Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009"

Transcript

1 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΔΡΔΤΝΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΟΤ Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009

2 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ νξγάλσζε ησλ θνηλσληθψλ-νηθνλνκηθψλ δνκψλ θαη πξνηχπσλ ζηε ζχγρξνλε Διιάδα ραξαθηεξίδεηαη απφ αχμεζε ησλ εξγαζηαθψλ απαηηήζεσλ θαη ησλ ξπζκψλ δσήο, ηε δεκηνπξγία πνιιαπιψλ αλαγθψλ, ηελ αλάπηπμε αληαγσληζηηθψλ ζρέζεσλ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ θαη ηεο επαθήο ζην πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο θαη ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ. Οη ηειεπηαίνη σο ζεζκνί ιείαλζεο ησλ θαζεκεξηλψλ εληάζεσλ θαη παξνρήο ςπρηθήο αλάπαπιαο δνθηκάδνληαη θαη ζπρλά ππνιεηηνπξγνχλ, θαζψο δελ ηξνθνδνηνχληαη κε ηνλ απαξαίηεην θνηλφ ρξφλν ζπλάληεζεο θαη επηθνηλσλίαο. Οη εληάζεηο, νη πξνζσπηθέο καηαηψζεηο θαη ε απνκφλσζε ησλ αλζξψπσλ ζπκβάιινπλ ζηε ζπζζψξεπζε κηαο λεπξνινγηθήο θαη ςπρηθήο θφπσζεο, πνπ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ηα άηνκα δελ κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ κε απνηέιεζκα λα εθηνλψλεηαη ζε παζνινγηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ πιήηηνπλ ηφζν ηα ίδηα ηα πξφζσπα πνπ βηψλνπλ ηελ θξίζε φζν θαη ην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ. πρλά ν εγθιεηζκφο ζε έλαλ θαχιν θχθιν ςπρνπαζνινγίαο είλαη ηφζν ηζρπξφο πνπ θξίλεηαη αλαγθαία ε παξέκβαζε εηδηθεπκέλσλ επαγγεικαηηψλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ην άηνκν λα επεμεξγαζηεί θαη λα αληηκεησπίζεη ηελ θξίζε θαη λα αλαθηήζεη ηελ ςπρηθή ηνπ ηζνξξνπία. Δπηπιένλ, ε ζπκβνπιεπηηθή εξγαζία κε θάπνην εηδηθφ κπνξεί λα πξνιάβεη ηελ εθδήισζε κηαο θξίζεο, φηαλ απηή βξίζθεηαη αθφκε ζηελ αξρή. Σν Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο κε ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ηνπ παξέρεη θαζεκεξηλά ππεξεζίεο ςπρνινγηθήο παξέκβαζεο, ζηήξημεο θαη θνηλσληθήο ζπκβνπιεπηηθήο. Αθφκε, δίλεη ηε δπλαηφηεηα πξνζσξηλήο θηινμελίαο ζε Ξελψλεο ζε άηνκα πνπ θηλδπλεχνπλ ζην πεξηβάιινλ ηνπο, φπσο θαθνπνηεκέλεο γπλαίθεο κε ηα παηδηά ηνπο θαη ζχκαηα trafficking. Δπηπιένλ, ην Δ.Κ.Κ.Α. πινπνηεί πξνγξάκκαηα ζηήξημεο εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, φπσο νη Ρνκά, νη πξφζθπγεο θαη νη κεηαλάζηεο. Με ηνπο θνηλσληθνχο θαη πνιηηηθνχο επηζηήκνλεο πνπ δηαζέηεη πξαγκαηνπνηεί ελεκεξσηηθέο δξάζεηο ζε θνξείο πγείαο θαη θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, ψζηε λα θάλεη γλσζηή ηελ εζληθή θαη επξσπατθή πνιηηηθή θαηά ησλ δηαθξίζεσλ θαη λα επαηζζεηνπνηήζεη ππέξ ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο. Σν Δ.Κ.Κ.Α., σο θχξηνο θνξέαο παξνρήο ππεξεζηψλ θνηλσληθήο αιιειεγγχεο ηνπ θξάηνπο, επηδηψθεη λα αληαπνθξηζεί ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο ζην ρψξν ηεο θνηλσληθήο θξνληίδαο κε ζεβαζκφ ζην αλζξψπηλν πξφζσπν θαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα, δηαηεξψληαο πάληα ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο κε ζπλαθείο θνξείο πξνο ηε βέιηηζηε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ παξεκβάζεψλ ηνπ. Γεψξγηνο αξεηδάθεο Πξφεδξνο Δ.Κ.Κ.Α. 2

3 Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο Γ/λζε πληνληζκνχ & Οξγάλσζεο Σκήκα Αμηνιφγεζεο Έξγνπ Σκήκα Έξεπλαο, Αλάπηπμεο & Δθπαίδεπζεο πληάθηεο: Υξεζηίδνπ Καηεξίλα Εακνπξίδνπ Παγψλα Μπακπάο Αλαζηάζηνο 3

4 Πεξηερφκελα ΠΡΟΛΟΓΟ... 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 4 ΕΙΑΓΩΓΗ... 7 Ι. ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ, ΟΡΓΑΝΩΗ & ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ Ε.Κ.Κ.Α ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΣΗΣΑ, ΑΠΟΣΟΛΗ, ΚΟΠΟΙ ΣΟΤ Ε.Κ.Κ.Α ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΙΡΙΜΘΣΙΜΘ ΡΡΓΑΟΩΘ ΡΡΓΑΟΡΓΡΑΞΞΑ Ε.Μ.Μ.Α ΠΡΡΩΠΙΜΡ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ ΔΙΚΣΤΟΤ ΨΤΧΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΣΟΤ Ε.Κ.Κ.Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΕ ΤΜΒΑΕΙ (ΠΑΡΑΧΩΡΗΕΙ, ΧΡΗΙΔΑΝΕΙΑ, ΤΝΕΡΓΑΙΕ) ΕΝΝΘΟΙΜΡ ΜΑΝΑΞΑΜΙ Ο. ΙΩΟΙΑ ΠΕΟΣΕΝΘ ΔΡΑΠΕΣΩΟΑ, ΜΑΡΕΑ ΜΑΙ ΦΡΙΟΙΜΑ ΘΕΑΝΡΟΙΜΘ ΒΡΝΡ ΩΡΑΙΡΜΑΣΡΡ ΘΕΑΝΡΟΙΜΘ ΕΠΙΜΡΤΡΡΤ ΑΘΘΟΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΑΟΙΑ ΠΡΡΓΡΑΞΞΑΣΙΜΘ ΤΞΒΑΘ Τ.Τ.Μ.Α.-Ε.Μ.Μ.Α.-PRAKSIS ΙΙ. ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΣΟΤ 2009 ΑΝΑ ΣΟΜΕΑ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ & ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΙΡΙΜΘΣΙΜΡ-ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΕ ΔΙΑΔΙΜΑΙΕ ΤΠΡΔΡΞΕ & ΕΠΡΠΝΙΞΡ ΞΘΧΑΟΡΡΓΑΟΩΘ ΜΑΙ ΠΝΘΡΡΦΡΡΙΑΜΑ ΤΣΘΞΑΣΑ ΘΝΕΜΣΡΡΟΙΜΡ ΕΠΡΠΝΙΞΡ ΔΙΜΣΤΡ ΤΗΕΤΠΙ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΕΤΡΩΠΑΛΜΑ ΠΡΡΓΡΑΞΞΑΣΑ «φγχρονεσ τρατθγικζσ Κςθσ Ξεταχείριςθσ: Μοινωνικι Ενςωμάτωςθ και Κςθ Πρόςβαςθ ςε Τπθρεςίεσ Τγείασ και Μοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ για τουσ Ξετανάςτεσ, τουσ Πρόςφυγεσ και τουσ Ρομά, που διαμζνουν ςτθν Ελλάδα» Πρόταςθ χεδίου Δράςθσ «Εργαηόμενεσ Ξετανάςτριεσ & Ιςότθτα: Προοπτικζσ προσ μία ςυνεκτικι κοινωνία» Διαχειριςτικι επάρκεια του Ε.Μ.Μ.Α. για υλοποίθςθ πράξεων των επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων του ΕΠΑ ( ) Τποβολι πρόταςθσ χρθματοδότθςθσ από το Ευρωπαϊκό Σαμείο Ζνταξθσ (Ε.Σ.Ε.) του χεδίου Δράςθσ: «υλλογι ςτοιχείων για τισ Ξθ Μυβερνθτικζσ Ρργανϊςεισ και τουσ υλλόγουσ Τπθκόων Σρίτων 4

5 Χωρϊν (νόμιμοι μετανάςτεσ εκτόσ αυτϊν που προζρχονται από κράτθ μζλθ) που δραςτθριοποιοφνται ςε εκνικό επίπεδο» ΕΜΠΑΙΔΕΤΘ -ΕΠΙΞΡΡΦΩΘ υμμετοχι ςε εμινάρια, Θμερίδεσ, υνζδρια και Ειςθγιςεισ ςτελεχϊν του Ε.Μ.Μ.Α. ςε επιςτθμονικζσ εκδθλϊςεισ Πρακτικι άςκθςθ ςπουδαςτϊν ΙΣΡΕΝΙΔΑ ΓΙΑ ΕΦΘΒΡΤ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ Ε.Μ.Μ.Α ΕΜΔΡΕΙ ΑΟΑΔΙΑΞΡΡΦΩΘ ΔΙΑΔΙΜΑΙΩΟ ΜΑΣΑΓΡΑΦΘ ΠΑΡΕΧΡΞΕΟΩΟ ΤΠΘΡΕΙΩΟ ΣΡΤ Ε.Μ.Μ.Α ΕΟΕΡΓΕΙΕ ΠΡΡΒΡΝΘ ΡΡΓΑΟΩΘ ΕΘΕΝΡΟΣΙΜΩΟ ΠΡΡΓΡΑΞΞΑΣΩΟ ΠΡΡΕΝΜΤΘ ΔΩΡΕΩΟ ΤΟΕΡΓΑΙΕ ΠΡΡΓΡΑΞΞΑ ΠΡΙΟΙΜΘ ΔΙΑΞΕΡΝΑΒΘΘ Ο. 3500/ ΔΙΑΜΡΑΣΙΜΘ ΤΞΦΩΟΙΑ ΞΕΣΑΠΤ ΕΝΝΑΔΑ ΑΝΒΑΟΙΑ ΓΙΑ ΣΘΟ ΠΡΡΣΑΙΑ ΜΑΙ ΑΡΩΓΘ ΣΩΟ ΘΤΞΑΣΩΟ ΕΞΠΡΡΙΑ ΑΟΘΝΙΜΩΟ ΤΞΞΕΣΡΧΘ Ε ΔΙΜΣΤΑ ΠΡΡΓΡΑΞΞΑ ΑΟΑΜΤΜΝΩΘ Ε.Κ.Κ.Α. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΤΟΕΡΓΑΙΕ-ΤΞΞΕΣΡΧΘ Ε ΡΞΑΔΕ-ΔΙΜΣΤΑ ΤΟΕΡΓΑΙΕ ΞΕ ΔΙΜΑΣΙΜΕ ΜΑΙ ΑΣΤΟΡΞΙΜΕ ΑΡΧΕ ΤΟΕΡΓΑΙΑ ΞΕ ΑΟΩΣΕΡΑ ΕΜΠΑΙΔΕΤΣΙΜΑ ΙΔΡΤΞΑΣΑ ΤΞΞΕΣΡΧΘ Ε ΕΜΔΘΝΩΕΙ ΕΟΘΞΕΡΩΘ-ΕΠΙΞΡΡΦΩΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΑΙΞΑΣΡ Ε.Μ.Μ.Α. ΘΕΑΝΡΟΙΜΘ ΠΑΡΕΜΒΑΗ Ε ΚΡΙΗ ΔΡΑΕΙ ΨΤΧΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΘΝΕΦΩΟΙΜΘ ΓΡΑΞΞΘ ΑΞΕΘ ΜΡΙΟΩΟΙΜΘ ΒΡΘΘΕΙΑ Γενικά ςτοιχεία κλιςεων Δθμογραφικά χαρακτθριςτικά εξυπθρετοφμενων Χαρακτθριςτικά και διαχείριςθ των κλιςεων ΜΕΟΣΡΑ ΜΡΙΟΩΟΙΜΘ ΣΘΡΙΠΘ (Μ.Μ..) τατιςτικά ςτοιχεία λειτουργίασ Μ.Μ Χαρακτθριςτικά των εξυπθρετοφμενων ςτα Μ.Μ ΠΕΟΩΟΕ τατιςτικά ςτοιχεία λειτουργίασ ξενϊνων Χαρακτθριςτικά των ατόμων των νζων περιςτατικϊν που φιλοξενικθκαν ςτουσ Πενϊνεσ ΙΙΙ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ τελζχωςθ, ζναρξθ λειτουργίασ-αναδιοργάνωςθ δομϊν και υπθρεςιϊν Ξθχανοργάνωςθ Τποδομζσ & εξοπλιςμόσ Ευρωπαϊκά προγράμματα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Για τθν Απαςχόλθςθ και τθν Μοινωνικι Αλλθλεγγφθ PROGRESS» με τίτλο «φγχρονεσ τρατθγικζσ Κςθσ Ξεταχείριςθσ: Μοινωνικι Ενςωμάτωςθ και Κςθ Πρόςβαςθ ςε Τπθρεςίεσ Τγείασ και Μοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ για τουσ Ξετανάςτεσ, τουσ Πρόςφυγεσ και τουσ Ρομά, που διαμζνουν ςτθν Ελλάδα» Πρόταςθ χεδίου Δράςθσ «Εργαηόμενεσ Ξετανάςτριεσ & Ιςότθτα: Προοπτικζσ προσ μία ςυνεκτικι κοινωνία» Διαχειριςτικι επάρκεια του Ε.Μ.Μ.Α. για υλοποίθςθ πράξεων των επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων του ΕΠΑ ( ) Εκπαίδευςθ-Επιμόρφωςθ

6 6. Ιςτοςελίδα Βιβλιοκικθ Εκδόςεισ Αναδιαμόρφωςθ των διαδικαςιϊν καταγραφισ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν του Ε.Μ.Μ.Α Δθμόςιεσ ςχζςεισ Πρόγραμμα Ποινικισ Διαμεςολάβθςθσ Ο. 3500/ υνεργαςίεσ, ςυμμετοχι ςε δίκτυα & προγράμματα Παρζμβαςθ ςε κρίςθ Δράςεισ ψυχο-κοινωνικισ παρζμβαςθσ Σθλεφωνικι Γραμμι Μζντρα Μοινωνικισ τιριξθσ Πενϊνεσ Θφματα Human trafficking Θφματα Μακοποίθςθσ

7 ΔΗΑΓΧΓΖ Σν Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (Δ.Κ.Κ.Α.), πνπ αληηπξνζσπεχεη έλαλ πξφηππν θξαηηθφ θνξέα πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο ηεο ζχγρξνλεο ειιεληθήο θνηλσλίαο γηα ππεξεζίεο ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο, θνηλσληθήο θξνληίδαο θαη αιιειεγγχεο, δηέλπζε θαηά ην 2009 ηνλ έβδνκν ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηνπ. Ζ ζπλνιηθή ηνπ νξγαλσηηθή δνκή θαη δηάξζξσζε, θαζψο θαη ηα απνινγηζηηθά ζηνηρεία ησλ πεπξαγκέλσλ ηνπ θαηά ην 2009 απνηππψλνληαη ζηνλ αλά ρείξαο Απνινγηζκφ. Ζ απνινγηζηηθή απηή έθζεζε ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξηο ελφηεηεο. ηελ πξψηε ελφηεηα γίλεηαη κία πεξηγξαθή ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο ηνπ Δ.Κ.Κ.Α., ζηε δεχηεξε παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη δξάζεηο πνπ αλέπηπμε ή ζπκκεηείρε θαηά ην 2009, ελψ ζηελ ηξίηε ελφηεηα δίλνληαη ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία αλά ηνκέα δξαζηεξηνηήησλ. ηελ ηειεπηαία ελφηεηα παξνπζηάδνληαη πεξηιεπηηθά ηα παξαπάλσ ζηνηρεία γηα ηνλ αλαγλψζηε πνπ ζέιεη λα έρεη κηα ζχληνκε καηηά ησλ πεπξαγκέλσλ ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. θαηά ην έηνο Πξνζδνθνχκε, φηη θαη θαηά ην 2010, ην Δ.Κ.Κ.Α., εληζρπκέλν κε ηελ πείξα απφ ηηο δξάζεηο πνπ έρεη ήδε αλαπηχμεη θαη κε ηε δηαξθή επηκφξθσζε ηελ νπνία ιακβάλνπλ ηα ζηειέρε ηνπ, ζα ζπλερίζεη δπλακηθά ηελ πνξεία ηνπ πξνο φθεινο ησλ πνιηηψλ. 7

8 Η. ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ, ΟΡΓΑΝΧΖ & ΛΔΗ- ΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ Δ.Κ.Κ.Α. 8

9 1. ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΣΖΣΑ, ΑΠΟΣΟΛΖ, ΚΟΠΟΗ ΣΟΤ Δ.Κ.Κ.Α. Σν Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (Δ.Κ.Κ.Α.) απνηειεί ηνλ θχξην εζληθφ ζπληνληζηηθφ θνξέα άζθεζεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ θνηλσληθήο θξνληίδαο. θνπφο ηνπ Δ.Κ.Κ.Α., ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν. 3106/2003, είλαη ν ζπληνληζκφο ηνπ δηθηχνπ παξνρήο ππεξεζηψλ θνηλσληθήο ζηήξημεο ζε άηνκα, νηθνγέλεηεο θαη πιεζπζκηαθέο νκάδεο πνπ πεξηέξρνληαη ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο. Σν Δ.Κ.Κ.Α. απνηειεί έλα δίθηπν ππεξεζηψλ πνπ έρεη ζηφρν ηελ νινθιεξσκέλε παξέκβαζε ζε άηνκα, νηθνγέλεηεο ή νκάδεο πνπ αληηκεησπίδνπλ έληνλα πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο, θαηαζηάζεηο θξίζεο ή θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Παξεκβαίλεη άκεζα ζε πεξηπηψζεηο εθηάθησλ θαη επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ, πξνιακβάλνληαο ηελ εγθαζίδξπζε θαη ρξνληνπνίεζε ηεο θξίζεο. Σν δίθηπν ππεξεζηψλ ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. δηαζπλδέεηαη κε ην ζχλνιν ησλ θνξέσλ πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο θνηλσληθήο θξνληίδαο θαη ιεηηνπξγνχλ ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, ζην ρψξν ηεο Σνπηθήο θαη Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, θαζψο θαη ησλ Μ.Κ.Ο. Δηδηθφηεξα, νη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη πεξηιακβάλνπλ: α) επείγνπζεο θνηλσληθέο παξεκβάζεηο β) πξνζσξηλή παξνρή ζηέγεο, δηαηξνθήο θαη έλδπζεο γ) παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη ελεκέξσζεο γηα πξνλνηαθά ζέκαηα δ) ζπκβνπιεπηηθή ζηήξημε ζε αηνκηθφ, νκαδηθφ θαη θνηλνηηθφ επίπεδν ε) ζπληνληζκφ θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο αιιειεγγχεο θαη εζεινληηθήο πξνζθνξάο γηα αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ζη) ςπρνινγηθή βνήζεηα βξαρείαο δηάξθεηαο ζε άηνκα, νηθνγέλεηεο θαη πιεζπζκηαθέο νκάδεο Έθηαθηε θνηλσληθή βνήζεηα ζεσξείηαη φηη ρξήδνπλ άηνκα, νηθνγέλεηεο ή νκάδεο πνπ αληηκεησπίδνπλ θαηαζηάζεηο θξίζεο ή θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ή θνηλσληθνχο θηλδχλνπο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ θπζηθά θαηλφκελα ή απφ ζπλδπαζκφ ςπρν-θνηλσληθψλ, ζσκαηηθψλ ή θαη νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ θαη αδπλαηνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ απφ κφλα ηνπο ή αδπλαηνχλ λα θαιχςνπλ ηηο βαζηθέο αλάγθεο δηαβίσζήο ηνπο ή βξίζθνληαη ζε αδπλακία λα αμηνπνηήζνπλ ηηο πθηζηάκελεο πξνλνηαθέο ππεξεζίεο θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. Σν Δ.Κ.Κ.Α. παξέρεη, επίζεο, ππεξεζίεο ελεκέξσζεο γηα πξνλνηαθά ζέκαηα, ζπκβνπιεπηηθήο ζηήξημεο θαη βξαρείαο ςπρνζεξαπείαο θαη αλαιακβάλεη ην ζπληνληζκφ θαη ηελ ε- θαξκνγή πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο αιιειεγγχεο θαη εζεινληηθήο πξνζθνξάο γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ. Σέινο, παξεκβαίλεη ζε θαηαζηάζεηο καδηθήο θξίζεο ζε πεξηπηψζεηο θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ, δπζηπρεκάησλ ή αηπρεκάησλ κε κεγάιν αξηζκφ ζπκάησλ. 2. ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΟ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 2.1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. είλαη πεληακειέο θαη απαξηίδεηαη απφ ηξία κέιε, ηα νπνία νξίδεη ν Τπνπξγφο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, έλαλ εθπξφζσπν πνπ νξίδεηαη απφ ηελ Π.Ο.Δ.ΓΖ.Ν. θαη έλαλ εθιεγκέλν εθπξφζσπν εξγαδνκέλσλ. ην παξφλ Γ.. ζπκκεηέρνπλ νη εμήο: Γεψξγηνο αξεηδάθεο, Πξφεδξνο Κσλζηαληίλνο Κάππαο, Αληηπξφεδξνο Δκκαλνπήι Μαπξάθεο, Μέινο Γήκεηξα Μπελίθνπ-Γψηε, Μέινο, Δθπξφζσπνο ηεο Π.Ο.Δ.ΓΖ.Ν Γέζπνηλα Γνχλαξε, Μέινο, Δθπξφζσπνο εξγαδνκέλσλ 9

10 Ζ δηνηθεηηθή δηάξζξσζε ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. πεξηιακβάλεη 3 Γηεπζχλζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε θεληξηθφ επίπεδν, ηηο Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο, νη νπνίεο ζηελ νπζία απνηεινχλ κνλάδεο νινθιεξσκέλεο ςπρν-θνηλσληθήο θξνληίδαο πνπ αλαπηχζζνληαη ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο, θαζψο θαη ηελ Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Δ.Κ.Κ.Α. ζηε Θεζζαινλίθε: ΚΔΝΣΡΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ Γηεχζπλζε πληνληζκνχ θαη Οξγάλσζεο Σκήκα Έξεπλαο, Αλάπηπμεο & Δθπαίδεπζεο Σκήκα Αμηνιφγεζεο Έξγνπ Σκήκα Γεκνζίσλ ρέζεσλ & Δπηθνηλσλίαο Γηεχζπλζε Κνηλσληθψλ Παξεκβάζεσλ Σκήκα Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ Σκήκα Σειεθσληθήο Γξακκήο Άκεζεο Κνηλσληθήο Βνήζεηαο Σκήκα Τπνδνρήο, Δπηηφπηαο Παξέκβαζεο & Κέληξνπ Κνηλσληθήο ηήξημεο o Ακπεινθήπσλ Σκήκα Κέληξσλ Κνηλσληθήο ηήξημεο & Ξελψλσλ χληνκεο Φηινμελίαο ζην νπνίν ππάγνληαη o ην Κέληξν Κνηλσληθήο ηήξημεο Πιαηείαο Βάζε, o ην Κέληξν Κνηλσληθήο ηήξημεο Πεηξαηά θαη o ην Κέληξν Κνηλσληθήο ηήξημεο Λαπξίνπ o (ζε αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο απφ ην 2007) o ην Κέληξν Κνηλσληθήο ηήξημεο Ν. Ησλίαο Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ Σκήκα Γηνίθεζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο & Πξνκεζεηψλ Σκήκα Σερληθήο Τπνζηήξημεο & Κηλεηψλ Μέζσλ Απηνηειή Σκήκαηα θαη Γξαθεία Σκήκα Μεραλνξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Ννκηθφ Γξαθείν Γξαθείν Πξνέδξνπ Πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο Σκήκα Ξελψλα & Κ.Κ.. Ηιίνπ Σκήκα Ξελψλα & Κ.Κ.. Καιακαθίνπ Σκήκα Ξελψλα & Κ.Κ.. Γξαπεηζψλαο Σκήκα Ξελψλα & Κ.Κ.. Ρέληε Γ/λζε Τπεξεζηψλ Δ.Κ.Κ.Α. Θεζζαινλίθεο Σκήκα Ξελψλα Χξαηνθάζηξνπ Σκήκα Ξελψλα & Κ.Κ.. Φνίληθα Σκήκα Ξελψλα & Κ.Κ.. Καξέα Σκήκα Ξελψλσλ Πεληέιεο & Βνχιαο Σκήκα Ξελψλα Διιεληθνχ Σκήκα Τπνδνρήο & Κ.Κ.. Πχιεο Αμηνχ Σκήκα Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο 10

11 2.2. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Κ.Κ.Α. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ Σκήκα Έξεπλαο, Αλάπηπμεο & Δθπαίδεπζεο Σκήκα Αμηνιφγεζεο Έξγνπ Σκήκα Γεκνζίσλ ρέζεσλ & Δ- πηθνηλσλίαο ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΔΜΒΑΔΩΝ Σμήμα Γιασείπιζηρ Κπίζεων Σμήμα Σηλεθωνικήρ Γπαμμήρ Άμεζηρ Κοινωνικήρ Βοήθειαρ Σμήμα Κ.Κ.. & Ξενώνων ύνηομηρ Φιλοξενίαρ o Κ.Κ.. Πλ. Βάθη o Κ.Κ.. Πειπαιά o Κ.Κ.. Λαςπίος (ανεζηάλη η λειηουργία ηου ηο 2007) o Κ.Κ.. Ν. Ιωνίαρ o Σμήμα Τποδοσήρ, Δπιηόπιαρ Παπέμβαζηρ & Κ.Κ.. Αμπελοκήπων ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΡΓΑΝΩΗ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Σμήμα Γιοίκηζηρ Ανθπώπινος Γςναμικού Σμήμα Οικονομικήρ Γιασείπιζηρ & Ππομηθειών Σμήμα Σεσνικήρ Τποζηήπιξηρ & Κινηηών Μέζων ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ Γ/ΝΗ Δ.Κ.Κ.Α. ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Σμήμα Ξενώνα Ωπαιοκάζηπος Σμήμα Ξενώνα & Κ.Κ.. Φοίνικα Σμήμα Τποδοσήρ & Κ.Κ.. Πύληρ Αξιού Σμήμα Γιοικηηικήρ Τποζηήπιξηρ Σμήμα Ξενώνα & Κ.Κ.. Ιλίος Σμήμα Ξενώνα & Κ.Κ.. Σκήκα Καλαμακίος Σκήκα Ξελψλα & Ξελψλα Σκήκα Τπνδνρήο & Σμήμα Ξενώνα & Κ.Κ.. Γπαπεηζώναρ (δεν λειηουργεί) Σμήμα Ξενώνα ΚΚ & Κ.Κ.. Φνίληθα Χξαηνθάζηξνπ Καπέα* * Οη δνκέο απηέο ιεηηνπξγνχλ κε Πξνγξακκαηηθέο πκβάζεηο. 11 ΚΚ Πχιεο Αμηνχ Σμήμα Ξενώνα & Κ.Κ.. Ρένηη Σμήμα Ξενώνων Πενηέληρ & Βούλαρ* Σμήμα Ξενώνα Δλληνικού*

12 2.3. ΠΡΟΧΠΗΚΟ Σν κφληκν πξνζσπηθφ ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. απνηειείηαη απφ 116 ππαιιήινπο δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ: ην 73% είλαη πηπρηνχρνη ζρνιψλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ζπγθεθξηκέλα, ην 29% απφθνηηνη ΑΔΗ θαη ην 44% απφθνηηνη ΣΔΗ. Απφ ηνπο πηπρηνχρνπο Παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο (θαηεγνξία ΠΔ) ην 34% είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ θαη ην 11% θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ. Αλαιπηηθφηεξα, ε ζχλζεζε ηνπ κφληκνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. είλαη ε εμήο1: Πίλαθαο 1: Δηδηθφηεηεο κφληκσλ ππαιιήισλ Δ.Κ.Κ.Α. Καηεγνξία ΠΔ Αξηζκφο ππαιιήισλ Καηεγνξία ΣΔ Αξηζκφο ππαιιήισλ Καηεγνξία ΓΔ Αξηζκφο ππαιιήισλ Καηεγνξία ΤΔ Αξηζκφο ππαιιήισλ Φπρνιφγσλ 11 Κνηλσληθήο Δξγαζίαο 19 Βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ Γηνηθεηη- θνχ- Οηθνλνκηθνχ 35 Γηνηθεηη- θνχ- Λνγηζηηθνχ 15 Βξεθ/κίαο 6 Μεηαθξαζηψλ 1 1 Νπρηνθπιάθσλ Παηδαγσγψλ 0 Μεραληθψλ 2 Πιεξνθνξηθήο 3 2 Κνηλσληνιφγσλ 9 Ννζειεπηηθήο 2 Οδεγψλ 4 Μεραληθψλ 1 Ννκηθψλ 1 2 Σερληθψλ Ζιεθηξνιφγσλ Πιεξνθνξηθήο 1 Γηνηθεηη- θνχ- Λνγηζηηθνχ 1 χλνιν Πνζνζηφ 32% 42% 23,5% 2,5% ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΟΝΗΜΧΝ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ Δ.Κ.Κ.Α ην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ έρνπλ ζπλππνινγηζηεί νη 7 απνζπαζκέλνη ππάιιεινη ζε άιινπο θνξείο (3 ππάιιεινη ΓΔ Γηνηθεηηθνχ-Λνγηζηηθνχ, 1 Κνηλσληνιφγνο, 1 ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ, 2 Οδεγνί) 12

13 Απφ ην κφληκν πξνζσπηθφ 65 ππάιιεινη θαηέρνπλ νξγαληθέο ζέζεηο, 48 πξνζσπνπαγείο ζέζεηο δεκνζίνπ δηθαίνπ, 2 είλαη ππάιιεινη ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη 1 κε έκκηζζε εληνιή (λνκηθφο ζχκβνπινο). Δπίζεο, απφ Ηαλνπάξην έσο επηέκβξην ηνπ 2009 εξγάζζεθαλ ζην Δ.Κ.Κ.Α. 32 ππάιιεινη κε ζπκβάζεηο εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, δηάξθεηαο 8 κελψλ, γηα ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ησλ Ξελψλσλ ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. κε ηηο θάησζη εηδηθφηεηεο: Πίλαθαο 2: Δηδηθφηεηεο ζπκβαζηνχρσλ ππαιιήισλ ΚΛΑΓΟ Αξηζκφο ππαιιήισλ Κνηλσληθψλ Λεηηνπξγψλ 7 Δπηκειεηψλ Πξφλνηαο-Κνηλσληθψλ Φξνληηζηψλ 11 Βνεζεηηθφ Πξνζσπηθφ 4 Φχιαθεο-Νπρηνθχιαθεο 10 Δπί πιένλ απφ ηνπο κήλεο Ηνχιην Αχγνπζην θαη εμήο απαζρνιήζεθαλ κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο STAGE ηνπ ΟΑΔΓ 13 ππάιιεινη δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ (1 θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο, 5 ςπρνιφγνη, 1 δηνηθεηηθφο Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο θαη 6 δηνηθεηηθνί Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο). 3. ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ΓΗΚΣΤΟΤ ΦΤΥΟ-ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΣΟΤ Δ.Κ.Κ.Α. Σν Δ.Κ.Κ.Α., πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξψζεη ηνπο ζθνπνχο ηνπ, έρεη ζρεδηάζεη έλα δίθηπν δνκψλ ςπρν-θνηλσληθήο ζηήξημεο πνπ είλαη νη εμήο: ε Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ ε Τπεξεζία Σειεθσληθήο Γξακκήο Άκεζεο Κνηλσληθήο Βνήζεηαο «197» ηα Κέληξα Κνηλσληθήο ηήξημεο (Κ.Κ..) ε Τπεξεζία Τπνδνρήο θαη Δπηηφπηαο Παξέκβαζεο νη Ξελψλεο χληνκεο Φηινμελίαο A) Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ Ζ Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ παξεκβαίλεη ζε πεξηπηψζεηο θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ θαη δπζηπρεκάησλ κε κεγάιν αξηζκφ ζπκάησλ, θαζψο θαη ζε θάζε πεξίπησζε καδηθήο θξίζεο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζθέξεη θνηλσληθή θαη ςπρνινγηθή ζηήξημε ζηα πιεγέληα άηνκα ή ζηνπο ζπγγελείο ησλ ζπκάησλ. Γηαζέηεη θηλεηή κνλάδα, κε θαηάιιειν εμνπιηζκφ, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ιεηηνπξγεί σο επηρεηξεζηαθφ θέληξν. Β) Σειεθσληθή Γξακκή Άκεζεο Κνηλσληθήο Βνήζεηαο 197 Ζ Τπεξεζία Σειεθσληθήο Γξακκήο απνηειεί ηελ πχιε εηζφδνπ ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. θαη βαζηθφ απνδέθηε ησλ επεηγφλησλ αηηεκάησλ θνηλσληθήο βνήζεηαο. Λεηηνπξγεί φιν ην 24σξν κέζσ ηνπ ηξηςήθηνπ αξηζκνχ 197, ζηνλ νπνίν κπνξνχλ λα δεηνχλ βνήζεηα άηνκα απφ φιε ηελ Διιάδα. Παξέρεη άκεζε ππνζηήξημε θαη πιεξνθφξεζε, παξαπέκπεη ηα πεξηζηαηηθά ζε εμεηδηθεπκέλεο Τπεξεζίεο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Φξνληίδαο θαη ελεξγνπνηεί ηηο άιιεο ππεξεζίεο ηνπ Δ.Κ.Κ.Α., φηαλ ηα πεξηζηαηηθά ρξήδνπλ άκεζεο παξέκβαζεο γηα ηελ έγθαηξε αληηκεηψπηζή ηνπο. Γ) Κέληξα Κνηλσληθήο ηήξημεο (Κ.Κ..) Απνηεινχλ απνθεληξσκέλεο κνλάδεο παξνρήο επείγνπζαο ςπρν-θνηλσληθήο θξνληίδαο. Δίλαη εγθαηεζηεκέλα ζηνπο Ννκνχο Αηηηθήο θαη Θεζ/λίθεο θαη απνηεινχλ ηηο πεξηθεξεηαθέο πχιεο εηζφδνπ ζην ζχζηεκα ηεο άκεζεο θνηλσληθήο θξνληίδαο. Αλαπηχζζνπλ 13

14 δξάζεηο πξφιεςεο ςπρν-θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ θαη παξεκβαίλνπλ άκεζα ζε θαηαζηάζεηο θξίζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. Γ) Τπεξεζία Τπνδνρήο θαη Δπηηφπηαο Παξέκβαζεο Ζ Τπεξεζία Τπνδνρήο θαη Δπηηφπηαο Παξέκβαζεο πεξηιακβάλεη ηηο εμήο κνλάδεο: - ηε κνλάδα Δπηηφπηαο παξέκβαζεο, ε νπνία παξεκβαίλεη ζην ζεκείν πνπ αλαθέξεηαη ή θαηαγγέιιεηαη ην πεξηζηαηηθφ κε απηνθίλεην θαη πιήξσκα απφ εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ - - ηελ Τπεξεζία Τπνδνρήο, ζηελ νπνία κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη νη άκεζα ή έκκεζα ελδηαθεξφκελνη γηα επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ ηνπο έρνπλ νδεγήζεη ζε θαηάζηαζε θξίζεο θαη λα δεηνχλ θνηλσληθή ή ςπρνινγηθή ζηήξημε θαη - ηνλ Ξελψλα Οιηγνήκεξεο θηινμελίαο, ζηνλ νπνίν θηινμελνχληαη ζνβαξά θαη έθηαθηα πεξηζηαηηθά. Ζ δηακνλή ζηνλ Ξελψλα απηφ πξνζθέξεη άκεζε αλαθνχθηζε ζηνπο εμππεξεηνχκελνπο θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηα εηδηθεπκέλα ζηειέρε ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. λα επηιέγνπλ ηελ πξνζθνξφηεξε ιχζε γηα ηνλ εμππεξεηνχκελν. Ζ Τπεξεζία Τπνδνρήο θαη Δπηηφπηαο Παξέκβαζεο δηαξζξψλεηαη νξγαληθά καδί κε ην Κ.Κ.. Ακπεινθήπσλ ζε επίπεδν Σκήκαηνο. Δ) Ξελψλεο Φηινμελίαο Οη Ξελψλεο Φηινμελίαο πξνζθέξνπλ πξνζσξηλή θηινμελία (ζηέγαζε θαη θξνληίδα) ζε εππαζείο νκάδεο πιεζπζκνχ, φπσο θαθνπνηεκέλεο γπλαίθεο θαη ζχκαηα ελδννηθνγελεηαθήο βίαο, ζχκαηα παξάλνκεο εκπνξίαο θαη δηαθίλεζεο αλζξψπσλ (Human Trafficking). Πέξαλ ηεο θηινμελίαο, παξέρεηαη ζηνπο εμππεξεηνχκελνπο ζπκβνπιεπηηθή θαη ςπρνινγηθή ζηήξημε απφ εηδηθεπκέλν ζηειερηαθφ δπλακηθφ. Οη Ξελψλεο ζπλεξγάδνληαη κε ηα Κ.Κ.. ηεο πεξηνρήο ηνπο θαη ηνπο άιινπο θνξείο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ίδην ρψξν (Μ. Κ. Ο., Με Κεξδνζθνπηθέο Δηαηξείεο, Γήκνπο, θ.α.), πξνθεηκέλνπ λα επξεζεί νξηζηηθή ιχζε ζην πξφβιεκα ηνπ εμππεξεηνχκελνπ. Καηά ην 2009 ιεηηνχξγεζαλ ηξεηο Ξελψλεο Φηινμελίαο ζηελ Αζήλα θαη έλαο ζηελ Θεζζαινλίθε, θαζψο θαη ν Ξελψλαο Οιηγνήκεξεο Φηινμελίαο ηεο Τπεξεζίαο Άκεζεο Κνηλσληθήο Παξέκβαζεο. Οη Ξελψλεο καο πξννξίδνληαη θπξίσο γηα θαθνπνηεκέλεο γπλαίθεο, γπλαίθεο κε παηδηά θαη ζχκαηα Trafficking, αιιά θαη γηα άιιεο εππαζείο νκάδεο. Σν πληνληζηηθφ Κέληξν ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. βξίζθεηαη ζηνπο Ακπεινθήπνπο, ελψ νη πεξηθεξεηαθέο κνλάδεο ιεηηνπξγνχλ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Αηηηθήο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο. Οη δνκέο ηνπ θνξέα πνπ ιεηηνχξγεζαλ θαηά ην 2009 είλαη νη εμήο: πληνληζηηθφ Κέληξν Ακπεινθήπσλ Κέληξν Κνηλσληθήο ηήξημεο Ακπεινθήπσλ Σειεθσληθή Γξακκή «197» Τπεξεζία Δπηηφπηαο Παξέκβαζεο κε ηελ Τπνδνρή θαη ηνλ Ξελψλα Οιηγνήκεξεο Φηινμελίαο Κέληξν Κνηλσληθήο ηήξημεο Πιαηείαο Βάζε Κέληξν Κνηλσληθήο ηήξημεο Πεηξαηά Κέληξν Κνηλσληθήο ηήξημεο Ν. Ησλίαο Κέληξν Κνηλσληθήο ηήξημεο Φνίληθα Θεζζαινλίθεο Κέληξν Κνηλσληθήο ηήξημεο Πχιεο Αμηνχ Θεζζαινλίθεο Ξελψλαο θαη Κέληξν Κνηλσληθήο ηήξημεο Καιακαθίνπ Ξελψλαο θαη Κέληξν Κνηλσληθήο ηήξημεο Ρέληε Ξελψλαο θαη Κέληξν Κνηλσληθήο ηήξημεο Ηιίνπ 14

15 4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΔ ΤΜΒΑΔΗ (ΠΑΡΑΥΧΡΖΔΗ, ΥΡΖΗΓΑΝΔΗΑ, ΤΝΔΡΓΑΗΔ) 4.1. ΔΛΛΖΝΗΚΟ (δηάξθεηα πκβάζεσο: έσο ) πκβαιιφκελα κέξε: Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο σκαηείν Δξκήο ηηο ππεγξάθε Πξνγξακκαηηθή χκβαζε γηα πεξαηηέξσ ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ηνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα θαη εηδηθψο αλαγλσξηζκέλνπ σο θηιαλζξσπηθνχ σκαηείνπ Γνλέσλ, Κεδεκφλσλ & Φίισλ Αηφκσλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο «ΔΡΜΖ», κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ θαη ηελ πξνζσξηλή θηινμελία αηφκσλ κε αλαπεξίεο ζε θηίξην ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. ζην Διιεληθφ. Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζπκβάζεσο είλαη ε αλάπηπμε πηινηηθψλ πξνγξακκάησλ αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ πεξηζηαηηθψλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο, πνπ ρξήδνπλ πξνζσξηλήο θηινμελίαο, ιφγσ εθηάθησλ αλαγθψλ ησλ ηδίσλ ή ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, κε θηινμελία ζε εηδηθά δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο κε ζηφρν ηελ 24σξε ιεηηνπξγία. Αληηθείκελν ηεο ζπλεξγαζίαο καο είλαη ε ιεηηνπξγία «Ξελψλα Ζκηαπηφλνκεο Παξακνλήο θαη Δθπαίδεπζεο». Δθθξεκεί ε αλαλέσζε ηεο πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο ΚΑΛΑΜΑΚΗ (δηάξθεηα πκβάζεσο Υξεζηδαλείνπ: δχν έηε, απφ έσο ) πκβαιιφκελα κέξε: Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο Γήκνο Αιίκνπ ηηο ππεγξάθε παξάηαζε χκβαζεο Υξεζηδαλείνπ κεηαμχ ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ, κε ηελ νπνία ην Δ.Κ.Κ.Α. παξαηείλεη ηελ παξαρψξεζε ρξήζεο ηκήκαηνο αθηλήηνπ ηνπ κε ζθνπφ λα θηινμελεζεί ζηνπο ρψξνπο ηνπ ε Κνηλσληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ. Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο χκβαζεο είλαη ε παξνρή δπλαηφηεηαο ζην Γήκν Αιίκνπ λα ρξεζηκνπνηεί ρψξνπο ζην ηζφγεην ηνπ θηηξίνπ ηνπ Κέληξνπ Κνηλσληθήο ηήξημεο θαη Ξελψλα Καιακαθίνπ ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηε χκβαζε πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ Σκεκαηάξρε ηνπ Κ.Κ.. θαη Ξελψλα Καιακαθίνπ θαη απφ ηνλ εθπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Κνηλσληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ. Δθθξεκεί ε ππνγξαθή λέαο παξαρψξεζεο Ν. ΗΧΝΗΑ (δηάξθεηα χκβαζεο Υξεζηδαλείνπ: 3 έηε, απφ 22/2/2008 έσο 21/2/2011, κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο) πκβαιιφκελα κέξε: Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο Κέληξν Βξεθνλεπηαθήο Αγσγήο & Φξνληίδαο Οηθνγέλεηαο ηνπ Γήκνπ Ν. Ησλίαο Με χκβαζε Υξεζηδαλείνπ ην Δ.Κ.Κ.Α. παξαρψξεζε ζην Κέληξν Βξεθνλεπηαθήο Αγσγήο & Φξνληίδαο Οηθνγέλεηαο ηνπ Γήκνπ Ν. Ησλίαο ρψξνπο ηνπ ζηνλ α φξνθν θηηξίνπ ζηε Ν. Ησλία. Οη ρψξνη απηνί ζα ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηε ζηέγαζε ηνπ ΚΔ.ΒΡΔ.ΦΟ. θαη ηεο δηνηθεηηθήο απηνχ ππεξεζίαο. Ζ χκβαζε έγηλε ππφ ηελ θνηλή δηαπί- 15

16 ζησζε φηη γηα ηελ ςπρνθνηλσληθή παξέκβαζε απαηηείηαη ε ζπλεξγαζία ησλ αξκνδίσλ θνξέσλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλεηαη νξζνινγηθφηεξε δηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη κέζσλ, κε επηδησθφκελν απνηέιεζκα ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ΠΔΝΣΔΛΖ (δηάξθεηα πκβάζεσο Υξεζηδαλείνπ: 12/12/2008 έσο 31/12/2010) πκβαιιφκελα κέξε: Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο Γηεζλήο Δηαηξεία ηήξημεο Οηθνγέλεηαο (Γ.Δ..Ο.) ηηο 12/12/2008 ππεγξάθε λέα παξάηαζε χκβαζεο Υξεζηδαλείνπ κεηαμχ ηνπ Δ- ζληθνχ Κέληξνπ Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ηεο αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξίαο Γηεζλήο Δηαηξεία ηήξημεο Οηθνγέλεηαο (Γ.Δ..Ο.), κε ηελ νπνία παξαρσξείηαη θηίξην απφ ην παιαηφηεξα ιεγφκελν ζπγθξφηεκα «Αλαξξσηεξίνπ Πεληέιεο», κε ζθνπφ ηε ιεηηνπξγία Ξελψλα θηινμελίαο θαη αξσγήο γπλαηθψλ ζπκάησλ θαθνπνίεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο θαη ησλ παηδηψλ απηψλ κε ηελ παξνρή ζηέγεο, ζίηηζεο θαη αζθάιεηαο ζηα άηνκα απηά, θαζψο θαη ηε ζηέγαζε ησλ δηνηθεηηθψλ-ππνζηεξηθηηθψλ πξνο ηνχην ππεξεζηψλ ηεο Γ.Δ..Ο. Ζ ηειεπηαία είλαη ππνρξεσκέλε λα ππνβάιιεη έθζεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο ζην Δ.Κ.Κ.Α ΓΡΑΠΔΣΧΝΑ, ΚΑΡΔΑ ΚΑΗ ΦΟΗΝΗΚΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ (δηάξθεηα πκβάζεσο: ηξία έηε, απφ θαη ιήμε 12/7/2010) πκβαιιφκελα κέξε: Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, χιινγνο Υακφγειν ηνπ Παηδηνχ ηηο ππεγξάθε Πξνγξακκαηηθή χκβαζε κεηαμχ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ηνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα σκαηείνπ «Σν Υακφγειν ηνπ Παηδηνχ» κε ηελ νπνία ην Δ.Κ.Κ.Α. παξαρσξεί θαηά ρξήζε θηίξηά ηνπ ζην Γήκν Γξαπεηζψλαο Αηηηθήο, ην Γήκν Καξέα Αηηηθήο θαη ζην Φνίληθα Θεζζαινλίθεο. Αληηθείκελν ηεο χκβαζεο είλαη ε ιεηηνπξγία απφ «Σν Υακφγειν ηνπ Παηδηνχ» Ξελψλσλ Πξνζσξηλήο Φηινμελίαο Αλειίθσλ ζηα παξαρσξνχκελα θηίξηα θαη πην ζπγθεθξηκέλα, ε θηινμελία, ζηέγαζε, ζίηηζε, εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ θαη ε θξνληίδα θαη αζθάιεηα ελ γέλεη ησλ παηδηψλ απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ (ςπρνιφγνη, θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, παηδαγσγνί θιπ.), ην νπνίν ζα ζηεγάδεηαη ζηνπο Ξελψλεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζηέγαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ απαξαίηεησλ δηνηθεηηθψλ-ππνζηεξηθηηθψλ ηεο πξνο ηνχην ππεξεζηψλ απηνχ. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ηεο χκβαζεο πξαγκαηνπνηείηαη απφ πεληακειή Δπηηξνπή απνηεινχκελε απφ ηξεηο εθπξνζψπνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη έλαλ εθπξφζσπν ηνπ σκαηείνπ «Σν Υακφγειν ηνπ Παηδηνχ». Ζ Δπηηξνπή ειέγρεη ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ φινπ Πξνγξάκκαηνο θαη ππνβάιιεη ζην Τπνπξγείν απνινγηζηηθέο εθζέζεηο αμηνιφγεζεο. πλερίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο «πίηη ηνπ ΠΑΗΓΗΟΤ», ζην Φνίληθα Θεζζαινλίθεο, από ην Υακόγειν ηνπ Παηδηνύ θαη κε ηελ παξαθνινύζεζε από 5κειε Δπηηξνπή, νξηζζείζα κε Τπνπξγηθή Απόθαζε, ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη ην Δ.Κ.Κ.Α. θη ν εθπξόζσπόο ηνπ έρεη ηε ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ (θαη πνπ αθνξά θαη ζηα 3 παξαρσξεζέληα θηίξηα). 16

17 ηνλ Ξελώλα Καξέα ζπλερίδεηαη ην πξόγξακκα γηα ηα παηδηά, ελώ ν Ξελώλαο ζηε Γξαπεηζώλα δελ έρεη αθόκα ιεηηνπξγήζεη ιόγσ πξνβιεκάησλ δηαθαλνληζκνύ ησλ ρώξσλ κε ηνλ Γήκν Γξαπεηζώλαο ΒΟΛΟ (δηάξθεηα πκβάζεσο: έλα έηνο, απφ έσο ) πκβαιιφκελα κέξε: Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΒΟΛΟΤ ηηο ππεγξάθε παξάηαζε ηεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο κεηαμχ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ηεο Με Κπβεξλεηηθήο Οξγάλσζεο «ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΒΟΛΟΤ», κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία Ξελψλα πξνζσξηλήο θηινμελίαο γπλαηθψλ θαη παηδηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν θαη αληηκεησπίδνπλ αλππέξβιεηα πξνβιήκαηα δηαβίσζεο θαη ηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ αληηκεηψπηζεο ζρεηηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ζ θηινμελία θαζψο θαη ε πξνζθνξά ησλ ινηπψλ ππεξεζηψλ γίλεηαη ζε θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο Μ.Κ.Ο. «ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΒΟΛΟΤ». Σν Δ.Κ.Κ.Α. αλαιακβάλεη λα επνπηεχεη ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη λα ππνβάιιεη ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ζην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. ην ηέινο ηνπ έηνπο νινθιεξψζεθε ε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη εθθξεκεί ε ππνγξαθή λέαο ζχκβαζεο ΧΡΑΗΟΚΑΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ (δηάξθεηα πκβάζεσο: δχν έηε, απφ έσο ) πκβαιιφκελα κέξε: Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ΑΡΗ ηηο ππεγξάθε Πξνγξακκαηηθή χκβαζε κεηαμχ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ηεο ΑΡΗ Κνηλσληθή Οξγάλσζε Τπνζηήξημεο Νέσλ, κε ηελ νπνία ην Δ.Κ.Κ.Α. δηαζέηεη ηελ ππνδνκή ηνπ Ξελψλα ζην Χξαηφθαζηξν Θεζζαινλίθεο, κε ζθνπφ ηε θηινμελία θαθνπνηεκέλσλ/ παξακειεκέλσλ παηδηψλ θαη εθήβσλ, θαζψο θαη παηδηψλ ζπκάησλ παξάλνκεο εκπνξίαο θαη δηαθίλεζεο. Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε αληηκεηψπηζε θαηαζηάζεσλ θαθνπνίεζεο ή παξακέιεζεο παηδηψλ, ε αξσγή, πξνζηαζία θαη πξνψζεζε ηεο έληαμεο παηδηψλ θαη εθήβσλ ζε θίλδπλν, ν επαλαπαηξηζκφο παηδηψλ-ζπκάησλ δηαθίλεζεο θαη εκπνξίαο θαη ε πξνζσξηλή θηινμελία απηψλ ζηνλ μελψλα ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ηεο χκβαζεο αλαηίζεηαη ζε ηξηκειή Δπηηξνπή πνπ απνηειείηαη απφ έλαλ εθπξφζσπν απφ θάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο. Σν Δ.Κ.Κ.Α. κε ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο αλαιακβάλεη λα παξαθνινπζεί ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ μελψλα θαη λα ππνβάιιεη αξκνδίσο πξνηάζεηο βειηίσζήο ηνπ, φηαλ ην θξίλεη αλαγθαίν. Δθθξεκεί ε ππνγξαθή λέαο ζχκβαζεο ΔΠΗΚΟΤΡΟΤ ΑΘΖΝΑ (δηάξθεηα πκβάζεσο: πέληε έηε, απφ έσο ) 17

18 πκβαιιφκελα κέξε: Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο Διιεληθφο Δξπζξφο ηαπξφο ηηο ππεγξάθε Πξνγξακκαηηθή χκβαζε κεηαμχ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ηνπ Διιεληθνχ Δξπζξνχ ηαπξνχ, κε ηελ νπνία παξαρσξείηαη ην θηίξην επί ηεο νδνχ Δπηθνχξνπ 34 ζηελ Αζήλα, κε ζθνπφ ηε ιεηηνπξγία Κνηλσληθνχ Ξελψλα Αζηέγσλ. ηνλ Ξελψλα παξέρεηαη θηινμελία, ζηέγαζε, ζίηηζε, ςπρν-θνηλσληθή ζηήξημε, λνζειεπηηθή θξνληίδα, αζθάιεηα θαη βνήζεηα αζηέγσλ κε πξννπηηθή ηελ θνηλσληθή θαη ε- παγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ αζηέγσλ, ψζηε λα απνθεπρζεί ε κνληκφηεηα ηεο παξακνλήο θαη ε αζπινπνίεζή ηνπο, πνπ αληίθεηηαη ζηνπο ζθνπνχο ηνπ Ξελψλα θαη ηνπο απψηεξνπο ζηφρνπο ηνπ. Αξκφδην γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο είλαη ην Σκήκα Δππαζψλ Οκάδσλ ηεο Γ/λζεο Κνηλσληθήο Αληίιεςεο θαη Αιιειεγγχεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ΠΔΗΡΑΗΑ (δηάξθεηα πκβάζεσο Υξεζηδαλείνπ: 2 έηε, απφ έσο 6/7/2009) πκβαιιφκελα κέξε: Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο Παηδηθφ Αλαπηπμηαθφ Κέληξν Πεηξαηά ηηο ππεγξάθε χκβαζε Υξεζηδαλείνπ κεηαμχ ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ηνπ Παηδηθνχ Αλαπηπμηαθνχ Κέληξνπ, κε ηελ νπνία παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζην ηειεπηαίν λα ρξεζηκνπνηεί ρψξνπο ηνπ Κέληξνπ Κνηλσληθήο ηήξημεο Πεηξαηά ηνπ Δ.Κ.Κ.Α ΥΑΝΗΑ (Λήμε ζπκβάζεσο: , παξαθνινχζεζε απφ Δπηηξνπή νξηζζείζα κε Τπνπξγηθή Απφθαζε) πκβαιιφκελα κέξε: Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο Οξγαληζκφο Γεκνηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο Γήκνπ Υαλίσλ Σνλ Ηνχιην ηνπ 2008 μεθίλεζε ε ιεηηνπξγία ζηα Υαληά ηνπ εθ ηεο ζπκβάζεσο πξνβιεπφκελνπ Ξελψλα ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ, κε παξνρή ηερλνγλσζίαο απφ ην Δ.Κ.Κ.Α. θνπφο ηνπ Ξελψλα ηήξημεο Βξαρείαο Γηάξθεηαο Δππαζψλ Οκάδσλ είλαη ε πξνζθνξά ζηέγεο, πξνζηαζίαο θαη θξνληίδαο ζε άηνκα πνπ ιφγσ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ θαη ιφγσ πξνβιεκάησλ πγείαο ησλ ηδίσλ ή ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπο, αδπλαηνχλ λα θαιχςνπλ πξνζσξηλά θάπνηεο ζηεγαζηηθέο αλάγθεο ηνπο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ Τ.Τ.Κ.Α.-Δ.Κ.Κ.Α.-PRAKSIS (δηάξθεηα πκβάζεσο: 18 κήλεο) πκβαιιφκελα κέξε: Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο PRAKSIS 18

19 θνπφο ηεο παξνχζαο χκβαζεο είλαη ε παξνρή ηνπ απαξαίηεηνπ θαη θαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ απφ ηε Μ.Κ.Ο PRAKSIS γηα ηε ιεηηνπξγία ελφο Ξελψλα θηινμελίαο θαθνπνηεκέλσλ γπλαηθψλ ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. θαη ηεο Τπεξεζίαο Τπνδνρήο απηνχ. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ηεο χκβαζεο αλαηίζεηαη ζε ηξηκειή Δπηηξνπή, απνηεινχκελε απφ έλαλ εθπξφζσπν απφ θάζε πκβαιιφκελν κέξνο. 19

20 ΗΗ. ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΣΟΤ 2009 ΑΝΑ ΣΟΜΔΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ 20

21 1. ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ & ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗ- ΞΖ 1.1. ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ-ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ Σν Σκήκα Γηνίθεζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, πέξαλ ησλ ηξερνπζψλ εξγαζηψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε θαη κηζζνινγηθή εμέιημε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Δ.Κ.Κ.Α., αζρνιήζεθε κε κηα ζεηξά ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ αχμεζε θαη αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ηεο Τπεξεζίαο καο. Με ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηνπ θνξέα καο κε επηπιένλ πξνζσπηθφ γηα ηελ θάιπςε ησλ απμεκέλσλ αλαγθψλ ςπρνθνηλσληθήο ζηήξημεο αηφκσλ θαη θνηλσληθψλ νκάδσλ ηεο ρψξαο καο, απφ ηνλ Ηαλνπάξην έσο ην επηέκβξην ηνπ 2009 εξγάζζεθαλ ζην Δ.Κ.Κ.Α. 32 ππάιιεινη κε ζπκβάζεηο εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, δηάξθεηαο 8 κελψλ. Σα λέα ζηειέρε, εηδηθνηήησλ Κνηλσληθψλ Λεηηνπξγψλ, Δπηκειεηψλ Πξφλνηαο Κνηλσληθψλ Φξνληηζηψλ, Βνεζεηηθνχ Πξνζσπηθνχ θαη Φπιάθσλ, πξνζειήθζεζαλ γηα ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ησλ Ξελψλσλ ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. Δπίζεο, κεηεηάρζεζαλ γηα ηελ θάιπςε θελψλ νξγαληθψλ ζέζεσλ ηνπ θνξέα καο ηέζζεξηο (4) ππάιιεινη απφ δηάθνξνπο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ. Δπηπιένλ, απφ ηνπο κήλεο Ηνχιην-Αχγνπζην θαη εμήο απαζρνιήζεθαλ κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Stage ηνπ ΟΑΔΓ ζηελ ππεξεζία καο 13 ππάιιεινη δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ. Σέινο, επηά (7) ππάιιεινη απνρψξεζαλ απφ ην Δ.Κ.Κ.Α. είηε ιφγσ παξαίηεζεο ή ζπληαμηνδφηεζεο είηε ιφγσ κεηάηαμεο. Σν Σκήκα Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο θαη Πξνκεζεηψλ αζρνιήζεθε κε ηα παξαθάησ έξγα: χληαμε Οηθνλνκηθνχ Απνινγηζκνχ 2008, Πξνυπνινγηζκνχ 2009, πξνζρέδηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 2010 ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. Απνζηνιή 3κεληαίσλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη φισλ ησλ εληχπσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ. πγθέληξσζε ζηνηρείσλ θαη απνζηνιή δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ έγθαηξε εθηακίεπζε ηεο ηαθηηθήο ηξηκεληαίαο επηρνξήγεζεο ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. Οινθιήξσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο εθαξκνγήο κεραλνγξαθεκέλεο ινγηζηηθήο, έηζη ψζηε λα εθδνζεί κεραλνγξαθεκέλνο ν νηθνλνκηθφο απνινγηζκφο έηνπο Δμφθιεζε Υξεκαηηθψλ εληαικάησλ, απφδνζε ησλ θξαηήζεσλ ζηα ηακεία θαη πξαγκαηνπνίεζε πάζεο θχζεσο εηζπξάμεσλ. Έθδνζε κεληαίσλ κηζζνδνηηθψλ θαηαζηάζεσλ ηαθηηθνχ θαη Η.Γ. πξνζσπηθνχ, ζπκβαζηνχρσλ 8κελεο ζχκβαζεο, Πξνέδξνπ, Γ.. θαη Τπεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ. Έθδνζε θαηαζηάζεσλ θξαηήζεσλ γηα ηελ απφδνζε ζηα πάζεο θχζεσο ηακεία. Έθδνζε Αλαιπηηθήο Πεξηνδηθήο Γήισζεο θαη ζπκθσλία ηεο αλά 3κελν. Ζιεθηξνληθή ππνβνιή ηεο Α.Π.Γ. Τπνινγηζκφο αλαδξνκηθψλ θαη πάζεο θχζεσο ππεξσξηψλ. χληαμε πξνζσξηλήο δήισζεο θφξνπ έηνπο 2009 (δηκήλνπ) θαη νξηζηηθήο έηνπο Έθδνζε βεβαηψζεσλ απνδνρψλ φισλ ησλ ππάιιεισλ έηνπο 2008 θαη ε ζπκθσλία απηψλ. Τπνινγηζκφο απνδεκηψζεσλ απνρσξεζάλησλ ππαιιήισλ θαη έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ βεβαηψζεσλ πξνο ην Σακείν Πξφλνηαο. Έθδνζε βεβαηψζεσλ Η.Κ.Α. Δξγνδφηνπ Γηαρείξηζε πξντφληνο Κξαηηθνχ Λαρείνπ. 21

22 Με ηελ ιήμε ησλ δξάζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο progress νινθιεξψζεθε θαη ε νηθνλνκηθή παξαθνινχζεζε ηνπ αληηζηνίρνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ. Πξνκήζεηα πάζεο θχζεσο πιηθψλ θαη ππεξεζηψλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. (Πξνθεξχμεηο δεκφζησλ, πξφρεηξσλ δηαγσληζκψλ, ζχλαςε ζπκβάζεσλ θ.ν.θ.) Δηζεγεηηθά εκεηψκαηα ζην Γ.., έθδνζε εληαικάησλ πξνπιεξσκήο, επεμεξγαζία ηηκνινγίσλ. Λνγηζηηθή παξαθνινχζεζε ηεο Απνζήθεο θαη δηαθίλεζε πιηθψλ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΞΟΠΛΗΜΟ ην επίπεδν ησλ ππνδνκψλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 2009 έγηλαλ ηα απαξαίηεηα βειηησηηθά έξγα γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ καο. πγθεθξηκέλα, ην Σκήκα Σερληθήο Τπνζηήξημεο θαη Κηλεηψλ Μέζσλ αζρνιήζεθε κε ηα παξαθάησ έξγα: ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΑ πληήξεζε θαη βειηίσζε ζε εγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ Δγθαηάζηαζε θσηηζκνχ ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ Ξελψλα Καιακαθίνπ. Απνθαηάζηαζε ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ ηεο θεληξηθήο ζέξκαλζεο θαη ηνπ δηθηχνπ ππξαλίρλεπζεο, ζην θακέλν ηκήκα ηνπ Ξελψλα Ηιίνπ. Δπηζθεπή ππξνζβεζηηθνχ δηθηχνπ ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ Ξελψλα Ηιίνπ. Βειηίσζε θεληξηθήο ζέξκαλζεο Α νξφθνπ ζην θηίξην Κ. Τ. Αλαθαηαζθεπή θσηηζκνχ ρψξνπ αλακνλήο ηνπ Ξελψλα Αμηνχ. Βειηίσζε θεληξηθήο ζέξκαλζεο κε ηνπνζέηεζε ζεξκνζηαηψλ ζηνπο θαηά ηφπνπο ζπιιέθηεο, γηα θαιχηεξε απφδνζε θαη νηθνλνκία, ηνπ Ξελψλα Αμηνχ. ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΑ Απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζην θακέλν ηκήκα ηνπ Ξελψλα Ηιίνπ (αληηθαηάζηαζε θνπθσκάησλ θαη ρξσκαηηζκφο). Καηαζθεπή θσηαγσγνχ, γηα ηελ βειηίσζε θσηηζκνχ θαη αεξηζκνχ ζηνπο ρψξνπο ζπλεληεχμεσλ θαη Τπεξεζίαο ηειεθσληθήο γξακκήο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο. Καηαζθεπή πάγθνπ κε ληπηήξα ζηνλ ρψξν ηεο Τπεξεζίαο ηειεθσληθήο γξακκήο Κ. Τ. Υξσκαηηζκφο ρψξσλ θηηξίνπ Κ.Κ.. Φνίληθα θαη αληηθαηάζηαζε πξνζηαηεπηηθψλ πεξζίδσλ. Υξσκαηηζκφο ρψξσλ θηηξίνπ Ξελψλα Αμηνχ. ΚΗΝΖΣΑ ΜΔΑ Πξνγξακκαηηζκφο θαη νξγάλσζε ησλ κεηαθηλήζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ ε- μππεξεηνπκέλσλ. Μέξηκλα γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ απηνθηλήησλ ηνπ Δ.Κ.Κ.Α ΜΖΥΑΝΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ Ζ ζεκεξηλή εηθφλα ηνπ ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. είλαη ε αθφινπζε: 22

23 ΤΠΖΡΔΗΔ Δ.Κ.Κ.Α. SERVER Ζ/Τ ΔΚΣΤΠΧΣΔ INKJET ΔΚΣΤΠΧΣΔ ΓΗΚΣΤΟΤ LASER SCANNER ΚΔΝΣΡΗΚΖ(ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΟΗ) Κ.Κ.. ΑΓ. Η. ΡΔΝΣΖ 1 1 Κ.Κ.. ΝΔΑ ΗΧΝΗΑ 1 1 Κ.Κ.. ΚΑΛΑΜΑΚΗΟΤ-ΑΓ. 3 2 ΧΣΖ Κ.Κ.. ΠΔΗΡΑΗΑ 3 3 ΞΔΝΧΝΑ ΗΛΗΟΤ 5 1 Κ.Κ.. ΠΛ. ΒΑΘΖ 2 2 Κ.Κ.. ΦΟΗΝΗΚΑ 6 1 Κ.Κ.. ΠΤΛΖ ΑΞΗΟΤ 1 1 ΤΝΟΛΟ Δ.Κ.Κ.Α ια ηα ηκήκαηα ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. έρνπλ ηεο κνξθήο Ζ ηζηνζειίδα ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. είλαη ε ΓΗΚΣΤΟ ΤΕΔΤΞΗ πλνιηθά 11 ππεξεζίεο ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. (9 ζηελ Αζήλα θαη 2 ζηελ Θεζζαινλίθε) έρνπλ εληαρζεί ζην ΤΕΔΤΞΗ. Σν έξγν ΤΕΔΤΞΗ πινπνηείηαη απφ ηελ Κ.Σ.Π. Α.Δ. θαη απνηειεί ην Δζληθφ Γίθηπν ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ην νπνίν πξνζθέξεη ζηνπο θνξείο πνπ εληάζζνληαη ζε απηφ ππεξεζίεο φπσο : Γηαζχλδεζε ζε έλα Δληαίν Γίθηπν Γεδνκέλσλ θαη θσλήο πεξί ησλ 2000 θνξέσλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο Δπξπδσληθέο ππεξεζίεο πξφζβαζεο ζην Internet θαη ππεξεζίεο Ζιεθηξνληθνχ Σαρπδξνκείνπ Γηαδηθηπαθή Πχιε κε ππεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο (π.ρ. Τπεξεζίεο θαηαιφγνπ, εθαξκνγέο ηειεζπλεξγαζίαο θιπ) ζε φινπο ηνπο θνξείο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο Τπνδνκή αζθάιεηαο γηα ηελ έθδνζε ςεθηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ Ζιεθηξνληθφ ζχζηεκα Σειεθπαίδεπζεο (χγρξνλεο θαη Αζχγρξνλεο) Τπεξεζίεο Σειεδηάζθεςεο Οη ππεξεζίεο απηέο ζα πξνζθέξνληαη ζηνπο θνξείο γηα ηξία ρξφληα ρσξίο θαλέλα θφζηνο γη απηνχο. Ζ ζχλδεζε ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. κε ην Γίθηπν χδεπμηο νινθιεξψζεθε. ιεο νη κνλάδεο ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. απνιακβάλνπλ ήδε ηαρείαο ζχλδεζεο ζην Internet θαη ηειεθσλίαο Τ- ΕΔΤΞΗ. ιεο νη κνλάδεο ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. απνζπλδέζεθαλ απφ ηελ ηειεθσλία ΟΣΔ θξαηψληαο ην αξηζκνδνηηθφ θάζκα ηνπ ΤΕΔΤΞΗ (πιελ ελφο αξηζκνχ ηειεθσλίαο ΟΣΔ γηα fax). Σήξεζε αληηγξάθσλ αξρείσλ Καη γηα ην έηνο 2009 έρνπλ ιεθζεί ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα πιήξε αληίγξαθα ησλ φπνησλ ζεκαληηθψλ αξρείσλ (κηζζνδνζία, νηθνλνκηθά, αλζξψπηλν δπλακηθφ, γξακκή 197, θνηλσληθά πεξηζηαηηθά). Λεηηνπξγία ησλ ηνκέσλ δηαρείξηζεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ θαη κηζζνδνζίαο κε ρξήζε ΣΠΔ Καηά ην έηνο 2009 ε δηαρείξηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαζηψλ πνπ άπηνληαη ησλ ηνκέσλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηεο κηζζνδνζίαο δηεθπεξαηψζεθε απφ ηα αξκφδηα ηκήκαηα ζε ζπλεξγαζία θαη κε ηελ ππνζηήξημε ηεο κεραλνξγάλσζεο. Λεηηνπξγία ηνπ ηνκέα νηθνλνκηθώλ δξαζηεξηνηήησλ κε ρξήζε ΣΠΔ 23

24 Καηά ην έηνο 2009 ε δηαρείξηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαζηψλ πνπ άπηνληαη ηνπ ηνκέα νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ΔΚΚΑ δηεθπεξαηψζεθε απφ ην αξκφδην ηκήκα ζε ζπλεξγαζία θαη κε ηελ ππνζηήξημε ηεο κεραλνξγάλσζεο. Καηαγξαθή ηνπ έξγνπ θνηλσληθνύ πεξηερνκέλνπ ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. κε ρξήζε ΣΠΔ Με ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Δ.Π. «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο» έρεη εγθαηαζηαζεί ζην Δ.Κ.Κ.Α. εμνπιηζκφο θαη ινγηζκηθφ κε ην νπνίν επηηπγράλεηαη απφ ηα αξκφδηα ηκήκαηα: Ζ ιεηηνπξγία ηεο γξακκήο 197 κε ρξήζε ΣΠΔ Ζ θαηαγξαθή ησλ θνξέσλ πνπ πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο θνηλσληθήο θξνληίδαο θαη ηνπ θάζκαηνο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ αλά θνξέα, Ζ θαηαγξαθή ησλ θνηλσληθψλ πεξηζηαηηθψλ πνπ εμππεξεηνχληαη Σν 2009 ε ιεηηνπξγία ηεο γξακκήο 197 ππνζηεξίδεηαη πιήξσο κε ρξήζε ΣΠΔ. Δπίζεο, θαηά ην έηνο 2009 εμαθνινχζεζε ε παξαθνινχζεζε ησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ εμππεξεηεί ην ΚΚ Ακπεινθήπσλ κε ρξήζε ΣΠΔ. Δπηζθεπέο Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ Καηά ην έηνο 2009 πξαγκαηνπνηήζεθαλ 22 επηζθεπέο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. 2. ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ, ΔΠΗ- ΚΟΗΝΧΝΗΑ & ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ 2.1. ΔΤΡΧΠΑΨΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ «χγρξνλεο ηξαηεγηθέο Ίζεο Μεηαρείξηζεο: Κνηλσληθή Δλζσκάησζε θαη Ίζε Πξφζβαζε ζε Τπεξεζίεο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο γηα ηνπο Μεηαλάζηεο, ηνπο Πξφζθπγεο θαη ηνπο Ρνκά, πνπ δηακέλνπλ ζηελ Διιάδα» Πξνυπνινγηζκφο Πξνγξάκκαηνο: επξψ Κνηλνηηθή ρξεκαηνδφηεζε: επξψ (80%) Υξεκαηνδφηεζε θνξέα: επξψ (20%) Πεξίνδνο πινπνίεζεο: 12 κήλεο, απφ 1/12/2007 έσο 1/12/2008. Καηά ην 2009 νινθιεξψζεθαλ νη νηθνλνκηθν-ηερληθέο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχζαλ ην ρέδην δξάζεο Progress κε ηίηιν: «ΤΓΥΡΟΝΔ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΗΖ ΜΔΣΑ- ΥΔΗΡΗΖ. ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΝΧΜΑΣΧΖ ΚΑΗ ΗΖ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΤΠΖΡΔΗΔ Τ- ΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΑ ΣΟΤ ΜΔΣΑΝΑΣΔ, ΣΟΤ ΠΡΟ- ΦΤΓΔ ΚΑΗ ΣΟΤ ΡΟΜΑ ΠΟΤ ΕΟΤΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ», ην νπνίν πινπνηήζεθε απφ ην Δ.Κ.Κ.Α. ην 2008, κε απεπζείαο αλάζεζε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή (χκβαζε VS/2007/0462/ ) θαη είρε σο βαζηθφ ζηφρν ηε δηάδνζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο θαη θνηλσληθήο αιιειεγγχεο απέλαληη ζε άηνκα δηαθνξεηηθήο πνιηηηζκηθήο/εζληθήο πξνέιεπζεο. ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΑΠΟ ΣΖΝ Δ.Δ. πγθεθξηκέλα, πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη νηθνλνκηθέο δηαδηθαζίεο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη νη ηερληθέο δηαδηθαζίεο απνηίκεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πινπνηεζέλησλ δξάζεσλ, πξνυπφζεζε ησλ νπνίσλ απνηεινχζε ε ηειηθή θαηαβνιή ηνπ ππνινίπνπ 30% ηεο θνηλνηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηελ Δ.Δ.. Δηδηθφηεξα εθπνλήζεθαλ νη αθφινπζεο Δθζέζεηο: Ζ ηειηθή Έθζεζε αμηνιφγεζεο ηνπ ρεδίνπ δξάζεο, ε νπνία πεξηείρε απνηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δξάζεσλ Ζ ηερληθή Έθζεζε πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ, ε νπνία πεξηείρε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ησλ δξάζεσλ, θαζψο θαη επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε ηεο πινπνίεζεο ησλ ζηφρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Ζ νηθνλνκηθή έθζεζε έληαμεο ησλ πξαγκαηηθψλ δαπαλψλ πινπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ δξάζεο ζηνλ εγθξηζέληα Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Έξγνπ. 24

25 Οη ηξεηο εθζέζεηο ζηάιζεθαλ ζηελ αξρή ηνπ έηνπο πξνο έγθξηζε ζηελ Δ.Δ. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή αμηνινγψληαο ηηο ηξεηο Δθζέζεηο ηηο ραξαθηήξηζε σο π- πνδεηγκαηηθέο, ηφζν απφ πιεπξάο πνηφηεηαο ηεο ζπληαθηηθήο κνξθήο θαη ηεο πιεξφηεηαο ηεο παξνπζίαζεο, φζν θαη ησλ απνηειεζκάησλ πνπ επηηεχρζεθαλ δηα κέζνπ ηνπ ρεδίνπ δξάζεο θαη έδσζε ηελ έγθξηζή ηεο. ηε ζπλέρεηα ζηηο 24/3/09, ε Δ.Δ. δήηεζε δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηηο νηθνλνκηθέο δηαδηθαζίεο κε βάζε ηηο νπνίεο πινπνηήζεθαλ δχν απφ ηηο δξάζεηο, ε ζπλαπιία θαη ηα δηαθεκηζηηθά ζπνη θαηά ησλ δηαθξίζεσλ. Σν Δ.Κ.Κ.Α. αληαπνθξίζεθε απνζηέιινληαο έ- λαλ πιήξε θάθειν κε αληίγξαθα φισλ ησλ ζρεηηθψλ Απνθάζεσλ θαη παξαζηαηηθψλ, θαζψο θαη κία πιήξε πεξηγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ απαηηήζεθαλ. Ο θάθεινο θξίζεθε ζαθήο θαη νινθιεξσκέλνο θαη δφζεθε ε ηειηθή έγθξηζε ηεο νηθνλνκηθήο έθζεζεο, νπφηε θαη αθνινχζεζε ε θαηαβνιή ηνπ ππνινίπνπ ηεο θνηλνηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο. Απνηειέζκαηα Σν ελ ιφγσ έξγν ζεκείσζε 97,07% απνξξφθεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ πξνβιεπφηαλ απφ ην Πξνυπνινγηζκφ ηνπ, ήηνη πνζφ ,99 επξψ, κε ην νπνίν θαιχθζεθαλ νη παξαθάησ δξάζεηο, πνπ είραλ πινπνηεζεί θαηά ην 2008: Γεκηνπξγία ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ, ην νπνίν δηαλεκήζεθε ζε φιεο ηηο δξάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηεζήθαλ θαη ζηάιζεθε ζε θνηλσληθέο ππεξεζίεο. - Αθίζα κε ην κήλπκα «ΠΔ ΟΥΗ ΣΗ ΓΗΑΚΡΗΔΗ» - Αθίζα κε ην κήλπκα «Ζ ΠΡΟΒΑΖ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧ- ΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΔΗΝΑΗ ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΟΤ» ζηα ειιεληθά, αγγιηθά, γαιιηθά, θνπξδηθά, θαξζί, αιβαληθά, βνπιγαξηθά, ηλδηθά θαη ξσζηθά. - Δλεκεξσηηθφ θπιιάδην ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ησλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ πξνζθχγσλ ζε ππεξεζίεο πγείαο & θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, ζηηο θπξηφηεξεο γιψζζεο επηθνηλσλίαο ησλ κεηαλαζηψλ (ειιεληθά, αγγιηθά, αιβαληθά, ξσζηθά, βνπιγαξηθά, αξαβηθά). - Δγρεηξίδην κε ηίηιν «ΣΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΝΑΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ». - Ηζηνζειίδα θαηά ησλ δηαθξίζεσλ ζηελ ειιεληθή θαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα. - Έληππν πιηθφ πξνψζεζεο ησλ δξάζεσλ (πξνζθιήζεηο, αθίζεο, δηαθεκηζηηθά θιπ). Γξάζεηο ελεκέξσζεο/επαηζζεηνπνίεζεο - εηξά ελεκεξσηηθψλ θιηκαθίσλ ζε ππεξεζίεο (Γήκνπο, Ννκαξρίεο ή Ννζνθνκεία) ζε πεξηνρέο, κε ζεκαληηθνχο πιεζπζκνχο πνπ πθίζηαληαη δηαθξίζεηο, ιφγσ εζληθήο/εζλνηηθήο πξνέιεπζεο (Αζήλα, Πάηξα, Φιψξηλα, άκν, Κέξθπξα, Γηδπκφηεηρν). ηα θιηκάθηα ζπκκεηείραλ ζηειέρε ηνπ Δ.Κ.Κ.Α., θαζψο θαη ησλ ΜΚΟ «Διιεληθφ πκβνχιην γηα ηνπο Πξφζθπγεο», «Κιίκαθα» θαη ηνπ Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ Ρνκ. Οη ζπλαληήζεηο είραλ ζθνπφ αθελφο ηελ ελεκέξσζε γηα ηελ ειιεληθή θαη επξσπατθή λνκνζεζία ζηα δεηήκαηα ησλ Μεηαλαζηψλ, Πξνζθχγσλ θαη Ρνκά θαη αθεηέξνπ ηε ζπδήηεζε ζε ζέκαηα πξνζβαζηκφηεηαο απηψλ ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ζην δεκφζην ζχζηεκα πγείαο θαη πξφλνηαο, ηελ θαηάζεζε ηεο εκπεηξίαο ηνπ θάζε θνξέα, ηελ θαηαγξαθή δπζρεξεηψλ πνπ αλαθχπηνπλ ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή, θαζψο θαη ηελ αληαιιαγή θαιψλ πξαθηηθψλ. ηηο ελεκεξσηηθέο απηέο ζπλαληήζεηο έιαβαλ κέξνο εθπξφζσπνη θαη επαγγεικαηίεο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ, ησλ Γήκσλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, ησλ Ννζνθνκείσλ θαη ησλ Κέληξσλ Τγείαο, ησλ ηνπηθψλ κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη επαγγεικαηίεο Ηαηξν-θνηλσληθψλ Κέληξσλ γηα ηνπο ηζηγγάλνπο, Κέληξσλ Φχιαμεο Πξνζθχγσλ θιπ. 25

26 - πλαπιία κε ηίηιν «Ζ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΗΝΑΗ Ζ ΓΤΝΑΜΖ ΜΑ», ζηηο 21 Ηνπλίνπ 2008, εκέξα ενξηαζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Ζκέξαο ηεο Μνπζηθήο ζηελ Σερλφπνιε- Γθάδη ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ. - Γηήκεξν ζπλέδξην ζηε Θεζζαινλίθε, 2 & 3 Οθησβξίνπ 2008, ζε ρψξν ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο, κε ηίηιν: «Ίζε κεηαρείξηζε γηα φινπο: Έρεη γίλεη αξθεηή πξφνδνο γηα φινπο;». - Δλεκεξσηηθή ζπλάληεζε ζηελ Αζήλα ζην Ξελνδνρείν «Αιέμαλδξνο» ζηηο 11 Ννεκβξίνπ 2008, κε ζέκα «χγρξνλεο ζηξαηεγηθέο ίζεο κεηαρείξηζε γηα φινπο: ηφρνη & απνηειέζκαηα ηνπ ρεδίνπ δξάζεο ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. γηα ηνπο Μεηαλάζηεο, ηνπο Πξφζθπγεο θαη ηνπο Ρνκά, πνπ δηακέλνπλ ζηελ Διιάδα». - Παξαγσγή ηειενπηηθνχ ζπνη θαη ξαδηνθσληθψλ ζπνη θαηά ησλ δηαθξίζεσλ, ε νπνία επηηεχρζεθε ράξηο ηελ θαιή νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, πνπ απέθεξε έλα ζεκαληηθφ ππφινηπν ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ. Σν πνζφ απηφ αμηνπνηήζεθε γηα ηελ επηπξφζζεηε απηή δξάζε, ε νπνία ζρεδηάζηεθε κε βάζε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο πξνθαηαξθηηθήο αμηνιφγεζεο θαη κε ζηφρν ηελ επξχηεξε δπλαηή δηάρπζε ηνπ κελχκαηνο θαηά ησλ δηαθξίζεσλ. Σα ζπνη είραλ σο βαζηθφ κήλπκα: «Ζ ΤΓΔΗΑ ΚΗ Ζ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓ- ΓΤΖ ΔΗΝΑΗ ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΟΛΧΝ». Μεηαδφζεθαλ απφ φινπο ηνπο ηειενπηηθνχο ζηαζκνχο εζληθήο εκβέιεηαο θαη απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο ξαδηνθσληθνχο ζηαζκνχο ηεο ρψξαο θαηαξρήλ απφ 1 έσο 31/12/08 κε ηδηαίηεξε δε ζπρλφηεηα ζηηο 18 Γεθεκβξίνπ πνπ έρεη νξηζηεί σο Γηεζλήο Ζκέξα ησλ Μεηαλαζηψλ. Ζ πξνβνιή ηνπο επαλαιήθζεθε κεηαμχ 15 Ηαλνπαξίνπ θαη 15 Φεβξνπαξίνπ ηνπ ιεο νη παξαπάλσ δξάζεηο ζπλέβαιαλ αθελφο ζηελ ελεκέξσζε γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ νκάδσλ-ζηφρνπ ζηελ πγεία θαη ηηο ππεξεζίεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο θαη αθεηέξνπ ζηελ επαηζζεηνπνίεζε θαηά ησλ δηαθξίζεσλ θαη ππέξ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, ηφζν ησλ εθπξνζψπσλ ηεο λνκαξρηαθήο θαη ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο θαη πξφλνηαο, φζν θαη ηνπ επξχηεξνπ θνηλνχ. Χο πξνο ηελ ζηαηηζηηθή απνηίκεζε ησλ δξάζεσλ ζπλνιηθά 1506 άηνκα ζπκκεηείραλ ζε φιεο ηηο εθδειψζεηο πνπ δηνξγαλψζεθαλ, δηαλεκήζεθαλ 425 εγρεηξίδηα ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή, 4930 θπιιάδηα θαη 500 αθίζεο θαηά ησλ δηαθξίζεσλ, παξάιιεια κε ην πιηθφ ηεο Δπξσπατθήο εθζηξαηείαο θαηά ησλ δηαθξίζεσλ. χκθσλα κε κεηξήζεηο κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ, νη ζπκκεηέρνληεο ζηηο ελεκεξσηηθέο δξάζεηο ήηαλ θαηά 92% επαγγεικαηίεο πγείαο & θνηλσληθήο θξνληίδαο, εθ ησλ ν- πνίσλ ην 28% έξρνληαλ θαζεκεξηλά ζε επαθή κε ηηο ηξεηο νκάδεο ζηφρνπ. Σν 62% δελ ήηαλ ελεκεξσκέλνη γηα ηελ Δπξσπατθή Ννκνζεζία θαηά ησλ δηαθξίζεσλ θαη 72% δελ είραλ ζπκκεηάζρεη ζε θακία άιιε δξάζε ηεο Δπξσπατθήο εθζηξαηείαο επαηζζεηνπνίεζεο. Σν 80% ησλ εξσησκέλσλ δήισζαλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ πιεξνθφξεζε, ην 83% φηη αληαπνθξηλφηαλ ζηηο αλάγθεο ηνπο θαη ην 69% φηη ήηαλ ζε ζέζε λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηελ εξγαζία ηνπο. Παξάιιεια νη δξάζεηο έδσζαλ αθνξκή γηα δεκνζηεχκαηα ζηνλ ηχπν, ηα νπνία ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο κέζεο θπθινθνξίαο ησλ εληχπσλ, εθηηκνχκε φηη δηαβάζηεθαλ απφ πεξηζζνηέξνπο απφ αλαγλψζηεο. Ζ ηζηνζειίδα δέρηεθε «ρηππήκαηα» απφ 1462 επηζθέπηεο, νη νπνίνη κεηαθφξησζαλ 6154 αξρεία. Σέινο, νη κεηαδφζεηο ησλ ζπνη μεπέξαζαλ ηηο 200 θαη εθηηκάηαη, κε βάζε δείθηεο ηειεζέαζεο, φηη αζξνηζηηθά ηηο παξαθνινχζεζαλ πεξίπνπ άηνκα. ην πιαίζην ησλ δξάζεσλ θαη θαηά ηηο ζπλαληήζεηο κε εθπξνζψπνπο θνξέσλ, θξαηηθψλ ή κε θπβεξλεηηθψλ, δηαηππψζεθαλ ελδηαθέξνπζεο πξνηάζεηο γηα ηελ αλάγθε ζπλνιηθήο αληηκεηψπηζεο ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ θαηλνκέλνπ απφ ηελ Δ.Δ. θαη ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ θξαηψλ κειψλ πνπ δέρνληαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ πξνζθχγσλ, ηελ πεξαηηέξσ απινχζηεπζε ηεο λνκνζεζίαο θαη ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ηελ ελί- 26

27 ζρπζε ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ησλ λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ κε δηεξκελείο, δηακεζνιαβεηέο, ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ έγθξηζεο ησλ αηηήζεσλ αζχινπ, θαζψο θαη ηε ζπλέρηζε πινπνίεζεο δξάζεσλ αθελφο γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ θνηλσληθψλ απηψλ νκάδσλ θαη αθεηέξνπ γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλήο γλψκεο. Δπίζεο, έκθαζε δφζεθε ζε θαιέο πξαθηηθέο, φπσο ην Κέληξν Κξάηεζεο Πξνζθχγσλ άκνπ, ην νπνίν εμαζθαιίδεη αμηνπξεπείο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη παξέρεη νπζηαζηηθή ςπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε θαη λνκηθή ελεκέξσζε. Ζ ρξεζηκφηεηα ησλ δξάζεσλ πνπ πινπνηήζεθαλ επηβεβαηψζεθε, επίζεο, κέζσ κεηξήζεσλ κε εξσηεκαηνιφγηα πνπ δηελήξγεζε αθελφο ν εμσηεξηθφο αμηνινγεηήο ηνπ έξγνπ θαη αθεηέξνπ ε ζπληνλίζηξηα ηνπ ρεδίνπ δξάζεο, θαζψο επίζεο απφ ηελ άκεζε αληαπφθξηζε ησλ εθπξνζψπσλ ησλ θνξέσλ γηα ζπλεξγαζία θαηά ηε δηνξγάλσζε ησλ δξάζεσλ θαη ηε καδηθή ζπκκεηνρή ησλ επαγγεικαηηψλ ζε απηέο. πκπεξαζκαηηθά, νη ελεκεξσηηθέο δξάζεηο θαηέδεημαλ φηη ην δήηεκα ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ηνπ πιεζπζκνχ-ζηφρνπ απνηειεί θιέγνλ ζέκα, πνπ καο αθνξά φινπο θαη φηη νη αξκφδηνη θνξείο δελ παξακέλνπλ α- παζείο παξαηεξεηέο ηνπ πξνβιήκαηνο, αιιά είλαη πξφζπκνη λα ελεκεξσζνχλ θαη λα ζπλεηζθέξνπλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ αληζνηήησλ θαη ησλ δηαθξίζεσλ ζηνλ επαίζζεην ρψξν ηεο πγείαο θαη ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη ηελ πξνζηηζέκελε αμία ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο PROGRESS, αιιά θαη ηελ αλάγθε γηα ηελ αλάιεςε πεξαηηέξσ παξφκνησλ δξάζεσλ θαη πξσηνβνπιηψλ ζην εγγχο κέιινλ Πξφηαζε ρεδίνπ Γξάζεο «Δξγαδφκελεο Μεηαλάζηξηεο & Ηζφηεηα: Πξννπηηθέο πξνο κία ζπλεθηηθή θνηλσλία» Δγθξίζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή (Γ/λζε Απαζρφιεζεο, Κνηλσληθψλ Τ- πνζέζεσλ & Ίζσλ Δπθαηξηψλ) γηα ζπγρξεκαηνδφηεζε θαηά 80%, απφ ην επξσπατθφ πξφγξακκα PROGRESS 2010, ε πξφηαζε ρεδίνπ Γξάζεο «Δξγαδφκελεο Μεηαλάζηξηεο & Ηζφηεηα: Πξννπηηθέο πξνο κία ζπλεθηηθή θνηλσλία», ηελ νπνία είρακε ππνβάιεη ζηηο 25/5/09, ζην πιαίζην ηεο Πεξηνξηζκέλεο Πξφζθιεζεο Δλδηαθέξνληνο VP/2009/004 ηεο Δ.Δ. γηα ηελ ππνζηήξημε εζληθψλ δξάζεσλ πνπ λα έρνπλ ζηφρν ηελ αλάδεημε θαιψλ πξαθηηθψλ ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο. Σν ελ ιφγσ ρέδην Γξάζεο είλαη ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ,92, απφ ην νπνίν ην πνζφ ησλ ,38 πνπ αθνξά ηελ εζληθή ζπκκεηνρή καο δφζεθε απφ ην Τ- πνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Υξφλνο πινπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ είλαη απφ 1/12/2009 έσο 31/11/2010 θαη νη δξάζεηο πνπ πξνβιέπεηαη λα πινπνηεζνχλ είλαη νη αθφινπζεο: ΗΣΟΔΛΗΓΑ: Γεκηνπξγία δίγισζζεο (ειιελ. & αγγιηθήο) ηζηνζειίδαο, ζπλδεκέλεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δ.Κ.Κ.Α., πνπ ζα πεξηιακβάλεη ρξήζηκε πιεξνθφξεζε γηα ηηο εξγαδφκελεο κεηαλάζηξηεο, θαζψο θαη ζηνηρεία απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο (παξάγσγα, αλαθνξέο, πξαθηηθά, εγρεηξίδην, εηζεγήζεηο θιπ) ΜΔΛΔΣΖ: Δθπφλεζε έξεπλαο γηα θαιέο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ Διιάδα θη άιιεο επξσπατθέο ρψξεο, φζνλ αθνξά ηελ ίζε κεηαρείξηζε ησλ κεηαλαζηξηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο. ΦΤΛΛΑΓΗΑ: Έθδνζε θπιιαδίσλ κε πιεξνθνξίεο γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ κεηαλαζηξηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο ζε 7 γιψζζεο: ειιεληθά & 6 μέλεο γιψζζεο πνπ κηιά ε πιεηνςεθία ησλ κεηαλαζηξηψλ ζηελ Διιάδα: αιβαληθά, βνπιγαξηθά, αγγιηθά, γαιιηθά, ξσζηθά & θηλεδηθά. Θα δηαλεκεζνχλ ζε κεηαλάζηξηεο, ζσκαηεία κεηαλαζηψλ, γπλαηθείεο νξγαλψζεηο, εξγνδφηεο, αξκφδηνπο θνξείο θαη επίζεο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηηο δηάθνξεο δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο. ΣΖΛΔΟΠΣ. & ΡΑΓΗΟΦ. ΠΟΣ - ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ ΣΟΝ ΣΤΠΟ: Γεκηνπξγία ηειενπηηθνχ & ξαδηνθσληθνχ πνη (θνηλσληθφ κήλπκα) θαη θαηαρψξεζε ζηνλ Σχπν κε ζηφρν 27

28 ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλήο γλψκεο θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ κεηαλαζηψλ. Σν ζπνη ζα απεπζχλνληαη ζην θνηλφ. Ζ θαηαρψξεζε ζηνλ Σχπν θπξίσο ζα απεπζχλεηαη ζηνπο κεηαλάζηεο θαη γηα ην ιφγν απηφ ζα δεκνζηεπηεί ζε εθεκεξίδεο κεηαλαζηψλ. ΓΗΖΜΔΡΟ ΔΜΗΝΑΡΗΟ: Δθπαίδεπζε κεηαλαζηξηψλ, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα ελεκεξψζνπλ άιιεο κεηαλάζηξηεο. Οκάδα γπλαηθψλ απφ νξγαλψζεηο κεηαλαζηψλ ζα εθπαηδεπηνχλ γηα ηα δηθαηψκαηά ηνπο ζηελ απαζρφιεζε (δηάδνζε ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο), ηηο δπλαηφηεηεο πνπ έρνπλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο θαη ηηο θαιέο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ Διιάδα θη άιιεο επξσπατθέο ρψξεο. ΤΝΑΝΣΖΔΗ ΜΔ ΔΡΓΟΓΟΣΔ: Δπαηζζεηνπνίεζε εξγνδνηψλ ζην πιαίζην ηεο θνηλσληθήο επζχλεο, ζρεηηθά κε κεηαλάζηξηεο θαη ηα δηθαηψκαηά ηνπο, κέζα απφ επηζθέςεηο ζε ρψξνπο εξγαζίαο ή ζπλαληήζεηο κε εξγνδφηεο γηα λα ελεκεξσζνχλ θαη λα θηλεηνπνηεζνχλ γηα πεξαηηέξσ ζεηηθέο δξάζεηο (Αζήλα, Πάηξα, Ησάλληλα, Θεζζαινλίθε). ΖΜΔΡΗΓΑ: Γηνξγάλσζε εκεξίδαο ζρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή ζέζε ησλ κεηαλαζηξηψλ, ηα δηθαηψκαηά ηνπο ζην πεδίν ηεο απαζρφιεζεο, ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ, θαζψο θαη θαιέο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ Διιάδα θη άιιεο επξσπατθέο ρψξεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δηαθξίζεσλ Γηαρεηξηζηηθή επάξθεηα ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. γηα πινπνίεζε πξάμεσλ ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ ( ) Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο απαηηνχκελεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο (ηχπνπ Β) γηα πινπνίεζε απφ ην Δ.Κ.Κ.Α. πξάμεσλ ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ θαη θαηφπηλ ζρεηηθήο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο απφ ηελ Δηδηθή Τπεξεζία ηνπ Σνκέα Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, εγθξίζεθε απφ ην Γ.., θαηά ηελ 29ε/ πλεδξίαζή ηνπ, ε εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο πληνληζκνχ & Οξγάλσζεο λα πξνβεί ην Δ.Κ.Κ.Α. ζηηο δένπζεο ελέξγεηεο θαη λα αλαηεζεί ην έξγν ηεο επηβεβαίσζεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. ζε ζχκβνπιν κε απνδεδεηγκέλε πξνεγνχκελε εκπεηξία ζηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο πξνλνηαθψλ θνξέσλ. Αθνινχζεζε ε δηελέξγεηα πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ κέζσ ηνπ νπνίνπ ην έξγν αλαηέζεθε ζηελ εηαηξία PRIORITY QUALITY CONSULTANTS A.E Τπνβνιή πξφηαζεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Έληαμεο (Δ.Σ.Δ.) ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο: «πιινγή ζηνηρείσλ γηα ηηο Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο θαη ηνπο πιιφγνπο Τπεθφσλ Σξίησλ Υσξψλ (λφκηκνη κεηαλάζηεο εθηφο απηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ θξάηε κέιε) πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε εζληθφ επίπεδν». Ζ Γ/λζε πληνληζκνχ & Οξγάλσζεο επεμεξγάζηεθε ηε ζρεηηθή πξφηαζε πνπ πεξηιάκβαλε, εθηφο απφ ηελ ζπιινγή ησλ πιεξνθνξηψλ κε ζρεηηθή έξεπλα ησλ αξρείσλ ζε ππνπξγεία, λνκαξρίεο θιπ., ηε δεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ θαη ηελ θαηαρψξεζε ησλ ζηνηρείσλ ζε απηήλ, ηελ έθδνζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ζε έληππε κνξθή, ηε δεκηνπξγία ηζηνζειίδαο, ηελ έθδνζε ζπλνπηηθνχ νδεγνχ θαη πιηθνχ πξνψζεζεο ηεο δξάζεο, ηε ζχληαμε έθζεζεο απνινγηζκνχ θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε εκεξίδαο γηα ηε δεκνζηνπνίεζε ηεο δξάζεο ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο. Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ ήηαλ ,43. Καηά ηελ αμηνιφγεζή ηεο, απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, ε πξφηαζή καο ζπγθέληξσζε 29 βαζκνχο ηζνςεθψληαο ζηελ ηέηαξηε ζέζε κε ηηο πξνηάζεηο δχν άιισλ θνξέσλ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ -ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ πκκεηνρή ζε εκηλάξηα, Ζκεξίδεο, πλέδξηα θαη Δηζεγήζεηο ζηειερψλ ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. ζε επηζηεκνληθέο εθδειψζεηο Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2009 ηα ζηειέρε ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. παξαθνινχζεζαλ κηα ζεηξά απφ επηκνξθσηηθέο εθδειψζεηο θαη πξνγξάκκαηα. Σα ζέκαηα ζηα νπνία ελεκεξψζεθαλ θαη επηκνξθψζεθαλ ήηαλ: - Αηνκηθή πζηεκηθή Φπρνζεξαπεία, ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο πζηεκηθήο θέςεο 28

29 - Φπρηθέο δηαηαξαρέο πνπ ζπλδένληαη κε stress, ηνπ Διιεληθνχ Κέληξνπ Φπρηθήο Τγηεηλήο - Φπρνινγηθέο επηπηψζεηο θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ, ηνπ Διιεληθνχ Κέληξνπ Φπρηθήο Τγηεηλήο - Γηαρείξηζε θξίζεσλ Αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δπηκφξθσζεο ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο - Δμαξηήζεηο: Άλζξσπνη Οηθνγέλεηεο Κνηλσλίεο ζε θξίζε ηεο Μνλάδαο Απεμάξηεζεο «18 Άλσ» ηνπ Φπρηαηξηθνχ Ννζνθνκείν Αηηηθήο - χγρξνλα ζέκαηα ςπρηαηξηθήο θαη θνηλσληθήο εξγαζίαο ηνπ Διιεληθνχ Κέληξνπ Φπρηθήο Τγηεηλήο θαη Δξεπλψλ - Υξήζε ηεζη πξνζσπηθφηεηαο 16 PF-5ε έθδνζε, ζηελ ISON Psychometrica, - EMDR in the Seven-Step-Program for treating traumatized people ηνπ πιιφγνπ Διιήλσλ Φπρνιφγσλ - Ζ θαηλνηνκία ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε: ν ξφινο ησλ απνθνίησλ Δ..Γ.Γ. θαη Δ..Σ.Α. ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Ηλζηηηνχηνπ Δπηκφξθσζεο ηεξεάο Διιάδαο ηνπ Δ.Κ.Γ.Γ.Α. - Σν Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Αλαηνιηθήο Αζήλαο θαη νη δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ηνπ Θεξαπεπηεξίνπ Υξνλίσλ Παζήζεσλ Αλαηνιηθήο Αζήλαο, - Ζ πξνζσπνθεληξηθή ζπκβνπιεπηηθή θαη ςπρνζεξαπεία: δηαδξνκή θαη πξνθιήζεηο ηνπ I.C.P.S. - Καθνπνίεζε θαη ςπρηθφ ηξαχκα ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθηχνπ θαηά ηεο Βίαο - Empower emigrants lifelong learning programme (ζεκηλάξην Πξνγξάκκαηνο) - ηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ησλ ζπλεπεηψλ ηεο ρξήζεο αιθνφι ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Μειέηεο Δμαξηεζηνγφλσλ Οπζηψλ - ρεδηαζκφο θαη εθαξκνγή δξάζεσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ζε ηνπηθφ επίπεδν ηνπ ΗΝ.ΔΠ. ηνπ Δ.Κ.Γ.Γ.Α. - Απψιεηα θαη πέλζνο ηεο Μέξηκλαο - Βαζηθέο γλψζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηνπ Π.ΗΝ.ΔΠ. Θεζ/λίθεο, Δ.Κ.Γ.Γ.Α. - Νηξνπή θαη ηαπείλσζε ζηελ νηθνγελεηαθή ςπρνζεξαπεία ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο πζηεκηθήο θέςεο θαη Φπρνζεξαπείαο Οηθνγέλεηαο - Μεζνδνινγία θαη εξγαιεία ζχλζεζεο παξνπζηάζεσλ ηνπ ΗΝ.ΔΠ., Δ.Κ.Γ.Γ.Α. - Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ κε ινγηζηηθά θχιια ηνπ Π.ΗΝ.ΔΠ. Θεζ/λίθεο, Δ.Κ.Γ.Γ.Α. - Trafficking: Απφ ηνλ νξηζκφ ζηελ πξάμε ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ - Πιεξνθνξηθή θαη Δπξπδσληθφηεηα: ηα αληίδνηα ζηελ χθεζε (11ν πλέδξην Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ) - Δθπαίδεπζε Πξντζηακέλσλ Σκεκάησλ γηα απνηειεζκαηηθή Γεκφζηα Γηνίθεζε ηνπ Π.ΗΝ.ΔΠ. Θεζ/λίθεο, Δ.Κ.Γ.Γ.Α. - Βαζηθέο αξρέο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηνπ Π.ΗΝ.ΔΠ. Θεζ/λίθεο, Δ.Κ.Γ.Γ.Α. - ρεδηαζκφο θαη εθαξκνγή δξάζεσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ζε ηνπηθφ επίπεδν ηνπ Π.ΗΝ.ΔΠ. Θεζ/λίθεο ηνπ Δ.Κ.Γ.Γ.Α. - Ζ πξνβιεκαηηθή ηεο παηδηθήο θαη εθεβηθήο ειηθίαο ζηελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο: νιηζηηθή δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηνπ πκβνπιίνπ Δπηκφξθσζεο ζηελ Κνηλσληθή Δξγαζία - Ζ έληαμε ηεο δηάζηαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηηο πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο Θεζ/λίθεο - Κνηλσληθέο αληζφηεηεο ζηε ζχγρξνλε Διιάδα, Γηεζλέο ζπλέδξην - Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο Δ..Π.Α. ηνπ Π.ΗΝ.ΔΠ. Θεζ/λίθεο ηνπ Δ.Κ.Γ.Γ.Α. - Πξνζηαζία θαη απνθαηάζηαζε ησλ ζπκάησλ Trafficking ηεο Οκνζπνλδία Βηνκεραληθψλ Δξγαηνυπαιιειηθψλ σκαηείσλ θαη ηνπ CIES. 29

30 πλνιηθά, εδφζεζαλ 108 εθπαηδεπηηθέο άδεηεο, απφ 1 έσο θαη 12 εκέξεο, ζε ππαιιήινπο ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζε ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα θαη εκεξίδεο. Δπίζεο, ζηειέρε ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. ζπκκεηείραλ σο εθπξφζσπνη ζε ζπλαληήζεηο ζπλεξγαζίαο ή εηζεγεηέο ζε εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα θαη εκεξίδεο, πνπ δηνξγαλψζεθαλ απφ άιινπο θνξείο, κε παξνπζηάζεηο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε δξάζε ηνπ Οξγαληζκνχ καο θαη ην αληηθείκελν εξγαζίαο ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπκε ηα εμήο: πλάληεζε ζην πιαίζην ηεο Πξσηνβνπιίαο Γηαζπλνξηαθήο Αζηπλνκηθήο πλεξγαζίαο Anti-trafficking ΗΛΑΔΗΡΑ. Οκηιία γηα ηελ εκπεηξία ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. απφ ηελ εμππεξέηεζε αηηεκάησλ αιινδαπψλ ζηελ Διιάδα ζηελ εκεξίδα Σν κέιινλ ηεο δηαπνιηηηζκηθήο δηακεζνιάβεζεο ηνπ δηαθξαηηθνχ πξνγξάκκαηνο LEONARDO INTERPRESS Δηζεγήζεηο γηα ηελ Παξνρή αξσγήο θαη πξνζηαζίαο ζε ζέκαηα εκπνξίαο αλζξψπσλ ζην πιαίζην ηνπ ζεκηλαξίνπ Καηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ (trafficking) ηνπ Κέληξνπ Δπηκφξθσζεο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ζηε Βέξνηα Οκηιία ζηελ Ζκεξίδα Πξνζηαζία θαη απνθαηάζηαζε ησλ ζπκάησλ Trafficking πνπ δηνξγάλσζε ε Οκνζπνλδία Βηνκεραληθψλ Δξγαηνυπαιιειηθψλ σκαηείσλ Πξαθηηθή άζθεζε ζπνπδαζηψλ Σν Δ.Κ.Κ.Α. εμαθνινχζεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2009 λα δέρεηαη ζπνπδαζηέο ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ηνπ Α.Σ.Δ.Η. Αζελψλ, πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα πξαθηηθήο άζθεζεο θαη εξγαζηαθήο εκπεηξίαο κε ηελ θαηάιιειε επνπηεία. πγθεθξηκέλα, έθαλαλ ηελ πξαθηηθή ηνπο άζθεζε ζην Δ.Κ.Κ.Α. 6 θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, απφ ηνπο νπνίνπο 2 ζην Σκήκα Τπνδνρήο, 1 ζην Κ.Κ.. Ν. Ησλίαο, 2 ζην Κ.Κ.. Πεηξαηά θαη 1 ζην Κ.Κ.. Πι. Βάζε. Αθφκε, 3 ζπνπδαζηέο θνηλσληθήο εξγαζίαο έθαλαλ ηελ εξγαζηεξηαθή ηνπο άζθεζε ζην Σκήκα Τπνδνρήο θαη 1 ζην Κ.Κ.. Καιακαθίνπ ΗΣΟΔΛΗΓΑ ΓΗΑ ΔΦΖΒΟΤ ε κηα πξνζπάζεηα παξνρήο εμεηδηθεπκέλεο βνήζεηαο ζηνλ εθεβηθφ πιεζπζκφ, ζε λένπο θαη λέεο, Έιιελεο θαη κεηαλάζηεο πνπ δνπλ θαη κεγαιψλνπλ ζηε ρψξα, ε Γ/λζε πληνληζκνχ θαη Οξγάλσζεο ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. πξνρψξεζε ζην ζρεδηαζκφ ηεο Ηζηνζειίδαο κέζσ ηεο νπνίαο παξέρεηαη εκπεξηζηαησκέλε θαη έγθπξε πιεξνθφξεζε ζε ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνπο λένπο. Γηα ηηο αλάγθεο θαηαζθεπήο ηεο Ηζηνζειίδαο είρε ζπζηαζεί Δπηηξνπή Δξγαζίαο απνηεινχκελε απφ ζηειέρε ηεο Γ/λζεο πληνληζκνχ θαη Οξγάλσζεο, κε αξκνδηφηεηα ην ζπληνληζκφ ησλ επηκέξνπο δξάζεσλ, ηεο Γ/λζεο Κνηλσληθψλ Παξεκβάζεσλ, κε αξκνδηφηεηα ηε ζχληαμε ησλ θεηκέλσλ ηεο Ηζηνζειίδαο θαη ηνπ Απηνηεινχο Σκήκαηνο Μεραλνξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθψλ πζηεκάησλ, κε αξκνδηφηεηα ην ηερληθφ κέξνο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ. Καηά ην 2009 νινθιεξψζεθε ε επηκέιεηα ησλ θεηκέλσλ, ε ηζηνζειίδα πήξε ηελ ηειηθή ηεο κνξθή θαη ηνλ Οθηψβξην αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν. Δπηπιένλ, έγηλε ζρεδηαζκφο γηα ηνλ ηξφπν επηθαηξνπνίεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρεη θαη εκπινπηηζκνχ ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ ηεο. Ζ Ηζηνζειίδα απνηειείηαη απφ 14 ζεκαηηθέο ελφηεηεο, πνπ θαιχπηνπλ έλα κεγάιν θάζκα δεηεκάησλ πνπ πξνβιεκαηίδνπλ ηνπο εθήβνπο-λένπο ζηε ζχγρξνλε ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. πγθεθξηκέλα, ε Ηζηνζειίδα πξαγκαηεχεηαη ηα εμήο ζέκαηα: ε ςπρνινγία ηεο εθεβείαο ζεμνπαιηθφηεηα επαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο δπζθνιίεο ζρνιηθήο θνίηεζεο 30

31 νηθνγελεηαθέο ζπγθξνχζεηο θαθνπνίεζε ζηελ νηθνγέλεηα ζεμνπαιηθή παξαβίαζε δεηήκαηα ςπρηθήο πγείαο ρξήζε νπζηψλ αιθνφι ειεθηξνληθφο εζηζκφο αζζέλεηα πέλζνο αλνξεμία βνπιηκία έθεβνη κεηαλάζηεο ηα δηθαηψκαηα ησλ αλειίθσλ ε θάζε ζεκαηηθή ελφηεηα ν επηζθέπηεο ζα κπνξεί λα βξεη έγθπξε πιεξνθφξεζε, θαηεπζχλζεηο ζπκβνπιεπηηθήο θαη ελεκέξσζε ζρεηηθά κε εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο ςπρν-θνηλσληθήο ζηήξημεο θαη θνηλσληθήο αιιειεγγχεο. ε θάζε πεξίπησζε, ν έθεβνο-λένο κπνξεί λα απεπζπλζεί ζηελ Σειεθσληθή Γξακκή Άκεζεο Κνηλσληθήο Βνήζεηαο 197 γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη ζηήξημε ή κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη κε ηηο εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο παξαπνκπήο ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ Δ.Κ.Κ.Α. ην Δ.Κ.Κ.Α. ιεηηνπξγεί επηζηεκνληθή βηβιηνζήθε, ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν ρψξν, ζην θηίξην ησλ θεληξηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. Ζ βηβιηνζήθε πεξηιακβάλεη εμεηδηθεπκέλα επηζηεκνληθά ζπγγξάκκαηα ζρεηηθά κε εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο, πνπ εμππεξεηνχληαη απφ ην δίθηπν ππεξεζηψλ ηνπ Δ.Κ.Κ.Α., θαζψο θαη ζχγρξνλα επηζηεκνληθά δεδνκέλα πάλσ ζηελ ςπρν-θνηλσληθή παξέκβαζε θαη ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή ΔΚΓΟΔΗ Καηά ην 2009 αλαπαξήρζεζαλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή (CD ROM) νη δχν Οδεγνί Πιεξνθνξηψλ Κνηλσληθψλ-Πξνλνηαθψλ Φνξέσλ Αηηηθήο θαη Δπαξρίαο, νη νπνίνη πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηνπο θνξείο παξνρήο ςπρν-θνηλσληθήο θξνληίδαο θαηά θαηεγνξία, θαζψο θαη άιιεο ππεξεζίεο ζπλεξγαζίαο. Οη Οδεγνί δηαηέζεθαλ δσξεάλ ζε επαγγεικαηίεο δεκνζίσλ θαη κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ χζηεξα απφ αίηεκά ηνπο, σο ζπκβνιή ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. ζηελ θαιχηεξε δηθηχσζε ησλ θνξέσλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ. Δπηπιένλ, μεθίλεζε ε δηαδηθαζία ζπιινγήο ζηνηρείσλ γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ Οδεγνχ Κνηλσληθν-Πξνλνηαθψλ Φνξέσλ ηεο Αηηηθήο ΑΝΑΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖ- ΡΔΗΧΝ ΣΟΤ Δ.Κ.Κ.Α. ηε δηάξθεηα ηνπ 2009 ην Σκήκα Αμηνιφγεζεο μεθίλεζε κηα πξνζπάζεηα επαλεμέηαζεο θαη επαλαμηνιφγεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ εληχπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ησλ εμππεξεηνπκέλσλ ηνπ Δ.Κ.Κ.Α., αιιά θαη ηνπ θαηαγξαθφκελνπ φγθνπ ησλ εξγαζηψλ πνπ δηελεξγνχληαη ζηηο δηάθνξεο δνκέο ηνπ θνξέα, νη νπνίεο έρνπλ σο αληηθείκελν εξγαζηψλ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηνλ εμππεξεηνχκελν πιεζπζκφ. Ζ αλάγθε απηή πξνέθπςε θαηφπηλ πνηνηηθνχ δεηγκαηνιεπηηθνχ ειέγρνπ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηεξνχληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Σκήκαηνο Αμηνιφγεζεο, ζηα πιαίζηα κηαο πξνζπάζεηαο ζπλερνχο βειηίσζεο ηφζν ησλ πνζνηηθψλ φζν θαη ησλ πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο θαηαγξαθφκελεο πιεξνθνξίαο πνπ αθνξά ζηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ην Δ.Κ.Κ.Α. Βαζηθφο ζηφρνο ηεο πξνζπάζεηαο απηήο ήηαλ ε ζθαηξηθή θαη ξεαιηζηηθή απνηχπσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, δειαδή ε θαηαγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ην είδνο 31

32 ηεο ζπιιεγφκελεο πιεξνθνξίαο, ψζηε λα εληνπηζηνχλ νη βαζηθέο εθείλεο παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ ηελ νξζφηεηα θαη πιεξφηεηα ηεο πιεξνθνξίαο. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ παξαπάλσ ζηφρνπ επηιέρηεθε απφ ηε Γηεχζπλζε πληνληζκνχ θαη Οξγάλσζεο ε κέζνδνο ηεο δηα-ηκεκαηηθήο πξνζέγγηζεο κέζσ κηαο απφ ηα θάησ πξνο ηα πάλσ απνηχπσζεο σο ε πιένλ θαηάιιειε. Ζ άκεζε επηθνηλσλία κε ηηο δνκέο ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. ζην ζεκείν φπνπ παξέρεηαη ε ππεξεζία πξνο ηνλ σθεινχκελν πιεζπζκφ θαη κάιηζηα ζε επίπεδν επαγγεικαηία, θξίζεθε σο ε πιένλ απνηειεζκαηηθή, θαζ φηη επηηξέπεη ηε ξεαιηζηηθή απεηθφληζε ησλ δηαδηθαζηψλ, ησλ πξνβιεκάησλ, αιιά θαη ησλ λέσλ αλαγθψλ πνπ πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή. Δπηπξφζζεηα, ε επέθηαζε ηεο θαηαγξαθήο απηήο ζε φια ηα Κ.Κ.. θαη ηνπο Ξελψλεο ηνπ θνξέα επηηξέπεη ηελ άκεζε ζχγθξηζε θαη ηελ απνηχπσζε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ησλ κεκνλσκέλσλ δνκψλ ρσξίο γξαθεηνθξαηηθέο ζηξεβιψζεηο θαη θαηά ζπλέπεηα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ηεο νιηζηηθήο θαη νκνηνγελνχο αληηκεηψπηζεο ησλ φπνησλ πξνβιεκάησλ κέζα απφ ζσζηφ ζρεδηαζκφ θαη νξγάλσζε. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ην Σκήκα Αμηνιφγεζεο πινπνίεζε κία ζεηξά επηηφπησλ ζπλαληήζεσλ κε ηα ζηειέρε φισλ ησλ ΚΚ θαη ησλ Ξελψλσλ ζηελ Αζήλα θαη ζηε Θεζζαινλίθε θαζψο θαη κε ζηειέρε ηνπ Σκήκαηνο Μεραλνξγάλσζεο & Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ. Οη ζπλαληήζεηο απηέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε επαγγεικαηίεο ςπρνιφγνπο θαη θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο πνπ εκπιέθνληαη άκεζα ζηε δηαδηθαζία παξνρήο ππεξεζηψλ. ηηο ζπλαληήζεηο θαηαγξάθεθαλ νη ιφγνη θαη ηα θελά ζε φιε ηε δηαδηθαζία θαηαγξαθήο ηεο πιεξνθνξίαο, πνπ εκπνδίδνπλ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ηελ νκαιή ξνή ηεο πιεξνθνξίαο, απφ ηε ζηηγκή πνπ έξρεηαη ην πεξηζηαηηθφ ζην Δ.Κ.Κ.Α. κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ηα ζηνηρεία ηνπ θαηαιήγνπλ ζην Σκήκα Αμηνιφγεζεο Έξγνπ γηα ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία. Δπηπξφζζεηα, εληνπίζηεθαλ θαηλνχξηεο αλάγθεο γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ πεξηζηαηηθψλ, ελψ ηαπηφρξνλα εληζρχζεθαλ νη ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ζηειερψλ δηαθνξεηηθψλ ηκεκάησλ, γεγνλφο πνπ απνηειεί αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία γηα ηελ επίιπζε ησλ νπνησλδήπνηε πξνβιεκάησλ. Οη παξαπάλσ ζπλαληήζεηο θαη ε πξψηε θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο ν- δήγεζαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη είλαη αλαγθαία ε αλαδηνξγάλσζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ θνξκψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ησλ πεξηζηαηηθψλ ηνπ Δ.Κ.Κ.Α., ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ ε νξζφηεηα θαη πιεξφηεηα ηεο θαηαγεγξακκέλεο πιεξνθνξίαο κέζα απφ ηελ απινχζηεπζε θαη ηνλ εμνξζνινγηζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηε δηαζθάιηζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ επαγγεικαηία πνπ θαηαγξάθεη ηελ πιεξνθνξία. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε νη δξάζεηο πνπ ζρεδηάδνληαη γηα ηε ζπλέρεηα είλαη νη αθφινπζεο: πλεξγαζία κε ηε Γ/λζε Κνηλσληθψλ Παξεκβάζεσλ, ψζηε λα ηεζνχλ νη βάζεηο γηα έλαλ εληαίν θαη νκνηνγελή ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ πεξηζηαηηθψλ ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. απφ ηα Κ.Κ.. θαη ηνπο Ξελψλεο (π.ρ. γηα πφζν ρξνληθφ δηάζηεκα κέλνπλ «αλνηθηά» θάπνηα πεξηζηαηηθά, ελψ είλαη αδξαλή, πνηα πεξηζηαηηθά ζεσξνχληαη βξαρέα, θιπ.). Δπαλαζρεδηαζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ θαηαγξαθήο ησλ πεξηζηαηηθψλ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε κνλαδηθφηεηα θαηά ηελ θαηαγξαθή ηνπ θάζε πεξηζηαηηθνχ. Δπαλαζρεδηαζκφο θαη αλακφξθσζε ησλ θνξκψλ θαηαγξαθήο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ιακβάλνληαο ππ φςηλ ηηο ππεξεζηαθέο αλάγθεο, ηηο λέεο αλάγθεο θαηαγξαθήο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο εξγαζίαο ησλ επαγγεικαηηψλ, ψζηε λα ππάξρεη πιεξέζηεξε, νξζφηεξε, νκνηνγελήο θαη αθξηβέζηεξε θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ. Απνζηνιή ησλ πξνηεηλφκελσλ αιιαγψλ ζηα ΚΚ θαη ζηνπο Ξελψλεο, ψζηε λα α- μηνινγεζνχλ απφ ηνπο επαγγεικαηίεο θαη λα πξνθχςνπλ νη φπνηεο αλαγθαίεο δηνξζψζεηο. 32

33 πλαληήζεηο κε ηνπο επαγγεικαηίεο απφ θάζε θέληξν κε ζθνπφ λα νξηζηνχλ θνηλέο δηαδηθαζίεο γηα ηε ζπκπιήξσζή ηνπο ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΠΡΟΒΟΛΖ Σν Σκήκα Γεκνζίσλ ρέζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο αιιεινγξαθεί κε Γεκφζηνπο Φνξείο, Οξγαληζκνχο θαη Μ.Κ.Ο. απνζθνπψληαο ηφζν ζηελ ελεκέξσζε θαη πξνβνιή ηνπ Δ.Κ.Κ.Α., φζν θαη ζηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ (δηάζεζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, δηακεζνιάβεζε εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ, π.ρ. εξσηεκαηνιφγηα θ.α.). Πην ζπγθεθξηκέλα, ην Σκήκα Γεκνζίσλ ρέζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο αζρνιήζεθε κε ην αθφινπζν έξγν: Δπαλάιεςε κεηάδνζεο ηειενπηηθνχ & ξαδηνθσληθνχ κελχκαηνο, ηα νπνία ε- ληάζζνληαη ζηηο δξάζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο Progress θαη αθνξνχλ ζηελ πξνψζεζε ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο θνηλσληθήο έληαμεο ησλ Ρνκά, ησλ πξνζθχγσλ θαη ησλ κεηαλαζηψλ. Παλειιαδηθή Καηαγξαθή Αζηέγσλ, ψζηε λα αλαπηπρζεί ζσζηφηεξνο ζρεδηαζκφο θαη πξνγξακκαηηζκφο γηα ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ ππνζηήξημεο θαη θξνληίδαο ηνπο ζην πιαίζην ζεκηλαξίνπ, ην νπνίν δηνξγάλσζε ε Δπξσπατθή Οκνζπνλδία Δζληθψλ Οξγαλψζεσλ (FEANTSA) ζηηο Μαΐνπ 2009 ζην ζιν γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ αζηέγσλ. Γηαρείξηζε, αλαλέσζε θαη εκπινπηηζκφο ηεο Ηζηνζειίδαο ηνπ Φνξέα θαη νινθιήξσζε ηεο ηζηνζειίδαο κέζσ ηεο νπνίαο ζα παξέρεηαη εκπεξηζηαησκέλε θαη έγθπξε πιεξνθφξεζε ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηνπο έθεβνπο θαη λένπο ζήκεξα. ρεδηαζκφο θαη παξαγγειία ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ (αθίζεο, θπιιάδηα, folder, ζειηδνδείθηεο θιπ.) γηα ηελ πξνβνιή ηνπ θνξέα θαη ηεο Ηζηνζειίδαο. Δθπαηδεπηηθή επίζθεςε κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ (14 άηνκα) ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Τγείαο ζην ΔΚΚΑ ζηηο 8/4/09 γηα ελεκέξσζε απφ ζηειέρε ηνπ Κέληξνπ ζρεηηθά κε ην ζεζκηθφ πιαίζην, ηε δνκή, ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ, δηαπηζηψζεηο θαη εκπεηξίεο απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο Γξακκήο 197 θαη ησλ άιισλ δξάζεσλ ηνπ Κέληξνπ. Αθνινχζεζε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηνπο ζχγρξνλνπο θνηλσληθνχο θηλδχλνπο, ηηο πξνθιήζεηο θαη ηηο αλάγθεο θνηλσληθήο θξνληίδαο θαη πξνζηαζίαο ησλ εππαζψλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ ζηε ρψξα καο. Δθδήισζε γηα ηνπο εζεινληέο ζηηο 27/3/09, κε ζηφρν ηελ απνλνκή «επθήκνπ κλείαο», νη νπνίνη κε ζπλέπεηα θαη δηαθξηηηθφηεηα πξνζέθεξαλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηνπο εμππεξεηνχκελνπο θαη δηεπθφιπλαλ ην πξνζσπηθφ ηνπ Οξγαληζκνχ ζην έξγν ηνπ. Δπίζθεςε ζε ζρνιεία θαη ζπδήηεζε-ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ θαη ησλ ζπιιφγσλ γνλέσλ γηα ηελ άζθεζε ζσκαηηθήο ηηκσξίαο σο κέζν ζσθξνληζκνχ, κε ζηφρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ παηδηψλ θαη θπξίσο ησλ γνλέσλ φηη ε ζσκαηηθή ηηκσξία σο κέζνδνο πεηζαξρίαο θαη δηαπαηδαγψγεζεο έρεη δπζκελείο ζπλέπεηεο γηα ηα παηδηά, ηηο ελδν-νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο θαη ηελ θνηλσλία. Δπηθαηξνπνίεζε ηνπ Οδεγνχ Πξνλνηαθψλ-Κνηλσληθψλ Φνξέσλ κε ζηφρν ηελ δηεπθφιπλζε ηνπ ζπληνληζκνχ θαη ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ. Οξγάλσζε (αιιεινγξαθία κε ζπλαξκφδηνπο θνξείο θαη ζπλάληεζε ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ ζην ΔΚΚΑ ζηηο 25/5/09 κε ζθνπφ ηελ αληαιιαγή απφςεσλ, ην ζπληνληζκφ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πιαηζίνπ δξάζεο ηεο Διιεληθήο πιεπξάο ζηελ Γηαθξαηηθή πλάληεζε Δξγαζίαο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πκθσλίαο κεηαμχ Διιάδαο-Αιβαλίαο γηα ηελ Πξνζηαζία & Αξσγή Αλειίθσλ Θπκάησλ Δκπνξίαο) θαη πξαγκαηνπνίεζε ζπλάληεζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ΜΚΟ «ΑRSIS & KEPAD ζηε Θεζζαινλίθε ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Διιεληθνχ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ζηηο 15 33

34 & 16 Ηνπλίνπ Ζ ζπλάληεζε απηή είρε ηελ ππνζηήξημε ηνπ OSCE Αιβαλίαο θαη ζηφρν ηελ πινπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε Γηκεξή πκθσλία Διιάδαο-Αιβαλίαο, ζην πιαίζην ηνπ ηξίηνπ θνηλνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Γηθηχνπ ARIADNI θαηά ηεο Αλζξψπηλεο Δκπνξίαο ζηε Ν.Α. & Αλαηνιηθή Δπξψπε. Πξαγκαηνπνίεζε επίζθεςεο ηνπ Κέληξνπ Έξεπλαο Γπλαηθείσλ Θεκάησλ ζηηο 20/11/09 κε αθνξκή ην Πξφγξακκα ΓΑΦΝΖ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο «Γηα κηα γεληά ρσξίο Βία ζηηο ρέζεηο». ηελ επίζθεςε παξέζηεζαλ εθπξφζσπνη νξγαλψζεσλ απφ ηε Ληζνπαλία, Λεηνλία, Δζζνλία, Φηιαλδία, Ηζπαλία, Ννξβεγία θαη νπεδία ζην πιαίζην ηεο αληαιιαγήο εκπεηξηψλ θαη βέιηηζησλ πξαθηηθψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο Βίαο ΟΡΓΑΝΧΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ Καηά ην έηνο 2009 απαζρνιήζεθαλ εζεινληηθά ζην Δ.Κ.Κ.Α. ηέζζεξηο ςπρνιφγνη, νη νπνίνη πξνζέθεξαλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηελ Σειεθσληθή Γξακκή ΠΡΟΔΛΚΤΖ ΓΧΡΔΧΝ Καηά ην 2009 ζπλερίζηεθε ε ζπλεξγαζία κε δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο γηα δσξεέο πξνο ην θνξέα καο, θπξίσο εηδψλ πξψηεο αλάγθεο, αιιά θαη άιισλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, πνπ πξνζθέξνληαη ζηνπο θηινμελνχκελνπο ησλ Ξελψλσλ καο. Οη δσξεέο πνπ ιάβακε ήηαλ νη αθφινπζεο: Γ. Ν. ΜΑΗΔΤΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΧΝ «ΔΛΔΝΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ»: Γσξεάλ δηελέξγεηα ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ ζε εμππεξεηνχκελνπο ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. Γ. ΑΝΣΗΚΑΡΚΗΝΗΚΟ ΝΟOKOMEIO ΠΔΗΡΑΗΑ «ΜΔΣΑΞΑ»: Γσξεάλ δηελέξγεηα ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ ζε εμππεξεηνχκελνπο ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. Δηαηξία Ν. ΑΠΟΤΝΣΕΖ Α.Δ.: Γσξεά 3 ηειενξάζεσλ LG 22 & 3 DVD FUJITSU γηα ηηο αλάγθεο ησλ Ξελψλσλ ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. Φηιαλζξσπηθφ ζσκαηείν ΔΘΔΛΟΝΣΔ ΣΟΤ ΚΟΜΟΤ: Πιεξσκή κεληαίνπ ε- λνηθίνπ ζε νηθνγέλεηα εμππεξεηνπκέλσλ απφ ην Κέληξν Κνηλσληθήο ηήξημεο Πεηξαηά. Δπίζεο, θάιπςε λνζειίσλ εμππεξεηνπκέλνπ καο. Δπηπιένλ, πξνζθνξά παηρληδηψλ, εηδψλ έλδπζεο-ππφδεζεο, εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο θαη παηδηθήο θξνληίδαο. Δπραξηζηήξηεο επηζηνιέο εζηάιεζαλ πξνο φινπο σο αλαγλψξηζε ηεο ζηήξημεο πνπ παξείραλ ζην έξγν καο ΤΝΔΡΓΑΗΔ Σν δίθηπν ησλ Κέληξσλ Κνηλσληθήο ηήξημεο ηεο Αζήλαο, κε ζθνπφ ηελ πνηνηηθή παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηνπο εμππεξεηνχκελνπο, ζπλεξγάδεηαη κε κηα ζεηξά απφ Γεκφζηεο Αξρέο θαη θνξείο, θαζψο θαη νξγαλψζεηο ησλ πνιηηψλ. Οη ζπλεξγαζίεο πεξηιακβάλνπλ ηηο παξαθάησ νκάδεο ππεξεζηψλ: Φπρηαηξηθά Ννζνθνκεία Φνξείο θαη Ξελψλεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ παξαβαηηθφηεηα αλειίθσλ Αζηπλνκηθά Σκήκαηα Πξεζβείεο Πξνμελεία Γηεπζχλζεηο Κνηλσληθήο Πξφλνηαο Ννκαξρηψλ (Αηηηθήο θαη επαξρίαο) Πξνγξάκκαηα Βνήζεηα ζην πίηη ησλ Γήκσλ (Αηηηθήο θαη επαξρίαο) Παηδηθνχο ηαζκνχο Κνηλσληθέο Τπεξεζίεο Γήκσλ (Αηηηθήο θαη επαξρίαο) ρνιεία Δηδηθά ρνιεία 34

35 Ννζνθνκεία Κέληξα Φπρηθήο Τγείαο (Κ.Φ.Τ.) Τπεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε εμαξηήζεηο Θεξαπεπηήξηα Υξνλίσλ Παζήζεσλ Κέληξα Παηδηθήο Μέξηκλαο Κνηλσληθνί Ξελψλεο Αζηέγσλ Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο Οξγαλψζεηο θαη Φνξείο ηεο Δθθιεζίαο Τπεξεζίεο Ο.Α.Δ.Γ. Γεξνθνκεία Τπεξεζίεο γηα θαθνπνηεκέλεο γπλαίθεο θαη παηδηά Φνξείο θηινμελίαο θαη Τπεξεζίεο θηινμελίαο ζε Άηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο Πην ζπγθεθξηκέλα, νη θνξείο κε ηνπο νπνίνπο έρνπκε πην ζπρλή θαη ζηελή ζπλεξγαζία είλαη νη παξαθάησ: Δηζαγγειία Πξσηνδηθψλ Αζελψλ Δηζαγγειία Αλειίθσλ Αζελψλ Σκήκα Πξνζηαζίαο Αλειίθσλ θαη Σκήκα Anti-trafficking ηεο Γεληθήο Αζηπλνκηθήο Γ/λζεο Αζελψλ Γηεζλήο Οξγαληζκφο Μεηαλάζηεπζεο (Γ.Ο.Μ.) Διιεληθφ πκβνχιην γηα ηνπο Πξφζθπγεο Ννζνθνκείν «Διπίο» Κιίκαθα Ννζνθνκείν «Αηγελίηεην» Ννζνθνκείν Παίδσλ «Αγιαΐα Κπξηαθνχ» Ννζνθνκείν Παίδσλ «Αγία νθία» Ννζνθνκείν «σηεξία» Ξελψλαο «Φξνληίδα» Κνηλσληθφο Ξελψλαο Αζηέγσλ «Δπηθνχξνπ» Γίθηπν Γπλαηθψλ Δπξψπεο Υακφγειν ηνπ Παηδηνχ Φίινη ηνπ Παηδηνχ Άξζηο Δξκήο Δζεινληέο ηνπ Κφζκνπ Αιιειεγγχε (Ξελψλαο «ηνξγή») Αιιειεγγχε (Ξελψλαο «Αλαθνχθηζε») Γήκνο Αζελαίσλ (ζηελ αξσγή ησλ θαθνπνηεκέλσλ γπλαηθψλ) Κνηλσληθφο Ξελψλαο Βνπιηαγκέλεο. Αμίδεη, επίζεο, λα αλαθεξζνχλ ηα παξαθάησ Πξνγξάκκαηα πλεξγαζίαο: Με ην χιινγν Διιήλσλ Φπρνιφγσλ γηα ηελ «Φπρνινγηθή Τπνζηήξημε κέζσ Σειεθσληθήο Γξακκήο ζε ζέκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ ηε ζπλήζε Φπρνπαζνινγία θαη Γηαηαξαρή κεηά απφ Φπρνηξαπκαηηθφ ηξεο». Με θνξείο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ζε θνηλή Δπηηξνπή πλεξγαζίαο γηα επηδεκηνινγηθή κειέηε ζρεηηθά κε ζέκαηα trafficking (ππεχζπλνο θνξέαο Κ.ΔΛ.Π.ΝΟ.). πλεξγαζία θαη δηεξγαζίεο γηα ηε δεκηνπξγία Γηθηχνπ κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο Φνξείο πνπ αζρνινχληαη κε ζέκαηα trafficking (Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ, Διιεληθή Αζηπλνκία, Γ. Γ. Ηζφηεηαο, Κπβεξλεηηθέο θαη Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο θ.ι.π.), κε ζηφρν ηε ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη δηαθίλεζε ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. 35

36 πλερίζζεθε ε ζπλεξγαζία κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο καο ζην Γίθηπν πλεξγαζίαο γηα ηελ Τπνζηήξημε ησλ ΝΔΧΝ (ΓΗ.Τ.Ν) πλερίζζεθε θαη δηεπξχλζεθε ε ζπλεξγαζία καο κε ηελ νξγάλσζε ΔΘΔΛΟΝΣΔ ηνπ ΚΟΜΟΤ, πνπ ππνζηεξίδεη ην έξγν ηνπ Δ.Κ.Κ.Α., κε ρνξεγία πιηθψλ αγαζψλ ηφζν πξνο ηα θηινμελνχκελα ζηνπο Ξελψλεο καο άηνκα, φζν θαη ζε νηθνγέλεηεο (θαηφπηλ δηθήο καο ππφδεημεο), πνπ ρξήδνπλ βνήζεηαο θαη έρνπλ ζνβαξέο αλάγθεο. Σέινο, θαηά ην 2009, κε Απφθαζε ησλ Γ.. ησλ θνξέσλ, ππήξμε ζπκθσλία γηα πλεξγαζία ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. κε ην «Διιεληθφ Κέληξν Φπρηθήο Τγηεηλήο θαη Δξεπλψλ» ζε πεξηπηψζεηο παξεκβάζεσλ ζε γεγνλφηα κε θαηαζηξνθέο κεγάιεο έθηαζεο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΗΝΗΚΖ ΓΗΑΜΔΟΛΑΒΖΖ Ν. 3500/06 Ζ Γ/λζε Κνηλσληθψλ Παξεκβάζεσλ ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δηζαγγειία Πξσηνδηθψλ ζπλερίδεη λα πξαγκαηνπνηεί εηδηθφ πκβνπιεπηηθφ Θεξαπεπηηθφ Πξφγξακκα δηακεζνιάβεζεο θαη ζηήξημεο ζε δεπγάξηα θαη ζχηεο θαθνπνίεζεο, κέζα ζηα πιαίζηα ησλ άξζξσλ 11 θαη 12 ηνπ Νφκνπ 3500/06 γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο ΓΗΑΚΡΑΣΗΚΖ ΤΜΦΧΝΗΑ ΜΔΣΑΞΤ ΔΛΛΑΓΑ ΑΛΒΑΝΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟ- ΣΑΗΑ ΚΑΗ ΑΡΧΓΖ ΣΧΝ ΘΤΜΑΣΧΝ ΔΜΠΟΡΗΑ ΑΝΖΛΗΚΧΝ Kαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2009 άξρηζε ε πινπνίεζε ηεο θπξσζείζαο κε ην Ν. 3692/08 Γηαθξαηηθήο πκθσλίαο κεηαμχ Διιάδαο Αιβαλίαο γηα ηελ πξνζηαζία θαη αξσγή ησλ ζπκάησλ εκπνξίαο αλειίθσλ. Σν ΔΚΚΑ θαηά ην άξζξν 7 ηεο ζπκθσλίαο νξίδεηαη σο ε Τπεχζπλε Αξρή γηα ηελ ειιεληθή πιεπξά. ηα πιαίζηα ηεο ζπκθσλίαο, ζηηο 15 θαη 16 Ηνπλίνπ 2009 πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε ε 1ε Γηαθξαηηθή πλάληεζε ησλ αξκνδίσλ αξρψλ θαη απφ ηηο δχν ρψξεο. ηε ζπλάληεζε ζπκκεηείραλ εθπξφζσπνη ησλ εκπιεθνκέλσλ θξαηηθψλ θνξέσλ θαη ησλ δχν ρσξψλ αιιά θαη κε Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο θαη Γηεζλείο Οξγαληζκνί πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ηφζν ζηε Διιάδα φζν θαη ζηελ Αιβαλία. Ζ ζπλάληεζε θαηέιεμε ζηα θάησζη ζπκπεξάζκαηα : Α) ην ΔΚΚΑ σο Τπεχζπλε Αξρή είλαη εθ ηνπ Νφκνπ ν επίζεκνο ζπλνκηιεηήο ηεο Αιβαληθήο πιεπξάο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Γηαθξαηηθήο πκθσλίαο Β) ηε δεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ζηελ θαηαγξαθή θαη δηαρείξηζε ησλ πεξηζηαηηθψλ, ηελ αμηνπηζηία ησλ ζπιιερζέλησλ ζηνηρείσλ θαη ηε ζηαηηζηηθή ηνπο αλάιπζε, αιιά θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπο ζε εζληθφ θαη δηαθξαηηθφ επίπεδν. Σν ΔΚΚΑ ζα απνηειέζεη ην θέληξν αλαθνξάο φισλ ησλ ππεξεζηψλ, θξαηηθψλ θαη κε, θαζψο δηαζέηεη ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή. Γ) ηε ζπγθξφηεζε πληνληζηηθνχ Οξγάλνπ / Δπηηξνπήο απνηεινχκελνπ απφ ηνπο θαηά θχξην ιφγν ειιεληθνχο εκπιεθφκελνπο θνξείο (ΤΠ.ΔΞ., ΤΠ.Δ., Τπ. Γεκφζηαο Σάμεο, Τπ. Γηθαηνζχλεο), κε ζθνπφ ηε ζπλεξγαζία, ην ζπληνληζκφ, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ ηαθηηθή αμηνιφγεζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ. Απφ ηνλ Ηνχιην έσο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2009, νη Τπεχζπλεο Αξρέο Διιάδαο θαη Αιβαλίαο ζπλεξγάζζεθαλ γηα ηνλ επαλαπαηξηζκφ 5 αλειίθσλ απφ ηελ Αιβαλία ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΓΗΚΣΤΑ Σν Δ.Κ.Κ.Α. ζπκκεηέρεη ζην Γίθηπν πλεξγαζίαο γηα ηελ Τπνζηήξημε ησλ Νέσλ (ΓΗ..Τ.Ν.), ην νπνίν αζρνιείηαη κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ παηδηά θαη λένπο πνπ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν. ην ελ ιφγσ δίθηπν ζπκκεηέρνπλ κε εθπξνζψπνπο ηνπο ην Τπνπξγείν 36

37 Γηθαηνζχλεο, ην Τπνπξγείν Γεκνζίαο Σάμεο Γ/λζε Αζθαιείαο Αηηηθήο, ε Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο, ε Γεληθή Γξακκαηεία Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, ην Δζληθφ πκβνχιην Κνηλσληθήο Φξνληίδαο, ην 18 Άλσ, ην Κ.Δ.Θ.Δ.Α., ε Τπεξεζία Δπηκειεηψλ Αλειίθσλ Αζελψλ θαη Πεηξαηά, ην Ηλζηηηνχην Τγείαο ηνπ Παηδηνχ, ην Παηδηθφ Υσξηφ SOS θαη ην Πεξηθεξεηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν Αζελψλ «Γ. Γελλεκαηάο». Ζ Τπεξεζία καο ζπκκεηέρεη, επίζεο, ζην «Γίθηπν Πξφιεςεο Σξαπκαηηζκψλ θαη Βίαο» (Violence Injury Prevention-VIP) ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Σν Γίθηπν απηφ εληάζζεηαη ζην πιαίζην δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Σκήκαηνο Πξφιεςεο ηεο Βίαο θαη ησλ Σξαπκαηηζκψλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο, πνπ έρεη σο απνζηνιή ηελ πξφιεςε ηεο βίαο θαη ησλ ηξαπκαηηζκψλ, ηνλ κεηξηαζκφ ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο, θαζψο θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο αλεμαξηήηνπ αηηίαο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ Με πξσηνβνπιία ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. εθαξκφδεηαη ζηελ Τπεξεζία καο πξφγξακκα ζπιινγήο ραξηηνχ, πνπ ηνπνζεηείηαη ζηνπο εηδηθνχο θάδνπο αλαθχθισζεο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ. 3. Δ.Κ.Κ.Α. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 3.1. ΤΝΔΡΓΑΗΔ-ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΟΜΑΓΔ-ΓΗΚΣΤΑ πκκεηνρή ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Ξελψλα γηα παηδηά ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο κε ηελ ΑΡΗ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Χξαηνθάζηξνπ. Φηινμελία ηνπ Ξελψλα παηδηψλ πνπ ιεηηνπξγεί ην «Υακφγειν ηνπ παηδηνχ» ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. ζην Φνίληθα. πκκεηνρή ζε νκάδα επαγγεικαηηψλ δηαθφξσλ θνξέσλ κε αληηθείκελν ηελ επνπηεία ζηελ παηδηθή πξνζηαζία πκκεηνρή ζε ζπλάληεζε θνξέσλ πνπ νξγάλσζε ε Μ.Κ.Ο. «ΑΡΗ» θαη ην Οξθαλνηξνθείν Θειέσλ «Ζ ΜΔΛΗΑ» κε ζέκα «Αλαδνρή: ελαιιαθηηθή κνξθή παηδηθήο πξνζηαζίαο». πκκεηνρή κε εηζήγεζε ζηελ εθδήισζε αθηεξσκέλε ζηελ γηνξηή ηεο γπλαίθαο πνπ νξγάλσζε ν Γήκνο Χξαηνθάζηξνπ καδί κε ηελ Μ.Κ.Ο. «Αγάπε». πλεξγαζία κε ηελ Δηζαγγειία Πξσηνδηθψλ Θεζζαινλίθεο κε ζέκα ηελ εθαξκνγή ηεο πνηληθήο δηακεζνιάβεζεο ζην πιαίζην ηνπ Ν. 3500/06. πλεξγαζία κε ηελ Δηζαγγειία ηξαηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο κε ζέκα ηελ εθαξκνγή ηεο πνηληθήο δηακεζνιάβεζεο ζην πιαίζην ηνπ Ν. 3500/06. Τινπνίεζε δηαθξαηηθήο ζπλάληεζεο ζην πιαίζην ηεο δηκεξνχο ζπκθσλίαο Διιάδαο Αιβαλίαο γηα ηελ πξνζηαζία θαη αξσγή ζπκάησλ εκπνξίαο. πκκεηνρή ζε ηειενπηηθή εθπνκπή φπνπ παξνπζηάζηεθε ν ξφινο ηνπ ΔΚΚΑ ζηα ζέκαηα ελδννηθνγελεηαθήο βίαο. Δλεκεξσηηθή εηζήγεζε ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ηκήκαηνο ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Τγείαο κε ζέκα «Πνιηηηθέο θαη ππεξεζίεο θνηλσληθήο θξνληίδαο γηα ηελ νηθνγέλεηα θαη ην παηδί». πκκεηνρή ζε ζεκηλάξην εθπαίδεπζεο εζεινληψλ πνπ δηνξγάλσζε ε Ννκαξρία Ζκαζίαο κε ζέκα «Ο ξφινο ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. ζηελ παηδηθή πξνζηαζία θαη ηελ ελδννηθνγελεηαθή βία". πκκεηνρή κε εηζήγεζε ζε ζπλέδξην πνπ νξγάλσζε ε Ννκαξρία Θεζζαινλίθεο γηα ηελ παηδηθή πξνζηαζία. 37

38 πλεξγαζία κε ην Ηαηξνπαηδαγσγηθφ Κέληξν Ννζνθνκείνπ «Παπαληθνιάνπ» κε ζθνπφ ηελ αιιεινελεκέξσζε θαη θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ επσθεινχκελσλ παηδηψλ απφ ηελ ππεξεζία καο. πλεξγαζίεο κε ην Φπρηαηξηθφ Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο, Γ.Ν.Θ. «Παπαληθνιάνπ», Γ.Ν.Θ. «Παπαγεσξγίνπ», Γ.Ν.Θ. «Ηππνθξάηεην», Γ.Ν.Θ. ΑΥΔΠΑ, Γ.Ν.Θ. «Γ. Γελλεκαηάο», Γ.Ν.Θ. «Αγ. Παχινο», Γ.Ν.Θ. «Αγ. Γεκήηξηνο», Ν.Θ. Δηδηθψλ Παζήζεσλ, Ηαηξνπαηδαγσγηθά θέληξα Π.Η.Κ.ΠΑ γηα ηελ εμππεξέηεζε πεξηζηαηηθψλ καο. πλεξγαζία κε ηηο 3ε θαη 4ε Γ.Τ.ΠΔ. γηα ηελ εμππεξέηεζε αλαγθψλ πεξηζηαηηθψλ. πλεξγαζία κε ηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο γηα ηελ θάιπςε ζηεγαζηηθψλ θαη άιισλ αλαγθψλ ησλ εμππεξεηνχκελσλ καο. πκβνπιεπηηθή γηα ηαηξηθά ζέκαηα ελειίθσλ θαη παηδηψλ θαζψο θαη ζπλνδεία α- ζζελψλ ζε λνζνθνκεία θαη θέληξα πγείαο. πλεξγαζία κε Ξελψλα θηινμελίαο θαθνπνηεκέλσλ γπλαηθψλ ηνπ Σάγκαηνο ηεο Μεηέξαο Σεξέδαο. (Ζ ζπλεξγαζία ζπλίζηαην ηφζν ζηελ εμππεξέηεζε παξαπνκπψλ γηα θηινμελία φζν θαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ςπρνθνηλσληθήο ζηήξημεο απφ ηα ζηειέρε ησλ κνλάδσλ καο). πλεξγαζίεο κε θνξείο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, θπξίσο ζηελ δηαρείξηζε πεξηζηαηηθψλ. πλεξγαζία κε ην πξφγξακκα «ΜΔΘΔΞΗ» ηνπ Φ.Ν.Θ. γηα ηελ δηαρείξηζε πεξηζηαηηθψλ πνηληθήο δηακεζνιάβεζεο, νη νπνίνη ζπγρξφλσο είλαη ρξήζηεο νπζηψλ. πλεξγαζία κε ην Πξφγξακκα Απηνβνήζεηαο ηνπ Α.Π.Θ. γηα ηελ παξαπνκπή πεξηζηαηηθψλ. πλεξγαζία κε ην ζχιινγν Έξαζκνο κε αληηθείκελν ελδερφκελε ζπλεξγαζία ζηηο ππεξεζίεο θνηλσληθήο θξνληίδαο ζην Ν. Ζκαζίαο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ ιεηηνπξγία μελψλα θαθνπνηεκέλσλ γπλαηθψλ. πλάληεζε εξγαζίαο κε ζηειέρε ηεο Υ.Δ.Ν. γηα αιιεινελεκέξσζε θαη ζπλεξγαζία ησλ δχν θνξέσλ. πλεξγαζία κε ηελ Μ.Κ.Ο. Praksis γηα ηελ εμππεξέηεζε πεξηζηαηηθψλ ΤΝΔΡΓΑΗΔ ΜΔ ΓΗΚΑΣΗΚΔ ΚΑΗ ΑΣΤΝΟΜΗΚΔ ΑΡΥΔ Γηελέξγεηα θνηλσληθήο έξεπλαο, θαηφπηλ εηζαγγειηθψλ παξαγγειηψλ απφ ηελ Δηζαγγειία Αλειίθσλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο, γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο αλήιηθσλ παηδηψλ ζε 134 νηθνγέλεηεο, ζην πιαίζην ηεο παηδηθήο πξνζηαζίαο. Παξαπέκθζεθαλ ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. Θεζζαινλίθεο 68 πεξηζηαηηθά, κεηά ηελ έθδνζε απφ ηνπο αξκφδηνπο Δηζαγγειείο ησλ Πξσηνδηθείσλ Θεζζαινλίθεο, Βέξνηαο θαη Κηιθίο, απνθάζεσλ πνηληθήο δηακεζνιάβεζεο ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ηνπ Νφκνπ 3500/2006 γηα ηελ ελδννηθνγελεηαθή βία. πλεξγαζία κε ην Σκήκα αλειίθσλ ηεο Αζηπλνκηθήο Γ/λζεο Θεζζαινλίθεο γηα πεξηπηψζεηο αλειίθσλ ζε θίλδπλν. Δλεκέξσζε επαηζζεηνπνίεζε ζηειερψλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ζην Κέληξν Μεηεθπαίδεπζεο Αζηπλνκηθψλ ζηε Βέξνηα ζρεηηθά κε ην ρεηξηζκφ πεξηπηψζεσλ γπλαηθψλ ζπκάησλ ζσκαηεκπνξίαο 3.3. ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΑΝΧΣΔΡΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΗΓΡΤΜΑΣΑ πλεξγαζία κε ηελ Παλεπηζηεκηαθή Φπρηαηξηθή Κιηληθή ηνπ ΑΥΔΠΑ γηα ηελ επνπηεία ησλ ςπρνιφγσλ ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. ζηελ δηαρείξηζε πεξηζηαηηθψλ πνηληθήο δηακεζνιάβεζεο. 38

39 Πξαθηηθή άζθεζε θαη επνπηεία 6 πηπρηαθψλ θνηηεηψλ εηδηθφηεηαο ςπρνινγίαο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΚΓΖΛΧΔΗ ΔΝΖΜΔΡΧΖ-ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ 4 ζηειέρε παξαθνινχζεζαλ επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Ηλζηηηνχηνπ Δπηκφξθσζεο Θεζζαινλίθεο ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο. 5 ζηειέρε παξαθνινχζεζαλ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο. 2 ζηειέρε παξαθνινχζεζαλ εθπαηδεπηηθφ ζεκηλάξην ζην πκβνχιην Δπηκφξθσζεο ζηελ Κνηλσληθή Δξγαζία ΣΡΑΠΔΕΑ ΑΗΜΑΣΟ Δ.Κ.Κ.Α. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Λεηηνπξγία ηξάπεδαο αίκαηνο πνπ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ησλ ππαιιήισλ, αιιά θαη πεξηπηψζεηο επσθεινχκελσλ ηεο Τπεξεζίαο καο, ζηε Θεζζαινλίθε θαη ζηελ Αζήλα. Πην ζπγθεθξηκέλα θαηά ην 2009 εμππεξεηήζεθαλ κέζσ ηεο ηξάπεδαο αίκαηνο ησλ ππαιιήισλ ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. 6 ζπλάδειθνη θαη 8 επσθεινχκελνη. 4. ΠΑΡΔΜΒΑΖ Δ ΚΡΗΖ Οη Οκάδεο Σαρείαο Παξέκβαζεο ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. θηλεηνπνηήζεθαλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλεμέιεγθηε ππξθαγηά ζηε πεξηνρή ηεο Β.Α. Αηηηθήο. πλνιηθά έιαβαλ κέξνο νθηψ θιηκάθηα (δχν θιηκάθηα επί ηέζζεξεηο εκέξεο) αξρήο γελνκέλεο απφ ην μεκέξσκα ηεο 23εο Απγνχζηνπ θαη κέρξη ηελ 26ε Απγνχζηνπ. Σα ζηειέρε καο επηζθέθζεθαλ ηηο πιεγείζεο απφ ηηο ππξθαγηέο πεξηνρέο, δηαρεηξίζηεθαλ πεξηζηαηηθά πνπ είραλ πξνθχςεη, ζπλεξγάζζεθαλ κε ηηο ηνπηθέο αξρέο θαη ελεκέξσζαλ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο γηα ηα θπβεξλεηηθά κέηξα ππέξ ησλ πιεγέλησλ. Δπίζεο, θιηκάθηφ καο θηλεηνπνηήζεθε ζηηο αξρέο Μαξηίνπ, πξνο ςπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε δαζθάισλ θαη καζεηψλ, πνπ ππήξμαλ κάξηπξεο ηεο δνινθνλίαο αζηπλνκηθνχ ζην Γήκν Νίθαηαο. Σν Σκήκα Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ ζπλερίδεη ηε ζπλεξγαζία κε ηελ Πνιηηηθή Πξνζηαζία ζηα πιαίζηα ηεο αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ. 5. ΓΡΑΔΗ ΦΤΥΟ-ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΣΑΣΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Σν ηειεπηαίν κέξνο ηεο απνινγηζηηθήο έθζεζεο γηα ην έηνο 2009 είλαη αθηεξσκέλν ζηελ παξνπζίαζε ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε ιεηηνπξγία ησλ δηαθφξσλ κνλάδσλ ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. Οη κνλάδεο απηέο, πνπ απνηεινχλ θαη ηηο επηρεηξεζηαθέο δνκέο ηνπ νξγαληζκνχ, είλαη νη εμήο: Σειεθσληθή Γξακκή 197 Κέληξα Κνηλσληθήο ηήξημεο Ξελψλεο Σα ζηνηρεία πνπ παξαζέηνληαη αθνινχζσο έρνπλ λα θάλνπλ ηφζν κε πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ πνπ παξέρνπλ νη κνλάδεο ηνπ Δ.Κ.Κ.Α., φζν θαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πνιηηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απηέο ηηο ππεξεζίεο. Θα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε ζην ζεκείν απηφ φηη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηα ζχλνια ησλ πηλάθσλ κε ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ησλ εμππεξεηνπκέλσλ απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. είλαη δπλαηφλ λα δηαθέξνπλ απφ ην ζχλνιν ησλ πεξηζηαηηθψλ ζηηο αληί- 39

40 ζηνηρεο ππεξεζίεο. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ε θαηαγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θάπνησλ πεξηζηαηηθψλ δελ είλαη πιήξεο, είηε ιφγσ ηεο θχζεσο ηεο ζπλεξγαζίαο πνπ έρεη ην πεξηζηαηηθφ κε ηελ Τπεξεζία, είηε ιφγσ αδπλακηψλ πνπ παξνπζηάδεη ε δηαδηθαζία θαηαγξαθήο. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ θάπνηνο θαιεί ην 197 γηα λα δεηήζεη κηα πιεξνθνξία γηα έλα Κέληξν Φπρηθήο Τγηεηλήο, είλαη απίζαλν λα θαηαγξαθνχλ πιεξνθνξίεο φπσο ε ειηθία ηνπ. Δπίζεο, είλαη δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηεί απφ ηα ζηνηρεία πνπ θζάλνπλ ζην Σκήκα Αμηνιφγεζεο ν αξηζκφο ησλ παηδηψλ πνπ θηινμελνχληαη ζηνπο μελψλεο επεηδή ν ηξφπνο πνπ θαηαγξάθνληαη ηα κέιε νηθνγέλεηαο ζην Δληαίν Έληππν Καηαγξαθήο Πεξηζηαηηθνύ δελ καο επηηξέπεη λα γλσξίδνπκε αλ φλησο θηινμελνχληαη φια. Σα παξαπάλσ πξνβιήκαηα, σζηφζν, δελ επεξεάδνπλ ζε θακηά πεξίπησζε ηελ πνηφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξνπζηάδνληαη. Καζηζηνχλ, φκσο, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο αδχλακε ηελ αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηζηαηηθψλ ηεο θάζε ππεξεζίαο ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΖ ΑΜΔΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ 197 Ζ Σειεθσληθή Γξακκή 197 είλαη ε ππεξεζία ζεκείν επαθήο ηνπ πνιίηε κε ην δίθηπν ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. Απνηειεί, επίζεο, κία απφ ηηο πχιεο εηζφδνπ ζην επξχηεξν ζχζηεκα θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ αιιά θαη ππεξεζηψλ πγείαο πνπ αλαπηχζζνληαη θαη παξέρνληαη απφ δεκφζηνπο θνξείο θαη κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο. Σν 197 είλαη ζηειερσκέλν απφ θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο θαη ςπρνιφγνπο θαη ιεηηνπξγεί 24 ψξεο ην 24σξν, 365 εκέξεο ην ρξφλν. Οη δξάζεηο πνπ αλαπηχζζεη είλαη θπξίσο νη εμήο: Πιεξνθφξεζε γηα ζέκαηα πξφλνηαο θαη θνηλσληθήο αιιειεγγχεο πκβνπιεπηηθή θαη ςπρνινγηθή ζηήξημε ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ κπνξνχλ λα ηχρνπλ ηέηνηαο βνήζεηαο ηειεθσληθά Γηαζχλδεζε θαη παξαπνκπή ησλ εμππεξεηνπκέλσλ ζηηο ππεξεζίεο πνπ είλαη αξκφδηεο θαη θαηάιιειεο γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηφο ηνπο Γεληθά ζηνηρεία θιήζεσλ ηνλ Πίλαθα.1 θαη ζην Γξάθεκα.1 πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδεηαη ε κεληαία θαηαλνκή ησλ θιήζεσλ πξνο ην 197 γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2007 έσο Πίλαθαο.1: Μεληαία θαηαλνκή θιήζεσλ πξνο ην 197 γηα ηα έηε Μήλαο Έηνο χλνιν Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο Απξίιηνο Μάηνο Ηνύληνο Ηνύιηνο Αύγνπζηνο επηέκβξηνο Οθηώβξηνο Ννέκβξηνο Γεθέκβξηνο χλνιν

41 Παξαηεξνχκε φηη ζηε δηάξθεηα ησλ ηξηψλ απηψλ εηψλ ν αξηζκφο ησλ θιήζεσλ πξνο ην 197 παξνπζηάδεη απμνκεηψζεηο ζηα κεληαία θαη ζηα εηήζηα ζχλνια. Έηζη, ην 2009 κε εμαίξεζε ην κήλα Αχγνπζην, νη θιήζεηο πξνο ην 197 εκθαλίδνληαη κεησκέλεο ζε ζρέζε θπξίσο κε ην 2007 αιιά θαη κε ην Γεληθά ην 2009 είρακε κηα κείσζε ησλ θιήζεσλ ηεο ηάμεο ηνπ 17,5% ζε ζρέζε κε ην 2008 θαη κηα κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 26,6% ζε ζρέζε κε ην Σέινο, ην 2009 ν κέγηζηνο αξηζκφο ησλ θιήζεσλ παξνπζηάδεηαη ηνλ Αχγνπζην (827 θιήζεηο) θαη ν ειάρηζηνο ηνλ Οθηψβξην (538). Ο Πίλαθαο 2 θαη ην Γξάθεκα 1 παξνπζηάδνπλ ην πψο θαηαλέκνληαη νη θιήζεηο πξνο ηελ ηειεθσληθή γξακκή ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Πίλαθαο 2: Καηαλνκή θιήζεσλ πξνο ην 197 αλά ρξνληθή πεξίνδν ηεο εκέξαο Υξνληθή πεξίνδνο πρλφηεηα Πνζνζηφ % 06:01-14: ,3 14:01-22: ,8 22:01-06: ,0 χλνιν ,0 Γξάθεκα 1: Πνζνζηηαία θαηαλνκή θιήζεσλ πξνο ην 197 αλά ρξνληθή πεξίνδν ηεο εκέξαο Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο ησλ θιήζεσλ γίλεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα 06:01-14:00 (9,3 θαηά κ.ν. θιήζεηο αλά εκέξα), αθνινπζεί ην δηάζηεκα 14:01-22:00 (9,1 θαηά κ.ν. θιήζεηο αλά εκέξα), ελψ νη ιηγφηεξεο θιήζεηο γίλνληαη ζηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο, ην ρξνληθφ δηάζηεκα 22:01-06:00 (3,5 θαηά κ.ν. θιήζεηο αλά εκέξα). 41

42 Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά εμππεξεηνχκελσλ ηελ ελφηεηα απηή ζα αλαθεξζνχκε ζηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ πνπ έθαλαλ ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 197 θαηά ην Σα ζηνηρεία απηά είλαη ην θχιν θαη ε ειηθηαθή νκάδα ηνπ εμππεξεηνχκελνπ. Με ηε βνήζεηα ηνπο ζα πξνζπαζήζνπκε λα ζθηαγξαθήζνπκε ην πξνθίι ηνπ κέζνπ ρξήζηε ηεο Σειεθσληθήο Γξακκήο 197. ηνλ Πίλαθα 3 θαη ζην Γξάθεκα 2 παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ηνπ θχινπ ησλ ρξεζηψλ ηεο ηειεθσληθήο γξακκήο ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. Βιέπνπκε, φηη ε πιεηνλφηεηα απφ απηνχο είλαη γπλαίθεο, ελψ ε κεηνλφηεηα είλαη άληξεο. Πίλαθαο 3: Καηαλνκή ησλ θαινχλησλ ζην 197 αλά θχιν Φχιν πρλφηεηα Πνζνζηφ % Άλδξαο ,2 Γπλαίθα ,8 χλνιν ,0 Γξάθεκα 2: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ θαινχλησλ ζην 197 αλά θχιν 42

43 ηνλ Πίλαθα.4 θαη ζην Γξάθεκα.3 παξνπζηάδεηαη ε ειηθηαθή θαηαλνκή φζσλ θάιεζαλ ην 197 ην Λφγσ ηεο θχζεο ηεο ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο δελ είλαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δπλαηή ε θαηαγξαθή ηεο ειηθηαθήο νκάδαο ηνπ θαινχληνο απφ ηνλ ε- παγγεικαηία. Γηα ηνλ ιφγν απηφ κφλν ζηηο απφ ηηο θιήζεηο έρεη θαηαγξαθεί ε ειηθία ηνπ αηφκνπ πνπ επηθνηλψλεζε κε ην Δ.Κ.Κ.Α. θαη απηή ε θαηαγξαθή θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Πίλαθαο 4: Καηαλνκή ησλ θαινχλησλ ζην 197 αλά ειηθηαθή νκάδα Ζιηθηαθή νκάδα* πρλφηεηα Πνζνζηφ % <16 30, , , , ,5 > ,2 χλνιν ,0 Ζ ειηθηαθή θαηαλνκή ησλ θαινχλησλ γηα ηνπο νπνίνπο θαηαγξάθεθε ε ειηθηαθή νκάδα παξνπζηάδεηαη δηαγξακκαηηθά ακέζσο παξαθάησ. Γξάθεκα 3: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ θαινχλησλ ζην 197 αλά ειηθηαθή νκάδα Ζ κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε ησλ εμππεξεηνπκέλσλ εκθαλίδεηαη ζηελ ειηθηαθή νκάδα 31-45, ελψ αθνινπζνχλ νη ειηθηαθέο νκάδεο θαη

44 Αλ ζπζρεηίζνπκε ηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ θαινχλησλ ζην 197 κε ην θχιν, ηφηε πξνθχπηεη ε εηθφλα ηνπ Γξαθήκαηνο 4. Βιέπνπκε φηη ζηηο γπλαίθεο θπξηαξρνχλ νη ειηθηαθέο νκάδεο θαη 46-60, ελψ ζηνπο άλδξεο θπξηαξρνχλ νη ειηθηαθέο νκάδεο θαη Γξάθεκα 4: Καηαλνκή ηεο ειηθηαθήο νκάδαο ησλ θαινχλησλ ζην 197 αλά θχιν πκπεξαζκαηηθά, θαη παξφηη ην παξαπάλσ δηάγξακκα πξνθχπηεη απφ κέξνο ηνπ ζπλφινπ ησλ θιήζεσλ, ππάξρεη ηζρπξή έλδεημε φηη ζα κπνξνχζακε λα πεξηγξάςνπκε ηνλ Σππηθφ Υξήζηε ηεο Σειεθσληθήο Γξακκήο 197 γηα ην 2009, σο γπλαίθα ειηθίαο εηψλ. Ζ εηθφλα απηή είλαη παλνκνηφηππε κε ηελ αληίζηνηρε ηνπ έηνπο Υαξαθηεξηζηηθά θαη δηαρείξηζε ησλ θιήζεσλ ην ηειεπηαίν κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ γηα ηελ Σειεθσληθή Γξακκή 197 ζα αλαθεξζνχκε ζε θάπνηα ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα ησλ θιήζεσλ, θαζψο θαη ζηνλ ηξφπν πνπ ηηο δηαρεηξίζηεθαλ νη επαγγεικαηίεο πνπ ζηειερψλνπλ ην 197. ηνπο Πίλαθεο 5 θαη 6 αληίζηνηρα κπνξνχκε λα δνχκε αλ ε θιήζε είλαη επαλαιακβαλφκελε, δειαδή αλ πξφθεηηαη γηα άηνκν πνπ έρεη μαλαηειεθσλήζεη γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ιφγν, θαζψο θαη αλ ε θιήζε αθνξά ζηνλ ίδην ηνλ θαινχληα ή ζε θάπνην άιιν άηνκν απφ απηφ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηελ θιήζε. Απηφ πνπ πξνθχπηεη είλαη φηη ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο νη θιήζεηο δελ είλαη επαλαιακβαλφκελεο, αιιά αθνξνχλ λέα πεξηζηαηηθά, ελψ ζηνλ Πίλαθα 6 θαίλεηαη πσο νη ρξήζηεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο θαινχλ θπξίσο γηα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ άιινπο, είηε πξφθεηηαη γηα θνξείο, είηε γηα ηδηψηεο. Πίλαθαο 5: Καηαλνκή ησλ θιήζεσλ ζην 197 αλάινγα κε ην αλ είλαη Δπαλαιακβαλφκελεο Δπαλαιακβαλφκελε Κιήζε πρλφηεηα Πνζνζηφ % Όρη (λέα θιήζε) ,7 Ναη (επαλαιακβαλόκελε) ,3 χλνιν ,0 44

45 Πίλαθαο 6: Καηαλνκή ησλ θιήζεσλ ζην 197 αλάινγα κε ην αλ αθνξνχλ άιινλ Ζ θιήζε αθνξά άιινλ πρλφηεηα Πνζνζηφ % Όρη (αθνξά ηνλ ίδην) ,7 Ναη (αθνξά άιινλ) ,3 χλνιν ,0 ηνλ Πίλαθα 7 βιέπνπκε ηνλ ηξφπν πνπ δηαρεηξίζηεθαλ νη επαγγεικαηίεο πνπ ζηειερψλνπλ ηελ ηειεθσληθή γξακκή ηηο θιήζεηο πνπ έθηαζαλ ζην 197. Έηζη, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη επαγγεικαηίεο απαληνχλ ζηα πξνβιήκαηα πνπ ηνπο ζέηνπλ νη θαινχληεο είλαη πξψηνλ πκβνπιεπηηθή ζηήξημε θαη δεχηεξνλ πκβνπιεπηηθή - παξαπνκπή. Πίλαθαο.7: Καηαλνκή ησλ θιήζεσλ ζην 197 αλάινγα κε ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο Αληηκεηψπηζε πεξηζηαηηθνχ πρλφηεηα Πνζνζηφ % πκβνπιεπηηθή ζηήξημε ,5 πκβνπιεπηηθή-παξαπνκπή ,3 Παξαπνκπή-πιεξνθόξεζε ,7 Πιεξνθόξεζε 440 5,5 χλνιν ,0 Οη ιφγνη θιήζεο, ηνπο νπνίνπο επηθαιέζηεθαλ νη θαινχληεο ζηελ ηειεθσληθή γξακκή ηνπ Δ.Κ.Κ.Α., θαίλνληαη αλαιπηηθά ζηνλ Πίλαθα 8. Βιέπνπκε φηη ν πην ζπρλφο ιφγνο θιήζεο νκαδνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηνπο επαγγεικαηίεο ζηελ θαηεγνξία ησλ πλαηζζεκαηηθώλ Γπζθνιηώλ, ελψ ν δεχηεξνο ζηε ζεηξά ιφγνο θιήζεο έρεη λα θάλεη κε ηηο Γπζθνιίεο ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ δεηά Πιεξνθνξίεο γηα ππεξεζίεο/ζέκαηα πγείαο/πξόλνηαο θαη αθνινπζνχλ νη Γηαγλσζκέλεο ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο θαη νη Αγρώδεηο εθδειώζεηο. Πίλαθαο 8: Καηαλνκή ησλ πξνβιεκάησλ ιφγσλ θιήζεο ζην 197 Πξφβιεκα-ιφγνο θιήζεο πρλνηήηα Πνζνζηφ % πλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο ,00 Γπζθνιίεο ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ,70 Πιεξνθνξίεο γηα ππεξεζίεο/ζέκαηα πγείαο/πξόλνηαο ,30 Γηαγλσζκέλεο ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο ,80 Αγρώδεηο εθδειώζεηο 729 8,30 Δλδννηθνγελεηαθή βία-θαθνπνίεζε 579 6,60 Δμειηθηηθέο θξίζεηο-γεγνλόηα δσήο 446 5,10 Υξήζε νπζηώλ/εμαξηήζεηο 375 4,30 Υξόληεο, αλίαηεο αζζέλεηεο 166 1,90 Γπζθνιίεο επηβίσζεο 141 1,60 Γηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο 122 1,40 Γπζθνιίεο ηεο βξεθηθήο/παηδηθήο ειηθίαο 120 1,40 Γπζθνιίεο ηξίηεο ειηθίαο 116 1,30 Απηνθαηαζηξνθηθέο ηάζεηο 99 1,10 εμνπαιηθή ηαπηόηεηα-ζπκπεξηθνξά 92 1,00 Πεξηζηαηηθά βίαο 64 0,70 Γπζθνιίεο ΑΜΔΑ 52 0,60 Πξνβιήκαηα δηαηξνθηθήο ζπκπεξηθνξάο 37 0,40 45

46 Πξφβιεκα-ιφγνο θιήζεο πρλνηήηα Πνζνζηφ % Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο 14 0,20 Έιιεηςε θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ 19 0,20 Πξνβιήκαηα κεηνλνηηθώλ νκάδσλ 18 0,20 Θύκαηα trafficking 6 0,10 Άιιν 338 3,80 χλνιν ,00 Θα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη ηα δεδνκέλα ηνπ παξαπάλσ πίλαθα αθνξνχλ ζηελ θαηαλνκή ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αλαθέξνληαη απφ ηνπο θαινχληεο ζηηο ηειεθσληθέο θιήζεηο θαη παξνπζηάδνληαη σο πνζνζηφ ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ αλαθεξζεί. Γεδνκέλνπ φηη ζε θάζε ηειεθψλεκα κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ πεξηζζφηεξνη απφ έλα ιφγνη θιήζεο-πξνβιήκαηα, ην ζχλνιν ησλ θαηαγεγξακκέλσλ πξνβιεκάησλ ππεξβαίλεη ην ζχλνιν ησλ θαηαγεγξακκέλσλ θιήζεσλ. Έηζη, ζε έλα ζχλνιν θιήζεσλ, έρνπλ θαηαγξαθεί ιφγνη θιήζεο, ησλ νπνίσλ ε θαηαλνκή παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα. Ζ παξαπάλσ παξάζεζε θαίλεηαη δηαγξακκαηηθά ζην Γξάθεκα 5. 46

47 Γξάθεκα 5: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ πξνβιεκάησλ ιφγσλ θιήζεο ζην

48 Ο παξαπάλσ πίλαθαο πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ θιήζεσλ, είηε φηαλ ε θιήζε αθνξά ηνλ θαινχληα είηε φηαλ ε θιήζε αθνξά ηξίην πξφζσπν. Γηα λα δνχκε πψο δηαθνξνπνηείηαη ε θαηαλνκή ησλ πξνβιεκάησλ φηαλ νη θιήζεηο αθνξνχλ ηνλ ίδην ηνλ θαινχληα θαη γηα λα ζπζρεηίζνπκε απηή ηελ θαηαλνκή ησλ πξνβιεκάησλ κε ην θχιν ηνπ θαινχληα, ζα πξέπεη λα δνχκε ηνλ Πίλαθα 9. Ζ εηθφλα κεηαβάιιεηαη ζεκαληηθά. Πξψηνο ιφγνο θιήζεο, φηαλ ε θιήζε αθνξά ηνλ ίδην ηνλ θαινχληα, είλαη ε Πιεξνθόξεζε γηα π- πεξεζίεο/ζέκαηα πγείαο/πξόλνηαο, ελψ αθνινπζνχλ νη Γπζθνιίεο ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη νη πλαηζζεκαηηθέο Γπζθνιίεο. ηαλ εηζάγνπκε ηελ παξάκεηξν ηνπ θχινπ ηνπ θαινχληα ηφηε βιέπνπκε φηη νη θπξηφηεξνη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη άληξεο θαινχλ ζηε γξακκή φηαλ πξφθεηηαη γηα ηνπο ίδηνπο είλαη γηα ζέκαηα Πιεξνθόξεζεο, Γηαγεγλσζκέλσλ Φπρηθώλ Γηαηαξαρώλ θαη γηα Δλδννηθνγελεηαθή Βία, ελψ φηαλ νη γπλαίθεο θαινχλ γηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ίδηεο νη θπξηφηεξνη ιφγνη είλαη γηα ζέκαηα Πιεξνθόξεζεο, γηα Γπζθνιίεο ζηηο Γηαπξνζσπηθέο ρέζεηο θαη γηα πλαηζζεκαηηθέο Γπζθνιίεο. Πίλαθαο 9: Καηαλνκή ησλ πξνβιεκάησλ ιφγσλ θιήζεο ζην 197 αλάινγα κε ην θχιν Φχιν Πξφβιεκα-ιφγνο θιήζεο Άλδξαο Γπλαίθα χλνιν πρλ % χρλ % χρλ % Πιεξνθνξίεο γηα ππεξεζίεο/ζέκαηα πγείαο/πξόλνηαο 79 20, , ,0 Γπζθνιίεο ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 27 6, , ,4 πλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο 35 9, , ,1 Γηαγλσζκέλεο ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο 45 11, , ,5 Δλδννηθνγελεηαθή βία-θαθνπνίεζε 37 9, , ,7 Αγρώδεηο εθδειώζεηο 23 5, , ,0 Υξήζε νπζηώλ/εμαξηήζεηο 25 6, , ,0 Δμειηθηηθέο θξίζεηο-γεγνλόηα δσήο 16 4,1 78 4,3 94 4,3 Άιιν 20 5,1 72 4,0 92 4,2 Γπζθνιίεο επηβίσζεο 14 3,6 49 2,7 63 2,9 Γπζθνιίεο ηξίηεο ειηθίαο 19 4,9 36 2,0 55 2,5 Γπζθνιίεο ηεο βξεθηθήο/παηδηθήο ειηθίαο 6 1,5 49 2,7 55 2,5 Υξόληεο, αλίαηεο αζζέλεηεο 7 1,8 41 2,3 48 2,2 Γηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο 6 1,5 40 2,2 46 2,1 Απηνθαηαζηξνθηθέο ηάζεηο 6 1,5 26 1,4 32 1,5 Γπζθνιίεο ΑΜΔΑ 3,8 24 1,3 27 1,2 Πεξηζηαηηθά βίαο 4 1,0 20 1,1 24 1,1 εμνπαιηθή ηαπηόηεηα-ζπκπεξηθνξά 6 1,5 17,9 23 1,0 Πξνβιήκαηα δηαηξνθηθήο ζπκπεξηθνξάο 3,8 14,8 17,8 Πξνβιήκαηα κεηνλνηηθώλ νκάδσλ 5 1,3 5,3 10,5 Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο 1,3 6,3 7,3 Έιιεηςε θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ 0 0 6,3 6,3 Θύκαηα trafficking 2,5 4,2 6,3 χλνιν , ,0 2200* 100,0 * ην ζχλνιν ησλ θιίζεσλ, φπνπ ε θιίζε αθνξά ηνλ θαινχληα θαη φρη ηξίην πξφζσπν, έρνπλ αλαθεξζεί ιφγνη θιήζεο-πξνβιήκαηα Σέινο, ζηνλ Πίλαθα 10 βιέπνπκε ηνλ ηξφπν πνπ θαηαλέκνληαη νη ιφγνη θιήζεο πξνο ην 197 αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπ θαινχληα. Παξαηεξνχκε φηη ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο Μηθξόηεξν από 16, 16-30, 31-45, 46-60, θαη ν πξψηνο ιφγνο θιήζεο είλαη νη πλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο, ελψ γηα ειηθίεο κεγαιχηεξεο ησλ 75 εηψλ, φπσο ήηαλ αλακελφκελν, νη πεξηζζφηεξεο θιήζεηο αθνξνχλ ηηο Γπζθνιίεο ηξίηεο ειηθίαο. 48

49 Πίλαθαο.10: Καηαλνκή ησλ πξνβιεκάησλ ιφγσλ θιήζεο ζην 197 αλάινγα κε ηελ ειηθία Πξφβιεκα-ιφγνο θιήζεο πλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο Αγρώδεηο εθδειώζεηο Δλδννηθνγελεηαθή βία-θαθνπνίεζε Γπζθνιίεο ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο Δμειηθηηθέο θξίζεηο-γεγνλίηα δσήο Πξνβιήκαηα δηαηξνθηθήο ζπκπεξηθνξάο Γηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο Πεξηζηαηηθά βίαο Γηαγλσζκέλεο ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο εμνπαιηθή ηαπηόηεηα-ζπκπεξηθνξά Απηνθαηαζηξνθηθέο ηάζεηο Γπζθνιίεο ΑΜΔΑ Υξόληεο, αλίαηεο αζζέλεηεο Γπζθνιίεο ηξίηεο ειηθίαο Γπζθνιίεο επηβίσζεο Υξήζε νπζηώλ/εμαξηήζεηο Γπζθνιίεο ηεο βξεθηθήο/παηδηθήο ειηθίαο Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο Ζιηθηαθή νκάδα < >75 χλνιν ,9% 21,7% 22,6% 24,3% 22,2% 15,7% ,4% 13,6% 11,1% 7,5% 5,4% 2,0% ,7% 5,6% 7,1% 5,3% 2,7% 5,9% ,6% 15,3% 22,0% 22,6% 15,2% 11,8% ,7% 7,3% 6,1% 5,1% 6,7% 3,9% ,0%,7%,2%,5%,0%,0% ,9% 1,5% 1,5% 1,1% 1,3% 2,0% ,0%,7%,6%,5%,0%,0% ,1% 13,6% 13,3% 10,9% 16,8% 13,7% ,0% 3,7%,9% 1,0%,3%,0% ,9% 1,6% 1,1% 1,1% 1,0%,0% ,0%,1%,4%,2% 1,3%,0% ,0%,7% 1,6% 3,3% 4,7% 2,0% ,0%,1%,2%,5% 5,7% 25,5% ,9%,8%,7% 1,3% 1,0%,0% ,0% 5,4% 2,6% 4,8% 2,7% 2,0% ,6%,6% 1,1%,4%,7%,0% ,0%,0%,2%,1%,0%,0% 49

50 Πξφβιεκα-ιφγνο θιήζεο Έιιεηςε θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ Πξνβιήκαηα κεηνλνηηθώλ νκάδσλ Πιεξνθνξίεο γηα ππεξεζίεο/ζέκαηα π- γείαο/πξόλνηαο Άιιν χλνιν Ζιηθηαθή νκάδα < >75 χλνιν ,0%,1%,4%,4%,0%,0% ,0%,1%,0%,1%,0%,0% ,9% 2,9% 4,6% 5,3% 9,8% 13,7% ,6% 4,0% 1,8% 3,5% 2,4% 2,0% % % % % % % 4298* * Γηα ηηο θιήζεηο, γηα ηηο νπνίεο έρνπκε ζηνηρεία γηα ηελ ειηθηαθή νκάδα ζηελ νπνία αλήθεη ην άηνκν πνπ πξαγκαηνπνηεί ηελ θιήζε, έρνπλ θαηαγξαθεί ιφγνη θιήζεο-πξνβιήκαηα 5.2. ΚΔΝΣΡΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΣΖΡΗΞΖ (Κ.Κ..) ηε δηάξθεηα ηνπ 2009 ηα Κέληξα Κνηλσληθήο ηήξημεο ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. πνπ ιεηηνχξγεζαλ ήηαλ 8. Οη δξάζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηα Κ.Κ.. είλαη δηαθνξεηηθέο ζε θάζε θέληξν, αλάινγα κε ηελ πεξηνρή πνπ απηφ ιεηηνπξγεί, ην πξνζσπηθφ πνπ ην ζηειερψλεη (πιήζνο θαη εηδηθφηεηεο), θ.ιπ. Παξά ηηο δηαθνξέο απηέο, σζηφζν, νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ζα κπνξνχζαλ λα θσδηθνπνηεζνχλ. Οη επαγγεικαηίεο ππνδέρνληαη θαη αμηνινγνχλ ηα πεξηζηαηηθά κε ζθνπφ: Σελ παξνρή ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο παξέκβαζεο ζε άηνκα, δεπγάξηα θαη νηθνγέλεηεο πνπ βηψλνπλ θαηάζηαζε θξίζεο Σελ πιεξνθφξεζε γηα ζέκαηα πξφλνηαο θαη θνηλσληθήο αιιειεγγχεο Σε δηακεζνιάβεζε γηα πξφζβαζε ησλ εμππεξεηνπκέλσλ ζε ππεξεζίεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο Σε δηαζχλδεζε ησλ εμππεξεηνπκέλσλ κε αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη, εθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην, ηελ παξαπνκπή ηνπο ζε απηέο Σε δηελέξγεηα θνηλσληθήο έξεπλαο θαη ηε δηεξεχλεζε θαηαγγειηψλ πνιηηψλ, θαηφπηλ εηζαγγειηθήο εληνιήο, κε θαη νίθνλ επηζθέςεηο θαη επηηφπηεο παξεκβάζεηο ζε πεξηπηψζεηο πνπ ρξήδνπλ άκεζεο παξέκβαζεο, Σελ αμηνιφγεζε θαη δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο άκεζεο θηινμελίαο ζε μελψλεο αηφκσλ πνπ πεξηέξρνληαη ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο (θπξίσο θαθνπνηεκέλεο γπλαίθεο, κε ή ρσξίο παηδηά, θαη ζχκαηα εκπνξίαο θαη δηαθίλεζεο κε ζθνπφ ηε ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε). Σελ πινπνίεζε ζπκβνπιεπηηθψλ/ζεξαπεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δηζαγγειία θαη ζε εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 11 θαη 12 ηνπ Νφκνπ 3500/06 γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο, γηα δεπγάξηα ζηα νπνία εθδειψλεηαη βία (δηαδηθαζία Πνηληθήο Γηακεζνιάβεζεο). Σν 2009, φπσο θαη ην 2008, ην Κ.Κ.. Ακπεινθήπσλ ζπλέρηζε λα δηαθνξνπνηείηαη απφ ηα ππφινηπα ΚΚ σο πξνο ηελ θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ησλ πεξηζηαηηθψλ, α- θνχ ρξεζηκνπνηεί ην κεραλνγξαθεκέλν ζχζηεκα ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. Απηφ έρεη ζαλ ζπλέπεηα λα ππάξρεη αλνκνηνκνξθία κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ ησλ δηαθφξσλ Κ.Κ.. θαζψο θαη δπζθνιία ζηελ νκνγελνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ θαη ζηελ θνηλή ηνπο επεμεξγαζία. Μηα αιιαγή πνπ επήιζε ιφγσ ησλ αλσηέξσ, είλαη φηη εμαιείθηεθε ε θαηεγνξία ησλ Βξαρέσλ πεξηζηαηηθψλ απφ ηελ παξνπζίαζε ησλ ζηαηηζηηθψλ ησλ Κ.Κ.. ζηνλ Απνινγηζκφ, θαζψο 50

51 κε ην λέν ζχζηεκα θαηαγξαθήο πνπ εθαξκφδεη ην Κ.Κ.. Ακπεινθήπσλ, απηά ελζσκαηψλνληαη ζην ζχλνιν ησλ ππνινίπσλ πεξηζηαηηθψλ. ηνλ Πίλαθα 11 πνπ αθνινπζεί γίλεηαη κηα ζπγθξηηηθή παξνπζίαζε ησλ θαηαλνκψλ ησλ πεξηζηαηηθψλ αλά Κ.Κ.. γηα ηα έηε 2007 έσο Παξαηεξνχκε πσο ζηε δηάξθεηα ησλ ηξηψλ απηψλ εηψλ ππάξρεη κηα ζηαζεξή αχμεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηζηαηηθψλ απφ έηνο ζε έηνο. ηα επηκέξνπο Κ.Κ.. ε εηθφλα είλαη αξθεηά δηαθνξνπνηεκέλε. Κπξηαξρεί, σζηφζν, ε αχμεζε ησλ πεξηζηαηηθψλ ζηα Κ.Κ.. Ακπεινθήπσλ, Αμηνχ, Ν. Ησλίαο, Φνίληθά θαη Ηιίνπ ζε ζρέζε κε ην Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζηα Κ.Κ.. Καιακαθίνπ, Πεηξαηά & Πι. Βάζε παξνπζηάδεηαη πησηηθή ηάζε ηνπ αξηζκνχ ησλ πεξηζηαηηθψλ. Πίλαθαο 11: Καηαλνκή ησλ λέσλ πεξηζηαηηθψλ αλά Κ.Κ.. γηα ηα έηε 2007 έσο 2009 Μνλάδα Έηνο Κ.Κ.. Ακπεινθήπσλ Κ.Κ.. Αμηνύ Κ.Κ.. Γξαπεηζώλαο 5.. Κ.Κ.. Καιακαθίνπ Κ.Κ.. Λαπξίνπ 16.. Κ.Κ.. Ν. Ησλίαο Κ.Κ.. Πεηξαηά Κ.Κ.. Πι. Βάζεο Κ.Κ.. Ρέληε 7.. Κ.Κ.. Φνίληθα ΚΚ Ηιίνπ χλνιν ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ν απνινγηζκφο ιεηηνπξγίαο ησλ Κέληξσλ Κνηλσληθήο ηήξημεο γηα ην 2009 ν νπνίνο ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε: Σα ζηαηηζηηθά ιεηηνπξγίαο ησλ Κ.Κ.. πνπ ζηεξίδνληαη ζην Έληππν κεληαίσλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ κνλάδσλ ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εμππεξεηνχκελσλ ζηα Κ.Κ.. πνπ ζηεξίδνληαη ζην Δ- ληαίν έληππν θαηαγξαθήο ζηνηρείσλ ηαηηζηηθά ζηνηρεία ιεηηνπξγίαο Κ.Κ.. ηνπο Πίλαθεο 12 έσο 14 πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη δηάθνξα ζηνηρεία πνπ πεξηγξάθνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ Κ.Κ.. ηηο γξακκέο απηψλ ησλ πηλάθσλ εκθαλίδνληαη ηα δηάθνξα θέληξα θαη ζηηο ζηήιεο ηνπο νη δηάθνξεο θαηεγνξίεο πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο ππεξεζίεο πνπ παξείραλ ζηνπο εμππεξεηνχκελνπο. 51

52 Μνλάδα Πίλαθαο 12: Καηαλνκή ησλ ζπλαληήζεσλ αλά Κ.Κ.. Σειεθσληθή επα- Δπίζθεςε Δπί ηφπνπ ζην ζπίηη παξέκβαζε θή πλάληεζε ζην ΚΚ πλαληήζεηο/ηει. επαθέο κε ηξίηνπο χλνιν ΚΚ Ακπεινθήπσλ Κ.Κ.. Αμηνύ Κ.Κ.. Καιακαθίνπ Κ.Κ.. Ν. Ησλίαο Κ.Κ.. Πεηξαηά Κ.Κ.. Πι. Βάζεο Κ.Κ.. Φνίληθα ΚΚ Ηιίνπ χλνιν ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαίλεηαη ζπγθεληξσηηθά ε θαηαλνκή ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ ζπλαληήζεσλ πνπ είραλ νη επαγγεικαηίεο κε ηνπο εμππεξεηνχκελνπο ή κε άιινπο θνξείο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ηνλ Πίλαθα 13 πνπ αθνινπζεί θαίλεηαη ε κνξθή θαη ν αξηζκφο ησλ παξεκβάζεσλ-δξάζεσλ πνπ αλέπηπμαλ νη επαγγεικαηίεο ζε φια ηα ΚΚ γηα ην

53 Μνλάδα Βξαρεία ςπρ/πεία πκβ/ ηηθή ηεγ/θή αξσγή Πίλαθαο 13: Καηαλνκή ησλ δξάζεσλ αλά Κ.Κ.. Τιηθή βνήζεηα πλ/ζία κε θνξείο Κνηλ/θ ή έ- ξεπλα Γηεξ/ζε θαη/ιίαο ΚΚ Ακπεινθήπσλ Κ.Κ.. Αμηνύ Κ.Κ.. Καιακαθίνπ Κ.Κ.. Ν. Ησλίαο Κ.Κ.. Πεηξαηά Κ.Κ.. Πι. Βάζεο Κ.Κ.. Φνίληθα ΚΚ Ηιίνπ χλνιν πλνδεία Γηαζχλδεζε Γηακεζνιάβεζε Παξαπνκπή Πιεξνθφξεζε Άιιε παξ/ζ ε χλνιν Πίλαθαο 14: Καηαλνκή ησλ δξάζεσλ ησλ επαγγεικαηηψλ αλά εηδηθφηεηα & αλά Κ.Κ.. Μνλάδα Κνηλσληθή,-νο ιεηηνπξγφο Φπρνιφγνο Ννζειεπηήο,-ξηα χλνιν ΚΚ Ακπεινθήπσλ Κ.Κ.. Αμηνύ Κ.Κ.. Καιακαθίνπ Κ.Κ.. Ν. Ησλίαο Κ.Κ.. Πεηξαηά Κ.Κ.. Πι. Βάζεο Κ.Κ.. Φνίληθα ΚΚ Ηιίνπ χλνιν

54 Σα ζχλνια ζηνπο δχν παξαπάλσ πίλαθεο αθνξνχλ ζηηο δηαθνξεηηθέο δξάζεηο α- ληηκεηψπηζεο ησλ πεξηζηαηηθψλ. Σα ζχλνιά ηνπο δηαθέξνπλ θαζψο, ν Πίλαθαο 13 αθνξά ζηελ θαηαλνκή ησλ δξάζεσλ πνπ έγηλαλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πεξηζηαηηθψλ (κία ζπλάληεζε κπνξεί λα ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξεο απφ κία δξάζεηο γηα λα νινθιεξσζεί), ελψ ν Πίλαθαο 14 αθνξά ζηελ θαηαλνκή ησλ δξάζεσλ ησλ επαγγεικαηηψλ. Γεδνκέλνπ φηη ζε κία ζπλάληεζε πρ νηθνγελεηαθήο ζεξαπείαο, κπνξεί λα παξίζηαληαη πεξηζζφηεξνη ηνπ ε- λφο επαγγεικαηίεο, ην ζχλνιν ηνπ Πίλαθα 14 είλαη κεγαιχηεξν απφ ην ζχλνιν πνπ εκθαλίδεηαη ζηνλ Πίλαθα Υαξαθηεξηζηηθά ησλ εμππεξεηνχκελσλ ζηα Κ.Κ.. ε απηή ηελ ελφηεηα παξνπζηάδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εμππεξεηνπκέλσλ ησλ Κ.Κ.. Έκθαζε δίλεηαη ζηα δεκνγξαθηθά ηνπο ζηνηρεία, ζην θνηλσληθφ ηνπο πξνθίι, θαζψο θαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ηνπο νδήγεζαλ ζηα θέληξα ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. Ζ παξνπζίαζε ησλ αλσηέξσ γίλεηαη θπξίσο κε πίλαθεο θαη θαηαλνκέο αλά Κ.Κ.., ελψ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη θαη γξαθήκαηα. ηα ζηνηρεία πνπ εκθαλίδνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο, απηά πνπ αθνξνχλ ζην Κ.Κ.. Ακπεινθήπσλ πεξηιακβάλνπλ θαη ηα ζηνηρεία ησλ πεξηζηαηηθψλ ηεο Τπεξεζίαο Τπνδνρήο, θαζψο νη δχν απηέο κνλάδεο έρνπλ πιένλ ελνπνηεζεί. Θα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ζηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ (Πίλαθαο 15 έσο 27) παξνπζηάδνληαη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηα πεξηζηαηηθά θαη ζηνπο εμππεξεηνχκελνπο. Σα ζχλνια ζηνπο δηάθνξνπο πίλαθεο, είηε πξφθεηηαη γηα πεξηζηαηηθά, είηε πξφθεηηαη γηα εμππεξεηνχκελνπο, δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο. Απηφ κπνξεί λα ζπκβαίλεη γηα δχν ιφγνπο: α) γηα ηα βξαρέα πεξηζηαηηθά ηα κφλα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία πνπ θξαηνχληαη είλαη ην θχιν θαη ε ειηθία, ελψ νη ινηπέο πιεξνθνξίεο δελ θαηαγξάθνληαη θαη θαηά ζπλέπεηα δελ κπνξνχλ λα αλαζπξζνχλ γηα απηά ηα πεξηζηαηηθά θαη β) ππάξρνπλ πεξηζηαηηθά ζηα νπνία ε θαηαγξαθή ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ είλαη ειιηπήο (missing values) θαη ζπλεπψο ε πιεξνθνξία γηα απηά δελ κπνξεί λα αλαζπξζεί. Πίλαθαο 15: Καηαλνκή ησλ πεξηζηαηηθψλ ησλ Κ.Κ.. αλά θαηεγνξία πεξηζηαηηθνχ Μνλάδα Καηεγνξία πεξηζηαηηθνχ Αηνκηθή Εεπγάξη Οηθνγέλεηα χλνιν Κ.Κ.. Ακπεινθήπσλ Κ.Κ.. Αμηνύ Κ.Κ.. Καιακαθίνπ Κ.Κ.. Ν. Ησλίαο Κ.Κ.. Πεηξαηά Κ.Κ.. Πι. Βάζεο Κ.Κ.. Φνίληθα ΚΚ Ηιίνπ χλνιν

55 Πίλαθαο 16: Καηαλνκή ησλ εμππεξεηνπκέλσλ ησλ Κ.Κ.. αλά θχιν Μνλάδα Φχιν χλνιν Άλδξαο Γπλαίθα (100,0%) πρλ % πρλ % Κ.Κ.. Ακπεινθήπσλ , ,2 525 Κ.Κ.. Αμηνύ 71 22, ,1 310 Κ.Κ.. Καιακαθίνπ 2 9, ,9 22 Κ.Κ.. Ν. Ησλίαο 5 31, ,8 16 Κ.Κ.. Πεηξαηά 7 38, ,1 18 Κ.Κ.. Πι. Βάζεο 23 35, ,1 64 Κ.Κ.. Φνίληθα 97 31, ,5 308 ΚΚ Ηιίνπ 1 25,0 3 75,0 4 χλνιν , , Πίλαθαο 17: Καηαλνκή ησλ εμππεξεηνπκέλσλ ησλ Κ.Κ.. αλά ειηθηαθή νκάδα Μνλάδα Ζιηθηαθή νκάδα χλνιν < έσο έσο έσο έσο 75 > 75 (100,0%) πρλ % πρλ % πρλ % πρλ % πρλ % πρλ % Κ.Κ.. Ακπεινθήπσλ 6 1, , , ,4 33 7,3 28 6,2 455 Κ.Κ.. Αμηνύ 4 1, , , ,8 13 4,5 4 1,4 287 Κ.Κ.. Καιακαθίνπ 3 15, ,6 5 26,3 1 5,3 19 Κ.Κ.. Ν. Ησλίαο 1 6,3 2 12,5 8 50,0 3 18,8 1 6,3 1 6,3 16 Κ.Κ.. Πεηξαηά 2 11,8 8 47,1 5 29,4 2 11,8 17 Κ.Κ.. Πι. Βάζεο 1 2, , ,0 6 12,0 7 14,0 7 14,0 50 Κ.Κ.. Φνίληθα 12 5, , , ,2 16 7,9 2 1,0 202 ΚΚ Ηιίνπ 1 100,0 1 χλνιν 24 2, , , ,9 73 7,0 42 4,0 1047* Πίλαθαο 18: Καηαλνκή ησλ πεξηζηαηηθψλ ησλ Κ.Κ.. αλά νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε πρλφηεηα Πνζνζηφ % Άγακνο,-ε ,4 Γηαδεπγκέλνο,-ε 76 10,6 Έγγακνο,-ε ,1 ε δηάζηαζε 78 10,8 Υήξνο,-α 44 6,1 χλνιν ,0 Πίλαθαο 19: Καηαλνκή ησλ πεξηζηαηηθψλ ησλ Κ.Κ.. αλά ηχπν εζηηαθήο δνκήο Σχπνο νηθνγέλεηαο* πρλφηεηα Πνζνζηφ % Δθηεηακέλε 42 6,4 Εεη κε ηελ παηξηθή νηθνγέλεηα 73 11,1 Εεη κόλνο,-ε ,0 55

56 Μνλνγνλετθή ,7 Ππξεληθή ,2 πκβίσζε κε ζύδπγν/ζύληξνθν ,1 πγθαηνίθεζε 17 2,6 χλνιν ,0 Πίλαθαο 20: Καηαλνκή ησλ πεξηζηαηηθψλ ησλ Κ.Κ.. αλάινγα κε ην αλ έρνπλ παηδηά Ύπαξμε παηδηψλ πρλφηεηα Πνζνζηφ % Όρη ,1 Ναη ,9 χλνιν ,0 Πίλαθαο 21: Καηαλνκή ησλ πεξηζηαηηθψλ ησλ Κ.Κ.. αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ παηδηψλ Αξηζκφο παηδηψλ πρλφηεηα Πνζνζηφ % , , , , , , , , ,2 χλνιν ,0 Πίλαθαο 22: Καηαλνκή ησλ εμππεξεηνπκέλσλ ησλ Κ.Κ.. αλά ππεθνφηεηα Τπεθνφηεηα πρλφηεηα Πνζνζηφ % Αηγππηηαθή 2 0,3 Αηζηνπηθή 4 0,5 Αιβαληθή 54 7,2 Αξκέληθε 1 0,1 Αθγαληθή 5 0,7 Βνπιγαξηθή 24 3,2 Γεξκαληθή 1 0,1 Γεσξγηαλή 6 0,8 Διιεληθή ,0 Δξπζξαίαο 1 0,1 Κακεξνπλέδηθε 2 0,3 Κππξηαθή 1 0,1 Ηξαθηλή 1 0,1 Λεπθνξσζίαο 2 0,3 Μνιδαβηθή 3 0,4 Νηγεξηαλή 4 0,5 Οιιαλδηθή 1 0,1 Οπγγξηθή 1 0,1 Οπθξαληθή 5 0,7 56

57 Τπεθνφηεηα πρλφηεηα Πνζνζηφ % Παθηζηαληθή 5 0,7 Παιαηζηηληαθή 1 0,1 Πνισληθή 6 0,8 Ρνπκαληθή 18 2,4 Ρσζηθή 15 2,0 θνπηαλή 2 0,3 νκαιίαο 1 0,1 νπδάλ 1 0,1 ξη Λάλθαο 1 0,1 πξηαθή 4 0,5 χλνιν ,0 Πίλαθαο 23: Καηαλνκή ησλ εμππεξεηνπκέλσλ ησλ Κ.Κ.. αλά επίπεδν εθπαίδεπζεο Δθπαίδεπζε πρλφηεηα Πνζνζηφ % ΑΔΗ-ΣΔΗ ,3 Αλαθάιβεηνο,-ε 33 7,0 Γπκλάζην 84 17,7 Γεκνηηθό 94 19,8 ΗΔΚ-Σερληθή ζρνιή 45 9,5 Λύθεην ,0 Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο 8 1,7 χλνιν ,0 Πίλαθαο 24: Καηαλνκή ησλ εμππεξεηνπκέλσλ ησλ Κ.Κ.. αλά κνξθή απαζρφιεζεο Απαζρφιεζε πρλφηεηα Πνζνζηφ % Άεξγνο,-ε 41 6,0 Άλεξγνο,-ε ,1 Απηναπαζρνινύκελνο,-ε 54 7,9 Βνεζόο ζε νηθνγελεηαθή επηρείξεζε 9 1,3 Δξγάηεο 9 1,3 Μαζεηήο/θνηηεηήο,-ξηα 23 3,4 Μηζζσηόο,-ε δεκνζίνπ ηνκέα 52 7,6 Μηζζσηόο,-ε ηδησηηθνύ ηνκέα ,5 Οηθηαθά 72 10,5 πληαμηνύρνο 86 12,5 χλνιν ,0 Πίλαθαο 25: Καηαλνκή ησλ πεξηζηαηηθψλ ησλ Κ.Κ.. αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πξνζέιεπζεο Σξφπνο πξνζέιεπζεο πρλφηεηα Πνζνζηφ % Ηδία πξσηνβνπιία ,1 Παξαπνκπή από ,1 Παξαπνκπή από άιιν θνξέα ,8 57

58 Δηζαγγειία Αλειίθσλ 39 5,0 Καηαγγειία 55 7,1 Δηζαγγειία Δλειίθσλ 37 4,8 Αζηπλνκία 9 1,2 χλνιν ,0 Πίλαθαο 26: Καηαλνκή ησλ πεξηζηαηηθψλ ησλ Κ.Κ.. αλάινγα κε ην αλ πξνέξρνληαη απφ εηδηθή νκάδα Δηδηθή νκάδα πρλφηεηα Πνζνζηφ % Όρη ,3 Ναη ,7 χλνιν ,0 Πίλαθαο 27: Καηαλνκή ησλ πεξηζηαηηθψλ ησλ Κ.Κ.. αλά εηδηθή νκάδα Δηδηθή νκάδα πρλφηεηα Πνζνζηφ % Παιηλνζηήζαο,-αζα 10 1,7 Αζίγγαλνο,-ε 22 3,8 Θύκα trafficking 27 4,7 Οηθ. κεηαλάζηεο,-ξηα 75 13,0 Άζηεγνο,-ε 54 9,4 Πξόζθπγαο/Αηηώλ άζπιν 12 2,1 Θύκα θαθνπνίεζεο 5 0,9 AMEA 34 5,9 Θύκα θαθνπνίεζεο ,4 Άιιν 69 12,0 χλνιν ,0 ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ησλ ιφγσλ πξνζέιεπζεο ησλ εμππεξεηνπκέλσλ ζηα Κ.Κ.. Αζξνηζηηθά νη ιφγνη πξνζέιεπζεο είλαη πεξηζζφηεξνη απφ ηα πεξηζηαηηθά, θαζψο ζε θάζε πεξηζηαηηθφ κπνξεί λα αληηζηνηρνχλ πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα-ιφγνη πξνζέιεπζεο απφ έλα. Πίλαθαο 28: Καηαλνκή ησλ πξνβιεκάησλ-ιφγσλ πξνζέιεπζεο ησλ πεξηζηαηηθψλ ζηα Κ.Κ.. Πξνβιήκαηα-ιφγνο πξνζέιεπζεο πρλφηεηα Πνζνζηφ % Αγρώδεηο εθδειώζεηο ή/θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο 199 9,4 Απηνθαηαζηξνθηθέο ηάζεηο 23 1,1 Γηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο 25 1,2 Πξνβιήκαηα δηαηξνθηθήο ζπκπεξηθνξάο 13 0,6 58

59 Γπζθνιίεο ΑΜΔΑ 61 2,9 Γπζθνιίεο επηβίσζεο ,2 Φπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο 95 4,5 Γπζθνιίεο ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ,0 Γπζθνιίεο βξεθηθήο/παηδηθήο ειηθίαο 30 1,4 Γπζθνιίεο ηξίηεο ειηθίαο 51 2,4 Έιιεηςε θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ 30 1,4 Δλδννηθνγελεηαθή βία/θαθνπνίεζε ελειίθνπ ,3 Δμειηθηηθέο θξίζεηο-γεγνλόηα δσήο 123 5,8 Εεηήκαηα ζεμνπαιηθήο ηαπηόηεηαο-ζπκπεξηθνξάο 10 0,5 Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο 9 0,4 Πεξηζηαηηθά βίαο 103 4,8 Υξήζε νπζηώλ/εμαξηήζεηο 45 2,1 Υξόληεο, αλίαηεο αζζέλεηεο 62 2,9 Καθνπνίεζε/παξακέιεζε παηδηνύ 50 2,4 Ννκηθέο δπζθνιίεο 4 0,2 Παξακέιεζε-εγθαηάιεηςε 7 0,3 Άιιν ,2 χλνιν ,0 59

60 Γξάθεκα 6: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ πξνβιεκάησλ-ιφγσλ πξνζέιεπζεο ησλ πεξηζηαηηθψλ ζηα Κ.Κ.. θάικα! Λαλζαζκέλε ζχλδεζε. 60

61 Πίλαθαο 29: Καηαλνκή ησλ ηξηψλ θπξηφηεξσλ πξνβιεκάησλ-ιφγσλ πξνζέιεπζεο ησλ πεξηζηαηηθψλ ζηα Κ.Κ.. θαηά ην 2009 Κπξηφηεξνη ιφγνη πξνζέιεπζεο Μνλάδα Δ.Κ.Κ.Α. Πξνβιήκαηα ιφγνη πξνζέιεπζεο πρλφηεηα Πνζνζηφ % Δλδννηθνγελεηαθή βία/θαθνπνίεζε ,1 Κ.Κ.. Ακπεινθήπσλ Γπζθνιίεο επηβίσζεο ,7 Aγρψδεηο εθδειψζεηο ή/θαη ζπλαηζζεκαηηθέο 102 9,8 δπζθνιίεο Δλδννηθνγελεηαθή βία/θαθνπνίεζε ,2 Κ.Κ.. Αμηνύ Γπζθνιίεο επηβίσζεο 73 16,8 Γπζθνιίεο ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 69 15,9 Γπζθνιίεο ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 3 50,0 ΚΚ Ηιίνπ Δλδννηθνγελεηαθή βία/θαθνπνίεζε 1 16,7 Γπζθνιίεο επηβίσζεο 1 16,7 Γπζθνιίεο ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 8 19,6 Κ.Κ.. Καιακαθίνπ Δλδννηθνγελεηαθή βία/θαθνπνίεζε 7 17,4 Γπζθνιίεο επηβίσζεο 7 15,2 Aγρψδεηο εθδειψζεηο ή/θαη ζπλαηζζεκαηηθέο 5 18,5 Κ.Κ.. Ν. Ησλίαο δπζθνιίεο Γπζθνιίεο επηβίσζεο 4 14,8 Δλδννηθνγελεηαθή βία/θαθνπνίεζε 3 11,1 Γπζθνιίεο ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 7 16,7 Κ.Κ.. Πεηξαηά Γπζθνιίεο επηβίσζεο 7 16,7 Δλδννηθνγελεηαθή βία/θαθνπνίεζε 4 9,5 Κ.Κ.. Πι. Βάζεο Κ.Κ.. Φνίληθα Γπζθνιίεο επηβίσζεο 16 14,5 Γπζθνιίεο ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 14 12,7 Έιιεηςε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ 14 12,7 Δλδννηθνγελεηαθή βία/θαθνπνίεζε 78 17,0 Γπζθνιίεο ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 74 16,1 Aγρψδεηο εθδειψζεηο ή/θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο 47 10,2 61

62 5.3. ΞΔΝΧΝΔ ηε δηάξθεηα ηνπ 2009 ιεηηνχξγεζαλ 5 Ξελψλεο γηα ην Δ.Κ.Κ.Α. Ζ Τπεξεζία Τπνδνρήο, πνπ κέρξη ην 2008 ιεηηνπξγνχζε σο μερσξηζηή κνλάδα, έρεη ελνπνηεζεί κε ην Κ.Κ.. Ακπεινθήπσλ κε απνηέιεζκα λα κελ δηαθνξνπνηνχληαη ηα πεξηζηαηηθά ηεο απφ απηά ηνπ αληίζηνηρνπ Κ.Κ.. Ακπεινθήπσλ. Σα κφλα ζηνηρεία πνπ είλαη δηαζέζηκα γηα ηελ Τπεξεζία Τπνδνρήο θαη ηελ ιεηηνπξγία ηεο σο μελψλα θαη αλαθέξνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο, είλαη ν αξηζκφο ησλ πεξηζηαηηθψλ θαη ν αξηζκφο ησλ ελειίθσλ θαη αλειίθσλ εμππεξεηνπκέλσλ πνπ θηινμελήζεθαλ εθεί. Σα ππφινηπα ζηνηρεία ησλ πεξηζηαηηθψλ ηεο πεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηεγνξία Κ.Κ.. Ακπεινθήπσλ ζηνπο πίλαθεο πνπ πξνεγήζεθαλ. Οη 5 μελψλεο ζηειερψλνληαη απφ θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο, ςπρνιφγνπο, βξεθνλεπηνθφκνπο, δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο, θαζψο θαη απφ ζπκβαζηνχρνπο θνηλσληθνχο θξνληηζηέο, βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ θαη θχιαθεο. Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζηα άηνκα πνπ θηινμελνχληαη πεξηιακβάλνπλ: πκβνπιεπηηθή, ςπρνινγηθή ζηήξημε, θαζψο θαη πιεξνθφξεζε ελεκέξσζε γηα ηηο δνκέο ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα απεπζπλζνχλ γηα ηελ επίιπζε ησλ ζεκάησλ ηνπο. Γηαζχλδεζε θαη ζπλεξγαζία κε αξκφδηνπο θνξείο αλάινγα κε ηηο εμαηνκηθεπκέλεο αλάγθεο ηνπο (Πξσηνδηθεία γηα ρνξήγεζε λνκηθήο βνήζεηαο, Γ.Γ.Η. γηα λνκηθέο ζπκβνπιέο, Υ.Δ.Ν. Ο.Α.Δ.Γ. γηα εχξεζε εξγαζίαο, Ννζνθνκεία Ηαηξνθνηλσληθά θαη Ηαηξνπαηδαγσγηθά Κέληξα θαη Αζθαιηζηηθά Σακεία γηα ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, Γ/λζεηο Κνηλσληθήο Πξφλνηαο γηα επηδνηήζεηο, ρνιεία θαη βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο, Πξεζβείεο, Τπεξεζίεο Αιινδαπψλ, Αζηπλνκηθά ηκήκαηα, θ.ν.θ.) Δθαξκνγή εκεξήζηνπ παηδαγσγηθνχ πξνγξάκκαηνο δξαζηεξηνηήησλ γηα ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπο. πζηεκαηηθή ζπλεξγαζία κε ηηο κεηέξεο ζε ζέκαηα θξνληίδαο, αλαηξνθήο θαη δηαπαηδαγψγεζεο ησλ παηδηψλ, θαζψο θαη ζπκβνπιεπηηθή ησλ κεηέξσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ ιφγσ ηνπ βεβαξεκέλνπ ηζηνξηθνχ ηνπο. πλεξγαζία κε ζρνιεηά, ΚΓΑΤ, θαη Γ/λζεηο εθπαίδεπζεο γηα ηελ έληαμε ησλ θηινμελνπκέλσλ παηδηψλ ζε ζρνιηθέο ηάμεηο. Ο απνινγηζκφο ιεηηνπξγίαο γηα ηνπο μελψλεο ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. γηα ην 2009 ρσξίδεηαη ζε δχν ελφηεηεο. ηελ πξψηε πεξηγξάθεηαη ην έξγν θαη ε κνξθή ησλ δξάζεσλ πνπ αλέπηπμαλ νη επαγγεικαηίεο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ θηινμελνπκέλσλ. ηε δεχηεξε ελφηεηα παξνπζηάδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εμππεξεηνχκελσλ ζε απηέο ηηο κνλάδεο ηαηηζηηθά ζηνηρεία ιεηηνπξγίαο μελψλσλ ηνλ Πίλαθα 30 πνπ αθνινπζεί γίλεηαη κηα ζπγθξηηηθή παξνπζίαζε ησλ θαηαλνκψλ ησλ λέσλ πεξηζηαηηθψλ πνπ πξνζήιζαλ γηα θηινμελία ζε θάζε μελψλα ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. γηα ηα έηε 2007 έσο ε ζρέζε κε ην 2008 παξαηεξείηαη κηα ζεκαληηθή αχμεζε ζην ζχλνιν ησλ λέσλ πεξηζηαηηθψλ πνπ θηινμελήζεθαλ ζηνπο μελψλεο θαη ηδηαίηεξα ζηελ Τπεξεζία Τπνδνρήο θαη ζηνπο μελψλεο Θεζζαινλίθεο θαη Καιακαθίνπ. Τπελζπκίδνπκε φηη ε κεγάιε κείσζε ησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ παξνπζηάζηεθε ην 2008 νθείιεηαη ζηε κε ιεηηνπξγία ησλ μελψλσλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα (Μάξηην κε Γεθέκβξην ηνπ 2008) ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνχ. 62

63 Πίλαθαο 30: Καηαλνκή ησλ λέσλ πεξηζηαηηθψλ αλά Ξελψλα γηα ηα έηε 2007 έσο 2009 Μνλάδα Έηνο χλνιν Ξελώλαο Καιακαθίνπ Ξελώλαο Ηιίνπ Ξελώλαο Ρέληε Ξελώλαο Θεζζαινλίθεο Ξελώλαο πλνδώλ Ηιίνπ Τπεξεζία ππνδνρήο χλνιν ηνλ Πίλαθα 31 παξνπζηάδεηαη, αληίζηνηρα, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ θηινμελήζεθαλ ζε θάζε μελψλα θαηά ην 2009, ρσξηζκέλνο ζε λέα θαη παιαηά πεξηζηαηηθά, ελψ ζηνλ Πίλαθα 32 παξνπζηάδεηαη ν αξηζκφο ησλ θηινμελεζέλησλ αηφκσλ αλά μελψλα γηα ην ίδην έηνο ρσξηζκέλνο ζε ελήιηθα θαη αλήιηθα άηνκα. Πίλαθαο 31: Καηαλνκή ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηζηαηηθψλ αλά Ξελψλα 2 γηα ην 2009 Μνλάδα Νέα 1 Παιηά 2 χλνιν Ξελώλαο Καιακαθίνπ Ξελώλαο Θεζζαινλίθεο Ξελώλαο Ηιίνπ Ξελώλαο πλνδώλ Ηιίνπ Ξελώλαο Ρέληε Τπεξεζία Τπνδνρήο χλνιν Δίλαη πεξηζηαηηθά πνπ ε θηινμελία ηνπο ζηνπο μελψλεο άξρηζε κέζα ζην Δίλαη πεξηζηαηηθά πνπ ε θηινμελία ηνπο ζηνπο Ξελψλεο άξρηζε πξηλ ην 2009 θαη ζπλερίζηεθε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο απηνχ. Πίλαθαο 32: Καηαλνκή ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ αηφκσλ πνπ θηινμελήζεθαλ ην 2009 αλά μελψλα (λέα & παιαηά) Μνλάδα Άηνκα Δλήιηθεο Αλήιηθνη χλνιν Ξελώλαο Καιακαθίνπ Ξελώλαο Θεζζαινλίθεο Ξελώλαο Ηιίνπ Ξελώλαο πλνδώλ Ηιίνπ Ξελώλαο Ρέληε Τπεξεζία Τπνδνρήο χλνιν ηνπο επφκελνπο 3 πίλαθεο παξαζέηνληαη θάπνηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηηο δξάζεηο πνπ αλαπηχρζεθαλ ζε θάζε μελψλα γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ησλ θηινμελνπκέλσλ αηφκσλ. 2 Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηα 43 παιαηά πεξηζηαηηθά πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Ξελψλα Ρέληε αθνξνχλ ζε παιηλλνζηνχληεο, ζηνπο νπνίνπο -κε Τπνπξγηθή Απφθαζε ηνπ έρεη παξαρσξεζεί κέξνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ξελψλα γηα ηε ζηέγαζή ηνπο. 63

64 Μνλάδα Μνλάδα Πίλαθαο 33: Καηαλνκή ησλ ζπλαληήζεσλ αλά Ξελψλα πλάληεζε ζηνλ μελψλα Δπίζθεςε ζην ζπίηη Σειεθσληθή επαθή χλνιν Ξελώλαο Καιακαθίνπ Ξελώλαο Ηιίνπ Ξελώλαο Ρέληε Ξελώλαο Θεζζαινλίθεο Ξελώλαο πλνδώλ Ηιίνπ χλνιν Ο παξαπάλσ πίλαθαο αθνξά ζηηο ζπλαληήζεηο ησλ επαγγεικαηηψλ κε ηνπο θηινμελνχκελνπο γηα ηελ παξνρή ησλ εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ ηνπο εθηφο απφ ηελ θηινμελία. Βξαρεία ςπρ/πεία πκβ/ ηηθή ηεγ/θή αξσγή Πίλαθαο 34: Καηαλνκή ησλ δξάζεσλ αλά Ξελψλα Τιηθή βνήζεηα πλ/ζία κε θνξείο Κνηλ/θή έξεπλα Γηεξ/ζε θαη/ιίαο πλνδεία Γηαζχλδεζε Γηακεζνιάβεζε Παξαπνκπή Πιεξνθφξεζε Γξάζεηο Βξεθνλεπηνθφκσλ Ξελώλαο Καιακαθίνπ Ξελώλαο Ηιίνπ Ξελώλαο Ρέληε Ξελώλαο Θεζζαινλίθεο Ξελώλαο πλνδώλ Ηιίνπ χλνιν χλνιν 64

65 Πίλαθαο 35: Καηαλνκή ησλ παξεκβάζεσλ ησλ επαγγεικαηηψλ αλά Ξελψλα Μνλάδα Κνηλσληθή,-νο Φπρνιφγνο ξηα πηνθφκνη Ννζειεπηήο,- Βξεθνλε- ιεηηνπξγφο χλνιν Ξελώλαο Καιακαθίνπ Ξελώλαο Ηιίνπ Ξελώλαο Ρέληε Ξελώλαο Θεζζαινλίθεο Ξελώλαο πλνδώλ Ηιίνπ 26 χλνιν Σα ζχλνια ζηνπο δχν παξαπάλσ πίλαθεο αθνξνχλ ζηηο δηαθνξεηηθέο δξάζεηο α- ληηκεηψπηζεο ησλ πεξηζηαηηθψλ. Σα ζχλνιά ηνπο δηαθέξνπλ, θαζψο ν πίλαθαο 34 αθνξά ζηελ θαηαλνκή ησλ δξάζεσλ πνπ έγηλαλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πεξηζηαηηθψλ (κία ζπλάληεζε κπνξεί λα ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξεο απφ κία δξάζεηο γηα λα νινθιεξσζεί), ελψ ν πίλαθαο 35 αθνξά ζηελ θαηαλνκή ησλ δξάζεσλ ησλ επαγγεικαηηψλ. Γεδνκέλνπ φηη ζε κία ζπλάληεζε πρ νηθνγελεηαθήο ζεξαπείαο, κπνξεί λα παξίζηαληαη πεξηζζφηεξνη ηνπ ε- λφο επαγγεικαηίεο ην ζχλνιν ηνπ πίλαθα 35 είλαη κεγαιχηεξν απφ ην ζχλνιν ησλ ζπλαληήζεσλ πνπ εκθαλίδεηαη ζηνλ πίλαθα Υαξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ ησλ λέσλ πεξηζηαηηθψλ πνπ θηινμελήζεθαλ ζηνπο Ξελψλεο 3 ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ δελ πεξηιακβάλνληαη ηα πεξηζηαηηθά ηεο Τπεξεζίαο Τπνδνρήο, κηαο θαη απηή δελ δηαθνξνπνηείηαη πιένλ απφ ην ΚΚ Ακπεινθήπσλ. Θέινπκε λα ηνλίζνπκε, φηη νη παξαθάησ πίλαθεο πεξηιακβάλνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελήιηθσλ αηφκσλ ησλ πεξηπηψζεσλ θαζψο θαη ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ, νη νπνίνη απνηεινχλ πεξίπησζε απφ κφλνη ηνπο. Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππνινίπσλ αλειίθσλ πνπ θηινμελήζεθαλ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο ιφγσ ηεο πηζαλψο- ειιηπνχο θαηαγξαθήο ηνπο. Πίλαθαο 36: Καηαλνκή ησλ πεξηζηαηηθψλ ησλ Ξελψλσλ αλά θαηεγνξία Μνλάδα Καηεγνξία πεξηζηαηηθνχ Αηνκηθή Οηθνγέλεηα χλνιν Ξελώλαο Καιακαθίνπ Ξελώλαο Ηιίνπ Ξελώλαο Θεζζαινλίθεο χλνιν Σα ζχλνια ησλ πηλάθσλ ηεο ηξέρνπζαο ελφηεηαο κπνξεί λα δηαθνξνπνηνχληαη κεηαμχ ηνπο, είηε σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ πεξηζηαηηθψλ, είηε σο πξνο ηα άηνκα πνπ θηινμελήζεθαλ ζηνπο μελψλεο. Οη δηαθνξέο απηέο πξνθχπηνπλ απφ αδπλακίεο-ειιείςεηο θαηά ηελ θαηαγξαθή ησλ αληίζηνηρσλ ζηνηρείσλ θαη είλαη αλάινγεο κε απηέο πνπ αλαθέξζεθαλ θαηά ηελ θαηαγξαθή ησλ πεξηζηαηηθψλ ησλ ΚΚ 65

66 Πίλαθαο 37: Καηαλνκή ησλ θηινμελνπκέλσλ ζηνπο Ξελψλεο αλά θχιν Φχιν χλνιν Μνλάδα Άλδξαο Γπλαίθα (100,0%) πρλ % πρλ % Ξελώλαο Καιακαθίνπ ,0 28 Ξελώλαο Ηιίνπ 1 9, ,9 11 Ξελώλαο Ρέληε 1 100,0 1 Ξελώλαο Θεζζαινλίθεο ,0 10 χλνιν 1 2, ,8 50 Πίλαθαο 38: Καηαλνκή ησλ θηινμελνπκέλσλ ζηνπο Ξελψλεο αλά ειηθηαθή νκάδα Ζιηθηαθή νκάδα Μνλάδα 16 έσο έσο έσο 60 > 75 πρλ % πρλ % πρλ % πρλ % χλνιν (100,0%) Ξελώλαο Καιακαθίνπ 8 28, ,3 4 12,9 31 Ξελώλαο Ηιίνπ 1 16,7 4 66,7 1 16,7 6 Ξελώλαο Θεζζαινλίθεο 8 80,0 1 10,0 1 10,0 10 χλνιν 17 36, ,1 5 10,6 1 2,1 47 Πίλαθαο 39: Καηαλνκή ησλ πεξηζηαηηθψλ ησλ Ξελψλσλ αλά νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε πρλφηεηα Πνζνζηφ% Άγακνο,-ε 23 45,1 Γηαδεπγκέλνο,-ε 2 3,9 Έγγακνο,-ε 12 23,5 ε δηάζηαζε 13 25,5 Υήξνο,-α 1 2,0 χλνιν ,0 Πίλαθαο 40: Καηαλνκή ησλ πεξηζηαηηθψλ ηνπ μελψλα αλά ηχπν εζηηαθήο δνκήο Σχπνο νηθνγέλεηαο πρλφηεηα Πνζνζηφ % Δθηεηακέλε 3 6,5 Εεη κε ηελ παηξηθή νηθνγέλεηα 4 8,7 Εεη κόλνο,-ε 7 15,2 Μνλνγνλετθή 1 2,2 Ππξεληθή 16 34,8 πκβίσζε κε ζύδπγν/ζύληξνθν 15 32,6 χλνιν ,0 Πίλαθαο 41: Καηαλνκή ησλ πεξηζηαηηθψλ ησλ Ξελψλσλ αλάινγα κε ην αλ έρνπλ παηδηά Ύπαξμε παηδηψλ πρλφηεηα Πνζνζηφ % Όρη 18 34,0 Ναη 35 66,0 χλνιν ,0 66

67 Πίλαθαο 42: Καηαλνκή ησλ πεξηζηαηηθψλ ησλ Ξελψλσλ αλά αξηζκφ παηδηψλ θαηά πεξίπησζε Αξηζκφο παηδηψλ πρλφηεηα Πνζνζηφ % , , , ,4 χλνιν ,0 Πίλαθαο 43: Καηαλνκή ησλ θηινμελνπκέλσλ ζηνπο Ξελψλεο αλά ππεθνφηεηα Τπεθνφηεηα πρλφηεηα Πνζνζηφ % Αιβαληθή 4 8,7 Βνπιγαξηθή 4 8,7 Διιεληθή 22 47,8 Νηγεξηαλή 3 6,5 Οπγγξηθή 1 2,2 Οπθξαληθή 3 6,5 Πνισληθή 1 2,2 Ρσζηθή 1 2,2 θνπηαλή 2 4,3 νκαιηθή 3 6,5 Φηιηππηλέδηθε 2 4,3 χλνιν ,0 Πίλαθαο 44: Καηαλνκή ησλ θηινμελνπκέλσλ ζηνπο Ξελψλεο αλά κνξθσηηθφ επίπεδν Δθπαίδεπζε πρλφηεηα Πνζνζηφ % ΑΔΗ-ΣΔΗ 4 7,8 Αλαιθάβεηνο,-ε 10 19,6 Γπκλάζην 10 19,6 Γεκνηηθό 12 23,5 ΗΔΚ-Σερληθή ζρνιή 8 15,7 Λύθεην 7 13,7 χλνιν ,0 Πίλαθαο 45: Καηαλνκή ησλ θηινμελνπκέλσλ ζηνπο Ξελψλεο αλά κνξθή απαζρφιεζεο Απαζρφιεζε πρλφηεηα Πνζνζηφ % Άεξγνο,-ε 3 6,5 Άλεξγνο,-ε 28 60,9 Απηναπαζρνινύκελνο,-ε 1 2,2 Μηζζσηόο,-ε ηδησηηθνύ ηνκέα 4 8,7 Οηθηαθά 8 17,4 πληαμηνύρνο 2 4,3 χλνιν ,0 67

68 Πίλαθαο 46: Καηαλνκή ησλ πεξηζηαηηθψλ ησλ Ξελψλσλ αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πξνζέιεπζεο Σξφπνο πξνζέιεπζεο πρλφηεηα Πνζνζηφ % Ηδία πξσηνβνπιία 16 34,8 Παξαπνκπή από ,5 Παξαπνκπή από άιιν θνξέα 25 54,3 ΔΚΚΑ 1 2,2 Δηζαγγειία Αλειίθσλ 1 2,2 χλνιν ,0 Πίλαθαο 47: Καηαλνκή ησλ πεξηζηαηηθψλ ησλ Ξελψλσλ αλάινγα κε ην αλ πξνέξρνληαη απφ εηδηθή νκάδα Δηδηθή νκάδα πρλφηεηα Πνζνζηφ % Όρη 22 43,1 Ναη 29 56,9 χλνιν ,0 Πίλαθαο 48: Καηαλνκή ησλ πεξηζηαηηθψλ ησλ Ξελψλσλ αλά εηδηθή νκάδα Δηδηθή νκάδα πρλφηεηα Πνζνζηφ % Αζίγγαλνο,-ε 1 3,1 Θύκα trafficking 3 9,4 Οηθ. κεηαλάζηεο,-ξηα 12 37,5 Άζηεγνο,-ε 8 25,0 Πξόζθπγαο 3 9,4 Θύκα θαθνπνίεζεο 1 3,1 Άιιν 4 12,5 χλνιν ,0 Πίλαθαο 49: Καηαλνκή ησλ πξνβιεκάησλ ιφγσλ πξνζέιεπζεο ησλ πεξηζηαηηθψλ ζηνπο Ξελψλεο Πξνβιήκαηα-ιφγνο θιήζεο πρλφηεηα Πνζνζηφ % Δλδννηθνγελεηαθή βία/θαθνπνίεζε ελειίθνπ 35 32,4 Γπζθνιίεο επηβίσζεο 29 26,9 Αγρώδεηο εθδειώζεηο ή/θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο 11 10,2 Γπζθνιίεο ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 8 7,4 Πεξηζηαηηθά βίαο 7 6,5 Υξήζε νπζηώλ/εμαξηήζεηο 4 3,7 Φπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο 3 2,8 Έιιεηςε θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ 3 2,8 Δμειηθηηθέο θξίζεηο-γεγνλόηα δσήο 3 2,8 Γπζθνιίεο ΑΜΔΑ 2 1,9 Απηνθαηαζηξνθηθέο ηάζεηο 1 0,9 Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο 1 0,9 Άιιν 1 0,9 χλνιν ,0 68

69 Γξάθεκα 7: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ πξνβιεκάησλ ιφγσλ πξνζέιεπζεο ησλ πεξηζηαηηθψλ ζηνπο Ξελψλεο 69

ηε ζπλέρεηα απεζηάιε ζην Δ.Κ.Κ.Α. ην ππ αξηζκ. VS/2007/0709 παξάξηεκα ηεο χκβαζεο επηρνξήγεζεο, ην νπνίν αθνξνχζε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ

ηε ζπλέρεηα απεζηάιε ζην Δ.Κ.Κ.Α. ην ππ αξηζκ. VS/2007/0709 παξάξηεκα ηεο χκβαζεο επηρνξήγεζεο, ην νπνίν αθνξνχζε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ Σν Μάην ηνπ 2007 εθπνλήζεθε απφ ην Σκήκα Έξεπλαο, Αλάπηπμεο & Δθπαίδεπζεο ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. Πξφηαζε ρεδίνπ δξάζεο κε ηίηιν: «χγρξνλεο ζηξαηεγηθέο ίζεο κεηαρείξηζεο: Κνηλσληθή Δλζσκάησζε θαη Ίζε πξφζβαζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΚΛΗΜΑΚΗΟΤ ΑΘΖΝΑ

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΚΛΗΜΑΚΗΟΤ ΑΘΖΝΑ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΚΛΗΜΑΚΗΟΤ ΑΘΖΝΑ ηα πιαίζηα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο θνηλσληθά εππαζείο νκάδεο θαη άηνκα πνπ απεηινχληαη απφ δηαθξίζεηο θαη θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, ην Δ.Κ.Κ.Α. αλέιαβε ηελ πινπνίεζε ηνπ Δπξσπατθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηνο Απνινγηζκόο Ιεηηνπξγίαο Δ.Θ.Θ.Α.

Δηήζηνο Απνινγηζκόο Ιεηηνπξγίαο Δ.Θ.Θ.Α. ΔΘΛΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΓΗΔΘΛΠΖ ΠΛΡΝΛΗΠΚΝ & ΝΟΓΑΛΥΠΖΠ ΡΚΖΚΑ ΔΟΔΛΑΠ, ΑΛΑΞΡΜΖΠ & ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΡΚΖΚΑ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΔΟΓΝ Δηήζηνο Απνινγηζκόο Ιεηηνπξγίαο Δ.Θ.Θ.Α. 2008 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ νξγάλσζε ησλ θνηλσληθψλ-νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες

Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες Δρ. πύρος Μπόιες 1 Δράζεης Αλάπηπμε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ ζηελ Γ ζκηα Δθπαίδεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηνο Απνινγηζκόο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2006

Δηήζηνο Απνινγηζκόο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2006 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΔΡΔΤΝΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΟΤ Δηήζηνο Απνινγηζκόο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2006 ΠΡΟΛΟΓΟ Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ) Μαξνύζη, 17-02-2011 ΑΠ.: 593/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Τξνπνπνίεζε δηαδηθαζηώλ ηνπ Σπζηήκαηνο Δηαρεηξηζηηθήο Επάξθεηαο ηεο ΕΕΤΤ γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Σσλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο 16 ης (15-6-2015) ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ

Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ Αγαπητοί ηηο αξρέο ηνπ 2011, εμνπζηνδνηήζεθα, κεηά από ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λαγθαδά, γηα ηελ ππνγξαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Αξκνδηόηεηεο Γηεύζπλζεο «Κνηλσληθήο Μέξηκλαο θαη Αιιειεγγύεο».

Αξκνδηόηεηεο Γηεύζπλζεο «Κνηλσληθήο Μέξηκλαο θαη Αιιειεγγύεο». Αξκνδηόηεηεο Γηεύζπλζεο «Κνηλσληθήο Μέξηκλαο θαη Αιιειεγγύεο». Η Γ/λζε «Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο & Αιιειεγγχεο» είλαη αξκφδηα γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη γηα ηελ πξνζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 26.03.2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αζήλα, 26.03.2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αζήλα, 26.03.2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οινθιεξψζεθε ζηηο 17 Μαξηίνπ 2015 ε πξψηε Ηκεξίδα Δπαηζζεηνπνίεζεο κε ζέκα: «Εηαιρική Κοινωνική Εσθύνη και Τοπική Ασηοδιοίκηζη: Η περίπηωζη ηοσ Δήμοσ ηης Αθήνας», ζην πιαίζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΕΙ. I.ηόρν: II. Εύρος:

ΠΡΟΣΑΕΙ. I.ηόρν: II. Εύρος: Project Sexual Abuse Against Children in Residential Institutions, financed through the European Commission's Daphne III Programme 2007-2013, JLS/2007/DAP-1/178/-30-CE-0229207/00-68 ΠΡΟΣΑΕΙ I.ηόρν: Κχξηνο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Athens Headquarters 40 Klitaimnistras, Athens 131 22 GREECE Tel: +30 2102693760 Fax: +30 2102693760 Brussels Office

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ «Ο ΝΔΟΜΑΡΣΤ ΓΔΧΡΓΙΟ»ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ 31-12-2011 ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΣΟΤ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟΤ ε ζ π λ έ ρ ε η α η ν π κ η θξνύ η ζ η ν ξ η θ ν ύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΗΠΔΙΡΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ,

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΤΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΧΝ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ Μ.Μ.Δ.»

«ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΤΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΧΝ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ Μ.Μ.Δ.» ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ «ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΤΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΧΝ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ Μ.Μ.Δ.» ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΛΑΓΟΓΖΜΟΤ ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΦΧΣΔΗΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα