μέλη, ανακηρύσσονται πρόσωπα που πρόσφεραν ή προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες στην κοινωνία ή στο Σωματείο. Η ανακήρυξη γίνεται από τη Γενική Συνέλευση μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα έκτακτα, τα ειδικά και τα επίτιμα μέλη: α. πρέπει να συμμορφώνονται προς τις πρόνοιες και υποχρεώσεις του παρόντος Καταστατικού. β. δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. γ. δύνανται να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου, με δικαίωμα λόγου αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου. 6 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ 6.1 Όλα τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι εφόσον έχουν εγγραφεί ένα μήνα πριν τη Γενική Συνέλευση και έχουν καλύψει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο. 6.2 Κάθε μέλος το οποίον έχει τακτοποιημένες τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σωματείο δικαιούται να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις αυτού. 6.3 Κάθε μέλος μπορεί να συμμετέχει στις εκδηλώσεις και δραστηριότητες αυτού και να τυγχάνει ενημέρωσης γι αυτές. 7 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ 7.1 Τα μέλη του Σωματείου αναμένεται να συμπεριφέρονται με ευπρέπεια μέσα και έξω από το οίκημα του Σωματείου και γενικά με τη δράση και τη συμμετοχή τους στις εκδηλώσεις του Σωματείου να εξυπηρετούν και να προάγουν τους σκοπούς του. 7.2 Μέλος είναι δυνατό να αποβληθεί αν παρά τις προειδοποιήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριφέρεται άπρεπα ή καταστρατηγεί τους σκοπούς του Σωματείου. 7.3 Τα μέλη υποχρεούνται σε καταβολή των καθορισμένων με βάση το καταστατικό συνδρομών και συνεισφορών. 7.4 Μέλος είναι δυνατό να μη δικαιούται να συμμετάσχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση αν αδικαιολόγητα κατά την κρίση της Διοικητικού Συμβουλίου δεν καταβάλει τη συνεισφορά που πιθανόν καθορίσθηκε σε Γενική Συνέλευση στη χρονιά που έκλεισε ή/και τη συνεισφορά που πιθανόν καθορίσθηκε από τη Διοικητικό Συμβούλιο ως έκτακτη εισφορά. 7.5 Μέλος είναι δυνατό να διαγραφεί, εάν για τρεις συνεχείς φορές, δεν πλήρωσε τις συνεισφορές του, εκτός εάν η καθυστέρηση θεωρηθεί δικαιολογημένη από το Διοικητικό Συμβούλιο. 3

4 8 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ 8.1 Τερματισμός ιδιότητας μέλους: αποχωρεί μέσω γραπτής ειδοποίησης προς το Σωματείο εκτός εάν, μετά από τέτοια αποχώρηση, παραμένουν λιγότερα από τρία μέλη διαγράφεται από μέλος με ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου για το λόγο ότι κατά την εύλογη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου, η συνέχιση της παρουσίας του μέλους είναι επιβλαβής ή αλλιώς δεν είναι προς το καλύτερο συμφέρον του Σωματείου. Ψήφισμα για την αφαίρεση ενός μέλους από την ιδιότητα του ως μέλος μπορεί μόνο να επιβληθεί εάν έχει δοθεί στο μέλος προθεσμία δεκατεσσάρων καθαρών/εργάσιμων ημερών να υποβάλει γραπτές παραστάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο πριν την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβούλιου, στην οποία το ψήφισμα για την απομάκρυνση του μέλους θα προταθεί. Το υπό διαγραφή μέλος έχει το δικαίωμα να προσφύγει στη Γενική Συνέλευση για αναίρεση της απόφασης αν το επιθυμεί. 8.2 Οποιοσδήποτε τερματισμός ιδιότητας μέλους του Σωματείου θα είναι χωρίς επιφύλαξη ως προς οποιαδήποτε ανεξόφλητη υποχρέωση προς το Σωματείο του μέλους αυτού. 9 ΠΟΡΟΙ 9.1 Οι πόροι του Σωματείου προέρχονται από συνδρομές, εισφορές, εισοδήματα από δωρεές, κληρονομιές, τόμπολα, επιχορηγήσεις, εράνους, έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις, καθώς και από οποιαδήποτε άλλα νόμιμα πρόσοδα. 9.2 Όλες οι εισπράξεις του Σωματείου καταθέτονται σε νόμιμα εγκεκριμένο στην Κύπρο Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό. 9.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, για επίτευξη των σκοπών του, μπορεί να έχει ιδιόκτητη (ακίνητη και κινητή) περιουσία. 9.4 Το Διοικητικό συμβούλιο του Σωματείου με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να προχωρεί σε απόκτηση, μεταβίβαση ή υποθήκευση ακίνητης περιουσίας του Σωματείου σε νόμιμα εγκεκριμένο στη Κύπρο Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό. 10 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ 10.1 Όλα τα μέλη εκτός αν το Διοικητικό Συμβούλιο για οποιοδήποτε λόγο ήθελε αποφασίσει διαφορετικά υποχρεούνται να καταβάλουν συνδρομή, το ύψος της οποίας καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση Όλα ανεξαίρετα τα μέλη, εκτός αν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά, υποχρεούνται να καταβάλλουν ειδικές συνεισφορές, τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, για κάλυψη εξόδων των διαφόρων εκδηλώσεων ή δραστηριοτήτων του Σωματείου. Σε έκτακτες περιπτώσεις μπορεί η απόφαση αυτή να λαμβάνεται απευθείας από το Διοικητικό Συμβούλιο Η συνδρομή στο Σωματείο οποιασδήποτε φύσης δεν είναι μεταβιβάσιμη και θα καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνδρομή καταβάλλεται μέχρι τις 30 Ιουνίου εκάστου έτους. Νοείται ότι αν κάποιος καταστεί μέλος μετά τις 30 Ιουνίου, καταβάλει το ήμισυ της ετήσιας συνδρομής για το αυτό έτος. 11 ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΔΩΡΕΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ 11.1 Εισφορές, δωρεές και κληροδοτήματα προς το Σωματείο δίδουν το δικαίωμα για τους ακόλουθους χαρακτηρισμούς: α. Δωρητές για εισφορά ποσού μέχρι β. Ευεργέτες για εισφορά ποσού μέχρι γ. Μεγάλοι ευεργέτες για εισφορά πέραν των Θα τηρείται ειδικός πίνακας ή βιβλίο δωρητών και ευεργετών από το Διοικητικό Συμβούλιο Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να τροποποιεί το ύψος του ποσού εισφοράς και τον ανάλογο χαρακτηρισμό με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. 4

5 12 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 12.1 Το Σωματείο οφείλει να συγκαλεί κάθε χρόνο Γενική Συνέλευση που θα συνιστά την Ετήσια Γενική Συνέλευση του, επιπρόσθετα προς άλλες Συνελεύσεις που θα μπορούσαν να συγκληθούν κατά το ίδιο έτος, και θα ορίζει τη Συνέλευση αυτή ως τέτοια, στις ειδοποιήσεις με τις οποίες αυτή συγκαλείται. Το χρονικό διάστημα μεταξύ των Ετήσιων Γενικών Συνελεύσεων δεν πρέπει να απέχει μεταξύ τους περισσότερο από δεκαπέντε μήνες. Νοείται ότι εφόσον το Σωματείο θα συγκαλούσε την πρώτη του Γενική Συνέλευση εντός δεκαοκτώ μηνών από την ίδρυση του, δεν χρειάζεται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση στο έτος της ίδρυσής της ή στο επόμενο. Η Ετήσια Γενική Συνέλευση θα συγκαλείται σε χρόνο και τόπο που θα καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο Όλες οι Γενικές Συνελεύσεις, με εξαίρεση την Ετήσια, θα ονομάζονται Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, οποτεδήποτε το κρίνει πρέπον, να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις θα συγκαλούνται και ύστερα από υποβολή αίτησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, ή σε περίπτωση παράληψης, μπορεί να συγκληθεί από τους ίδιους τους αιτητές, αν αυτοί είναι μέλη και αντιστοιχούν στο 50 τοις εκατόν των δικαιωμάτων ψήφου. 13 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 13.1 Η Ετήσια Γενική Συνέλευση καθώς και οποιαδήποτε Συνέλευση που γίνεται για την έγκριση ειδικού ψηφίσματος θα συγκαλείται με γραπτή ειδοποίηση τουλάχιστο είκοσι μίας ημερών. Η προθεσμία δεν θα περιλαμβάνει την ημέρα την οποία αυτή επιδίδεται ή θεωρείται ότι επιδίδεται ούτε και η μέρα που καθορίζεται για τη Συνέλευση. Η ειδοποίηση θα καθορίζει τον τόπο, τη μέρα και την ώρα της Συνέλευσης, και στην περίπτωση ειδικής εργασίας, τη γενική φύση της εργασίας αυτής, και θα επιδίδεται, με τον τρόπο που καθορίζεται πιο κάτω ή με τέτοιο άλλο τρόπο, αν υπάρχει, που μπορεί να καθορίζεται από το Σωματείο σε Γενική Συνέλευση Νοείται ότι μια Γενική Συνέλευση του Σωματείου θα θεωρείται, έστω και αν έχει συγκληθεί με ειδοποίηση μικρότερη απ' ότι καθορίζεται στον Κανονισμό αυτό, ότι έχει δεόντως συγκληθεί, αν έτσι συμφωνηθεί: α. σε περίπτωση σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, από όλα τα Μέλη που δικαιούνται να παρευρεθούν και να ψηφίσουν σ' αυτή, και β. σε περίπτωση οποιασδήποτε άλλης Συνέλευσης, από την αριθμητική πλειοψηφία των Μελών που δικαιούνται να παρευρεθούν και να ψηφίσουν κατά τη Συνέλευση και που η πλειοψηφία αυτή των μελών πρέπει να κατέχει όχι λιγότερο του 80 τοις εκατόν του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου των Μελών της Συνέλευσης Νοείται περαιτέρω, ότι η γραπτή ειδοποίηση για σύγκληση οποιασδήποτε συνέλευσης μπορεί να γίνει μέσω ταχυδρομείου ή μέσω τηλεομοιότυπου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ανάρτηση σε δημόσιο χώρο Ειδοποίηση για κάθε Γενική Συνέλευση θα δίνεται κατά τον πιο πάνω περιγραφόμενο τρόπο προς: α. όλα τα Μέλη. Είναι ευθύνη των μελών να ενημερώνουν το σωματείο έγκαιρα για τα σωστά στοιχεία επικοινωνίας τους. β. τον εκάστοτε λογιστή/ελεγκτή του Σωματείου αν υφίσταται. γ. τον εκάστοτε νομικό σύμβουλο του Σωματείου αν υφίσταται. δ. άλλο πρόσωπο που θα δικαιούται να παίρνει ειδοποιήσεις που αφορούν τη σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου Η τυχαία παράλειψη επίδοσης ειδοποίησης, ή μη παραλαβή ειδοποίησης για μια Συνέλευση, από πρόσωπο που δικαιούται να λάβει ειδοποίηση δεν θ' ακυρώνει τις εργασίες που θα έχουν επιτελεσθεί στη Συνέλευση αυτή. 14 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 14.1 Όλες οι εργασίες που διεξάγονται κατά τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις θα θεωρούνται ειδικές. Ειδική επίσης θα θεωρείται και η εργασία που διεξάγεται σε Ετήσια Γενική Συνέλευση, με την εξαίρεση της εξέταση των λογαριασμών, του ισολογισμού και των εκθέσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών αν υφίστανται, της εκλογής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση αυτών που αποχωρούν και το διορισμό και τον καθορισμό της αμοιβής των ελεγκτών αν υφίστανται Αν εντός μισής ώρας από την ώρα που ορίστηκε για τη συγκρότηση της Συνέλευσης δεν υπάρχει απαρτία 50% των εγγεγραμμένων μελών, η Συνέλευση, αν είχε συγκληθεί ύστερα από αίτηση μελών, θα διαλύεται. Σε κάθε άλλη περίπτωση, θα αναβάλλεται αυτόματα για την ίδια μέρα της επόμενης εβδομάδας, κατά τον ίδιο τόπο και χρόνο, ή σε τέτοια άλλη ημέρα και σε τέτοιο άλλο χρόνο και τόπο που οι παρόντες δύναται να αποφασίσουν, και αν στην εξ αναβολής συνέλευση δεν επιτευχθεί απαρτία εντός μισής ώρας από την ώρα που ορίστηκε για τη συγκρότησή της, τα παρόντα μέλη θα συνιστούν απαρτία νοουμένου ότι δεν είναι λιγότερα από είκοσι. 5

6 14.3 Εξαίρεση αποτελούν οι κοινότητες με αριθμό κάτω των διακόσιων (200) κατοίκων σύμφωνα με την τελευταία επίσημη εθνική απογραφή πληθυσμού όπου η Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται αριθμός μελών όχι λιγότερος από δεκαπέντε (15) Ο Πρόεδρος ή αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, αν υπάρχει, προεδρεύει σε κάθε Γενική Συνέλευση του Σωματείου, ή αν δεν υπάρχει, ή αν αυτός δεν είναι παρών εντός δεκαπέντε λεπτών από την ώρα που είχε οριστεί για τη συγκρότηση της Συνέλευσης, ή αν αυτός δεν επιθυμεί να προεδρεύσει, τότε τα παρόντα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγουν έναν απ' αυτούς για να προεδρεύσει της Συνέλευσης Αν σε οποιαδήποτε Συνέλευση, κανένα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι πρόθυμο να ενεργήσει ως πρόεδρος, ή αν κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι παρών εντός δεκαπέντε λεπτών από την ώρα που έχει οριστεί για τη συγκρότηση της Συνέλευσης, τότε τα παρόντα Μέλη εκλέγουν ένα από αυτά ως προεδρεύοντα της Συνέλευσης Ο Προεδρεύων της Συνέλευσης μπορεί, με τη συγκατάθεση της Συνέλευσης στην οποία υπάρχει απαρτία (και θα έχει υποχρέωση, αν του το ζητήσει η Συνέλευση) να αναβάλει τη Συνέλευση. Καμία εργασία δεν διεξάγεται σε οποιοδήποτε εξ αναβολής Συνέλευση, εκτός από την εργασία που παραμένει ατελείωτη στη Συνέλευση από την οποία έγινε η αναβολή Όταν μια Συνέλευση αναβάλλεται για τριάντα ή περισσότερες μέρες, ειδοποίηση της εξ αναβολής Συνέλευσης θα δίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως για την αρχική Συνέλευση. Εκτός όπως προνοείται πιο πάνω, δεν θα χρειάζεται να δίνεται ειδοποίηση για αναβολή ή για την εργασία που θα διεξαχθεί σε εξ αναβολής Συνέλευση Σε κάθε Γενική Συνέλευση, ψήφισμα που τίθεται για έγκριση στη Συνέλευση θ' αποφασίζεται με ανάταση των χεριών εκτός αν ζητηθεί πριν διεξαγωγή μυστικής κανονικής ψηφοφορίας (poll) α. από τον Πρόεδρο ή β. από οποιοδήποτε Μέλος ή Μέλη παρόντα αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου τα οποία δεν είναι λιγότερα του ενός δεκάτου του συνόλου των Μελών που δικαιούνται να ψηφίσουν κατά την Συνέλευση Εκτός αν ζητηθεί μυστική ψηφοφορία, η δήλωση του Προέδρου ότι ένα ψήφισμα έχει εγκριθεί με ανάταση των χεριών ή έχει εγκριθεί ομόφωνα ή με μια συγκεκριμένη πλειοψηφία ή απορριφθεί, και η σχετική γι' αυτό καταχώρηση στο βιβλίο των πρακτικών του Σωματείου εν σχέση προς τη Συνέλευση αυτή, θ' αποτελεί αμάχητη απόδειξη του γεγονότος αυτού χωρίς να χρειάζεται απόδειξη του αριθμού ή της αναλογίας των ψήφων που δόθηκαν υπέρ ή εναντίον του ψηφίσματος Η απαίτηση για ψηφοφορία θα υπόκειται σε ανάκληση Εκτός όπου αλλού ρητώς προνοείται διαφορετικά στο παρόν καταστατικό, αν ζητηθεί ψηφοφορία δεόντως, η ψηφοφορία αυτή θα διεξάγεται με τον τρόπο που θα υποδείξει ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ή η πλειοψηφία των παρόντων μελών, και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας θα συνιστά την απόφαση της Συνέλευσης στην οποία ζητήθηκε η ψηφοφορία Αν υπάρχει ισοψηφία, είτε στην περίπτωση ανάτασης των χεριών είτε στην περίπτωση άλλου είδους ψηφοφορίας, ο Προεδρεύων στη Συνέλευση, στην οποία η ανάταση των χεριών ή άλλου είδους ψηφοφορία έλαβε χώρα, θα δικαιούται σε δεύτερη/νικώσα ψήφο Αν ζητηθεί ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου της Συνέλευσης ή για θέμα αναβολής της Συνέλευσης, η ψηφοφορία θα διεξάγεται αμέσως. Αν η ψηφοφορία ζητηθεί για οποιονδήποτε άλλο θέμα, αυτή θα διεξάγεται σε χρόνο που ο Πρόεδρος της Συνέλευσης θα καθορίζει, και κάθε εργασία, εκτός από την εργασία για την οποία ζητήθηκε η ψηφοφορία, θα συνεχίζεται ενώ θα εκκρεμεί η εργασία για την οποία ζητήθηκε η ψηφοφορία Γραπτό ψήφισμα υπογραμμένο από όλα τα μέλη που δικαιούνται να πάρουν ειδοποίηση για Γενική Συνέλευση και δικαιούνται να παρευρεθούν και να ψηφίσουν θα είναι έγκυρο και ισχυρό σαν να ήταν το ψήφισμα που λαμβάνεται σε Γενική Συνέλευση του Σωματείου που συγκαλείται και συνέρχεται όπως πρέπει. 6

7 15 ΨΗΦΟΙ ΜΕΛΩΝ 15.1 Κάθε Μέλος έχει το δικαίωμα μιας ψήφου Δικαίωμα ψήφου θα έχουν όλα τα τακτικά Μέλη που έχουν εξοφλήσει τις οφειλόμενες συνδρομές τους, εφόσον προνοούνται, μέχρι την έναρξη της Συνέλευσης και υπήρξαν μέλη για τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την ψηφοφορία Μέλος μπορεί να εξασκεί τα δικαιώματα του προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου. Ο αντιπρόσωπος θα πρέπει να διοριστεί με γραπτό υπογεγραμμένο πληρεξούσιο έγγραφο, το οποίο θα πρέπει να παραληφθεί από τον Γραμματέα τουλάχιστο μία ώρα πριν την έναρξη της Συνέλευσης. Ο αντιπρόσωπος χρειάζεται να είναι μέλος του Σωματείου και θα έχει το δικαίωμα να μιλήσει προς τη Συνέλευση, όπως το Μέλος που το διόρισε Κάθε αντιπρόσωπος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο ένα Μέλος Το πληρεξούσιο με το οποίο διορίζεται ο αντιπρόσωπος, όπως και οποιοδήποτε άλλο πληρεξούσιο έγγραφο ή εξουσιοδότηση όπου υπάρχει, δυνάμει της οποίας τούτο υπογράφτηκε, ή το πιστοποιημένο αντίγραφο του πληρεξουσίου ή της εξουσιοδότησης, θα κατατίθεται στο εγγεγραμμένο γραφείο του Σωματείου ή σε άλλο τόπο εντός της Κύπρου που θα υποδεικνύεται για το σκοπό αυτό στην ειδοποίηση που συγκαλεί τη συνέλευση, όχι αργότερα από μία ώρα πριν από το χρόνο που καθορίζεται για τη συγκρότηση της Συνέλευσης ή της εξ αναβολής συνέλευσης, στην οποία το πρόσωπο που αναγράφεται στο πληρεξούσιο προτίθεται να ψηφίσει. 16 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 16.1 Το Σωματείο διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τουλάχιστον 5 μέλη τα οποία εκλέγονται σε Γενική Συνέλευση. Κατά τη Γενική Συνέλευση εκλέγονται και αριθμός αναπληρωματικών μελών που ισούται με το 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που συμπληρώνουν τυχόν αποχωρούντα μέλη Η θητεία της Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός 7 (επτά) ημερών από την εκλογή τους καταρτίζονται σε σώμα, δηλαδή εκλέγουν Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία και οποιοδήποτε άλλο αξιωματούχο μέλος κρίνεται αναγκαίο Κανένα μέλος του Σωματείου δεν δικαιούται να υπηρετεί στο ίδιο αξίωμα πέραν των δύο συνεχών θητειών ή τεσσάρων συνεχόμενων ετών. Αν δεν υπάρχει άλλος υποψήφιος τότε η θητεία μπορεί να παραταθεί μόνο για ακόμη μια θητεία (2 έτη). Ο μέγιστος χρόνος παραμονής στο ίδιο αξίωμα δεν πρέπει να υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τα έξι συνεχή έτη Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος έχει δεύτερη / νικώσα ψήφο Σε περίπτωση αποχωρήσεως πέραν του 1/3 των μελών της Διοικητικού Συμβουλίου, και εφ όσον δεν υπάρχει ο αναγκαίος αριθμός διαθέσιμων αναπληρωματικών μελών για να αντικαταστήσουν τους αποχωρήσαντες, τότε θα συγκαλείται Γενική Συνέλευση για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου Ο αριθμός και τα ονόματα των πρώτων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται γραπτώς από τους υπογράψαντες το Ιδρυτικό Έγγραφο του Σωματείου ή από την πλειοψηφία τους Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν θα λαμβάνουν οποιαδήποτε αμοιβή για τις υπηρεσίες τους Κάθε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ψηφίζει αναφορικά με οποιαδήποτε σύμβαση ή συμφωνία, δεν δικαιούται να έχει οποιοδήποτε συμφέρον σ αυτή Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται ψήφο εάν η απόφαση αφορά την επιχείρηση δικαιοπραξίας ή την έγερση ή την κατάργηση δίκης μεταξύ του σωματείου αφ' ενός και του μέλους αφ' ετέρου, ή του συζύγου αυτού, ή συγγενούς εξ αίματος μέχρι και του τρίτου βαθμού ή σε επιχείρηση δικαιοπραξίας μεταξύ του σωματείου αφ' ενός και εταιρείας, προσωπικής ή κεφαλαιουχικής, αφ' ετέρου, στην οποίαν ή υπό διοίκηση της οποίας το μέλος συμμετέχει Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορούν να κατέχουν οποιοδήποτε άλλο αξίωμα ή θέση στο Σωματείο ή τη θέση του Ελεγκτή επιπρόσθετα προς την ιδιότητα τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή του προτιθέμενου μέλους, το εμποδίζει από του να συνάπτει συμβάσεις με το Σωματείο, είτε σε ότι αφορά την απόκτηση οποιουδήποτε άλλου αξιώματος ή θέσης που να του αποκομίζει κέρδη είτε ως πωλητή, αγοραστή ή οτιδήποτε άλλο Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορούν με την επαγγελματική τους ιδιότητα να ενεργούν είτε προσωπικά είτε μέσω του οίκου που ανήκουν με τρόπο που να βλάπτει το Σωματείο Στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά το δυνατό να υπάρχουν εκπρόσωποι και των δύο φύλων. 17 ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΔΑΝΕΙΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο με απώτερο σκοπό την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου μπορεί να ασκεί όλες τις εξουσίες του Σωματείου για να δανείζεται χρήματα, και να επιβαρύνει ή υποθηκεύει ολόκληρο ή μέρος της 7

8 περιουσίας του Σωματείου μόνο μετά από την γραπτή έγκριση της Γενικής Συνέλευσης και νομική συμβουλή και άλλη αναγκαία συμβουλή. Το συνολικό ποσό δανεισμού δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ ( 5.000,00). 18 ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο θα διαχειρίζεται το Σωματείο και θα μπορεί να πληρώνει όλα τα έξοδα σε σχέση με την ίδρυση, λειτουργία και ανάπτυξη του Σωματείου. Θα μπορεί ν' ασκεί όλες τις εξουσίες του Σωματείου που δεν απαιτούνται από το Νόμο ή από το Καταστατικό αυτό ν' ασκούνται από το Σωματείο σε Γενική Συνέλευση, τηρουμένων όμως των προνοιών του Καταστατικού αυτού, των προνοιών του Νόμου, και των προνοιών τυχόν κανονισμών - που δεν θα έρχονται σε σύγκρουση με το Καταστατικό αυτό ή τις πρόνοιες του Νόμου - που θα έχουν θεσπιστεί από το Σωματείο σε Γενική Συνέλευση. Κανονισμός όμως που θα έχει θεσπιστεί από το Σωματείο σε Γενική Συνέλευση, με κανέναν τρόπο δεν καθιστά άκυρη οποιαδήποτε προηγούμενη πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα ήταν έγκυρη αν ο Κανονισμός αυτός δεν είχε θεσπιστεί Όλες οι επιταγές, γραμμάτια, συναλλαγματικές και άλλα διαπραγματεύσιμα έγγραφα και όλες οι αποδείξεις χρημάτων που πληρώθηκαν στο Σωματείο πρέπει να υπογραφούν, εκδοθούν, γίνουν αποδεκτές, οπισθογραφηθούν, ή με άλλο τρόπο εκτελεστούν ανάλογα με την περίπτωση, κατά τέτοιο τρόπο που θα αποφασίσουν κάθε φορά τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να μεριμνούν για την τήρηση πρακτικών σε βιβλία που αφορούν: α. όλους τους διορισμούς αξιωματούχων που έγιναν από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. β. τα ονόματα των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι παρόντα σε κάθε Συνέλευση του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιασδήποτε επιτροπής του. γ. όλα τα ψηφίσματα και διαδικασίες των Συνελεύσεων του Σωματείου και τις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών του Κάθε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι παρών στη Συνέλευση των Μελών θα υπογράψει στο βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό. 19 ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Οποιοδήποτε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θα στερείται του αξιώματος του όταν αυτό: α. παύει να είναι Μέλος του Σωματείου. β. έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα. γ. καταστεί ιατρικά διανοητικά ασθενής. δ. παραιτηθεί από το αξίωμα του με γραπτή ειδοποίηση προς το Σωματείο. ε. απουσιάσει για τρείς συνεχόμενες συνεδριάσεις χωρίς εύλογο αιτία. στ. είναι άμεσα ή έμμεσα ενδιαφερόμενο μέρος σε οποιοδήποτε συμβόλαιο με το Σωματείο και έχει παραλείψει να το δηλώσει. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει συμφέρον σχετικά με σύμβαση ή με οποιοδήποτε ζήτημα που προκύπτει από σύμβαση δεν πρέπει να ψηφίζει, αν ψηφίζει δεν θα λαμβάνεται η ψήφος του υπόψη. ζ. μεταφέρει τη μόνιμη κατοικία του εκτός Κύπρου. 20 ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 20.1 Το Σωματείο μπορεί, από καιρό σε καιρό με Σύνηθες ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης, να αυξάνει ή να ελαττώνει τον αριθμό των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 8

9 21 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 21.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να συνέρχεται για διεξαγωγή εργασιών και να αναβάλλει ή να ρυθμίζει τα θέματα των συνεδριών του κατά την κρίση του και τα θέματα που παρουσιάζονται κατά τις συνεδρίες αποφασίζονται με απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου θα έχει δεύτερη/νικώσα ψήφο. Η σύγκληση για συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να πραγματοποιηθεί οποτεδήποτε το ζητήσoυν το 1/3 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Μέλος που απουσιάζει στο εξωτερικό μπορεί να λάβει μέρος σε συνεδρία μέσω τηλεφώνου ή άλλου μέσου όπου όλα τα πρόσωπα που είναι παρόντα μπορούν συγχρόνως να ακούσουν και να ακουσθούν από όλα τα άλλα παρόντα πρόσωπα, και τα πρόσωπα που συμμετέχουν με τον τρόπο αυτό θεωρούνται παρόντα στη συνεδρία. Όλες οι συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Επιτροπών του συγκαλούνται στην Κύπρο Το Διοικητικό Συμβούλιο χρειάζεται για τη διεξαγωγή των εργασιών του απαρτία μελών 50/ Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ασκούν τα καθήκοντα παρά το γεγονός ότι έχει κενωθεί θέση στο Συμβούλιο όμως, αν κι εφόσον ο αριθμός τους έχει μειωθεί κάτω από τον επιτρεπόμενο κατώτατο αριθμό Μελών που σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού αυτού συνιστούν απαρτία για συνεδριάσεις των Μελών, τα μέλη ή ανάλογα με την περίπτωση το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θα δικαιούνται να ενεργούν για το σκοπό της αύξησης του αριθμού των Μελών στον καθορισμένο αριθμό, ή για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου, και για κανένα άλλο σκοπό Καθήκοντα προεδρεύοντα στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος δεν είναι παρών μέσα σε δεκαπέντε λεπτά από την ώρα που είχε οριστεί για τη συγκρότηση της συνεδρίασης του Συμβουλίου, τότε τα παρόντα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν το δικαίωμα να εκλέξουν ένα από αυτούς για να προεδρεύσει στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου Ο Πρόεδρος ο Αντιπρόεδρος και ο Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι άνω των 18 ετών και να μην έχουν πρώτου βαθμού συγγένεια και ούτε να είναι ανδρόγυνο Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ενημερώνει έγκαιρα όλα τα μέλη του Σωματείου για τις αποφάσεις, δραστηριότητες ή εκδηλώσεις του Σωματείου Η κατοχή έμμισθης θέσης ή αξιώματος σε ανώτατο διοικητικό σώμα κομματικής οργάνωσης νεολαίας ή κόμματος είναι ασυμβίβαστη με τη συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου. Αν αξιωματούχος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου διεκδικεί θέση αξιωματούχου κάτω από οποιονδήποτε κομματικό συνδυασμό πρέπει να αποσυρθεί από τα καθήκοντα του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου και αν δεν εκλεγεί μπορεί να επιστρέψει. Σε περίπτωση εκλογής θα πρέπει να παραιτηθεί. 22 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 22.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρία ετοιμάζει τον Προκαταρκτικό Προγραμματισμό Ετήσιων Δραστηριοτήτων και τον Προϋπολογισμό του Σωματείου, και αναρτά στην πινακίδα ανακοινώσεων του Σωματείου Μέλος που επιθυμεί να περιληφθούν οποιεσδήποτε εισηγήσεις του στον Προγραμματισμό Δραστηριοτήτων ή στον Προϋπολογισμό, τις υποβάλλει γραπτώς στο Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου εντός 15 ημερών από την ανάρτηση Ο Τελικός Προγραμματισμός Δραστηριοτήτων και ο Προϋπολογισμός εγκρίνονται στη συνεδρίαση που ακολουθεί μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής εισηγήσεων. 23 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 23.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει οποιεσδήποτε από τις εξουσίες του σε επιτροπές που αποτελούνται από ένα ή περισσότερα μέλη του που καθορίζονται σύμφωνα με την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οποιαδήποτε επιτροπή συγκροτείται με τον τρόπο αυτό, θα έχει υποχρέωση, στην άσκηση των εξουσιών που της έχουν μεταβιβαστεί, να συμμορφώνεται με τυχόν κανονισμούς που της επιβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο Κάθε επιτροπή μπορεί να εκλέγει Πρόεδρο των συνεδριάσεων της. Αν δεν διοριστεί τέτοιος Πρόεδρος, ή αν σε μια συνεδρίαση ο Πρόεδρος δεν είναι παρών μέσα σε δεκαπέντε λεπτά από την ώρα που ορίστηκε για τη συγκρότηση της συνεδρίασης, τα παρόντα μέλη θα μπορούν να επιλέξουν έναν απ' αυτά να προεδρεύσει στη συνεδρίαση Κάθε επιτροπή μπορεί να συνεδριάζει και ν' αναβάλλει τις συνεδριάσεις της όπως κρίνει ορθό. Ζητήματα που εγείρονται σε οποιαδήποτε συνεδρίαση θ' αποφασίζονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών, και στη περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος της συνεδρίασης θα έχει δεύτερη/νικώσα ψήφο. 9

10 23.4 Όλες οι πράξεις σε οποιαδήποτε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή επιτροπής του ή οποιουδήποτε προσώπου που ενεργεί με την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι έγκυρες παρά το γεγονός ότι θα έχει εκ των υστέρων ανακαλυφθεί ότι υπήρχε κάποια ατέλεια στο διορισμό οποιουδήποτε τέτοιου μέλους ή του προσώπου που ενέργησε με τον πιο πάνω τρόπο, ή ότι αυτοί ή μερικοί απ' αυτούς έχουν εκπέσει από την ιδιότητα τους αυτή, με τον ίδιο τρόπο που θα ήταν έγκυρες αν το καθένα από τα πρόσωπα αυτά είχε διοριστεί με έγκυρο τρόπο και είχε τ' απαιτούμενα προσόντα για να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Οι οποιεσδήποτε εισηγήσεις των επιτροπών για να ισχύουν πρέπει να παρουσιάζονται και να εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο Γραπτή απόφαση, υπογραμμένη ή εγκριμένη με επιστολή, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) ή τηλεομοιότυπο (fax) απ' όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή αναπληρωματικά τους που δικαιούνται να πάρουν ειδοποιήσεις για συνεδρίαση θα είναι εξίσου έγκυρη και δεσμευτική, όπως θα ήταν αν ελαμβάνετο σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή επιτροπή του που είχε συγκληθεί και συγκροτηθεί κανονικά. 24 ΕΜΒΛΗΜΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ Το έμβλημα και η σφραγίδα του Σωματείου θα είναι πανομοιότυπα. Το έμβλημα παρουσιάζει Το Διοικητικό Συμβούλιο φροντίζει για την ασφαλή φύλαξη της σφραγίδας, η οποία δεν θα τοποθετείται σε οποιοδήποτε έγγραφο παρά μόνο ύστερα από προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ή εξουσιοδοτημένου από το Διοικητικό Συμβούλιο ή επιτροπής του. Σε κάθε έγγραφο που τοποθετήθηκε η σφραγίδα του Σωματείου υπογράφεται από ένα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και προσυπογράφεται από το Γραμματέα ή από άλλο πρόσωπο που υποδεικνύεται από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το σκοπό αυτό. 25 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 25.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο θα μεριμνεί για την τήρηση σωστών λογιστικών βιβλίων εν σχέση προς: α. όλα τα χρήματα που εισπράττονται και δαπανούνται από το Σωματείο και τα ζητήματα εν σχέση προς τα οποία γίνεται η είσπραξη ή η πληρωμή. β. όλες τις πωλήσεις και αγορές εμπορευμάτων από το Σωματείο και γ. το ενεργητικό και παθητικό του Σωματείου Τα λογιστικά βιβλία θα τηρούνται και θα φυλάγονται στο εγγεγραμμένο γραφείο του Σωματείου, ή, σε τέτοιο άλλο τόπο ή τόπους που το Διοικητικό Συμβούλιο θέλει κρίνει σωστό, και θα υπόκεινται σ' επιθεώρηση από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί κάθε φορά να καθορίζει κατά πόσο και σε ποιο βαθμό και σε ποιο χρόνο ή τόπο και κάτω από ποιους όρους ή κανονισμούς οι λογαριασμοί και τα βιβλία του Σωματείου ή μερικά απ' αυτά θα βρίσκονται στη διάθεση των μελών που δεν είναι Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για επιθεώρηση και κανένα μέλος (που δεν είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο) δεν θα έχει δικαίωμα επιθεώρησης οποιουδήποτε λογαριασμού ή βιβλίου ή εγγράφου του Σωματείου, εκτός αν προνοείται από το Νόμο ή ως επιτρέπεται από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το Σωματείο σε Γενική Συνέλευση. Αν υπάρχει αίτημα από αριθμό μελών πέραν του 25% για επιθεώρηση των οικονομικών τότε το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να θέσει στη διάθεση των μελών τους οικονομικούς λογαριασμούς Το Διοικητικό Συμβούλιο θα φροντίζει κάθε φορά, να ετοιμάζονται και να τίθενται ενώπιον των μελών του Σωματείου σε Γενική Συνέλευση, οι λογαριασμοί κερδοζημιών, ισολογισμοί, οι ομαδικοί λογαριασμοί (όπου χρειάζονται) και οι εκθέσεις που αφορούν τα οικονομικά του Σωματείου. 10

11 25.5 Αντίγραφο του κάθε ισολογισμού πρέπει να τίθεται ενώπιον των μελών σε Γενική Συνέλευση, μαζί με αντίγραφο της έκθεσης των ελεγκτών, αν καθοριστούν, θα πρέπει εντός προθεσμίας που δεν θα είναι μικρότερη από επτά (7) μέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για τη συγκρότηση της Συνέλευσης ν' αποστέλλεται στο κάθε μέλος του Σωματείου. Νοείται ότι το άρθρο αυτό δεν θα εκλαμβάνεται ότι επιβάλλει την αποστολή αντιγράφου των εγγράφων τούτων σ' οποιοδήποτε πρόσωπο που η διεύθυνση του είναι άγνωστη στο Σωματείο. 26 ΜΗΤΡΩΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 26.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο θα μεριμνεί για την τήρηση σωστών μητρώων περιουσίας εν σχέση προς: α. όλα τα περιουσιακά στοιχεία του σωματείου. β. κινητή ή ακίνητη περιουσία του Σωματείου Τα μητρώα περιουσίας θα τηρούνται και θα φυλάγονται στο εγγεγραμμένο γραφείο του Σωματείου, ή, σε τέτοιο άλλο τόπο ή τόπους που το Διοικητικό Συμβούλιο θέλει κρίνει σωστό Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί κάθε φορά να καθορίζει κατά πόσο και σε ποιο βαθμό και σε ποιο χρόνο ή τόπο και κάτω από ποιους όρους ή κανονισμούς τα μητρώα περιουσίας του Σωματείου ή μερικά απ' αυτά θα βρίσκονται στη διάθεση των μελών που δεν είναι Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για επιθεώρηση και κανένα μέλος (που δεν είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο) δεν θα έχει δικαίωμα επιθεώρησης τους, εκτός αν προνοείται από το Νόμο ή ως επιτρέπεται από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το Σωματείο σε Γενική Συνέλευση. Αν υπάρχει αίτημα από αριθμό μελών πέραν του 25% για επιθεώρηση των μητρώων περιουσίας τότε το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να θέσει στη διάθεση των μελών τα μητρώα περιουσίας. 27 ΜΗΤΡΩΑ ΜΕΛΩΝ 27.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο θα μεριμνεί για την τήρηση σωστού μητρώου μελών Το μητρώο μελών θα τηρείται από τον Γραμματέα και θα φυλάγεται στο εγγεγραμμένο γραφείο του Σωματείου, ή, σε τέτοιο άλλο τόπο ή τόπους που το Διοικητικό Συμβούλιο θέλει κρίνει σωστό Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί κάθε φορά να καθορίζει κατά πόσο και σε ποιο βαθμό και σε ποιο χρόνο ή τόπο και κάτω από ποιους όρους ή κανονισμούς το μητρώο μελών του Σωματείου θα βρίσκεται στη διάθεση των μελών που δεν είναι Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για επιθεώρηση και κανένα μέλος (που δεν είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο) δεν θα έχει δικαίωμα επιθεώρησης του, εκτός αν προνοείται από το Νόμο ή ως επιτρέπεται από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το Σωματείο σε Γενική Συνέλευση. 28 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να διορίζεται λογιστής/ελεγκτής και τα καθήκοντα του και/ή άλλα ζητήματα που τον αφορούν θα ρυθμίζονται από τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου. 29 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας μετά από γραπτή εξουσιοδότηση του Δ.Σ αντιπροσωπεύουν το Σωματείο σε όλες τις δικαστικές και εξωδικαστικές υποθέσεις που ενέχεται το Σωματείο, καθώς επίσης και σε περίπτωση απόκτησης μεταβίβασης ή υποθήκευσης ακίνητης περιουσίας του Σωματείου. Σε περίπτωση κωλύματος οποιουδήποτε από τους δύο, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει αντικαταστάτη τους από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 30 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 30.1 Απαγορεύεται η πώληση οινοπνευματωδών ποτών και τσιγάρων στο χώρο του Σωματείου. Η διάθεση μπύρας επιτρέπεται μόνο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου και εφ όσον εξασφαλιστούν σύμφωνα με το νόμο οι απαιτούμενες άδειες από τις αρμόδιες αρχές. Απαγορεύονται τα δια νόμου τυχερά παιχνίδια, εντός του Σωματείου Απαγορεύεται η κομματική τοποθέτηση του σωματείου και οι κομματικές συζητήσεις μέσα στο Σωματείο, η δημοσιότητα σε θέματα που υπέχουν κομματική χροιά, η παραχώρηση του οικήματος του Σωματείου σε Οργανώσεις με άμεσο ή έμμεσο κομματικό χαρακτήρα και η συμμετοχή του Σωματείου με οποιοδήποτε τρόπο σε εκδηλώσεις κομματικού χαρακτήρα. 11

12 31 ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 31.1 Το Σωματείο διαλύεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 24 του Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου αρ.57 του 1972 και η εκκαθάριση του γίνεται όπως προνοείται από το άρθρο 25 του ιδίου Νόμου Εάν μετά την εξόφληση όλων των χρεών και υποχρεώσεων του Σωματείου, παραμένουν περιουσιακά στοιχεία ή περίσσευμα ή πλεόνασμα, αυτά δεν θα κατανέμονται σε καμία περίπτωση μεταξύ των μελών, αλλά θα περιέρχονται σε εγκεκριμένο από τον Υπουργό Οικονομικών Φιλανθρωπικό Ίδρυμα στην Κύπρο ή σε άλλο δικαιούχο που να συνάδει με τους σκοπούς του Σωματείου και που η Γενική Συνέλευση θα εγκρίνει. 32 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΚΑΝΟΝΕΣ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 32.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται από καιρό σε καιρό να καθορίζει τέτοιες διαδικασίες λειτουργίας και να θεσπίζει τέτοιους Κανόνες και/ή Εσωτερικούς Κανονισμούς όπως μπορεί να κρίνει απαραίτητους ή πρόσφορους ή κατάλληλους για τη σωστή λειτουργία και διαχείριση του Σωματείου και για τους σκοπούς του ορισμού των κατηγοριών και των όρων της ιδιότητας μέλους και ειδικότερα (αλλά χωρίς να θίγεται η γενικότητα των ανωτέρω), είναι δυνατό από τους Κανόνες και/ή Εσωτερικούς Κανονισμούς να ρυθμίζεται: α. Η αποδοχή και κατάταξη των μελών του Σωματείου, τα δικαιώματα και προνόμια των μελών αυτών, καθώς και οι προϋποθέσεις ένταξης και όροι υπό τους οποίους τα μέλη μπορούν να παραιτηθούν ή να καταγγελθούν, και κάθε τι σχετικό με τα τέλη εισόδου, τις συνδρομές, τις συνεισφορές και άλλα τέλη ή πληρωμές που θα γίνονται από τα μέλη. β. Η συμπεριφορά των μελών του Σωματείου σε σχέση με άλλα σωματεία, οργανώσεις, ομοσπονδίες και σώματα και στους εργαζόμενους του Σωματείου. γ. Η δέσμευση του συνόλου ή μέρος των εγκαταστάσεων του Σωματείου σε συγκεκριμένο χρόνο ή χρόνους ή για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό ή σκοπούς. δ. Η διαδικασία στις Γενικές Συνελεύσεις και τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, στις περιπτώσεις που η διαδικασία δεν διέπεται από το Καταστατικό. ε. Γενικά, όλα αυτά τα θέματα που είναι συνήθως αντικείμενο του Σωματείου και/ή των Κανόνων και/ή των Εσωτερικών Κανονισμών του Σωματείου Η Γενική Συνέλευση του Σωματείου έχει την εξουσία να καταργήσει ή να τροποποιήσει τους Κανόνες και/ή Εσωτερικούς Κανονισμούς και να προβεί σε προσθήκες σ 'αυτούς. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεσπίζει αυτά τα μέσα που κρίνει επαρκή για την ενημέρωση των μελών του Σωματείου για τους Κανόνες και/ή Εσωτερικούς Κανονισμούς, οι οποίοι εφ' όσον είναι σε ισχύ, θα είναι δεσμευτικοί για όλα τα μέλη του Σωματείου. Προϋπόθεση, ωστόσο είναι ότι κανένας Κανόνας και/ή Εσωτερικός Κανονισμός, δεν είναι ασύμβατος ή θίγει ή ακυρώνει οτιδήποτε περιέχεται στα Άρθρα του Καταστατικού του Σωματείου και νοουμένου ότι δεν συγκρούεται με κανονισμούς άλλων Ενώσεων, Οργανισμών ή Ομοσπονδιών όπου το Σωματείο είναι μέλος. 33 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Το καταστατικό τούτο μπορεί να τροποποιηθεί μόνο σε Γενική συνέλευση του σωματείου στην οποία να είναι παρόντα το 90% συν ένα, του συνόλου των Μελών που δικαιούνται να ψηφίσουν και να ψηφίσουν υπέρ τα 2/3 των παρόντων. Σε περίπτωση μη απαρτίας κατά τη Γενική Συνέλευση αυτή αναβάλλεται σ' άλλη ημερομηνία και θα θεωρείται σ' απαρτία όταν παρευρίσκονται το 50% συν ένα, του συνόλου των μελών που δικαιούνται να ψηφίσουν. Οποιαδήποτε απόφαση θα είναι έγκυρη όταν ψηφίσουν υπέρ της τα 2/3 των παρόντων μελών. 34 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Οποιοδήποτε θέμα δεν προνοείται στο παρόν Καταστατικό, ρυθμίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου. Το παρόν Καταστατικό εγκρίθηκε και ψηφίστηκε από τα Ιδρυτικά μέλη στην Γενική Συνέλευση του Σωματείου που έγινε στις... και έλαβε χώρα στη/στο. 12

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Άρθρο 01 Σύσταση και Επωνυμία Με το παρόν συστήνεται, κατά τους παρακάτω ειδικότερους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ Άρθρο 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)."

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.). Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο της Οµοσπονδίας µε την Επωνυµία ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)." (Τροποποίηση και Κωδικοποίηση) Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α Ε Ρ Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α Άρθρο 1ο α) Ιδρύεται στο Ίλιον Αττικής επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά.

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ» Άρθρο 1ο Σύσταση, Έδρα 1. Συνιστάται Ένωση Καταναλωτών µε την επωνυµία «Ένωση Εργαζόµενων Καταναλωτών Ελλάδος»

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία ΑΡΘΡΟ 1 ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται στην Κύπρο 'Όμιλος με την επωνυμία «ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «Ε.ΣΥ. - ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ------------------ Με τους διακριτικούς τίτλους: «Ε.ΣΥ.», «ΕΛ.ΕΥΣΙΣ.» και «ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (ΣΚΟΠΟΥ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ) «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ GS1 και τον διακριτικό τίτλο: «GS1 ASSOCIATION GREECE». ΟΡΙΣΜΟΙ: Οπου στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Άρθρο 1 ο.- ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ.

1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΣY.Α.ΠΑΚ.) ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ-Ε ΡΑ-ΣΦΡΑΓΙ Α Ιδρύεται στην Κύπρο Σύνδεσµος Αποφοίτων του Πανεπιστηµίου Κύπρου µε το όνοµα "Σύνδεσµος Αποφοίτων Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως της Δήµητρας Τσεπλετίδου του Χαραλάµπους µε ΑΦΜ 140820405 της Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου.

προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως της Δήµητρας Τσεπλετίδου του Χαραλάµπους µε ΑΦΜ 140820405 της Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου. Καταστατικό Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (I.K.E.) (κατά τις διατάξεις των άρθρων 43 έως 120 του Ν 4072/2012 (ΦΕΚ Α 86/11-4-2012), προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

"ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΕΔΡΑ. ΑΡΘΡΟ 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε τον τίτλο: «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚOΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) 1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3864/2010, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 Για τον εκδηµοκρατισµό του συνδικαλιστικού κινήµατος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζοµένων, κωδικοποιηµένος, όπως ισχύει σήµερα. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Άρθρο 1 ο : Α) Η επωνυμία του Σωματείου είναι: «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ». Β) Έδρα του είναι η Θεσσαλονίκη.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 43 Βασικά χαρακτηριστικά 1. Εισάγεται νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92)

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων..και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/ Α /6-12-05), με το ν.3557/2007 (ΦΕΚ 100/Α

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ «ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ «ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Προτείνεται προς τροποποίηση το από 28.8.1968 Καταστατικό το οποίο αποτελούσε τροποποίηση δια της υπ αριθ. 8544/68 αποφάσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών του αρχικού Καταστατικού, εγκριθέντος δια της υπ αριθ.1361/66

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2011 1 Το παρόν Σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών εκπονήθηκε από ομάδα επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ν. 20(Ι)2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα