ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (MgO) ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΩΣ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΛΥΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (MgO) ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΩΣ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΛΥΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ"

Transcript

1 ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (MgO) ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΩΣ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΛΥΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Σ. Στεφανίδης 1,2, Κ. Καλογιάννης 1, Ε. Ηλιοπούλου 1, Χ. Γιαννουλάκης 3, Θ. Ζαµπετάκης 3, Κ. Τριανταφυλλίδης 1,4, Α.Λάππας 1 1 Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Καυσίµων και Υδρογονανθράκων, Ινστιτούτο Τεχνικής Χηµικών ιεργασιών, ΕΚΕΤΑ, 6 ο χιλιόµετρο Χαριλάου-Θέρµης, Θεσσαλονίκη 2 Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας, Κοζάνη 3 Ελληνικοί Λευκόλιθοι Α.B.E.Ε., Βασιλικά, Θεσσαλονίκη. 4 Τµήµα Χηµείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1. Εισαγωγή Η ταχεία πυρόλυση βιοµάζας είναι µια τεχνολογία για τη θερµοχηµική µετατροπή της βιοµάζας σε υγρό προϊόν, γνωστό ως βιοέλαιο, το οποίο και είναι ένα πολύπλοκο µείγµα οξυγονούχων συστατικών µεγάλου µοριακού βάρους. Η περιεκτικότητα του βιοελαίου σε οξυγόνο φτάνει το 40-50% κ.β. [1] µε αποτέλεσµα να παρουσιάζει χαµηλή θερµογόνο δύναµη, περίπου 17 MJ/kg [2], καθώς και µια σειρά από άλλες αρνητικές ιδιότητες όπως αστάθεια σε συνθήκες αποθήκευσης και µεταφοράς και µη αναµιξιµότητα µε ορυκτά καύσιµα. Είναι επίσης διαβρωτικό για τα κοινά µέταλλα λόγω της παρουσίας οξέων, ενώ έχει υψηλό ιξώδες λόγω της παρουσίας συστατικών µεγάλου µοριακού βάρους. Οι αρνητικές αυτές ιδιότητες εµποδίζουν την προώθησή του βιοελαίου στην αγορά και την ενσωµάτωσή του στο παγκόσµιο ενεργειακό ισοζύγιο. Η καταλυτική πυρόλυση βιοµάζας αναπτύσσεται µε στόχο την αναβάθµιση του βιοελαίου, ώστε να παραχθεί ένα ποιοτικά ανώτερο προϊόν, το οποίο θα µπορεί να αξιοποιηθεί ως καύσιµο ή ως πρώτη ύλη για τη παραγωγή καυσίµων και χηµικών προϊόντων υψηλής προστιθέµενης αξίας. Στην καταλυτική πυρόλυση βιοµάζας οι ατµοί από την πυρόλυση της βιοµάζας έρχονται σε επαφή µε µία κλίνη στερεού καταλύτη. Το αποτέλεσµα είναι η αυξηµένη διάσπαση των ατµών πυρόλυσης στην επιφάνεια του καταλύτη, µε κύρια επιδίωξη την αποµάκρυνση του οξυγόνου που περιέχεται σε αυτούς µε τη µορφή CO, CO 2 και νερού. Ανάλογα µε τις ιδιότητες του καταλύτη, µπορούν να επιτευχθούν διάφοροι βαθµοί αποµάκρυνσης του οξυγόνου από το βιοέλαιο, να περιοριστεί η παραγωγή ανεπιθύµητων συστατικών και να ενισχυθεί η παραγωγή επιθυµητών, υψηλής προστιθέµενης αξίας ουσιών. Οι καταλύτες που έχουν εξεταστεί εκτενέστερα για την καταλληλότητά τους στην πυρόλυση της βιοµάζας είναι κυρίως µικροπορώδεις όξινοι ζεόλιθοι και µεσοπορώδη όξινα υλικά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο ζεόλιθος ZSM-5, ο οποίος λόγω της δοµής του ευνοεί ιδιαίτερα την παραγωγή αρωµατικών υδρογονανθράκων. Βασικό µειονέκτηµα των υλικών αυτών είναι η τάση τους να σχηµατίζουν κωκ και να µειώνουν σηµαντικά την απόδοση σε βιοέλαιο. Στόχος αυτής της εργασίας ήταν να εξεταστεί η συµπεριφορά µιας σειράς βασικών υλικών MgO, φυσικής προέλευσης πραγµατοποιώντας πειράµατα πυρόλυσης βιοµάζας σε αντιδραστήρα σταθερής κλίνης. Η βιοµάζα που χρησιµοποιήθηκε ήταν ξύλο οξιάς, ενώ σαν καταλύτες χρησιµοποιήθηκαν φυσικές µαγνησίες στη µορφή του οξειδίου του 1 of 5

2 µαγνησίου µε διαφορετικές ιδιότητες που προµηθεύτηκαν από την εταιρεία Ελληνικοί Λευκόλιθοι Α.Β.Ε.Ε. Η επίδραση που είχαν τα βασικά υλικά στην απόδοση και τη σύσταση του βιοελαίου συγκρίθηκε µε αυτή της µη καταλυτικής πυρόλυσης, καθώς και µε αυτή της καταλυτικής πυρόλυσης µε καταλύτη ZSM-5, ενώ πρέπει να σηµειωθεί πως τα φυσικά υλικά δεν υπέστησαν κάποια ιδιαίτερη επεξεργασία πέραν του κοσκινίσµατος που στόχο είχε την αποµόνωση συγκεκριµένου εύρους µεγέθους σωµατιδίων, ανάλογου αυτού που χρησιµοποιείται στις διεργασίες πυρόλυσης ( µm). 2. Μεθοδολογία Τα πειράµατα πραγµατοποιήθηκαν σε εργαστηριακής κλίµακας αντιδραστήρα σταθερής κλίνης. Λεπτοµερής περιγραφή της πειραµατικής διάταξης και της πειραµατικής διαδικασίας έχει δοθεί σε άλλη δηµοσίευση [3]. Η βιοµάζα που χρησιµοποιήθηκε ήταν πριονίδι ξύλου οξιάς µε κοκκοµετρία µm και αποτελούνταν από 45,98% κ.β. άνθρακα, 6,39% κ.β. υδρογόνο, 46,28% κ.β. οξυγόνο, 0,66% κ.β. τέφρα, 43,8 mg/kg νάτριο και 326 mg/kg κάλιο. Η υγρασία αφαιρέθηκε από τη βιοµάζα πριν τη χρήση της στα πειράµατα µε θέρµανση στους 105 C για 4 ώρες, εποµένως όλες οι αποδόσεις των προϊόντων αναφέρονται σε % κ.β. της ξηρής τροφοδοσίας. Οι ιδιότητες των καταλυτικών υλικών που χρησιµοποιήθηκαν παρουσιάζονται στον Πίνακα 1, ενώ στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται η σύσταση των φυσικών µαγνησιών. Καταλύτης Πίνακας 1. Ιδιότητες των καταλυτικών υλικών που εξετάστηκαν Ειδική επιφάνεια (m 2 /g) Μέση διάµετρος πόρων (Å) Μικροπορώδες (cm 3 /g) Μεσοπορώδες (cm 3 /g) ZSM MgO (40) MgO (52) MgO (75) MgO (54) Πίνακας 2. Σύσταση φυσικών µαγνησιών Καταλύτης MgO Equiv. SiO 2 CaO Fe 2 O 3 Al 2 O 3 SO 3 MgO (40) 87,33 8,50 1,97 0,18 0,11 0,11 MgO (52) 88,20 1,06 1,24 0,10 0,17 0,03 MgO (75) 92,62 1,21 1,06 0,02 0,09 0,16 MgO (54) 86,65 5,93 2,44 0,13 0,10 0,22 2 of 5

3 3. Αποτελέσµατα - Συζήτηση Οι αποδόσεις της καταλυτικής πυρόλυσης σε υγρά, στερεά και αέρια προϊόντα για τα διάφορα καταλυτικά υλικά παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. Οι τιµές αυτές συγκρίνονται µε τις αποδόσεις της µη καταλυτικής πυρόλυσης (µε χρήση πυριτικής άµµου). Είναι εµφανής η επίδραση της κατάλυσης στην παραγωγή των προϊόντων. Η µεγαλύτερη απόδοση σε βιοέλαιο αλλά και οργανικού κλάσµατος επιτεύχθηκε µε τη µη καταλυτική πυρόλυση. Με όλα τα καταλυτικά υλικά παρατηρήθηκε αύξηση της απόδοσης σε νερό και στερεά προϊόντα, σε βάρος του οργανικού κλάσµατος του βιοελαίου. Η αύξηση στην απόδοση σε στερεό προϊόν οφείλεται στο σχηµατισµό καταλυτικού κωκ στην επιφάνεια του καταλύτη. Επίσης σε όλες τις περιπτώσεις καταλυτικής πυρόλυσης παρατηρήθηκε αύξηση στην παραγωγή αέριων προϊόντων. Οι αποδόσεις των αέριων προϊόντων δίνονται αναλυτικά στον Πίνακα 4. Όπως προανεφέρθηκε, η αποµάκρυνση του οξυγόνου γίνεται µε τη µορφή νερού, CO 2 και CO. Η αποµάκρυνση µε σχηµατισµό CO 2 είναι προτιµότερη από το σχηµατισµό CO, καθώς στην πρώτη περίπτωση χάνεται µισό άτοµο άνθρακα για κάθε άτοµο αξυγόνου που αποµακρύνεται, ενώ στη δεύτερη περίπτωση χάνεται ένα άτοµο άνθρακα για κάθε άτοµο οξυγόνου. Παρατηρήθηκε ότι µε τον όξινο καταλύτη ZSM-5 η αύξηση των αέριων προϊόντων οφείλεται κυρίως στην αύξηση του CO που από 6,6% κ.β. στο µη καταλυτικό πείραµα αυξήθηκε στο 11,4% κ.β. ενώ αντίστοιχα η αύξηση του CO 2 ήταν πολύ µικρότερη, από 9,8% κ.β. σε 11,1% κ.β.. Ανάλογη συµπεριφορά έχει παρατηρηθεί και µε άλλους όξινους καταλύτες σε διαφορετική µελέτη [3]. Στην περίπτωση των βασικών υλικών όµως, παρατηρήθηκε, σε σχέση µε τον ZSM-5, µικρότερη αύξηση στην παραγωγή CO και µεγαλύτερη αύξηση στην παραγωγή CO 2, γεγονός που υποδεικνύει ότι οι συγκεκριµένοι καταλύτες έχουν τη δυνατότητα να αποµακρύνουν αποτελεσµατικότερα το οξυγόνο από το βιοέλαιο. Η αύξηση στο CO 2 πιθανόν οφείλεται σε αντιδράσεις κετονοποίησης των οξέων των ατµών πυρόλυσης της βιοµάζας που εκλύουν CO 2 και είναι γνωστό ότι καταλύονται από βασικούς καταλύτες [4-6]. Επιπλέον, οι βασικοί καταλύτες έχουν το πλεονέκτηµα ότι καταλύουν αντιδράσεις δηµιουργίας δεσµών άνθρακα-άνθρακα ανάµεσα σε µικρού µοριακού βάρους κετόνες και αλδεΰδες δηµιουργώντας µεγαλύτερα µόρια, τα οποία καταλήγουν τελικά στο βιοέλαιο αυξάνοντας την απόδοσή του [7-9]. Πίνακας 3. Αποδόσεις των προϊόντων για τα µη-καταλυτικά και καταλυτικά πειράµατα (% κ.β. τροφοδοσίας) Καταλύτης Βιοέλαιο Νερό Οργανικό Αέρια Στερεά κλάσµα προϊόντα προϊόντα Πυριτ. Άµµος 58,7 21,2 37,5 18,2 23,1 ZSM-5 48,5 27,7 20,8 25,8 25,7 MgO (40) 49,7 25,2 24,5 23,5 26,8 MgO (52) 47,2 26,7 20,5 26,0 26,8 MgO (75) 43,3 26,1 17,3 24,2 32,5 MgO (54) 45,7 27,5 18,2 23,4 30,9 3 of 5

4 Πίνακας 4. Αναλυτικές αποδόσεις σε αέρια προϊόντα για τα µη-καταλυτικά και καταλυτικά πειράµατα (% κ.β. τροφοδοσίας) Καταλύτης CO 2 CO H 2 CH 4 C 2 C 2= C 3 C 3= C 4 -C 6 Πυριτ. Άµµος 9,8 6,6 0,05 0,9 0,16 0,21 0,04 0,14 0,31 ZSM-5 11,1 11,4 0,04 1,0 0,18 0,74 0,06 0,80 1,33 MgO (40) 12,8 8,3 0,06 1,2 0,24 0,27 0,08 0,24 0,69 MgO (52) 13,4 9,0 0,06 1,6 0,34 0,31 0,09 0,30 0,93 MgO (75) 13,0 8,0 0,07 1,4 0,30 0,28 0,09 0,26 0,91 MgO (54) 12,3 8,0 0,06 1,3 0,29 0,27 0,08 0,25 0,84 Στον Πίνακα 5 παρουσιάζεται η στοιχειακή σύσταση του οργανικού κλάσµατος των βιοελαίων που προέκυψαν από την καταλυτική πυρόλυση και στο Σχήµα 1 η χηµική τους σύσταση, όπως προέκυψε από την ανάλυση GC-MS. Για ευκολότερη ερµηνεία των αποτελεσµάτων της ανάλυσης GC-MS οι ουσίες που ταυτοποιούνται στο βιοέλαιο και µπορεί να είναι εκατοντάδες κατηγοροιοποιούνται σε οµάδες. Οι οµάδες αυτές είναι αρωµατικοί υδρογ/κες (AR), αλιφατικοί υδρογονάνθρακες (ALI), φαινολικές ενώσεις (PH), φουράνια (FUR), οξέα (AC), εστέρες (EST), αλκοόλες (AL), αιθέρες (ETH), αλδεΰδες (ALD), κετόνες (KET) και πολυκυκλικοί αρωµατικοί υδρογ/κες (PAH). Σε γενικές γραµµές φαίνεται πως οι φυσικές µαγνησίες αυξάνουν τόσο τις κετόνες όσο και εν µέρει τις αλδεϋδες. Η δυνατότητα µείωσης του οξυγόνου του βιοελαίου φαίνεται να εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Κατα κύριο λόγο η ειδική επιφάνεια φαίνεται να επηρεάζει τη δραστικότητα του καταλύτη, όπως ισχύει και στους όξινους καταλύτες. Πίνακας 5. Στοιχειακή σύσταση των βιοελαίων που προέκυψαν από την µη-καταλυτική και καταλυτική πυρόλυση. Καταλύτης Άνθρακας Υδρογόνο Οξυγόνο Πυριτ. Άµµος 52,8 6,6 40,6 ZSM-5 59,7 9,4 31,0 MgO (40) 55,9 10,0 34,1 MgO (52) 59,0 9,5 31,5 MgO (75) 60,7 9,6 29,7 MgO (54) 61,1 9,8 29,1 Σχήµα 1. Χηµική σύσταση της οργανικής φάσης των βιοελαίων από την µη-καταλυτική και καταλυτική πυρόλυση. 4 of 5

5 Παρόλα αυτά, συγκρίνοντας τους MgO (75) και MgO (54) φαίνεται πως ο δεύτερος επιτυγχάνει χαµηλότερο οξυγόνο στο βιοέλαιο µε µεγαλύτερη απόδοση σε προϊόν, γεγονός που αποδίδεται στο ότι ο MgO (54) παράγει λιγότερο κώκ, εποµένως λιγότερος άνθρακας χάνεται προς στερεό προϊόν. Σε κάθε περίπτωση, όπως φαίνεται τόσο στο Σχήµα 2 όσο και στα ισοζύγια µάζας του Πίνακα 3, οι φυσικές µαγνησίες µπορούν να παράγουν βιοέλαιο εφάµιλλης ποιότητας µε αυτό που προκύπτει από όξινους ζεόλιθους, όπως ο ZSM Συµπεράσµατα Στην παρούσα εργασία µελετήθηκαν φυσικές µαγνησίες στην καταλυτική πυρόλυση βιοµάζας. Τα υλικά αναλύθηκαν για τον προσδιορισµό της καθαρότητάς τους και των πιθανών προσµίξεων που αυτά έχουν, ενώ χαρακτηρίστηκαν για την ειδική επιφάνεια τους και το µέσο µέγεθος των πόρων τους. Εκτός απο τον υπολογισµό των ισοζυγίων µάζας, τα παραγόµενα βιοέλαια αναλύθηκαν για τον προσδιορισµό του αξυγόνου τους, καθώς και την χηµική τους σύσταση. Τα αποτελέσµατα επιβεβαίωσαν την καταλυτική δράση των φυσικών υλικών, ενώ φαίνεται πως οι αντιδράσεις κετονοποίησης είναι ένας καλός µηχανισµός για την αποδοτική µείωση του οξυγόνου του βιοελαίου. εδοµένου ότι οι διάφορες φυσικές µαγνησίες διαφέρουν και στο µεσοπορώδες, αλλά και στην καθαρότητά τους, φαίνεται πως πιθανώς και αυτοί οι παράγοντες διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο ως προς την συνολική απόδοση της διεργασίας. Συνεπώς στο µέλλον θα µελετηθούν διεξοδικότερα τα χαρακτηριστικά αυτών των φυσικών υλικών και η αντίστοιχη επίδρασή τους στη διεργασία. Ευχαριστίες Προς την Ευρωπαϊκή Ένωση-Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Υπουργείο Παιδείας, ια βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων/ΕΥ Ε-ΕΤΑΚ για την συγχρηµατοδότηση της παρούσας έρευνας µέσω του προγράµµατος ΕΣΠΑ / ΕΠΑΝ ΙΙ / ράση «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» (υποέργο NanoMgO / 09ΣΥΝ ). Βιβλιογραφία [1] R.K. Sharma, N.N. Bakhshi, Energy & Fuels 7 (1993) [2] A.V. Bridgwater, G.V.C. Peacocke, Renewable and Sustainable Energy Reviews 4 (2000) [3] S.D. Stefanidis, K.G. Kalogiannis, E.F. Iliopoulou, A.A. Lappas, P.A. Pilavachi, Bioresource Technology 102 (2011) [4] L. Deng, Y. Fu, Q.X. Guo, Energy & Fuels 23 (2009) [5] C. Gaertner, J.C. Serrano-Ruiz, D. Braden, J. Dumesic, Journal of Catalysis 266 (2009) [6] J. Peters, X. Zhang, T. Pham, A. Gangadharan, X. Zhu, R. Galiasso, D. Resasco, R. Mallinson. Catalytic upgrading of switchgrass pyrolysis bio-oil vapors. In: AICHE 2010, Salt Lake City. [7] R. Snell, E. Combs, B. Shanks, Topics in Catalysis 53 (2010) [8] K. Tanabe, G. Zhang, H. Hattori, Applied Catalysis 48 (1989) [9] G. Zhang, H. Hattori, K. Tanabe, Applied Catalysis 40 (1988) of 5

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ (SOFC) ΑΜΕΣΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΤΜΩΝ ΒΙΟΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ (SOFC) ΑΜΕΣΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΤΜΩΝ ΒΙΟΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ 7 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑ, 3-5 ΙΟΥΝΙΟΥ, 29. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ (SOF) ΑΜΕΣΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΤΜΩΝ ΒΙΟΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μελέτη της επίδρασης φορτίου κρυσταλλικής δομής σμεκτιτών στο δείκτη διόγκωσης και στο όριο υδαρότητας μπεντονιτικών αργίλων» ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και μελέτη ημιαγώγιμων και μεταλλικών. νανοδομών για εφαρμογή σε φ/β κυψελίδες και. φωτοηλεκτροχρωμικές διατάξεις ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΡΡΟΚΩΣΤΑ

Ανάπτυξη και μελέτη ημιαγώγιμων και μεταλλικών. νανοδομών για εφαρμογή σε φ/β κυψελίδες και. φωτοηλεκτροχρωμικές διατάξεις ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΡΡΟΚΩΣΤΑ Ανάπτυξη και μελέτη ημιαγώγιμων και μεταλλικών νανοδομών για εφαρμογή σε φ/β κυψελίδες και φωτοηλεκτροχρωμικές διατάξεις Διδακτορική διατριβή του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΡΡΟΚΩΣΤΑ Υποβληθείσα στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΟΔΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΥΠΟΥ SOFC. Ι. Πετρακοπούλου, Δ. Τσιπλακίδης

ΤΡΙΟΔΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΥΠΟΥ SOFC. Ι. Πετρακοπούλου, Δ. Τσιπλακίδης ΤΡΙΟΔΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΥΠΟΥ SOFC Ι. Πετρακοπούλου, Δ. Τσιπλακίδης Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων/ΕΚΕΤΑ & Τμήμα Χημείας/Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Μέταλλα στα θαλάσσια ιζήματα Πηγές προέλευσης, διασπορά και τύχη των μετάλλων Εκτίμηση του βαθμού ρύπανσης

Μέταλλα στα θαλάσσια ιζήματα Πηγές προέλευσης, διασπορά και τύχη των μετάλλων Εκτίμηση του βαθμού ρύπανσης Μέταλλα στα θαλάσσια ιζήματα Πηγές προέλευσης, διασπορά και τύχη των μετάλλων Εκτίμηση του βαθμού ρύπανσης Δρ. Ντούλα Μαρία Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας Σοφ. Βενιζέλου

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις.

Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις. Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις. Περίληψη Η επιβάρυνση του περιβάλλοντος που προκαλείται από την παροχή ηλεκτρικής ή θερµικής ενέργειας είναι ιδιαίτερα σηµαντική.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΥΠΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (Cu 2 O)

ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΥΠΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (Cu 2 O) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.1.2011 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 12/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 10/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιανουαρίου 2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ NiO ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΕ LASER (PLD) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ NiO ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΕ LASER (PLD) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (.Π.Μ.Σ) ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ NiO ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΕ LASER (PLD) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Έκδοση 2 η Σωτήριος Κανδρέλης Καθηγητής ΤΕΙ Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΟΞΕΙ ΙΟΥ ΒΑΝΑ ΙΟΥ ΕΝΑΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΓΩΓΗΜΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ - ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ - ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ - ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΤΑΛΥΤΕΣ Ir-Pt ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΤΑΛΥΤΕΣ Ir-Pt ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΤΑΛΥΤΕΣ Ir-Pt ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ Κ.Μ. Παπαζήση Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 10564 ΤΗΛ.: 3727400, FAX: 3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: www.rae.gr Μ Α Κ Ρ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Ο Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ο Σ Σ Χ Ε Ι Α Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ 2.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-27) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ο ατοµικός αριθµός εκφράζει:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ. Επιβλέπων: Βάρδας Ιωάννης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ. Επιβλέπων: Βάρδας Ιωάννης ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΑΜΑ : ΙΟΙΚΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ Α.Μ. : 3019, 3108 Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΛΕΚΤΟΡΑΣ Π.Δ. 407/80 Σ.Σ.Ε. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Ε.Ο «ΑΘΗΝΑ» ΒΑΡΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αλληλεπιδράσεις µεταξύ Πολυσακχαριτών που Έχουν Εκχυλιστεί από Φυτά και Γαστρικής

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου 1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου Ο όρος «μη καταστροφική αξιολόγηση» (NDE) περιλαμβάνει πολλές επιμέρους έννοιες που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν διάφορες δραστηριότητες του εν

Διαβάστε περισσότερα

Επισήμανσης ελαιολάδου

Επισήμανσης ελαιολάδου Κανόνες Εμπορίας & Επισήμανσης ελαιολάδου 2012 Δ/ΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 11526- Αθήνα Ιστοσελίδα: www.efet.gr ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΙΑΚΡΙΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΙΑΚΡΙΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΙΑΚΡΙΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

συστήματα προαπονιτροποίησης είναι η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την ανάπτυξη νηματοειδών μικροοργανισμών.

συστήματα προαπονιτροποίησης είναι η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την ανάπτυξη νηματοειδών μικροοργανισμών. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το σύστημα ενεργού ιλύος είναι το πιο διαδεδομένο και αποτελεσματικό σύστημα βιολογικής επεξεργασίας αστικών λυμάτων, όσον αφορά τόσο στην ποιότητα εκροής όσο και στην οικονομία του. Αναπτύχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Το πρόβλημα της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων Τριανταφυλλιά Νικολάου Μ.Sc., Πολυτεχνείο Κρήτης

Κεφάλαιο 1: Το πρόβλημα της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων Τριανταφυλλιά Νικολάου Μ.Sc., Πολυτεχνείο Κρήτης Κεφάλαιο 1: Το πρόβλημα της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων Τριανταφυλλιά Νικολάου Μ.Sc., Πολυτεχνείο Κρήτης 1. Ο σκοπός αυτού του κεφαλαίου Η εσωτερική ατμοσφαιρική ποιότητα (Indoor Air Quality-IAQ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη Συνοπτική περίληψη Η παρούσα µελέτη αφορά στην καταγραφή παραµέτρων λειτουργίας του ΧΥΤΑ Αλµωπίας, ο οποίος είναι από τους πρώτους ΧΥΤΑ που κατασκευάστηκαν στον Ελλαδικό χώρο, και αποσκοπεί στην εξεύρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ: ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:> ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΙΕΓΚΙ ΜΠΛΕΝΤΑΡ

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση των κατεργασιών εδάφους στις φυσικές ιδιότητες και την οργανική ουσία του καθώς και στην απόδοση των καλλιεργειών. Γούλα Ιωάννα-Μαρία

Επίδραση των κατεργασιών εδάφους στις φυσικές ιδιότητες και την οργανική ουσία του καθώς και στην απόδοση των καλλιεργειών. Γούλα Ιωάννα-Μαρία Επίδραση των κατεργασιών εδάφους στις φυσικές ιδιότητες και την οργανική ουσία του καθώς και στην απόδοση των καλλιεργειών. Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Γούλα Ιωάννα-Μαρία Υποψήφια

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου

Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne D Arc 2011-2012 Δημοσθένης Καρυοφύλλης email: dkariofi@e-biology.gr www.ibrain.gr Κεφ. 1 ο Χημική σύσταση του κυττάρου Χαρακτηριστικά των

Διαβάστε περισσότερα